Eljárás : 2021/0219(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0301/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0301/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 23/11/2021 - 6

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0462

<Date>{03/11/2021}3.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0301/2021</NoDocSe>
PDF 193kWORD 71k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

A vélemény előadója: <Depute>Jonás Fernández</Depute> 

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (2) bekezdése)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0399),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0327/2021),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. október 20-i véleményére[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0301/2021),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság [Kiadóhivatal – kérjük illessze be a dátumot]-án/-én elfogadta az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló (EU) .../202110 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet, többek között abból a célból, hogy megkönnyítse az alapkezelő társaságok, a befektetési társaságok, valamint az ÁÉKBV-k befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek számára a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum megjelenítésének, tartalmának és egységes formátumának használatát. Az (EU) .../2021 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának kezdőnapját azonban 2022. július 1-jében határozták meg annak érdekében, hogy az említett alapkezelő társaságok, befektetési társaságok és az ÁÉKBV befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek számára elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljenek az átmeneti rendelkezés hatályvesztésére, és ezáltal a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére. Mivel az (EU) .../2021 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának kezdőnapját 2022. július 1-jében határozták meg, továbbá mivel biztosítani kell, hogy az átmeneti rendelkezés hatályvesztése egybeessen az (EU) .../2021 felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazásának kezdőnapjával, az (EU) .../2021 európai parlamenti rendelet módosította az 1286/2014/EU rendeletet az átmeneti rendelkezés 2022. június 30-ig történő meghosszabbítása érdekében.

(5) A Bizottság [Kiadóhivatal – kérjük illessze be a dátumot]-án/-én elfogadta az (EU) 2017/653 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló (EU) 2021/ felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet, többek között abból a célból, hogy megkönnyítse az alapkezelő társaságok, a befektetési társaságok, valamint az ÁÉKBV-k befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek számára a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum megjelenítésének, tartalmának és egységes formátumának használatát. Az (EU) 2021/ felhatalmazáson alapuló rendelet alkalmazása kezdőnapjának meghatározása során tekintettel kell lenni arra, hogy az említett alapkezelő társaságok, befektetési társaságok és az ÁÉKBV befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző vagy azokat értékesítő személyek számára elegendő idő álljon rendelkezésre ahhoz, hogy felkészüljenek az átmeneti rendelkezés hatályvesztésére, és ezáltal a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére.

_________________

 

10 HL C […]., […], […]. o.

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Annak biztosítása érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum elkészítésére vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez szükséges felkészülésre, az (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi rendelet módosította az 1286/2014/EU rendeletet az átmeneti rendelkezés 2022. december 31-ig történő meghosszabbítása érdekében.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A 2009/65/EK irányelv 78. cikkében előírt „kiemelt befektetői információk” és az 1286/2014/EU rendeletben előírt „kiemelt információkat tartalmazó dokumentum” lényegében ugyanazokat a tájékoztatási követelményeket teljesítik. Ezért el kell kerülni, hogy a lakossági befektetési csomagtermékekbe, illetve biztosítási alapú befektetési termékekbe fektető azon lakossági befektetők, akik ÁÉKBV befektetési jegyeket szándékoznak vásárolni, 2022. július 1-jétől ugyanazon pénzügyi termékre vonatkozóan két dokumentumot kapjanak. E célból elő kell írni, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot úgy kell tekinteni, hogy az teljesíti a 2009/65/EK irányelvben a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozóan előírt követelményeket.

(6) A 2009/65/EK irányelv 78. cikkében előírt „kiemelt befektetői információk” és az 1286/2014/EU rendeletben előírt „kiemelt információkat tartalmazó dokumentum” lényegében ugyanazokat a tájékoztatási követelményeket teljesítik. Ezért el kell kerülni, hogy a lakossági befektetési csomagtermékekbe, illetve biztosítási alapú befektetési termékekbe fektető azon lakossági befektetők, akik ÁÉKBV befektetési jegyeket szándékoznak vásárolni, 2023. január 1-jétől ugyanazon pénzügyi termékre vonatkozóan két dokumentumot kapjanak. E célból elő kell írni, hogy a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot úgy kell tekinteni, hogy az teljesíti a 2009/65/EK irányelvben a kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozóan előírt követelményeket. Ez azt is jelenti, hogy a lakossági befektetőktől eltérő befektetők esetében a befektetési társaságoknak és az alapkezelő társaságoknak a 2009/65/EK irányelvvel összhangban továbbra is el kell készíteniük a „kiemelt befektetői információkat”, kivéve abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy az 1286/2014/EU rendeletben meghatározottak szerinti „kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot” készítenek, amely esetben az illetékes hatóságoknak nem lenne helyénvaló előírniuk számukra a „kiemelt befektetői információk” benyújtását, és csak a „kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot” kellene az említett befektetők rendelkezésére bocsátani.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 1 bekezdés</Article>

<DocRef>2009/65/EK irányelv</DocRef>

<Article2>82 a cikk – 1 a bekezdés (új)</Article2>

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok ne írják elő befektetési társaságok vagy – alapkezelő társaságok által kezelt közös alapok bármelyike esetében – alapkezelő társaságok számára, hogy az ezen irányelv 78–82. és 94. cikkében foglaltak szerint készítsenek kiemelt befektetői információkat, amennyiben azok a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokra vonatkozóan az 1286/2014/EU rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelő, kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot állítanak össze, bocsátanak rendelkezésre, módosítanak és fordítanak le.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A tagállamok 2022. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

1. A tagállamok 2022. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2022. július 1-től alkalmazzák.

Ezeket a rendelkezéseket a tagállamok 2023. január 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Irányelvre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Ennek az irányelvnek a hatálybalépését követően a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az irányelvvel szabályozott területen általuk tervezett legfontosabb törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről.

2. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

A 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról

Hivatkozások

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

15.7.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

13.9.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Korábbi előadók

27.9.2021

Vizsgálat a bizottságban

27.9.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

29.10.2021

 

 

 

A benyújtás dátuma

3.11.2021

 

 

[1] A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Utolsó frissítés: 2021. november 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat