SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022

15.11.2021 - (COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 2021/0328(COD)) - ***I

Komisja Kultury i Edukacji
Sprawozdawczyni: Sabine Verheyen
(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 2 Regulaminu)


Procedura : 2021/0328(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A9-0322/2021
Teksty złożone :
A9-0322/2021
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022

(COM(2021)0634– C9-0379/2021 – 2021/0328(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2021)0634),

 uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0379/2021),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia …[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …[2],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji (A9-0322/2021),

A.  mając na uwadze, że ze względu na pilną potrzebę uzasadnione jest przeprowadzenie głosowania przed upływem ośmiotygodniowego terminu ustanowionego w art. 6 Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Poprawka  1

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO[*]

do wniosku Komisji

---------------------------------------------------------

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 165 ust. 4 i art. 166 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[3],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów[4],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 165 ust. 2 TFUE stanowi, że celem działania Unii jest między innymi „zachęcanie młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy”.

(2) W Planie z Bratysławy z dnia 16 września 2016 r.[5] 27 szefów państw lub rządów zobowiązało się „zagwarantować młodzieży więcej możliwości”, w szczególności poprzez „unijne wsparcie dla państw członkowskich w zakresie walki z bezrobociem wśród młodzieży oraz [...] wzmocnienie unijnych programów skierowanych do młodzieży”.

(3) W deklaracji rzymskiej z dnia 25 marca 2017 r.[6] przywódcy 27 państw członkowskich, Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska zobowiązały się dążyć do „Unii, w której młodzi ludzie mają dostęp do kształcenia i szkolenia najwyższej jakości i mogą uczyć się i znajdować zatrudnienie na całym kontynencie”.

(4) W strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 uznano, że osoby młode są architektami własnego życia, przyczyniają się do pozytywnych zmian w społeczeństwie i wzbogacają ambicje UE, a polityka młodzieżowa może przyczynić się do stworzenia przestrzeni, w której osoby młode mogą korzystać z możliwości i odnosić się do europejskich wartości. Poprzednie europejskie lata, takie jak Europejski Rok Kolei 2021, Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 czy Europejski Rok Obywateli 2013–2014, oferują cenne doświadczenia, które powinny stanowić podstawę przyszłych działań mających na celu zaangażowanie młodzieży w kształtowanie własnej przyszłości i przyszłości Europy oraz wzmocnienie jej pozycji w tym zakresie. 

(5) NextGenerationEU zapewnia przyspieszenie dwojakiej transformacji i daje możliwość wspólnego wyjścia z pandemii na silniejszej pozycji, otwiera nowe perspektywy pełne możliwości dla osób młodych, w tym wysokiej jakości miejsca pracy i dostosowanie się do przemian społecznych. Unia dąży do tego, aby młodzież była w pełni zaangażowana we wdrażanie NextGenerationEU, zwiększając jej rolę w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

(6) W dniu 15 września 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej[7], że Komisja Europejska zaproponuje, aby rok 2022 został ogłoszony Europejskim Rokiem Młodzieży. Podkreślając pewność wynikającą z inspiracji, którą czerpie od młodych Europejczyków, dla przyszłości Europy, przewodnicząca Ursula von der Leyen dodała, że „jeśli chcemy kształtować Unię zgodnie z oczekiwaniami młodzieży, musimy zagwarantować ich udział w kształtowaniu przyszłości Europy”. Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich osób młodych, aby budować lepszą przyszłość, a także musi dać osobom młodym szanse na przyszłość, która jest bardziej ekologiczna, bardziej cyfrowa i w większym stopniu sprzyja włączeniu społecznemu. Dlatego też przewodnicząca zaproponowała, aby „poświęcając młodym ludziom ten rok, docenić ich wielkie poświęcenie dla innych”.

(6a)  Europejski Rok Młodzieży powinien zapoczątkować proces refleksji nad przyszłością młodzieży i jej aktywnym udziałem w tworzeniu europejskiego projektu. W tym sensie strategie polityczne na rzecz młodzieży powinny stać się priorytetowym horyzontalnym elementem wszystkich polityk Unii. 

(7) Aktywne uczestnictwo osób młodych w procesach demokratycznych ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Europy i jej demokratycznych społeczeństw. Zgodnie z europejskim planem działania na rzecz demokracji[8] Europejski Rok Młodzieży ma zatem na celu pobudzenie aktywnego zaangażowania osób młodych w demokratyczne życie Europy, w tym przez wspieranie działań na rzecz uczestnictwa osób młodych z różnych środowisk w takich procesach jak Konferencja w sprawie przyszłości Europy, promowanie inicjatyw w zakresie uczestnictwa obywatelskiego i wolontariatu, a tym samym zwiększanie wiedzy o wspólnych europejskich wartościach i prawach podstawowych, jak również o europejskiej historii i kulturze, zbliżanie osób młodych do decydentów na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym oraz przyczynianie się do procesu integracji europejskiej.

(8) Uznaje się również zasadniczą rolę osób młodych, które należy wspierać, aby „mogli zrealizować swoje nieskończone możliwości podejmowania działań na rzecz stworzenia lepszego świata”. Europejski Rok Młodzieży stanowi konkretny wkład w realizację przygotowanej przez ONZ Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 („Agenda 2030”)[9], w której podkreślono, że „[d]zieci oraz młode kobiety i młodzi mężczyźni [...] odgrywają kluczową rolę w procesie zmian”, i powinien nadać dodatkowy bodziec do realizacji tej agendy, drogi do zrównoważonego rozwoju oraz zdolności osób młodych do kształtowania przyszłości nie tylko Unii, ale także krajów partnerskich UE i całej naszej planety.

(9) Europejski Rok powinien przyczynić się do zwiększenia uczestnictwa młodzieży w działaniach zewnętrznych UE we wszystkich obszarach polityki, stworzyć nowe możliwości kształcenia i wymiany, partnerstw i dialogu między młodzieżą z UE a młodzieżą z krajów partnerskich oraz zwiększyć rolę zaangażowania młodzieży w komunikację strategiczną i działania w zakresie dyplomacji publicznej.

(9a)  W swoich konkluzjach z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie młodzieży w działaniach zewnętrznych Rada podkreśliła wkład młodych pokoleń w budowanie silniejszych, cieszących się większą legitymizacją, pokojowych i demokratycznych społeczeństw, w których przestrzegane są prawa człowieka i praworządność i w których nikt nie jest pomijany. Rada podkreśliła również, że młodzi ludzie są ważnym motorem zmian i niezbędnymi partnerami we wdrażaniu Europejskiego konsensusu w sprawie rozwoju, Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 i porozumienia paryskiego przyjętego na podstawie Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu[10] (zwanego dalej „porozumieniem paryskim”), oraz uznała ich kreatywny i innowacyjny potencjał i zdolności. Rada podkreśliła również znaczenie inwestowania w młodzież oraz pracy z młodzieżą, za jej pośrednictwem i na jej rzecz w Europie i poza nią.

(10) Europejskie cele młodzieżowe, które są integralną częścią strategii UE na rzecz młodzieży i które zostały opracowane przez osoby młode dla osób młodych w ramach procesu unijnego dialogu młodzieżowego, są świadectwem gotowości wielu młodych Europejczyków do udziału w określaniu kierunku, w którym powinien podążać rozwój Unii Europejskiej.

(11) Europejski Rok Młodzieży powinien przyczynić się do skutecznego wdrożenia pierwszej i trzeciej zasady Europejskiego filaru praw socjalnych[11], w których podkreślono odpowiednio, że „[k]ażdy ma prawo do edukacji włączającej, charakteryzującej się dobrą jakością, szkoleń i uczenia się przez całe życie ” oraz że „każdy ma prawo do równego traktowania i równych szans w dziedzinie zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji, a także dostępu do dóbr i usług dostępnych dla społeczeństwa”. W związku z tym Europejski Rok Młodzieży powinien przyczynić się do osiągnięcia do 2025 r. widocznych postępów w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji, którego celem jest stymulowanie osób młodych do samorealizacji osobistej, społecznej i zawodowej oraz wspieranie edukacji obywatelskiej przez stworzenie prawdziwej europejskiej przestrzeni uczenia się, w której granice nie będą przeszkodą we włączającej edukacji i włączającym szkoleniu o wysokiej jakości dla wszystkich.

(11a)  Inicjatywy polityczne przyjęte w ramach Europejskiego Roku Młodzieży powinny przyczyniać się do widocznej poprawy sytuacji społecznej i dobrostanu osób młodych poprzez zmniejszenie przeszkód w dostępie do zatrudnienia, stworzenie godnych warunków pracy oraz wspieranie automatycznego wzajemnego uznawania stopni naukowych, kwalifikacji i okresów nauki w Unii.

(11b) Młode osoby z niepełnosprawnościami szczególnie dotkliwie odczuły skutki pandemii COVID-19 i są obecnie jeszcze bardziej zagrożone wykluczeniem społeczno-ekonomicznym. Konieczne jest zatem wprowadzenie ukierunkowanych środków mających na celu wspieranie ich integracji na rynku pracy oraz zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości usług, a jednocześnie należy dopilnować, by nie były one dyskryminowane ani nie napotykały żadnych przeszkód, w tym przeszkód finansowych.

(12) Europejski Rok Młodzieży powinien wspierać starania Unii na rzecz rozszerzenia możliwości zatrudnienia dla młodzieży w ramach odbudowy po zakończeniu pandemii, jak stwierdzono w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie gwarancji dla młodzieży (2020/2764(RSP))[12], w której podkreśla się, że środki izolacji spowodowały nagłe zakłócenia w formalnym i nieformalnym kształceniu młodych ludzi, ich stażach, praktykach i przyuczaniu do zawodu, a także w pracy, co wpłynęło na ich dochody, potencjał zarobkowy i dobrostan, w tym na zdrowie, a w szczególności na zdrowie psychiczne.

(12a)  Państwa członkowskie powinny wykorzystać Europejski Rok Młodzieży do lepszego promowania i wdrażania wzmocnionej gwarancji dla młodzieży, która przewiduje między innymi, że wszystkie młode osoby w wieku od 15 do 29 roku życia powinny otrzymać ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, praktyk zawodowych lub stażu w ciągu czterech miesięcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej lub zakończenia kształcenia formalnego. Ponadto państwa członkowskie powinny również zadbać o to, aby wzmocniona gwarancja dla młodzieży stanowiła uzupełnienie europejskiej gwarancji dla dzieci oraz strategii na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030, aby wyjść naprzeciw potrzebom dzieci z niepełnosprawnościami i zapewnić im lepszy dostęp do podstawowych usług i samodzielne życie.

(12b) W swoich rezolucjach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie silnej Europy socjalnej na rzecz sprawiedliwej transformacji[13] oraz z 8 października 2020 r. w sprawie gwarancji dla młodzieży[14] Parlament Europejski potępił praktykę bezpłatnych staży niezwiązanych z nabywaniem kwalifikacji edukacyjnych, jako formę wyzysku młodych pracowników i naruszenia ich praw, a także wezwał Komisję do przedstawienia ram prawnych służących do skutecznego i wykonalnego zakazu takich bezpłatnych staży, przygotowania zawodowego i praktyk zawodowych.

(13) Europejski Rok Młodzieży powinien stać się kolejnym bodźcem do tworzenia szans na wysokiej jakości zatrudnienie młodzieży w ramach inicjatywy na rzecz wspierania zatrudnienia ludzi młodych, w tym wzmocnionej gwarancji dla młodzieży[15], oraz w ramach inicjatywy ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), która ma być realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. ALMA powinna stać się transgranicznym programem mobilności młodzieży dla osób w niekorzystnej sytuacji, niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się, umożliwiającym zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą przy wsparciu służb socjalnych w celu zapewnienia tym osobom młodym, również tym pochodzącym z regionów wiejskich, peryferyjnych i słabiej rozwiniętych, kształcenia, szkolenia lub zatrudnienia wysokiej jakości. 

(13a)  Europejski Rok Młodzieży powinien przyczynić się do odbudowy i wzmocnienia struktur pracy z młodzieżą, aby stały się one zrównoważone i odporniejsze we wszystkich częściach Unii, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej. Powinien również promować walidację kompetencji nabytych w ramach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego lub w ramach pracy z młodzieżą, przy jednoczesnym uznaniu pracy z młodzieżą za obszar edukacyjny o takiej samej wartości co kształcenie i szkolenie. Ponadto w ramach Europejskiego Roku Młodzieży należy organizować działania w szkołach i klasach, aby rzeczywiście dotrzeć do osób młodych oraz promować bezpośredni udział uczniów i studentów w działaniach Europejskiego Roku Młodzieży.

(14) W rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wpływu COVID-19 na młodzież i sport (2020/2864(RSP))[16] podkreśla się szczególnie dotkliwy wpływ obecnej pandemii zwłaszcza na młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się (NEET) oraz zwraca się uwagę na potrzebę rozwiązania problemów, z jakimi borykają się młodzi ludzie ze słabszych grup społecznych; zauważa się, że od wybuchu pandemii stale rośnie bezrobocie i ubóstwo młodzieży i wzywa się Komisję i państwa członkowskie do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w celu przeciwdziałania katastrofalnym skutkom dla zatrudnienia ludzi młodych. W rezolucji przypomina się o roli wolontariatu w zdobywaniu umiejętności życiowych i zawodowych młodych ludzi oraz stwierdza, że w Europejskim Korpusie Solidarności młodzi Europejczycy mogą zdobywać doświadczenie poza lokalnym środowiskiem.

(14a) Pandemia COVID-19 doprowadziła do niespotykanego dotychczas nasilenia się problemów związanych ze zdrowiem psychicznym, zwłaszcza wśród osób młodych. Odsetek osób młodych z zaburzeniami psychicznymi wzrósł ponad dwukrotnie w porównaniu z poziomem sprzed pandemii COVID-19 i w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Pandemia COVID-19 ma również poważne skutki społeczne i gospodarcze. W związku z tym w ramach Europejskiego Roku Młodzieży należy w szczególności opracować trwałe rozwiązania, aby sprostać wyzwaniu, jakim są problemy związane ze zdrowiem psychicznym wśród osób młodych.

(15) W ramach Europejskiego Roku Młodzieży należy wspierać wprowadzenie w życie rezolucji Rady z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ram tworzenia europejskiego programu pracy z młodzieżą[17] oraz konkluzji Rady z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie młodych ludzi i przyszłości pracy[18], z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie cyfrowej pracy z młodzieżą[19] oraz z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie inteligentnej pracy z młodzieżą[20].

(16) Odzwierciedlając znaczenie przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu i katastrofom naturalnym zgodnie z zobowiązaniami Unii do realizacji porozumienia paryskiego[21] i osiągnięcia celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, Europejski Rok Młodzieży powinien przyczynić się do włączenia działań związanych z klimatem i przyrodą do głównego nurtu polityki oraz do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu[22] w sposób sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu, misji „Horyzont Europa” i pakietu „Gotowi na 55”[23], w szczególności przez zachęcanie osób młodych do formułowania własnych inicjatyw i kreatywnych pomysłów na osiągnięcie odpowiednich celów.

(17) Europejski Rok Młodzieży powinien nadać dodatkowy bodziec rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie skutecznych środków ekologizacji programów Erasmus+ i Kreatywna Europa oraz Europejskiego Korpusu Solidarności (2019/2195(INI))[24], w której podkreśla się, że program Erasmus+ – dzięki wspieraniu formalnego i pozaformalnego kształcenia i szkolenia oraz przez działania na rzecz uczestnictwa młodzieży – ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia świadomości wśród Europejczyków, w szczególności wśród młodych pokoleń, w celu zachęcania ich do aktywnego i świadomego zajmowania stanowiska w sprawie zrównoważonego rozwoju i odpowiednich strategii politycznych oraz do stawania się zaangażowanymi i świadomymi obywatelami; podkreśla się w tym kontekście istotną rolę młodzieży i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w dzieleniu się najlepszymi praktykami i w realizacji projektów podnoszących wiedzę młodych pokoleń na temat zrównoważonego rozwoju.

(17a)  Europejski Rok Młodzieży powinien opierać się na istniejących programach i inicjatywach, takich jak DiscoverEU, w celu promowania mobilności osób młodych oraz sprzyjać osiągnięciu silnej synergii z ważnymi europejskimi wydarzeniami, festiwalami i inicjatywami, takimi jak Europejska Stolica Młodzieży, Europejskie Stolice Kultury, Dzień Europy i Europejskie Dni Dziedzictwa.  

(18) W swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej przewodnicząca Ursula von der Leyen podkreśliła, że „Europa potrzebuje [...] wszystkich młodych ludzi”. Realizując swoje cele, Europejski Rok powinien w pełni sprzyjać włączeniu społecznemu i aktywnie promować uczestnictwo osób o mniejszych szansach oraz z regionów najbardziej oddalonych poprzez opracowanie strategii włączenia.

(18a) Ważne jest, aby Europejski Rok Młodzieży przyczyniał się do zwiększenia zainteresowania osób młodych życiem demokratycznym i procesami wyborczymi oraz aktywnego w nich uczestnictwa, w szczególności na szczeblu Unii. Według badania powyborczego Eurobarometr[25] przeprowadzonego przez Parlament Europejski w 2019 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. frekwencja wyborcza wśród osób młodych była znacznie wyższa (42 %) niż w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. (28 %). Utrzymuje się jednak na ogół na dość niskim poziomie.

(19) Europejski Rok Młodzieży jest silnie zakorzeniony w zasadach uznanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”)[26]. Celem działań i działalności w ramach Europejskiego Roku Młodzieży jest w szczególności zapewnienie pełnej równości płci oraz przestrzegania prawa do niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, a także wspieranie stosowania Karty. W strategii UE na rzecz praw dziecka[27] i europejskiej gwarancji dla dzieci[28] wyznaczono nowe standardy opieki nad dziećmi i młodzieżą i ich reprezentacji oraz uznano, że dzieci i osoby młode są aktywnymi obywatelami i inicjatorami zmian.

(20) Aby zapewnić skuteczne i sprawne wdrożenie Europejskiego Roku Młodzieży, należy w jak największym stopniu wykorzystywać już istniejące mechanizmy realizacji. Aby zoptymalizować wartość dodaną Europejskiego Roku oraz stworzyć dodatkowe wyłącznie pozytywne skutki dla młodzieży europejskiej, należy dążyć do synergii i komplementarności – oraz opierać się na nich – w szczególności między Europejskim Rokiem a programami Unii, w tym programami o zasięgu międzynarodowym skierowanymi specjalnie do osób młodych, programami niemającymi charakteru transnarodowego ani międzynarodowego, w szczególności programami dotyczącymi kształcenia i szkolenia, sportu, kultury i mediów, młodzieży oraz jej zdrowia, zwłaszcza psychicznego, solidarności, wolontariatu, zatrudnienia i włączenia społecznego, badań naukowych i innowacji, przemysłu i przedsiębiorstw, polityki cyfrowej, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, które koncentrują się na młodych rolnikach, środowiska i klimatu, polityki spójności, migracji, bezpieczeństwa oraz współpracy międzynarodowej i rozwoju, a także z działaniami podejmowanymi przez państwa członkowskie.

(21) Przez stworzenie środowiska umożliwiającego jednoczesne wspieranie tych celów na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym można zapewnić większą synergię i lepsze wykorzystanie zasobów. W tym celu Komisja powinna terminowo przedstawiać informacje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i państwom członkowskim, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz organom i stowarzyszeniom działającym w dziedzinie młodzieży na poziomie Unii i ściśle z nimi współpracować. Aby zapewnić działaniom przygotowanym na Europejski Rok Młodzieży europejski wymiar, zachęca się również państwa członkowskie, by ze sobą współpracowały.

(22) Europejski Rok Młodzieży powinien również koncentrować się na działaniach i działalności, które mogą przynieść potencjalną europejską wartość dodaną. Pojęcie europejskiej wartości dodanej należy rozumieć szeroko i wykazywać na różne sposoby, np. w przypadku gdy działania lub działalność mają charakter transnarodowy, w szczególności w odniesieniu do współpracy mającej na celu osiągnięcie trwałego skutku systemowego, lub gdy przyczyniają się do kształtowania tożsamości europejskiej, świadomości i poczucia odpowiedzialności osób młodych za wspólne europejskie wartości i prawa podstawowe oraz zdolności do uczestniczenia w unijnej demokracji przedstawicielskiej i uczestniczącej.

(23) Na poziomie Unii alokację finansową niezbędną do wdrożenia decyzji będącej przedmiotem niniejszego wniosku należy określić w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027. Nie naruszając uprawnień władzy budżetowej, celem powinno być zapewnienie środków finansowych na wykonanie decyzji będącej przedmiotem niniejszego wniosku w wysokości co najmniej 10 mln EUR oraz stworzenie linii budżetowej przeznaczonej na ten cel. Z zastrzeżeniem dostępności środków finansowych należy przewidzieć możliwość współfinansowania z budżetu Unii w celu wsparcia Europejskiego Roku Młodzieży , zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do odpowiednich programów. Europejski Rok Młodzieży powinien być finansowany głównie poprzez uruchomienie marginesu i specjalnych instrumentów dostępnych w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027. Finansowanie Europejskiego Roku Młodzieży nie powinno mieć negatywnego wpływu na finansowanie projektów w ramach bieżących programów unijnych. Należy uwzględnić jedynie ograniczony wkład z linii budżetowych niezwiązanych z projektami w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Aby zapewnić długotrwałą spuściznę i wykorzystać najlepsze praktyki zdobyte podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, na działania prowadzone w 2023 r. należy przeznaczyć dodatkowe 2 mln EUR.

(23a) Europejski Rok Młodzieży powinien przyczynić się do rozwoju partnerstw z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi z krajów kandydujących oraz południowego i wschodniego sąsiedztwa oraz między nimi, z wykorzystaniem istniejących platform dialogu i partnerstw młodzieżowych, takich jak centrum współpracy młodzieży z UA i UE, unijna rada konsultacyjna ds. młodzieży i Europejska młodzież razem.

(24) Ponieważ cele niniejszej decyzji nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary i skutki proponowanego działania możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(25) Z uwagi na wpływ COVID-19 na młodzież, a w związku z tym pilną potrzebę, aby w ramach celu Europejskiego Roku Młodzieży uhonorować, wspierać i angażować osoby młode w perspektywie po zakończeniu pandemii, należy przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(26) W celu zapewnienia szybkiej realizacji Europejskiego Roku Młodzieży niniejsza decyzja powinna wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Przedmiot

Rok 2022 ogłasza się „Europejskim Rokiem Młodzieży 2022” (zwanym dalej „Europejskim Rokiem”).

Artykuł 2
Cele

Zgodnie z celami strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027 oraz z europejskimi celami młodzieżowymi ogólnym celem Europejskiego Roku jest zwiększanie starań podejmowanych przez Unię, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne wraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego na rzecz wzmocnienia pozycji, uhonorowania, wspierania i angażowania osób młodych po zakończeniu pandemii i w perspektywie długoterminowej. Cele Europejskiego Roku obejmują w szczególności:

 

1. przywrócenie pozytywnych perspektyw dla młodych osób, które odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19, oraz podkreślanie, w jaki sposób transformacja ekologiczna i cyfrowa oraz inne strategie polityczne Unii zapewniają możliwości dla osób młodych i dla całego społeczeństwa, czerpanie inspiracji z działań, wizji i spostrzeżeń osób młodych, by dalej wzmacniać i ożywiać wspólny projekt Unii Europejskiej, oraz słuchanie osób młodych, uwzględnianie ich potrzeb i obaw, również tych przedstawionych podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy, i wspieranie ich w rozwijaniu konkretnych możliwości i wyników sprzyjających włączeniu społecznemu, a jednocześnie optymalne wykorzystywanie instrumentów Unii;

2. zachęcanie i wzmacnianie pozycji wszystkich osób młodych, a zwłaszcza osób młodych o mniejszych szansach, wywodzących się ze środowisk defaworyzowanych lub należących do grup szczególnie wrażliwych i marginalizowanych, a także osób młodych pochodzących z regionów wiejskich, peryferyjnych i słabiej rozwiniętych, do tego, by zdobywały odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz lepiej zrozumiały otoczenie, w którym się rozwijają, i w ten sposób stały się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami oraz inicjatorami zmian, zainspirowanymi europejskim poczuciem przynależności; w tym podejmowanie dodatkowych starań na rzecz budowania zdolności do uczestnictwa młodzieży i zaangażowania obywatelskiego wśród osób młodych i wszystkich zainteresowanych stron, których zadaniem jest reprezentowanie ich interesów, oraz wiążących się z udziałem osób młodych z różnych środowisk w kluczowych procesach konsultacyjnych, takich jak Konferencja w sprawie przyszłości Europy i unijny dialog młodzieżowy;

3. wspieranie wszystkich młodych osób w lepszym zrozumieniu różnych możliwości, jakie oferuje im polityka publiczna na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, oraz aktywne promowanie tych możliwości, aby wspierać ich rozwój osobisty, społeczny, ekonomiczny i zawodowy w ekologicznym, cyfrowym świecie sprzyjającym włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym systematycznym usuwaniu pozostałych przeszkód na drodze do tego rozwoju;

4.  włączanie polityki młodzieżowej do głównego nurtu wszystkich odpowiednich dziedzin polityki Unii zgodnie ze strategią UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, aby zapewnić należyte uwzględnienie perspektywy młodzieżowej na każdym szczeblu unijnego procesu decyzyjnego.

Artykuł 3
Rodzaje środków

1. Środki, jakie należy przedsięwziąć, aby osiągnąć cele określone w art. 2, obejmują następujące działania na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym oraz, w stosownych przypadkach, w krajach partnerskich, powiązane z celami Europejskiego Roku:

a) konferencje, wydarzenia, zarówno kulturalne, jak i inne, oraz inicjatywy polityczne skierowane do osób młodych mające na celu promowanie sprzyjającej włączeniu i dostępnej debaty na temat wyzwań – w tym skutków pandemii COVID-19 – przed którymi stoją osoby młode, w tym osoby o mniejszych szansach i należące do grup szczególnie wrażliwych, w szczególności w odniesieniu do ich sytuacji społecznej i warunków pracy, w tym wyzwań związanych z nieodpłatnymi praktykami i stażami, walidacją kompetencji nabytych w ramach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego, wzmocnieniem pracy z młodzieżą oraz struktur dbających o dobrostan psychiczny, a także na temat działań, jakie na różnych szczeblach mogą podjąć zainteresowane strony;

b) promowanie uczestnictwa młodzieży i wzmacnianie istniejących narzędzi, kanałów i programów, które umożliwiają osobom młodym dotarcie do decydentów, przez określanie i gromadzenie doświadczeń i dobrych praktyk i dzielenie się nimi, a jednocześnie poprzez szerzenie wśród decydentów politycznych wiedzy na temat tych mechanizmów;

c) gromadzenie pomysłów z wykorzystaniem metod partycypacyjnych, w dążeniu do współtworzenia Europejskiego Roku oraz w celu opracowania długoterminowych projektów i strategii politycznych na rzecz młodzieży europejskiej;

d) kampanie informacyjne, edukacyjne i na rzecz podnoszenia świadomości mające na celu przekazanie wartości takich jak szacunek, równość, sprawiedliwość, solidarność, wolontariat, poczucie przynależności i bezpieczeństwo, poczucie bycia wysłuchanym i szanowanym, aby stymulować aktywny udział młodzieży w budowaniu społeczeństwa, które będzie bardziej integracyjne, ekologiczne i cyfrowe; 

e) stworzenie przestrzeni i narzędzi do wymiany doświadczeń związanych z przekształcaniem wyzwań w możliwości, a pomysłów w działania w duchu przedsiębiorczości, przy jednoczesnym wspieraniu kreatywności, poczucia wspólnoty i współpracy;

f) podejmowanie studiów i badań nad sytuacją młodzieży w Unii, także przez tworzenie europejskich zharmonizowanych statystyk i wykorzystywanie ich oraz innych odnośnych danych takich jak statystyki Unii, serwis internetowy Youth Wiki, sprawozdanie UE na temat młodzieży oraz wskaźnik jakości życia młodych osób, a także promowanie i rozpowszechnianie tych wyników na szczeblu europejskim, krajowym lub regionalnym;

g) promowanie programów, możliwości finansowania, projektów, działań i sieci mających znaczenie dla młodzieży, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych i społeczności internetowych.

2. Komisja określa inne prowadzone działania, które mogłyby przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Roku, i zezwala na wykorzystywanie odniesień do Europejskiego Roku jako etykiety w promowaniu tych działań, o ile przyczyniają się one do osiągnięcia tych celów. Instytucje europejskie i państwa członkowskie mogą również określić takie inne działania i zasugerować je Komisji.

Artykuł 4
Koordynacja na szczeblu krajowym

Za organizację uczestnictwa w Europejskim Roku na szczeblu krajowym odpowiadają państwa członkowskie. W tym celu państwa członkowskie wyznaczają koordynatorów krajowych. Koordynatorzy krajowi zapewniają koordynację odpowiednich działań na szczeblu krajowym. Zapewniają również aktywny udział i zaangażowanie osób młodych, krajowych rad młodzieżyinnych młodzieżowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego we współtworzenie i realizację działań w ramach Roku.

Artykuł 5
Koordynacja na poziomie Unii

1. Komisja i koordynator UE ds. młodzieży ustanawiają grupę zadaniową składającą się z koordynatorów krajowych, przedstawicieli młodzieży z doświadczeniem w tej dziedzinie, przedstawicieli Komisji i przedstawicieli Parlamentu Europejskiego w celu koordynowania przebiegu Europejskiego Roku. Posiedzenia te służą również wymianie informacji na temat realizacji Europejskiego Roku na szczeblu krajowym i unijnym.

2. Koordynacja Europejskiego Roku na poziomie Unii ma charakter przekrojowy, tak aby stworzyć synergię między poszczególnymi unijnymi programami i inicjatywami mającymi znaczenie dla osób młodych. Powinna ona zostać należycie uwzględniona na poziomie krajowym.

3. Komisja zwołuje spotkania zainteresowanych stron i przedstawicieli organizacji lub podmiotów zajmujących się problematyką związaną z młodzieżą, w tym Europejskiego Forum Młodzieży i innych organizacji młodzieżowych, aby pomóc we współtworzeniu i realizacji Europejskiego Roku na poziomie Unii.

Artykuł 5a
Budżet[29]

Pula środków finansowych na wykonanie niniejszej decyzji w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wynosi 10 mln EUR.

Aby wesprzeć działania prowadzone w 2023 r., z myślą o stworzeniu trwałych korzyści płynących z Europejskiego Roku, na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zapewnia się dodatkową pulę środków finansowych w wysokości 2 mln EUR.

Parlament Europejski i Rada zatwierdzają roczne środki w granicach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027.

Artykuł 5b
Współfinansowanie

Współfinansowanie pochodzi z unijnych programów i instrumentów finansowych w celu wsparcia realizacji Europejskiego Roku zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do tych programów i instrumentów.

Artykuł 6
Współpraca na szczeblu międzynarodowym

W stosownych przypadkach, na potrzeby Europejskiego Roku, Komisja będzie współpracować z partnerami międzynarodowymi i właściwymi organizacjami międzynarodowymi, zapewniając jednocześnie widoczność udziału Unii. Komisja zapewnia w szczególności współpracę z Radą Europy, w tym w kontekście partnerstwa na rzecz młodzieży między UE a Radą Europy, a także z międzynarodowymi sieciami i organizacjami młodzieżowymi.

Artykuł 7
Monitorowanie i ocena

Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie na temat realizacji, wyników i ogólnej oceny inicjatyw przewidzianych w niniejszej decyzji.

Sprawozdanie, o którym mowa w akapicie pierwszym, powinno zawierać pomysły dotyczące dalszych wspólnych wysiłków w dziedzinie młodzieży w celu stworzenia długotrwałej spuścizny.

Artykuł 8
Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

 

 


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Europejski Rok Młodzieży 2022

Odsyłacze

COM(2021)0634 – C9-0379/2021 – 2021/0328(COD)

Data przedstawienia Parlamentowi

14.10.2021

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

21.10.2021

 

 

 

Komisje opiniodawcze

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

21.10.2021

 

 

 

Rezygnacja z wydania opinii

 Data decyzji

EMPL

22.10.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Sabine Verheyen

21.10.2021

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

21.10.2021

Rozpatrzenie w komisji

25.10.2021

 

 

 

Data przyjęcia

12.11.2021

 

 

 

Data złożenia

16.11.2021

 

 

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności