SPRÁVA o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2021 na rozpočtový rok 2021 – Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov

19.11.2021 - (14038/2021 – C9-0425/2021 – 2021/0326(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Pierre Larrouturou

Postup : 2021/0326(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A9-0329/2021
Predkladané texty :
A9-0329/2021
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2021 na rozpočtový rok 2021 – Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov (14038/2021 – C9-0425/2021 – 2021/0326(BUD))

Európsky parlament,

 so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012[1], a najmä na jeho článok 44,

 so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2021 prijatý s konečnou platnosťou 18. decembra 2020[2],

 so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027[3],

 so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov[4],

 so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom[5],

 so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 6/2021, ktorý Komisia prijala 8. októbra 2021 (COM(2021)0955),

 so zreteľom na vyhlásenie Zmierovacieho výboru o spoločnej dohode o obsahu všeobecného rozpočtu na rozpočtový rok 2022, ktoré zahŕňa aj prijatie návrhu opravného rozpočtu č. 6/2021,

 so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2021, ktorú Rada prijala ... 2021 a postúpila Európskemu parlamentu ... 2021 (14038/2021 – C9-0425/2021),

 so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0329/2021),

A. keďže účelom návrhu opravného rozpočtu č. 6/2021 je poskytnúť dodatočné rozpočtové prostriedky na urýchlenie globálneho očkovania, pokryť aktivácie v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a výdavky vyplývajúce z vonkajších rybárskych dohôd, ako aj niektoré úpravy výdavkov a príjmov;

B. keďže návrh opravného rozpočtu č. 6/2021 sa týka najmä týchto prvkov:

 posilnenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa o sumu 450 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v kontexte globálnej reakcie v oblasti zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 s cieľom darovať do polovice budúceho roka 200 miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19 krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami,

 posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany (UCPM/rescEU) o sumu 57,8 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch s cieľom poskytnúť dodatočné finančné prostriedky na pokrytie nových núdzových situácií vrátane repatriačných letov z Afganistanu, reakcie na Haiti po nedávnom zemetrasení a neukončených operácií, k čomu patrí aj pokrytie reakcie na lesné požiare, ktorej náklady presahujú prostriedky disponibilné do konca roka,

 zvýšenie úrovne viazaných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom riadku dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva (SFPA) o sumu 3,5 milióna EUR vzhľadom na aktualizované rozpočtové potreby po ukončení rokovaní o nových protokoloch s Cookovými ostrovmi a Mauritániou,

 úprava rozpočtovej nomenklatúry na základe konkrétnych žiadostí členských štátov o prevod zdrojov podľa článku 26 nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU),

 aktualizácia príjmovej strany rozpočtu s cieľom zohľadniť zrevidované odhady vlastného zdroja založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov;

C.  keďže celkový čistý vplyv tohto návrhu opravného rozpočtu č. 6/2021 na výdavky predstavuje zvýšenie o 473,5 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch; keďže Komisia nepožaduje žiadne dodatočné platobné rozpočtové prostriedky;

1. berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 6/2021 v znení, v ktorom ho predložila Komisia;

2. víta návrh zabezpečiť, aby sa dodatočných 200 miliónov dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ktoré prisľúbila predsedníčka Komisie vo svojom prejave o stave Únie, financovalo a bezodkladne dodalo krajinám s nízkymi a nižšími strednými príjmami; konštatuje, že urýchlenie globálneho očkovania dôrazne požadoval Parlament, v neposlednom rade v čítaní rozpočtu Únie na rozpočtový rok 2022;

3. schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 6/2021;

4. poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 6/2021 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a národným parlamentom.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

Dátum prijatia

18.11.2021

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Nicolae Ştefănuță, Grzegorz Tobiszowski, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Monika Vana, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 


 

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

29

+

ECR

Grzegorz Tobiszowski, Johan Van Overtveldt

NI

Andor Deli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Valérie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Estrella Durá Ferrandis, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Margarida Marques, Nils Ušakovs

THE LEFT

Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

VERTS/ALE

Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

- : proti

0 : zdržali sa hlasovania

 

 

Posledná úprava: 23. novembra 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia