Pranešimas - A9-0301/2021Pranešimas
A9-0301/2021

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimosi pagrindinės informacijos dokumentais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Nuomonės referentas: Jonás Fernández 
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnio 2 dalis)


Procedūra : 2021/0219(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0301/2021
Pateikti tekstai :
A9-0301/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimosi pagrindinės informacijos dokumentais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0399),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0327/2021),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,(3)

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0301/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) [Leidinių biurui: įrašyti datą] Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES).../202110, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, inter alia, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS investicinių vienetų klausimais ar šiuos vienetus parduodantiems, naudotis pagrindinės informacijos dokumento pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu. Tačiau Deleguotojo reglamento (ES).../2021 taikymo pradžios data nustatyta 2022 m. liepos 1 d., kad tos valdymo įmonės, investicinės bendrovės ir asmenys, konsultuojantys KIPVPS investicinių vienetų klausimais ar šiuos vienetus parduodantys, turėtų pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu įpareigojimui parengti pagrindinės informacijos dokumentą. Kadangi Deleguotojo reglamento (ES).../2021 taikymo pradžios data nustatyta 2022 m. liepos 1 d. ir kadangi būtina užtikrinti, kad pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaiga sutaptų su Deleguotojo reglamento (ES).../2021 taikymo pradžios data, Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES).../2021, kad pereinamojo laikotarpio priemonės galiojimas būtų pratęstas iki 2022 m. birželio 30 d.;

(5) [Leidinių biurui: įrašyti datą] Komisija priėmė Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/653, inter alia, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS investicinių vienetų klausimais ar šiuos vienetus parduodantiems, naudotis pagrindinės informacijos dokumento pateikimu, turiniu ir standartiniu formatu. Deleguotojo reglamento (ES) 2021/... taikymo pradžios data turėtų atspindėti poreikį suteikti toms valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms ir asmenims, konsultuojantiems KIPVPS investicinių vienetų klausimais arba šiuos vienetus parduodantiems, pakankamai laiko pasirengti pereinamojo laikotarpio priemonės taikymo pabaigai ir kartu įpareigojimui parengti pagrindinės informacijos dokumentą;

_________________

 

10 OL C […], […], p. […].

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) siekiant užtikrinti, kad šis poreikis suteikti pakankamai laiko pasirengti įpareigojimui parengti PID būtų patenkintas, Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 buvo iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2021/..., siekiant pratęsti pereinamojo laikotarpio priemonės galiojimą iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) pagrindinė informacija investuotojams, kurios reikalaujama pagal Direktyvos 2009/65/EB 78 straipsnį, ir pagrindinės informacijos dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014, apima iš esmės tuos pačius informavimo reikalavimus. Todėl būtina išvengti, kad neprofesionalieji investuotojai į MIPP ir DIP, norintys įsigyti KIPVPS investicinių vienetų, nuo 2022 m. liepos 1 d. gautų abu dokumentus dėl to paties finansinio produkto. Todėl reikėtų nustatyti, kad pagrindinės informacijos dokumentas turėtų būti laikomas atitinkančiu pagrindinės informacijos investuotojams dokumento, kurio reikalaujama pagal Direktyvą 2009/65/EB, reikalavimus;

(6) pagrindinė informacija investuotojams, kurios reikalaujama pagal Direktyvos 2009/65/EB 78 straipsnį, ir pagrindinės informacijos dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1286/2014, apima iš esmės tuos pačius informavimo reikalavimus. Todėl būtina išvengti, kad neprofesionalieji investuotojai į MIPP ir DIP, norintys įsigyti KIPVPS investicinių vienetų, nuo 2023 m. sausio 1 d. gautų abu dokumentus dėl to paties finansinio produkto. Todėl reikėtų nustatyti, kad pagrindinės informacijos dokumentas turėtų būti laikomas atitinkančiu pagrindinės informacijos investuotojams dokumento, kurio reikalaujama pagal Direktyvą 2009/65/EB, reikalavimus. Tai taip pat reiškia, kad kitiems nei neprofesionaliesiems investuotojams investicinės bendrovės ir valdymo įmonės turėtų ir toliau rengti pagrindinę informaciją investuotojams pagal Direktyvą 2009/65/EB, išskyrus atvejus, kai jos nusprendžia parengti pagrindinės informacijos dokumentą, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1286/2014; tokiu atveju kompetentingos institucijos neturėtų reikalauti pateikti pagrindinės informacijos investuotojams ir tiems investuotojams turėtų būti pateikiamas tik pagrindinės informacijos dokumentas;

Pakeitimas  4

 

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Direktyva 2009/65/EB

82 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos nereikalautų, kad investicinė bendrovė arba valdymo įmonė bet kurio jos valdomo bendrojo investicinio fondo atveju parengtų pagrindinę informaciją investuotojams, kaip nustatyta šios direktyvos 78–82 ir 94 straipsniuose, jeigu ji parengia, pateikia, patikslina ir išverčia pagrindinės informacijos dokumentą, atitinkantį Reglamente (ES) Nr. 1286/2014 nustatytus pagrindinės informacijos dokumentų reikalavimus.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d. priima ir paskelbia nuostatas, būtinas, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tas priemones jos taiko nuo 2022 m. liepos 1 d.

Tas priemones jos taiko nuo 2023 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Įsigaliojus šiai direktyvai valstybės narės užtikrina, kad Komisijai būtų laiku pranešta apie visus įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, kuriuos jos ketina priimti šios direktyvos taikymo srityje, kad Komisija galėtų pateikti pastabas.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 2009/65/EB dalinis keitimas dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) valdymo įmonių naudojimosi pagrindinės informacijos dokumentais

Nuorodos

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Pateikimo EP data

15.7.2021

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

13.9.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Supaprastinta procedūra - sprendimo data

27.9.2021

Svarstymas komitete

27.9.2021

 

 

 

Priėmimo data

29.10.2021

 

 

 

Pateikimo data

3.11.2021

 

 

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika