BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF for så vidt angår administrationsselskabers anvendelse af dokumenter med central information vedrørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: José Manuel Fernandes
 (Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 2)


Procedure : 2021/0219(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0301/2021
Indgivne tekster :
A9-0301/2021
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF for så vidt angår administrationsselskabers anvendelse af dokumenter med central information vedrørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2021)0399),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0327/2021),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse af 20. oktober 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0301/2021),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den [EUT, indsæt dato] vedtog Kommissionen Kommissionens delegerede forordning (EU).../202110 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for bl.a. at gøre det lettere for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter, at gøre brug af udformningen, indholdet og standardformatet af dokumentet med central information. Anvendelsesdatoen for delegeret forordning (EU).../2021 er imidlertid fastsat til den 1. juli 2022 for at give disse administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter, tilstrækkelig tid til at forberede sig på udløbet af overgangsordningen og dermed til forpligtelsen til at udarbejde et dokument med central information. Da anvendelsesdatoen for delegeret forordning (EU).../2021 blev fastsat til den 1. juli 2022, og fordi det er nødvendigt at sikre, at udløbet af overgangsordningen falder sammen med anvendelsesdatoen for delegeret forordning (EU).../2021, er forordning (EU) nr. 1286/2014 blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../2021 for at forlænge overgangsordningen til den 30. juni 2022.

(5) Den [EUT, indsæt dato] vedtog Kommissionen Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/ om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for bl.a. at gøre det lettere for administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter, at gøre brug af udformningen, indholdet og standardformatet af dokumentet med central information. Anvendelsesdatoen for delegeret forordning (EU).../2021 bør afspejle behovet for at give disse administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter, tilstrækkelig tid til at forberede sig på udløbet af overgangsordningen og dermed til forpligtelsen til at udarbejde et dokument med central information.

_________________

 

10 EUT C […] af […], s. […].

 

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) For at sikre, at dette behov for tilstrækkelig tid til at forberede sig på forpligtelsen til at udarbejde et dokument med central information opfyldes, er forordning (EU) nr. 1286/2014 blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/... med henblik på at forlænge overgangsordningen til den 31. december 2022.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Den "centrale investorinformation", der kræves i henhold til artikel 78 i direktiv 2009/65/EF, og de "dokumenter med central information", der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014, dækker i alt væsentligt de samme oplysningskrav. Det er derfor nødvendigt at undgå, at detailinvestorer i PRIIP'er, der er interesseret i at erhverve andele i investeringsinstitutter, fra den 1. juli 2022 modtager begge dokumenter vedrørende det samme finansielle produkt. Det bør derfor fastsættes, at dokumentet med central information skal anses for at opfylde de krav, der gælder for dokumentet med central investorinformation, jf. direktiv 2009/65/EF.

(6) Den "centrale investorinformation", der kræves i henhold til artikel 78 i direktiv 2009/65/EF, og de "dokumenter med central information", der kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014, dækker i alt væsentligt de samme oplysningskrav. Det er derfor nødvendigt at undgå, at detailinvestorer i PRIIP'er, der er interesseret i at erhverve andele i investeringsinstitutter, fra den 1. januar 2023 modtager begge dokumenter vedrørende det samme finansielle produkt. Det bør derfor fastsættes, at dokumentet med central information skal anses for at opfylde de krav, der gælder for dokumentet med central investorinformation, jf. direktiv 2009/65/EF. Dette betyder også, at investeringsselskaber og administrationsselskaber for andre investorer end detailinvestorer fortsat bør udarbejde en "central investorinformation" i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF, medmindre de beslutter at udarbejde et "dokument med central information", jf. forordning (EU) nr. 1286/2014, i hvilket tilfælde de af de kompetente myndigheder ikke bør forpligtes til at levere "den centrale investorinformation", men dermed kun er forpligtet til at levere "dokumentet med central information" til disse investorer.

Ændringsforslag  4

 

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Direktiv 2009/65/EF

Artikel 82 a – stk. 1 a (nyt)

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne sikrer, at de kompetente myndigheder ikke kræver, at et investeringsselskab eller, for en hvilken som helst af de investeringsfonde, det forvalter, et administrationsselskab skal udarbejde central investorinformation som omhandlet i dette direktivs artikel 78-82 og artikel 94, når det udarbejder, udleverer, reviderer og oversætter et dokument med central information, der opfylder kravene til dokumenter med central information i forordning (EU) nr. 1286/2014.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2022 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2022 de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. juli 2022.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 1. januar 2023.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra dette direktivs ikrafttræden drager medlemsstaterne omsorg for, at Kommissionen underrettes om ethvert forslag til retsforskrifter, som de påtænker at udstede på det af dette direktiv omfattede område, i så god tid, at Kommissionen kan fremsætte sine bemærkninger dertil.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det af dette direktiv omfattede område.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ændring af direktiv 2009/65/EF for så vidt angår administrationsselskabers anvendelse af dokumenter med central information vedrørende institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter)

Referencer

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Dato for høring af EP

15.7.2021

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

13.9.2021

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Forenklet procedure – dato for afgørelse

27.9.2021

Behandling i udvalg

27.9.2021

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.10.2021

 

 

 

Dato for indgivelse

3.11.2021

 

 

Seneste opdatering: 18. november 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik