Pranešimas - A9-0307/2021Pranešimas
A9-0307/2021

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Bolivijos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

4.11.2021 - (COM(2021)0369 – C9-0336/2021 – 2021/0183(NLE)) - *

Teisės reikalų komitetas
Pranešėja: Heidi Hautala

Procedūra : 2021/0183(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0307/2021
Pateikti tekstai :
A9-0307/2021
Debatai :
Balsavimas :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Bolivijos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

(COM(2021)0369 – C9-0336/2021 – 2021/0183(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo (COM(2021)0369),

 atsižvelgdamas į 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų 38 straipsnio ketvirtą pastraipą,

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 3 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos b punktą, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0336/2021),

 atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo nuomonę[1] dėl išimtinės Europos Sąjungos išorės kompetencijos padaryti pareiškimą dėl pritarimo prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį ir 114 straipsnio 8 dalį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9‑0307/2021),

1. pritaria tam, kad Europos Sąjungos valstybės narės įgaliojamos dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Bolivijos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, taip pat Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos Nuolatiniam biurui.


 

AIŠKINAMOJI DALIS

1980 m. spalio 25 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų yra labai svarbus dokumentas. Iki šiol ją ratifikavo 101 valstybė, įskaitant visas ES valstybes nares.

Konvencija nustatoma susitariančiųjų valstybių bendradarbiavimo sistema, kuria siekiama greitai išspręsti tarptautinio vaikų grobimo atvejus, užtikrinant, kad vaiko interesai visada būtų ginami sprendžiant su jo globa susijusius klausimus.

Daugeliu atvejų šios problemos atsiranda porai išsiskyrus. Jeigu tėvai yra iš skirtingų valstybių, siekiant užsitikrinti vaiko globą gali kilti noras pasinaudoti šių valstybių bendradarbiavimo trūkumu.

Šiais atvejais didžiausia problema – atskirų valstybių teisinių sistemų nacionalinis šališkumas. Gali nutikti taip, kad abiejų valstybių teismai pripažįsta save kompetentingais nagrinėti bylą ir kiekvienas vaiko globą skiria tam iš tėvų, kuris yra jų valstybės pilietis.

Hagos konvencijos tikslas – tarptautiniu mastu apsaugoti vaikus nuo žalingų neteisėto perkėlimo ar sulaikymo padarinių, nustatyti procedūras, pagal kurias būtų užtikrinama, kad jie būtų greitai grąžinti į įprastinės gyvenamosios vietos valstybę, taip pat užtikrinama bendravimo teisių apsauga.

Kaip patvirtinta Teisingumo Teismo nuomonėje Nr. 1/13, ši sritis patenka į išimtinės ES išorės kompetencijos sritį. Taigi valstybės narės nebeturi teisės veikti savo iniciatyva. Problema yra tai, kad Konvencijoje nenumatyta galimybė savarankiškai veikti tarptautinėms organizacijoms.

Todėl reikia Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės (kiekviena savo teritorijoje) būtų raginamos pritarti Bolivijos prisijungimui prie Konvencijos, taip siekiant, kad su ES ir šia šalimi susijusiais atvejais Konvencija pradėtų galioti.

Bolivijos prisijungimas prie Konvencijos yra sveikintinas. Pranešėja visiškai pritaria tam ir todėl siūlo Parlamentui pritarti pasiūlymui be pakeitimų, siekiant užtikrinti, kad atitinkami vaikai gautų apsaugą visoje ES.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos valstybių narių įgaliojimas dėl Europos Sąjungos interesų pritarti Bolivijos prisijungimui prie 1980 m. Hagos konvencijos dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų

Nuorodos

COM(2021)0369 – C9-0336/2021 – 2021/0183(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

15.7.2021

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

13.9.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Heidi Hautala

9.9.2021

 

 

 

Priėmimo data

28.10.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Alessandra Basso, Patrick Breyer, Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Liesje Schreinemacher, Yana Toom

Pateikimo data

4.11.2021

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

23

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

ID

Gunnar Beck, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

Renew

Pascal Durand, Liesje Schreinemacher, Yana Toom, Adrián Vázquez Lázara

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Nacho Sánchez Amor, Tiemo Wölken, Lara Wolters

The Left

Manon Aubry

Verts/ALE

Patrick Breyer

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 17 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika