ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους ύστερα από αίτηση της Ισπανίας – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

10.11.2021 - (COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Eider Gardiazabal Rubial


Διαδικασία : 2021/0316(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0319/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0319/2021
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους ύστερα από αίτηση της Ισπανίας – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

(COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2021)0618 – C9-0377/2021),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζόμενους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[1] (εφεξής «κανονισμός ΕΤΠ»),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027[2], και ιδίως το άρθρο 8,

 έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων[3], και ιδίως το σημείο 9,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

 έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0319/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και των τεχνολογικών και περιβαλλοντικών αλλαγών, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαφωνίες, οι σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις της Ένωσης ή η σύνθεση της εσωτερικής αγοράς και οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, καθώς και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή λόγω της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2021/001 ES/País Vasco metal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), μετά τη απόλυση 491 εργαζομένων στην περιφέρεια NUTS 2 País Vasco (ES21) στην Ισπανία, εντός της περιόδου αναφοράς για την αίτηση από τις 2 Ιουνίου 2020 έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά συνολικά 491 εργαζόμενους που απολύθηκαν, εκ των οποίων οι 192 στο πλαίσιο μαζικών απολύσεων από έξι εταιρείες, γεγονός που κοινοποιήθηκε στις αρχές[4]·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζομένων εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19, τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που εφαρμόστηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020 στην Ισπανία και οι επακόλουθες ελλείψεις εφοδίων και πρώτων υλών έχουν επηρεάσει αρνητικά τον μεταλλουργικό τομέα στη χώρα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Χώρα των Βάσκων, ο τομέας κατασκευής μεταλλικών προϊόντων αντιστοιχεί στο 27,4 % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (εφεξής ΑΠΑ) του κλάδου[5], ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ-28 είναι 18,8 %[6]·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2020 (ετήσια μεταβολή), η παραγωγή στην Ισπανία μειώθηκε κατά περισσότερο από 50 % στο 18 % των μεταλλουργικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά περισσότερο από 50 % στο 16 % των επιχειρήσεων και το ένα τρίτο των μεταλλουργικών επιχειρήσεων σημείωσε μείωση μεταξύ 30 % και 50 % τόσο της παραγωγής όσο και του κύκλου εργασιών[7]·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 και των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της, η Επιτροπή ενίσχυσε και υπογράμμισε τον ρόλο του ΕΤΠ ως εργαλείου έκτακτης ανάγκης[8] και επέτρεψε τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠ υποθέσεων που έχουν άμεση σχέση με την πανδημία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση[9] και επισημαίνει τις βασικές έννοιες του σχεδίου επαγγελματικής κατάρτισης της Χώρας των Βάσκων, της στρατηγικής της Χώρας των Βάσκων για την απασχόληση και του προγράμματος για τις πράσινες θέσεις εργασίας·

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδότηση ύψους 1 214 607 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 85 % του συνολικού κόστους των 1 428 950 EUR, το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες ύψους 1 384 950 EUR καθώς και δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ[10] ύψους 44 000 EUR·

2. σημειώνει ότι οι ισπανικές αρχές κατέθεσαν την αίτηση στις 25 Ιουνίου 2021 και ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 7 Οκτωβρίου 2021 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. σημειώνει ότι η αίτηση αφορά συνολικά 491 απολυμένους, εκ των οποίων οι 192 απολύθηκαν στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων από έξι εταιρείες[11], γεγονός για το οποίο ενημερώθηκαν οι αρχές· σημειώνει επίσης ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ισπανικού κράτους, 300 από τους συνολικά 491 επιλέξιμους δικαιούχους θα συμμετάσχουν στις δράσεις (στοχευόμενοι δικαιούχοι)·

4. υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις αναμένεται να έχουν σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους καθώς και για ολόκληρη τη Χώρα των Βάσκων, όπου ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 25 % μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2020[12] και όπου οι μακροχρόνια άνεργοι αντιστοιχούσαν στο 55,6 % του συνολικού αριθμού των ανέργων τον Μάιο του 2021 (αυξήθηκε κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2021) ενώ οι ανειδίκευτοι εργάτες στο 60,8 %· υπενθυμίζει επίσης ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 22,6 % και ότι το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης είναι 25,8 % στη Χώρα των Βάσκων, ήτοι 11,6 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης, που είναι 14,2 %·

5. επισημαίνει ότι οι περισσότεροι απολυμένοι έχουν διανύσει ήδη περισσότερα από τα μισά έτη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και έχουν χαμηλό επίπεδο τυπικών προσόντων·

6. σημειώνει ότι η Ισπανία άρχισε να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους στις 11 Ιουνίου 2021 και ότι, ως εκ τούτου, η περίοδος επιλεξιμότητας για τη λήψη χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα διαρκέσει από τις 11 Ιουνίου 2021 έως και 24 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης χρηματοδότησης·

7. υπενθυμίζει ότι, μετά τη λήψη της απόφασης, παρέχονται σε εργαζόμενους που απολύθηκαν και σε αυτοαπασχολούμενους οι εξής εξατομικευμένες υπηρεσίες: συνεδρίες κατάρτισης προφίλ, επαγγελματικός προσανατολισμός, βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, στήριξη και/ή συμβολή στη δημιουργία επιχειρήσεων, επανεκπαίδευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και κατάρτιση στον χώρο εργασίας, καθώς και επιδόματα συμμετοχής· τα μέτρα σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδουν με την ισπανική στρατηγική για την κυκλική οικονομία και οι δραστηριότητες κατάρτισης συμβάλλουν στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας·

8. σημειώνει ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 2021, οι ισπανικές αρχές επιβαρύνονται με διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ και, επομένως, οι δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιοποίησης, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως 31 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης χρηματοδότησης·

9. επικροτεί το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών καταρτίστηκε από την Ισπανία σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους[13]· η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων εξασφαλίστηκε χάρη στην εκπροσώπησή τους στο διοικητικό συμβούλιο του Lanbide, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους της περιφερειακής κυβέρνησης, συνδικαλιστικών οργανώσεων και οργανώσεων εργοδοτών·

10. επικροτεί το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών θα συμβάλλει στη διάδοση των οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή καθώς και σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ·

11. τονίζει ότι οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας·

12. τονίζει ότι οι ισπανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι επιλέξιμες ενέργειες δεν τυγχάνουν ενίσχυσης από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

13. επισημαίνει την γνωστοποίηση της Ισπανίας ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ασκούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+·

14. επαναλαμβάνει ότι η βοήθεια του ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή συλλογικών συμβάσεων, καθώς και τυχόν επιδόματα ή δικαιώματα των δικαιούχων κονδυλίων του ΕΤΠ ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης προσθετικότητα της χρηματοδότησης·

15. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους ύστερα από αίτηση της Ισπανίας – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[14], και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων[15], και ιδίως το σημείο 9,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) έχει ως στόχο να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να προωθεί την αξιοπρεπή και βιώσιμη απασχόληση στην Ένωση με την παροχή στήριξης σε εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν και σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει, στην περίπτωση σημαντικών αναδιαρθρώσεων, καθώς και με την παροχή βοήθειας με σκοπό την ταχύτερη δυνατή επανένταξή τους σε αξιοπρεπή και βιώσιμη απασχόληση.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το ανώτατο ετήσιο ποσό των 186 εκατ. EUR (σε τιμές του 2018), όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου[16].

(3) Στις 25 Ιουνίου 2021 η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά μεταθέσεις εργαζομένων στον οικονομικό τομέα ο οποίος, βάσει της στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα («NACE»)[17] – αναθεώρηση 2 τμήμα 25 (Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, εκτός από μηχανήματα και είδη εξοπλισμού) ταξινομείται στην ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS)[18] στην επιπέδου 2 περιφέρεια País Vasco (ES21) στην Ισπανία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691. Η αίτηση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ τις οποίες ορίζει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691.

(4) Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 1 214 607 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

(5) Προκειμένου να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ το ταχύτερο δυνατόν, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής της.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους κινητοποιείται για τη χορήγηση 1 214 607 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της].

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
 

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στα μοτίβα του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2020/2093 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027[19] και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2021/691[20], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 186 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2018).

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 9 της διοργανικής συμφωνίας της 16ης Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και για νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου χάρτη πορείας για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων[21], προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων.

II. Η αίτηση της Ισπανίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 25 Ιουνίου 2021 η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2021/001 ES/País Vasco metal για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από απώλειες 491 θέσεων εργασίας στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 25 (Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού) στην περιφέρεια País Vasco (ES21) επιπέδου NUTS 2 στην Ισπανία.

Ύστερα από την αξιολόγηση της εν λόγω αίτησης, η Επιτροπή, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Στις 7 Οκτωβρίου η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την οικονομική στήριξη της επανένταξης στην αγορά εργασίας 300 στοχευόμενων δικαιούχων, δηλαδή εργαζομένων που απολύθηκαν, στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 25 (Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού) της NACE αναθ. 2.

Η Επιτροπή έκανε αποδεκτή την αίτηση βάσει των κριτηρίων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται η παύση της δραστηριότητας τουλάχιστον 200 εργαζομένων που απολύονται, εντός περιόδου αναφοράς έξι μηνών, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE αναθ. 2, και οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 σε ένα κράτος μέλος.

Πρόκειται για την πρώτη αίτηση του 2021 και την έκτη που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2021, συμπεριλαμβανομένου του νέου ΠΔΠ (κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027[22] και της διοργανικής συμφωνίας της 16ης Δεκεμβρίου 2020. Αυτή είναι επίσης η πρώτη εφαρμογή που εξετάζεται στο πλαίσιο του νέου κανονισμού ΕΤΠ[23].

Ο αριθμός των 491 απολυμένων εργαζομένων υπολογίστηκε προσθέτοντας τα 192 άτομα των οποίων η εργασία ανεστάλη από την ημερομηνία που ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου[24], κοινοποίησε εγγράφως στην αρμόδια δημόσια αρχή τις σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις, στα 299 άτομα που απολύθηκαν όταν ο εργοδότης τους ειδοποίησε προσωπικά για την απόλυσή τους ή για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους.

Η αίτηση αφορά 300 εργαζόμενους που απολύθηκαν και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού ύψους 1 214 607 EUR από το ΕΤΠ για την Ισπανία, ποσό που αντιστοιχεί στο 85 % του συνολικού κόστους των προτεινόμενων μέτρων.

Στόχος του ΕΤΠ είναι να επιδεικνύει αλληλεγγύη και να προωθεί την αξιοπρεπή και βιώσιμη απασχόληση στην Ένωση συμβάλλοντας σε μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, ιδίως σε όσες οφείλονται στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, όπως οι αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι εμπορικές διαφωνίες, οι σημαντικές αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ ή στη σύνθεση της εσωτερικής αγοράς, οι χρηματοπιστωτικές ή οικονομικές κρίσεις, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ή αποτελούν συνέπεια της ψηφιοποίησης ή της αυτοματοποίησης[25].

Η πανδημία COVID-19 είχε ως επακόλουθο και μια οικονομική κρίση. Τα αυστηρά μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας τα οποία εφαρμόστηκαν στην Ισπανία το 2ο τρίμηνο του 2020 είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μη απαραίτητων οικονομικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, γεγονός που επέφερε ισχυρό πλήγμα στον τομέα της μεταλλουργίας. Όταν χαλάρωσαν τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο τομέας της μεταλλουργίας συνέχισε να ταλανίζεται από ελλείψεις στις προμήθειες και τις πρώτες ύλες, δυσκολίες στην προσαρμογή των εγκαταστάσεων στα πρωτόκολλα κατά της COVID-19, μολύνσεις και περιορισμούς των εργαζομένων καθώς και από ζητήματα κινητικότητας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Confemetal[26], η πανδημία είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταλλουργίας, με αρνητικές συνέπειες στην απασχόληση και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων (αδυναμία πληρωμών, πρόσβαση σε πιστώσεις κ.λπ.).

Λόγω της μεγάλης σημασίας του στην περιφερειακή οικονομία, οι δυσκολίες στον τομέα κατασκευής μεταλλικών προϊόντων είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και την απασχόληση σε περιφερειακό επίπεδο. Στις αρχές του 2020, η ανεργία (σε ετήσια βάση) στον τομέα μειωνόταν. Ωστόσο, από τον Μάρτιο του 2020 η τάση άλλαξε άρδην, εξαιτίας της πανδημίας. Τον Αύγουστο του 2020 υπήρχαν 25 %[27] περισσότεροι άνεργοι από ό,τι πριν από έξι μήνες. Η κατάργηση θέσεων εργασίας στη βιομηχανία ήταν μεγαλύτερη από όλους τους άλλους τομείς μαζί.

Τα επτά είδη μέτρων που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζόμενους και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ συνίστανται σε:

α. Γενικές ενημερωτικές συναντήσεις, συναντήσεις υποδοχής και κατάρτισης προφίλ: η ενημερωτική συνάντηση είναι το πρώτο μέτρο που θα προσφερθεί σε όλους τους στοχευόμενους δικαιούχους και περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επαγγελματικές συμβουλές, προγράμματα κατάρτισης και κίνητρα. Οι ατομικές ενημερωτικές συναντήσεις περιλαμβάνουν την κατάρτιση προφίλ του συμμετέχοντα και την ανάθεση του συμβούλου ο οποίος θα συνοδεύει τον εργαζόμενο κατά τη διαδικασία προς την επαναπρόσληψη.

β. Επαγγελματικό προσανατολισμό που θα παρέχεται μέσω ομαδικών και ατομικών συναντήσεων.

γ. Υποστήριξη για την εντατική αναζήτηση εργασίας, συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων σχετικά με τις διαδικασίες αναζήτησης εργασίας και πρόσληψης, την ενεργή αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την αντιστοίχιση θέσεων εργασίας.

δ. Στήριξη για τη σύσταση επιχείρησης: οι εργαζόμενοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι θα συμμετάσχουν σε ατομικές συναντήσεις διδασκαλίας και θα λάβουν ατομική κατάρτιση, η οποία ενδέχεται να καλύπτει τον προγραμματισμό, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων, τη βοήθεια στον εντοπισμό δυνατοτήτων χρηματοδότησης κ.λπ.

ε. Συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης: Οι εργαζόμενοι που θα ιδρύσουν επιχείρηση ή θα ξεκινήσουν την άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας θα λάβουν συνεισφορά έως 8 000 EUR ως βοήθεια για τα έξοδα σύστασης.

στ. Εκπαίδευση: Το μέτρο αυτό περιλαμβάνει 1) κατάρτιση σε βασικές και οριζόντιες ικανότητες, όπως ψηφιακές δεξιότητες, διαχείριση ποιότητας, πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων κ.λπ. (2) επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων –για όσους επιλέξουν να αλλάξουν σταδιοδρομία και να εργαστούν εκτός του τομέα της μεταλλουργίας–, όπως στην υλικοτεχνική υποστήριξη, στη διαχείριση αποθηκών, στις κατασκευές και στην ενεργειακή απόδοση, στη βιομηχανία τροφίμων, στη διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες για ηλικιωμένους κ.λπ.· (3) επαγγελματική κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων η οποία θα καλύπτει τις απαιτούμενες δεξιότητες στον τομέα της μεταλλουργίας όπως η συναρμολόγηση 3D CAD και η μοντελοποίηση τμημάτων, ο προγραμματισμός εργαλειομηχανής CNC, ο μηχανικός σχεδιασμός CATIA, η χρήση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, γερανογεφυρών και πλατφορμών ανύψωσης, η λεπτή επεξεργασία ελασμάτων και η κατασκευή λεβήτων, η συγκόλληση (καυσίμου οξυγόνου, ημιαυτόματη, TIG κ.λπ.), η μηχανουργική κατεργασία με αφαίρεση υλικού, η κατεργασία λείανσης, η κατεργασία παραμόρφωσης κ.λπ.· καθώς και (4) κατάρτιση κατά την απασχόληση η οποία είναι σχεδιασμένη για θέσεις εργασίας χωρίς κατάλληλους υποψήφιους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης θα προσφέρεται σύμβαση εργασίας στους εργαζόμενους που συμμετείχαν.

ζ. Επιδόματα συμμετοχής, αναζήτησης εργασίας και κατάρτισης: προβλέπεται επίδομα συμμετοχής έως 300 EUR για όσους συμμετέχουν σε όλες τις ατομικές συμβουλευτικές συναντήσεις οι οποίες καθορίζονται στο εξατομικευμένο πρόγραμμα εισαγωγής τους. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο μέτρο «Υποστήριξη για την εντατική αναζήτηση εργασίας» ή ολοκληρώνουν την κατάρτιση θα λάβουν εφάπαξ ποσό 400 EUR.

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Η Ισπανία υπέβαλε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που είναι υποχρεωτικές για την οικεία επιχείρηση βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων. Επιβεβαιώθηκε ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει καμία από τις δράσεις αυτές.

Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων συνολικού ύψους 1 214 607 EUR από το αποθεματικό για το ΕΤΠ (30 04 02) στη γραμμή του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (16 02 02).

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία για να προσφέρουν εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρουν στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

 


 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

 

Κύριο
Johan VAN OVERTVELDT

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

SOPHIE SCHOLL 05U012

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2021/001 ES/País Vasco Metal (2021/0316(BUD))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της EMPL Tomáš Zdechovský, εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ σε συνάρτηση με την υπόθεση EGF/2021/001 ES/País Vasco Metal, και ενέκριναν την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α) ότι η παρούσα αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2021/691 (ΕΤΠ) και αφορά 491 απολυθέντες εργαζομένους του οικονομικού τομέα NACE αναθ. 2 κλάδος 25 (Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού). Οι ομαδικές απολύσεις αφορούν συνολικά 6 επιχειρήσεις·

Β) ότι η μείωση της δραστηριότητας και του κύκλου εργασιών οδήγησε σε απώλεια θέσεων εργασίας στο 14 % των επιχειρήσεων του μεταλλουργικού τομέα, η οποία έπληξε το 10,6 % του εργατικού δυναμικού τους παρά την εκτεταμένη χρήση συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας·

Γ) ότι ο κλάδος κατασκευής μεταλλικών προϊόντων αντιπροσωπεύει το 27,4 % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) των βιομηχανικών επιχειρήσεων στην περιφέρεια των Βάσκων και είχε σημαντικό αντίκτυπο στην περιφερειακή οικονομία και απασχόληση·

Δ) ότι η Ισπανία υποβάλλει στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τις συστάσεις που διατυπώνονται στο πλαίσιο ποιότητας της ΕΕ για την πρόβλεψη της αλλαγής και την αναδιάρθρωση και τονίζει τις βασικές έννοιες του σχεδίου επαγγελματικής κατάρτισης και τη στρατηγική της Χώρας των Βάσκων για την απασχόληση καθώς και του προγράμματος για τις πράσινες θέσεις εργασίας.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ισπανίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι προβλεπόμενες στο άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού ΕΤΠ προϋποθέσεις πληρούνται, και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των στοχευμένων δικαιούχων, τις προτεινόμενες δράσεις και το εκτιμώμενο κόστος, η Ισπανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 1 214 607 EUR με βάση τον εν λόγω κανονισμό, που αντιπροσωπεύει το 85 % του συνολικού κόστους των προτεινόμενων δράσεων, προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά για την αίτηση·

2. σημειώνει ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς στις 8 Οκτωβρίου, τηρώντας την προθεσμία των 50 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις ισπανικές αρχές, και ενημέρωσε αυθημερόν το Κοινοβούλιο·

3. λαμβάνει υπόψη ότι η δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον μεταλλουργικό τομέα επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία όσον αφορά την απασχόληση και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Το 2020 η παραγωγή στο 18 % των μεταλλουργικών επιχειρήσεων μειώθηκε περισσότερο από το ήμισυ, ενώ ο κύκλος εργασιών υποχώρησε περισσότερο από το ήμισυ στο 16 % των επιχειρήσεων. Παρά την εκτεταμένη χρήση του συστήματος μειωμένου ωραρίου εργασίας, σημειώθηκε απώλεια θέσεων εργασίας στο 14 % των επιχειρήσεων του τομέα της μεταλλουργίας, η οποία έπληξε το 10,6 % του συνολικού εργατικού δυναμικού τους·

4. διαπιστώνει ότι μεταξύ των 300 δικαιούχων στήριξης, το 88 % είναι άνδρες, ενώ το 72 % είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυθέντες εργαζομένους θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα: γενικές πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμες επαγγελματικές συμβουλές, προγράμματα κατάρτισης και κίνητρα, επαγγελματικό προσανατολισμό μέσω συλλογικών και ατομικών συνεδριών, υποστήριξη για την εντατική αναζήτηση εργασίας, στήριξη για τη σύσταση επιχείρησης, συνεισφορά στην επιχειρηματική εκκίνηση, κατάρτιση σε βασικές και οριζόντιες ικανότητες, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, η διαχείριση ποιότητας, η πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων, η επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η επαγγελματική κατάρτιση για την αναβάθμιση δεξιοτήτων· υπενθυμίζει τη δυνατότητα καταβολής επιδομάτων τέκνου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο β) του νέου κανονισμού ΕΤΠ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή όσων αναζητούν εργασία στις προτεινόμενες δραστηριότητες και η μετάβασή τους στον επαγγελματικό βίο.

5. επικροτεί το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΤΠ θα συμβάλλει στη διάδοση των οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτούνται στην ψηφιακή βιομηχανική εποχή καθώς και σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων οικονομία·

6. επισημαίνει εκ νέου ότι οι προτεινόμενες δράσεις αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας·

7. σημειώνει την επιβεβαίωση της Ισπανίας ότι τα προαναφερθέντα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ μέτρα δεν θα τύχουν στήριξης από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων·

8. λαμβάνει υπό σημείωση τις δεσμεύσεις της Ισπανίας όσον αφορά:

- την τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων:

- τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τις απολύσεις·

- την αποφυγή κάθε διπλής χρηματοδότησης·

- τη μέριμνα για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις με τις νομικές υποχρεώσεις τους και με τις προβλεπόμενες παροχές τους προς τους εργαζομένους·

- και τη διασφάλιση ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις·

9. επικροτεί το γεγονός ότι, κατά την εκπόνηση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών, πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και ζητεί τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή και την αξιολόγησή της.

10. σημειώνει την ανακοίνωση της Ισπανίας σύμφωνα με την οποία η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ασκούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

 

 

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

 

 


 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Johan Van Overtveldt

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

WIE 05U012

 

 

Θέμα: Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Ισπανία

 

 

Αξιότιμε κύριε Van Overtveldt,

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρότασή της για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία (COM(2021)0618), εν συνεχεία των απολύσεων εργαζομένων στη Χώρα των Βάσκων. Όπως αντιλαμβάνομαι, σύντομα πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή.

 

Η αίτηση αφορά 491 απολυμένους εργαζομένους, των οποίων η επαγγελματική δραστηριότητα έχει παύσει στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 25 (Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού). Οι ομαδικές απολύσεις αφορούν συνολικά 6 επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι περίπου 300 εργαζόμενοι που απολύθηκαν αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα.

 

Όλες οι απολύσεις σημειώθηκαν στη Χώρα των Βάσκων (NUTS 2). Τα αυστηρά μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας τα οποία εφαρμόστηκαν στην Ισπανία το 2ο τρίμηνο του 2020 είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των μη απαραίτητων οικονομικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, γεγονός που επέφερε ισχυρό πλήγμα στον τομέα της μεταλλουργίας. Όταν χαλάρωσαν τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο τομέας της μεταλλουργίας επλήγη και από άλλα ζητήματα σχετικά με την πανδημία, όπως οι ελλείψεις στις προμήθειες και τις πρώτες ύλες, οι δυσκολίες προσαρμογής των εγκαταστάσεων στα πρωτόκολλα κατά της COVID-19, οι μολύνσεις και οι περιορισμοί των εργαζομένων και ζητήματα κινητικότητας.

 

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζομένους συνίστανται στα εξής μέτρα: γενικές ενημερωτικές συναντήσεις, συναντήσεις υποδοχής και κατάρτισης προφίλ, επαγγελματικός προσανατολισμός και αρωγή για αναζήτηση εργασίας, στήριξη για τη σύσταση επιχείρησης, συνεισφορά για τη σύσταση επιχείρησης, επιδόματα συμμετοχής, αναζήτησης εργασίας και κατάρτισης και διάφορα προγράμματα κατάρτισης.

 

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1 428 950 EUR, από τα οποία το ποσό των 1 384 950 EUR αφορά δαπάνες για εξατομικευμένες υπηρεσίες και το ποσό των 44 000 EUR δαπάνες για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και δημοσιότητας, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων. Η συνολική χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ είναι 1 214 607 EUR (85 % των συνολικών δαπανών).

Η εθνική προχρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση παρέχεται από τον Lanbide, τον βασκικό δημόσιο φορέα απασχόλησης.

 

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) διατυπώνονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/691 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

 

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την εν λόγω πρόταση και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία των μελών της παρούσας επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την κινητοποίηση αυτή του ΕΤΠ ώστε να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

 

 

 

 

Younous OMARJEE


 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.11.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Robert Biedroń, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damian Boeselager, Claude Gruffat, Martin Hojsík, Fabienne Keller, Annalisa Tardino

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ECR

Johan Van Overtveldt

ID

Annalisa Tardino

NI

Andor Deli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland

Renew

Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

Verts/ALE

Damian Boeselager, David Cormand, Claude Gruffat, Fabienne Keller

 

0

-

 

0

0

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 19 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου