MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Filippiinien liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

3.11.2021 - (COM(2021)0359 – C9‑0361/2021 – 2021/0178(NLE)) - *

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Gilles Lebreton

Menettely : 2021/0178(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A9-0300/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A9-0300/2021
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin jäsenvaltioille annettavasta luvasta hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Filippiinien liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

(COM(2021)0359 – C9‑0361/2021 – 2021/0178(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2021)0359),

 ottaa huomioon kansainvälisestä lapsikaappauksesta tehdyn, yksityisoikeuden alaa koskevan vuoden 1980 Haagin yleissopimuksen 38 artiklan neljännen kohdan,

 ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 81 artiklan 3 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0361/2021),

 ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon[1], jossa vahvistetaan, että sen hyväksymisestä, että kolmas valtio liittyy Haagissa vuonna 1980 tehtyyn yksityisoikeuden alaa koskevaan yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta, annettavat selitykset kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan ja 114 artiklan 8 kohdan,

 ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0300/2021),

1. hyväksyy Euroopan unionin jäsenvaltioille annettavan luvan hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Filippiinien liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin pysyvälle toimistolle.


 

EHDOTUKSET

Lokakuun 25. päivänä 1980 tehty yksityisoikeuden alaa koskeva Haagin yleissopimus kansainvälisestä lapsikaappauksesta on erittäin tärkeä väline. Sen on ratifioinut tähän mennessä 101 maata, muun muassa kaikki EU:n jäsenvaltiot.

Sillä otetaan käyttöön sopimusvaltioiden välinen yhteistyöjärjestelmä, jolla pyritään ratkaisemaan nopeasti kansainväliset lapsikaappaustapaukset ja varmistamaan, että lapsen etu turvataan aina lapsen huoltajuuteen liittyvissä asioissa.

Usein ongelmia syntyy eroamassa olevan pariskunnan välillä. Jos vanhemmat ovat kotoisin eri valtioista, voi olla houkuttelevaa käyttää hyväksi näiden valtioiden välisen yhteistyön puutetta lapsen huoltajuuden saamiseksi.

Suurin ongelma näissä tapauksissa on valtioiden oikeusjärjestelmien kansallinen painotus. On mahdollista, että kummankin asianomaisen valtion tuomioistuin julistautuu toimivaltaiseksi ja antaa lapsen huoltajuuden oman valtion kansalaiselle.

Yleissopimuksella pyritään suojaamaan lapsia kansainvälisesti luvattoman poisviemisen tai palauttamatta jättämisen haitallisilta vaikutuksilta saattamalla voimaan menettelyt, joiden tarkoituksena on turvata lapsen pikainen palauttaminen valtioon, jossa lapsella on asuinpaikka, ja turvaamalla tapaamisoikeuden suojaaminen.

Nämä asiat kuuluvat Euroopan unionin yksinomaiseen ulkoiseen toimivaltaan, kuten unionin tuomioistuin on todennut 14. lokakuuta 2014 antamassaan lausunnossa 1/13. Ongelma on siinä, että yleissopimuksessa ei määrätä kansainvälisten järjestöjen itsenäisestä toiminnasta.

Tämän vuoksi tarvitaan neuvoston päätös, jossa pyydetään kutakin jäsenvaltiota hyväksymään oman alueensa osalta Filippiinien liittyminen yleissopimukseen ja näin ollen yleissopimuksen voimaantulo Euroopan unionin ja kyseisen maan välillä.

Filippiinien liittymistä yleissopimukseen on pidettävä hyvänä asiana erityisesti sen vuoksi, että maa kärsii tällä hetkellä suurista vaikeuksista. Esittelijä kannattaa tätä ehdotusta täysin ja pyytää siksi parlamenttia hyväksymään sen ilman tarkistuksia, jotta varmistetaan, että kyseisille lapsille tarjotaan täysi EU:n laajuinen suoja.

 

 


ASIAN KÄSITTELY  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin jäsenvaltioille annettava lupa hyväksyä Euroopan unionin edun mukaisesti Filippiinien liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta

Viiteasiakirjat

COM(2021)0359 – C9-0361/2021 – 2021/0178(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

15.7.2021

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

4.10.2021

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Gilles Lebreton

12.7.2021

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.10.2021

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Liesje Schreinemacher, Yana Toom

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.11.2021

 


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ  ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

23

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

Renew

Pascal Durand, Liesje Schreinemacher, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

The Left

Manon Aubry

Verts/ALE

Patrick Breyer

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Symbolien selitys:

+ : puolesta

- : vastaan

0 : tyhjää

 

 

Päivitetty viimeksi: 15. marraskuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö