Procedura : 2020/0374(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0332/2021

Teksty złożone :

A9-0332/2021

Debaty :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3

Głosowanie :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0499

<Date>{30/11/2021}30.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0332/2021</NoDocSe>
PDF 2109kWORD 720k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych)</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0842 – C9‑0419/2020 – 2020/0374(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Andreas Schwab</Depute>

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):

Stéphanie Yon‑Courtin, Komisja Gospodarcza i Monetarna

Carlos Zorrinho, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

(*)  Zaangażowane komisje – art. 57 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 OPINIA KOMISJI GOSPODARCZEJ I MONETARNEJ
 OPINIA KOMISJI PRZEMYSŁU, BADAŃ NAUKOWYCH I ENERGII
 OPINIA KOMISJI TRANSPORTU I TURYSTYKI
 OPINIA KOMISJI KULTURY I EDUKACJI
 OPINIA KOMISJI PRAWNEJ
 OPINIA KOMISJI WOLNOŚCI OBYWATELSKICH, SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych)

(COM(2020)0842 – C9‑0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

 uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2020)0842),

 uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0419/2020),

 uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

 uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 27 kwietnia 2021 r.[1],

 uwzględniając opinię Komitetu Regionów z 30 czerwca 2021 r.[2],

 uwzględniając art. 59 Regulaminu,

 uwzględniając opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Kultury i Edukacji, Komisji Prawnej oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A9-0332/2021),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Poprawka  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Usługi cyfrowe ogółem, a w szczególności platformy internetowe, odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, zwłaszcza na rynku wewnętrznym, ponieważ stwarzają nowe możliwości rynkowe w Unii i ułatwiają handel transgraniczny.

(1) Usługi cyfrowe ogółem, a w szczególności platformy internetowe, odgrywają coraz większą rolę w gospodarce, zwłaszcza na rynku wewnętrznym, ponieważ otwierają użytkownikom biznesowym dostęp do użytkowników końcowychcałej Unii i poza nią, ułatwiają handel transgraniczny, otwierając przed wieloma europejskimi przedsiębiorcami zupełnie nowe możliwości biznesowe w Unii z korzyścią dla unijnych konsumentów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Podstawowe usługi platformowe charakteryzują się jednocześnie wieloma cechami, które mogą być wykorzystywane przez ich dostawców. Do takich cech podstawowych usług platformowych należą m.in. ekstremalne korzyści skali, które często wynikają z niemal zerowych kosztów krańcowych pozyskiwania użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych. Inne cechy podstawowych usług platformowych to bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, znaczny stopień zależności zarówno użytkowników biznesowych, jak i użytkowników końcowych, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak stosowania przez użytkowników końcowych multihomingu do tego samego celu, integracja pionowa oraz zalety oparte na danych. Wszystkie te cechy w połączeniu z nieuczciwymi praktykami dostawców tych usług mogą w znacznym stopniu osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych, jak również wpłynąć na uczciwość stosunków handlowych między dostawcami takich usług a ich użytkownikami biznesowymi i użytkownikami końcowymi, co może doprowadzić do szybkiego zmniejszenia wyboru dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, które może mieć poważne konsekwencje w praktyce, a w rezultacie może sprawić, że dostawca tych usług uzyska status tzw. strażnika dostępu.

(2) Podstawowe usługi platformowe charakteryzują się jednocześnie wieloma cechami, które mogą być wykorzystywane przez ich dostawców. Do takich cech podstawowych usług platformowych należą m.in. ekstremalne korzyści skali, które często wynikają z niemal zerowych kosztów krańcowych pozyskiwania użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych. Inne cechy podstawowych usług platformowych to bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, znaczny stopień zależności zarówno użytkowników biznesowych, jak i użytkowników końcowych, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak stosowania przez użytkowników końcowych multihomingu do tego samego celu, integracja pionowa oraz zalety oparte na danych. Wszystkie te cechy w połączeniu z nieuczciwymi praktykami dostawców tych usług mogą w znacznym stopniu osłabić kontestowalność podstawowych usług platformowych, jak również wpłynąć na uczciwość stosunków handlowych między dostawcami takich usług a ich użytkownikami biznesowymi i użytkownikami końcowymi, co może doprowadzić do szybkiego zmniejszenia wyboru dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, które może mieć poważne konsekwencje w praktyce, a w rezultacie może sprawić, że dostawca tych usług uzyska status tzw. strażnika dostępu. Jednocześnie należy uznać, że usług świadczonych w celach niekomercyjnych, takich jak projekty oparte na współpracy, nie należy uznawać za usługi podstawowe do celów niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Połączenie tych cech strażników dostępu może prowadzić w wielu przypadkach do poważnego zachwiania równowagi w zakresie siły przetargowej, a w konsekwencji do nieuczciwych praktyk i warunków dla użytkowników biznesowych oraz użytkowników końcowych podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, ze szkodą dla cen, jakości, wyboru i innowacyjności w ramach tych usług.

(4) Połączenie tych cech strażników dostępu może prowadzić w wielu przypadkach do poważnego zachwiania równowagi w zakresie siły przetargowej, a w konsekwencji do nieuczciwych praktyk i warunków dla użytkowników biznesowych oraz użytkowników końcowych podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, ze szkodą dla cen, jakości, norm dotyczących prywatności i bezpieczeństwa, uczciwej konkurencji, wyboru i innowacyjności w ramach tych usług.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Strażnicy dostępu wywierają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, gdyż zapewniają dużej liczbie użytkowników biznesowych punkty dostępu umożliwiające im dotarcie do użytkowników końcowych w dowolnym miejscu w Unii i na różnych rynkach. Negatywny wpływ nieuczciwych praktyk na rynek wewnętrzny oraz szczególnie słaba kontestowalność podstawowych usług platformowych, w tym ich negatywne skutki społeczne i gospodarcze, skłoniły ustawodawców krajowych i sektorowe organy regulacyjne do podjęcia działań. Przyjęto już lub zaproponowano szereg krajowych rozwiązań regulacyjnych w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk i kontestowalności usług cyfrowych lub przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich. Stwarza to ryzyko rozbieżnych rozwiązań regulacyjnych, a tym samym rozdrobnienia rynku wewnętrznego, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów przestrzegania przepisów ze względu na różne zbiory krajowych wymogów regulacyjnych.

(6) Strażnicy dostępu wywierają znaczący wpływ na rynek wewnętrzny, gdyż zapewniają dużej liczbie użytkowników biznesowych punkty dostępu umożliwiające im dotarcie do użytkowników końcowych w dowolnym miejscu w Unii i na różnych rynkach. Negatywny wpływ nieuczciwych praktyk na rynek wewnętrzny oraz szczególnie słaba kontestowalność podstawowych usług platformowych, w tym ich negatywne skutki społeczne i gospodarcze, skłoniły ustawodawców krajowych i sektorowe organy regulacyjne do podjęcia działań. Przyjęto już na szczeblu krajowym lub zaproponowano szereg rozwiązań regulacyjnych w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk i kontestowalności usług cyfrowych lub przynajmniej w odniesieniu do niektórych z nich. Stwarza to ryzyko rozbieżnych rozwiązań regulacyjnych, a tym samym rozdrobnienia rynku wewnętrznego, co zwiększa ryzyko wzrostu kosztów przestrzegania przepisów ze względu na różne zbiory krajowych wymogów regulacyjnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Zbliżenie rozbieżnych przepisów krajowych powinno wyeliminować ograniczenia swobody świadczenia i odbioru usług, w tym usług detalicznych, na rynku wewnętrznym. Należy zatem ustanowić ukierunkowany zbiór zharmonizowanych przepisów bezwzględnie obowiązujących na poziomie Unii, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe, na których działają strażnicy dostępu, w ramach rynku wewnętrznego.

(8) Zbliżenie rozbieżnych przepisów krajowych powinno wyeliminować ograniczenia swobody świadczenia i odbioru usług, w tym usług detalicznych, na rynku wewnętrznym. Należy zatem ustanowić ukierunkowany zbiór zharmonizowanych zobowiązań prawnych na poziomie Unii, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe, na których działają strażnicy dostępu, w ramach rynku wewnętrznego, z korzyścią dla całej gospodarki Unii, a zwłaszcza unijnych konsumentów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 9</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Fragmentacji rynku wewnętrznego można skutecznie zapobiec jedynie wówczas, gdy państwa członkowskie nie będą mogły stosować przepisów krajowych, które odnoszą się do rodzajów przedsiębiorstw i usług objętych niniejszym rozporządzeniem. Jednocześnie, ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu uzupełnienie egzekwowania prawa konkurencji, należy doprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie narusza art. 101 i 102 TFUE, odpowiadających im krajowych reguł konkurencji i innych krajowych reguł konkurencji dotyczących jednostronnego postępowania, które opierają się na zindywidualizowanej ocenie pozycji rynkowych i postępowania, w tym jego prawdopodobnych skutków i dokładnego zakresu zabronionego postępowania, i które przewidują możliwość przedstawiania przez przedsiębiorstwa argumentów dotyczących wydajności i obiektywnego uzasadnienia danego postępowania. Stosowanie tych ostatnich zasad nie powinno jednak mieć wpływu na obowiązki nałożone na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz na ich jednolite i skuteczne stosowanie na rynku wewnętrznym.

(9) Fragmentacji rynku wewnętrznego można skutecznie zapobiec jedynie wówczas, gdy państwa członkowskie nie będą mogły ograniczać swobody strażników dostępu dodatkowymi przepisami lub obowiązkami w celu zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków. Nie uniemożliwia to państwom członkowskim nakładania takich samych, surowszych lub innych obowiązków na strażników dostępu, aby realizować uzasadniony interes publiczny, zgodnie z prawem Unii. Do uzasadnionych interesów publicznych mogą między innymi należeć ochrona konsumentów, walka z nieuczciwą konkurencją oraz wspieranie wolności i pluralizmu mediów, wolności wypowiedzi, a także różnorodności kulturowej lub językowej. Jednocześnie, ponieważ niniejsze rozporządzenie ma na celu uzupełnienie egzekwowania prawa konkurencji, należy doprecyzować, że niniejsze rozporządzenie nie narusza art. 101 i 102 TFUE, odpowiadających im krajowych reguł konkurencji i innych krajowych reguł konkurencji dotyczących jednostronnego postępowania, które opierają się na zindywidualizowanej ocenie pozycji rynkowych i postępowania, w tym jego prawdopodobnych skutków i dokładnego zakresu zabronionego postępowania, i które przewidują możliwość przedstawiania przez przedsiębiorstwa argumentów dotyczących wydajności i obiektywnego uzasadnienia danego postępowania. Stosowanie tych ostatnich zasad nie powinno jednak mieć wpływu na obowiązki i zakazy nałożone na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia oraz na ich jednolite i skuteczne stosowanie na rynku wewnętrznym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 10</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Art. 101 i 102 TFUE oraz odpowiadające im krajowe reguły konkurencji dotyczące antykonkurencyjnych praktyk wielostronnych i jednostronnych, jak również kontroli połączeń przedsiębiorstw, mają na celu ochronę niezakłóconej konkurencji na rynku. Niniejsze rozporządzenie służy osiągnięciu celu, który ma charakter uzupełniający, lecz różny od celu polegającego na ochronie niezakłóconej konkurencji na danym rynku, określonego w prawie konkurencji, czyli służy zapewnieniu, aby rynki, na których działają strażnicy dostępu, były i pozostały kontestowalne i uczciwe, niezależnie od faktycznych, prawdopodobnych lub domniemanych skutków zachowania danego strażnika dostępu objętego niniejszym rozporządzeniem dla konkurencji na danym rynku. Niniejsze rozporządzenie ma zatem na celu ochronę innego interesu prawnego niż te przepisy i powinno pozostawać bez uszczerbku dla ich stosowania.

(10) Art. 101 i 102 TFUE oraz odpowiadające im krajowe reguły konkurencji dotyczące antykonkurencyjnych praktyk wielostronnych i jednostronnych, jak również kontroli połączeń przedsiębiorstw, mają na celu ochronę niezakłóconej konkurencji na rynku. Niniejsze rozporządzenie służy osiągnięciu celu, który ma charakter uzupełniający, lecz różny od celu polegającego na ochronie niezakłóconej konkurencji na danym rynku, określonego w prawie konkurencji, czyli służy zapewnieniu, aby rynki, na których działają strażnicy dostępu, były i pozostały kontestowalne i uczciwe, oraz by chronić odnośne prawa użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, niezależnie od faktycznych, prawdopodobnych lub domniemanych skutków zachowania danego strażnika dostępu objętego niniejszym rozporządzeniem dla konkurencji na danym rynku. Niniejsze rozporządzenie ma zatem na celu ochronę innego interesu prawnego niż te przepisy i powinno pozostawać bez uszczerbku dla ich stosowania.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 11</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno również uzupełniać, bez uszczerbku dla ich stosowania, przepisy wynikające z innych aktów prawa Unii regulujących określone aspekty świadczenia usług objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/115026, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx/UE27 (akt o usługach cyfrowych), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67928, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79029, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/236630 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE31, jak również przepisy krajowe mające na celu egzekwowanie lub, w stosownych przypadkach, wdrożenie tych przepisów unijnych.

(11) Niniejsze rozporządzenie powinno również uzupełniać, bez uszczerbku dla ich stosowania, przepisy wynikające z innych aktów prawa Unii regulujących określone aspekty świadczenia usług objętych niniejszym rozporządzeniem, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/115026. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) xx/xx/UE (akt o usługach cyfrowych)27, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67928, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79029, dyrektywa 2002/58/WE, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/236630, dyrektywa (UE) 2019/882, dyrektywa (UE) 2018/1808 i dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2010/1331, dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE i dyrektywa Rady 93/13/EWG, jak również przepisy na szczeblu krajowym przyjęte zgodnie z przepisami unijnymi. Jeżeli chodzi w szczególności o przepisy dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych określone w rozporządzeniu (UE) 2016/679 i dyrektywie 2002/58/WE, niniejsze rozporządzenie stosuje się do nich i nie wywiera na nie wpływu.

__________________

__________________

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Dz.U. L 186 z 11.7.2019, s. 57).

27 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.

27 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).

29 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).

30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 35).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).

31 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 12</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Słaba kontestowalność i nieuczciwe praktyki w sektorze cyfrowym to problem, który w przypadku niektórych usług cyfrowych występuje częściej i jest wyraźniejszy niż w przypadku innych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozpowszechnionych i powszechnie wykorzystywanych usług cyfrowych, które przeważnie bezpośrednio pośredniczą między użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi i które najczęściej charakteryzują się takimi cechami jak ekstremalne korzyści skali, bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak multihomingu czy integracja pionowa. Często na danym rynku funkcjonuje tylko jeden duży dostawca tych usług cyfrowych lub bardzo ograniczona liczba takich dostawców. Wspomniani dostawcy podstawowych usług platformowych najczęściej występują w roli strażników dostępu dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, co ma poważne konsekwencje, ponieważ dostawcy ci zyskują zdolność łatwego ustalania warunków handlowych w sposób jednostronny i ze szkodą dla swoich użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. W związku z tym należy skoncentrować się wyłącznie na tych usługach cyfrowych, z których najpowszechniej korzystają użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi, oraz na tych, w przypadku których obecne warunki rynkowe świadczą o tym, iż obawy dotyczące słabej kontestowalności i nieuczciwych praktyk ze strony strażników dostępu są wyraźniejsze i bardziej naglące z punktu widzenia rynku wewnętrznego.

(12) Słaba kontestowalność i nieuczciwe praktyki w sektorze cyfrowym to problem, który w przypadku niektórych usług cyfrowych występuje częściej i jest wyraźniejszy niż w przypadku innych usług. Dotyczy to w szczególności szeroko rozpowszechnionych i powszechnie wykorzystywanych usług cyfrowych, które przeważnie bezpośrednio pośredniczą między użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi i które najczęściej charakteryzują się takimi cechami jak ekstremalne korzyści skali, bardzo silne efekty sieciowe, zdolność łączenia wielu użytkowników biznesowych z wieloma użytkownikami końcowymi dzięki wielostronności tych usług, efekty uzależnienia od jednego dostawcy, brak multihomingu czy integracja pionowa. Często na danym rynku funkcjonuje tylko jeden duży dostawca tych usług cyfrowych lub bardzo ograniczona liczba takich dostawców. Wspomniani dostawcy podstawowych usług platformowych najczęściej występują w roli strażników dostępu dla użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, co ma poważne konsekwencje, ponieważ dostawcy ci zyskują zdolność łatwego ustalania warunków handlowych w sposób jednostronny i ze szkodą dla swoich użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. W związku z tym należy skoncentrować się wyłącznie na tych usługach cyfrowych, z których najpowszechniej korzystają użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi, oraz na tych, w przypadku których obawy dotyczące słabej kontestowalności i nieuczciwych praktyk ze strony strażników dostępu są wyraźniejsze i bardziej naglące z punktu widzenia rynku wewnętrznego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 13</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W szczególności usługi pośrednictwa internetowego, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne, internetowe serwisy społecznościowe, usługi platformy udostępniania wideo, usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów, usługi w chmurze i internetowe usługi reklamowe mogą mieć wpływ zarówno na dużą liczbę użytkowników końcowych, jak i na przedsiębiorstwa, co pociąga za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk biznesowych. W związku z tym należy je uwzględnić w definicji podstawowych usług platformowych i objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. Usługi pośrednictwa internetowego mogą również występować w dziedzinie usług finansowych i mogą pośredniczyć w świadczeniu takich usług lub być wykorzystywane do świadczenia takich usług, których niewyczerpujący wykaz zawiera załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/153532. W pewnych okolicznościach pojęcie użytkowników końcowych powinno obejmować użytkowników, których tradycyjnie uznaje się za użytkowników biznesowych, ale którzy w danej sytuacji nie korzystają z podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów lub usług innym użytkownikom końcowym, takich jak na przykład przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze do własnych celów.

(13) W szczególności usługi pośrednictwa internetowego, wyszukiwarki internetowe, systemy operacyjne takie jak inteligentne urządzenia, internet rzeczy lub usługi cyfrowe wbudowane w pojazdy, internetowe serwisy społecznościowe, usługi platformy udostępniania wideo, usługi łączności interpersonalnej niewykorzystujące numerów, usługi w chmurze, usługi asystenta wirtualnego, przeglądarki internetowe, telewizja hybrydowa i internetowe usługi reklamowe mogą mieć wpływ zarówno na dużą liczbę użytkowników końcowych, jak i na przedsiębiorstwa, co pociąga za sobą ryzyko nieuczciwych praktyk biznesowych. W związku z tym należy je uwzględnić w definicji podstawowych usług platformowych i objąć zakresem niniejszego rozporządzenia. Usługi pośrednictwa internetowego mogą również występować w dziedzinie usług finansowych i mogą pośredniczyć w świadczeniu takich usług lub być wykorzystywane do świadczenia takich usług, których niewyczerpujący wykaz zawiera załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/153532. W pewnych okolicznościach pojęcie użytkowników końcowych powinno obejmować użytkowników, których tradycyjnie uznaje się za użytkowników biznesowych, ale którzy w danej sytuacji nie korzystają z podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów lub usług innym użytkownikom końcowym, takich jak na przykład przedsiębiorstwa korzystające z usług w chmurze do własnych celów.

__________________

__________________

32 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1.

32 Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego, Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Szereg innych usług pomocniczych, takich jak usługi identyfikacji lub usługi płatnicze oraz usługi techniczne, które wspierają świadczenie usług płatniczych, może być świadczonych przez strażników dostępu wraz z podstawowymi usługami platformowymi. Ponieważ strażnicy dostępu często udostępniają portfel swoich usług jako część zintegrowanego ekosystemu, do którego nie mają dostępu, a przynajmniej nie na równych warunkach, zewnętrzni dostawcy takich usług pomocniczych, i mogą powiązać dostęp do podstawowej usługi platformowej ze świadczeniem co najmniej jednej usługi pomocniczej, strażnicy dostępu prawdopodobnie będą mieli większe możliwości i motywację do rozszerzenia swojej siły rynkowej z podstawowych usług platformowych na te usługi pomocnicze, ze szkodą dla możliwości wyboru i dla kontestowalności tych usług.

(14) Szereg innych usług pomocniczych, takich jak usługi identyfikacji, usługi płatnicze, usługi techniczne, które wspierają świadczenie usług płatniczych, lub usługi płatnicze wewnątrz aplikacji, może być świadczonych przez strażników dostępu wraz z podstawowymi usługami platformowymi. Ponieważ strażnicy dostępu często udostępniają portfel swoich usług jako część zintegrowanego ekosystemu, do którego nie mają dostępu, a przynajmniej nie na równych warunkach, zewnętrzni dostawcy takich usług pomocniczych, i mogą powiązać dostęp do podstawowej usługi platformowej ze świadczeniem co najmniej jednej usługi pomocniczej, strażnicy dostępu prawdopodobnie będą mieli większe możliwości i motywację do rozszerzenia swojej siły rynkowej z podstawowych usług platformowych na te usługi pomocnicze, ze szkodą dla możliwości wyboru i dla kontestowalności tych usług.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 20</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Bardzo wysoka liczba użytkowników biznesowych, którzy są zależni od podstawowej usługi platformowej, aby dotrzeć do bardzo wysokiej liczby aktywnych miesięcznie użytkowników końcowych, umożliwia dostawcy tej usługi wpływanie na działalność znacznej części użytkowników biznesowych na swoją korzyść oraz zasadniczo wskazuje, że dostawca pełni funkcję ważnego punktu dostępu. Należy ustalić odpowiednie poziomy tych wartości stanowiące znaczny odsetek całej ludności Unii, jeśli chodzi o użytkowników końcowych, oraz całej populacji przedsiębiorstw korzystających z platform, aby określić próg dla użytkowników biznesowych.

(20) Bardzo wysoka liczba użytkowników biznesowych, którzy są zależni od podstawowej usługi platformowej, aby dotrzeć do bardzo wysokiej liczby miesięcznych użytkowników końcowych, umożliwia dostawcy tej usługi wpływanie na działalność znacznej części użytkowników biznesowych na swoją korzyść oraz zasadniczo wskazuje, że dostawca pełni funkcję ważnego punktu dostępu. Należy ustalić odpowiednie poziomy tych wartości stanowiące znaczny odsetek całej ludności Unii, jeśli chodzi o użytkowników końcowych, oraz całej populacji przedsiębiorstw korzystających z platform, aby określić próg dla użytkowników biznesowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 21</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Ugruntowana i trwała pozycja w zakresie prowadzonej działalności lub przewidywalne osiągnięcie takiej pozycji w przyszłości występuje zwłaszcza wtedy, gdy kontestowalność pozycji dostawcy podstawowej usługi platformowej jest ograniczona. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy dostawca świadczy podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich na rzecz bardzo wysokiej liczby użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych przez co najmniej trzy lata.

(21) Ugruntowana i trwała pozycja w zakresie prowadzonej działalności lub przewidywalne osiągnięcie takiej pozycji w przyszłości występuje zwłaszcza wtedy, gdy kontestowalność pozycji dostawcy podstawowej usługi platformowej jest ograniczona. Może się tak zdarzyć wówczas, gdy dostawca świadczy podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich na rzecz bardzo wysokiej liczby użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych przez co najmniej trzy lata. W załączniku do niniejszego rozporządzenia należy przedstawić wykaz wskaźników stosowanych przez dostawców podstawowych usług platformowych przy pomiarze miesięcznym użytkowników końcowych i rocznym użytkowników biznesowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 22</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Na takie progi mogą mieć wpływ zmiany na rynku i rozwój techniczny. Komisja powinna być zatem uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku progu odnoszącego się do kapitalizacji rynkowej, który powinien być indeksowany w odpowiednich odstępach czasowych.

(22) Na takie progi mogą mieć wpływ zmiany na rynku i rozwój techniczny. Komisja powinna być zatem uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe, aktualizacji wykazu wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Jest to szczególnie istotne w przypadku progu odnoszącego się do kapitalizacji rynkowej, który powinien być indeksowany w odpowiednich odstępach czasowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 23</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Dostawcy podstawowych usług platformowych, którzy spełniają progi ilościowe, ale są w stanie przedstawić dostatecznie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że w okolicznościach, w których dana podstawowa usługa platformowa funkcjonuje, nie spełniają oni obiektywnych wymogów dotyczących wyznaczenia jako strażnik dostępu, nie powinni być wyznaczani bezpośrednio, lecz wyłącznie pod warunkiem przeprowadzenia dalszego badania. Ciężar przedstawienia dowodu na to, że domniemanie wynikające ze spełnienia progów ilościowych nie powinno mieć zastosowania do konkretnego dostawcy, powinien spoczywać na tym dostawcy. W swojej ocenie Komisja powinna uwzględniać jedynie te elementy, które są bezpośrednio związane z wymogami dotyczącymi wyznaczenia jako strażnik dostępu, mianowicie czy jest to ważny punkt dostępu obsługiwany przez dostawcę wywierającego znaczący wpływ na rynek wewnętrzny oraz o ugruntowanej i trwałej pozycji – faktycznej albo przewidywalnej. Każde uzasadnienie ze względów gospodarczych mające na celu wykazanie przyrostów wydajności wynikających z konkretnego rodzaju postępowania dostawcy podstawowych usług platformowych należy odrzucać, ponieważ nie jest ono istotne w kontekście wyznaczenia jako strażnik dostępu. Komisja powinna być w stanie podjąć decyzję na podstawie progów ilościowych, gdy dostawca znacznie utrudnia badanie, nie stosując się do środków wdrożonych przez Komisję w ramach badania.

(23) Dostawcy podstawowych usług platformowych powinni być w stanie wykazać, że pomimo spełnienia progów ilościowych, ze względu na wyjątkowe okoliczności, w których dana podstawowa usługa platformowa funkcjonuje, nie spełniają oni obiektywnych wymogów, aby zostać strażnikami dostępu. W tym celu powinni być w stanie przedstawić wystarczająco przekonujące argumenty. Ciężar przedstawienia przekonującego dowodu na to, że domniemanie wynikające ze spełnienia progów ilościowych nie powinno mieć zastosowania do konkretnego dostawcy, powinien spoczywać na tym dostawcy. Komisja powinna być w stanie podjąć decyzję na podstawie progów ilościowych i dostępnych faktów, gdy dostawca znacznie utrudnia badanie, nie stosując się do środków wdrożonych przez Komisję w ramach badania. Ze względu na zwiększenie przejrzystości rynku Komisja może wymagać, aby informacje dotyczące użytkowników biznesowych i końcowych były weryfikowane przez dostawców usług pomiaru liczby odbiorców będących podmiotami trzecimi, uprawnionych do świadczenia takich usług zgodnie z normami rynkowymi i kodeksami postępowania obowiązującymi w Unii Europejskiej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 29</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Wyznaczeni strażnicy dostępu powinni spełniać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do każdej z podstawowych usług platformowych wymienionych w odpowiedniej decyzji o wyznaczeniu. Przepisy bezwzględnie obowiązujące powinny mieć zastosowanie z uwzględnieniem w stosownych przypadkach konglomeratowego charakteru pozycji strażników dostępu. Ponadto środki wdrażające, które Komisja może w drodze decyzji nałożyć na strażnika dostępu w następstwie dialogu regulacyjnego, powinny zostać zaprojektowane w efektywny sposób, z uwzględnieniem cech podstawowych usług platformowych, a także możliwego ryzyka obchodzenia przepisów oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności i z poszanowaniem praw podstawowych odnośnych przedsiębiorstw oraz osób trzecich.

(29) Wyznaczeni strażnicy dostępu powinni spełniać obowiązki określone w niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu do każdej z podstawowych usług platformowych wymienionych w odpowiedniej decyzji o wyznaczeniu. Przepisy bezwzględnie obowiązujące powinny mieć zastosowanie z uwzględnieniem w stosownych przypadkach konglomeratowego charakteru pozycji strażników dostępu. Ponadto środki wdrażające, które Komisja może w drodze decyzji nałożyć na strażnika dostępu, powinny zostać zaprojektowane w efektywny sposób, z uwzględnieniem cech podstawowych usług platformowych, a także możliwego ryzyka obchodzenia przepisów oraz zgodnie z zasadą proporcjonalności i z poszanowaniem praw podstawowych odnośnych przedsiębiorstw oraz osób trzecich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 30</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Bardzo szybko zmieniający się i złożony pod względem technologicznym charakter podstawowych usług platformowych wymaga dokonywania regularnego przeglądu statusu strażników dostępu, w tym tych, w przypadku których przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości osiągną ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej działalności. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom rynku, w tym strażnikom dostępu, wymaganą pewność odnośnie do mających zastosowanie zobowiązań prawnych, konieczne jest wyznaczenie terminu na przeprowadzenie takich regularnych przeglądów. Ważne jest również przeprowadzanie takich przeglądów regularnie, nie rzadziej niż co dwa lata.

(30) Bardzo szybko zmieniający się i złożony pod względem technologicznym charakter podstawowych usług platformowych wymaga dokonywania regularnego przeglądu statusu strażników dostępu, w tym tych, w przypadku których przewiduje się, że w niedalekiej przyszłości osiągną ugruntowaną i trwałą pozycję w zakresie prowadzonej działalności. Aby zapewnić wszystkim uczestnikom rynku, w tym strażnikom dostępu, wymaganą pewność odnośnie do mających zastosowanie zobowiązań prawnych, konieczne jest wyznaczenie terminu na przeprowadzenie takich regularnych przeglądów. Ważne jest również przeprowadzanie takich przeglądów regularnie, nie rzadziej niż co rok.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 31</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Aby zapewnić skuteczność przeglądu statusu strażnika dostępu, jak również możliwość dostosowywania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, strażnicy dostępu powinni informować Komisję o wszystkich swoich planowanych i zakończonych przejęciach innych dostawców podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym. Takie informacje powinny nie tylko być przydatne we wspomnianym powyżej procesie przeglądu dotyczącym statusu poszczególnych strażników dostępu, ale zapewnią również informacje o kluczowym znaczeniu dla monitorowania ogólniejszych tendencji w zakresie kontestowalności w sektorze cyfrowym, w związku z czym mogą być użytecznym elementem do rozważenia w kontekście badań rynku przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu.

(31) Aby zapewnić skuteczność przeglądu statusu strażnika dostępu, jak również możliwość dostosowywania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, strażnicy dostępu powinni informować Komisję o wszystkich swoich planowanych i zakończonych przejęciach innych dostawców podstawowych usług platformowych lub jakichkolwiek innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym. Takie informacje powinny nie tylko być przydatne we wspomnianym powyżej procesie przeglądu dotyczącym statusu poszczególnych strażników dostępu, ale zapewnią również informacje o kluczowym znaczeniu dla monitorowania ogólniejszych tendencji w zakresie kontestowalności w sektorze cyfrowym, w związku z czym mogą być użytecznym elementem do rozważenia w kontekście badań rynku przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu. Komisja powinna poinformować właściwe organy krajowe o takich zgłoszeniach. Informacja może zostać wykorzystana, aby uruchomić system odsyłania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 139/2004.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 32</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Aby zabezpieczyć uczciwość i kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, konieczne jest ustanowienie w sposób jasny i jednoznaczny zbioru zharmonizowanych obowiązków w odniesieniu do tych usług. Takie przepisy są potrzebne, aby zniwelować ryzyko dotyczące szkodliwych skutków nieuczciwych praktyk stosowanych przez strażników dostępu, z korzyścią dla środowiska biznesowego, w którym świadczone są przedmiotowe usługi, z korzyścią dla użytkowników i wreszcie z korzyścią dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się i dynamiczny charakter rynków cyfrowych oraz znaczącą siłę gospodarczą strażników dostępu, ważne jest, aby obowiązki te były skutecznie stosowane i nie były obchodzone. Aby to osiągnąć, przedmiotowe obowiązki powinny mieć zastosowanie do wszelkich praktyk strażnika dostępu, niezależnie od ich formy i niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny, o ile dana praktyka odpowiada rodzajowi praktyki, którego dotyczy jeden z obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

(32) Aby zabezpieczyć uczciwość i kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, konieczne jest ustanowienie w sposób jasny i jednoznaczny zbioru zharmonizowanych obowiązków w odniesieniu do tych usług. Takie przepisy są potrzebne, aby zniwelować ryzyko dotyczące szkodliwych skutków nieuczciwych praktyk stosowanych przez strażników dostępu, z korzyścią dla środowiska biznesowego, w którym świadczone są przedmiotowe usługi, z korzyścią dla użytkowników i wreszcie z korzyścią dla całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę szybko zmieniający się i dynamiczny charakter rynków cyfrowych oraz znaczącą siłę gospodarczą strażników dostępu, ważne jest, aby obowiązki te były skutecznie stosowane i nie były obchodzone. Aby to osiągnąć, przedmiotowe obowiązki powinny mieć zastosowanie do wszelkich postępowań strażnika dostępu, niezależnie od ich formy i niezależnie od tego, czy mają one charakter umowny, komercyjny, techniczny czy jakikolwiek inny, o ile może ono w praktyce mieć cel lub skutek równoważny z praktykami, które są zakazane na mocy niniejszego rozporządzenia. Takim postepowaniem może być projekt technologiczny stosowany przez strażnika dostępu, przedstawianie użytkownikom końcowym opcji wyboru w sposób, który nie jest neutralny, lub wykorzystywanie struktury, funkcji lub sposobu obsługi interfejsu użytkownika lub jego części w celu podważenia lub ograniczenia autonomii użytkownika, możliwości podejmowania decyzji lub wyboru.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 33</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) Obowiązki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są ograniczone do tego, co jest niezbędne i uzasadnione, aby rozwiązać kwestię nieuczciwości zidentyfikowanych praktyk strażników dostępu oraz aby zapewnić kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu. W związku z tym nałożone obowiązki powinny odpowiadać tym praktykom, które uznaje się za nieuczciwe, biorąc pod uwagę cechy sektora cyfrowego oraz gdy z doświadczenia zdobytego na przykład w zakresie egzekwowania unijnych reguł konkurencji wynika, że mają one szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. Ponadto konieczne jest przewidzenie możliwości dialogu regulacyjnego ze strażnikami dostępu w celu dostosowania tych obowiązków, które prawdopodobnie będą wymagały szczególnych środków wdrażających w celu zapewnienia ich skuteczności i proporcjonalności. Wspomniane obowiązki powinny być aktualizowane wyłącznie po dokładnym zbadaniu charakteru i wpływu konkretnych praktyk, które to praktyki mogły zostać niedawno zidentyfikowane – w następstwie dogłębnego badania – jako nieuczciwe lub ograniczające kontestowalność w ten sam sposób, co nieuczciwe praktyki określone w niniejszym rozporządzeniu, podczas gdy potencjalnie nie są one objęte zakresem obecnego zbioru obowiązków.

(33) Obowiązki ustanowione w niniejszym rozporządzeniu są ograniczone do tego, co jest niezbędne i uzasadnione, aby rozwiązać kwestię nieuczciwości zidentyfikowanych praktyk strażników dostępu oraz aby zapewnić kontestowalność podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu. W związku z tym nałożone obowiązki powinny odpowiadać tym praktykom, które uznaje się za nieuczciwe, biorąc pod uwagę cechy sektora cyfrowego oraz gdy z doświadczenia zdobytego na przykład w zakresie egzekwowania unijnych reguł konkurencji wynika, że mają one szczególnie negatywny bezpośredni wpływ na użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych. Obowiązki określone w rozporządzeniu powinny uwzględniać charakter świadczonych podstawowych usług platformowych oraz różne istniejące modele biznesowe. Ponadto konieczne jest przewidzenie możliwości dialogu regulacyjnego ze strażnikami dostępu w celu dostosowania tych obowiązków, które prawdopodobnie będą wymagały szczególnych środków wdrażających w celu zapewnienia ich skuteczności i proporcjonalności. Wspomniane obowiązki powinny być aktualizowane wyłącznie po dokładnym zbadaniu charakteru i wpływu konkretnych praktyk, które to praktyki mogły zostać niedawno zidentyfikowane jako nieuczciwe lub ograniczające kontestowalność w ten sam sposób, co nieuczciwe praktyki określone w niniejszym rozporządzeniu, podczas gdy potencjalnie nie są one objęte zakresem obecnego zbioru obowiązków.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 36</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Postępowanie polegające na łączeniu danych użytkowników końcowych z różnych źródeł lub na logowaniu użytkowników do różnych usług oferowanych przez strażników dostępu daje strażnikom dostępu potencjalne korzyści wynikające z nagromadzenia danych, tym samym podnosząc bariery wejścia. W celu zapewnienia, aby strażnicy dostępu nie osłabiali nieuczciwie kontestowalności podstawowych usług platformowych, powinni oni umożliwiać swoim użytkownikom końcowym możliwość swobodnego wybrania takich praktyk biznesowych, oferując mniej spersonalizowane rozwiązanie alternatywne. Możliwość ta powinna obejmować wszystkie możliwe źródła danych osobowych, w tym usługi własne strażnika dostępu, jak również strony internetowe osób trzecich, oraz powinna być z wyprzedzeniem przedstawiana użytkownikowi końcowemu w sposób wyraźny, jasny i bezpośredni.

(36) Postępowanie polegające na łączeniu danych użytkowników końcowych z różnych źródeł lub na logowaniu użytkowników do różnych usług oferowanych przez strażników dostępu daje strażnikom dostępu potencjalne korzyści wynikające z nagromadzenia danych, tym samym podnosząc bariery wejścia. W celu zapewnienia, aby strażnicy dostępu nie osłabiali nieuczciwie kontestowalności podstawowych usług platformowych, powinni oni umożliwiać swoim użytkownikom końcowym możliwość swobodnego wybrania takich praktyk biznesowych, oferując mniej spersonalizowane, ale równoważne, rozwiązanie alternatywne. Mniej spersonalizowana alternatywa nie powinna być różna lub pogorszona w porównaniu z usługą oferowaną użytkownikom końcowym, którzy wyrażają zgodę na łączenie ich danych osobowych. Możliwość ta powinna obejmować wszystkie możliwe źródła danych osobowych, w tym usługi własne strażnika dostępu, jak również strony internetowe osób trzecich, oraz powinna być z wyprzedzeniem przedstawiana użytkownikowi końcowemu w sposób wyraźny, jasny i bezpośredni.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 36 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36a) Małoletni zasługują na szczególną ochronę ich danych osobowych, w szczególności jeśli chodzi o ich wykorzystywanie do celów marketingowych lub tworzenia profili osobowości lub użytkowników oraz gromadzenia danych osobowych. Dlatego dane osobowe małoletnich zebrane lub w inny sposób wygenerowane przez strażników dostępu nie mogą być przetwarzane do celów handlowych, takich jak marketing bezpośredni, profilowanie czy reklama ukierunkowana behawioralnie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 36 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(36b) Aby zagwarantować użytkownikom końcowym sprawiedliwy wybór, odmowa zgody nie powinna być trudniejsza niż udzielenie zgody. Ponadto, aby chronić prawa i swobody użytkowników końcowych, przetwarzanie danych osobowych do celów reklamowych powinno odbywać się zgodnie z wymogami minimalizacji danych, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2016/679. Także przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopogląd bądź przynależność do związków zawodowych, a także dane dotyczące zdrowia lub życia seksualnego albo orientacji seksualnej powinno być ściśle ograniczone i podlegać odpowiednim zabezpieczeniom określonym w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 37</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Ze względu na swoją pozycję strażnicy dostępu mogą w określonych przypadkach ograniczać użytkownikom biznesowym swoich usług pośrednictwa internetowego możliwość oferowania ich towarów lub usług użytkownikom końcowym na korzystniejszych warunkach, w tym cenowych, za pośrednictwem innych usług pośrednictwa internetowego. Takie ograniczenia w znacznym stopniu zniechęcają użytkowników biznesowych danych strażników dostępu do korzystania z alternatywnych usług pośrednictwa internetowego, co zmniejsza kontestowalność między platformami, a w konsekwencji ogranicza wybór alternatywnych internetowych kanałów pośrednictwa dla użytkowników końcowych. W celu zapewnienia, aby użytkownicy biznesowi usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażników dostępu mogli swobodnie wybierać alternatywne usługi pośrednictwa internetowego i różnicować warunki, na jakich oferują swoje produkty lub usługi użytkownikom końcowym, nie należy akceptować stosowania przez strażników dostępu praktyki polegającej na ograniczaniu użytkownikom biznesowym możliwości różnicowania warunków handlowych, w tym cenowych. Takie ograniczenie powinno mieć zastosowanie do każdego środka o równoważnym skutku, takiego jak na przykład zwiększone stawki prowizji lub skreślenie z listy ofert użytkowników biznesowych.

(37) Ze względu na swoją pozycję strażnicy dostępu mogą, w określonych przypadkach, poprzez narzucanie warunków umownych, ograniczać użytkownikom biznesowym swoich usług pośrednictwa internetowego możliwość oferowania ich towarów lub usług użytkownikom końcowym na korzystniejszych warunkach, w tym cenowych, za pośrednictwem innych usług pośrednictwa internetowego lub bezpośrednich kanałów biznesowych. Takie ograniczenia w znacznym stopniu zniechęcają użytkowników biznesowych danych strażników dostępu do korzystania z alternatywnych usług pośrednictwa internetowego lub bezpośrednich kanałów dystrybucji, co zmniejsza kontestowalność między platformami, a w konsekwencji ogranicza wybór alternatywnych internetowych kanałów pośrednictwa dla użytkowników końcowych. W celu zapewnienia, aby użytkownicy biznesowi usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażników dostępu mogli swobodnie wybierać alternatywne usługi pośrednictwa internetowego lub inne bezpośrednie kanały dystrybucji i różnicować warunki, na jakich oferują swoje produkty lub usługi użytkownikom końcowym, nie należy akceptować stosowania przez strażników dostępu praktyki polegającej na ograniczaniu użytkownikom biznesowym możliwości różnicowania warunków handlowych, w tym cenowych. Takie ograniczenie powinno mieć zastosowanie do każdego środka o równoważnym skutku, takiego jak na przykład zwiększone stawki prowizji lub skreślenie z listy ofert użytkowników biznesowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 38</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) Aby zapobiec dalszemu zwiększeniu swojej zależności od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, użytkownicy biznesowi tych strażników dostępu powinni mieć swobodę promowania i wybierania kanału dystrybucji, który uważają za najbardziej odpowiedni w kontaktach z dowolnymi użytkownikami końcowymi, których ci użytkownicy biznesowi już pozyskali za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu. Z kolei użytkownicy końcowi również powinni mieć swobodę wyboru ofert takich użytkowników biznesowych oraz zawierania z nimi umów albo za pośrednictwem podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, w stosownych przypadkach, albo korzystając z bezpośredniego kanału dystrybucji użytkownika biznesowego lub innej pośredniego kanału dystrybucji, z którego taki użytkownik biznesowy może korzystać. Powinno to mieć zastosowanie do promowania ofert i zawierania umów pomiędzy użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi. Ponadto nie należy podważać ani ograniczać możliwości swobodnego nabywania przez użytkowników końcowych treści, abonamentów, funkcji lub innych pozycji poza podstawowymi usługami platformowymi strażnika dostępu. W szczególności należy unikać sytuacji, w której strażnicy dostępu ograniczają użytkownikom końcowym dostęp do takich usług i możliwość korzystania z nich za pośrednictwem aplikacji działającej na ich podstawowej usłudze platformowej. Na przykład abonentom treści internetowych zakupionych poza aplikacją do pobrania lub zakupionych w sklepie z aplikacjami nie należy uniemożliwiać dostępu do takich treści internetowych w aplikacji w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu tylko dlatego, że zostały zakupione poza taką aplikacją lub sklepem z aplikacjami.

(38) Aby zapobiec dalszemu zwiększeniu swojej zależności od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażników dostępu, użytkownicy biznesowi tych strażników dostępu powinni mieć swobodę promowania i wybierania kanału dystrybucji, który uważają za najbardziej odpowiedni w kontaktach z dowolnymi użytkownikami końcowymi, których ci użytkownicy biznesowi już pozyskali za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu lub za pośrednictwem innych kanałów. Pozyskany użytkownik końcowy to użytkownik końcowy, który nawiązał już stosunek umowny z użytkownikiem biznesowym. Takie stosunki umowne mogą mieć charakter płatny lub bezpłatny (np. bezpłatne testy, limitowane usługi bezpłatne) i mogły zostać zawarte albo w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu, albo za pośrednictwem innego kanału. Z kolei użytkownicy końcowi również powinni mieć swobodę wyboru ofert takich użytkowników biznesowych oraz zawierania z nimi umów albo za pośrednictwem podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, w stosownych przypadkach, albo korzystając z bezpośredniego kanału dystrybucji użytkownika biznesowego lub innej pośredniego kanału dystrybucji, z którego taki użytkownik biznesowy może korzystać. Powinno to mieć zastosowanie do promowania ofert, komunikacji i zawierania umów pomiędzy użytkownikami biznesowymi a użytkownikami końcowymi. Ponadto nie należy podważać ani ograniczać możliwości swobodnego nabywania przez użytkowników końcowych treści, abonamentów, funkcji lub innych pozycji poza podstawowymi usługami platformowymi strażnika dostępu. W szczególności należy unikać sytuacji, w której strażnicy dostępu ograniczają użytkownikom końcowym dostęp do takich usług i możliwość korzystania z nich za pośrednictwem aplikacji działającej na ich podstawowej usłudze platformowej. Na przykład abonentom treści internetowych zakupionych poza aplikacją do pobrania lub zakupionych w sklepie z aplikacjami nie należy uniemożliwiać dostępu do takich treści internetowych w aplikacji w ramach podstawowej usługi platformowej strażnika dostępu tylko dlatego, że zostały zakupione poza taką aplikacją lub sklepem z aplikacjami.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 39</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) W celu zabezpieczenia uczciwego środowiska handlowego i ochrony kontestowalności sektora cyfrowego ważne jest, aby zabezpieczyć prawo użytkowników biznesowych do zgłaszania obaw dotyczących nieuczciwego postępowania strażników dostępu wszelkim właściwym organom administracyjnym lub innym organom publicznym. Użytkownicy biznesowi mogą być na przykład zainteresowani złożeniem skargi na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, takie jak dyskryminujące warunki dostępu, nieuzasadnione zamykanie kont użytkowników biznesowych lub niejasne podstawy skreślenia produktu z listy ofert. Należy w związku z tym zakazać wszelkich praktyk, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby taką możliwość zgłaszania obaw lub dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez klauzule poufności zawarte w umowach lub innych pisemnych warunkach. Zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa użytkowników biznesowych i strażników dostępu do określania w swoich umowach warunków korzystania, w tym korzystania z prawnych mechanizmów rozpatrywania skarg, w tym jakiegokolwiek korzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów lub z jurysdykcji konkretnych sądów zgodnie z odpowiednim prawem unijnym i krajowym. Ponadto zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla roli odgrywanej przez strażników dostępu w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie.

(39) W celu zabezpieczenia uczciwego środowiska handlowego i ochrony kontestowalności sektora cyfrowego ważne jest, aby zabezpieczyć prawo użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych, a także sygnalistów do zgłaszania obaw dotyczących nieuczciwego postępowania strażników dostępu wszelkim właściwym organom administracyjnym lub innym organom publicznym. Użytkownicy biznesowi lub użytkownicy końcowi mogą być na przykład zainteresowani złożeniem skargi na różnego rodzaju nieuczciwe praktyki, takie jak dyskryminujące warunki dostępu, nieuzasadnione zamykanie kont użytkowników biznesowych lub niejasne podstawy skreślenia produktu z listy ofert. Należy w związku z tym zakazać wszelkich praktyk, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby lub utrudniały taką możliwość zgłaszania obaw lub dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez klauzule poufności zawarte w umowach lub innych pisemnych warunkach. Zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla prawa użytkowników biznesowych i strażników dostępu do określania w swoich umowach warunków korzystania, w tym korzystania z prawnych mechanizmów rozpatrywania skarg, w tym jakiegokolwiek korzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów lub z jurysdykcji konkretnych sądów zgodnie z odpowiednim prawem unijnym i krajowym. Ponadto zakaz taki powinien pozostawać bez uszczerbku dla roli odgrywanej przez strażników dostępu w zwalczaniu nielegalnych treści w internecie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 40</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Usługi identyfikacyjne mają zasadnicze znaczenie dla prowadzenia działalności przez użytkowników biznesowych, ponieważ mogą one umożliwić im nie tylko optymalizację usług w zakresie dozwolonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady33, ale również zwiększenie zaufania do transakcji internetowych, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Strażnicy dostępu nie powinni zatem wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby uwzględniali jakiekolwiek usługi identyfikacyjne świadczone przez samego strażnika dostępu w ramach usług lub produktów oferowanych ich użytkownikom końcowym, gdy tacy użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług identyfikacyjnych.

(40) Strażnicy dostępu oferują szereg usług pomocniczych. Aby zapewnić kontestowalność niezwykle ważne jest, aby użytkownicy biznesowi mieli swobodę wyboru takich usług pomocniczych i nie musieli obawiać się żadnych szkodliwych skutków podczas świadczenia podstawowej usługi platformowej i prowadzenia działalności, ponieważ mogą one umożliwić im nie tylko optymalizację usług w zakresie dozwolonym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady33, ale również zwiększenie zaufania do transakcji internetowych, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym. Strażnicy dostępu nie powinni zatem wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby korzystali z jakiejkolwiek usługi pomocniczej świadczonej przez strażnika dostępu lub konkretną stronę trzecią, oferowali taką usługę lub uwzględniali ją, jeżeli ci użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług pomocniczych. Strażnicy dostępu nie powinni wykorzystywać swojej pozycji dostawcy podstawowych usług platformowych i wymagać od zależnych od nich użytkowników biznesowych, aby uwzględniali jakiekolwiek usługi identyfikacyjne świadczone przez samego strażnika dostępu w ramach usług lub produktów oferowanych ich użytkownikom końcowym, gdy tacy użytkownicy biznesowi mają dostęp do innych usług identyfikacyjnych.

__________________

__________________

33 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

33 Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, s. 37).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 41</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) Strażnicy dostępu nie powinni ograniczać swobody wyboru użytkowników końcowych przez techniczne uniemożliwianie im korzystania z różnych aplikacji i usług lub wykupowania abonamentów różnych aplikacji i usług. Strażnicy dostępu powinni w związku z tym zapewniać swobodę wyboru niezależnie od tego, czy są producentami jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego dostęp do takich aplikacji lub usług, oraz nie powinni stwarzać sztucznych barier technicznych sprawiających, że zmiana aplikacji lub usługi staje się niemożliwa lub nieskuteczna. Samo zaoferowanie danego produktu lub danej usługi użytkownikom końcowym, w tym poprzez preinstalację, a także ulepszenie oferty dla użytkowników końcowych, obejmujące m.in. niższą cenę lub wyższą jakość, nie stanowiłoby samo w sobie bariery dla zmiany.

(41) Strażnicy dostępu nie powinni ograniczać swobody wyboru użytkowników końcowych przez techniczne uniemożliwianie im korzystania z różnych aplikacji i usług lub wykupowania abonamentów różnych aplikacji i usług. Strażnicy dostępu powinni w związku z tym zapewniać swobodę wyboru niezależnie od tego, czy są producentami jakiegokolwiek sprzętu zapewniającego dostęp do takich aplikacji lub usług, oraz nie powinni stwarzać sztucznych barier technicznych sprawiających, że zmiana aplikacji lub usługi staje się trudniejsza lub nieskuteczna. Samo zaoferowanie danego produktu lub danej usługi użytkownikom końcowym, w tym poprzez preinstalację, a także ulepszenie oferty dla użytkowników końcowych, obejmujące m.in. niższą cenę lub wyższą jakość, nie stanowiłoby samo w sobie bariery dla zmiany.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 42</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(42) Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. Taka niejasność jest częściowo powiązana z praktykami kilku platform, ale wynika również z ogromnej złożoności współczesnej reklamy programatycznej. Uznaje się, że sektor ten stał się mniej przejrzysty po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących prywatności, i oczekuje się, że stanie się on jeszcze bardziej nieprzejrzysty wraz z zapowiadanym usunięciem plików cookie osób trzecich. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji lub wiedzy na temat warunków usług reklamowych, które zakupili, i mają mniejszą zdolność zmiany dostawców internetowych usług reklamowych na alternatywnych dostawców. Ponadto koszty reklam internetowych mogą być wyższe niż w bardziej uczciwym, przejrzystym i kontestowalnym środowisku platform. Te wyższe koszty zostaną prawdopodobnie odzwierciedlone w cenach, które użytkownicy końcowi płacą za wiele codziennych produktów i usług opartych na wykorzystaniu reklam internetowych. Obowiązki w zakresie przejrzystości powinny zatem obejmować wymóg, aby strażnicy dostępu udzielali reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczą internetowe usługi reklamowe, na ich żądanie i w możliwym zakresie informacji, które umożliwiają obu stronom zrozumienie ceny płaconej za każdą z poszczególnych usług reklamowych świadczonych w ramach odpowiedniego łańcucha wartości reklam.

(42) Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. Taka niejasność jest częściowo powiązana z praktykami kilku platform, ale wynika również z ogromnej złożoności współczesnej reklamy programatycznej. Uznaje się, że sektor ten stał się mniej przejrzysty po wprowadzeniu nowych przepisów dotyczących prywatności, i oczekuje się, że stanie się on jeszcze bardziej nieprzejrzysty wraz z zapowiadanym usunięciem plików cookie osób trzecich. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji lub wiedzy na temat warunków usług reklamowych, które zakupili, i mają mniejszą zdolność zmiany dostawców internetowych usług reklamowych na alternatywnych dostawców. Ponadto koszty reklam internetowych mogą być wyższe niż w bardziej uczciwym, przejrzystym i kontestowalnym środowisku platform. Te wyższe koszty zostaną prawdopodobnie odzwierciedlone w cenach, które użytkownicy końcowi płacą za wiele codziennych produktów i usług opartych na wykorzystaniu reklam internetowych. Obowiązki w zakresie przejrzystości powinny zatem obejmować wymóg, aby strażnicy dostępu udzielali reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczą internetowe usługi reklamowe, bezpłatnych, skutecznych, wysokiej jakości, ciągłych informacji w czasie rzeczywistym, na ich żądanie i w możliwym zakresie informacji, które umożliwiają obu stronom zrozumienie ceny płaconej za każdą z poszczególnych usług reklamowych świadczonych w ramach odpowiedniego łańcucha wartości reklam oraz dostępność i widoczność reklamy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 44</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) Użytkownicy biznesowi mogą również dokonywać zakupu usług reklamowych od dostawcy podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. W tym przypadku może okazać się, że dane nie są generowane w ramach podstawowej usługi platformowej, lecz dostarczane na potrzeby takiej usługi przez użytkownika biznesowego lub generowane na podstawie jego działań podejmowanych za pośrednictwem odnośnej podstawowej usługi platformowej. W niektórych przypadkach ta podstawowa usługa platformowa zapewniająca reklamę może pełnić podwójną rolę – pośrednika i dostawcy usług reklamowych. Wówczas obowiązek, w ramach którego zabrania się strażnikowi dostępu pełniącemu podwójną rolę wykorzystywania danych użytkowników biznesowych, powinien mieć zastosowanie również w odniesieniu do danych, które podmiot świadczący podstawową usługę platformową otrzymał od przedsiębiorstw w celu świadczenia usług reklamowych związanych z tą podstawową usługą platformową.

(44) Użytkownicy biznesowi mogą również dokonywać zakupu usług reklamowych od dostawcy podstawowych usług platformowych w celu dostarczania towarów i świadczenia usług na rzecz użytkowników końcowych. W tym przypadku może okazać się, że dane nie są generowane w ramach podstawowej usługi platformowej, lecz dostarczane na potrzeby takiej usługi przez użytkownika biznesowego lub generowane na podstawie jego działań podejmowanych za pośrednictwem odnośnej podstawowej usługi platformowej. W niektórych przypadkach ta podstawowa usługa platformowa zapewniająca reklamę może pełnić podwójną rolę – pośrednika i dostawcy usług reklamowych. Wówczas obowiązek, w ramach którego zabrania się strażnikowi dostępu pełniącemu podwójną rolę wykorzystywania danych użytkowników biznesowych, powinien mieć zastosowanie również w odniesieniu do danych, które podmiot świadczący podstawową usługę platformową otrzymał od przedsiębiorstw w celu świadczenia usług reklamowych związanych z tą podstawową usługą platformową. Ponadto strażnik dostępu powinien powstrzymać się od ujawniania jakichkolwiek szczególnie chronionych informacji handlowych uzyskanych w związku z jedną z jego usług reklamowych jakiejkolwiek osobie trzeciej należącej do tego samego przedsiębiorstwa oraz od wykorzystywania takich informacji do celów innych niż świadczenie konkretnej usługi reklamowej, chyba że jest to konieczne do przeprowadzenia transakcji handlowej.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 46</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(46) Strażnik dostępu może stosować różne środki w celu faworyzowania własnych usług lub produktów w ramach swojej podstawowej usługi platformowej, ze szkodą dla takich samych lub podobnych usług, które użytkownicy końcowi mogliby otrzymać za pośrednictwem osób trzecich. Może tak być na przykład wtedy, gdy pewne aplikacje lub usługi są preinstalowane przez strażnika dostępu. Aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór, strażnicy dostępu nie powinni uniemożliwiać im odinstalowania aplikacji preinstalowanych w swojej podstawowej usłudze platformowej i w ten sposób faworyzować własnych aplikacji.

(46) Strażnik dostępu może stosować różne środki w celu faworyzowania własnych usług lub produktów w ramach swojej podstawowej usługi platformowej, ze szkodą dla takich samych lub podobnych usług, które użytkownicy końcowi mogliby otrzymać za pośrednictwem osób trzecich. Może tak być na przykład wtedy, gdy pewne aplikacje lub usługi są preinstalowane przez strażnika dostępu. Aby umożliwić użytkownikom końcowym wybór, strażnicy dostępu nie powinni uniemożliwiać im odinstalowania aplikacji preinstalowanych w swojej podstawowej usłudze platformowej i w ten sposób faworyzować własnych aplikacji. Strażnik dostępu może ograniczyć takie odinstalowanie, jeżeli takie aplikacje są niezbędne do funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 47</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(47) Zasady, które strażnicy dostępu ustalają w odniesieniu do dystrybucji aplikacji, mogą w niektórych okolicznościach ograniczać użytkownikom końcowym możliwość instalowania aplikacji lub sklepów z aplikacjami osób trzecich na systemach operacyjnych lub sprzęcie odpowiedniego strażnika dostępu i efektywnego korzystania z takich aplikacji lub sklepów oraz ograniczać użytkownikom końcowym możliwość dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami poza podstawową usługą platformową danego strażnika dostępu. Takie ograniczenia mogą utrudniać deweloperom aplikacji korzystanie z alternatywnych kanałów dystrybucji oraz ograniczać użytkownikom końcowym swobodę wyboru spośród różnych aplikacji z różnych kanałów dystrybucji i powinny być zakazane jako nieuczciwe i mogące osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych. W celu zapewnienia, aby aplikacje lub sklepy z aplikacjami osób trzecich nie zagrażały integralności sprzętu lub systemu operacyjnego dostarczanego przez strażnika dostępu, dany strażnik dostępu może wdrożyć proporcjonalne środki techniczne lub umowne służące osiągnięciu tego celu, jeśli wykaże, że takie środki są niezbędne i uzasadnione oraz że nie ma mniej restrykcyjnych sposobów na zabezpieczenie integralności tego sprzętu lub systemu operacyjnego.

(47) Zasady, które strażnicy dostępu ustalają w odniesieniu do dystrybucji aplikacji, mogą w niektórych okolicznościach ograniczać użytkownikom końcowym możliwość instalowania aplikacji lub sklepów z aplikacjami osób trzecich na systemach operacyjnych lub sprzęcie odpowiedniego strażnika dostępu i efektywnego korzystania z takich aplikacji lub sklepów oraz ograniczać użytkownikom końcowym możliwość dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami poza podstawową usługą platformową danego strażnika dostępu. Takie ograniczenia mogą utrudniać deweloperom aplikacji korzystanie z alternatywnych kanałów dystrybucji oraz ograniczać użytkownikom końcowym swobodę wyboru spośród różnych aplikacji z różnych kanałów dystrybucji i powinny być zakazane jako nieuczciwe i mogące osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych. Aby zagwarantować kontestowalność, strażnik dostępu powinien, jeśli jest to właściwe, skłonić użytkownika końcowego do podjęcia decyzji, czy pobrana aplikacja lub sklep z aplikacjami mają stać się domyślne. W celu zapewnienia, aby aplikacje lub sklepy z aplikacjami osób trzecich nie zagrażały integralności sprzętu lub systemu operacyjnego dostarczanego przez strażnika dostępu, dany strażnik dostępu może wdrożyć proporcjonalne środki techniczne lub umowne służące osiągnięciu tego celu, jeśli wykaże, że takie środki są niezbędne i uzasadnione oraz że nie ma mniej restrykcyjnych sposobów na zabezpieczenie integralności tego sprzętu lub systemu operacyjnego.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 48</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(48) Strażnicy dostępu są często zintegrowani wertykalnie i oferują użytkownikom końcowym produkty lub usługi za pośrednictwem własnych podstawowych usług platformowych lub za pośrednictwem użytkownika biznesowego, nad którym sprawują kontrolę, co często prowadzi do konfliktu interesów. Przykładem jest sytuacja, w której strażnik dostępu oferuje własne usługi pośrednictwa internetowego za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej. Gdy strażnicy dostępu oferują te produkty lub usługi w ramach podstawowej usługi platformowej, mogą zarezerwować lepszą pozycję pod względem plasowania dla własnej oferty ze szkodą dla produktów osób trzecich również działających w ramach tej podstawowej usługi platformowej. Może się tak wydarzyć na przykład w przypadku produktów lub usług, w tym innych podstawowych usług platformowych, które są plasowane w wynikach prezentowanych przez wyszukiwarki internetowe lub które są częściowo lub w całości osadzone w wynikach wyszukiwarek internetowych, tj. grupach wyników dotyczących konkretnych tematów, wyświetlanych wraz z wynikami wyszukiwarek internetowych, które są traktowane lub wykorzystywane przez niektórych użytkowników końcowych jako usługa odrębna lub dodatkowa w stosunku do wyszukiwarki internetowej. Inne przypadki dotyczą aplikacji, których dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, lub produktów lub usług, które są widoczne i wyświetlane w kanale informacyjnym serwisu społecznościowego, lub też produktów lub usług plasowanych w wynikach wyszukiwania lub wyświetlanych na internetowej platformie handlowej. W tych okolicznościach strażnik dostępu pełni podwójną rolę – pośrednika dla dostawców będących osobami trzecimi oraz bezpośredniego dostawcy własnych produktów lub usług. W konsekwencji ci strażnicy dostępu mają zdolność bezpośredniego osłabiania kontestowalności tych produktów lub usług w ramach tych podstawowych usług platformowych, ze szkodą dla użytkowników biznesowych, którzy nie są kontrolowani przez danego strażnika dostępu.

(48) Strażnicy dostępu są często zintegrowani wertykalnie i oferują użytkownikom końcowym produkty lub usługi za pośrednictwem własnych podstawowych usług platformowych lub za pośrednictwem użytkownika biznesowego, nad którym sprawują kontrolę, co często prowadzi do konfliktu interesów. Przykładem jest sytuacja, w której strażnik dostępu oferuje własne usługi pośrednictwa internetowego za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej. Gdy strażnicy dostępu oferują te produkty lub usługi w ramach podstawowej usługi platformowej, mogą zarezerwować lepszą pozycję pod względem plasowania dla własnej oferty ze szkodą dla produktów osób trzecich również działających w ramach tej podstawowej usługi platformowej. Może się tak wydarzyć na przykład w przypadku produktów lub usług, w tym innych podstawowych usług platformowych, które są plasowane w wynikach prezentowanych przez wyszukiwarki internetowe lub które są częściowo lub w całości osadzone w wynikach wyszukiwarek internetowych, tj. grupach wyników dotyczących konkretnych tematów, wyświetlanych wraz z wynikami wyszukiwarek internetowych, które są traktowane lub wykorzystywane przez niektórych użytkowników końcowych jako usługa odrębna lub dodatkowa w stosunku do wyszukiwarki internetowej. Takie preferencyjne lub osadzone wyświetlanie odrębnej usługi pośrednictwa internetowego powinno stanowić faworyzowanie, niezależnie od tego, czy informacje lub wyniki w uprzywilejowanych grupach określonych wyników mogą być również dostarczane w ramach konkurencyjnych usług i niezależnie od tego, czy są plasowane w sposób niedyskryminacyjny. Inne przypadki dotyczą aplikacji, których dystrybucja odbywa się za pośrednictwem sklepów z aplikacjami, lub produktów lub usług, które są widoczne i wyświetlane w kanale informacyjnym serwisu społecznościowego, lub też produktów lub usług plasowanych w wynikach wyszukiwania lub wyświetlanych na internetowej platformie handlowej. W tych okolicznościach strażnik dostępu pełni podwójną rolę – pośrednika dla dostawców będących osobami trzecimi oraz bezpośredniego dostawcy własnych produktów lub usług, co prowadzi do konfliktu interesów. W konsekwencji ci strażnicy dostępu mają zdolność bezpośredniego osłabiania kontestowalności tych produktów lub usług w ramach tych podstawowych usług platformowych, ze szkodą dla użytkowników biznesowych, którzy nie są kontrolowani przez danego strażnika dostępu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 49</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(49) W takich sytuacjach strażnik dostępu nie powinien angażować się w żadną formę zróżnicowanego lub preferencyjnego traktowania w plasowaniu w ramach podstawowej usługi platformowej, czy to za pomocą środków prawnych, handlowych lub technicznych, na korzyść produktów lub usług, które oferuje sam lub za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego. W celu zagwarantowania efektywności tego obowiązku należy również zapewnić, aby warunki, które mają zastosowanie do takiego plasowania, również były ogólnie uczciwe. Plasowanie powinno w tym kontekście obejmować wszystkie formy względnej widoczności, w tym wyświetlanie, oceny, linkowanie lub wyniki głosowe. W celu zapewnienia, aby obowiązek ten był efektywny i nie mógł być obchodzony, powinien on mieć zastosowanie również do każdego środka, który może mieć skutek równoważny ze zróżnicowanym lub preferencyjnym traktowaniem w plasowaniu. Wytyczne przyjęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150 powinny również ułatwiać wdrażanie i egzekwowanie tego obowiązku.34

(49) W takich sytuacjach strażnik dostępu nie powinien angażować się w żadną formę zróżnicowanego lub preferencyjnego traktowania w plasowaniu w ramach podstawowej usługi platformowej, czy to za pomocą środków prawnych, handlowych lub technicznych, na korzyść produktów lub usług, które oferuje sam lub za pośrednictwem kontrolowanego przez siebie użytkownika biznesowego. W celu zagwarantowania efektywności tego obowiązku należy również zapewnić, aby warunki, które mają zastosowanie do takiego plasowania, również były ogólnie uczciwe. Plasowanie powinno w tym kontekście obejmować wszystkie formy względnej widoczności, w tym wyświetlanie, oceny, linkowanie lub wyniki głosowe. W celu zapewnienia, aby obowiązek ten był efektywny i nie mógł być obchodzony, powinien on mieć zastosowanie również do każdego środka, który może mieć skutek równoważny ze zróżnicowanym lub preferencyjnym traktowaniem w plasowaniu. Ponadto w celu uniknięcia konfliktu interesów należy wymagać od strażników dostępu, aby traktowali swój własny produkt lub usługi jako odrębny podmiot gospodarczy, który jest ekonomicznie opłacalny jako samodzielna usługa. Wytyczne przyjęte zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150 powinny również ułatwiać wdrażanie i egzekwowanie tego obowiązku.34

__________________

__________________

34 Zawiadomienie Komisji: Wytyczne dotyczące przejrzystości plasowania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 (Dz.U. C 424 z 8.12.2020, s. 1).

34 Zawiadomienie Komisji: Wytyczne dotyczące przejrzystości plasowania na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 (Dz.U. C 424 z 8.12.2020, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 52 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(52a) Brak wzajemnych połączeń między usługami oferowanymi przez strażników dostępu może znacząco wpłynąć na opcje wyboru i możliwość zmiany dostawcy przez użytkowników ze względu na niezdolność użytkownika końcowego do odtworzenia połączeń i sieci społecznych zapewnianych przez strażnika dostępu, nawet jeżeli możliwe jest korzystanie z multihomingu. W związku z tym należy umożliwić wszystkim dostawcom równoważnych podstawowych usług platformowych wzajemne połączenie z usługami łączności interpersonalnej niewykorzystującymi numerów oferowanymi przez strażników dostępu lub usługami sieci społecznościowych na ich wniosek i bezpłatnie. Wzajemne połączenie należy zapewniać z zachowaniem takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. W szczególnym przypadku usług łączności interpersonalnej wykorzystujących numery wymogi dotyczące wzajemnych połączeń powinny umożliwiać dostawcom będącym osobami trzecimi ubieganie się o dostęp i wzajemne połączenia w odniesieniu do takich funkcji jak tekst, wideo, głos i obraz, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu i wzajemnych połączeń w odniesieniu do podstawowych funkcji, takich jak posty, polubienia i komentarze w serwisach społecznościowych. Środki wzajemnego połączenia usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów powinny być nakładane zgodnie z przepisami kodeksu łączności elektronicznej, a w szczególności z warunkami i procedurami określonymi w jego art. 61. Należy jednak założyć, że dostawcy usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, którzy zostali wyznaczeni na strażników dostępu, spełniają warunki wymagane do uruchomienia procedur, a mianowicie osiągają znaczny poziom zasięgu i upowszechnienia wśród użytkowników, a zatem powinni spełniać minimalne mające zastosowanie wymogi w zakresie interoperacyjności.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 53</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(53) Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji na temat skutku wywoływanego przez daną reklamę. Aby jeszcze bardziej zwiększyć uczciwość, przejrzystość i kontestowalność internetowych usług reklamowych wyznaczonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jak również usług, które są w pełni zintegrowane z innymi podstawowymi usługami platformowymi tego samego dostawcy, wyznaczeni strażnicy dostępu powinni zatem zapewniać reklamodawcom i wydawcom na ich żądanie nieodpłatny dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom, agencjom reklamowym działającym w imieniu przedsiębiorstwa plasującego reklamę, a także wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie niezależnej weryfikacji świadczenia odnośnych internetowych usług reklamowych.

(53) Warunki, na jakich strażnicy dostępu świadczą internetowe usługi reklamowe na rzecz użytkowników biznesowych, w tym zarówno reklamodawców, jak i wydawców, są często nieprzejrzyste i niejasne. W rezultacie reklamodawcy i wydawcy często nie mają informacji na temat skutku wywoływanego przez daną reklamę. Aby jeszcze bardziej zwiększyć uczciwość, przejrzystość i kontestowalność internetowych usług reklamowych wyznaczonych na podstawie niniejszego rozporządzenia, jak również usług, które są w pełni zintegrowane z innymi podstawowymi usługami platformowymi tego samego dostawcy, wyznaczeni strażnicy dostępu powinni zatem zapewniać reklamodawcom i wydawcom pełną jawność i przejrzystość parametrów i danych wykorzystywanych do podejmowania decyzji, wykonywania i pomiaru usług pośrednictwa. Na ich żądanie strażnik dostępu zapewnia nieodpłatny dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom, agencjom reklamowym działającym w imieniu przedsiębiorstwa plasującego reklamę, a także wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie niezależnej weryfikacji świadczenia odnośnych internetowych usług reklamowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 57</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(57) W szczególności strażnicy dostępu, którzy udzielają dostępu do sklepów z aplikacjami, pełnią funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, którzy chcą dotrzeć do użytkowników końcowych. W świetle braku równowagi w zakresie siły przetargowej pomiędzy tymi strażnikami dostępu a użytkownikami biznesowymi ich sklepów z aplikacjami należy zabronić tym strażnikom dostępu stosowania warunków ogólnych, w tym warunków ustalania cen, które byłyby nieuczciwe lub prowadziłyby do nieuzasadnionego różnicowania. Ustalanie cen lub inne ogólne warunki dostępu powinny być uznawane za nieuczciwe, jeśli prowadzą do braku równowagi między prawami i obowiązkami nakładanymi na użytkowników biznesowych lub przynoszą strażnikowi dostępu korzyść, która jest nieproporcjonalna do usługi świadczonej przez niego na rzecz użytkowników biznesowych, lub prowadzą do niekorzystnej sytuacji dla użytkowników biznesowych, którzy świadczą podobne lub takie same usługi jak strażnik dostępu. Poniższe wartości odniesienia mogą służyć jako kryteria określania uczciwości ogólnych warunków dostępu: ceny lub warunki stosowane przez innych dostawców sklepów z aplikacjami w odniesieniu do tych samych lub podobnych usług; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do innych powiązanych lub podobnych usług lub w stosunku do innych rodzajów użytkowników końcowych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi w innych regionach geograficznych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi, którą strażnik dostępu sam oferuje. W ramach tego obowiązku nie należy ustanawiać prawa dostępu i obowiązek ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla możliwości przyjmowania przez dostawców sklepów z aplikacjami wymaganej odpowiedzialności w ramach zwalczania nielegalnych i niechcianych treści, jak określono w rozporządzeniu [akt o usługach cyfrowych].

(57) W szczególności strażnicy dostępu, którzy udzielają dostępu do podstawowych usług platformowych, pełnią funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, którzy chcą dotrzeć do użytkowników końcowych. W świetle braku równowagi w zakresie siły przetargowej pomiędzy tymi strażnikami dostępu a użytkownikami biznesowymi ich podstawowych usług platformowych należy zabronić tym strażnikom dostępu stosowania warunków ogólnych, w tym warunków ustalania cen, które byłyby nieuczciwe lub prowadziłyby do nieuzasadnionego różnicowania. Ustalanie cen lub inne ogólne warunki dostępu powinny być uznawane za nieuczciwe, jeśli prowadzą do braku równowagi między prawami i obowiązkami nakładanymi na użytkowników biznesowych lub przynoszą strażnikowi dostępu korzyść, która jest nieproporcjonalna do usługi świadczonej przez niego na rzecz użytkowników biznesowych, lub prowadzą do niekorzystnej sytuacji dla użytkowników biznesowych, którzy świadczą podobne lub takie same usługi jak strażnik dostępu. Poniższe wartości odniesienia mogą służyć jako kryteria określania uczciwości ogólnych warunków dostępu: ceny lub warunki stosowane przez innych dostawców podstawowych usług platformowych w odniesieniu do tych samych lub podobnych usług; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do innych powiązanych lub podobnych usług lub w stosunku do innych rodzajów użytkowników końcowych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi w innych regionach geograficznych; ceny lub warunki stosowane przez dostawcę sklepu z aplikacjami w odniesieniu do tej samej usługi, którą strażnik dostępu sam oferuje. W ramach tego obowiązku nie należy ustanawiać prawa dostępu i obowiązek ten powinien pozostawać bez uszczerbku dla możliwości przyjmowania przez dostawców podstawowych usług platformowych wymaganej odpowiedzialności w ramach zwalczania nielegalnych i niechcianych treści, jak określono w rozporządzeniu [akt o usługach cyfrowych].

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 57 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(57a) Wdrożenie obowiązków strażników dostępu związanych z dostępem, instalacją, możliwością przenoszenia lub interoperacyjnością można ułatwić dzięki stosowaniu norm technicznych. W tym względzie Komisja powinna określić odpowiednie, powszechnie stosowane normy techniczne ICT opracowane przez organizacje normalizacyjne, jak przewidziano w art. 13 rozporządzenia 1025/12, lub, w stosownych przypadkach, zwrócić się do europejskich organów normalizacyjnych o ich opracowanie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 58</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(58) W celu zapewnienia efektywności obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a jednocześnie dopilnowania, aby były one ograniczone do tego, co jest niezbędne do zapewnienia kontestowalności i zwalczania szkodliwych skutków nieuczciwego postępowania strażników dostępu, ważne jest jasne sformułowanie i określenie tych obowiązków, tak aby strażnik dostępu mógł je natychmiast wypełnić, z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, ochrony konsumentów, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa produktów. Strażnicy dostępu powinni zapewniać zgodność z niniejszym rozporządzeniem już na etapie projektowania. Niezbędne środki powinny zatem zostać w jak największym stopniu i w miarę możliwości włączone do projektu technologicznego stosowanego przez strażników dostępu. W niektórych przypadkach może okazać się jednak właściwe, aby Komisja, po przeprowadzeniu dialogu z danym strażnikiem dostępu, doprecyzowała niektóre środki, które dany strażnik dostępu powinien zastosować w celu skutecznego wypełnienia tych obowiązków, które mogą podlegać doprecyzowaniu. Wspomniana możliwość prowadzenia dialogu regulacyjnego powinna ułatwić strażnikom dostępu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i usprawnić proces prawidłowego wdrażania rozporządzenia.

(58) Celem niniejszego rozporządzenia jest stworzenie kontestowalnych i uczciwych warunków działania sektora cyfrowego, aby promować innowacyjność, wysoką jakość produktów i usług cyfrowych, uczciwe i konkurencyjne ceny, a także zaoferowac wysoką jakość i swobodę wyboru użytkownikom końcowym w sektorze cyfrowym. W celu zapewnienia efektywności obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, a jednocześnie dopilnowania, aby były one ograniczone do tego, co jest niezbędne do zapewnienia kontestowalności i zwalczania szkodliwych skutków nieuczciwego postępowania strażników dostępu, ważne jest jasne sformułowanie i określenie tych obowiązków, tak aby strażnik dostępu mógł je natychmiast wypełnić, z pełnym poszanowaniem rozporządzenia (UE) 2016/679 i dyrektywy 2002/58/WE, ochrony konsumentów, cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa produktów, a także wymogów dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z dyrektywą 2019/882. Strażnicy dostępu powinni zapewniać zgodność z niniejszym rozporządzeniem już na etapie projektowania. Niezbędne środki powinny zatem zostać w jak największym stopniu i w miarę możliwości włączone do projektu technologicznego stosowanego przez strażników dostępu. W niektórych przypadkach może okazać się jednak właściwe, aby Komisja, po przeprowadzeniu dialogu z danym strażnikiem dostępu i, w stosownych przypadkach, po konsultacji z zainteresowanymi stronami trzecimi, doprecyzowała w decyzji niektóre środki, które dany strażnik dostępu powinien zastosować w celu skutecznego wypełnienia tych obowiązków, które mogą podlegać doprecyzowaniu. Wspomniana możliwość prowadzenia dialogu regulacyjnego powinna ułatwić strażnikom dostępu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami i usprawnić proces prawidłowego wdrażania rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 59</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(59) Strażnikom dostępu należy również zapewnić, jako dodatkowy element służący zapewnieniu proporcjonalności, możliwość wystąpienia o zawieszenie – w zakresie, w jakim będzie to konieczne – określonego obowiązku z uwagi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu, takich jak np. niemożliwy od przewidzenia wstrząs wywołany czynnikami zewnętrznymi, który tymczasowo wyeliminował znaczną część popytu użytkowników końcowych na określoną podstawową usługę platformową, jeżeli strażnik dostępu będzie w stanie wykazać, że spełnienie określonego obowiązku zagraża rentowności działalności prowadzonej przez niego w Unii.

(59) Strażnikom dostępu należy również zapewnić, jako dodatkowy element służący zapewnieniu proporcjonalności, możliwość wystąpienia o zawieszenie – w zakresie, w jakim będzie to konieczne – określonego obowiązku z uwagi na wystąpienie wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą strażnika dostępu, takich jak np. niemożliwy od przewidzenia wstrząs wywołany czynnikami zewnętrznymi, który tymczasowo wyeliminował znaczną część popytu użytkowników końcowych na określoną podstawową usługę platformową, jeżeli strażnik dostępu będzie w stanie wykazać, że spełnienie określonego obowiązku zagraża rentowności działalności prowadzonej przez niego w Unii. W decyzji Komisja powinna podać powody przyznania zawieszenia i regularnie dokonywać jej przeglądu, aby ocenić, czy warunki przyznania zawieszenia nadal zachodzą.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 60</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(60) W wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych względami związanymi z moralnością publiczną, zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym Komisja powinna mieć możliwość uznania, że dany obowiązek nie ma zastosowania do określonej podstawowej usługi platformowej. Jeżeli dany obowiązek wywiera wpływ na wskazane powyżej kwestie leżące w interesie publicznym, może to świadczyć o tym, że koszt wdrożenia tego obowiązku dla całego społeczeństwa byłby w określonym wyjątkowym przypadku zbyt wysoki, a zatem nieproporcjonalny. Dialog regulacyjny mający na celu ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi możliwości zastosowania – w ograniczonym stopniu – zawieszenia i zwolnienia powinien gwarantować proporcjonalność obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu bez uszczerbku dla oczekiwanego wpływu ex ante na uczciwość i kontestowalność.

(60) W wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych względami związanymi z moralnością publiczną, zdrowiem publicznym lub bezpieczeństwem publicznym Komisja powinna mieć możliwość uznania, że dany obowiązek nie ma zastosowania do określonej podstawowej usługi platformowej. Jeżeli dany obowiązek wywiera wpływ na wskazane powyżej kwestie leżące w interesie publicznym, może to świadczyć o tym, że koszt wdrożenia tego obowiązku dla całego społeczeństwa byłby w określonym wyjątkowym przypadku zbyt wysoki, a zatem nieproporcjonalny. Dialog regulacyjny mający na celu ułatwienie zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi możliwości zastosowania – w ograniczonym i należycie uzasadnionym stopniu – zawieszenia i zwolnienia powinien gwarantować proporcjonalność obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu bez uszczerbku dla oczekiwanego wpływu ex ante na uczciwość i kontestowalność. W przypadku przyznania takiego zwolnienia Komisja powinna dokonywać przeglądu swojej decyzji co rok.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 61</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(61) Ochrona danych użytkowników końcowych oraz ich prywatności ma istotne znaczenie przy przeprowadzaniu jakiejkolwiek oceny potencjalnie negatywnych skutków zaobserwowanych praktyk stosowanych przez strażników dostępu w zakresie gromadzenia i przechowywania dużych ilości danych pochodzących od użytkowników końcowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu przejrzystości stosowanych przez strażników dostępu praktyk w zakresie profilowania ułatwi kontestowalność podstawowych usług platformowych, ponieważ strażnicy dostępu znajdą się pod zewnętrzną presją mającą na celu zapobieżenie sytuacji, w której głębokie profilowanie konsumentów stałoby się normą w branży, biorąc pod uwagę fakt, że potencjalne nowe podmioty wchodzące na rynek lub dostawcy będący przedsiębiorstwami typu start-up nie są w stanie uzyskać dostępu do danych w takim samym zakresie, na takim samym poziomie szczegółowości i na zbliżoną skalę. Dzięki większej przejrzystości inni dostawcy podstawowych usług platformowych powinni móc łatwiej odróżnić się od pozostałych podmiotów za sprawą stosowania lepszych gwarancji ochrony prywatności. Aby zapewnić minimalny poziom skuteczności tego obowiązku w zakresie przejrzystości, strażnicy dostępu powinni przedstawić przynajmniej uzasadnienie decyzji o prowadzeniu profilowania, w tym informacje na temat tego, czy dane osobowe i dane uzyskane na podstawie analizy aktywności użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane, a także informacje na temat celu, w jakim sporządza się i ewentualnie wykorzystuje profil, wpływu tego rodzaju profilowania na usługi świadczone przez strażnika dostępu oraz kroków podejmowanych w celu zapewnienia użytkownikom końcowym wiedzy na temat potencjalnych zastosowań danych uzyskanych w rezultacie takiego profilowania, jak również w celu zwrócenia się do nich o wyrażenie zgody na takie profilowanie.

(61) Ochrona danych użytkowników końcowych oraz ich prywatności ma istotne znaczenie przy przeprowadzaniu jakiejkolwiek oceny potencjalnie negatywnych skutków zaobserwowanych praktyk stosowanych przez strażników dostępu w zakresie gromadzenia i przechowywania dużych ilości danych pochodzących od użytkowników końcowych. Zapewnienie odpowiedniego poziomu przejrzystości stosowanych przez strażników dostępu praktyk w zakresie profilowania ułatwi kontestowalność podstawowych usług platformowych, ponieważ strażnicy dostępu znajdą się pod zewnętrzną presją mającą na celu zapobieżenie sytuacji, w której głębokie profilowanie konsumentów stałoby się normą w branży, biorąc pod uwagę fakt, że potencjalne nowe podmioty wchodzące na rynek lub dostawcy będący przedsiębiorstwami typu start-up nie są w stanie uzyskać dostępu do danych w takim samym zakresie, na takim samym poziomie szczegółowości i na zbliżoną skalę. Dzięki większej przejrzystości inni dostawcy podstawowych usług platformowych powinni móc łatwiej odróżnić się od pozostałych podmiotów za sprawą stosowania lepszych gwarancji ochrony prywatności. Aby zapewnić minimalny poziom skuteczności tego obowiązku w zakresie przejrzystości, strażnicy dostępu powinni przedstawić przynajmniej uzasadnienie decyzji o prowadzeniu profilowania, w tym informacje na temat tego, czy dane osobowe i dane uzyskane na podstawie analizy aktywności użytkownika są wykorzystywane i przetwarzane, a także informacje na temat celu, w jakim sporządza się i ewentualnie wykorzystuje profil, wpływu tego rodzaju profilowania na usługi świadczone przez strażnika dostępu oraz kroków podejmowanych w celu zapewnienia użytkownikom końcowym wiedzy na temat potencjalnych zastosowań danych uzyskanych w rezultacie takiego profilowania, jak również w celu zwrócenia się do nich o wyrażenie zgody na takie profilowanie. Wiedza fachowa organów ochrony konsumentów, jako członków Grupy Wysokiego Szczebla Organów Regulacji Cyfrowej, powinna być szczególnie brana pod uwagę przy ocenie technik profilowania konsumentów. Komisja powinna opracować standardy i proces audytu w porozumieniu z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, Europejską Radą Ochrony Danych, społeczeństwem obywatelskim i ekspertami.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 62</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62) Aby zapewnić pełne i trwałe osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna mieć możliwość oceny, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu bez konieczności spełnienia progów ilościowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, czy systematyczne niewypełnianie przez strażnika dostępu nałożonych na niego obowiązków daje podstawy do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, oraz czy wykaz obowiązków służących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu, powinien zostać poddany przeglądowiczy należy zidentyfikować inne, równie nieuczciwe praktyki ograniczające kontestowalność rynków cyfrowych. Taka ocena powinna opierać się na badaniach rynku przeprowadzanych w odpowiednich ramach czasowych, z zastosowaniem przejrzystych procedur i jasno określonych terminów, aby wzmocnić wpływ ex ante niniejszego rozporządzenia na kontestowalność i uczciwość w sektorze cyfrowym oraz zapewnić wymagany poziom pewności prawa.

(62) Aby zapewnić pełne i trwałe osiągnięcie celów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna mieć możliwość oceny, czy dostawca podstawowych usług platformowych powinien zostać wyznaczony jako strażnik dostępu bez konieczności spełnienia progów ilościowych ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, czy systematyczne niewypełnianie przez strażnika dostępu nałożonych na niego obowiązków daje podstawy do zastosowania dodatkowych środków zaradczych, czy wykaz obowiązków służących przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu, powinien zostać poddany przeglądowi, a także czy należy zbadać inne, równie nieuczciwe praktyki ograniczające kontestowalność rynków cyfrowych. Taka ocena powinna opierać się na badaniach rynku przeprowadzanych w odpowiednich ramach czasowych, z zastosowaniem przejrzystych procedur i wiążących terminów, aby wzmocnić wpływ ex ante niniejszego rozporządzenia na kontestowalność i uczciwość w sektorze cyfrowym oraz zapewnić wymagany poziom pewności prawa.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 64</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(64) Komisja powinna zbadać i ocenić, czy w danym przypadku zastosowanie dodatkowych behawioralnych lub – w stosownych przypadkach – strukturalnych środków zaradczych jest uzasadnione, aby uniemożliwić strażnikowi dostępu utrudnianie osiągnięcia celów niniejszego rozporządzeniaprzez systematyczne niewypełnianie co najmniej jednego obowiązku przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu skutkujące umocnieniem jego pozycji strażnika dostępu. Taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku dalszego wzrostu wielkości strażnika dostępu na rynku wewnętrznym, dalszego zwiększania ekonomicznej zależności użytkowników biznesowych i użytkowników końcowych od podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu w miarę wzrostu liczby tych użytkowników oraz czerpania przez strażnika dostępu korzyści z tytułu dalszego ugruntowania swojej pozycji. W takich przypadkach Komisja powinna mieć zatem możliwość zastosowania dowolnego środka zaradczego niezależnie od tego, czy ma on charakter behawioralny czy strukturalny, z należytym uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Strukturalne środki zaradcze, takie jak rozdział prawny, funkcjonalny lub strukturalny, w tym zbycie działalności gospodarczej lub jej części, powinno stosować się jedynie wtedy, gdy nie istnieją równie skuteczne behawioralne środki zaradcze albo gdy równie skutecznie behawioralne środki zaradcze byłyby bardziej uciążliwe dla odnośnego przedsiębiorstwa niż strukturalne środki zaradcze. Wprowadzenie zmian w strukturze przedsiębiorstwa, które istniało przed stwierdzeniem systematycznego niewypełniania nałożonych na niego obowiązków, można byłoby uznać za proporcjonalne wyłącznie w przypadku wystąpienia poważnego ryzyka, że tego rodzaju systematycznie niewypełnianie obowiązków wynika z samej struktury odnośnego przedsiębiorstwa.

(64) Komisja powinna zbadać i ocenić, czy w danym przypadku zastosowanie dodatkowych behawioralnych lub – w stosownych przypadkach – strukturalnych środków zaradczych jest uzasadnione, aby uniemożliwić strażnikowi dostępu utrudnianie osiągnięcia celów niniejszego rozporządzenia przez systematyczne niewypełnianie co najmniej jednego obowiązku przewidzianego w niniejszym rozporządzeniu. W takich przypadkach systematycznego niewypełniania obowiązków Komisja powinna mieć zatem możliwość zastosowania dowolnego środka zaradczego – niezależnie od tego, czy ma on charakter behawioralny czy strukturalny – jaki będzie niezbędny, aby skutecznie zapewnić zgodność z niniejszym rozporządzeniem. Komisja może zakazać strażnikom dostępu dokonywania przejęć (w tym „killer-acquisitions”) w obszarach istotnych z punktu widzenia niniejszego rozporządzenia, takich jak sektory cyfrowe lub związane z danymi, np. gry hazardowe, instytuty badawcze, towary konsumpcyjne, urządzenia fitness, monitorowanie stanu zdrowia i usługi finansowe oraz przez ograniczony okres, jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne, aby uniknąć szkód spowodowanych powtarzającymi się naruszeniami lub zapobiec dalszym szkodom dla kontestowalności i uczciwości rynku wewnętrznego. W takiej sytuacji Komisja może wziąć pod uwagę różne elementy, takie jak prawdopodobne efekty sieciowe, konsolidację danych i możliwe skutki długoterminowe lub czy i kiedy nabycie podmiotów posiadających określone zasoby danych może znacząco zagrozić kontestowalności i konkurencyjności rynków z powodu skutków horyzontalnych, wertykalnych lub konglomeratowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 65 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(65a) Środki tymczasowe mogą być ważnym narzędziem zapewniającym, aby w trakcie badania naruszenie będące jego przedmiotem nie spowodowało poważnych i natychmiastowych szkód dla użytkowników biznesowych lub końcowych strażników dostępu. W przypadku konieczności podjęcia pilnych działań, gdy ryzyko wyrządzenia poważnych i bezpośrednich szkód użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym strażników dostępu może wynikać z nowych praktyk, które mogą osłabiać kontestowalność podstawowych usług platformowych, Komisja powinna być uprawniona do wprowadzenia środków tymczasowych poprzez tymczasowe nałożenie obowiązków na danego strażnika dostępu. Te środki tymczasowe powinny być ograniczone do tego, co jest konieczne i uzasadnione. Powinny one mieć zastosowanie do czasu zakończenia badania rynku i wydania przez Komisję odpowiedniej ostatecznej decyzji zgodnie z art. 17.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 67</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(67) Jeżeli w toku postępowania w przedmiocie niewypełniania obowiązków lub w toku badania dotyczącego systemowego niewypełniania obowiązków strażnik dostępu poweźmie określone zobowiązania wobec Komisji, Komisja powinna mieć możliwość przyjęcia decyzji, na mocy której zobowiązania te stałyby się wiążące dla danego strażnika dostępu, jeżeli Komisja uzna, że wspomniane zobowiązania zapewniają skuteczne wypełnianie obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Na mocy takiej decyzji Komisja powinna również mieć możliwość stwierdzenia, że w danym przypadku nie ma już podstaw do podjęcia przez nią działań.

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 70</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(70) Komisja powinna mieć możliwość bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o przekazanie wszelkich istotnych dowodów, danych i informacji. Ponadto na potrzeby niniejszego rozporządzenia Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się o wszelkie istotne informacje do dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji w państwie członkowskim lub do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej. Wykonując decyzję Komisji, przedsiębiorstwa są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności faktycznych oraz do przedstawienia dokumentów.

(70) Komisja powinna mieć możliwość bezpośredniego zwracania się do przedsiębiorstw lub związków przedsiębiorstw o przekazanie wszelkich istotnych dowodów, danych i informacji. Wyznaczone przez Komisję terminy dostarczenia informacji powinny uwzględniać wielkość i możliwości przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Ponadto na potrzeby niniejszego rozporządzenia Komisja powinna mieć możliwość zwrócenia się o wszelkie istotne informacje do dowolnego publicznego organu, podmiotu lub agencji w państwie członkowskim lub do dowolnej osoby fizycznej lub prawnej. Wykonując decyzję Komisji, przedsiębiorstwa są zobowiązane do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności faktycznych oraz do przedstawienia dokumentów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 75</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(75) W kontekście postępowań prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odnośnym przedsiębiorstwom powinno przysługiwać prawo do bycia wysłuchanym przez Komisję, a podejmowane decyzje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Przy dążeniu do zapewnienia poszanowania prawa do dobrej administracji i prawa do obrony odnośnych przedsiębiorstw, a w szczególności prawa dostępu do akt i prawa do bycia wysłuchanym, należy pamiętać o zagwarantowaniu ochrony informacji poufnych. Ponadto, zachowując poufność informacji, Komisja powinna zapewnić, aby wszelkie informacje, na których opiera się jej decyzja, ujawniano w zakresie, który umożliwia adresatowi decyzji zrozumienie faktów i względów, które doprowadziły do jej podjęcia. W określonych okolicznościach niektóre dokumenty dotyczące działalności przedsiębiorstwa, np. rejestry zawierające informacje wymieniane między prawnikami a ich klientami, mogą zostać uznane za poufne, jeżeli spełniono stosowne warunki.

(75) W kontekście postępowań prowadzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem odnośnym przedsiębiorstwom powinno przysługiwać prawo do bycia wysłuchanym przez Komisję, a podejmowane decyzje powinny być podawane do wiadomości publicznej. Przy dążeniu do zapewnienia poszanowania prawa do dobrej administracji i prawa do obrony odnośnych przedsiębiorstw, a w szczególności prawa dostępu do akt i prawa do bycia wysłuchanym, należy pamiętać o zagwarantowaniu ochrony informacji poufnych i szczególnie chronionych informacji handlowych, które mogą zagrozić poufności tajemnicy przedsiębiorstwa. Ponadto, zachowując poufność informacji, Komisja powinna zapewnić, aby wszelkie informacje, na których opiera się jej decyzja, ujawniano w zakresie, który umożliwia adresatowi decyzji zrozumienie faktów i względów, które doprowadziły do jej podjęcia. W określonych okolicznościach niektóre dokumenty dotyczące działalności przedsiębiorstwa, np. rejestry zawierające informacje wymieniane między prawnikami a ich klientami, mogą zostać uznane za poufne, jeżeli spełniono stosowne warunki.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 75 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(75a) Aby ułatwić współpracę i koordynację działań Komisji i państw członkowskich w zakresie egzekwowania przepisów, należy ustanowić grupę wysokiego szczebla zrzeszającą organy regulacyjne odpowiedzialne za sektor cyfrowy, uprawnioną do doradzania Komisji. Powołanie grupy powinno umożliwić wymianę informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz poprawić monitorowanie, a tym samym wzmocnić wdrażanie niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 75 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(75b) Komisja powinna stosować przepisy niniejszego rozporządzenia w ścisłej współpracy z właściwymi krajowymi organami, aby zapewnić skuteczną egzekwowalność i spójne wdrażanie rozporządzenia oraz ułatwić współpracę z organami krajowymi.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 76</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(76) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów art. 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201135.

(76) W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania przepisów art. 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 i 30 należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201135.

__________________

__________________

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 77</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(77) Komitet doradczy powołany zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 powinien również opiniować określone indywidualne decyzje Komisji wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki w sektorze cyfrowym w całej Unii, na których działają strażnicy dostępu, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia. Akty delegowane powinny być w szczególności przyjmowane w kwestiach dotyczących metodyki określania progów ilościowych wykorzystywanych do wyznaczania strażników dostępu na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz w kwestiach związanych z aktualizacją obowiązków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli Komisja zidentyfikowała – na podstawie badania rynku – konieczność zaktualizowania tych obowiązków w celu przeciwdziałania praktykom ograniczającym kontestowalność podstawowych usług platformowych lub praktykom, które są nieuczciwe. Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła stosowne konsultacje oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa36. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(77) Komitet doradczy powołany zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 182/2011 powinien również opiniować określone indywidualne decyzje Komisji wydawane na podstawie niniejszego rozporządzenia. Aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki w sektorze cyfrowym w całej Unii, na których działają strażnicy dostępu, Komisji należy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia. Akty delegowane powinny być w szczególności przyjmowane w kwestiach dotyczących metodyki określania progów ilościowych wykorzystywanych do wyznaczania strażników dostępu na podstawie niniejszego rozporządzenia Szczególnie ważne jest, aby Komisja prowadziła stosowne konsultacje oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa36. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

__________________

__________________

36 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

36 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 77 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(77a) Sądy krajowe będą odgrywały istotną rolę w stosowaniu niniejszego rozporządzenia i powinny mieć możliwość zwrócenia się do Komisji o przesłanie im informacji lub opinii w kwestiach dotyczących stosowania rozporządzenia. Jednocześnie Komisja powinna mieć możliwość przedstawienia sądom państw członkowskich uwag ustnych lub pisemnych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 77 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(77b) Sygnaliści mogą zwracać uwagę właściwych organów na nowe informacje, co pomaga tym organom w wykrywaniu przypadków naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz w nakładaniu kar. Niniejsze rozporządzenie powinno więc zapewnić ustanowienie odpowiednich warunków umożliwiających sygnalistom ostrzeganie właściwych organów o faktycznych lub potencjalnych naruszeniach niniejszego rozporządzenia oraz chroniących te osoby przed środkami odwetowymi.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 77 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(77c) Użytkownicy końcowi powinni być uprawnieni do egzekwowania swoich praw w odniesieniu do obowiązków nałożonych na strażników dostępu na mocy niniejszego rozporządzenia w drodze powództw przedstawicielskich zgodnie z dyrektywą (UE) 2020/1818.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 78</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(78) Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia oraz ściśle monitorować jego skutki dla kontestowalności i uczciwości stosunków handlowych w ramach gospodarki platform internetowych, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w świetle istotnych zmian w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej. Wspomniana ocena powinna obejmować dokonywanie regularnego przeglądu wykazu podstawowych usług platformowych oraz obowiązków spoczywających na strażnikach dostępu, a także działań służących egzekwowaniu wypełniania tych obowiązków, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe w całej Unii. W celu uzyskania szerokiego obrazu rozwoju sytuacji w sektorze, ocena powinna uwzględniać doświadczenia państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. W tym względzie Komisja może również wziąć pod uwagę opinie i sprawozdania przekazane jej przez Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych, które ustanowiono pierwotnie na mocy decyzji Komisji C(2018) 2393 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu oceny Komisja powinna podjąć stosowne działania. Przy przeprowadzaniu ocen i dokonywaniu przeglądów praktyk i obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna dążyć do utrzymania wysokiego poziomu ochrony i poszanowania wspólnych praw i wartości unijnych, w szczególności równouprawnienia i niedyskryminacji.

(78) Komisja powinna dokonywać okresowo oceny niniejszego rozporządzenia oraz ściśle monitorować jego skutki dla kontestowalności i uczciwości stosunków handlowych w ramach gospodarki platform internetowych, w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w świetle istotnych zmian w dziedzinie technologii lub działalności gospodarczej. Wspomniana ocena powinna obejmować dokonywanie regularnego przeglądu wykazu podstawowych usług platformowych, a także działań służących ich egzekwowaniu, aby zapewnić kontestowalne i uczciwe rynki cyfrowe w całej Unii. W celu uzyskania szerokiego obrazu rozwoju sytuacji w sektorze, ocena powinna uwzględniać doświadczenia państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. W tym względzie Komisja może również wziąć pod uwagę opinie i sprawozdania przekazane jej przez Obserwatorium Gospodarki Platform Internetowych, które ustanowiono pierwotnie na mocy decyzji Komisji C(2018) 2393 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Po dokonaniu oceny Komisja powinna podjąć stosowne działania. Podczas oceny i przeglądu praktyk i obowiązków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu Komisja powinna dążyć do utrzymania wysokiego poziomu ochrony i poszanowania wspólnych praw i wartości unijnych, w szczególności równouprawnienia i niedyskryminacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 79 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(79a) Z zastrzeżeniem procedury budżetowej i za pośrednictwem istniejących instrumentów finansowych Komisji należy przydzielić odpowiednie zasoby ludzkie, finansowe i techniczne, aby mogła skutecznie wypełniać obowiązki i wykonywać uprawnienia do egzekwowania niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Motyw 79 – punkt 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 16, 47 i 50. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.

(79b) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 16, 47 i 50. W związku z tym niniejsze rozporządzenie powinno być interpretowane i stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zharmonizowane przepisy służące zapewnieniu w całej Unii kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym, na których działają strażnicy dostępu.

1. Celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynienie się do prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki ustanowieniu zharmonizowanych przepisów służących zapewnieniu w całej Unii kontestowalnych i uczciwych rynków dla wszystkich przedsiębiorstw z korzyścią dla użytkowników biznesowych i końcowych w sektorze cyfrowym, na których działają strażnicy dostępu, aby sprzyjać innowacjom i poprawić sytuację konsumentów.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) związanych z usługami łączności elektronicznej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972 innych niż rynki związane z usługami łączności interpersonalnej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 lit. b) tej dyrektywy.

b) związanych z usługami łączności elektronicznej zdefiniowanymi w art. 2 pkt 4 dyrektywy (UE) 2018/1972 innych niż rynki związane z usługą łączności interpersonalnej niewykorzystującą numerów zdefiniowaną w art. 2 pkt 7 tej dyrektywy.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W celu zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków państwa członkowskie nie mogą nakładać na strażników dostępu dodatkowych obowiązków w drodze ustaw, rozporządzeń ani działań administracyjnych. Powyższy zakaz nie narusza przepisów regulujących kwestie związane z dochodzeniem innych uzasadnionych interesów publicznych zgodnie z prawem Unii. W szczególności żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie uniemożliwia państwom członkowskim nałożenia na przedsiębiorstwa – w tym dostawców podstawowych usług platformowych – obowiązków zgodnych z prawem Unii, jeżeli obowiązki te nie są powiązane z faktem, że odpowiednim przedsiębiorstwom nadano status strażnika dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia w celu ochrony konsumentów lub przeciwdziałania przypadkom nieuczciwej konkurencji.

5. W celu zapobieżenia fragmentacji rynku wewnętrznego oraz zapewnienia kontestowalnych i uczciwych rynków państwa członkowskie nie mogą nakładać na strażników dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia dodatkowych obowiązków w drodze ustaw, rozporządzeń ani działań administracyjnych. Powyższy zakaz nie narusza przepisów regulujących kwestie związane z dochodzeniem innych uzasadnionych interesów publicznych zgodnie z prawem Unii. W szczególności żaden z przepisów niniejszego rozporządzenia nie uniemożliwia państwom członkowskim nałożenia na przedsiębiorstwa – w tym dostawców podstawowych usług platformowych – obowiązków zgodnych z prawem Unii, jeżeli obowiązki te nie są powiązane z faktem, że odpowiednim przedsiębiorstwom nadano status strażnika dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia w celu ochrony konsumentów lub przeciwdziałania przypadkom nieuczciwej konkurencji albo aby realizować uzasadniony interes publiczny.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania art. 101 i 102 TFUE. Pozostaje ono również bez uszczerbku dla stosowania: przepisów krajowych zakazujących antykonkurencyjnych porozumień i decyzji związków przedsiębiorstw oraz przepisów krajowych zakazujących stosowania praktyk uzgodnionych i nadużywania pozycji dominującej; krajowych reguł konkurencji zakazujących innych form praktyk jednostronnych w zakresie, w jakim mają one również zastosowanie do przedsiębiorstw innych niż strażnicy dostępu lub w jakim wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na strażników dostępu; rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004  i przepisów krajowych dotyczących kontroli połączeń; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../...39.

6. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania art. 101 i 102 TFUE. Pozostaje ono również bez uszczerbku dla stosowania: przepisów krajowych zakazujących antykonkurencyjnych porozumień i decyzji związków przedsiębiorstw oraz przepisów krajowych zakazujących stosowania praktyk uzgodnionych i nadużywania pozycji dominującej; krajowych reguł konkurencji zakazujących innych form praktyk jednostronnych w zakresie, w jakim reguły mają zastosowanie do przedsiębiorstw innych niż strażnicy dostępu w rozumieniu niniejszego rozporządzenia lub w jakim wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na strażników dostępu; rozporządzenia Rady (WE) nr 139/200438 i przepisów krajowych dotyczących kontroli połączeń oraz rozporządzenia (UE) 2019/1150.

__________________

__________________

38 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).

38 Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1).

39 Rozporządzenie (UE) …/.. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) .../... w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE.

 

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 1 – ustęp 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Organy krajowe nie mogą podejmować decyzji, które byłyby sprzeczne z decyzją przyjętą przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja i państwa członkowskie ściśle ze sobą współpracują i ściśle koordynują swoje działania w zakresie egzekwowania.

7. Organy krajowe nie mogą podejmować decyzji, które byłyby sprzeczne z decyzją przyjętą przez Komisję na podstawie niniejszego rozporządzenia. Komisja i państwa członkowskie ściśle ze sobą współpracują i ściśle koordynują działania w zakresie egzekwowania przepisów w oparciu o zasady zapisane w art. 31d.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) przeglądarki internetowe;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) wirtualni asystenci;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera f c (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc) telewizja hybrydowa;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera h</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) usługi reklamowe, w tym wszelkie sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklam świadczone przez dostawcę dowolnych podstawowych usług platformowych wymienionych w lit. a)–g);

h) usługi reklamowe online, w tym wszelkie sieci reklamowe, giełdy reklamowe i wszelkie inne usługi pośrednictwa w zakresie reklam świadczone przez dostawcę, jeżeli przedsiębiorstwo, do którego należy, jest również dostawcą dowolnych podstawowych usług platformowych wymienionych w lit. a)–g);

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową zdefiniowaną w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150;

6) „wyszukiwarka internetowa” oznacza usługę cyfrową zdefiniowaną w art. 2 pkt 5 rozporządzenia (UE) 2019/1150, co wyklucza funkcje wyszukiwania w ramach innych usług pośrednictwa internetowego;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a) „przeglądarka internetowa” oznacza oprogramowanie, które pozwala na połączenie i interakcję z treściami internetowymi dostępnymi na serwerach, które są podłączone do sieci takich jak internet, w tym z samodzielnymi przeglądarkami internetowymi, a także z przeglądarkami internetowymi zintegrowanymi lub wbudowanymi w oprogramowanie lub podobnymi

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 b (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10b) „wirtualni asystenci” oznaczają oprogramowanie, które jest wbudowane lub połączone z towarem w rozumieniu dyrektywy 2019/771, i które może przetwarzać polecenia, zadania lub pytania w oparciu o technologie głosowe,  obrazowe lub inne technologie obliczeń kognitywnych, w tym usługi w zakresie rzeczywistości rozszerzonej, i które na podstawie otrzymanych poleceń, zadań lub pytań korzysta z własnych usług i usług osób trzecich lub kontroluje własne urządzenia i urządzenia osób trzecich.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 c (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10c) „telewizja hybrydowa” oznacza oprogramowanie systemowe lub w aplikacji, które steruje odbiornikiem telewizyjnym podłączonym do internetu i umożliwia uruchamianie na nim oprogramowania, w tym muzyki i treści wizualnych lub zdjęć;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

14) „usługa pomocnicza” oznacza usługi świadczone w związku z podstawowymi usługami platformowymi lub w połączeniu z tymi usługami, w tym usługi płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 dyrektywy (UE) 2015/2366 oraz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych zdefiniowane w art. 3 lit. j)tej dyrektywy, usługi realizacji, usługi identyfikacyjne lub usługi reklamowe;

14) „usługa pomocnicza” oznacza usługi świadczone w związku z podstawowymi usługami platformowymi lub w połączeniu z tymi usługami, w tym usługi płatnicze zdefiniowane w art. 4 pkt 3 dyrektywy (UE) 2015/2366 oraz usługi techniczne wspierające świadczenie usług płatniczych zdefiniowane w art. 3 lit. j) tej dyrektywy, systemy płatności wewnątrz aplikacji, usługi realizacji, w tym usługi doręczania paczek zdefiniowane w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2018/644, transport towarów, usługi identyfikacyjne lub usługi reklamowe;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

14a) „system płatności wewnątrz aplikacji” oznacza aplikację, usługę lub interfejs użytkownika do przetwarzania płatności od użytkowników aplikacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

18) „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom oferowanym w ramach usług pośrednictwa internetowego lub internetowych serwisów społecznościowych lub nadawanie wagi wynikom wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe, w formie, w jakiej plasowanie to zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez, odpowiednio, dostawców usług pośrednictwa internetowego, dostawców internetowych serwisów społecznościowych lub dostawców wyszukiwarek internetowych, niezależnie od środków technologicznych wykorzystanych do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazania;

18) „plasowanie” oznacza przyznawanie określonej widoczności towarom lub usługom za pośrednictwem podstawowych usług platformowych lub nadawanie wagi wynikom wyszukiwania w wyszukiwarce internetowej w formie, w jakiej plasowanie to zostało przedstawione, zorganizowane lub przekazane przez dostawców podstawowej usługi platformowej bez względu na środki technologiczne wykorzystane do takiego przedstawienia, zorganizowania lub przekazania;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 18 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

18a) „wyniki wyszukiwania” oznaczają wszelkie informacje w dowolnym formacie, w tym teksty, grafikę, głos lub inny wynik, zwrócone w odpowiedzi na zapytanie pisemne lub ustne i związane z tym zapytaniem, niezależnie od tego, czy informacje są wynikiem organicznym, wynikiem odpłatnym, bezpośrednią odpowiedzią lub jakimkolwiek produktem, usługą lub informacjami oferowanymi w związku z wynikami organicznymi lub wyświetlanymi wraz z nimi lub częściowo lub całkowicie w nich zawartymi;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

23a) „interoperacyjność” oznacza zdolność do wymiany informacji i wzajemnego wykorzystywania wymienionej informacji, tak aby wszystkie elementy sprzętu lub oprogramowania istotne dla danej usługi i wykorzystywane przez jego dostawcę skutecznie współpracowały ze sprzętem lub oprogramowaniem istotnym z punktu widzenia danych usług świadczonych przez dostawców będących osobami trzecimi, inne niż elementy, za pośrednictwem których dane informacje są pierwotnie dostarczane. Obejmuje to możliwość dostępu do takich informacji bez konieczności używania oprogramowania lub innych technologii do celów konwersji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowdzenie</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Dostawcę podstawowych usług platformowych wyznacza się jako strażnika dostępu, jeżeli taki dostawca:

1. Przedsiębiorstwo wskazuje się jako strażnika dostępu, jeśli przedsiębiorstwo takie:

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) świadczy podstawową usługę platformową pełniącą funkcję ważnego punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi mogą dotrzeć do użytkowników końcowych; oraz

b) świadczy podstawową usługę platformową pełniącą funkcję ważnego punktu dostępu, za pośrednictwem którego użytkownicy biznesowi i użytkownicy końcowi mogą dotrzeć do innych użytkowników końcowych; oraz

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowdzenie</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przyjmuje się, że dostawca podstawowych usług platformowych spełnia:

2. Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo spełnia:

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wymóg określony w ust. 1 lit. a), jeżeli przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi dostawca, uzyskało na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych roczny obrót na terytorium EOG wynoszący co najmniej 6,5 mld EUR lub jeżeli średnia kapitalizacja rynkowa lub równoważna godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi dostawca, wynosiła co najmniej 65 mld EUR w ostatnim roku obrotowym i jeżeli świadczy on podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich;

a) wymóg określony w ust. 1 lit. a), jeżeli uzyskało na przestrzeni ostatnich trzech lat obrotowych roczny obrót na terytorium EOG wynoszący co najmniej 8 mld EUR lub jeżeli średnia kapitalizacja rynkowa lub równoważna godziwa wartość rynkowa przedsiębiorstwa wynosiła co najmniej 80 mld EUR w ostatnim roku obrotowym i jeżeli świadczy on podstawową usługę platformową w co najmniej trzech państwach członkowskich;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wymóg określony w ust. 1 lit. b), jeżeli świadczy podstawową usługę platformową, z której w ostatnim roku obrotowym korzystało miesięcznie ponad 45 mln aktywnych użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce pobytu w Unii oraz rocznie ponad 10 000 aktywnych użytkowników biznesowych z siedzibą w Unii;

b) wymóg określony w ust. 1 lit. b), jeżeli świadczy co najmniej jedną podstawową usługę platformową, a każdej z nich w ostatnim roku obrotowym korzystało miesięcznie ponad 45 mln użytkowników końcowych mających siedzibę lub miejsce pobytu w EOG i rocznie ponad 10 000 użytkowników biznesowych z siedzibą w EOG;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

do celów akapitu pierwszego aktywni użytkownicy końcowi miesięcznie oznaczają średnią liczbę aktywnych użytkowników końcowych miesięcznie w okresie obejmującym większą część ostatniego roku obrotowego;

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) wymóg określony w ust. 1 lit. c), jeżeli progi ustanowione w lit. b) zostały osiągnięte w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych.

c) wymóg określony w ust. 1 lit. c), jeżeli progi ustanowione w lit. b) zostały osiągnięte w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do celów lit. b)

 

(i) liczbę użytkowników końcowych miesięcznie i liczbę użytkowników biznesowych rocznie mierzy się z uwzględnieniem wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia; oraz

 

(ii) liczba użytkowników końcowych miesięcznie odnosi się do średniej liczby użytkowników końcowych miesięcznie w okresie co najmniej sześciu miesięcy w ciągu ostatniego roku obrotowego;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli dostawca podstawowych usług platformowych osiąga wszystkie progi, o których mowa w ust. 2, powiadamia Komisję o tym fakcie w terminie trzech miesięcy od dnia osiągnięcia tych progów i przedstawia jej stosowne informacje wskazane w ust. 2. Takie powiadomienie zawiera stosowne informacje wskazane w ust. 2 odnoszące się do każdej z podstawowych usług platformowych świadczonych przez dostawcę, która osiąga progi ustanowione w ust. 2 lit. b). Powiadomienie to aktualizuje się za każdym razem, gdy inne podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągną progi ustanowione w ust. 2 lit. b).

3. Jeżeli przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe osiąga wszystkie progi, o których mowa w ust. 2, powiadamia Komisję o tym fakcie bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej ciągu dwóch miesięcy od dnia osiągnięcia tych progów i przedstawia jej stosowne informacje wskazane w ust. 2. Takie powiadomienie zawiera stosowne informacje wskazane w ust. 2 odnoszące się do każdej z podstawowych usług platformowych świadczonych przez przedsiębiorstwo, która osiąga progi ustanowione w ust. 2 lit. b). Powiadomienie to aktualizuje się za każdym razem, gdy inne podstawowe usługi platformowe indywidualnie osiągną progi ustanowione w ust. 2 lit. b).

Niewypełnienie przez odpowiedniego dostawcę podstawowych usług platformowych obowiązku zgłoszenia wymaganych informacji zgodnie z niniejszym ustępem nie uniemożliwia Komisji wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu w dowolnym momencie zgodnie z ust. 4.

Niedopełnienie przez odpowiednie przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe obowiązku zgłoszenia wymaganych informacji zgodnie z niniejszym ustępem nie uniemożliwia Komisji wyznaczenia tego przedsiębiorstwa jako strażnika dostępu w dowolnym momencie zgodnie z ust. 4.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja – bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnych informacji, o których mowa w ust. 3 – wyznacza dostawcę podstawowych usług platformowych, który osiągnął wszystkie progi ustanowione w ust. 2, jako strażnika dostępu, chyba że wspomniany dostawca przedstawi w powiadomieniu należycie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których świadczy stosowną podstawową usługę platformową, i zważywszy na elementy wymienione w ust. 6, dostawca nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1.

Komisja – bez zbędnej zwłoki i najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia otrzymania kompletnych informacji, o których mowa w ust. 3 – wyznacza przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe, które osiągnęło wszystkie progi ustanowione w ust. 1 i 2, jako strażnika dostępu. Przedsiębiorstwo może przedstawić w powiadomieniu przekonujące argumenty świadczące o tym, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których świadczy stosowną podstawową usługę platformową, przedsiębiorstwo nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli strażnik dostępu przedstawi tego rodzaju należycie uzasadnione argumenty świadczące o tym, że nie spełnia wymogów ustanowionych w ust. 1, Komisja stosuje przepisy ust. 6, aby ocenić, czy kryteria przewidziane w ust. 1 zostały spełnione.

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Jeżeli przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe nie powiadomi Komisji, nie dostarczy informacji wymaganych na podstawie ust. 3 lub w terminie wyznaczonym przez Komisję nie dostarczy wszystkich istotnych informacji, które są wymagane do oceny zasadności wyznaczenia go na strażnika dostępu zgodnie z ust. 2 i ust. 6, Komisja ma prawo wyznaczyć to przedsiębiorstwo na strażnika dostępu w dowolnym momencie na podstawie dostępnych jej zgodnie z ust. 4 informacji.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe ustanowione w ust. 2, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego, w szczególności jeżeli chodzi o próg ustanowiony w ust2 lit. a).

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 37 w celu określenia metody ustalania, czy osiągnięto progi ilościowe ustanowione w ust. 2 niniejszego artykułu, oraz – w razie potrzeby – w celu regularnego dostosowywania tej metody do zmian na rynku i rozwoju technologicznego. Komisja jest upoważniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art37, aby uaktualnić wykaz wskaźników określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 Komisja może zidentyfikować jako strażnika dostępu dowolnego dostawcę podstawowych usług platformowych, który spełnia wszystkie wymogi przewidziane w ust. 1, ale który nie osiągnął wszystkich progów ustanowionych w ust. 2 lub który przedstawił należycie uzasadnione argumenty zgodnie z ust. 4.

6. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 Komisja identyfikuje jako strażnika dostępu dowolne przedsiębiorstwo dostarczające podstawowe usługi platformowe, z wyłączeniem średnich i małych lub mikroprzedsiębiorstw zdefiniowanych w zaleceniu Komisji 2003/361/WE, które spełnia wszystkie wymogi przewidziane w ust. 1 niniejszego artykułu, ale które nie osiągnęło wszystkich progów ustanowionych w ust. 2 niniejszego artykułu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) wielkość, w tym obroty i kapitalizację rynkową, działalności prowadzonej przez dostawcę podstawowych usług platformowych oraz jego pozycję;

a) wielkość, w tym obrót i kapitalizację rynkową, działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo świadczące podstawowe usługi platformowe oraz jego pozycję;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) bariery wejścia wynikające z efektów sieciowych i korzyści opartych na danych, w szczególności jeżeli chodzi o możliwość uzyskania przez dostawcę dostępu do danych osobowych i nieosobowych oraz gromadzenia przez niego tych danych lub o jego zdolności analityczne;

c) bariery wejścia wynikające z efektów sieciowych i korzyści opartych na danych, w szczególności jeżeli chodzi o możliwość uzyskania przez przedsiębiorstwo dostępu do danych osobowych i nieosobowych oraz gromadzenia przez nie tych danych lub o jego zdolności analityczne;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) skutki związane ze skalą i zakresem korzystne dla dostawcy, w tym tego rodzaju skutki w odniesieniu do danych;

d) skutki związane ze skalą i zakresem, z których korzysta przedsiębiorstwo, w tym tego rodzaju skutki w odniesieniu do danych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera e a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) stopień wykorzystania multihomingu wśród użytkowników biznesowych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 2 – litera e b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) zdolność przedsiębiorstwa do wdrażania strategii konglomeratu, w szczególności poprzez jego integrację pionową lub znaczące wpływy na powiązanych rynkach;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przeprowadzając ocenę, Komisja bierze pod uwagę możliwe do przewidzenia zmiany tych elementów.

Przeprowadzając ocenę, Komisja bierze pod uwagę możliwe do przewidzenia zmiany tych elementów, w tym wszelkie planowane koncentracje z udziałem innego dostawcy podstawowych usług platformowych lub wszelkich innych usług świadczonych w sektorze cyfrowym.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 4</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dostawca podstawowej usługi platformowej, który osiągnął progi ilościowe ustanowione w ust. 2, nie zastosuje się w znacznym stopniu do środków zarządzonych przez Komisję w ramach badania i taki brak zgodności będzie się utrzymywał po skierowaniu do dostawcy wniosku o zastosowanie się do tych środków w rozsądnym terminie i o przedstawienie uwag, Komisja jest uprawniona do wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu.

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 6 – akapit 5</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli dostawca podstawowej usługi platformowej, który nie osiągnął progów ilościowych ustanowionych w ust. 2, nie zastosuje się w znacznym stopniu do środków zarządzonych przez Komisję w ramach badania i taki brak zgodności będzie się utrzymywał po skierowaniu do dostawcy wniosku o zastosowanie się do tych środków w rozsądnym terminie i o przedstawienie uwag, Komisja jest uprawniona do wyznaczenia tego dostawcy jako strażnika dostępu na podstawie dostępnych faktów.

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 7</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. W odniesieniu do każdego strażnika dostępu zidentyfikowanego zgodnie z ust. 4 lub ust. 6 Komisja identyfikuje odpowiednie przedsiębiorstwo, do którego należy ten dostawca, i sporządza wykaz odpowiednich podstawowych usług platformowych świadczonych w ramach tego samego przedsiębiorstwa, z których każda pełni funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, za pośrednictwem którego docierają oni do użytkowników końcowych zgodnie z ust. 1 lit. b).

7. W odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa wskazanego jako strażnik dostępu zgodnie z ust. 4 lub ust. 6 Komisja identyfikuje w terminie określonym w ust. 4 odpowiednie podstawowe usługi platformowe świadczone w ramach tego samego przedsiębiorstwa, z których każda pełni funkcję ważnego punktu dostępu dla użytkowników biznesowych, za pośrednictwem którego docierają oni do użytkowników końcowych, o których to usługach mowa w ust. 1 lit. b).

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 3 – ustęp 8</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8. Strażnik dostępu jest zobowiązany wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 w terminie sześciu miesięcy od dnia zamieszczenia podstawowej usługi platformowej w wykazie zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.

8. Strażnik dostępu jest zobowiązany jak najszybciej wypełnić obowiązki ustanowione w art. 5 i 6 i każdym przypadku nie później niż cztery miesiące od dnia zamieszczenia podstawowej usługi platformowej w wykazie zgodnie z ust. 7 niniejszego artykułu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja regularnie – przynajmniej raz na 2 lata – dokonuje przeglądu służącego ustaleniu, czy wyznaczeni strażnicy dostępu nadal spełniają wymogi ustanowione w art. 3 ust. 1 lub czy nowi dostawcy podstawowych usług platformowych spełniają te wymogi. W ramach przeprowadzanego regularnie przeglądu bada się również konieczność dostosowania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez danego strażnika dostępu.

2. Komisja regularnie – przynajmniej raz na trzy lata – dokonuje przeglądu służącego ustaleniu, czy wyznaczeni strażnicy dostępu nadal spełniają wymogi ustanowione w art. 3 ust. 1, oraz przynajmniej raz na rok w celu ustalenia, czy nowe podstawowe usługi platformowe spełniają te wymogi. W ramach przeprowadzanego regularnie przeglądu bada się również konieczność dostosowania wykazu podstawowych usług platformowych świadczonych przez danego strażnika dostępu. Przegląd nie ma skutku zawieszającego w odniesieniu do zobowiązań strażnika dostępu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 2</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli po przeprowadzeniu przeglądu zgodnie z akapitem pierwszym Komisja stwierdzi, że zmieniły się okoliczności faktyczne, na podstawie których dostawców podstawowych usług platformowych wyznaczono jako strażników dostępu, przyjmuje odpowiednią decyzję w tym zakresie.

Jeżeli po przeprowadzeniu przeglądu zgodnie z akapitem pierwszym Komisja stwierdzi, że zmieniły się okoliczności faktyczne, na podstawie których przedsiębiorstwa dostarczające podstawowe usługi platformowe wyznaczono jako strażników dostępu, przyjmuje odpowiednią decyzję w tym zakresie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 4 – ustęp 3</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja publikuje i aktualizuje wykaz strażników dostępu oraz wykaz podstawowych usług platformowych, w odniesieniu do których muszą oni na bieżąco wypełniać obowiązki przewidziane w art. 5 i 6.

3. Komisja publikuje i aktualizuje wykaz przedsiębiorstw wyznaczonych na strażników dostępu oraz wykaz podstawowych usług platformowych, w odniesieniu do których muszą oni na bieżąco wypełniać obowiązki przewidziane w art. 5 i 6. Komisja publikuje sprawozdanie roczne zawierające wnioski z monitorowania, w tym ocenę wpływu na użytkowników biznesowych, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz użytkowników końcowych i przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) powstrzymuje się od łączenia danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem tych podstawowych usług platformowych z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem dowolnych innych usług oferowanych przez strażnika dostępu lub z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, a także od rejestrowania użytkowników końcowych jako użytkowników innych usług świadczonych przez strażnika dostępu w celu łączenia danych osobowych, chyba że użytkownikowi końcowemu zapewniono możliwość dokonania wyboru i wyraził on zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679; ;

a) powstrzymuje się od łączenia i krzyżowego wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem tych podstawowych usług platformowych z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem dowolnych innych usług oferowanych przez strażnika dostępu lub z danymi osobowymi pozyskiwanymi za pośrednictwem usług świadczonych przez osoby trzecie, a także od rejestrowania użytkowników końcowych jako użytkowników innych usług świadczonych przez strażnika dostępu w celu łączenia danych osobowych, chyba że użytkownikowi końcowemu zapewniono możliwość dokonania wyboru w sposób wyraźny i jasny i wyraził on zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość oferowania, przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez osobę trzecią, tych samych produktów lub usług użytkownikom końcowym po cenach lub na warunkach innych niż w ramach usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażnika dostępu;

b) nie stosuje zobowiązań umownych, które uniemożliwiają użytkownikom biznesowym oferowanie, przy wykorzystaniu usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez osobę trzecią lub za pomocą własnych kanałów bezpośredniej sprzedaży internetowej, tych samych produktów lub usług użytkownikom końcowym po cenach lub na warunkach innych niż w ramach usług pośrednictwa internetowego świadczonych przez strażnika dostępu;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość promowania ofert wśród użytkowników końcowych pozyskanych za pośrednictwem podstawowej usługi platformowej oraz zawierania z tymi użytkownikami końcowymi umów niezależnie od tego, czy korzystają oni w tym celu z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, czy też nie, a także zapewnia użytkownikom końcowym – za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu – możliwość uzyskania dostępu do oraz korzystaniatreści, abonamentów, funkcji lub innych elementów przy użyciu aplikacji użytkownika biznesowego, jeżeli użytkownicy końcowi pozyskali te elementy od odpowiedniego użytkownika biznesowego bez korzystania z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu;

c) zapewnia użytkownikom biznesowym możliwość przedstawiania ofert użytkownikom końcowym pozyskanym za pośrednictwem podstawowej usługi platformowej lub za pośrednictwem innych kanałów, w tym ofert na innych warunkach zakupu, oraz promowania takich ofert wśród tych użytkowników końcowych oraz możliwość zawieraniatymi użytkownikami końcowymi umów lub pobierania opłat za świadczone usługi niezależnie od tego, czy korzystają oni w tym celu z podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu, czy też nie;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera c a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) umożliwia użytkownikom końcowym dostęp do treści, abonamentów, funkcji lub innych elementów za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez strażnika dostępu oraz korzystanie z nich przy użyciu aplikacji użytkownika biznesowego, także jeżeli elementy te zostały nabyte przez użytkowników końcowych od właściwego użytkownika biznesowego bez korzystania z podstawowych usług platformowych strażnika dostępu, chyba że strażnik dostępu może udowodnić, że taki dostęp zmniejszy ochronę danych użytkowników końcowych lub cyberbezpieczeństwo;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) powstrzymuje się od uniemożliwiania lub utrudniania użytkownikom biznesowym zgłaszania odpowiedniemu organowi publicznemu uwag dotyczących dowolnych praktyk, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu;

d) powstrzymuje się od bezpośredniego lub pośredniego uniemożliwiania lub utrudniania użytkownikom biznesowym lub użytkownikom końcowym zgłaszania odpowiedniemu organowi publicznemu, w tym sądom krajowym, uwag dotyczących dowolnych praktyk, jakich dopuszczają się strażnicy dostępu;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych obowiązku korzystania z usługi identyfikacyjnej świadczonej przez strażnika dostępu w kontekście usług oferowanych przez użytkowników biznesowych za pośrednictwem podstawowych usług platformowych tego strażnika dostępu, jak również obowiązku oferowania takiej usługi identyfikacyjnej lub współdziałania z taką usługą;

e) powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych obowiązku korzystania z usługi identyfikacyjnej lub dowolnej innej usługi pomocniczej świadczonej przez strażnika dostępu w kontekście usług oferowanych przez użytkowników biznesowych za pośrednictwem podstawowych usług platformowych tego strażnika dostępu, jak również obowiązku oferowania takiej usługi identyfikacyjnej lub współdziałania z taką usługą;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera f</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) powstrzymuje się od nakładania na użytkowników biznesowych lub użytkowników końcowych obowiązku zostania abonentem lub zarejestrowania się jako użytkownik dowolnej innej podstawowej usługi platformowej zidentyfikowanej zgodnie z art. 3 lub spełniającej progi ustanowione w art. 3 ust. 2 lit. b) jako wymogu, którego spełnienie umożliwia uzyskanie dostępu, zostanie abonentem lub zarejestrowanie się jako użytkownik dowolnej ze świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych zgodnie z tym artykułem;

f) nie wymaga od użytkowników biznesowych lub końcowych wykupienia abonamentu lub rejestracji, aby używać dowolnej innej podstawowej usługi platformowej, co warunkowałoby uzyskanie dostępu, zostanie abonentem lub zarejestrowanie się jako użytkownik dowolnej ze świadczonych przez siebie podstawowych usług platformowych zidentyfikowanych zgodnie z tym artykułem;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) udziela reklamodawcom i wydawcom, na rzecz których świadczy usługi reklamowe, na ich żądanie informacji dotyczących ceny płaconej przez reklamodawcę i wydawcę, a także kwoty lub wysokości wynagrodzenia wypłacanego wydawcy z tytułu opublikowania danej reklamy oraz z tytułu każdej odpowiedniej usługi reklamowej świadczonej przez strażnika dostępu.

g) udziela reklamodawcom i wydawcom lub osobom trzecim upoważnionym przez reklamodawców lub wydawców, na rzecz których świadczy usługi reklamy cyfrowej, bezpłatny, wysokiej jakości, skuteczny, ciągły i w czasie rzeczywistym dostęp do pełnych informacji na temat widoczności i dostępności portfela reklam, w tym:

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt i (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(i) warunki cenowe ofert składanych przez reklamodawców i pośredników reklamowych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt ii (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ii) mechanizmy ustalania cen i systemy obliczania opłat, w tym kryteria pozacenowe w procesie aukcyjnym;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt iii (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iii) cena i opłaty uiszczane przez reklamodawcę i wydawcę, w tym wszelkie potrącenia i opłaty dodatkowe;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt iv (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iv) kwota i wynagrodzenie wypłacone wydawcy za publikację danej reklamy; oraz

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g – podpunkt v (nowy)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(v) kwota i wynagrodzenie wypłacane wydawcom za każdą z usług reklamowych świadczonych przez strażnika dostępu.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga) powstrzymuje się od wykorzystywania – w kontekście konkurencji z użytkownikami biznesowymi – jakichkolwiek niedostępnych publicznie danych wygenerowanych w toku korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych przez tych użytkowników biznesowych, w tym przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych, którzy korzystają z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych, lub z niedostępnych publicznie danych dostarczonych przez tych użytkowników biznesowych korzystających z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub usług pomocniczych lub dostarczonych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 5 – akapit 1 – litera g b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb) umożliwia użytkownikom końcowym – także pod względem technicznym – odinstalowanie na dowolnym etapie wszelkich uprzednio zainstalowanych aplikacji w systemie operacyjnym zapewnianym przez strażnika dostępu lub faktycznie przez niego kontrolowanym, przy czym przeprowadzenie takiej operacji ma być tak samo proste jak odinstalowanie jakiejkolwiek aplikacji zainstalowanej przez użytkownika końcowego, oraz zmianę ustawień domyślnych w systemie operacyjnym, które kierują użytkowników końcowych do usług lub produktów oferowanych przez strażnika dostępu, lub naprowadzają ich na takie produkty i usługi, bez uszczerbku dla możliwości ograniczenia przez strażnika dostępu takiego odinstalowania w odniesieniu do aplikacji mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia i które ze względów technicznych nie mogą być oferowane przez osoby trzecie jako autonomiczny produkt;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – akapit 1 – litera a</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) powstrzymuje się od wykorzystywania – w kontekście konkurencji z użytkownikami biznesowymi – jakichkolwiek niedostępnych publicznie danych wygenerowanych w toku działalności tych użytkowników biznesowych, w tym danych wygenerowanych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych, którzy korzystają z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych, lub z niepublicznie dostępnych danych dostarczonych przez tych użytkowników biznesowych korzystających z oferowanych przez niego podstawowych usług platformowych lub dostarczonych przez użytkowników końcowych tych użytkowników biznesowych;

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – akapit 1 – litera a a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) powstrzymuje się od łączenia danych osobowych – do własnych celów handlowych oraz do celów umieszczania reklam osób trzecich w ramach własnych usług – aby dostarczać reklamy ukierunkowane lub mikrotargetowane, chyba że użytkownik końcowy, który nie jest małoletni, udzielił strażnikowi dostępu wyraźnej, jednoznacznej, odnowionej i świadomej zgody zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (UE) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – akapit 1 – litera b</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) zapewnia użytkownikom końcowym możliwość odinstalowania dowolnych aplikacji wstępnie zainstalowanych w ramach oferowanej przez niego podstawowej usługi platformowej bez uszczerbku dla możliwości ograniczenia przez strażnika dostępu zakresu takiej możliwości odinstalowania w taki sposób, by nie obejmowała ona aplikacji mających kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu operacyjnego lub urządzenia i które ze względów technicznych nie mogą być oferowane przez osoby trzecie jako autonomiczny produkt;

skreśla się

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – akapit 1 – litera c</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pozwala na instalowanie i efektywne korzystanie z oferowanych przez osoby trzecie aplikacji lub sklepów z aplikacjami korzystających z systemów operacyjnych tego strażnika dostępu lub współpracujących z takimi systemami oraz zapewnia możliwość uzyskania dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami w inny sposób niż za pośrednictwem podstawowych usług platformowych świadczonych przez tego strażnika dostępu. Strażnik dostępu musi mieć możliwość podejmowania proporcjonalnych działań w celu zapewnienia, aby oferowane przez osoby trzecie aplikacje lub sklepy z aplikacjami nie zagrażały integralności dostarczanego przez niego sprzętu lub systemu operacyjnego;

c) umożliwia użytkownikom końcowym instalowanie i efektywne korzystanie z oferowanych przez osoby trzecie aplikacji lub sklepów z aplikacjami korzystających z systemów operacyjnych tego strażnika dostępu lub współpracujących z takimi systemami, stwarza ku temu możliwości techniczne oraz zapewnia możliwość uzyskania dostępu do tych aplikacji lub sklepów z aplikacjami w inny sposób niż za pośrednictwem odpowiednich podstawowych usług platformowych świadczonych przez tego strażnika dostępu. Strażnik dostępu, jeśli jest to właściwe, wzywa użytkownika końcowego do podjęcia decyzji o tym, czy pobrana aplikacja lub sklep z aplikacjami mają stać się domyślne. Nie zabrania się strażnikowi dostępu podejmowania – w niezbędnym i proporcjonalnym zakresie – działań w celu zapewnienia, aby oferowane przez osoby trzecie aplikacje lub sklepy z aplikacjami nie zagrażały integralności dostarczanego przez niego sprzętu lub systemu operacyjnego ani nie zmniejszały ochrony danych użytkowników końcowych lub cyberbezpieczeństwa, pod warunkiem że te niezbędne i proporcjonalne środki są przez strażnika dostępu należycie uzasadnione;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – akapit 1 – litera d</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) powstrzymuje się od plasowania usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu lub przez dowolną osobę trzecią należącą do tego samego przedsiębiorstwa na korzystniejszych zasadach niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inną osobę trzecią oraz dokonuje takiego plasowania na podstawie sprawiedliwych i niedyskryminujących warunków;

d) nie traktuje na korzystniejszych zasadach w plasowaniu lub innych ustawieniach usług i produktów oferowanych przez samego strażnika dostępu lub przez dowolną osobę trzecią należącą do tego samego przedsiębiorstwa niż podobne usługi lub produkty oferowane przez inną osobę trzecią oraz stosuje przejrzyste, sprawiedliwe i niedyskryminujące warunki w odniesieniu do takich usług lub produktów stron trzecich;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e) powstrzymuje się od technicznego ograniczania użytkownikom końcowym możliwości korzystania z różnych aplikacji i usług, do których można uzyskać dostęp przy użyciu systemu operacyjnego strażnika dostępu, oraz do wykupowania abonamentów takich aplikacji i usług, w tym również jeżeli chodzi o wybór dostawcy usługi dostępu do internetu dla użytkowników końcowych;

e) nie ogranicza użytkownikom końcowym – pod względem technicznym ani w żaden inny sposób – możliwości korzystania z różnych aplikacji i usług oraz wykupowania abonamentów za dostęp do takich aplikacji i usług, w tym również jeżeli chodzi o wybór dostawcy usługi dostępu do internetu dla użytkowników końcowych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) powstrzymuje się od praktyk, które utrudniają użytkownikowi końcowemu możliwość rezygnacji z podstawowej usługi platformowej;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>126</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zapewnia użytkownikom biznesowym i dostawcom usług pomocniczych możliwość uzyskania dostępu do tego samego systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania, które są dostępne dla strażnika dostępu lub wykorzystywane przez niego do świadczenia dowolnych usług pomocniczych, oraz gwarantuje interoperacyjność wspomnianych systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania;

f) zapewnia użytkownikom biznesowym, dostawcom usług i dostawcom sprzętu bezpłatny dostęp do tych samych funkcji sprzętu i oprogramowania, jakie są dostępne dla sprzętu lub usług dostarczanych przez strażnika dostępu i do których uzyskuje się dostęp lub które są kontrolowane za pośrednictwem systemu operacyjnego, pod warunkiem że system operacyjny został zidentyfikowany zgodnie z art. 3 ust. 7, a także zapewnia interoperacyjność z tymi funkcjami. Dostawcom usług pomocniczych umożliwia się ponadto dostęp do tego samego systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania oraz interoperacyjność z tym systemem operacyjnym, sprzętem lub funkcjami oprogramowania (niezależnie od tego, czy te funkcje oprogramowania są częścią systemu operacyjnego), które są dostępne dla usług pomocniczych świadczonych przez strażnika dostępu. Strażnikowi dostępu nie uniemożliwia się podjęcia niezbędnych środków w celu zadbania o to, aby interoperacyjność nie zagrażała integralności systemu operacyjnego, sprzętu lub funkcji oprogramowania zapewnianych przez strażnika dostępu ani nie osłabiała ochrony danych użytkowników końcowych ani cyberbezpieczeństwa, pod warunkiem, że strażnik dostępu należycie uzasadni takie niezbędne środki;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>127</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) umożliwia wszystkim dostawcom usług łączności interpersonalnej niewykorzystujących numerów, na ich wniosek i nieodpłatnie, wzajemne połączenie ze świadczonymi przez strażników dostępu usługami łączności interpersonalnej niewykorzystującymi numerów zidentyfikowanymi na podstawie art. 3 ust. 7. Wzajemne połączenie zapewnia się z zachowaniem obiektywnie takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego partnerów, umożliwiając tym samym funkcjonalną interakcję z tymi usługami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>128</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f b (nowa)</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb) umożliwia wszystkim dostawcom usług sieci społecznościowych, na ich wniosek i nieodpłatnie, wzajemne połączenie z usługami sieci społecznościowych strażników dostępu zidentyfikowanymi na podstawie art. 3 ust. 7. Wzajemne połączenie zapewnia się z zachowaniem obiektywnie takich samych warunków i jakości, jakie są dostępne strażnikowi dostępu lub wykorzystywane przez niego, jego jednostki zależne lub jego partnerów, umożliwiając tym samym funkcjonalną interakcję z tymi usługami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Realizacja tego obowiązku podlega specyfikacji Komisji zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b);

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) zapewnia reklamodawcom i wydawcom – na ich żądanie i nieodpłatnie – dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom i wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie weryfikacji zasobów reklamowych;

g) zapewnia reklamodawcom i wydawcom oraz osobom trzecim upoważnionym przez reklamodawców i wydawców – na ich żądanie i nieodpłatnie – dostęp do stosowanych przez strażnika dostępu narzędzi pomiaru wyników oraz informacji potrzebnych reklamodawcom i wydawcom do przeprowadzenia samodzielnie weryfikacji zasobów reklamowych, w tym zagregowanych i niezagregowanych danych oraz danych dotyczących wyników, w sposób umożliwiający reklamodawcom i wydawcom wykorzystanie własnych narzędzi weryfikacyjnych i pomiarowych do oceny podstawowych usług świadczonych przez strażników dostępu;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera h</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) zapewnia rzeczywistą możliwość przenoszenia danych wygenerowanych w toku działalności użytkownika biznesowego lub użytkownika końcowego i – w szczególności – dostarcza użytkownikom końcowym narzędzi ułatwiających im przenoszenie danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, w tym poprzez zapewnianie im stałej możliwości uzyskania dostępu do danych w czasie rzeczywistym;

h) zapewnia użytkownikom końcowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika końcowego – na ich żądanie i nieodpłatnie – rzeczywistą możliwość przenoszenia danych dostarczonych przez użytkownika końcowego lub wygenerowanych w toku ich działalności w kontekście korzystania z odpowiedniej podstawowej usługi platformowej, m.in. poprzez zapewnienie nieodpłatnych narzędzi ułatwiających skuteczne korzystanie z takiej możliwości przenoszenia danych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, w tym poprzez zapewnianie stałej możliwości uzyskania dostępu do danych w czasie rzeczywistym;

</Amend>

<Amend>Poprawka  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Wniosek dotyczący rozporządzenia</DocAmend>

<Article>Artykuł 6 – ustęp 1 – litera i</Article>

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i) zapewnia użytkownikom biznesowym lub osobom trzecim upoważnionym przez użytkownika biznesowego możliwość skorzystania z funkcji nieodpłatnego, rzeczywistego, stałego, wysokiej jakości dostępu i korzystania w czasie rzeczywistym danych zagregowanych lub niezagregowanych dostarczanych lub generowanych w kontekście korzystania z odpowiednich podstawowych usług platformowych przez tych użytkowników biznesowych oraz przez użytkowników końcowych mających styczność z produktami lub usługami oferowanymi przez tych użytkowników biznesowych; jeżeli chodzi o dane osobowe, zapewnia dostęp do takich danych i możliwość korzystania z tych danych wyłącznie wówczas, gdy są one bezpośrednio powiązane z faktem korzystania przez użytkownika końcowego z produktów lub usług oferowanych przez odpowiedniego użytkownika biznesowego za pośrednictwem stosownej podstawowej usługi platformowej oraz gdy użytkownik końcowy zdecyduje się udostępnić takie dane, wyrażając zgodę w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679;