Postup : 2020/0374(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0332/2021

Předložené texty :

A9-0332/2021

Rozpravy :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3

Hlasování :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0499

<Date>{30/11/2021}30.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0332/2021</NoDocSe>
PDF 1858kWORD 558k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o konkurenčních a spravedlivých trzích v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)</Titre><DocRef>(COM(2020)0842 – C9‑0419/2020 – 2020/0374(COD))</DocRef>


<Commission>Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Andreas Schwab</Depute>

Zpravodajové (*):

Stéphanie Yon‑Courtin, Hospodářský a měnový výbor

Carlos Zorrinho, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

(*) Přidružený výbor – článek 57 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO HOSPODÁŘSKÉHO A MĚNOVÉHO VÝBORU
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRŮMYSL, VÝZKUM A ENERGETIKU
 STANOVISKO VÝBORU PRO DOPRAVU A CESTOVNÍ RUCH
 STANOVISKO VÝBORU PRO KULTURU A VZDĚLÁVÁNÍ
 STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o konkurenčních a spravedlivých trzích v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)

(COM(2020)0842 – C9‑0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0842),

 s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9‑0419/2020),

 s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

 s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2021[1],

 s ohledem na stanovisko Výboru pro regionální rozvoj ze dne 30. června 2021[2],

 s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

 s ohledem na stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro kulturu a vzdělávání, Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,

 s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A9‑0332/2021),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Digitální služby obecně a online platformy obzvlášť hrají v hospodářství, zejména na vnitřním trhu, stále důležitější úlohu tím, že v Unii poskytují nové obchodní příležitosti a usnadňují přeshraniční obchodování.

(1) Digitální služby obecně a online platformy obzvlášť hrají v hospodářství, zejména na vnitřním trhu, stále důležitější úlohu tím, že poskytují podnikatelským uživatelům brány k oslovení koncových uživatelů v celé Unii i mimo ni, usnadňují přeshraniční obchod a otevírají zcela nové obchodní příležitosti velkému počtu společností v Unii ve prospěch spotřebitelů v Unii.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Hlavní služby platforem mají zároveň řadu rysů, které mohou jejich poskytovatelé využívat. Tyto charakteristiky hlavních služeb platforem zahrnují mimo jiné mimořádně velké úspory z rozsahu, které často vyplývají z téměř nulových mezních nákladů spojených s přidáním podnikatelských nebo koncových uživatelů. Dalšími charakteristikami hlavních služeb platforem jsou velmi silné síťové účinky, schopnost propojit vícestranností těchto služeb mnoho podnikatelských uživatelů s mnoha koncovými uživateli, významná míra závislosti jak podnikatelských uživatelů, tak koncových uživatelů, efekt uzamčení, nedostatečné propojení koncových uživatelů se dvěma nebo více na sobě nezávislými poskytovateli stejné služby (tzv. multihoming), vertikální integrace a výhody založené na datech. Všechny tyto vlastnosti ve spojení s nekalým jednáním ze strany poskytovatelů těchto služeb mohou mít za následek podstatné oslabení otevřenosti hlavních služeb platforem hospodářské soutěži, jakož i dopad na spravedlivost obchodního vztahu mezi poskytovateli služeb a jejich podnikatelskými a koncovými uživateli, vedoucí k rychlému a potenciálně dalekosáhlému omezení faktických možností výběru pro podnikatelské a koncové uživatele, čímž mohou poskytovateli takových služeb zajišťovat postavení tzv. strážce.

(2) Hlavní služby platforem mají zároveň řadu rysů, které mohou jejich poskytovatelé využívat. Tyto charakteristiky hlavních služeb platforem zahrnují mimo jiné mimořádně velké úspory z rozsahu, které často vyplývají z téměř nulových mezních nákladů spojených s přidáním podnikatelských nebo koncových uživatelů. Dalšími charakteristikami hlavních služeb platforem jsou velmi silné síťové účinky, schopnost propojit vícestranností těchto služeb mnoho podnikatelských uživatelů s mnoha koncovými uživateli, významná míra závislosti jak podnikatelských uživatelů, tak koncových uživatelů, efekt uzamčení, nedostatečné propojení koncových uživatelů se dvěma nebo více na sobě nezávislými poskytovateli stejné služby (tzv. multihoming), vertikální integrace a výhody založené na datech. Všechny tyto vlastnosti ve spojení s nekalým jednáním ze strany poskytovatelů těchto služeb mohou mít za následek podstatné oslabení otevřenosti hlavních služeb platforem hospodářské soutěži, jakož i dopad na spravedlivost obchodního vztahu mezi poskytovateli služeb a jejich podnikatelskými a koncovými uživateli, vedoucí k rychlému a potenciálně dalekosáhlému omezení faktických možností výběru pro podnikatelské a koncové uživatele, čímž mohou poskytovateli takových služeb zajišťovat postavení tzv. strážce. Zároveň by mělo být uznáno, že služby působící v nekomerčních funkcích, jako jsou projekty spolupráce, by neměly být považovány za základní služby pro účely tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Kombinace těchto vlastností strážců může v mnoha případech vést k závažné nerovnováze ve vyjednávací síle a následně k nekalým praktikám a podmínkám pro podnikatelské i koncové uživatele hlavních služeb platforem poskytovaných strážci, a to na úkor jejich cen, kvality, výběru a inovací.

(4) Kombinace těchto vlastností strážců může v mnoha případech vést k závažné nerovnováze ve vyjednávací síle a následně k nekalým praktikám a podmínkám pro podnikatelské i koncové uživatele hlavních služeb platforem poskytovaných strážci, a to na úkor jejich cen, kvality, standardů ochrany soukromí a bezpečnosti, spravedlivé hospodářské soutěže, výběru a inovací.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Strážci mají významný dopad na vnitřní trh, neboť poskytují brány, jimiž se ke koncovým uživatelům kdekoli v Unii a na dalších trzích dostává velký počet podnikatelských uživatelů. Nepříznivý dopad nekalých praktik na vnitřní trh a obzvláště slabá otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži a jejich negativní společenské a hospodářské dopady vedly vnitrostátní zákonodárce a odvětvové regulační orgány k tomu, aby začaly konat. V reakci na nekalé praktiky a otevřenost digitálních služeb hospodářské soutěži nebo alespoň některých z nich již byla přijata nebo navržena řada vnitrostátních regulačních řešení. To vedlo k riziku různých regulačních řešení, a tím i roztříštěnosti vnitřního trhu, čímž se zvýšilo riziko vyšších nákladů na dodržování předpisů v důsledku různých souborů vnitrostátních regulačních požadavků.

(6) Strážci mají významný dopad na vnitřní trh, neboť poskytují brány, jimiž se ke koncovým uživatelům kdekoli v Unii a na dalších trzích dostává velký počet podnikatelských uživatelů. Nepříznivý dopad nekalých praktik na vnitřní trh a obzvláště slabá otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži a jejich negativní společenské a hospodářské dopady vedly vnitrostátní zákonodárce a odvětvové regulační orgány k tomu, aby začaly konat. V reakci na nekalé praktiky a otevřenost digitálních služeb hospodářské soutěži nebo alespoň některých z nich již byla přijata nebo navržena řada regulačních řešení na vnitrostátní úrovni. To vedlo k riziku různých regulačních řešení, a tím i roztříštěnosti vnitřního trhu, čímž se zvýšilo riziko vyšších nákladů na dodržování předpisů v důsledku různých souborů vnitrostátních regulačních požadavků.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Sblížením rozdílných vnitrostátních právních předpisů by měly být odstraněny překážky poskytování a přijímání služeb, včetně maloobchodních, v rámci vnitřního trhu. Na úrovni Unie by proto měl být stanoven cílený soubor harmonizovaných závazných pravidel, aby se zajistilo, že digitální trhy, na kterých strážci působí, budou v rámci vnitřního trhu spravedlivé a otevřené hospodářské soutěži.

(8) Sblížením rozdílných vnitrostátních právních předpisů by měly být odstraněny překážky poskytování a přijímání služeb, včetně maloobchodních, v rámci vnitřního trhu. Na úrovni Unie by proto měl být stanoven cílený soubor harmonizovaných právních povinností, aby se zajistilo, že digitální trhy, na kterých strážci působí, budou v rámci vnitřního trhu spravedlivé a otevřené hospodářské soutěži, aby byly prospěšné unijní ekonomice jako celku a zejména spotřebitelům v Unii.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 9</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Fragmentaci vnitřního trhu lze účinně odvrátit pouze tehdy, bude-li členským státům zabráněno v uplatňování vnitrostátních pravidel, která jsou specifická pro typy podnikůslužeb, na něž se vztahuje toto nařízení. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto nařízení je doplnit prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, mělo by být zároveň upřesněno, že tímto nařízením nejsou dotčeny články 101 a 102 SFEU, odpovídající vnitrostátní pravidla hospodářské soutěže a další vnitrostátní pravidla hospodářské soutěže týkající se jednostranného jednání, která jsou založena na individualizovaném posouzení postavení a chování na trhu, včetně jeho pravděpodobných účinků a přesného rozsahu zakázaného jednání, a která podnikům umožňují předložit pro dané jednání argumenty týkající se efektivnosti a objektivního odůvodnění. Uplatňováním výše uvedených pravidel by však neměly být dotčeny povinnosti uložené strážcům podle tohoto nařízení a jejich jednotné a účinné uplatňování na vnitřním trhu.

(9) Fragmentaci vnitřního trhu lze účinně odvrátit pouze tehdy, bude-li členským státům zabráněno v uplatňování  dalších pravidel nebo povinností za účelem zajištění konkurenci otevřenýchspravedlivých trhů. Není tím dotčena schopnost členských států, aby v souladu s právem Unie uložily strážcům stejné, přísnější nebo odlišné povinnosti za účelem sledování oprávněných veřejných zájmů. Těmito oprávněnými veřejnými zájmy mohou být mimo jiné ochrana spotřebitele, boj proti nekalé soutěži a podpora svobody a plurality sdělovacích prostředků, svoboda projevu, jakož i rozmanitost kultur nebo jazyků. Vzhledem k tomu, že cílem tohoto nařízení je doplnit prosazování právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže, mělo by být zároveň upřesněno, že tímto nařízením nejsou dotčeny články 101 a 102 SFEU, odpovídající vnitrostátní pravidla hospodářské soutěže a další vnitrostátní pravidla hospodářské soutěže týkající se jednostranného jednání, která jsou založena na individualizovaném posouzení postavení a chování na trhu, včetně jeho pravděpodobných účinků a přesného rozsahu zakázaného jednání, a která podnikům umožňují předložit pro dané jednání argumenty týkající se efektivnosti a objektivního odůvodnění. Uplatňováním výše uvedených pravidel by však neměly být dotčeny povinnosti a zákazy uložené strážcům podle tohoto nařízení a jejich jednotné a účinné uplatňování na vnitřním trhu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 10</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Cílem článků 101 a 102 SFEU a odpovídajících vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže týkajících se protisoutěžního mnohostranného a jednostranného jednání, jakož i kontroly spojování podniků je ochrana nenarušené hospodářské soutěže na trhu. Cíl tohoto nařízení doplňuje, i když se od něj liší, cíl ochrany nenarušené hospodářské soutěže na jakémkoli daném trhu, jak je definován v právních předpisech o hospodářské soutěži, kterým je zajistit, aby trhy, na nichž působí strážci, byly a zůstaly konkurenční a spravedlivé, nezávisle na skutečných, pravděpodobných nebo předpokládaných účincích jednání daného strážce, na něž se na daném trhu vztahuje toto nařízení o hospodářské soutěži. Cílem tohoto nařízení je proto chránit jiný právní zájem než uvedená pravidla a nemělo by jím být dotčeno jejich uplatňování.

(10) Cílem článků 101 a 102 SFEU a odpovídajících vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže týkajících se protisoutěžního mnohostranného a jednostranného jednání, jakož i kontroly spojování podniků je ochrana nenarušené hospodářské soutěže na trhu. Cíl tohoto nařízení doplňuje, i když se od něj liší, cíl ochrany nenarušené hospodářské soutěže na jakémkoli daném trhu, jak je definován v právních předpisech o hospodářské soutěži, kterým je zajistit, aby trhy, na nichž působí strážci, byly a zůstaly konkurenční a spravedlivé, a chránit příslušná práva podnikatelských a koncových uživatelů, a to nezávisle na skutečných, pravděpodobných nebo předpokládaných účincích jednání daného strážce, na něž se na daném trhu vztahuje toto nařízení o hospodářské soutěži. Cílem tohoto nařízení je proto chránit jiný právní zájem než uvedená pravidla a nemělo by jím být dotčeno jejich uplatňování.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 11</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Toto nařízení by měla rovněž doplňovat, aniž je dotčeno jejich uplatňování, pravidla vyplývající z jiných právních předpisů Unie upravujících určité aspekty poskytování služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/115026, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) xx/xx/EU (akt o digitálních službách)27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67928, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/79029, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/236630 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/1331, jakož i vnitrostátní pravidla zaměřená na prosazování nebo případně provádění uvedených právních předpisů Unie.

(11) Toto nařízení by měla rovněž doplňovat, aniž je dotčeno jejich uplatňování, pravidla vyplývající z jiných právních předpisů Unie upravujících určité aspekty poskytování služeb, na něž se vztahuje toto nařízení, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/115026. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) xx/xx/EU (akt o digitálních službách)27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67928, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/79029, směrnice 2002/58/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/236630, směrnice (EU) 2019/882, směrnice (EU) 2018/1808 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2010/1331, směrnice 2005/29/ES Evropského parlamentu a Rady a směrnice Rady 93/13/EHS, jakož i pravidla na vnitrostátní úrovni přijatá podle právních předpisů Unie. Pokud jde konkrétně o pravidla týkající se souhlasu se zpracováním osobních údajů stanovená v nařízení (EU) 2016/679 a směrnici 2002/58/ES, uplatňuje toto nařízení tato pravidla, aniž by byla dotčena.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 57).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 57).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/.. – návrh o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES.

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/.. – návrh o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES.

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 92).

29 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES (Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 12</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Slabá otevřenost hospodářské soutěži a nekalé praktiky v digitálním odvětví jsou častější a výraznější u některých digitálních služeb než u jiných. Tak je tomu zejména v případě široce rozšířených a běžně používaných digitálních služeb, které jsou většinou přímými zprostředkovateli mezi podnikatelskými a koncovými uživateli a u kterých jsou nejrozšířenějšími rysy: mimořádně velké úspory z rozsahu, velmi silné síťové účinky, schopnost propojit vícestranností těchto služeb mnoho podnikatelských uživatelů s mnoha koncovými uživateli, efekt uzamčení, nedostatečný multihoming nebo vertikální integrace. Často existuje pouze jeden nebo jen velmi málo velkých poskytovatelů takových digitálních služeb. Tito poskytovatelé hlavních služeb platforem se nejčastěji projevovali jako strážci vůči podnikatelským a koncovým uživatelům, což má dalekosáhlé dopady a umožňuje strážcům snadno stanovit obchodní podmínky jednostranně a škodlivě, na úkor podnikatelských a koncových uživatelů. Proto je nezbytné zaměřit se pouze na ty digitální služby, které jsou nejvíce využívány podnikatelskými a koncovými uživateli a u nichž vyvstávají na základě současných tržních podmínek z hlediska vnitřního trhu zřetelnější a naléhavější obavy ze slabé otevřenosti hospodářské soutěži a z nekalých praktik strážců.

(12) Slabá otevřenost hospodářské soutěži a nekalé praktiky v digitálním odvětví jsou častější a výraznější u některých digitálních služeb než u jiných. Tak je tomu zejména v případě široce rozšířených a běžně používaných digitálních služeb, které jsou většinou přímými zprostředkovateli mezi podnikatelskými a koncovými uživateli a u kterých jsou nejrozšířenějšími rysy: mimořádně velké úspory z rozsahu, velmi silné síťové účinky, schopnost propojit vícestranností těchto služeb mnoho podnikatelských uživatelů s mnoha koncovými uživateli, efekt uzamčení, nedostatečný multihoming nebo vertikální integrace. Často existuje pouze jeden nebo jen velmi málo velkých poskytovatelů takových digitálních služeb. Tito poskytovatelé hlavních služeb platforem se nejčastěji projevovali jako strážci vůči podnikatelským a koncovým uživatelům, což má dalekosáhlé dopady a umožňuje strážcům snadno stanovit obchodní podmínky jednostranně a škodlivě, na úkor podnikatelských a koncových uživatelů. Proto je nezbytné zaměřit se pouze na ty digitální služby, které jsou nejvíce využívány podnikatelskými a koncovými uživateli a u nichž vyvstávají z hlediska vnitřního trhu zřetelnější a naléhavější obavy ze slabé otevřenosti hospodářské soutěži a z nekalých praktik strážců.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 13</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Zejména online zprostředkovatelské služby, internetové vyhledávače, operační systémy, online sociální sítě, služby platforem pro sdílení videonahrávek, interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech, služby cloud computingu a online reklamní služby jsou schopny postihnout velký počet koncových uživatelů i podniků, což s sebou nese riziko nekalých obchodních praktik. Měly by proto být zahrnuty do definice hlavních služeb platforem a spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Online zprostředkovatelské služby mohou být rovněž aktivní v oblasti finančních služeb a mohou zprostředkovávat takové služby nebo být používány k poskytování takových služeb, které nejsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/153532 . Za určitých okolností by pojem „koncový uživatelé“ měl zahrnovat uživatele, kteří jsou tradičně považováni za podnikatelské uživatele, ale v dané situaci nevyužívají hlavních služeb platforem k poskytování zboží nebo služeb jiným koncovým uživatelům; jde například o podniky využívající služby cloud computingu pro své vlastní účely.

(13) Zejména online zprostředkovatelské služby, internetové vyhledávače, operační systémy, např. v inteligentních zařízeních, internet věcí či digitální služby zabudované ve vozidlech, online sociální sítě, služby platforem pro sdílení videonahrávek, interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech, služby cloud computingu, služby virtuálních asistentů, internetové prohlížeče, televizory s internetem a online reklamní služby jsou schopny postihnout velký počet koncových uživatelů i podniků, což s sebou nese riziko nekalých obchodních praktik. Měly by proto být zahrnuty do definice hlavních služeb platforem a spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Online zprostředkovatelské služby mohou být rovněž aktivní v oblasti finančních služeb a mohou zprostředkovávat takové služby nebo být používány k poskytování takových služeb, které nejsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny v příloze II směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/153532. Za určitých okolností by pojem „koncový uživatelé“ měl zahrnovat uživatele, kteří jsou tradičně považováni za podnikatelské uživatele, ale v dané situaci nevyužívají hlavních služeb platforem k poskytování zboží nebo služeb jiným koncovým uživatelům; jde například o podniky využívající služby cloud computingu pro své vlastní účely.

__________________

__________________

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 14</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Strážci mohou poskytovat řadu dalších doplňkových služeb, jako jsou identifikační nebo platební služby technické služby, které podporují poskytování platebních služeb, spolu s jejich hlavními službami platformy. Vzhledem k tomu, že strážci často poskytují portfolio svých služeb v rámci integrovaného ekosystému, k němuž nemají přístup třetí strany poskytující tyto doplňkové služby, nebo alespoň ne za rovných podmínek, a mohou propojit přístup ke hlavní službě platformy za účelem využívání jedné nebo více doplňkových služeb, budou mít pravděpodobně větší možnost a motivaci, aby využili svého vlivu strážce hlavních služeb platforem na tyto doplňkové služby, a to na úkor výběru služeb a jejich otevřenosti hospodářské soutěži.

(14) Strážci mohou poskytovat řadu dalších doplňkových služeb, jako jsou identifikační služby, platební služby, technické služby, které podporují poskytování platebních služeb nebo platební systémy v rámci aplikace, spolu s jejich hlavními službami platformy. Vzhledem k tomu, že strážci často poskytují portfolio svých služeb v rámci integrovaného ekosystému, k němuž nemají přístup třetí strany poskytující tyto doplňkové služby, nebo alespoň ne za rovných podmínek, a mohou propojit přístup ke hlavní službě platformy za účelem využívání jedné nebo více doplňkových služeb, budou mít pravděpodobně větší možnost a motivaci, aby využili svého vlivu strážce hlavních služeb platforem na tyto doplňkové služby, a to na úkor výběru služeb a jejich otevřenosti hospodářské soutěži.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 20</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Velmi vysoký počet podnikatelských uživatelů, kteří jsou závislí na hlavní službě platformy, aby dosáhli velmi vysokého počtu měsíčních aktivních koncových uživatelů, umožňuje poskytovateli této služby ovlivňovat činnost podstatné části podnikatelských uživatelů ve svůj prospěch, a v zásadě naznačuje, že poskytovatel slouží jako důležitá brána. Příslušné úrovně pro tato čísla by měly být stanoveny tak, aby představovaly podstatné procento celkového počtu obyvatel Unie, pokud jde o koncové uživatele, a celého souboru podniků, které platformy používají k určení prahové hodnoty pro podnikatelské uživatele.

(20) Velmi vysoký počet podnikatelských uživatelů, kteří jsou závislí na hlavní službě platformy, aby dosáhli velmi vysokého počtu měsíčních koncových uživatelů, umožňuje poskytovateli této služby ovlivňovat činnost podstatné části podnikatelských uživatelů ve svůj prospěch, a v zásadě naznačuje, že poskytovatel slouží jako důležitá brána. Příslušné úrovně pro tato čísla by měly být stanoveny tak, aby představovaly podstatné procento celkového počtu obyvatel Unie, pokud jde o koncové uživatele, a celého souboru podniků, které platformy používají k určení prahové hodnoty pro podnikatelské uživatele.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 21</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) K zavedenému a trvalému postavení v jeho činnosti nebo předvídatelnosti dosažení takového postavení v budoucnosti dochází zejména tehdy, je-li otevřenost postavení poskytovatele hlavní služby platformy hospodářské soutěži omezená. Tak tomu pravděpodobně bude v případě, že poskytovatel nabízel hlavní službu platformy alespoň ve třech členských státech velmi vysokému počtu podnikatelských uživatelů a koncových uživatelů po dobu nejméně tří let.

(21) K zavedenému a trvalému postavení v jeho činnosti nebo předvídatelnosti dosažení takového postavení v budoucnosti dochází zejména tehdy, je-li otevřenost postavení poskytovatele hlavní služby platformy hospodářské soutěži omezená. Tak tomu pravděpodobně bude v případě, že poskytovatel nabízel hlavní službu platformy alespoň ve třech členských státech velmi vysokému počtu podnikatelských uživatelů a koncových uživatelů po dobu nejméně tří let. Seznam ukazatelů, které mají poskytovatelé hlavních služeb platformy používat při zjišťování počtu koncových uživatelů za měsíc a aktivních podnikových uživatelů za rok, by měl být uveden v příloze tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 22</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Tyto prahové hodnoty mohou být ovlivněny tržním a technickým vývojem. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem upřesnit metodiku pro určování toho, zda jsou kvantitativní prahové hodnoty splněny, a v případě potřeby ji pravidelně upravovat podle vývoje trhu a technologií. To je obzvláště důležité ve vztahu k prahové hodnotě pro tržní kapitalizaci, která by měla být v příslušných intervalech indexována.

(22) Tyto prahové hodnoty mohou být ovlivněny tržním a technickým vývojem. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci s cílem upřesnit metodiku pro určování toho, zda jsou kvantitativní prahové hodnoty splněny, a aktualizovat seznam ukazatelů uvedený v příloze tohoto nařízení, a v případě potřeby ji pravidelně upravovat podle vývoje trhu a technologií. To je obzvláště důležité ve vztahu k prahové hodnotě pro tržní kapitalizaci, která by měla být v příslušných intervalech indexována.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 23</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Poskytovatelé hlavních služeb platforem, kteří splňují kvantitativní prahové hodnoty, ale jsou schopni předložit dostatečně podložené argumenty prokazující, že za okolností, za nichž příslušná hlavní služba platformy funguje, nesplňují objektivní požadavky pro označení za strážce, by neměli být určeni přímo, ale měli by být pouze předmětem dalšího šetření. Důkazní břemeno spojené s předložením důkazů, že domněnka vyplývající z plnění kvantitativních prahových hodnot by se na konkrétního poskytovatele neměla vztahovat, by měl nést tento poskytovatel. Ve svém posouzení by Komise měla vzít v úvahu pouze prvky, které přímo souvisejí s požadavky na určení strážce, zejména zda představuje důležitou bránu, kterou provozuje poskytovatel s významným dopadem na vnitřní trh a se zavedeným a trvalým postavením, ať už skutečným, nebo očekávatelným. Jakékoli odůvodnění na základě hospodářských důvodů, které se snaží prokázat účinnost vyplývající z konkrétního typu jednání poskytovatele hlavních služeb platforem, by mělo být zamítnuto, neboť není pro určení strážce relevantní. Komise by měla mít možnost přijmout rozhodnutí na základě kvantitativních prahových hodnot, pokud poskytovatel významně brání šetření tím, že nedodržuje vyšetřovací opatření přijatá Komisí.

(23) Poskytovatelé hlavních služeb platforem by měli být schopni prokázat, že i když splňují kvantitativní prahové hodnoty, v důsledku výjimečných okolností, za nichž příslušná hlavní služba platformy funguje, nesplňují objektivní požadavky, aby byli kvalifikováni pro funkci strážce, pouze když jsou schopni předložit dostatečně přesvědčivé argumenty, aby to prokázali.  Důkazní břemeno spojené s předložením přesvědčivých důkazů, že domněnka vyplývající z plnění kvantitativních prahových hodnot by se na konkrétního poskytovatele neměla vztahovat, by měl nést tento poskytovatel. Komise by měla mít možnost přijmout rozhodnutí na základě kvantitativních prahových hodnot a dostupných skutečností, pokud poskytovatel významně brání šetření tím, že nedodržuje vyšetřovací opatření přijatá Komisí. S ohledem na lepší transparentnost trhu může Komise požadovat, aby vykazované informace ohledně podnikatelských a koncových uživatelů byly ověřeny třetí stranou, tj. externími poskytovateli měření sledovanosti, kteří jsou způsobilí poskytovat tyto služby v souladu s tržními normami a kodexy chování platnými v Unii.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 29</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Určení strážci by měli plnit povinnosti stanovené v tomto nařízení, pokud jde o každou z hlavních služeb platforem uvedených v příslušném rozhodnutí o určení. V příslušných případech by se měla použít závazná pravidla zohledňující konglomerátní postavení strážců. Kromě toho by prováděcí opatření, která může Komise na základě rozhodnutí a v návaznosti na regulační dialog strážci uložit, měla být navržena účinným způsobem s ohledem na vlastnosti hlavních služeb platforem, jakož i na možná rizika obcházení, a v souladu se zásadou proporcionality a základními právy dotčených podniků, jakož i třetích stran.

(29) Určení strážci by měli plnit povinnosti stanovené v tomto nařízení, pokud jde o každou z hlavních služeb platforem uvedených v příslušném rozhodnutí o určení. V příslušných případech by se měla použít závazná pravidla zohledňující konglomerátní postavení strážců. Kromě toho by prováděcí opatření, která může Komise na základě rozhodnutí strážci uložit, měla být navržena účinným způsobem s ohledem na vlastnosti hlavních služeb platforem, jakož i na možná rizika obcházení, a v souladu se zásadou proporcionality a základními právy dotčených podniků, jakož i třetích stran.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 30</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Velmi rychle se měnící a komplexní technologická povaha hlavních služeb platforem vyžaduje pravidelný přezkum postavení strážců, a to včetně těch, u nichž se předpokládá, že trvalé a zavedené postavení při svých činnostech získají v blízké budoucnosti. Aby měli všichni účastníci trhu, včetně strážců, potřebnou jistotu, pokud jde o příslušné právní povinnosti, je nezbytná lhůta pro tyto pravidelné přezkumy. Je rovněž důležité provádět tyto přezkumy pravidelně, nejméně však jednou za dva roky.

(30) Velmi rychle se měnící a komplexní technologická povaha hlavních služeb platforem vyžaduje pravidelný přezkum postavení strážců, a to včetně těch, u nichž se předpokládá, že trvalé a zavedené postavení při svých činnostech získají v blízké budoucnosti. Aby měli všichni účastníci trhu, včetně strážců, potřebnou jistotu, pokud jde o příslušné právní povinnosti, je nezbytná lhůta pro tyto pravidelné přezkumy. Je rovněž důležité provádět tyto přezkumy pravidelně, nejméně však jednou ročně.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 31</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Aby byla zajištěna účinnost přezkumu statusu strážce, jakož i možnost upravit seznam hlavních služeb platforem poskytovaných strážcem, měli by strážci informovat Komisi o všech svých zamýšlených a uzavřených akvizicích jiných poskytovatelů hlavních služeb platforem nebo jakýchkoli jiných služeb poskytovaných v digitálním odvětví. Tyto informace mají sloužit nejen výše uvedenému procesu přezkumu, pokud jde o status jednotlivých strážců, ale také poskytovat znalosti, které jsou zásadní pro sledování širších trendů v oblasti otevřenosti hospodářské soutěži v digitálním odvětví, a mohou tak být užitečným faktorem ke zvážení v souvislosti s průzkumy trhu podle tohoto nařízení.

(31) Aby byla zajištěna účinnost přezkumu statusu strážce, jakož i možnost upravit seznam hlavních služeb platforem poskytovaných strážcem, měli by strážci informovat Komisi o všech svých zamýšlených a uzavřených akvizicích jiných poskytovatelů hlavních služeb platforem nebo jakýchkoli jiných služeb poskytovaných v digitálním odvětví. Tyto informace mají sloužit nejen výše uvedenému procesu přezkumu, pokud jde o status jednotlivých strážců, ale také poskytovat znalosti, které jsou zásadní pro sledování širších trendů v oblasti otevřenosti hospodářské soutěži v digitálním odvětví, a mohou tak být užitečným faktorem ke zvážení v souvislosti s průzkumy trhu podle tohoto nařízení. Komise by o těchto oznámeních měla informovat příslušné vnitrostátní orgány. Shromážděné informace mohou být použity ke spuštění systému postoupení podle článku 22 nařízení (ES) č. 139/2004.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 32</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) V zájmu zajištění spravedlnosti hlavních služeb platforem poskytovaných strážci a jejich otevřenosti hospodářské soutěži je nezbytné jasně a jednoznačně stanovit soubor harmonizovaných povinností týkající se těchto služeb. Tato pravidla jsou nezbytná k řešení rizika škodlivých účinků nekalých praktik vnucovaných strážci, ve prospěch podnikatelského prostředí v dotčených službách, ve prospěch uživatelů a v konečném důsledku ve prospěch společnosti jako celku. Vzhledem k rychle se vyvíjející a dynamické povaze digitálních trhů a značné hospodářské síle strážců je důležité, aby tyto povinnosti byly účinně uplatňovány, aniž by byly obcházeny. Za tímto účelem by se dotčené povinnosti měly vztahovat na veškeré praktiky ze strany strážce bez ohledu na jejich formu a bez ohledu na to, zda jsou smluvní, obchodní, technické nebo jakékoli jiné povahy, pokud určitá praktika odpovídá druhu praktik, které jsou předmětem jedné z povinností podle tohoto nařízení.

(32) V zájmu zajištění spravedlnosti hlavních služeb platforem poskytovaných strážci a jejich otevřenosti hospodářské soutěži je nezbytné jasně a jednoznačně stanovit soubor harmonizovaných povinností týkající se těchto služeb. Tato pravidla jsou nezbytná k řešení rizika škodlivých účinků nekalých praktik vnucovaných strážci, ve prospěch podnikatelského prostředí v dotčených službách, ve prospěch uživatelů a v konečném důsledku ve prospěch společnosti jako celku. Vzhledem k rychle se vyvíjející a dynamické povaze digitálních trhů a značné hospodářské síle strážců je důležité, aby tyto povinnosti byly účinně uplatňovány, aniž by byly obcházeny. Za tímto účelem by se dotčené povinnosti měly vztahovat na veškeré chování ze strany strážce bez ohledu na jejich formu a bez ohledu na to, zda jsou smluvní, obchodní, technické nebo jakékoli jiné povahy, pokud by určité chování v praxi mohlo odpovídat druhu praktik, které jsou podle tohoto nařízení zakázány. Takové chování zahrnuje návrh použitý strážcem, prezentaci volby koncového uživatele neutrálním způsobem nebo použití struktury, funkce nebo způsobu fungování uživatelského rozhraní nebo jeho části k podvrácení nebo narušení autonomie, rozhodování nebo volby uživatele.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 33</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Povinnosti stanovené v tomto nařízení jsou omezeny na to, co je nezbytné a odůvodněné, aby se řešila nespravedlivá povaha zjištěných praktik ze strany strážců a aby byla zajištěna otevřenost hlavních služeb platforem poskytovaných strážci hospodářské soutěži. Povinnosti by proto měly odpovídat praktikám, které jsou považovány za nekalé, a to s přihlédnutím k rysům digitálního odvětví, a pokud zkušenosti získané například při prosazování pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže ukazují, že mají obzvláště negativní přímý dopad na podnikatelské a koncové uživatele. Kromě toho je nezbytné stanovit možnost regulatorního dialogu se strážci s cílem přizpůsobit ty povinnosti, které budou pravděpodobně vyžadovat zvláštní prováděcí opatření, aby byla zajištěna jejich účinnost a přiměřenost. Povinnosti by měly být aktualizovány až po důkladném prozkoumání povahy a dopadu konkrétních praktik, které mohou být po důkladném šetření nově identifikovány jako nekalé nebo omezující otevřenost hospodářské soutěži stejným způsobem jako nekalé praktiky stanovené v tomto nařízení, přičemž potenciálně uniknou oblasti působnosti stávajícího souboru povinností.

(33) Povinnosti stanovené v tomto nařízení jsou omezeny na to, co je nezbytné a odůvodněné, aby se řešila nespravedlivá povaha zjištěných praktik ze strany strážců a aby byla zajištěna otevřenost hlavních služeb platforem poskytovaných strážci hospodářské soutěži. Povinnosti by proto měly odpovídat praktikám, které jsou považovány za nekalé, a to s přihlédnutím k rysům digitálního odvětví, a pokud zkušenosti získané například při prosazování pravidel EU v oblasti hospodářské soutěže ukazují, že mají obzvláště negativní přímý dopad na podnikatelské a koncové uživatele. Povinnosti stanovené v nařízení by měly zohledňovat povahu poskytovaných hlavních služeb platformy a existenci různých obchodních modelů. Kromě toho je nezbytné stanovit možnost regulatorního dialogu se strážci s cílem přizpůsobit ty povinnosti, které budou pravděpodobně vyžadovat zvláštní prováděcí opatření, aby byla zajištěna jejich účinnost a přiměřenost. Povinnosti by měly být aktualizovány až po důkladném prozkoumání povahy a dopadu konkrétních praktik, které mohou být nově identifikovány jako nekalé nebo omezující otevřenost hospodářské soutěži stejným způsobem jako nekalé praktiky stanovené v tomto nařízení, přičemž potenciálně uniknou oblasti působnosti stávajícího souboru povinností.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 36</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Kombinování údajů koncových uživatelů z různých zdrojů nebo automatické přihlašování uživatelů poskytují strážcům potenciální výhody, pokud jde o shromažďování údajů, což zvyšuje překážky pro vstup na trh. Aby se zajistilo, že strážci nespravedlivě neoslabí otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži, měli by svým koncovým uživatelům umožnit svobodně se rozhodnout se těchto obchodních praktik účastnit, a to tím, že jim nabídnou méně individualizovanou alternativu. Tato možnost by měla zahrnovat všechny možné zdroje osobních údajů, včetně vlastních služeb strážce a internetových stránek třetích stran, a měla by být proaktivně prezentována koncovému uživateli jasným a jednoduchým způsobem.

(36) Kombinování údajů koncových uživatelů z různých zdrojů nebo automatické přihlašování uživatelů poskytují strážcům potenciální výhody, pokud jde o shromažďování údajů, což zvyšuje překážky pro vstup na trh. Aby se zajistilo, že strážci nespravedlivě neoslabí otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži, měli by svým koncovým uživatelům umožnit svobodně se rozhodnout se těchto obchodních praktik účastnit, a to tím, že jim nabídnou méně individualizovanou avšak rovnocennou alternativu. Méně individualizovaná alternativa by se neměla lišit nebo mít sníženou kvalitu ve srovnání se službou nabízenou koncovým uživatelům, kteří poskytli souhlas s kombinací svých osobních údajů. Tato možnost by měla zahrnovat všechny možné zdroje osobních údajů, včetně vlastních služeb strážce a internetových stránek třetích stran, a měla by být proaktivně prezentována koncovému uživateli jasným a jednoduchým způsobem.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 36 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a) Nezletilé osoby zasluhují zvláštní ochranu, pokud jde o jejich osobní údaje, zejména pokud jde o použití pro účely marketingu nebo vytváření osobnostních nebo uživatelských profilů a shromažďování osobních údajů. Proto osobní údaje nezletilých shromážděné či jinak získané strážci nesmějí být zpracovávány pro obchodní účely, jako je přímý marketing, profilování a reklamy zaměřené na základě chování.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 36 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36b) V zájmu zajištění spravedlivé volby koncového uživatele by odmítnutí souhlasu nemělo být obtížnější než udělení souhlasu. Kromě toho by v zájmu ochrany práv a svobod koncových uživatelů mělo být zpracování osobních údajů pro reklamní účely v souladu s požadavky na minimalizaci údajů podle čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679. Kromě toho by zpracování osobních údajů, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské či filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, jakož i údajů o zdravotním stavu nebo sexuálním životě či sexuální orientaci fyzické osoby mělo být přísně omezeno a mělo by podléhat vhodným zárukám uvedeným v článku 9 nařízení (EU) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 37</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Vzhledem ke svému postavení mohou strážci v určitých případech omezit možnost podnikatelských uživatelů online zprostředkovatelských služeb strážce nabízet zboží nebo služby koncovým uživatelům za výhodnějších podmínek, včetně cen, prostřednictvím jiných online zprostředkovatelských služeb. Tato omezení značně odrazují podnikatelské uživatele strážců, pokud jde o využívání alternativních online zprostředkovatelských služeb, což omezuje možnost otevřenosti hospodářské soutěži mezi platformami a výběr alternativních online zprostředkovatelských kanálů pro koncové uživatele. Aby se zajistilo, že si podnikatelští uživatelé online zprostředkovatelských služeb strážců budou moci svobodně vybrat alternativní online zprostředkovatelské služby a rozlišovat mezi podmínkami, za nichž nabízejí své produkty nebo služby koncovým uživatelům, nemělo by se připustit, aby strážci omezovali podnikatelské uživatele, pokud se rozhodnou rozlišovat mezi obchodními podmínkami, včetně ceny. Toto omezení by se mělo vztahovat na jakékoli opatření s rovnocenným účinkem, jako jsou například vyšší provize nebo vyřazení nabídek podnikatelských uživatelů ze seznamu.

(37) Vzhledem ke svému postavení mohou strážci v určitých případech uložením smluvních podmínek omezit možnost podnikatelských uživatelů online zprostředkovatelských služeb strážce nabízet zboží nebo služby koncovým uživatelům za výhodnějších podmínek, včetně cen, prostřednictvím jiných online zprostředkovatelských služeb nebo přímých online prodejních kanálů. Tato omezení značně odrazují podnikatelské uživatele strážců, pokud jde o využívání alternativních online zprostředkovatelských služeb nebo přímých distribučních kanálů, což omezuje možnost otevřenosti hospodářské soutěži mezi platformami a výběr alternativních online zprostředkovatelských kanálů pro koncové uživatele. Aby se zajistilo, že si podnikatelští uživatelé online zprostředkovatelských služeb strážců budou moci svobodně vybrat alternativní online zprostředkovatelské služby nebo jiné přímé distribuční kanály a rozlišovat mezi podmínkami, za nichž nabízejí své produkty nebo služby koncovým uživatelům, nemělo by se připustit, aby strážci omezovali podnikatelské uživatele, pokud se rozhodnou rozlišovat mezi obchodními podmínkami, včetně ceny. Toto omezení by se mělo vztahovat na jakékoli opatření s rovnocenným účinkem, jako jsou například vyšší provize nebo vyřazení nabídek podnikatelských uživatelů ze seznamu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 38</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Aby se zabránilo dalšímu posílení jejich závislosti na hlavních službách platforem strážců, měli by mít podnikatelští uživatelé těchto strážců možnost prosazovat a vybírat distribuční kanál, který považují za nejvhodnější pro interakci s koncovými uživateli, které již získali prostřednictvím hlavních služeb platforem poskytovaných strážcem. Koncoví uživatelé by naopak měli mít možnost zvolit si nabídky těchto podnikatelských uživatelů a uzavírat s nimi smlouvy, a to buď prostřednictvím hlavních služeb platforem strážce, nebo z přímého distribučního kanálu podnikatelského uživatele nebo jiného nepřímého distribučního kanálu, který může tento podnikatelský uživatel využít. To by se mělo vztahovat na podporu nabídek a uzavírání smluv mezi podnikatelskými a koncovými uživateli. Kromě toho by neměla být oslabována ani omezována schopnost koncových uživatelů volně získávat obsah, předplatné, prvky nebo jiné položky mimo hlavní služby platformy poskytované strážcem. Zejména by se mělo zabránit tomu, aby strážci bránili koncovým uživatelům v přístupu k těmto službám a jejich využívání prostřednictvím softwarové aplikace provozované na hlavní službě platformy strážce. Předplatitelům online obsahu zakoupeného mimo staženou softwarovou aplikaci nebo zakoupeného v obchodě se softwarovými aplikacemi by například nemělo být bráněno v přístupu k takovému online obsahu prostřednictvím softwarové aplikace v rámci hlavní služby platformy strážce jen proto, že byl zakoupen mimo tuto softwarovou aplikaci nebo mimo obchod se softwarovými aplikacemi.

(38) Aby se zabránilo dalšímu posílení jejich závislosti na hlavních službách platforem strážců, měli by mít podnikatelští uživatelé těchto strážců možnost prosazovat a vybírat distribuční kanál, který považují za nejvhodnější pro interakci s koncovými uživateli, které již získali prostřednictvím hlavních služeb platforem poskytovaných strážcem nebo prostřednictvím jiných kanálů. Získaným koncovým uživatelem je koncový uživatel, který s podnikatelským uživatelem již uzavřel smluvní vztah. Takové smluvní vztahy mohou být buď placené, nebo bezplatné (např. bezplatné zkušební verze, bezplatné úrovně služeb) a mohou být uzavřeny buď na hlavní platformě služby strážce, nebo prostřednictvím jiného kanálu. Koncoví uživatelé by naopak měli mít možnost zvolit si nabídky těchto podnikatelských uživatelů a uzavírat s nimi smlouvy, a to buď prostřednictvím hlavních služeb platforem strážce, nebo z přímého distribučního kanálu podnikatelského uživatele nebo jiného nepřímého distribučního kanálu, který může tento podnikatelský uživatel využít. To by se mělo vztahovat na podporu nabídek, komunikace a uzavírání smluv mezi podnikatelskými a koncovými uživateli. Kromě toho by neměla být oslabována ani omezována schopnost koncových uživatelů volně získávat obsah, předplatné, prvky nebo jiné položky mimo hlavní služby platformy poskytované strážcem. Zejména by se mělo zabránit tomu, aby strážci bránili koncovým uživatelům v přístupu k těmto službám a jejich využívání prostřednictvím softwarové aplikace provozované na hlavní službě platformy strážce. Předplatitelům online obsahu zakoupeného mimo staženou softwarovou aplikaci nebo zakoupeného v obchodě se softwarovými aplikacemi by například nemělo být bráněno v přístupu k takovému online obsahu prostřednictvím softwarové aplikace v rámci hlavní služby platformy strážce jen proto, že byl zakoupen mimo tuto softwarovou aplikaci nebo mimo obchod se softwarovými aplikacemi.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 39</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) V zájmu zajištění spravedlivého obchodního prostředí a ochrany otevřenosti hospodářské soutěži v digitálním odvětví je důležité chránit právo podnikatelských uživatelů na to, aby u všech příslušných správních nebo jiných orgánů veřejné správy vyjadřovali obavy ohledně nespravedlivého chování strážců. Například podnikatelští uživatelé si mohou chtít stěžovat na různé druhy nekalých praktik, jako jsou diskriminační podmínky přístupu, neoprávněné uzavření účtů podnikatelských uživatelů nebo nejasné důvody pro vyřazení výrobků z nabídky. Jakákoli praxe, která by jakkoliv bránila možnosti vyjadřovat obavy nebo usilovat o dostupné odškodnění, například prostřednictvím ustanovení o důvěrnosti v dohodách nebo jiných písemných podmínkách, by proto měla být zakázána. Tím by nemělo být dotčeno právo podnikatelských uživatelů a strážců stanovit ve svých dohodách podmínky používání, včetně využívání zákonných mechanismů pro vyřizování stížností, včetně jakéhokoli použití mechanismů alternativního řešení sporů nebo jurisdikce konkrétních soudů v souladu s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy. Tím by proto neměla být dotčena úloha strážců v boji proti nezákonnému obsahu online.

(39) V zájmu zajištění spravedlivého obchodního prostředí a ochrany otevřenosti hospodářské soutěži v digitálním odvětví je důležité chránit právo podnikatelských a koncových uživatelů, včetně oznamovatelů, na to, aby u všech příslušných správních nebo jiných orgánů veřejné správy vyjadřovali obavy ohledně nespravedlivého chování strážců. Například podnikatelští či koncoví uživatelé si mohou chtít stěžovat na různé druhy nekalých praktik, jako jsou diskriminační podmínky přístupu, neoprávněné uzavření účtů podnikatelských uživatelů nebo nejasné důvody pro vyřazení výrobků z nabídky. Jakákoli praxe, která by jakkoliv bránila či omezovala možnosti vyjadřovat obavy nebo usilovat o dostupné odškodnění, například prostřednictvím ustanovení o důvěrnosti v dohodách nebo jiných písemných podmínkách, by proto měla být zakázána. Tím by nemělo být dotčeno právo podnikatelských uživatelů a strážců stanovit ve svých dohodách podmínky používání, včetně využívání zákonných mechanismů pro vyřizování stížností, včetně jakéhokoli použití mechanismů alternativního řešení sporů nebo jurisdikce konkrétních soudů v souladu s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy. Tím by proto neměla být dotčena úloha strážců v boji proti nezákonnému obsahu online.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 40</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40) Služby identifikace mají zásadní význam pro podnikání podnikatelských uživatelů, neboť jim mohou umožnit nejen optimalizovat služby v rozsahu povoleném nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES33, ale také vzbudit důvěru v online transakce v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem. Strážci by proto neměli využívat své postavení poskytovatele hlavních služeb platforem k tomu, aby od svých závislých podnikatelských uživatelů vyžadovali, aby zahrnuli identifikační služby poskytované samotným strážcem jako součást poskytování služeb nebo produktů těmito podnikatelskými uživateli svým koncovým uživatelům, pokud jsou těmto podnikatelským uživatelům k dispozici jiné identifikační služby.

(40) Strážci nabízejí řadu doplňkových služeb. Aby byla zajištěna otevřenost, je zásadní, aby podnikatelští uživatelé mohli tyto doplňkové služby volně vybírat, aniž by se museli obávat jakýchkoli negativních dopadů na poskytování hlavní služby platformy, a vykonávat svou činnost, neboť jim mohou nejen umožnit optimalizovat služby v rozsahu povoleném nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES33, ale také vzbudit důvěru v online transakce v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem. Strážci by proto neměli využívat své postavení poskytovatele hlavních služeb platforem k tomu, aby od svých závislých podnikatelských uživatelů vyžadovali využívání, nabízení nebo zahrnutí jakékoli doplňkové služby poskytované strážcem nebo konkrétní třetí stranou, pokud jsou těmto podnikatelským uživatelům k dispozici jiné doplňkové služby. Strážci by případně neměli využívat své postavení poskytovatele hlavních služeb platforem k tomu, aby od svých závislých podnikatelských uživatelů vyžadovali, aby zahrnuli identifikační služby poskytované samotným strážcem jako součást poskytování služeb nebo produktů těmito podnikatelskými uživateli svým koncovým uživatelům, pokud jsou těmto podnikatelským uživatelům k dispozici jiné identifikační služby.

__________________

__________________

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 41</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Strážci by neměli omezovat svobodnou volbu koncových uživatelů tím, že technicky brání přechodu mezi různými softwarovými aplikacemi a službami nebo předplatnému jiných softwarových aplikací a služeb. Strážci by proto měli zajistit svobodnou volbu bez ohledu na to, zda jsou výrobci jakéhokoli hardwaru, jehož prostřednictvím jsou tyto softwarové aplikace nebo služby přístupné, a neměli by vytvářet umělé technické překážky, kvůli kterým by byla změna poskytovatele nemožná nebo neúčinná. Samotná nabídka daného produktu nebo služby koncovým uživatelům, a to i prostřednictvím předinstalace, jakož i zlepšení nabídky pro koncového uživatele, jako jsou lepší ceny nebo zvýšená kvalita, by sama o sobě nepředstavovala překážku pro změnu poskytovatele.

(41) Strážci by neměli omezovat svobodnou volbu koncových uživatelů tím, že technicky brání přechodu mezi různými softwarovými aplikacemi a službami nebo předplatnému jiných softwarových aplikací a služeb. Strážci by proto měli zajistit svobodnou volbu bez ohledu na to, zda jsou výrobci jakéhokoli hardwaru, jehož prostřednictvím jsou tyto softwarové aplikace nebo služby přístupné, a neměli by vytvářet umělé technické překážky, kvůli kterým by byla změna poskytovatele obtížnější nebo neúčinná. Samotná nabídka daného produktu nebo služby koncovým uživatelům, a to i prostřednictvím předinstalace, jakož i zlepšení nabídky pro koncového uživatele, jako jsou lepší ceny nebo zvýšená kvalita, by sama o sobě nepředstavovala překážku pro změnu poskytovatele.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 42</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42) Podmínky, za nichž strážci poskytují podnikatelským uživatelům, včetně inzerentů i vydavatelů, online reklamní služby jsou často netransparentní a neprůhledné. Tato neprůhlednost je částečně spojena s praktikami několika platforem, je však také důsledkem složitosti moderních programových reklam. Má se za to, že toto odvětví je po zavedení nových právních předpisů o ochraně soukromí méně průhledné a očekává se, že bude ještě neprůhlednější s ohlášeným odstraněním cookies třetích stran. To často vede k nedostatku informací a znalostí inzerentů a vydavatelů o podmínkách reklamních služeb, které zakoupili, a oslabuje jejich možnost přejít k alternativním poskytovatelům online reklamních služeb. Náklady na online reklamu jsou navíc pravděpodobně vyšší, než by byly ve spravedlivějším a transparentnějším prostředí platforem, které je otevřeno hospodářské soutěži. Tyto vyšší náklady se pravděpodobně odráží v cenách, které koncoví uživatelé platí za mnohé každodenní produkty a služby založené na používání online reklamy. Povinnosti týkající se transparentnosti by proto měly vyžadovat, aby strážci poskytovali inzerentům a vydavatelům, kterým poskytují online reklamní služby, na vyžádání a v maximální možné míře informace, které oběma stranám umožní pochopit cenu zaplacenou za každou z různých reklamních služeb poskytovaných v rámci příslušného hodnotového řetězce reklamy.

(42) Podmínky, za nichž strážci poskytují podnikatelským uživatelům, včetně inzerentů i vydavatelů, online reklamní služby jsou často netransparentní a neprůhledné. Tato neprůhlednost je částečně spojena s praktikami několika platforem, je však také důsledkem složitosti moderních programových reklam. Má se za to, že toto odvětví je po zavedení nových právních předpisů o ochraně soukromí méně průhledné a očekává se, že bude ještě neprůhlednější s ohlášeným odstraněním cookies třetích stran. To často vede k nedostatku informací a znalostí inzerentů a vydavatelů o podmínkách reklamních služeb, které zakoupili, a oslabuje jejich možnost přejít k alternativním poskytovatelům online reklamních služeb. Náklady na online reklamu jsou navíc pravděpodobně vyšší, než by byly ve spravedlivějším a transparentnějším prostředí platforem, které je otevřeno hospodářské soutěži. Tyto vyšší náklady se pravděpodobně odráží v cenách, které koncoví uživatelé platí za mnohé každodenní produkty a služby založené na používání online reklamy. Povinnosti týkající se transparentnosti by proto měly vyžadovat, aby strážci poskytovali inzerentům a vydavatelům, kterým poskytují online reklamní služby, bezplatně, efektivně, vysoce kvalitně, průběžně a v reálném čase na vyžádání a v maximální možné míře informace, které oběma stranám umožní pochopit cenu zaplacenou za každou z různých reklamních služeb poskytovaných v rámci příslušného hodnotového řetězce reklamy a dostupnost a viditelnost reklamy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 44</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Podnikatelští uživatelé mohou rovněž nakupovat reklamní služby od poskytovatele hlavních služeb platforem za účelem poskytování zboží a služeb koncovým uživatelům. V tomto případě může dojít k tomu, že údaje nejsou generovány v rámci hlavní služby platformy, ale jsou hlavní službě platformy poskytovány podnikatelským uživatelem nebo jsou generovány na základě jeho činností na dotčené hlavní službě platformy. V některých případech může mít tato hlavní služba platformy poskytující reklamu dvojí úlohu, a to jako zprostředkovatel i poskytovatel reklamních služeb. V souladu s tím by se povinnost zakazující strážci s dvojí úlohou používat údaje podnikatelských uživatelů měla vztahovat také na údaje, které hlavní služba platformy obdržela od podniků za účelem poskytování reklamních služeb souvisejících s touto hlavní službou platformy.

(44) Podnikatelští uživatelé mohou rovněž nakupovat reklamní služby od poskytovatele hlavních služeb platforem za účelem poskytování zboží a služeb koncovým uživatelům. V tomto případě může dojít k tomu, že údaje nejsou generovány v rámci hlavní služby platformy, ale jsou hlavní službě platformy poskytovány podnikatelským uživatelem nebo jsou generovány na základě jeho činností na dotčené hlavní službě platformy. V některých případech může mít tato hlavní služba platformy poskytující reklamu dvojí úlohu, a to jako zprostředkovatel i poskytovatel reklamních služeb. V souladu s tím by se povinnost zakazující strážci s dvojí úlohou používat údaje podnikatelských uživatelů měla vztahovat také na údaje, které hlavní služba platformy obdržela od podniků za účelem poskytování reklamních služeb souvisejících s touto hlavní službou platformy. Kromě toho by se měl strážce zdržet sdělování jakýchkoli obchodně citlivých informací získaných v souvislosti s jednou ze svých reklamních služeb jakékoli třetí straně patřící do téhož podniku a nepoužívat tyto obchodně citlivé informace k jiným účelům, než je poskytování konkrétní reklamní služby, pokud to není nezbytné pro provedení obchodní transakce.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 46</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46) Strážce může použít různé prostředky k tomu, aby zvýhodňoval vlastní služby nebo produkty v rámci své hlavní služby platformy na úkor stejných nebo podobných služeb, které by koncoví uživatelé mohli získat prostřednictvím třetích stran. Tak tomu může být například v případě, že jsou určité softwarové aplikace nebo služby předinstalovány strážcem. Aby měli koncoví uživatelé možnost volby, neměli by jim strážci bránit v odinstalování softwarových aplikací předinstalovaných na hlavní službě platformy, a neupřednostňovat tak vlastní softwarové aplikace.

(46) Strážce může použít různé prostředky k tomu, aby zvýhodňoval vlastní služby nebo produkty v rámci své hlavní služby platformy na úkor stejných nebo podobných služeb, které by koncoví uživatelé mohli získat prostřednictvím třetích stran. Tak tomu může být například v případě, že jsou určité softwarové aplikace nebo služby předinstalovány strážcem. Aby měli koncoví uživatelé možnost volby, neměli by jim strážci bránit v odinstalování softwarových aplikací předinstalovaných na hlavní službě platformy, a neupřednostňovat tak vlastní softwarové aplikace. Strážce může takové odinstalování omezit, pokud jsou tyto aplikace nezbytné pro fungování operačního systému nebo zařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 47</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(47) Pravidla, která strážci stanoví pro distribuci softwarových aplikací, mohou za určitých okolností omezit schopnost koncových uživatelů instalovat a účinně využívat softwarové aplikace nebo obchody se softwarovými aplikacemi třetích stran v operačních systémech nebo hardwaru příslušného strážce a omezit možnost koncových uživatelů získat přístup k těmto softwarovým aplikacím nebo obchodům se softwarovými aplikacemi mimo hlavní služby platformy tohoto strážce. Tato omezení mohou omezit schopnost vývojářů softwarových aplikací používat alternativní distribuční kanály a schopnost koncových uživatelů zvolit si mezi různými softwarovými aplikacemi z různých distribučních kanálů a měla by být zakázána jako nespravedlivá a mající sklon k oslabení otevřenosti hlavních služeb platforem hospodářské soutěži. Aby se zajistilo, že softwarové aplikace nebo obchody se softwarovými aplikacemi třetích stran neohrožují integritu hardwaru nebo operačního systému poskytovaného strážcem, může dotčený strážce přijmout přiměřená technická nebo smluvní opatření k dosažení tohoto cíle, pokud strážce prokáže, že tato opatření jsou nezbytná a odůvodněná a že neexistují méně omezující prostředky k zajištění integrity hardwaru nebo operačního systému.

(47) Pravidla, která strážci stanoví pro distribuci softwarových aplikací, mohou za určitých okolností omezit schopnost koncových uživatelů instalovat a účinně využívat softwarové aplikace nebo obchody se softwarovými aplikacemi třetích stran v operačních systémech nebo hardwaru příslušného strážce a omezit možnost koncových uživatelů získat přístup k těmto softwarovým aplikacím nebo obchodům se softwarovými aplikacemi mimo hlavní služby platformy tohoto strážce. Tato omezení mohou omezit schopnost vývojářů softwarových aplikací používat alternativní distribuční kanály a schopnost koncových uživatelů zvolit si mezi různými softwarovými aplikacemi z různých distribučních kanálů a měla by být zakázána jako nespravedlivá a mající sklon k oslabení otevřenosti hlavních služeb platforem hospodářské soutěži. Aby byla zajištěna otevřenost, měl by strážce případně vyzvat koncového uživatele k rozhodnutí, zda se má stažená aplikace nebo obchod s aplikacemi stát výchozí. Aby se zajistilo, že softwarové aplikace nebo obchody se softwarovými aplikacemi třetích stran neohrožují integritu hardwaru nebo operačního systému poskytovaného strážcem, může dotčený strážce přijmout přiměřená technická nebo smluvní opatření k dosažení tohoto cíle, pokud strážce prokáže, že tato opatření jsou nezbytná a odůvodněná a že neexistují méně omezující prostředky k zajištění integrity hardwaru nebo operačního systému.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 48</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(48) Strážci jsou často vertikálně integrováni a nabízejí určité produkty nebo služby koncovým uživatelům prostřednictvím svých vlastních hlavních služeb platforem nebo prostřednictvím podnikatelských uživatelů, které ovládají, což často vede ke střetu zájmů. To může zahrnovat situaci, kdy strážce nabízí své vlastní online zprostředkovatelské služby prostřednictvím internetového vyhledávače. Při nabízení těchto produktů nebo služeb v rámci hlavní služby platformy mohou strážci vyhradit lepší postavení pro svou vlastní nabídku, pokud jde o pořadí, na rozdíl od produktů třetích stran, které na této základní platformě rovněž působí. K tomu může dojít například u produktů nebo služeb, včetně jiných hlavních služeb platforem, které jsou řazeny ve výsledcích hledání v internetových vyhledávačích nebo které jsou částečně nebo zcela začleněny do výsledků internetových vyhledávačů, skupiny výsledků specializovaných na určité téma zobrazené spolu s výsledky internetového vyhledávače, které někteří koncoví uživatelé považují za samostatnou službu nebo doplňkovou službu k internetovému vyhledávači. Dalšími příklady jsou softwarové aplikace, které jsou distribuovány prostřednictvím obchodů se softwarovými aplikacemi, nebo produkty či služby, které jsou zvýrazněny a zobrazeny v informačním přehledu sociální sítě, nebo produkty či služby seřazené ve výsledcích vyhledávání nebo zobrazované na online tržišti. Za těchto podmínek má strážce dvojí postavení jako prostředník pro poskytovatele, kteří jsou třetími stranami, a jako přímý poskytovatel produktů nebo služeb strážce. V důsledku toho mají tito strážci možnost přímo narušit otevřenost daných produktů nebo služeb na těchto hlavních službách platforem hospodářské soutěži, a to na úkor podnikatelských uživatelů, kteří nejsou ovládáni strážcem.

(48) Strážci jsou často vertikálně integrováni a nabízejí určité produkty nebo služby koncovým uživatelům prostřednictvím svých vlastních hlavních služeb platforem nebo prostřednictvím podnikatelských uživatelů, které ovládají, což často vede ke střetu zájmů. To může zahrnovat situaci, kdy strážce nabízí své vlastní online zprostředkovatelské služby prostřednictvím internetového vyhledávače. Při nabízení těchto produktů nebo služeb v rámci hlavní služby platformy mohou strážci vyhradit lepší postavení pro svou vlastní nabídku, pokud jde o pořadí, na rozdíl od produktů třetích stran, které na této základní platformě rovněž působí. K tomu může dojít například u produktů nebo služeb, včetně jiných hlavních služeb platforem, které jsou řazeny ve výsledcích hledání v internetových vyhledávačích nebo které jsou částečně nebo zcela začleněny do výsledků internetových vyhledávačů, skupiny výsledků specializovaných na určité téma zobrazené spolu s výsledky internetového vyhledávače, které někteří koncoví uživatelé považují za samostatnou službu nebo doplňkovou službu k internetovému vyhledávači. Takové přednostní nebo vložené zobrazení samostatné online zprostředkovatelské služby by mělo představovat zvýhodnění bez ohledu na to, zda informace nebo výsledky v rámci zvýhodněných skupin specializovaných výsledků mohou být rovněž poskytovány konkurenčními službami a jako takové jsou seřazeny nediskriminačním způsobem. Dalšími příklady jsou softwarové aplikace, které jsou distribuovány prostřednictvím obchodů se softwarovými aplikacemi, nebo produkty či služby, které jsou zvýrazněny a zobrazeny v informačním přehledu sociální sítě, nebo produkty či služby seřazené ve výsledcích vyhledávání nebo zobrazované na online tržišti. Za těchto podmínek má strážce dvojí postavení jako prostředník pro poskytovatele, kteří jsou třetími stranami, a jako přímý poskytovatel produktů nebo služeb strážce, což vede ke střetu zájmů. V důsledku toho mají tito strážci možnost přímo narušit otevřenost daných produktů nebo služeb na těchto hlavních službách platforem hospodářské soutěži, a to na úkor podnikatelských uživatelů, kteří nejsou ovládáni strážcem.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 49</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(49) V takových situacích by se strážce neměl účastnit žádné formy rozdílného nebo preferenčního zacházení při určování pořadí v rámci hlavní služby platformy, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, ve prospěch produktů nebo služeb, které sám nabízí, nebo prostřednictvím podnikatelského uživatele, kterého ovládá. Aby byla tato povinnost účinná, mělo by být rovněž zajištěno, že podmínky, které se na toto pořadí vztahují, jsou rovněž obecně spravedlivé. Pořadí by v této souvislosti mělo zahrnovat všechny formy relativního významu, včetně zobrazení, hodnocení, propojení nebo hlasových výsledků. Aby bylo zajištěno, že tato povinnost je účinná a nelze ji obcházet, měla by se vztahovat i na jakékoli opatření, které může mít rovnocenný účinek jako rozdílné nebo preferenční zacházení v pořadí. Provádění a prosazování této povinnosti by měly rovněž usnadnit pokyny přijaté podle článku 5 nařízení (EU) 2019/1150.34

(49) V takových situacích by se strážce neměl účastnit žádné formy rozdílného nebo preferenčního zacházení při určování pořadí v rámci hlavní služby platformy, ať už prostřednictvím právních, obchodních nebo technických prostředků, ve prospěch produktů nebo služeb, které sám nabízí, nebo prostřednictvím podnikatelského uživatele, kterého ovládá. Aby byla tato povinnost účinná, mělo by být rovněž zajištěno, že podmínky, které se na toto pořadí vztahují, jsou rovněž obecně spravedlivé. Pořadí by v této souvislosti mělo zahrnovat všechny formy relativního významu, včetně zobrazení, hodnocení, propojení nebo hlasových výsledků. Aby bylo zajištěno, že tato povinnost je účinná a nelze ji obcházet, měla by se vztahovat i na jakékoli opatření, které může mít rovnocenný účinek jako rozdílné nebo preferenční zacházení v pořadí. Kromě toho, aby se předešlo jakémukoli střetu zájmů, by měli mít strážci povinnost nakládat s vlastním produktem nebo službami jako samostatný obchodní subjekt, který je komerčně životaschopný jako samostatná služba. Provádění a prosazování této povinnosti by měly rovněž usnadnit pokyny přijaté podle článku 5 nařízení (EU) 2019/1150.34

__________________

__________________

34 Sdělení Komise: Pokyny týkající se transparentnosti určování pořadí podle nařízení (EU) 2019/1150 (Úř. věst. C 424, 8.12.2020, s. 1).

34 Sdělení Komise: Pokyny týkající se transparentnosti určování pořadí podle nařízení (EU) 2019/1150 (Úř. věst. C 424, 8.12.2020, s. 1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 52 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(52a) Nedostatek prvků propojení mezi službami strážce může podstatně ovlivnit volbu uživatelů a jejich schopnost změnit poskytovatele kvůli neschopnosti koncového uživatele rekonstruovat sociální propojení a sítě poskytované strážcem, a to i v případě, že je možný „multihoming“. Všem poskytovatelům rovnocenných hlavních služeb platforem by proto mělo být umožněno, aby se na vlastní žádost a bezplatně propojili s určitým počtem nezávislých interpersonálních komunikačních služeb strážců nebo služeb sociálních sítí. Propojení by mělo být poskytováno za podmínek a kvality, které jsou dostupné nebo používané strážcem, při současném zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V konkrétním případě interkomunikačních služeb závislých na číslech by požadavky na propojení měly znamenat, že poskytovatelé, kteří jsou třetími stranami, budou mít možnost požádat o přístup a propojení pro prvky, jako je text, video, hlas a obraz, přičemž by měl být poskytován přístup a propojení se základními prvky, jako jsou příspěvky, „liky“ a komentáře pro služby sociálních sítí. Opatření pro propojení interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech by měla být ukládána v souladu s ustanoveními kodexu pro elektronické komunikace, a zejména s podmínkami a postupy stanovenými v článku 61 kodexu. Mělo by se nicméně předpokládat, že poskytovatelé interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech, kteří byli určeni jako strážci, dosáhnou podmínek požadovaných pro zahájení postupů, zejména dosáhnou významné úrovně pokrytí a rozšíření, co se týče uživatelů, a měli by proto stanovit minimální požadavky použitelné na interoperabilitu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 53</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53) Podmínky, za nichž strážci poskytují podnikatelským uživatelům, včetně inzerentů i vydavatelů, online reklamní služby jsou často netransparentní a neprůhledné. To často vede k nedostatku informací pro inzerenty a vydavatele o účinku dané reklamy. V zájmu dalšího posílení spravedlnosti, transparentnosti a otevřenosti online reklamních služeb určených podle tohoto nařízení hospodářské soutěži, jakož i těch, které jsou plně integrovány s dalšími hlavními službami platformy téhož poskytovatele, by tedy jmenovaní strážci měli na požádání poskytovat inzerentům a vydavatelům bezplatný přístup ke svým nástrojům pro měření výkonnosti a k informacím nezbytným pro inzerenty, reklamní agentury jednající jménem společnosti umisťující reklamu, jakož i pro vydavatele, aby prováděli vlastní nezávislé ověření poskytování příslušných online reklamních služeb.

(53) Podmínky, za nichž strážci poskytují podnikatelským uživatelům, včetně inzerentů i vydavatelů, online reklamní služby jsou často netransparentní a neprůhledné. To často vede k nedostatku informací pro inzerenty a vydavatele o účinku dané reklamy. V zájmu dalšího posílení spravedlnosti, transparentnosti a otevřenosti online reklamních služeb určených podle tohoto nařízení hospodářské soutěži, jakož i těch, které jsou plně integrovány s dalšími hlavními službami platformy téhož poskytovatele, by tedy jmenovaní strážci měli na požádání poskytovat inzerentům a vydavatelům  úplné zveřejnění a transparentnost parametrů a údajů používaných pro rozhodování, provádění a měření zprostředkovatelských služeb. Strážce by měl dále na požádání poskytovat inzerentům a vydavatelům bezplatný přístup ke svým nástrojům pro měření výkonnosti a k informacím nezbytným pro inzerenty, reklamní agentury jednající jménem společnosti umisťující reklamu, jakož i pro vydavatele, aby prováděli vlastní nezávislé ověření poskytování příslušných online reklamních služeb.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 57</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Důležitou bránou pro podnikatelské uživatele, kteří se snaží oslovit koncové uživatele, jsou zejména strážci, kteří poskytují přístup k obchodům se softwarovými aplikacemi. Vzhledem k nerovnováze ve vyjednávací síle mezi těmito strážci a podnikatelskými uživateli jejich obchodů se softwarovými aplikacemi by těmto strážcům nemělo být dovoleno ukládat obecné podmínky, včetně cenových, které by byly nespravedlivé nebo by vedly k neodůvodněnému rozlišování. Ceny nebo jiné obecné podmínky přístupu by měly být považovány za nespravedlivé, pokud vedou k nerovnováze práv a povinností uložených podnikatelským uživatelům nebo poskytují strážci služeb výhodu, která je nepřiměřená službě poskytované strážcem podnikatelským uživatelům nebo vede k nevýhodě pro podnikatelské uživatele při poskytování stejných nebo podobných služeb jako strážce. Jako měřítko pro určení spravedlnosti obecných podmínek přístupu mohou sloužit tyto referenční hodnoty: ceny účtované za stejné nebo podobné služby jinými poskytovateli obchodů se softwarovými aplikacemi nebo pro ně uložené podmínky; ceny účtované poskytovatelem obchodu se softwarovými aplikacemi za různé související nebo podobné služby nebo podmínky, které byly uloženy pro ně nebo pro různé typy koncových uživatelů; ceny účtované nebo podmínky uložené poskytovatelem obchodu se softwarovými aplikacemi za tutéž službu v různých zeměpisných oblastech; ceny účtované poskytovatelem obchodu se softwarovými aplikacemi za tutéž službu, kterou strážce sám nabízí, nebo podmínky pro ni uložené. Tato povinnost by neměla zakládat právo na přístup a neměla by jí být dotčena schopnost poskytovatelů obchodů se softwarovými aplikacemi převzít požadovanou odpovědnost v boji proti nezákonnému a nežádoucímu obsahu, jak je stanoveno v nařízení (akt o digitálních službách).

(57) Důležitou bránou pro podnikatelské uživatele, kteří se snaží oslovit koncové uživatele, jsou zejména strážci, kteří poskytují přístup k hlavním službám platformy. Vzhledem k nerovnováze ve vyjednávací síle mezi těmito strážci a podnikatelskými uživateli jejich hlavních služeb platforem by těmto strážcům nemělo být dovoleno ukládat obecné podmínky, včetně cenových, které by byly nespravedlivé nebo by vedly k neodůvodněnému rozlišování. Ceny nebo jiné obecné podmínky přístupu by měly být považovány za nespravedlivé, pokud vedou k nerovnováze práv a povinností uložených podnikatelským uživatelům nebo poskytují strážci služeb výhodu, která je nepřiměřená službě poskytované strážcem podnikatelským uživatelům nebo vede k nevýhodě pro podnikatelské uživatele při poskytování stejných nebo podobných služeb jako strážce. Jako měřítko pro určení spravedlnosti obecných podmínek přístupu mohou sloužit tyto referenční hodnoty: ceny účtované za stejné nebo podobné služby jinými poskytovateli hlavních služeb platforem nebo pro ně uložené podmínky; ceny účtované poskytovatelem obchodu se softwarovými aplikacemi za různé související nebo podobné služby nebo podmínky, které byly uloženy pro ně nebo pro různé typy koncových uživatelů; ceny účtované nebo podmínky uložené poskytovatelem obchodu se softwarovými aplikacemi za tutéž službu v různých zeměpisných oblastech; ceny účtované poskytovatelem obchodu se softwarovými aplikacemi za tutéž službu, kterou strážce sám nabízí, nebo podmínky pro ni uložené. Tato povinnost by neměla zakládat právo na přístup a neměla by jí být dotčena schopnost poskytovatelů základních služeb platforem převzít požadovanou odpovědnost v boji proti nezákonnému a nežádoucímu obsahu, jak je stanoveno v nařízení (akt o digitálních službách).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 57 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(57a) Plnění povinností strážců týkajících se přístupu, instalace, přenositelnosti nebo interoperability by mohlo být usnadněno používáním technických norem. V tomto ohledu by Komise měla určit vhodné, široce používané technické normy IKT vypracované normalizačními organizacemi, jak je stanoveno v článku 13 nařízení č. 1025/12, nebo případně o jejich vypracování požádat evropské normalizační orgány.

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 58</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(58) Aby se zajistila účinnost povinností stanovených tímto nařízením a zároveň se zajistilo, že se tyto povinnosti omezí na to, co je nezbytné pro zajištění otevřenosti hospodářské soutěži a řešení škodlivých účinků nekalého chování ze strany strážců, je důležité je jasně definovat a vymezit tak, aby je mohl strážce okamžitě dodržovat, a to při plném dodržování nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES, ochrany spotřebitele, kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti výrobků. Strážci by měli zajistit soulad s tímto nařízením již na úrovni designu. Nezbytná opatření by proto měla být co nejvíce začleněna do designu technologií, který strážci používají. V některých případech však může být vhodné, aby Komise v návaznosti na dialog s dotčeným strážcem dále upřesnila některá opatření, která by měl dotčený strážce přijmout, aby účinně plnil povinnosti, které mohou být dále upřesněny. Tato možnost dialogu o regulaci by měla usnadnit dodržování předpisů ze strany strážců a urychlit správné provádění nařízení.

(58) Cílem tohoto nařízení je zajistit, aby digitální ekonomika zůstala i nadále spravedlivá a otevřená hospodářské soutěži s cílem podpořit inovace, vysokou kvalitu digitálních produktů a služeb, spravedlivé a konkurenceschopné ceny i vysokou kvalitu a možnost výběru pro koncové uživatele v digitálním odvětví. Aby se zajistila účinnost povinností stanovených tímto nařízením a zároveň se zajistilo, že se tyto povinnosti omezí na to, co je nezbytné pro zajištění otevřenosti hospodářské soutěži a řešení škodlivých účinků nekalého chování ze strany strážců, je důležité je jasně definovat a vymezit tak, aby je mohl strážce okamžitě dodržovat, a to při plném dodržování nařízení (EU) 2016/679 a směrnice 2002/58/ES, ochrany spotřebitele, kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti výrobků, jakož i požadavků na přístupnost pro osoby se zdravotním postižením podle směrnice 2019/882. Strážci by měli zajistit soulad s tímto nařízením již na úrovni designu. Nezbytná opatření by proto měla být co nejvíce začleněna do designu technologií, který strážci používají. V některých případech však může být vhodné, aby Komise v návaznosti na dialog s dotčeným strážcem, a případně na konzultaci se zúčastněnými třetími stranami, dále prostřednictvím rozhodnutí upřesnila některá opatření, která by měl dotčený strážce přijmout, aby účinně plnil povinnosti, které mohou být dále upřesněny. Tato možnost dialogu o regulaci by měla usnadnit dodržování předpisů ze strany strážců a urychlit správné provádění nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 59</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(59) Dalším prvkem k zajištění proporcionality by měla být možnost požádat v nezbytném rozsahu o pozastavení zvláštní povinnosti za výjimečných okolností, které jsou mimo kontrolu strážce, jako je například nepředvídaný vnější otřes, který dočasně odstranil značnou část poptávky koncových uživatelů po příslušné hlavní službě platformy, prokáže-li strážce, že dodržování konkrétní povinnosti ohrožuje hospodářskou životaschopnost jeho činností v Unii.

(59) Dalším prvkem k zajištění proporcionality by měla být možnost požádat v nezbytném rozsahu o pozastavení zvláštní povinnosti za výjimečných okolností, které jsou mimo kontrolu strážce, jako je například nepředvídaný vnější otřes, který dočasně odstranil značnou část poptávky koncových uživatelů po příslušné hlavní službě platformy, prokáže-li strážce, že dodržování konkrétní povinnosti ohrožuje hospodářskou životaschopnost jeho činností v Unii. Komise by měla ve svém rozhodnutí uvést důvody pro pozastavení povinnosti a pravidelně je přezkoumávat s cílem posoudit, zda podmínky pro jeho udělení stále platí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 60</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60) Ve výjimečných případech odůvodněných vymezenými důvody veřejné mravnosti, veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti by Komise měla mít možnost rozhodnout, že se daná povinnost nevztahuje na konkrétní hlavní službu platformy. Ovlivnění těchto veřejných zájmů může naznačovat, že náklady na prosazování určité povinnosti pro společnost jako celek by byly v určitém výjimečném případě příliš vysoké, a tudíž nepřiměřené. Dialog o regulaci, který má usnadnit soulad s omezenými možnostmi pozastavení a výjimek, by měl zajistit přiměřenost povinností stanovených v tomto nařízení, aniž by byly ohroženy zamýšlené účinky ex ante na spravedlnost a otevřenost hospodářské soutěži.

(60) Ve výjimečných případech odůvodněných vymezenými důvody veřejné mravnosti, veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti by Komise měla mít možnost rozhodnout, že se daná povinnost nevztahuje na konkrétní hlavní službu platformy. Ovlivnění těchto veřejných zájmů může naznačovat, že náklady na prosazování určité povinnosti pro společnost jako celek by byly v určitém výjimečném případě příliš vysoké, a tudíž nepřiměřené. Dialog o regulaci, který má usnadnit soulad s omezenými a řádně odůvodněnými možnostmi pozastavení a výjimek, by měl zajistit přiměřenost povinností stanovených v tomto nařízení, aniž by byly ohroženy zamýšlené účinky ex ante na spravedlnost a otevřenost hospodářské soutěži. Je-li taková výjimka udělena, měla by Komise své rozhodnutí každý rok přezkoumat.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 61</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(61) Ochrana údajů a soukromí koncových uživatelů jsou relevantní pro jakékoli posouzení možných negativních účinků pozorovaných postupů strážců při sbírání a shromažďování velkého množství údajů od koncových uživatelů. Zajištění odpovídající úrovně transparentnosti postupů profilování používaných strážci usnadňuje otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži tím, že vyvíjí na strážce vnější tlak, aby se zabránilo tomu že se hluboké profilování spotřebitelů stane normou daného odvětví, neboť potenciální podniky vstupující na trh nebo poskytovatelé začínajících podniků nemají k takovým údajům přístup ve stejném rozsahu a hloubce a v podobném měřítku. Větší transparentnost by měla ostatním poskytovatelům hlavních služeb platforem umožnit, aby se lépe odlišovali od konkurentů s využitím zařízení zaručujících lepší ochranu soukromí. V zájmu zajištění minimální úrovně účinnosti této povinnosti transparentnosti by strážci měli poskytnout alespoň popis základu, na němž se profilování provádí, včetně toho, zda se vychází z osobních údajů a údajů odvozených z činnosti uživatelů, použitého zpracování, účelu, pro který je profil připraven a případně použit, dopadu tohoto profilování na služby strážce a opatření přijatých s cílem umožnit koncovým uživatelům, aby si byli vědomi příslušného používání tohoto profilování, jakož i získat jejich souhlas.

(61) Ochrana údajů a soukromí koncových uživatelů jsou relevantní pro jakékoli posouzení možných negativních účinků pozorovaných postupů strážců při sbírání a shromažďování velkého množství údajů od koncových uživatelů. Zajištění odpovídající úrovně transparentnosti postupů profilování používaných strážci usnadňuje otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži tím, že vyvíjí na strážce vnější tlak, aby se zabránilo tomu že se hluboké profilování spotřebitelů stane normou daného odvětví, neboť potenciální podniky vstupující na trh nebo poskytovatelé začínajících podniků nemají k takovým údajům přístup ve stejném rozsahu a hloubce a v podobném měřítku. Větší transparentnost by měla ostatním poskytovatelům hlavních služeb platforem umožnit, aby se lépe odlišovali od konkurentů s využitím zařízení zaručujících lepší ochranu soukromí. V zájmu zajištění minimální úrovně účinnosti této povinnosti transparentnosti by strážci měli poskytnout alespoň popis základu, na němž se profilování provádí, včetně toho, zda se vychází z osobních údajů a údajů odvozených z činnosti uživatelů, použitého zpracování, účelu, pro který je profil připraven a případně použit, dopadu tohoto profilování na služby strážce a opatření přijatých s cílem umožnit koncovým uživatelům, aby si byli vědomi příslušného používání tohoto profilování, jakož i získat jejich souhlas. Při posuzování technik profilování spotřebitelů by měly být zejména zohledněny odborné znalosti orgánů pro ochranu spotřebitele jakožto členů skupiny na vysoké úrovni pro digitální regulační orgány. Komise by měla po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů, Evropským sborem pro ochranu údajů, občanskou společností a odborníky vypracovat normy a postup auditu.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 62</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62) Aby bylo zajištěno úplné a trvalé dosažení cílů tohoto nařízení, měla by mít Komise možnost posoudit, zda by poskytovatel hlavních služeb platforem měl být určen za strážce, aniž by splňoval kvantitativní prahové hodnoty stanovené v tomto nařízení; zda systematické nedodržování povinností strážcem opravňuje k uložení dalších nápravných opatření a zda by měl být přezkoumán seznam povinností k potírání nekalých praktik strážců a zda by měly být identifikovány další praktiky, které jsou podobně nekalé a omezují otevřenost hospodářské soutěži na digitálních trzích. Toto posouzení by mělo být založeno na šetřeních trhu, která mají proběhnout v přiměřeném časovém rámci, za použití jasných postupů a lhůt, aby se podpořil účinek ex ante tohoto nařízení na otevřenost hospodářské soutěži a spravedlnost v digitálním odvětví a aby byla zajištěna požadovaná míra právní jistoty.

(62) Aby bylo zajištěno úplné a trvalé dosažení cílů tohoto nařízení, měla by mít Komise možnost posoudit, zda by poskytovatel hlavních služeb platforem měl být určen za strážce, aniž by splňoval kvantitativní prahové hodnoty stanovené v tomto nařízení; zda systematické nedodržování povinností strážcem opravňuje k uložení dalších nápravných opatření, zda by měl být přezkoumán seznam povinností k potírání nekalých praktik strážců a zda je třeba přezkoumat další praktiky, které jsou podobně nekalé a omezují otevřenost hospodářské soutěži na digitálních trzích. Toto posouzení by mělo být založeno na šetřeních trhu, která mají být provedena v přiměřeném časovém rámci, za použití jasných postupů a závazných lhůt, aby se podpořil účinek ex ante tohoto nařízení na otevřenost hospodářské soutěži a spravedlnost v digitálním odvětví a aby byla zajištěna požadovaná míra právní jistoty.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 64</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64) Komise by měla prošetřit a posoudit, zda jsou odůvodněná další nápravná opatření týkající se jednání nebo případně strukturální nápravná opatření, aby se zajistilo, že daný strážce nebude moci mařit cíle tohoto nařízení systematickým nedodržováním jedné nebo několika povinností v něm stanovených, což dále posílilo jeho postavení strážce. Tak by tomu bylo v případě, že by se velikost strážce na vnitřním trhu dále zvětšila, ekonomická závislost podnikatelských a koncových uživatelů na hlavních službách platforem strážce by se ještě zvýšila, neboť by se dále zvýšil jejich počet a strážce by měl prospěch z většího upevnění svého postavení. Komise by proto měla mít v takových případech pravomoc uložit jakékoli nápravné opatření, ať už týkající se jednání nebo strukturální, s náležitým ohledem na zásadu proporcionality. Strukturální nápravná opatření, jako je právní, funkční nebo strukturální oddělení, včetně odprodeje podniku, nebo jeho části, by měla být uložena pouze v případě, že neexistuje stejně účinný prostředek nápravy jednání, nebo pokud by jakákoli stejně účinná nápravná opatření týkající se jednání představovala pro dotčený podnik větší zátěž než strukturální nápravné opatření. Změny ve struktuře podniku, které existovaly před zjištěním systematického nedodržování povinností, by byly přiměřené pouze tehdy, existuje-li podstatné riziko, že toto systematické nedodržování vyplývá ze samotné struktury dotčeného podniku.

(64) Komise by měla prošetřit a posoudit, zda jsou odůvodněná další nápravná opatření týkající se jednání nebo případně strukturální nápravná opatření, aby se zajistilo, že daný strážce nebude moci mařit cíle tohoto nařízení systematickým nedodržováním jedné nebo několika povinností v něm stanovených. Komise by proto měla mít v takových případech systematického nedodržování pravomoc uložit jakékoli nápravné opatření, ať už týkající se jednání nebo strukturální, které je nezbytné k zajištění účinného dodržování tohoto nařízení. Komise by mohla strážcům zakázat, aby se zapojovali do akvizic (včetně tzv. „likvidačních akvizic“) v oblastech, které jsou pro toto nařízení relevantní, např. v digitálním odvětví nebo v takových odvětvích, která souvisejí s používáním údajů, jako jsou hazardní hry, výzkumné ústavy, spotřební zboží, zařízení na fitness, finanční služby ke sledování zdravotního stavu, a to po omezenou dobu, je-li to nezbytné a přiměřené pro nápravu škody způsobené opakovaným protiprávním jednáním nebo pro zabránění dalšímu poškození otevřenosti vnitřního trhu hospodářské soutěži a jeho spravedlnosti. Komise by při tom mohla vzít v úvahu různé prvky, jako pravděpodobné síťové účinky, konsolidaci údajů a možné dlouhodobé účinky, nebo to, zda a kdy může akvizice společností, které mají konkrétní zdroje údajů, prostřednictvím horizontálních, vertikálních nebo konglomerátních účinků významně ohrozit otevřenost trhů hospodářské soutěži a jejich konkurenceschopnost.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 65 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(65a) Předběžná opatření mohou být důležitým nástrojem k zajištění toho, aby během probíhajícího vyšetřování nevedlo vyšetřované protiprávní jednání k vážné a bezprostřední škodě pro podnikatelské uživatele nebo koncové uživatele strážců. V naléhavých případech, kdy by riziko vážné a bezprostřední škody pro podnikatelské uživatele nebo koncové uživatele strážců mohlo vyplývat z nových postupů, které by mohly narušit otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži, by Komise měla být zmocněna k uložení předběžných opatření tím, že dotčenému strážci uloží dočasné povinnosti. Tato předběžná opatření by měla být omezena na to, co je nezbytné a odůvodněné. Měla by platit až do ukončení šetření trhu a přijetí odpovídajícího konečného rozhodnutí Komise podle článku 17.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 67</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(67) Pokud v průběhu řízení o nedodržování nebo šetření týkajícího se systematického nedodržování povinností strážce nabídne Komisi závazky, měla by mít Komise možnost přijmout rozhodnutí, kterým tyto závazky dotčeného strážce učiní závaznými, pokud zjistí, že zajišťují účinné dodržování povinností vyplývajících z tohoto nařízení. Toto rozhodnutí by mělo rovněž konstatovat, že již neexistují důvody pro zásah Komise.

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 70</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70) Komise by měla mít možnost přímo požadovat, aby podniky nebo sdružení podniků poskytly veškeré relevantní důkazy, údaje a informace. Pro účely tohoto nařízení by Komise dále měla mít možnost vyžádat si veškeré relevantní informace od jakéhokoli orgánu veřejné moci, subjektu nebo agentury v daném členském státě nebo od jakékoli fyzické či právnické osoby. Při plnění rozhodnutí Komise jsou podniky povinny zodpovědět věcné otázky a poskytnout dokumenty.

(70) Komise by měla mít možnost přímo požadovat, aby podniky nebo sdružení podniků poskytly veškeré relevantní důkazy, údaje a informace. Lhůty pro vyžádání informací stanovené Komisí by měly odpovídat velikosti a kapacitám podniku nebo sdružení podniků. Pro účely tohoto nařízení by Komise dále měla mít možnost vyžádat si veškeré relevantní informace od jakéhokoli orgánu veřejné moci, subjektu nebo agentury v daném členském státě nebo od jakékoli fyzické či právnické osoby. Při plnění rozhodnutí Komise jsou podniky povinny zodpovědět věcné otázky a poskytnout dokumenty.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 75</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(75) V souvislosti s řízeními podle tohoto nařízení by mělo být dotčeným podnikům přiznáno právo na slyšení před Komisí a přijatá rozhodnutí by měla být zveřejňována. Při zajištění práva na řádnou správu a práva dotyčných podniků na obhajobu, zejména práva na přístup ke spisu a práva na slyšení, je nezbytné chránit důvěrné informace. Při zachování důvěrnosti informací by Komise dále měla zajistit, aby veškeré informace, z nichž se vycházelo pro účely rozhodnutí, byly zpřístupněny v míře, která příjemci rozhodnutí umožní pochopit skutečnosti a úvahy, které k rozhodnutí vedly. Za určitých podmínek lze určité obchodní záznamy, jako je komunikace mezi právníky a jejich klienty, považovat za důvěrné, jsou-li splněny příslušné podmínky.

(75) V souvislosti s řízeními podle tohoto nařízení by mělo být dotčeným podnikům přiznáno právo na slyšení před Komisí a přijatá rozhodnutí by měla být zveřejňována. Při zajištění práva na řádnou správu a práva dotyčných podniků na obhajobu, zejména práva na přístup ke spisu a práva na slyšení, je nezbytné chránit důvěrné a citlivé obchodní informace, které by mohly mít vliv na uchování obchodních tajemství. Při zachování důvěrnosti informací by Komise dále měla zajistit, aby veškeré informace, z nichž se vycházelo pro účely rozhodnutí, byly zpřístupněny v míře, která příjemci rozhodnutí umožní pochopit skutečnosti a úvahy, které k rozhodnutí vedly. Za určitých podmínek lze určité obchodní záznamy, jako je komunikace mezi právníky a jejich klienty, považovat za důvěrné, jsou-li splněny příslušné podmínky.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 75 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(75a) Aby se usnadnila spolupráce a koordinace mezi Komisí a členskými státy při jejich donucovacích opatřeních, měla by být zřízena skupina na vysoké úrovni tvořená regulačními orgány odpovědnými za digitální odvětví, která by měla pravomoc poskytovat Komisi poradenství. Zřízení této skupiny regulačních orgánů by mělo umožnit výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a lepší sledování, a tím posílit provádění tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 75 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(75b) Komise by měla uplatňovat ustanovení tohoto nařízení v úzké spolupráci s příslušnými vnitrostátními orgány s cílem zajistit účinnou vymahatelnost a jednotné provádění tohoto nařízení a usnadnit spolupráci s vnitrostátními orgány.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 76</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(76) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení článků 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 a 30 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201135.

(76) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení článků 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 a 30 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201135.

__________________

__________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 77</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(77) Poradní výbor zřízený v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011 by měl rovněž vydávat stanoviska k některým jednotlivým rozhodnutím Komise vydaným podle tohoto nařízení. V zájmu zajištění hospodářské soutěži otevřených a spravedlivých trhů v digitálním odvětví, kde působí strážci v rámci celé Unie, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem doplnění tohoto nařízení. Zejména by měly být přijaty akty v přenesené pravomoci, pokud jde o metodiku pro určování kvantitativních prahových hodnot pro určování strážců podle tohoto nařízení a pokud jde o aktualizaci povinností stanovených v tomto nařízení, pokud Komise na základě průzkumu trhu zjistí, že je třeba aktualizovat povinnosti týkající se postupů, které omezují otevřenost hlavních služeb platforem hospodářské soutěži nebo jsou nespravedlivé. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla odpovídající konzultace a aby tyto konzultace byly prováděny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201636. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(77) Poradní výbor zřízený v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011 by měl rovněž vydávat stanoviska k některým jednotlivým rozhodnutím Komise vydaným podle tohoto nařízení. V zájmu zajištění hospodářské soutěži otevřených a spravedlivých trhů v digitálním odvětví, kde působí strážci v rámci celé Unie, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy za účelem doplnění tohoto nařízení. Zejména by měly být přijaty akty v přenesené pravomoci, pokud jde o metodiku pro určování kvantitativních prahových hodnot pro určování strážců podle tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla odpovídající konzultace a aby tyto konzultace byly prováděny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 201636. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

__________________

__________________

36 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s.1).

36 Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení tvorby právních předpisů (Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s.1).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 77 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(77a) Vnitrostátní soudy budou hrát důležitou úlohu při uplatňování tohoto nařízení a měly by mít možnost požádat Komisi, aby jim zaslala informace nebo stanoviska k otázkám týkajícím se uplatňování tohoto nařízení. Současně by Komise měla mít možnost předkládat soudům členských států ústní nebo písemná vyjádření.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 77 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(77b) Oznamovatelé mohou upozornit příslušné orgány na nové informace, které jim pomohou odhalit porušení tohoto nařízení a uložit sankce. Toto nařízení by proto mělo zajistit, aby byla k dispozici odpovídající opatření, která oznamovatelům umožní upozorňovat příslušné orgány na skutečné či možné případy porušení tohoto nařízení a ochrání je před odvetnými opatřeními.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 77 c (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(77c) Koncoví uživatelé by měli být oprávněni vymáhat svá práva v souvislosti s povinnostmi, které byly podle tohoto nařízení uloženy strážcům, prostřednictvím zástupných žalob v souladu se směrnicí (EU) 2020/1818.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 78</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(78) Komise by měla toto nařízení pravidelně hodnotit a důkladně sledovat jeho dopady na otevřenost hospodářské soutěži a spravedlnost obchodních vztahů v ekonomice online platforem, zejména v zájmu určení, zda je třeba provést změny s ohledem na příslušný vývoj technologií nebo vývoj na trhu. Toto hodnocení by mělo zahrnovat pravidelný přezkum seznamu hlavních služeb platforem a povinností určených pro strážce, jakož i jejich prosazování s cílem zajistit, aby digitální trhy v celé Unii byly otevřené hospodářské soutěži a spravedlivé. Za účelem získání širokého přehledu vývoje v tomto odvětví by hodnocení mělo zohledňovat zkušenosti členských států a příslušných zúčastněných stran. Komise může v tomto ohledu rovněž zvážit stanoviska a zprávy, které jí předložila skupina pro sledování ekonomiky online platforem, která byla zřízena rozhodnutím Komise C(2018)2393 ze dne 26. dubna 2018. Komise by v návaznosti na toto hodnocení měla přijmout příslušná opatření. Komise by při posuzování a přezkumu postupů a povinností stanovených v tomto nařízení měla jako cíl zachovat vysokou úroveň ochrany a dodržování společných práv a hodnot EU, zejména rovnosti a nediskriminace.

(78) Komise by měla toto nařízení pravidelně hodnotit a důkladně sledovat jeho dopady na otevřenost hospodářské soutěži a spravedlnost obchodních vztahů v ekonomice online platforem, zejména v zájmu určení, zda je třeba provést změny s ohledem na příslušný vývoj technologií nebo vývoj na trhu. Toto hodnocení by mělo zahrnovat pravidelný přezkum seznamu hlavních služeb platforem, jakož i jejich prosazování s cílem zajistit, aby digitální trhy v celé Unii byly otevřené hospodářské soutěži a spravedlivé. Za účelem získání širokého přehledu vývoje v tomto odvětví by hodnocení mělo zohledňovat zkušenosti členských států a příslušných zúčastněných stran. Komise může v tomto ohledu rovněž zvážit stanoviska a zprávy, které jí předložila skupina pro sledování ekonomiky online platforem, která byla zřízena rozhodnutím Komise C(2018)2393 ze dne 26. dubna 2018. Komise by v návaznosti na toto hodnocení měla přijmout příslušná opatření. Komise by při posuzování a přezkumu postupů a povinností stanovených v tomto nařízení měla jako cíl zachovat vysokou úroveň ochrany a dodržování společných práv a hodnot EU, zejména rovnosti a nediskriminace.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 79 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(79a) Aniž je dotčen rozpočtový proces, měly by být Komisi prostřednictvím stávajících finančních nástrojů přiděleny odpovídající lidské, finanční a technické zdroje, aby mohla účinně plnit své povinnosti a vykonávat pravomoci s ohledem na prosazování tohoto nařízení.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Bod odůvodnění 79 – bod 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména jejími články 16, 47 a 50. Proto by mělo být toto nařízení vykládáno a uplatňováno s ohledem na tato práva a zásady,

(79b) Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie, zejména jejími články 16, 47 a 50. Proto by mělo být toto nařízení vykládáno a uplatňováno s ohledem na tato práva a zásady,

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla zajišťující konkurenci otevřené a spravedlivé trhy v digitálním odvětví v celé Unii, kde působí strážci.

1. Účelem tohoto nařízení je přispět k řádnému fungování vnitřního trhu tím, že stanoví harmonizovaná pravidla zajišťující konkurenci otevřené a spravedlivé trhy pro všechny podniky ve prospěch podnikatelských i koncových uživatelů v digitálním odvětví v celé Unii, kde působí strážci, s cílem podpořit inovace a zajistit další výhody pro spotřebitele.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 3 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) souvisejí s jinými službami elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice (EU) 2018/1972, než jsou služby související s interpersonálními komunikačními službami ve smyslu čl. 2 bodu 4 písm. b) uvedené směrnice.

b) souvisejí s jinými službami elektronických komunikací ve smyslu čl. 2 bodu 4 směrnice (EU) 2018/1972, než jsou služby související s interpersonálními komunikačními službami nezávislými na číslech ve smyslu čl. 2 bodu 7 uvedené směrnice.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy neuloží strážcům další povinnosti vyplývající z právních a správních předpisů za účelem zajištění konkurenci otevřených a spravedlivých trhů. Tím nejsou dotčena pravidla sledující jiné oprávněné veřejné zájmy v souladu s právem Unie. Žádné ustanovení tohoto nařízení především nebrání členským státům ukládat podnikům, včetně poskytovatelů hlavních služeb platforem, povinnosti, které jsou slučitelné s právem Unie, pokud tyto povinnosti nesouvisejí s příslušnými podniky, které mají status strážce ve smyslu tohoto nařízení, s cílem chránit spotřebitele nebo bojovat proti nekalé hospodářské soutěži.

5. Aby zabránily roztříštění vnitřního trhu, neuloží členské státy strážcům ve smyslu tohoto nařízení další povinnosti vyplývající z právních a správních předpisů za účelem zajištění konkurenci otevřených a spravedlivých trhů. Tím nejsou dotčena pravidla sledující jiné oprávněné veřejné zájmy v souladu s právem Unie. Žádné ustanovení tohoto nařízení především nebrání členským státům ukládat podnikům, včetně poskytovatelů hlavních služeb platforem, povinnosti, které jsou slučitelné s právem Unie, pokud tyto povinnosti nesouvisejí s příslušnými podniky, které mají status strážce ve smyslu tohoto nařízení, s cílem chránit spotřebitele, bojovat proti nekalé hospodářské soutěži nebo sledovat jiné oprávněné veřejné zájmy.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Tímto nařízením není dotčeno uplatňování článků 101 a 102 SFEU. Rovněž jím není dotčeno uplatňování: vnitrostátních pravidel zakazujících protisoutěžní dohody, rozhodnutí sdružení podniků, jednání ve vzájemné shodě a zneužívání dominantního postavení; vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže zakazujících jiné formy jednostranného jednání v rozsahu, v jakém se uplatňují na jiné podniky, než jsou strážci, nebo pokud znamenají uložení dalších povinností strážcům; nařízení Rady (ES) č. 139/200438 a vnitrostátní předpisy týkající se kontroly spojování podniků; nařízení (EU) 2019/1150 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …./..39 .

6. Tímto nařízením není dotčeno uplatňování článků 101 a 102 SFEU. Rovněž jím není dotčeno uplatňování: vnitrostátních pravidel zakazujících protisoutěžní dohody, rozhodnutí sdružení podniků, jednání ve vzájemné shodě a zneužívání dominantního postavení; vnitrostátních pravidel hospodářské soutěže zakazujících jiné formy jednostranného jednání v rozsahu, v jakém se tato pravidla uplatňují na jiné podniky, než jsou strážci ve smyslu tohoto nařízení, nebo pokud znamenají uložení dalších povinností strážcům; nařízení Rady (ES) č. 139/200438 a vnitrostátní předpisy týkající se kontroly spojování podniků a nařízení (EU) 2019/1150.

__________________

__________________

38 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1).

38 Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …/.. – návrh o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES.

 

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 1 – odst. 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátní orgány nepřijmou rozhodnutí, která by byla v rozporu s rozhodnutím přijatým Komisí podle tohoto nařízení. Komise a členské státy úzce spolupracují a koordinují svá opatření k vymáhání právních předpisů.

7. Vnitrostátní orgány nepřijmou rozhodnutí, která by byla v rozporu s rozhodnutím přijatým Komisí podle tohoto nařízení. Komise a členské státy úzce spolupracují a koordinují svá opatření k vymáhání právních předpisů na základě zásad stanovených v článku 31d.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. f a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) internetové prohlížeče;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. f b (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) virtuální asistenti;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. f c (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fc) televize s internetem;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. h</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) reklamní služby, včetně reklamních sítí, reklamních výměn a dalších služeb pro zprostředkování reklamy, poskytované poskytovatelem hlavních služeb platforem uvedených v písmenech a) až g);

h) online reklamní služby, včetně reklamních sítí, reklamních výměn a dalších služeb pro zprostředkování reklamy, poskytované poskytovatelem, pokud podnik, k němuž patří, je rovněž poskytovatelem hlavních služeb platforem uvedených v písmenech a) až g);

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 6</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6) „internetovým vyhledávačem“ digitální služba ve smyslu čl. 2 bodu 5 nařízení (EU) 2019/1150;

6) „internetovým vyhledávačem“ digitální služba ve smyslu čl. 2 bodu 5 nařízení (EU) 2019/1150, čímž jsou vyloučeny vyhledávací funkce u jiných internetových zprostředkovatelských služeb;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a) „internetovým prohlížečem“ softwarová aplikace, která uživatelům umožňuje přístup k internetovému obsahu umístěnému na serverech, které jsou připojeny k sítím, jako je internet, včetně samostatných internetových prohlížečů, jakož i internetových prohlížečů integrovaných nebo začleněných do softwaru nebo jejich obdoby, a interakci s tímto obsahem;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10b) „virtuálními asistenty“ software, který je obsažen ve zboží nebo je s ním propojen ve smyslu směrnice 2019/771 a který může zpracovávat požadavky, úkoly nebo otázky založené na zvukových, zobrazovacích nebo jiných kognitivních výpočetních technologiích, včetně služeb rozšířené reality, a na základě těchto požadavků, úkolů nebo otázek může přistupovat ke svým vlastním službám a službám třetích stran nebo kontrolovat svá vlastní zařízení a zařízení třetích stran.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 c (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10c) „televizí s internetem“ systémový software nebo softwarová aplikace, která řídí televizní přijímač připojený k internetu a umožňuje, aby na něm byly používány softwarové aplikace, včetně poskytování streamingu hudby a videa nebo prohlížení obrázků;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 14</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14) „doplňkovou službou“ služby poskytované v rámci hlavních služeb platforem nebo společně s nimi, včetně platebních služeb ve smyslu čl. 4 bodu 3 a technických služeb, které podporují poskytování platebních služeb ve smyslu čl. 3 písm. j) směrnice (EU) 2015/2366, plnění, identifikace nebo reklamních služeb;

14) „doplňkovou službou“ služby poskytované v rámci hlavních služeb platforem nebo společně s nimi, včetně platebních služeb ve smyslu čl. 4 bodu 3, technických služeb, které podporují poskytování platebních služeb ve smyslu čl. 3 písm. j) směrnice (EU) 2015/2366, platebních systémů v rámci aplikace, plnění, včetně doručování balíků podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2018/644, nákladní dopravy, identifikace nebo reklamních služeb;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a) „platebním systémem v rámci aplikace“ aplikace, služba nebo uživatelské rozhraní pro zpracování plateb uživatelů aplikace.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 18</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18) „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám nabízeným prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb nebo služeb online sociálních sítí nebo relevantnost připisovaná výsledkům vyhledávání internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb, služeb online sociálních sítí nebo internetových vyhledávačů prezentují, uspořádávají nebo sdělují, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo sdělení;

18) „pořadím“ relativní důležitost připisovaná zboží nebo službám nabízeným prostřednictvím hlavních služeb platforem nebo relevantnost připisovaná výsledkům vyhledávání internetovými vyhledávači, jak je poskytovatelé hlavních služeb platforem prezentují, uspořádávají nebo sdělují, bez ohledu na technické prostředky používané pro takovou prezentaci, uspořádání nebo sdělení;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 18 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

18a) „výsledky vyhledávání“ veškeré informace v jakémkoli formátu, včetně textů, grafiky, hlasového nebo jiného výstupu, které jsou prezentovány v reakci na písemný nebo hlasový příkaz k vyhledávání a v souvislosti s ním, bez ohledu na to, zda se jedná o organický výsledek vyhledávání, placený výsledek vyhledávání, přímou odpověď nebo jakýkoli produkt, službu či informace nabízené v souvislosti s organickými výsledky vyhledávání, zobrazené u organických výsledků nebo částečně či zcela začleněné do těchto výsledků;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 2 – odst. 1 – bod 23 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

23a) „interoperabilitou“ schopnost vyměňovat si informace a vyměněné informace vzájemně využívat tak, aby všechny prvky hardwaru nebo softwaru relevantní pro danou službu a používané jejím poskytovatelem účinně pracovaly s hardwarem nebo softwarem relevantním pro danou službu poskytovanou poskytovateli, kteří jsou třetími stranami odlišnými od prvků, jejichž prostřednictvím byly informace původně poskytnuty. To zahrnuje možnost přístupu k těmto informacím, aniž by bylo nutné používat aplikační software nebo jiné technologie pro konverzi.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poskytovatel hlavních služeb platforem je určen za strážce, pokud:

1. Podnik je určen za strážce, pokud:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 1 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) provozuje hlavní službu platformy, která slouží jako důležitá brána pro podnikatelské uživatele k oslovení koncových uživatelů, a

b) provozuje hlavní službu platformy, která slouží jako důležitá brána pro podnikatelské uživatele a koncové uživatele k oslovení jiných koncových uživatelů, a

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 2 – návětí</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Předpokládá se, že poskytovatel hlavních služeb platforem splňuje:

2. Předpokládá se, že podnik splňuje:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 2 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) požadavek uvedený v odst. 1 písm. a), pokud podnik, k němuž náleží, dosáhne za poslední tři účetní období v EHP ročního obratu nejméně 6,5 miliardy EUR, nebo pokud průměrná tržní kapitalizace nebo rovnocenná reálná tržní hodnota podniku, k němuž náleží, dosáhla v posledním účetním období nejméně 65 miliard EUR, a poskytuje hlavní službu platformy alespoň ve třech členských státech;

a) požadavek uvedený v odst. 1 písm. a), pokud dosáhne za poslední tři účetní období v EHP ročního obratu nejméně 8 miliard EUR, nebo pokud průměrná tržní kapitalizace nebo rovnocenná reálná tržní hodnota podniku dosáhla v posledním účetním období nejméně 80 miliard EUR, a poskytuje hlavní službu platformy alespoň ve třech členských státech;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) požadavek uvedený v odst. 1 písm. b), pokud poskytuje hlavní službu platformy, která má více než 45 milionů aktivních koncových uživatelů měsíčně, usazených nebo nacházejících se v Unii, a více než 10 000 aktivních podnikatelských uživatelů ročně, usazených v Unii v uplynulém účetním období;

b) požadavek uvedený v odst. 1 písm. b), pokud poskytuje jednu nebo více hlavních služeb platformy, z nichž každá má více než 45 milionů koncových uživatelů měsíčně, usazených nebo nacházejících se v EHP, a více než 10 000 podnikatelských uživatelů ročně, usazených v EPH v uplynulém účetním období.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 2 – písm. b – pododstavec 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

pro účely prvního pododstavce se aktivními koncovými uživateli měsíčně rozumí průměrný počet aktivních koncových uživatelů měsíčně v průběhu největší části uplynulého účetního období;

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 2 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) požadavek uvedený v odst. 1 písm. c), pokud byly prahové hodnoty uvedené v písmenu b) dosaženy v každém z posledních tří účetních období.

c) požadavek uvedený v odst. 1 písm. c), pokud byly prahové hodnoty uvedené v písmenu b) dosaženy v každém z posledních dvou účetních období.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely písmene b)

 

i) se počet koncových uživatelů měsíčně a počet podnikatelských uživatelů ročně měří s přihlédnutím k ukazatelům uvedeným v příloze k tomuto nařízení a

 

ii) koncovými uživateli měsíčně se rozumí průměrný počet koncových uživatelů měsíčně v průběhu alespoň šesti měsíců uplynulého účetního období;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud poskytovatel hlavních služeb platforem dosáhne všech prahových hodnot uvedených v odstavci 2, oznámí to Komisi do tří měsíců po jejich dosažení a poskytne Komisi příslušné informace uvedené v odstavci 2. Uvedené oznámení obsahuje příslušné informace uvedené v odstavci 2 pro každou z hlavních služeb platformy daného poskytovatele, která splňuje prahové hodnoty uvedené v odst. 2 písm. b). Oznámení se aktualizuje vždy, kdykoliv jiná hlavní služba platformy samostatně splňuje prahové hodnoty uvedené v odst. 2 písm. b).

3. Pokud podnik poskytující hlavní služby platforem dosáhne všech prahových hodnot uvedených v odstavci 2, oznámí to Komisi bezodkladně a v každém případě do dvou měsíců po jejich dosažení a poskytne Komisi příslušné informace uvedené v odstavci 2. Uvedené oznámení obsahuje příslušné informace uvedené v odstavci 2 pro každou z hlavních služeb platformy daného podniku, která splňuje prahové hodnoty uvedené v odst. 2 písm. b). Oznámení se aktualizuje vždy, kdykoliv jiná hlavní služba platformy samostatně splňuje prahové hodnoty uvedené v odst. 2 písm. b).

Pokud příslušný poskytovatel hlavních služeb platforem neoznámí požadované informace podle tohoto odstavce, nebrání to Komisi, aby takové poskytovatele kdykoli určila za strážce podle odstavce 4.

Pokud příslušný podnik poskytující hlavní služby platforem neoznámí požadované informace podle tohoto odstavce, nebrání to Komisi, aby takové podniky kdykoli určila za strážce podle odstavce 4.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise bez zbytečného odkladu a nejpozději 60 dnů po obdržení úplných informací uvedených v odstavci 3 určí za strážce poskytovatele hlavních služeb platformy, který splňuje všechny prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, pokud daný poskytovatel spolu s oznámením nepředloží dostatečně podložené argumenty prokazující, že nesplňuje požadavky odstavce 1, a to za okolností, za nichž příslušná hlavní služba platformy funguje, a s přihlédnutím k prvkům uvedeným v odstavci 6.

Komise bez zbytečného odkladu a nejpozději 60 dnů po obdržení úplných informací uvedených v odstavci 3 určí podnik poskytující hlavní služby platformy, který splňuje všechny prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, za strážce. Podnik může spolu s oznámením předložit přesvědčivé argumenty prokazující, že nesplňuje požadavky odstavce 1, a to za okolností, za nichž příslušná hlavní služba platformy funguje.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud strážce předloží dostatečně podložené argumenty prokazující, že nesplňuje požadavky odstavce 1, použije Komise k posouzení toho, zda jsou splněna kritéria uvedená v odstavci 1, odstavec 6.

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 4 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Pokud podnik poskytující hlavní službu platformy neinformuje Komisi, neposkytne informace požadované podle odstavce 3 nebo ve lhůtě stanovené Komisí neposkytne veškeré relevantní informace, které jsou nezbytné k posouzení jeho určení jako strážce podle odstavců 2 a 6, je Komise oprávněna kdykoli určit tento podnik za strážce na základě informací, které má Komise k dispozici podle odstavce 4.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 za účelem upřesnění metodiky pro určení, zda jsou splněny kvantitativní prahové hodnoty stanovené v odstavci 2, a v případě potřeby pravidelného přizpůsobování metodiky vývoji trhu a technologií, zejména pokud jde o prahovou hodnotu uvedenou v odst. 2 písm. a).

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 za účelem upřesnění metodiky pro určení, zda jsou splněny kvantitativní prahové hodnoty stanovené v odstavci 2 tohoto článku, a v případě potřeby pravidelného přizpůsobování metodiky vývoji trhu a technologií. Za účelem aktualizace seznamu ukazatelů uvedeného v příloze tohoto nařízení je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise může v souladu s postupem stanoveným v článku 15 označit za strážce každého poskytovatele hlavních služeb platforem, který splňuje každý z požadavků odstavce 1, ale nesplňuje žádnou z prahových hodnot uvedených v odstavci 2, nebo předložil dostatečně podložené argumenty v souladu s odstavcem 4.

6. Komise označí v souladu s postupem stanoveným v článku 15 za strážce každý podnik poskytující hlavní služby platforem – s výjimkou středních, malých nebo mikropodniků, jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES –, který splňuje každý z požadavků odstavce 1 tohoto článku, ale nesplňuje žádnou z prahových hodnot uvedených v odstavci 2 tohoto článku.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) velikosti, včetně obratu a tržní kapitalizace, činnosti a postavení poskytovatele hlavních služeb platformy;

a) velikosti, včetně obratu a tržní kapitalizace, činnosti a postavení podniku poskytujícího hlavní služby platformy;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) překážkám vstupu vyplývajícím ze síťových účinků a výhod založených na datech, zejména týkajících se přístupu poskytovatele k osobním a neosobním údajům a jejich shromažďování nebo analytických kapacit;

c) překážkám vstupu vyplývajícím ze síťových účinků a výhod založených na datech, zejména týkajících se přístupu podniku k osobním a neosobním údajům a jejich shromažďování nebo analytických kapacit;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. d</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) úsporám z rozsahu a množství, z nichž má poskytovatel prospěch, a to i pokud jde o údaje;

d) úsporám z rozsahu a množství, z nichž má podnik prospěch, a to i pokud jde o údaje;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) stupni multihomingu mezi podnikatelskými uživateli;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. e b (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb) schopnosti podniku provádět konglomerátní strategie, zejména prostřednictvím vertikální integrace nebo významného pákového efektu na souvisejících trzích;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při posuzování vezme Komise v úvahu předpokládaný vývoj těchto hledisek.

Při posuzování vezme Komise v úvahu předpokládaný vývoj těchto hledisek, včetně jakékoli plánovaného spojení, které se týká jiného poskytovatele hlavních služeb platforem nebo jakýchkoli jiných služeb poskytovaných v digitálním odvětví.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud poskytovatel hlavní služby platformy, která splňuje kvantitativní prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, hrubě neplní vyšetřovací opatření nařízená Komisí, a to ani poté, co byl vyzván, aby v přiměřené lhůtě požadavky splnil a předložil připomínky, je Komise oprávněna uvedeného poskytovatele určit za strážce.

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 5</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud poskytovatel hlavní služby platformy, která nesplňuje kvantitativní prahové hodnoty uvedené v odstavci 2, hrubě nedodržuje vyšetřovací opatření nařízená Komisí a to i poté, co byl vyzván, aby vyhověl v přiměřené lhůtě a předložil připomínky, je Komise oprávněna určit uvedeného poskytovatele za strážce na základě dostupných údajů.

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 7</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. U každého strážce určeného podle odstavce 4 nebo 6 Komise určí příslušný podnik, ke kterému patří, a uvede příslušné hlavní služby platforem, které jsou poskytovány v rámci téhož podniku a které jednotlivě slouží jako důležitá brána pro podnikatelské uživatele k oslovení koncových uživatelů, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

7. U každého podniku učeného za strážce podle odstavce 4 nebo 6 Komise určí ve lhůtě stanovené podle odstavce 4 příslušné hlavní služby platforem, které jsou poskytovány v rámci téhož podniku a které jednotlivě slouží jako důležitá brána pro podnikatelské uživatele k oslovení koncových uživatelů, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b).

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 3 – odst. 8</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Strážce splní povinnosti stanovené v článcích 5 a 6 do šesti měsíců poté, co byla hlavní služba platformy zařazena na seznam podle odstavce 7 tohoto článku.

8. Strážce splní povinnosti stanovené v článcích 5 a 6 co nejdříve a v každém případě nejpozději do čtyř měsíců poté, co byla hlavní služba platformy zařazena na seznam podle odstavce 7 tohoto článku.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise pravidelně, nejméně však každé dva roky, přezkoumá, zda určení strážci nadále splňují požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1, nebo zda tyto požadavky splňují noví poskytovatelé hlavních služeb platforem. Pravidelný přezkum rovněž prověří, zda je třeba upravit seznam dotčených hlavních služeb platformy strážce.

2. Komise pravidelně, nejméně však každé tři roky, přezkoumá, zda určení strážci nadále splňují požadavky stanovené v čl. 3 odst. 1, a alespoň jednou za rok, zda tyto požadavky splňují nové hlavní služby platforem. Pravidelný přezkum rovněž prověří, zda je třeba upravit seznam dotčených hlavních služeb platformy strážce. Přezkum nemá na povinnosti strážce odkladný účinek.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise na základě tohoto přezkumu podle prvního pododstavce zjistí, že se změnily skutečnosti, na nichž bylo založeno určení poskytovatelů hlavních služeb platforem za strážce, přijme odpovídající rozhodnutí.

Pokud Komise na základě tohoto přezkumu podle prvního pododstavce zjistí, že se změnily skutečnosti, na nichž bylo založeno určení podniků poskytujících hlavní služby platforem za strážce, přijme odpovídající rozhodnutí.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 4 – odst. 3</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Komise průběžně zveřejňuje a aktualizuje seznam strážců a seznam hlavních služeb platforem, u nichž musí strážci plnit povinnosti stanovené v článcích 5 a 6.

3. Komise průběžně zveřejňuje a aktualizuje seznam podniků určených za strážce a seznam hlavních služeb platforem, u nichž musí strážci plnit povinnosti stanovené v článcích 5 a 6. Komise každoročně zveřejní zprávu, v níž uvede zjištění týkající se jejích monitorovacích činností, včetně dopadu na podnikatelské uživatele, zejména na malé a střední podniky, a na koncové uživatele, a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se musí zdržet kombinování osobních údajů získaných z určených hlavních služeb platforem s osobními údaji z jakýchkoli jiných služeb nabízených strážcem nebo s osobními údaji ze služeb třetích stran a zdržet se přihlašování koncových uživatelů k dalším službám strážce s cílem kombinovat osobní údaje, pokud nebyla koncovému uživateli předložena konkrétní možnost volby a nebyl poskytnut souhlas ve smyslu nařízení (EU) 2016/679; ; ;

a) se musí zdržet kombinování a křížového používání osobních údajů získaných z určených hlavních služeb platforem s osobními údaji z jakýchkoli jiných služeb nabízených strážcem nebo s osobními údaji ze služeb třetích stran a zdržet se přihlašování koncových uživatelů k dalším službám strážce s cílem kombinovat osobní údaje, pokud nebyla koncovému uživateli předložena výslovně a jasně konkrétní možnost volby a nebyl poskytnut souhlas ve smyslu nařízení (EU) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) musí podnikatelským uživatelům umožnit nabízet stejné produkty nebo služby koncovým uživatelům prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb třetí strany za ceny nebo za podmínek, které se liší od cen nebo podmínek nabízených prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb strážce;

b) nesmí uplatňovat smluvní podmínky, které podnikatelským uživatelům brání nabízet stejné produkty nebo služby koncovým uživatelům prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb třetí strany nebo prostřednictvím jejich vlastních přímých kanálů online prodeje za ceny nebo za podmínek, které se liší od cen nebo podmínek nabízených prostřednictvím online zprostředkovatelských služeb strážce;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) musí podnikatelským uživatelům umožnit propagovat nabídky pro koncové uživatele získané prostřednictvím hlavních služeb platforem a uzavírat smlouvy s těmito koncovými uživateli bez ohledu na to, zda za tímto účelem využívají hlavních služeb platforem strážce, či nikoli, a umožnit koncovým uživatelům přístup k obsahu, předplatnému, funkcím či jiným prvkům prostřednictvím služeb platforem a jejich využívání prostřednictvím softwarové aplikace podnikatelského uživatele, pokud koncoví uživatelé tyto položky získali od příslušného podnikatelského uživatele, aniž by využívali hlavních služeb platforem strážce;

c) musí podnikatelským uživatelům umožnit představovat a propagovat nabídky pro koncové uživatele, a to i za různých podmínek nákupu, získané prostřednictvím hlavních služeb platforem nebo prostřednictvím jiných kanálů a uzavírat smlouvy s těmito koncovými uživateli nebo přijímat platby za poskytované služby bez ohledu na to, zda za tímto účelem využívají hlavní služby platforem strážce;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) musí koncovým uživatelům umožnit, aby prostřednictvím hlavních služeb platforem strážce získávali a užívali obsah, předplatné, funkce nebo jiné prvky pomocí softwarové aplikace podnikatelského uživatele, a to i v případě, že koncoví uživatelé tyto prvky získali od příslušného podnikatelského uživatele, aniž by využívali hlavních služeb platforem strážce, ledaže strážce může prokázat, že takový přístup oslabuje ochranu údajů koncových uživatelů nebo kybernetickou bezpečnost;

</Amend><Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. d</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) nesmí podnikatelským uživatelům bránit a zabraňovat, aby upozorňovali příslušné orgány veřejné správy na otázky týkající se jakýchkoliv praktik strážců;

d) nesmí podnikatelským uživatelům nebo koncovým uživatelům přímo nebo nepřímo bránit a zabraňovat, aby upozorňovali příslušné orgány veřejné správy, včetně vnitrostátních soudů, na otázky týkající se jakýchkoliv praktik strážců;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. e</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) nesmí vyžadovat, aby podnikatelští uživatelé používali a nabízeli službu identifikace strážce nebo s ní spolupracovali v souvislosti se službami nabízenými podnikatelskými uživateli využívajícími hlavních služeb platformy strážce;

e) nesmí vyžadovat, aby podnikatelští uživatelé používali a nabízeli službu identifikace nebo jakoukoli další doplňkovou službu strážce nebo s ní spolupracovali v souvislosti se službami nabízenými podnikatelskými uživateli využívajícími hlavní služby platformy strážce;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. f</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) nesmí od podnikatelských nebo koncových uživatelů vyžadovat, aby se přihlásili k jakékoli jiné základní službě platformy určené podle článku 3 nebo té, která splňuje prahové hodnoty uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. b) nebo aby se na nich registrovali, a to jako podmínku pro přístup ke hlavním službám platforem určeným podle uvedeného článku nebo pro přihlášení do těchto služeb nebo registraci v nich;

f) nevyžaduje od podnikatelských nebo koncových uživatelů, aby se přihlásili k jakékoli jiné základní službě platformy nebo aby se na nich registrovali jako podmínku pro možnost využívat hlavní služby platforem určené podle uvedeného článku, mít k nim přístup nebo možnost přihlásit se do těchto služeb nebo registrovat se v nich;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) musí inzerentům a vydavatelům, kterým poskytuje reklamní služby, poskytnout na jejich žádost informace o ceně placené zadavatelem reklamy a vydavatelem, jakož i o částce nebo odměně hrazené vydavateli za zveřejnění dané reklamy a za každou z příslušných reklamních služeb poskytovaných strážcem.

g) musí inzerentům a vydavatelům nebo třetím stranám oprávněným inzerenty nebo vydavateli, kterým poskytuje digitální reklamní služby, poskytnout  bezplatně a v reálném čase kvalitní, účinný a nepřetržitý přístup ke kompletním informacím o viditelnosti a dostupnosti reklamního portfolia, včetně:

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod i (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

i) cenových podmínek týkajících se nabídek inzerentů a zprostředkovatelů reklamy;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod ii (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ii) cenotvorných mechanismů a schémat pro výpočet poplatků spolu s necenovými kritérii v rámci aukčního procesu;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod iii (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iii) ceny a poplatků hrazených inzerentem a vydavatelem, včetně veškerých slev a příplatků;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod iv (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

iv) částky a odměny hrazené vydavatelem za zveřejnění dané reklamy a

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g – bod v (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

v) částky a odměny hrazené vydavatelem za každou příslušnou reklamní službu poskytovanou strážcem.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga) v hospodářské soutěži s podnikatelskými uživateli nesmí používat jakékoli údaje, které nejsou veřejně dostupné a které jsou generovány prostřednictvím využívání nebo v souvislosti s využíváním příslušných hlavních služeb platforem nebo doplňkových služeb těmito podnikatelskými uživateli, včetně koncových uživatelů těchto podnikatelských uživatelů, kteří používají hlavní služby platforem nebo doplňkové služby, nebo které jsou poskytovány těmito podnikatelskými uživateli hlavních služeb platforem nebo doplňkových služeb nebo koncovými uživateli těchto podnikatelských uživatelů;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 5 – odst. 1 – písm. g b (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

gb) umožní, a to i technicky, koncovým uživatelům, aby mohli odinstalovat z operačního systému poskytovaného nebo fakticky ovládaného strážcem jakékoli předinstalované softwarové aplikace, tak snadno jako jakoukoli softwarovou aplikaci instalovanou koncovým uživatelem v jakékoli fázi, a aby mohli změnit výchozí nastavení operačního systému, která směrují koncové uživatele ke službám nebo produktům nabízeným strážcem, aniž by tím byla dotčena možnost, že by strážce omezil takové odinstalování v případě softwarových aplikací, které jsou nezbytné pro fungování operačního systému nebo zařízení a které nemohou být technicky nabízeny samostatně třetími stranami;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. a</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) se v hospodářské soutěži s podnikatelskými uživateli musí zdržet používání jakýchkoli údajů, které nejsou veřejně dostupné a které jsou generovány činností těchto podnikatelských uživatelů, včetně koncových uživatelů těchto podnikatelských uživatelů, těchto hlavních služeb platforem nebo poskytovaných těmito podnikatelskými uživateli hlavních služeb platforem nebo koncovými uživateli těchto podnikatelských uživatelů;

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) jedná-li se o jeho vlastní komerční zájmy a umístění reklamy třetí strany v jeho vlastních službách, nesmí kombinovat osobní údaje za účelem poskytování cílené nebo mikrocílené reklamy s výjimkou případů, kdy strážce od plnoletého koncového uživatele obdržel jasný, obnovený a informovaný souhlas v souladu s postupem stanoveným v nařízení (EU) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. b</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) musí koncovým uživatelům umožnit odinstalovat jakékoli softwarové aplikace, které jsou předinstalované v rámci hlavní služby platformy, aniž je dotčena možnost, aby strážce omezil odinstalování softwarových aplikací, které jsou nezbytné pro fungování operačního systému nebo zařízení a které třetí strany technicky nemohou samostatně nabídnout;

vypouští se

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. c</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) musí umožnit instalaci a účinné využívání softwarových aplikací nebo obchodů se softwarovými aplikacemi třetích stran, které používají operační systémy strážce nebo jsou s nimi interoperabilní, a umožnit přístup k těmto softwarovým aplikacím nebo obchodům se softwarovými aplikacemi jinými způsobem, než přes hlavní služby platformy tohoto strážce. Strážci není bráněno přijímat přiměřená opatření k zajištění toho, aby softwarové aplikace nebo obchody se softwarovými aplikacemi třetích stran neohrožovaly integritu hardwaru nebo operačního systému jím poskytovaného;

c) musí umožnit – a to i technicky – instalaci a účinné využívání softwarových aplikací nebo obchodů se softwarovými aplikacemi třetích stran, které používají operační systémy strážce nebo jsou s nimi interoperabilní, a umožnit přístup k těmto softwarovým aplikacím nebo obchodům se softwarovými aplikacemi jiným způsobem, než přes příslušné hlavní služby platformy tohoto strážce. Strážce případně vyzve koncové uživatele, aby se rozhodli, zda by se stahovaná aplikace nebo obchod s aplikacemi měly stát výchozím nastavením. Strážci není bráněno v tom, aby přijímal opatření, která jsou nutná a přiměřená k zajištění toho, aby softwarové aplikace nebo obchody se softwarovými aplikacemi třetích stran neohrožovaly integritu hardwaru nebo operačního systému poskytovaného strážcem nebo neoslabovaly ochranu údajů koncového uživatele nebo kybernetickou bezpečnost za předpokladu, že strážce tato nutná a přiměřená opatření řádně odůvodní.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. d</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) nesmí při určování pořadí zvýhodňovat služby a produkty nabízené samotným strážcem nebo jakoukoli třetí stranou patřící ke stejnému podniku oproti podobným službám nebo produktům třetí strany a musí uplatňovat spravedlivé a nediskriminační podmínky pořadí;

d) při určování pořadí nebo jiného nastavení nezvýhodňuje služby a produkty nabízené samotným strážcem nebo jakoukoli třetí stranou patřící ke stejnému podniku oproti podobným službám nebo produktům třetí strany a musí u takových služeb nebo produktů třetí strany uplatňovat transparentní, spravedlivé a nediskriminační podmínky;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. e</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) se musí zdržet technického omezování možnosti koncových uživatelů přecházet mezi různými softwarovými aplikacemi a službami a přihlašovat se k nim s použitím operačního systému strážce, a to i pokud jde o volbu poskytovatele přístupu k internetu pro koncové uživatele;

e) nesmí technicky ani jiným způsobem omezovat možnosti koncových uživatelů přecházet mezi různými softwarovými aplikacemi a službami, a to i pokud jde o volbu poskytovatele přístupu k internetu pro koncové uživatele;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. e a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) se musí zdržet praktik, které ztěžují koncovým uživatelům využití možnosti odhlásit se od hlavní služby platformy;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>126</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. f</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) musí podnikatelským uživatelům a poskytovatelům doplňkových služeb umožnit přístup a interoperabilitu se stejným operačním systémem, hardwarem nebo softwarovými prvky, které jsou dostupné nebo používané při poskytování jakýchkoli doplňkových služeb strážce;

f) musí podnikatelským uživatelům, poskytovatelům služeb a poskytovatelům hardwaru umožnit bezplatný přístup ke stejnému hardwaru a softwarovým prvkům, jakož i interoperabilitu s nimi, které jsou přístupné nebo je lze ovládat prostřednictvím operačního systému, pokud je tento systém určen podle čl. 3 odst. 7, a to k hardwaru a softwarovým prvkům, které jsou dostupné službám nebo hardwaru, jež poskytuje strážce. Poskytovatelům doplňkových služeb je dále umožněn přístup a interoperabilita se stejným operačním systémem, hardwarem nebo softwarovými prvky, které jsou dostupné doplňkovým službám poskytovaným strážcem, bez ohledu na to, zda jsou tyto softwarové prvky součástí operačního systému. Strážci není bráněno přijímat nezbytná opatření k zajištění toho, aby interoperabilita neohrožovala integritu operačního systému, hardwaru nebo softwarových prvků poskytovaných strážcem, ani neoslabovala ochranu údajů koncového uživatele nebo kybernetickou bezpečnost, pokud tato přiměřená opatření strážce řádně odůvodní.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>127</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) musí všem poskytovatelům interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech na jejich žádost bezplatně umožnit propojení s interpersonálními komunikačními službami nezávislými na číslech poskytovanými strážci, které jsou určeny podle čl. 3 odst. 7; propojení se poskytuje za objektivně stejných podmínek a za stejné kvality jako u propojení, které je dostupné nebo používané strážcem, jeho dceřinými společnostmi nebo jeho partnery, čímž se umožní funkční interakce s těmito službami a současně zaručí vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany osobních údajů;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>128</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. f b (nové)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fb) musí všem poskytovatelům služeb sociálních sítí na jejich žádost bezplatně umožnit propojení se službami sociálních sítí poskytovanými strážci, které jsou určeny podle čl. 3 odst. 7; propojení se poskytuje za objektivně stejných podmínek a za stejné kvality jako u propojení, které je dostupné nebo používané strážcem, jeho dceřinými společnostmi nebo jeho partnery, čímž se umožní funkční interakce s těmito službami a současně zaručí vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany osobních údajů; plnění této povinnosti podléhá upřesnění Komise podle čl. 10 odst. 2 písm. b);

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. g</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) musí poskytovat inzerentům a vydavatelům na jejich žádost a bezplatně přístup k nástrojům strážce pro měření výkonnosti a k informacím nezbytným k tomu, aby inzerenti a vydavatelé mohli provést vlastní nezávislé ověření reklamního inventáře;

g) musí poskytovat inzerentům a vydavatelům a třetím stranám oprávněným inzerenty a vydavateli na jejich žádost a bezplatně přístup k nástrojům strážce pro měření výkonnosti a k informacím nezbytným k tomu, aby inzerenti a vydavatelé mohli provést vlastní nezávislé ověření reklamního inventáře, včetně souhrnných i nesouhrnných údajů a údajů o výkonnosti, a to způsobem, který by inzerentům a vydavatelům umožnil provozovat vlastní nástroje pro ověřování a měření za účelem posouzení výkonnosti hlavních služeb poskytovaných strážci;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. h</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) musí zajistit účinnou přenositelnost údajů získaných činností podnikatelských nebo koncových uživatelů a zejména poskytnout koncovým uživatelům nástroje, které usnadní přenášení údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679, včetně poskytování nepřetržitého přístupu v reálném čase;

h) musí koncovým uživatelům nebo třetím stranám oprávněným koncovým uživatelem na jejich žádost a bezplatně zajistit účinnou přenositelnost údajů poskytnutých koncovým uživatelem nebo získaných jejich činností v souvislosti s využíváním příslušných základních služeb platformy a rovněž bezplatně poskytnout nástroje, které usnadní účinnost tohoto přenášení údajů v souladu s nařízením (EU) 2016/679, a to včetně poskytování nepřetržitého přístupu v reálném čase;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. i</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) musí poskytovat podnikatelským uživatelům nebo třetím stranám povoleným podnikatelským uživatelem bezplatný, účinný, vysoce kvalitní a nepřetržitý přístup v reálném čase a využívání souhrnných nebo nesouhrnných údajů, které jsou poskytovány nebo vytvářeny v souvislosti s využíváním příslušných hlavních služeb platformy podnikatelskými uživateli a koncovými uživateli, kteří využívají produkty nebo služby poskytované těmito podnikatelskými uživateli; v případě osobních údajů musí poskytovat přístup a možnost použití pouze tehdy, pokud jsou přímo spojeny s použitím, které koncový uživatel využívá v souvislosti s produkty nebo službami nabízenými příslušným podnikatelským uživatelem prostřednictvím příslušné hlavní služby platformy, a pokud se koncový uživatel rozhodne pro takové sdílení se souhlasem ve smyslu nařízení (EU) 2016/679;

i) musí poskytovat podnikatelským uživatelům nebo třetím stranám povoleným podnikatelským uživatelem na jejich žádost bezplatný a nepřetržitý přístup v reálném čase a využívání souhrnných a nesouhrnných údajů, které jsou poskytovány nebo vytvářeny v souvislosti s využíváním příslušných hlavních služeb platformy nebo doplňkových služeb, které nabízí strážce, podnikatelskými uživateli a koncovými uživateli, kteří využívají produkty nebo služby poskytované těmito podnikatelskými uživateli; na žádost podnikatelského uživatele mimo jiné poskytne možnost a nezbytné nástroje umožňující přístup k údajům „na místě“ a jejich analýzu, aniž by byl nutný transfer od strážce; v případě osobních údajů musí poskytovat přístup a možnost použití pouze tehdy, pokud jsou přímo spojeny s použitím, které koncový uživatel využívá v souvislosti s produkty nebo službami nabízenými příslušným podnikatelským uživatelem prostřednictvím příslušné hlavní služby platformy, a pokud se koncový uživatel rozhodne pro takové sdílení se souhlasem ve smyslu nařízení (EU) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 1 – písm. k</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) musí uplatňovat spravedlivé a nediskriminační všeobecné podmínky přístupu podnikatelských uživatelů k obchodu se softwarovými aplikacemi určeným podle článku 3 tohoto nařízení.

k) musí uplatňovat transparentní, spravedlivé, přiměřené a nediskriminační všeobecné podmínky přístupu podnikatelských uživatelů k jeho hlavním službám platformy určeným podle článku 3 tohoto nařízení, a podmínky, které nejsou méně příznivé než podmínky uplatňované vůči vlastním službám.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 6 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čl. 6 – odst. 2

Čl. 5 – odst. 2

2. Pro účely odst. 1 písm. a) zahrnují údaje, které nejsou veřejně dostupné, veškeré souhrnné a nesouhrnné údaje získané podnikatelskými uživateli, které lze odvodit z obchodních činností podnikatelských uživatelů nebo jejich zákazníků nebo prostřednictvím těchto činností v rámci hlavní služby platformy poskytované strážcem.

2. Pro účely odst. 1 písm.  ga) zahrnují údaje, které nejsou veřejně dostupné, veškeré souhrnné a nesouhrnné údaje získané podnikatelskými uživateli, které lze odvodit z obchodních činností podnikatelských uživatelů nebo jejich zákazníků nebo prostřednictvím těchto činností v rámci hlavní služby platformy nebo doplňkových služeb poskytovaných strážcem.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Opatření zavedená strážcem s cílem zajistit dodržování povinností stanovených v článcích 5 a 6 musí účinně dosahovat cíle příslušné povinnosti. Strážce zajistí, aby tato opatření byla prováděna v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES a s právními předpisy o kybernetické bezpečnosti, ochraně spotřebitele a bezpečnosti výrobků.

1. Strážce zavede účinná opatření, aby zajistil dodržování povinností stanovených v článcích 5 a 6, a je-li vyzván, aby tak učinil, pak toto dodržování doloží. Strážce zajistí, aby opatření, která zavádí, byla v souladu s nařízením (EU) 2016/679 a směrnicí 2002/58/ES a s právními předpisy o kybernetické bezpečnosti, ochraně spotřebitele a bezpečnosti výrobků, jakož i s požadavky na přístupnost pro osoby se zdravotním postižením v souladu se směrnicí 2019/882.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>135</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1 a (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Do šesti měsíců po svém jmenování a podle čl. 3 odst. 8 předloží strážce Komisi zprávu, v níž podrobně a transparentně popíše opatření zavedená k zajištění dodržování povinností stanovených v článcích 5 a 6. Tato zpráva se nejméně jednou ročně aktualizuje.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>136</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 1 b (nový)</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b. Spolu se zprávou uvedenou v odstavci 1a a ve stejné lhůtě poskytne strážce Komisi shrnutí své zprávy, které nemá důvěrnou povahu a které Komise neprodleně zveřejní. Toto shrnutí se aktualizuje nejméně jednou ročně podle podrobné zprávy.

 

S cílem splnit povinnosti uvedené v článku 6 a v případě, že má strážce odůvodněné pochybnosti o vhodné metodě nebo metodách jejich plnění, může strážce požádat Komisi o proces, v jehož rámci by obdržela a zpracovala žádosti o objasnění, a poté dále upřesnila příslušná opatření, která má strážce přijmout, aby účinně a přiměřeně tyto povinnosti splnil. Další upřesnění povinností stanovených v článku 6 se omezuje na otázky týkající se zajištění účinného a přiměřeného dodržování povinností. Komise se přitom může rozhodnout, že bude konzultovat třetí strany, jejichž názory považuje za nezbytné v souvislosti s opatřeními, která má strážce provést. Délka procesu nesmí přesáhnout dobu stanovenou v čl. 3 odst. 8 s možností prodloužení o dva měsíce podle uvážení Komise, pokud by dialog nebyl ukončen před uplynutím uvedené lhůty.

 

Komise si ponechává možnost rozhodnout, zda se do takového procesu zapojí, a to s náležitým ohledem na zásady rovného zacházení, proporcionality a spravedlivého procesu. Jestliže se Komise rozhodne zapojit se do takového procesu, poskytne příslušnému strážci písemné zdůvodnění. Na konci tohoto procesu může Komise rovněž rozhodnout, že upřesní opatření, která má dotčený strážce zavést a která vyplývají z ukončení tohoto procesu stanoveného v odstavci 1b.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>137</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 2</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise zjistí, že opatření, která má strážce v úmyslu provést podle odstavce 1 nebo která provedl, nezajišťují účinné dodržování příslušných povinností stanovených v článku 6, může rozhodnutím upřesnit opatření, která má dotčený strážce zavést. Komise přijme takové rozhodnutí do šesti měsíců od zahájení řízení podle článku 18.

2. Pokud Komise zjistí, že opatření, která má strážce v úmyslu provést podle odstavce 1 nebo která provedl, nezajišťují účinné dodržování příslušných povinností stanovených v článku 6, může rozhodnutím upřesnit opatření, která má dotčený strážce zavést. Komise přijme takové rozhodnutí co nejdříve, nejpozději však do čtyř měsíců po zahájení řízení podle článku 18.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 4</Article>

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Za účelem přijetí rozhodnutí podle odstavce 2 sdělí Komise svá předběžná zjištění do tří měsíců od zahájení řízení. V předběžných zjištěních Komise vysvětlí opatření, která zvažuje přijmout, nebo se domnívá, že by dotčený poskytovatel hlavních služeb platforem měl přijmout za účelem účinného řešení předběžných zjištění.

4. Za účelem přijetí rozhodnutí podle odstavce 2 sdělí Komise svá předběžná zjištění a co nejdříve zveřejní stručné shrnutí, v každém případě však nejpozději do dvou měsíců od zahájení řízení. V předběžných zjištěních Komise vysvětlí opatření, jejichž přijetí zvažuje, nebo se domnívá, že by dotčený poskytovatel hlavních služeb platforem měl přijmout za účelem účinného řešení předběžných zjištění. Komise může vyzvat zainteresované třetí strany, aby předložily své připomínky ve lhůtě, kterou Komise stanoví ve zveřejněném dokumentu. Při zveřejnění bere Komise v úvahu oprávněný zájem podniků chránit svá obchodní tajemství.

</Amend>

<Amend>Pozměňovací návrh  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Návrh nařízení</DocAmend>

<Article>Čl. 7 – odst. 7</Article>