Процедура : 2021/0219(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0301/2021

Внесени текстове :

A9-0301/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 23/11/2021 - 6

Приети текстове :

P9_TA(2021)0462

<Date>{03/11/2021}3.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0301/2021</NoDocSe>
PDF 205kWORD 72k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0399 – C9‑0327/2021 – 2021/0219(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Комисия по икономически и парични въпроси</Commission>

Докладчик по становище: <Depute>Хонас Фернандес</Depute>

(Опростена процедура – член 52, параграф 2 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

(COM(2021)0399 – C9‑0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2021)0399),

 като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0327/2021),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 20 октомври 2021 г.[1],

 като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

 като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0301/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за директива</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) На [ОВ, моля, въведете датата] Комисията прие Делегиран регламент (ЕС).../202110 на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653, inter alia, с цел да се улесни използването на представянето, съдържанието и стандартния формат на ОИД от управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК. Датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021 обаче е определена на 1 юли 2022 г., за да се даде достатъчно време на тези управляващи дружества, инвестиционни дружества и лица, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК, да се подготвят за края на прилагането на преходните разпоредби и следователно за задължението за изготвяне на ОИД. Тъй като датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021 е определена на 1 юли 2022 г. и тъй като е необходимо да се гарантира, че краят на преходните разпоредби съвпада с датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021, Регламент (ЕС) № 1286/2014 бе изменен с Регламент (ЕС) №.../2021 на Европейския парламент на Съвета, за да се удължи преходният период до 30 юни 2022 г.

(5) На [ОВ, моля, въведете датата] Комисията прие Делегиран регламент (ЕС) 2021/ на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/653, inter alia, с цел да се улесни използването на представянето, съдържанието и стандартния формат на ОИД от управляващите дружества, инвестиционните дружества и лицата, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК. Датата на прилагане на Делегиран регламент (ЕС).../2021 обаче следва да отразява необходимостта да се даде достатъчно време на тези управляващи дружества, инвестиционни дружества и лица, които консултират относно или продават дялове от ПКИПЦК, да се подготвят за края на прилагането на преходните разпоредби и следователно за задължението за изготвяне на ОИД.

_________________

 

10 ОВ С […], […], стр. […].

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за директива</DocAmend>

<Article>Съображение 5 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а) За да се гарантира, че е отчетена необходимостта от осигуряване на достатъчно време за подготовка във връзка със задължението за съставяне на ОИД, Регламент (ЕС) №1286/2014 беше изменен с Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета, за да се удължи преходният период до 31 декември 2022 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за директива</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Ключовата информация за инвеститорите, изисквана съгласно член 78 от Директива 2009/65/ЕО, и основните информационни документи, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, по същество обхващат едни и същи изисквания за предоставяне на информация. Поради това е необходимо да се избегне ситуация, при която считано от 1 юли 2022 г. инвеститорите на дребно в ПИПДОЗИП, които желаят да придобият дялове от ПКИПЦК, ще получават и двата документа за един и същ финансов продукт. Поради това е необходимо да се определи, че основният информационен документ трябва да се счита за отговарящ на изискванията, приложими за ключовата информация за инвеститорите, изисквана съгласно Директива 2009/65/ЕО.

(6) Ключовата информация за инвеститорите, изисквана съгласно член 78 от Директива 2009/65/ЕО, и основните информационни документи, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, по същество обхващат едни и същи изисквания за предоставяне на информация. Поради това е необходимо да се избегне ситуация, при която считано от 1 януари 2023 г. инвеститорите на дребно в ПИПДОЗИП, които желаят да придобият дялове от ПКИПЦК, ще получават и двата документа за един и същ финансов продукт. Поради това е необходимо да се определи, че основният информационен документ трябва да се счита за отговарящ на изискванията, приложими за ключовата информация за инвеститорите, изисквана съгласно Директива 2009/65/ЕО. Това означава също, че за инвеститорите, различни от инвеститорите на дребно, инвестиционните дружества и управляващите дружества следва да продължат да изготвят „ключова информация за инвеститорите“ в съответствие с Директива 2009/65/ЕО, освен ако не решат да съставят „основен информационен документ“, както е посочено в Регламент (ЕС) № 1286/2014, в който случай компетентните органи не следва да изискват от тях да предоставят „ключова информация за инвеститорите“ и след това на тези инвеститори следва да бъде предоставен само „основният информационен документ“.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Предложение за директива</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1</Article>

<DocRef>Директива 2009/65/ЕО</DocRef>

<Article2>Член 82а – параграф 1 а (нов)</Article2>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите членки гарантират, че компетентните органи не изискват от инвестиционното дружество или – за някой от управляваните от него взаимни фондове – от управляващото дружество да изготвят ключова информация за инвеститорите, както е посочено в членове 78—82 и член 94 от настоящата директива, когато изготвят, предоставят, редактират и превеждат основен информационен документ, който отговаря на изискванията за основни информационни документи, установени в Регламент (ЕС) № 1286/2014.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за директива</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 30 юни 2022 г. разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

1. Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 30 юни 2022 г. разпоредбите, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби от 1 юли 2022 г.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2023 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за директива</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Веднага след влизането в сила на настоящата директива държавите членки правят необходимото, за да информират своевременно Комисията за всеки проект за законови, подзаконови или административни разпоредби, които възнамеряват да приемат в областта, уредена с настоящата директива, за да може Комисията да представи своите забележки.

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Изменение на Директива 2009/65/ЕО по отношение на използването на основни информационни документи от управляващите дружества на предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)

Позовавания

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.7.2021

 

 

 

Водеща комисия

 Дата на обявяване в заседание

ECON

13.9.2021

 

 

 

Докладчици

 Дата на назначаване

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

27.9.2021

Разглеждане в комисия

27.9.2021

 

 

 

Дата на приемане

29.10.2021

 

 

 

Дата на внасяне

3.11.2021

 

[1] Все още непубликувано в Официален вестник.

Последно осъвременяване: 18 ноември 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност