Διαδικασία : 2020/2255(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0314/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0314/2021

Συζήτηση :

PV 23/11/2021 - 10
CRE 23/11/2021 - 10

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10
PV 25/11/2021 - 8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0472

<Date>{04/11/2021}4.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0314/2021</NoDocSe>
PDF 294kWORD 94k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση</Titre>

<DocRef>(2020/2255(INL))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Abir Al-Sahlani</Depute>

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 47 του Κανονισμού)

Συντάκτρια της πρότασης: Abir Al-Sahlani)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση

(2020/2255(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 79 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 45,

 έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και ιδίως τις αρχές 5, 10, 12 και 16,

 έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και ιδίως το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου αριθ. 4,

 έχοντας υπόψη το κεκτημένο της Ένωσης για τη νόμιμη μετανάστευση που αναπτύχθηκε μεταξύ 2003 και 2021, το οποίο ρυθμίζει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, καθώς και τα δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται στην Ένωση, και περιλαμβάνει:

 την οδηγία (EE) 2021/1883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2021, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, και την κατάργηση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου[1],

 την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair)[2],

 την οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία[3],

 την οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης[4],

 την οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος[5],

 την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών[6],

 την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες[7],

 την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης[8],

 έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας[9],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013[10],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1149 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 883/2004, (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) 2016/589 και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2016/344[11],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, σχετικά με τη νόσο COVID-19 και τη μετανάστευση, και ιδίως το υπ’ αριθ. 12,

 έχοντας υπόψη το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική,

 έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 29ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «Έλεγχος καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση» («έλεγχος καταλληλότητας»),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Μεταρρύθμιση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και προώθηση των νόμιμων οδών προς την Ευρώπη»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Σεπτεμβρίου 2018, με τίτλο «Προώθηση νόμιμων οδών προς την Ευρώπη: απαραίτητο στοιχείο για μια ισορροπημένη και συνολική μεταναστευτική πολιτική»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης και την πολιτική δήλωση που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικής για τη μετανάστευση στη Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015, και ειδικότερα τα αντίστοιχα μέρη τους σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση και την κινητικότητα,

 έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2021, με τίτλο «Talent Partnerships: Commission launches new initiative to address EU skills shortages and improve migration cooperation with partner countries» (Εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων: Η Επιτροπή δρομολογεί νέα πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων της ΕΕ και να βελτιώσει τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους στον τομέα της μετανάστευσης),

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής του Απριλίου 2020, με τίτλο «Immigrant key workers: Their contribution to Europe’s COVID-19 response» (Μετανάστες εργαζόμενοι σε τομείς ζωτικής σημασίας: η συμβολή τους στην αντιμετώπιση της COVID-19 από την Ευρώπη), και την τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής του Μαΐου 2020, με τίτλο «A vulnerable workforce: Migrant workers in the COVID-19 pandemic» (Ένα ευάλωτο εργατικό δυναμικό: μετανάστες εργαζόμενοι στην πανδημία COVID-19),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση[12],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με την ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19[13],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με νέες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, το οποίο βασίστηκε σε έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων[14],

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών τον Σεπτέμβριο του 2015, με τίτλο «Exploring new avenues for legislation for labour migration to the European Union» (Διερεύνηση νέων οδών για τη νομοθεσία σχετικά με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση),

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε το Θεματικό Τμήμα Δικαιωμάτων των Πολιτών και Συνταγματικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Πολιτικών τον Οκτώβριο του 2015, με τίτλο «EU cooperation with third countries in the field of migration» (Συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης),

 έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπόνησε η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Μάρτιο του 2019, με τίτλο «The cost of non-Europe in the area of legal migration» (Το κόστος της μη Ευρώπης στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης),

 έχοντας υπόψη το ερευνητικό έγγραφο της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Σεπτεμβρίου 2021, με τίτλο «European added value of EU legal migration policy and law» (Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση),

 έχοντας υπόψη τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και ιδίως το άρθρο 13,

 έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση, της 19ης Δεκεμβρίου 2018,

 έχοντας υπόψη τους διεθνείς κανόνες εργασίας σχετικά με τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού που εγκρίθηκαν από τη Διεθνή Διάσκεψη Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1990,

 έχοντας υπόψη τις μελέτες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για τη νόμιμη μετανάστευση,

 έχοντας υπόψη το έργο και τις εκθέσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του Κέντρου Παγκόσμιας Ανάπτυξης, της 15ης Ιουλίου 2019, με τίτλο «Maximising the Shared Benefits of Legal Migration Pathways: Lessons from Germany’s Skills Partnerships» (Μεγιστοποίηση των κοινών οφελών των νόμιμων μεταναστευτικών οδών: Διδάγματα από τις συμπράξεις για τις δεξιότητες της Γερμανίας),

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης με τίτλο «Africa Migration Report: Challenging the narrative» (Έκθεση για τη μετανάστευση από την Αφρική: αμφισβήτηση της αφήγησης), η οποία δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Αυγούστου 2021, με τίτλο «The European Commission’s New Pact on Migration and Asylum - Horizontal substitute impact assessment» (Το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο - Οριζόντια υποκατάστατη εκτίμηση αντικτύπου),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0314/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη εφαρμογή των υφιστάμενων νομικών πράξεων για τη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού είναι εξίσου σημαντική με την υποβολή πρότασης για νέες νομικές πράξεις·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), «[η] Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη καθώς και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της»·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η EE είναι ένας από τους κύριους επενδυτές στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στις γειτονικές χώρες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία πρόσθετων νόμιμων οδών σε επίπεδο Ένωσης θα μπορούσε να παράσχει στα κράτη μέλη ένα εργαλείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν κατάλληλα τις επικείμενες δημογραφικές προκλήσεις, να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των αγορών εργασίας που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από το εγχώριο εργατικό δυναμικό, και να ενισχύσουν την αντιστοιχία δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2020, 23 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών διέμεναν νόμιμα στα κράτη μέλη, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 5,1 % του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης[15]·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαμηλό ποσοστό έκδοσης αδειών διαμονής επί μακρόν διαμένοντος δείχνει ότι ενδέχεται να υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της ελκυστικότητάς τους, κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αναθεώρηση της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα πλεονεκτήματα της κατοχής άδειας διαμονής μακράς διαρκείας της ΕΕ και να υπάρξει προσέγγιση των εθνικών νομοθετικών συστημάτων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής, η οποία εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2020[16], η διάμεση ηλικία του πληθυσμού της Ένωσης είναι σήμερα τα 44 έτη, σημειώνει επί χρόνια διαρκή αύξηση και θα συνεχίσει να αυξάνεται τουλάχιστον για τις επόμενες δύο δεκαετίες·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση αυτή σημαίνει ότι κατά τις προσεχείς δεκαετίες η ΕΕ θα αντιμετωπίσει αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, ενώ το ποσοστό του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας αναμένεται να μειωθεί κατά την ίδια περίοδο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος καταλληλότητας δείχνει ότι οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης για τη νόμιμη μετανάστευση έχουν συμβάλει σε περιορισμένο μόνο βαθμό στην προσέλκυση των δεξιοτήτων και των ταλέντων που χρειάζονται η αγορά εργασίας και η οικονομία της ΕΕ και ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι κατακερματισμένο και παρουσιάζει ορισμένα κενά, καθώς και προβλήματα εφαρμογής·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας καταδεικνύουν ότι οι αποτελεσματικές πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης είναι καίριας σημασίας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δήλωσε η Επίτροπος Ylva Johansson, με αφορμή την εναρκτήρια εκδήλωση για τις εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων στις 11 Ιουνίου 2021, ο στρατηγικός στόχος της Επιτροπής είναι να αντικαταστήσει την παράτυπη μετανάστευση με νόμιμες οδούς[17]·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τις θεωρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως θετικό κίνητρο για τη συνεργασία με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης εφαρμογή του πρόσφατα αναθεωρημένου κώδικα θεωρήσεων[18] και οι περαιτέρω προσπάθειες για τη διευκόλυνση της χορήγησης θεωρήσεων με τρίτες χώρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της μεταναστευτικής πολιτικής, όπως περιγράφεται στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών θα συμβάλει στον εντοπισμό περιπτώσεων κατάχρησης των θεωρήσεων·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πλαίσια εταιρικής σχέσης μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών μπορούν να αποτελέσουν καίριας σημασίας εργαλείο για την επιτάχυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων των νόμιμων μεταναστών εργαζομένων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη συνάψει επιτυχείς εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες για τη δημιουργία νόμιμης οδού μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού και για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας σε μικρότερη κλίμακα μέσω πιλοτικών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων θα πρέπει να βασίζονται στα θετικά διδάγματα που αντλήθηκαν από τα εν λόγω έργα·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανεωμένη ευρωπαϊκή σύμπραξη για την ένταξη με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης της μελλοντικής συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναντιστοιχία δεξιοτήτων στις αγορές εργασίας των κρατών μελών έχει αποδειχθεί πολύ δαπανηρή για την Ένωση, με αποτέλεσμα η οικονομία της να χάνει πάνω από το 2 % της παραγωγικότητας ετησίως, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής του 2018[19]· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην εν λόγω μελέτη, η αναντιστοιχία παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα, από τους μάγειρες και οδηγούς φορτηγών μέχρι τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω μελέτη, τα ισχύοντα νομοθετικά συστήματα δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ παραμένει οικονομικά ανταγωνιστική βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αγορών εργασίας των κρατών μελών·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2017, περίπου 3,1 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής μακράς διαρκείας της ΕΕ, σε σύγκριση με περίπου 7,1 εκατομμύρια υπηκόους τρίτων χωρών που κατείχαν εθνική άδεια διαμονής μακράς διαρκείας[20]·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο κύριοι στόχοι της οδηγίας 2011/98/ΕΕ είναι η διευκόλυνση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής και η διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αξιολόγηση της εν λόγω οδηγίας στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας και στην έκθεση για την εφαρμογή της εντοπίζονται ορισμένες ελλείψεις όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις αυτές, η Επιτροπή, στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, ανακοίνωσε σειρά νέων πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές εξελίξεις έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία πολλοί εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι της Ένωσης εργάζονται εξ αποστάσεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως είναι σήμερα εγκλωβισμένοι σε μια νόμιμη γκρίζα ζώνη, καθώς δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση κλασικής άδειας εργασίας σε ένα κράτος μέλος[21]·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν θεσπίσει «θεωρήσεις για ψηφιακούς νομάδες», οι οποίες αποσκοπούν να διευκολύνουν τη διαμονή των εξ αποστάσεως εργαζομένων ή των εξ αποστάσεως αυτοαπασχολουμένων σε ένα κράτος μέλος και να τους δώσουν τη δυνατότητα να εργαστούν[22]·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βελτιωμένα νομοθετικά συστήματα για τη νόμιμη μετανάστευση του εργατικού δυναμικού αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2020, με τίτλο «Immigrant Key Workers: Their contribution to Europe’s COVID-19 response» [Μετανάστες εργαζόμενοι σε τομείς ζωτικής σημασίας: η συμβολή τους στην αντιμετώπιση της COVID-19 από την Ευρώπη], κατά μέσο όρο το 13 % των εργαζομένων καίριας σημασίας για τις κοινωνίες είναι μετανάστες στην Ένωση, γεγονός που καταδεικνύει ότι διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην ικανότητα της Ένωσης να αντιμετωπίσει την πανδημία COVID-19·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων διαμονής των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και του εργοδότη τους τους εκθέτει σε πιθανή εργασιακή εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν διατυπωθεί εκκλήσεις να καταργηθούν σταδιακά αυτές οι άδειες και να επιτρέπεται, αντίθετα, στους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών να αλλάξουν εργοδότη χωρίς να χάσουν την άδεια εργασίας τους[23]·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2009/52/ΕΚ προβλέπει κυρώσεις και μέτρα που μπορούν να εφαρμοστούν κατά των εργοδοτών που εκμεταλλεύονται παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει νόμιμα στην Ένωση μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και θα πρέπει να επωφελούνται από το ίδιο επίπεδο προστασίας·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έχει ενισχύσει τη διασυνοριακή επιχειρησιακή της ικανότητα να υποστηρίζει και να ενισχύει τις εθνικές επιθεωρήσεις και αρχές εργασίας, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους, προκειμένου να προωθήσει τη δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και να αντιμετωπίσει τη διασυνοριακή απάτη και κατάχρηση·

1. θεωρεί ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες δημογραφικές προκλήσεις στα κράτη μέλη με δεδομένα που δείχνουν ότι το ποσοστό των κατοίκων ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να είναι περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού της Ένωσης έως το 2050[24], γεγονός που θα προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων[25], η Ένωση πρέπει να παρουσιάσει νέες οδούς νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού προς την Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το γεγονός ότι οι αγορές εργασίας των κρατών μελών είναι διαφορετικές και αντιμετωπίζουν διαφορετικά είδη ελλείψεων και προκλήσεων· είναι της άποψης ότι οι νέοι αυτοί δίαυλοι θα αποδειχθούν απολύτως απαραίτητοι για την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και της παγκόσμιας επιρροής της ως υπέρμαχου της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ελεύθερου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και ως πρωτοπόρου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· σημειώνει ότι αυτές οι νέες οδοί θα πρέπει να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και να μειώνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες· σημειώνει περαιτέρω ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, εάν περιορίζονταν τα εμπόδια στη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού και μειώνονταν οι διακρίσεις στην αγορά εργασίας σε βάρος των εργαζομένων από τρίτες χώρες, θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να σημειωθεί αύξηση του ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά περίπου 74 δισεκατομμύρια EUR ετησίως[26]· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα υψηλά εμπόδια στη νόμιμη μετανάστευση εργατικού δυναμικού συνεπάγονται μειωμένη ελκυστικότητα για την Ένωση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για εργαζομένους όλων των επιπέδων δεξιοτήτων· τονίζει ότι η θέσπιση νέων νόμιμων οδών εισόδου των μεταναστών στην ΕΕ θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια αύξηση του ΑΕγχΠ έως και 37,6 δισεκατομμύρια EUR[27]·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, με βάση το άρθρο 79 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, ιδίως τα στοιχεία α) και β), πρόταση πράξης η οποία, ως δέσμη προτάσεων για τη διευκόλυνση και την προώθηση της εισόδου και της κινητικότητας εντός της Ένωσης των νομίμως διακινούμενων υπηκόων τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση για εργασία ή διαθέτουν ήδη άδεια εργασίας, και μέσω της ευθυγράμμισης των διατάξεων των ισχυουσών οδηγιών για τη νόμιμη μετανάστευση, θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ενίσχυση της εναρμόνισης, στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα η ίση μεταχείριση, και στην πρόληψη της εργασιακής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης· σημειώνει ότι μια τέτοια νέα πράξη για τη στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες και ενός μεγαλύτερου βαθμού κινητικότητας παραμένει μία από τις κύριες απαντήσεις στις τρέχουσες αναντιστοιχίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας·

3. θεωρεί ότι η δημιουργία δεξαμενής ταλέντων της Ένωσης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εργασίας με σκοπό τη νόμιμη μετανάστευση σε κράτος μέλος, καθώς και για τους εγκατεστημένους στην Ένωση εργοδότες που αναζητούν δυνητικούς εργαζομένους σε τρίτες χώρες, θα αποτελούσε ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου από την προτεινόμενη πράξη σκοπού, καλεί δε την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη δημιουργία αυτής της δεξαμενής ταλέντων στην πρότασή της· προτείνει στην Επιτροπή να συμπεριλάβει στη δεξαμενή ταλέντων ένα δίκτυο ταλέντων εξ αποστάσεως εργασίας της Ένωσης, το οποίο θα επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να εργάζονται εξ αποστάσεως από κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένουν, και προτείνει επίσης στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να κατανοήσουν καλύτερα τα οφέλη και τις προκλήσεις της εξ αποστάσεως πρόσληψης ταλέντων υπηκόων τρίτων χωρών, και να προωθήσουν τη δίκαιη εξ αποστάσεως πρόσληψη διεθνών ταλέντων· επισημαίνει ότι η χρήση ενός τέτοιου δικτύου θα ήταν προαιρετική για τα κράτη μέλη·

4. στηρίζει τη δήλωση της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της, της 23ης Σεπτεμβρίου 2020, σχετικά με ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, όσον αφορά την ενίσχυση της καλόπιστης βραχυπρόθεσμης κινητικότητας, η οποία θα μπορούσε να συμπληρώσει τις νόμιμες οδούς, ιδίως για σκοπούς έρευνας ή μελέτης, προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία σε πρώιμο στάδιο με τρίτες χώρες, ζητεί δε από την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω αυτήν την κατεύθυνση·

5. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη το άρθρο 15 παράγραφος 1 της μερικής προσωρινής συμφωνίας του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναδιατυπωμένη οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής, ώστε να μειωθεί έτσι ο αρνητικός αντίκτυπος της αναγκαστικής αδράνειας έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου·

6. εκφράζει μεν την ικανοποίησή του για την οδηγία (ΕΕ) 2021/1883, αλλά την θεωρεί ανεπαρκή λόγω του γεγονότος ότι οι αγορές εργασίας της Ένωσης χρειάζονται επίσης εργαζομένους χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης, έστω κι αν οι ανάγκες αυτές διαφέρουν· σημειώνει ότι η Ένωση εξαρτάται ήδη από αυτούς σε βασικούς τομείς, όπως για παράδειγμα η γεωργία και η υγειονομική περίθαλψη[28]· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, τη συμπερίληψη στην πρότασή της ενός φιλόδοξου συστήματος για την εισδοχή εργαζομένων χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη δημιουργία ενός πλαισίου για την επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων των υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, βάσει αντικειμενικών και ενιαίων κριτηρίων, προκειμένου να διευκολυνθεί η έγκαιρη ένταξή τους στην αγορά εργασίας· ζητεί το πλαίσιο για την επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και προσόντων να διασφαλίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών τυγχάνουν πάντα δίκαιης μεταχείρισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επικύρωσης και αναγνώρισης, να επιτρέπει αποτελεσματικά συστήματα και διαδικασίες και να διευκολύνει την απόκτηση πληροφοριών με αποτελεσματικό και εύκολο τρόπο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιμείνει ώστε οι εθνικές αρχές να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να προωθήσει με κάθε δυνατό μέσο, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων εκστρατειών, την αναθεωρημένη οδηγία για την μπλε κάρτα (οδηγία (ΕΕ) 2021/1883), μεταξύ άλλων στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στον τομέα ΤΠ, όπου οι δεξιότητες αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τα επαγγελματικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 26, σε συνδυασμό με το παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας· υπενθυμίζει ωστόσο ότι, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, το εν λόγω άρθρο «δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχομένων υπηκόων τρίτων χωρών, προερχομένων από τρίτες χώρες, στο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας»:

7. θεωρεί ότι η Ένωση χρειάζεται να προσελκύσει περισσότερους αυτοαπασχολούμενους και επιχειρηματίες και να ενισχύσει την καινοτομία, για παράδειγμα μέσω της κινητικότητας των νέων και των νομαδικών προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της ένα πανευρωπαϊκό σύστημα εισδοχής για την είσοδο και διαμονή αυτοαπασχολουμένων και επιχειρηματιών, το οποίο θα βασίζεται σε αντικειμενικά και ομοιόμορφα κριτήρια και θα απευθύνεται ιδίως σε εκείνους που συστήνουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και σε υψηλής κινητικότητας αυτοαπασχολούμενους υπηκόους τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, ώστε η Ένωση να συνεχίσει να διαδραματίζει καίριο ρόλο στην παγκόσμια αγορά και να είναι ανταγωνιστική, αυξάνοντας την ευελιξία, την ευρωστία, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας της, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες ευκαιρίες για οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση· εμμένει στην άποψη ότι τα προτεινόμενα συστήματα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που προάγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και προωθούν την ίση μεταχείριση των εργαζομένων από τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει θεώρηση πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος πέντε έτη, προκειμένου να επιτραπεί σε αυτήν την κατηγορία υπηκόων τρίτων χωρών να εισέρχονται στην Ένωση έως και 90 ημέρες ετησίως·

8. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της ένα πλαίσιο για εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων με τρίτες χώρες, στο οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, προσαρμοσμένο στις συνθήκες που επικρατούν και στα οφέλη για τις οικείες χώρες αποστολής και υποδοχής, και το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης βασισμένα στις δεξιότητες, ιδίως δοκιμασίες επάρκειας, παρατήρηση και προσομοιώσεις στον χώρο εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το εν λόγω πλαίσιο επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να ασκεί πλήρως τον ρόλο του όσον αφορά τον έλεγχο και την αξιολόγηση και ότι η πρόταση περιλαμβάνει κατάλληλους μηχανισμούς για την πρόληψη της εργασιακής εκμετάλλευσης και την εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης· υπογραμμίζει ότι πηγή έμπνευσης για τις εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων είναι οι υφιστάμενες συμφωνίες με βάση τις δεξιότητες στα κράτη μέλη και ότι οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων θα πρέπει να αναπτυχθούν σε διαβούλευση με τους αρμόδιους οργανισμούς τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες·

9. υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μια διαφορετική και ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της Ένωσης και των τρίτων χωρών στον τομέα της μετανάστευσης· καλεί την Ένωση να επιδιώξει τη σύναψη επίσημων συμφωνιών με τις χώρες εταίρους σχετικά με τη μεταναστευτική κινητικότητα·

10. χαιρετίζει την προγραμματισμένη αναθεώρηση της οδηγίας 2011/98/ΕΕ από την Επιτροπή· σημειώνει ότι ένας από τους στόχους της εν λόγω οδηγίας είναι η απλούστευση και εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις άδειες που ισχύουν επί του παρόντος στα κράτη μέλη και η προώθηση της ίσης μεταχείρισης, και ότι οι στόχοι αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί πλήρως, καθώς ορισμένες από τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας έχουν εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους σε ολόκληρη την Ένωση· θεωρεί, επιπλέον, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, πρώτον και κύριον, για να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη· δεύτερον, για να διασφαλίσει την τροποποίηση της οδηγίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή αιτήσεων για ενιαία άδεια τόσο από το έδαφος κράτους μέλους όσο και από τρίτη χώρα· και, τρίτον, για να ρυθμίσει με σαφήνεια τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης εισόδου προκειμένου να απλουστευθούν και να εναρμονιστούν περαιτέρω οι κανόνες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να απαιτείται από τους αιτούντες να υποβάλλουν δύο φορές τα απαιτούμενα έγγραφα ενιαίας άδειας, και να μειωθούν η εξάρτηση των εργαζομένων και ο κίνδυνος εκμετάλλευσης· επισημαίνει ότι η υποβολή αίτησης από το έδαφος κράτους μέλους θα πρέπει να είναι δυνατή μόνο εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει άδεια διαμονής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της αυτές τις τροποποιήσεις της εν λόγω οδηγίας·

11. ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της τη σύσταση ενός διακρατικού δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους νομίμως διακινούμενους εργαζομένους από τρίτες χώρες, το οποίο θα τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και στο πλαίσιο του οποίου κάθε κράτος μέλος θα ορίζει επικεφαλής αρχή για την επεξεργασία των αιτήσεων και τον συντονισμό της παροχής συμβουλών και πληροφοριών προς υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εργασίας στην Ένωση ή διαθέτουν ήδη άδεια εργασίας· εμμένει στην άποψη ότι οι επικεφαλής αρχές πρέπει να είναι αρμόδιες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τους εργαζομένους από τρίτες χώρες, να λειτουργούν ως σημεία επαφής για τους εργαζομένους και τους εργοδότες όσον αφορά τη δεξαμενή ταλέντων και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες στους υπηκόους τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν νόμιμα στην Ένωση για εργασία· επισημαίνει ότι οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να διαβιβάζονται είτε ψηφιακά είτε μέσω σχετικών φορέων που είναι παρόντες σε τρίτες χώρες, όπως για παράδειγμα πρεσβείες κρατών μελών ή αντιπροσωπείες της Ένωσης· ζητεί από τις επικεφαλής αρχές να μεριμνούν για τον στενό συντονισμό μεταξύ τους όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/98/ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται οι διπλές αιτήσεις και να ενθαρρύνονται οι εργοδότες να εξετάζουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για μια τέτοια άδεια, καθώς και να τους υποστηρίζουν σε αυτήν την προσπάθεια· τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων, στατιστικών και αποδεικτικών στοιχείων και να ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του κεκτημένου για τη νόμιμη μετανάστευση·

12. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της τροποποίηση της οδηγίας 2014/36/ΕΕ, ώστε να επιτρέπεται στους κατόχους άδειας εργασίας δυνάμει της εν λόγω οδηγίας να αναζητούν νέα θέση εργασίας για περίοδο τριών μηνών μετά την αναχώρησή τους από τον προηγούμενο εργοδότη τους, χωρίς να ανακαλείται η άδεια εργασίας τους, προκειμένου να μπορούν να διαμένουν νόμιμα στο οικείο κράτος μέλος έως τη λήξη της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής, αλλά όχι περισσότερο από εννέα μήνες, όπως προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν αίτηση για εργασία σε άλλον εργοδότη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου· επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η εργασιακή εκμετάλλευση, καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως την εν λόγω διάταξη, αποσυνδέοντας έτσι τις άδειες διαμονής από τον εργοδότη και την εργασία· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ανανεώνουν τις άδειες εργασίας με σκοπό την εποχιακή εργασία για συνολική περίοδο πέντε ετών·

13. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της τροποποίηση της οδηγίας 2009/52/ΕΚ προκειμένου να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της στους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται στην Ένωση υπό συνθήκες εκμετάλλευσης που βλάπτουν την υγεία και την ασφάλειά τους και παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και να βελτιώσει την επιβολή των διατάξεων περί ίσης μεταχείρισης, όπως για παράδειγμα οι οικονομικά προσιτοί και αποτελεσματικοί μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών και η πρόσβαση όλων των εργαζομένων στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης και άλλων ποινικών αδικημάτων·

14. είναι της άποψης ότι η οδηγία 2003/109/ΕΚ, η οποία επί του παρόντος δεν χρησιμοποιείται επαρκώς και δεν παρέχει πραγματικό δικαίωμα κινητικότητας εντός της Ένωσης, θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες σε ένα κράτος μέλος να διαμένουν μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος από την ημέρα έκδοσης της άδειάς τους υπό όρους παρόμοιους με τους όρους που ισχύουν για τους πολίτες της Ένωσης, και να μειωθεί ο αριθμός των ετών διαμονής που απαιτούνται για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ από πέντε σε τρία έτη, ζητεί δε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις εν λόγω τροποποιήσεις στην επικείμενη αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας· αναγνωρίζει ότι η συνεχής διαμονή σε ένα κράτος μέλος είναι μία από τις πτυχές που προάγουν την ορθή ένταξη ενός ατόμου σε μια κοινότητα προτού το εν λόγω άτομο αποφασίσει να εγκατασταθεί σε άλλο κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις εν λόγω τροποποιήσεις στην πρότασή της·

15. είναι της άποψης ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση για τις προτάσεις που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση, φρονεί δε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης θα πρέπει να καλυφθούν από τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού της Ένωσης·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα εθνικά κοινοβούλια.

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1 (σχετικά με τη δημιουργία δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ για νομίμως διακινούμενους υπηκόους τρίτων χωρών)

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί θα πρέπει να δημιουργήσει δεξαμενή ταλέντων και πλατφόρμα αντιστοίχισης ταλέντων της ΕΕ για τους υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εργασίας και να μεταναστεύσουν νόμιμα σε κράτος μέλος, καθώς και για τους εργοδότες με έδρα την Ένωση που αναζητούν δυνητικούς εργαζομένους από τρίτες χώρες, και θα πρέπει να διευκολύνει την εισδοχή και την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τρίτες χώρες. Η αντιστοίχιση θέσεων εργασίας μέσω της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ θα πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η εν λόγω δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει συνέργειες με το υφιστάμενο πλαίσιο και ότι, συνεπώς, η νομική πράξη θα πρέπει να τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/589 προκειμένου να διευρυνθεί η τρέχουσα εμβέλεια της διαδικτυακής πύλης EURES, η οποία θεσπίστηκε με τον εν λόγω κανονισμό.

 Η δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ, όπως προβλέπεται από τη νομοθετική πράξη, θα πρέπει να επιτρέπει σε υπηκόους τρίτων χωρών να εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν αίτηση εργασίας, ενώ παράλληλα οι εργοδότες θα μπορούν να αναζητήσουν δυνητικούς εργαζομένους. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να μπορούν να υποβάλουν αίτηση εργασίας στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται έλλειψη στις αγορές εργασίας των κρατών μελών, εφόσον προηγουμένως έχει ακολουθηθεί η διαφανής και χωρίς διακρίσεις διαδικασία υποβολής αίτησης και προκαταρκτικού ελέγχου που προωθεί η Ένωση. Η δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ θα αξιοποιηθεί ως προαιρετικό εργαλείο το οποίο τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες και τις ελλείψεις στις οικείες αγορές εργασίας τους, οι οποίες δεν δύνανται να καλυφθούν από το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Η δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ θα πρέπει να συμπληρωθεί από αυξημένο συντονισμό μεταξύ των συμμετεχουσών εθνικών αρχών, με τη συμμετοχή των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και των τοπικών αρχών, και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές απαιτήσεις των εθνικών αγορών εργασίας. Η προώθηση και η χρήση της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ θα μπορούσαν να ενισχυθούν με τη στοχευμένη διάδοση πληροφοριών που θα προβάλλουν τη δεξαμενή ταλέντων και την πλατφόρμα αντιστοίχισης της ΕΕ σε τρίτες χώρες και συμμετέχοντα κράτη μέλη. Στο πνεύμα αυτό, το διακρατικό δίκτυο συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης που αναφέρεται στη σύσταση 6 θα πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία της δεξαμενής ταλέντων και να λειτουργεί ως σημείο επαφής για τη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ στα κράτη μέλη. Η αξιοποίηση του δικτύου αυτού, που βασίζεται στην εναρμόνιση των εφαρμογών, θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας σε επίπεδο κρατών μελών. Στο πλαίσιο της δεξαμενής ταλέντων της ΕΕ, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ταλέντων εξ αποστάσεως εργασίας της ΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει στους υπηκόους τρίτων χωρών να εργάζονται εξ αποστάσεως από κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο διαμένουν, και οι εν λόγω εξ αποστάσεως εργαζόμενοι θα πρέπει να απολαύουν ίσης μεταχείρισης.

Σύσταση 2 (σχετικά με σύστημα εισδοχής εργαζομένων χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης από τρίτες χώρες)

 Δεδομένων των δημογραφικών προκλήσεων και του παγκόσμιου ανταγωνισμού για ταλέντα, είναι επιτακτική ανάγκη πολλά κράτη μέλη να βελτιώσουν την ελκυστικότητά τους και να δημιουργήσουν προγράμματα εισδοχής για όλους τους ειδικευμένους εργαζομένους από τρίτες χώρες, όχι μόνο για τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης. Με την αντικατάσταση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ του Συμβουλίου από την αναθεωρημένη οδηγία για την μπλε κάρτα (οδηγία (ΕΕ) 2021/1883), η Ένωση έλαβε σημαντικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού για τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης από τρίτες χώρες. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος όσον αφορά τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που θεωρούνται χαμηλής ή μέσης ειδίκευσης, προκειμένου να πληρωθούν οι κενές θέσεις εργασίας και να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες της αγοράς εργασίας των κρατών μελών, όπως καθορίζονται από τα ίδια τα κράτη μέλη, και να υπάρχει συνέπεια κατά την εφαρμογή των αξιών της Ένωσης. Αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ένωσης.

 Προκειμένου το ζήτημα να αντιμετωπιστεί δεόντως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πράξη που θα εκδοθεί διατάξεις για τη θέσπιση συστήματος εισδοχής με προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για εργαζομένους χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης από τρίτες χώρες. Το σύστημα αυτό θα πρέπει να διασφαλίζει ίση μεταχείριση σύμφωνα με το υφιστάμενο κεκτημένο της ΕΕ για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού και να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλαισίου εντός του οποίου οι δεξιότητες και τα προσόντα εργαζομένων από τρίτες χώρες αναγνωρίζονται καταλλήλως και επικυρώνονται για χρήση στις αγορές εργασίας των κρατών μελών. Προκειμένου να αποτραπεί οποιαδήποτε εκμετάλλευση των εργαζομένων από τρίτες χώρες και να διασφαλιστεί η ίση μεταχείρισή τους κατά την εργασία ή την υποβολή αίτησης για εργασία στην Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ εμμένει στην ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ και των μηχανισμών ελέγχου της, ζητεί να τροποποιηθεί η οδηγία ώστε να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οι νομίμως διαμένοντες εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στη σύσταση 8. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά το σχετικό υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για το ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης εργατικού δυναμικού.

Σύσταση 3 (σχετικά με σύστημα εισδοχής για επιχειρηματίες και αυτοαπασχολουμένους)

 Συνήθως, οι άδειες εργασίας εκδίδονται στον τόπο όπου ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει λάβει προσφορά εργασίας. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι της άποψης ότι η βάση για την έκδοση αδειών εργασίας θα μπορούσε να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Με παρόμοιο σκεπτικό, η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι στόχος της είναι να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες, γεγονός που θα συμβάλει στη βελτίωση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και των οικονομικών επιδόσεων της Ένωσης[29]. Οι αυτοαπασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται ως επιχειρηματίες ενδέχεται να αισθάνονται ότι το περιβάλλον στη χώρα καταγωγής τους δεν ευνοεί τη σύσταση της νεοφυούς τους επιχείρησης ή τα επιχειρηματικά τους εγχειρήματα. Μέσω ενός συστήματος εισδοχής σε επίπεδο Ένωσης, οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών θα μπορούν να μεταναστεύσουν νόμιμα στην Ένωση, ενώ τόσο οι ίδιοι όσο και οι επιχειρήσεις τους θα μπορούν να αποκτήσουν μόνιμη εγκατάσταση. Η δράση σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να επιδιώκει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, και για υψηλά κοινά πρότυπα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολουμένων.

 Προς τούτο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα εισδοχής με προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής για αυτοαπασχολουμένους και επιχειρηματίες, ιδίως υπηκόους τρίτων χωρών που ιδρύουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις, και ότι το εν λόγω καθεστώς εισδοχής θα πρέπει να εξασφαλίζει ισχυρές διασφαλίσεις, ίση μεταχείριση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι ορισμοί του «αυτοαπασχολούμενου» και του «επιχειρηματία» διαφέρουν ανά την Ένωση και θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις εθνικές νομικές παραδόσεις και τη νομολογία του.

Σύσταση 4 (σχετικά με την εκπόνηση πλαισίου για εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών)

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προσαρμοσμένο πλαίσιο για εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων στις οποίες τα κράτη μέλη θα μπορούν να συμμετέχουν οικειοθελώς και να το συμπεριλάβει στη νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί. Οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων θα είναι ανοικτές σε εργαζομένους από τρίτες χώρες ανεξαρτήτως βαθμού ειδίκευσης, καθώς και σε φοιτητές και πτυχιούχους, και θα αξιοποιείται από τα κράτη μέλη ως αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων από τρίτες χώρες με τις απαιτήσεις των αγορών εργασίας των κρατών μελών, οι οποίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από το εγχώριο εργατικό δυναμικό. Στόχος των εταιρικών αυτών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων είναι να προστεθεί ένας ακόμα νομικός δίαυλος ως επιλογή κινητικότητας για υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην Ένωση, όπως και να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν ελλείψεις και αναντιστοιχίες της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση, δημιουργώντας «τετραπλή νίκη» για την Ένωση, τις τρίτες χώρες, τους εργοδότες και τους μετανάστες εργαζομένους. Η πρακτική υλοποίηση των εταιρικών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων θα βασίζεται στη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές, την αγορά εργασίας, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, σε τακτική βάση, να ελέγχει και να αξιολογεί τη λειτουργία των εταιρικών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων, καθώς και να προτείνει συστάσεις για να βελτιωθεί η συνολική λειτουργία του πλαισίου για τις εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων.

 Μια ενισχυμένη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση θα καταστήσει δυνατή τη συνεργασία με τις χώρες εταίρους και θα συμβάλει στο να ενισχυθεί η αμοιβαίως επωφελής διεθνής κινητικότητα. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες να έχουν ίσες ευκαιρίες να αναπτύξουν εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια διαφανή και προσβάσιμη διαδικασία για τους αιτούντες. Οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων θα πρέπει να είναι συμμετοχικές και να οικοδομούν στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων θεσμών, για παράδειγμα των εθνικών υπουργείων εργασίας και παιδείας, των εργοδοτών, των κοινωνικών εταίρων και των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να συμμετέχουν ενεργά στις εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων, να συμμετέχουν ο ιδιωτικός τομέας, ιδίως οι επιχειρήσεις της Ένωσης, οι κοινωνικοί εταίροι και οι σχετικοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών, και οι χώρες εταίροι να έχουν ουσιαστικό αίσθημα ευθύνης.

Σύσταση 5 (σχετικά με την απλούστευση και βελτίωση της οδηγίας 2011/98/EΕ)

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι της γνώμης ότι οι διαδικασίες όσον αφορά την οδηγία 2011/98/ΕΕ θα πρέπει να εναρμονιστούν περαιτέρω, ώστε η εν λόγω οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις περί ίσης μεταχείρισης, να είναι πλήρως αποτελεσματικές και να εφαρμόζονται ορθά. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εκδοθεί θα πρέπει να τροποποιήσει την εν λόγω οδηγία, ώστε να καταστεί δυνατή η υποβολή αιτήσεων ενιαίας άδειας τόσο από το έδαφος κράτους μέλους όσο και από το έδαφος τρίτης χώρας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι τρίτες χώρες συμμετέχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και τον συντονισμό των αιτήσεων που υποβάλλονται, σε πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων. Ωστόσο, για να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση ενιαίας άδειας από το έδαφος κράτους μέλους, ο υπήκοος τρίτης χώρας πρέπει να διαθέτει έγκυρη άδεια διαμονής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί τη σαφή ρύθμιση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας υποβολής αίτησης για χορήγηση θεώρησης εισόδου, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι αιτούντες να πρέπει να υποβάλλουν δύο φορές τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόκτηση ενιαίας άδειας. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει και να μειώσει τις διοικητικές απαιτήσεις και τις ανεπάρκειες στις διαδικασίες έκδοσης άδειας, οι οποίες εμποδίζουν τη μετανάστευση μέσω νόμιμων οδών να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η νομοθετική πράξη που θα θεσπιστεί θα πρέπει να εισαγάγει αλλαγές προκειμένου να αμβλυνθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας εργασίας όταν αλλάζουν θέση εργασίας, δεδομένου ότι επί του παρόντος εξαρτώνται υπερβολικά από τον εργοδότη τους και, ως εκ τούτου, εκτίθενται στον κίνδυνο εργασιακής εκμετάλλευσης.

Σύσταση 6 (σχετικά με τη σύσταση διακρατικού δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Ένωσης για τους νομίμως διακινούμενους εργαζομένους)

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι, προκειμένου να ενισχυθούν οι νόμιμες οδοί μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, απαιτείται συστηματική συνεργασία και διάλογος μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και των αρχών τρίτων χωρών. Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί θα πρέπει να θεσπίσει δίκτυο υπηρεσιών για εργαζομένους από τρίτες χώρες, το οποίο θα τελεί υπό τη διαχείριση της Επιτροπής και στο πλαίσιο του οποίου κάθε κράτος μέλος θα ορίζει επικεφαλής αρχή για την επεξεργασία των αιτήσεων και τον συντονισμό της παροχής συμβουλών και πληροφοριών προς υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση εργασίας στην Ένωση. Το διακρατικό δίκτυο συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να βασίζεται στα υφιστάμενα καθιερωμένα δίκτυα και υπηρεσίες και, εάν είναι αναγκαίο, να επεκτείνει την εμβέλεια των εν λόγω καθιερωμένων δικτύων και υπηρεσιών. Οι αρχές κάθε κράτους μέλους θα πρέπει επίσης να είναι υπεύθυνες για τον στενό συντονισμό μεταξύ τους όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας σύμφωνα με την οδηγία 2011/98/ΕΕ, ώστε να αποφεύγεται η διπλή υποβολή. Το διακρατικό δίκτυο συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και τις διαφορετικές απαιτήσεις των εθνικών αγορών εργασίας.

 Επιπλέον, εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να ζητεί πληροφορίες από τους εργοδότες σχετικά με εργαζομένους από τρίτες χώρες, με πλήρη σεβασμό της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των υπηκόων τρίτων χωρών με τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες υποστήριξης, να διευκολύνεται η προστασία των εργαζομένων από τρίτες χώρες και να ενισχύεται η ισότητα των δικαιωμάτων και της μεταχείρισής τους. Επιπλέον, η νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργοδότες παρέχουν ακριβείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες που διατίθενται στους εργαζομένους από τρίτες χώρες. Το εν λόγω διακρατικό δίκτυο συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να διευκολύνει τη λειτουργία της δεξαμενής ταλέντων, όπως περιγράφεται στη σύσταση 1, και θα πρέπει να ζητείται η γνώμη των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων της διασποράς, κατά την ανάπτυξη του διακρατικού δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Σύσταση 7 (σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2014/36/EΕ για την παροχή στους εποχιακούς εργαζομένους της δυνατότητας να αλλάξουν εργοδότη)

 Η προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας όσον αφορά τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται σε κράτος μέλος συνεπάγεται επίσης την προστασία τους από την εκμετάλλευση. Πολλοί εργαζόμενοι από τρίτες χώρες, ιδίως εργαζόμενοι από τρίτες χώρες με χαμηλή ειδίκευση, διστάζουν να αποχωρήσουν από συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης, ώστε να μην απωλέσουν την άδεια εργασίας τους ή το δικαίωμά τους να μείνουν στην Ένωση. Αυτό είναι σήμερα εμφανές στην απελπιστική κατάσταση πολλών εργαζομένων σε διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ένωση, όπως στους τομείς της εστίασης, της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας, καθώς και των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας[30]. Ιδιαίτερα οι κάτοχοι άδειας εργασίας που έχει εκδοθεί δυνάμει της οδηγίας 2014/36/ΕΕ εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι συχνά τείνουν να εργάζονται σε τομείς που απασχολούν κυρίως εργαζομένους χαμηλής ειδίκευσης.

 Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι η νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί θα πρέπει να τροποποιεί την οδηγία 2014/36/ΕΕ ώστε οι κάτοχοι αδειών εργασίας με βάση την εν λόγω οδηγία να μπορούν, για περίοδο τριών μηνών από την αποχώρησή τους από τον προηγούμενο εργοδότη τους, να αναζητούν εργασία, χωρίς να ανακαλείται η άδειά τους. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους κατόχους άδειας να διαμένουν στην Ένωση έως τη λήξη της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής, αλλά όχι περισσότερο από εννέα μήνες, όπως προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει παράλληλα άλλες κατάλληλες τροποποιήσεις της εν λόγω οδηγίας, προκειμένου να την επικαιροποιήσει και ευθυγραμμιστεί με άλλες πιο πρόσφατες νομικές πράξεις της Ένωσης που αφορούν τη νόμιμη μετανάστευση, μεταξύ άλλων επιτρέποντας την υποβολή αίτησης από το έδαφος του κράτους μέλους, και να αντιμετωπίσει περαιτέρω τη συνεχιζόμενη εργασιακή εκμετάλλευση των εποχιακών εργαζομένων.

Σύσταση 8 (σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/52/ΕΚ ώστε να συμπεριληφθούν οι νομίμως διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών και να αντιμετωπιστεί η εργασιακή εκμετάλλευση)

 Η οδηγία 2009/52/ΕΚ περιέχει διάφορα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται εντός της Ένωσης. Εντούτοις, το γεγονός ότι στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν μόνο οι παρατύπως διαμένοντες εργαζόμενοι αποτελεί ουσιώδες ελάττωμα. Ενώ οι νομίμως διαμένοντες εργαζόμενοι από τρίτες χώρες απολαύουν υψηλότερου επιπέδου προστασίας, κυρίως δυνάμει του νόμιμου δικαιώματός τους να διαμένουν εντός της Ένωσης, αλλά και δυνάμει άλλων μέσων, δύνανται επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και παραμένουν πιο ευάλωτοι από τους πολίτες της Ένωσης. Κατά συνέπεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 2009/52/ΕΚ ώστε να επιβληθεί μια οριζόντια διάταξη που θα ενισχύει την αποτελεσματική πρόσβαση στα εργασιακά δικαιώματα και σε αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας μέσω μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και νομικών διαδικασιών, και να καταστεί η εν λόγω οδηγία εφαρμοστέα σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εργάζονται στην Ένωση.

Σύσταση 9 (σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας 2003/109/ΕΚ)

 Οι κάτοχοι αδειών διαμονής μακράς διαρκείας της ΕΕ αντιμετωπίζουν ορισμένα εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματός τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη για εργασία, σπουδές ή άλλους λόγους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι προϋποθέσεις κινητικότητας τις οποίες πρέπει να πληρούν σε πολλές περιπτώσεις οι επί μακρόν διαμένοντες στην ΕΕ είναι παρόμοιες με τις προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών που υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για τη χορήγηση άδειας μακράς διαρκείας. Το 2017, στα 25 κράτη μέλη που δεσμεύονται από την οδηγία 2003/109/ΕΚ, υπήρχαν περίπου 3,1 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών που διέθεταν άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος της ΕΕ, σε σύγκριση με περίπου 7,1 εκατομμύρια υπηκόους τρίτων χωρών που διέθεταν εθνική άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. Επομένως, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρησιμοποιούν την άδεια διαμονής μακράς διαρκείας της ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι πολλοί εξ αυτών δεν επωφελούνται από τα δικαιώματα που απορρέουν από το ενωσιακό καθεστώς, μολονότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Στην έκθεση εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας επισημαίνεται το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν προωθήσει ενεργά τη χρήση της άδειας διαμονής μακράς διαρκείας της ΕΕ και, κατ’ επέκταση, δεν εξασφαλίζονται «ισότιμοι όροι ανταγωνισμού» μεταξύ του ενωσιακού νομοθετικού καθεστώτος και του αντίστοιχου εθνικού[31].

 Επομένως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εκδοθεί θα πρέπει να τροποποιεί την οδηγία 2003/109/ΕΚ προκειμένου να επιτρέπεται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν σε κράτος μέλος να διαμένουν μόνιμα σε άλλο κράτος μέλος από την ημέρα έκδοσης της άδειάς τους υπό όρους παρόμοιους με εκείνους που ισχύουν για τους πολίτες της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά στην Επιτροπή να εξετάσει παράλληλα άλλες κατάλληλες τροποποιήσεις της εν λόγω οδηγίας, προκειμένου η τελευταία να επικαιροποιηθεί και να ευθυγραμμιστεί με άλλες πιο πρόσφατες νομικές πράξεις της Ένωσης σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρότασή της, τουλάχιστον, μείωση του αριθμού των ετών που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας διαμονής μακράς διαρκείας στην ΕΕ από πέντε σε τρία έτη, ιδίως για να ενισχυθεί η κινητικότητα, καθώς και απλούστευση και εναρμόνιση των διαδικασιών. Με τις τροποποιήσεις αυτές, η οδηγία 2003/109/ΕΚ θα διευκολύνει την κινητικότητα εντός της Ένωσης, καθώς και τη διεθνή κινητικότητα προς και από την Ένωση και τρίτες χώρες. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενθαρρύνει την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με το ζήτημα των ποσοστών εναλλαγής των υπηκόων τρίτων χωρών εντός της Ένωσης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι λόγοι της αποχώρησης από ένα κράτος μέλος εντός των τριών πρώτων ετών από την άφιξη.

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (11.10.2021)

<CommissionInt>προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων</CommissionInt>


<Titre>Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση</Titre>

<DocRef>(2020/2255(INL))</DocRef>

Συντάκτρια γνωμοδότησης: <Depute>Pierrette Herzberger-Fofana </Depute>

(Πρωτοβουλία – Άρθρο 47 του Κανονισμού)

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι το «Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» είναι μια ολιστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που άπτονται της μετανάστευσης, του ασύλου, της ένταξης και της διαχείρισης των συνόρων στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι εξωτερικές προκλήσεις που αφορούν τη μετανάστευση, όπως η πολιτική αστάθεια, η φτώχεια και η βία· υπογραμμίζει ότι οι ένοπλες συγκρούσεις και η κλιματική αλλαγή συγκαταλέγονται στους βασικούς κινητήριους μοχλούς της μετανάστευσης· ζητεί, ως εκ τούτου, να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων και των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η μετανάστευση μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης σε αξίες στη χώρα προέλευσης ή διέλευσης· τονίζει ότι η αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία μπορεί να μειώσει σημαντικά τους κινητήριους μοχλούς του αναγκαστικού εκτοπισμού και της παράτυπης μετανάστευσης και, ως εκ τούτου, να συμβάλει στη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των εν λόγω χωρών και των εθνών τους· σημειώνει ότι η Ένωση μπορεί να κάνει περισσότερα για να αξιοποιήσει τη θετική συμβολή που μπορεί να έχει η νόμιμη μετανάστευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις κοινωνίες στις χώρες καταγωγής και προορισμού, ενώ είναι θεμελιώδους σημασίας ο καθορισμός ασφαλών και νόμιμων διαύλων μετανάστευσης· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, εστιάζοντας ιδίως στον αντίκτυπό του στις αναπτυσσόμενες χώρες·

2. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι το «Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο» θα πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την ευθύνη και την αλληλεγγύη μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου συστήματος αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών· ζητεί να αντικατασταθεί η αρχή της πρώτης χώρας άφιξης από έναν πιο ευέλικτο μηχανισμό· ζητεί οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας να απολαύουν της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σένγκεν·

3.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 79 της ΣΛΕΕ, η Ένωση αναπτύσσει κοινή μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίζει, σε όλα τα στάδια, την αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, τη δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στα κράτη μέλη, καθώς και την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και την ενισχυμένη καταπολέμησή της, και ότι το εν λόγω άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο των εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών στο έδαφός τους με σκοπό την αναζήτηση μισθωτής ή μη μισθωτής εργασίας· υπογραμμίζει ότι η μετανάστευση εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Ένωσης έχει αντίκτυπο στις διαφορετικές πολιτικές των κρατών μελών για την αγορά εργασίας και στη συνολική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό έχει αποδειχθεί ότι έχει απτά αναπτυξιακά οφέλη στις χώρες προέλευσης· θεωρεί ότι οι καλά σχεδιασμένες και ορθά διαχειριζόμενες πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης μπορούν να αποτελέσουν πηγή καινοτομίας και οικονομικής ανάπτυξης, προς όφελος τόσο των χωρών καταγωγής όσο και των χωρών υποδοχής· θεωρεί ότι ο κατακερματισμός των ρυθμίσεων για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση αποθαρρύνει τη χρήση νόμιμων οδών και προκαλεί χαμηλές προσδοκίες όσον αφορά τις δυνατότητες επανεισόδου, ενώ αποθαρρύνει την κυκλική μετανάστευση και τις κυκλικές πορείες, καθώς και τις πιο δομημένες μορφές ανθρώπινης κινητικότητας, που ενδέχεται να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες καταγωγής·

4. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία νόμιμων μεταναστευτικών οδών και τον κατακερματισμό του νομοθετικού πλαισίου της Ένωσης· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις συνθήκες έντονης αβεβαιότητας και τις περιορισμένες δυνατότητες που προσφέρονται και σημειώνει ότι αρκετές σημαντικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών εξακολουθούν να μην καλύπτονται από νομοθετικές διατάξεις·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη για διαύλους μετανάστευσης εργατικού δυναμικού για εργαζομένους χαμηλής και μεσαίας ειδίκευσης, ώστε να διασφαλίζονται ο σεβασμός και η πλήρης επιβολή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων· θεωρεί ότι η οικονομία της Ένωσης επωφελείται από την παρουσία τους και σημειώνει ότι η σημαντική συμβολή των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας κατέστη ακόμη πιο εμφανής κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, ανεξάρτητα από το επίπεδο δεξιοτήτων της απασχόλησής τους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών βιώνουν χειρότερες συνθήκες εργασίας και αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη, καθώς και διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση· σημειώνει ότι οι εργασιακές συνθήκες επισφάλειας και εκμετάλλευσης συνδέονται συχνά με παράτυπο καθεστώς και ζητεί ταχείες και ανοικτές διαδικασίες νομιμοποίησης που θα βελτιώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συνθήκες στις οποίες εργάζονται·

6. επικροτεί την αναθεωρημένη οδηγία της Ένωσης για την μπλε κάρτα και τη δεξαμενή ταλέντων της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή ως μέτρο προσέλκυσης ταλέντων σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει ότι είναι ανάγκη να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες για την αναγνώριση των προσόντων και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των νόμιμων μεταναστών· υπενθυμίζει ότι τα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των νέων και των γυναικών ή για τη διευκόλυνση των εμβασμάτων αποτελούν άλλους τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες στο εξωτερικό μπορούν να επενδύσουν στη χώρα καταγωγής τους·

7. ζητεί οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων της ΕΕ να περιλαμβάνουν ειδικές διαδρομές για τους νέους, όπως φοιτητικές θεωρήσεις, υποτροφίες, ευκαιρίες κατάρτισης για νέους ανειδίκευτους εργαζόμενους, που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου των χωρών καταγωγής και θα αποτρέψουν την έκθεση των παιδιών σε επικίνδυνα ταξίδια και σε βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση από διακινητές και λαθρεμπόρους·

8. θεωρεί ότι οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν, έτσι ώστε να δημιουργηθούν και να βελτιωθούν νόμιμες, ασφαλείς και αποτελεσματικές οδοί, και θα πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα πλαίσιο προώθησης της μετανάστευσης ως βασικού στοιχείου για τη βιώσιμη ανάπτυξη· ζητεί μετ’ επιτάσεως οι εν λόγω εταιρικές σχέσεις να μην εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλες πτυχές του θεματολογίου για τη μετανάστευση, όπως οι επιστροφές, οι επανεισδοχές ή η διαχείριση των συνόρων·

9.  υπογραμμίζει ότι η μετανάστευση πολιτών υψηλής ειδίκευσης μπορεί να στερήσει από τις χώρες καταγωγής το ανθρώπινο κεφάλαιό τους και το μορφωμένο εργατικό δυναμικό («διαρροή εγκεφάλων»)· υπογραμμίζει ότι η μετανάστευση διαδραματίζει σημαντικό και σύνθετο ρόλο για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και θεωρεί ότι τούτο περιλαμβάνει διάφορους ευνοϊκούς για την ανάπτυξη παράγοντες, ιδίως τον τεράστιο όγκο χρηματοοικονομικών ροών από εμβάσματα· θεωρεί αποφασιστικής σημασίας τη συμμετοχή των οργανώσεων της διασποράς στην ενίσχυση αυτών των παραγόντων και στην προώθηση μορφών κοινωνικών εμβασμάτων, όπως η κυκλοφορία γνώσεων και ιδεών και οι οικονομικές και κοινωνικές ανταλλαγές· ζητεί οι μελλοντικές εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων της ΕΕ να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και να λάβουν υπόψη τα διδάγματα από τα πρόσφατα πιλοτικά σχέδια της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση· θεωρεί ότι αυτές οι εταιρικές σχέσεις θα πρέπει να στηρίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στις χώρες καταγωγής και να ενισχύουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όχι μόνο προς όφελος της χώρας προορισμού· θεωρεί, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να παρασχεθεί στις χώρες καταγωγής αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα της εκπαίδευσης και της υγείας, καθώς και της καλύτερης διακυβέρνησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10. τονίζει ότι η μετάβαση πέρα από την «πιλοτική» φάση, η οποία συνεπάγεται αύξηση του όγκου των έργων και της χρηματοδότησης, θα απαιτήσει συνεχή πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη μέλη, καθώς και στενή συνεργασία με τις χώρες εταίρους, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων της ΕΕ μπορούν πραγματικά να αποτυπώνουν κοινές προτεραιότητες σχετικά με την κινητικότητα και τις δεξιότητες και ότι δεν επικεντρώνονται μόνο στις ανάγκες των χωρών προορισμού· καλεί τις επικείμενες εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων της ΕΕ να ξεπεράσουν τις ελλείψεις των πιλοτικών σχεδίων και, ως εκ τούτου: να διευρύνουν το φάσμα των συμμετεχόντων, τη διάρκεια και τον σκοπό της κατάρτισης και να διασφαλίσουν τη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας και των εργασιακών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων, και ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus + και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για ακαδημαϊκές ανταλλαγές·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν «εκπαιδευτικούς διαδρόμους», προκειμένου να δίνεται η ευκαιρία σε πρόσφυγες και σε φοιτητές από χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ένωση και να γίνονται δεκτοί στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια·

12. υπενθυμίζει ότι η κινητικότητα αποτελεί εδώ και καιρό μια στρατηγική προσαρμογής καίριας σημασίας για τους πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν πιέσεις στους τομείς τις οικονομίας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος στις περιοχές καταγωγής τους· τονίζει ότι η αντιμετώπιση της εξωτερικής διάστασης της νόμιμης μετανάστευσης απαιτεί πολιτικές της Ένωσης που ευνοούν την ανάπτυξη νόμιμων και ασφαλών μεταναστευτικών οδών, προκειμένου να αναδιαμορφωθούν και όχι να αποτραπούν οι μεταναστευτικές τάσεις, ούτως ώστε να αντληθεί όφελος από αυτές· επιμένει ότι μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στον έλεγχο των συνόρων και στη μείωση των αφίξεων μεταναστών στην Ευρώπη ωθεί τους μετανάστες σε πιο επικίνδυνες διαδρομές, αλλά δεν τους εμποδίζει να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους· υπογραμμίζει ότι η χρήση αναπτυξιακής βοήθειας για την αποτροπή της μετανάστευσης έχει αποδειχθεί ότι δεν μειώνει τα ποσοστά μετανάστευσης, αλλά μπορεί αντ’ αυτού να οδηγήσει σε αύξησή τους·

13. υπογραμμίζει ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε τη σημαντική συμβολή των μεταναστών εργαζομένων σε όλο το φάσμα δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη και η κοινωνική μέριμνα, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), η εφοδιαστική, η γεωργία και οι κατασκευές· καλεί την Ένωση να αναπτύξει μια πιο βιώσιμη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης σε συνεργασία με τρίτες χώρες και να διασφαλίσει ασφαλή αμφίδρομη μεταναστευτική κινητικότητα, μεταξύ άλλων για εργασιακούς, ακαδημαϊκούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα μπορούσε να ωφελήσει τόσο τις χώρες καταγωγής όσο και τις χώρες υποδοχής·

14. εκφράζει τη λύπη του για τη συνεχιζόμενη και υπερβολική εστίαση στην αποτροπή της μετανάστευσης προς την Ένωση και θεωρεί ότι τούτο δεν έχει οδηγήσει σε ικανοποιητικό επίπεδο διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου ή στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι η βραχυπρόθεσμη σκέψη και οι πολιτικές σκοπιμότητες, που αποτυπώνονται στα μέτρα για την ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων και τη μείωση των αφίξεων μεταναστών στην Ευρώπη, έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των ευκαιριών νόμιμης μετανάστευσης και έχουν στρέψει τους μετανάστες σε πιο επικίνδυνες οδούς, τους έχουν εξωθήσει στα χέρια αδίστακτων διακινητών και έχουν οδηγήσει αρκετές φορές σε σοβαρές παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· τονίζει ότι η συνοριακή διαδικασία στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως μέτρο έσχατης ανάγκης και να μην χρησιμοποιείται εξ ορισμού·

15. τονίζει ότι όλοι οι αιτούντες άσυλο θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση της αίτησής τους και θα πρέπει να απολαύουν πραγματικής προσφυγής όταν εφαρμόζονται διαδικασίες στα σύνορα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραμονής στο έδαφος ενός κράτους εν αναμονή της έκβασης της προσφυγής τους, χωρίς να τελούν υπό κράτηση μόνο και μόνο επειδή υπόκεινται σε αυτές τις διαδικασίες·

16. τονίζει ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται κράτηση όταν οι συνθήκες κράτησης δεν είναι συμβατές με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια· τονίζει, επίσης, ότι θα πρέπει πάντα να παρέχεται υγειονομική και ψυχολογική περίθαλψη, πρόσβαση σε διερμηνεία, νομική ενημέρωση και συνδρομή από ΜΚΟ·

17. υπογραμμίζει ότι τα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να φτάσουν στην Ένωση χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν σε διακινητές και ζητεί να ενισχυθούν οι νόμιμοι και ασφαλείς δίαυλοι για τα άτομα που χρήζουν προστασίας, στους οποίους συγκαταλέγονται προγράμματα επανεγκατάστασης, θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους και ανθρωπιστικοί διάδρομοι·

18. τονίζει ότι θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ευάλωτες κατηγορίες και ιδίως στα παιδιά, τις γυναίκες και τις οικογένειες· ζητεί την ενίσχυση των μηχανισμών υποδοχής και των νόμιμων διαύλων πρόσβασης για ευάλωτα παιδιά και οικογένειες που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσω της επέκτασης της επανεγκατάστασης προσφύγων, της οικογενειακής επανένωσης, των συστημάτων χορηγίας από την κοινότητα υποδοχής ή ιδιωτικής χορηγίας και των θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους·

19. επισημαίνει ότι το έγγραφο εργασίας της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον έλεγχο του Frontex (FSWG) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μηχανισμοί του εν λόγω οργανισμού για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την αξιολόγηση καταστάσεων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ανεπαρκείς· παροτρύνει το διοικητικό συμβούλιο του Frontex, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αμελλητί τις συστάσεις της FSWG·

20.  ζητεί να καταβληθούν κατάλληλες διεθνείς προσπάθειες επιβολής του νόμου, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές κυβερνήσεις, καθώς και με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), για την καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων λαθρεμπόρων και διακινητών ανθρώπων, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με τον ΣΒΑ 10.7 είναι ανάγκη να βελτιωθεί η διεθνής συνεργασία για τη δημιουργία ασφαλών, νόμιμων και ομαλών μεταναστευτικών οδών·

21. υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη προβλέπει μια συντονισμένη, ολιστική και διαρθρωμένη προσέγγιση της μετανάστευσης, δεδομένου του οριζόντιου χαρακτήρα της, και θεωρεί ότι η μετανάστευση αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς στους οποίους εφαρμόζεται η συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, πολιτικές εξωτερικής μετανάστευσης που συμμορφώνονται με τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη και αξιολογούνται τακτικά, και οι οποίες συμβάλλουν στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και την ενδυνάμωση των φύλων, την εξάλειψη της φτώχειας και την ανθρώπινη ανάπτυξη·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, μεταξύ 2014 και 2019, λιγότερο από το 1 % των δαπανών της Ένωσης για το άσυλο και τη μετανάστευση διατέθηκε για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης και την κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων των οδών πρόσβασης σε προστασία, και ιδίως πρόσβασης στην Ένωση, ενώ περίπου το 13 % διατέθηκε για μέτρα περιορισμού και μείωσης της μετανάστευσης· σημειώνει ότι δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των επιπτώσεων των μέτρων στις μεταναστευτικές διαδρομές και την κατάσταση της ασφάλειας· ζητεί την κατάλληλη χρήση του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο (NDICI-Global Europe), προκειμένου να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης μέσω της καταπολέμησης της φτώχειας, της τόνωσης της οικονομικής μεγέθυνσης και της ενίσχυσης της ανάπτυξης σε τρίτες χώρες· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός NDICI-Global Europe μπορεί να στηρίξει τις πολιτικές που σχετίζονται με τη μετανάστευση σε περιορισμένο βαθμό, αν και τούτο πρέπει να συνάδει με την αρχή της συνοχής της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

23. ζητεί να διατεθεί σημαντικό μέρος των δαπανών του 10 % που προορίζονται για τη μετανάστευση στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση επιλογών πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων διαύλων για την είσοδο των μεταναστών στην Ένωση, της στήριξης της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός περιοχών που βρίσκονται εκτός Ευρώπης, της στήριξης προγραμμάτων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, της προώθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κινητικότητας για σπουδές, ιδίως μέσω της γραμμής του προϋπολογισμού που διατίθεται για το Erasmus+, της διευκόλυνσης της ασφαλούς άφιξης στην Ένωση για τους μετανάστες είτε πρόκειται για αιτούντες άσυλο είτε όχι, της διευκόλυνσης της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και της στήριξης πιλοτικών σχεδίων για τη νόμιμη μετανάστευση εντός τρίτων χωρών και εντός της Ένωσης·

24. τονίζει ότι η αξιολόγηση του μέσου NDICI-Global Europe πρέπει να πραγματοποιηθεί με δείκτη επιτυχίας τον βαθμό επίτευξης των ΣΒΑ και όχι τη μείωση της μετανάστευσης· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των συνόρων, την ενθάρρυνση των απελάσεων και την πρόληψη της εισροής μεταναστών στην Ένωση·

25. υπογραμμίζει ότι η Ένωση θα πρέπει πάση θυσία να αποφύγει τη χρήση της πολιτικής για την αναπτυξιακή συνεργασία ως μέσου για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και τονίζει ότι η αναπτυξιακή στήριξη δεν μπορεί να εξαρτάται από την ικανότητα ή την προθυμία των χωρών εταίρων για συνεργασία όσον αφορά τις μεταναστευτικές πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής επιστροφής των υπηκόων τους ή της διαχείρισης των συνόρων, καθώς κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τη νομική υποχρέωση της Ένωσης για συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη, και θα ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή της αποτελεσματικότητας της βοήθειας που απορρέει από την ανάληψη ιδίας ευθύνης από τις χώρες· υπενθυμίζει επίσης ότι η ΕΑΒ πρέπει να χρησιμοποιείται με πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας και όχι τη στήριξη της διαχείρισης και του ελέγχου της μετανάστευσης ή οποιασδήποτε άλλης δράσης χωρίς αναπτυξιακούς στόχους·

26. σημειώνει ότι ο κανονισμός για τον NDICI-Global Europe προβλέπει τη διενέργεια μεσοπρόθεσμων και τελικών αξιολογήσεων και την υποβολή λεπτομερών ετήσιων εκθέσεων από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις εν εξελίξει δραστηριότητες, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, την αποτελεσματικότητα, καθώς και την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τους θεματικούς και γενικούς στόχους του εν λόγω κανονισμού· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ακριβή μεθοδολογία για τον εντοπισμό του 10 % των δαπανών που προορίζονται για τη μετανάστευση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό, ώστε να διασφαλιστεί αποτελεσματικά η δέουσα διαφάνεια και λογοδοσία σε σχέση με τις εν λόγω δαπάνες, όπως απαιτεί ο εν λόγω κανονισμός·

27.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στην Ευρώπη και στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλίων, των ΜΚΟ, των τοπικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα, των πόλεων και των δημοτικών αρχών που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων όσον αφορά τον καθορισμό και την αξιολόγηση νέων και υφιστάμενων στρατηγικών για τη νόμιμη μετανάστευση· τονίζει τη σημασία ενός διαρθρωμένου διαλόγου με ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, θρησκευτικές οντότητες και συνδικαλιστικές οργανώσεις που διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις χώρες εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης συγκρούσεων·

28. θεωρεί ότι είναι θεμελιώδης η διαμόρφωση μιας διαφορετικής και ισορροπημένης προσέγγισης των σχέσεων Ένωσης-τρίτων χωρών στον τομέα της μετανάστευσης· καλεί την Ένωση να επιδιώξει επίσημες συμφωνίες με τις χώρες εταίρους σχετικά με την κινητικότητα με σκοπό τη μετανάστευση, τις επιστροφές και την επανεισδοχή, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Σύμβαση της Γενεύης περί του καθεστώτος των προσφύγων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών χρησιμοποιούνται συχνά για την εξωτερίκευση της διαχείρισης της μετανάστευσης και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ιδιαίτερη έμφαση που αποδίδεται στη διακοπή των μεταναστευτικών ροών έχει οδηγήσει σε αντιπαραγωγικά αποτελέσματα στις αναπτυξιακές πολιτικές· τονίζει ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε συμφωνίες συνεργασίας για τη διαχείριση των συνόρων με τρίτες χώρες που δεν διασφαλίζουν τον σεβασμό των βασικών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι η διακυβέρνηση της μετανάστευσης θα πρέπει να συνάδει με άλλες εξωτερικές δράσεις της Ένωσης, να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην αφήνει κανέναν στο περιθώριο, όπως ορίζεται στην Ατζέντα 2030·

29. χαιρετίζει τον διάλογο Αφρικής-ΕΕ για τη μετανάστευση και την κινητικότητα, ο οποίος επικεντρώνεται στη μετανάστευση και την κινητικότητα εντός της Αφρικής και εντός της Ένωσης· ζητεί μεγαλύτερη κινητικότητα Νότου-Βορρά και Βορρά-Νότου στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και των ακαδημαϊκών ανταλλαγών· υπενθυμίζει ότι, καθώς οι περισσότεροι μετανάστες μετακινούνται εντός των δικών τους περιφερειών και της ηπείρου καταγωγής τους, θα πρέπει να διευκολυνθεί η ενδοπεριφερειακή και ενδοηπειρωτική κινητικότητα· ζητεί η εταιρική σχέση ΕΕ-Αφρικής και η μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΟΚΑΚΕ-ΕΕ να στηρίξουν την ενδοπεριφερειακή και ενδοηπειρωτική κινητικότητα των προσώπων σύμφωνα με τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών και το πρωτόκολλο της Αφρικανικής Ένωσης στη Συνθήκη για την ίδρυση της Αφρικανικής Οικονομικής Κοινότητας, όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, το δικαίωμα διαμονής και το δικαίωμα εγκατάστασης· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους Αφρικανούς εταίρους, δεδομένου ότι η ενδοαφρικανική κινητικότητα είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη.

 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

 

Bernhard Zimniok

 

Το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι η προσπάθεια της Επιτροπής να νομιμοποιήσει την παράνομη μετανάστευση και να παραπλανήσει τους Ευρωπαίους έτσι ώστε να πεισθούν ότι η απειλή της παράνομης μετανάστευσης έχει εξαλειφθεί. Τα κράτη μέλη πρέπει να βρουν λύσεις που θα επιτρέψουν τον τερματισμό της παράνομης μετανάστευσης και τη συνεργασία για την εκ νέου μετανάστευση μεγάλων όγκων μεταναστών που συνιστούν πολιτιστική απειλή και κίνδυνο για την ασφάλεια των λαών και των εθνών της Ευρώπης. Οι προσπάθειες της πολιτικής ελίτ μαζί με την Επιτροπή για νομιμοποίηση της παράνομης μετανάστευσης δεν θα μειώσουν τη μετανάστευση προς την Ευρώπη, αλλά θα την πυροδοτήσουν περαιτέρω και θα αυξήσουν τη μαζική μετανάστευση· τούτο γίνεται ενάντια στη βούληση της πλειοψηφίας των αυτοχθόνων λαών της Ευρώπης. Η Επιτροπή και η πολιτική ελίτ των κρατών μελών παραβλέπουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών της Ευρώπης. Πρέπει να προστατευθούν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· όσοι τα καταπατούν πρέπει να τίθενται άμεσα σε κράτηση και να επιστρέφουν στις χώρες τους. Τυχόν πραγματικές ελλείψεις εργατικού δυναμικού αποκαθίστανται με το εργατικό δυναμικό που υπάρχει εντός των κρατών μελών. Όλες οι πολιτικές και τα μέτρα της ΕΕ πρέπει τώρα να προσανατολιστούν προς: την ανάσχεση της μετανάστευσης και επιστροφή όλων των παράνομων μεταναστών. Το 10 % των κονδυλίων της ΕΕ που διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή κυρίως για τη διευκόλυνση της μετανάστευσης από τον τρίτο κόσμο προς την Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα για να διασφαλιστεί η απομάκρυνση από την Ευρώπη.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

11

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Janina Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Evin Incir, Patrizia Toia

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elisabetta Gualmini

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

NI

Antoni Comín i Oliveres

PPE

Janina Ochojska

Renew

Catherine Chabaud, Charles Goerens, Jan-Christoph Oetjen, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Elisabetta Gualmini, Evin Incir, Pierfrancesco Majorino, Patrizia Toia

The Left

Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

11

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Dominique Bilde, Gianna Gancia, Bernhard Zimniok

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Christian Sagartz, Tomas Tobé

 

1

0

S&D

Norbert Neuser

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

27.10.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

14

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Adamowicz, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Abir Al-Sahlani, Gwendoline Delbos-Corfield, Cyrus Engerer, Tanja Fajon, Miguel Urbán Crespo, Charlie Weimers, Juan Ignacio Zoido Álvarez

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

PPE

Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Emil Radev, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Cyrus Engerer, Tanja Fajon, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

Renew

Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache

Verts/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

The Left

Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Miguel Urbán Crespo

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

14

-

ID

Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel de Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska

NI

Milan Uhrík

 

2

0

PPE

Nadine Morano

S&D

Evin Incir

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] ΕΕ L 382 της 28.10.2021, σ. 1.

[2] ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21.

[3] ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 375.

[4] ΕΕ L 157 της 27.5.2014, σ. 1.

[5] ΕΕ L 343 της 23.12.2011, σ. 1.

[6] ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24.

[7] ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44.

[8] ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12.

[9] ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9.

[10] ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1.

[11] ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 21.

[12] ΕΕ C 58 της 15.2.2018, σ. 9.

[13] ΕΕ C 362 της 8.9.2021, σ. 82.

[14] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0260.

[15] https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210325-2#:~:text=On%201%20January%202020%2C%2023,5.1%25%20of%20the%20EU%20population

[18] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (ΕΕ L 243 της 15.9.2009, σ. 1).

[19] https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more

[20] https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/report-on-the-implementation-of-directive-2003/109/ec-on-the-status-of-long-term-foreign-residents

[21] https://www.etiasvisa.com/etias-news/digital-nomad-visas-eu-countries#:~:text=The%20digital%20nomad%20visa%20allows,are%20reviewed%20within%2030%20days.

[22] Στο ίδιο.

[23] https://picum.org/wp-content/uploads/2021/03/Designing-labour-migration-policies-to-promote-decent-work-EN.pdf

[24] «Η γήρανση στην Ευρώπη – Κοιτάζοντας τις ζωές των ηλικιωμένων στην ΕΕ», έκδοση 2020.

[26] Navarra, C. και Fernandes M. European Added Value Assessment - Legal migration policy and law (Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας - Πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση), EPRS, 2021.

[27] Kancs D., Navarra C., Fernandes M., European legal migration policy and law: An assessment of the potential macro-economic impacts of EU-level policy options (Ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση: Αξιολόγηση των δυνητικών μακροοικονομικών επιπτώσεων των επιλογών πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ), Παράρτημα II της εκτίμησης της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, EPRS, 2021.

[28] https://knowledge4policy.ec.europa.eu/publication/immigrant-key-workers-their-contribution-europes-covid-19-response_en

[30] https://ec.europa.eu/home-affairs/minimum-standards-sanctions-and-measures-against-employers-illegally-staying-third-country_en

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου