RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Jonás Fernández 
(Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2021/0219(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0301/2021
Texte depuse :
A9-0301/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0399),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0327/2021),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 octombrie 2021[1],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0301/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La [JO: a se introduce data], Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE).../202110 al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/653, printre altele, pentru a facilita utilizarea, de către societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități, a modului de prezentare, a conținutului și a formatului standard al KID. Cu toate acestea, data aplicării Regulamentului delegat (UE).../2021 a fost stabilită la 1 iulie 2022, cu scopul de a acorda societăților de administrare, societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVMurilor sau care vând astfel de unități suficient timp ca să se pregătească pentru încetarea dispozițiilor tranzitorii și, prin urmare, pentru îndeplinirea obligației de a prezenta un KID. Deoarece data de aplicare a Regulamentului delegat (UE) .../2021 a fost stabilită la 1 iulie 2022 și deoarece este necesar să se asigure că încetarea dispozițiilor tranzitorii coincide cu data aplicării Regulamentului delegat (UE) .../2021, Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 a fost modificat prin Regulamentul (UE) .../2021 al Parlamentului European și al Consiliului, pentru a prelungi dispozițiile tranzitorii până la 30 iunie 2022.

(5) La [JO: a se introduce data], Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) 2021/ al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/653, printre altele pentru a facilita utilizarea, de către societățile de administrare, societățile de investiții și persoanele care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități, a modului de prezentare, a conținutului și a formatului standard al KID. Data aplicării Regulamentului delegat (UE) 2021/… ar trebui să reflecte necesitatea de a acorda societăților de administrare, societăților de investiții și persoanelor care oferă consultanță cu privire la unități ale OPCVM-urilor sau care vând astfel de unități suficient timp ca să se pregătească pentru încetarea dispozițiilor tranzitorii și, prin urmare, pentru îndeplinirea obligației de a prezenta un KID.

_________________

 

10 JO C […], […], p. […].

 

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Pentru a se răspunde acestei necesități de a asigura suficient timp de pregătire pentru obligația de a prezenta un KID, Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului în scopul de a prelungi dispozițiile tranzitorii până la 31 decembrie 2022.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) „Informațiile cheie destinate investitorilor” prevăzute la articolul 78 din Directiva 2009/65/CE și „documentele cu informații esențiale” prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 acoperă în esență aceleași cerințe în materie de informații. Prin urmare, este necesar să se evite ca investitorii individuali în PRIIP interesați să achiziționeze unități ale OPCVM-urilor să primească, începând cu 1 iulie 2022, ambele documente pentru același produs financiar. Prin urmare, ar trebui să se prevadă că documentul cu informații esențiale trebuie considerat ca îndeplinind cerințele aplicabile documentului cu informații cheie destinate investitorilor prevăzut în Directiva 2009/65/CE.

(6) „Informațiile cheie destinate investitorilor” prevăzute la articolul 78 din Directiva 2009/65/CE și „documentele cu informații esențiale” prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 acoperă în esență aceleași cerințe în materie de informații. Prin urmare, este necesar să se evite ca investitorii individuali în PRIIP interesați să achiziționeze unități ale OPCVM-urilor să primească, începând cu 1 ianuarie 2023, ambele documente pentru același produs financiar. Prin urmare, ar trebui să se prevadă că documentul cu informații esențiale trebuie considerat ca îndeplinind cerințele aplicabile documentului cu informații cheie destinate investitorilor prevăzut în Directiva 2009/65/CE. De asemenea, acest lucru înseamnă că, pentru alți investitori decât investitorii individuali, societățile de investiții și societățile de administrare ar trebui să continue să elaboreze „informații cheie destinate investitorilor” în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, cu excepția cazului în care decid să elaboreze un „document cu informații esențiale”, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014, caz în care autoritățile competente nu ar trebui să le impună să furnizeze „informații cheie destinate investitorilor”, ci numai „documentul cu informații esențiale” ar trebui să fie furnizat respectivilor investitori.

Amendamentul  4

 

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1

Directiva 2009/65/CE

Articolul 82 a – alineatul 1 a (nou)

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre se asigură că autoritățile competente nu impun unei societăți de investiții sau, pentru oricare dintre fondurile deschise de investiții pe care le administrează, unei societăți de administrare să elaboreze informații cheie destinate investitorilor, astfel cum se prevede la articolele 78-82 și la articolul 94 din prezenta directivă, în cazul în care societatea respectivă elaborează, furnizează, revizuiește și traduce un document cu informații esențiale care respectă cerințele privind documentele cu informații esențiale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Statele membre adoptă și publică până la 30 iunie 2022 dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acest lucru.

1. Statele membre adoptă și publică până la 30 iunie 2022 dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acest lucru.

Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 iulie 2022.

Statele membre aplică aceste dispoziții de la 1 ianuarie 2023.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Atunci când statele membre adoptă dispozițiile respective, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. De la intrarea în vigoare a prezentei directive, statele membre asigură informarea Comisiei, în timp util pentru ca aceasta să își prezinte observațiile, cu privire la orice proiect de act cu putere de lege sau de act administrativ pe care intenționează să îl adopte în domeniul reglementat de prezenta directivă.

2. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.


 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)

Referințe

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Data prezentării în PE

15.7.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

13.9.2021

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

27.9.2021

Examinare în comisie

27.9.2021

 

 

 

Data adoptării

29.10.2021

 

 

 

Data depunerii

3.11.2021

 

 

Ultima actualizare: 17 noiembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate