Tuarascáil - A9-0313/2021Tuarascáil
A9-0313/2021

TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal cibearshlándála coiteann ar fud an Aontais, lena n-aisghairtear Treoir (AE) 2016/1148

04.11.2021 - (COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD)) - ***I

An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
Rapóirtéir: Bart Groothuis
Rapóirtéir don tuairim (*):
Lukas Mandl, an Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
(*) Coiste comhlachaithe – Riail 57 de na Rialacha Nós Imeachta


Nós Imeachta : 2020/0359(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe :  
A9-0313/2021
Téacsanna arna gcur síos :
A9-0313/2021
Téacsanna arna nglacadh :

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal cibearshlándála coiteann ar fud an Aontais, lena n-aisghairtear Treoir (AE) 2016/1148

(COM(2020)0823 – C9-0422/2020 – 2020/0359(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2020)0823),

 ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9-0422/2020),

 ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

 ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 27 Aibreán 2021[1],

 tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

 ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint do na tuairimí ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile, ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha, ón gCoiste um an Margadh Inmheánach agus um Chosaint an Tomhaltóra agus ón gCoiste um Iompar agus um Thurasóireacht,

 ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0313/2021),

1. ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2. á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Leasú  1

 

Togra le haghaidh treorach

Teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Togra le haghaidh

Togra le haghaidh

TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal cibearshlándála coiteann ar fud an Aontais, lena n-aisghairtear Treoir (AE) 2016/1148

maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal cibearshlándála coiteann ar fud an Aontais (Treoir NIS 2), lena n-aisghairtear Treoir (AE) 2016/1148

Leasú  2

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(1) Ba é b’aidhm do Threoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle11 cur le cumais chibearshlándála ar fud an Aontais, maolú a dhéanamh ar bhagairtí ar líonraí agus ar chórais faisnéise a úsáidtear chun seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthar i bpríomhearnálacha agus leanúnachas na seirbhísí sin a áirithiú nuair atáthar i dtreis le teagmhais chibearshlándála, rud a rannchuidíonn le feidhmiú éifeachtach gheilleagar agus shochaí an Aontais.

(1) Ba é ab aidhm do Threoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle11, ar a dtugtar an ‘Treoir NIS’ de ghnáth, cur le cumais chibearshlándála ar fud an Aontais, maolú a dhéanamh ar bhagairtí ar líonraí agus ar chórais faisnéise a úsáidtear chun seirbhísí fíor-riachtanacha a sholáthar i bpríomhearnálacha agus leanúnachas na seirbhísí sin a áirithiú nuair atáthar i dtreis le teagmhais chibearshlándála, rud a rannchuidíonn le slándáil an Aontais agus le feidhmiú éifeachtach a gheilleagair agus a shochaí.

__________________

__________________

11 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal coiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (IO L 194/1, 19.7.2016, lch. 1).

11 Treoir (AE) 2016/1148 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le bearta le haghaidh ardleibhéal coiteann slándála do líonraí agus do chórais faisnéise ar fud an Aontais (IO L 194/1, 19.7.2016, lch. 1).

Leasú  3

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3) D’fhorbair líonraí agus córais faisnéise ina bpríomhghné den saol laethúil le claochlú digiteach agus idirnascacht thapa na sochaí, lena n-áirítear malartuithe trasteorann. As an bhforbairt sin tháinig leathnú ar an timpeallacht bagartha cibearshlándála, rud atá ina chúis le dúshláin nua, a bhfuil gá le freagairtí oiriúnaithe, comhordaithe agus nuálacha orthu i ngach Ballstát. Tá líon, méid, sofaisticiúlacht, minicíocht agus tionchar na dteagmhas cibearshlándála ag dul i méid, agus is mór an bhagairt iad ar fheidhmiú líonraí agus córas faisnéise. Dá dheasca sin, le teagmhais chibearshlándála, is féidir bac a chur ar shaothrú gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa mhargadh inmheánach, caillteanais airgeadais a ghiniúint, dochar a dhéanamh do mhuinín úsáideoirí agus damáiste mór a dhéanamh do gheilleagar agus sochaí an Aontais. Dá bhrí sin, tá ullmhacht don chibearshlándáil agus éifeachtacht ina leith níos fíor-riachtanaí anois ná riamh d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh.

(3) D’fhorbair líonraí agus córais faisnéise ina bpríomhghné den saol laethúil le claochlú digiteach agus idirnascacht thapa na sochaí, lena n-áirítear malartuithe trasteorann. As an bhforbairt sin tháinig leathnú ar thimpeallacht bhagartha na cibearshlándála, rud atá ina chúis le dúshláin nua, a bhfuil gá le freagairtí oiriúnaithe, comhordaithe agus nuálacha orthu i ngach Ballstát. Tá líon, méid, sofaisticiúlacht, minicíocht agus tionchar na dteagmhas cibearshlándála ag dul i méid, agus is mór an bhagairt iad ar fheidhmiú líonraí agus córas faisnéise. Dá dheasca sin, le cibirtheagmhais, is féidir bac a chur ar shaothrú gníomhaíochtaí eacnamaíocha sa mhargadh inmheánach, caillteanais airgeadais a ghiniúint, dochar a dhéanamh do mhuinín úsáideoirí agus damáiste mór a dhéanamh do gheilleagar agus sochaí an Aontais. Dá bhrí sin, tá ullmhacht don chibearshlándáil agus éifeachtacht ina leith níos fíor-riachtanaí anois ná riamh d’fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh. Thairis sin, is riachtanas tábhachtach í an chibearshlándáil ag go leor earnálacha criticiúla chun glacadh go rathúil leis an gclaochlú digiteach agus tuiscint iomlán a fháil ar na buntáistí eacnamaíocha, sóisialta agus inbhuanaithe a bhaineann leis an digitiú.

Leasú  4

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(3a) Teastaíonn gníomhaíocht chomhordaithe chun a áirithiú go dtabharfar freagra tapa agus éifeachtach ar theagmhais agus géarchéimeanna cibearshlándála ar scála mór ar leibhéal an Aontais, mar gheall ar an ardleibhéal idirspleáchais atá idir earnálacha agus tíortha. Tá infhaighteacht líonraí agus córas faisnéise cibear-athléimneacha agus infhaighteacht, rúndacht agus sláine sonraí ríthábhachtach do shlándáil an Aontais laistigh agus lastall dá theorainneacha, mar go bhféadfadh cibearbhagairtí teacht as lasmuigh den Aontas freisin. Tá mian an Aontais i dtaobh ról geopholaitiúil níos feiceálaí a bheith aige ag brath ar chibearchosaint agus cibearbhacadh inchreidte, lena n-áirítear an cumas gníomhaíochtaí mailíseacha a shainaithint ar bhealach tráthúil, éifeachtach agus freagairt dóibh go leormhaith.

Leasú  5

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5) Baineann ilroinnt ar an margadh inmheánach leis na héagsúlachtaí sin uile agus is dócha go mbeidh éifeacht dhochrach aige sin ar a fheidhmiú, rud a dhéanann difear go háirithe do sholáthar seirbhísí trasteorann agus do leibhéal na hathléimneachta cibearshlándála de dheasca caighdeáin éagsúla a bheith á gcur i bhfeidhm. Is é is aidhm don Treoir seo éagsúlachtaí chomh mór sin i measc na mBallstát a bhaint, go háirithe trí íosrialacha a leagan amach maidir le feidhmiú creata rialála comhordaithe, trí shásraí a leagan síos le haghaidh an chomhair éifeachtaigh i measc na n-údarás freagrach i ngach Ballstát, tríd an liosta earnálacha agus gníomhaíochtaí atá faoi réir oibleagáidí cibearshlándála a thabhairt cothrom le dáta agus trí leigheasanna agus smachtbhannaí éifeachtacha a sholáthar, ar nithe iad atá ríthábhachtach i bhfeidhmiú éifeachtach na n-oibleagáidí sin. Dá bhrí sin, ba cheart Treoir (AE) 2016/1148 a aisghairm agus an Treoir seo a chur ina hionad.

(5) Baineann ilroinnt ar an margadh inmheánach leis na héagsúlachtaí sin uile agus is dócha go mbeidh éifeacht dhochrach aige sin ar a fheidhmiú, rud a dhéanann difear go háirithe do sholáthar seirbhísí trasteorann agus do leibhéal na hathléimneachta cibearshlándála de dheasca caighdeáin éagsúla a bheith á gcur i bhfeidhm. I ndeireadh na dála, d’fhéadfadh sé go bhfágfadh na héagsúlachtaí sin go mbeadh roinnt Ballstát níos leochailí i leith bagairtí cibearshlándála, rud a d’fhéadfadh éifeachtaí iarmharta a bheith aige ar fud an Aontais. Is é is aidhm don Treoir seo éagsúlachtaí chomh mór sin i measc na mBallstát a bhaint, go háirithe trí íosrialacha a leagan amach maidir le feidhmiú creata rialála comhordaithe, trí shásraí a leagan síos le haghaidh an chomhair éifeachtaigh i measc na n-údarás freagrach i ngach Ballstát, tríd an liosta earnálacha agus gníomhaíochtaí atá faoi réir oibleagáidí cibearshlándála a thabhairt cothrom le dáta agus trí leigheasanna agus smachtbhannaí éifeachtacha a sholáthar, ar nithe iad atá ríthábhachtach i bhfeidhmiú éifeachtach na n-oibleagáidí sin. Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir (AE) 2016/1148 a aisghairm agus an Treoir seo (Treoir NIS 2) a chur ina hionad.

Leasú  6

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) Leis an Treoir seo ní dhéantar difear do chumas na mBallstát na bearta is gá a dhéanamh chun cosaint leasanna fíor-riachtanacha a slándála a áirithiú, an beartas poiblí agus an tslándáil phoiblí a chosaint, agus chun gur féidir cionta coiriúla a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, i gcomhréir le dlí an Aontais. I gcomhréir le hAirteagal 346 CFAE, ní chuirtear d’oibleagáid ar aon Bhallstát faisnéis a sholáthar a mbeadh nochtadh an méid sin contrártha do leasanna fíor-riachtanacha a shlándála poiblí. Sa chomhthéacs sin, tá rialacha náisiúnta agus rialacha de chuid an Aontais maidir le cosaint a dhéanamh ar fhaisnéis rúnaicmithe, ar chomhaontuithe neamhnochta, agus ar chomhaontuithe neamhnochta neamhfhoirmiúla, amhail an Prótacal Soilse Tráchta14, ábhartha.

(6) Leis an Treoir seo ní dhéantar difear do chumas na mBallstát na bearta is gá a dhéanamh chun cosaint leasanna fíor-riachtanacha a slándála a áirithiú, an beartas poiblí agus an tslándáil phoiblí a chosaint, agus chun gur féidir cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, i gcomhréir le dlí an Aontais. I gcomhréir le hAirteagal 346 CFAE, ní chuirtear d’oibleagáid ar aon Bhallstát faisnéis a sholáthar a mbeadh nochtadh an méid sin contrártha do leasanna fíor-riachtanacha a shlándála poiblí. Sa chomhthéacs sin, tá rialacha náisiúnta agus rialacha de chuid an Aontais maidir le cosaint a dhéanamh ar fhaisnéis rúnaicmithe, ar chomhaontuithe neamhnochta, agus ar chomhaontuithe neamhnochta neamhfhoirmiúla, amhail an Prótacal Soilse Tráchta14, ábhartha.

__________________

__________________

14 Bealach is ea é an Prótacal Soilse Tráchta chun go gcuirfidh aon duine ag a bhfuil faisnéis á comhroinnt a phobal meáin ar an eolas faoi aon teorainn leis an bhfaisnéis sin a leathadh tuilleadh. Úsáidtear i nach mór gach pobal CSIRT é agus i Lárionaid um Chomhroinnt agus Anailís Faisnéise (ISACanna) áirithe.

14 Bealach is ea é an Prótacal Soilse Tráchta chun go gcuirfidh aon duine ag a bhfuil faisnéis á comhroinnt a phobal meáin ar an eolas faoi aon teorainn leis an bhfaisnéis sin a leathadh tuilleadh. Úsáidtear i nach mór gach pobal CSIRT é agus i Lárionaid um Chomhroinnt agus Anailís Faisnéise (ISACanna) áirithe.

Leasú  7

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7) Le haisghairm Threoir (AE) 2016/1148, ba cheart raon feidhme an chur i bhfeidhm de chuid earnálacha a leathnú chuig cuid níos mó den gheilleagar i bhfianaise na mbreithnithe a leagtar amach in aithrisí (4) go (6). Dá bhrí sin, ba cheart na hearnálacha a chumhdaítear le Treoir (AE) 2016/1148 a leathnú chun cumhdach cuimsitheach a sholáthar ar na hearnálacha agus ar na seirbhísí atá thar a bheith tábhachtach le haghaidh príomhghníomhaíochtaí sochaíocha agus eacnamaíocha laistigh den mhargadh inmheánach. Níor cheart na rialacha a bheith éagsúil de réir cibé acu atá nó nach bhfuil na heintitis ina n-oibreoirí seirbhísí fíor-riachtanacha nó ina soláthraithe seirbhíse digití. Tá an difreáil sin imithe i léig, ós rud é nach léirítear tábhacht iarbhír na n-earnálacha ná na seirbhísí léi le haghaidh na ngníomhaíochtaí sochaíocha agus eacnamaíocha sa mhargadh inmheánach.

(7) Le haisghairm Threoir (AE) 2016/1148, ba cheart raon feidhme an chur i bhfeidhm de chuid earnálacha a leathnú chuig cuid níos mó den gheilleagar i bhfianaise na mbreithnithe a leagtar amach in aithrisí (4) go (6). Dá bhrí sin, ba cheart na hearnálacha a chumhdaítear le Treoir (AE) 2016/1148 a leathnú chun cumhdach cuimsitheach a sholáthar ar na hearnálacha agus ar na seirbhísí atá thar a bheith tábhachtach le haghaidh príomhghníomhaíochtaí sochaíocha agus eacnamaíocha laistigh den mhargadh inmheánach. Níor cheart na ceanglais bainistíochta riosca agus na hoibleagáidí tuairiscithe a bheith éagsúil de réir cibé acu atá nó nach bhfuil na heintitis ina n-oibreoirí seirbhísí fíor-riachtanacha nó ina soláthraithe seirbhíse digití. Tá an difreáil sin imithe i léig, ós rud é nach léirítear tábhacht iarbhír na n-earnálacha ná na seirbhísí léi le haghaidh na ngníomhaíochtaí sochaíocha agus eacnamaíocha sa mhargadh inmheánach.

Leasú  8

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8) I gcomhréir le Treoir (AE) 2016/1148, bhí na Ballstáit freagrach as a chinneadh cé na heintitis a chomhlíonann na critéir chun cáiliú mar oibreoirí seirbhísí fíor-riachtanacha (‘an próiseas sainaitheantais’). Chun deireadh a chur leis na héagsúlachtaí leathana i measc na mBallstát maidir leis sin agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú le haghaidh na gceanglas bainistíochta riosca agus na n-oibleagáidí tuairisciúcháin do gach eintiteas ábhartha, ba cheart critéar aonfhoirmeach a chur i bhfeidhm lena gcinntear cé na heintitis a thagann faoi raon feidhme chur i bhfeidhm na Treorach seo. Is é ba cheart a bheith sa chritéar sin cur i bhfeidhm na rialach maidir le caidhp mhéide, ina dtagann gach fiontar meánmhéide agus mór, mar a shainmhínítear le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún15, a oibríonn laistigh de na hearnálacha nó a sholáthraíonn an cineál seirbhísí a chumhdaítear leis an Treoir seo, faoina raon feidhme. Níor cheart a cheangal ar na Ballstáit liosta a bhunú de na heintitis a chomhlíonann an critéar méide sin atá infheidhme go ginearálta.

(8) I gcomhréir le Treoir (AE) 2016/1148, bhí na Ballstáit freagrach as a chinneadh cé na heintitis a chomhlíonann na critéir chun cáiliú mar oibreoirí seirbhísí fíor-riachtanacha (‘an próiseas sainaitheantais’). Chun deireadh a chur leis na héagsúlachtaí leathana i measc na mBallstát maidir leis sin agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú le haghaidh na gceanglas bainistíochta riosca agus na n-oibleagáidí tuairisciúcháin do gach eintiteas ábhartha, ba cheart critéar aonfhoirmeach a chur i bhfeidhm lena gcinntear cé na heintitis a thagann faoi raon feidhme chur i bhfeidhm na Treorach seo. Is é ba cheart a bheith sa chritéar sin cur i bhfeidhm na rialach maidir le caidhp mhéide, ina dtagann gach fiontar meánmhéide agus mór, mar a shainmhínítear le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún15, a oibríonn laistigh de na hearnálacha nó a sholáthraíonn an cineál seirbhísí a chumhdaítear leis an Treoir seo, faoina raon feidhme.

__________________

__________________

15 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

15 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

Leasú  9

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 9

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9) Mar sin féin, maidir le heintitis bheaga nó micrieintitis a chomhlíonann critéir áirithe lena léirítear príomhról le haghaidh gheilleagair nó shochaithe na mBallstát nó le haghaidh earnálacha nó cineálacha seirbhísí ar leith, ba cheart iad a chumhdach leis an Treoir seo freisin. Ba cheart do na Ballstáit a bheith freagrach as liosta de na heintitis sin a bhunú agus é a chur faoi bhráid an Choimisiúin.

(9) Mar sin féin, maidir le heintitis bheaga nó micrieintitis a chomhlíonann critéir áirithe lena léirítear príomhról le haghaidh gheilleagair nó shochaithe na mBallstát nó le haghaidh earnálacha nó cineálacha seirbhísí ar leith, ba cheart iad a chumhdach leis an Treoir seo freisin.

Leasú  10

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 9 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(9a) Ba cheart do na Ballstáit liosta de na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha ar fad a chur i dtoll a chéile. Ba cheart a chur san áireamh sa liosta sin na heintitis a chomhlíonann na critéir mhéide sin atá infheidhme go ginearálta, mar aon leis na fiontair bheaga agus na micrifhiontair a chomhlíonann critéir áirithe lena léirítear an ról lárnach atá acu i ngeilleagair nó sochaithe na mBallstát. Chun gur féidir leis na foirne freagartha do theagmhais a bhaineann le slándáil ríomhairí (CSIRTanna) agus leis na húdaráis inniúla cúnamh a thabhairt d’eintitis agus rabhadh a thabhairt dóibh maidir le cibirtheagmhais a d’fhéadfadh difear a dhéanamh dóibh, tá sé tábhachtach go mbeadh sonraí cearta teagmhála na n-eintiteas sin ag na húdaráis sin. Dá bhrí sin, ba cheart d’eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha an fhaisnéis seo a leanas ar a laghad a chur faoi bhráid na n-údarás inniúil: ainm an eintitis, seoladh agus sonraí teagmhála atá cothrom le dáta, lena n-áirítear seoltaí ríomhphoist, raonta IP, uimhreacha teileafóin agus earnálacha agus fo-earnálacha ábhartha dá dtagraítear in Iarscríbhinní I agus II. Ba cheart do na heintitis fógra a thabhairt do na húdaráis inniúla faoi aon athruithe ar an bhfaisnéis sin. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú, gan moill mhíchuí, gur féidir an fhaisnéis sin a sholáthar go héasca trí phointe iontrála aonair. Chuige sin, ba cheart do ENISA, i gcomhar leis an nGrúpa Comhair, treoirlínte agus teimpléid a eisiúint gan moill mhíchuí maidir leis na hoibleagáidí fógra a thabhairt. Ba cheart do na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún agus don Ghrúpa Comhair faoi líon na n-eintiteas fíor-riachtanach agus tábhachtach. Ba cheart do na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún freisin, chun críoch an athbhreithnithe dá dtagraítear sa Treoir seo, faoi ainmneacha na bhfiontar beag agus na micrifhiontar ar sainaithníodh gur eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha iad, chun gur féidir leis an gCoimisiúin measúnú a dhéanamh ar an gcomhsheasmhacht idir cineálacha cur chuige na mBallstát. Ba cheart an fhaisnéis sin a láimhseáil mar fhaisnéis atá go hiomlán faoi rún.

Leasú  11

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 10

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(10) Féadfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an nGrúpa Comhair, treoirlínte a eisiúint maidir le cur chun feidhme na gcritéar is infheidhme maidir le micrifhiontair agus le fiontair bheaga.

(10) Ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis an nGrúpa Comhair agus na geallsealbhóirí ábhartha, treoirlínte a eisiúint maidir le cur chun feidhme na gcritéar is infheidhme maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú freisin go dtugtar treoir chuí do gach micrifhiontar agus fiontar beag a thagann faoi raon feidhme na Treorach seo. Ba cheart don Choimisiún, le tacaíocht na mBallstát, faisnéis a sholáthar do mhicrifhiontair agus d’fhiontair bheaga maidir leis sin.

Leasú  12

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 10 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(10a) Ba cheart don Choimisiún treoirlínte a eisiúint freisin chun tacú leis na Ballstáit na forálacha maidir leis an raon feidhme a chur chun feidhme go cuí, agus chun meastóireacht a dhéanamh ar chomhréireacht na n-oibleagáidí a leagtar amach sa Treoir seo, go háirithe nuair a bhaineann siad le heintitis ag a bhfuil samhlacha gnó nó timpeallachtaí oibriúcháin atá casta, trínar féidir le heintiteas na critéir a shanntar d’eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha araon a chomhlíonadh ag an am céanna, nó gníomhaíochtaí a bhfuil cuid acu laistigh agus cuid acu lasmuigh de raon feidhme na Treorach seo a dhéanamh ag an am céanna.

Leasú  13

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 12

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12) Is féidir le reachtaíocht agus ionstraimí earnáilsonracha a bheith ina rannchuidiú le hardleibhéil chibearshlándála a áirithiú, agus sainiúlachtaí agus castachtaí na n-earnálacha sin á gcur san áireamh ina n-iomláine. I gcás ina gceanglaítear le gníomh dlí earnáilsonrach de chuid an Aontais ar eintitis fhíor-riachtanacha nó thábhachtacha bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil a ghlacadh nó fógra a thabhairt faoi theagmhais nó cibearbhagairtí móra a bhfuil an éifeacht atá leo ar a laghad coibhéiseach leis an éifeacht atá leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo, ba cheart feidhm a bheith ag na forálacha earnáilsonracha sin, lena n-áirítear maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú. Féadfaidh an Coimisiún treoirlínte a eisiúint i ndáil le cur chun feidhme an lex specialis. Leis an Treoir seo, ní choisctear glacadh gníomhartha earnáilsonracha breise de chuid an Aontais lena dtéitear i ngleic le bearta bainistíochta riosca agus fógraí arna dtabhairt faoi theagmhais maidir leis an gcibearshlándáil. Tá an Treoir seo gan dochar do na cumhachtaí cur chun feidhme atá ann cheana agus a tugadh don Choimisiún i roinnt earnálacha, lena n-áirítear an earnáil iompair agus an earnáil fuinnimh.

(12) Is féidir le reachtaíocht agus ionstraimí earnáilsonracha a bheith ina rannchuidiú le hardleibhéil chibearshlándála a áirithiú, agus sainiúlachtaí agus castachtaí na n-earnálacha sin á gcur san áireamh ina n-iomláine. Maidir le gníomhartha dlí earnáilsonracha de chuid an Aontais lena gceanglaítear ar eintitis fhíor-riachtanacha nó thábhachtacha bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil a ghlacadh nó teagmhais mhóra a thuairisciú, ba cheart dóibh a bheith comhsheasmhach, i gcás inar féidir, leis an téarmaíocht agus tagairt a dhéanamh do na sainmhínithe a leagtar síos sa Treoir seo. I gcás ina gceanglaítear le gníomh dlí earnáilsonrach de chuid an Aontais ar eintitis fhíor-riachtanacha nó thábhachtacha bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil a ghlacadh nó fógra a thabhairt faoi theagmhais, agus i gcás ina bhfuil an éifeacht atá leis na ceanglais sin ar a laghad coibhéiseach leis an éifeacht atá leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo, agus go bhfuil feidhm acu maidir leis na gnéithe slándála ina n-iomláine de na hoibríochtaí agus na seirbhísí a chuireann eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha ar fáil, ba cheart feidhm a bheith ag na forálacha earnáilsonracha sin, lena n-áirítear maidir le maoirseacht agus forfheidhmiú. Ba cheart don Choimisiún treoirlínte cuimsitheacha a eisiúint i ndáil le cur chun feidhme an lex specialis, agus tuairimí, saineolas agus dea-chleachtais ábhartha ENISA agus an Ghrúpa Comhair á gcur san áireamh. Leis an Treoir seo, ní choisctear glacadh gníomhartha earnáilsonracha breise de chuid an Aontais lena dtéitear i ngleic le bearta bainistíochta riosca agus fógraí arna dtabhairt faoi theagmhais maidir leis an gcibearshlándáil lena dtugtar aird chuí ar an ngá atá le creat cibearshlándála atá cuimsitheach agus comhsheasmhach. Tá an Treoir seo gan dochar do na cumhachtaí cur chun feidhme atá ann cheana agus a tugadh don Choimisiún i roinnt earnálacha, lena n-áirítear an earnáil iompair agus an earnáil fuinnimh.

Leasú  14

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) I bhfianaise na n-idirnasc idir cibearshlándáil agus slándáil fhisiciúil eintiteas, ba cheart cur chuige comhleanúnach a áirithiú idir Treoir (AE) XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle17 agus an Treoir seo. Chun é sin a bhaint amach, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go measfar eintitis chriticiúla, agus eintitis choibhéiseacha, de bhun Threoir (AE) XXX/XXX a bheith ina n-eintitis fhíor-riachtanacha faoin Treoir seo. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú freisin go ndéanfar foráil lena straitéisí cibearshlándála maidir le creat beartais le haghaidh comhordú feabhsaithe idir an t-údarás inniúil faoin Treoir seo agus an ceann faoi Threoir (AE) XXX/XXX i gcomhthéacs faisnéis a chomhroinnt maidir le teagmhais agus cibearbhagairtí agus cúraimí maoirseachta a fheidhmiú. Ba cheart do na húdaráis faoin dá Threoir dul i gcomhar agus faisnéis a mhalartú, go háirithe i ndáil le heintitis chriticiúla, cibearbhagairtí, rioscaí cibearshlándála agus teagmhais lena ndéantar difear d’eintitis chriticiúla a shainaithint, agus maidir leis na bearta cibearshlándála arna ndéanamh ag eintitis chriticiúla. Arna iarraidh sin do na húdaráis inniúla faoi Threoir (AE) XXX/XXX, ba cheart a cheadú do na húdaráis inniúla faoin Treoir seo a gcumhachtaí maoirseachta agus forfheidhmiúcháin a fheidhmiú ar eintiteas fíor-riachtanach a shainaithnítear mar eintiteas criticiúil. Ba cheart don dá údarás dul i gcomhar agus faisnéis a mhalartú chun na críche sin.

(14) I bhfianaise na n-idirnasc idir cibearshlándáil agus slándáil fhisiciúil eintiteas, ba cheart cur chuige comhleanúnach a áirithiú idir Treoir (AE) XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle17 agus an Treoir seo. Chun é sin a bhaint amach, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go measfar eintitis chriticiúla, agus eintitis choibhéiseacha, de bhun Threoir (AE) XXX/XXX a bheith ina n-eintitis fhíor-riachtanacha faoin Treoir seo. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú freisin go ndéanfar foráil ina gcuid straitéisí cibearshlándála maidir le creat beartais le haghaidh comhordú feabhsaithe idir na húdaráis inniúla atá laistigh de Bhallstát amháin agus atá i mBallstáit éagsúla faoin Treoir seo agus an ceann faoi Threoir (AE) XXX/XXX i gcomhthéacs faisnéis a chomhroinnt maidir le teagmhais agus cibearbhagairtí agus cúraimí maoirseachta a fheidhmiú. Ba cheart do na húdaráis faoin dá Threoir dul i gcomhar le chéile agus faisnéis a mhalartú gan moill mhíchuí, go háirithe i ndáil le heintitis chriticiúla, cibearbhagairtí, rioscaí cibearshlándála agus teagmhais a dhéanann difear d’eintitis chriticiúla a shainaithint, agus maidir leis na bearta cibearshlándála arna ndéanamh ag eintitis chriticiúla. Arna iarraidh sin do na húdaráis inniúla faoi Threoir (AE) XXX/XXX, ba cheart a cheadú do na húdaráis inniúla faoin Treoir seo a gcumhachtaí maoirseachta agus forfheidhmiúcháin a fheidhmiú ar eintiteas fíor-riachtanach a shainaithnítear mar eintiteas criticiúil. Ba cheart don dá údarás dul i gcomhar le chéile agus faisnéis a mhalartú, i bhfíor-am i gcás inar féidir, chun na críche sin.

__________________

__________________

17 [cuirtear isteach an teideal iomlán agus an tagairt foilseacháin IO nuair a nochtar iad]

17 [cuirtear isteach an teideal iomlán agus an tagairt foilseacháin IO nuair a nochtar iad]

Leasú  15

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 15

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15) Is príomhfhachtóir é seasamh le córas ainmneacha fearainn (DNS) atá iontaofa, athléimneach agus slán, agus é a chaomhnú, chun sláine an Idirlín a choinneáil ar bun agus tá sé fíor-riachtanach dá oibriú leanúnach agus cobhsaí, ar a bhfuil an geilleagar digiteach agus an tsochaí ag brath. Dá bhrí sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le gach duine a sholáthraíonn seirbhísí DNS feadh shlabhra taifigh DNS, lena n-áirítear oibreoirí freastalaithe fréamhainmneacha, freastalaithe ainmneacha fearainn barrleibhéil (TLD), freastalaithe ainmneacha údarásacha le haghaidh ainmneacha fearainn agus taifeoirí athchúrsacha.

(15) Is príomhghné é seasamh le córas ainmneacha fearainn (DNS) atá iontaofa, athléimneach agus slán, agus é a chaomhnú, chun sláine an Idirlín a choinneáil agus tá sé fíor-riachtanach dá oibriú leanúnach agus cobhsaí, ar a bhfuil an geilleagar digiteach agus an tsochaí ag brath. Dá bhrí sin, ba cheart feidhm a bheith ag an Treoir seo maidir le freastalaithe ainmneacha fearainn barrleibhéil (TLD), seirbhísí athchúrsacha taifigh ainmneacha fearainn atá ar fáil go poiblí d’úsáideoirí deiridh an idirlín agus seirbhísí taifigh ainmneacha fearainn údarásacha. Níl feidhm ag an Treoir seo maidir le freastalaithe fréamhainmneacha.

Leasú  16

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 19

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19) Maidir le soláthraithe seirbhíse poist de réir bhrí Threoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle18, chomh maith le soláthraithe seirbhíse mearsheachadta agus seachadta cúiréireachta, ba cheart iad a bheith faoi réir na Treorach seo má sholáthraíonn siad ceann de na céimeanna sa slabhra seachadta poist ar a laghad agus go háirithe glanadh, sórtáil nó dáileadh, lena n-áirítear seirbhísí bailiúcháin. Ba cheart seirbhísí iompair nach dtugtar fúthu i gcomhar le ceann de na céimeanna sin teacht lasmuigh de raon feidhme seirbhísí poist.

(19) Maidir le soláthraithe seirbhíse poist de réir bhrí Threoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle18, chomh maith le soláthraithe seirbhíse mearsheachadta agus seachadta cúiréireachta, ba cheart iad a bheith faoi réir na Treorach seo má sholáthraíonn siad ceann de na céimeanna sa slabhra seachadta poist ar a laghad agus go háirithe glanadh, sórtáil nó dáileadh, lena n-áirítear seirbhísí bailiúcháin, agus a spleáiche atá siad ar líonraí agus córais faisnéise á chur san áireamh. Ba cheart seirbhísí iompair nach dtugtar fúthu i gcomhar le ceann de na céimeanna sin teacht lasmuigh de raon feidhme seirbhísí poist.

__________________

__________________

18 Treoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 1997 maidir le comhrialacha chun an margadh inmheánach Comhphobail i seirbhísí poist a fhorbairt agus cáilíocht na seirbhíse a fheabhsú (IO L 15, 21.1.1998, lch. 14).

18 Treoir 97/67/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 1997 maidir le comhrialacha chun an margadh inmheánach Comhphobail i seirbhísí poist a fhorbairt agus cáilíocht na seirbhíse a fheabhsú (IO L 15, 21.1.1998, lch. 14).

Leasú  17

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 20

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(20) Tagann na hidirthuilleamaíochtaí méadaitheacha sin as líonra soláthair seirbhíse, ar leibhéal trasteorann agus spleách méadaithe, a úsáideann príomhbhonneagair ar fud an Aontais sna hearnálacha fuinnimh, iompair, bonneagair dhigitigh, uisce óil agus fuíolluisce, sláinte, i ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, chomh maith le spás a mhéid a bhaineann le soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht na mBallstát nó na bpáirtithe príobháideacha lena mbaineann, nó atá bainistithe agus oibrithe acu, dá bhrí sin rud nach gcumhdaíonn bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais mar chuid dá chláir spáis, nó faoi úinéireacht duine eile thar ceann an Aontais, nó atá bainistithe nó oibrithe aige nó thar a cheann. Ciallaíonn na hidirthuilleamaíochtaí sin go bhféadfadh éifeachtaí ollmhóra a bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh a bhaineann le heintiteas nó earnáil amháin, as a bhféadfadh tionchair dhiúltacha fhorleathana agus fhadmharthanacha teacht i seachadadh seirbhísí ar fud an mhargaidh inmheánaigh. Léirigh paindéim COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe atá ag éirí níos idirspleáiche de réir a chéile i leith rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ag baint leo.

(20) Tagann na hidirthuilleamaíochtaí méadaitheacha sin as líonra soláthair seirbhíse, ar leibhéal trasteorann agus spleách méadaithe, a úsáideann príomhbhonneagair ar fud an Aontais sna hearnálacha fuinnimh, iompair, bonneagair dhigitigh, uisce óil agus fuíolluisce, sláinte, i ngnéithe áirithe den riarachán poiblí, chomh maith le spás a mhéid a bhaineann le soláthar seirbhísí áirithe atá ag brath ar bhonneagair ar talamh atá faoi úinéireacht na mBallstát nó na bpáirtithe príobháideacha lena mbaineann, nó atá bainistithe agus oibrithe acu, dá bhrí sin rud nach gcumhdaíonn bonneagair atá faoi úinéireacht an Aontais mar chuid dá chláir spáis, nó faoi úinéireacht duine eile thar ceann an Aontais, nó atá bainistithe nó oibrithe aige nó thar a cheann. Ciallaíonn na hidirthuilleamaíochtaí sin go bhféadfadh éifeachtaí ollmhóra a bheith ag aon suaitheadh, go fiú suaitheadh a bhaineann le heintiteas nó earnáil amháin, as a bhféadfadh tionchair dhiúltacha fhorleathana agus fhadmharthanacha teacht i seachadadh seirbhísí ar fud an mhargaidh inmheánaigh. Léirigh an méadú a tháinig ar na hionsaithe ar líonraí agus córais faisnéise le linn phaindéim COVID-19 a leochailí atá ár sochaithe atá ag éirí níos idirspleáiche de réir a chéile i leith rioscaí a bhfuil dóchúlacht íseal ag baint leo.

Leasú  18

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 24

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24) Ba cheart do na Ballstáit a bheith sách réitithe, ó thaobh cumais theicniúla agus eagraíochtúla de, chun teagmhais agus rioscaí maidir le líonraí agus córais faisnéise a chosc agus a bhrath, maidir le freagairt orthu agus lena maolú. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh CSIRTanna a fheidhmíonn go maith acu, ar a dtugtar foirne práinnfhreagartha ríomhaire (CERTanna), a chomhlíonann ceanglais fhíor-riachtanacha chun cumais éifeachtacha agus chomhoiriúnacha a ráthú chun déileáil le teagmhais agus rioscaí agus chun comhar éifeachtúil ar leibhéal an Aontais a áirithiú. D’fhonn an caidreamh iontaoibhe idir na heintitis agus na CSIRTanna a fheabhsú, i gcásanna ina bhfuil CSIRT mar chuid den údarás inniúil, ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh i dtaobh deighilt fheidhmiúil idir na cúraimí oibríochtúla arna soláthar ag CSIRTanna, go háirithe i ndáil le comhroinnt faisnéise agus tacaíocht do na heintitis, agus gníomhaíochtaí maoirseachta údarás inniúil.

(24) Ba cheart do na Ballstáit a bheith sách réitithe, ó thaobh cumais theicniúla agus eagraíochtúla de, chun teagmhais agus rioscaí maidir le líonraí agus córais faisnéise a chosc agus a bhrath, maidir le freagairt orthu agus lena maolú. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit CSIRT amháin nó níos mó a ainmniú faoin Treoir seo agus a áirithiú go mbeidh siad ag feidhmiú go cuí agus go gcomhlíonann siad na ceanglais fhíor-riachtanacha chun cumais éifeachtacha agus chomhoiriúnacha a ráthú chun déileáil le teagmhais agus rioscaí agus chun comhar éifeachtúil ar leibhéal an Aontais a áirithiú. Féadfaidh na Ballstáit foirne práinnfhreagartha ríomhaire (CERTanna) atá ann cheana a ainmniú mar CSIRTanna. D’fhonn an caidreamh iontaoibhe idir na heintitis agus na CSIRTanna a fheabhsú, i gcásanna ina bhfuil CSIRT mar chuid den údarás inniúil, ba cheart do na Ballstáit breithniú a dhéanamh i dtaobh deighilt fheidhmiúil idir na cúraimí oibríochtúla arna soláthar ag CSIRTanna, go háirithe i ndáil le comhroinnt faisnéise agus tacaíocht do na heintitis, agus gníomhaíochtaí maoirseachta údarás inniúil.

Leasú  19

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 25

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(25) Maidir le sonraí pearsanta, ba cheart go mbeadh ar chumas CSIRTanna, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle19 maidir le sonraí pearsanta, thar ceann eintitis faoin Treoir seo agus arna iarraidh sin dó, scanadh réamhghníomhach a sholáthar ar na córais líonraí agus faisnéise a úsáidtear chun a seirbhísí a sholáthar. Ba cheart do na Ballstáit féachaint le leibhéal comhionann cumais theicniúil a áirithiú do gach CSIRT earnála. Féadfaidh na Ballstáit cúnamh a iarraidh ar Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus CSIRTanna náisiúnta á bhforbairt.

(25) Maidir le sonraí pearsanta, ba cheart go mbeadh ar chumas CSIRTanna, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle19 maidir le sonraí pearsanta, thar ceann eintitis faoin Treoir seo agus arna iarraidh sin dó, nó, i gcás bagairt thromchúiseach ar an tslándáil náisiúnta, scanadh réamhghníomhach a sholáthar ar na córais líonraí agus faisnéise a úsáidtear chun a seirbhísí a sholáthar. Ba cheart do na Ballstáit féachaint le leibhéal comhionann cumais theicniúil a áirithiú do gach CSIRT earnála. Féadfaidh na Ballstáit cúnamh a iarraidh ar Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) agus CSIRTanna náisiúnta á bhforbairt.

__________________

__________________

19 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

19 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

Leasú  20

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 25 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(25a) Ba cheart go mbeadh sé ar chumas CSIRTanna, arna iarraidh sin ag eintiteas, teacht ar na sócmhainní uile atá nasctha leis an idirlíon, iad a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh orthu go leanúnach, ar an áitreabh gnó agus lasmuigh de araon, chun tuiscint a fháil ar an riosca eagraíochtúil ar an iomlán atá ag baint leo i bhfianaise bearnaí slándála sa slabhra soláthair nó leochaileachtaí criticiúla nua-aimsithe. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios acu an bhfuil comhéadan bainistíochta pribhléidí á rith ag eintiteas mar go n-imríonn sé sin tionchar ar a thapa is féidir bearta maolaithe a dhéanamh.

Leasú  21

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 26

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(26) I bhfianaise na tábhachta a bhaineann le comhar idirnáisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil, ba cheart do CSIRTanna a bheith in ann a bheith rannpháirteach freisin i líonraí comhair idirnáisiúnta i dteannta líonra CSIRTanna a bhunaítear leis an Treoir seo.

(26) I bhfianaise na tábhachta a bhaineann le comhar idirnáisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil, ba cheart do CSIRTanna a bheith in ann a bheith rannpháirteach freisin i líonraí comhair idirnáisiúnta, lena n-áirítear le CSIRTanna ó thríú tíortha i gcás ina bhfuil an malartú faisnéise cómhalartach agus ina dtéann sé chun tairbhe do shlándáil na saoránach agus na n-eintiteas, i dteannta an líonra CSIRTanna a bhunaítear leis an Treoir seo, chun rannchuidiú le forbairt chaighdeáin an Aontais ar féidir leo an tírdhreach cibearshlándála a mhúnlú ar an leibhéal idirnáisiúnta. D’fhéadfadh na Ballstáit féachaint an bhféadfaí comhar a mhéadú le tíortha comhpháirtíochta atá ar aon intinn leo agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta chun comhaontuithe iltaobhacha maidir le cibear-noirm, iompar freagrach stáit agus neamhstáit sa chibearspás agus rialachas digiteach domhanda éifeachtach a bhaint amach agus freisin chun cibearspás oscailte, saor, cobhsaí agus slán atá bunaithe ar an dlí idirnáisiúnta a chruthú.

Leasú  22

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 26 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(26a) Le beartais chibearshláinteachais, leagtar an bhunchloch chun cosaint a thabhairt do shlándáil bhonneagar na líonraí agus na gcóras faisnéise, na gcrua-earraí, na mbogearraí agus na bhfeidhmchlár ar líne, agus do shonraí gnó nó sonraí na n-úsáideoirí deiridh ar a mbíonn eintitis ag brath. Le beartais chibearshláinteachais a chuimsíonn sraith bhonnlíne choiteann de chleachtais lena n-áirítear, i measc cleachtais eile, nuashonrú a dhéanamh ar bhogearraí agus crua-earraí, athrú a dhéanamh ar phasfhocail, bainistiú a dhéanamh ar shuiteálacha nua, teorainn a chur le cuntais rochtana ar leibhéal an riarthóra, agus cóip chúltaca a dhéanamh de shonraí, is féidir creat réamhghníomhach ullmhachta a leagan síos agus an tsábháilteacht agus an tslándáil i gcoitinne a chinntiú i gcás teagmhas nó bagairtí. Ba cheart do ENISA faireachán agus measúnú a dhéanamh ar bheartais chibearshláinteachais na mBallstát, agus iniúchadh a dhéanamh ar scéimeanna ar fud an Aontais chun gur féidir seiceálacha trasteorann a dhéanamh ar bhonn comhionann atá neamhspleách ar cheanglais na mBallstát.

Leasú  23

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 26 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(26b) D’fhéadfadh úsáid na hintleachta saorga sa chibearshlándáil feabhas a chur ar an gcaoi a mbraitear ionsaithe ar líonraí agus ar chórais faisnéise agus iad a stopadh, sa chaoi gur féidir acmhainní a chur i dtreo ionsaithe níos sofaisticiúla. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a mholadh ina gcuid straitéisí náisiúnta go mbainfí úsáid as uirlisí uathoibrithe nó leath-uathoibrithe sa chibearshlándáil agus go gcomhroinnfí na sonraí atá ag teastáil chun oiliúint a chur ar uirlisí uathoibrithe sa chibearshlándáil agus chun feabhas a chur orthu. Chun maolú a dhéanamh ar an mbaol go gcuirfí isteach go míchuí ar chearta agus saoirsí daoine aonair de bharr córais atá cumasaithe ag an intleacht shaorga, beidh feidhm ag na ceanglais maidir le cosaint sonraí d’aon ghnó agus mar réamhshocrú a leagtar síos in Airteagal 25 de Rialachán (AE) 2016/679. Trí choimircí iomchuí amhail ainm bréige, criptiú, cruinneas sonraí agus íoslaghdú sonraí a chomhtháthú, d’fhéadfaí an baol sin a mhaolú tuilleadh.

Leasú  24

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 26 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(26c) Is féidir le huirlisí agus feidhmchláir chibearshlándála foinse oscailte rannchuidiú le leibhéal níos airde trédhearcachta a bhaint amach agus dea-thionchar a imirt ar éifeachtúlacht na nuálaíochta tionsclaíche. Déanann caighdeáin oscailte an idir-inoibritheacht idir uirlisí slándála a éascú, rud a théann chun tairbhe do shlándáil na ngeallsealbhóirí tionsclaíocha. Is féidir le huirlisí agus feidhmchláir chibearshlándála foinse oscailte an pobal forbróirí níos leithne a threisiú, rud a fhágann gur féidir le heintitis díriú ar éagsúlú na ndíoltóirí agus cloí le straitéisí slándála oscailte. Is féidir le próiseas níos trédhearcaí chun uirlisí atá bainteach leis an gcibearshlándáil a fhíorú agus próiseas faoi thionchar an phobail chun leochaileachtaí a aimsiú teacht as an tslándáil oscailte. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit glacadh bogearraí foinse oscailte agus caighdeán oscailte a chur chun cinn trí bheartais a shaothrú a bhaineann le húsáid sonraí oscailte agus foinse oscailte mar chuid den tslándáil tríd an trédhearcacht. Tá tábhacht ar leith ag baint le beartais lena gcuirtear chun cinn glacadh agus úsáid inbhuanaithe uirlisí cibearshlándála foinsí oscailte d‘fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) a mbíonn costais mhóra le híoc acu chun na huirlisí sin a chur chun feidhme, costais a d’fhéadfaí a íoslaghdú tríd an ngá atá le feidhmchláir nó uirlisí sonracha a laghdú.

Leasú  25

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 26 d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(26d) Is féidir le Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí i réimse na cibearshlándála an creat cuí a sholáthar le haghaidh eolas a mhalartú, dea-chleachtais a chomhroinnt agus leibhéal coiteann tuisceana a bhunú i measc na ngeallsealbhóirí uile. Ba cheart do na Ballstáit, mar chuid dá straitéisí náisiúnta cibearshlándála, beartais a ghlacadh lena gcuirtear bonn faoi bhunú Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí a bhaineann go sonrach leis an gcibearshlándáil. Ba cheart go dtabharfaí soiléiriú leis na beartais sin, inter alia, ar an raon feidhme agus na geallsealbhóirí lena mbaineann, an tsamhail rialachais, na roghanna cistiúcháin atá ar fáil agus an idirghníomhaíocht i measc na ngeallsealbhóirí rannpháirteacha. Is féidir le Comhpháirtíochtaí Príobháideacha Poiblí leas a bhaint as saineolas na n-eintiteas san earnáil phríobháideach chun tacú le húdaráis inniúla na mBallstát ó thaobh seirbhísí agus próisis úrscothacha a fhorbairt lena n-áirítear, i measc cinn eile, malartú faisnéise, luathrabhaidh, cleachtaí cibearbhagairtí agus cibirtheagmhas, bainistiú géarchéime, agus pleanáil athléimneachta.

Leasú  26

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 27

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(27) I gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh (AE) 2017/1548 ón gCoimisiún maidir le freagairt chomhordaithe ar theagmhais agus géarchéimeanna mórscála cibearshlándála (‘Treoirphlean’)20 , is é ba cheart a bheith i gceist le teagmhas ar scála mór teagmhas a bhfuil tionchar mór aige ar dhá Bhallstát ar a laghad nó ar mó a shuaitheadh ná cumas Ballstáit chun freagairt air. De réir a gcúise agus a dtionchair, is féidir go rachaidh teagmhais ar scála mór in olcas agus tiontú ina ngéarchéimeanna iomlána agus feidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh á chosc leo. I bhfianaise raon feidhme leathan agus, i bhformhór na gcásanna, chineál trasteorann na dteagmhas sin, ba cheart do na Ballstáit agus d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais dul i gcomhar ar an leibhéal teicniúil, oibríochtúil agus polaitiúil chun an fhreagairt a chomhordú ar fud an Aontais.

(27) I gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh (AE) 2017/1548 ón gCoimisiún maidir le freagairt chomhordaithe ar theagmhais agus géarchéimeanna mórscála cibearshlándála (‘Treoirphlean’)20, is é ba cheart a bheith i gceist le teagmhas ar scála mór teagmhas a bhfuil tionchar mór aige ar dhá Bhallstát ar a laghad nó ar mó a shuaitheadh ná cumas Ballstáit chun freagairt air. Ag brath ar an gcúis atá leo agus an tionchar atá acu, d’fhéadfadh sé go rachadh teagmhais ar scála mór in olcas agus go dtiontóidís ina ngéarchéimeanna iomlána a chuirfeadh isteach ar fheidhmiú cuí an mhargaidh inmheánaigh nó d’fhéadfaidís rioscaí tromchúiseacha ó thaobh na slándála agus na sábháilteachta poiblí de a chruthú d’eintitis nó saoránaigh i roinnt Ballstát nó san Aontas ina iomláine. I bhfianaise raon feidhme leathan agus, i bhformhór na gcásanna, chineál trasteorann na dteagmhas sin, ba cheart do na Ballstáit agus d’institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais dul i gcomhar ar an leibhéal teicniúil, oibríochtúil agus polaitiúil chun an fhreagairt a chomhordú ar fud an Aontais.

__________________

__________________

20 Moladh (AE) 2017/1584 ón gCoimisiún an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le freagairt chomhordaithe ar theagmhais agus géarchéimeanna mórscála cibearshlándála (IO L 239, 19.9.2017, lch. 36).

20 Moladh (AE) 2017/1584 ón gCoimisiún an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le freagairt chomhordaithe ar theagmhais agus géarchéimeanna mórscála cibearshlándála (IO L 239, 19.9.2017, lch. 36).

Leasú  27

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 27 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(27a) Ba cheart do na Ballstáit, ina gcuid straitéisí cibearshlándála náisiúnta, aghaidh a thabhairt ar riachtanais shainiúla chibearshlándála na bhfiontar beag agus meánmhéide (FBManna). Is ionann na FBManna, i gcomhthéacs an Aontais, agus céatadán ard den mhargadh tionsclaíoch agus gnó agus is minic a bhíonn siad ag streachailt le dul in oiriúint do chleachtais nua ghnó i saol níos comhcheangailte, agus ag iarraidh fadhbanna sa timpeallacht dhigiteach a réiteach, agus fostaithe ag obair ón mbaile agus an gnó atá á dhéanamh ar líne ag dul i méid i gcónaí. Bíonn dúshláin chibearshlándála ar leith roimh roinnt de na FBManna, amhail leibhéal íseal cibirfheasachta, easpa cianslándála TF, an costas ard ar réitigh chibearshlándála agus leibhéal breise bagartha, amhail bogearraí éirice, ar cheart treoraíocht agus tacaíocht a bheith ar fáil acu ina leith. Ba cheart pointe teagmhála aonair cibearshlándála a bheith ag na Ballstáit do FBManna, pointe teagmhála a thabharfaidh treoraíocht agus tacaíocht do FBManna maidir le saincheisteanna cibearshlándála, nó a threoróidh i dtreo na gcomhlachtaí iomchuí iad chun treoraíocht agus tacaíocht maidir le saincheisteanna cibearshlándála a fháil. Moltar do na Ballstáit seirbhísí amhail cumraíocht suíomhanna gréasáin agus cumasú logála a thairiscint freisin d’fhiontair bheaga agus micrifhiontair nach bhfuil an cumas sin acu.

Leasú  28

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 27 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(27b) Ba cheart do na Ballstáit, mar chuid dá straitéisí náisiúnta cibearshlándála, beartais a ghlacadh maidir le cibearchosaint ghníomhach a chur chun cinn. Is é atá i gceist le cibearchosaint ghníomhach, sáruithe líonra a chosc agus a bhrath ar bhonn réamhghníomhach agus faireachán, anailís agus maolú a dhéanamh orthu, mar aon le hacmhainneachtaí a úsáid a imlonnaítear laistigh agus lasmuigh den líonra íospartaigh. Chun aontacht iarrachta a chumasú maidir le hionsaithe ar líonraí agus ar chórais faisnéise a bhrath agus a chosc agus aghaidh a thabhairt orthu go rathúil, tá sé fíor-riachtanach a bheith in ann faisnéis faoi bhagairtí, anailís orthu, foláirimh faoin gcibirghníomhaíocht agus gníomhaíocht freagartha ina leith a chomhroinnt agus a thuiscint go tapa agus ar bhonn uathoibrithe. Tá an chibearchosaint ghníomhach bunaithe ar straitéis chosanta lena n-eisiatar bearta ionsaitheacha i gcoinne an bhonneagair shibhialta chriticiúil.

Leasú  29

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 28

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(28) Ós rud é gur féidir go mbeidh teacht i dtír ar leochaileachtaí i líonraí agus i gcórais faisnéise ina chúis le suaitheadh agus díobháil mhór, is fachtóir tábhachtach é na leochaileachtaí sin a shainaithint agus a leigheas go mear chun an riosca cibearshlándála a laghdú. Ba cheart do na heintitis a fhorbraíonn na córais sin, dá bhrí sin, nósanna imeachta iomchuí a bhunú chun leochaileachtaí a láimhseáil nuair a aimsítear iad. Ós rud é gur minic a aimsíonn agus a thuairiscíonn (a nochtann) tríú páirtithe (eintitis tuairisciúcháin) leochaileachtaí, ba cheart do mhonaróir nó do sholáthraí táirgí nó seirbhísí TFC na nósanna imeachta is gá a chur i bhfeidhm freisin chun faisnéis leochaileachta a fháil ó thríú páirtithe. Maidir leis sin, i gcaighdeáin idirnáisiúnta ISO/IEC 30111 agus ISO/IEC 29417 tugtar treoraíocht maidir le láimhseáil leochaileachta agus nochtadh leochaileachta faoi seach. Maidir le nochtadh leochaileachta, tá tábhacht ar leith le comhordú idir eintitis tuairisciúcháin agus monaróirí nó soláthraithe táirgí nó seirbhísí TFC. Le nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí sonraítear próiseas struchtúrtha trína dtuairiscítear leochaileachtaí d’eagraíochtaí ar bhealach lena gceadaítear don eagraíocht an leochaileacht a dhiagnóisiú agus a leigheas sula nochtar faisnéis leochaileachta mionsonraithe do thríú páirtithe nó don phobal. Ba cheart comhordú idir an t-eintiteas tuairisciúcháin agus an eagraíocht a bheith i gceist le nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí maidir le huainiú an fheabhsúcháin agus foilsiú na leochaileachtaí.

(28) Ós rud é gur féidir go mbeidh teacht i dtír ar leochaileachtaí i líonraí agus i gcórais faisnéise ina chúis le suaitheadh agus díobháil mhór, is fachtóir tábhachtach é na leochaileachtaí sin a shainaithint agus a leigheas go mear chun an riosca cibearshlándála a laghdú. Ba cheart do na heintitis a fhorbraíonn na córais sin, dá bhrí sin, nósanna imeachta iomchuí a bhunú chun leochaileachtaí a láimhseáil nuair a aimsítear iad. Ós rud é gur minic a aimsíonn agus a thuairiscíonn (a nochtann) tríú páirtithe (eintitis tuairisciúcháin) leochaileachtaí, ba cheart do mhonaróir nó do sholáthraí táirgí nó seirbhísí TFC na nósanna imeachta is gá a chur i bhfeidhm freisin chun faisnéis leochaileachta a fháil ó thríú páirtithe. Maidir leis sin, i gcaighdeáin idirnáisiúnta ISO/IEC 30111 agus ISO/IEC 29417 tugtar treoraíocht maidir le láimhseáil leochaileachta agus nochtadh leochaileachta faoi seach. Tá tábhacht ar leith le neartú an chomhordaithe idir eintitis tuairisciúcháin agus monaróirí nó soláthraithe táirgí nó seirbhísí TFC chun an creat deonach maidir le nochtadh na leochaileachtaí a éascú. Le nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí sonraítear próiseas struchtúrtha trína dtuairiscítear leochaileachtaí d’eagraíochtaí ar bhealach lena gceadaítear don eagraíocht an leochaileacht a dhiagnóisiú agus a leigheas sula nochtar faisnéis leochaileachta mionsonraithe do thríú páirtithe nó don phobal. Ba cheart comhordú idir an t-eintiteas tuairisciúcháin agus an eagraíocht a bheith i gceist le nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí maidir le huainiú an fheabhsúcháin agus foilsiú na leochaileachtaí.

Leasú  30

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 28 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(28a) Ba cheart don Choimisiún, do ENISA agus do na Ballstáit leanúint d’ailíniú idirnáisiúnta a chothú le caighdeáin agus le dea-chleachtais tionscail atá ann cheana i réimse an bhainistithe riosca, mar shampla i réimsí na measúnuithe ar shlándáil an tslabhra soláthair, comhroinnt faisnéise agus nochtadh leochaileachta.

Leasú  31

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 29

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(29) Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit bearta a dhéanamh chun nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí a éascú trí bheartas náisiúnta ábhartha a bhunú. Maidir leis sin, ba cheart do na Ballstáit CSIRT a ainmniú chun ról an ‘chomhordaitheora’ a ghlacadh, ag gníomhú dóibh mar idirghabhálaí idir na heintitis tuairisciúcháin agus na monaróirí nó na soláthraithe táirgí nó seirbhísí TFC i gcás inar gá. Ba cheart a áireamh sna cúraimí atá ar chomhordaitheoir CSIRT eintitis lena mbaineann a shainaithint agus teagmháil a dhéanamh leo, tacú le heintitis tuairisciúcháin, amlínte nochta a chaibidliú, agus leochaileachtaí lena ndéantar difear d’eagraíochtaí iomadúla (nochtadh leochaileachta ilpháirtí) a bhainistiú. I gcás ina ndéantar difear do mhonaróirí nó do sholáthraithe iomadúla táirgí nó seirbhísí TFC atá bunaithe i mbreis agus Ballstát amháin, ba cheart do na CSIRTanna ainmnithe ó gach ceann de na Ballstáit dá ndéantar difear dul i gcomhar laistigh de Líonra CSIRTanna.

(29) Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, i gcomhar le ENISA, bearta a dhéanamh chun nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí a éascú trí bheartas náisiúnta ábhartha a bhunú. Sa bheartas náisiúnta sin, ba cheart do na Ballstáit aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna a bhíonn ag taighdeoirí leochaileachta. D’fhéadfadh eintitis agus daoine nádúrtha a dhéanann taighde ar leochaileachtaí a bheith neamhchosanta ar dhliteanas cóiriúil agus sibhialta i roinnt Ballstát. Dá bhrí sin, moltar do na Ballstáit treoirlínte a eisiúint maidir le neamh-ionchúiseamh taighde ar shlándáil faisnéise agus díolúine ó dhliteanas sibhialta i leith na ngníomhaíochtaí sin.

Leasú  32

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 29 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(29a) Ba cheart do na Ballstáit CSIRT a ainmniú chun ról an ‘chomhordaitheora’ a ghlacadh, ag gníomhú dóibh mar idirghabhálaí idir na heintitis tuairisciúcháin agus na monaróirí nó na soláthraithe táirgí nó seirbhísí TFC, ar dócha go ndéanfaidh an leochaileacht difear dóibh, i gcás inar gá. Ba cheart a áireamh sna cúraimí atá ar chomhordaitheoir CSIRT eintitis lena mbaineann a shainaithint agus teagmháil a dhéanamh leo, tacú le heintitis tuairisciúcháin, amlínte nochta a chaibidliú, agus leochaileachtaí lena ndéantar difear d’eagraíochtaí iomadúla (nochtadh leochaileachta ilpháirtí) a bhainistiú. I gcás ina ndéantar difear do mhonaróirí nó do sholáthraithe iomadúla táirgí nó seirbhísí TFC atá bunaithe i mbreis agus Ballstát amháin, ba cheart do na CSIRTanna ainmnithe ó gach ceann de na Ballstáit dá ndéantar difear dul i gcomhar laistigh de Líonra CSIRTanna.

Leasú  33

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 30

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(30) Rannchuidíonn rochtain ar fhaisnéis cheart agus thráthúil maidir le leochaileachtaí lena ndéantar difear do tháirgí agus seirbhísí TFC le bainistíocht fheabhsaithe a dhéanamh ar riosca cibearshlándála. Maidir leis sin, tá foinsí faisnéise i leith leochaileachtaí atá ar fáil go poiblí ina n-uirlis thábhachtach d’eintitis agus dá n-úsáideoirí, ach d’údaráis náisiúnta inniúla agus CSIRTanna freisin. Ar an gcúis sin, ba cheart do ENISA clárlann leochaileachta a bhunú ina bhféadfaidh eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha agus a soláthróirí, chomh maith le heintitis nach dtagann faoi raon feidhme chur i bhfeidhm na Treorach seo, ar bhonn deonach, leochaileachtaí a nochtadh agus an fhaisnéis leochaileachta a sholáthar lena gceadaítear d’úsáideoirí bearta maolúcháin iomchuí a dhéanamh.

(30) Rannchuidíonn rochtain ar fhaisnéis cheart agus thráthúil maidir le leochaileachtaí lena ndéantar difear do tháirgí agus seirbhísí TFC le bainistíocht fheabhsaithe a dhéanamh ar riosca cibearshlándála. Tá foinsí faisnéise i leith leochaileachtaí atá ar fáil go poiblí ina n-uirlis thábhachtach d’eintitis agus dá n-úsáideoirí, ach d’údaráis náisiúnta inniúla agus CSIRTanna freisin. Ar an gcúis sin, ba cheart do ENISA bunachar sonraí leochaileachta a bhunú ina bhféadfaidh eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha agus a soláthróirí, chomh maith le heintitis nach dtagann faoi raon feidhme chur i bhfeidhm na Treorach seo, ar bhonn deonach, leochaileachtaí a nochtadh agus an fhaisnéis leochaileachta a sholáthar lena gceadaítear d’úsáideoirí bearta maolúcháin iomchuí a dhéanamh. Is é an aidhm leis an mbunachar sonraí sin aghaidh a thabhairt ar na dúshláin uathúla a bhaineann le rioscaí cibearshlándála d’eintitis Eorpacha. Ina theannta sin, ba cheart do ENISA nós imeachta freagrach a bhunú maidir leis an bpróiseas foilsithe, ionas go mbeidh an t-am ag eintitis bearta maolúcháin a dhéanamh maidir lena gcuid leochaileachtaí, agus feidhm a bhaint as bearta cibearshlándála den scoth, mar aon le tacair sonraí meaisín-inléite agus comhéadain feidhmchláir (API). D’fhonn cultúr nochta leochaileachtaí a spreagadh, ba cheart an nochtadh a bheith gan dochar don eintiteas tuairiscithe.

Leasú  34

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 31

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(31) Bíodh is gurb ann do chlárlanna nó bunachair sonraí leochaileachta comhchosúla, is eintitis nach bhfuil bunaithe san Aontas a dhéanann iad a óstáil agus a choinneáil ar bun. Le clárlann leochaileachta Eorpach arna coinneáil ar bun ag ENISA sholáthrófaí trédhearcacht fheabhsaithe maidir leis an bpróiseas foilseacháin sula nochtar an leochaileacht go hoifigiúil, agus athléimneacht i gcásanna suaití nó bristeacha i soláthar seirbhísí comhchosúla. Chun dúbláil iarrachtaí a sheachaint agus an chomhlántacht a iarraidh a mhéid is féidir, ba cheart do ENISA féachaint an bhféadfaí comhaontuithe comhair struchtúrtha a dhéanamh le clárlanna comhchosúla i ndlínsí tríú tír.

(31) Leis an mbunachar sonraí Eorpach a choimeádann ENISA, ba cheart an chlárlann um Leochaileachtaí agus Neamhchosaintí Coiteanna (CVE) a ghiaráil, trína creat a úsáid chun leochaileachtaí a shainaithint, a rianú agus a scóráil. Ina theannta sin, ba cheart do ENISA féachaint an bhféadfaí comhaontuithe comhair struchtúrtha a dhéanamh le clárlanna nó bunachair sonraí chomhchosúla eile faoi dhlínsí tríú tíortha, chun dúbláil iarrachtaí a sheachaint agus comhlántacht a lorg.

Leasú  35

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 33

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(33) Agus doiciméid treoraíochta á bhforbairt, ba cheart don Ghrúpa Comhair an méid seo a leanas a dhéanamh go comhsheasmhach: réitigh agus taithí náisiúnta a mhapáil, tionchar tháirgí insoláthartha an Ghrúpa Comhair maidir le cuir chuige náisiúnta a mheas, dúshláin chur chun feidhme a phlé agus moltaí sonracha a fhoirmiú a dtabharfar aghaidh orthu trí na rialacha atá ann cheana a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr.

(33) Agus doiciméid treoraíochta á bhforbairt, ba cheart don Ghrúpa Comhair an méid seo a leanas a dhéanamh go comhsheasmhach: réitigh agus taithí náisiúnta a mhapáil, tionchar tháirgí insoláthartha an Ghrúpa Comhair maidir le cuir chuige náisiúnta a mheas, dúshláin chur chun feidhme a phlé agus moltaí sonracha a fhoirmiú, go háirithe maidir leis an ailíniú a éascú i ndáil leis an Treoir seo a thrasuí i measc na mBallstát, a dtabharfar aghaidh orthu trí na rialacha atá ann cheana a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr. Ba cheart don Ghrúpa Comhoibrithe na réitigh náisiúnta a mhapáil freisin chun comhoiriúnacht réitigh cibearshlándála a chuirtear i bhfeidhm ar gach earnáil ar leith ar fud an Aontais a chur chun cinn. Tá sé seo ábhartha go háirithe do na hearnálacha atá de chineál idirnáisiúnta agus trasteorann.

Leasú  36

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 34.

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(34) Ba cheart don Ghrúpa Comhair a bheith ina fhóram solúbtha agus a bheith in ann freagairt ar thosaíochtaí beartais agus dúshláin bheartais atá athraitheach agus nua, agus infhaighteacht acmhainní á cur san áireamh. Ba cheart dó cruinnithe comhpháirteacha tráthrialta a eagrú le páirtithe leasmhara ábhartha príobháideacha ó gach cearn den Aontas chun gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an nGrúpa a phlé agus ionchur a bhailiú maidir le dúshláin bheartais atá ag teacht chun cinn. Chun comhar a fheabhsú ar leibhéal an Aontais, ba cheart don Ghrúpa cuimhneamh ar a iarraidh ar chomhlachtaí agus gníomhaireachtaí de chuid an Aontais atá páirteach sa bheart cibearshlándála, amhail Ionad Cibearchoireachta na hEorpa (ICE), Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) a bheith rannpháirteach ina obair.

(34) Ba cheart don Ghrúpa Comhair a bheith ina fhóram solúbtha agus a bheith in ann freagairt ar thosaíochtaí beartais agus dúshláin bheartais atá athraitheach agus nua, agus infhaighteacht acmhainní á cur san áireamh. Ba cheart dó cruinnithe comhpháirteacha tráthrialta a eagrú le páirtithe leasmhara ábhartha príobháideacha ó gach cearn den Aontas chun gníomhaíochtaí arna ndéanamh ag an nGrúpa a phlé agus ionchur a bhailiú maidir le dúshláin bheartais atá ag teacht chun cinn. Chun comhar a fheabhsú ar leibhéal an Aontais, ba cheart don Ghrúpa cuimhneamh ar a iarraidh ar chomhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais atá páirteach sa bheart cibearshlándála, amhail Europol, Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh (EASA) agus Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis (EUSPA) a bheith rannpháirteach ina obair.

Leasú  37

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 35

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(35) Ba cheart a chumhachtú do na húdaráis inniúla agus CSIRTanna a bheith rannpháirteach i scéimeanna malartaithe d’oifigigh ó Bhallstáit eile chun comhar a fheabhsú. Ba cheart do na húdaráis inniúla na bearta is gá a dhéanamh chun é a chur ar a gcumas d’oifigigh ó Bhallstáit eile ról éifeachtach a bheith acu i ngníomhaíochtaí an údaráis óstaigh inniúil.

(35) Ba cheart a chumhachtú do na húdaráis inniúla agus CSIRTanna a bheith rannpháirteach i scéimeanna malartaithe d’oifigigh ó Bhallstáit eile, laistigh de rialacha agus sásraí struchtúrtha atá mar bhonn don raon feidhme agus, i gcás inarb infheidhme, don imréiteach slándála riachtanach a bhaineann le hoifigigh atá rannpháirteach i scéimeanna malartaithe den sórt sin, chun comhar a fheabhsú agus muinín i measc na mBallstát a neartú. Ba cheart do na húdaráis inniúla na bearta is gá a dhéanamh chun é a chur ar a gcumas d’oifigigh ó Bhallstáit eile ról éifeachtach a bheith acu i ngníomhaíochtaí an údaráis óstaigh inniúil nó CSIRT.

Leasú  38

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 36

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(36) Ba cheart don Aontas, i gcás inarb iomchuí, comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích, i gcomhréir le hAirteagal 218 CFAE, le tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta, lena gceadaítear agus lena n-eagraítear a rannpháirtíocht i roinnt gníomhaíochtaí de chuid an Ghrúpa Comhair agus líonra CSIRTanna. Leis na comhaontuithe sin ba cheart cosaint sonraí leordhóthanach a áirithiú.

(36) Ba cheart don Aontas, i gcás inarb iomchuí, comhaontuithe idirnáisiúnta a thabhairt i gcrích, i gcomhréir le hAirteagal 218 CFAE, le tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta, lena gceadaítear agus lena n-eagraítear a rannpháirtíocht i roinnt gníomhaíochtaí de chuid an Ghrúpa Comhair agus líonra CSIRTanna. Leis na comhaontuithe sin ba cheart leasanna an Aontais agus cosaint sonraí leordhóthanach a áirithiú. Leis sin, ní chuirfear bac ar cheart na mBallstát dul i gcomhar le tríú tíortha atá ar aon intinn leo maidir le bainistiú leochaileachtaí agus bainistiú rioscaí cibearshlándála, lena n-éascófar tuairisciú agus comhroinnt ghinearálta faisnéise i gcomhréir le dlí an Aontais.

Leasú  39

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 38

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(38) Chun críocha na Treorach seo, leis an téarma ‘riosca’ ba cheart tagairt a dhéanamh don phoitéinseal atá ann go mbeadh teagmhas cibearshlándála ina chúis le caillteanas nó suaitheadh agus ba cheart é a shloinneadh mar theaglaim de mhéid an chaillteanais nó an tsuaite sin agus an dóchúlacht go dtarlódh an teagmhas sin.

scriosta

Leasú  40

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 39

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(39) Chun críocha na Treorach seo, leis an téarma ‘neasteagmhais’ ba cheart tagairt a dhéanamh d’imeacht a raibh an fhéidearthacht ann go mbeadh sé ina chúis le díobháil, ach ar cuireadh cosc ar bhealach rathúil ar dhéanamh iomlán na díobhála sin.

scriosta

Leasú  41

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 40

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(40) Le bearta bainistíochta riosca ba cheart bearta a áireamh chun aon riosca teagmhas a shainaithint, chun teagmhais a chosc, a bhrath agus a láimhseáil agus chun a dtionchar a mhaolú. Ba cheart slándáil líonraí agus córas faisnéise a bheith comhdhéanta de shlándáil sonraí stóráilte, tarchurtha agus próiseáilte.

(40) Le bearta bainistíochta riosca ba cheart bearta a áireamh chun aon riosca teagmhas a shainaithint, chun teagmhais a chosc agus a bhrath, chun freagairt dóibh agus téarnamh uathu agus chun a dtionchar a mhaolú. Ba cheart slándáil líonraí agus córas faisnéise a bheith comhdhéanta de shlándáil sonraí stóráilte, tarchurtha agus próiseáilte. Ba cheart foráil a dhéanamh sna córais sin d’anailís shistéamach, lena mbrisfí síos na próisis éagsúla agus na hidirghníomhaíochtaí idir fochórais agus lena gcuirfí an ghné dhaonna san áireamh, d’fhonn léargas iomlán a fháil ar shlándáil an chórais faisnéise.

Leasú  42

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 41

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(41) Ionas nach gcuirfear ualach airgeadais ná riaracháin díréireach ar eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha, ba cheart na ceanglais bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil a bheith i gcomhréir leis an riosca a bhaineann leis an líonra agus leis an gcóras faisnéise lena mbaineann, agus úrscothacht na mbeart sin á cur san áireamh.

(41) Ionas nach gcuirfear ualach airgeadais ná riaracháin díréireach ar eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha, ba cheart na ceanglais bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil a bheith i gcomhréir leis an riosca a bhaineann leis an líonra agus leis an gcóras faisnéise lena mbaineann, agus úrscothacht na mbeart sin agus caighdeáin Eorpacha nó idirnáisiúnta á gcur san áireamh, amhail ISO31000 agus ISA/IEC 27005.

Leasú  43

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 43

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(43) Tá tábhacht ar leith le dul i ngleic le rioscaí cibearshlándála a eascraíonn ó shlabhra soláthair eintitis agus óna chaidreamh lena sholáthróirí i bhfianaise leitheadúlacht na dteagmhas ina ndearnadh cibirionsaithe ar eintitis agus ina raibh gníomhaithe mailíseacha in ann slándáil líonraí agus córas faisnéise eintitis a chur i mbaol trí theacht i dtír ar leochaileachtaí lena ndéantar difear do tháirgí agus seirbhísí tríú tír. Dá bhrí sin ba cheart d’eintitis measúnú a dhéanamh ar cháilíocht fhoriomlán tháirgí agus chleachtais chibearshlándála a soláthróirí agus a soláthraithe seirbhíse agus í a chur san áireamh, lena n-áirítear a nósanna imeachta slána um fhorbairt.

(43) Tá tábhacht ar leith le dul i ngleic le rioscaí cibearshlándála a eascraíonn ó shlabhra soláthair eintitis agus óna chaidreamh lena sholáthróirí, amhail soláthraithe seirbhísí stórála agus próiseála sonraí nó seirbhísí slándála bainistithe, i bhfianaise leitheadúlacht na dteagmhas ina ndearnadh ionsaithe i gcoinne córais gréasán agus faisnéise ar eintitis agus ina raibh gníomhaithe mailíseacha in ann slándáil líonraí agus córas faisnéise eintitis a chur i mbaol trí theacht i dtír ar leochaileachtaí lena ndéantar difear do tháirgí agus seirbhísí tríú tír. Dá bhrí sin ba cheart d’eintitis measúnú a dhéanamh ar cháilíocht agus athléimneacht fhoriomlán táirgí agus seirbhísí, ar na bearta cibearshlándála atá leabaithe iontu, agus ar chleachtais chibearshlándála a soláthróirí agus a soláthraithe seirbhíse, lena n-áirítear a nósanna imeachta slána um fhorbairt, agus iad sin a chur san áireamh. Ba cheart, go háirithe, eintitis a spreagadh chun bearta cibearshlándála a ionchorprú i socruithe conarthacha lena soláthróirí agus lena soláthraithe seirbhíse céadleibhéil. D’fhéadfadh eintitis breithniú a dhéanamh ar rioscaí cibearshlándála a eascraíonn as leibhéil eile soláthróirí agus soláthraithe seirbhíse.

Leasú  44

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 44

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(44) I measc soláthraithe seirbhíse, tá tábhacht ar leith leis an ról atá ag soláthraithe seirbhíse bainistíochta slándála (SSBSanna) i réimsí amhail freagairt ar theagmhais, tástáil treáite, iniúchtaí slándála agus an chomhairleoireacht chun cúnamh a thabhairt d’eintitis lena n-iarrachtaí teagmhais a bhrath agus freagairt orthu. Bhí na SSBSanna féin ina spriocanna ionsaithe freisin, áfach agus riosca cibearshlándála ar leith ag baint leo trína lánpháirtiú dlúth in oibríochtaí oibreoirí. Dá bhrí sin, ba cheart d’eintitis a bheith níos dícheallaí agus SSBS á roghnú acu.

(44) I measc soláthraithe seirbhíse, tá tábhacht ar leith leis an ról atá ag soláthraithe seirbhíse bainistíochta slándála (SSBSanna) i réimsí amhail freagairt ar theagmhais, tástáil treáite, iniúchtaí slándála agus an chomhairleoireacht chun cúnamh a thabhairt d’eintitis lena n-iarrachtaí teagmhais a chosc agus a bhrath, freagairt dóibh nó téarnamh uathu. Bhí na SSBSanna féin ina spriocanna ionsaithe freisin, áfach agus riosca cibearshlándála ar leith ag baint leo trína lánpháirtiú dlúth in oibríochtaí oibreoirí. Dá bhrí sin, ba cheart d’eintitis a bheith níos dícheallaí agus SSBS á roghnú acu.

Leasú  45

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 45

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(45) Ba cheart d’eintitis dul i ngleic le rioscaí cibearshlándála freisin a eascraíonn óna n-idirghníomhaíochtaí agus óna gcaidrimh le páirtithe leasmhara eile laistigh d’éiceachóras níos leithne. Go háirithe, ba cheart d’eintitis bearta iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar comhar le hinstitiúidí acadúla agus taighde i gcomhréir lena mbeartais chibearshlándála agus go leanfar dea-chleachtais maidir le rochtain shlán agus scaipeadh faisnéise go ginearálta agus cosaint maoine intleachtúla go háirithe. Mar an gcéanna, i bhfianaise thábhacht agus luach na sonraí le haghaidh ghníomhachtaí na n-eintiteas, agus iad ag brath ar thrasfhoirmiú sonraí agus ar sheirbhísí anailísíochta sonraí ó thríú páirtithe, ba cheart do na heintitis na bearta cibearshlándála iomchuí uile a dhéanamh.

(45) Ba cheart d’eintitis dul i ngleic le rioscaí cibearshlándála freisin a eascraíonn óna n-idirghníomhaíochtaí agus óna gcaidrimh le páirtithe leasmhara eile laistigh d’éiceachóras níos leithne, lena n-áirítear chun cur i gcoinne spiaireacht thionsclaíoch agus chun rúin trádála a chosaint. Go háirithe, ba cheart d’eintitis bearta iomchuí a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar comhar le hinstitiúidí acadúla agus taighde i gcomhréir lena mbeartais chibearshlándála agus go leanfar dea-chleachtais maidir le rochtain shlán agus scaipeadh faisnéise go ginearálta agus cosaint maoine intleachtúla go háirithe. Mar an gcéanna, i bhfianaise thábhacht agus luach na sonraí le haghaidh ghníomhachtaí na n-eintiteas, agus iad ag brath ar thrasfhoirmiú sonraí agus ar sheirbhísí anailísíochta sonraí ó thríú páirtithe, ba cheart do na heintitis na bearta cibearshlándála iomchuí uile a dhéanamh.

Leasú  46

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 45 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(45a) Ba cheart d’eintitis raon leathan de chleachtais bhunúsacha chibearshláinteachais a ghlacadh, amhail ailtireacht iontaoibhe nialasaí, nuashonruithe bogearraí, cumraíocht feistí, deighilt gréasán, bainistiú céannachta agus rochtana nó feasacht úsáideoirí, agus ba cheart dóibh oiliúint a eagrú dá bhfoireann maidir le cibearbhagairtí i ríomhphoist chorparáideacha, fioscaireacht nó teicnící innealtóireachta sóisialta. Ina theannta sin, ba cheart d’eintitis meastóireacht a dhéanamh ar a n-acmhainneachtaí cibearshlándála féin agus, i gcás inarb iomchuí, comhtháthú teicneolaíochtaí a chuireann leis an gcibearshlándáil a shaothrú, ar teicneolaíochtaí iad atá bunaithe ar an intleacht shaorga nó ar chórais mheaisínfhoghlama, chun a n-acmhainneachtaí agus cosaint ailtireachta líonraí a uathoibriú.

Leasú  47

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 46

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(46) Chun dul i ngleic tuilleadh le príomhrioscaí an tslabhra soláthair agus cúnamh a thabhairt d’eintitis a oibríonn in earnálacha a chumhdaítear leis an Treoir seo chun rioscaí cibearshlándála i ndáil leis an slabhra soláthair agus leis an soláthróir a bhainistiú, ba cheart don Ghrúpa Comhair lena mbaineann údaráis náisiúnta ábhartha, i gcomhar leis an gCoimisiún agus ENISA, measúnuithe riosca earnála comhordaithe a dhéanamh ar an slabhra soláthair mar a rinneadh cheana do líonraí 5G tar éis Mholadh (AE) 2019/534 maidir le Cibearshlándáil líonraí 5G21 , arb é is aidhm dóibh na seirbhísí, na córais nó na táirgí criticiúla TFC agus na bagairtí agus na leochaileachtaí ábhartha a shainaithint in aghaidh na hearnála.

(46) Chun dul i ngleic tuilleadh le príomhrioscaí an tslabhra soláthair agus cúnamh a thabhairt d’eintitis a oibríonn in earnálacha a chumhdaítear leis an Treoir seo chun rioscaí cibearshlándála i ndáil leis an slabhra soláthair agus leis an soláthróir a bhainistiú, ba cheart don Ghrúpa Comhair lena mbaineann údaráis náisiúnta ábhartha, i gcomhar leis an gCoimisiún agus ENISA, measúnuithe riosca comhordaithe a dhéanamh ar an slabhra soláthair mar a rinneadh cheana do líonraí 5G tar éis Mholadh (AE) 2019/534 maidir le Cibearshlándáil líonraí 5G21 , arb é is aidhm dóibh na seirbhísí, na córais nó na táirgí criticiúla TFC agus ICS agus na bagairtí agus na leochaileachtaí ábhartha a shainaithint in aghaidh na hearnála. Ba cheart a shainaithint sna measúnuithe riosca sin bearta, pleananna maolaithe agus dea-chleachtais i gcoinne spleáchais chriticiúla, pointí aonair teipe a d’fhéadfadh a bheith ann, bagairtí, leochaileachtaí agus rioscaí eile a bhaineann leis an slabhra soláthair agus ba cheart féachaint ar bhealaí lena spreagfaí eintitis iad a ghlacadh ar bhonn níos leithne. Áirítear ar fhachtóirí riosca neamhtheicniúla a d‘fhéadfadh a bheith ann, amhail tionchar míchuí ag tríú tír ar sholáthróirí agus ar sholáthraithe seirbhíse, go háirithe i gcás samhlacha malartacha rialachais, leochaileachtaí nó cúldoirse folaithe agus aon bhriseadh córasach a d’fhéadfadh a bheith sa soláthar, go háirithe i gcás gaibhniú teicneolaíochta nó spleáchas ar sholáthraí.

__________________

__________________

Moladh (AE) 2019/534 ón gCoimisiún an 26 Márta 2019 maidir le Cibearshlándáil líonraí 5G (IO L 88, 29.3.2019, lch. 42).

Moladh (AE) 2019/534 ón gCoimisiún an 26 Márta 2019 maidir le Cibearshlándáil líonraí 5G (IO L 88, 29.3.2019, lch. 42).

Leasú  48

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 47

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(47) Sna measúnuithe riosca ar an slabhra soláthair, i bhfianaise ghnéithe na hearnála lena mbaineann, ba cheart fachtóirí teicniúla agus, i gcás inarb ábhartha, fachtóirí neamhtheicniúla a chur san áireamh lena n-áirítear iad sin a shainmhínítear i Moladh (AE) 2019/534, sa mheasúnú riosca comhordaithe uile-Aontais ar shlándáil líonraí 5G agus i mBosca Uirlisí an Aontais le haghaidh cibearshlándáil 5G arna gcomhaontú leis an nGrúpa Comhair. Chun go sainaithneofar na slabhraí soláthair ba cheart a bheith faoi réir measúnú riosca comhordaithe, ba cheart na critéir seo a leanas a chur san áireamh: (i) a mhéid a úsáideann eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha seirbhísí, córais, nó táirgí sonracha criticiúla TFC agus a mhéid a bhraitheann siad orthu; (ii) ábharthacht seirbhísí, córas nó táirgí sonracha criticiúla TFC chun feidhmeanna criticiúla nó íogaire a dhéanamh, lena n-áirítear próiseáil sonraí pearsanta; (iii) infhaighteacht seirbhísí, córas nó táirgí malartacha TFC; (iv) athléimneacht an tslabhra soláthair fhoriomláin maidir le seirbhísí, córais nó táirgí TFC in aghaidh imeachtaí suaiteacha agus (v) i gcás seirbhísí, córais nó táirgí TFC atá ag teacht chun cinn, an tábhacht fhéideartha a bheidh leo sa todhchaí le haghaidh ghníomhaíochtaí na n-eintiteas.

(47) Sna measúnuithe riosca ar an slabhra soláthair, i bhfianaise ghnéithe na hearnála lena mbaineann, ba cheart fachtóirí teicniúla agus, i gcás inarb ábhartha, fachtóirí neamhtheicniúla a chur san áireamh lena n-áirítear iad sin a shainmhínítear i Moladh (AE) 2019/534, sa mheasúnú riosca comhordaithe uile-Aontais ar shlándáil líonraí 5G agus i mBosca Uirlisí an Aontais le haghaidh cibearshlándáil 5G arna gcomhaontú leis an nGrúpa Comhair. Chun go sainaithneofar na slabhraí soláthair ba cheart a bheith faoi réir measúnú riosca comhordaithe, ba cheart na critéir seo a leanas a chur san áireamh: (i) a mhéid a úsáideann eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha seirbhísí, córais, nó táirgí sonracha criticiúla TFC agus a mhéid a bhraitheann siad orthu; (ii) ábharthacht seirbhísí, córas nó táirgí sonracha criticiúla TFC chun feidhmeanna criticiúla nó íogaire a dhéanamh, lena n-áirítear próiseáil sonraí pearsanta; (iii) infhaighteacht seirbhísí, córas nó táirgí malartacha TFC; (iv) athléimneacht an tslabhra soláthair fhoriomláin maidir le seirbhísí, córais nó táirgí TFC feadh a saolré iomláine in aghaidh imeachtaí suaiteacha agus (v) i gcás seirbhísí, córais nó táirgí TFC atá ag teacht chun cinn, an tábhacht fhéideartha a bheidh leo sa todhchaí le haghaidh ghníomhaíochtaí na n-eintiteas. Thairis sin, ba cheart béim ar leith a chur ar sheirbhísí, córais nó táirgí TFC atá faoi réir ceanglais shonracha a eascraíonn as tríú tíortha.

Leasú  49

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 47 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(47a) Ba cheart do Ghrúpa na nGeallsealbhóirí um Dheimhniú Cibearshlándála arna bhunú de bhun Airteagal 22 de Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a tuairim a eisiúint maidir le measúnuithe riosca slándála ar shlabhraí soláthair sheirbhísí, chórais nó tháirgí ríthábhachtacha sonracha TFC agus ICS. Ba cheart don Ghrúpa Comhair agus do ENISA an tuairim sin a chur san áireamh.

 

__________________

 

1a Rialachán (AE) 2019/881 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le ENISA (Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil) agus maidir le deimhniú i ndáil le cibearshlándáil theicneolaíocht na faisnéise agus na cumarsáide agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 526/2013 (an Gníomh um Chibearshlándáil) (IO L 151, 7.6.2019, lch. 15).

Leasú  50

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 50

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(50) I bhfianaise na tábhachtacha méadaithí a bhaineann le seirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir, is gá a áirithiú go mbeidh na seirbhísí sin faoi réir ceanglais slándála iomchuí freisin i bhfianaise a gcineáil shonraigh agus a dtábhachta eacnamaíche. Ba cheart do sholáthraithe na seirbhísí sin dá bhrí sin leibhéal slándála líonraí agus córas faisnéise atá iomchuí i leith an riosca atá ann a áirithiú freisin. Ós rud é nach iondúil a fheidhmíonn soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir rialú iarbhír ar tharchur comharthaí thar líonraí, is féidir a mheas go bhfuil an méid riosca a bhaineann leis na seirbhísí sin ar bhealaí áirithe níos ísle ná an méid riosca a bhaineann le seirbhísí cumarsáide leictreonaí traidisiúnta. Is amhlaidh atá i gcás seirbhísí cumarsáide idirphearsanta lena n-úsáidtear uimhreacha agus nach bhfeidhmítear rialú iarbhír ar tharchur comharthaí leo.

(50) I bhfianaise na tábhachtacha méadaithí a bhaineann le seirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir, is gá a áirithiú go mbeidh na seirbhísí sin faoi réir ceanglais slándála iomchuí freisin i bhfianaise a gcineáil shonraigh agus a dtábhachta eacnamaíche. Ba cheart do sholáthraithe na seirbhísí sin dá bhrí sin leibhéal slándála líonraí agus córas faisnéise atá iomchuí i leith an riosca atá ann a áirithiú freisin. Ós rud é nach iondúil a fheidhmíonn soláthraithe seirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir rialú iarbhír ar tharchur comharthaí thar líonraí, is féidir a mheas go bhfuil an méid riosca do shlándáil gréasáin a bhaineann leis na seirbhísí sin ar bhealaí áirithe níos ísle ná an méid riosca a bhaineann le seirbhísí cumarsáide leictreonaí traidisiúnta. Is amhlaidh atá i gcás seirbhísí cumarsáide idirphearsanta lena n-úsáidtear uimhreacha agus nach bhfeidhmítear rialú iarbhír ar tharchur comharthaí leo. Mar sin féin, de réir mar a leanann an raon inionsaithe de leathnú, tá seirbhísí cumarsáide idirphearsanta atá neamhspleách ar uimhir, lena n-áirítear teachtairí na meán sóisialta, ach gan a bheith teoranta dóibh, ag teacht chun cinn mar veicteoirí ionsaithe móréilimh. Baineann gníomhaithe mailíseacha úsáid as ardáin chun cumarsáid a dhéanamh le híospartaigh agus iad a mhealladh chun leathanaigh ghréasáin thruaillithe a oscailt, rud a mhéadaíonn an dóchúlacht go mbeidh ann do theagmhais a bhaineann le saothrú sonraí pearsanta, agus dá réir sin, le slándáil córas faisnéise.

Leasú  51

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 51

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(51) Tá an margadh inmheánach ag brath ar fheidhmiú an idirlín níos mó ná ariamh. Braitheann seirbhísí na n-eintiteas fíor-riachtanach agus tábhachtach uile beagnach ar sheirbhísí a sholáthraítear thar an idirlíon. Chun a áirithiú go mbeidh seirbhísí na n-eintiteas fíor-riachtanach agus tábhachtach á soláthar ar bhonn rianúil, is den tábhacht é maidir le líonraí cumarsáide leictreonaí poiblí, amhail, mar shampla, cnámha droma idirlín nó cáblaí cumarsáide fomhuirí, go mbeadh bearta cibearshlándála iomchuí i bhfeidhm acu agus go dtuairisceoidís teagmhais i ndáil leo.

(51) Tá an margadh inmheánach ag brath ar fheidhmiú an idirlín níos mó ná ariamh. Braitheann seirbhísí na n-eintiteas fíor-riachtanach agus tábhachtach uile beagnach ar sheirbhísí a sholáthraítear thar an idirlíon. Chun soláthar rianúil seirbhísí arna soláthar ag eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha a áirithiú, is den tábhacht go mbeadh bearta cibearshlándála iomchuí i bhfeidhm ag gach líonra cumarsáide poiblí leictreonaí, amhail, mar shampla, cnámha droma idirlín nó cáblaí cumarsáide fomhuirí, agus go dtuairisceoidís teagmhais shuntasacha i ndáil leis sin. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar sláine agus infhaighteacht na líonraí cumarsáide leictreonaí poiblí sin a chothabháil agus ba cheart dóibh breithniú a dhéanamh ar na líonraí sin a chosaint ar an tsabaitéireacht agus ar an spiaireacht, rud lena mbaineann leas slándála ríthábhachtach. Ba cheart faisnéis faoi theagmhais, mar shampla faisnéis maidir le cáblaí cumarsáide fomhuirí, a roinnt go gníomhach idir na Ballstáit.

Leasú  52

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 52

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(52) Ba cheart d’eintitis, i gcás inarb iomchuí, a bhfaighteoirí seirbhíse a chur ar an eolas faoi bhagairtí móra ar leith agus faoi bhearta is féidir leo a dhéanamh chun an riosca a thagann astu dóibh féin a mhaolú. Maidir leis an gceanglas na faighteoirí sin a chur ar an eolas faoi na bagairtí sin, níor cheart go n-urscaoilfí eintitis ón oibleagáid bearta iomchuí agus láithreacha a dhéanamh, ar a gcostas féin, chun aon chibearbhagairt a chosc nó a leigheas agus gnáthleibhéal slándála na seirbhíse a athbhunú. Ba cheart an soláthar faisnéise sin do na faighteoirí maidir le bagairtí slándála a bheith saor in aisce.

(52) Ba cheart d’eintitis, i gcás inarb iomchuí, a bhfaighteoirí seirbhíse a chur ar an eolas faoi bhagairtí móra ar leith agus faoi bhearta is féidir leo a dhéanamh chun an riosca a thagann astu dóibh féin a mhaolú. Níor cheart go n-urscaoilfeadh sé eintitis ón oibleagáid bearta iomchuí agus láithreacha a dhéanamh, ar a gcostas féin, chun aon chibearbhagairt a chosc nó a leigheas agus gnáthleibhéal slándála na seirbhíse a athbhunú. Ba cheart soláthar na faisnéise sin maidir le bagairtí slándála do na faighteoirí a bheith saor in aisce agus dréachtaithe i dteanga atá éasca le tuiscint.

Leasú  53

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 53

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(53) Go háirithe, ba cheart do sholáthraithe líonraí cumarsáide poiblí leictreonaí nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí faighteoirí na seirbhíse a chur ar an eolas faoi chibearbhagairtí móra ar leith agus faoi bhearta is féidir leo a dhéanamh chun slándáil a gcumarsáide a chosaint, mar shampla trí chineálacha sonracha bogearraí nó teicneolaíochtaí criptiúcháin a úsáid.

(53) Ba cheart do sholáthraithe líonraí cumarsáide leictreonaí poiblí nó seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí slándáil trí dhearadh agus mar réamhshocrú a chur chun feidhme, agus faighteoirí na seirbhíse a chur ar an eolas faoi chibearbhagairtí móra ar leith agus faoi bhearta is féidir leo a dhéanamh chun slándáil a ngaireas agus a gcumarsáide a chosaint, mar shampla trí chineálacha sonracha bogearraí criptiúcháin nó teicneolaíochtaí sonraí-lárnacha eile a úsáid.

Leasú  54

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 54

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(54) Chun slándáil líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí a chosaint, ba cheart úsáid criptiúcháin, agus go háirithe criptiú inn ar inn, a chur chun cinn agus, i gcás inar gá, a bheith sainordaitheach do sholáthraithe na seirbhísí agus na líonraí sin i gcomhréir le prionsabail na slándála agus an phríobháideachais mar réamhshocrú agus trí dhearadh chun críocha Airteagal 18. Ba cheart úsáid an chriptiúcháin inn ar inn a réiteach le cumhachtaí na mBallstát chun cosaint a leasanna slándála fíor-riachtanacha agus na slándála poiblí a áirithiú, agus imscrúdú, brath agus ionchúiseamh cionta coiriúla a cheadú i gcomhréir le dlí an Aontais. Le réitigh ar rochtain dhleathach ar fhaisnéis i gcumarsáid criptiúcháin inn ar inn ba cheart éifeachtacht an chriptiúcháin maidir le cosaint phríobháideachas agus shlándáil na cumarsáide a choinneáil ar bun, agus freagairt éifeachtach ar an gcoireacht á soláthar.

(54) Chun slándáil líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí a chosaint, ba cheart úsáid criptiúcháin, agus teicneolaíochtaí slándála sonraí-lárnacha eile, amhail dearbhánú, deighilt, rochtain scóige, marcáil, clibeáil, bainistiú láidir céannachta agus rochtana, agus cinntí rochtana uathoibrithe, a chur chun cinn agus, i gcás inar gá, a bheith sainordaitheach do sholáthraithe na seirbhísí agus na líonraí sin i gcomhréir le prionsabail na slándála agus an phríobháideachais mar réamhshocrú agus trí dhearadh chun críocha Airteagal 18. Ba cheart úsáid an chriptiúcháin inn ar inn a réiteach le cumhachtaí na mBallstát chun cosaint a leasanna slándála fíor-riachtanacha agus na slándála poiblí a áirithiú, agus imscrúdú, brath agus ionchúiseamh cionta coiriúla a cheadú i gcomhréir le dlí an Aontais. Mar sin féin, níor cheart go ndéanfaí aon iarrachtaí chun criptiúchán inn ar inn a lagú, ar teicneolaíocht ríthábhachtach é le haghaidh cosaint éifeachtach sonraí agus príobháideachais.

Leasú  55

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 54 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(54a) Chun slándáil líonraí agus seirbhísí cumarsáide leictreonaí a choimirciú agus chun mí-úsáid agus mí-ionramháil na líonraí agus na seirbhísí sin a chosc, ba cheart úsáid caighdeán ródúcháin slán idir-inoibritheach a chur chun cinn chun sláine agus stóinseacht an bhfeidhmeanna ródúcháin ar fud éiceachóras na n-iompróirí idirlín a áirithiú.

Leasú  56

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 54 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(54b) Chun feidhmiúlacht agus sláine an idirlín a choimirciú agus chun laghdú ar cheisteanna slándála a bhaineann le DNS, ba cheart geallsealbhóirí ábhartha, lena n-áirítear gnólachtaí an Aontais, soláthróirí seirbhíse idirlín agus díoltóirí brabhsálaithe, a spreagadh chun straitéis eagsúlaithe taifigh a ghlacadh i leith seirbhísí ainmneacha fearainn (DNS). Ba cheart do na Ballstáit, thairis sin, spreagadh a thabhairt d’fhorbairt agus d’úsáid seirbhís taifeora phoiblí agus slán, ar seirbhís Eorpach í, maidir le seirbhísí ainmneacha fearainn (DNS).

Leasú  57

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 55

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(55) Leis an Treoir seo leagtar síos cur chuige dhá chéim i leith tuairisciú teagmhas chun an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir mearthuairisciú a chuidíonn chun scaipeadh féideartha na dteagmhas a mhaolú agus a thugann deis d’eintitis tacaíocht a iarraidh, ar thaobh amháin, agus grinntuairisciú lena mbaintear ceachtanna luachmhara as teagmhais indibhidiúla agus lena gcuirtear feabhas ar athléimneacht cuideachtaí idibhidiúla agus earnálacha iomlána i leith cibearbhagairtí thar thréimhse ama, ar an taobh eile. I gcás ina dtagann eintitis ar an eolas faoi theagmhas, ba cheart a cheangal orthu fógra tosaigh a chur isteach laistigh de 24 uair an chloig, tar éis tuarascáil chríochnaitheach tráth nach déanaí ná mí amháin ina dhiaidh sin. Níor cheart a áireamh san fhógra tosaigh ach an fhaisnéis a bhfuil fíorghá léi chun na húdaráis inniúla a chur ar an eolas faoin teagmhas agus chun a cheadú don eintiteas cúnamh a iarraidh, más gá. Leis an bhfógra sin, i gcás inarb infheidhme, ba cheart a léiriú cibé acu ar gníomhaíocht neamhdhleathach nó mhailíseach is cúis, is dóigh, leis an teagmhas. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú nach ndéantar, leis an gceanglas maidir leis an bhfógra tosaigh sin a chur isteach, acmhainní an eintitis tuairiscithe a atreorú ó ghníomhaíochtaí a bhaineann le láimhseáil teagmhas ar cheart tosaíocht a thabhairt dóibh. Chun a áirithiú tuilleadh nach ndéanfar le hoibleagáidí tuairiscithe teagmhas acmhainní a atreorú ó láimhseáil freagartha teagmhas, ná nach gcuirfear iarrachtaí na n-eintiteas ina leith i mbaol leis sin, ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh freisin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo agus i gcomhaontú leis na húdaráis inniúla nó CSIRT, gur féidir leis an eintiteas lena mbaineann atreorú ó na sprioc-amanna maidir le 24 uair an chloig le haghaidh an fhógra tosaigh agus mí amháin le haghaidh na tuarascála críochnaithí.

(55) Leis an Treoir seo leagtar síos cur chuige dhá chéim i leith tuairisciú teagmhas chun an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir mearthuairisciú a chuidíonn chun scaipeadh féideartha na dteagmhas a mhaolú agus a thugann deis d’eintitis tacaíocht a iarraidh, ar thaobh amháin, agus grinntuairisciú lena mbaintear ceachtanna luachmhara as teagmhais indibhidiúla agus lena gcuirtear feabhas ar athléimneacht cuideachtaí idibhidiúla agus earnálacha iomlána i leith cibearbhagairtí thar thréimhse ama, ar an taobh eile. Ba cheart a cheangal ar eintitis, i gcás ina dtagann siad ar an eolas faoi theagmhas, fógra tosaigh a chur isteach, agus tuarascáil chuimsitheach a chur isteach tráth nach déanaí ná aon mhí amháin tar éis an fógra tosaigh a chur isteach. Níor cheart, leis an amlíne maidir le fógra tosaigh a thabhairt faoi theagmhais, cosc a chur ar eintitis teagmhais a thuairisciú níos luaithe, rud a d’fhágfadh go mbeidís in ann tacaíocht a lorg ó CSIRTanna go pras chun an teagmhas a tuairiscíodh agus a leathnú féideartha a mhaolú. Is féidir le CSIRTanna tuarascáil idirmheánach a iarraidh maidir le nuashonruithe stádais ábhartha, agus aird á tabhairt ar iarrachtaí an eintitis tuairiscithe freagairt don teagmhas agus é a réiteach.

Leasú  58

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 55 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(55a) Féadfaidh teagmhas suntasach tionchar a bheith aige ar rúndacht, sláine nó infhaighteacht na seirbhíse. Ba cheart d’eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha fógra a thabhairt do CSIRTanna faoi theagmhais shuntasacha a mbíonn tionchar acu ar infhaighteacht a seirbhíse laistigh de 24 uair ón uair a fhaigheann siad amach faoin teagmhas. Ba cheart dóibh fógra a thabhairt do CSIRTanna maidir le teagmhais shuntasacha a sháraíonn rúndacht agus sláine a gcuid seirbhísí laistigh de 72 uair an chloig ón uair a fhaigheann siad amach faoin teagmhas. Níl an t-idirdhealú idir na cineálacha teagmhas bunaithe ar thromchúis an teagmhais, ach ar a dheacra atá sé ar an eintiteas tuairiscithe measúnú a dhéanamh ar an teagmhas, ar a shuntasaí atá sé agus ar an gcumas atá ann faisnéis a thuairisciú a bhféadfadh CSIRT leas a bhaint aisti. Níor cheart a áireamh san fhógra tosaigh ach an fhaisnéis a bhfuil gá léi chun CSIRT a chur ar an eolas faoin teagmhas agus chun a cheadú don eintiteas cúnamh a iarraidh, más gá. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú nach ndéantar, leis an gceanglas maidir leis an bhfógra tosaigh sin a chur isteach, acmhainní an eintitis tuairisciúcháin a atreorú ó ghníomhaíochtaí a bhaineann le láimhseáil teagmhas ar cheart tosaíocht a thabhairt dóibh. Chun a áirithiú tuilleadh nach ndéanfar le hoibleagáidí tuairiscithe teagmhas acmhainní a atreorú ó láimhseáil freagartha teagmhas, ná nach gcuirfear iarrachtaí na n-eintiteas ina leith i mbaol leis sin, ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh freisin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo agus i gcomhaontú le CSIRT, gur féidir leis an eintiteas lena mbaineann atreorú ó na sprioc-amanna le haghaidh an fhógra tosaigh agus le haghaidh na tuarascála críochnaithí.

Leasú  59

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 59

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(59) Tá sé fíor-riachtanach bunachair sonraí chruinne agus iomlána a choinneáil ar bun maidir le hainmneacha fearainn agus sonraí clárúcháin (dá ngairtear “sonraí WHOIS”) agus rochtain dhleathach a sholáthar ar na sonraí sin chun slándáil, cobhsaíocht agus athléimneacht DNS a áirithiú, rud a rannchuidíonn ar a sheal le hardleibhéal cibearshlándála comhchoiteann laistigh den Aontas. I gcás ina n-áirítear sonraí pearsanta sa phróiseáil, comhlíonfaidh an phróiseáil sin dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí.

(59) Tá sé fíor-riachtanach bunachair sonraí chruinne, fhíoraithe agus iomlána a choinneáil ar bun maidir le hainmneacha fearainn agus sonraí clárúcháin (dá ngairtear ‘sonraí WHOIS’) chun slándáil, cobhsaíocht agus athléimneacht DNS a áirithiú, rud a rannchuidíonn ar a sheal le hardleibhéal cibearshlándála comhchoiteann laistigh den Aontas, agus chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha. Ba cheart, dá bhrí sin, ceangal a bheith ar chlárlanna TLD agus ar eintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainmneacha fearainn sonraí cláraithe ainmneacha fearainn a bhailiú, agus ba cheart ainm na gcláraithe, a seoladh fisiciúil agus ríomhphoist mar aon lena n-uimhir theileafóin ar a laghad a áireamh ann sin. Go hiarbhír, d’fhéadfadh sé nach mbeadh na sonraí a bhailítear go hiomlán cruinn i gcónaí, ach ba cheart do chlárlanna TLD agus eintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainmneacha fearainn próisis chomhréireacha a ghlacadh agus a chur chun feidhme chun a fhíorú go bhfuil sonraí teagmhála, ar féidir teacht orthu agus ónar féidir a bheith ag súil le freagra, curtha ar fáil ag daoine nádúrtha nó dlítheanacha a iarrann ainm fearainn nó a bhfuil seilbh acu ar ainm fearainn. Ach sár-iarrachtaí a dhéanamh, ba cheart go léireofaí leis na próisis fíoraithe sin na dea-chleachtais reatha a úsáidtear laistigh den tionscal. Ba cheart go léireofaí leis na dea-chleachtais sin sa phróiseas fíoraithe an dul chun cinn atá á dhéanamh ó thaobh an phróisis ríomhaitheantais de. Ba cheart do na clárlanna TLD agus na heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainmneacha fearainn a gcuid beartas agus nósanna imeachta a chur ar fáil go poiblí chun sláine agus infhaighteacht sonraí cláraithe ainm fearainn a áirithiú. I gcás ina n-áirítear sonraí pearsanta sa phróiseáil, comhlíonfaidh an phróiseáil sin dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí.

Leasú  60

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 60

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(60) Maidir le hinfhaighteacht agus inrochtaineacht thráthúil na sonraí sin d’údaráis phoiblí, lena n-áirítear údaráis inniúla faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta maidir le cosc, imscrúdú nó ionchúiseamh cionta coiriúla, CERTanna, CSIRTanna, agus maidir le sonraí a gcliant do sholáthraithe líonraí agus seirbhísí maidir leis an gcumarsáid leictreonach agus soláthraithe teicneolaíochtaí agus seirbhísí maidir leis an gcibearshlándáil a ghníomhaíonn thar ceann na gcliant sin, tá sé fíor-riachtanach mí-úsáid an Chórais Ainmneacha Fearainn a chosc agus a chomhrac, go háirithe chun teagmhais chibearshlándála a chosc, a bhrath agus freagairt dóibh. Leis an rochtain sin ba cheart dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí a chomhlíonadh a mhéid a bhaineann sí le sonraí pearsanta.

(60) Tá infhaighteacht sonraí cláraithe ainm fearainn do chuardaitheoirí dlisteanacha ar rochtain agus inrochtaineacht thráthúil orthu fíor-riachtanach don chibearshlándáil agus chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí neamhdhleathacha san éiceachóras ar líne. Dá bhrí sin, ba cheart a cheangal ar chlárlanna TLD agus ar eintitis a chuireann seirbhísí cláraithe ainm fearainn ar fáil rochtain dhlíthiúil ar shonraí cláraithe ainmneacha fearainn sonracha, lena n-áirítear sonraí pearsanta, a chumasú do chuardaitheoirí dlisteanacha ar rochtain, i gcomhréir le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí. Ba cheart do chuardaitheoirí dlisteanacha ar rochtain iarraidh a bhfuil bonn cirt cuí léi a dhéanamh chun rochtain a fháil ar shonraí cláraithe ainm fearainn ar bhonn dhlí an Aontais nó an dlí náisiúnta, agus d’fhéadfaí a áireamh orthu údaráis inniúla faoi dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta chun cionta coiriúla a chosc, a imscrúdú nó a ionchúiseamh, agus CERTanna CSIRTanna náisiúnta. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú, maidir le clárlanna TLD agus eintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn, go dtabharfaidís freagra gan moill mhíchuí agus faoi cheann 72 uair an chloig, ar chaoi ar bith, ar iarrataí ó chuardaitheoirí dlisteanacha ar rochtain ar shonraí cláraithe ainm fearainn a nochtadh. Ba cheart do chlárlanna TLD agus d’eintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn beartais agus nósanna imeachta a bhunú maidir le sonraí clárúcháin a fhoilsiú agus a nochtadh, lena n-áirítear comhaontuithe ar leibhéal seirbhíse chun déileáil le hiarrataí ar rochtain ó chuardaitheoirí dlisteanacha ar rochtain. Sa nós imeachta rochtana is féidir go n-áireofar freisin úsáid comhéadain, tairsí nó uirlisí teicniúla eile chun córas éifeachtúil a sholáthar chun sonraí clárúcháin a iarraidh agus a rochtain. D’fhonn cleachtais chomhchuibhithe a chur chun cinn ar fud an mhargaidh inmheánaigh, féadfaidh an Coimisiún treoirlínte a ghlacadh maidir leis na nósanna imeachta sin gan dochar d’inniúlachtaí an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí.

Leasú  61

Togra le haghaidh treorach

Aithris 61

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(61) Chun infhaighteacht sonraí cláraithe ainm fearainn atá cruinn agus iomlán a áirithiú, ba cheart do chlárlanna TLD agus na heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn do TLD (dá ngairtear cláraitheoirí) sláine agus infhaighteacht na sonraí cláraithe ainmneacha fearainn a bhailiú agus a ráthú. Go háirithe, ba cheart do chlárlanna TLD agus do na heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn do TLD beartais agus nósanna imeachta a bhunú chun sonraí clárúcháin cruinne agus iomlána a bhailiú agus a choinneáil ar bun, agus chun sonraí clárúcháin míchruinne a chosc agus a cheartú i gcomhréir le rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí.

scriosta

Leasú  62

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 62

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(62) Ba cheart do chlárlanna TLD agus do na heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn dóibh sonraí cláraithe ainm fearainn a chur ar fáil go poiblí, ar sonraí iad a thagann lasmuigh de raon feidhme rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí, amhail sonraí lena mbaineann daoine dlítheanacha25 . Ba cheart do chlárlanna TLD agus do na heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn do TLD a chur ar a gcumas d’iarrthóirí rochtana dlisteanacha freisin sonraí cláraithe ainm fearainn sonracha a rochtain maidir le daoine nádúrtha, i gcomhréir le dlí an Aontais maidir le cosaint sonraí. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú gur cheart do chlárlanna TLD agus do na heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn dóibh freagairt gan moill mhíchuí d’iarrataí ó iarrthóirí rochtana dlisteanacha ar nochtadh sonraí cláraithe ainm fearainn. Ba cheart do chlárlanna TLD agus do na heintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn dóibh beartais agus nósanna imeachta a bhunú chun sonraí clárúcháin a fhoilsiú agus a nochtadh, lena n-áirítear comhaontuithe ar an leibhéal seirbhíse chun déileáil le hiarrataí ar rochtain ó iarrthóirí rochtana dlisteanacha. Sa nós imeachta rochtana is féidir go n-áireofar freisin úsáid comhéadain, tairsí nó uirlise teicniúla eile chun córas éifeachtúil a sholáthar chun sonraí clárúcháin a iarraidh agus a rochtain. D’fhonn cleachtais chomhchuibhithe a chur chun cinn ar fud an mhargaidh inmheánaigh, féadfaidh an Coimisiún treoirlínte a ghlacadh maidir leis na nósanna imeachta sin gan dochar d’inniúlachtaí an Bhoird Eorpaigh um Chosaint Sonraí.

(62) Ba cheart, maidir le clárlanna TLD agus eintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn, go gceanglófaí orthu sonraí cláraithe ainm fearainn nach bhfuil sonraí pearsanta iontu a chur ar fáil go poiblí. Ba cheart idirdhealú a dhéanamh idir daoine nádúrtha agus dlítheanacha25. Maidir le daoine dlítheanacha, ba cheart do chláranna TLD agus d’eintitis, ar a laghad, ainm na gcláraithe, a seoladh fisiciúil agus a seoladh ríomhphoist mar aon lena n-uimhir theileafóin a chur ar fáil go poiblí. Ba cheart a cheangal ar an duine dlítheanach seoladh ríomhphoist cineálach a chur ar fáil is féidir a chur ar fáil go poiblí nó toiliú a thabhairt go bhfoilseofaí seoladh ríomhphoist pearsanta. Ba cheart go mbeadh an duine dlítheanach in ann toiliú den sórt sin a léiriú arna iarraidh sin ag clárlanna TLD agus ag eintitis a sholáthraíonn seirbhísí cláraithe ainm fearainn.

__________________

__________________

RIALACHÁN (AE) 2016/679 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE aithris (14) a bhfuil an méid seo a leanas i gceist léi: “Ní chumhdaítear leis an Rialachán seo an phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta a bhaineann le daoine dlítheanacha agus go háirithe le gnóthais a bhfuil pearsantacht dhlíthiúil acu, lena n-áirítear ainm agus foirm an duine dhlítheanaigh agus sonraí teagmhála an duine dhlítheanaigh”.

RIALACHÁN (AE) 2016/679 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE aithris (14) a bhfuil an méid seo a leanas i gceist léi: “Ní chumhdaítear leis an Rialachán seo an phróiseáil a dhéantar ar shonraí pearsanta a bhaineann le daoine dlítheanacha agus go háirithe le gnóthais a bhfuil pearsantacht dhlíthiúil acu, lena n-áirítear ainm agus foirm an duine dhlítheanaigh agus sonraí teagmhála an duine dhlítheanaigh”.

Leasú  63

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 63

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(63) Ba cheart do na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha uile faoin Treoir seo teacht faoi dhlínse an Bhallstáit ina soláthraíonn siad a seirbhísí. Dá soláthródh an t-eintiteas seirbhísí i mbreis agus Ballstát amháin, ba cheart dó teacht faoi dhlínse ar leithligh agus chomhthráthach gach ceann de na Ballstáit sin. Ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát sin dul i gcomhar le chéile, cúnamh frithpháirteach a sholáthar dá chéile agus i gcás inarb iomchuí, gníomhaíochtaí maoirseachta comhpháirteacha a dhéanamh.

(63) Ba cheart do na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha uile faoin Treoir seo teacht faoi dhlínse an Bhallstáit ina soláthraíonn siad a seirbhísí nó ina ndéanann siad a ngníomhaíochtaí. Dá soláthródh an t-eintiteas seirbhísí i mbreis agus Ballstát amháin, ba cheart dó teacht faoi dhlínse ar leithligh agus chomhthráthach gach ceann de na Ballstáit sin. Ba cheart d’údaráis inniúla na mBallstát sin dul i gcomhar le chéile, cúnamh frithpháirteach a sholáthar dá chéile agus i gcás inarb iomchuí, gníomhaíochtaí maoirseachta comhpháirteacha a dhéanamh.

Leasú  64

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 64

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(64) Chun cineál trasteorann na seirbhísí agus na n-oibríochtaí de chuid soláthraithe seirbhíse DNS, clárlanna ainmneacha TLD, soláthraithe líonra soláthair ábhair, soláthraithe seirbhíse néalríomhaireachta, soláthraithe seirbhíse lárionaid sonraí agus soláthraithe digiteacha a chur san áireamh, níor cheart dlínse a bheith ach ag Ballstát amháin thar na heintitis sin. Ba cheart dlínse a shannadh don Bhallstát ina bhfuil a phríomhbhunaíocht san Aontas ag an eintiteas ar leith. Tá feidhmiú éifeachtach gníomhaíochta trí shocruithe cobhsaí intuigthe ó na critéir bhunaíochta chun críocha na Treorach seo. Níl foirm dhlí na socruithe sin, cibé acu trí bhrainse nó fochuideachta ag a bhfuil pearsantacht dhlítheanach, ar an bhfachtóir cinntitheach ina leith sin. Cibé acu a chomhlíontar nó nach gcomhlíontar na critéir sin, níor cheart an méid sin a bheith ag brath ar cibé acu atá nó nach bhfuil na líonraí agus na córais faisnéise lonnaithe go fisiciúil in áit ar leith; ní hionann láithreacht ná úsáid na gcóras sin, astu féin, agus an phríomhbhunaíocht sin agus dá bhrí sin ní critéir chinntitheacha iad chun an phríomhbhunaíocht a chinneadh. Ba cheart an phríomhbhunaíocht a bheith ar an áit san Aontas a ndéantar cinntí a bhaineann le bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil. Is gnách go gcomhfhreagraíonn sí d’áit riarachán lárach na gcuideachtaí san Aontas. Mura ndéantar na cinntí sin san Aontas, ba cheart a mheas go bhfuil an phríomhbhunaíocht sna Ballstáit mar a bhfuil bunaíocht ag an eintiteas ina bhfuil an líon is airde fostaithe san Aontas. I gcás ina ndéanann grúpa gnóthas na seirbhísí, ba cheart a mheas gurb í príomhbhunaíocht an ghnóthais rialúcháin príomhbhunaíocht an ghrúpa gnóthas.

(64) Chun cineál trasteorann na seirbhísí agus na n-oibríochtaí de chuid soláthraithe seirbhíse DNS, clárlanna ainmneacha TLD, soláthraithe líonra soláthair ábhair, soláthraithe seirbhíse néalríomhaireachta, soláthraithe seirbhíse lárionaid sonraí agus soláthraithe digiteacha a chur san áireamh, níor cheart dlínse a bheith ach ag Ballstát amháin thar na heintitis sin. Ba cheart dlínse a shannadh don Bhallstát ina bhfuil a phríomhbhunaíocht san Aontas ag an eintiteas ar leith. Tá feidhmiú éifeachtach gníomhaíochta trí shocruithe cobhsaí intuigthe ó na critéir bhunaíochta chun críocha na Treorach seo. Níl foirm dhlí na socruithe sin, cibé acu trí bhrainse nó fochuideachta ag a bhfuil pearsantacht dhlítheanach, ar an bhfachtóir cinntitheach ina leith sin. Cibé acu a chomhlíontar nó nach gcomhlíontar na critéir sin, níor cheart an méid sin a bheith ag brath ar cibé acu atá nó nach bhfuil na líonraí agus na córais faisnéise lonnaithe go fisiciúil in áit ar leith; ní hionann láithreacht ná úsáid na gcóras sin, astu féin, agus an phríomhbhunaíocht sin agus dá bhrí sin ní critéir chinntitheacha iad chun an phríomhbhunaíocht a chinneadh. Ba cheart an phríomhbhunaíocht a bheith ar an áit san Aontas a ndéantar cinntí a bhaineann le bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil. Is gnách go gcomhfhreagraíonn sí d’áit riarachán lárach na gcuideachtaí san Aontas. Mura ndéantar na cinntí sin san Aontas, ba cheart a mheas go bhfuil an phríomhbhunaíocht sna Ballstáit ina bhfuil an bhunaíocht ag a bhfuil an líon is airde fostaithe san Aontas ag an eintiteas nó an bhunaíocht ina ndéantar oibríochtaí cibearshlándála. I gcás ina ndéanann grúpa gnóthas na seirbhísí, ba cheart a mheas gurb í príomhbhunaíocht an ghnóthais rialúcháin príomhbhunaíocht an ghrúpa gnóthas.

Leasú  65

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 65 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(65a) Ba cheart do ENISA clárlann a chruthú agus a choinneáil ar bun ina mbeidh faisnéis maidir le heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha ina bhfuil soláthróirí seirbhíse DNS, clárlanna ainmneacha TLD agus soláthróirí seirbhísí néalríomhaireachta, seirbhísí lárionad sonraí, líonraí seachadta ábhair, ionaid mhargaidh ar líne, innill chuardaigh ar líne agus ardáin líonra sóisialta. Ba cheart do na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha sin a n-ainmneacha, a seoltaí agus a sonraí teagmhála cothrom le dáta a chur isteach chuig ENISA. Ba cheart dóibh fógra a thabhairt do ENISA gan mhoill faoi aon athrú ar na sonraí sin agus, laistigh de choicís ón dáta a bhí éifeacht leis an athrú, ar chaoi ar bith. Ba cheart do ENISA an fhaisnéis a chur ar aghaidh chuig an bpointe teagmhála aonair ábhartha. Dá bhrí sin, níl sé de cheangal ar na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha a chuireann a gcuid faisnéise faoi bhráid ENISA an t-údarás inniúil laistigh den Bhallstát a chur ar an eolas as féin. Ba cheart do ENISA feidhmchlár simplí a fhorbairt a bheidh ar fáil go poiblí agus a d’fhéadfadh na heintitis sin a úsáid chun a gcuid faisnéise a uasdátú. Thairis sin, ba cheart do ENISA prótacail iomchuí aicmithe agus bainistithe faisnéise a bhunú chun slándáil agus rúndacht faisnéise nochta a áirithiú, agus chun srian a chur le rochtain ar fhaisnéis den sórt sin mar aon lena stóráil agus lena tarchur chuig úsáideoirí ar dóibh a beartaíodh í.

Leasú  66

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 66

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(66) I gcás ina ndéantar faisnéis a mheastar a bheith rúnaicmithe de réir an dlí náisiúnta nó dhlí an Aontais a mhalartú, a thuairisciú nó a chomhroinnt ar bhealach eile faoi fhorálacha na Treorach seo, ba cheart na rialacha comhfhreagracha sonracha maidir le láimhseáil faisnéise rúnaicmithe a chur i bhfeidhm.

(66) I gcás ina ndéantar faisnéis a mheastar a bheith rúnaicmithe i gcomhréir leis an dlí náisiúnta nó dhlí an Aontais a mhalartú, a thuairisciú nó a chomhroinnt ar bhealach eile faoi fhorálacha na Treorach seo, ba cheart na rialacha comhfhreagracha sonracha maidir le láimhseáil faisnéise rúnaicmithe a chur i bhfeidhm. Ba cheart, de bhreis air sin, go mbeadh an bonneagar, na nósanna imeachta agus na rialacha curtha ar bun ag ENISA chun faisnéis íogair agus rúnaicmithe a láimhseáil i gcomhlíonadh na rialacha slándála is infheidhme maidir le faisnéis rúnaicmithe AE a chosaint.

Leasú  67

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 68

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(68) Dá bhrí sin, ba cheart eintitis a spreagadh chun a n-eolas aonair agus a dtaithí phraiticiúil a threisiú go comhchoiteann ar an leibhéal straitéiseach, oirbheartaíoch agus oibríochtúil d’fhonn cur lena gcumas measúnú agus faireachán leordhóthanach a dhéanamh ar chibearbhagairtí, cosaint a dhéanamh ina n-aghaidh agus freagairt dóibh. Dá bhrí sin, is gá teacht chun cinn sásraí ar leibhéal an Aontais a chumasú le haghaidh socruithe deonacha malartaithe faisnéise. Chun na críche sin, ba cheart do na Ballstáit tacaíocht agus spreagadh a thabhairt go gníomhach freisin d’eintitis ábhartha nach gcumhdaítear le raon feidhme na Treorach seo chun bheith rannpháirteach sna sásraí um chomhroinnt faisnéise sin. Ba cheart na sásraí sin a stiúradh i gcomhlíonadh iomlán rialacha iomaíochta an Aontais agus rialacha dhlí an Aontais maidir le cosaint sonraí chomh maith leis sin.

(68) Ba cheart do na Ballstáit eintitis a spreagadh agus tacaíocht a thabhairt dóibh chun a n-eolas aonair agus a dtaithí phraiticiúil a threisiú go comhchoiteann ar an leibhéal straitéiseach, oirbheartaíoch agus oibríochtúil d’fhonn cur lena gcumais measúnú agus faireachán a dhéanamh ar chibearbhagairtí, cosaint a dhéanamh ina n-aghaidh agus freagairt dóibh ar bhealach leormhaith. Dá bhrí sin, is gá teacht chun cinn sásraí ar leibhéal an Aontais a chumasú le haghaidh socruithe deonacha malartaithe faisnéise. Chun na críche sin, ba cheart do na Ballstáit tacaíocht agus spreagadh a thabhairt go gníomhach freisin d’eintitis ábhartha nach gcumhdaítear le raon feidhme na Treorach seo, amhail eintitis a dhíríonn ar sheirbhísí cibearshlándála agus taighde, chun bheith rannpháirteach sna sásraí sin um chomhroinnt faisnéise. Ba cheart na sásraí sin a stiúradh i gcomhlíonadh iomlán rialacha iomaíochta an Aontais agus rialacha dhlí an Aontais maidir le cosaint sonraí chomh maith leis sin.

Leasú  68

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 69

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(69) Maidir le próiseáil sonraí pearsanta, a mhéid a bhfuil fíorghá léi agus atá comhréireach chun go n-áiritheofar slándáil líonraí agus faisnéise de chuid eintiteas, údaráis phoiblí, CERTanna, CSIRTanna, agus soláthraithe teicneolaíochtaí slándála agus seirbhísí slándála, ba cheart í a bheith ina leas dlisteanach de chuid an rialaitheora sonraí lena mbaineann, dá dtagraítear i Rialachán (AE) 2016/679. Mar chuid de sin ba cheart bearta a áireamh a bhaineann le teagmhais a chosc agus a bhrath, anailís a dhéanamh orthu agus freagairt orthu, bearta chun feasacht a ardú i ndáil le cibearbhagairtí sonracha, malartú faisnéise i gcomhthéacs fheabhsúchán agus nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí, chomh maith le malartú deonach faisnéise maidir leis na teagmhais sin, agus maidir le cibearbhagairtí agus leochaileachtaí, táscairí comhréitigh, oirbheartaíocht, teicnící agus nósanna imeachta, foláirimh chibearshlándála agus uirlisí cumraíochta. Is féidir go gceanglófar próiseáil na gcineálacha sonraí pearsanta seo a leanas leis na bearta sin: Seoltaí IP, aimsitheoirí aonfhoirmeacha acmhainne (URLanna), ainmneacha fearainn, agus seoltaí ríomhphoist.

(69) Maidir le próiseáil sonraí pearsanta, a mhéid a bhfuil fíorghá léi agus atá sí comhréireach chun críocha slándáil líonraí agus faisnéise a áirithiú ag eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha, CSIRTanna, agus soláthróirí teicneolaíochtaí slándála agus seirbhísí slándála, is rud riachtanach í chun a gcuid oibleagáidí dlíthiúla dá bhforáiltear sa Treoir seo a chomhlíonadh. D’fhéadfadh sé go mbeadh gá freisin le sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha na leasanna dlisteanacha atá á saothrú ag eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha. I gcás ina gceanglaítear leis an Treoir seo go ndéanfar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críche cibearshlándála agus slándála gréasáin agus faisnéise i gcomhréir leis na forálacha a leagtar amach in Airteagail 18, 20 agus 23 den Treoir, áirítear an phróiseáil sin ina riachtanas chun oibleagáid dlí a chomhlíonadh amhail dá dtagraítear in Airteagal 6(1), pointe (c) de Rialachán (AE) 2016/679. Chun críocha Airteagail 26 agus 27 den Treoir seo, áirítear próiseáil, amhail dá dtagraítear in Airteagal 6(1), pointe (f) de Rialachán (AE) 2016/679, a bheith riachtanach chun críocha na leasanna dlisteanacha arna saothrú ag na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha. Maidir le bearta a bhaineann le teagmhais a chosc, a bhrath, a shainaithint agus a shrianadh, anailís a dhéanamh orthu agus freagairt orthu, bearta chun feasacht a ardú i ndáil le cibearbhagairtí sonracha, malartú faisnéise i gcomhthéacs fheabhsúchán agus nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí, chomh maith le malartú deonach faisnéise maidir leis na teagmhais sin, agus maidir le cibearbhagairtí agus leochaileachtaí, táscairí comhréitigh, oirbheartaíocht, teicnící agus nósanna imeachta, foláirimh chibearshlándála agus uirlisí cumraíochta, ceanglaítear leis na bearta sin catagóirí áirithe sonraí pearsanta a phróiseáil, amhail seoltaí IP, aimsitheoirí aonfhoirmeacha acmhainne (URLanna), ainmneacha fearainn, seoltaí ríomhphoist, stampaí ama, faisnéis maidir leis an gCóras Oibriucháin nó leis an mbrabhsálaí, nó faisnéis eile lena léirítear an modus operandi.

Leasú  69

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 71

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(71) Chun go mbeidh éifeacht leis an bhforfheidhmiú, ba cheart íosliosta de smachtbhannaí riaracháin i leith sárú ar na hoibleagáidí bainistíochta riosca agus ar na hoibleagáidí tuairisciúcháin maidir leis an gcibearshlándáil dá bhforáiltear leis an Treoir seo a leagan síos, agus creat soiléir agus comhsheasmhach á chur ar bun le haghaidh na smachtbhannaí sin ar fud an Aontais. Ba cheart aird chuí a thabhairt ar chineál, tromchúis agus fad an tsáraithe, ar an damáiste iarbhír a rinneadh nó ar na caillteanais a tabhaíodh nó ar an damáiste féideartha a d’fhéadfadh a bheith spreagtha, cineál an tsáraithe a bheith déanta d'aon ghnó nó le faillí, gníomhaíochtaí arna ndéanamh chun an damáiste agus/nó na caillteanais a rinneadh a chosc nó a mhaolú, an méid freagrachta nó aon sárú ábhartha roimhe sin, an méid comhair leis an údarás inniúil agus aon fhachtóir géaraitheach nó maolaitheach eile. Ba cheart forchur pionós lena n-áirítear fíneálacha riaracháin a bheith faoi réir coimircí nós imeachta iomchuí i gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais, lena n-áirítear cosaint dlí éifeachtach  agus próis chuí.

(71) Chun go mbeidh éifeacht leis an bhforfheidhmiú, ba cheart íosliosta de phionóis riaracháin i leith sárú ar na hoibleagáidí bainistíochta riosca agus ar na hoibleagáidí tuairisciúcháin maidir leis an gcibearshlándáil dá bhforáiltear leis an Treoir seo a leagan síos, agus creat soiléir agus comhsheasmhach á chur ar bun le haghaidh na bpionós sin ar fud an Aontais. Ba cheart aird chuí a thabhairt ar chineál, tromchúis agus fad an tsáraithe, ar an damáiste a rinneadh nó ar na caillteanais a tabhaíodh, cineál an tsáraithe a bheith déanta d'aon ghnó nó le faillí, gníomhaíochtaí arna ndéanamh chun an damáiste agus/nó na caillteanais a rinneadh a chosc nó a mhaolú, an méid freagrachta nó aon sárú ábhartha roimhe sin, an méid comhair leis an údarás inniúil agus aon fhachtóir géaraitheach nó maolaitheach eile. Ba cheart na pionóis, lena n-áirítear fíneálacha riaracháin, a bheith comhréireach agus ba cheart go mbeadh forchur na bpionós faoi réir coimircí nós imeachta iomchuí i gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais (an ‘Chairt’), lena n-áirítear cosaint dlí éifeachtach, próis chuí, toimhde na neamhchiontachta agus cearta na cosanta.

Leasú  70

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 72

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(72) Chun go n-áiritheofar forfheidhmiú éifeachtach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo, ba cheart an chumhacht a bheith ag gach údarás inniúil fíneálacha riaracháin a fhorchur nó a iarraidh go bhforchuirfear na fíneálacha sin.

(72) Chun go n-áiritheofar forfheidhmiú éifeachtach na n-oibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo, ba cheart an chumhacht a bheith ag gach údarás inniúil fíneálacha riaracháin a fhorchur nó a iarraidh go bhforchuirfear na fíneálacha sin más rud é go ndearnadh an sárú d'aon ghnó nó le faillí nó go bhfuair an t-eintiteas lena mbaineann fógra maidir le neamhchomhlíonadh arna dhéanamh ag an eintiteas.

Leasú  71

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 76

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(76) Chun go ndéanfar a éifeachtaí agus a athchomhairlí atá na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar oibleagáidí a leagtar síos de bhun na Treorach seo a neartú tuilleadh, ba cheart na húdaráis inniúla a chumhachtú chun smachtbhannaí a chur i bhfeidhm arb é atá iontu deimhniú nó údarú maidir le cuid de na seirbhísí, nó na seirbhísí uile, arna soláthar ag eintiteas fíor-riachtanach a chur ar fionraí agus toirmeasc sealadach a fhorchur ó fheidhmiú feidhmeanna bainistíochta arna dhéanamh ag duine nádúrtha. I bhfianaise a ndéine agus a dtionchair ar ghníomhaíochtaí na n-eintiteas agus ar a dtomhaltóirí ar deireadh, níor cheart na smachtbhannaí sin a chur i bhfeidhm ach i gcomhréir le déine an tsáraithe agus ag cur imthosca sonracha gach cáis san áireamh, lena n-áirítear cineál an tsáraithe a bheith déanta d'aon ghnó nó le faillí, gníomhaíochtaí arna ndéanamh chun an damáiste agus/nó na caillteanais a rinneadh a chosc nó a mhaolú. Níor cheart na smachtbhannaí sin a chur i bhfeidhm ach mar ultima ratio, rud a chiallaíonn nár cheart iad a chur i bhfeidhm go mbeidh na gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin ábhartha eile a leagtar síos leis an Treoir seo tagtha chun deiridh, agus ar feadh na tréimhse go ndéanfaidh na heintitis a bhfuil feidhm acu maidir leo an ghníomhaíocht is gá chun na heasnaimh a leigheas nó chun ceanglais an údaráis inniúil ar cuireadh na smachtbhannaí i bhfeidhm maidir leo a chomhlíonadh, agus ar feadh na tréimhse sin amháin. Beidh forchur na smachtbhannaí sin faoi réir coimircí nós imeachta iomchuí i gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais agus Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais, lena n-áirítear cosaint dlí éifeachtach agus próis chuí, toimhde na neamhchiontachta agus ceart na cosanta.

(76) Chun go ndéanfar a éifeachtaí agus a athchomhairlí atá na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar oibleagáidí a leagtar síos de bhun na Treorach seo a neartú tuilleadh, ba cheart na húdaráis inniúla a chumhachtú chun fionraí shealadach a chur i bhfeidhm ar dheimhniú nó údarú maidir le cuid de na seirbhísí ábhartha, nó na seirbhísí ábhartha uile, arna soláthar ag eintiteas fíor-riachtanach agus chun iarraidh go bhforchuirfear toirmeasc sealadach ó fheidhmiú feidhmeanna bainistíochta arna dhéanamh ag duine nádúrtha ar leibhéal príomhoifigigh feidhmiúcháin nó ionadaí dhlíthiúil. Ba cheart do na Ballstáit nósanna imeachta sonracha agus rialacha a fhorbairt maidir le fionraí shealadach ar fheidhmiú feidhmeanna bainistíochta arna dhéanamh ag duine nádúrtha ar leibhéal príomhoifigigh feidhmiúcháin nó ionadaí dhlíthiúil in eintitis riaracháin phoiblí. Sa phróiseas maidir leis na nósanna imeachta agus na rialacha sin a fhorbairt, ba cheart do na Ballstáit sainiúlachtaí a leibhéal faoi seach agus a gcóras rialachais laistigh dá riaracháin phoiblí a chur san áireamh. I bhfianaise a ndéine agus a dtionchair ar ghníomhaíochtaí na n-eintiteas agus ar a dtomhaltóirí ar deireadh, níor cheart na fionraíochtaí sealadacha nó na toirmisc shealadacha sin a chur i bhfeidhm ach i gcomhréir le déine an tsáraithe agus ag cur imthosca sonracha gach cáis san áireamh, lena n-áirítear cineál an tsáraithe a bheith déanta d'aon ghnó nó le faillí, gníomhaíochtaí arna ndéanamh chun an damáiste agus/nó na caillteanais a rinneadh a chosc nó a mhaolú. Níor cheart na fionraíochtaí sealadacha nó na toirmisc shealadacha sin a chur i bhfeidhm ach mar ultima ratio, rud a chiallaíonn nár cheart iad a chur i bhfeidhm go dtí go mbeidh na gníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin ábhartha eile a leagtar síos leis an Treoir seo tagtha chun deiridh, agus ar feadh na tréimhse go dtí go ndéanfaidh na heintitis a bhfuil feidhm acu maidir leo an ghníomhaíocht is gá chun na heasnaimh a leigheas nó chun ceanglais an údaráis inniúil ar cuireadh na fionraíochtaí sealadacha nó na toirmisc shealadacha i bhfeidhm maidir leo a chomhlíonadh, agus ar feadh na tréimhse sin amháin. Beidh forchur na bhfionraíochtaí sealadacha nó na dtoirmeasc sealadach sin faoi réir coimircí nós imeachta iomchuí i gcomhréir le prionsabail ghinearálta dhlí an Aontais agus na Cairte, lena n-áirítear cosaint dlí éifeachtach, próis chuí, toimhde na neamhchiontachta agus ceart na cosanta.

Leasú  72

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 79

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(79) Ba cheart sásra athbhreithnithe piaraí a thabhairt isteach, lena gceadaítear do shaineolaithe arna n-ainmniú ag na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme beartas cibearshlándála, lena n-áirítear leibhéal chumais na mBallstát agus na hacmhainní atá ar fáil.

(79) Ba cheart sásra athbhreithnithe piaraí a thabhairt isteach, lena gceadaítear do shaineolaithe neamhspleácha arna n-ainmniú ag na Ballstáit measúnú a dhéanamh ar chur chun feidhme beartas cibearshlándála, lena n-áirítear leibhéal chumais na mBallstát agus na hacmhainní atá ar fáil. D’fhéadfadh athbhreithnithe piaraí a bheith ina gcúis le léargais luachmhara agus le moltaí lena neartaítear na cumais cibearshlándála fhoriomlána. Go háirithe, is féidir leo rannchuidiú le héascú a dhéanamh ar aistriú teicneolaíochtaí, uirlisí agus próiseas i measc na mBallstát atá rannpháirteach sa mheasúnú piaraí, trí chonair fheidhmiúil a chruthú chun dea-chleachtais a roinnt ar fud Ballstát ina bhfuil leibhéil éagsúla aibíochta sa chibearshlándáil, agus trí bhunú ardleibhéil chomhchoitinn cibearshlándála ar fud an Aontais a chumasú. Sula ndéanfar an t-athbhreithniú piaraí, ba cheart don Bhallstát atá faoi athbhreithniú féinmheasúnú a dhéanamh, lena gcumhdaítear na gnéithe athbhreithnithe agus aon saincheisteanna breise eile a chuir na saineolaithe ainmnithe in iúl don Bhallstát atá faoi athbhreithniú piaraí sula gcuirfear tús leis an bpróiseas. Ba cheart don Choimisiún, i gcomhar le ENISA agus leis an nGrúpa Comhair, teimpléid a fhorbairt maidir le féinmheasúnú ar na gnéithe athbhreithnithe chun an próiseas a chuíchóiriú agus chun neamhréireachtaí nós imeachta agus moilleanna a sheachaint, ar teimpléid iad ba cheart do na Ballstáit atá faoi athbhreithniú piaraí a thabhairt chun críche agus a sholáthar do na saineolaithe ainmnithe a bhfuil an t-athbhreithniú piaraí á dhéanamh acu, sula gcuirfear tús leis an bpróiseas um athbhreithniú piaraí.

Leasú  73

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 80

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(80) Chun cibearbhagairtí, forbairtí teicneolaíocha nó sainiúlachtaí earnála a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na heilimintí i ndáil le bearta bainistíochta riosca a cheanglaítear leis an Treoir seo. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh freisin lena mbunaítear na catagóirí eintiteas fíor-riachtanach a gceanglófar orthu deimhniú a fháil agus na scéimeanna Eorpacha um dheimhniú cibearshlándála faoinar cheart dóibh déanamh amhlaidh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr26. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(80) Chun cibearbhagairtí nua, forbairtí teicneolaíocha nó sainiúlachtaí earnála a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca leis na heilimintí i ndáil le bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil agus oibleagáidí tuairiscithe a cheanglaítear leis an Treoir seo. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh freisin lena mbunaítear na catagóirí eintiteas fíor-riachtanach agus tábhachtach a gceanglófar orthu deimhniú a fháil agus na scéimeanna Eorpacha um dheimhniú cibearshlándála faoinar cheart dóibh déanamh amhlaidh. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr. Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

__________________

 

26 IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

 

Leasú  74

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 81

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(81) Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme fhorálacha ábhartha na Treorach seo maidir leis na socruithe nós imeachta is gá le haghaidh fheidhmiú an Ghrúpa Comhair, leis na heilimintí teicniúla a bhaineann le bearta bainistíochta riosca nó leis an gcineál faisnéise, leis an bhformáid agus leis an nós imeachta um fhógra a thabhairt faoi theagmhais, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.27

(81) Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme fhorálacha ábhartha na Treorach seo maidir leis na socruithe nós imeachta is gá le haghaidh fheidhmiú an Ghrúpa Comhair agus leis an nós imeachta um fhógra a thabhairt faoi theagmhais, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.27

__________________

__________________

27 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

27 Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

Leasú  75

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 82

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(82) Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar an Treoir seo, i gcomhairliúchán le páirtithe leasmhara, go háirithe d’fhonn an gá atá le modhnú a chinneadh i bhfianaise athruithe ar dhálaí sochaíocha, polaitiúla, teicneolaíocha nó margaidh.

(82) Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar an Treoir seo, i gcomhairliúchán le páirtithe leasmhara, go háirithe d’fhonn a chinneadh an gá leasuithe a mholadh i bhfianaise athruithe ar dhálaí sochaíocha, polaitiúla, teicneolaíocha nó margaidh. Mar chuid de na hathbhreithnithe sin, ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh ar a ábhartha atá na hearnálacha, na fo-earnálacha agus na cineálacha eintiteas dá dtagraítear sna hiarscríbhinní d’fheidhmiú an gheilleagair agus na sochaí i ndáil leis an gcibearshlándáil. Ba cheart don Choimisiún measúnú a dhéanamh, inter alia, maidir le soláthraithe digiteacha a aicmítear mar ardáin an-mhór ar líne de réir bhrí Airteagal 25 de Rialachán (AE) XXXX/XXXX [an Margadh Aonair do Sheirbhísí Digiteacha (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha) nó mar gheatóirí mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe 1 de Rialachán (AE) XXXX/XXXX [Margaí inchoimhlinte agus cothroma san earnáil dhigiteach (an Ionstraim um Sheirbhísí Digiteacha)], cibé ar cheart do na soláthraithe digiteacha sin a ainmniú mar eintitis fhíor-riachtanacha faoin Treoir seo. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún a mheas an iomchuí Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2020/1828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a leasú 1a trí thagairt don Treoir seo a chur leis.

 

__________________

 

1a Treoir 2020/1828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2020 maidir le caingne ionadaíocha chun comhleasanna tomhaltóirí a chosaint agus lena n-aisghairtear Treoir 2009/22/CE (IO L 409, 4.12.2020, lch. 1).

Leasú  76 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 82 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(82a) Leagtar síos leis an Treoir seo ceanglais cibearshlándála do na Ballstáit agus d’eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha atá bunaithe san Aontas. Ba cheart na ceanglais chibearshlándála sin a chur i bhfeidhm in institiúidí an Aontais, agus i gcomhlachtaí, in oifigí agus i ngníomhaireachtaí an Aontais ar bhonn gnímh reachtaigh de chuid an Aontais.

Leasú  77

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 82 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(82b) Leis an Treoir seo, cruthaítear cúraimí nua do ENISA, rud a fheabhsaíonn an ról atá aige, agus d’fhéadfadh sé gurb é a bheadh mar thoradh air sin ná go gceanglófaí ar ENISA na cúraimí atá aige cheana féin faoi Rialachán (AE) 2019/881 a chur i gcrích ar chaighdeán níos airde ná roimhe seo. Chun a áirithiú go bhfuil na hacmhainní airgeadais agus daonna is gá ag ENISA chun na gníomhaíochtaí atá aige cheana féin agus gníomhaíochtaí nua a chur i gcrích faoi chuimse na gcúraimí atá aige, agus chun aon chaighdeán níos airde a leanann as a ról feabhsaithe a chomhlíonadh, ba cheart a bhuiséad a mhéadú dá réir. Ina theannta sin, chun úsáid éifeachtach acmhainní a áirithiú, ba cheart níos mó solúbthachta a thabhairt do ENISA sa chaoi a gceadaítear dó acmhainní a leithdháileadh go hinmheánach, chun a chumasú dó a chuid cúraimí a chur i gcrích, agus ionchais a shásamh, ar bhealach éifeachtach.

Leasú  78

 

Togra le haghaidh treorach

Aithris 84

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(84) Sa Treoir seo urramaítear na cearta bunúsacha, agus cloítear leis na prionsabail, a aithnítear i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus cumarsáidí a urramú, cosaint sonraí pearsanta, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun maoine, an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil os comhair cúirte agus an ceart chun éisteacht a fháil. Ba cheart an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus leis na prionsabail sin,

(84) Sa Treoir seo urramaítear na cearta bunúsacha, agus cloítear leis na prionsabail a aithnítear sa Chairt, go háirithe an ceart go ndéanfar an saol príobháideach agus cumarsáidí a urramú, cosaint sonraí pearsanta, an tsaoirse chun gnó a sheoladh, an ceart chun maoine, an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil os comhair cúirte agus an ceart chun éisteacht a fháil. Áirítear leis sin an ceart chun leigheas éifeachtach a fháil os comhair cúirte d’fhaighteoirí na seirbhísí a sholáthraíonn eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha. Ba cheart an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus leis na prionsabail sin.

Leasú  79

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 1 – mír 2 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca) leagtar síos oibleagáidí faireacháin agus forfheidhmithe ar na Ballstáit.

Leasú  80

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2– mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le heintitis phoiblí agus phríobháideacha de chineál dá ngairtear eintitis fhíor-riachtanacha in Iarscríbhinn I agus eintitis thábhachtacha in Iarscríbhinn II. Níl feidhm ag an Treoir seo maidir le heintitis a cháilíonn mar mhicrifhiontair ná mar fhiontair bheaga de réir bhrí Mholadh 2003/361/CE28 ón gCoimisiún.

1. Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le heintitis phoiblí agus phríobháideacha fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha de chineál dá ngairtear eintitis fhíor-riachtanacha in Iarscríbhinn I agus eintitis thábhachtacha in Iarscríbhinn II a sholáthraíonn a seirbhísí nó a chuireann a ngníomhaíochtaí i gcrích laistigh den Aontas. Níl feidhm ag an Treoir seo maidir le fiontair bheaga nó micrifhiontair de réir bhrí Airteagal 2(2) agus (3) den Iarscríbhinn a ghabhann le Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún28. Níl feidhm ag Airteagal 3(4) den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Moladh sin.

__________________

__________________

28 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

28 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

Leasú  81

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 – fomhír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Mar sin féin, beag beann ar a méid, tá feidhm ag an Treoir seo freisin maidir leis na heintitis dá dtagraítear in Iarscríbhinní I agus II, i gcás an méid seo a leanas:

Beag beann ar a méid, tá feidhm ag an Treoir seo freisin maidir le heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha i gcás an méid seo a leanas:

Leasú  82

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 – fomhír 1 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) dá dtarlódh suaitheadh sa tseirbhís arna soláthar ag an eintiteas d’fhéadfadh tionchar a bheith aige sin ar an tsábháilteacht phoiblí, ar an tslándáil phoiblí nó ar an tsláinte phoiblí;

(d) dá dtarlódh suaitheadh sa tseirbhís arna soláthar ag an eintiteas d’fhéadfadh tionchar a bheith aige sin ar an tsábháilteacht phoiblí, ar an tslándáil phoiblí nó ar an tsláinte phoiblí;

Leasú  83

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 – fomhír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) dá dtarlódh suaitheadh sa tseirbhís arna soláthar ag an eintiteas d’fhéadfadh rioscaí sistéamacha teacht as sin, go háirithe do na hearnálacha ina bhféadfadh tionchar trasteorann a bheith ag an suaitheadh sin;

(e) dá dtarlódh suaitheadh sa tseirbhís arna soláthar ag an eintiteas d’fhéadfadh rioscaí sistéamacha teacht as sin, go háirithe do na hearnálacha ina bhféadfadh tionchar trasteorann a bheith ag an suaitheadh sin;

Leasú  84

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Bunóidh na Ballstáit liosta de na heintitis a shainaithnítear de bhun phointí (b) go (f) agus cuirfidh siad faoi bhráid an Choimisiúin é faoin [6 mhí tar éis an sprioc-ama trasuí]. Déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú ar an liosta, ar bhonn tráthrialta, agus gach 2 bhliain ar a laghad dá éis sin agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh siad é a thabhairt cothrom le dáta.

scriosta

Leasú  85

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Faoin ... [sé mhí tar éis an sprioc-ama don trasuí], bunóidh na Ballstáit liosta eintiteas fíor-riachtanach agus tábhachtach, lena n-áitítear na heintitis dá dtagraítear i mír 1 agus na heintitis a sainaithnítear de bhun mhír 2, pointí (b) go (f) agus Airteagal 24 (1). Déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú ar an liosta, ar bhonn tráthrialta, agus gach dhá bhliain ar a laghad dá éis sin agus, i gcás inarb iomchuí, déanfaidh siad é a thabhairt cothrom le dáta.

Leasú  86

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2b. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha an fhaisnéis seo a leanas, ar a laghad, a thíolacadh do na húdaráis inniúla:

 

(a) ainm an eintitis;

 

(b) seoladh agus sonraí teagmhála atá cothrom le dáta, lena n-áirítear seoltaí ríomhphoist, raonta IP, uimhreacha teileafóin; agus

 

(c) an earnáil (na hearnálacha) ábhartha agus an fo-earnáil (na fo-earnálacha) ábhartha dá dtagraítear in Iarscríbhinní I agus II.

 

Tabharfaidh na heintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha fógra gan mhoill faoi aon athrú ar na mionsonraí a cuireadh isteach de bhun na chéad mhíre, agus, in aon chás, laistigh de dhá sheachtain ón dáta a bhí éifeacht leis an athrú. Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún, le cúnamh ENISA, treoirlínte agus teimpléid maidir leis na hoibleagáidí a leagtar amach sa mhír seo a eisiúint gan moill mhíchuí.

Leasú  87

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 2 c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2c. Faoi ...[sé mhí tar éis an sprioc-ama don trasuí] agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, déanfaidh na Ballstáit na fógraí seo a leanas a thabhairt:

 

(a) don Choimisiún agus don Ghrúpa Comhair maidir le líon gach eintitis fhíor-riachtanaigh agus thábhachtaigh a sainaithnítear do gach earnáil agus gach fo-earnáil dá dtagraítear in Iarscríbhinní I agus II, agus

 

(b) don Choimisiún, maidir le hainmneacha na n-eintiteas a sainaithnítear de bhun mhír 2, pointí (b) go (f).

Leasú  88

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Tá feidhm ag an Treoir seo gan dochar do Threoir 2008/114/CE ón gComhairle30 agus do Threoracha 2011/93/AE31 agus 2013/40/AE32 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

4. Tá feidhm ag an Treoir seo gan dochar do Threoir 2008/114/CE30 ón gComhairle agus do Threoracha 2011/93/AE31, 2013/40/AE32 agus 2002/58/CE32a ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

__________________

__________________

30 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair ríthábhachtacha Eorpacha a shainaithint agus a ainmniú agus maidir le measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 23.12.2008, lch. 75).

30 Treoir 2008/114/CE ón gComhairle an 8 Nollaig 2008 maidir le bonneagair ríthábhachtacha Eorpacha a shainaithint agus a ainmniú agus maidir le measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le cosaint na mbonneagar sin a fheabhsú (IO L 345, 23.12.2008, lch. 75).

31 Treoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le mí-úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus pornagrafaíocht leanaí a chomhrac, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2004/68/CGB ón gComhairle (IO L 335, 17.12.2011, lch. 1).

31 Treoir 2011/93/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le mí-úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus pornagrafaíocht leanaí a chomhrac, agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2004/68/CGB ón gComhairle (IO L 335, 17.12.2011, lch. 1).

32 Treoir 2013/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Lúnasa 2013 maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2005/222/CGB ón gComhairle (IO L 218, 14.8.2013, lch. 8).

32 Treoir 2013/40/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Lúnasa 2013 maidir le hionsaithe ar chórais faisnéise agus a chuirtear in ionad Chinneadh Réime 2005/222/CGB ón gComhairle (IO L 218, 14.8.2013, lch. 8).

 

32a Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le príobháideachas a chosaint san earnáil cumarsáide leictreonaí (an Treoir um príobháideachas agus cumarsáid leictreonach) (IO L 201, 31.7.2002, lch. 37).

Leasú  89

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. I gcás ina gceanglaítear le forálacha de ghníomhartha earnáilsonracha de chuid an Aontais ar eintitis fhíor-riachtanacha nó thábhachtacha bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil a ghlacadh nó fógra a thabhairt faoi theagmhais nó faoi chibearbhagairtí móra, agus i gcás ina bhfuil an éifeacht atá leis na ceanglais sin ar a laghad coibhéiseach leis an éifeacht atá leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo, ní bheidh feidhm ag forálacha ábhartha na Treorach seo, lena n-áirítear an fhoráil maidir le maoirseacht agus le forfheidhmiú a leagtar síos i gCaibidil VI.

6. I gcás ina gceanglaítear le forálacha de ghníomhartha earnáilsonracha de dhlí an Aontais ar eintitis fhíor-riachtanacha nó thábhachtacha bearta bainistíochta riosca maidir leis an gcibearshlándáil a ghlacadh nó fógra a thabhairt faoi theagmhais, agus i gcás ina bhfuil an éifeacht atá leis na ceanglais sin ar a laghad coibhéiseach leis an éifeacht atá leis na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo, ní bheidh feidhm ag forálacha ábhartha na Treorach seo, lena n-áirítear an fhoráil maidir le maoirseacht agus le forfheidhmiú a leagtar síos i gCaibidil VI. Déanfaidh an Coimisiún, gan moill mhíchuí, treoirlínte a eisiúint maidir le cur chun feidhme gníomhartha earnáilsonracha de dhlí an Aontais chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh na gníomhartha sin na ceanglais chibearshlándála a bhunaítear leis an Treoir seo agus nach bhfuil aon fhorluí nó éiginnteacht dhlíthiúil ann. Agus na treoirlínte sin á n-ullmhú, déanfaidh an Coimisiún dea-chleachtais agus saineolas ENISA agus an Ghrúpa Comhair a chur san áireamh.

Leasú  90

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 2 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a. Déanfaidh eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha, CSIRTanna agus soláthróirí teicneolaíochtaí agus seirbhísí slándála, sonraí pearsanta a phróiseáil, a mhéid a mbeidh fíorghá leis agus a bheidh comhréireach chun cibearshlándáil agus slándáil líonra agus faisnéise a áirithiú, chun na hoibleagáidí a leagtar amach sa Treoir seo a chomhlíonadh. Déanfar próiseáil sonraí pearsanta faoin Treoir seo i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe Airteagal 6 de.

Leasú  91

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 5 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6b. Beidh próiseáil sonraí pearsanta de bhun na Treorach seo arna déanamh ag líonraí cumarsáide leictreonaí poiblí nó ag soláthróirí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí dá dtagraítear in Iarscríbhinn I, pointe 8, i gcomhréir le Treoir 2002/58/CE.

Leasú  92

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 4 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(4a) ciallaíonn ‘neasteagmhas’ imeacht a d’fhéadfadh infhaighteacht, barántúlacht, sláine nó rúndacht sonraí a chur i mbaol, nó a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do na nithe sin, ach ar cuireadh cosc air go rathúil drochthionchar a imirt;

Leasú  93

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(6) ciallaíonn ‘láimhseáil teagmhas’ na gníomhaíochtaí agus na nósanna imeachta uile arb é is aidhm dóibh teagmhas a bhrath, a anailísiú agus a rialú agus freagairt dó;

(6) ciallaíonn ‘láimhseáil teagmhas’ na gníomhaíochtaí agus na nósanna imeachta uile arb é is aidhm dóibh teagmhas a chosc, a bhrath, a anailísiú, agus a rialú agus freagairt dó;

Leasú  94

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 7 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(7a) ciallaíonn ‘riosca’ an poitéinseal atá ann go mbeadh teagmhas ina chúis le caillteanas nó le suaitheadh agus ba cheart é a shloinneadh mar theaglaim de mhéid an chaillteanais nó an tsuaite sin agus an dóchúlacht go dtarlódh an teagmhas sin;

Leasú  95

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 11

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11) ciallaíonn ‘sonraíocht theicniúil’ sonraíocht theicniúil de réir bhrí Airteagal 2(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012;

(11) ciallaíonn ‘sonraíocht theicniúil’ sonraíocht theicniúil mar a shainmhínítear í in Airteagal 2, bpointe (20) de Rialachán (AE) Uimh. 2019/881;

Leasú  96

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 13

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13) ciallaíonn ‘córas ainmneacha fearainn (DNS)’ córas ainmniúcháin dáilte de réir ordlathais lena gceadaítear d’úsáideoirí deiridh teacht ar sheirbhísí agus acmhainní ar an idirlíon;

(13) ciallaíonn ‘córas ainmneacha fearainn (DNS)’ córas ainmniúcháin dáilte de réir ordlathais lena gcumasaítear seirbhísí agus acmhainní ar an idirlíon a shainaithint, agus ar an gcaoi sin a lamhálann d’úsáideoirí deiridh úsáid a bhaint as seirbhísí ródúcháin agus nascachta ar an idirlíon chun na seirbhísí agus na hacmhainní sin a shroicheadh;

Leasú  97

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 14

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14) ciallaíonn ‘soláthraí seirbhíse DNS’ eintiteas a sholáthraíonn seirbhísí taifigh ainm fearainn athchúrsacha nó údarásacha d’úsáideoirí deiridh idirlín agus do sholáthraithe seirbhíse DNS eile;

(14) ciallaíonn ‘soláthróir seirbhíse DNS’ eintiteas a sholáthraíonn:

Leasú  98

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 14 – pointe -a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(a) seirbhísí taifigh ainm fearainn athchúrsacha oscailte agus poiblí d’úsáideoirí deiridh idirlín; nó

Leasú  99

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 14 – pointe b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(b) seirbhísí taifigh ainm fearainn údarásacha mar sheirbhís le fáil ag eintitis tríú páirtí;

Leasú  100

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 15

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15) ciallaíonn ‘clárlann ainmneacha fearainn barrleibhéil’ eintiteas ar tarmligeadh TLD sonrach chuige agus atá freagrach as TLD sin a riar lena n-áirítear clárú ainmneacha fearainn faoi TLD agus oibríocht theicniúil TLD, lena n-áirítear a fhreastalaithe ainmneacha a oibriú, a bhunachair sonraí a choinneáil ar bun agus comhaid chreasa TLD a dháileadh ar fhreastalaithe ainmneacha;

(15) ciallaíonn ‘clárlann ainmneacha fearainn barrleibhéil’ eintiteas ar tarmligeadh TLD sonrach chuige agus atá freagrach as TLD sin a riar lena n-áirítear clárú ainmneacha fearainn faoi TLD agus oibríocht theicniúil TLD, lena n-áirítear a fhreastalaithe ainmneacha a oibriú, a bhunachair sonraí a choinneáil ar bun agus comhaid chreasa TLD a dháileadh ar fhreastalaithe ainmneacha, gan beann ar cibé an ndéanann an t-eintiteas aon cheann de na hoibríochtaí nó an ndéantar iad a sheachfhoinsiú;

Leasú  101

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 15 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(15a) ciallaíonn ‘seirbhísí cláraithe ainmneacha fearainn’ seirbhísí arna soláthar ag clárlanna agus cláraitheoirí ainmneacha fearainn, soláthróirí seirbhíse príobháideachta nó seach-chláraithe, bróicéirí nó athdhíoltóirí fearainn, agus aon seirbhísí eile a bhaineann le hainmneacha fearainn a chlárú;

Leasú  102

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 29 – mír 29 – pointe 23 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(23a) ciallaíonn ‘seirbhís cumarsáide leictreonaí’ líonra cumarsáide leictreonaí poiblí mar a shainmhínítear i bpointe (8) d’Airteagal 2 de Threoir (AE) 2018/1972;

Leasú  103

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 4 – mír 1 – pointe 23 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(23b) ciallaíonn ‘seirbhís cumarsáide leictreonaí’ seirbhís cumarsáide leictreonaí mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe (4) de Threoir (AE) 2018/1972;

Leasú  104

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Glacfaidh gach Ballstát straitéis náisiúnta um an gcibearshlándáil lena sainítear na cuspóirí straitéiseacha agus bearta beartais agus rialála iomchuí d’fhonn ardleibhéal cibearshlándála a bhaint amach agus a choinneáil ar bun. Áireofar leis an straitéis náisiúnta um an gcibearshlándáil an méid seo a leanas go háirithe:

1. Glacfaidh gach Ballstát straitéis náisiúnta um an gcibearshlándáil lena sainítear na cuspóirí straitéiseacha, na hacmhainní teicniúla, eagraíochtúla agus airgeadais is gá chun na cuspóirí sin a bhaint amach, chomh maith leis na bearta beartais agus rialála iomchuí d’fhonn ardleibhéal cibearshlándála a bhaint amach agus a choinneáil ar bun. Áireofar leis an straitéis náisiúnta um an gcibearshlándáil an méid seo a leanas go háirithe:

Leasú  105

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) sainmhíniú ar chuspóirí agus tosaíochtaí straitéis na mBallstát maidir leis an gcibearshlándáil;

(a) sainmhíniú ar chuspóirí agus tosaíochtaí straitéis na mBallstát maidir leis an gcibearshlándáil;

Leasú  106

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) creat rialachais chun na cuspóirí agus na tosaíochtaí sin a ghnóthú, lena n-áirítear na beartais dá dtagraítear i mír 2 agus róil agus freagrachtaí comhlachtaí poiblí agus eintiteas chomh maith le gníomhaithe ábhartha eile;

(b) creat rialachais chun na cuspóirí agus na tosaíochtaí sin a ghnóthú, lena n-áirítear na beartais dá dtagraítear i mír 2;

Leasú  107

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1 – pointe b a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) creat lena leithdháiltear róil agus freagrachtaí na gcomhlachtaí agus na n-eintiteas poiblí agus gníomhaithe ábhartha eile, atá mar bhonn le comhar agus comhordú, ar an leibhéal náisiúnta, idir na húdaráis inniúla a ainmnítear de bhun Airteagail 7(1) agus Airteagail 8(1), an pointe teagmhála aonair a ainmnítear de bhun Airteagal 8(3), agus na CSIRTanna a ainmnítear de bhun Airteagal 9;

Leasú  108

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) liosta de na húdaráis agus de na gníomhaithe éagsúla a bhfuil baint acu le cur chun feidhme na straitéise náisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil;

(e) liosta de na húdaráis agus de na gníomhaithe éagsúla a bhfuil baint acu le cur chun feidhme na straitéise náisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil, lena n-áirítear pointe teagmhála cibearshlándála maidir le FBManna a sholáthraíonn tacaíocht chun bearta sonracha cibearshlándála a chur chun feidhme;

Leasú  109

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) creat beartais le haghaidh comhordú feabhsaithe idir na húdaráis inniúla faoin Treoir seo agus faoi Threoir (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle38 [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil] chun faisnéis a chomhroinnt maidir le teagmhais agus cibearbhagairtí agus cúraimí maoirseachta a fheidhmiú.

(f) creat beartais le haghaidh comhordú feabhsaithe idir na húdaráis inniúla faoin Treoir seo agus faoi Threoir (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle38 [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil], laistigh de na Ballstáit agus idir na Ballstáit, chun faisnéis a chomhroinnt maidir le teagmhais agus cibearbhagairtí agus cúraimí maoirseachta a fheidhmiú.

__________________

__________________

38 [cuirtear isteach an teideal iomlán agus an tagairt foilseacháin IO nuair a nochtar iad]

38 [cuirtear isteach an teideal iomlán agus an tagairt foilseacháin IO nuair a nochtar iad]

Leasú  110

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 1 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa) measúnú ar an leibhéal ginearálta feasachta maidir leis an gcibearshlándáil i measc saoránach.

Leasú  111

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe -a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(-a) beartas lena dtugtar aghaidh ar an gcibearshlándáil do gach earnáil a chumhdaítear leis an Treoir seo;

Leasú  112

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) treoirlínte maidir le ceanglais chibearshlándála a áireamh agus a shonrú le haghaidh táirgí agus seirbhísí TFC sa soláthar poiblí;

(b) treoirlínte maidir le ceanglais chibearshlándála a áireamh agus a shonrú le haghaidh táirgí agus seirbhísí TFC sa soláthar poiblí, lena n-áirítear ceanglais maidir le criptiú agus úsáid táirgí foinse oscailte na cibearshlándála;

Leasú  113

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) beartas a bhaineann le hinfhaighteacht agus sláine ghinearálta chroí poiblí an idirlín oscailte a choinneáil;

(d) beartas a bhaineann le hinfhaighteacht agus sláine ghinearálta chroí poiblí an idirlín oscailte a chothabháil, lena n-áirítear cibearshlándáil na gcáblaí cumarsáide faoin muir;

Leasú  114

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(da) beartas chun forbairt agus comhtháthú teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, amhail an intleacht shaorga, a chur chun cinn agus tacú leo in uirlisí agus feidhmchláir lena bhfeabhsaítear an chibearshlándáil;

Leasú  115

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe d b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(db) beartas chun comhtháthú uirlisí agus feidhmchlár foinse oscailte a chur chun cinn;

Leasú  116

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) beartas maidir le tacú le hinstitiúidí acadúla agus taighde chun uirlisí cibearshlándála agus bonneagar líonra slán a fhorbairt;

(f) beartas maidir le tacú le hinstitiúidí acadúla agus taighde chun uirlisí cibearshlándála agus bonneagar líonra slán a fhorbairt, a fheabhsú agus a athlonnú;

Leasú  117

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe h

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(h) beartas lena dtugtar aghaidh ar riachtanais shonracha FBManna, go háirithe iad sin atá eisiata ó raon feidhme na Treorach seo, i ndáil le treoraíocht agus tacaíocht chun feabhas a chur ar a n-athléimneacht i leith bagairtí cibearshlándála.

(h) beartas lena ndéantar an chibearshlándáil a chur chun cinn le haghaidh FBManna, lena n-áirítear iad sin atá eisiata ó raon feidhme na Treorach seo, lena dtugtar aghaidh ar na riachtanais shonracha atá acu agus lena soláthraítear treoraíocht agus tacaíocht so-rochtana, lena n-áirítear treoirlínte lena dtugtar aghaidh ar na dúshláin sa slabhra soláthair;

Leasú  118

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe h a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ha) beartas chun cibearshláinteachas a chur chun cinn atá comhdhéanta de thacar bonnlíne de chleachtais agus rialuithe agus lena n-ardaítear feasacht ghinearálta cibearshlándála i measc saoránach maidir le bagairtí cibearshlándála agus dea-chleachtais;

Leasú  119

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe h b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(hb) beartas maidir le cibearchosaint ghníomhach a chur chun cinn;

Leasú  120

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe h c (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(hc) beartas chun cabhrú leis na húdaráis forbairt a dhéanamh ar inniúlachtaí agus ar thuiscint ar na breithnithe slándála is gá chun áiteanna nasctha a dhearadh, a thógáil agus a bhainistiú;

Leasú  121

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe h d (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(hd) beartas lena dtugtar aghaidh go sonrach ar bhagairt na mbogearraí éirice agus lena gcuirtear isteach ar shamhail ghnó na mbogearraí éirice;

Leasú  122

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 2 – pointe h e (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(he) beartas, lena n-áirítear nósanna imeachta ábhartha agus creataí rialachais, chun tacú le bunú PPPanna maidir leis an gcibearshlándáil agus chun iad a chur chun cinn.

Leasú  123

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoina straitéisí náisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil laistigh de 3 mhí ón uair a ghlactar iad. Féadfaidh na Ballstáit faisnéis shonrach a eisiamh ón bhfógra i gcás ina bhfuil fíorghá leis sin agus a mhéid atá fíorghá leis sin chun an tslándáil náisiúnta a chaomhnú.

3. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoina straitéisí náisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil laistigh de 3 mhí ón uair a ghlactar iad. Féadfaidh na Ballstáit faisnéis shonrach a eisiamh ón bhfógra i gcás ina bhfuil fíorghá leis sin agus a mhéid atá fíorghá leis sin chun an tslándáil náisiúnta a chaomhnú.

Leasú  124

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 5 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar a straitéisí náisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil gach 4 bliana ar a laghad ar bhonn príomhtháscairí feidhmíochta agus, i gcás inar gá, leasóidh siad iad. Tabharfaidh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) cúnamh do na Ballstáit, arna iarraidh sin, chun straitéis náisiúnta agus príomhtháscairí feidhmíochta a fhorbairt chun measúnú a dhéanamh ar an straitéis.

4. Déanfaidh na Ballstáit measúnú ar a straitéisí náisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil gach ceithre bliana ar a laghad ar bhonn príomhtháscairí feidhmíochta agus, i gcás inar gá, leasóidh siad iad. Tabharfaidh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil (ENISA) cúnamh do na Ballstáit, arna iarraidh sin, chun straitéis náisiúnta agus príomhtháscairí feidhmíochta a fhorbairt chun measúnú a dhéanamh ar an straitéis. Soláthróidh ENISA treoir do na Ballstáit chun a straitéisí náisiúnta atá ceaptha cheana féin maidir leis an gcibearshlándáil a ailíniú leis na ceanglais agus na hoibleagáidí a leagtar amach sa Treoir seo.

Leasú  125

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 6 – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí agus clárlann leochaileachta Eorpach

Nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí agus bunachar sonraí leochaileachta Eorpach

Leasú  126

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 6 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Ainmneoidh gach Ballstát ceann dá CSIRT dá dtagraítear in Airteagal 9 mar chomhordaitheoir chun críche nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí. Gníomhóidh CSIRT ainmnithe mar idirghníomhaí iontaofa, agus éascóidh sé, i gcás inar gá, an idirghníomhaíocht idir an t-eintiteas tuairisciúcháin agus monaróir nó soláthraí táirgí TFC nó seirbhísí TFC. I gcás ina mbaineann an leochaileacht tuairiscithe le monaróirí nó soláthraithe iomadúla táirgí TFC nó seirbhísí TFC ar fud an Aontais, oibreoidh CSIRT ainmnithe ó gach Ballstát lena mbaineann i gcomhar le líonra CSIRT.

1. Ainmneoidh gach Ballstát ceann dá CSIRT dá dtagraítear in Airteagal 9 mar chomhordaitheoir chun críche nochtadh comhordaithe na leochaileachtaí. Gníomhóidh CSIRT ainmnithe mar idirghníomhaí iontaofa, agus éascóidh sé, arna iarraidh sin ag an eintiteas tuairiscithe, an idirghníomhaíocht idir an t-eintiteas tuairiscithe agus monaróir nó soláthraí tháirgí TFC nó sheirbhísí TFC. I gcás ina mbaineann an leochaileacht tuairiscithe le monaróirí nó soláthraithe iomadúla táirgí TFC nó seirbhísí TFC ar fud an Aontais, oibreoidh CSIRT ainmnithe ó gach Ballstát lena mbaineann i gcomhar le líonra CSIRT.

Leasú  127

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 6 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Déanfaidh ENISA clárlann leochaileachta Eorpach a fhorbairt agus a choinneáil ar bun. Chun na críche sin, déanfaidh ENISA na córais faisnéise, na beartais agus na nósanna imeachta iomchuí a bhunú agus a choinneáil ar bun go háirithe d’fhonn a chur ar a gcumas d’eintitis thábhachtacha agus fhíor-riachtanacha agus dá soláthróirí líonraí agus córas faisnéise leochaileachtaí i dtáirgí TFC nó i seirbhísí TFC a nochtadh agus a chlárú, chomh maith le rochtain a sholáthar do na páirtithe leasmhara uile ar an bhfaisnéis faoi leochaileachtaí atá sa chlárlann. Go háirithe, áireofar sa chlárlann faisnéis lena dtugtar tuairisc ar an leochaileacht, ar an táirge TFC nó ar na seirbhísí TFC dá ndéantar difear agus ar dhéine na leochaileachta ó thaobh na n-imthosca faoina bhféadfar teacht i dtír uirthi, ar infhaighteacht paistí gaolmhara agus, in éagmais paistí a bheith ar fáil, treoraíocht dírithe ar úsáideoirí táirgí agus seirbhísí leochaileacha maidir leis an mbealach a bhféadfar na rioscaí a thagann as leochaileachtaí nochta a mhaolú.

2. Déanfaidh ENISA bunachar sonraí leochaileachta Eorpach a fhorbairt agus a choinneáil ar bun, ar bunachar sonraí é lena mbaintear leas as an gclárlann domhanda um Leochaileachtaí agus Neamhchosaintí Comhchoiteanna (CVE). Chuige sin, déanfaidh ENISA na córais faisnéise, na beartais agus na nósanna imeachta iomchuí a bhunú agus a choinneáil ar bun, agus déanfaidh sé na bearta teicniúla agus eagraíochtúla is gá a ghlacadh chun slándáil agus sláine an bhunachair sonraí a áirithiú, go háirithe d’fhonn a chumasú d’eintitis thábhachtacha agus fhíor-riachtanacha agus dá soláthróirí líonraí agus córas faisnéise, chomh maith le heintitis nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach seo, agus dá soláthróirí, leochaileachtaí i dtáirgí TFC nó i seirbhísí TFC a nochtadh agus a chlárú. Déanfar rochtain ar an bhfaisnéis maidir leis na leochaileachtaí atá sa bhunachar sonraí ina bhfuil paistí nó bearta maolaithe ar fáil a sholáthar do na páirtithe leasmhara uile. Go háirithe, áireofar sa bhunachar sonraí faisnéis lena dtugtar tuairisc ar an leochaileacht, ar an táirge TFC nó ar na seirbhísí TFC dá ndéantar difear agus ar dhéine na leochaileachta ó thaobh na n-imthosca faoina bhféadfar teacht i dtír uirthi agus ar infhaighteacht paistí gaolmhara. In éagmais paistí a bheith ar fáil, áireofar treoraíocht sa bhunachar sonraí, ar treoraíocht í atá dírithe ar úsáideoirí tháirgí agus sheirbhísí leochaileacha TFC maidir leis an mbealach a bhféadfar na rioscaí a thagann as leochaileachtaí nochta a mhaolú.

Leasú  128

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 7 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. I gcás ina n-ainmníonn Ballstát níos mó ná údarás inniúil amháin dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh sé in iúl go soiléir cé acu de na húdaráis inniúla sin a bheidh ina chomhordaitheoir chun teagmhais agus géarchéimeanna ar scála mór a bhainistiú.

Leasú  129

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 7 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Sainaithneoidh gach Ballstát cumais, sócmhainní agus nósanna imeachta is féidir a shannadh i gcás géarchéime chun críocha na Treorach seo.

2. Sainaithneoidh gach Ballstát cumais, sócmhainní agus nósanna imeachta is féidir a shannadh i gcás géarchéime chun críocha na Treorach seo.

Leasú  130

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 7 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Cuirfidh na Ballstáit ainmniú a n-údarás inniúil dá dtagraítear i mír 1 in iúl don Choimisiún agus cuirfidh siad isteach a bpleananna náisiúnta maidir le teagmhais chibearshlándála agus freagairt ar ghéarchéimeanna cibearshlándála dá dtagraítear i mír 3 laistigh de 3 mhí ó ainmniú agus glacadh na bpleananna sin. Féadfaidh na Ballstáit faisnéis shonrach a eisiamh ón bplean i gcás ina bhfuil fíorghá leis sin agus a mhéid atá fíorghá leis sin ar mhaithe lena slándáil náisiúnta.

4. Cuirfidh na Ballstáit ainmniú a n-údarás inniúil dá dtagraítear i mír 1 in iúl don Choimisiún agus cuirfidh siad faoi bhráid AE-CyCLONe a bpleananna náisiúnta maidir le teagmhais chibearshlándála agus freagairt ar ghéarchéimeanna cibearshlándála dá dtagraítear i mír 3 laistigh de 3 mhí ó ainmniú agus glacadh na bpleananna sin. Féadfaidh na Ballstáit faisnéis shonrach a eisiamh ón bplean i gcás ina bhfuil fíorghá leis sin agus a mhéid atá fíorghá leis sin ar mhaithe lena slándáil náisiúnta.

Leasú  131

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 8 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Ainmneoidh gach Ballstát pointe teagmhála náisiúnta amháin maidir leis an gcibearshlándáil (‘pointe teagmhála aonair’). I gcás nach n-ainmníonn Ballstát ach údarás inniúil amháin, beidh an t-údarás inniúil sin mar an pointe teagmhála aonair freisin le haghaidh an Bhallstáit sin.

3. Ainmneoidh gach Ballstát ceann amháin de na húdaráis inniúla dá dtagraítear i mír 1 mar phointe teagmhála aonair náisiúnta maidir leis an gcibearshlándáil (‘pointe teagmhála aonair’). I gcás nach n-ainmníonn Ballstát ach údarás inniúil amháin, beidh an t-údarás inniúil sin ina phointe teagmhála aonair freisin le haghaidh an Bhallstáit sin.

Leasú  132

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 8 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Feidhmeoidh gach pointe teagmhála aonair feidhm idirchaidrimh chun comhar trasteorann údaráis a Bhallstáit a áirithiú leis na húdaráis ábhartha i mBallstáit eile, chomh maith leis an gcomhar trasearnála a áirithiú le húdaráis náisiúnta inniúla eile laistigh dá Bhallstát.

4. Feidhmeoidh gach pointe teagmhála aonair feidhm idirchaidrimh chun comhar trasteorann údaráis a Bhallstáit a áirithiú leis na húdaráis ábhartha i mBallstáit eile, sa Choimisiún agus in ENISA, chomh maith leis an gcomhar trasearnála a áirithiú le húdaráis náisiúnta inniúla eile laistigh dá Bhallstát.

Leasú  133

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 9 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh acmhainní leordhóthanacha ag gach CSIRT chun a chúraimí a dhéanamh ar bhealach éifeachtach amhail a leagtar amach in Airteagal 10(2).

2. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh acmhainní leordhóthanacha agus na cumais theicniúla is gá ag gach CSIRT chun a gcúraimí a chur i gcrích go héifeachtach mar a leagtar amach in Airteagal 10(2).

Leasú  134

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 9 – mír 6 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6a. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar faisnéis maidir le gach leibhéal aicmiúcháin a mhalartú go héifeachtach, go héifeachtúil agus go slán idir a CSIRTanna féin agus CSIRTanna ó thríú tíortha ar an leibhéal céanna aicmithe.

Leasú  135

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 9 – mír 6 b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

6b. Gan dochar do dhlí an Aontais, go háirithe Rialachán (AE) 2016/679, oibreoidh CSIRTanna i gcomhar le CSIRTanna nó le comhlachtaí coibhéiseacha i dtíortha is iarrthóirí agus i dtríú tíortha eile sna Balcáin Thiar agus i gComhpháirtíocht an Oirthir agus, i gcás inar féidir, tabharfaidh siad cúnamh cibearshlándála dóibh.

Leasú  136

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 9 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

7. Déanfaidh na Ballstáit na CSIRTanna arna n-ainmniú i gcomhréir le mír 1, an comhordaitheoir CSIRT arna ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 6(1) agus a gcúraimí faoi seach arna soláthar i ndáil leis na heintitis dá dtagraítear in Iarscríbhinní I agus II a chur in iúl don Choimisiún gan moill mhíchuí.

7. Déanfaidh na Ballstáit na CSIRTanna arna n-ainmniú i gcomhréir le mír 1 agus an comhordaitheoir CSIRT arna ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 6(1), lena n-áiritear a gcúraimí faoi seach arna soláthar i ndáil leis na heintitis riachtanacha agus tábhachtacha, a chur in iúl don Choimisiún gan moill mhíchuí.

Leasú  137

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – teideal

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Ceanglais agus cúraimí CSIRTanna

Ceanglais, cumais theicniúla agus cúraimí CSIRTanna

Leasú  138

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) Beidh CSIRTanna feistithe le córas iomchuí chun iarrataí a bhainistiú agus a ródú, go háirithe, chun aistrithe éifeachtacha agus éifeachtúla a éascú;

(c) Beidh CSIRTanna feistithe le córas iomchuí chun iarrataí a aicmiú, a ródú agus a rianú, chun aistrithe éifeachtacha agus éifeachtúla a éascú go háirithe;

Leasú  139

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe c a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ca) Beidh cóid iompair iomchuí i bhfeidhm ag CSIRTanna chun rúndacht agus iontaofacht a gcuid oibríochtaí a áirithiú;

Leasú  140

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(d) Beidh a dóthain foirne ag CSIRTanna chun an infhaighteacht a áirithiú gach tráth;

(d) Beidh a dóthain foirne ag CSIRTanna chun an infhaighteacht a áirithiú gach tráth agus chun creataí oiliúna iomchuí a gcuid foirne a áirithiú;

Leasú  141

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 1 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) Beidh CSIRTanna feistithe le córais iomarcacha agus spás oibre cúltaca chun leanúnachas a seirbhísí a áirithiú;

(e) Beidh CSIRTanna feistithe le córais iomarcacha agus spás oibre cúltaca chun leanúnachas a seirbhísí agus acmhainneachtaí faireacháin fíor-ama a áirithiú, lena n-áirítear nascacht leathan ar fud líonraí, córais faisnéise, seirbhísí agus gléasanna;

Leasú  142

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 1 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

1a. Forbróidh CSIRTanna na cumais theicniúla seo a leanas ar a laghad:

 

(a) an cumas faireachán fíor-ama nó gar d’fhíor-am a dhéanamh ar líonraí agus ar chórais faisnéise, agus aimhrialtacht a bhrath;

 

(b) an cumas tacú le hionradh a chosc agus a bhrath;

 

(c) an cumas anailís sonraí fóiréinseacha casta a bhailiú agus a sheoladh, agus cibearbhagairtí a aisiompú;

 

(d) an cumas chun trácht mailíseach a scagadh;

 

(e) an cumas pribhléidí agus rialuithe daingne fíordheimhnithe agus rochtana a fhorfheidhmiú; agus

 

(f) an cumas anailís a dhéanamh ar chibearbhagairtí.

Leasú  143

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 2 – pointe a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a) faireachán a dhéanamh ar chibearbhagairtí, leochaileachtaí agus teagmhais ar an leibhéal náisiúnta;

(a) faireachán a dhéanamh ar chibearbhagairtí, leochaileachtaí agus teagmhais ar an leibhéal náisiúnta agus faisnéis faoi bhagairtí fíor-ama a fháil;

Leasú  144

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 2 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) luathrabhaidh, foláirimh agus fógraí a sholáthar agus faisnéis a scaipeadh ar eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha agus ar pháirtithe leasmhara ábhartha eile maidir le cibearbhagairtí, cibirleochaileachtaí agus cibirtheagmhais;

(b) luathrabhaidh, foláirimh agus fógraí a sholáthar agus faisnéis a scaipeadh ar eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha agus ar pháirtithe leasmhara ábhartha eile maidir le cibearbhagairtí, cibirleochaileachtaí agus cibirtheagmhais, gar d’fhíor-am más féidir;

Leasú  145

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 2 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) freagairt a thabhairt ar theagmhais;

(c) freagairt a thabhairt ar theagmhais agus cúnamh a thabhairt do na heintitis lena mbaineann;

Leasú  146

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 2 – pointe e

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(e) scanadh réamhghníomhach a sholáthar, arna iarraidh sin d’eintiteas, ar na líonraí agus ar na córais faisnéise a úsáidtear chun a seirbhísí a sholáthar;

(e) scanadh réamhghníomhach a sholáthar, arna iarraidh sin d’eintiteas nó i gcás bagairt thromchúiseach ar an tslándáil náisiúnta, ar na líonraí agus ar na córais faisnéise a úsáidtear chun a seirbhísí a sholáthar;

Leasú  147

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 2 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa) foráil a dhéanamh, arna iarraidh sin d’eintiteas, lena gcumasófar agus lena gcumrófaí logáil líonra chun sonraí a chosaint, lena n-áirítear sonraí pearsanta ar bhaint neamhúdaraithe;

Leasú  148

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 2 – pointe f b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fb) cuidiú a thabhairt uirlisí slána comhroinnte faisnéise a úsáid de bhun Airteagal 9(3).

Leasú  149

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 10 – mír 4 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Chun an comhar a éascú, déanfaidh CSIRTanna glacadh agus úsáid cleachtas, scéimeanna aicmithe agus tacsanomaíochtaí comhchoiteanna nó caighdeánaithe a chur chun cinn i ndáil leis an méid seo a leanas:

4. Chun an comhar a éascú, déanfaidh CSIRTanna uathmhalartú faisnéise, glacadh agus úsáid cleachtas, scéimeanna aicmithe agus tacsanomaíochtaí comhchoiteanna nó caighdeánaithe a chur chun cinn i ndáil leis an méid seo a leanas:

Leasú  150

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 11 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfaighidh a n-údaráis inniúla nó a CSIRTanna fógraí faoi theagmhais, agus faoi chibearbhagairtí agus neasteagmhais mhóra arna gcur isteach de bhun na Treorach seo. I gcás ina gcinneann Ballstát nach bhfaighidh a CSIRTanna na fógraí sin, tabharfar rochtain do CSIRTanna, a mhéid is gá chun a gcúraimí a dhéanamh, ar shonraí maidir le teagmhais a mbeidh fógra tugtha ag na heintitis fhíor-riachtanacha nó thábhachtacha fúthu, de bhun Airteagal 20.

2. Áiritheoidh na Ballstáit go bhfaighidh a CSIRTanna fógraí faoi theagmhais mhóra de bhun Airteagal 20 agus faoi chibearbhagairtí agus neasteagmhais de bhun Airteagal 27 tríd an bpointe iontrála aonair dá dtagraítear in Airteagal 20(4a).

Leasú  151

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 11 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. A mhéid is gá chun na cúraimí agus na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh comhar iomchuí idir na húdaráis inniúla agus na pointí teagmhála aonair agus na húdaráis forfheidhmithe dlí, na húdaráis cosanta sonraí, agus na húdaráis atá freagrach as bonneagar criticiúil de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil] agus na húdaráis airgeadais náisiúnta arna n-ainmniú i gcomhréir le Rialachán (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle39 [Rialachán DORA] laistigh den Bhallstát sin.

4. A mhéid is gá chun na cúraimí agus na hoibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo a chomhlíonadh, áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh comhar iomchuí idir na húdaráis inniúla, na pointí teagmhála aonair, CSIRTanna, na húdaráis forfheidhmithe dlí, na húdaráis rialála náisiúnta nó údaráis inniúla eile atá freagrach as líonraí cumarsáide leictreonaí poiblí nó as seirbhísí cumarsáide leictreonaí atá ar fáil go poiblí de bhun Threoir (AE) 2018/1972, na húdaráis cosanta sonraí, agus na húdaráis atá freagrach as bonneagar criticiúil de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil] agus na húdaráis airgeadais náisiúnta arna n-ainmniú i gcomhréir le Rialachán (AE) XXXX/XXXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle39 [Rialachán DORA] laistigh den Bhallstát sin i gcomhréir lena n-inniúlachtaí faoi seach.

__________________

__________________

39 [cuirtear isteach an teideal iomlán agus an tagairt foilseacháin IO nuair a nochtar iad]

39 [cuirtear isteach an teideal iomlán agus an tagairt foilseacháin IO nuair a nochtar iad]

Leasú  152

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 11 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Áiritheoidh na Ballstáit go soláthróidh a n-údaráis inniúla faisnéis go tráthrialta d’údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil] maidir le rioscaí cibearshlándála, cibearbhagairtí agus cibirtheagmhais lena ndéantar difear d’eintitis fhíor-riachtanacha arna sainaithint mar eintitis chriticiúla, nó mar eintitis atá coibhéiseach le heintitis chriticiúla, de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil], chomh maith leis na bearta arna ndéanamh ag údaráis inniúla mar fhreagairt ar na rioscaí agus ar na teagmhais sin.

5. Áiritheoidh na Ballstáit go soláthróidh a n-údaráis inniúla faisnéis go tráthrialta d’údaráis inniúla arna n-ainmniú de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil] maidir le rioscaí cibearshlándála, cibearbhagairtí agus cibirtheagmhais lena ndéantar difear d’eintitis fhíor-riachtanacha arna sainaithint mar eintitis chriticiúla, nó mar eintitis atá coibhéiseach le heintitis chriticiúla, de bhun Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil], chomh maith leis na bearta arna ndéanamh ag údaráis inniúla mar fhreagairt ar na rioscaí agus ar na teagmhais sin.

Leasú  153

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Beidh an Grúpa Comhair comhdhéanta d’ionadaithe ó na Ballstáit, ón gCoimisiún agus ó ENISA. Beidh an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí rannpháirteach i ngníomhaíochtaí an Ghrúpa Comhair mar bhreathnóir. Féadfaidh na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha (ÚMEnna) i gcomhréir le hAirteagal 17(5)(c) de Rialachán (AE) XXXX/XXXX [Rialachán DORA] a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí an Ghrúpa Comhair.

Beidh an Grúpa Comhair comhdhéanta d’ionadaithe ó na Ballstáit, ón gCoimisiún agus ó ENISA. Beidh Parlaimint na hEorpa agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí rannpháirteach i ngníomhaíochtaí an Ghrúpa Comhair mar bhreathnóirí. Féadfaidh na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha (ÚMEnna) i gcomhréir le hAirteagal 17(5)(c) de Rialachán (AE) XXXX/XXXX [Rialachán DORA] a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí an Ghrúpa Comhair.

Leasú  154

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 3 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an Grúpa Comhair a iarraidh ar ionadaithe ó pháirtithe leasmhara ábhartha a bheith rannpháirteach ina obair.

I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an Grúpa Comhair a iarraidh ar ionadaithe ó chomhlachtaí agus gníomhaireachtaí ábhartha de chuid an Aontais mar aon le geallsealbhóirí ábhartha, amhail an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí agus ionadaithe ón tionscal, a bheith rannpháirteach ina obair.

Leasú  155

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 4 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b) dea-chleachtais agus faisnéis a mhalartú i ndáil le cur chun feidhme na Treorach seo, lena n-áirítear i ndáil le cibearbhagairtí, cibirtheagmhais, cibirleochaileachtaí, neasteagmhais, tionscnaimh múscailte feasachta, oiliúintí, cleachtaí agus scileanna, fothú acmhainneachta chomh maith le caighdeáin agus sonraíochtaí teicniúla;

(b) dea-chleachtais agus faisnéis a mhalartú i ndáil le cur chun feidhme na Treorach seo, lena n-áirítear i ndáil le cibearbhagairtí, cibirtheagmhais, cibirleochaileachtaí, neasteagmhais, tionscnaimh múscailte feasachta, oiliúintí, cleachtaí agus scileanna, fothú acmhainneachta, caighdeáin agus sonraíochtaí teicniúla, chomh maith le heintitis riachtanacha agus thábhachtacha a shainaithint;

Leasú  156

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 4 – pointe b a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) na réitigh náisiúnta a mhapáil chun comhoiriúnacht na réiteach cibearshlándála a chuirtear i bhfeidhm ar gach earnáil ar leith ar fud an Aontais a chur chun cinn.

Leasú  157

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 4 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) comhairle a mhalartú agus dul i gcomhar leis an gCoimisiún maidir le tionscnaimh beartais maidir leis an gcibearshlándáil atá ag teacht chun cinn;

(c) comhairle a mhalartú agus dul i gcomhar leis an gCoimisiún maidir le tionscnaimh bheartais cibearshlándála atá ag teacht chun cinn agus comhsheasmhacht fhoriomlán na gceanglas cibearshlándála earnáil-sonrach;

Leasú  158

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 4 – pointe f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(f) tuarascálacha a phlé maidir leis an athbhreithniú piaraí dá dtagraítear in Airteagal 16(7);

(f) tuarascálacha a phlé maidir leis an athbhreithniú piaraí dá dtagraítear in Airteagal 16(7) agus conclúidí agus moltaí a tharraingt suas;

Leasú  159

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 4 – pointe f a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(fa) measúnuithe comhordaithe ar rioscaí slándála a dhéanamh a fhéadfar a thionscnamh de bhun Airteagal 19(1), i gcomhar leis an gCoimisiún agus le ENISA;

Leasú  160

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 4 – pointe k a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ka) tuarascálacha ar an taithí a fuarthas ar leibhéal straitéiseach agus oibríochtúil a chur faoi bhráid an Choimisiúin chun críche an athbhreithnithe dá dtagraítear in Airteagal 35;

Leasú  161

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 4 – pointe k b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(kb) measúnú bliantúil a chur ar fáil i gcomhar le ENISA, le Europol agus le hinstitiúidí náisiúnta um fhorfheidhmiú an dlí ar a bhfuil coirpigh bogearraí éirice á gcoinneáil ag tríú tíortha.

Leasú  162

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 12 – mír 8

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

8. Tiocfaidh an Grúpa Comhair le chéile go tráthrialta agus uair sa bhliain ar a laghad le Grúpa na nEintiteas Criticiúil maidir leis an Athléimneacht arna bhunú faoi Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil] chun comhar straitéiseach agus malartú faisnéise a chur chun cinn.

8. Tiocfaidh an Grúpa Comhair le chéile go tráthrialta agus dhá uair sa bhliain ar a laghad le Grúpa na nEintiteas Criticiúil maidir leis an Athléimneacht arna bhunú faoi Threoir (AE) XXXX/XXXX [An Treoir maidir le hAthléimneacht Eintiteas Criticiúil] chun comhar straitéiseach agus malartú faisnéise a éascú.

Leasú  163

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 13 – mír 3 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) comhroinnt agus aistriú teicneolaíochta agus beart, beartas, dea-chleachtas agus creat ábhartha i measc na CSIRTanna a éascú;

Leasú  164

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 13 – mír 3 – pointe b a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(ba) an idir-inoibritheacht a áirithiú i ndail le caighdeáin comhroinnte faisnéise;

Leasú  165

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 14 – mír 1

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Chun tacú le teagmhais chibearshlándála agus géarchéimeanna cibearshlándála ar scála mór a bhainistiú go comhordaithe ar an leibhéal oibríochtúil agus chun malartú tráthrialta faisnéise i measc na mBallstát agus institiúidí, chomhlachtaí agus ghníomhaireachtaí an Aontais a áirithiú, bunaítear leis seo an Líonra Eorpach um Eagrú an Idirchaidrimh maidir le Cibearghéarchéimeanna (AE-CyCLONe).

1. Chun tacú le teagmhais chibearshlándála agus géarchéimeanna cibearshlándála ar mhórscála a bhainistiú go comhordaithe ar an leibhéal oibríochtúil agus chun malartú tráthrialta faisnéise ábhartha i measc na mBallstát agus institiúidí, chomhlachtaí agus ghníomhaireachtaí an Aontais a áirithiú, bunaítear leis seo an Líonra Eorpach um Eagrú an Idirchaidrimh maidir le Cibearghéarchéimeanna (AE-CyCLONe).

Leasú  166

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 14 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Beidh AE-CyCLONe comhdhéanta de na hionadaithe ó údaráis bainistíochta géarchéime na mBallstát arna n-ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 7, ón gCoimisiún agus ó ENISA. Soláthróidh ENISA rúnaíocht an líonra agus tacóidh sé le malartú faisnéise slán.

2. Beidh AE - CyCLONe comhdhéanta de na hionadaithe ó údaráis bainistíochta géarchéime na mBallstát arna n-ainmniú i gcomhréir le hAirteagal 7, leis an gCoimisiún agus le ENISA. Soláthróidh ENISA rúnaíocht AE - CyCLONe agus tacóidh sé le malartú faisnéise slán.

Leasú  167

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 14 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5. Tuairisceoidh AE-CyCLONe go tráthrialta don Ghrúpa Comhair maidir le cibearbhagairtí, cibirtheagmhais agus cibirthreochtaí, agus díreoidh sé go háirithe ar a dtionchar ar eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha.

5. Tuairisceoidh AE-CyCLONe go tráthrialta don Ghrúpa Comhair maidir le teagmhais agus géarchéimeanna ar mhórscála, chomh maith le treochtaí, agus díreoidh sé go háirithe ar a dtionchar ar eintitis fhíor-riachtanacha agus thábhachtacha.

Leasú  168

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 15 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Eiseoidh ENISA, i gcomhar leis an gCoimisiún, tuarascáil dhébhliantúil maidir le staid na cibearshlándála san Aontas. Áireofar sa tuarascáil measúnú ar an méid seo a leanas go háirithe:

1. Eiseoidh ENISA, i gcomhar leis an gCoimisiún, tuarascáil dhébhliantúil maidir le staid na cibearshlándála san Aontas agus déanfaidh sé í a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus í a thíolacadh don Pharlaimint. Cuirfear an tuarascáil ar fáil i bhformáid mheaisín-inléite agus áireofar measúnú sa tuarascáil ar an méid seo a leanas go háirithe:

Leasú  169

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 15 – mír 1 – pointe a a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(aa) leibhéal ginearálta na feasachta ar an gcibearshlándáil agus an tsláinteachais i measc saoránach agus eintiteas, lena n-áirítear FBManna, chomh maith le leibhéal ginearálta slándála na ngléasanna nasctha;

Leasú  170

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 15 – mír 1 – pointe c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(c) innéacs cibearshlándála lena ndéantar foráil maidir le measúnú comhiomlánaithe ar leibhéal aibíochta na gcumas cibearshlándála.

(c) innéacs cibearshlándála lena ndéantar foráil maidir le measúnú comhiomlánaithe ar leibhéal aibíochta na gcumas cibearshlándála ar fud an Aontais, lena n-áirítear ailíniú straitéisí cibearshlándála náisiúnta na mBallstát.

Leasú  171

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 15 – mír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

2. Áireofar sa tuarascáil moltaí beartais áirithe chun leibhéal na cibearshlándála a mhéadú ar fud an Aontais agus achoimre ar na torthaí le haghaidh na tréimhse ar leith ó Thuarascálacha AE ar Staid Theicniúil na Cibearshlándála de chuid na Gníomhaireachta arna n-eisiúint ag ENISA i gcomhréir le hAirteagal 7(6) de Rialachán (AE) 2019/881.

2. Áireofar sa tuarascáil sainaithint áirithe na gconstaicí agus na moltaí beartais chun leibhéal na cibearshlándála a mhéadú ar fud an Aontais agus achoimre ar na torthaí le haghaidh na tréimhse ar leith ó Thuarascálacha AE ar Staid Theicniúil na Cibearshlándála de chuid na Gníomhaireachta arna n-eisiúint ag ENISA i gcomhréir le hAirteagal 7(6) de Rialachán (AE) 2019/881.

Leasú  172

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 15 – mír 2 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

2a. Ullmhóidh ENISA, i gcomhar leis an gCoimisiún agus le treoir ón nGrúpa Comhair agus ó líonra CSIRTanna, an mhodheolaíocht lena n-áirítear athróga ábhartha an innéacs cibearshlándála dá dtagraítear i mír 1, pointe (c).

Leasú  173

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 16 – mír 1 – an chuid réamhráiteach

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

1. Bunóidh an Coimisiún, tar éis comhairliúchán a dhéanamh leis an nGrúpa Comhair agus ENISA, agus ar a dhéanaí faoi 18 mí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo, modheolaíocht agus ábhar córais athbhreithniúcháin piaraí chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht bheartais chibearshlándála na mBallstát. Déanfaidh saineolaithe teicniúla cibearshlándála ó na Ballstáit na hathbhreithnithe, murab ionann agus an ceann a athbhreithníodh, agus cumhdófar an méid seo a leanas iontu ar a laghad:

1. Bunóidh an Coimisiún, tar éis comhairliúchán a dhéanamh leis an nGrúpa Comhair agus ENISA, agus ar a dhéanaí faoi ... [18 mí tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo], modheolaíocht agus ábhar córais athbhreithniúcháin piaraí chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht bheartais chibearshlándála na mBallstát. Déanfaidh saineolaithe teicniúla cibearshlándála ó dhá Bhallstát ar a laghad, murab ionann agus an Ballstát arna athbhreithniú, na hathbhreithnithe piaraí i gcomhairle le ENISA agus cumhdófar an méid seo a leanas iontu ar a laghad:

Leasú  174

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 16 – mír 1 – pointe iii

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(iii) cumais agus éifeachtacht oibríochtúil CSIRTanna;

(iii) cumais agus éifeachtacht oibríochtúil CSIRTanna maidir lena gcúraimí a chur i gcrích;

Leasú  175

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 16 – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3. Déanfaidh an Coimisiún, le tacaíocht ó ENISA, cinneadh maidir le gnéithe eagraíochtúla na n-athbhreithnithe piaraí, agus, tar éis comhairliúchán a dhéanamh leis an nGrúpa Comhair, beidh siad bunaithe ar chritéir a shainítear sa mhodheolaíocht dá dtagraítear i mír 1. Le hathbhreithnithe piaraí déanfar measúnú ar na gnéithe dá dtagraítear i mír 1 le haghaidh na mBallstát agus na n-earnálacha uile, lena n-áirítear saincheisteanna spriocdhírithe a bhaineann go sonrach le Ballstát amháin nó le roinnt Ballstát nó le hearnáil amháin nó le roinnt earnálacha.

3. Déanfaidh an Coimisiún, le tacaíocht ó ENISA, cinneadh maidir le gnéithe eagraíochtúla na n-athbhreithnithe piaraí, agus, tar éis comhairliúchán a dhéanamh leis an nGrúpa Comhair, beidh siad bunaithe ar chritéir a shainítear sa mhodheolaíocht dá dtagraítear i mír 1. Le hathbhreithnithe piaraí déanfar measúnú ar na gnéithe dá dtagraítear i mír 1 le haghaidh na mBallstát agus na n-earnálacha uile, lena n-áirítear saincheisteanna spriocdhírithe a bhaineann go sonrach le Ballstát amháin nó le roinnt Ballstát nó le hearnáil amháin nó le roinnt earnálacha. Cuirfidh na saineolaithe ainmnithe a dhéanfaidh an t-athbhreithniú na saincheisteanna spriocdhírithe sin in iúl don Bhallstát atá faoi athbhreithniú piaraí, sula dtosófar air.

Leasú  176

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 16 – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a. Sula gcuirfear tús leis an bpróiseas athbhreithnithe piaraí, déanfaidh an Ballstát a bheidh faoin athbhreithniú piaraí féinmheasúnú ar na gnéithe a athbhreithníodh agus soláthróidh sé an féinmheasúnú sin do na saineolaithe ainmnithe.

Leasú  177

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 16 – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

4. Is éard a bheidh i gceist le hathbhreithnithe piaraí cuairteanna iarbhír nó malartuithe lasmuigh den láthair. I bhfianaise phrionsabal an dea-chomhair, déanfaidh na Ballstáit a ndéanfar athbhreithniú orthu an fhaisnéis arna hiarraidh a sholáthar do na saineolaithe ainmnithe, ar faisnéis í a bhfuil gá léi chun measúnú a dhéanamh ar na gnéithe athbhreithnithe. Aon fhaisnéis a fhaightear tríd an athbhreithniú piaraí, úsáidfear chun na críche sin amháin í. Ní dhéanfaidh na saineolaithe atá rannpháirteach san athbhreithniú piaraí aon fhaisnéis íogair ná rúnda a fhaightear i gcúrsa an athbhreithnithe sin a nochtadh d’aon tríú páirtithe.

4. Is éard a bheidh i gceist le hathbhreithnithe piaraí cuairteanna iarbhír nó malartuithe lasmuigh den láthair. I bhfianaise phrionsabal an dea-chomhair, déanfaidh na Ballstáit a ndéanfar athbhreithniú orthu an fhaisnéis arna hiarraidh a sholáthar do na saineolaithe ainmnithe, ar faisnéis í a bhfuil gá léi chun measúnú a dhéanamh ar na gnéithe athbhreithnithe. Forbróidh an Coimisiún, i gcomhar le ENISA, cóid iompair iomchuí a bheidh mar bhonn agus mar thaca ag modhanna oibre na saineolaithe ainmnithe. Aon fhaisnéis a fhaightear tríd an athbhreithniú piaraí, úsáidfear chun na críche sin amháin í. Ní dhéanfaidh na saineolaithe atá rannpháirteach san athbhreithniú piaraí aon fhaisnéis íogair ná rúnda a fhaightear i gcúrsa an athbhreithnithe sin a nochtadh d’aon tríú páirtithe.

Leasú  178

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 16 – mír 6

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

6. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar aon riosca i leith coinbhleacht leasa a bhaineann leis na saineolaithe ainmnithe a nochtadh do na Ballstáit eile, don Choimisiún agus do ENISA gan moill mhíchuí.

6. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar aon riosca i leith coinbhleacht leasa a bhaineann leis na saineolaithe ainmnithe a nochtadh do na Ballstáit eile, don Choimisiún agus do ENISA, sula gcuirfear tús leis an bpróiseas athbhreithnithe piaraí.

Leasú  179

 

Togra le haghaidh treorach

Airteagal 16 – mír 7

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú