RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajandusettevõtete integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus

4.11.2021 - (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD)) - ***I

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
Raportöör: Riho Terras
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)


Menetlus : 2021/0270(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0310/2021
Esitatud tekstid :
A9-0310/2021
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajandusettevõtete integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0477),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9-0346/2021),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0310/2021),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Määruse (EL) 2018/1091 muutmine seoses liidu toetusega põllumajandusettevõtete integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus

Viited

COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD)

EP-le esitamise kuupäev

12.8.2021

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

AGRI

13.9.2021

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

13.9.2021

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

BUDG

27.9.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Riho Terras

14.9.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.10.2021

 

 

 

Esitamise kuupäev

4.11.2021

 

 

Viimane päevakajastamine: 19. november 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika