Ziņojums - A9-0301/2021Ziņojums
A9-0301/2021

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz to, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas dokumentus, groza Direktīvu 2009/65/EK

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Jonás Fernández
(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 52. panta 2. punkts)


Procedūra : 2021/0219(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0301/2021
Iesniegtie teksti :
A9-0301/2021
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz to, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas dokumentus, groza Direktīvu 2009/65/EK

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0399),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0327/2021),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2021. gada 20. oktobra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0301/2021),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

5. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) [OV: lūgums ievietot datumu] Komisija pieņēma Komisijas Deleģēto regulu (ES) .../202110, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/653, inter alia, lai pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, atvieglotu pamatinformācijas dokumenta noformējuma, satura un standarta formāta izmantošanu. Tomēr par Deleģētās regulas (ES) .../2021 piemērošanas dienu ir noteikts 2022. gada 1. jūlijs, lai šīm pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, dotu pietiekami daudz laika sagatavoties pārejas režīma beigām un tādējādi arī pienākumam sagatavot pamatinformācijas dokumentu. Tā kā par Deleģētās regulas (ES) .../2021 piemērošanas dienu ir noteikts 2022. gada 1. jūlijs un ir jānodrošina, ka pārejas režīma beigas sakrīt ar Deleģētās regulas (ES) .../2021 piemērošanas dienu, Regula (ES) Nr. 1286/2014 ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) .../2021 , lai pārejas režīmu pagarinātu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(5) [OV: lūgums ievietot datumu] Komisija pieņēma Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/..., ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/653, inter alia, lai pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, atvieglotu pamatinformācijas dokumenta noformējuma, satura un standarta formāta izmantošanu. Nosakot Deleģētās regulas (ES) 2021/… piemērošanas dienu, būtu jāņem vērā nepieciešamība minētajām pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, dot pietiekami daudz laika sagatavoties pārejas režīma beigām un tādējādi arī pienākumam sagatavot pamatinformācijas dokumentu.

_________________

 

10 OV C [...], [...], [...]. lpp.

 

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Nolūkā nodrošināt, ka tiek apmierināta šī vajadzība, t. i., lai būtu pietiekami daudz laika sagatavoties pienākumam sagatavot pamatinformācijas dokumentu, Regula (ES) Nr. 1286/2014 ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., lai pārejas režīmu pagarinātu līdz 2022. gada 31. decembrim.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

6. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) “Pamatinformācija ieguldītājiem”, kas noteikta Direktīvas 2009/65/EK 78. pantā, un “pamatinformācijas dokumenti”, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 1286/2014, būtībā attiecas uz tām pašām informācijas prasībām. Tāpēc ir jāizvairās no tā, ka PRIIP privātie ieguldītāji, kuri ir ieinteresēti iegādāties PVKIU sertifikātus, no 2022. gada 1. jūlija saņemtu abus dokumentus par vienu un to pašu finanšu produktu. Tādēļ būtu jānosaka, ka pamatinformācijas dokuments ir uzskatāms par atbilstošu Direktīvā 2009/65/EK noteiktajām prasībām, kas piemērojamas ieguldītājiem paredzētam pamatinformācijas dokumentam.

(6) “Pamatinformācija ieguldītājiem”, kas noteikta Direktīvas 2009/65/EK 78. pantā, un “pamatinformācijas dokumenti”, kas noteikti Regulā (ES) Nr. 1286/2014, būtībā attiecas uz tām pašām informācijas prasībām. Tāpēc ir jāizvairās no tā, ka PRIIP privātie ieguldītāji, kuri ir ieinteresēti iegādāties PVKIU sertifikātus, no 2023. gada 1. janvāra saņemtu abus dokumentus par vienu un to pašu finanšu produktu. Tādēļ būtu jānosaka, ka pamatinformācijas dokuments ir uzskatāms par atbilstošu Direktīvā 2009/65/EK noteiktajām prasībām, kas piemērojamas ieguldītājiem paredzētam pamatinformācijas dokumentam. Tas nozīmē arī to, ka ieguldītājiem, kas nav privātie ieguldītāji, ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām būtu jāturpina izstrādāt pamatinformācija ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, ja vien tie nenolemj izstrādāt Regulā (ES) Nr. 1286/2014 noteikto pamatinformācijas dokumentu, un šādā gadījumā kompetentajām iestādēm nebūtu jāprasa, lai tie sniegtu “pamatinformāciju ieguldītājiem”, jo tiem būtu jāsniedz minētajiem ieguldītājiem tikai “pamatinformācijas dokuments”.

Grozījums Nr.  4

 

Direktīvas priekšlikums

1. pants – 1. daļa

Direktīva 2009/65/EK

82.a pants – 1.a daļa (jauna)

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes neprasa, lai ieguldījumu sabiedrība vai — tās pārvaldīto kopīgo fondu gadījumā — pārvaldības sabiedrība izstrādātu pamatinformāciju ieguldītājiem, kā izklāstīs šīs direktīvas 78. līdz 82. un 94. pantā, ja tā izstrādā, sniedz, pārstrādā un tulko pamatinformācijas dokumentu, kurš atbilst Regulā (ES) Nr. 1286/2014 noteiktajām prasībām attiecībā uz pamatinformācijas dokumentiem.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis līdz 2022. gada 30. jūnijam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

1. Dalībvalstis līdz 2022. gada 30. jūnijam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2022. gada 1. jūlija.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2023. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

2. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tiklīdz šī direktīva stājas spēkā, dalībvalstis nodrošina, ka Komisijai laikus, lai tā varētu iesniegt savus apsvērumus, paziņo par visiem normatīvo vai administratīvo aktu projektiem, ko dalībvalstis paredz pieņemt jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.


 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Grozījumu izdarīšana Direktīvā 2009/65/EK attiecībā uz to, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas dokumentus

Atsauces

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Datums, kad iesniedza EP

15.7.2021

 

 

 

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

13.9.2021

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

27.9.2021

Izskatīšana komitejā

27.9.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

29.10.2021

 

 

 

Iesniegšanas datums

3.11.2021

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 17. novembris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika