POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Jonás Fernández
(Poenostavljeni postopek – člen 52(2) Poslovnika)


Postopek : 2021/0219(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0301/2021
Predložena besedila :
A9-0301/2021
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0399),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0327/2021),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. oktobra 2021[1],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0301/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

 

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Komisija je [UL vstaviti datum] sprejela Delegirano uredbo Komisije (EU).../202110 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653, da bi družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP ali jih prodajajo, med drugim olajšala uporabo prikaza, vsebine in standardne oblike dokumenta s ključnimi informacijami. Za datum začetka uporabe Delegirane uredbe (EU).../2021 je bil določen 1. julij 2022, da se družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP ali jih prodajajo, zagotovi dovolj časa za pripravo na konec prehodne ureditve in s tem na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami. Ker je bil za datum začetka uporabe Delegirane uredbe (EU).../2021 določen 1. julij 2022 in ker je treba zagotoviti, da konec prehodne ureditve sovpada z datumom začetka uporabe Delegirane uredbe (EU).../2021, je bila Uredba (EU) št. 1286/2014 spremenjena z Uredbo (EU).../.../2021 Evropskega parlamenta in Sveta, da se prehodna ureditev podaljša do 30. junija 2022.

(5) Komisija je [UL vstaviti datum] sprejela Delegirano uredbo Komisije (EU).../2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653, da bi družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP ali jih prodajajo, med drugim olajšala uporabo prikaza, vsebine in standardne oblike dokumenta s ključnimi informacijami. Z datumom začetka uporabe Delegirane uredbe (EU) 2021/… bi se morala odražati potreba po tem, da se navedenim družbam za upravljanje, investicijskim družbam in osebam, ki svetujejo o enotah KNPVP ali jih prodajajo, zagotovi dovolj časa, da se pripravijo na konec prehodne ureditve in s tem na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami.

_________________

 

10 UL C […], […], str. […].

 

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Za izpolnitev te potrebe, da mora biti za pripravo na obveznost priprave dokumenta s ključnimi informacijami zagotovljeno dovolj časa, je bila Uredba (EU) št. 1286/2014 spremenjena z Uredbo (EU) 2021/… Evropskega parlamenta in Sveta, da je prehodna ureditev podaljšana do 31. decembra 2022.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) „Ključni podatki za vlagatelje“, ki jih zahteva člen 78 Direktive 2009/65/ES, in „dokumenti s ključnimi informacijami“, ki ga zahteva Uredba (EU) št. 1286/2014, vsebujejo v osnovi enake zahteve po informacijah. Zato je treba preprečiti, da bi mali vlagatelji v PRIIP, ki želijo kupiti enote KNPVP, od 1. julija 2022 prejemali oba dokumenta za isti finančni produkt. Zato bi bilo treba določiti, da se za dokument s ključnimi informacijami šteje, da izpolnjuje zahteve, ki veljajo za dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, ki ga zahteva Direktiva 2009/65/ES.

(6) „Ključni podatki za vlagatelje“, ki jih zahteva člen 78 Direktive 2009/65/ES, in „dokumenti s ključnimi informacijami“, ki ga zahteva Uredba (EU) št. 1286/2014, vsebujejo v osnovi enake zahteve po informacijah. Zato je treba preprečiti, da bi mali vlagatelji v PRIIP, ki želijo kupiti enote KNPVP, od 1. januarja 2023 prejemali oba dokumenta za isti finančni produkt. Zato bi bilo treba določiti, da se za dokument s ključnimi informacijami šteje, da izpolnjuje zahteve, ki veljajo za dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, ki ga zahteva Direktiva 2009/65/ES. To tudi pomeni, da bi morali vlagatelji, ki niso mali vlagatelji, investicijske družbe in družbe za upravljanje, še naprej pripravljati „ključne podatke za vlagatelje“ v skladu z Direktivo 2009/65/ES, razen če se odločijo za pripravo „dokumenta s ključnimi informacijami“, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 1286/2014; v tem primeru pristojni organi od njih ne bi smeli zahtevati, da zagotovijo „ključne podatke za vlagatelje“, tem vlagateljem pa bi bilo treba predložiti le „dokument s ključnimi informacijami“.

Predlog spremembe  4

 

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Direktiva 2009/65/ES

Člen 82 a – odstavek 1 a (novo)

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice zagotovijo, da pristojni organi od investicijske družbe ali družbe za upravljanje za vsakega od splošnih skladov, ki jih upravlja, ne zahtevajo, da pripravi ključne podatke za vlagatelje, kot je določeno v členih 78 do 82 in členu 94 te direktive, kadar pripravi, predloži, revidira in prevede dokument s ključnimi informacijami, ki izpolnjuje zahteve za dokumente s ključnimi informacijami iz Uredbe (EU) št. 1286/2014.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice do 30. junija 2022 sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

1. Države članice do 30. junija 2022 sprejmejo in objavijo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice te predpise uporabljajo od 1. julija 2022.

Te predpise uporabljajo od 1. januarja 2023.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Države članice od začetka veljavnosti te direktive zagotovijo, da je Komisija zaradi predložitve svojih pripomb dovolj zgodaj obveščena o vseh osnutkih zakonov in drugih predpisov, ki jih nameravajo sprejeti na področju, ki ga ureja ta direktiva.

2. Države članice Komisiji sporočijo besedila temeljnih določb nacionalnih predpisov, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Direktive 2009/65/ES glede uporabe dokumentov s ključnimi podatki s strani družb za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP)

Referenčni dokumenti

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Datum predložitve EP

15.7.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

13.9.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

27.9.2021

Obravnava v odboru

27.9.2021

 

 

 

Datum sprejetja

29.10.2021

 

 

 

Datum predložitve

3.11.2021

 

 

Zadnja posodobitev: 17. november 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov