RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce privește contribuția Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027

4.11.2021 - (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD)) - ***I

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală
Raportor: Riho Terras
Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură


Procedură : 2021/0270(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0310/2021
Texte depuse :
A9-0310/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce privește contribuția Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027 (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0477),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0346/2021),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A9-0310/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificarea Regulamentului (UE) 2018/1091 în ceea ce privește contribuția Uniunii pentru statisticile integrate referitoare la ferme în temeiul cadrului financiar 2021-2027

Referințe

COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD)

Data prezentării în PE

12.8.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

AGRI

13.9.2021

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

BUDG

13.9.2021

 

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

BUDG

27.9.2021

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Riho Terras

14.9.2021

 

 

 

Data adoptării

26.10.2021

 

 

 

Data depunerii

4.11.2021

 

 

Ultima actualizare: 19 noiembrie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate