RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Boliivia ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

4.11.2021 - (COM(2021)0369 – C9‑0336/2021 – 2021/0183(NLE)) - *

Õiguskomisjon
Raportöör: Heidi Hautala

Menetlus : 2021/0183(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0307/2021
Esitatud tekstid :
A9-0307/2021
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega lubatakse liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Boliivia ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

(COM(2021)0369 – C9‑0336/2021 – 2021/0183(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus (COM(2021)0369),

 võttes arvesse rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooni artikli 38 neljandat lõiku,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 81 lõiget 3 ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti b, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0336/2021),

 võttes arvesse Euroopa Kohtu arvamust[1], mille kohaselt kuulub rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga ühinemiseks nõusoleku andmine Euroopa Liidu ainupädevusse välisasjades,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 82 ja artikli 114 lõiget 8,

 võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0307/2021),

1. kiidab heaks Euroopa Liidu liikmesriikidele loa andmise anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Boliivia ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi alalisele büroole.


 

SELETUSKIRI

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev 25. oktoobri 1980. aasta Haagi konventsioon on ülioluline õigusakt. Tänaseks on selle ratifitseerinud 101 riiki, sealhulgas kõik ELi liikmesriigid.

Konventsiooniga kehtestatakse osalisriikide vaheline koostöösüsteem, mille eesmärk on lahendada kiiresti rahvusvahelise lapseröövi juhtumid, tagades igal ajal lapse parimate huvide kaitse tema hooldusõigusega seotud küsimustes.

Sellised probleemid tekivad sageli paaride lahkuminekul. Kui vanemad on pärit eri riikidest, võib tekkida soov kasutada ära nende riikide vahelise koostöö puudumist, et kindlustada endale lapse hooldusõigus.

Selliste juhtumite puhul on suurimaks probleemiks eri riikide õigussüsteemide rahvuslik erapoolikus. Võib juhtuda, et mõlema riigi kohtud kuulutavad end pädevaks ja kumbki annab lapse hooldusõiguse vanemale, kellel on vastava riigi kodakondsus.

Haagi konventsiooni eesmärk on rahvusvaheliselt kaitsta last tema õigusvastasest äraviimisest või kinnipidamisest tulenevate kahjulike tagajärgede eest, kehtestades menetlused, millega tagatakse lapse viivitamatu tagastamine tema hariliku viibimiskoha riiki, ning tagades suhtlusõiguse kaitse.

ELil on selles valdkonnas ainuvälispädevus, nagu kinnitas Euroopa Kohus oma arvamuses 1/13. Liikmesriigid ei saa seega enam iseseisvalt tegutseda. Probleem seisneb selles, et konventsiooniga ei anta rahvusvahelistele organisatsioonidele iseseisva tegutsemise õigust.

Seetõttu on osutunud vajalikuks võtta vastu nõukogu otsus, millega liikmesriigid annavad igaüks oma territooriumi piires nõusoleku Boliivia ühinemiseks konventsiooniga ja seega konventsiooni kohaldamiseks ELi ja Boliiviat puudutavate juhtumite suhtes.

Boliivia ühinemine konventsiooniga on tervitatav. Raportöör toetab seda täielikult ja teeb seetõttu ettepaneku, et parlament kiidaks ettepaneku ilma muudatusteta heaks, et tagada kõnealustele lastele kaitse kogu ELis.

 

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Loa andmine Euroopa Liidu liikmesriikidele, et nad saaksid anda Euroopa Liidu huvides nõusoleku Boliivia ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

Viited

COM(2021)0369 – C9-0336/2021 – 2021/0183(NLE)

Konsulteerimise/nõusolekutaotluse kuupäev

15.7.2021

 

 

 

Vastutavad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

JURI

13.9.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Heidi Hautala

9.9.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.10.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Liesje Schreinemacher, Yana Toom

Esitamise kuupäev

4.11.2021

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

23

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

Renew

Pascal Durand, Liesje Schreinemacher, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

The Left

Manon Aubry

Verts/ALE

Patrick Breyer

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 18. november 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika