ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγητής: Jonás Fernández 
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 52 παράγραφος 2 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2021/0219(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0301/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0301/2021
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0399),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0327/2021),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 20ής Οκτωβρίου 2021[1],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0301/2021),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

 

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στις [ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία], η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) /202110 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τις εταιρείες διαχείρισης, τις εταιρείες επενδύσεων και τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη χρήση της παρουσίασης, του περιεχομένου και του τυποποιημένου μορφότυπου του εγγράφου βασικών πληροφοριών. Εντούτοις, ως ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/2021 έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2022 προκειμένου να δοθεί στις εν λόγω εταιρείες διαχείρισης, στις εταιρείες επενδύσεων και στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ επαρκής χρόνος ώστε να προετοιμαστούν ενόψει της λήξης της μεταβατικής ρύθμισης και, συνεπώς, της υποχρέωσης να συντάσσουν έγγραφο βασικών πληροφοριών. Δεδομένου ότι ως ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/2021 έχει οριστεί η 1η Ιουλίου 2022, και επειδή είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η λήξη ισχύος της μεταβατικής ρύθμισης συμπίπτει χρονικά με την ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) …/2021, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) …/2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης έως τις 30 Ιουνίου 2022.

(5) Στις [ΕΕ να προστεθεί η ημερομηνία], η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/ της Επιτροπής, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/653, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τις εταιρείες διαχείρισης, τις εταιρείες επενδύσεων και τα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ στη χρήση της παρουσίασης, του περιεχομένου και του τυποποιημένου μορφότυπου του εγγράφου βασικών πληροφοριών. Για την ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/... θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη να δοθεί στις εν λόγω εταιρείες διαχείρισης, στις εταιρείες επενδύσεων και στα πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές συμβουλές για μερίδια ΟΣΕΚΑ ή πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ επαρκής χρόνος ώστε να προετοιμαστούν ενόψει της λήξης της μεταβατικής ρύθμισης και, συνεπώς, της υποχρέωσης να συντάσσουν έγγραφο βασικών πληροφοριών.

_________________

 

10 ΕΕ C […] της […], σ. […].

 

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5a) Προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη παροχής επαρκούς χρόνου για την προετοιμασία για την υποχρέωση εκπόνησης εγγράφου βασικών πληροφοριών, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την παράταση της μεταβατικής ρύθμισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» που απαιτούνται βάσει του άρθρου 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τα «έγγραφα βασικών πληροφοριών» που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 καλύπτουν κατ’ ουσίαν τις ίδιες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η λήψη από πλευράς των ιδιωτών επενδυτών σε PRIIP, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μερίδια ΟΣΕΚΑ, και των δύο εγγράφων για το ίδιο χρηματοπιστωτικό προϊόν από την 1η Ιουλίου 2022. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστεί ότι το έγγραφο βασικών πληροφοριών πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(6) Οι «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» που απαιτούνται βάσει του άρθρου 78 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και τα «έγγραφα βασικών πληροφοριών» που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 καλύπτουν κατ’ ουσίαν τις ίδιες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η λήψη από πλευράς των ιδιωτών επενδυτών σε PRIIP, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μερίδια ΟΣΕΚΑ, και των δύο εγγράφων για το ίδιο χρηματοπιστωτικό προϊόν από την 1η Ιανουαρίου 2023. Κρίνεται, συνεπώς, σκόπιμο να καθοριστεί ότι το έγγραφο βασικών πληροφοριών πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά το έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Αυτό σημαίνει επίσης ότι για τους επενδυτές εκτός των ιδιωτών επενδυτών, οι εταιρείες επενδύσεων και οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να συνεχίσουν να καταρτίζουν «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν αποφασίσουν να συντάξουν «έγγραφο βασικών πληροφοριών», όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014, οπότε οι αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να τους υποχρεώνουν να παρέχουν τις «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και μόνο το «έγγραφο βασικών πληροφοριών» θα πρέπει στη συνέχεια να παρέχεται στους εν λόγω επενδυτές.

Τροπολογία  4

 

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2009/65/ΕΚ

Άρθρο 82 α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές δεν απαιτούν από εταιρεία επενδύσεων ή, για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, από εταιρεία διαχείρισης να καταρτίζει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές, όπως ορίζεται στα άρθρα 78 έως 82 και στο άρθρο 94 της παρούσας οδηγίας, όταν καταρτίζει, παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών πληροφοριών το οποίο πληροί τις απαιτήσεις για τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 30 Ιουνίου 2022 τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν έως τις 30 Ιουνίου 2022 τις αναγκαίες διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2022.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη φροντίζουν να ενημερώνουν την Επιτροπή εγκαίρως, ώστε να της επιτρέψουν να υποβάλει τις παρατηρήσεις της για κάθε σχέδιο διατάξεων, νομοθετικού, κανονιστικού ή διοικητικού χαρακτήρα που προτίθενται να θεσπίσουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

15.7.2021

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

13.9.2021

 

 

 

Εισηγητές

 Ημερομηνία ορισμού

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία απόφασης

27.9.2021

Εξέταση στην επιτροπή

27.9.2021

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

29.10.2021

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

3.11.2021

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 17 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου