Betänkande - A9-0301/2021Betänkande
A9-0301/2021

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

3.11.2021 - (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande av yttrande: Jonás Fernández 
(Förenklat förfarande – artikel 52.2 i arbetsordningen)


Förfarande : 2021/0219(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A9-0301/2021
Ingivna texter :
A9-0301/2021
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

(COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2021)0399),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0327/2021),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 20 oktober 2021[1],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0301/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Den [EUT, v.g. infoga datum] antog kommissionen delegerad förordning (EU) 2021/... 10om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653, bland annat för att göra det lättare för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i fondföretag att tillämpa bestämmelserna om faktabladets utformning, innehåll och standardformat. Den tidpunkt då delegerad förordning (EU) 2021/... börjar tillämpas har dock fastställts till den 1 juli 2022 för att ge dessa förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i fondföretag tillräckligt med tid att förbereda sig för övergångsbestämmelsernas upphörande och därmed för skyldigheten att ta fram faktablad. Eftersom den tidpunkt då delegerad förordning (EU) 2021/... börjar tillämpas har fastställts till den 1 juli 2022 och eftersom det är nödvändigt att säkerställa att övergångsbestämmelserna upphör att gälla samtidigt som delegerad förordning (EU) 2021/... börjar tillämpas har förordning (EU) nr 1286/2014 ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/... för att förlänga övergångsbestämmelsernas giltighetstid till och med den 30 juni 2022.

(5) Den [EUT, v.g. infoga datum] antog kommissionen delegerad förordning (EU) 2021/... om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/653, bland annat för att göra det lättare för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i fondföretag att tillämpa bestämmelserna om faktabladets utformning, innehåll och standardformat. Den tidpunkt då delegerad förordning (EU) 2021/... börjar tillämpas bör återspegla behovet av att ge dessa förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i fondföretag tillräckligt med tid att förbereda sig för övergångsbestämmelsernas upphörande och därmed för skyldigheten att ta fram faktablad.

_________________

 

10 EUT C […], […], s. […].

 

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) För att säkerställa att detta behov av tillräcklig tid åt förberedelser inför skyldigheten att ta fram faktablad tillgodoses har förordning (EU) nr 1286/2014 ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/... för att förlänga övergångsbestämmelsernas giltighetstid till och med den 31 december 2022.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Informationskraven är i stort sett desamma för de basfakta för investerare som krävs enligt artikel 78 i direktiv 2009/65/EG och de faktablad som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014. Det är därför nödvändigt att undvika att icke-professionella investerare som investerat i Priip-produkter och som är intresserade av att förvärva andelar i fondföretag från och med den 1 juli 2022 får båda dessa dokument för en och samma finansiella produkt. Det bör därför fastställas att faktabladet ska anses uppfylla de krav som är tillämpliga på de basfakta för investerare som krävs enligt direktiv 2009/65/EG.

6. Informationskraven är i stort sett desamma för de basfakta för investerare som krävs enligt artikel 78 i direktiv 2009/65/EG och de faktablad som krävs enligt förordning (EU) nr 1286/2014. Det är därför nödvändigt att undvika att icke-professionella investerare som investerat i Priip-produkter och som är intresserade av att förvärva andelar i fondföretag från och med den 1 januari 2023 får båda dessa dokument för en och samma finansiella produkt. Det bör därför fastställas att faktabladet ska anses uppfylla de krav som är tillämpliga på de basfakta för investerare som krävs enligt direktiv 2009/65/EG. Detta betyder också att för investerare som inte är icke-professionella investerare bör investeringsbolag och förvaltningsbolag fortsätta att utforma en handling med basfakta för investerare i enlighet med direktiv 2009/65/EG, om de inte beslutar att utforma ett faktablad enligt vad som fastställs i förordning (EU) nr 1286/2014, i vilket fall de behöriga myndigheterna inte bör kräva att de tillhandahåller basfakta för investerare, och endast faktabladet bör då tillhandahållas dessa investerare.

Ändringsförslag  4

 

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Direktiv 2009/65/EG

Artikel 82a – punkt 1a (ny)

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna inte kräver att ett investeringsbolag eller, för någon av de värdepappersfonder det förvaltar, ett förvaltningsbolag ska upprätta basfakta för investerare enligt artiklarna 78–82 och artikel 94 i detta direktiv när det upprättar, tillhandahåller, ändrar och översätter ett faktablad som uppfyller kraven för faktablad i förordning (EU) nr 1286/2014.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2022 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2022 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2022.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2023.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När detta direktiv har trätt i kraft ska medlemsstaterna underrätta kommissionen, i så god tid att den hinner lämna synpunkter, om alla förslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv.

2. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad av förvaltningsbolag för företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)

Referensnummer

COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD)

Framläggande för parlamentet

15.7.2021

 

 

 

Ansvarigt utskott

 Tillkännagivande i kammaren

ECON

13.9.2021

 

 

 

Föredragande

 Utnämning

Jonás Fernández

1.9.2021

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

27.9.2021

Behandling i utskott

27.9.2021

 

 

 

Antagande

29.10.2021

 

 

 

Ingivande

3.11.2021

 

 

Senaste uppdatering: 18 november 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy