SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt

  3.11.2021 - (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD)) - ***II

  Majandus- ja rahanduskomisjon
  Õiguskomisjon
  Raportöörid: Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco 
  (Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 58)


  Menetlus : 2016/0107(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0305/2021
  Esitatud tekstid :
  A9-0305/2021
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt

  (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

   võttes arvesse nõukogu põhjendusi nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta,

   võttes arvesse Iirimaa ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2016. aasta arvamust[1],

   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2016)0198) suhtes,

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

   võttes arvesse vastutavate komisjonide poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

   võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0305/2021),

  1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

  2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

  3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

  4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

   


   

  LÜHISELGITUS

  Kooskõlas kodukorra artikliga 63 edastati parlamendile 30. septembril 2021 ELi toimimise lepingu artikli 294 lõikes 5 osutatud nõukogu seisukoht ning ELi toimimise lepingu artikli 294 lõikes 6 osutatud nõukogu põhjendused ja komisjoni seisukoht, mis olid tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse.

   

  Euroopa Parlament võttis kodukorra artikli 58 kohaselt ühiselt tegutsevate majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) ning õiguskomisjoni (JURI) raporti (raport A8-0227/2017) põhjal 4. juulil 2017 vastu esimese lugemise seisukoha, mis kinnitati 27. märtsil 2019.

   

  Nõukogu esimese lugemise seisukoht põhineb tulemusel, milleni jõuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelistel mitteametlikel läbirääkimistel, ja seetõttu saavutati esialgne kokkulepe teise lugemise varases etapis.

   

  Esialgne kokkulepe kiideti kooskõlas kodukorra artikli 74 lõikega 4 heaks ECON- ja JURI-komisjoni 14. juuni 2021. aasta ühisel koosolekul.

   

  Nõukogu seisukoht vastab kokkuleppe tekstile, mida õiguskeeleeksperdid on toimetanud.


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt

  Viited

  09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD)

  EP 1. lugemise kuupäev – P-number

  27.3.2019 T8-0309/2019

  Komisjoni ettepanek

  COM(2016)0198 – C8-0146/2016

  Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

  7.10.2021

  Vastutavad komisjonid

   istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  7.10.2021

  JURI

  7.10.2021

   

   

  Raportöörid

   nimetamise kuupäev

  Evelyn Regner

  18.7.2019

  Ibán García Del Blanco

  18.7.2019

   

   

  Endised raportöörid

  Hugues Bayet, Evelyn Regner

  Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus

   istungil teada andmise kuupäev

   

   

  19.1.2017

  Vastuvõtmise kuupäev

  28.10.2021

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  71

  4

  3

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Lars Patrick Berg, Stefan Berger, Gilles Boyer, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Jean-Paul Garraud, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Gilles Lebreton, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Franco Roberti, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Pedro Silva Pereira, Raffaele Stancanelli, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Alessandra Basso, Patrick Breyer, Niels Fuglsang, Heidi Hautala, Nacho Sánchez Amor, Yana Toom

  Esitamise kuupäev

  3.11.2021

   


   

  NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

  71

  +

  PPE

  Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Geoffroy Didier, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Axel Voss, Marion Walsmann

  ECR

  Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Raffaele Stancanelli, Johan Van Overtveldt

  ID

  Gerolf Annemans, Alessandra Basso, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, France Jamet, Gilles Lebreton, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

  NI

  Mislav Kolakušić

  Renew

  Gilles Boyer, Pascal Durand, Engin Eroglu, Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphane Séjourné, Yana Toom, Stéphanie Yon-Courtin

  S&D

  Marek Belka, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Tiemo Wölken, Lara Wolters

  The Left

  Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Sven Giegold, Claude Gruffat, Heidi Hautala, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

   

  4

  ECR

  Michiel Hoogeveen

  ID

  Gunnar Beck, Jörg Meuthen

  NI

  Lefteris Nikolaou-Alavanos

   

  3

  0

  ECR

  Lars Patrick Berg

  NI

  Enikő Győri

  Renew

  Billy Kelleher

   

  Kasutatud tähised:

  + : poolt

   : vastu

  0 : erapooletu

   

   

  Viimane päevakajastamine: 8. november 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika