RAPORT eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta

  18.11.2021 - (00000/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0227(BUD))

  Euroopa Parlamendi delegatsioon lepituskomitees
  Raportöörid:  Karlo Ressler (III jagu – Komisjon)
   Damian Boeselager (muud jaod)

  Menetlus : 2021/0227(BUD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A9-0326/2021
  Esitatud tekstid :
  A9-0326/2021
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta

  (00000/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0227(BUD))

  Euroopa Parlament,

   võttes arvesse lepituskomitees heaks kiidetud ühist teksti ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni sellekohaseid avaldusi (00000/2021 – C9-0000/2021),

   võttes arvesse komisjoni poolt 9. juulil 2021. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti (COM(2021)0300),

   võttes arvesse 6. septembril 2021. aastal vastu võetud ja 10. septembril 2021. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti kohta (11352/2021 – C9-0353/2021),

   võttes arvesse Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2022, mille komisjon esitas 12. oktoobril 2021. aastal (COM(2021)0642),

   võttes arvesse oma 21. oktoobri 2021. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve projekti kohta[1], ning sellest tulenevaid eelarve muutmise ettepanekuid,

   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

   võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

   võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom[2],

   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012[3],

   võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027[4],

   võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[5],

   võttes arvesse kodukorra artikleid 95 ja 96,

   võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A9-0326/2021),

  1. kiidab ühise teksti heaks;

  2. kinnitab käesolevale resolutsioonile lisatud ühisavaldused;

  3. võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

  4. teeb presidendile ülesandeks kuulutada Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  5. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seadusandlik resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.


   

  LISA

  LÕPLIK
  2022. aasta eelarve – ühiste järelduste sisu

   

   

  Ühised järeldused hõlmavad järgmisi jagusid:

  1. Eelarve 2022

  2. 2021. aasta eelarve – paranduseelarve projektid nr 5/2021 ja 6/2021

  3. Avaldused

   

  Kokkuvõtlik ülevaade

  A. Eelarve 2022

   

  Ühiste järelduste kohaselt:

   2022. aasta eelarve kulukohustuse assigneeringute kogusumma on 169 515,8 miljonit eurot. Seega jääb 2022. aastal mitmeaastase finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ülemmääraga võrreldes kokku 1167,8 miljoni euro suurune varu.

   2022. aasta eelarve maksete assigneeringute kogusumma on 170 603,3 miljonit eurot. Seega jääb 2022. aastal mitmeaastase finantsraamistiku maksete assigneeringute ülemmääraga võrreldes kokku 1695,8 miljoni euro suurune varu.

   2022. aastal võetakse rubriigi 6 (Naabrus ja maailm) jaoks kulukohustuste assigneeringutena kasutusele 368,4 miljonit eurot.

  Komisjoni hinnangul on paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisest 2019., 2020., 2021. ja 2022. aastal tulenev maksete assigneeringute summa 2022. aastal 467,2 miljonit eurot. Järgmises tabelis on esitatud nende aastate eest tasumata summade tagasimakse ajakava:

   

  Paindlikkusinstrumendi maksete ajakava (miljonites eurodes)

  Kasutuselevõtmise aasta

  2022

  2023

  2024

  2025

  Kokku

  2019

  140,9

  82,2

  0,0

  0,0

  223,2

  2020

  66,2

  39,9

  0,0

  0,0

  106,1

  2021

  40,9

  10,3

  7,6

  0,0

  58,9

  2022

  219,2

  62,7

  49,8

  36,7

  368,4

  Kokku

  467,2

  195,2

  57,4

  36,7

  756,6

   


  B. Eelarve 2021

  Paranduseelarve projekt nr 5/2021 kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

  Paranduseelarve projekt nr 6/2021 kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

   

  1. Eelarve 2022

  1.1. Nn suletud read

  Kui käesolevates järeldustes ei ole märgitud teisiti, kinnitatakse kõik eelarveread vastavalt komisjoni ettepanekule 2022. aasta eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022.

  Lisaks kinnitatakse kõik eelarveread, mida nõukogu muutis ja mille parlament kiitis heaks oma lugemisel, nõukogu poolt muudetud kujul.

  Ülejäänud eelarveridade suhtes jõudis lepituskomitee kokkuleppele alljärgnevates punktides 1.2–1.7 toodud järeldustes.

  1.2. Horisontaalsed küsimused

  Detsentraliseeritud asutused

  Kõigile detsentraliseeritud asutustele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ja ametikohtade arv) kinnitatakse tasemel, mille komisjon kavandas 2022. aasta eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2022, välja arvatud:

   Alamrubriigis 2b:

   Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust, eelarveartikkel 07 10 07), millele eraldatakse 5 täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 380 000 euro võrra, võttes arvesse tavaliselt aasta keskel toimuvat töölevõtmist.

   Euroopa Prokuratuur (EPPO, eelarveartikkel 07 10 08), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 3 750 000 EUR võrra, võttes arvesse komisjoni poolt 2022. aasta eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022) kavandatud täiendava personali värbamist, mis toimub tavaliselt esimese kvartali lõpus, mitte aasta keskel.

   Rubriigis 4:

   Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO, eelarveartikkel 10 10 01), millele eraldatakse 5 täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 380 000 EUR võrra, võttes arvesse tavaliselt aasta keskel toimuvat töölevõtmist.

   Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex, eelarveartikkel 11 10 01), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vähendatakse 65 000 000 euro võrra.

  Rakendusametid

  Rakendusametitele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ja ametikohtade arv) vastab komisjoni poolt eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022) kavandatud tasemele.

  Katseprojektid / ettevalmistavad meetmed

  Vastavalt Euroopa Parlamendi ettepanekule otsustati heaks kiita 56 katseprojektist / ettevalmistavast meetmest koosnev terviklik pakett, mille kulukohustuste assigneeringute kogusumma on 89,5 miljonit eurot.

  See hõlmab meetmeid, mis on ette nähtud „Euroopa diplomaatilise akadeemia loomiseks“, mida rakendab Euroopa välisteenistus.

  Pakett jääb katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete jaoks finantsmääruses ette nähtud ülemmäärade piiresse.

  1.3. Kulukohustuste assigneeringud finantsraamistiku kulurubriikide kaupa

  Olles võtnud arvesse eespool toodud järeldusi nn suletud eelarveridade, ametite ning katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kohta, on lepituskomitee jõudnud kokkuleppele järgnevas:

  Rubriik 1. Ühtne turg, innovatsioon ja digitaalvaldkond

  Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud alljärgnevas tabelis.

  Eelarverida/ programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  1.0.11

  „Euroopa horisont“

  12 179 157 276

  12 239 157 276

  60 000 000

  01 02 02 10

  Tervise teemavaldkond

  571 730 809

  606 730 809

  35 000 000

  01 02 02 40

  Digitaalvaldkonna, tööstuse ja kosmose teemavaldkond

  1 264 161 905

  1 272 161 905

  8 000 000

  01 02 02 50

  Kliima, energia ja liikuvuse teemavaldkond

  1 281 577 680

  1 290 577 680

  9 000 000

  01 02 02 60

  Toidu, biomajanduse, loodusvarade, põllumajanduse ja keskkonna teemavaldkond

  1 003 750 348

  1 011 750 348

  8 000 000

  1.0.31

  Ühtse turu programm

  583 544 000

  613 544 000

  30 000 000

  03 02 02

  Ettevõtete, eriti VKEde konkurentsivõime suurendamine ja nende turulepääsu toetamine

  121 450 000

  151 450 000

  30 000 000

  KPEM

  Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

   

   

  40 937 500

   

  Kokku

   

   

  130 937 500

  Ühtse turu programmi (Ettevõtete, eelkõige VKEde konkurentsivõime suurendamine ja nende turulepääsu toetamine, eelarveartikkel 03 02 02) kulukohustuste assigneeringute suurendamisest 30,0 miljoni euro võrra tuleb 10,0 miljonit eurot eraldada turismisektori erinevatele toetusvormidele.

  Selle tulemusena lepiti kokku kulukohustuste assigneeringutes summas 21 775,1 miljonit eurot, jättes rubriigi 1 kulude ülemmäära alla 102,9 miljoni euro suuruse varu.

  Vastavalt finantsmääruse[6] artikli 15 lõikele 3 nõustub lepituskomitee tegema teadusuuringute eelarveridadel uuesti kättesaadavaks kulukohustuste assigneeringud kogusummas 117,3 miljonit eurot, mis tähendab 40,0 miljoni euro suurust kasvu võrreldes komisjoni poolt eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022) kavandatud tasemega. Suurendatakse järgmist eelarverida ja muudetakse vastavalt selle eelarveselgitusi:

   

   

  (eurodes)

  Eelarverida

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringud

  01 02 02 10

  Tervise teemavaldkond

  40 000 000

  Kokku

   

  40 000 000

  Kõnealused assigneeringud moodustavad osa kuni 0,5 miljardi euro suurusest üldsummast (2018. aasta hindades), mis nähti ajavahemikuks 2021–2027 ette mitmeaastase finantsraamistiku kokkuleppe raames. Seega jääb ajavahemikuks 2023–2027 veel kasutada 372,8 miljonit eurot 2018. aasta hindades.

  Alamrubriik 2a – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

  Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud alljärgnevas tabelis.

  Eelarverida/ programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  KPEM

  Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

   

   

  2 681 000

   

  Kokku

   

   

  2 681 000

  Selle tulemusena lepiti kokku kulukohustuste assigneeringutes summas 49 708,8 miljonit eurot, jättes alamrubriigi 2a kulude ülemmäära alla 30,2 miljoni euro suuruse varu.

  Alamrubriik 2b. Vastupidavus ja väärtused

  Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud alljärgnevas tabelis.

  Võttes arvesse praegust intressimäärakeskkonda ja taasterahastu „NextGenerationEU“ hiljutisi rahastamistoiminguid, on võimalik vähendada eelarverea 06 04 01 assigneeringuid 244,7 miljoni euro võrra, säilitades samal ajal täielikult suutlikkuse rahastada 2022. aastal taasterahastu „NextGenerationEU“ tagastamatut komponenti. Eelarveprojektiga võrreldes lükatakse 2027. aastasse edasi ka 20 miljoni euro vääruses rahastamistoiminuid, et kompenseerida sellele vastavat programmi „EL tervise heaks“ võimalikult kiiret rakendamist.

  Eelarverida/programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  2.2.13

  Toetus Küprose türgi kogukonnale

  33 276 000

  34 276 000

  1 000 000

  05 04 01

  Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

  31 402 525

  32 402 525

  1 000 000

  2.2.23

  Euroopa Liidu taasterahastu rahastamiskulud

  389 706 000

  145 000 000

  -244 706 000

  06 04 01

  Euroopa Liidu taasterahastu – perioodilised kupongimaksed ja tähtpäeval tehtavad tagasiostud

  384 706 000

  140 000 000

  -244 706 000

  2.2.24

  Liidu elanikkonnakaitse mehhanism (rescEU)

  95 254 030

  101 254 030

  6 000 000

  06 05 01

  Liidu elanikkonnakaitse mehhanism (rescEU)

  95 254 030

  101 254 030

  6 000 000

  2.2.25

  Programm „EL tervise heaks“

  788 672 701

  839 672 701

  51 000 000

  06 06 01

  Programm „EL tervise heaks“

  764 213 775

  815 213 775

  51 000 000

  2.2.312

  Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon

  104 482 000

  106 482 000

  2 000 000

  07 02 04

  ESF+ — Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni haru

  102 482 000

  104 482 000

  2 000 000

  2.2.32

  Erasmus+

  3 366 740 438

  3 401 740 438

  35 000 000

  07 03 01 01

  Edendada üksikisikute õpirännet, samuti organisatsioonide vahelist koostööd ja organisatsiooni tasandi kaasatust, tipptaset, loovust ja innovatsiooni ning haridus- ja koolituspoliitikat — Kaudne eelarve täitmine

  2 331 521 972

  2 361 274 626

  29 752 654

  07 03 02

  Edendada noorte õpirännet mitteformaalse õppe valdkonnas ja noorte aktiivset osalemist ühiskonnaelus, samuti organisatsioonide vahelist koostööd ja organisatsiooni tasandi kaasatust, loovust ja innovatsiooni ning noortepoliitikat

  346 973 114

  351 400 945

  4 427 831

  07 03 03

  Edendada treenerite ja spordiga seotud personali õpirännet, samuti spordiorganisatsioonide vahelist koostööd ja organisatsiooni tasandi kaasatust, loovust ja innovatsiooni ning spordipoliitikat

  64 216 157

  65 035 672

  819 515

  2.2.33

  Euroopa solidaarsuskorpus (ESC)

  138 427 764

  141 427 764

  3 000 000

  07 04 01

  Euroopa solidaarsuskorpus

  131 710 226

  134 710 226

  3 000 000

  2.2.34

  Loov Euroopa

  401 027 982

  406 527 982

  5 500 000

  07 05 01

  Kultuur

  125 597 589

  131 097 589

  5 500 000

  2.2.352

  Kodanikud, võrdõiguslikkus, õigused ja väärtused

  209 402 193

  214 902 193

  5 500 000

  07 06 02

  Edendada kodanike kaasatust ja osalemist liidu demokraatlikus elus

  39 671 295

  40 671 295

  1 000 000

  07 06 03

  Daphne

  29 581 401

  33 581 401

  4 000 000

  07 06 04

  Kaitsta ja edendada liidu väärtusi

  91 787 552

  92 287 552

  500 000

  2.2.3DAG

  Detsentraliseeritud asutused

  242 132 181

  246 262 181

  4 130 000

  07 10 07

  Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

  45 423 578

  45 803 578

  380 000

  07 10 08

  Euroopa Prokuratuur (EPPO)

  53 351 846

  57 101 846

  3 750 000

  2.2.3SPEC

  Õigused

  180 389 773

  182 889 773

  2 500 000

  07 20 04 06

  Konkreetsed pädevused sotsiaalpoliitika valdkonnas, sh sotsiaaldialoog

  23 020 900

  25 520 900

  2 500 000

  PPPA

  Katseprojektid ja ettevalmistav tegevus

   

   

  35 303 000

   

  Kokku

   

   

  -93 773 000

  Euroopa solidaarsuskorpuse kulukohustuste assigneeringutele lisatud 3,0 miljonit eurot (Euroopa solidaarsuskorpus, eelarveartikkel 07 04 01) ja programmi „Erasmus+“ kulukohustuste assigneeringutele lisatud 35 miljonist eurost 5,0 miljonit eurot (kokku 8 miljonit eurot) tuleb suunata Euroopa noorteaastaga 2022 seotud tegevuse ettevalmistamisse ja elluviimisse.

  Selle tulemusena lepiti kokku kulukohustuste assigneeringutes summas 6 330,2 miljonit eurot, jättes alamrubriigi 2b kulude ülemmäära alla 130,8 miljoni euro suuruse varu.

  Rubriik 3. Loodusvarad ja keskkond

  Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud alljärgnevas tabelis.

  Eelarverida/programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  3.2.21

  Keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE)

  708 045 484

  755 545 484

  47 500 000

  09 02 01

  Loodus ja bioloogiline mitmekesisus

  265 601 888

  284 032 563

  18 430 675

  09 02 02

  Ringmajandus ja elukvaliteet

  169 866 127

  181 653 495

  11 787 368

  09 02 03

  Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmed

  120 050 994

  128 381 585

  8 330 591

  09 02 04

  Puhtale energiale üleminek

  128 996 883

  137 948 249

  8 951 366

  PPPA

  Katseprojektid ja ettevalmistav tegevus

   

   

  9 611 500

   

  Kokku

   

   

  57 111 500

  Selle tulemusena lepiti kokku, et kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas 56 235,4 miljonit eurot, jättes rubriigi 3 kulude ülemmäära alla 283,6 miljoni euro suuruse varu, millest 270,1 miljonit eurot kuulub turuga seotud kulude ja otsetoetuste vahevaru alla.

  Rubriik 4. Ränne ja piirihaldus

  Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud alljärgnevas tabelis.

  Eelarverida/programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  4.0.11

  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

  1 099 455 000

  1 119 455 000

  20 000 000

  10 02 01

  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

  1 096 455 000

  1 116 455 000

  20 000 000

  4.0.1DAG

  Detsentraliseeritud asutused

  153 281 205

  153 661 205

  380 000

  10 10 01

  Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

  153 281 205

  153 661 205

  380 000

  4.0.211

  Integreeritud piirihalduse fond – Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend

  646 117 589

  671 117 589

  25 000 000

  11 02 01

  Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend

  644 117 589

  669 117 589

  25 000 000

  4.0.2DAG

  Detsentraliseeritud asutused

  1 073 823 593

  1 008 823 593

  -65 000 000

  11 10 01

  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

  757 793 708

  692 793 708

  -65 000 000

   

  Kokku

   

   

  -19 620 000

  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, eelarveartikkel 10 02 01) kulukohustuste assigneeringutele lisatud 20 miljonit eurot tuleb suunata Afganistani pagulaste ümberasustamise rahastamisse.

  Integreeritud piirihalduse fondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi (Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend, eelarveartikkel 11 02 01) kulukohustuste assigneeringutele lisatud 25 miljonit eurot tuleb suunata rändekriisi haldamisse Valgevene piiril.

  Selle tulemusena lepiti kokku kulukohustuste assigneeringutes summas 3 091,2 miljonit eurot, jättes rubriigi 4 kulude ülemmäära alla 99,8 miljoni euro suuruse varu.

  Rubriik 5. Julgeolek ja kaitse

  Kulukohustuste assigneeringud jäetakse samale tasemele kui komisjoni kavandatud eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022. Selle tulemusena lepiti kokku kulukohustuste assigneeringutes summas 1 785,3 miljonit eurot, jättes rubriigi 5 kulude ülemmäära alla 82,7 miljoni euro suuruse varu.

  Rubriik 6. Naabrus ja maailm

  Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud alljärgnevas tabelis.

  Eelarverida/programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  6.0.111

  Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend – Globaalne Euroopa

  12 526 647 047

  12 716 647 047

  190 000 000

  14 02 01 10

  Lõunanaabrus

  1 604 861 026

  1 629 861 026

  25 000 000

  14 02 01 11

  Idanaabrus

  699 703 445

  709 703 445

  10 000 000

  14 02 01 30

  Lähis-Ida ja Kesk-Aasia

  384 765 942

  414 765 942

  30 000 000

  14 02 02 40

  Inimesed — Globaalprobleemid

  137 191 715

  187 191 715

  50 000 000

  14 02 04

  Uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv

  1 463 311 470

  1 538 311 470

  75 000 000

  6.0.12

  Humanitaarabi (HUMA)

  1 595 059 463

  1 806 059 463

  211 000 000

  14 03 01

  Humanitaarabi

  1 506 901 913

  1 717 901 913

  211 000 000

   

  Kokku

   

   

  401 000 000

  Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ kulukohustuste assigneeringutele lisatud 75 miljonit eurot (Uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv, eelarveartikkel 14 02 04) ja 50 miljonit eurot (Inimesed — Globaalprobleemid, eelarveartikkel 14 02 02 40) tuleb suunata pandeemiavastastesse meetmetesse, mis hõlmavad ka vaktsiine.

  Selle tulemusena on kokkulepitud kulukohustuste assigneeringute tase 17 170,4 miljonit eurot, jätmata rubriigi 6 kulude ülemmäära alla varu ja võttes kasutusele 368,4 miljoni euro ulatuses paindlikkusinstrumendi vahendeid.

  Rubriik 7. Euroopa avalik haldus

  Lepituskomitee leppis institutsioonide ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade arvu ja assigneeringud kokku tasemel, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 muudetud eelarveprojektis, kuid järgmiste eranditega:

   Euroopa Parlamenti käsitlev jagu, mis kiidetakse heaks sellisel kujul, nagu see võeti vastu parlamendi lugemisel;

   nõukogu käsitlev jagu, mis kiidetakse heaks sellisel kujul, nagu see võeti vastu nõukogu lugemisel;

   Euroopa Liidu Kohut käsitlev jagu, mille puhul lisatakse ametikohtade loetellu üheksa ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 684 000 euro võrra, võttes arvesse tavaliselt aasta keskel toimuvat töölevõtmist;

   Euroopa Kontrollikoda käsitlev jagu, mille puhul lisatakse taasterahastuga „NextGenerationEU“ seoses ja kuni 2027. aastani ametikohtade loetellu kolmteist ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 988 000 euro võrra, võttes arvesse tavaliselt aasta keskel toimuvat töölevõtmist;

   Euroopa välisteenistust käsitlev jagu, mille puhul i) suurendatakse inimressursse seitsme ametikohtade loetelus sisalduva ametikoha võrra ja kolme lepingulise töötaja võrra ning suurendatakse kulukohustuste ja maksete assigneeringuid 655 000 euro võrra, võttes arvesse tavaliselt aasta keskel toimuvat töölevõtmist, ii) suurendatakse 990 500 euro võrra kulukohustuste ja maksete assigneeringuid, mis on ette nähtud „Euroopa diplomaatilise akadeemia loomiseks“ võetavate meetmete rakendamiseks, nagu esitas Euroopa Parlament oma lugemisel, ja iii) suurendatakse 1,0 miljoni euro võrra kulukohustuste ja maksete assigneeringuid, mis on ette nähtud eelarvepunktile 2 2 1 4 „Strateegilise teabevahetuse suutlikkus“.

  Kohandused, mille tulemusena rubriigi 7 assigneeringud suurenevad kokku 0,8 miljoni euro võrra, on üksikasjalikult esitatud järgmistes tabelites:

  2. jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

  Eelarverida/

  programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  1 1 0 0

  Põhipalgad

  265 982 044

  265 970 746

  -11 298

  1 1 0 2

  Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad õigused

  66 765 000

  66 778 000

  13 000

  1 1 0 3

  Sotsiaalkindlustus

  10 946 000

  10 947 000

  1 000

  2 0 1 0

  Puhastus- ja hooldustööd

  18 635 000

  18 335 000

  -300 000

  2 1 0 0

  Seadmete ja tarkvara omandamine

  14 385 716

  12 285 716

  -2 100 000

  2 1 0 1

  Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

  27 839 685

  27 509 685

  -330 000

  2 2 0 4

  Mitmesugused koosolekute kulud

  5 235 000

  4 635 000

  -600 000

  2 2 1 3

  Teavitamine ja avalikud üritused

  5 358 250

  5 158 250

  -200 000

   

  Kokku

   

   

  -3 527 298

  4. jagu – Euroopa Liidu Kohus

  Eelarverida/

  programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  1 2 0 0

  Töötasud ja toetused

  287 078 950

  287 762 950

  684 000

   

  Kokku

   

   

  684 000

  5. jagu – Euroopa Kontrollikoda

  Eelarverida/

  programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  1 2 0 0

  Töötasu ja hüvitised

  118 344 775

  119 332 775

  988 000

   

  Kokku

   

   

  988 000

  10. jagu – Euroopa välisteenistus

  Eelarverida/

  programm

  Nimetus

  Kulukohustuste assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  1 1 0 0

  Põhipalgad

  116 638 000

  117 170 000

  532 000

  1 2 0 0

  Lepingulised töötajad

  18 671 800

  18 794 800

  123 000

  2 2 1 4

  Strateegilise teabevahetuse suutlikkus

  4 000 000

  5 000 000

  1 000 000

  2 2 5 0

  Katseprojekt – Euroopa diplomaatilise akadeemia loomiseks

   

  990 500

  990 500

   

  Kokku

   

   

  2 645 500

  Selle tulemusena lepiti kokku, et kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas 10 620,1 miljonit eurot, jättes rubriigi 7 kulude ülemmäära alla 437,9 miljoni euro suuruse varu, millest 240,1 miljonit eurot kuulub institutsioonide halduskulude vahevaru alla.

  Temaatilised erivahendid: EGF, solidaarsus-ja hädaabireserv ning Brexitiga kohanemise reserv

  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF), solidaarsus- ja hädaabireservi ning Brexitiga kohanemise reservi puhul jäetakse kulukohustuste assigneeringud samale tasemele kui komisjoni kavandatud eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022.

  1.4. Maksete assigneeringud

  2022. aasta eelarve maksete assigneeringud kinnitatakse samal tasemel mis algses eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 ja millele lisanduvad järgmised lepituskomitees kokku lepitud korrektsioonid.

  1. Võetakse arvesse liigendamata kuludeks kokku lepitud kulukohustuste assigneeringute taset (rubriigid 1–6), sest nende kulude puhul võrdub maksete assigneeringute tase kulukohustuste assigneeringute tasemega. See kehtib Euroopa taasterahastu rahastamiskulude vähendamise kohta 244,7 miljoni euro võrra. Võttes arvesse ka detsentraliseeritud asutustele antava liidu toetuse korrigeerimist, väheneb summa kokku 305,2 miljoni euro võrra.

  2. Rubriigi 7 korrigeerimise tulemusel suureneb summa 0,8 miljoni euro võrra.

  3. Kõigi Euroopa Parlamendi kavandatud uute katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete maksete assigneeringud kinnitatakse summas, mis moodustab vastavate kulukohustuste assigneeringutest 25 %, või parlamendi kavandatud summas, kui see on väiksem. Olemasolevate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete pikendamise korral nähakse maksete assigneeringud ette eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022) märgitud tasemel pluss 25 % vastavatest uutest kulukohustuste assigneeringutest või parlamendi kavandatud summa, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem. Suurendamise kogumõju on 22,1 miljonit eurot.

  4. Liigendatud kulude eelarveridade korrigeerimine, mille kogumõjul suureneb summa 262,0 miljoni euro võrra.

  Korrigeerimine, mille tulemusena assigneeringud vähenevad 20,3 miljoni euro võrra, on üksikasjalikult esitatud järgmistes tabelites.

  Eelarverida/programm

  Nimetus

  Maksete assigneeringute muutus (eurodes)

  2022. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek nr 1)

  Eelarve 2022

  Erinevus

  Rubriik 1

  1.0.23

  Programm „Digitaalne Euroopa“

  898 530 703

  848 530 703

  -50 000 000

  02 04 01 11

  Euroopa küberturvalisuse tööstuse, tehnoloogia ja teaduse pädevuskeskus

  33 192 982

  17 192 982

  -16 000 000

  02 04 03

  Tehisintellekt

  245 811 860

  214 811 860

  -31 000 000

  02 04 04

  Oskused

  52 000 000

  49 000 000

  -3 000 000

  KPEM

  Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

   

   

  10 234 375

   

  Kokku rubriik 1

   

   

  -39 765 625

  Alamrubriik 2a

  KPEM

  Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

   

   

  670 250

   

  Alamrubriik 2a

   

   

  670 250

  Alamrubriik 2b

  2.2.23

  Euroopa Liidu taasterahastu rahastamiskulud

  389 706 000

  145 000 000

  -244 706 000

  06 04 01

  Euroopa Liidu taasterahastu – perioodilised kupongimaksed ja tähtpäeval tehtavad tagasiostud

  384 706 000

  140 000 000

  -244 706 000

  2.2.24

  Liidu elanikkonnakaitse mehhanism (rescEU)

  180 866 480

  186 866 480

  6 000 000

  06 05 01

  Liidu elanikkonnakaitse mehhanism (rescEU)

  94 547 220

  100 547 220

  6 000 000

  2.2.32

  Erasmus+

  3 273 756 286

  3 300 756 286

  27 000 000

  07 03 01 01

  Edendada üksikisikute õpirännet, samuti organisatsioonide vahelist koostööd ja organisatsiooni tasandi kaasatust, tipptaset, loovust ja innovatsiooni ning haridus- ja koolituspoliitikat — Kaudne eelarve täitmine

  2 220 525 000

  2 243 477 048

  22 952 048

  07 03 02

  Edendada noorte õpirännet mitteformaalse õppe valdkonnas ja noorte aktiivset osalemist ühiskonnaelus, samuti organisatsioonide vahelist koostööd ja organisatsiooni tasandi kaasatust, loovust ja innovatsiooni ning noortepoliitikat

  310 000 000

  313 415 755

  3 415 755

  07 03 03

  Edendada treenerite ja spordiga seotud personali õpirännet, samuti spordiorganisatsioonide vahelist koostööd ja organisatsiooni tasandi kaasatust, loovust ja innovatsiooni ning spordipoliitikat

  55 000 000

  55 632 197

  632 197

  2.2.3DAG

  Detsentraliseeritud asutused

  233 643 002

  237 773 002

  4 130 000

  07 10 07

  Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

  45 226 899

  45 606 899

  380 000

  07 10 08

  Euroopa Prokuratuur (EPPO)

  53 351 846

  57 101 846

  3 750 000

  KPEM

  Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

   

   

  8 825 750

   

  Alamrubriik 2b

   

   

  -198 750 250

  Rubriik 3

  KPEM

  Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

   

   

  2 402 875

   

  Kokku rubriik 3

   

   

  2 402 875

  Rubriik 4

  4.0.11

  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

  1 276 766 000

  1 291 766 000

  15 000 000

  10 02 01

  Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond

  661 766 000

  676 766 000

  15 000 000

  4.0.1DAG

  Detsentraliseeritud asutused

  153 281 205

  153 661 205

  380 000

  10 10 01

  Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)

  153 281 205

  153 661 205

  380 000

  4.0.211

  Integreeritud piirihalduse fond – Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend

  490 891 340

  510 891 340

  20 000 000

  11 02 01

  Piirihalduse ja viisade rahastamisvahend

  191 891 340

  211 891 340

  20 000 000

  4.0.2DAG

  Detsentraliseeritud asutused

  1 050 691 460

  985 691 460

  -65 000 000

  11 10 01

  Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

  757 793 708

  692 793 708

  -65 000 000

   

  Kokku rubriik 4

   

   

  -29 620 000

  Rubriik 5

  Rubriik 6

  6.0.111

  Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahend – Globaalne Euroopa

  7 858 721 595

  7 891 721 595

  33 000 000

  14 02 04

  Uute probleemide ja prioriteetide jaoks ette nähtud reserv

  1 000 000 000

  1 033 000 000

  33 000 000

  6.0.12

  Humanitaarabi (HUMA)

  1 880 645 990

  2 091 645 990

  211 000 000

  14 03 01

  Humanitaarabi

  1 797 851 440

  2 008 851 440

  211 000 000

   

  Kokku rubriik 6

   

   

  244 000 000

  Rubriik 7

  7.2.2

  Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

  615 000 854

  611 473 556

  -3 527 298

  7.2.4

  Euroopa Kohus

  464 090 000

  464 774 000

  684 000

  7.2.5

  Euroopa Kontrollikoda

  161 153 175

  162 141 175

  988 000

  7.2.X

  Euroopa välisteenistus

  775 069 920

  777 715 420

  2 645 500

   

  Kokku rubriik 7

   

   

  790 202

  KOKKU

   

   

  -20 272 548

  Kokku on maksete assigneeringute tase 170 603,3 miljonit eurot, mis on 20,3 miljonit eurot väiksem summa kui eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022.

  1.5. Reserv

  Muid reserve lisaks neile, mis sisalduvad eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022) ei ole.

  1.6. Eelarve selgitused

  Eelarve selgituste tekst vastab eelarveprojektile, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022 ja millele lisanduvad järgmised lepituskomitees kokku lepitud korrektsioonid.

   Eelarveread, mille puhul Euroopa Parlament esitas muudatusettepanekud oma eelarvejao kohta, kiidetakse muudatusteta heaks.

   Eelarveread, mille puhul kiidetakse muudatusteta heaks Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud:

  artikkel 07 10 01 — Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound)

  Muuta teksti järgmiselt:

  Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus (Eurofound) pakub ja levitab olulisi teadmisi tööga seotud ja sotsiaalküsimuste kohta, et aidata kaasa usaldusväärsele ja tõenditel põhinevale poliitikale nendes valdkondades. Asutuse põhitegevus on seotud uuringutega tööhõive, töötingimuste, töösuhete ja elukvaliteedi valdkonnas. Eurofound aitab kaasa järgmiste prioriteetide saavutamisele: tööturul osalemise suurendamine ja töötuse vastu võitlemine töökohtade loomise, tööturu toimimise parandamise ja integratsiooni ning soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu; töötingimuste parandamine ja töökohtade jätkusuutlikkuse tagamine kogu elu vältel, töösuhete arendamine õiglaste ja produktiivsete lahenduste tagamiseks muutuva poliitika kontekstis, elatustaseme parandamine ja sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamine majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse (nt sooline tööhõivelõhe ja sooline palgalõhe) taustal.

   Eelarveread, mille puhul eelarveprojektis esitatud selgitust on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga ja mis kiideti heaks järgmiselt:

   punkt 01 02 02 53 — Kliima, energia ja liikuvuse teemavaldkond — Euroopa raudtee ühisettevõte

  Lõiku muudetakse järgmiselt:

  Euroopa raudtee ühisettevõte aitab kaasa programmi „Euroopa horisont“ rakendamisele eelkõige kliima, energia ja liikuvuse teemavaldkonnas. See kiirendab innovatiivsete tehnoloogiate (eelkõige digitaaltehnoloogia ja automatiseerimise) arendamist ja kasutuselevõttu, et muuta Euroopa raudteesüsteem atraktiivsemaks, kasutusmugavamaks, konkurentsivõimelisemaks, taskukohasemaks, hõlpsamini hooldatavaks ja tõhusamaks ning saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärgid, näiteks suunata suur osa praegu maanteeveo arvele jäävatest maismaakaubavedudest (mille osakaal on praegu 75 %) ümber raudtee- ja siseveetranspordile.

   punkt 07 20 04 06 — Konkreetsed pädevused sotsiaalpoliitika valdkonnas, sh sotsiaaldialoog

  Lõiku muudetakse järgmiselt:

  – meetmed Euroopa ametiühingute esindajatega peetavate esialgsete konsultatsioonikoosolekute kulude katmiseks, et aidata neil eelkõige pärast COVID-19 kriisi kujundada oma arvamust ja kooskõlastada liidu poliitika väljatöötamist puudutavaid seisukohti.

   punkt 1 3 0 1, 10. jagu Euroopa välisteenistus — Koolitus

  Lisada järgmine tekst:

  Koolituste eelarvest peaks selgelt näha olema, kui tähtis on kõigis meie enda institutsioonides (sealhulgas Euroopa välisteenistuse peakorteris, ELi delegatsioonides ning ÜJKP missioonides ja operatsioonides), kaasa arvatud valikumenetlustes, edendada soolist võrdõiguslikkust, tundlikkust ja soolise kallutatuse vastu võitlemist, sealhulgas ahistamisvastast poliitikat, ning sellest eelarvest tuleks seda selgelt toetada. See peaks kooskõlas kolmanda soolise võrdõiguslikkuse tegevuskava ja sellega seotud komisjoni talituste töödokumendi sätetega hõlmama kohustuslikke koolitusi ja algatusi, mille puhul pööratakse eritähelepanu vastutusele, mis selles valdkonnas on keskastme ja kõrgemal juhtkonnal.

   Vastavalt finantsmääruse artikli 15 lõikele 3 nõustub lepituskomitee tegema kulukohustuste assigneeringud uuesti kättesaadavaks eelarvereal 01 02 02 10. Eelarveselgitusi kohandatakse vastavalt.

  Eelarverida

  Nimetus

  01 02 02 10

  Lisada järgmine tekst:

  Kuna teadusprojektide täielik või osaline rakendamata jätmine tõi 2020. aastal kaasa assigneeringute vabastamise, saab vastavalt finantsmääruse artikli 15 lõikele 3 teha sellel eelarvereal kättesaadavaks 40 000 000 eurot kulukohustuste assigneeringuid.

   

  Lähtutud on eeldusest, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu tehtud muudatused ei saa muuta ega laiendada kehtiva õigusliku aluse kohaldamisala ega mõjutada institutsioonide halduslikku iseseisvust ning meedet saab rahastada olemasolevatest vahenditest.

  1.7. Eelarve liigendus

  Kokku on lepitud komisjoni koostatud eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2022) sisalduvas eelarve liigenduses, millele on lisatud uued katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed, välja arvatud uus katseprojekt „Kestliku arengu eesmärkide seire ELi piirkondades – Andmelünkade täitmine“, mida rakendatakse mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 1 artikli KP 01 22 06, mitte mitmeaastase finantsraamistiku alamrubriigi 2b alusel.

  2. Eelarve 2021

  Paranduseelarve projekt nr 5/2021 kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.

  Paranduseelarve projekt nr 6/2021 kiidetakse heaks komisjoni esitatud kujul.


  3. Avaldused

  3.1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus maksete assigneeringute kohta

  Euroopa Parlament ja nõukogu kutsuvad komisjoni üles 2022. aastal jätkuvalt tähelepanelikult ja aktiivselt jälgima nii kehtiva kui ka eelmise mitmeaastase finantsraamistiku programmide (eelkõige alamrubriigi 2a ja maaelu arengu programmide) rakendamist. Selleks paluvad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil aegsasti esitada ajakohastatud arvandmed 2022. aasta maksete assigneeringute seisu ja prognooside kohta (võttes asjakohasel juhul arvesse liikmesriikide prognooside täpsemaks muutumist). Kui arvandmed näitavad, et 2022. aasta eelarvesse kirjendatud assigneeringud ei ole vajaduste katmiseks piisavad, paluvad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil niipea kui võimalik esitada sobiv lahendus, muu hulgas paranduseelarve projekt, et Euroopa Parlamendil ja nõukogul oleks põhjendatud vajaduste korral võimalik põhjendamatu viivituseta ja võimalikult kiiresti vastu võtta vajalikud otsused. Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad asjakohasel juhul arvesse küsimuse kiireloomulisust, lühendades otsuse tegemiseks ette nähtud kaheksanädalast ajavahemikku, kui seda peetakse vajalikuks. Sama kehtib mutatis mutandis, kui arvnäitajatest nähtub, et 2022. aasta eelarve assigneeringud on vajalikust suuremad.

  3.2. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus Euroopa Liidu taasterahastu rahastamiskulude kohta 2022. aastal

  Tänu praegustele soodsatele intressimääradele ja võttes arvesse Euroopa Liidu taasterahastu rahastamistoimingute seniseid kulusid sel aastal, saab Euroopa taasterahastu [eelarverida 06 04 01] rahastamiskuludeks kavandatud assigneeringuid vähendada, säilitades samal ajal täielikult suutlikkuse Euroopa taasterahastu tagastamatu komponendi rahastamiseks 2022. aastal.

  Omavahendite otsuse artikli 5 lõikes 2 on sätestatud järgmine: „Põhisummade tagasimakseid alustatakse enne mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 perioodi lõppu miinimumsummas, kui käesoleva artikli lõikes 1 osutatud laenamisest tulenevateks intressimakseteks kasutamata summad seda võimaldavad, võttes nõuetekohaselt arvesse ELi toimimise lepingu artiklis 314 sätestatud menetlust.“

  Omavahendite otsuse põhjenduses 20 on märgitud sedagi, et „summasid, mida ei ole kasutatud intressimakseteks, nagu on ette nähtud, kasutatakse ennetähtaegsete tagasimaksete tegemiseks enne mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 perioodi lõppu miinimumsummas, ja neid võib suurendada üle kõnealuse taseme, tingimusel et pärast 2021. aastat on kasutusele võetud uued omavahendid vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 311 kolmandas lõigus sätestatud menetlusele.“

  Kuna põhisumma tagasimaksmine ei ole 2022. aastal võimalik, siis tehakse järgmist.

  90 miljoni euro suurune summa, millest 70 miljonit eurot on juba kajastatud eelarveprojektis, lükatakse edasi 2027. aastale, mil seda saab kasutada kas intressimakseteks või ennetähtaegseteks tagasimakseteks. Selle summa edasilükkamist tasakaalustatakse programmi „EL tervise heaks“ vahendite vastava ettepoole toomisega. Ilma et see piiraks eelarvepädevate institutsioonide õigusi, lepivad Euroopa Parlament ja nõukogu kokku eelarvereal 06 04 01 olevate summade suurendamises 2024.–2027. aastal 224,7 miljoni euro võrra, tuginedes komisjoni ettepanekule ning lähtudes ennetähtaegsete tagasimaksete vajaduse ja võimaluste hindamisest, kasutades olemasolevaid varusid ja võttes kasutusele ühtse varuinstrumendi, järgides samas rubriigi 2b programmide finantsplaneeringut.

  Selle mehhanismiga tagatakse, et algses 2022. aasta finantsplaneeringus sisalduvat Euroopa taasterahastu eelarverea kogusummat kasutatakse mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 intressimaksete või ennetähtaegsete tagasimaksete tegemiseks.

  3.3. Komisjoni ühepoolne avaldus eelarve konservatiivsuse kohta seoses Euroopa Liidu taasterahastu intressi-eelarvereaga

  Komisjon tuletab meelde, et Euroopa Liidu taasterahastu intressi-eelarverida ([eelarverida 06 04 01]) kasutatakse NGEU rahastamis- ja likviidsuskulude tasumiseks, niivõrd kui need on seotud ELi eelarvega. Summasid, mida ei kasutata intressimaksete tegemiseks, kasutatakse võla ennetähtaegseks tagasimaksmiseks vastavalt omavahendite otsuse artikli 5 lõikele 2 ja põhjendusele 20.

  Inflatsiooni kasv nõuab Euroopa Liidu taasterahastu intressi-eelarverea haldamisel suuremat eelarve konservatiivsust, sest on võimalik, et nominaalsed intressimäärad on kõrgemad, kui selle eelarverea kavandamisel eeldati.

  Seetõttu teeb komisjon, et täita oma kohustusi, mis on sätestatud ELi toimimise lepingu artikli 314 lõigetes 2, 5 ja 8, ettepaneku eelarvemeetmete kohta, mis vastuvõtmise korral tagavad, et algselt mitmeaastases finantsraamistikus 2021–2027 Euroopa Liidu taasterahastu eelarverea jaoks kavandatud kogusummat [14 976 miljonit eurot jooksevhindades] kasutatakse täielikult intressikulude maksmiseks või ennetähtaegsete tagasimaksete tegemiseks.

  Komisjon annab eelarveprojekti esitades igal aastal aru Euroopa taasterahastu eelarverea kumulatiivse täitmise, Euroopa taasterahastu eelarvereale edasi lükatud summade ja selle eesmärgi saavutamiseks ühtse varuinstrumendi raames reserveeritud summade kohta.

  3.4. Euroopa Komisjoni ühepoolne avaldus laste vaesuse vastu võitlemise kohta Euroopa Sotsiaalfond+ raames

  Laste vaesuse vastu võitlemine muutub veelgi olulisemaks, eriti COVID-19 kriisist taastumise kontekstis, ning sellele tuleb eraldada piisavalt vahendeid. Selleks nõutakse määruses (EL) 2021/1057, millega asutatakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+), et liikmesriigid eraldavad oma eelarve jagatud täitmist järgiva ESF+ haru vahenditest asjakohase summa lastegarantii rakendamiseks sihipäraste meetmete ja struktuursete reformide kaudu, mille eesmärk on toetada laste vaesuse vastu võitlemist. Kõik need liikmesriigid, kus vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate alla 18aastaste laste määr ületas ajavahemikul 2017–2019 liidu keskmist, peavad eraldama vähemalt 5 %.

  Läbirääkimised 2021.–2027. aasta programmide üle komisjoni ja liikmesriikide vahel alles käivad ning täpsed summad, mis kavandatakse lastegarantii toetuseks kõigis liikmesriikides, selguvad pärast selle protsessi lõppu.

  Kooskõlas nõukogu soovitusega, millega luuakse Euroopa lastegarantii (SWD(2021) 62 final}), ning tuginedes liikmesriikide lastegarantii koordinaatorite ja sotsiaalkaitsekomitee aruannetele, annab komisjon korrapäraselt aru lastegarantii loomise soovituse rakendamise kohta. Samuti jälgib komisjon tähelepanelikult selle soovituse täitmist Euroopa poolaasta raames. Komisjon soovib rõhutada, et liikmesriigid võivad kavandada ka ESF+ määruses sätestatud miinimumnõuetest kaugemale ulatuvat lastegarantii rakendamise rahastamist. Nad võivad kasutada ka muid ELi vahendeid, näiteks taaste- ja vastupidavusrahastut, samuti liikmesriigi enda vahendeid.

  3.5. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus kavatsuse kohta eraldada 2022. aastal solidaarsus- ja hädaabireservi ELSFi harust loodusõnnetuste jaoks maksimaalsed vahendid

  Kolm institutsiooni tunnistavad, et 2021. aastal toimunud loodusõnnetuste erakordne ulatus paneb Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) kaudu saada olevad vahendid surve alla. ELSFi rahastatakse eranditult solidaarsus- ja hädaabireservist, ilma et oleks võimalik kasutada muid rahastamisallikaid.

  Lepituskomitee leppis kokku, et 2022. aasta eelarves suurendatakse rubriigi 6 humanitaarabi osa 211 miljoni euro võrra. Seetõttu on võimalik piirata ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. augustini 2022 solidaarsus- ja hädaabireservi rahastamispaketi kasutamist liiduvälisteks hädaolukordadeks, vabastades seega 1. septembril 2022 ELSFile täiendavad vahendid, mis on samaväärsed rubriigi 6 humanitaarabi suurendamise summaga. See võimaldab näidata üles maksimaalset solidaarsust loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikidega, suurendades samal ajal ELi eelarve suutlikkust reageerida kiiresti liiduvälistele hädaolukordadele.

  3.6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus kontrollikoja ametikohtade loetelu suurendamise kohta

  Euroopa Parlament ja nõukogu tunnistavad, et Euroopa Liidu taasterahastu toob kontrollikojale kaasa täiendava töökoormuse, mida ei saa täielikult korvata ümberpaigutamistega olemasoleva eelarve piires. Seetõttu on nad nõus kontrollikoja ametikohtade loetelu suurendamisega 2022. aastal 20 ametikoha võrra.

  Euroopa Parlament ja nõukogu rõhutavad, kui oluliseks nad peavad kontrollikoja tööd, eelkõige seoses finants- ja vastavusaudititega, mida kontrollikoda teeb, et täita oma peamist ülesannet uurida, kas kõik tulud on laekunud ning kas kõik kulutused on tehtud seaduslikult ja korrektselt, mis on lahutamatult seotud tulemusaudititega, et uurida ELi eelarve haldamise ökonoomsust, tõhusust ja tulemuslikkust, mis moodustavad ühe mündi kaks külge. Eelarve usaldusväärne finantsjuhtimine on liidu legitiimsuse nurgakivi.

  Sellega seoses peavad Euroopa Parlament ja nõukogu oluliseks, et kontrollikoda eraldaks nende põhiülesannete täitmiseks piisavalt vahendeid.

  Üldiselt tunnistavad Euroopa Parlament ja nõukogu ka nende soovituste tähtsust, mida kontrollikoda annab ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teise lõigu alusel, märkides samas, et Euroopa Kohus on selgitanud, et selle sätte eesmärk on aidata parendada liidu finantsjuhtimist institutsioonidele ettekannete edastamise ja neile vastuste koostamisega.

  Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad kontrollikojal lisada tulevaste eelarvemenetluste töödokumentidesse ülevaate, kui palju töötajaid tegeles eelneval aastal finants-, vastavus- ja tulemusaudititega, ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikel 4 põhineva tööga ja tugiteenustega.

  3.7. Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus pandeemia arenguga seotud läbivaatamise kohta 2022. aastal

  Kolm institutsiooni lubavad vaadata 2022. aasta juuni lõpuks läbi pandeemiale reageerimise arengu, eelkõige seoses vaktsineerimisega rahvusvahelisel tasandil, ning kaaluvad selle põhjal komisjoni kavandatud vajalike meetmete võtmist.

  3.8. Komisjoni ühepoolne avaldus rände kohta

  Võttes arvesse lähiaastatel prognoositavaid jätkuvaid vajadusi, kinnitab komisjon oma kavatsust tagada, et naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendi „Globaalne Euroopa“ (NDICI-GE) naabruse eraldisest ja vajaduse korral muudest vahenditest eraldatav keskmine iga-aastane rändetoetus lõunanaabrusele jääb vähemalt 2022. aastaks kavandatud tasemele

  3.9. Komisjoni ühepoolne avaldus rubriigi 7 kohta

  Komisjon tuletab meelde, et rubriigi 7 finantsplaneering põhineb eeldusel, et institutsioonide töötajate arv püsib stabiilne. Komisjon märgib, et 2022. aasta eelarve ei ole selle eeldusega kooskõlas, ning rõhutab, et kasvavat inflatsiooni arvestades võib töötajate arvu suurenemine tulevikus hakata avaldama survet mitmeaastase finantsraamistiku (2021–2027) rubriigile 7.

   


  VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

  Pealkiri

  Euroopa Liidu 2022. aasta üldeelarve

  Viited

  00000/2021 – C9-0000/2021 – 2021/0227(BUD)

  Delegatsiooni juht: president

  David Maria Sassoli

  Vastutav komisjon
   Esimees

  BUDG
  Johan Van Overtveldt

  Raportöör(id)

  Karlo Ressler

  Damian Boeselager

  Läbivaadatud õigusaktide projektid

  COM(2021)0300, COM(2021)0642

  Nõukogu seisukoht
   Vastuvõtmise kuupäev

   Istungil teada andmise kuupäev

  11352/2021 – C9-0353/2021
  6.9.2021

  13.9.2021

  EP seisukoha vastuvõtmise kuupäev

  21.10.2021

  P9_TA(2021)0432

  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute heakskiitmata jätmist käsitleva nõukogu kirja kuupäev

  20.10.2021

  Lepituskomitee koosolekud

  28.10.2021

  12.11.2021

  15.11.2021

   

  Parlamendi delegatsiooni poolt ELi toimimise lepingu artikli 314 lõike 5 kohaselt toimunud vastuvõtmise kuupäev

  15.11.2021

  Kohal olnud liikmed

  Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Luis Garicano, Henrike Hahn, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Nicolae Ştefănuță

  Lepituskomitees kokkuleppe saavutamise kuupäev

  15.11.2021

  Kuupäev, mil kaasesimehed tuvastasid ühise teksti heakskiitmise ning edastasid selle parlamendile ja nõukogule

  15.11.2021

  Esitamise kuupäev

  18.11.2021

   

   

  Viimane päevakajastamine: 22. november 2021
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika