SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1091, pokiaľ ide o príspevok Únie na integrované štatistiky fariem v medziach finančného rámca na roky 2021 – 2027

04.11.2021 - (COM(2021)0477 – C9‑0346/2021 – 2021/0270(COD)) - ***I

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Spravodajca: Riho Terras
Zjednodušený postup – článok 52 ods. 1 rokovacieho poriadku


Postup : 2021/0270(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0310/2021
Predkladané texty :
A9-0310/2021
Rozpravy :
Hlasovanie :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1091, pokiaľ ide o príspevok Únie na integrované štatistiky fariem v medziach finančného rámca na roky 2021 – 2027 (COM(2021)0477 – C9‑0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0477),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 338 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0346/2021),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A9-0310/2021),

1. prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zmena nariadenia (EÚ) 2018/1091, pokiaľ ide o príspevok Únie na integrované štatistiky fariem v medziach finančného rámca na roky 2021 – 2027

Referenčné čísla

COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD)

Dátum predloženia EP

12.8.2021

 

 

 

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

AGRI

13.9.2021

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

 dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

13.9.2021

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

 dátum rozhodnutia

BUDG

27.9.2021

 

 

 

Spravodajcovia

 dátum vymenovania

Riho Terras

14.9.2021

 

 

 

Dátum prijatia

26.10.2021

 

 

 

Dátum predloženia

4.11.2021

 

 

Posledná úprava: 18. novembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia