VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije

19.11.2021 - (12444/2021 – C9‑0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Begrotingscommissie
Rapporteur: Pierre Larrouturou

Procedure : 2021/0226(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A9-0327/2021
Ingediende teksten :
A9-0327/2021
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021 – Humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije

(12444/2021 – C9‑0380/2021 – 2021/0226(BUD))

Het Europees Parlement,

 gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 gezien artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

 gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012[1], en met name artikel 44,

 gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2021, definitief vastgesteld op 18 december 2020[2],

 gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027[3],

 gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen[4],

 gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU[5],

 gezien het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021, vastgesteld door de Commissie op 9 juli 2021 (COM(2021)0460),

 gezien het standpunt inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021, vastgesteld door de Raad op 5 oktober 2021 en toegezonden aan het Europees Parlement op 14 oktober 2021 (12444/2021 – C9‑0380/2021),

 gezien de artikelen 94 en 96 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0327/2021),

A. overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 tot doel heeft verdere steun te verlenen aan de meest kwetsbare vluchtelingen in Turkije als gevolg van de crisis in Syrië, en het eerste onderdeel vormt van de voorstellen van de Commissie voor de voortzetting van de financiering voor Syrische vluchtelingen en gastgemeenschappen in Turkije, Jordanië, Libanon en andere delen van de regio;

B. overwegende dat de Commissie schat dat er 325 miljoen EUR nodig is om de dekking van het sociaal vangnet voor noodgevallen (ESSN), het vlaggenschipprogramma dat voorziet in maandelijkse geldovermakingen naar meer dan 1,8 miljoen vluchtelingen, te verlengen van maart 2022 tot begin 2023, wanneer het programma zal overgaan in ontwikkelingshulp; overwegende dat de Commissie heeft voorgesteld dit bedrag te financieren door gebruik te maken van de resterende marge van rubriek 6 in 2021, waarbij het saldo afkomstig is van het budget voor humanitaire hulp in 2021 en 2022;

C.  overwegende dat het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 derhalve tot doel heeft 149,6 miljoen EUR aan vastleggingskredieten vrij te maken, terwijl in 2021 geen extra betalingskredieten worden gevraagd;

1. neemt kennis van het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 zoals ingediend door de Commissie;

2. wijst erop dat het maximum van rubriek 6 reeds vanaf het eerste jaar van het MFK 2021-2027 te laag lijkt te zijn om te kunnen reageren op grote crises in buurlanden van de Unie en in de wereld; is bezorgd over het feit dat de voortzetting van steun aan vluchtelingen in Turkije noch in de onderhandelingen over het huidige MFK, noch in die over het NDICI-Europa in de wereld-instrument is meegenomen; onderstreept dat onder de huidige omstandigheden de begroting van de Unie niet de enige financieringsbron kan zijn voor de voortzetting van steun aan vluchtelingen;

3. is van mening dat een alomvattende overeenkomst gesloten moet worden die de EU-financiering voor de voortzetting van de steun aan vluchtelingen in Turkije en de ruimere regio in 2021 en de daaropvolgende jaren omvat, en wel in het kader van de bemiddelingsprocedure over de algemene begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2022;

4. keurt het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2021 goed;

5. verzoekt zijn Voorzitter te constateren dat de gewijzigde begroting nr. 5/2021 definitief is vastgesteld en zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

6. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

INFORMATIE OVER DE GOEDKEURING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Datum goedkeuring

18.11.2021

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Fabienne Keller, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Nicolae Ştefănuță, Grzegorz Tobiszowski, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Monika Vana, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

29

+

ECR

Grzegorz Tobiszowski, Johan Van Overtveldt

NI

Andor Deli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Estrella Durá Ferrandis, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Nils Ušakovs

THE LEFT

Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+ : voor

- : tegen

0 : onthouding

 

Laatst bijgewerkt op: 22 november 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid