SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt

3.11.2021 - (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD)) - ***II

Majandus- ja rahanduskomisjon
Õiguskomisjon
Raportöörid: Evelyn Regner, Ibán García Del Blanco 
(Komisjonide ühismenetlus – kodukorra artikkel 58)


Menetlus : 2016/0107(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0305/2021
Esitatud tekstid :
A9-0305/2021
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt

(09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

 võttes arvesse nõukogu põhjendusi nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta,

 võttes arvesse Iirimaa ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2016. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta[2] Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2016)0198) suhtes,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

 võttes arvesse vastutavate komisjonide poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0305/2021),

1. kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2. märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4. teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 


 

LÜHISELGITUS

Kooskõlas kodukorra artikliga 63 edastati parlamendile 30. septembril 2021 ELi toimimise lepingu artikli 294 lõikes 5 osutatud nõukogu seisukoht ning ELi toimimise lepingu artikli 294 lõikes 6 osutatud nõukogu põhjendused ja komisjoni seisukoht, mis olid tõlgitud kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse.

 

Euroopa Parlament võttis kodukorra artikli 58 kohaselt ühiselt tegutsevate majandus- ja rahanduskomisjoni (ECON) ning õiguskomisjoni (JURI) raporti (raport A8-0227/2017) põhjal 4. juulil 2017 vastu esimese lugemise seisukoha, mis kinnitati 27. märtsil 2019.

 

Nõukogu esimese lugemise seisukoht põhineb tulemusel, milleni jõuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahelistel mitteametlikel läbirääkimistel, ja seetõttu saavutati esialgne kokkulepe teise lugemise varases etapis.

 

Esialgne kokkulepe kiideti kooskõlas kodukorra artikli 74 lõikega 4 heaks ECON- ja JURI-komisjoni 14. juuni 2021. aasta ühisel koosolekul.

 

Nõukogu seisukoht vastab kokkuleppe tekstile, mida õiguskeeleeksperdid on toimetanud.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt

Viited

09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

27.3.2019 T8-0309/2019

Komisjoni ettepanek

COM(2016)0198 – C8-0146/2016

Nõukogu 1. lugemise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

7.10.2021

Vastutavad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

7.10.2021

JURI

7.10.2021

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Evelyn Regner

18.7.2019

Ibán García Del Blanco

18.7.2019

 

 

Endised raportöörid

Hugues Bayet, Evelyn Regner

Artikkel 58 – Komisjonide ühismenetlus

 istungil teada andmise kuupäev

 

 

19.1.2017

Vastuvõtmise kuupäev

28.10.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

71

4

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Lars Patrick Berg, Stefan Berger, Gilles Boyer, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Jean-Paul Garraud, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Mislav Kolakušić, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Gilles Lebreton, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Jiří Pospíšil, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Franco Roberti, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Stéphane Séjourné, Pedro Silva Pereira, Raffaele Stancanelli, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Niels Fuglsang, Heidi Hautala, Nacho Sánchez Amor, Yana Toom

Esitamise kuupäev

3.11.2021

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

71

+

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Geoffroy Didier, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Jiří Pospíšil, Ralf Seekatz, Inese Vaidere, Axel Voss, Marion Walsmann

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Raffaele Stancanelli, Johan Van Overtveldt

ID

Gerolf Annemans, Alessandra Basso, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, France Jamet, Gilles Lebreton, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Mislav Kolakušić

Renew

Gilles Boyer, Pascal Durand, Engin Eroglu, Luis Garicano, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru, Stéphane Séjourné, Yana Toom, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Tiemo Wölken, Lara Wolters

The Left

Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Verts/ALE

Patrick Breyer, Sven Giegold, Claude Gruffat, Heidi Hautala, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

ECR

Michiel Hoogeveen

ID

Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

3

0

ECR

Lars Patrick Berg

NI

Enikő Győri

Renew

Billy Kelleher

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

 : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 8. november 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika