Διαδικασία : 2021/0178(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0300/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0300/2021

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2021 - 8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0475

<Date>{03/11/2021}3.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0300/2021</NoDocSe>
PDF 187kWORD 51k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση των Φιλιππινών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών </Titre>

<DocRef>(COM(2021)0359 – C9-0361/2021 – 2021/0178(NLE))</DocRef>


<Commission>{JURI}Επιτροπή Νομικών Θεμάτων</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Gilles Lebreton</Depute>

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση των Φιλιππινών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

(COM(2021)0359 – C9-0361/2021 – 2021/0178(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2021)0359),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 38 τέταρτο εδάφιο της σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 81 παράγραφος 3 καθώς και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0361/2021),

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου[1] σχετικά με την αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη δήλωση αποδοχής προσχώρησης στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 82 και το άρθρο 114 παράγραφος 8 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A9-0300/2021),

1. εγκρίνει την εξουσιοδότηση προς τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχθούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση των Φιλιππινών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο μόνιμο γραφείο της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η σύμβαση της Χάγης, της 25ης Οκτωβρίου 1980, για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών αποτελεί νομικό μέσο μείζονος σημασίας. Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 101 κράτη, μεταξύ των οποίων και όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σύμβαση εισάγει σύστημα συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών προκειμένου να διευθετούνται με ταχύτητα υποθέσεις διεθνούς απαγωγής παιδιών, στο πλαίσιο δε αυτό λαμβάνεται μέριμνα για την αδιάλειπτη διαφύλαξη του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού σε θέματα που άπτονται της επιμέλειάς του.

Τα προβλήματα αυτά ανακύπτουν συχνά όταν ένα ζευγάρι χωρίζει. Εάν οι γονείς προέρχονται από διαφορετικά κράτη, ενδέχεται να ενδώσουν στον πειρασμό να εκμεταλλευτούν την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των κρατών αυτών για να εξασφαλίσουν την επιμέλεια του παιδιού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις υποθέσεις αυτές έγκειται στην εθνική μεροληψία που χαρακτηρίζει τα νομικά συστήματα ορισμένων κρατών. Ενδέχεται τα δικαστήρια αμφότερων των ενδιαφερομένων κρατών να κηρύσσουν εαυτά αρμόδια και κάθε δικαστήριο να αναθέτει την επιμέλεια του παιδιού στον γονέα που είναι υπήκοος του κράτους του εκάστοτε δικαστηρίου.

Σκοπός της σύμβασης είναι η διεθνής προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς συνέπειες της παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησής τους, θεσπίζοντας διαδικασίες που διασφαλίζουν την άμεση επιστροφή των παιδιών στο κράτος της συνήθους διαμονής τους και την προστασία του δικαιώματος επικοινωνίας.

Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο στην γνωμοδότηση 1/13, της 14ης Οκτωβρίου 2014, η ΕΕ έχει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα στο συγκεκριμένο τομέα. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η σύμβαση δεν προβλέπει την αυτόνομη δράση των διεθνών οργανισμών.

Τούτο κατέστησε αναγκαία την απόφαση του Συμβουλίου με την οποία ζητείται από τα κράτη μέλη να αποδεχθούν, το καθένα για την επικράτειά του, την προσχώρηση των Φιλιππινών στη Σύμβαση και, συνεπώς, την ουσιαστική έναρξη ισχύος της εν λόγω σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εν λόγω κράτους.

Η προσχώρηση των Φιλιππινών στη σύμβαση είναι ευπρόσδεκτη, ιδίως υπό το φως των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Ο εισηγητής υποστηρίζει πλήρως την προσέγγιση αυτή και συνεπώς προτείνει στο Κοινοβούλιο να εγκρίνει την πρόταση χωρίς τροποποιήσεις, ούτως ώστε τα αφορώμενα παιδιά να τυγχάνουν πλήρους προστασίας σε όλο το έδαφος της ΕΕ.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Εξουσιοδότηση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεχτούν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση των Φιλιππινών στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0359 – C9-0361/2021 – 2021/0178(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

15.7.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην Ολομέλεια

JURI

4.10.2021

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Gilles Lebreton

12.7.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.10.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Liesje Schreinemacher, Yana Toom

Ημερομηνία κατάθεσης

3.11.2021

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

23

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

Renew

Pascal Durand, Liesje Schreinemacher, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

The Left

Manon Aubry

Verts/ALE

Patrick Breyer

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

 

[1] Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου