JELENTÉS az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 5/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Humanitárius támogatás a Törökországban tartózkodó menekültek számára) szóló tanácsi álláspontról

  19.11.2021 - (12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Pierre Larrouturou

  Eljárás : 2021/0226(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A9-0327/2021
  Előterjesztett szövegek :
  A9-0327/2021
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó, 5/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (Humanitárius támogatás a Törökországban tartózkodó menekültek számára) szóló tanácsi álláspontról

  (12444/2021 – C9-0380/2021 – 2021/0226(BUD))

  Az Európai Parlament,

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

   tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

   tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 44. cikkére,

   tekintettel az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2020. december 18-án fogadtak el véglegesen[2],

   tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre[3],

   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra[4],

   tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra[5],

   tekintettel a Bizottság által 2021. július 9-én elfogadott, 5/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2021)0460),

   tekintettel a Tanács által 2021. október 5-én elfogadott és az Európai Parlamenthez 2021. október 14-én továbbított, az 5/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (12444/2021 – C9-0380/2021),

   tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0327/2021),

  A. mivel az 5/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy folyamatos támogatást nyújtson a szíriai válság következtében Törökországban tartózkodó menekültek legkiszolgáltatottabb csoportjai számára, ami a törökországi, jordániai, libanoni és a régió más részein élő szíriai menekültek és befogadó közösségek finanszírozásának folytatására irányuló bizottsági javaslatok első elemét képezi;

  B. mivel a Bizottság becslése szerint 325 millió EUR-ra van szükség a szükséghelyzeti szociális védőháló (ESSN) kiemelt program hatókörének kiterjesztéséhez, amely több mint 1,8 millió menekültnek biztosít havi készpénzátutalásokat 2022 márciusától 2023 elejéig, amikor a programot fejlesztési támogatássá kell átalakítani; mivel a Bizottság azt javasolta, hogy ezt az összeget a 6. fejezet 2021-ben fennmaradó mozgásteréből fedezzék, a fennmaradó különbözetet pedig a 2021-es és 2022-es humanitárius segítségnyújtási keretből finanszírozzák;

  C.  mivel ezért az 5/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet célja 149,6 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat mozgósítása, miközben 2021-ben nem igényelnek további kifizetési előirányzatokat;

  1. tudomásul veszi az 5/2021. számú költségvetés-módosítási tervezetet, annak a Bizottság által benyújtott formájában;

  2. rámutat, hogy a 6. fejezet felső határa túl alacsonynak tűnik ahhoz, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret legelső évétől kezdve reagáljon az Unió szomszédságában és a világban kialakult súlyos válságokra; aggódik amiatt, hogy a Törökországban tartózkodó menekültek folyamatos támogatását nem vették figyelembe sem a jelenlegi többéves pénzügyi keretről, sem az NDICI–Globális Európa eszközről szóló tárgyalások során; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi körülmények között az uniós költségvetés nem lehet a menekültek folyamatos támogatásának egyedüli finanszírozási forrása;

  3. úgy véli, hogy az Unió 2022-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetéséről folytatott egyeztetés keretében olyan átfogó megállapodást kell kötni, amely kiterjed a Törökországban tartózkodó menekülteknek és a tágabb régiónak 2021-ben és az azt követő években nyújtott folyamatos támogatás uniós finanszírozására;

  4. jóváhagyja az 5//2021. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

  5. utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2021. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  6. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


  INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

  Az elfogadás dátuma

  18.11.2021

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Fabienne Keller, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Nicolae Ştefănuță, Grzegorz Tobiszowski, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Monika Vana, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

   


  AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

  29

  +

  ECR

  Grzegorz Tobiszowski, Johan Van Overtveldt

  NI

  Andor Deli

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  RENEW

  Olivier Chastel, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Estrella Durá Ferrandis, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Nils Ušakovs

  THE LEFT

  Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  VERTS/ALE

  Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Monika Vana

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

   

   

  Utolsó frissítés: 2021. november 22.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat