Διαδικασία : 2021/2058(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0318/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0318/2021

Συζήτηση :

PV 22/11/2021 - 21
CRE 22/11/2021 - 21

Ψηφοφορία :

PV 23/11/2021 - 6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0463

<Date>{08/11/2021}8.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0318/2021</NoDocSe>
PDF 237kWORD 69k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία</Titre>

<DocRef>(2021/2058(INI))</DocRef>


<Commission>{CULT}Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας</Commission>

Εισηγητής: <Depute>Tomasz Frankowski</Depute>

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία

(2021/2058(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα άρθρα 6 και 165 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), τα οποία προσδιορίζουν τις αρμοδιότητες και τη δράση της Ένωσης στον τομέα του αθλητισμού, και ιδίως την προώθηση των ευρωπαϊκών αθλητικών ζητημάτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού, τις δομές του που βασίζονται στον εθελοντισμό και τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο,

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), και ιδίως τον ρόλο του αθλητισμού ως σημαντικού καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμβολή του στην ειρήνη, στην προώθηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού, καθώς και στη χειραφέτηση των γυναικών και των νέων, των ατόμων και των κοινοτήτων, καθώς και στους στόχους για την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη[1],

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 2021/817 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013[2], και ιδίως το κεφάλαιό του για τον αθλητισμό,

 έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό, της 11ης Ιουλίου 2007 (COM(2007)0391),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2020, σχετικά με την εφαρμογή και την καταλληλότητα του προγράμματος εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό για την περίοδο 2017-2020 (COM(2020)0293), και ιδίως τις συστάσεις της για το μέλλον,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030» (COM(2021)0101),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 16ης Νοεμβρίου 2012, με τίτλο «Dual Careers of Athletes – Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers in High-Performance Sport» («Διπλή σταδιοδρομία των αθλητών – Συνιστώμενες δράσεις πολιτικής για τη στήριξη της διπλής σταδιοδρομίας στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων»),

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 11ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό: χρηστή διακυβέρνηση, προσβασιμότητα και ακεραιότητα[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Ιουλίου 2020 σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου τα προγράμματα Erasmus+, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αποκτήσουν οικολογικό προσανατολισμό[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19 στη νεολαία και στον αθλητισμό[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2021 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων στο ψηφιακό περιβάλλον[9],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (1 Ιανουαρίου 2021 – 30 Ιουνίου 2024)[10], και ιδίως τους τομείς προτεραιότητάς του,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό[11],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχόμενων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στον αθλητισμό[12],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και την ανάκαμψη του τομέα του αθλητισμού[13],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, με θέμα την ενδυνάμωση των προπονητών μέσω της ενίσχυσης των ευκαιριών απόκτησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων[14],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την καινοτομία στον αθλητισμό[15],

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 16ης Νοεμβρίου 1989, κατά του ντόπινγκ,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 3ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις,

 έχοντας υπόψη τον κώδικα αθλητικής δεοντολογίας, όπως αυτός αναθεωρήθηκε στις 16 Μαΐου 2001, και τον ευρωπαϊκό αθλητικό χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως αυτός αναθεωρήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2021,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO της 19ης Οκτωβρίου 2005 για την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό,

 έχοντας υπόψη τη μελέτη του, του Ιουνίου του 2021, με τίτλο: «EU sports policy: assessment and possible ways forward» (Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία)[16],

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση των Ecorys, KEA και Sport and Citizenship, προς τη ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ιουνίου του 2016, με τίτλο «Mapping and analysis of the specificity of sport» (Χαρτογράφηση και ανάλυση της ιδιαιτερότητας του αθλητισμού),

 έχοντας υπόψη την έκθεση των Ecorys και SportsEconAustria προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του 2020, με τίτλο «Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in the EU» (Χαρτογραφική μελέτη για τη μέτρηση του οικονομικού αντικτύπου της COVID-19 στον τομέα του αθλητισμού στην ΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-0318/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός διαδραματίζει καίριο ρόλο στην κοινωνική, πολιτιστική και εκπαιδευτική ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και προάγει αξίες όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, η πολυμορφία και η ισότητα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός λειτουργεί ως φορέας ένταξης, ιδίως για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός πρέπει να συμπεριληπτικός και ανοιχτός σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας ή πολιτιστικού και κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός είναι ένας αναπτυσσόμενος οικονομικός τομέας που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, στην ευημερία της·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στη θέση της ΕΕ στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 είχε δυσμενή οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στον τομέα του αθλητισμού·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού, σεβόμενη παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την αυτονομία του·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ για τον αθλητισμό πρέπει να στηρίζει τόσο τον πρωταθλητισμό όσο και τον μαζικό αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων των ενεργητικών μορφών αναψυχής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μαζικός αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων ανθρώπων και προωθεί τη συμμετοχή του πολίτη μέσω εθελοντικών δραστηριοτήτων·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι αθλητές αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να πρέπει να συμβιβάσουν την αθλητική σταδιοδρομία και τις προπονήσεις τους με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία και την ευημερία των πολιτών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη αθλητικών υποδομών αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των οικονομικών ευκαιριών σε απομακρυσμένες και μειονεκτούσες περιοχές·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων όπως τα ζητήματα διακυβέρνησης, η διαφθορά, οι προσυνεννοημένοι αγώνες, το ντόπινγκ, η χρηματοδότηση, η ψηφιακή πειρατεία, τα αμιγώς κερδοσκοπικά μοντέλα, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι διακρίσεις και η βία, καθώς και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και ζητήματα βιωσιμότητας·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στον αθλητισμό, τόσο στα διοικητικά όργανα όσο και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράνομη ζωντανή μετάδοση αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεχή ροή απειλεί την οικονομική σταθερότητα τόσο του επαγγελματικού όσο και του μαζικού αθλητισμού, που εξαρτώνται από τα έσοδα από δικαιώματα μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων·

Ενίσχυση της προβολής, της συνεργασίας και της ενσωμάτωσης του αθλητισμού στις πολιτικές της ΕΕ

1. καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια πιο ολιστική προσέγγιση της πολιτικής για τον αθλητισμό και να εντείνει τις προσπάθειες για την ενσωμάτωσή της σε άλλες πολιτικές της ΕΕ·

2. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διοργανικής συνεργασίας και της συνεργασίας με αθλητικούς φορείς·

3. καλεί την Επιτροπή να καθιερώσει τακτική διαρθρωμένη συνεργασία υψηλού επιπέδου με όλους τους αθλητικούς φορείς και άλλα θεσμικά όργανα για την παροχή πιο στοχευμένων και υπεύθυνων συστάσεων για την ανάληψη δράσης όσον αφορά τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητικός τομέας·

4. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του αθλητισμού, η οποία θα συνδέεται με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ·

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την προβολή του αθλητισμού και τη σημασία που δίνει σε αυτόν σε όλους τους τομείς πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ, με την προσθήκη του όρου «αθλητισμός» στον τίτλο του χαρτοφυλακίου του αρμόδιου Επιτρόπου·

6. ζητεί, εν προκειμένω, να δημιουργηθεί θέση συντονιστή της ΕΕ για τον αθλητισμό, ο οποίος θα αποτελεί τον αρμόδιο επικοινωνίας της Επιτροπής για το ζήτημα αυτό και ένα ορατό σημείο αναφοράς·

7. επιμένει ότι πρέπει να ενισχυθεί η συμμετοχή του Κοινοβουλίου προκειμένου να παρέχεται ένα πλαίσιο για τακτικό πολιτικό διάλογο και δράση σε σχέση με τον αθλητισμό, καθώς και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και παρακολούθηση όσον αφορά την εφαρμογή των στρατηγικών στόχων·

8. υπογραμμίζει τον ρόλο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης στις συζητήσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία της πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό και όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τον αθλητισμό, και ενθαρρύνει όλους τους αθλητικούς φορείς να συμμετάσχουν ενεργά·

9. αναγνωρίζει την πρόσφατη έγκριση του αναθεωρημένου ευρωπαϊκού αθλητικού χάρτη στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ο οποίος επισημαίνει τα κοινά χαρακτηριστικά ενός πλαισίου για τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και την οργάνωσή του και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν προσπάθειες για την προώθηση της συνέπειας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης σε ηπειρωτικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας παράλληλα πρωτοβουλίες στην τομέα της αθλητικής πολιτικής·

10.  ζητεί από το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει ενεργητικότερο ρόλο στην αθλητική διπλωματία·

Ενίσχυση των αρχών ενός ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου

11. αναγνωρίζει τη σημασία ενός ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου που βασίζεται σε αξίες, σε εθελοντικές δραστηριότητες και στην αλληλεγγύη και προσβλέπει στην περαιτέρω ανάπτυξή του προς το συμφέρον των πολιτών και των συμφεροντούχων·

12. αναγνωρίζει την ποικιλομορφία των προσεγγίσεων μεταξύ των αθλημάτων και των χωρών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η κοινή βάση του ευρωπαϊκού αθλητισμού πρέπει να ενισχυθεί και να προστατευθεί περαιτέρω, ιδίως οι σύνδεσμοι μεταξύ μαζικού αθλητισμού και πρωταθλητισμού·

13. ζητεί ένα ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο που θα αναγνωρίζει την ανάγκη για ισχυρή προσήλωση στην ενσωμάτωση των αρχών της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της συμπεριληπτικότητας για όλους, του ανοιχτού ανταγωνισμού, της αθλητικής αξίας και της δικαιοσύνης, και κατά συνέπεια αντιτίθεται σθεναρά σε αποσχιστικές διοργανώσεις που υπονομεύουν τις αρχές αυτές και θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα του συνολικού αθλητικού οικοσυστήματος· τονίζει ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να προωθούνται από όλους τους αθλητικούς φορείς και τις εθνικές αρχές·

14. αναγνωρίζει τον ρόλο των ομοσπονδιών στη διακυβέρνηση των αθλημάτων τους και ενθαρρύνει τον στενότερο συντονισμό και συνεργασία με τις αρχές και όλους τους σχετικούς συμφεροντούχους·

15. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι αθλητικοί σύλλογοι αποτελούν το θεμέλιο ενός ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου που προσφέρει σε όλους την ευκαιρία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό σε τοπικό επίπεδο, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πολιτιστικό ή κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους·

16. τονίζει την ανάγκη για πιο στοχευμένη και ενισχυμένη αλληλεγγύη και αυξημένη οικονομική αναδιανομή, καθώς και για ανταλλαγές δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας, ιδίως μεταξύ επαγγελματικού και μαζικού αθλητισμού· καλεί τις αθλητικές ομοσπονδίες να εφαρμόσουν έναν μηχανισμό αλληλεγγύης που θα βασίζεται σε μια δίκαιη και δεσμευτική μέθοδο κατανομής η οποία θα διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του ερασιτεχνικού και του μαζικού αθλητισμού·

17. τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της βιώσιμης οικονομικής σταθερότητας και της χρηστής διαχείρισης των αθλητικών συλλόγων, και καλεί τους αθλητικούς φορείς να θεσπίσουν μηχανισμούς για τον σκοπό αυτό, όπου δεν υπάρχουν ήδη, παράλληλα με ένα κατάλληλο σύστημα επιβολής του νόμου·

18. πιστεύει ότι το μοντέλο ιδιοκτησίας των γερμανικών συλλόγων, που βασίζεται στον κανόνα 50+1, έχει ωφελήσει το γερμανικό ποδόσφαιρο και θα πρέπει να θεωρηθεί πιθανό παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στο πλαίσιο των προσπαθειών άλλων χωρών να ενισχύσουν τα δικά τους μοντέλα·

19. παροτρύνει τις δημόσιες αρχές, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τις οργανώσεις να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές σε όλες τις ενέργειές τους, ιδίως κατά την ανάθεση της διοργάνωσης σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και κατά την επιλογή χορηγών· επιμένει ότι δεν θα πρέπει πλέον να ανατίθεται η διοργάνωση σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων σε χώρες όπου παραβιάζονται επανειλημμένα τα εν λόγω θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες·

20. καλεί τις αθλητικές οργανώσεις να τηρούν την καθιερωμένη συχνότητα των διεθνών αθλητικών τουρνουά, ιδίως των ευρωπαϊκών και των παγκόσμιων πρωταθλημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις εγχώριες διοργανώσεις και την υγεία των αθλητών και των παικτών·

Ανανέωση της χρηστής διακυβέρνησης και της ακεραιότητας

21. θεωρεί ότι απαιτείται ανανεωμένη δέσμευση για χρηστή διακυβέρνηση προκειμένου να επανεξισορροπηθούν τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία του αθλητισμού και να διασφαλιστεί ότι γίνεται σεβαστή η εκπροσώπηση των συμφεροντούχων στα όργανα λήψης αποφάσεων·

22. επισημαίνει ότι η εστίαση στα εμπορικά συμφέροντα του επαγγελματικού αθλητισμού θα πρέπει να εξισορροπείται με ιδιαίτερα απαραίτητες κοινωνικές λειτουργίες· ενθαρρύνει τις σχετικές οργανώσεις να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό προκειμένου να διαφυλάξουν τη θέση τους ως πρότυπα για την υπεράσπιση των ιδανικών επί των οποίων οικοδομήθηκε ο ευρωπαϊκός αθλητισμός·

23. καλεί τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές αθλητικές οργανώσεις και τις οργανώσεις εκπροσώπησης των συμφεροντούχων να εφαρμόζουν τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης·

24. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν αθλητικές οργανώσεις και ομοσπονδίες για να διασφαλίσουν την εφαρμογή αρχών χρηστής διακυβέρνησης στον αθλητισμό, και τονίζει την ανάγκη να καταρτίσει η Επιτροπή συστάσεις για κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την οργάνωση του αθλητισμού και των διοικητικών του οργάνων στην ΕΕ·

25. παροτρύνει τα αθλητικά διοικητικά όργανα και φορείς, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, να εφαρμόσουν μέτρα για την πολυμορφία και την ένταξη, ιδίως για την αντιμετώπιση του χαμηλού αριθμού γυναικών και μελών εθνοτικών μειονοτήτων σε ηγετικές θέσεις και διοικητικά συμβούλια·

26. καλεί όλες τις οργανώσεις συμφεροντούχων στον τομέα του αθλητισμού να επιτύχουν τα κατάλληλα επίπεδα αντιπροσωπευτικότητας και επαγγελματισμού ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

27. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προωθήσουν και να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των αθλητών, συμπεριλαμβανομένων της εκπροσώπησης των αθλητών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της απαγόρευσης των διακρίσεων·

28. τονίζει ότι οι αθλητικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την προστασία της ψυχικής υγείας των αθλητών, όπως πράττουν για τη σωματική τους υγεία·

29. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επαγγελματίες αθλητές έχουν ισότιμη πρόσβαση σε μηχανισμούς κοινωνικής και εργασιακής προστασίας·

30. καλεί τα κράτη μέλη, τα διοικητικά όργανα του αθλητισμού και τους συλλόγους να αναγνωρίσουν το καθεστώς των οπαδών στον αθλητισμό μέσω της συμμετοχής τους σε όργανα διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων·

31. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει το υφιστάμενο έργο της για τον κοινωνικό διάλογο και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα επαγγελματικά αθλήματα·

32. επικροτεί τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις μεταγραφικές αγορές όλων των αθλημάτων, και ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες· επισημαίνει ότι απαιτούνται ευρωπαϊκά πλαίσια για τη βελτίωση των μεταγραφικών συστημάτων ώστε να ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους ευρωπαϊκούς στόχους, ιδίως όσον αφορά την αγορά εργασίας και τους οικονομικούς κανονισμούς·

33. υπενθυμίζει την ανάγκη ρύθμισης των δραστηριοτήτων των μάνατζερ και αναγνωρίζει ότι οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στη μεταγραφική αγορά του ποδοσφαίρου, όπως η δημιουργία γραφείου συμψηφισμού και η θέσπιση απαιτήσεων αδειοδότησης για τους μάνατζερ και ανώτατων ορίων στις προμήθειες των μάνατζερ, κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση· προτρέπει τις αρμόδιες αθλητικές αρχές να διασφαλίσουν την άμεση εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί την πρόοδο·

34. επιμένει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό, η οποία συχνά συνδέεται με το έγκλημα και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απαιτεί διακρατική συνεργασία μεταξύ όλων των συμφεροντούχων και των αρχών·

35. καλεί τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποφασιστικά τις καταχρήσεις στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της εξάπλωσης των δόλιων ιστοτόπων και των αρπακτικών πρακτικών, προκειμένου να προστατευθούν οι ανήλικοι και τα ευάλωτα άτομα από κάθε κίνδυνο·

36. παροτρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να άρουν το αδιέξοδο όσον αφορά την υπογραφή και την επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων·

37. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης ικανοτήτων για την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης του ντόπινγκ στον αθλητισμό μέσω μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες της ΕΕ·

38. τονίζει την ανάγκη για εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων, της διαφθοράς, της βίας, της σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης και άλλων θεμάτων που σχετίζονται με την ακεραιότητα, με έμφαση στον ερασιτεχνικό αθλητισμό·

Διασφάλιση της ασφάλειας, της συμπερίληψης και της ισοτιμίας στον αθλητισμό

39. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή όλων των σχετικών συμφεροντούχων στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι η πολιτική και η νομοθεσία στον τομέα του αθλητισμού θα στηρίζουν την ισότητα των φύλων, με ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, των έμφυλων στερεότυπων, της χαμηλής προβολής και κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, και της ανισότητας στις αμοιβές, τα πριμ και τα βραβεία·

40. καλεί τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες να επιδιώξουν την εξίσωση των πριμ που καταβάλλονται στις αθλήτριες και τους αθλητές, ακολουθώντας το παράδειγμα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI)·

41. καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σημασία και να στηρίξει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, των προσφύγων, των εθνοτικών μειονοτήτων και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στον αθλητισμό, ώστε να μη μένει κανείς στο περιθώριο·

42. υπογραμμίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί η σημαντική κοινωνική βαρύτητα του πρωταθλητισμού προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ στον αθλητισμό·

43. παροτρύνει τους αθλητικούς φορείς και τις δημόσιες αρχές να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις διακρίσεις, τη βία και τη ρητορική μίσους και να εγγυηθούν ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς αθλητισμό για όλους τους αθλητές, τους θεατές και το προσωπικό στους αθλητικούς χώρους και στο διαδίκτυο·

44. επιμένει σε μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής όσον αφορά τον ρατσισμό και τη βία στον αθλητισμό, και προτρέπει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αθλητικές ομοσπονδίες να αναπτύξουν μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών και να θεσπίσουν αποτελεσματικές κυρώσεις και μέτρα για την υποστήριξη των θυμάτων·

45. καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ένταξη των ατόμων με διανοητική και σωματική αναπηρία σε αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα και να αυξήσουν την προβολή στα μέσα ενημέρωσης των διοργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν αθλητές με αναπηρία·

46. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η χρηματοδότηση και να αρθούν όλα τα εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία μέσω εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, εξειδικευμένης κατάρτισης για τους σχετικούς φορείς και προσβάσιμων αθλητικών υποδομών που επιτρέπουν την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων και τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες·

47. καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν ίσες οικονομικές ανταμοιβές στους ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες τους και να υποστηρίζουν τους ολυμπιονίκες και παραολυμπιονίκες που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα·

48. υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του πληθυσμού, και ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενθάρρυνση της ενεργού γήρανσης μέσω της σωματικής άσκησης·

49. παροτρύνει τα μέσα ενημέρωσης στα κράτη μέλη να παρέχουν μεγαλύτερη κάλυψη σε ένα ευρύτερο φάσμα αθλημάτων και ιδίως στον γυναικείο και νεανικό αθλητισμό·

50. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά μέτρα που θα επιτρέπουν σε παιδιά από κοινωνικά μειονεκτούντα περιβάλλοντα να έχουν πρόσβαση σε αθλήματα με υψηλό κόστος εξοπλισμού και υψηλές χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των χειμερινών αθλημάτων·

51. ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις αθλητικές οργανώσεις να δώσουν προτεραιότητα σε πολιτικές που προστατεύουν τα παιδιά από διακρίσεις, παρενοχλήσεις και οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενισχύουν την ευαισθητοποίηση και παρέχουν πρόσβαση σε μέσα αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων νομικές συμβουλές και έγκαιρη προστασία·

52. χαιρετίζει τη μελέτη που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2019 με τίτλο «Safeguarding children in sport» (Προστασία των παιδιών στον αθλητισμό), και καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται στον τομέα αυτό, μεταξύ άλλων με την τακτική συλλογή και επικαιροποίηση δεδομένων·

53. επιμένει ότι οι νέοι αθλητές από αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να προστατεύονται από την απάτη και την εμπορία ανθρώπων, και θα πρέπει να διαθέτουν ένα νομικό καθεστώς στην Ευρώπη και να λαμβάνουν στήριξη μέσω της αξιολόγησης και της παρακολούθησης των συμβάσεών τους·

54. καλεί τα κράτη μέλη και τις αθλητικές ομοσπονδίες να παρέχουν εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών για νέους και αθλητές·

Προώθηση υγιεινών και ενεργών τρόπων ζωής σε συνδυασμό με ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης

55. προτρέπει τα κράτη μέλη και τις δημόσιες αρχές να αναπτύσσουν αθλητικές υποδομές, ιδίως σε απομακρυσμένες και μειονεκτούσες περιοχές, και να αυξήσουν τον χρόνο που διατίθεται για τη φυσική αγωγή, εντάσσοντας στα σχολεία καθημερινές δραστηριότητες άσκησης, διαλείμματα σωματικής άσκησης και δραστηριότητες άσκησης εκτός των μαθημάτων, επιφέροντας ταυτόχρονα μια αλλαγή νοοτροπίας ως προς την αναγνώριση της σημασίας του αθλητισμού ως σχολικού μαθήματος·

56. τονίζει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για ενεργές πόλεις, η οποία θα προωθεί τη σωματική άσκηση στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, μεταξύ άλλων και στον χώρο εργασίας, και θα ενισχύει και θα αναπτύσσει την ενεργή και βιώσιμη κινητικότητα και αντίστοιχα μέσα μεταφοράς·

57. επικροτεί πρωτοβουλίες και εκστρατείες για την ενθάρρυνση της σωματικής άσκησης, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και τα προγράμματα #BeActive και HealthyLifestyle4All, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει την ενημέρωση σχετικά με τις εκδηλώσεις αυτές στα κράτη μέλη, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα σχολεία· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διενεργούνται τακτικές αξιολογήσεις όσον αφορά την προβολή και τον αντίκτυπο των εν λόγω προγραμμάτων·

58. ζητεί οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών να εφαρμοστούν και να προωθηθούν σε κάθε κράτος μέλος και να επεκταθούν σε όλο το αθλητικό προσωπικό που ασχολείται με τον οργανωμένο αθλητισμό, καθώς και να αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες επανακατάρτισης·

59. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους συλλόγους να προωθήσουν τις ευκαιρίες διπλής σταδιοδρομίας για τους αθλητές, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των αθλητών στο επόμενο πρόγραμμα Erasmus+·

60. επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί στρατηγική για την υποστήριξη των πρώην αθλητών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν επαρκή πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων ή επανειδίκευσης·

61. υπογραμμίζει τον ρόλο των προπονητών, του αθλητικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και των νέων και στην εκπαίδευσή τους, και τονίζει ότι η κατάλληλη εκπαίδευση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό και στη διασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους·

62. επικροτεί τη συμπερίληψη της κινητικότητας του αθλητικού προσωπικού στο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, και καλεί την Επιτροπή, τις εθνικές οργανώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με τη νέα αυτή ευκαιρία·

63. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν κοινά πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι προπονητές έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες και κατάρτιση για να προπονούν παιδιά και νέους·

64. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα δίκτυο πρεσβευτών για τον αθλητισμό, το οποίο θα αξιοποιεί την επιρροή των αναγνωρισμένων αθλητικών προτύπων για την ενθάρρυνση της σωματικής άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής·

65. αναγνωρίζει την πολύτιμη συμβολή που προσφέρουν σε μια κοινωνία οι εθελοντές στον τομέα του αθλητισμού, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα σύστημα σύμφωνο με το θεματολόγιο δεξιοτήτων της ΕΕ, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) και το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET), για την αναγνώριση των προσόντων που αποκτούν οι εθελοντές, συμπεριλαμβανομένων των προπονητών που εργάζονται ως εθελοντές·

Ενίσχυση του αθλητισμού για την εξασφάλιση της επιτυχούς ανάκαμψής του

66. επιμένει ότι χρειάζονται μηχανισμοί στήριξης και ειδικής χρηματοδότησης ώστε να ανακάμψουν ο τομέας του αθλητισμού και όλα τα αθλήματα μετά την πανδημία COVID-19, μεταξύ άλλων μέσω εθνικών ταμείων στήριξης, του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·

67. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν συμπεριλάβει τον αθλητισμό στα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

68. καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα του αθλητισμού στην έκθεση ανασκόπησης σχετικά με την εφαρμογή του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, η οποία πρόκειται να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2022·

69. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον υψηλότερο προϋπολογισμό για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος Erasmus+ και υποστηρίζει περαιτέρω συνέργειες μεταξύ ταμείων και προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» και το LIFE· υπογραμμίζει ότι η άρση όλων των εμποδίων στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε εθνικό επίπεδο είναι καίριας σημασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα αυτά τα εργαλεία για τη στήριξη της ανάκαμψης στον αθλητισμό·

70. εκφράζει τη λύπη του για την απουσία ρητής αναφοράς στον αθλητισμό στον κανονισμό για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία»·

71. προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τον προϋπολογισμό που προορίζεται για τον μαζικό αθλητισμό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού·

72. τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση για τον αθλητισμό, μεταξύ άλλων πέραν του προγράμματος Erasmus+, με στοχευμένο τρόπο και με έμφαση στην κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, ιδίως στον μαζικό αθλητισμό·

73. τονίζει τη σημασία των προπαρασκευαστικών ενεργειών και των δοκιμαστικών σχεδίων στον τομέα του αθλητισμού που παρέχουν πρόσθετη χρηματοδότηση για τον μαζικό αθλητισμό και αποφέρουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα·

74. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών που γίνονται δεκτά στον τομέα του αθλητισμού·

75. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να στηριχθεί ο αθλητικός τουρισμός ως ένα από τα μέσα για την ενίσχυση της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας του τομέα του αθλητισμού μετά την πανδημία COVID-19·

76. υπενθυμίζει τη σημασία της προστασίας των παραδοσιακών αθλημάτων και της προώθησής τους με επαρκή χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και της περιφερειακής ταυτότητας·

77. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναγνωρίσουν τον βασικό ρόλο του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε τομείς όπως η αστική αναγέννηση, ο τουρισμός και η εδαφική συνοχή, και να ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση σχετικών επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, ιδίως στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+, του Ευρωπαϊκό Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας·

78. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση της χρηματοδότησης του REACT-EU για έργα που σχετίζονται με αθλητικές υποδομές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι βιώσιμες, συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάκαμψη και στηρίζουν τον τουρισμό·

79. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής και των διαχειριστικών αρχών στον σημαντικό ρόλο των μικρών αθλητικών συλλόγων και ενώσεων, και επισημαίνει ότι δεν διαθέτουν τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που χρειάζονται ώστε να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και στοχευμένη στήριξη·

80. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εφαρμογής του χαμηλότερου δυνατού συντελεστή ΦΠΑ στον τομέα του αθλητισμού ως ένα από τα μέσα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του εν λόγω τομέα μετά την πανδημία COVID-19·

81. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογία για τον καθορισμό κριτηρίων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση του κοινωνικού αντίκτυπου των προγραμμάτων που αφορούν τον αθλητισμό, μαζί με όλους τους σχετικούς συμφεροντούχους, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και των δημόσιων αρχών, και να επικαιροποιεί και να παρουσιάζει σε τακτική βάση στοιχεία σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο του αθλητισμού·

82. ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν και να παρουσιάζουν σε τακτική βάση στοιχεία σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του αθλητισμού·

Στήριξη της μετάβασης σε ένα βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον

83. σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι σύλλογοι και οι ομοσπονδίες για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· καλεί, ωστόσο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις αθλητικές ομοσπονδίες να στηρίξουν περαιτέρω και να προωθήσουν την ανάπτυξη του αθλητισμού και τη διοργάνωση περιβαλλοντικά φιλόδοξων αθλητικών εκδηλώσεων·

84. επιμένει ότι ο αθλητισμός πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να συμβάλλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και στην αλλαγή συμπεριφοράς·

85. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την πράσινη μετάβαση του τομέα του αθλητισμού, ιδίως όσον αφορά την κατασκευή, την επέκταση και την ανακαίνιση αθλητικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων χειμερινών αθλημάτων·

86. τονίζει τη σημασία του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus και αναγνωρίζει τις δυνατότητες για ανάπτυξη ενεργών χώρων και προώθηση βιώσιμων αθλητικών υποδομών· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που αφορούν τον αθλητισμό, ιδίως σε δημόσιους χώρους·

87. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν εναρμονισμένα ελάχιστα κριτήρια προσβασιμότητας, δείκτες αξιολόγησης της βιωσιμότητας και πρότυπα ασφάλειας για τις αθλητικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη κάθε μορφής παρενόχλησης, και να στηρίζουν την ένταξη και την κινητικότητα των αθλητών και των εργαζομένων που σχετίζονται με τον αθλητισμό·

88. ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε έργα κατασκευής αθλητικών υποδομών·

89. τονίζει τη σημασία της καινοτομίας και της διατομεακής συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την αύξηση της συμμετοχής στη σωματική άσκηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους·

90. υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, θα πρέπει να εξεταστούν νέοι τρόποι διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων με τη χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών τεχνολογιών·

91. καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας να δημιουργήσουν μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) στον τομέα του αθλητισμού για την ενίσχυση της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και της διακρατικής συνεργασίας·

92. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ξεκινήσουν διάλογο σχετικά με το μέλλον και τις ευκαιρίες του ηλεκτρονικού αθλητισμού και να συγκεντρώσουν στοιχεία προκειμένου να αξιολογήσουν τον εν λόγω τομέα και να παρουσιάσουν μελέτη σχετικά με τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπό του·

93. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και χωρίς καθυστέρηση το εντεινόμενο πρόβλημα της παράνομης ζωντανής μετάδοσης αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεχή ροή·

°

° °

94. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες και οργανώσεις.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο αθλητισμός διαθέτει τη μοναδική δύναμη να προωθεί θετικές αλλαγές και να μεταδίδει αξίες σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, υποβάθρου ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Η εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική διάσταση του αθλητισμού υπερβαίνει τα σύνορα και εκτείνεται σε όλες τις γωνιές του κόσμου.

Επιπλέον, ο αθλητισμός αποτελεί επίσης ένα ολοένα και σημαντικότερο οικονομικό φαινόμενο, που συνεισφέρει τα μέγιστα στους στρατηγικούς στόχους της αλληλεγγύης και της ευημερίας στην ΕΕ. Ο αθλητισμός παράγει προστιθέμενη αξία 279,7 δισ. EUR ή 2,12 % του ΑΕΠ της Ένωσης και παρέχει θέσεις εργασίας σε σχεδόν έξι εκατομμύρια άτομα[17].

Μολονότι η ΕΕ έχει αρμοδιότητα μόνο για την υποστήριξη και τον συντονισμό αθλητικών δραστηριοτήτων, η εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό συνέβαλε στη θεμελιώδη εξέλιξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, η οποία έχει αποφέρει απτά επιτυχή αποτελέσματα.

Δεδομένου ότι έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την εντολή της Συνθήκης της Λισαβόνας για ανάληψη δράσης στον τομέα του αθλητισμού, είναι αναγκαίο να εξεταστεί το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τον αθλητισμό και οι πιθανές μελλοντικές προοπτικές. Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο στη στήριξη του τομέα του αθλητισμού για την επόμενη δεκαετία. Αυτό περιλαμβάνει μια νέα προοπτική για τη διακυβέρνηση, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού και την προετοιμασία του αθλητισμού για μακροπρόθεσμες προκλήσεις, όπως η ανάκαμψη μετά την πανδημία, η καινοτομία και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, με την παρούσα έκθεση επιδιώκεται να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις για τον ευρωπαϊκό τομέα του αθλητισμού. Ο εισηγητής παρουσιάζει πιθανές δράσεις σε επτά θεματικούς άξονες που αναλύονται κατωτέρω.

Πρώτον, τόσο η αυξημένη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων αφενός όσο και ο ενισχυμένος διάλογος με τους αθλητικούς φορείς αφετέρου, είναι κρίσιμα στοιχεία προκειμένου να καθοδηγηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα του αθλητισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής προτείνει θα θεσπιστεί τακτική, δομημένη και υψηλού επιπέδου συνεργασία υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να αναπτυχθούν συστάσεις με περισσότερη λογοδοσία στον τομέα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από νέα ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του αθλητισμού για την επόμενη δεκαετία, στην οποία θα περιγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι και προσανατολισμοί.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να διαδραματίσει καίριο ρόλο παρέχοντας ένα πλαίσιο για τακτική συζήτηση, επικοινωνία και λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, η πολιτική της ΕΕ για τον αθλητισμό απαιτεί περαιτέρω ενσωμάτωση και συντονισμό. Είναι σημαντικό ο αθλητισμός να μπορεί να επωφεληθεί από δράσεις που σχετίζονται με τις πολιτικές της ΕΕ για την υγεία, την απασχόληση, τη νεολαία, την εκπαίδευση, την εσωτερική αγορά ή το περιβάλλον, μεταξύ άλλων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι θα μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη προβολή στον αθλητισμό με τη συμπερίληψη αναφοράς στον αθλητισμό στον τίτλο του αρμόδιου Επιτρόπου, κάτι που θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα ότι ο αθλητισμός βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ο διορισμός «συντονιστή της ΕΕ για τον αθλητισμό» επιφορτισμένου με τον ρόλο της ενίσχυσης της διατομεακής συνεργασίας, καθώς και της ανάπτυξης και της ανταλλαγής γνώσεων σε θέματα αθλητισμού στο πλαίσιο των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δεύτερον, ο εισηγητής εστιάζει στην ενίσχυση ενός αξιοκεντρικού αθλητικού μοντέλου στην Ευρώπη για την επόμενη γενιά. Αυτό βρίσκει έρεισμα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του αθλητισμού και βασίζεται στις θεμελιώδεις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές του αξίες. Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε πολλαπλά φόρουμ, μεταξύ των οποίων το Συμβούλιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ωστόσο, παρά την ισχυρή πολιτική βούληση και στήριξη, την τελευταία δεκαετία δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά το μοντέλο του αθλητισμού. Συγκεκριμένα, η συζήτηση καθυστερεί σε ζητήματα σημασιολογίας όσον αφορά την ονομασία, αντί να επικεντρωθεί η προσοχή στην ουσία των σχετικών χαρακτηριστικών του μοντέλου, στη σημασία τους και στον καλύτερο τρόπο προώθησής τους. Όσο εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση και αδράνεια, επωφελούνται οι δυνάμεις που απειλούν την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού και επιδιώκουν να υπονομεύσουν τα χαρακτηριστικά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του φαινομένου αποτελεί η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, η οποία ευτυχώς απέτυχε προς το παρόν λόγω της έντονης αντίθεσης που συνάντησε στην Ευρώπη.

Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει προθυμία όλων των θεσμικών οργάνων και των συμφεροντούχων να αναγνωρίσουν και να προστατεύσουν ό,τι καθιστά τον ευρωπαϊκό αθλητισμό τόσο ψυχαγωγικό, δημοφιλή και επιτυχημένο, διατηρώντας παράλληλα τις κοινωνικές και κοινωνιακές λειτουργίες του. Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονται η αθλητική αξία, ο ανοικτός ανταγωνισμός, η ανταγωνιστική ισορροπία και η αλληλεγγύη. Ο εισηγητής πιστεύει ότι απαιτείται μεγαλύτερη δέσμευση για την ενίσχυση του αθλητισμού μέσω της αυξημένης κατανομής των εσόδων. Η δικαιότερη ανακατανομή, πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, στηρίζει την ανάπτυξη σε επίπεδο βάσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα για τους παίκτες, τους προπονητές και το αθλητικό προσωπικό, καθώς και εξοπλισμό και υποδομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα. Αυτή η οικονομική αλληλεγγύη επιτρέπει επίσης να συνεχίσουν να διεξάγονται λιγότερο επικερδείς διοργανώσεις (π.χ. διοργανώσεις νέων). Είναι επίσης αναγκαίο να βελτιωθεί η οικονομική κατανομή και η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα του επαγγελματικού αθλητισμού με στόχο τη μείωση του οικονομικού και ανταγωνιστικού χάσματος μεταξύ των συλλόγων.

Ο εισηγητής επαναλαμβάνει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην προώθηση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω της αθλητικής διπλωματίας και θα πρέπει εν προκειμένω να είναι πιο δραστήρια, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Οι αξίες αυτές θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη από τις δημόσιες αρχές, τις αθλητικές ομοσπονδίες και τους οργανισμούς κατά την ανάθεση της διοργάνωσης σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Τρίτον, υπάρχει ανάγκη για νέα εκτίμηση της χρηστής διακυβέρνησης, η οποία θα συνδυάζει τις παραδοσιακές δεσμεύσεις για ακεραιότητα με προοδευτικές δράσεις για την ισότητα των φύλων και τη συμπεριληπτικότητα, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη εκπροσώπηση των συμφεροντούχων στα όργανα λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα για την οργανωτική πολυμορφία και τη συμπερίληψη. Ο εισηγητής αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των ομοσπονδιών στη διακυβέρνηση του αθλήματός τους, ενθαρρύνοντας παράλληλα τον στενότερο συντονισμό με όλες τις αρχές και τους σχετικούς συμφεροντούχους, όπως είναι οι λίγκες, οι σύλλογοι, οι αθλητές, οι φίλαθλοι και οι εθελοντές. Αυτές οι αυξημένες προσπάθειες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Οι αθλητές βρίσκονται στο επίκεντρο του αθλήματος. Αξίζουν τον ίδιο σεβασμό και προστασία των δικαιωμάτων τους με τους λοιπούς Ευρωπαίους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι, της υγείας και της ασφάλειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων, και της πρόσβασης σε ευκαιρίες διπλής σταδιοδρομίας. Η πρόσφατη κρίση κατέδειξε ότι, παρόλο που οι αθλητικές εκδηλώσεις μπορούν να διοργανώνονται χωρίς θεατές, η κουλτούρα των φιλάθλων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αθλητικής εμπειρίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί το καθεστώς των οργανώσεων φιλάθλων στον αθλητισμό μέσω της συμμετοχής τους στη διακυβέρνηση.

Ο αθλητισμός αντιμετωπίζει σοβαρές ηθικές προκλήσεις και απειλές για την ακεραιότητά του, όπως οι προσυνεννοημένοι αγώνες και το ντόπινγκ, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής ζητεί επείγουσα λύση που θα επιτρέπει στην ΕΕ να υπογράψει και να κυρώσει τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων. Το ντόπινγκ αποτελεί σοβαρή απειλή για τη νεολαία και την κοινωνία, η οποία δεν είναι μόνο πρόβλημα που πλήττει τους επαγγελματίες, αλλά και τους ερασιτέχνες αθλητές. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η διακίνηση και η χρήση στεροειδών και άλλων απαγορευμένων ουσιών οι οποίες είναι εύκολα διαθέσιμες. Η στήριξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης και πρόληψης είναι ένας τρόπος για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ακεραιότητα, αλλά απαιτείται επίσης διακρατική και συστηματική συνεργασία μεταξύ όλων των συμφεροντούχων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών και οργανισμών, των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, των ιδιωτικών εταιρειών, των αθλητών και των οπαδών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά της Φαρμακοδιέγερσης (WADA) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο εισηγητής χαιρετίζει επίσης όλες τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη μεταγραφική αγορά και τους νέους κανονισμούς σχετικά με τους μάνατζερ στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι θα μπορούσαν να επεκταθούν περαιτέρω.

Τέταρτον, ο αθλητισμός στην καλύτερη έκφανσή του μπορεί να φέρει σε επαφή ανθρώπους και να χρησιμεύσει ως φορέας ένταξης, ιδίως για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να είναι ασφαλής, συμπεριληπτικός και προσβάσιμος σε όλους. Ο εισηγητής αναγνωρίζει τη σημασία της κοινωνικής ένταξης όλων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων. Ο αθλητισμός προάγει την ενεργό συμβολή των Ευρωπαίων πολιτών στην κοινωνία και συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν.

Δυστυχώς, οι διακρίσεις, η παρενόχληση, η βία και η ρητορική μίσους παραμένουν σοβαρά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ενεργά από τις δημόσιες αρχές και τις αθλητικές οργανώσεις όχι μόνο στους αθλητικούς χώρους, αλλά και στο διαδίκτυο. Ένα άλλο πρόβλημα που επηρεάζει τον αθλητισμό είναι η ψυχολογική, σωματική και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους νέους αθλητές που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες και είναι εξαιρετικά ευάλωτοι, επειδή εγκατέλειψαν τις οικογένειές τους και τις χώρες τους σε νεαρή ηλικία. Θα πρέπει να λαμβάνουν υπηρεσίες υποστήριξης και νομική βοήθεια από αθλητικές οργανώσεις.

Ο εισηγητής ζητεί τη στήριξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και των αγώνων για άτομα με διανοητική και σωματική αναπηρία, ιδίως μέσω της εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στον αθλητισμό και της διασφάλισης της χρηματοδότησης και της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης των αθλητικών εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχουν αθλητές με αναπηρία. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την ενθάρρυνση της ενεργού γήρανσης μέσω της σωματικής άσκησης. Όσον αφορά τον γυναικείο αθλητισμό, παρά τα σημαντικά επιτεύγματα, εξακολουθεί να υπάρχει ένα συνεχιζόμενο χάσμα μεταξύ των φύλων στην άσκηση του αθλητισμού, καθώς και επίμονα ζητήματα ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και ισότητας στη διοίκηση του αθλητισμού. Όλα τα θεσμικά όργανα, οι αθλητικές ομοσπονδίες και οργανώσεις πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση του γυναικείου αθλητισμού και των γυναικών στον αθλητισμό. Εν προκειμένω, ο εισηγητής προσβλέπει στις επικείμενες συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό.

Πέμπτον, ενόψει των αυξανόμενων ζητημάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία και τη σωματική αδράνεια, ιδίως μεταξύ των νέων, ο εισηγητής προτείνει να αυξηθούν η σωματική άσκηση και οι εξωσχολικές δραστηριότητες άσκησης στα σχολεία. Οι νέοι στην Ευρώπη περνούν περίπου 12-13 έτη στο σχολικό σύστημα, και θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο το να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες στον τρόπο ζωής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Απαιτούνται επίσης περαιτέρω επενδύσεις σε σχολικές αθλητικές εγκαταστάσεις προκειμένου να εξασφαλιστούν η ασφαλής χρήση και οι ασφαλείς συνθήκες για την άσκηση του αθλητισμού.

Πρωτοβουλίες και εκστρατείες που ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση, όπως η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού και τα προγράμματα #BeActive, HealthyLifestyle4All και LifeLong Physical Activity, είναι ευπρόσδεκτες και θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω. Έχοντας κατά νου την επιτυχία αυτών των πρωτοβουλιών, ο εισηγητής προτείνει τη δημιουργία ενός δικτύου πρεσβευτών για τον αθλητισμό, το οποίο θα περιλαμβάνει αναγνωρισμένους αθλητές-πρότυπα που ασκούν επιρροή στους πολίτες της ΕΕ.

Η δια βίου μάθηση στον αθλητισμό είναι σημαντική, όχι μόνο για τους αθλητές οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της σταδιοδρομίας τους θα ακολουθήσουν και άλλες διαδρομές, αλλά και για το αθλητικό προσωπικό. Για τον λόγο αυτό οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη διπλή σταδιοδρομία των αθλητών θα πρέπει να επεκταθούν σε όλο το αθλητικό προσωπικό και παράλληλα να αναληφθούν ειδικές πρωτοβουλίες επανακατάρτισης.

Είναι επίσης σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι οι εθελοντές καθιστούν δυνατή την ομαλή διεξαγωγή πολλών αθλητικών εκδηλώσεων και, με τον τρόπο αυτό, αποκτούν πολλές δεξιότητες και εμπειρία. Ο εισηγητής θα ήθελε να υπογραμμίσει τη σημασία της συμβολής τους και πιστεύει ότι οι δεξιότητες και η εμπειρία τους θα πρέπει να αναγνωρίζονται επίσημα.

Έκτον, ο εισηγητής τονίζει ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιτευχθεί ισχυρή και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη για τον αθλητισμό και την κοινωνία μετά την πανδημία COVID-19. Το περασμένο έτος ήταν εξαιρετικά δύσκολο για τον αθλητισμό, καθώς ήταν ένας από τους τομείς που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία. Ο οικονομικός αντίκτυπος στον επαγγελματικό και μαζικό αθλητισμό υπήρξε τεράστιος, με κατακόρυφη μείωση των εσόδων, καθώς πολλές διοργανώσεις χρειάστηκε να ακυρωθούν ή να πραγματοποιηθούν χωρίς θεατές. Πολλοί αθλητικοί σύλλογοι, ιδίως σε επίπεδο βάσης, αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή, καθώς λειτουργούν ως επί το πλείστον σε εθελοντική βάση και, ως εκ τούτου, χωρίς χρηματοοικονομικά αποθέματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εισηγητής προτείνει συγκεκριμένους μηχανισμούς στήριξης για την ανάκαμψη του τομέα του αθλητισμού. Ειδικότερα, ο αθλητισμός θα πρέπει να κατέχει σημαντικότερη θέση στα προγράμματα της πολιτικής συνοχής και να επωφελείται από αυξημένο μερίδιο χρηματοδότησης όχι μόνο από την πολιτική συνοχής, αλλά και από τον νέο Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ για την περίοδο 2021-2027 έχει λάβει πολύ υψηλότερο προϋπολογισμό, με ποσοστό 1,9 % για τον αθλητισμό, γεγονός που θα του επιτρέψει να χρηματοδοτήσει περισσότερα έργα. Μολονότι πρόκειται για ένα βήμα προόδου, ο εισηγητής θεωρεί ότι, δεδομένης της κοινωνικής και οικονομικής σημασίας του αθλητισμού, οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του προγράμματος θα πρέπει να αντιμετωπίζει τον αθλητισμό επί ίσοις όροις, από άποψη προϋπολογισμού, με άλλες προτεραιότητες, όπως η νεολαία και ο πολιτισμός. Η πρόσθετη χρηματοδότηση για τον αθλητισμό μέσω προπαρασκευαστικών ενεργειών και δοκιμαστικών σχεδίων είναι υψίστης σημασίας. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αυξηθεί ο αριθμός των προπαρασκευαστικών ενεργειών και των δοκιμαστικών σχεδίων στον τομέα του αθλητισμού, καθώς μπορούν να αποφέρουν επιτυχή αποτελέσματα, όπως οι ανταλλαγές και η κινητικότητα προπονητών και αθλητικού προσωπικού, που αποτελεί πλέον μέρος της νέας έκδοσης του προγράμματος Erasmus+.

Η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου των εν λόγω πρωτοβουλιών με πιο αξιόπιστο και συνεκτικό τρόπο θα παρείχε στοιχεία ζωτικής σημασίας για την επιλογή των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ αθλητικών προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας για την καλύτερη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να επικαιροποιούνται και να παρουσιάζονται, σε τακτική βάση, δεδομένα σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του αθλητισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ύπαρξη αξιόπιστων δεδομένων για την ανάπτυξη τεκμηριωμένης πολιτικής στον τομέα του αθλητισμού.

Έβδομον, ο εισηγητής πιστεύει ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να στηρίξει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και καινοτόμο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι αθλητικές οργανώσεις έχουν την ευθύνη να προωθήσουν μια πράσινη ατζέντα για τον αθλητισμό, ευθυγραμμίζοντας τις πολιτικές τους με τους στόχους της δράσης της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Επιπλέον, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ένας οικονομικός τομέας που πρέπει να αντιμετωπίσει το δικό του αποτύπωμα άνθρακα, αλλά αποτελεί επίσης μοναδική δύναμη που συμβάλλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και αλλαγή συμπεριφοράς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και τον αθλητικό τουρισμό.

Σήμερα, οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του αθλητισμού, από την πρόσληψη και την κατάρτιση αθλητών έως την ανάλυση των επιδόσεών τους, από την εμπειρία του κοινού έως τα μέσα ενημέρωσης και τη διαχείριση, από την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση έως την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού και την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων και του ντόπινγκ. Για τους ανωτέρω λόγους, οι επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία θα πρέπει να θεωρούνται βασική προτεραιότητα για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα του αθλητισμού. Ο εισηγητής συστήνει να δημιουργηθεί μια κοινότητα γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ) στον τομέα του αθλητισμού για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας. Επιπλέον, λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος, ιδίως στις νεότερες γενιές, ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εκπονηθεί μελέτη σχετικά με τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του ηλεκτρονικού αθλητισμού.

Συμπερασματικά, ο εισηγητής πιστεύει ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος και πολλές θετικές εξελίξεις στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τον αθλητισμό. Πολυάριθμες συστάσεις από τις προηγούμενες δύο εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2012 και του 2017 έχουν εφαρμοστεί, και ορισμένα από τα επιτυχημένα παραδείγματα είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού, η κινητικότητα προπονητών και αθλητικού προσωπικού και οι θετικές εξελίξεις όσον αφορά τη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση του συστήματος μεταγραφής παικτών.

Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα και να πραγματοποιηθούν βελτιώσεις μέσω των συγκεκριμένων προτάσεων και περαιτέρω δράσεων που περιγράφονται στην παρούσα έκθεση. Η ΕΕ δεν αποτελεί μόνο μια οικονομική αγορά, αλλά αντιπροσωπεύει αξίες που ισχύουν και για τον αθλητισμό, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα, η πολυμορφία και η αλληλεγγύη. Οι αξίες αυτές αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις και η προάσπισή τους πρέπει να είναι ακόμη πιο σθεναρή και συλλογική στο μέλλον. Οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τον εισηγητή αναγνωρίζουν τον ρόλο της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί ως όχημα για αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και να αποφέρει προστιθέμενη αξία μέσω κοινωνικών, εκπαιδευτικών και οικονομικών οφελών για όλους τους πολίτες. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδό μας· ας φανούμε όλοι άξιοι των περιστάσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Christine Anderson, Ilana Cicurel, Gilbert Collard, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Tomasz Frankowski, Romeo Franz, Chiara Gemma, Αλέξης Γεωργούλης, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Victor Negrescu, Niklas Nienaß, Peter Pollák, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa, Monica Semedo, Andrey Slabakov, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Salima Yenbou, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ibán García Del Blanco, Tomasz Piotr Poręba

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ECR

Dace Melbārde, Tomasz Piotr Poręba, Andrey Slabakov

ID

Gianantonio Da Re

NI

Chiara Gemma

PPE

Asim Ademov, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Maria Walsh, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Milan Zver

Renew

Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Irena Joveva, Monica Semedo

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Victor Negrescu, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

The Left

Αλέξης Γεωργούλης, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ

Verts/ALE

Romeo Franz, Niklas Nienaß, Salima Yenbou

 

1

-

ID

Christine Anderson

 

1

0

ID

Gilbert Collard

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

[1] Ψήφισμα με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, A/RES/70/1.

[2] ΕΕ L 189 της 28.5.2021, σ. 1.

[3] ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 46.

[4] ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 137.

[5] ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 81.

[6] ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 2.

[7] ΕΕ C 385 της 22.9.2021, σ. 2.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0045.

[9] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0236.

[10] ΕΕ C 419 της 4.12.2020, σ. 1.

[11] ΕΕ C 416 της 11.12.2019, σ. 3.

[12] ΕΕ C 192 της 7.6.2019, σ. 18.

[13] ΕΕ C 214 I της 29.6.2020, σ. 1.

[14] ΕΕ C 196 της 11.6.2020, σ. 1.

[15] ΕΕ C 212 της 4.6.2021, σ. 2.

[16] Mittag, J. & Naul, R. (2021), EU sports policy: assessment and possible ways forward (Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έρευνα για την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) – Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, Βρυξέλλες.

[17] Μελέτη – Mittag, J. & Naul, R. (2021), EU sports policy: assessment and possible ways forward (Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού: αξιολόγηση και πιθανή μελλοντική πορεία), Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έρευνα για την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) – Θεματικό Τμήμα Διαρθρωτικής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής, Βρυξέλλες.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου