ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148

4.11.2021 - (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Bart Groothuis
Zpravodaj (*):
Lukas Mandl, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
(*) Přidružené výbory – článek 57 jednacího řádu


Postup : 2020/0359(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A9-0313/2021
Předložené texty :
A9-0313/2021
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148

(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0823),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0422/20200),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [27.dubna 2021][1],

 po konzultaci s Výborem regionů,

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanoviska Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, Výboru pro zahraniční věci, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch,

 s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0313/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Pozměňovací návrh  1

 

Návrh směrnice

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148

o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii (směrnice NIS 2) a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148

Pozměňovací návrh  2

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114811 bylo budovat schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v Unii, zmírňovat hrozby pro sítě a informační systémy užívané k poskytování základních služeb v klíčových odvětvích a zajišťovat kontinuitu takových služeb v případě kybernetických bezpečnostních incidentů, a přispívat tak k účinnému fungování hospodářství a společnosti v Unii.

(1) Cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/114811, běžně označované jako „směrnice NIS“ bylo budovat schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v Unii, zmírňovat hrozby pro sítě a informační systémy užívané k poskytování základních služeb v klíčových odvětvích a zajišťovat kontinuitu takových služeb v případě kybernetických bezpečnostních incidentů, a přispívat tak k bezpečnosti a účinnému fungování hospodářství a společnosti v Unii.

__________________

__________________

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194/1, 19.7.2016, s. 1). 1).

11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii (Úř. věst. L 194/1, 19.7.2016, s. 1). 1).

Pozměňovací návrh  3

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Sítě a informační systémy se rozvinuly v ústřední prvek každodenního života s rychlou digitální transformací a vzájemnou propojeností společnosti, včetně přeshraniční výměny. Tento vývoj vedl k prudkému rozšíření prostředí kybernetických bezpečnostních hrozeb a přináší nové výzvy, které vyžadují přizpůsobené, koordinované a inovativní reakce ve všech členských státech. Počet, rozsah, sofistikovanost, četnost výskytu a dopad kybernetických bezpečnostních incidentů narůstají a představují značnou hrozbu pro fungování sítí a informačních systémů. V důsledku toho mohou kybernetické incidenty brzdit provádění hospodářských činností na vnitřním trhu, způsobovat finanční ztráty, narušovat důvěru uživatelů a způsobovat velké škody hospodářství a společnosti Unie. Připravenost a účinnost v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou dnes proto pro řádné fungování vnitřního trhu důležitější než kdy předtím.

(3) Sítě a informační systémy se rozvinuly v ústřední prvek každodenního života s rychlou digitální transformací a vzájemnou propojeností společnosti, včetně přeshraniční výměny. Tento vývoj vedl k prudkému rozšíření prostředí kybernetických bezpečnostních hrozeb a přináší nové výzvy, které vyžadují přizpůsobené, koordinované a inovativní reakce ve všech členských státech. Počet, rozsah, sofistikovanost, četnost výskytu a dopad kybernetických bezpečnostních incidentů narůstají a představují značnou hrozbu pro fungování sítí a informačních systémů. V důsledku toho mohou kybernetické incidenty brzdit provádění hospodářských činností na vnitřním trhu, způsobovat finanční ztráty, narušovat důvěru uživatelů a způsobovat velké škody hospodářství a společnosti Unie. Připravenost a účinnost v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou dnes proto pro řádné fungování vnitřního trhu důležitější než kdy předtím. Kybernetická bezpečnost je navíc klíčovým faktorem, který mnoha kritickým odvětvím umožňuje zapojit se do digitální transformace a plně využívat hospodářských, sociálních a udržitelných přínosů digitalizace.

Pozměňovací návrh  4

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize na úrovni Unie vyžadují koordinovaná opatření k zajištění rychlé a účinné reakce z důvodu vysokého stupně vzájemné závislosti mezi jednotlivými odvětvími a zeměmi. Pro zajištění bezpečnosti Unie v rámci jejích hranic i mimo ně má zásadní význam dostupnost kyberneticky odolných sítí a informačních systémů a dostupnost, důvěrnost a integrita údajů, jelikož kybernetické hrozby mohou přicházet i ze zemí mimo Unii. Snaha EU získat významnější geopolitickou úlohu vyžaduje rovněž důvěryhodnou kybernetickou ochranu a odrazování, včetně schopnosti včas a účinně identifikovat zlovolná opatření a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.

Pozměňovací návrh  5

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Všechny tyto rozdíly vyvolávají roztříštěnost vnitřního trhu a mohou mít škodlivý účinek na jeho fungování s tím, že ovlivňují zejména přeshraniční poskytování služeb a úroveň odolnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v důsledku uplatňování odlišných norem. Cílem této směrnice je takové značné rozdíly mezi členskými státy odstranit, zejména stanovením minimálních pravidel upravujících fungování koordinovaného regulačního rámce, stanovením mechanismů účinné spolupráce příslušných orgánů v každém členském státě, aktualizací seznamu odvětví a činností, na něž se vztahují povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a zavedením účinných nápravných opatření a sankcí, jež napomáhají účinnému vymáhání těchto povinností. Směrnice (EU) 2016/1148 by proto měla být zrušena a nahrazena touto směrnicí.

(5) Všechny tyto rozdíly vyvolávají roztříštěnost vnitřního trhu a mohou mít škodlivý účinek na jeho fungování s tím, že ovlivňují zejména přeshraniční poskytování služeb a úroveň odolnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti v důsledku uplatňování odlišných norem. Tyto rozdíly by v konečném důsledku mohly vést k větší zranitelnosti některých členských států vůči hrozbám v oblasti kybernetické bezpečnosti, což může mít dopady na celou Unii. Cílem této směrnice je takové značné rozdíly mezi členskými státy odstranit, zejména stanovením minimálních pravidel upravujících fungování koordinovaného regulačního rámce, stanovením mechanismů účinné spolupráce příslušných orgánů v každém členském státě, aktualizací seznamu odvětví a činností, na něž se vztahují povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, a zavedením účinných nápravných opatření a sankcí, jež napomáhají účinnému vymáhání těchto povinností. Směrnice (EU) 2016/1148 by proto měla být zrušena a nahrazena touto směrnicí (směrnice NIS 2).

Pozměňovací návrh  6

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Tato směrnice ponechává nedotčenou schopnost členských států přijímat nezbytná opatření, aby zajistily ochranu svých základních bezpečnostních zájmů, ochranu veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti a umožnily vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů v souladu s právem Unie. V souladu s článkem 346 SFEU není žádný členský stát povinen poskytovat informace, jejichž zpřístupnění by bylo v rozporu se základními zájmy jeho veřejné bezpečnosti. V tomto ohledu jsou relevantní pravidla členských států a Unie o ochraně utajovaných informací, dohody o zachování důvěrnosti údajů nebo neformální dohody o zachování důvěrnosti, jako je například tzv. „semaforový protokol“ (Traffic Light Protocol)14.

(6) Tato směrnice ponechává nedotčenou schopnost členských států přijímat nezbytná opatření, aby zajistily ochranu svých základních bezpečnostních zájmů, ochranu veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti a umožnily prevenci, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů v souladu s právem Unie. V souladu s článkem 346 SFEU není žádný členský stát povinen poskytovat informace, jejichž zpřístupnění by bylo v rozporu se základními zájmy jeho veřejné bezpečnosti. V tomto ohledu jsou relevantní pravidla členských států a Unie o ochraně utajovaných informací, dohody o zachování důvěrnosti údajů nebo neformální dohody o zachování důvěrnosti, jako je například tzv. „semaforový protokol“ (Traffic Light Protocol)14.

__________________

__________________

14 Semaforový protokol je prostředek pro toho, kdo sdílí informace, aby informoval své publikum o jakýchkoli omezeních dalšího šíření těchto informací. Používá se téměř ve všech komunitách CSIRT a některých střediscích pro sdílení a analýzu informací (ISAC).

14 Semaforový protokol je prostředek pro toho, kdo sdílí informace, aby informoval své publikum o jakýchkoli omezeních dalšího šíření těchto informací. Používá se téměř ve všech komunitách CSIRT a některých střediscích pro sdílení a analýzu informací (ISAC).

Pozměňovací návrh  7

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Se zrušením směrnice (EU) 2016/1148 by vzhledem k aspektům uvedeným ve 4. až 6. bodě odůvodnění měla být oblast působnosti podle odvětví rozšířena na větší část ekonomiky. Odvětví pokrytá směrnicí (EU) 2016/1148 by proto měla být rozšířena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí odvětví a služeb, které mají zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti v rámci vnitřního trhu. Pravidla by se neměla lišit podle toho, zda jsou subjekty provozovateli základních služeb nebo poskytovateli digitálních služeb. Toto rozlišení se ukázalo jako zastaralé, neboť nezohledňuje skutečnou důležitost odvětví nebo služeb z hlediska společenských a hospodářských činností na vnitřním trhu.

(7) Se zrušením směrnice (EU) 2016/1148 by vzhledem k aspektům uvedeným ve 4. až 6. bodě odůvodnění měla být oblast působnosti podle odvětví rozšířena na větší část ekonomiky. Odvětví pokrytá směrnicí (EU) 2016/1148 by proto měla být rozšířena tak, aby bylo zajištěno komplexní pokrytí odvětví a služeb, které mají zásadní význam pro klíčové společenské a hospodářské činnosti v rámci vnitřního trhu. Požadavky na řízení rizik a oznamovací povinnosti by se neměly lišit podle toho, zda jsou subjekty provozovateli základních služeb nebo poskytovateli digitálních služeb. Toto rozlišení se ukázalo jako zastaralé, neboť nezohledňuje skutečnou důležitost odvětví nebo služeb z hlediska společenských a hospodářských činností na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh  8

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V souladu se směrnicí (EU) 2016/1148 byly členské státy odpovědné za určení toho, které subjekty splňují kritéria pro zařazení mezi provozovatele základních služeb (dále jen „proces určování“). S cílem odstranit značné rozdíly mezi členskými státy v tomto ohledu a zajistit právní jistotu pro všechny příslušné subjekty, pokud jde o požadavky na řízení rizik a povinnosti hlášení, by mělo být stanoveno jednotné kritérium, které určí subjekty, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice. Toto kritérium by mělo spočívat v uplatnění pravidla velikostního omezení, podle kterého by do oblasti působnosti této směrnice spadaly všechny střední a velké podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES15, které působí v odvětvích nebo poskytují druh služeb, na něž se vztahuje tato směrnice. Od členských států by nemělo být vyžadováno, aby stanovily seznam subjektů, které splňují toto obecně použitelné kritérium související s velikostí podniku.

(8) V souladu se směrnicí (EU) 2016/1148 byly členské státy odpovědné za určení toho, které subjekty splňují kritéria pro zařazení mezi provozovatele základních služeb (dále jen „proces určování“). S cílem odstranit značné rozdíly mezi členskými státy v tomto ohledu a zajistit právní jistotu pro všechny příslušné subjekty, pokud jde o požadavky na řízení rizik a povinnosti hlášení, by mělo být stanoveno jednotné kritérium, které určí subjekty, jež spadají do oblasti působnosti této směrnice. Toto kritérium by mělo spočívat v uplatnění pravidla velikostního omezení, podle kterého by do oblasti působnosti této směrnice spadaly všechny střední a velké podniky ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES15, které působí v odvětvích nebo poskytují druh služeb, na něž se vztahuje tato směrnice.

__________________

__________________

15 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

15 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh  9

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Tato směrnice by se však měla vztahovat i na malé subjekty nebo mikrosubjekty, které splňují určitá kritéria, jež naznačují klíčovou úlohu pro hospodářství nebo společnosti členských států nebo pro konkrétní odvětví či konkrétní druhy služeb. Členské státy by měly být odpovědné za stanovení seznamu takových subjektů a předložit ho Komisi.

(9) Tato směrnice by se však měla vztahovat i na malé subjekty nebo mikrosubjekty, které splňují určitá kritéria, jež naznačují klíčovou úlohu pro hospodářství nebo společnosti členských států nebo pro konkrétní odvětví či konkrétní druhy služeb.

Pozměňovací návrh  10

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Členské státy by měly sestavit seznam všech základních a důležitých subjektů. Tento seznam by měl zahrnovat subjekty, které splňují obecně platná kritéria týkající se velikosti, jakož i malé podniky a mikropodniky, které splňují určitá kritéria, jež ukazují na jejich klíčovou úlohu pro hospodářství nebo společností členských států. Aby týmy pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT) a příslušné orgány mohly těmto subjektům poskytovat pomoc a varovat je před kybernetickými incidenty, které by je mohly postihnout, je důležité, aby tyto orgány měly správné kontaktní údaje těchto subjektů. Základní a důležité subjekty by proto měly příslušným orgánům poskytovat alespoň tyto informace: název subjektu, adresu a aktuální kontaktní údaje, jako jsou e-mailové adresy, rozsah IP adres, telefonní čísla a příslušná odvětví a pododvětví uvedená v přílohách I a II. Subjekty by měly příslušným orgánům oznamovat veškeré změny těchto informací. Členské státy by měly bez zbytečného odkladu zajistit, aby tyto informace mohly být snadno poskytovány prostřednictvím jednotného kontaktního místa. Za tímto účelem by Agentura ENISA spolu se skupinou pro spolupráci měla bez zbytečného odkladu vydat pokyny a šablony pro oznamovací povinnosti. Členské státy by měly Komisi a skupině pro spolupráci oznámit počet základních a důležitých subjektů. Členské státy by měly Komisi pro účely přezkumu uvedeného v této směrnici rovněž oznámit názvy malých podniků a mikropodniků, které byly určeny základní a důležité subjekty, aby Komise mohla posoudit soudržnost přístupů jednotlivých členských států. Tyto informace by měly být považovány za přísně důvěrné.

Pozměňovací návrh  11

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Komise může ve spolupráci se skupinou pro spolupráci vydávat pokyny ohledně plnění kritérií platných pro mikropodniky a malé podniky.

(10) Komise by ve spolupráci se skupinou pro spolupráci a relevantními zúčastněnými stranami měla vydávat pokyny ohledně plnění kritérií platných pro mikropodniky a malé podniky. Komise by rovněž měla zajistit, že budou všem mikropodnikům a malým podnikům spadajícím do oblasti působnosti této směrnice poskytovány vhodné pokyny. V této souvislosti by Komise s podporou členských států měla mikropodnikům a malým podnikům poskytovat informace.

Pozměňovací návrh  12

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Komise by rovněž měla vydat pokyny s cílem pomoci členským státům správně provádět ustanovení týkající se oblasti působnosti této směrnice a vyhodnotit přiměřenost povinností stanovených touto směrnicí, zejména pokud jde o subjekty s komplexními obchodními modely nebo provozním prostředím, kdy určitý subjekt může současně splňovat kritéria stanovená pro základní i důležité subjekty nebo současně vykonávat činnosti, z nichž některé spadají do oblasti působnosti této směrnice, a jiné nikoli.

Pozměňovací návrh  13

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Právní předpisy a nástroje specifické pro jednotlivá odvětví mohou přispět k zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti při současném plném zohlednění zvláštností a složitosti těchto odvětví. Pokud právní akt Unie specifický pro určité odvětví vyžaduje, aby základní nebo důležité subjekty přijaly opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik, nebo aby oznamovaly incidenty nebo závažné kybernetické hrozby s alespoň rovnocenným účinkem jako povinnosti stanovené v této směrnici, měla by platit tato ustanovení specifická pro dané odvětví, včetně ustanovení o dohledu a vymáhání. Komise může vydávat pokyny v souvislosti s prováděním lex specialis. Tato směrnice nebrání přijetí dalších aktů Unie specifických pro určitá odvětví a týkajících se opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik a oznamování incidentů. Touto směrnicí nejsou dotčeny stávající prováděcí pravomoci, jež byly Komisi svěřeny v řadě odvětví, včetně odvětví dopravy a energetiky.

(12) Právní předpisy a nástroje specifické pro jednotlivá odvětví mohou přispět k zajištění vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti při současném plném zohlednění zvláštností a složitosti těchto odvětví. Akty Unie specifické pro určitá odvětví, které vyžadují, aby základní nebo důležité subjekty přijímaly opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik nebo oznamovaly závažné incidenty, by pokud možno měly být v souladu s příslušnou terminologií a odkazovat na definice stanovené v této směrnici. Pokud právní akt Unie specifický pro určité odvětví vyžaduje, aby základní nebo důležité subjekty přijaly opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik nebo aby oznamovaly incidenty, a pokud tyto požadavky mají alespoň rovnocenný účinek jako povinnosti stanovené v této směrnici a pokud se vztahují na všechny bezpečnostní aspekty operací a služeb poskytovaných základními a důležitými subjekty, měla by platit tato ustanovení specifická pro dané odvětví, včetně ustanovení o dohledu a vymáhání. Komise by měla vydávat komplexní pokyny v souvislosti s prováděním lex specialis s přihlédnutím k příslušným stanoviskům, odborným znalostem a osvědčeným postupům agentury ENISA a skupiny pro spolupráci. Tato směrnice nebrání přijetí dalších aktů Unie specifických pro určitá odvětví a týkajících se opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik a oznamování incidentů, které řádně zohlední potřebu komplexního a soudržného rámce pro kybernetickou bezpečnost. Touto směrnicí nejsou dotčeny stávající prováděcí pravomoci, jež byly Komisi svěřeny v řadě odvětví, včetně odvětví dopravy a energetiky.

Pozměňovací návrh  14

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kybernetickou bezpečností a fyzickou bezpečností subjektů by měl být zajištěn soudržný přístup ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX17 a k této směrnici. Za tímto účelem by členské státy měly zajistit, aby klíčové subjekty a rovnocenné subjekty podle směrnice (EU) XXX/XXX byly považovány za základní subjekty podle této směrnice. Členské státy by také měly zajistit, aby jejich strategie kybernetické bezpečnosti stanovily rámec politik pro posílení koordinace mezi příslušným orgánem podle této směrnice a příslušným orgánem podle směrnice (EU) XXX/XXX v souvislosti se sdílením informací o incidentech a kybernetických hrozbách a plněním úkolů v oblasti dohledu. Orgány by podle obou směrnic měly spolupracovat a vyměňovat si informace, zejména informace týkající se určení klíčových subjektů, kybernetických hrozeb, kybernetických bezpečnostních rizik, incidentů dotýkajících se klíčových subjektů a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti přijatých klíčovými subjekty. Příslušným orgánům podle této směrnice by mělo být umožněno, aby na žádost příslušných orgánů podle směrnice (EU) XXX/XXX vykonávaly své dohledové a vymáhací pravomoci vůči subjektu, který byl označen jako klíčový. Oba orgány by za tímto účelem měly spolupracovat a vyměňovat si informace.

(14) Vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kybernetickou bezpečností a fyzickou bezpečností subjektů by měl být zajištěn soudržný přístup ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) XXX/XXX17 a k této směrnici. Za tímto účelem by členské státy měly zajistit, aby klíčové subjekty a rovnocenné subjekty podle směrnice (EU) XXX/XXX byly považovány za základní subjekty podle této směrnice. Členské státy by také měly zajistit, aby jejich strategie kybernetické bezpečnosti stanovily rámec politik pro posílení koordinace mezi příslušnými orgány v rámci jednotlivých členských států i mezi nimi podle této směrnice a podle směrnice (EU) XXX/XXX, v souvislosti se sdílením informací o incidentech a kybernetických hrozbách a plněním úkolů v oblasti dohledu. Orgány by podle obou směrnic měly spolupracovat a vyměňovat si bez zbytečného odkladu informace, zejména informace týkající se určení klíčových subjektů, kybernetických hrozeb, kybernetických bezpečnostních rizik, incidentů dotýkajících se klíčových subjektů a opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti přijatých klíčovými subjekty. Příslušným orgánům podle této směrnice by mělo být umožněno, aby na žádost příslušných orgánů podle směrnice (EU) XXX/XXX vykonávaly své dohledové a vymáhací pravomoci vůči subjektu, který byl označen jako klíčový. Oba orgány by za tímto účelem měly spolupracovat a vyměňovat si informace, pokud možno v reálném čase.

__________________

__________________

17 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení v Úředním věstníku, až budou známy]

17 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení v Úředním věstníku, až budou známy]

Pozměňovací návrh  15

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Podpora a ochrana spolehlivého, odolného a bezpečného systému doménových jmen jsou klíčovým faktorem pro zachování integrity internetu a jsou nezbytné pro jeho nepřetržitý a stabilní provoz, na kterém závisí digitální ekonomika a společnost. Tato směrnice by se proto měla vztahovat na všechny poskytovatele služeb systému doménových jmen v celém řetězci řešení systému doménových jmen, včetně operátorů kořenových jmenných serverů, serverů internetových domén nejvyšší úrovně, autoritativních jmenných serverů pro doménová jména a rekurzivních resolverů.

(15) Podpora a ochrana spolehlivého, odolného a bezpečného systému doménových jmen jsou klíčovým faktorem pro zachování integrity internetu a jsou nezbytné pro jeho nepřetržitý a stabilní provoz, na kterém závisí digitální ekonomika a společnost. Tato směrnice by se proto měla vztahovat na servery internetových domén nejvyšší úrovně, veřejně dostupné rekurzívní služby pro překlad doménových jmen pro koncové uživatele internetu a autoritativní služby pro překlad doménových jmen. Tato směrnice se nevztahuje na kořenové jmenné servery.

Pozměňovací návrh  16

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Poskytovatelé poštovních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES18 a rovněž poskytovatelé expresních a kurýrních doručovacích služeb by měli této směrnici podléhat, pokud poskytují alespoň jeden z kroků v poštovním řetězci, a zejména výběr, třídění nebo dodání, včetně služeb souvisejících s vyzvedáváním. Přepravní služby, které nejsou poskytovány ve spojení s některým z těchto kroků, by neměly spadat do oblasti působnosti poštovních služeb.

(19) Poskytovatelé poštovních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES18 a rovněž poskytovatelé expresních a kurýrních doručovacích služeb by měli této směrnici podléhat, pokud poskytují alespoň jeden z kroků v poštovním řetězci, a zejména výběr, třídění nebo dodání, včetně služeb souvisejících s vyzvedáváním, a současně by měla být zohledněna míra jejich závislosti na síťových a informačních systémech. Přepravní služby, které nejsou poskytovány ve spojení s některým z těchto kroků, by neměly spadat do oblasti působnosti poštovních služeb.

__________________

__________________

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14).

18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby (Úř. věst. L 15, 21.1.1998, s. 14).

Pozměňovací návrh  17

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Tyto rostoucí vzájemné závislosti jsou výsledkem stále více přeshraniční a vzájemně propojené sítě poskytování služeb pomocí klíčových infrastruktur v celé Unii v odvětvích energetiky, dopravy, digitální infrastruktury, pitné a odpadní vody, zdravotnictví, některých prvků veřejné správy a rovněž vesmíru, pokud jde o poskytování určitých služeb závisejících na pozemních infrastrukturách, které vlastní, řídí a provozují buď členské státy, nebo soukromé subjekty, a proto nezahrnují infrastruktury vlastněné, řízené a provozované Unií nebo jménem Unie v rámci jejích vesmírných programů. Tyto vzájemné závislosti znamenají, že jakékoli narušení hospodářské soutěže, a dokonce i takové narušení, které je původně omezeno na jeden subjekt nebo jedno odvětví, může mít širší dominové účinky, jež mohou potenciálně mít dalekosáhlé negativní dopady na poskytování služeb na celém vnitřním trhu. Pandemie COVID-19 prokázala zranitelnost našich stále více vzájemně závislých společností, jsou-li vystaveny málo pravděpodobným rizikům.

(20) Tyto rostoucí vzájemné závislosti jsou výsledkem stále více přeshraniční a vzájemně propojené sítě poskytování služeb pomocí klíčových infrastruktur v celé Unii v odvětvích energetiky, dopravy, digitální infrastruktury, pitné a odpadní vody, zdravotnictví, některých prvků veřejné správy a rovněž vesmíru, pokud jde o poskytování určitých služeb závisejících na pozemních infrastrukturách, které vlastní, řídí a provozují buď členské státy, nebo soukromé subjekty, a proto nezahrnují infrastruktury vlastněné, řízené a provozované Unií nebo jménem Unie v rámci jejích vesmírných programů. Tyto vzájemné závislosti znamenají, že jakékoli narušení hospodářské soutěže, a dokonce i takové narušení, které je původně omezeno na jeden subjekt nebo jedno odvětví, může mít širší dominové účinky, jež mohou potenciálně mít dalekosáhlé negativní dopady na poskytování služeb na celém vnitřním trhu. Vystupňované útoky na síťové a informační systémy během pandemie COVID-19 poukázaly na zranitelnost našich stále více vzájemně závislých společností, jsou-li vystaveny málo pravděpodobným rizikům.

Pozměňovací návrh  18

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly být náležitě vybaveny jak po technické, tak po organizační stránce, aby mohly předcházet incidentům a rizikům spojeným se sítěmi a informačními systémy, odhalovat je, reagovat na ně a zmírňovat je. Členské státy by proto měly zajistit, aby dobře fungovaly jejich týmy CSIRT, rovněž označované jako týmy CERT (týmy pro reakci na počítačové hrozby), které budou splňovat základní požadavky, tak aby byly zaručeny jejich efektivní a kompatibilní schopnosti řešit incidenty a rizika a aby byla zajištěna účinná spolupráce na úrovni Unie. V zájmu posílení důvěry mezi subjekty a týmy CSIRT v případech, kdy je tým CSIRT součástí příslušného orgánu, by členské státy měly zvážit funkční oddělení operativních úkolů plněných týmy CSIRT, zejména v souvislosti se sdílením informací a podporou poskytovanou subjektům, od činností příslušných orgánů v oblasti dohledu.

(24) Členské státy by měly být náležitě vybaveny jak po technické, tak po organizační stránce, aby mohly předcházet incidentům a rizikům spojeným se sítěmi a informačními systémy, odhalovat je, reagovat na ně a zmírňovat je. Členské státy by proto měly na základě této směrnice určit jeden nebo více týmů CSIRT a zajistit, aby dobře fungovaly, splňovaly základní požadavky tak, aby byly zaručeny jejich efektivní a kompatibilní schopnosti řešit incidenty a rizika a aby byla zajištěna účinná spolupráce na úrovni Unie. Členské státy mohou jako týmy CSIRT určit stávající týmy pro reakci na počítačové hrozby (CERT). V zájmu posílení důvěry mezi subjekty a týmy CSIRT v případech, kdy je tým CSIRT součástí příslušného orgánu, by členské státy měly zvážit funkční oddělení operativních úkolů plněných týmy CSIRT, zejména v souvislosti se sdílením informací a podporou poskytovanou subjektům, od činností příslušných orgánů v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh  19

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Pokud jde o osobní údaje, týmům CSIRT by mělo být umožněno, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67919 jménem a na žádost subjektu podle této směrnice aktivně prohledávaly sítě a informační systémy, které používá k poskytování svých služeb. Členské státy by se měly zaměřit na to, aby všem odvětvovým týmům CSIRT zajistily stejné technické podmínky. Při budování vnitrostátních týmů CSIRT mohou členské státy požádat o součinnost Agenturu Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

(25) Pokud jde o osobní údaje, týmům CSIRT by mělo být umožněno, aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67919 jménem a na žádost subjektu podle této směrnice, nebo v případě vážného ohrožení národní bezpečnosti, aktivně prohledávaly sítě a informační systémy, které používá k poskytování svých služeb. Členské státy by se měly zaměřit na to, aby všem odvětvovým týmům CSIRT zajistily stejné technické podmínky. Při budování vnitrostátních týmů CSIRT mohou členské státy požádat o součinnost Agenturu Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).

__________________

__________________

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 20

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a) Týmy CSIRT by měly být na žádost subjektu schopny průběžně vyhledávat, spravovat a sledovat veškerá aktiva orientovaná na internet, a to jak v provozovnách, tak mimo ně, aby pochopily, jaké celkové riziko pro daný podnik vyplývá z nově objeveného ohrožení dodavatelského řetězce nebo kritických zranitelných míst. Informace o tom, zda subjekt provozuje privilegované rozhraní pro správu, ovlivňuje rychlost přijímání zmírňujících opatření.

Pozměňovací návrh  21

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) S ohledem na význam mezinárodní spolupráce na poli kybernetické bezpečnosti by týmy CSIRT měly mít možnost účastnit se kromě sítě CSIRT zřízené touto směrnicí také dalších sítí pro mezinárodní spolupráci.

(26) S ohledem na význam mezinárodní spolupráce na poli kybernetické bezpečnosti by týmy CSIRT měly mít možnost účastnit se kromě sítě CSIRT zřízené touto směrnicí také dalších sítí pro mezinárodní spolupráci, včetně týmů CSIRT ze třetích zemí, pokud by docházelo ke vzájemné spolupráci, která by měla přínos pro bezpečnost občanů a subjektů, s cílem přispět k rozvoji standardů Unie, které mohou formovat podmínky v oblasti kybernetické bezpečnosti na mezinárodní úrovni. Členské státy by rovněž mohly prozkoumat možnost prohloubení spolupráce s podobně smýšlejícími partnerskými zeměmi a mezinárodními organizacemi s cílem zajistit mnohostranné dohody o kybernetických normách, odpovědném chování státu a nestátních subjektů v kyberprostoru a účinné globální digitální správě, jakož i vytvořit otevřený, svobodný, stabilní a bezpečný kyberprostor založený na mezinárodním právu.

Pozměňovací návrh  22

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a) Politiky v oblasti kybernetické hygieny poskytují základy pro ochranu infrastruktur sítí a informačních systémů, hardwaru, softwaru a bezpečnosti aplikací on-line a údajů o podnicích nebo o koncových uživatelích, na něž se subjekty spoléhají. Politiky v oblasti kybernetické hygieny zahrnující společný základní soubor postupů, mimo jiné aktualizace softwaru a hardwaru, změny hesel, řízení nových instalací, omezení přístupových účtů na úrovni administrátorů a zálohování údajů, umožňují proaktivní rámec připravenosti a celkové bezpečnosti a ochrany v případě incidentů nebo hrozeb. Agentura ENISA by měla sledovat a hodnotit politiky členských států v oblasti kybernetické hygieny a zkoumat režimy na úrovni EU, které by umožňovaly přeshraniční kontroly zajišťující rovnocennost nezávisle na požadavcích členských států.

Pozměňovací návrh  23

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26b) Využívání umělé inteligence (UI) v kybernetické bezpečnosti má potenciál zlepšit odhalování a zastavit útoky na sítě a informační systémy, a umožnit tak přesun zdrojů směrem k důmyslnějším útokům. Členské státy by proto měly ve svých vnitrostátních strategiích podporovat využívání (polo)automatizovaných nástrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti a sdílení údajů potřebných pro odbornou přípravu a zlepšování automatizovaných nástrojů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Za účelem zmírnění rizika nepřiměřeného zásahu do práv a svobod jednotlivců, které mohou systémy využívající umělou inteligenci představovat, se použijí požadavky na záměrnou a standardní ochranu údajů stanovené v článku 25 nařízení (EU) 2016/679. Tato rizika by mohla dále být zmírněna začleněním vhodných záruk, jako je pseudonymizace, šifrování, přesnost údajů a minimalizace údajů.

Pozměňovací návrh  24

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26c) Nástroje a aplikace kybernetické bezpečnosti s otevřeným zdrojovým kódem přispívají k vyšší míře transparentnosti a mají pozitivní dopad na účinnost průmyslové inovace. Otevřené normy usnadňují interoperabilitu mezi bezpečnostními nástroji a přispívají k bezpečnosti odvětvových zúčastněných stran. Nástroje a aplikace kybernetické bezpečnosti s otevřeným zdrojovým kódem mohou pomáhat širší komunitě vývojářů, a umožnit tak jednotlivým subjektům uplatňovat diverzifikaci prodejců a strategie otevřené bezpečnosti. Otevřená bezpečnost může vést k transparentnějšímu procesu ověřování nástrojů souvisejících s kybernetickou bezpečností a ke komunitnímu procesu zjišťování zranitelných míst. Členské státy by proto měly podporovat přijímání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a otevřených standardů tím, že budou provádět politiky spojené s využíváním otevřených dat a otevřených zdrojů v rámci koncepce „bezpečnost prostřednictvím transparentnosti“. Politiky, které podporují přijímání a udržitelné využívání nástrojů kybernetické bezpečnosti s otevřeným zdrojovým kódem, mají zvláštní význam pro malé a střední podniky, které se potýkají se značnými prováděcími náklady, jež by bylo možné minimalizovat tím, že bude zapotřebí méně specifických aplikací nebo nástrojů.

Pozměňovací návrh  25

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26 d (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26d) Partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti mohou poskytnout vhodný rámec pro výměnu znalostí, sdílení osvědčených postupů a zavedení společné úrovně porozumění mezi všemi zúčastněnými stranami. Členské státy by měly v rámci svých národních strategií kybernetické bezpečnosti přijmout politiky na podporu vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru specificky zaměřených na kybernetickou bezpečnost. Tyto politiky by měly mimo jiné vyjasnit rozsah a zúčastněné strany, model řízení, dostupné možnosti financování a interakci mezi zúčastněnými stranami. Partnerství veřejného a soukromého sektoru mohou využít odborné znalosti subjektů ze soukromého sektoru na podporu příslušných orgánů členských států při vývoji špičkových služeb a procesů, mimo jiné včetně výměny informací, včasného varování, nácviků kybernetických hrozeb a incidentů, krizového řízení a plánování odolnosti.

Pozměňovací návrh  26

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) V souladu s přílohou doporučení Komise (EU) 2017/1548 o koordinované reakci na rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize (dále jen „plán“)20 by rozsáhlý incident měl označovat incident s významným dopadem na nejméně dva členské státy nebo takový incident, při kterém narušení přesahuje schopnost členského státu na něj reagovat. V závislosti na jejich příčině a dopadu mohou rozsáhlé incidenty eskalovat a přejít ve skutečné krize, jež neumožní řádné fungování vnitřního trhu. Vzhledem k širokému dopadu a ve většině případů i přeshraniční povaze takových incidentů by členské státy a příslušné orgány, instituce a agentury Unie měly na technické, operativní a politické úrovni spolupracovat a odpovídajícím způsobem koordinovat reakci v celé Unii.

(27) V souladu s přílohou doporučení Komise (EU) 2017/1548 o koordinované reakci na rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize (dále jen „plán“)20 by rozsáhlý incident měl označovat incident s významným dopadem na nejméně dva členské státy nebo takový incident, při kterém narušení přesahuje schopnost členského státu na něj reagovat. V závislosti na jejich příčině a dopadu mohou rozsáhlé incidenty eskalovat a přejít ve skutečné krize, jež neumožní řádné fungování vnitřního trhu nebo představují vážná rizika pro veřejnou bezpečnost subjektů nebo občanů v několika členských státech nebo v Unii jako celku. Vzhledem k širokému dopadu a ve většině případů i přeshraniční povaze takových incidentů by členské státy a příslušné orgány, instituce a agentury Unie měly na technické, operativní a politické úrovni spolupracovat a odpovídajícím způsobem koordinovat reakci v celé Unii.

__________________

__________________

20 Doporučení Komise (EU) 2017/1584 ze dne 13. září 2017 o koordinované reakci na rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize (Úř. věst. L 239, 19.9.2017, s. 36).

20 Doporučení Komise (EU) 2017/1584 ze dne 13. září 2017 o koordinované reakci na rozsáhlé kybernetické bezpečnostní incidenty a krize (Úř. věst. L 239, 19.9.2017, s. 36).

Pozměňovací návrh  27

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a) Členské státy by se měly ve svých národních strategiích kybernetické bezpečnosti zabývat specifickými potřebami malých a středních podniků v oblasti kybernetické bezpečnosti. Malé a střední podniky představují v rámci Unie významný podíl průmyslového a obchodního trhu a často mají problém přizpůsobit se novým obchodním postupům v propojenějším světě, orientovat se v digitálním prostředí v situaci, kdy zaměstnanci pracují z domova a obchodní činnost stále častěji probíhá on-line. Některé malé a střední podniky čelí specifickým problémům v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je nízké povědomí o kybernetickém prostoru, nedostatečná bezpečnost IT na dálku, vysoké náklady na řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti a zvýšená míra ohrožení, například ransomware, v souvislosti s nimiž by se jim mělo dostat vedení a podpory. Členské státy by měly zavést jednotné kontaktní místo pro kybernetickou bezpečnost pro malé a střední podniky, které malým a středním podnikům buď poskytne vedení a podporu, nebo je nasměruje k příslušným subjektům pro vedení a podporu v otázkách týkajících se kybernetické bezpečnosti. Členské státy jsou vybízeny, aby malým podnikům a mikropodnikům, které nemají příslušné kapacity, nabízely také služby, jako je konfigurace internetových stránek a vedení protokolů.

Pozměňovací návrh  28

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b) Členské státy by měly v rámci svých národních strategií kybernetické bezpečnosti přijmout politiky na podporu aktivní kybernetické obrany. Aktivní kybernetická obrana je proaktivní prevence, zjišťování, monitorování, analýza a zmírňování narušení bezpečnosti sítě v kombinaci s využitím schopností nasazených v síti, která je předmětem útoku, i mimo ni. Má-li být možné vyvíjet jednotné úsilí o úspěšné odhalování, prevenci a řešení útoků proti sítím a informačním systémům, je zásadně důležitá schopnost rychle a automaticky sdílet a chápat informace a analýzy týkající se hrozeb, varování v souvislosti s kybernetickými aktivitami a opatření reakce. Aktivní kybernetická obrana spočívá na obranné strategii, která vylučuje útočná opatření proti kritické civilní infrastruktuře.

Pozměňovací návrh  29

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Využití zranitelných míst v sítích a informačních systémech může způsobit vážná narušení a škody, a rychlé určení a náprava těchto zranitelností je proto důležitým faktorem při snižování kybernetických bezpečnostních rizik. Subjekty, které takové systémy vyvíjejí, by proto měly stanovit vhodné postupy k řešení zranitelných míst, jakmile jsou zjištěna. Jelikož zranitelná místa jsou často zjištěna a ohlášena (odhalena) třetími stranami (subjekty ohlašujícími incidenty), výrobce nebo poskytovatel produktů nebo služeb IKT by měl rovněž zavést nezbytné postupy pro získávání informací o zranitelných místech od třetích stran. Vodítko pro řešení zranitelností a odhalování zranitelností v této souvislosti poskytují mezinárodní normy ISO/IEC 30111 a ISO/IEC 29417. Pokud jde o odhalování zranitelných míst, je obzvláště důležitá koordinace mezi subjekty ohlašujícími incidenty a výrobci nebo poskytovateli produktů nebo služeb IKT. Koordinované odhalování zranitelností specifikuje strukturovaný proces, jehož prostřednictvím jsou zranitelná místa hlášena organizacím takovým způsobem, který organizaci umožní diagnostikovat a odstranit zranitelnost dříve, než budou podrobné informace o ní sděleny třetím stranám nebo veřejnosti. Koordinované odhalování zranitelností by také mělo zahrnovat koordinaci mezi subjektem ohlašujícím incidenty a organizací, pokud jde o načasování odstranění a zveřejnění zranitelných míst.

(28) Využití zranitelných míst v sítích a informačních systémech může způsobit vážná narušení a škody, a rychlé určení a náprava těchto zranitelností je proto důležitým faktorem při snižování kybernetických bezpečnostních rizik. Subjekty, které takové systémy vyvíjejí, by proto měly stanovit vhodné postupy k řešení zranitelných míst, jakmile jsou zjištěna. Jelikož zranitelná místa jsou často zjištěna a ohlášena (odhalena) třetími stranami (subjekty ohlašujícími incidenty), výrobce nebo poskytovatel produktů nebo služeb IKT by měl rovněž zavést nezbytné postupy pro získávání informací o zranitelných místech od třetích stran. Vodítko pro řešení zranitelností a odhalování zranitelností v této souvislosti poskytují mezinárodní normy ISO/IEC 30111 a ISO/IEC 29417. Pro usnadnění dobrovolného rámce pro odhalování zranitelností je zvláště důležité posílení koordinace mezi subjekty ohlašujícími incidenty a výrobci nebo poskytovateli produktů nebo služeb IKT. Koordinované odhalování zranitelností specifikuje strukturovaný proces, jehož prostřednictvím jsou zranitelná místa hlášena organizacím takovým způsobem, který organizaci umožní diagnostikovat a odstranit zranitelnost dříve, než budou podrobné informace o ní sděleny třetím stranám nebo veřejnosti. Koordinované odhalování zranitelností by také mělo zahrnovat koordinaci mezi subjektem ohlašujícím incidenty a organizací, pokud jde o načasování odstranění a zveřejnění zranitelných míst.

Pozměňovací návrh  30

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) Komise, agentura ENISA a členské státy by měly i nadále podporovat mezinárodní sbližování s normami a stávajícími odvětvovými osvědčenými postupy v oblasti řízení rizik, např. v oblastech posuzování bezpečnosti dodavatelského řetězce, sdílení informací a odhalování zranitelností.

Pozměňovací návrh  31

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Členské státy by proto měly stanovit příslušnou vnitrostátní politiku a přijmout tak opatření k usnadnění koordinovaného odhalování zranitelností. V této souvislosti by členské státy měly určit tým CSIRT, který převezme úlohu „koordinátora“ a v případě potřeby bude působit jako zprostředkovatel mezi subjekty ohlašujícími incidenty a výrobci nebo poskytovateli produktů nebo služeb IKT. Úkoly koordinátora týmů CSIRT by měly zahrnovat zejména určeníkontaktování dotčených subjektů, podporu subjektů ohlašujících incidenty, dojednávání harmonogramů odhalení a řízení zranitelností, které se dotýkají mnoha organizací (odhalování zranitelností ohrožujících více stran). Pokud se zranitelná místa dotýkají více výrobců nebo poskytovatelů produktů nebo služeb IKT, kteří jsou usazení ve více než jednom členském státě, určené týmy CSIRT z každého z dotčených členských států by měly spolupracovat v rámci sítě CSIRT.

(29) Členské státy by proto měly ve spolupráci s agenturou ENISA stanovit příslušnou vnitrostátní politiku a přijmout tak opatření k usnadnění koordinovaného odhalování zranitelností. V rámci této vnitrostátní politiky by členské státy měly řešit problémy, s nimiž se potýkají výzkumní pracovníci zabývající se zranitelností. Subjektyfyzické osoby, které zkoumají zranitelnosti, mohou být v některých členských státech vystaveny trestní a občanskoprávní odpovědnosti. Členské státy jsou proto vybízeny, aby vydaly pokyny týkající se nestíhání výzkumu v oblasti bezpečnosti informací a vynětí těchto činností z občanskoprávní odpovědnosti.

Pozměňovací návrh  32

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a) Členské státy by měly určit tým CSIRT, který převezme úlohu „koordinátora“ a v případě potřeby bude působit jako zprostředkovatel mezi subjekty ohlašujícími incidenty a výrobci nebo poskytovateli produktů či služeb IKT, u nichž je pravděpodobné, že budou zranitelnostmi dotčeny. K úkolům koordinátora by mělo patřit zejména určení a kontaktování dotčených subjektů, podpora subjektů ohlašujících incidenty, dojednávání harmonogramů odhalení a řízení zranitelností, které se dotýkají více organizací (odhalování zranitelností ohrožujících více stran). Pokud se zranitelnosti dotýkají více výrobců nebo poskytovatelů produktů či služeb IKT, kteří jsou usazeni ve více než jednom členském státě, určené týmy CSIRT z každého z dotčených členských států by měly v rámci sítě CSIRT spolupracovat.

Pozměňovací návrh  33

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Přístup ke správným a včasným informacím o zranitelnostech dotýkajících se produktů a služeb IKT přispívá k zesílenému řízení kybernetických bezpečnostních rizik. V této souvislosti jsou zdroje veřejně přístupných informací o zranitelných místech důležitým nástrojem pro subjekty a jejich uživatele, ale i pro příslušné vnitrostátní orgány v Unii a týmy CSIRT. Z tohoto důvodu by agentura ENISA měla zavést registr zranitelností, kde základní a důležité subjekty a jejich dodavatelé, a stejně tak i subjekty, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice, mohou na základě dobrovolnosti odhalovat zranitelná místa a poskytovat o nich informace, jež uživatelům umožní přijímat vhodná opatření ke zmírnění dopadů.

(30) Přístup ke správným a včasným informacím o zranitelnostech dotýkajících se produktů a služeb IKT přispívá k zesílenému řízení kybernetických bezpečnostních rizik. Zdroje veřejně přístupných informací o zranitelných místech jsou důležitým nástrojem pro subjekty a jejich uživatele, ale i pro příslušné vnitrostátní orgány a týmy CSIRT. Z tohoto důvodu by agentura ENISA měla vytvořit databázi zranitelností, kde základní a důležité subjekty a jejich dodavatelé, a stejně tak i subjekty, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice, mohou na základě dobrovolnosti odhalovat zranitelná místa a poskytovat o nich informace, jež uživatelům umožní přijímat vhodná opatření ke zmírnění dopadů. Tato databáze má za cíl zabývat se jedinečnými výzvami, které představují rizika v oblasti kybernetické bezpečnosti pro evropské subjekty. Agentura ENISA by nadto měla zavést odpovědný postup týkající se procesu zveřejňování, který poskytne subjektům čas k přijetí opatření zmírňujících jejich zranitelnosti, a uplatňovat nejmodernější opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a strojově čitelné datové soubory a odpovídající rozhraní (API). V zájmu podpory kultury odhalování zranitelností by odhalení nemělo způsobit újmu ohlašujícímu subjektu.

Pozměňovací návrh  34

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Ačkoli podobné registry nebo databáze zranitelností existují, jsou hostovány a spravovány subjekty, které nejsou usazeny v Unii. Evropský registr zranitelností spravovaný agenturou ENISA by poskytl lepší transparentnost procesu odhalování předtím, než je zranitelné místo oficiálně zveřejněno, a odolnost v případech narušení nebo přerušení poskytování podobných služeb. S cílem zabránit zdvojení úsilí a v co největší možné míře usilovatkomplementaritu, by agentura ENISA měla zkoumat možnost uzavření strukturovaných dohod o spolupráci s podobnými registry v jurisdikcích třetích zemí.

(31) Evropská databáze zranitelností spravovaná agenturou ENISA by měla prostřednictvím svého rámce pro určování, sledování a bodování zranitelností využívat společný registr zranitelností a expozic (CVE). V zájmu zabránění zdvojování činnosti a úsilí o doplňkovost by agentura ENISA měla dále zkoumat možnost uzavření strukturovaných dohod o spolupráci s dalšími podobnými registry nebo databázemi v jurisdikcích třetích zemí.

Pozměňovací návrh  35

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 33

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Při vypracování pokynů by skupina pro spolupráci měla důsledně: mapovat vnitrostátní řešení a zkušenosti, posuzovat dopad výstupů skupiny pro spolupráci na přístupy členských států, diskutovat o problémech spojených s prováděním a formulovat konkrétní doporučení, která je třeba zohlednit prostřednictvím lepšího provádění stávajících pravidel.

(33) Při vypracování pokynů by skupina pro spolupráci měla důsledně: mapovat vnitrostátní řešení a zkušenosti, posuzovat dopad výstupů skupiny pro spolupráci na přístupy členských států, diskutovat o problémech spojených s prováděním a formulovat konkrétní doporučení – zejména pokud jde o usnadnění harmonizace při provádění této směrnice mezi členskými státy –, která je třeba zohlednit prostřednictvím lepšího provádění stávajících pravidel. V zájmu podpory kompatibility řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti uplatňovaných v jednotlivých odvětvích v celé Unii by měla skupina pro spolupráci rovněž mapovat vnitrostátní řešení. To je obzvláště důležité pro odvětví, která jsou ze své povahy mezinárodní a přeshraniční.

Pozměňovací návrh  36

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) Skupina pro spolupráci by i nadále měla být flexibilním fórem a měla by být schopna reagovat na měnící se a nové priority a výzvy politik, a přitom brát v úvahu dostupnost zdrojů. Měla by organizovat pravidelná společná setkání s relevantními soukromými zúčastněnými stranami z celé Unie za účelem projednání činností prováděných skupinou a shromažďování vstupů týkajících se vznikajících politických výzev. S cílem posílit spolupráci na úrovni Unie by skupina měla zvážit pozvání k účasti na její činnosti pro instituce a agentury Unie zapojené do politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě (EC3), Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

(34) Skupina pro spolupráci by i nadále měla být flexibilním fórem a měla by být schopna reagovat na měnící se a nové priority a výzvy politik, a přitom brát v úvahu dostupnost zdrojů. Měla by organizovat pravidelná společná setkání s relevantními soukromými zúčastněnými stranami z celé Unie za účelem projednání činností prováděných skupinou a shromažďování vstupů týkajících se vznikajících politických výzev. S cílem posílit spolupráci na úrovni Unie by skupina měla zvážit pozvání k účasti na její činnosti pro příslušné instituce a agentury Unie zapojené do politiky v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je Europol, Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) a Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA).

Pozměňovací návrh  37

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 35

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) Příslušné orgánytýmy CSIRT by měly být zmocněny se účastnit výměnných programů pro úředníky z jiných členských států za účelem zlepšení spolupráce. Příslušné orgány by měly přijmout nezbytná opatření, jež umožní úředníkům z jiných členských států účinně se zapojit do činností hostitelského příslušného orgánu.

(35) Za účelem zlepšení spolupráceposílení důvěry mezi členskými státy by měly být příslušné orgány a týmy CSIRT zmocněny k účasti na výměnných programech pro úředníky z jiných členských států, a to v mezích strukturovaných pravidel a mechanismů, které zakládají oblast působnosti a případně požadovanou bezpečnostní prověrku úředníků účastnících se těchto výměnných programů. Příslušné orgány by měly přijmout nezbytná opatření, jež umožní úředníkům z jiných členských států účinně se zapojit do činností hostitelského příslušného orgánu nebo týmu CSIRT.

Pozměňovací návrh  38

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 36

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Unie by ve vhodných případech měla v souladu s článkem 218 SFEU uzavírat mezinárodní dohody s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, které umožní a zorganizují jejich účast na některých činnostech skupiny pro spolupráci a sítě CSIRT. Takové dohody by měly zajistit odpovídající ochranu údajů.

(36) Unie by ve vhodných případech měla v souladu s článkem 218 SFEU uzavírat mezinárodní dohody s třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi, které umožní a zorganizují jejich účast na některých činnostech skupiny pro spolupráci a sítě CSIRT. Takové dohody by měly zajistit zájmy Unie a odpovídající ochranu údajů. Tím není dotčeno právo členských států spolupracovat s podobně smýšlejícími třetími zeměmi na řízení zranitelností a řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti, jež usnadní podávání zpráv a obecné sdílení informací v souladu s právem Unie.

Pozměňovací návrh  39

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Pro účely této směrnice by pojem „riziko“ měl poukazovat na možnost ztráty nebo narušení způsobených kybernetickým bezpečnostním incidentem a měl by být vyjádřen jako kombinace rozsahu takové ztráty nebo narušení a pravděpodobnosti vzniku uvedeného incidentu.

vypouští se

Pozměňovací návrh  40

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 39

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Pro účely této směrnice by pojem „případy, kdy téměř došlo k incidentu“ měl poukazovat na událost, která by mohla potenciálně způsobit škodu, ale jejímu plnému projevení bylo úspěšně zabráněno.

vypouští se

Pozměňovací návrh  41

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Opatření pro řízení rizik by měla zahrnovat opatření pro určení veškerých rizik incidentů, předcházení incidentům, jejich odhalování a řešení a zmírňování jejich dopadu. Bezpečnost sítí a informačních systémů by měla zahrnovat bezpečnost uchovávaných, předávaných a zpracovávaných údajů.

(40) Opatření pro řízení rizik by měla zahrnovat opatření pro určení veškerých rizik incidentů, předcházení incidentům, jejich odhalování, reakci na ně, zotavení se z nich a zmírňování jejich dopadu. Bezpečnost sítí a informačních systémů by měla zahrnovat bezpečnost uchovávaných, předávaných a zpracovávaných údajů. V zájmu získání úplného obrazu o bezpečnosti informačního systému by měly tyto systémy zajistit systémovou analýzu, rozčleněnou podle jednotlivých procesů a interakcí mezi subsystémy a zohledňující lidský faktor.

Pozměňovací návrh  42

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Požadavky na řízení kybernetických bezpečnostních rizik by měly být úměrné rizikům, jež daná síť nebo informační systém obnáší, aby na základní a důležité subjekty nebyla uvalena nepřiměřená finanční a administrativní zátěž, a to s ohledem na nejnovější technický vývoj takových opatření.

(41) Požadavky na řízení kybernetických bezpečnostních rizik by měly být úměrné rizikům, jež daná síť nebo informační systém obnáší, aby na základní a důležité subjekty nebyla uvalena nepřiměřená finanční a administrativní zátěž, a to s ohledem na nejnovější technický vývoj takových opatření a evropských nebo mezinárodních norem, jako jsou ISO31000 a ISA/IEC 27005.

Pozměňovací návrh  43

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 43

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(43) Řešení kybernetických bezpečnostních rizik vyplývajících z dodavatelského řetězce subjektu nebo jeho vztahů s dodavateli je zvlášť důležité vzhledem k počtu incidentů, kdy se subjekty staly obětí kybernetických útoků a kdy nepřátelské subjekty byly schopny narušit bezpečnost sítí a informačních systémů daného subjektu tím, že využily zranitelných míst v produktech a službách třetí strany. Subjekty by proto měly posoudit a zohlednit celkovou kvalitu produktů a postupů kybernetické bezpečnosti svých dodavatelů a poskytovatelů služeb, včetně jejich postupů k zajištění bezpečného vývoje.

(43) Řešení kybernetických bezpečnostních rizik vyplývajících z dodavatelského řetězce subjektu nebo jeho vztahů s dodavateli, jako jsou poskytovatelé služeb ukládání a zpracování dat nebo řízených bezpečnostních služeb, je zvlášť důležité vzhledem k počtu incidentů, kdy se subjekty staly obětí útoků na sítě a informační systémy a kdy nepřátelské subjekty byly schopny narušit bezpečnost sítí a informačních systémů daného subjektu tím, že využily zranitelných míst v produktech a službách třetí strany. Subjekty by proto měly posoudit a zohlednit celkovou kvalitu a odolnost produktů a služeb, opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, která zahrnují, a postupů kybernetické bezpečnosti svých dodavatelů a poskytovatelů služeb, včetně jejich postupů k zajištění bezpečného vývoje. Subjekty by měly být zejména vybízeny, aby začlenily opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti do smluvních ujednání se svými přímými dodavateli a poskytovateli služeb. Subjekty by mohly přihlížet k rizikům v oblasti kybernetické bezpečnosti, jež mají původ u dodavatelů a poskytovatelů služeb dalších úrovní.

Pozměňovací návrh  44

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Mezi poskytovateli služeb mají zvlášť důležitou úlohu v pomoci subjektům v jejich úsilí o odhalování a řešení incidentů poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb v oblastech jako reakce na incidenty, penetrační testování, bezpečnostní audity a konzultační činnost. Tito poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb však jsou rovněž sami cíli kybernetických útoků a kvůli své úzké integraci do provozu operátorů představují zvlášť vysoké kybernetické bezpečnostní riziko. Subjekty by proto měly při výběru poskytovatele řízených bezpečnostních služeb postupovat se zvýšenou pečlivostí.

(44) Mezi poskytovateli služeb mají zvlášť důležitou úlohu v pomoci subjektům v jejich úsilí o prevenci, odhalování a řešení incidentů a zotavení se z nich poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb v oblastech jako reakce na incidenty, penetrační testování, bezpečnostní audity a konzultační činnost. Tito poskytovatelé řízených bezpečnostních služeb však jsou rovněž sami cíli kybernetických útoků a kvůli své úzké integraci do provozu operátorů představují zvlášť vysoké kybernetické bezpečnostní riziko. Subjekty by proto měly při výběru poskytovatele řízených bezpečnostních služeb postupovat se zvýšenou pečlivostí.

Pozměňovací návrh  45

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 45

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45) Subjekty by rovněž měly řešit kybernetická bezpečnostní rizika vyplývající z jejich interakcí a vztahů s jinými zúčastněnými stranami v rámci širšího ekosystému. Subjekty by zejména měly přijetím vhodných opatření zajistit, že jejich spolupráce s akademickými a výzkumnými institucemi probíhá v souladu s jejich politikami kybernetické bezpečnosti a řídí se osvědčenými postupy, pokud jde o bezpečný přístup a šíření informací obecně a ochranu duševního vlastnictví zvláště. Podobně by subjekty, jsou-li závislé na službách transformace dat a analýzy dat poskytovaných třetími stranami, vzhledem k důležitosti a hodnotě dat pro jejich činnost měly přijmout veškerá vhodná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

(45) Subjekty by rovněž měly řešit kybernetická bezpečnostní rizika vyplývající z jejich interakcí a vztahů s jinými zúčastněnými stranami v rámci širšího ekosystému, včetně boje proti průmyslové špionáži a ochrany obchodního tajemství. Subjekty by zejména měly přijetím vhodných opatření zajistit, že jejich spolupráce s akademickými a výzkumnými institucemi probíhá v souladu s jejich politikami kybernetické bezpečnosti a řídí se osvědčenými postupy, pokud jde o bezpečný přístup a šíření informací obecně a ochranu duševního vlastnictví zvláště. Podobně by subjekty, jsou-li závislé na službách transformace dat a analýzy dat poskytovaných třetími stranami, vzhledem k důležitosti a hodnotě dat pro jejich činnost měly přijmout veškerá vhodná opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh  46

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 45 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(45a) Subjekty by měly přijmout širokou škálu základních postupů v oblasti kybernetické hygieny, k nimž patří architektura nulové důvěry, aktualizace softwaru, konfigurace zařízení, segmentace sítě, řízení identity a přístupu nebo povědomí uživatelů. Dále by měly pořádat školení pro své zaměstnance zaměřená na kybernetické hrozby spojené s podnikovým e-mailem, na phishing či na techniky sociálního inženýrství. Subjekty by dále měly hodnotit své vlastní schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a v zájmu automatizace svých schopností a ochrany síťové architektury případně usilovat o integraci technologií, které zvyšují kybernetickou bezpečnost a zakládají se na umělé inteligenci nebo systémech strojového učení.

Pozměňovací návrh  47

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 46

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) K dalšímu řešení klíčových rizik dodavatelského řetězce a na pomoc subjektům působícím v odvětvích, na něž se vztahuje tato směrnice, aby odpovídajícím způsobem řídily dodavatelský řetězec a kybernetická bezpečnostní rizika související s dodavateli, by skupina pro spolupráci, jež zahrnuje příslušné vnitrostátní orgány, ve spolupráci s Komisí a agenturou ENISA měla provést koordinovaná posouzení rizik dodavatelských řetězců v jednotlivých odvětvích, jak bylo již provedeno pro sítě 5G v návaznosti na doporučení (EU) 2019/534 o kybernetické bezpečnosti sítí 5G21, za účelem určení příslušných hrozeb a zranitelných míst v každém odvětví, v němž existují kritické služby IKT, systémy nebo produkty IKT.

(46) K dalšímu řešení klíčových rizik dodavatelského řetězce a na pomoc subjektům působícím v odvětvích, na něž se vztahuje tato směrnice, aby odpovídajícím způsobem řídily dodavatelský řetězec a kybernetická bezpečnostní rizika související s dodavateli, by skupina pro spolupráci, jež zahrnuje příslušné vnitrostátní orgány, ve spolupráci s Komisí a agenturou ENISA měla provést koordinovaná posouzení rizik dodavatelských řetězců, jak bylo již provedeno pro sítě 5G v návaznosti na doporučení (EU) 2019/534 o kybernetické bezpečnosti sítí 5G21, za účelem určení příslušných hrozeb a zranitelných míst v každém odvětví, v němž existují kritické služby, systémy nebo produkty IKT a IKS (informačních a komunikačních systémů). Uvedená posouzení rizik by měla určit opatření, plány zmírňování a osvědčené postupy ve vztahu ke kritickým závislostem, potenciálním jediným bodům selhání, hrozbám, zranitelnostem a dalším rizikům spojeným s dodavatelským řetězcem a měla by prozkoumat způsoby, jak subjekty dále podněcovat, aby je šířeji přijímaly. Potenciální netechnické rizikové faktory, jako je nepatřičný vliv třetí země na dodavatele a poskytovatele služeb, zejména v případě alternativních modelů správy, zahrnují skryté zranitelnosti nebo „zadní vrátka“ a možné systémové narušení dodávek, zejména v případě technologické závislosti nebo závislosti na poskytovateli.

__________________

__________________

21 Doporučení Komise (EU) 2019/534 ze dne 26. března 2019 Kybernetická bezpečnost sítí 5G (Úř. věst. L 88, 29.3.2019, s. 42).

21 Doporučení Komise (EU) 2019/534 ze dne 26. března 2019 Kybernetická bezpečnost sítí 5G (Úř. věst. L 88, 29.3.2019, s. 42).

Pozměňovací návrh  48

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) Posouzení rizik dodavatelského řetězce by s ohledem na charakteristické rysy dotčeného odvětví měla zohlednit jak technické, tak případné netechnické faktory včetně faktorů vymezených v doporučení (EU) 2019/534, v koordinovaném posouzení rizik pro bezpečnost sítí 5G v celé EU a v souboru opatření EU pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G, na němž se dohodla skupina pro spolupráci. K určení dodavatelských řetězců, které by měly podléhat koordinovanému posouzení rizik, by měla být vzata v úvahu tato kritéria: (i) rozsah, v jakém základní a důležité subjekty využívají konkrétní kritické služby, systémy a produkty IKT a jsou na nich závislé; (ii) relevantnost konkrétních služeb, systémů nebo produktů IKT pro plnění kritických nebo citlivých funkcí, včetně zpracování osobních údajů; (iii) dostupnost alternativních služeb, systémů nebo produktů IKT; (iv) odolnost celého dodavatelského řetězce služeb, systémů nebo produktů IKT vůči narušení a v) u vznikajících služeb, systémů nebo produktů IKT jejich budoucí význam pro činnost subjektů.

(47) Posouzení rizik dodavatelského řetězce by s ohledem na charakteristické rysy dotčeného odvětví měla zohlednit jak technické, tak případné netechnické faktory včetně faktorů vymezených v doporučení (EU) 2019/534, v koordinovaném posouzení rizik pro bezpečnost sítí 5G v celé EU a v souboru opatření EU pro kybernetickou bezpečnost sítí 5G, na němž se dohodla skupina pro spolupráci. K určení dodavatelských řetězců, které by měly podléhat koordinovanému posouzení rizik, by měla být vzata v úvahu tato kritéria: (i) rozsah, v jakém základní a důležité subjekty využívají konkrétní kritické služby, systémy a produkty IKT a jsou na nich závislé; (ii) relevantnost konkrétních služeb, systémů nebo produktů IKT pro plnění kritických nebo citlivých funkcí, včetně zpracování osobních údajů; (iii) dostupnost alternativních služeb, systémů nebo produktů IKT; (iv) odolnost celého dodavatelského řetězce služeb, systémů nebo produktů IKT během celého jejich životního cyklu vůči narušení a v) u vznikajících služeb, systémů nebo produktů IKT jejich budoucí význam pro činnost subjektů. Zvláštní důraz je třeba dále klást na služby, systémy nebo produkty IKT, které podléhají specifickým požadavkům pocházejícím z třetích zemí.

Pozměňovací návrh  49

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 47 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(47a) Skupina zúčastněných stran pro certifikaci kybernetické bezpečnosti, zřízená podle článku 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/8811a, by měla vydat stanovisko k posouzení bezpečnostních rizik konkrétních kritických služeb, systémů nebo produktů IKT a IKS. Skupina pro spolupráci a agentura ENISA by měly k tomuto stanovisku přihlížet.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/881 ze dne 17. dubna 2019 o agentuře ENISA („Agentuře Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost“), o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií a o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 („akt o kybernetické bezpečnosti“) (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 15).

Pozměňovací návrh  50

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 50

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Vzhledem k rostoucímu významu interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech je nutné zajistit, aby i tyto služby podléhaly odpovídajícím bezpečnostním požadavkům v souladu s jejich zvláštní povahou a ekonomickým významem. Provozovatelé takových služeb by tedy měli rovněž zajišťovat úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů odpovídající existující míře rizika. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech obvykle nevykonávají skutečnou kontrolu nad přenosem signálů v sítích, lze míru rizika pro tyto služby v některých ohledech považovat za nižší než v případě tradičních služeb elektronických komunikací. Totéž platí o interpersonálních komunikačních službách, které využívají čísla a které nevykonávají skutečnou kontrolu nad přenosem signálů.

(50) Vzhledem k rostoucímu významu interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech je nutné zajistit, aby i tyto služby podléhaly odpovídajícím bezpečnostním požadavkům v souladu s jejich zvláštní povahou a ekonomickým významem. Provozovatelé takových služeb by tedy měli rovněž zajišťovat úroveň bezpečnosti sítí a informačních systémů odpovídající existující míře rizika. Vzhledem k tomu, že poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech obvykle nevykonávají skutečnou kontrolu nad přenosem signálů v sítích, lze míru rizika pro bezpečnost sítí u těchto služeb v některých ohledech považovat za nižší než v případě tradičních služeb elektronických komunikací. Totéž platí o interpersonálních komunikačních službách, které využívají čísla a které nevykonávají skutečnou kontrolu nad přenosem signálů. Jelikož se však prostor k útoku stále rozšiřuje, stávají se oblíbenými vektory útoků interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech, mj. služby sociálních médií pro zasílání zpráv. Aktéři s nekalými úmysly využívají platformy ke komunikaci, při níž se snaží nalákat oběti, aby otevřely napadené internetové stránky. Tím se zvyšuje pravděpodobnost incidentů spojených s využíváním osobních údajů, což má pak důsledky pro bezpečnost informačních systémů.

Pozměňovací návrh  51

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 51

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51) Vnitřní trh více než kdy předtím spoléhá na fungování internetu. Na službách poskytovaných po internetu jsou závislé služby prakticky všech základních a důležitých subjektů. S cílem zajistit bezproblémové poskytování služeb základních a důležitých subjektů je důležité, aby veřejné sítě elektronických komunikací, jako jsou například internetové páteřní sítě nebo podmořské komunikační kabely, měly zavedena odpovídající opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a hlásily incidenty, které se jich týkají.

(51) Vnitřní trh více než kdy předtím spoléhá na fungování internetu. Na službách poskytovaných po internetu jsou závislé služby prakticky všech základních a důležitých subjektů. S cílem zajistit bezproblémové poskytování služeb základních a důležitých subjektů je důležité, aby všechny veřejné sítě elektronických komunikací, jako jsou například internetové páteřní sítě nebo podmořské komunikační kabely, měly zavedena odpovídající opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti a hlásily závažné incidenty, které se jich týkají. Členské státy by měly zajistit zachování integrity a dostupnosti těchto veřejných sítí elektronických komunikací a měly by zvážit jejich ochranu před sabotáží a špionáží zásadního bezpečnostního zájmu. Informace o incidentech, např. v souvislosti s podmořskými komunikačními kabely, by měly být aktivně sdíleny mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh  52

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 52

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(52) Ve vhodných případech by subjekty měly informovat příjemce svých služeb o konkrétních a závažných hrozbách a o opatřeních, která mohou přijmout, aby snížili riziko, jež jim z těchto hrozeb vyplývá. Požadavek na informování příjemců o hrozbách by subjekty neměl zbavovat povinnosti přijmout na své vlastní náklady přiměřená a okamžitá opatření s cílem zamezit jakýmkoli kybernetickým hrozbám nebo je odstranit a obnovit běžnou úroveň bezpečnosti služby. Tyto informace o bezpečnostních hrozbách by měly být příjemcům poskytovány zdarma.

(52) Ve vhodných případech by subjekty měly informovat příjemce svých služeb o konkrétních a závažných hrozbách a o opatřeních, která mohou přijmout, aby snížili riziko, jež jim z těchto hrozeb vyplývá. To by subjekty nemělo zbavovat povinnosti přijmout na své vlastní náklady přiměřená a okamžitá opatření s cílem zamezit jakýmkoli kybernetickým hrozbám nebo je odstranit a obnovit běžnou úroveň bezpečnosti služby. Tyto informace o bezpečnostních hrozbách by měly být příjemcům poskytovány zdarma a měly by být formulovány ve snadno srozumitelném jazyce.

Pozměňovací návrh  53

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 53

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53) Poskytovatelé veřejných sítí elektronických komunikací nebo veřejně dostupných služeb elektronických komunikací by měli příjemce služby zejména informovat o konkrétních a závažných kybernetických hrozbách a o opatřeních, která mohou přijmout, aby chránili bezpečnost své komunikace, například použitím specifických druhů softwaru nebo šifrovacích technologií.

(53) Poskytovatelé veřejných sítí elektronických komunikací nebo veřejně dostupných služeb elektronických komunikací by měli zavést záměrnou a standardní bezpečnost a příjemce služby by měli zejména informovat o konkrétních a závažných kybernetických hrozbách a o opatřeních, která mohou přijmout, aby chránili bezpečnost svého zařízení a své komunikace, například použitím specifických druhů šifrovacího softwaru nebo jiných bezpečnostních technologií zaměřených na data.

Pozměňovací návrh  54

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54) S cílem zajistit bezpečnost sítí a služeb elektronické komunikace by mělo být podporováno použití šifrování, a zejména šifrování mezi koncovými body, a v případě nutnosti by pro poskytovatele těchto služeb a sítí v souladu se zásadami bezpečnosti a soukromí standardnězáměrně pro účely článku 18 mělo být povinné. Použití šifrování mezi koncovými body by mělo být v souladu s pravomocemi členských států zajistit ochranu podstatných zájmů své bezpečnosti a veřejné bezpečnosti a umožnit vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů v souladu s právem Unie. Řešení k zajištění zákonného přístupu k informacím v rámci komunikace šifrované mezi koncovými body by měla zachovat účinnost šifrování při ochraně soukromí a bezpečnosti komunikací, a současně poskytnout účinnou reakci na trestnou činnost.

(54) S cílem zajistit bezpečnost sítí a služeb elektronické komunikace by mělo být podporováno použití šifrování a dalších bezpečnostních technologií zaměřených na data, k nimž patří tokenizace, segmentace, regulace přístupu, označování, silná identita, řízení přístupu a automatizovaná rozhodnutí o přístupu, a v případě nutnosti by pro poskytovatele těchto služeb a sítí v souladu se zásadami standardní a záměrné bezpečnosti a standardníhozáměrného soukromí pro účely článku 18 mělo být povinné. Použití šifrování mezi koncovými body by mělo být v souladu s pravomocemi členských států zajistit ochranu podstatných zájmů své bezpečnosti a veřejné bezpečnosti a umožnit vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů v souladu s právem Unie. To by však nemělo vést ke snahám o oslabení šifrování mezi koncovými body, které je zásadní technologií pro účinnou ochranu údajů a soukromí.

Pozměňovací návrh  55

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(54a) V zájmu zajištění bezpečnosti a zabránění zneužívání a manipulaci se sítěmi a službami elektronických komunikací je třeba podporovat používání interoperabilních standardů bezpečného směrování, jež zajistí integritu a spolehlivost směrovacích funkcí v celém ekosystému provozovatelů internetu.

Pozměňovací návrh  56

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 54 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(54b) V zájmu zajištění funkčnosti a integrity internetu a omezení bezpečnostních problémů souvisejících s DNS by měly být příslušné zúčastněné strany, včetně podniků, poskytovatelů internetových služeb a prodejců prohlížečů v Unii, podněcovány k tomu, aby přijaly strategii diverzifikace překladu jmen DNS. Členské státy by nadto měly podporovat rozvoj a používání veřejné a bezpečné evropské služby resolverů DNS.

Pozměňovací návrh  57

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 55

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55) Tato směrnice stanoví dvoustupňový přístup k hlášení incidentů, tak aby bylo dosaženo správné rovnováhy mezi rychlým hlášením, které pomáhá snížit potenciální šíření incidentů a umožňuje subjektům žádat o podporu, na jedné straně a podrobným hlášením, které čerpá cenná poučení z jednotlivých incidentů a s postupem času zvyšuje odolnost jednotlivých společností a celých odvětví vůči kybernetickým hrozbám, na straně druhé. Jakmile se subjekty dozvědí o incidentu, měly by být povinny předložit počáteční oznámení do 24 hodin a poté závěrečnou zprávu nejpozději do jednoho měsíce. Počáteční oznámení by mělo obsahovat pouze informace, které jsou zcela nezbytné, aby byl příslušný orgán zpraven o incidentu, a které subjektu umožňují v případě potřeby požádat o pomoc. V tomto oznámení by v daném případě mělo být uvedeno, zda je incident pravděpodobně způsoben protiprávním či zlovolným jednáním. Členské státy by měly zajistit, aby požadavek na předložení tohoto počátečního oznámení neodváděl zdroje ohlašujícího subjektu od činností souvisejících s řešením incidentu, které by měly mít přednost. Aby se dále zabránilo tomu, že by povinnosti hlášení incidentu odváděly zdroje od řešení reakce na incident nebo jinak narušovaly úsilí subjektů v tomto ohledu, členské státy by měly rovněž stanovit, že v řádně odůvodněných případech a po dohodě s příslušnými orgány nebo s týmy CSIRT se dotyčný subjekt může odchýlit od lhůt 24 hodin pro počáteční oznámení a jeden měsíc pro konečnou zprávu.

(55) Tato směrnice stanoví dvoustupňový přístup k hlášení incidentů, tak aby bylo dosaženo správné rovnováhy mezi rychlým hlášením, které pomáhá snížit potenciální šíření incidentů a umožňuje subjektům žádat o podporu, na jedné straně a podrobným hlášením, které čerpá cenná poučení z jednotlivých incidentů a s postupem času zvyšuje odolnost jednotlivých společností a celých odvětví vůči kybernetickým hrozbám, na straně druhé. Jakmile se subjekty o incidentu dozvědí, měly by být povinny předložit počáteční oznámení a poté souhrnnou zprávu nejpozději do jednoho měsíce od předložení počátečního oznámení. Harmonogram původního oznámení incidentů by neměl subjektům bránit v tom, aby incidenty ohlašovaly dříve, a proto by měly mít možnost požádat o podporu týmy CSIRT a rychle tak umožnit zmírnění a případně omezení šíření ohlášeného incidentu. Týmy CSIRT mohou požádat o průběžnou zprávu o podstatných změnách stavu a přihlížejí přitom k reakci ohlašujícího subjektu na incident a k jeho úsilí o nápravu.

Pozměňovací návrh  58

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 55 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(55a) Závažný incident může mít dopad důvěrnost, integritu nebo dostupnost služby. Základní a důležité subjekty by měly týmům CSIRT oznámit závažné incidenty, které mají dopad na dostupnost jejich služby, do 24 hodin po zjištění incidentu. O závažných incidentech, které naruší důvěrnost a integritu jejich služeb, by měly týmy CSIRT uvědomit do 72 hodin po zjištění incidentu. Mezi typy incidentů se nerozlišuje na základě závažnosti incidentu, ale podle toho, do jaké míry je pro ohlašující subjekt obtížné posoudit incident a jeho význam, a podle schopnosti subjektu hlásit informace, které mohou být pro CSIRT užitečné. Počáteční oznámení by mělo obsahovat informace, které jsou nezbytné k informování týmu CSIRT o incidentu a díky nimž může subjekt v případě potřeby požádat o pomoc. Členské státy by měly zajistit, aby požadavek na provedení tohoto počátečního oznámení neodváděl zdroje oznamujícího subjektu od činností souvisejících s řešením incidentu, které by měly mít přednost. S cílem předejít tomu, že by povinnosti hlášení incidentu odváděly zdroje od řešení reakce na incident nebo jinak narušovaly úsilí subjektů v tomto ohledu, by členské státy měly rovněž stanovit, že v řádně odůvodněných případech a po dohodě s CSIRT se dotyčný subjekt může odchýlit od lhůt stanovených pro počáteční oznámení a pro předložení komplexní zprávy.

Pozměňovací návrh  59

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 59

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59) Udržování přesných a úplných databází doménových jmen a registračních údajů (takzvaných „údajů WHOIS“) a poskytování zákonného přístupu k těmto údajům má zásadní význam pro zajištění bezpečnosti, stability a odolnosti systému doménových jmen (DNS), což na druhé straně přispívá k vyšší společné úrovni kybernetické bezpečnosti v Unii. Pokud zpracování údajů zahrnuje osobní údaje, musí takové zpracování být v souladu s právem Unie v oblasti ochrany údajů.

(59) Udržování přesných, ověřených a úplných databází doménových jmen registračních údajů (takzvaných „údajů WHOIS“) má zásadní význam pro zajištění bezpečnosti, stability a odolnosti systému doménových jmen (DNS), což na druhé straně přispívá k vyšší společné úrovni kybernetické bezpečnosti v Unii a k potírání nezákonných činností. Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace doménových jmen by proto měly shromažďovat údaje o registraci doménových jmen, které by měly zahrnovat přinejmenším jméno držitele registrace, jeho fyzickou a e-mailovou adresu a telefonní číslo. Shromážděné údaje nemusí být v praxi vždy zcela přesné, nicméně registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace doménových jmen by měly zavést a uplatňovat přiměřené postupy, kterými ověří, zda fyzické nebo právnické osoby, které žádají o doménové jméno nebo takové jméno vlastní, poskytly takové kontaktní údaje, jejichž pomocí je možné je zastihnout a očekávat od nich odpověď. V případě uplatnění zásady vynaložení nejvyššího úsilí by tyto ověřovací postupy měly být odrazem osvědčených postupů, které se v daném odvětví nyní používají. V těchto osvědčených ověřovacích postupech by se měl projevit pokrok, jehož bylo dosaženo v rámci elektronické identifikace. Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace doménových jmen by měly své postupy a procesy zveřejnit, aby zajistily integritu a dostupnost údajů o registraci doménových jmen. Pokud zpracování údajů zahrnuje osobní údaje, musí takové zpracování být v souladu s právem Unie v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh  60

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 60

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60) Dostupnost a včasný přístup k těmto údajům pro orgány veřejné správy, včetně příslušných orgánů podle unijního nebo vnitrostátního práva za účelem prevence, vyšetřování či stíhání trestných činů, pro týmy CERT (týmy CSIRT) a, pokud jde o údaje jejich zákazníků, pro poskytovatele elektronických komunikačních sítí a služeb a poskytovatele technologií a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti jednající jménem těchto zákazníků, má zásadní význam pro prevenci a boj proti zneužívání systému doménových jmen, a zejména pro prevenci a odhalování kybernetických bezpečnostních incidentů a reakci na tyto incidenty. Pokud se takový přístup týká osobních údajů, měl by být v souladu s právem Unie v oblasti ochrany údajů.

(60) Dostupnost a včasný přístup k údajům o registraci doménových jmen má pro oprávněné uchazeče o přístup zásadní význam s ohledem na kybernetickou bezpečnost a potírání nezákonných činností v on-line ekosystému. Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace domén by proto měly být povinny umožnit v souladu s právem Unie na ochranu osobních údajů oprávněným žadatelům o přístup zákonný přístup ke konkrétním údajům o registraci domén, včetně osobních údajů. Oprávnění žadatelé o přístup by měli předložit řádně odůvodněnou žádost o přístup k údajům o registraci doménových jmen na základě unijních nebo vnitrostátních právních předpisů a mezi ně mohou patřit i příslušné orgány podle unijního nebo vnitrostátního práva za účelem prevence, vyšetřování či stíhání trestných činů a vnitrostátní týmy CERT nebo CSIRT. Členské státy by měly zajistit, aby registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace doménových jmen bez zbytečného odkladu a v každém případě do 72 hodin reagovaly na žádosti oprávněných žadatelů o zpřístupnění údajů o registraci domén. Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace domén by měly stanovit postupy a procesy pro zveřejňování a zpřístupnění registračních údajů, včetně dohod o úrovni služeb k vyřizování žádostí o přístup od oprávněných žadatelů o přístup. Postup poskytování přístupu může také obsahovat užívání rozhraní, portálu nebo jiných technických nástrojů k zajištění účinného systému žádostí o registrační údaje a přístupu k těmto údajům. Za účelem podpory harmonizovaných postupů na vnitřním trhu může Komise přijmout pokyny k takovým postupům, aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh  61

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 61

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(61) S cílem zajistit dostupnost přesných a úplných údajů o registraci domén by registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace domén nejvyšší úrovně (takzvaní registrátoři) měly shromažďovat údaje o registraci domén a zaručovat integritu a dostupnost těchto údajů. Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace domén nejvyšší úrovně by zejména měly stanovit politiky a postupy pro shromažďování a uchovávání přesných a úplných registračních údajů a rovněž zamezit uvádění nesprávných registračních údajů a opravovat je v souladu s pravidly Unie o ochraně osobních údajů.

vypouští se

Pozměňovací návrh  62

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 62

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62) Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující jim služby registrace domén by měly veřejně zpřístupnit údaje o registraci domén, které nespadají do oblasti působnosti pravidel Unie na ochranu osobních údajů, například údajů, které se týkají právnických osob25. Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace domén nejvyšší úrovně by také měly v souladu s právem Unie na ochranu osobních údajů umožnit oprávněným žadatelům o přístup zákonný přístup ke konkrétním údajům o registraci domén týkajícím se fyzických osob. Členské státy by měly zajistit, aby registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující jim služby registrace domén bez zbytečného odkladu reagovaly na žádosti oprávněných žadatelů o přístup o zpřístupnění údajů o registraci domén. Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující jim služby registrace domén by měly stanovit politiky a postupy pro zveřejňování a zpřístupnění registračních údajů, včetně dohod o úrovni služeb k vyřizování žádostí o přístup od oprávněných žadatelů o přístup. Postup poskytování přístupu může také obsahovat užívání rozhraní, portálu nebo jiného technického nástroje k zajištění účinného systému žádostí o registrační údaje a přístupu k těmto údajům. Za účelem podpory harmonizovaných postupů na vnitřním trhu může Komise přijmout pokyny o takových postupech, aniž jsou dotčeny pravomoci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

(62) Registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty poskytující služby registrace domén by měly být povinny veřejně zpřístupnit údaje o registraci domén, jejichž součástí nejsou osobní údaje. Je třeba rozlišovat mezi fyzickými a právnickými osobami25. Jedná-li se o právnické osoby, měly by registry internetových domén nejvyšší úrovně a subjekty veřejně zpřístupnit alespoň jméno držitele registrace, jeho fyzickou a e-mailovou adresu a telefonní číslo. Právnické osoby by měly být povinny poskytnout obecnou e-mailovou adresu, kterou lze veřejně zpřístupnit, nebo by měly souhlasit se zveřejněním osobní e-mailové adresy. Na žádost registrů internetových domén nejvyšší úrovně a subjektů poskytujících služby registrace domén by měly být právnické osoby schopny takový souhlas prokázat.

__________________

__________________

25 Viz 14. bod odůvodnění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, kde se uvádí, že „toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby“.

25 Viz 14. bod odůvodnění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, kde se uvádí, že „toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů právnických osob, a zejména podniků vytvořených jako právnické osoby, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby“.

Pozměňovací návrh  63

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 63

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(63) Všechny základní a důležité subjekty podle této směrnice by měly podléhat pravomoci členského státu, ve kterém poskytují své služby. Poskytuje-li subjekt služby ve více než jednom členském státě, měl by podléhat samostatné a souběžné pravomoci každého z těchto členských států. Příslušné orgány těchto členských států by měly spolupracovat, poskytovat si navzájem pomoc a v případě potřeby provádět společné akce v oblasti dohledu.

(63) Všechny základní a důležité subjekty podle této směrnice by měly podléhat pravomoci členského státu, ve kterém poskytují své služby nebo vykonávají svou činnost. Poskytuje-li subjekt služby ve více než jednom členském státě, měl by podléhat samostatné a souběžné pravomoci každého z těchto členských států. Příslušné orgány těchto členských států by měly spolupracovat, poskytovat si navzájem pomoc a v případě potřeby provádět společné akce v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh  64

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 64

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64) S cílem zohlednit přeshraniční povahu služeb a činností poskytovatelů služeb systému doménových jmen, registrů internetových domén nejvyšší úrovně, poskytovatelů sítí pro doručování obsahu, poskytovatelů služeb cloud computingu, poskytovatelů služeb datových center a poskytovatelů digitálních služeb by pravomoc nad těmito subjekty měl mít pouze jeden členský stát. Pravomoc by měl mít ten členský stát, v němž má daný subjekt v rámci Unie hlavní místo obchodní činnosti. Kritérium místa obchodní činnosti pro účely této směrnice předpokládá účinný výkon činnosti prostřednictvím stálých struktur. Právní forma takových struktur, ať již jde o pobočku, nebo dceřinou společnost s právní subjektivitou, není v tomto ohledu rozhodujícím faktorem. To, zda je toto kritérium splněno, by nemělo záviset na tom, zda se sítě a informační systémy fyzicky nacházejí na daném místě; sama přítomnost a samotné používání takových sítí a systémů nejsou podstatou hlavního místa obchodní činnosti, a tudíž ani nejsou rozhodujícími kritérii pro jeho určení. Hlavní místo obchodní činnosti by mělo být místo v Unii, kde jsou přijímána rozhodnutí týkající se opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik. To bude obvykle odpovídat místu, kde se nachází ústřední správa společnosti v Unii. Pokud taková rozhodnutí nejsou v Unii přijímána, mělo by se mít za to, že hlavní místo obchodní činnosti je v členském státě, ve kterém má subjekt provozovnu s nejvyšším počtem zaměstnanců v Unii. Pokud jsou služby prováděny skupinou podniků, mělo by se za hlavní místo obchodní činnosti skupiny podniků považovat hlavní místo obchodní činnosti řídícího podniku.

(64) S cílem zohlednit přeshraniční povahu služeb a činností poskytovatelů služeb systému doménových jmen, registrů internetových domén nejvyšší úrovně, poskytovatelů sítí pro doručování obsahu, poskytovatelů služeb cloud computingu, poskytovatelů služeb datových center a poskytovatelů digitálních služeb by pravomoc nad těmito subjekty měl mít pouze jeden členský stát. Pravomoc by měl mít ten členský stát, v němž má daný subjekt v rámci Unie hlavní místo obchodní činnosti. Kritérium místa obchodní činnosti pro účely této směrnice předpokládá účinný výkon činnosti prostřednictvím stálých struktur. Právní forma takových struktur, ať již jde o pobočku, nebo dceřinou společnost s právní subjektivitou, není v tomto ohledu rozhodujícím faktorem. To, zda je toto kritérium splněno, by nemělo záviset na tom, zda se sítě a informační systémy fyzicky nacházejí na daném místě; sama přítomnost a samotné používání takových sítí a systémů nejsou podstatou hlavního místa obchodní činnosti, a tudíž ani nejsou rozhodujícími kritérii pro jeho určení. Hlavní místo obchodní činnosti by mělo být místo v Unii, kde jsou přijímána rozhodnutí týkající se opatření k řízení kybernetických bezpečnostních rizik. To bude obvykle odpovídat místu, kde se nachází ústřední správa společnosti v Unii. Pokud taková rozhodnutí nejsou v Unii přijímána, mělo by se mít za to, že hlavní místo obchodní činnosti je v členském státě, ve kterém má subjekt buď provozovnu s nejvyšším počtem zaměstnanců v Unii, nebo provozovnu, v níž se operace v oblasti kybernetické bezpečnosti provádějí. Pokud jsou služby prováděny skupinou podniků, mělo by se za hlavní místo obchodní činnosti skupiny podniků považovat hlavní místo obchodní činnosti řídícího podniku.

Pozměňovací návrh  65

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 65 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(65a) Agentura ENISA by měla vytvořit a vést registr informací o základních a důležitých subjektech, mezi něž patří poskytovatelé služeb DNS, registry doménových jmen nejvyšší úrovně a poskytovatelé služeb cloud computingu, služeb datových center, sítí pro doručování obsahu, on-line tržišť, internetových vyhledávačů a platforem sociálních sítí. Tyto základní a důležité subjekty by měly agentuře ENISA předložit svá jména, adresy a aktuální kontaktní údaje. Měly by agenturu ENISA uvědomit o všech změnách údajů, a to neprodleně, nejpozději však do dvou týdnů od data, kdy změna začala platit. ENISA by měla tyto informace předat příslušnému jednotnému kontaktnímu místu. Základní a důležité subjekty, které předkládají své informace agentuře ENISA, proto nejsou povinny samostatně informovat příslušný orgán v daném členském státě. Agentura ENISA by měla vypracovat jednoduchý a veřejně dostupný program aplikací, který by tyto subjekty mohly používat k aktualizaci svých informací. Agentura ENISA by navíc měla zavést vhodné protokoly pro klasifikaci informací a řízení rizik s cílem zajistit bezpečnost a důvěrnost zpřístupněných informací a přístup k těmto informacím, jejich uchovávání a přenos by měla omezit na zamýšlené uživatele.

Pozměňovací návrh  66

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 66

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(66) Pokud jsou podle ustanovení této směrnice vyměňovány, hlášeny nebo jinak sdíleny informace, které jsou podle unijních nebo vnitrostátních předpisů považovány za utajované, měla by se použít odpovídající zvláštní pravidla o nakládání s utajovanými informacemi.

(66) Pokud jsou podle ustanovení této směrnice vyměňovány, hlášeny nebo jinak sdíleny informace, které jsou v souladu s unijními nebo vnitrostátními předpisy považovány za utajované, měla by se použít odpovídající zvláštní pravidla o nakládání s utajovanými informacemi. Kromě toho by agentura ENISA měla mít zavedenou infrastrukturu, postupy a pravidla pro nakládání s citlivými a utajovanými informacemi v souladu s platnými bezpečnostními pravidly na ochranu utajovaných informací EU.

Pozměňovací návrh  67

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 68

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(68) Subjekty by měly být motivovány k tomu, aby společně využívaly pákového efektu svých individuálních znalostí a praktických zkušeností na strategické, taktické a operativní úrovni a tím posílit své schopnosti odpovídajícím způsobem posuzovat a sledovat kybernetické hrozby, bránit se jim a reagovat na ně. Je proto nezbytné umožnit vznik mechanismů na úrovni Unie pro dobrovolná ujednání o sdílení informací. Členské státy by za tímto účelem měly aktivně podporovat a motivovat také relevantní subjekty, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice, aby se účastnily takovýchto mechanismů pro sdílení informací. Tyto mechanismy by měly fungovat v plném souladu s pravidly Unie v oblasti hospodářské soutěže a s právními předpisy Unie o ochraně údajů.

(68) Subjekty by měly být motivovány a podporovány členskými státy k tomu, aby společně využívaly pákového efektu svých individuálních znalostí a praktických zkušeností na strategické, taktické a operativní úrovni a tím posílit své schopnosti odpovídajícím způsobem posuzovat a sledovat kybernetické hrozby, bránit se jim a reagovat na ně. Je proto nezbytné umožnit vznik mechanismů na úrovni Unie pro dobrovolná ujednání o sdílení informací. Členské státy by za tímto účelem měly aktivně podporovat a motivovat také relevantní subjekty, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou subjekty zaměřené na služby a výzkum v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby se účastnily takovýchto mechanismů pro sdílení informací. Tyto mechanismy by měly fungovat v plném souladu s pravidly Unie v oblasti hospodářské soutěže a s právními předpisy Unie o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh  68

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 69

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69) Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítí a informací ze strany subjektů, které provádějí orgány veřejné správy, týmy CERT, týmy CSIRT a poskytovatelé bezpečnostních technologií a služeb, by mělo představovat oprávněný zájem dotčeného správce údajů podle nařízení (EU) 2016/679. To by mělo zahrnovat opatření týkající se prevence, odhalování a analýzy incidentů a reakce na incidenty, opatření ke zvyšování povědomí o konkrétních kybernetických hrozbách, výměnu informací v rámci odstraňování a koordinovaného odhalování zranitelných míst, a také dobrovolnou výměnu informací o těchto incidentech, kybernetických hrozbách a zranitelných místech, indikátorech narušení, taktice, technikách a postupech, varováních v oblasti kybernetické bezpečnosti a konfiguračních nástrojích. Taková opatření mohou vyžadovat zpracovávání těchto druhů osobních údajů: IP adres, jednotných adres zdroje (URL), doménových jmen a e-mailových adres.

(69) Zpracování osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném a přiměřeném pro zajištění bezpečnosti sítí a informací ze strany základních a důležitých subjektů, které provádějí týmy CSIRT a poskytovatelé bezpečnostních technologií a služeb je nezbytné pro splnění jejich právních povinností stanovených v této směrnici. Takové zpracování osobních údajů může být nezbytné i pro účely oprávněných zájmů základních a důležitých subjektů. Pokud tato směrnice vyžaduje zpracování osobních údajů pro účely kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti sítě a informací v souladu s ustanoveními článků 18, 20 a 23 směrnice, považuje se toto zpracování za nezbytné pro splnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679. Pro účely článků 26 a 27 této směrnice se zpracování uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) 2016/679 považuje za nezbytné pro účely oprávněných zájmů základních a důležitých subjektů. Opatření týkající se prevence, odhalování, identifikace, zamezení šíření, analýzy incidentů a reakce na incidenty, opatření ke zvyšování povědomí o konkrétních kybernetických hrozbách, výměnu informací v rámci odstraňování a koordinovaného odhalování zranitelných míst, a také dobrovolnou výměnu informací o těchto incidentech, kybernetických hrozbách a zranitelných místech, indikátorech narušení, taktice, technikách a postupech, varováních v oblasti kybernetické bezpečnosti a konfiguračních nástrojích vyžadují zpracovávání určitých kategorií osobních údajů, například IP adres, jednotných adres zdroje (URL), doménových jmen, e-mailových adres, časových razítek, informací o operačním systému nebo prohlížeči, souborů cookies nebo jiných informací označující modus operandi.

Pozměňovací návrh  69

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 71

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(71) K zajištění účinného vymáhání by měl být stanoven minimální seznam správních sankcí za porušení povinnosti v oblasti řízení kybernetických bezpečnostních rizik a hlášení, jež stanoví tato směrnice, čímž se vytvoří jasný a jednotný rámec pro takové sankce v celé Unii. Náležitá pozornost by měla být věnována povaze, závažnosti a době trvání protiprávního jednání, skutečné způsobené škodě či ztrátám nebo potenciálním škodám či ztrátám, které mohly být vyvolány, úmyslné nebo nedbalostní povaze protiprávního jednání, opatřením přijatým za účelem prevence nebo zmenšení způsobené škody nebo ztrát, míře odpovědnosti nebo jakémukoli relevantnímu protiprávnímu jednání v minulosti, míře spolupráce s příslušným orgánem a jakýmkoli jiným přitěžujícím nebo polehčujícím faktorům. Uložení sankcí včetně správních pokut by mělo podléhat vhodným procesním zárukám v souladu s obecnými zásadami práva Unie a Listinou základních práv Evropské unie, včetně účinné právní ochrany a spravedlivého procesu.

(71) K zajištění účinného vymáhání by měl být stanoven minimální seznam správních sankcí za porušení povinnosti v oblasti řízení kybernetických bezpečnostních rizik a hlášení, jež stanoví tato směrnice, čímž se vytvoří jasný a jednotný rámec pro takové sankce v celé Unii. Náležitá pozornost by měla být věnována povaze, závažnosti a době trvání protiprávního jednání, způsobené škodě či ztrátám, úmyslné nebo nedbalostní povaze protiprávního jednání, opatřením přijatým za účelem prevence nebo zmenšení způsobené škody nebo ztrát, míře odpovědnosti nebo jakémukoli relevantnímu protiprávnímu jednání v minulosti, míře spolupráce s příslušným orgánem a jakýmkoli jiným přitěžujícím nebo polehčujícím faktorům. Sankce, včetně správních pokut, by měly být přiměřené a jejich uložení by mělo podléhat vhodným procesním zárukám v souladu s obecnými zásadami práva Unie a Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), včetně účinné právní ochrany, spravedlivého procesu, presumpce neviny a práv na obhajobu.

Pozměňovací návrh  70

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 72

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(72) S cílem zajistit účinné vymáhání povinností stanovených v této směrnici by každý příslušný orgán měl mít pravomoc ukládat správní pokuty nebo požadovat uložení správních pokut.

(72) S cílem zajistit účinné vymáhání povinností stanovených v této směrnici by každý příslušný orgán měl mít pravomoc ukládat správní pokuty nebo požadovat uložení správních pokut, pokud k porušení došlo úmyslně či z důvodu nedbalosti nebo pokud byl dotčený subjekt na porušení předpisů upozorněn.

Pozměňovací návrh  71

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 76

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(76) Aby se dále posílila účinnost a odrazující účinek sankcí, jež mají být uloženy za porušení povinností stanovených podle této směrnice, měly by být příslušné orgány oprávněny uplatňovat sankce spočívající v pozastavení osvědčení nebo povolení týkajícího se části nebo všech služeb, jež poskytuje základní subjekt, a uložení dočasného zákazu výkonu řídící funkce fyzické osoby. Vzhledem k závažnosti a dopadu těchto sankcí na činnost subjektů a v konečném důsledku na jejich zákazníky, měly by být uplatňovány pouze úměrně závažnosti porušení a s ohledem na konkrétní okolnosti každého případu, včetně úmyslné nebo nedbalostní povahy porušení, opatřením přijatým k zamezení nebo zmírnění způsobené škody nebo ztrát. Tyto sankce by se měly používat jen jako krajní prostředek, což znamená pouze po vyčerpání ostatních relevantních donucovacích opatření, jež stanoví tato směrnice, a pouze po dobu, než subjekty, vůči kterým jsou uplatněny, přijmou nezbytná opatření k nápravě nedostatků nebo k dosažení souladu s požadavky příslušného orgánu, kvůli kterým byly tyto sankce uloženy. Uložení takových sankcí musí podléhat vhodným procesním zárukám v souladu s obecnými zásadami práva Unie a Listiny základních práv Evropské unie, včetně účinné právní ochrany, spravedlivého procesu, presumpce neviny a práva na obhajobu.

(76) Aby se dále posílila účinnost a odrazující účinek sankcí, jež mají být uloženy za porušení povinností stanovených podle této směrnice, měly by být příslušné orgány oprávněny dočasně pozastavit osvědčení nebo povolení týkající se části nebo všech příslušných služeb, jež poskytuje základní subjekt, a požadovat uložení dočasného zákazu výkonu řídící funkce fyzické osoby na úrovni výkonného ředitele nebo zákonného zástupce. Pro dočasný zákaz výkonu řídících funkcí fyzické osoby na úrovni výkonného ředitele nebo zákonného zástupce v subjektech veřejné správy by měly členské státy vypracovat zvláštní postupy a pravidla. Při vypracovávání těchto postupů a pravidel by měly zohlednit specifika jednotlivých úrovní a svých systémů veřejné správy. Vzhledem k jejich závažnosti a dopadu na činnost subjektů a v konečném důsledku na jejich zákazníky, by tato dočasná pozastavení nebo tyto zákazy měly být uplatňovány pouze úměrně závažnosti porušení a s ohledem na konkrétní okolnosti každého případu, včetně úmyslné nebo nedbalostní povahy porušení, opatřením přijatým k zamezení nebo zmírnění způsobené škody nebo ztrát. Tato dočasná pozastavení nebo tyto dočasné zákazy by se měly používat jen jako krajní prostředek, což znamená pouze po vyčerpání ostatních relevantních donucovacích opatření, jež stanoví tato směrnice, a pouze po dobu, než subjekty, vůči kterým jsou uplatněny, přijmou nezbytná opatření k nápravě nedostatků nebo k dosažení souladu s požadavky příslušného orgánu, kvůli kterým byla tato dočasná pozastavení nebo tyto dočasné zákazy uloženy. Uložení takových dočasných pozastavení nebo zákazů musí podléhat vhodným procesním zárukám v souladu s obecnými zásadami práva Unie a Listiny, včetně účinné právní ochrany, spravedlivého procesu, presumpce neviny a práva na obhajobu.

Pozměňovací návrh  72

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 79

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(79) Měl by být zaveden mechanismus vzájemného hodnocení, který umožní, aby provádění politik kybernetické bezpečnosti, včetně úrovně schopností a dostupných zdrojů členských států, posuzovali odborníci určení členskými státy.

(79) Měl by být zaveden mechanismus vzájemného hodnocení, který umožní, aby provádění politik kybernetické bezpečnosti, včetně úrovně schopností a dostupných zdrojů členských států, posuzovali nezávislí odborníci určení členskými státy. Vzájemná hodnocení mohou poskytnout cenné poznatky a doporučení, jež posílí celkové schopnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Mohou zejména přispět ke snazšímu předávání technologií, nástrojů, opatření a procesů mezi členskými státy zapojenými do vzájemného hodnocení, vytvořit funkční způsob, jak sdílet osvědčené postupy mezi členskými státy s různou úrovní vyspělosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit zavedení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii. Před vzájemným hodnocením by měl členský stát, který je předmětem přezkumu, provést sebehodnocení kontrolovaných aspektů a všech další cílených otázek, které členskému státu, jenž je předmětem vzájemného hodnocení, sdělí určení odborníci před zahájením procesu. S cílem zjednodušit celý proces a zabránit procedurálním nesrovnalostem a zpožděním by Komise měla ve spolupráci s agenturou ENISA a skupinou pro spolupráci vypracovat šablony pro sebehodnocení kontrolovaných aspektů, které členské státy, jež jsou předmětem přezkumu, vyplní a dodají určeným odborníkům před zahájením procesu vzájemného hodnocení.

Pozměňovací návrh  73

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 80

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(80) Za účelem zohlednění nových kybernetických hrozeb, technologického vývoje nebo odvětvových zvláštností by Komisi měla být svěřena pravomoc přijmout akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o prvky související s opatřeními v oblasti řízení rizik, jež vyžaduje tato směrnice. Komise by rovněž měla být zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví, které kategorie základních subjektů budou povinny získat osvědčení a podle kterých konkrétních evropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů26. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(80) Za účelem zohlednění nových kybernetických hrozeb, technologického vývoje nebo odvětvových zvláštností by Komisi měla být svěřena pravomoc přijmout akty v souladu s článkem 290 SFEU, pokud jde o prvky související s opatřeními řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a s povinnostmi hlášení, jež vyžaduje tato směrnice. Komise by rovněž měla být zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví, které kategorie základních a důležitých subjektů budou povinny získat osvědčení a podle kterých konkrétních evropských systémů certifikace kybernetické bezpečnosti. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

__________________

 

26 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

 

Pozměňovací návrh  74

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 81

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(81) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení příslušných ustanovení této směrnice týkajících se procesních opatření nezbytných pro fungování skupiny pro spolupráci, technických prvků opatření k řízení rizik nebo druhu informací, formátu a postupu oznamování incidentů by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.27

(81) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení příslušných ustanovení této směrnice týkajících se procesních opatření nezbytných pro fungování skupiny pro spolupráci a postupu oznamování incidentů by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.27

__________________

__________________

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh  75

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 82

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(82) Komise by měla provádět pravidelný přezkum této směrnice za konzultace se zainteresovanými stranami, zejména pokud jde o nutnost změn s ohledem na měnící se společenské, politické, technologické nebo tržní podmínky.

(82) Komise by měla provádět pravidelný přezkum této směrnice za konzultace se zainteresovanými stranami, zejména pokud jde o rozhodnutí, zda je vhodné navrhnout změny s ohledem na měnící se společenské, politické, technologické nebo tržní podmínky. V rámci přezkumů by Komise měla posoudit, jaký význam mají odvětví, pododvětví a druhy subjektů uvedené v přílohách pro fungování hospodářství a společnosti v souvislosti s kybernetickou bezpečností. Komise by měla mimo jiné posoudit, zda by poskytovatelé digitálních služeb, kteří jsou klasifikováni jako velmi velké on-line platformy ve smyslu článku 25 nařízení (EU) XXXX/XXXX [jednotný trh digitálních služeb (akt o digitálních službách)] nebo jako strážci služeb ve smyslu čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) XXXX/XXXX [spravedlivé trhy otevřené hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)], měli být podle této směrnice označeni za základní subjekty. Mimoto by Komise měla posoudit, zda je vhodné změnit přílohu I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2020/18281a doplněním odkazu na tuto směrnici.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 409, 4.12.2020, s. 1).

Pozměňovací návrh 76 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 82 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(82a) Tato směrnice stanoví požadavky v oblasti kybernetické bezpečnosti pro členské státy, jakož i pro základní a důležité subjekty usazené v Unii. Tyto požadavky na kybernetickou bezpečnost by měly rovněž uplatňovat orgány, instituce a jiné subjekty Unie na základě legislativního aktu Unie.

Pozměňovací návrh  77

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 82 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(82b) Tato směrnice vytváří nové úkoly pro agenturu ENISA, čímž posiluje její úlohu. V důsledku této směrnice by rovněž mohl vzniknout požadavek, aby plnění úkolů agenturou ENISA, které jí nyní stanoví nařízení (EU) 2019/881, odpovídalo vyššímu standardu než dříve. S cílem zajistit, aby agentura ENISA měla potřebné finanční a lidské zdroje pro stávající a nové činnosti, jež má v rámci svých úkolů vykonávat, a aby splňovala veškeré vyšší standardy vyplývající z její posílené úlohy, měl by být odpovídajícím způsobem navýšen její rozpočet. V zájmu zajištění účinného využívání zdrojů by navíc měla být agentuře ENISA poskytnuta větší flexibilita, pokud jde o její možnosti interního přidělování zdrojů, aby tak mohla účinně vykonávat své úkoly a plnit očekávání.

Pozměňovací návrh  78

 

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 84

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(84) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na respektování soukromého života a komunikace, právo na ochranu osobních údajů, svobodu podnikání, právo na vlastnictví a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Tato směrnice by měla být prováděna v souladu s těmito právy a zásadami,

(84) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznané Listinou, zejména právo na respektování soukromého života a komunikace, právo na ochranu osobních údajů, svobodu podnikání, právo na vlastnictví a právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces. Patří sem i právo příjemců služeb poskytovaných základními a důležitými subjekty na účinnou právní ochranu před soudem. Tato směrnice by měla být prováděna v souladu s těmito právy a zásadami.

Pozměňovací návrh  79

 

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) stanoví povinnosti členských států v oblasti dohledu a vymáhání.

Pozměňovací návrh  80

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice se vztahuje na veřejné a soukromé subjekty druhu, který je v příloze I označován za základní a v příloze II za důležitý. Tato směrnice se nevztahuje na subjekty, které splňují definici mikropodniků a malých podniků ve smyslu doporučení Komise 2003/361/ES.28

1. Tato směrnice se vztahuje na veřejné a soukromé základní a důležité subjekty takového druhu, který je v příloze I označován za základní a v příloze II za důležitý, jež poskytují své služby nebo vykonávají svou činnost v rámci Unie. Tato směrnice se nevztahuje na malé podniky nebo mikropodniky ve smyslu čl. 2 odst. 2 a 3 přílohy doporučení Komise 2003/361/ES28. Ustanovení čl. 3 odst. 4 přílohy tohoto doporučení se nepoužije.

__________________

__________________

28 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

28 Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozměňovací návrh  81

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice se však vztahuje také na subjekty uvedené v přílohách I a II bez ohledu na jejich velikost, pokud:

Tato směrnice se vztahuje také na základní a důležité subjekty bez ohledu na jejich velikost, pokud:

Pozměňovací návrh  82

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) by možné narušení služby poskytované tímto subjektem mohlo mít vliv na veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo ochranu zdraví;

d) by narušení služby poskytované tímto subjektem mohlo mít vliv na veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo ochranu zdraví;

Pozměňovací návrh  83

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 - subodst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) by možné narušení služby poskytované tímto subjektem mohlo vyvolat systémová rizika, zejména pro ta odvětví, kde by takové narušení mohlo mít přeshraniční dopad;

e) by narušení služby poskytované tímto subjektem mohlo vyvolat systémová rizika, zejména pro ta odvětví, kde by takové narušení mohlo mít přeshraniční dopad;

Pozměňovací návrh  84

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví seznam subjektů určených podle písmen b) až f) a předloží jej je do [6 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení] Komisi. Členské státy tento seznam pravidelně přezkoumávají, a to alespoň každé dva roky od předložení, a v případě potřeby jej aktualizují.

vypouští se

Pozměňovací návrh  85

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Do … [6 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu] členské státy sestaví seznam základních a důležitých subjektů, včetně subjektů uvedených v odstavci 1 a subjektů určených podle odst. 2 písm. b) až f) a čl. 24 odst. 1. Členské státy tento seznam pravidelně přezkoumávají, a to alespoň každé dva roky od předložení, a v případě potřeby jej aktualizují.

Pozměňovací návrh  86

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b. Členské státy zajistí, aby základní a důležité subjekty předkládaly příslušným orgánům alespoň tyto informace:

 

a) název subjektu;

 

b) adresu a aktuální kontaktní údaje, včetně e-mailových adres, rozsahu IP adres a telefonních čísel; a

 

c) příslušná odvětví a pododvětví uvedená v přílohách I a II.

 

Základní a důležité subjekty oznámí všechny změny údajů, které předložily v souladu s prvním pododstavcem, a to neprodleně, nejpozději však do dvou týdnů od data, kdy změna začala platit. Komise bez zbytečného odkladu vydá za tímto účelem za pomoci agentury ENISA pokyny a šablony týkající se povinností stanovených v tomto odstavci.

Pozměňovací návrh  87

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c. Do...[6 měsíců po uplynutí lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu] a poté každé dva roky oznámí členské státy:

 

a) Komisi a skupině pro spolupráci počet všech základních a důležitých subjektů určených pro každé odvětví a pododvětví uvedené v přílohách I a II;

 

b) Komisi názvy subjektů určených podle odst. 2 písm. b) až f).

Pozměňovací návrh  88

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice Rady 2008/114/ES30 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU31 a 2013/40/EU32.

4. Touto směrnicí nejsou dotčeny směrnice Rady 2008/114/ES30 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU31 a 2013/40/EU32 a 2002/58/ES32a.

__________________

__________________

30 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75).

30 Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu (Úř. věst. L 345, 23.12.2008, s. 75).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV (Úř. věst. L 335, 17.12.2011, s. 1).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV (Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 8).

 

32a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh  89

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Pokud ustanovení právních aktů Unie pro konkrétní odvětví vyžadují, aby základní nebo důležité subjekty přijaly opatření k řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo aby oznamovaly incidenty či významné kybernetické hrozby, a pokud je účinek těchto opatření alespoň rovnocenný účinku povinností stanovených v této směrnici, příslušná ustanovení této směrnice, včetně ustanovení o dohledu a vymáhání v kapitole VI, se neuplatní.

6. Pokud ustanovení právních aktů Unie pro konkrétní odvětví vyžadují, aby základní nebo důležité subjekty přijaly opatření k řízení rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti nebo aby oznamovaly incidenty, a pokud je účinek těchto opatření alespoň rovnocenný účinku povinností stanovených v této směrnici, příslušná ustanovení této směrnice, včetně ustanovení o dohledu a vymáhání v kapitole VI, se neuplatní. Komise bez zbytečného odkladu vydá pokyny týkající se provádění odvětvových aktů práva Unie s cílem zajistit, aby tyto akty splňovaly požadavky na kybernetickou bezpečnost stanovené touto směrnicí a aby nedocházelo k překrývání v předpisech či právní nejistotě. Při přípravě těchto pokynů zohlední Komise osvědčené postupy a odborné znalosti agentury ENISA a skupiny pro spolupráci.

Pozměňovací návrh  90

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Základní a důležité subjekty, týmy CSIRT a poskytovatelé bezpečnostních technologií a služeb zpracovávají osobní údaje v míře nezbytně nutné a přiměřené pro účely zajištění kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti sítí a informací, aby splnily povinnosti stanovené v této směrnici. Toto zpracovávání osobních údajů pro účely této směrnice se provádí v souladu s nařízením (EU) 2016/679, zejména s jeho článkem 6.

Pozměňovací návrh  91

 

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b. Zpracování osobních údajů podle této směrnice poskytovateli veřejných sítí elektronických komunikací nebo poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací uvedenými v příloze I bodě 8 se provádí v souladu se směrnicí 2002/58/ES.

Pozměňovací návrh  92

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) „případem, kdy téměř došlo k incidentu“ událost, která mohla narušit dostupnost, autenticitu, integritu nebo důvěrnost údajů nebo která mohla způsobit škodu, ale jejímu negativnímu dopadu bylo úspěšně zabráněno;

Pozměňovací návrh  93

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „řešením incidentu“ veškeré akce a postupy, jejichž cílem je incident odhalit, analyzovat, zamezit jeho šíření a reagovat na něj;

6) „řešením incidentu“ veškeré akce a postupy, jejichž cílem je incidentu předejít, odhalit jej, analyzovat, zamezit jeho šíření a reagovat na něj;

Pozměňovací návrh  94

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 7a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) „rizikem“ potenciální ztráta nebo narušení v důsledku incidentu, přičemž toto riziko je vyjádřeno jako kombinace rozsahu takové ztráty nebo takového narušení a pravděpodobnosti vzniku tohoto incidentu;

Pozměňovací návrh  95

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11) „technickou specifikací“ technická specifikace ve smyslu čl. 2 bodu 4 nařízení (EU) č. 1025/2012;

11) „technickou specifikací“ technická specifikace podle definice v čl. 2 bodě 20 nařízení (EU) č. 2019/881;

Pozměňovací návrh  96

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13) „systémem doménových jmen (DNS)“ hierarchický distribuovaný systém doménových jmen, který umožňuje koncovým uživatelům přístup ke službám a zdrojům na internetu;

13) „systémem doménových jmen (DNS)“ hierarchický distribuovaný systém doménových jmen, který umožňuje identifikaci internetových služeb a zdrojů a současně umožňuje, aby zařízení koncových uživatelů využívala služby směrování internetu a připojení za účelem přístupu k těmto službám a zdrojům;

Pozměňovací návrh  97

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14) „poskytovatelem služeb systému doménových jmen (DNS)“ subjekt, který poskytuje rekurzívní nebo autoritativní služby pro překlad doménových jmen koncovým uživatelům internetu a dalším poskytovatelům služeb DNS;

14) „poskytovatelem služeb systému doménových jmen (DNS)“ subjekt, který poskytuje:

Pozměňovací návrh  98

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 14 – písm. a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

a) otevřené a veřejné rekurzívní služby pro překlad doménových jmen koncovým uživatelům internetu; nebo

Pozměňovací návrh  99

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 14 – písm. b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b) autoritativní služby pro překlad doménových jmen jako službu, kterou mohou zajistit subjekty třetích stran;

Pozměňovací návrh  100

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15) „registrem internetových domén nejvyšší úrovně“ subjekt, kterému byla delegována konkrétní TLD a je odpovědný za správu TLD, včetně registrace doménových jmen v rámci TLD a technického provozu TLD, včetně provozu jejích jmenných serverů, vedení jejích databází a distribuce souborů zón TLD mezi jmennými servery;

15) „registrem internetových domén nejvyšší úrovně“ subjekt, kterému byla delegována konkrétní TLD a je odpovědný za správu TLD, včetně registrace doménových jmen v rámci TLD a technického provozu TLD, včetně provozu jejích jmenných serverů, vedení jejích databází a distribuce souborů zón TLD mezi jmennými servery, bez ohledu na to, zda kteroukoli z těchto operací provádí subjekt nebo je zajišťována externě;

Pozměňovací návrh  101

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15a) „službami registrace doménových jmen“ služby poskytované registry a registrátory doménových jmen, poskytovateli služeb ochrany osobních údajů nebo registrace proxy serverů, makléři nebo prodejci domén a jakékoli další služby, které souvisí s registrací doménových jmen;

Pozměňovací návrh  102

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 23 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

23a) „veřejnou sítí elektronických komunikací“ veřejná síť elektronických komunikací ve smyslu definice v čl. 2 bodu 8 směrnice (EU) 2018/1972;

Pozměňovací návrh  103

 

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1 – bod 23 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

23b) „službou elektronických komunikací“ služba elektronických komunikací ve smyslu definice v čl. 2 bodu 4 směrnice (EU) 2018/1972;

Pozměňovací návrh  104

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme národní strategii kybernetické bezpečnosti, ve které vymezí strategické cíle a příslušná politická a regulační opatření s cílem dosáhnout vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti a udržovat ji. Národní strategie kybernetické bezpečnosti zahrnuje zejména:

1. Každý členský stát přijme národní strategii kybernetické bezpečnosti, ve které vymezí strategické cíle, technické, organizační a finanční zdroje potřebné k jejich dosažení a příslušná politická a regulační opatření s cílem dosáhnout vysoké úrovně kybernetické bezpečnosti a udržovat ji. Národní strategie kybernetické bezpečnosti zahrnuje zejména:

Pozměňovací návrh  105

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) definici cílů a priorit strategie kybernetické bezpečnosti členských států;

a) definici cílů a priorit strategie kybernetické bezpečnosti členského státu;

Pozměňovací návrh  106

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) správní rámec pro naplnění těchto cílů a priorit, včetně politik uvedených v odstavci 2 a úloh a povinností veřejných orgánů a subjektů i dalších relevantních subjektů;

b) správní rámec pro naplnění těchto cílů a priorit, včetně politik uvedených v odstavci 2;

Pozměňovací návrh  107

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) rámec pro přiřazení úloh a povinností veřejných orgánů a subjektů i dalších relevantních aktérů na podporu spolupráce a koordinace na vnitrostátní úrovni mezi příslušnými orgány určenými podle čl. 7 odst. 1 a čl. 8 odst. 1, jednotným kontaktním místem určeným podle čl. 8 odst. 3 a týmy CSIRT určenými podle článku 9;

Pozměňovací návrh  108

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) seznam různých orgánů a subjektů zapojených do provádění národní strategie kybernetické bezpečnosti;

e) seznam různých orgánů a subjektů zapojených do provádění národní strategie kybernetické bezpečnosti, včetně kontaktního místa pro kybernetickou bezpečnost pro malé a střední podniky, které poskytuje podporu při provádění konkrétních opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh  109

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) politický rámec pro lepší koordinaci mezi příslušnými orgány podle této směrnice a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) XXXX/XXXX38 [směrnice o odolnosti kritických subjektů] pro účely sdílení informací o incidentech a kybernetických hrozbách pro výkon úkolů v oblasti dohledu.

f) politický rámec pro lepší koordinaci mezi příslušnými orgány podle této směrnice a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) XXXX/XXXX38 [směrnice o odolnosti kritických subjektů], jak na vnitrostátní úrovni, tak i mezi členskými státy, pro účely sdílení informací o incidentech a kybernetických hrozbách pro výkon úkolů v oblasti dohledu.

__________________

__________________

38 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení v Úředním věstníku, až budou známy]

38 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení v Úředním věstníku, až budou známy]

Pozměňovací návrh  110

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) posouzení obecné úrovně povědomí občanů o kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh  111

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – point -a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) politiku týkající se kybernetické bezpečnosti pro každé odvětví, na něž se vztahuje tato směrnice;

Pozměňovací návrh  112

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pokyny týkající se zařazení a specifikace požadavků na kybernetickou bezpečnost produktů a služeb IKT při zadávání veřejných zakázek;

b) pokyny týkající se zařazení a specifikace požadavků na kybernetickou bezpečnost produktů a služeb IKT při zadávání veřejných zakázek, a to i pokud jde o požadavky na šifrování a o využívání produktů kybernetické bezpečnosti s otevřeným zdrojovým kódem;

Pozměňovací návrh  113

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) politiku týkající se udržení celkové dostupnosti a integrity veřejného jádra otevřeného internetu;

d) politiku týkající se udržení celkové dostupnosti a integrity veřejného jádra otevřeného internetu, včetně kybernetické bezpečnosti podmořských komunikačních kabelů;

Pozměňovací návrh  114

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) politiku na podporu rozvoje a integrace nových technologií, jako je umělá inteligence, v rámci nástrojů a aplikací zvyšujících kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh  115

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. d b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) politiku na podporu integrace nástrojů a aplikací s otevřeným zdrojovým kódem;

Pozměňovací návrh  116

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) politiku za účelem podpory akademických a výzkumných institucí při vývoji nástrojů kybernetické bezpečnosti a zabezpečené síťové infrastruktury;

f) politiku za účelem podpory akademických a výzkumných institucí při vývoji, zlepšování a zavádění nástrojů kybernetické bezpečnosti a zabezpečené síťové infrastruktury;

Pozměňovací návrh  117

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) politiku řešící zvláštní potřeby malých a středních podniků, zejména těch, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice, v souvislosti s pokyny a podporou při zlepšování jejich odolnosti vůči kybernetickým hrozbám.

h) politiku na podporu kybernetické bezpečnosti malých a středních podniků, včetně těch, které nespadají do oblasti působnosti této směrnice, která řeší jejich specifické potřeby a poskytuje snadno dostupné pokyny a podporu, mimo jiné pokyny k řešení výzev v rámci dodavatelského řetězce;

Pozměňovací návrh  118

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) politiku na podporu kybernetické hygieny zahrnující základní soubor postupů a kontrol a zvyšování obecného povědomí občanů o kybernetických bezpečnostních hrozbách a osvědčených postupech;

Pozměňovací návrh  119

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb) politiku na podporu aktivní kybernetické obrany.

Pozměňovací návrh  120

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc) politiku, která orgánům pomůže rozvíjet kompetence a porozumění v oblasti bezpečnostních záležitostí pro účely navrhování, výstavby a řízení propojených míst;

Pozměňovací návrh  121

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hd) politiku zaměřenou konkrétně na hrozbu útoků prostřednictvím vyděračského softwaru (ransomware) a narušování obchodního modelu těchto útoků;

Pozměňovací návrh  122

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. h e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

he) politiku, včetně příslušných postupů a správních rámců, na podporu a prosazování vytváření partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh  123

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy oznámí své národní strategie kybernetické bezpečnosti Komisi do tří měsíců od jejich přijetí. Členské státy mohou z oznámení vyloučit konkrétní informace, pokud je to naprosto nezbytné pro zachování národní bezpečnosti.

3. Členské státy oznámí své národní strategie kybernetické bezpečnosti Komisi do tří měsíců od jejich přijetí. Členské státy mohou z oznámení vyloučit konkrétní informace, pokud je to nezbytné pro zachování národní bezpečnosti.

Pozměňovací návrh  124

 

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy posuzují své národní strategie kybernetické bezpečnosti alespoň každé čtyři roky podle klíčových ukazatelů výkonnosti a v případě potřeby je změní. Při zpracování národní strategie a klíčových ukazatelů výkonnosti pro posouzení strategie poskytuje členským státům na jejich žádost součinnost Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

4. Členské státy posuzují své národní strategie kybernetické bezpečnosti alespoň každé čtyři roky podle klíčových ukazatelů výkonnosti a v případě potřeby je změní. Při zpracování národní strategie a klíčových ukazatelů výkonnosti pro posouzení strategie poskytuje členským státům na jejich žádost součinnost Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Agentura ENISA poskytne členským státům pokyny s cílem uvést své již formulované vnitrostátní strategie kybernetické bezpečnosti do souladu s požadavky a povinnostmi stanovenými v této směrnici.

Pozměňovací návrh  125

 

Návrh směrnice

Čl. 6 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Koordinované zveřejňování informací o zranitelnostech a Evropský registr zranitelností

Koordinované odhalování zranitelností a Evropská databáze zranitelností

Pozměňovací návrh  126

 

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jeden ze svých týmů CSIRT podle článku 9 jako koordinátora za účelem koordinovaného zveřejňování informací o zranitelnostech. Tento určený tým CSIRT vystupuje jako důvěryhodný zprostředkovatel, který v případě potřeby usnadňuje interakci mezi oznamujícím subjektem a výrobcem nebo poskytovatelem produktů nebo služeb IKT. Pokud se hlášená zranitelnost týká více výrobců nebo poskytovatelů produktů nebo služeb IKT v celé Unii, spolupracuje určený tým CSIRT z každého členského státu v rámci sítě CSIRT.

1. Každý členský stát určí jeden ze svých týmů CSIRT podle článku 9 jako koordinátora za účelem koordinovaného odhalování zranitelností. Tento určený tým CSIRT vystupuje jako důvěryhodný zprostředkovatel, který na žádost oznamujícího subjektu usnadňuje interakci mezi oznamujícím subjektem a výrobcem nebo poskytovatelem produktů nebo služeb IKT. Pokud se hlášená zranitelnost týká více výrobců nebo poskytovatelů produktů nebo služeb IKT v celé Unii, spolupracuje určený tým CSIRT z každého členského státu v rámci sítě CSIRT.

Pozměňovací návrh  127

 

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Agentura ENISA vytvoří a spravuje Evropský registr zranitelností. Za tímto účelem ENISA zřídí a spravuje informační systémy, politiky a postupy s cílem zejména umožnit důležitým a základním subjektům a jejich dodavatelům sítí a informačních systémů odhalovat a registrovat zranitelná místa v produktech nebo službách IKT a poskytovat přístup k informacím o těchto zranitelnostech uvedeným v registru všem zúčastněným stranám. V registru jsou zejména uvedeny informace popisující slabé místo, dotčený produkt IKT nebo služby IKT a závažnost této zranitelnosti z hlediska okolností, za nichž může být využita, dostupnost příslušných oprav, a pokud opravy nejsou dostupné, pokyny pro uživatele zranitelných produktů a služeb, jak mohou být rizika vyplývající z odhalených slabých míst zmírněna.

2. Agentura ENISA vytvoří a spravuje Evropskou databázi zranitelností s využitím globálního registru společných zranitelností a expozic (CVE). Za tímto účelem ENISA zřídí a spravuje informační systémy, politiky a postupy a přijme technická a organizační opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti a integrity databáze s cílem zejména umožnit důležitým a základním subjektům a jejich dodavatelům sítí a informačních systémů, jakož i subjektům, které nespadají do působnosti této směrnice, a jejich dodavatelům, odhalovat a registrovat zranitelná místa v produktech nebo službách IKT. Všem zúčastněným stranám je poskytnut přístup k informacím o zranitelných místech uvedeným v databázi, u nichž je možnost oprav nebo zmírňujících opatření. V databázi jsou zejména uvedeny informace popisující zranitelné místo, dotčený produkt IKT nebo služby IKT, závažnost této zranitelnosti z hlediska okolností, za nichž může být využita, a dostupnost příslušných oprav. Pokud opravy nejsou dostupné, jsou součástí databáze i pokyny pro uživatele zranitelných produktů a služeb IKT ohledně toho, jak lze rizika vyplývající z odhalených zranitelných míst zmírnit.

Pozměňovací návrh  128

 

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud členský stát určí více než jeden příslušný orgán uvedený v odstavci 1, jasně uvede, který z těchto příslušných orgánů bude působit jako koordinátor pro řešení rozsáhlých incidentů a krizí.

Pozměňovací návrh  129

 

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí kapacity, prostředky a postupy, které mohou být nasazeny v případě krize pro účely této směrnice.

(Netýká se českého znění.) 

Pozměňovací návrh  130

 

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi své určené příslušné orgány podle odstavce 1 a předloží své národní plány reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty a krize podle odstavce 3 do tří měsíců od tohoto určení a přijetí těchto plánů. Členské státy mohou z plánu vyloučit konkrétní informace, pokud je to naprosto nezbytné pro jejich národní bezpečnost.

4. Členské státy oznámí Komisi své určené příslušné orgány podle odstavce 1 a předloží síti EU-CyCLONe své národní plány reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty a krize podle odstavce 3 do tří měsíců od tohoto určení a přijetí těchto plánů. Členské státy mohou z plánu vyloučit konkrétní informace, pokud je to naprosto nezbytné pro jejich národní bezpečnost.

Pozměňovací návrh  131

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát určí jedno vnitrostátní jednotné kontaktní místo pro kybernetickou bezpečnost („jednotné kontaktní místo“). Určí-li členský stát pouze jeden příslušný orgán, je tento orgán rovněž jednotným kontaktním místem pro tento členský stát.

3. Každý členský stát určí jeden z příslušných orgánů uvedených v odstavci 1 jako vnitrostátní jednotné kontaktní místo pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „jednotné kontaktní místo“). Určí-li členský stát pouze jeden příslušný orgán, je tento orgán rovněž jednotným kontaktním místem pro tento členský stát.

Pozměňovací návrh  132

 

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Každé jednotné kontaktní místo plní styčnou funkci pro účely přeshraniční spolupráce orgánů svého členského státu s příslušnými orgány v jiných členských státech a také meziodvětvové spolupráce s jinými příslušnými vnitrostátními orgány ve svém členském státě.

4. Každé jednotné kontaktní místo plní styčnou funkci pro účely přeshraniční spolupráce orgánů svého členského státu s příslušnými orgány v jiných členských státech, s Komisí a s agenturou ENISA a také pro účely meziodvětvové spolupráce s jinými příslušnými vnitrostátními orgány ve svém členském státě.

Pozměňovací návrh  133

 

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby měl každý tým CSIRT odpovídající zdroje pro účinné plnění svých úkolů podle čl. 10 odst. 2.

2. Členské státy zajistí, aby měl každý tým CSIRT odpovídající zdroje a disponoval technickými dovednostmi pro účinné plnění svých úkolů podle čl. 10 odst. 2.

Pozměňovací návrh  134

 

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členské státy zajistí možnost účinné, účelné a bezpečné výměny informací na všech stupních utajení mezi svými vlastními týmy CSIRT a týmy CSIRT ze třetích zemí na stejném stupni utajení.

Pozměňovací návrh  135

 

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 6 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b. Aniž by byly dotčeny právní předpisy Unie, zejména nařízení (EU) 2016/679, týmy CSIRT spolupracují s týmy CSIRT nebo rovnocennými orgány z kandidátských zemí Unie a jiných třetích zemí na západním Balkáně a ve Východním partnerství, a je-li to možné, poskytují jim podporu v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Pozměňovací návrh  136

 

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy bez zbytečného odkladu oznámí Komisi týmy CSIRT určené podle odstavce 1, koordinátora CSIRT určeného podle čl. 6 odst. 1 a jejich úkoly stanovené v souvislosti se subjekty uvedenými v přílohách I a II.

7. Členské státy bez zbytečného odkladu oznámí Komisi týmy CSIRT určené podle odstavce 1 a koordinátora CSIRT určeného podle čl. 6 odst. 1, včetně jejich úkolů stanovených ve vztahu k základním a důležitým subjektům.

Pozměňovací návrh  137

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Požadavky na týmy CSIRT a jejich úkoly

Požadavky na týmy CSIRT a jejich technické dovednosti a úkoly

Pozměňovací návrh  138

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) týmy CSIRT jsou vybaveny vhodným systémem řízení a směrování požadavků, zejména pro usnadnění účelného a efektivního předávání;

c) týmy CSIRT jsou vybaveny vhodným systémem pro klasifikaci, směrování a sledování požadavků, zejména pro usnadnění účelného a efektivního předávání;

Pozměňovací návrh  139

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) týmy CSIRT musí mít zavedeny vhodné kodexy chování, aby byla zajištěna důvěrnost a důvěryhodnost jejich fungování;

Pozměňovací návrh  140

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) týmy CSIRT jsou náležitě personálně obsazeny tak, aby byly kdykoli k dispozici;

d) týmy CSIRT jsou náležitě personálně obsazeny tak, aby byly kdykoli k dispozici a zajistily vhodné rámce odborné přípravy svých zaměstnanců;

Pozměňovací návrh  141

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) týmy CSIRT jsou vybaveny redundantními systémy a záložním pracovním prostorem pro zajištění kontinuity jejich služeb;

e) týmy CSIRT jsou vybaveny redundantními systémy a záložním pracovním prostorem pro zajištění kontinuity jejich služeb, včetně široké konektivity napříč sítěmi, informačních systémů, služeb a zařízení;

Pozměňovací návrh  142

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Týmy CSIRT si osvojí alespoň tyto technické dovednosti:

 

a) schopnost provádět monitorování sítí a informačních systémů v reálném čase nebo téměř v reálném čase a odhalovat anomálie;

 

b) schopnost podporovat prevenci a odhalování průniku;

 

c) schopnost shromažďovat údaje a provádět komplexní forenzní analýzu údajů a reverzní inženýrství kybernetických hrozeb;

 

d) schopnost filtrovat škodlivý provoz na internetu;

 

e) schopnost prosazovat přísné ověřování, přístupová práva a kontroly vstupu; a

 

f) schopnost analyzovat kybernetické hrozby.

Pozměňovací návrh  143

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) monitorování kybernetických hrozeb, zranitelností a incidentů na vnitrostátní úrovni;

a) monitorování kybernetických hrozeb, zranitelností a incidentů na vnitrostátní úrovni a získávání zpravodajských informací o hrozbách v reálném čase;

Pozměňovací návrh  144

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vydávání včasných varování a upozornění, oznamování a šíření informací o kybernetických hrozbách, zranitelnostech a incidentech základním a důležitým subjektům a dalším příslušným zúčastněným stranám;

b) vydávání včasných varování a upozornění, oznamování a šíření informací o kybernetických hrozbách, zranitelnostech a incidentech základním a důležitým subjektům a dalším příslušným zúčastněným stranám, pokud možno v téměř reálném čase;

Pozměňovací návrh  145

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) reakce na incidenty;

c) reakce na incidenty a poskytování pomoci zúčastněným subjektům;

Pozměňovací návrh  146

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) provádění aktivního skenování sítě a informačních systémů používaných k poskytování služeb subjektu, který o to požádal;

e) provádění aktivního skenování sítě a informačních systémů používaných k poskytování služeb subjektu na základě jeho žádosti nebo v případě závažného ohrožení národní bezpečnosti;

Pozměňovací návrh  147

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) na žádost subjektu umožnění a konfigurace protokolování sítě za účelem ochrany údajů, včetně osobních údajů, před jejich neoprávněnou exfiltrací;

Pozměňovací návrh  148

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. f b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) podpora zavádění bezpečných nástrojů pro sdílení informací podle čl. 9 odst. 3.

Pozměňovací návrh  149

 

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 4 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V zájmu usnadnění spolupráce prosazují týmy CSIRT přijetí a používání společných či standardních postupů, klasifikace a taxonomie v oblasti:

4. V zájmu usnadnění spolupráce prosazují týmy CSIRT automatizaci výměny informací, přijetí a používání společných či standardních postupů, klasifikace a taxonomie v oblasti:

Pozměňovací návrh  150

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby buď jejich příslušné orgány, nebo týmy CSIRT obdržely hlášení o incidentech a významných kybernetických hrozbách a o případech, kdy téměř došlo k incidentu, podaná podle této směrnice. Pokud členský stát rozhodne, že jeho týmy CSIRT nemají tato hlášení přijímat, bude týmům CSIRT v rozsahu nezbytném pro plnění jejich úkolů povolen přístup k údajům o incidentech hlášených základními nebo důležitými subjekty podle článku 20.

2. Členské státy zajistí, aby jejich týmy CSIRT obdržely hlášení o významných incidentech podle článku 20 a o kybernetických hrozbách a případech, kdy téměř došlo k incidentu, podle článku 27 prostřednictvím jednotného kontaktního místa uvedeného v čl. 20 odst. 4a.

Pozměňovací návrh  151

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V rozsahu nezbytném pro účelné plnění úkolů a povinností stanovených touto směrnicí zajistí členské státy vhodnou spolupráci mezi příslušnými orgány a jednotnými kontaktními místy a donucovacími orgány, úřady pro ochranu osobních údajů a orgány odpovědnými za kritickou infrastrukturu podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů] a vnitrostátními finančními orgány určenými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) XXXX/XXXX39 [nařízení DORA] v daném členském státě.

4. V rozsahu nezbytném pro účelné plnění úkolů a povinností stanovených touto směrnicí zajistí členské státy vhodnou spolupráci mezi příslušnými orgány, jednotnými kontaktními místy, týmy CSIRT, donucovacími orgány, vnitrostátními regulačními orgány nebo jinými příslušnými orgány odpovědnými za veřejné sítě elektronické komunikace nebo veřejně dostupné služby elektronických komunikací ve smyslu směrnice (EU) 2018/1972, úřady pro ochranu osobních údajů a orgány odpovědnými za kritickou infrastrukturu podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů] a vnitrostátními finančními orgány určenými v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) XXXX/XXXX39 [nařízení DORA] v daném členském státě, a to v souladu s jejich příslušnými kompetencemi.

__________________

__________________

39 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení v Úředním věstníku, až budou známy]

39 [vložte úplný název a údaje o vyhlášení v Úředním věstníku, až budou známy]

Pozměňovací návrh  152

 

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány pravidelně poskytovaly informace příslušným orgánům určeným podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů] o kybernetických bezpečnostních rizicích, kybernetických hrozbách a incidentech postihujících základní subjekty určené jako kritické nebo jako subjekty rovnocenné kritickým subjektům podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů], jakož i o opatřeních, jež příslušné orgány přijaly v reakci na tato rizika a incidenty.

5. Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány pravidelně a včas poskytovaly informace příslušným orgánům určeným podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů] o kybernetických bezpečnostních rizicích, kybernetických hrozbách a incidentech postihujících základní subjekty určené jako kritické nebo jako subjekty rovnocenné kritickým subjektům podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů], jakož i o opatřeních, jež příslušné orgány přijaly v reakci na tato rizika a incidenty.

Pozměňovací návrh  153

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Skupina pro spolupráci je tvořena zástupci členských států, Komise a agentury ENISA. Činností skupiny pro spolupráci se jako pozorovatel účastní Evropská služba pro vnější činnost. Činností skupiny pro spolupráci se mohou účastnit evropské orgány dohledu v souladu s čl. 17 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) XXXX/XXXX [nařízení DORA].

Skupina pro spolupráci je tvořena zástupci členských států, Komise a agentury ENISA. Činností skupiny pro spolupráci se jako pozorovatelé účastní Evropský parlament a Evropská služba pro vnější činnost. Činností skupiny pro spolupráci se mohou účastnit evropské orgány dohledu v souladu s čl. 17 odst. 5 písm. c) nařízení (EU) XXXX/XXXX [nařízení DORA].

Pozměňovací návrh  154

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tam, kde je to vhodné, může skupina pro spolupráci přizvat ke spolupráci zástupce příslušných zúčastněných stran.

Tam, kde je to vhodné, může skupina pro spolupráci přizvat ke spolupráci zástupce příslušných zúčastněných stran, například Evropský sbor pro ochranu osobních údajů a zástupce odvětví.

Pozměňovací návrh  155

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vyměňovat si osvědčené postupy a informace související s uplatňováním této směrnice, včetně informací souvisejících s kybernetickými hrozbami, incidenty, zranitelnostmi, případy, kdy téměř došlo k incidentu, iniciativami zaměřenými na zvyšování informovanosti, školením, cvičením a dovednostmi, budováním kapacit, jakož i normami a technickými specifikacemi;

b) vyměňovat si osvědčené postupy a informace související s uplatňováním této směrnice, včetně informací souvisejících s kybernetickými hrozbami, incidenty, zranitelnostmi, případy, kdy téměř došlo k incidentu, iniciativami zaměřenými na zvyšování informovanosti, školením, cvičením a dovednostmi, budováním kapacit, normami a technickými specifikacemi, jakož i určováním základních a důležitých subjektů;

Pozměňovací návrh  156

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) mapovat vnitrostátní řešení s cílem podporovat kompatibilitu řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti uplatňovaných v každém konkrétním odvětví v celé Unii;

Pozměňovací návrh  157

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) vyměňovat si doporučení a spolupracovat s Komisí na nových politických iniciativách v oblasti kybernetické bezpečnosti;

c) vyměňovat si doporučení a spolupracovat s Komisí na nových politických iniciativách v oblasti kybernetické bezpečnosti a na celkové soudržnosti odvětvových požadavků na kybernetickou bezpečnost;

Pozměňovací návrh  158

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) projednávat zprávy o vzájemném hodnocení podle čl. 16 odst. 7;

f) projednávat zprávy o vzájemném hodnocení podle čl. 16 odst. 7 a vypracovávat závěry a doporučení;

Pozměňovací návrh  159

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – písm. f a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) provádět koordinovaná posouzení bezpečnostních rizik, která mohou být zahájena podle čl. 19 odst. 1 ve spolupráci s Komisí a agenturou ENISA;

Pozměňovací návrh  160

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – písm. k a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka) předkládat Komisi zprávy o zkušenostech získaných na strategické a operativní úrovni pro účely přezkumu uvedeného v článku 35;

Pozměňovací návrh  161

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 – písm. k b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

kb) provádět každoročně ve spolupráci s agenturou ENISA, Europolem a vnitrostátními donucovacími orgány hodnocení toho, které státy poskytují útočiště pachatelům trestných činů využívajících vyděračský software (ransomware).

Pozměňovací návrh  162

 

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Skupina pro spolupráci se schází pravidelně, alespoň jednou ročně, se skupinou pro odolnost kritických subjektů zřízenou podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů] za účelem podpory strategické spolupráce a výměny informací.

8. Skupina pro spolupráci se schází pravidelně, alespoň dvakrát ročně, se skupinou pro odolnost kritických subjektů zřízenou podle směrnice (EU) XXXX/XXXX [směrnice o odolnosti kritických subjektů] za účelem usnadnění strategické spolupráce a výměny informací.

Pozměňovací návrh  163

 

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) usnadňuje sdílení a přenos technologií a příslušných opatření, politik, osvědčených postupů a rámců mezi týmy CSIRT;

Pozměňovací návrh  164

 

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) zajišťuje interoperabilitu, pokud jde o normy pro sdílení informací;

Pozměňovací návrh  165

 

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Za účelem podpory koordinovaného řešení rozsáhlých kybernetických bezpečnostních incidentů a krizí na operační úrovni a pro zajištění pravidelné výměny informací mezi členskými státy a institucemi, orgány a agenturami Unie se tímto zřizuje Evropská síť styčných organizací pro řešení kybernetických krizí (EU-CyCLONe).

1. Za účelem podpory koordinovaného řešení rozsáhlých kybernetických bezpečnostních incidentů a krizí na operační úrovni a pro zajištění pravidelné výměny relevantních informací mezi členskými státy a institucemi, orgány a agenturami Unie se tímto zřizuje Evropská síť styčných organizací pro řešení kybernetických krizí (EU-CyCLONe).

Pozměňovací návrh  166

 

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Síť EU-CyCLONe je tvořena zástupci orgánů krizového řízení členských států určených podle článku 7, Komise a agentury ENISA. Agentura ENISA zajišťuje služby sekretariátu a podporuje bezpečnou výměnu informací.

2. Síť EU-CyCLONe je tvořena zástupci orgánů krizového řízení členských států určených podle článku 7, Komise a agentury ENISA. Agentura ENISA zajišťuje služby sekretariátu sítě EU-CyCLONe a podporuje bezpečnou výměnu informací.

Pozměňovací návrh  167

 

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Síť EU-CyCLONe pravidelně podává skupině pro spolupráci zprávy o kybernetických hrozbách, incidentech a trendech, se zvláštním zaměřením na jejich dopad na základní a důležité subjekty.

5. Síť EU-CyCLONe pravidelně podává skupině pro spolupráci zprávy o rozsáhlých incidentech a krizích i o trendech se zvláštním zaměřením na jejich dopad na základní a důležité subjekty.

Pozměňovací návrh  168

 

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Agentura ENISA ve spolupráci s Komisí vydává jednou za dva roky zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti v Unii. Ve zprávě uvede zejména posouzení:

1. Agentura ENISA ve spolupráci s Komisí vydává jednou za dva roky zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti v Unii a tuto zprávu předkládá a prezentuje Evropskému parlamentu. Zprávu dodá ve strojově čitelném formátu a uvede v ní zejména posouzení:

Pozměňovací návrh  169

 

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) obecné úrovně informovanosti a hygieny v oblasti kybernetické bezpečnosti mezi občany a subjekty, včetně malých a středních podniků, jakož i obecné úrovně bezpečnosti připojených zařízení;

Pozměňovací návrh  170

 

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) indexu kybernetické bezpečnosti umožňující agregované posouzení úrovně vyspělosti kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti.

c) indexu kybernetické bezpečnosti umožňující agregované posouzení úrovně vyspělosti kapacit v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Unii, včetně sladění národních strategií kybernetické bezpečnosti členských států.

Pozměňovací návrh  171

 

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ve zprávě uvede konkrétní doporučení k této oblasti politiky zaměřená na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii a shrne zjištění za dané období z technických situačních zpráv EU v oblasti kybernetické bezpečnosti vydaných agenturou ENISA podle čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2019/881.

2. Ve zprávě uvede konkrétní překážky a doporučení k této oblasti politiky zaměřená na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii a shrne zjištění za dané období z technických situačních zpráv EU v oblasti kybernetické bezpečnosti vydaných agenturou ENISA podle čl. 7 odst. 6 nařízení (EU) 2019/881.

Pozměňovací návrh  172

 

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Agentura ENISA ve spolupráci s Komisí a podle pokynů od skupiny pro spolupráci a sítě CSIRT vypracuje metodiku, včetně příslušných proměnných indexu kybernetické bezpečnosti uvedeného v odst. 1 písm. e).

Pozměňovací návrh  173

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise po konzultaci se skupinou pro spolupráci a agenturou ENISA stanoví nejpozději do 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost metodiku a obsah vzájemných hodnocení pro posuzování účelnosti politik členských států v oblasti kybernetické bezpečnosti. Hodnocení provádějí techničtí odborníci na kybernetickou bezpečnost z členských států jiných, než je posuzovaný členský stát, přičemž hodnocení zahrnují alespoň:

1. Komise po konzultaci se skupinou pro spolupráci a agenturou ENISA stanoví nejpozději do 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost metodiku a obsah vzájemných hodnocení pro posuzování účelnosti politik členských států v oblasti kybernetické bezpečnosti. Vzájemná hodnocení provádějí při konzultacích s agenturou ENISA techničtí odborníci na kybernetickou bezpečnost z alespoň dvou členských států odlišných od posuzovaného členského státu, přičemž hodnocení zahrnují alespoň:

Pozměňovací návrh  174

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. iii

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iii) provozní kapacity a účelnost týmů CSIRT;

iii) provozní kapacity a účelnost týmů CSIRT při vykonávání jejich úkolů;

Pozměňovací návrh  175

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. O organizačních aspektech vzájemných hodnocení rozhoduje Komise za podpory agentury ENISA a po konzultaci se skupinou pro spolupráci je stanoví podle kritérií definovaných v metodice uvedené v odstavci 1. Při vzájemných hodnoceních se posuzují aspekty uvedené v odstavci 1 u všech členských států a odvětví, včetně cílené problematiky, která je specifická pro jeden nebo několik členských států nebo pro jedno nebo několik odvětví.

3. O organizačních aspektech vzájemných hodnocení rozhoduje Komise za podpory agentury ENISA a po konzultaci se skupinou pro spolupráci je stanoví podle kritérií definovaných v metodice uvedené v odstavci 1. Při vzájemných hodnoceních se posuzují aspekty uvedené v odstavci 1 u všech členských států a odvětví, včetně cílené problematiky, která je specifická pro jeden nebo několik členských států nebo pro jedno nebo několik odvětví. Určení odborníci provádějící hodnocení sdělí před jeho zahájením tuto cílenou problematiku členskému státu, na který se vzájemné hodnocení vztahuje.

Pozměňovací návrh  176

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Před zahájením procesu vzájemného hodnocení provede členský stát, na který se toto hodnocení vztahuje, sebehodnocení u posuzovaných aspektů a poskytne toto sebehodnocení určeným odborníkům.

Pozměňovací návrh  177

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Vzájemná hodnocení zahrnují skutečné nebo virtuální návštěvy na místě i externí výměny. S ohledem na zásadu dobré spolupráce poskytnou posuzované členské státy určeným odborníkům požadované informace potřebné k posouzení kontrolovaných aspektů. Veškeré informace získané v rámci procesu vzájemného hodnocení lze použít pouze pro tento účel. Odborníci účastnící se vzájemného hodnocení nesmí sdělit žádné citlivé nebo důvěrné informace získané v průběhu tohoto hodnocení žádným třetím stranám.

4. Vzájemná hodnocení zahrnují skutečné nebo virtuální návštěvy na místě i externí výměny. S ohledem na zásadu dobré spolupráce poskytnou posuzované členské státy určeným odborníkům požadované informace potřebné k posouzení kontrolovaných aspektů. Komise ve spolupráci s agenturou ENISA vypracuje vhodné kodexy chování, které budou tvořit základ pracovních metod určených odborníků. Veškeré informace získané v rámci procesu vzájemného hodnocení lze použít pouze pro tento účel. Odborníci účastnící se vzájemného hodnocení nesmí sdělit žádné citlivé nebo důvěrné informace získané v průběhu tohoto hodnocení žádným třetím stranám.

Pozměňovací návrh  178

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členský stát zajistí, aby byly ostatní členské státy, Komise a agentura ENISA bez zbytečného odkladu informovány o případném riziku střetu zájmů týkajícím se určených odborníků.

6. Členský stát zajistí, aby byly ostatní členské státy, Komise a agentura ENISA před zahájením procesu vzájemného hodnocení bez zbytečného odkladu informovány o případném riziku střetu zájmů týkajícím se určených odborníků.

Pozměňovací návrh  179

 

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí