SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

  3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9‑0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

  Komisja Gospodarcza i Monetarna
  Sprawozdawca: Jonás Fernández 
  (Procedura uproszczona – art. 52 ust. 2 Regulaminu)


  Procedura : 2021/0219(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A9-0301/2021
  Teksty złożone :
  A9-0301/2021
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

  (COM(2021)0399 – C9‑0327/2021 – 2021/0219(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0399),

   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0327/2021),

   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 października 2021 r.[1],

   uwzględniając art. 59 Regulaminu,

   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0301/2021),

  1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

  3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

   

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) W dniu [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę] r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane Komisji (UE) /202110 zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653, aby między innymi ułatwić spółkom zarządzającym, spółkom inwestycyjnym oraz osobom doradzającym w zakresie jednostek UCITS lub je sprzedającym korzystanie ze sposobu prezentacji, treści i standardowego formatu dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) …/2021 ustalono jednak na dzień 1 lipca 2022 r., tak aby zapewnić tym spółkom zarządzającym, spółkom inwestycyjnym oraz osobom doradzającym w zakresie jednostek UCITS lub je sprzedającym wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się na wygaśnięcie przepisu przejściowego, a tym samym na rozpoczęcie obowiązywania wymogu sporządzania dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Ponieważ datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) …/2021 ustalono na dzień 1 lipca 2022 r. i ponieważ konieczne jest zapewnienie, by wygaśnięcie przepisu przejściowego zbiegało się z dniem rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) …/2021, rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 zmieniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) …/2021, tak aby przedłużyć okres obowiązywania przepisu przejściowego do dnia 30 czerwca 2022 r.

  (5) W dniu [Urząd Publikacji: proszę wstawić datę] r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/ zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/653, aby między innymi ułatwić spółkom zarządzającym, spółkom inwestycyjnym oraz osobom doradzającym w zakresie jednostek UCITS lub je sprzedającym korzystanie ze sposobu prezentacji, treści i standardowego formatu dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Data rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/… powinna odzwierciedlać potrzebę zapewnienia tym spółkom zarządzającym, spółkom inwestycyjnym i osobom doradzającym w zakresie jednostek UCITS lub je sprzedającym wystarczającej ilości czasu na przygotowanie się do wygaśnięcia przepisu przejściowego, a tym samym do spełnienia obowiązku sporządzania dokumentu zawierającego kluczowe informacje.

  _________________

   

  10  Dz.U. C […] z […], s. […].

   

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a) Aby zaspokoić tę potrzebę zapewnienia wystarczającej ilości czasu na przygotowanie się do spełnienia obowiązku sporządzania dokumentu zawierającego kluczowe informacje, rozporządzenie (UE) nr 1286/2014 zmieniono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/… , tak by przedłużyć okres obowiązywania przepisu przejściowego do dnia 31 grudnia 2022 r.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (6) „Kluczowe informacje dla inwestorów” wymagane na podstawie art. 78 dyrektywy 2009/65/WE oraz „dokument zawierające kluczowe informacje” wymagany na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 obejmują zasadniczo te same wymogi dotyczące ujawniania informacji. Należy zatem uniknąć sytuacji, w której inwestorzy indywidualni dokonujący inwestycji w PRIIP i zainteresowani nabyciem jednostek uczestnictwa UCITS otrzymują, począwszy od dnia 1 lipca 2022 r., oba te dokumenty dotyczące tego samego produktu finansowego. Należy zatem określić, że „dokument zawierający kluczowe informacje” należy uznać za spełniający wymogi mające zastosowanie do dokumentu „kluczowe informacje dla inwestorów” do celów dyrektywy 2009/65/WE.

  (6) „Kluczowe informacje dla inwestorów” wymagane na podstawie art. 78 dyrektywy 2009/65/WE oraz „dokument zawierający kluczowe informacje” wymagany na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1286/2014 obejmują zasadniczo te same wymogi dotyczące ujawniania informacji. Należy zatem uniknąć sytuacji, w której inwestorzy indywidualni dokonujący inwestycji w PRIIP i zainteresowani nabyciem jednostek uczestnictwa UCITS otrzymują, począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r., oba te dokumenty dotyczące tego samego produktu finansowego. Należy zatem określić, że „dokument zawierający kluczowe informacje” należy uznać za spełniający wymogi mające zastosowanie do dokumentu „kluczowe informacje dla inwestorów” do celów dyrektywy 2009/65/WE. Oznacza to również, że inwestorzy inni niż inwestorzy indywidualni, spółki inwestycyjne i spółki zarządzające powinni nadal sporządzać „kluczowe informacje dla inwestorów” zgodnie z dyrektywą 2009/65/WE, chyba że podejmą decyzję o sporządzaniu „dokumentu zawierającego kluczowe informacje”, jak określono w rozporządzeniu (UE) nr 1286/2014, w którym to przypadku właściwe organy nie powinny wymagać od nich przekazywania „kluczowych informacji dla inwestorów”, a inwestorom tym powinien wówczas być przekazywany jedynie „dokument zawierający kluczowe informacje”.

  Poprawka  4

   

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – akapit 1

  Dyrektywa 2009/65/WE

  Artykuł 82 a – ustęp 1 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Państwa członkowskie zapewniają, by właściwe organy nie wymagały od spółki inwestycyjnej lub – w odniesieniu do każdego ze wspólnych funduszy, którymi zarządza – od spółki zarządzającej, by sporządzały kluczowe informacje dla inwestorów, jak określono w art. 78–82 i art. 94 niniejszej dyrektywy, w przypadku gdy spółki te sporządzają, przekazują, zmieniają i tłumaczą dokument zawierający kluczowe informacje, który spełnia wymogi mające zastosowanie do dokumentów zawierających kluczowe informacje określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1286/2014.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 30 czerwca 2022 r. środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

  1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują do dnia 30 czerwca 2022 r. środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

  Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2022 r.

  Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2023 r.

  Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia określany jest przez państwa członkowskie.

  Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia określany jest przez państwa członkowskie.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Po wejściu w życie niniejszej dyrektywy państwa członkowskie zapewniają powiadomienie Komisji – z wyprzedzeniem umożliwiającym jej przedstawienie swoich uwag – o wszelkich projektach przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które zamierzają przyjąć w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

  2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.


   


  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Title

  Zmiana dyrektywy 2009/65/WE w odniesieniu do stosowania dokumentów zawierających kluczowe informacje przez spółki zarządzające przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

  Odsyłacze

  COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

  Data przedstawienia w PE

  15.7.2021

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

   Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ECON

  13.9.2021

   

   

   

  Sprawozdawcy

   Data powołania

  Jonás Fernández

  1.9.2021

   

   

   

  Procedura uproszczona – data decyzji

  27.9.2021

  Rozpatrzenie w komisji

  27.9.2021

   

   

   

  Data przyjęcia

  29.10.2021

   

   

   

  Data złożenia

  3.11.2021

   

   

  Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2021
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności