RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2021 kohta – Humanitaarabi andmine Türgis viibivatele pagulastele

19.11.2021 - (12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Pierre Larrouturou

Menetlus : 2021/0226(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0327/2021
Esitatud tekstid :
A9-0327/2021
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2021. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2021 kohta – Humanitaarabi andmine Türgis viibivatele pagulastele

(12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

 võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)[1], eriti selle artiklit 44,

 võttes arvesse Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 18. detsembril 2020. aastal[2],

 võttes arvesse nõukogu 17. detsembri 2020. aasta määrust (EL, Euratom) nr 2020/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027[3],

 võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava[4],

 võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom[5],

 võttes arvesse paranduseelarve projekti nr 5/2021, mille komisjon võttis vastu 9. juulil 2021. aastal (COM(2021)0460),

 võttes arvesse 5. oktoobril 2021 vastu võetud ja 14. oktoobril 2021 Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu seisukohta paranduseelarve projekti nr 5/2021 kohta (12444/2021 – C9-0380/2021),

 võttes arvesse kodukorra artikleid 94 ja 96,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0327/2021),

A. arvestades, et paranduseelarve projekti nr 5/2021 eesmärk on ka edaspidi toetada Süüria kriisi tõttu Türgis viibivaid kõige haavatavamaid pagulasi, mis on esimene osa komisjoni ettepanekutest jätkata Süüria pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade rahastamist Türgis, Jordaanias, Liibanonis ja piirkonna muudes osades;

B. arvestades, et komisjoni hinnangul on vaja 325 miljonit eurot, et laiendada hädaolukorra sotsiaalse turvavõrgu (ESSN) juhtprogrammi, mille raames tehakse igakuiseid rahaülekandeid rohkem kui 1,8 miljonile pagulasele, 2022. aasta märtsist 2023. aasta alguseni, mil programm läheb üle arenguabile; arvestades, et komisjon teeb ettepaneku rahastada see toetus nii, et 2021. aastal kasutatakse rubriigi 6 allesjäänud varu ning ülejäänud summa saadakse 2021. ja 2022. aasta humanitaarabi vahenditest.

C.  arvestades, et seetõttu on paranduseelarve projekti nr 5/2021 eesmärk võtta kulukohustuste assigneeringutena kasutusele 149,6 miljonit eurot, samas kui 2021. aastal täiendavaid maksete assigneeringuid ei taotleta;

1. võtab komisjoni esitatud paranduseelarve projekti nr 5/2021 teadmiseks;

2. juhib tähelepanu asjaolule, et rubriigi 6 ülemmäär näib olevat liiga madal, et reageerida suurtele kriisidele liidu naabruses ja maailmas kohe alates 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku esimesest aastast; väljendab muret selle pärast, et pagulaste edasist toetamist Türgis ei võetud arvesse ei praeguse mitmeaastase finantsraamistiku üle peetavatel läbirääkimistel ega ka naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrumendis „Globaalne Euroopa“; rõhutab, et praeguses olukorras ei saa liidu eelarve olla pagulaste edasise toetamise ainus rahastamisallikas;

3. on veendunud, et liidu 2022. aasta üldeelarve lepitusmenetluse raames tuleks sõlmida ulatuslik kokkulepe, mis käsitleks Türgis ja laiemas piirkonnas asuvate pagulaste edasist toetamist liidu vahenditega 2021. aastal ja edaspidi;

4. kiidab nõukogu seisukoha paranduseelarve projekti nr 5/2021 kohta heaks;

5. teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 5/2021 lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

18.11.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Fabienne Keller, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Nicolae Ştefănuță, Grzegorz Tobiszowski, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Monika Vana, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

29

+

ECR

Grzegorz Tobiszowski, Johan Van Overtveldt

NI

Andor Deli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Estrella Durá Ferrandis, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Nils Ušakovs

THE LEFT

Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

Viimane päevakajastamine: 22. november 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika