SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2021 na rozpočtový rok 2021 – Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku

  19.11.2021 - (12444/2021 – C9‑0380/2021 – 2021/0226(BUD))

  Výbor pre rozpočet
  Spravodajca: Pierre Larrouturou

  Postup : 2021/0226(BUD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0327/2021
  Predkladané texty :
  A9-0327/2021
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2021 na rozpočtový rok 2021 – Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku

  (12444/2021 – C9‑0380/2021 – 2021/0226(BUD))

  Európsky parlament,

   so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

   so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2020[2],

   so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027[3],

   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[4],

   so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ[5],

   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 5/2021, ktorý Komisia prijala 9. júla 2021 (COM(2021)0460),

   so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021, ktorú prijala Rada 5. októbra 2021 a postúpila Európskemu parlamentu 14. októbra 2021 (12444/2021 – C9‑0380/2021),

   so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0327/2021),

  A. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021 je naďalej poskytovať podporu najzraniteľnejším utečencom v Turecku v dôsledku krízy v Sýrii, čo predstavuje prvú zložku návrhov Komisie na pokračovanie v poskytovaní finančných prostriedkov pre sýrskych utečencov a hostiteľské komunity v Turecku, Jordánsku, Libanone a ďalších častiach tohto regiónu;

  B. keďže Komisia odhaduje, že na rozšírenie pokrytia hlavného programu núdzovej záchrannej sociálnej siete (ESSN), ktorý zabezpečuje mesačné prevody hotovosti pre viac ako 1,8 milióna utečencov, je potrebných 325 miliónov EUR, a to od marca 2022 do začiatku roka 2023, keď sa má program pretransformovať na rozvojovú pomoc; keďže Komisia navrhla pokryť túto sumu použitím zostávajúcej rezervy okruhu 6 v roku 2021, pričom zostatok sa má financovať z finančného balíka určeného na humanitárnu pomoc na roky 2021 a 2022;

  C.  keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021 je preto mobilizovať 149,6 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, pričom v roku 2021 sa nepožadujú žiadne dodatočné platobné rozpočtové prostriedky;

  1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 5/2021, ako ho predložila Komisia;

  2. poukazuje na skutočnosť, že strop okruhu 6 sa zdá príliš nízky na to, aby Únia mohla reagovať na závažné krízy vo svojom susedstve a vo svete už od prvého roka VFR na obdobie 2021 – 2027; vyjadruje znepokojenie nad tým, že pokračujúca podpora utečencom v Turecku nebola zohľadnená v rokovaniach o súčasnom VFR ani o nástroji NDICI – Globálna Európa; zdôrazňuje, že za súčasných okolností nemôže byť rozpočet Únie jediným zdrojom financovania pokračujúcej podpory utečencom;

  3. domnieva sa, že v kontexte zmierovacieho konania o všeobecnom rozpočte Únie na rozpočtový rok 2022 by sa mala dosiahnuť komplexná dohoda, ktorá by pokrývala financovanie Únie na pokračujúcu podporu utečencom v Turecku a širšom regióne v roku 2021 a v nasledujúcich rokoch;

  4. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 5/2021;

  5. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 5/2021 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

  6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ako aj národným parlamentom.


  INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

  Dátum prijatia

  18.11.2021

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  29

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Fabienne Keller, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Nicolae Ştefănuță, Grzegorz Tobiszowski, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Monika Vana, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

   


  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  29

  +

  ECR

  Grzegorz Tobiszowski, Johan Van Overtveldt

  NI

  Andor Deli

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

  RENEW

  Olivier Chastel, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

  S&D

  Estrella Durá Ferrandis, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Nils Ušakovs

  THE LEFT

  Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

  VERTS/ALE

  Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Monika Vana

   

  0

  -

   

   

   

  0

  0

   

   

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   

  Posledná úprava: 22. novembra 2021
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia