Procedură : 2020/0374(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0332/2021

Texte depuse :

A9-0332/2021

Dezbateri :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3

Voturi :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0499

<Date>{30/11/2021}30.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0332/2021</NoDocSe>
PDF 1931kWORD 561k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor</Commission>

Raportor: <Depute>Andreas Schwab</Depute>

Raportori pentru aviz (*):

Stéphanie Yon-Courtin, Comisia pentru afaceri economice și monetare

Carlos Zorrinho, Comisia pentru industrie, cercetare și energie

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 57 din Regulamentul de procedură

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI ECONOMICE ȘI MONETARE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU INDUSTRIE, CERCETARE ȘI ENERGIE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU TRANSPORT ȘI TURISM
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU LIBERTĂȚI CIVILE, JUSTIȚIE ȘI AFACERI INTERNE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețe contestabile și echitabile în sectorul digital (Actul legislativ privind piețele digitale)

(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0842),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0419/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2021[1],

 având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 30 iunie 2021[2],

 având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru cultură și educație, Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne,

 având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-0332/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Serviciile digitale în general și platformele online în special joacă un rol din ce în ce mai important în economie, în special pe piața internă, oferind noi oportunități de afaceri în Uniune și facilitând comerțul transfrontalier.

(1) Serviciile digitale în general și platformele online în special joacă un rol din ce în ce mai important în economie, în special pe piața internă, oferind utilizatorilor comerciali căi de acces pentru a ajunge la utilizatorii finali, în toată Uniunea și în afara acesteia, facilitând comerțul transfrontalier și deschizând noi oportunități de afaceri pentru numeroase firme din Uniune, în favoarea consumatorilor din Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Serviciile de platformă esențiale prezintă, în același timp, o serie de caracteristici care pot fi exploatate de furnizorii lor. Aceste caracteristici ale serviciilor de platformă esențiale includ, printre altele, economii de scară extreme, care rezultă adesea din costuri marginale aproape zero pentru a adăuga utilizatori comerciali sau utilizatori finali. Alte caracteristici ale serviciilor de platformă esențiale sunt efectele de rețea foarte puternice, capacitatea de a face legătura între un număr mare de utilizatori comerciali și de utilizatori finali datorită caracterului multilateral al acestor servicii, un grad semnificativ de dependență atât a utilizatorilor comerciali, cât și a utilizatorilor finali, efectele de captivitate, lipsa utilizării mai multor platforme sau servicii în același scop de către utilizatorii finali, integrarea verticală și avantajele bazate pe date. Toate aceste caracteristici, combinate cu comportamentul neloial al furnizorilor de astfel de servicii, pot avea ca efect subminarea substanțială a contestabilității serviciilor de platformă esențiale, precum și un impact asupra corectitudinii relației comerciale dintre furnizorii de astfel de servicii, pe de o parte, și utilizatorii comerciali și utilizatorii finali ai acestora, pe de altă parte, conducând în practică la scăderi rapide și potențial extinse ale opțiunilor utilizatorilor comerciali și ale utilizatorilor finali și, prin urmare, pot conferi furnizorului acestor servicii poziția unui așa-numit „gatekeeper”.

(2) Serviciile de platformă esențiale prezintă, în același timp, o serie de caracteristici care pot fi exploatate de furnizorii lor. Aceste caracteristici ale serviciilor de platformă esențiale includ, printre altele, economii de scară extreme, care rezultă adesea din costuri marginale aproape zero pentru a adăuga utilizatori comerciali sau utilizatori finali. Alte caracteristici ale serviciilor de platformă esențiale sunt efectele de rețea foarte puternice, capacitatea de a face legătura între un număr mare de utilizatori comerciali și de utilizatori finali datorită caracterului multilateral al acestor servicii, un grad semnificativ de dependență atât a utilizatorilor comerciali, cât și a utilizatorilor finali, efectele de captivitate, lipsa utilizării mai multor platforme sau servicii în același scop de către utilizatorii finali, integrarea verticală și avantajele bazate pe date. Toate aceste caracteristici, combinate cu comportamentul neloial al furnizorilor de astfel de servicii, pot avea ca efect subminarea substanțială a contestabilității serviciilor de platformă esențiale, precum și un impact asupra corectitudinii relației comerciale dintre furnizorii de astfel de servicii, pe de o parte, și utilizatorii comerciali și utilizatorii finali ai acestora, pe de altă parte, conducând în practică la scăderi rapide și potențial extinse ale opțiunilor utilizatorilor comerciali și ale utilizatorilor finali și, prin urmare, pot conferi furnizorului acestor servicii poziția unui așa-numit „gatekeeper”. În același timp, ar trebui recunoscut faptul că serviciile care acționează în scopuri necomerciale, cum ar fi proiectele de colaborare, nu ar trebui să fie considerate servicii de bază în sensul prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Combinarea acestor caracteristici ale gatekeeperilor este susceptibilă să conducă în multe cazuri la dezechilibre grave în ceea ce privește puterea de negociere și, în consecință, la practici și condiții neloiale atât pentru utilizatorii comerciali, cât și pentru utilizatorii finali ai serviciilor de platformă esențiale furnizate de gatekeeperi, în detrimentul prețurilor, al calității, al alegerii și al inovării aferente acestor servicii.

(4) Combinarea acestor caracteristici ale gatekeeperilor este susceptibilă să conducă în multe cazuri la dezechilibre grave în ceea ce privește puterea de negociere și, în consecință, la practici și condiții neloiale atât pentru utilizatorii comerciali, cât și pentru utilizatorii finali ai serviciilor de platformă esențiale furnizate de gatekeeperi, în detrimentul prețurilor, al calității, al standardelor privind viața privată și securitatea, al concurenței echitabile, al alegerii și al inovării aferente acestor servicii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Gatekeeperii au un impact semnificativ asupra pieței interne, oferind puncte de acces unui număr mare de utilizatori comerciali pentru ca aceștia să ajungă la utilizatorii finali, oriunde în Uniune și pe diferite piețe. Impactul negativ al practicilor neloiale asupra pieței interne și gradul foarte scăzut de contestabilitate al serviciilor de platformă esențiale, inclusiv implicațiile societale și economice negative ale acestora, au determinat legiuitorii naționali și autoritățile de reglementare sectoriale să acționeze. O serie de soluții naționale de reglementare au fost deja adoptate sau propuse pentru a aborda practicile neloiale și contestabilitatea serviciilor digitale sau cel puțin în ceea ce privește unele dintre acestea. Acest lucru a creat riscul unor soluții de reglementare divergente și, prin urmare, al fragmentării pieței interne, sporind astfel riscul creșterii costurilor de asigurare a conformității din cauza unor seturi diferite de cerințe naționale de reglementare.

(6) Gatekeeperii au un impact semnificativ asupra pieței interne, oferind puncte de acces unui număr mare de utilizatori comerciali pentru ca aceștia să ajungă la utilizatorii finali, oriunde în Uniune și pe diferite piețe. Impactul negativ al practicilor neloiale asupra pieței interne și gradul foarte scăzut de contestabilitate al serviciilor de platformă esențiale, inclusiv implicațiile societale și economice negative ale acestora, au determinat legiuitorii naționali și autoritățile de reglementare sectoriale să acționeze. O serie de soluții de reglementare au fost deja adoptate la nivel național sau propuse pentru a aborda practicile neloiale și contestabilitatea serviciilor digitale sau cel puțin în ceea ce privește unele dintre acestea. Acest lucru a creat riscul unor soluții de reglementare divergente și, prin urmare, al fragmentării pieței interne, sporind astfel riscul creșterii costurilor de asigurare a conformității din cauza unor seturi diferite de cerințe naționale de reglementare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Prin armonizarea legislațiilor naționale divergente, ar trebui să fie eliminate obstacolele din calea libertății de a presta și de a beneficia de servicii, inclusiv de servicii cu amănuntul, în cadrul pieței interne. Prin urmare, ar trebui să se stabilească un set specific de norme obligatorii armonizate la nivelul Uniunii pentru a asigura contestabilitatea și echitatea piețelor digitale pe care sunt prezenți gatekeeperi în cadrul pieței interne.

(8) Prin armonizarea legislațiilor naționale divergente, ar trebui să fie eliminate obstacolele din calea libertății de a presta și de a beneficia de servicii, inclusiv de servicii cu amănuntul, în cadrul pieței interne. Prin urmare, ar trebui să se stabilească un set specific de obligații juridice armonizate la nivelul Uniunii pentru a asigura contestabilitatea și echitatea piețelor digitale pe care sunt prezenți gatekeeperi în cadrul pieței interne, în beneficiul economiei Uniunii, în ansamblu, și al consumatorilor Uniunii, în special.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 9</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) O fragmentare a pieței interne poate fi evitată în mod eficient numai dacă statele membre nu pot aplica norme naționale specifice tipurilor de întreprinderi și servicii care intră sub incidența prezentului regulament. În același timp, întrucât prezentul regulament urmărește să completeze modalitățile de asigurare a respectării legislației în materie de concurență, ar trebui să se precizeze că regulamentul nu aduce atingere articolelor 101 și 102 din TFUE, normelor naționale corespunzătoare în materie de concurență și altor norme naționale în materie de concurență referitoare la comportamentul unilateral, care se bazează pe o evaluare individualizată a pozițiilor și a comportamentului pe piață, inclusiv a efectelor probabile ale acestora și a domeniului de aplicare precis al comportamentului interzis, și care prevăd posibilitatea ca întreprinderile să prezinte argumente în materie de eficiență și justificare obiectivă pentru comportamentul în cauză. Cu toate acestea, aplicarea normelor din urmă nu ar trebui să afecteze obligațiile impuse gatekeeperilor în temeiul prezentului regulament și aplicarea lor uniformă și efectivă pe piața internă.

(9) O fragmentare a pieței interne poate fi evitată în mod eficient numai dacă statele membre nu pot aplica gatekepeerilor norme sau obligații suplimentare în scopul asigurării unor piețe contestabile și echitabile. Acest lucru nu aduce atingere capacității statelor membre de a impune gatekeeperilor aceleași obligații sau obligații mai stricte ori diferite în vederea urmăririi altor interese publice legitime, în conformitate cu dreptul Uniunii. Aceste interese publice legitime pot fi, printre altele, protecția consumatorilor, combaterea actelor de concurență neloială și promovarea libertății și pluralismului mass-mediei, a libertății de exprimare, precum și a diversității culturale sau lingvistice. În același timp, întrucât prezentul regulament urmărește să completeze modalitățile de asigurare a respectării legislației în materie de concurență, ar trebui să se precizeze că regulamentul nu aduce atingere articolelor 101 și 102 din TFUE, normelor naționale corespunzătoare în materie de concurență și altor norme naționale în materie de concurență referitoare la comportamentul unilateral, care se bazează pe o evaluare individualizată a pozițiilor și a comportamentului pe piață, inclusiv a efectelor probabile ale acestora și a domeniului de aplicare precis al comportamentului interzis, și care prevăd posibilitatea ca întreprinderile să prezinte argumente în materie de eficiență și justificare obiectivă pentru comportamentul în cauză. Cu toate acestea, aplicarea normelor din urmă nu ar trebui să afecteze obligațiile și interdicțiile impuse gatekeeperilor în temeiul prezentului regulament și aplicarea lor uniformă și efectivă pe piața internă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 10</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Articolele 101 și 102 din TFUE și normele naționale corespunzătoare în materie de concurență privind comportamentul anticoncurențial multilateral și unilateral, precum și controlul concentrărilor economice au ca obiectiv protejarea concurenței nedenaturate pe piață. Prezentul regulament urmărește un obiectiv care este complementar, dar diferit de cel al protejării concurenței nedenaturate pe orice piață dată, astfel cum este definită în legislația în domeniul concurenței, și anume asigurarea faptului că piețele pe care sunt prezenți gatekeeperi sunt și rămân contestabile și echitabile, independent de efectele reale, probabile sau presupuse ale comportamentului unui anumit gatekeeper care face obiectul prezentului regulament asupra concurenței pe o anumită piață. Prin urmare, prezentul regulament vizează protejarea unui interes juridic diferit de normele respective și nu ar trebui să aducă atingere aplicării acestora.

(10) Articolele 101 și 102 din TFUE și normele naționale corespunzătoare în materie de concurență privind comportamentul anticoncurențial multilateral și unilateral, precum și controlul concentrărilor economice au ca obiectiv protejarea concurenței nedenaturate pe piață. Prezentul regulament urmărește un obiectiv care este complementar, dar diferit de cel al protejării concurenței nedenaturate pe orice piață dată, astfel cum este definită în legislația în domeniul concurenței, și anume asigurarea faptului că piețele pe care sunt prezenți gatekeeperi sunt și rămân contestabile și echitabile, și protejarea drepturilor respective ale utilizatorilor comerciali și ale utilizatorilor finali, independent de efectele reale, probabile sau presupuse ale comportamentului unui anumit gatekeeper care face obiectul prezentului regulament asupra concurenței pe o anumită piață. Prin urmare, prezentul regulament vizează protejarea unui interes juridic diferit de normele respective și nu ar trebui să aducă atingere aplicării acestora.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 11</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) De asemenea, prezentul regulament ar trebui să completeze, fără a aduce atingere aplicării acestora, normele care rezultă din alte acte ale dreptului Uniunii prin care sunt reglementate anumite aspecte ale furnizării de servicii aflate sub incidența prezentului regulament, în special Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului26, Regulamentul (UE) xx/xx al Parlamentului European și al Consiliului [Actul legislativ privind serviciile digitale]27, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului28, Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului29, Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului30 și Directiva (UE) 2010/13 a Parlamentului European și a Consiliului31, precum și normele naționale care au obiectivul de a asigura respectarea sau de a pune în aplicare legislația Uniunii menționată anterior.

(11) De asemenea, prezentul regulament ar trebui să completeze, fără a aduce atingere aplicării acestora, normele care rezultă din alte acte ale dreptului Uniunii prin care sunt reglementate anumite aspecte ale furnizării de servicii aflate sub incidența prezentului regulament, în special Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului26. Regulamentul (UE) xx/xx/UE [ASD] al Parlamentului European și al Consiliului27, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului28, Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului29, Directiva 2002/58/CE, Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului30, Directiva (UE) 2019/882, Directiva (UE) 2018/1808 și Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului31, Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 93/13/CEE a Consiliului, precum și normele adoptate la nivel național în conformitate cu legislația Uniunii. În ceea ce privește în mod specific normele privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 și în Directiva 2002/58/CE, prezentul regulament aplică aceste norme fără a le afecta.

__________________

__________________

26 Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, p. 57).

26 Regulamentul (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echității și a transparenței pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, p. 57).

27 Regulamentul (UE) …/.. al Parlamentului European și al Consiliului – propunere privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE.

27 Regulamentul (UE) …/.. al Parlamentului European și al Consiliului – propunere privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE.

28 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

28 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

29 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

29 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

30 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

30 Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).

31 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

31 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 12</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Nivelul scăzut de contestabilitate și practicile neloiale din sectorul digital sunt mai frecvente și mai pronunțate pentru anumite servicii digitale decât pentru altele. Acest lucru este valabil mai ales pentru serviciile larg răspândite și utilizate în mod curent care în general intermediază în mod direct între utilizatorii comerciali și utilizatorii finali și care sunt caracterizate în special de economii de scară extreme, efecte de rețea foarte puternice, capacitatea de a face legătura între un număr mare de utilizatori comerciali și de utilizatori finali datorită multilateralității lor, efecte de captivitate, lipsa opțiunii de a utiliza mai multe platforme sau servicii sau integrarea verticală. Adesea există doar unul sau un număr foarte mic de mari furnizori de astfel de servicii. Acești furnizori de servicii de platformă esențiale au apărut cel mai frecvent în calitate de gatekeeperi pentru utilizatorii comerciali și utilizatorii finali, cu impacturi extinse, dobândind capacitatea de a stabili cu ușurință condiții generale de utilizare comerciale într-un mod unilateral și în detrimentul utilizatorilor comerciali și al utilizatorilor finali. În consecință, este necesară axarea doar pe serviciile digitale cu cea mai largă utilizare de către utilizatorii comerciali și utilizatorii finali și în cazul cărora, în condițiile de piață actuale, preocupările cu privire la nivelul scăzut de contestabilitate și la practicile neloiale ale gatekeeperilor sunt mai pregnante și mai urgente din perspectiva pieței interne.

(12) Nivelul scăzut de contestabilitate și practicile neloiale din sectorul digital sunt mai frecvente și mai pronunțate pentru anumite servicii digitale decât pentru altele. Acest lucru este valabil mai ales pentru serviciile larg răspândite și utilizate în mod curent care în general intermediază în mod direct între utilizatorii comerciali și utilizatorii finali și care sunt caracterizate în special de economii de scară extreme, efecte de rețea foarte puternice, capacitatea de a face legătura între un număr mare de utilizatori comerciali și de utilizatori finali datorită multilateralității lor, efecte de captivitate, lipsa opțiunii de a utiliza mai multe platforme sau servicii sau integrarea verticală. Adesea există doar unul sau un număr foarte mic de mari furnizori de astfel de servicii. Acești furnizori de servicii de platformă esențiale au apărut cel mai frecvent în calitate de gatekeeperi pentru utilizatorii comerciali și utilizatorii finali, cu impacturi extinse, dobândind capacitatea de a stabili cu ușurință condiții generale de utilizare comerciale într-un mod unilateral și în detrimentul utilizatorilor comerciali și al utilizatorilor finali. În consecință, este necesară axarea doar pe serviciile digitale cu cea mai largă utilizare de către utilizatorii comerciali și utilizatorii finali și în cazul cărora preocupările cu privire la nivelul scăzut de contestabilitate și la practicile neloiale ale gatekeeperilor sunt mai pregnante și mai urgente din perspectiva pieței interne.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 13</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) În special, serviciile de intermediere online, motoarele de căutare online, sistemele de operare, rețelele de socializare online, serviciile oferite de platformele de partajare a materialelor video, serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, serviciile de cloud computing și serviciile de publicitate online au capacitatea de a afecta un număr mare de utilizatori finali și comerciali, ceea ce determină un risc de practici comerciale neloiale. Prin urmare, acestea ar trebui să fie incluse în definiția serviciilor de platformă esențiale și să facă obiectul prezentului regulament. Serviciile de intermediere online pot fi, de asemenea, active în domeniul serviciilor financiare și pot să aibă rolul de intermediari sau să fie utilizate pentru a furniza astfel de servicii, astfel cum sunt enumerate neexhaustiv în anexa II la Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului32. În anumite circumstanțe, noțiunea de utilizatori finali ar trebui să includă utilizatorii care sunt considerați în mod tradițional utilizatori comerciali, dar într-o anumită situație nu utilizează serviciile de platformă esențiale pentru a furniza bunuri sau servicii altor utilizatori finali, de exemplu întreprinderile care utilizează servicii de cloud computing în scopuri proprii.

(13) În special, serviciile de intermediere online, motoarele de căutare online, sistemele de operare, cum ar fi cele de pe dispozitivele inteligente, internetul obiectelor sau serviciile digitale încorporate în vehicule, rețelele de socializare online, serviciile oferite de platformele de partajare a materialelor video, serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, serviciile de cloud computing, serviciile de asistență virtuală, browserele web, televizoarele conectate și serviciile de publicitate online au capacitatea de a afecta un număr mare de utilizatori finali și comerciali, ceea ce determină un risc de practici comerciale neloiale. Prin urmare, acestea ar trebui să fie incluse în definiția serviciilor de platformă esențiale și să facă obiectul prezentului regulament. Serviciile de intermediere online pot fi, de asemenea, active în domeniul serviciilor financiare și pot să aibă rolul de intermediari sau să fie utilizate pentru a furniza astfel de servicii, astfel cum sunt enumerate neexhaustiv în anexa II la Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului32. În anumite circumstanțe, noțiunea de utilizatori finali ar trebui să includă utilizatorii care sunt considerați în mod tradițional utilizatori comerciali, dar într-o anumită situație nu utilizează serviciile de platformă esențiale pentru a furniza bunuri sau servicii altor utilizatori finali, de exemplu întreprinderile care utilizează servicii de cloud computing în scopuri proprii.

__________________

__________________

32 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

32 Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale, JO L 241, 17.9.2015, p. 1.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) O serie de alte servicii auxiliare, cum ar fi serviciile de identificare sau de plată și serviciile tehnice care permit furnizarea de servicii de plată, pot fi furnizate de gatekeeperi împreună cu serviciile de platformă esențiale pe care le oferă. Întrucât adesea gatekeeperii oferă portofoliul lor de servicii ca parte a unui ecosistem integrat la care furnizorii terți de astfel de servicii auxiliare nu au acces, cel puțin nu în condiții egale, și pot corela accesul la serviciul de platformă esențial cu utilizarea unuia sau a mai multor servicii auxiliare, gatekeeperii sunt susceptibili de a avea o capacitate și stimulente sporite de a-și mobiliza puterea de gatekeeper legată de serviciile lor de platformă esențiale în beneficiul serviciilor auxiliare respective, în detrimentul alegerii și al contestabilității acestor servicii.

(14) O serie de alte servicii auxiliare, cum ar fi serviciile de identificare sau de plată, serviciile tehnice care permit furnizarea de servicii de plată sau sistemele de plată în aplicații, pot fi furnizate de gatekeeperi împreună cu serviciile de platformă esențiale pe care le oferă. Întrucât adesea gatekeeperii oferă portofoliul lor de servicii ca parte a unui ecosistem integrat la care furnizorii terți de astfel de servicii auxiliare nu au acces, cel puțin nu în condiții egale, și pot corela accesul la serviciul de platformă esențial cu utilizarea unuia sau a mai multor servicii auxiliare, gatekeeperii sunt susceptibili de a avea o capacitate și stimulente sporite de a-și mobiliza puterea de gatekeeper legată de serviciile lor de platformă esențiale în beneficiul serviciilor auxiliare respective, în detrimentul alegerii și al contestabilității acestor servicii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 20</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Datorită unui număr foarte mare de utilizatori comerciali care depind de un serviciu de platformă esențial pentru a ajunge la un număr foarte mare de utilizatori finali activi în fiecare lună, furnizorul serviciului respectiv poate influența în avantajul său operațiunile unei părți substanțiale a utilizatorilor comerciali, ceea ce indică, în principiu, că furnizorul este un punct de acces important. Nivelurile relevante ale numerelor respective ar trebui stabilite astfel încât să reprezinte un procent semnificativ din întreaga populație a Uniunii în ceea ce privește utilizatorii finali și din întreaga populație de întreprinderi care utilizează platforme în ceea ce privește pragul pentru utilizatorii comerciali.

(20) Datorită unui număr foarte mare de utilizatori comerciali care depind de un serviciu de platformă esențial pentru a ajunge la un număr foarte mare de utilizatori finali în fiecare lună, furnizorul serviciului respectiv poate influența în avantajul său operațiunile unei părți substanțiale a utilizatorilor comerciali, ceea ce indică, în principiu, că furnizorul este un punct de acces important. Nivelurile relevante ale numerelor respective ar trebui stabilite astfel încât să reprezinte un procent semnificativ din întreaga populație a Uniunii în ceea ce privește utilizatorii finali și din întreaga populație de întreprinderi care utilizează platforme în ceea ce privește pragul pentru utilizatorii comerciali.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 21</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) O poziție solidă și durabilă în ceea ce privește operațiunile sale sau posibilitatea previzibilă de a deține o astfel de poziție în viitor există în special atunci când nivelul de contestabilitate a poziției furnizorului de servicii de platformă este limitat. Este probabil ca acest lucru să fie valabil în cazul în care furnizorul respectiv a furnizat un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre unui număr foarte mare de utilizatori comerciali și de utilizatori finali timp de cel puțin trei ani.

(21) O poziție solidă și durabilă în ceea ce privește operațiunile sale sau posibilitatea previzibilă de a deține o astfel de poziție în viitor există în special atunci când nivelul de contestabilitate a poziției furnizorului de servicii de platformă este limitat. Este probabil ca acest lucru să fie valabil în cazul în care furnizorul respectiv a furnizat un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre unui număr foarte mare de utilizatori comerciali și de utilizatori finali timp de cel puțin trei ani. Într-o anexă la prezentul regulament ar trebui să fie furnizată o listă de indicatori care urmează să fie utilizați de furnizorii de servicii de platformă esențiale atunci când măsoară numărul lunar de utilizatori finali și numărul anual de utilizatori comerciali.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 22</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Astfel de praguri pot fi afectate de evoluțiile tehnice și de evoluția pieței. Prin urmare, Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate care să specifice metodologia pentru a determina dacă pragurile cantitative sunt atinse și să o adapteze periodic la evoluțiile pieței și la evoluțiile tehnologice, după caz. Acest lucru este deosebit de relevant în ceea ce privește pragul referitor la capitalizarea bursieră, care ar trebui indexat la intervale adecvate.

(22) Astfel de praguri pot fi afectate de evoluțiile tehnice și de evoluția pieței. Prin urmare, Comisia ar trebui împuternicită să adopte acte delegate care să specifice metodologia pentru a determina dacă pragurile cantitative sunt atinse și să actualizeze lista indicatorilor prevăzută în anexa la prezentul regulament și să o adapteze periodic la evoluțiile pieței și la evoluțiile tehnologice, după caz. Acest lucru este deosebit de relevant în ceea ce privește pragul referitor la capitalizarea bursieră, care ar trebui indexat la intervale adecvate.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 23</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Furnizorii de servicii de platformă esențiale care îndeplinesc pragurile cantitative, dar sunt în măsură să prezinte argumente suficient de întemeiate pentru a demonstra că, în circumstanțele în care funcționează un anumit serviciu de platformă esențial, aceștia nu îndeplinesc cerințele obiective pentru a fi considerați gatekeeperi, nu ar trebuifie desemnați în mod direct, ci doar să facă obiectul unei investigații suplimentare. Sarcina de a demonstra că unui anumit furnizor nu trebuie să i se aplice prezumția care decurge din îndeplinirea pragurilor cantitative ar trebui să îi revină furnizorului respectiv. În evaluarea sa, Comisia ar trebui să ia în considerare numai elementele care au o legătură directă cu cerințele pentru a fi desemnat gatekeeper, și anume dacă este vorba de un punct de acces important operat de un furnizor care are un impact semnificativ pe piața internă și o poziție solidă și durabilă, fie efectivă, fie previzibilă. Ar trebui exclusă orice justificare bazată pe argumente economice care are obiectivul de a demonstra o creștere a eficienței ca urmare a unui anumit tip de comportament al furnizorului de servicii de platformă esențiale, deoarece o astfel de justificare nu este relevantă pentru desemnarea drept gatekeeper. În cazurile în care furnizorul obstrucționează în mod semnificativ investigația prin nerespectarea măsurilor de investigare luate de Comisie, aceasta ar trebui să fie în măsură să ia o decizie bazându-se pe pragurile cantitative.

(23) Furnizorii de servicii de platformă esențiale ar trebui să poată demonstra că, în pofida îndeplinirii pragurilor cantitative, din cauza unor circumstanțe excepționale în care funcționează un anumit serviciu de platformă esențial, aceștia nu îndeplinesc cerințele obiective pentru a se califica drept gatekeeperi, doar dacă sunt capabiliprezinte argumente suficient de convingătoare pentru a demonstra acest lucru. Sarcina de a demonstra convingător că unui anumit furnizor nu trebuie să i se aplice prezumția care decurge din îndeplinirea pragurilor cantitative ar trebui să îi revină furnizorului respectiv. În cazurile în care furnizorul obstrucționează în mod semnificativ investigația prin nerespectarea măsurilor de investigare luate de Comisie, aceasta ar trebui să fie în măsură să ia o decizie bazându-se pe pragurile cantitative și faptele disponibile. În vederea îmbunătățirii transparenței pieței, Comisia poate solicita ca informațiile furnizate cu privire la utilizatorii comerciali și cei finali să fie verificate de furnizori terți de servicii de măsurare a audienței calificați să furnizeze astfel de servicii în conformitate cu standardele pieței și codurile de conduită aplicabile în Uniune.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 29</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Gatekeeperii desemnați ar trebui să respecte obligațiile prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește fiecare dintre serviciile de platformă esențiale menționate în decizia de desemnare relevantă. Normele obligatorii ar trebui să se aplice ținând seama, după caz, de statutul de conglomerat al gatekeeperilor. În plus, măsurile de punere în aplicare pe care Comisia le poate impune prin decizie gatekeeperului în urma unui dialog de reglementare ar trebui să fie concepute în mod eficace, având în vedere caracteristicile serviciilor de platformă esențiale și posibilele riscuri de eludare, și să respecte principiul proporționalității și drepturile fundamentale ale întreprinderilor în cauză și ale terților.

(29) Gatekeeperii desemnați ar trebui să respecte obligațiile prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește fiecare dintre serviciile de platformă esențiale menționate în decizia de desemnare relevantă. Normele obligatorii ar trebui să se aplice ținând seama, după caz, de statutul de conglomerat al gatekeeperilor. În plus, măsurile de punere în aplicare pe care Comisia le poate impune prin decizie gatekeeperului ar trebui să fie concepute în mod eficace, având în vedere caracteristicile serviciilor de platformă esențiale și posibilele riscuri de eludare, și să respecte principiul proporționalității și drepturile fundamentale ale întreprinderilor în cauză și ale terților.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 30</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30) Natura tehnologică foarte dinamică și complexă a serviciilor de platformă esențiale face necesară revizuirea periodică a statutului gatekeeperilor, inclusiv a celor cu privire la care se prevede că vor beneficia de o poziție durabilă și solidă a operațiunilor lor în viitorul apropiat. Pentru a le oferi tuturor participanților pe piață, inclusiv gatekeeperilor, securitatea necesară în ceea ce privește obligațiile legale aplicabile, este necesar un termen-limită pentru aceste revizuiri periodice. De asemenea, este important ca aceste revizuiri să fie efectuate în mod regulat și cel puțin o dată la doi ani.

(30) Natura tehnologică foarte dinamică și complexă a serviciilor de platformă esențiale face necesară revizuirea periodică a statutului gatekeeperilor, inclusiv a celor cu privire la care se prevede că vor beneficia de o poziție durabilă și solidă a operațiunilor lor în viitorul apropiat. Pentru a le oferi tuturor participanților pe piață, inclusiv gatekeeperilor, securitatea necesară în ceea ce privește obligațiile legale aplicabile, este necesar un termen-limită pentru aceste revizuiri periodice. De asemenea, este important ca aceste revizuiri să fie efectuate în mod regulat și cel puțin în fiecare an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 31</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Pentru a asigura o revizuire eficace a statutului gatekeeperilor, precum și posibilitatea de a adapta lista serviciilor de platformă esențiale furnizate de un gatekeeper, gatekeeperii ar trebui să informeze Comisia cu privire la toate achizițiile de furnizori de servicii de platformă esențiale pe care le-au încheiat sau intenționează să le încheie sau la orice alte servicii furnizate în sectorul digital. Aceste informații nu ar trebui să servească doar procesului de revizuire menționat mai sus, în ceea ce privește statutul gatekeeperilor individuali, ci vor oferi și informații esențiale pentru monitorizarea tendințelor mai generale în materie de contestabilitate în sectorul digital și, prin urmare, pot fi un factor util de luat în considerare în contextul investigațiilor de piață prevăzute de prezentul regulament.

(31) Pentru a asigura o revizuire eficace a statutului gatekeeperilor, precum și posibilitatea de a adapta lista serviciilor de platformă esențiale furnizate de un gatekeeper, gatekeeperii ar trebui să informeze Comisia cu privire la toate achizițiile de furnizori de servicii de platformă esențiale pe care le-au încheiat sau intenționează să le încheie sau la orice alte servicii furnizate în sectorul digital. Aceste informații nu ar trebui să servească doar procesului de revizuire menționat mai sus, în ceea ce privește statutul gatekeeperilor individuali, ci vor oferi și informații esențiale pentru monitorizarea tendințelor mai generale în materie de contestabilitate în sectorul digital și, prin urmare, pot fi un factor util de luat în considerare în contextul investigațiilor de piață prevăzute de prezentul regulament. Comisia ar trebui să informeze autoritățile naționale competente despre astfel de notificări. Informațiile colectate pot fi utilizate pentru a declanșa sistemul de semnalare prevăzut la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 32</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Pentru a garanta corectitudinea și contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale furnizate de gatekeeperi, este necesar să se prevadă în mod clar și lipsit de ambiguitate un set de obligații armonizate în ceea ce privește aceste servicii. Astfel de norme sunt necesare pentru a preveni riscul efectelor negative ale practicilor neloiale impuse de gatekeeperi, ceea ce este în beneficiul mediului de afaceri din sectorul serviciilor în cauză, în beneficiul utilizatorilor și, în cele din urmă, al societății în ansamblu. Având în vedere caracterul dinamic și cu o evoluție rapidă al piețelor digitale, precum și puterea economică substanțială a gatekeeperilor, este important ca aceste obligații să fie aplicate efectiv, fără eludări. În acest scop, obligațiile în cauză ar trebui să se aplice oricărei practici a unui gatekeeper, indiferent de forma acesteia și indiferent dacă este de natură contractuală, comercială, tehnică sau de orice altă natură, în măsura în care practica respectivă corespunde tipului de practică vizat de una dintre obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

(32) Pentru a garanta corectitudinea și contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale furnizate de gatekeeperi, este necesar să se prevadă în mod clar și lipsit de ambiguitate un set de obligații armonizate în ceea ce privește aceste servicii. Astfel de norme sunt necesare pentru a preveni riscul efectelor negative ale practicilor neloiale impuse de gatekeeperi, ceea ce este în beneficiul mediului de afaceri din sectorul serviciilor în cauză, în beneficiul utilizatorilor și, în cele din urmă, al societății în ansamblu. Având în vedere caracterul dinamic și cu o evoluție rapidă al piețelor digitale, precum și puterea economică substanțială a gatekeeperilor, este important ca aceste obligații să fie aplicate efectiv, fără eludări. În acest scop, obligațiile în cauză ar trebui să se aplice oricărui comportament al unui gatekeeper, indiferent de forma acesteia și indiferent dacă este de natură contractuală, comercială, tehnică sau de orice altă natură, în măsura în care acesta ar putea avea, în practică, un obiect sau efect echivalent practicilor interzise în temeiul prezentului regulament. Un astfel de comportament include proiectarea utilizată de gatekeeper, prezentarea alegerilor utilizatorului final într-un mod care nu este neutru sau utilizarea structurii, a funcției sau a modului de operare a unei interfețe pentru utilizatori sau a unei părți a acesteia pentru a submina sau a afecta autonomia, procesul decizional sau alegerea utilizatorului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 33</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Obligațiile prevăzute în prezentul regulament se limitează la ceea ce este necesar și justificat pentru a împiedica practicile neloiale identificate ale gatekeeperilor și pentru a asigura contestabilitatea în ceea ce privește serviciile de platformă esențiale furnizate de gatekeeperi. Prin urmare, obligațiile ar trebui să corespundă practicilor considerate neloiale având în vedere caracteristicile sectorului digital și în cazul cărora experiența dobândită, de exemplu în ceea ce privește asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență, arată că acestea au un impact direct deosebit de negativ asupra utilizatorilor comerciali și a utilizatorilor finali. În plus, este necesar să se prevadă posibilitatea unui dialog de reglementare cu gatekeeperii pentru a adapta obligațiile care ar putea necesita măsuri specifice de punere în aplicare, astfel încât să se asigure eficacitatea și proporționalitatea acestora. Obligațiile ar trebui actualizate numai după o examinare amănunțită a naturii și impactului eventualelor practici specifice în legătură cu care s-a constatat, în urma unei investigații aprofundate, că sunt neloiale sau limitează contestabilitatea în același mod ca practicile neloiale prevăzute în prezentul regulament dar care, în același timp, s-ar putea afla în afara domeniului de aplicare al setului actual de obligații.

(33) Obligațiile prevăzute în prezentul regulament se limitează la ceea ce este necesar și justificat pentru a împiedica practicile neloiale identificate ale gatekeeperilor și pentru a asigura contestabilitatea în ceea ce privește serviciile de platformă esențiale furnizate de gatekeeperi. Prin urmare, obligațiile ar trebui să corespundă practicilor considerate neloiale având în vedere caracteristicile sectorului digital și în cazul cărora experiența dobândită, de exemplu în ceea ce privește asigurarea respectării normelor UE în materie de concurență, arată că acestea au un impact direct deosebit de negativ asupra utilizatorilor comerciali și a utilizatorilor finali. Obligațiile stabilite în regulament ar trebui să țină seama de natura serviciilor de platformă esențiale furnizate și de prezența diferitelor modele de afaceri. În plus, este necesar să se prevadă posibilitatea unui dialog de reglementare cu gatekeeperii pentru a adapta obligațiile care ar putea necesita măsuri specifice de punere în aplicare, astfel încât să se asigure eficacitatea și proporționalitatea acestora. Obligațiile ar trebui actualizate numai după o examinare amănunțită a naturii și impactului eventualelor practici specifice în legătură cu care s-a constatat că sunt neloiale sau limitează contestabilitatea în același mod ca practicile neloiale prevăzute în prezentul regulament dar care, în același timp, s-ar putea afla în afara domeniului de aplicare al setului actual de obligații.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 36</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Practica de a combina datele utilizatorilor finali din diferite surse sau de a autentifica utilizatorii în cadrul unor servicii diferite ale gatekeeperilor le oferă acestora avantaje potențiale în ceea ce privește acumularea de date, ridicând astfel bariere la intrare. Pentru a se garanta că gatekeeperii nu subminează în mod nejustificat contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale, aceștia ar trebui să le permită utilizatorilor finali să aleagă în mod liber dacă doresc să participe la astfel de practici comerciale, oferind și o alternativă mai puțin personalizată. Această posibilitate ar trebui să acopere toate sursele posibile de date cu caracter personal, inclusiv propriile servicii ale gatekeeperului, precum și site-urile web ale părților terțe, și ar trebui să fie prezentată în mod proactiv utilizatorului final într-un mod explicit, clar și simplu.

(36) Practica de a combina datele utilizatorilor finali din diferite surse sau de a autentifica utilizatorii în cadrul unor servicii diferite ale gatekeeperilor le oferă acestora avantaje potențiale în ceea ce privește acumularea de date, ridicând astfel bariere la intrare. Pentru a se garanta că gatekeeperii nu subminează în mod nejustificat contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale, aceștia ar trebui să le permită utilizatorilor finali să aleagă în mod liber dacă doresc să participe la astfel de practici comerciale, oferind și o alternativă mai puțin personalizată, dar echivalentă. Alternativa mai puțin personalizată nu trebuie să fie diferită sau să aibă o calitate inferioară comparativ cu serviciul oferit utilizatorilor finali care își dau consimțământul pentru combinarea datelor lor cu caracter personal. Această posibilitate ar trebui să acopere toate sursele posibile de date cu caracter personal, inclusiv propriile servicii ale gatekeeperului, precum și site-urile web ale părților terțe, și ar trebui să fie prezentată în mod proactiv utilizatorului final într-un mod explicit, clar și simplu.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 36 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36a) Minorii beneficiază de o protecție specifică în ceea ce privește datele lor cu caracter personal, în special pentru utilizarea în scopuri de marketing sau crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator și colectarea de date cu caracter personal. Prin urmare, datele cu caracter personal ale minorilor colectate sau altfel generate de gatekeeperi nu sunt prelucrate în scopuri comerciale, cum ar fi marketingul direct, crearea de profiluri și publicitatea orientată în funcție de comportament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 36 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(36b) Pentru a garanta o alegere echitabilă a utilizatorului final, refuzul consimțământului nu ar trebui să fie mai dificil decât acordarea consimțământului. În plus, pentru a proteja drepturile și libertățile utilizatorilor finali, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri publicitare ar trebui să fie în conformitate cu cerințele de reducere la minimum a datelor, prevăzute la articolul 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/679. În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența la un sindicat, precum și datele privind sănătatea sau viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice ar trebui să fie strict limitate și să facă obiectul unor garanții adecvate, astfel cum se prevede la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 37</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37) Ca urmare a poziției lor, gatekeeperii ar putea, în anumite cazuri, să limiteze capacitatea utilizatorilor comerciali ai serviciilor lor de intermediere online de a-și oferi bunurile sau serviciile utilizatorilor finali în condiții mai favorabile, inclusiv în ceea ce privește prețul, prin intermediul altor servicii de intermediere online. Astfel de limitări au un efect de descurajare semnificativ asupra utilizatorilor comerciali ai serviciilor gatekeeperilor în ceea ce privește posibilitatea de a recurge la servicii de intermediere online alternative, limitând astfel contestabilitatea între platforme, ceea ce, la rândul său, reduce posibilitatea de alegere a surselor alternative de intermediere online pentru utilizatorii finali. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii comerciali ai serviciilor de intermediere online furnizate de gatekeeperi pot alege în mod liber servicii de intermediere online alternative și pot diferenția condițiile în care își oferă produsele sau serviciile utilizatorilor lor finali, nu ar trebui să se accepte situațiile în care gatekeeperii limitează posibilitatea utilizatorilor comerciali de a alege să diferențieze condițiile comerciale, inclusiv prețul. O astfel de restricție ar trebui să se aplice oricărei măsuri cu efect echivalent, cum ar fi, de exemplu, creșterea ratelor comisioanelor sau delistarea ofertelor utilizatorilor comerciali.

(37) Ca urmare a poziției lor, gatekeeperii ar putea, în anumite cazuri, prin impunerea de condiții contractuale, să limiteze capacitatea utilizatorilor comerciali ai serviciilor lor de intermediere online de a-și oferi bunurile sau serviciile utilizatorilor finali în condiții mai favorabile, inclusiv în ceea ce privește prețul, prin intermediul altor servicii de intermediere online sau prin canale comerciale directe. Astfel de limitări au un efect de descurajare semnificativ asupra utilizatorilor comerciali ai serviciilor gatekeeperilor în ceea ce privește posibilitatea de a recurge la servicii de intermediere online alternative sau la canale de distribuție directă, limitând astfel contestabilitatea între platforme, ceea ce, la rândul său, reduce posibilitatea de alegere a surselor alternative de intermediere online pentru utilizatorii finali. Pentru a se asigura faptul că utilizatorii comerciali ai serviciilor de intermediere online furnizate de gatekeeperi pot alege în mod liber servicii de intermediere online alternative sau alte canale de distribuție directă și pot diferenția condițiile în care își oferă produsele sau serviciile utilizatorilor lor finali, nu ar trebui să se accepte situațiile în care gatekeeperii limitează posibilitatea utilizatorilor comerciali de a alege să diferențieze condițiile comerciale, inclusiv prețul. O astfel de restricție ar trebui să se aplice oricărei măsuri cu efect echivalent, cum ar fi, de exemplu, creșterea ratelor comisioanelor sau delistarea ofertelor utilizatorilor comerciali.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 38</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Pentru a preveni consolidarea suplimentară a dependenței lor de serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperilor, utilizatorii comerciali ai gatekeeperilor respectivi ar trebui să fie liberi să promoveze și să aleagă canalul de distribuție pe care îl consideră cel mai adecvat pentru a interacționa cu utilizatorii finali pe care utilizatorii comerciali i-au dobândit deja prin intermediul serviciilor de platformă esențiale furnizate de gatekeeper. La rândul lor, utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să aibă libertatea de a alege ofertele utilizatorilor comerciali și de a încheia contracte cu aceștia fie prin intermediul serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului, după caz, fie printr-un canal de distribuție directă al utilizatorului comercial sau printr-un alt canal de distribuție indirectă folosit de utilizatorul comercial. Acest lucru ar trebui să se aplice promovării ofertelor și încheierii de contracte între utilizatorii comerciali și utilizatorii finali. În plus, nu ar trebui subminată sau restricționată capacitatea utilizatorilor finali de a achiziționa în mod liber conținut, abonamente, caracteristici sau alte elemente în afara serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului. În special, ar trebui să se evite situațiile în care gatekeeperii restricționează accesul utilizatorilor finali la astfel de servicii și utilizarea acestora prin intermediul unei aplicații software care funcționează prin intermediul serviciului lor de platformă esențial. De exemplu, abonații la conținut online achiziționat în afara unei aplicații software descărcate sau achiziționate de la un magazin de aplicații software nu ar trebui să fie împiedicați să acceseze conținutul online respectiv prin intermediul unei aplicații software din cadrul serviciului de platformă esențial al gatekeeperului pentru simplul motiv că acest conținut a fost achiziționat în afara aplicației software sau a magazinului de aplicații software.

(38) Pentru a preveni consolidarea suplimentară a dependenței lor de serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperilor, utilizatorii comerciali ai gatekeeperilor respectivi ar trebui să fie liberi să promoveze și să aleagă canalul de distribuție pe care îl consideră cel mai adecvat pentru a interacționa cu utilizatorii finali pe care utilizatorii comerciali i-au dobândit deja prin intermediul serviciilor de platformă esențiale furnizate de gatekeeper sau prin intermediul altor canale. Un utilizator final dobândit este un utilizator final care a încheiat deja o relație contractuală cu utilizatorul comercial. Astfel de relații contractuale pot fi stabilite pe baza unei plăți sau gratuit (de exemplu, încercări gratuite, niveluri gratuite de servicii) și pot fi încheiate fie pe serviciul de platformă esențial al gatekeeperului, fie prin intermediul oricărui alt canal. La rândul lor, utilizatorii finali ar trebui, de asemenea, să aibă libertatea de a alege ofertele utilizatorilor comerciali și de a încheia contracte cu aceștia fie prin intermediul serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului, după caz, fie printr-un canal de distribuție directă al utilizatorului comercial sau printr-un alt canal de distribuție indirectă folosit de utilizatorul comercial. Acest lucru ar trebui să se aplice promovării ofertelor, comunicării și încheierii de contracte între utilizatorii comerciali și utilizatorii finali. În plus, nu ar trebui subminată sau restricționată capacitatea utilizatorilor finali de a achiziționa în mod liber conținut, abonamente, caracteristici sau alte elemente în afara serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului. În special, ar trebui să se evite situațiile în care gatekeeperii restricționează accesul utilizatorilor finali la astfel de servicii și utilizarea acestora prin intermediul unei aplicații software care funcționează prin intermediul serviciului lor de platformă esențial. De exemplu, abonații la conținut online achiziționat în afara unei aplicații software descărcate sau achiziționate de la un magazin de aplicații software nu ar trebui să fie împiedicați să acceseze conținutul online respectiv prin intermediul unei aplicații software din cadrul serviciului de platformă esențial al gatekeeperului pentru simplul motiv că acest conținut a fost achiziționat în afara aplicației software sau a magazinului de aplicații software.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 39</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a asigura un mediu comercial echitabil și a proteja contestabilitatea sectorului digital, este important să se garanteze dreptul utilizatorilor comerciali de a atrage atenția autorităților administrative sau altor autorități publice relevante cu privire la comportamentele neloiale ale gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii comerciali ar putea dori să formuleze plângeri cu privire la diferite tipuri de practici neloiale, cum ar fi condițiile discriminatorii de acces, închiderea nejustificată a conturilor utilizatorilor comerciali sau neclaritatea motivelor pentru delistarea produselor. Prin urmare, ar trebui interzisă orice practică prin care s-ar împiedica în vreun fel posibilitatea de a formula plângeri sau de a exercita căile de atac disponibile, de exemplu clauzele de confidențialitate prevăzute de acorduri sau alte condiții scrise. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere dreptului utilizatorilor comerciali și al gatekeeperilor de a stabili în acordurile lor condițiile de utilizare, cum ar fi utilizarea unor mecanisme legale de soluționare a plângerilor, inclusiv a unor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor sau a jurisdicției anumitor instanțe, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern. Prin urmare, acest lucru nu ar trebui să aducă atingere rolului jucat de gatekeeperi în lupta împotriva conținutului ilegal online.

(39) Pentru a asigura un mediu comercial echitabil și a proteja contestabilitatea sectorului digital, este important să se garanteze dreptul utilizatorilor comerciali și al utilizatorilor finali, inclusiv al avertizorilor de integritate de a atrage atenția autorităților administrative sau altor autorități publice relevante cu privire la comportamentele neloiale ale gatekeeperilor. De exemplu, utilizatorii comerciali sau utilizatorii finali ar putea dori să formuleze plângeri cu privire la diferite tipuri de practici neloiale, cum ar fi condițiile discriminatorii de acces, închiderea nejustificată a conturilor utilizatorilor comerciali sau neclaritatea motivelor pentru delistarea produselor. Prin urmare, ar trebui interzisă orice practică prin care s-ar împiedica sau bloca în vreun fel posibilitatea de a formula plângeri sau de a exercita căile de atac disponibile, de exemplu clauzele de confidențialitate prevăzute de acorduri sau alte condiții scrise. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere dreptului utilizatorilor comerciali și al gatekeeperilor de a stabili în acordurile lor condițiile de utilizare, cum ar fi utilizarea unor mecanisme legale de soluționare a plângerilor, inclusiv a unor mecanisme de soluționare alternativă a litigiilor sau a jurisdicției anumitor instanțe, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern. Prin urmare, acest lucru nu ar trebui să aducă atingere rolului jucat de gatekeeperi în lupta împotriva conținutului ilegal online.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 40</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Serviciile de identificare sunt esențiale pentru activitatea utilizatorilor comerciali, deoarece acestea le permit nu numai să optimizeze serviciile, în măsura permisă de Regulamentul (UE) 2016/679 și de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului33, ci și să sporească încrederea în tranzacțiile online, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern. Prin urmare, gatekeeperii nu ar trebui să își folosească poziția de furnizor de servicii de platformă esențiale pentru a le cere utilizatorilor comerciali care depind de aceste servicii să includă servicii de identificare furnizate de gatekeeperul respectiv ca parte a furnizării de către utilizatorii comerciali a serviciilor sau produselor pentru utilizatorii lor finali, în cazul în care există alte servicii de identificare la dispoziția utilizatorilor comerciali.

(40) Gatekeeperii oferă o serie de servicii auxiliare. Pentru a asigura contestabilitatea, este esențial ca utilizatorii comerciali să fie liberi să aleagă astfel de servicii auxiliare fără a se teme de efecte negative asupra furnizării serviciului de platformă esențial și să-și desfășoare activitatea, deoarece acestea le permit nu numai să optimizeze serviciile, în măsura permisă de Regulamentul (UE) 2016/679 și de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului33, ci și să sporească încrederea în tranzacțiile online, în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern. Gatekeeperii nu ar trebui, prin urmare, să își folosească poziția de furnizor de servicii de platformă esențiale pentru a le cere utilizatorilor comerciali care depind de aceste servicii să utilizeze, să ofere sau să includă orice serviciu auxiliar furnizat de gatekeeper sau de o anumită parte terță, acolo unde sunt disponibile alte servicii auxiliare pentru acești utilizatori comerciali. În final, gatekeeperii nu ar trebui să își folosească poziția de furnizor de servicii de platformă esențiale pentru a le cere utilizatorilor comerciali care depind de aceste servicii să includă servicii de identificare furnizate de gatekeeperul respectiv ca parte a furnizării de către utilizatorii comerciali a serviciilor sau produselor pentru utilizatorii lor finali, în cazul în care există alte servicii de identificare la dispoziția utilizatorilor comerciali.

__________________

__________________

33 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

33 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 41</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Gatekeeperii nu ar trebui să limiteze libertatea de alegere a utilizatorilor finali împiedicând din punct de vedere tehnic achiziționarea de aplicații și servicii software ale unui furnizor diferit sau abonarea la acestea. Prin urmare, gatekeeperii ar trebui să asigure libertatea de alegere, chiar dacă sunt producători de hardware prin intermediul căruia sunt accesate astfel de aplicații sau servicii software, și nu ar trebui să creeze bariere tehnice artificiale din cauza cărora schimbarea furnizorului să fie imposibilă sau ineficientă. Simpla furnizare a unui anumit produs sau serviciu utilizatorilor finali, inclusiv prin preinstalare, precum și îmbunătățirea ofertei pentru utilizatorii finali, cum ar fi reducerea prețurilor sau creșterea calității, nu constituie în sine o barieră în calea schimbării furnizorului.

(41) Gatekeeperii nu ar trebui să limiteze libertatea de alegere a utilizatorilor finali împiedicând din punct de vedere tehnic achiziționarea de aplicații și servicii software ale unui furnizor diferit sau abonarea la acestea. Prin urmare, gatekeeperii ar trebui să asigure libertatea de alegere, chiar dacă sunt producători de hardware prin intermediul căruia sunt accesate astfel de aplicații sau servicii software, și nu ar trebui să creeze bariere tehnice artificiale din cauza cărora schimbarea furnizorului să fie mai dificilă sau ineficientă. Simpla furnizare a unui anumit produs sau serviciu utilizatorilor finali, inclusiv prin preinstalare, precum și îmbunătățirea ofertei pentru utilizatorii finali, cum ar fi reducerea prețurilor sau creșterea calității, nu constituie în sine o barieră în calea schimbării furnizorului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 42</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Condițiile în care gatekeeperii furnizează servicii de publicitate online utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor de publicitate și editorilor, sunt adesea netransparente și opace. Această opacitate este legată parțial de practicile câtorva platforme, dar este determinată, de asemenea, de complexitatea inerentă publicității programatice utilizate în prezent. Se consideră că sectorul a devenit mai netransparent după introducerea noii legislații privind confidențialitatea și se estimează că va deveni și mai opac odată cu eliminarea anunțată a modulelor cookie de la terți. Astfel, adesea agențiile de publicitate și editorii nu dispun de informații și cunoștințe cu privire la condițiile aplicabile serviciilor de publicitate pe care le-au achiziționat, ceea ce le subminează capacitatea de a alege furnizori alternativi de servicii de publicitate online. În plus, costurile publicității online sunt probabil mai mari decât ar fi într-un mediu al platformelor online care să fie mai echitabil, mai transparent și contestabil. Aceste costuri mai ridicate se vor reflecta probabil în prețurile pe care utilizatorii finali le plătesc pentru multe produse și servicii curente care se bazează pe publicitatea online. Prin urmare, obligațiile în materie de transparență ar trebui să le impună gatekeeperilor să le ofere agențiilor de publicitate și editorilor cărora le furnizează servicii de publicitate online, la cerere și în măsura posibilului, informații care să le permită ambelor părți să înțeleagă prețul plătit pentru fiecare dintre diferitele servicii de publicitate furnizate ca parte a lanțului valoric relevant al publicității.

(42) Condițiile în care gatekeeperii furnizează servicii de publicitate online utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor de publicitate și editorilor, sunt adesea netransparente și opace. Această opacitate este legată parțial de practicile câtorva platforme, dar este determinată, de asemenea, de complexitatea inerentă publicității programatice utilizate în prezent. Se consideră că sectorul a devenit mai netransparent după introducerea noii legislații privind confidențialitatea și se estimează că va deveni și mai opac odată cu eliminarea anunțată a modulelor cookie de la terți. Astfel, adesea agențiile de publicitate și editorii nu dispun de informații și cunoștințe cu privire la condițiile aplicabile serviciilor de publicitate pe care le-au achiziționat, ceea ce le subminează capacitatea de a alege furnizori alternativi de servicii de publicitate online. În plus, costurile publicității online sunt probabil mai mari decât ar fi într-un mediu al platformelor online care să fie mai echitabil, mai transparent și contestabil. Aceste costuri mai ridicate se vor reflecta probabil în prețurile pe care utilizatorii finali le plătesc pentru multe produse și servicii curente care se bazează pe publicitatea online. Prin urmare, obligațiile în materie de transparență ar trebui să le impună gatekeeperilor să le ofere agențiilor de publicitate și editorilor cărora le furnizează servicii de publicitate online informații gratuite, efective, de înaltă calitate, continue și în timp real, la cerere și în măsura posibilului, care să le permită ambelor părți să înțeleagă prețul plătit pentru fiecare dintre diferitele servicii de publicitate furnizate ca parte a lanțului valoric relevant al publicității, precum și disponibilitatea și vizibilitatea reclamei.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 44</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Utilizatorii comerciali pot, de asemenea, să achiziționeze servicii de publicitate de la un furnizor de servicii de platformă esențiale în scopul furnizării de bunuri și servicii utilizatorilor finali. În acest caz, se poate întâmpla ca datele să nu fie generate în cadrul serviciului de platformă esențial, ci să fie furnizate serviciului de platformă esențial de către utilizatorul comercial sau să fie generate pe baza operațiunilor acestuia prin intermediul serviciului de platformă esențial în cauză. În anumite cazuri, serviciul de platformă esențial care furnizează publicitate poate avea un dublu rol, de intermediar și de furnizor de servicii de publicitate. În consecință, obligația de a interzice unui gatekeeper cu dublu rol să folosească datele utilizatorilor comerciali ar trebui să se aplice și în ceea ce privește datele pe care un serviciu de platformă esențial le-a primit de la întreprinderi în scopul furnizării de servicii de publicitate legate de respectivul serviciu de platformă esențial.

(44) Utilizatorii comerciali pot, de asemenea, să achiziționeze servicii de publicitate de la un furnizor de servicii de platformă esențiale în scopul furnizării de bunuri și servicii utilizatorilor finali. În acest caz, se poate întâmpla ca datele să nu fie generate în cadrul serviciului de platformă esențial, ci să fie furnizate serviciului de platformă esențial de către utilizatorul comercial sau să fie generate pe baza operațiunilor acestuia prin intermediul serviciului de platformă esențial în cauză. În anumite cazuri, serviciul de platformă esențial care furnizează publicitate poate avea un dublu rol, de intermediar și de furnizor de servicii de publicitate. În consecință, obligația de a interzice unui gatekeeper cu dublu rol să folosească datele utilizatorilor comerciali ar trebui să se aplice și în ceea ce privește datele pe care un serviciu de platformă esențial le-a primit de la întreprinderi în scopul furnizării de servicii de publicitate legate de respectivul serviciu de platformă esențial. Mai mult, gatekeeperul ar trebui să se abțină de la divulgarea oricăror informații comerciale sensibile obținute în legătură cu unul din serviciile sale de publicitate către oricare parte terță aparținând aceleiași întreprinderi și să utilizeze aceste informații sensibile din punct de vedere comercial în alte scopuri decât furnizarea serviciului de publicitate specific, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru efectuarea unei tranzacții comerciale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 46</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(46) Un gatekeeper poate utiliza diferite mijloace pentru a-și favoriza propriile servicii sau produse în cadrul serviciului său de platformă esențial, în detrimentul acelorași servicii sau al unor servicii similare pe care utilizatorii finali le-ar putea obține prin intermediul unor terți. Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, în cazul în care anumite aplicații sau servicii software sunt preinstalate de un gatekeeper. Pentru ca utilizatorii finali să poată alege, gatekeeperii nu ar trebui să-i împiedice să dezinstaleze orice aplicații software preinstalate în cadrul serviciului lor de platformă esențial, favorizând astfel propriile aplicații software.

(46) Un gatekeeper poate utiliza diferite mijloace pentru a-și favoriza propriile servicii sau produse în cadrul serviciului său de platformă esențial, în detrimentul acelorași servicii sau al unor servicii similare pe care utilizatorii finali le-ar putea obține prin intermediul unor terți. Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, în cazul în care anumite aplicații sau servicii software sunt preinstalate de un gatekeeper. Pentru ca utilizatorii finali să poată alege, gatekeeperii nu ar trebui să-i împiedice să dezinstaleze orice aplicații software preinstalate în cadrul serviciului lor de platformă esențial, favorizând astfel propriile aplicații software. Gatekeeperul poate restricționa o astfel de dezinstalare atunci când aceste aplicații sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de operare sau a dispozitivului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 47</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47) Regulile pe care gatekeeperii le stabilesc pentru distribuirea de aplicații software pot, în anumite circumstanțe, să limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a instala și de a utiliza în mod eficace aplicații software sau magazine de aplicații software terțe pe sistemele de operare sau hardware-ul gatekeeperului relevant, precum și să limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a accesa aceste aplicații software sau magazine de aplicații software în afara serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului respectiv. Astfel de limitări pot reduce capacitatea dezvoltatorilor de aplicații software de a utiliza canale de distribuție alternative, precum și capacitatea utilizatorilor finali de a alege între diferite aplicații software din diferite canale de distribuție, deci ar trebui interzise întrucât sunt neloiale și susceptibile să afecteze contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale. Pentru a se asigura că aplicațiile software sau magazinele de aplicații software ale terților nu pun în pericol integritatea hardware-ului sau a sistemului de operare furnizat de gatekeeperul în cauză, acesta poate aplica măsuri tehnice sau contractuale proporționale pentru atingerea acestui obiectiv, în cazul în care demonstrează că astfel de măsuri sunt necesare și justificate și că nu există mijloace mai puțin restrictive de protejare a integrității hardware-ului sau a sistemului de operare.

(47) Regulile pe care gatekeeperii le stabilesc pentru distribuirea de aplicații software pot, în anumite circumstanțe, să limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a instala și de a utiliza în mod eficace aplicații software sau magazine de aplicații software terțe pe sistemele de operare sau hardware-ul gatekeeperului relevant, precum și să limiteze capacitatea utilizatorilor finali de a accesa aceste aplicații software sau magazine de aplicații software în afara serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului respectiv. Astfel de limitări pot reduce capacitatea dezvoltatorilor de aplicații software de a utiliza canale de distribuție alternative, precum și capacitatea utilizatorilor finali de a alege între diferite aplicații software din diferite canale de distribuție, deci ar trebui interzise întrucât sunt neloiale și susceptibile să afecteze contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale. Pentru a asigura contestabilitatea, gatekeeperul ar trebui să solicite utilizatorului final, după caz, să decidă dacă aplicația descărcată sau magazinul de aplicații ar trebui să devină implicit. Pentru a se asigura că aplicațiile software sau magazinele de aplicații software ale terților nu pun în pericol integritatea hardware-ului sau a sistemului de operare furnizat de gatekeeperul în cauză, acesta poate aplica măsuri tehnice sau contractuale proporționale pentru atingerea acestui obiectiv, în cazul în care demonstrează că astfel de măsuri sunt necesare și justificate și că nu există mijloace mai puțin restrictive de protejare a integrității hardware-ului sau a sistemului de operare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 48</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48) Gatekeeperii sunt adesea integrați vertical și oferă anumite produse sau servicii utilizatorilor finali prin intermediul propriilor servicii de platformă esențiale sau prin intermediul unui utilizator comercial asupra căruia exercită un control, ceea ce conduce adesea la conflicte de interese. Aceasta poate include situația în care un gatekeeper își oferă propriile servicii de intermediere online prin intermediul unui motor de căutare online. Atunci când oferă aceste produse sau servicii prin intermediul serviciului de platformă esențial, gatekeeperii își pot rezerva o poziție mai bună pentru propria lor ofertă, în ceea ce privește ierarhizarea, față de produsele terților care utilizează respectivul serviciu de platformă esențial. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul produselor sau serviciilor, inclusiv al altor servicii de platformă esențiale, care sunt ierarhizate în rezultatele comunicate de motoarele de căutare online sau care sunt integrate parțial sau pe deplin în rezultatele motoarelor de căutare online, în grupurile de rezultate specializate pe o anumită temă, afișate împreună cu rezultatele unui motor de căutare online, care sunt considerate sau utilizate de anumiți utilizatori finali drept un serviciu distinct sau suplimentar față de motorul de căutare online. Alte exemple sunt aplicațiile software care sunt distribuite prin intermediul magazinelor de aplicații software, produsele sau serviciile care beneficiază de vizibilitate și sunt afișate în fluxul de știri al unei rețele sociale, precum și produsele sau serviciile ierarhizate în rezultatele căutării sau afișate pe o platformă multilaterală. În situațiile menționate, gatekeeperul are un dublu rol, de intermediar pentru furnizorii terți și de furnizor direct al produselor sau serviciilor sale. În consecință, gatekeeperul respectiv are capacitatea de a submina în mod direct contestabilitatea pentru produsele sau serviciile din cadrul acestor servicii de platformă esențiale, în detrimentul utilizatorilor comerciali care nu sunt controlați de gatekeeper.

(48) Gatekeeperii sunt adesea integrați vertical și oferă anumite produse sau servicii utilizatorilor finali prin intermediul propriilor servicii de platformă esențiale sau prin intermediul unui utilizator comercial asupra căruia exercită un control, ceea ce conduce adesea la conflicte de interese. Aceasta poate include situația în care un gatekeeper își oferă propriile servicii de intermediere online prin intermediul unui motor de căutare online. Atunci când oferă aceste produse sau servicii prin intermediul serviciului de platformă esențial, gatekeeperii își pot rezerva o poziție mai bună pentru propria lor ofertă, în ceea ce privește ierarhizarea, față de produsele terților care utilizează respectivul serviciu de platformă esențial. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul produselor sau serviciilor, inclusiv al altor servicii de platformă esențiale, care sunt ierarhizate în rezultatele comunicate de motoarele de căutare online sau care sunt integrate parțial sau pe deplin în rezultatele motoarelor de căutare online, în grupurile de rezultate specializate pe o anumită temă, afișate împreună cu rezultatele unui motor de căutare online, care sunt considerate sau utilizate de anumiți utilizatori finali drept un serviciu distinct sau suplimentar față de motorul de căutare online. O astfel de afișare preferențială sau încorporată a unui serviciu de intermediere online separat ar trebui să constituie o favorizare, indiferent dacă informațiile sau rezultatele din cadrul grupurilor favorizate de rezultate specializate pot fi furnizate și de către serviciile concurente și, ca atare, sunt ierarhizate într-un mod nediscriminatoriu. Alte exemple sunt aplicațiile software care sunt distribuite prin intermediul magazinelor de aplicații software, produsele sau serviciile care beneficiază de vizibilitate și sunt afișate în fluxul de știri al unei rețele sociale, precum și produsele sau serviciile ierarhizate în rezultatele căutării sau afișate pe o platformă multilaterală. În situațiile menționate, gatekeeperul are un dublu rol, de intermediar pentru furnizorii terți și de furnizor direct al produselor sau serviciilor sale, ceea ce conduce la conflicte de interese. În consecință, gatekeeperul respectiv are capacitatea de a submina în mod direct contestabilitatea pentru produsele sau serviciile din cadrul acestor servicii de platformă esențiale, în detrimentul utilizatorilor comerciali care nu sunt controlați de gatekeeper.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 49</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(49) În astfel de situații, gatekeeperul nu ar trebui să aplice niciun fel de tratament diferențiat sau preferențial în ceea ce privește ierarhizarea realizată în cadrul serviciului de platformă esențial, prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, în favoarea produselor sau serviciilor pe care acesta le oferă în mod direct sau prin intermediul unui utilizator comercial pe care îl controlează. Pentru a asigura eficacitatea acestei obligații, ar trebui, de asemenea, să se asigure faptul că și condițiile care se aplică ierarhizării sunt în general echitabile. În acest context, ierarhizarea ar trebui să acopere toate formele de vizibilitate relativă, inclusiv afișarea, notarea, crearea de linkuri sau rezultatele vocale. Pentru a se garanta că această obligație este efectivă și nu poate fi eludată, ea ar trebui să se aplice, de asemenea, oricărei măsuri care ar putea avea un efect echivalent cu tratamentul diferențiat sau preferențial în cadrul ierarhizării. Orientările adoptate în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/1150 ar trebui, de asemenea, să faciliteze punerea în aplicare și asigurarea respectării acestei obligații34.

(49) În astfel de situații, gatekeeperul nu ar trebui să aplice niciun fel de tratament diferențiat sau preferențial în ceea ce privește ierarhizarea realizată în cadrul serviciului de platformă esențial, prin mijloace juridice, comerciale sau tehnice, în favoarea produselor sau serviciilor pe care acesta le oferă în mod direct sau prin intermediul unui utilizator comercial pe care îl controlează. Pentru a asigura eficacitatea acestei obligații, ar trebui, de asemenea, să se asigure faptul că și condițiile care se aplică ierarhizării sunt în general echitabile. În acest context, ierarhizarea ar trebui să acopere toate formele de vizibilitate relativă, inclusiv afișarea, notarea, crearea de linkuri sau rezultatele vocale. Pentru a se garanta că această obligație este efectivă și nu poate fi eludată, ea ar trebui să se aplice, de asemenea, oricărei măsuri care ar putea avea un efect echivalent cu tratamentul diferențiat sau preferențial în cadrul ierarhizării. În plus, pentru a evita orice conflict de interese, gatekeeperii ar trebui să aibă obligația de a-și trata propriul produs sau propriile servicii ca pe o entitate comercială separată care este viabilă din punct de vedere comercial ca serviciu de sine stătător. Orientările adoptate în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2019/1150 ar trebui, de asemenea, să faciliteze punerea în aplicare și asigurarea respectării acestei obligații34.

__________________

__________________

34 Comunicarea Comisiei: Orientări privind transparența ierarhizării în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 424, 8.12.2020, p. 1).

34 Comunicarea Comisiei: Orientări privind transparența ierarhizării în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1150 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 424, 8.12.2020, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 52 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52a) Lipsa unor caracteristici de interconectare între serviciile gatekeeperului poate afecta în mod substanțial posibilitatea utilizatorilor de a alege și de a schimba furnizorul, din cauza incapacității utilizatorului final de a reconstrui conexiunile și rețelele sociale oferite de gatekeeper, chiar dacă este posibilă conexiunea multiplă. Prin urmare, ar trebui să se permită oricărui furnizor de servicii echivalente de platformă esențiale să se interconecteze cu serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere ale gatekeeperilor sau cu serviciile de rețea socială, la cererea acestora și gratuit. Interconectarea ar trebui să fie asigurată în condițiile și la nivelul de calitate care sunt disponibile sau utilizate de gatekeeperi, garantând în același timp un nivel ridicat de securitate și de protecție a datelor cu caracter personal. În cazul particular al serviciilor de intercomunicații dependente de numere, cerințele de interconectare ar trebui să însemne acordarea posibilității furnizorilor terți de a solicita acces și interconectare pentru caracteristici precum text, video, voce și imagine, în timp ce ar trebui să ofere acces și interconectare cu privire la caracteristicile de bază, cum ar fi postările, aprecierile și comentariile pentru serviciile de socializare în rețea. Măsurile de interconectare a serviciilor de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere ar trebui să fie impuse în conformitate cu dispozițiile Codului comunicațiilor electronice și, în special, cu condițiile și procedurile prevăzute la articolul 61 din acesta. Cu toate acestea, ar trebui să presupună că furnizorii de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere care au fost desemnați drept gatekeeperi îndeplinesc condițiile necesare pentru declanșarea procedurilor, și anume ating un nivel semnificativ de acoperire și de adoptare de către utilizatori și, prin urmare, ar trebui să prevadă cerințe minime de interoperabilitate aplicabile.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 53</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(53) Condițiile în care gatekeeperii furnizează servicii de publicitate online utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor de publicitate și editorilor, sunt adesea netransparente și opace. Astfel, adesea agențiile de publicitate și editorii nu dispun de informații cu privire la efectul unui anumit anunț. Prin urmare, pentru a spori suplimentar echitatea, transparența și contestabilitatea serviciilor de publicitate online desemnate în temeiul prezentului regulament, precum și ale celor care sunt pe deplin integrate cu alte servicii de platformă esențiale ale aceluiași furnizor, gatekeeperii desemnați ar trebui să le ofere agențiilor de publicitate și editorilor, la cerere, acces gratuit la instrumentele de măsurare a performanței ale gatekeeperului și la informațiile necesare agenților de publicitate, agențiilor de publicitate care acționează în numele unei societăți care plasează publicitate și editorilor, pentru ca aceștia să poată efectua propria verificare independentă a furnizării serviciilor relevante de publicitate online.

(53) Condițiile în care gatekeeperii furnizează servicii de publicitate online utilizatorilor comerciali, inclusiv agențiilor de publicitate și editorilor, sunt adesea netransparente și opace. Astfel, adesea agențiile de publicitate și editorii nu dispun de informații cu privire la efectul unui anumit anunț. Prin urmare, pentru a spori suplimentar echitatea, transparența și contestabilitatea serviciilor de publicitate online desemnate în temeiul prezentului regulament, precum și ale celor care sunt pe deplin integrate cu alte servicii de platformă esențiale ale aceluiași furnizor, gatekeeperii desemnați ar trebui să le ofere agențiilor de publicitate și editorilor dezvăluirea completă și transparența parametrilor și a datelor utilizate pentru luarea deciziilor, executarea și măsurarea serviciilor de intermediere. Un gatekeeper ar trebui să furnizeze, în plus, la cerere, acces gratuit la instrumentele de măsurare a performanței ale gatekeeperului și la informațiile necesare agenților de publicitate, agențiilor de publicitate care acționează în numele unei societăți care plasează publicitate și editorilor, pentru ca aceștia să poată efectua propria verificare independentă a furnizării serviciilor relevante de publicitate online.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 57</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57) În special, gatekeeperii care oferă acces la magazinele de aplicații software reprezintă un punct de acces important care le permite utilizatorilor comerciali să ajungă la utilizatorii finali. Având în vedere dezechilibrul dintre puterea de negociere a acestor gatekeeperi și cea a utilizatorilor comerciali ai magazinelor lor de aplicații software, gatekeeperii nu ar trebui să fie autorizați să impună condiții generale, inclusiv condiții de stabilire a prețurilor, care ar fi neloiale sau ar conduce la o diferențiere nejustificată. Stabilirea prețurilor sau alte condiții generale de acces ar trebui considerate neloiale în cazul în care conduc la un dezechilibru între drepturile și obligațiile impuse utilizatorilor comerciali, îi conferă gatekeeperului un avantaj disproporționat în raport cu serviciul furnizat de acesta utilizatorilor comerciali sau creează un dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în ceea ce privește furnizarea acelorași servicii sau a unor servicii similare cu cele furnizate de gatekeeper. Următoarele criterii de referință pot servi drept repere pentru a stabili dacă condițiile generale de acces sunt echitabile: prețurile practicate sau condițiile impuse pentru servicii identice sau similare oferite de alți furnizori de magazine de aplicații software; prețurile practicate sau condițiile impuse de furnizorul magazinului de aplicații software pentru diferite servicii conexe sau similare sau pentru diferite tipuri de utilizatori finali; prețurile practicate sau condițiile impuse de furnizorul magazinului de aplicații software pentru același serviciu în regiuni geografice diferite; prețurile practicate sau condițiile impuse de furnizorul magazinului de aplicații software pentru același serviciu pe care gatekeeperul și-l oferă lui însuși. Această obligație nu ar trebui să instituie un drept de acces și nu ar trebui să aducă atingere capacității furnizorilor de magazine de aplicații software de a-și asuma responsabilitatea necesară pentru combaterea conținutului ilegal și nedorit, astfel cum se prevede în regulament [Actul legislativ privind serviciile digitale].

(57) În special, gatekeeperii care oferă acces la serviciile de platformă esențiale reprezintă un punct de acces important care le permite utilizatorilor comerciali să ajungă la utilizatorii finali. Având în vedere dezechilibrul dintre puterea de negociere a acestor gatekeeperi și cea a utilizatorilor comerciali ai serviciilor lor de platformă esențiale, gatekeeperii nu ar trebui să fie autorizați să impună condiții generale, inclusiv condiții de stabilire a prețurilor, care ar fi neloiale sau ar conduce la o diferențiere nejustificată. Stabilirea prețurilor sau alte condiții generale de acces ar trebui considerate neloiale în cazul în care conduc la un dezechilibru între drepturile și obligațiile impuse utilizatorilor comerciali, îi conferă gatekeeperului un avantaj disproporționat în raport cu serviciul furnizat de acesta utilizatorilor comerciali sau creează un dezavantaj pentru utilizatorii comerciali în ceea ce privește furnizarea acelorași servicii sau a unor servicii similare cu cele furnizate de gatekeeper. Următoarele criterii de referință pot servi drept repere pentru a stabili dacă condițiile generale de acces sunt echitabile: prețurile practicate sau condițiile impuse pentru servicii identice sau similare oferite de alți furnizori de servicii de platformă esențiale; prețurile practicate sau condițiile impuse de furnizorul magazinului de aplicații software pentru diferite servicii conexe sau similare sau pentru diferite tipuri de utilizatori finali; prețurile practicate sau condițiile impuse de furnizorul magazinului de aplicații software pentru același serviciu în regiuni geografice diferite; prețurile practicate sau condițiile impuse de furnizorul magazinului de aplicații software pentru același serviciu pe care gatekeeperul și-l oferă lui însuși. Această obligație nu ar trebui să instituie un drept de acces și nu ar trebui să aducă atingere capacității furnizorilor de servicii de platformă esențiale de a-și asuma responsabilitatea necesară pentru combaterea conținutului ilegal și nedorit, astfel cum se prevede în regulament [Actul legislativ privind serviciile digitale].

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 57 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(57a) Punerea în aplicare a obligațiilor gatekeeperilor legate de acces, instalare, portabilitate sau interoperabilitate ar putea fi facilitată prin utilizarea unor standarde tehnice. În acest sens, Comisia ar trebui să identifice standarde tehnice TIC adecvate, utilizate la scară largă, aparținând organizațiilor de standardizare, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) 1025/2012 sau, după caz, să invite organismele/solicite organismelor europene de standardizare să le elaboreze.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 58</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) Pentru ca obligațiile prevăzute de prezentul regulament să fie eficace și, în același timp, să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a asigura contestabilitatea și a combate efectele negative ale comportamentului inechitabil al gatekeeperilor, este important ca aceste obligații să fie definite și delimitate în mod clar, astfel încât gatekeeperul să fie în măsură să li se conformeze imediat, cu respectarea deplină a Regulamentului (UE) 2016/679 și a Directivei 2002/58/CE, a protecției consumatorilor, a securității cibernetice și a siguranței produselor. Gatekeeperii ar trebui să asigure conformitatea cu prezentul regulament de la stadiul conceperii. Prin urmare, măsurile necesare ar trebui să fie integrate, în măsura posibilului și atunci când este relevant, în proiectarea tehnologică de către gatekeeperi. Cu toate acestea, în anumite cazuri poate fi oportun ca, în urma unui dialog cu gatekeeperul în cauză, Comisia să precizeze mai în detaliu unele dintre măsurile pe care ar trebui să le adopte gatekeeperul în cauză pentru a se conforma efectiv obligațiilor care sunt susceptibile să fie clarificate suplimentar. Posibilitatea unui dialog de reglementare ar trebui să faciliteze respectarea regulamentului de către gatekeeperi și să accelereze punerea în aplicare corectă a regulamentului.

(58) Obiectivul prezentului regulament este de a asigura că economia digitală rămâne echitabilă și contestabilă în vederea promovării inovării, a unei calități ridicate a produselor și serviciilor digitale, a unor prețuri corecte și competitive, precum și a unei înalte calități și a unei largi posibilități de alegere pentru utilizatorii finali din sectorul digital. Pentru ca obligațiile prevăzute de prezentul regulament să fie eficace și, în același timp, să se limiteze la ceea ce este necesar pentru a asigura contestabilitatea și a combate efectele negative ale comportamentului inechitabil al gatekeeperilor, este important ca aceste obligații să fie definite și delimitate în mod clar, astfel încât gatekeeperul să fie în măsură să li se conformeze imediat, cu respectarea deplină a Regulamentului (UE) 2016/679 și a Directivei 2002/58/CE, a protecției consumatorilor, a securității cibernetice și a siguranței produselor, precum și a cerinței privind accesibilitatea persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu Directiva 2019/882. Gatekeeperii ar trebui să asigure conformitatea cu prezentul regulament de la stadiul conceperii. Prin urmare, măsurile necesare ar trebui să fie integrate, în măsura posibilului și atunci când este relevant, în proiectarea tehnologică de către gatekeeperi. Cu toate acestea, în anumite cazuri poate fi oportun ca, în urma unui dialog cu gatekeeperul în cauză, și, după caz, a consultării părților terțe interesate, Comisia să precizeze mai în detaliu, într-o decizie, unele dintre măsurile pe care ar trebui să le adopte gatekeeperul în cauză pentru a se conforma efectiv obligațiilor care sunt susceptibile să fie clarificate suplimentar. Posibilitatea unui dialog de reglementare ar trebui să faciliteze respectarea regulamentului de către gatekeeperi și să accelereze punerea în aplicare corectă a regulamentului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 59</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59) Ca element suplimentar pentru asigurarea proporționalității, gatekeeperilor ar trebui să li se ofere posibilitatea de a solicita suspendarea, în măsura necesară, a unei obligații specifice în circumstanțe excepționale care nu depind de gatekeeper, cum ar fi, de exemplu, un șoc extern neprevăzut care a eliminat temporar o parte semnificativă a cererii utilizatorilor finali pentru un anumit serviciu de platformă esențial, în cazul în care gatekeeperul demonstrează că respectarea unei obligații specifice pune în pericol viabilitatea economică a operațiunilor sale în Uniune.

(59) Ca element suplimentar pentru asigurarea proporționalității, gatekeeperilor ar trebui să li se ofere posibilitatea de a solicita suspendarea, în măsura necesară, a unei obligații specifice în circumstanțe excepționale care nu depind de gatekeeper, cum ar fi, de exemplu, un șoc extern neprevăzut care a eliminat temporar o parte semnificativă a cererii utilizatorilor finali pentru un anumit serviciu de platformă esențial, în cazul în care gatekeeperul demonstrează că respectarea unei obligații specifice pune în pericol viabilitatea economică a operațiunilor sale în Uniune. Comisia ar trebui să precizeze în decizia sa motivele acordării suspendării și să o revizuiască periodic pentru a evalua dacă condițiile de acordare a acesteia sunt încă viabile sau nu.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 60</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60) În circumstanțe excepționale justificate de motive limitate legate de moralitatea publică, sănătatea publică sau siguranța publică, Comisia ar trebui să poată decide ca obligația în cauză să nu se aplice unui anumit serviciu de platformă esențial. Efectul negativ asupra acestor interese publice poate indica faptul că, într-un anumit caz excepțional, costul pentru societate în ansamblu al impunerii unei anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin urmare, disproporționat. Dialogul de reglementare pentru a facilita conformitatea cu condițiile limitate pentru suspendare și exceptare ar trebui să asigure proporționalitatea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, fără a submina efectele ex ante preconizate asupra echității și a contestabilității.

(60) În circumstanțe excepționale justificate de motive limitate legate de moralitatea publică, sănătatea publică sau siguranța publică, Comisia ar trebui să poată decide ca obligația în cauză să nu se aplice unui anumit serviciu de platformă esențial. Efectul negativ asupra acestor interese publice poate indica faptul că, într-un anumit caz excepțional, costul pentru societate în ansamblu al impunerii unei anumite obligații ar fi prea ridicat și, prin urmare, disproporționat. Dialogul de reglementare pentru a facilita conformitatea cu condițiile limitate și justificate în mod corespunzător pentru suspendare și exceptare ar trebui să asigure proporționalitatea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, fără a submina efectele ex ante preconizate asupra echității și a contestabilității. Atunci când se acordă o astfel de derogare, Comisia ar trebui să își revizuiască decizia în fiecare an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 61</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61) Interesele utilizatorilor finali în ceea ce privește protecția datelor și a confidențialității sunt relevante pentru orice evaluare a potențialelor efecte negative ale practicii observate a gatekeeperilor de a colecta și a acumula cantități mari de date de la utilizatorii finali. Asigurarea unui nivel adecvat de transparență a practicilor utilizate de gatekeeperi pentru crearea de profiluri favorizează contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale, prin exercitarea unei presiuni externe asupra gatekeeperilor astfel încât crearea de profiluri aprofundate ale consumatorilor să nu devină standardul în sector, având în vedere faptul că potențialii nou-intrați pe piață sau startup-urile furnizoare nu pot avea acces la date în aceeași măsură, la același nivel de profunzime și la o scară similară. O transparență sporită ar trebui să le permită altor furnizori de servicii de platformă esențiale să se diferențieze mai bine prin utilizarea unor modalități superioare de garantare a confidențialității. Pentru a asigura un nivel minim de eficacitate a acestei obligații de transparență, gatekeeperii ar trebui să furnizeze cel puțin o descriere a elementelor pe care se bazează crearea de profiluri, inclusiv dacă sunt utilizate datele cu caracter personal și datele provenite din activitatea utilizatorilor, prelucrarea aplicată, scopul pentru care profilul este elaborat și apoi utilizat, impactul creării de profiluri asupra serviciilor gatekeeperului și măsurile luate pentru a le permite utilizatorilor finali să cunoască utilizarea relevantă a acestor profiluri, precum și pentru a solicita consimțământul acestora.

(61) Interesele utilizatorilor finali în ceea ce privește protecția datelor și a confidențialității sunt relevante pentru orice evaluare a potențialelor efecte negative ale practicii observate a gatekeeperilor de a colecta și a acumula cantități mari de date de la utilizatorii finali. Asigurarea unui nivel adecvat de transparență a practicilor utilizate de gatekeeperi pentru crearea de profiluri favorizează contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale, prin exercitarea unei presiuni externe asupra gatekeeperilor astfel încât crearea de profiluri aprofundate ale consumatorilor să nu devină standardul în sector, având în vedere faptul că potențialii nou-intrați pe piață sau startup-urile furnizoare nu pot avea acces la date în aceeași măsură, la același nivel de profunzime și la o scară similară. O transparență sporită ar trebui să le permită altor furnizori de servicii de platformă esențiale să se diferențieze mai bine prin utilizarea unor modalități superioare de garantare a confidențialității. Pentru a asigura un nivel minim de eficacitate a acestei obligații de transparență, gatekeeperii ar trebui să furnizeze cel puțin o descriere a elementelor pe care se bazează crearea de profiluri, inclusiv dacă sunt utilizate datele cu caracter personal și datele provenite din activitatea utilizatorilor, prelucrarea aplicată, scopul pentru care profilul este elaborat și apoi utilizat, impactul creării de profiluri asupra serviciilor gatekeeperului și măsurile luate pentru a le permite utilizatorilor finali să cunoască utilizarea relevantă a acestor profiluri, precum și pentru a solicita consimțământul acestora. Expertiza autorităților de protecție a consumatorilor, în calitate de membri ai Grupului la nivel înalt al autorităților de reglementare din domeniul digital, ar trebui să fie luată în considerare în special pentru evaluarea tehnicilor de stabilire a profilului consumatorilor. Comisia ar trebui să elaboreze, în consultare cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, cu Comitetul european pentru protecția datelor, cu societatea civilă și cu experți, standardele și procesul auditului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 62</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62) Pentru a asigura realizarea deplină și durabilă a obiectivelor prezentului regulament, Comisia ar trebui să fie în măsură să evalueze dacă un furnizor de servicii de platformă esențiale ar trebui desemnat drept gatekeeper chiar dacă nu îndeplinește pragurile cantitative prevăzute în prezentul regulament; dacă nerespectarea sistematică de către un gatekeeper justifică impunerea unor măsuri corective suplimentare; precum și dacă este necesară revizuirea listei obligațiilor stabilite pentru combaterea practicilor neloiale ale gatekeeperilor și dacă ar trebui identificate practici suplimentare care sunt la fel de neloiale și care limitează contestabilitatea piețelor digitale. O astfel de evaluare ar trebui să se bazeze pe investigații de piață efectuate într-un interval de timp adecvat, utilizând proceduri și termene clare, pentru a sprijini efectul ex ante al prezentului regulament asupra contestabilității și echității în sectorul digital și pentru a oferi nivelul necesar de securitate juridică.

(62) Pentru a asigura realizarea deplină și durabilă a obiectivelor prezentului regulament, Comisia ar trebui să fie în măsură să evalueze dacă un furnizor de servicii de platformă esențiale ar trebui desemnat drept gatekeeper chiar dacă nu îndeplinește pragurile cantitative prevăzute în prezentul regulament; dacă nerespectarea sistematică de către un gatekeeper justifică impunerea unor măsuri corective suplimentare; dacă este necesară revizuirea listei obligațiilor stabilite pentru combaterea practicilor neloiale ale gatekeeperilor; și dacă trebuie investigate practici suplimentare care sunt la fel de neloiale și care limitează contestabilitatea piețelor digitale. O astfel de evaluare ar trebui să se bazeze pe investigații de piață efectuate într-un interval de timp adecvat, utilizând proceduri clare și termene obligatorii, pentru a sprijini efectul ex ante al prezentului regulament asupra contestabilității și echității în sectorul digital și pentru a oferi nivelul necesar de securitate juridică.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 64</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(64) Comisia ar trebui să investigheze și să evalueze dacă sunt justificate măsuri corective comportamentale suplimentare sau, după caz, măsuri corective structurale suplimentare, astfel încât gatekeeperul să nu poată submina obiectivele prezentului regulament prin nerespectarea sistematică a uneia sau a mai multora dintre obligațiile prevăzute în acesta, consolidându-și astfel și mai mult poziția de gatekeeper. Acest lucru ar fi valabil în cazul în care dimensiunea gatekeeperului pe piața internă a crescut și mai mult, dependența economică a utilizatorilor comerciali și a utilizatorilor finali de serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului s-a consolidat în continuare pe măsură ce numărul acestora a crescut suplimentar, iar gatekeeperul are o poziție și mai solidă. Prin urmare, în astfel de cazuri, Comisia ar trebui să aibă competența de a impune orice măsură corectivă necesară, indiferent dacă este comportamentală sau structurală, ținând seama în mod corespunzător de principiul proporționalității. Măsurile corective structurale, cum ar fi separarea juridică, funcțională sau structurală, inclusiv cesionarea integrală sau parțială a unei activități, ar trebui impuse doar atunci când fie nu există o măsură corectivă comportamentală la fel de eficace, fie o măsură corectivă comportamentală la fel de eficace ar fi mai oneroasă pentru întreprinderea în cauză decât o măsură corectivă structurală. Modificările aduse structurii unei întreprinderi, astfel cum era înainte de stabilirea neconformității sistematice, ar fi proporționale numai în cazul în care există un risc substanțial ca această neconformitate sistematică să rezulte chiar din structura întreprinderii în cauză.

(64) Comisia ar trebui să investigheze și să evalueze dacă sunt justificate măsuri corective comportamentale suplimentare sau, după caz, măsuri corective structurale suplimentare, astfel încât gatekeeperul să nu poată submina obiectivele prezentului regulament prin nerespectarea sistematică a uneia sau a mai multora dintre obligațiile prevăzute în acesta. Prin urmare, în astfel de cazuri de nerespectare sistematică, Comisia ar trebui să aibă competența de a impune orice măsură corectivă necesară, indiferent dacă este comportamentală sau structurală, necesară pentru a asigura respectarea efectivă a prezentului regulament. Comisia ar putea interzice gatekeeperilor să se implice în achiziții (inclusiv achizițiile agresive) în domeniile relevante pentru prezentul regulament, cum ar fi sectorul digital sau utilizarea de sectoare legate de date, cum ar fi jocurile, institutele de cercetare, bunurile de consum, dispozitivele de fitness, serviciile financiare de urmărire a sănătății și pentru o perioadă limitată de timp, în cazul în care acest lucru este necesar și proporțional, pentru a remedia daunele cauzate de încălcări repetate sau a preveni prejudicierea suplimentară a contestabilității și a echității pieței interne. În acest sens, Comisia ar putea lua în considerare diferite elemente, cum ar fi efectele de rețea probabile, consolidarea datelor și posibilele efecte pe termen lung sau dacă și când achiziționarea de obiective cu resurse specifice de date poate pune în pericol în mod semnificativ contestabilitatea și competitivitatea piețelor prin efecte orizontale, verticale sau de conglomerat.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 65 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(65a) Măsurile provizorii pot fi un instrument important pentru asigurarea faptului că, în timp ce o investigație se află în curs de desfășurare, încălcarea care face obiectul investigației nu duce la prejudicii grave și imediate pentru utilizatorii comerciali sau utilizatorii finali ai gatekeeperilor. În caz de urgență, dacă riscul unor prejudicii grave și imediate pentru utilizatorii comerciali sau utilizatorii finali ai gatekeeperilor ar putea rezulta din practici noi care pot submina contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale, Comisia ar trebui să fie împuternicită să aplice măsuri provizorii prin impunerea temporară a unor obligații gatekeeperului în cauză. Aceste măsuri provizorii ar trebui să se limiteze la ceea ce este necesar și justificat. Ele ar trebui să se aplice până la încheierea investigației de piață și până la luarea deciziei finale corespunzătoare a Comisiei în temeiul articolului 17.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 67</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(67) În cazul în care, în cursul unei proceduri referitoare la neconformitate sau al unei investigații privind neconformitatea sistematică, un gatekeeper propune angajamente Comisiei, aceasta ar trebui să poată adopta o decizie prin care angajamentele respective să devină obligatorii pentru gatekeeperul în cauză, în situația în care Comisia consideră că angajamentele asigură respectarea efectivă a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament. Această decizie ar trebui, de asemenea, să constate că nu se mai justifică o acțiune din partea Comisiei în acest sens.

eliminat

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 70</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70) Comisia ar trebui să le poată solicita în mod direct întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi să furnizeze orice elemente de probă, date și informații relevante. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita informațiile relevante de la orice autoritate, organism sau agenție publică dintr-un stat membru sau de la orice persoană fizică sau juridică în sensul prezentului regulament. Atunci când se conformează unei decizii a Comisiei, întreprinderile sunt obligate să răspundă la întrebări faptice și să furnizeze documente.

(70) Comisia ar trebui să le poată solicita în mod direct întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi să furnizeze orice elemente de probă, date și informații relevante. Termenele stabilite de Comisie pentru solicitarea de informații ar trebui să respecte dimensiunea și capacitățile întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi. În plus, Comisia ar trebui să poată solicita informațiile relevante de la orice autoritate, organism sau agenție publică dintr-un stat membru sau de la orice persoană fizică sau juridică în sensul prezentului regulament. Atunci când se conformează unei decizii a Comisiei, întreprinderile sunt obligate să răspundă la întrebări faptice și să furnizeze documente.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 75</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(75) În contextul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament, întreprinderilor în cauză ar trebui să li se acorde dreptul de a fi ascultate de către Comisie, iar deciziile luate ar trebui să facă obiectul unei publicități ample. Trebuie să se asigure dreptul la bună administrare și dreptul la apărare al întreprinderilor în cauză, în special dreptul de acces la dosar și dreptul de a fi ascultat, dar totodată este esențial ca informațiile confidențiale să fie protejate. În plus, Comisia trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor, dar, în același timp, ar trebui să se asigure că toate informațiile pe care se bazează decizia sa sunt divulgate într-o măsură care să îi permită destinatarului deciziei să înțeleagă faptele și motivele care au condus la adoptarea deciziei. În fine, în anumite condiții, unele documente comerciale, cum ar fi comunicarea dintre avocați și clienții lor, pot fi considerate confidențiale dacă sunt îndeplinite condițiile relevante.

(75) În contextul procedurilor desfășurate în temeiul prezentului regulament, întreprinderilor în cauză ar trebui să li se acorde dreptul de a fi ascultate de către Comisie, iar deciziile luate ar trebui să facă obiectul unei publicități ample. Trebuie să se asigure dreptul la bună administrare și dreptul la apărare al întreprinderilor în cauză, în special dreptul de acces la dosar și dreptul de a fi ascultat, dar totodată este esențial ca informațiile comerciale confidențiale și sensibile, care ar putea afecta confidențialitatea secretelor comerciale, să fie protejate. În plus, Comisia trebuie să respecte confidențialitatea informațiilor, dar, în același timp, ar trebui să se asigure că toate informațiile pe care se bazează decizia sa sunt divulgate într-o măsură care să îi permită destinatarului deciziei să înțeleagă faptele și motivele care au condus la adoptarea deciziei. În fine, în anumite condiții, unele documente comerciale, cum ar fi comunicarea dintre avocați și clienții lor, pot fi considerate confidențiale dacă sunt îndeplinite condițiile relevante.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 75 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(75a) Pentru a facilita cooperarea și coordonarea dintre Comisie și statele membre în cadrul acțiunilor lor de asigurare a respectării legislației, ar trebui instituit un grup de autorități de reglementare la nivel înalt cu responsabilități în sectorul digital, care să aibă competența de a consilia Comisia. Crearea acestui grup de autorități de reglementare ar trebui să permită schimbul de informații și de bune practici între statele membre și să îmbunătățească monitorizarea și astfel punerea în aplicare a prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 75 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(75b) Comisia ar trebui să aplice dispozițiile prezentului regulament în strânsă cooperare cu autoritățile naționale competente, pentru a asigura aplicabilitatea efectivă, precum și punerea în aplicare consecventă a prezentului regulament și pentru a facilita cooperarea cu autoritățile naționale.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 76</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(76) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolelor 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 și 30, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului35.

(76) Pentru a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a articolelor 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 și 30, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului35.

__________________

__________________

35 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

35 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 77</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(77) Comitetul consultativ instituit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 ar trebui, de asemenea, să emită avize cu privire la anumite decizii individuale ale Comisiei emise în temeiul prezentului regulament. Pentru a asigura piețe contestabile și echitabile în sectorul digital în întreaga Uniune acolo unde sunt prezenți gatekeeperi, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezentul regulament. În special, ar trebui adoptate acte delegate în ceea ce privește metodologia de determinare a pragurilor cantitative pentru desemnarea gatekeeperilor în temeiul prezentului regulament și în ceea ce privește actualizarea obligațiilor prevăzute în prezentul regulament în cazul în care, pe baza unei investigații de piață, Comisia a identificat necesitatea actualizării obligațiilor care vizează practicile care limitează contestabilitatea serviciilor de platformă esențiale sau care sunt neloiale. Este deosebit de importantă organizarea unor consultări adecvate de către Comisie și desfășurarea acestora în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201636. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți a Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(77) Comitetul consultativ instituit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 ar trebui, de asemenea, să emită avize cu privire la anumite decizii individuale ale Comisiei emise în temeiul prezentului regulament. Pentru a asigura piețe contestabile și echitabile în sectorul digital în întreaga Uniune acolo unde sunt prezenți gatekeeperi, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezentul regulament. În special, ar trebui adoptate acte delegate în ceea ce privește metodologia de determinare a pragurilor cantitative pentru desemnarea gatekeeperilor în temeiul prezentului regulament. Este deosebit de importantă organizarea unor consultări adecvate de către Comisie și desfășurarea acestora în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201636. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți a Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

36 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

36 Acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare (JO L 123, 12.5.2016, p. 1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 77 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(77a) Instanțele naționale vor avea un rol important în aplicarea prezentului regulament și ar trebui să aibă posibilitatea de a cere Comisiei să le transmită informații sau opinii cu privire la chestiuni legate de aplicarea prezentului regulament. În același timp, Comisia ar trebui să poată prezenta observații orale sau scrise instanțelor din statele membre.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 77 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(77b) Avertizorii pot aduce informații noi în atenția autorităților competente care să le ajute să detecteze cazuri de încălcare a prezentului regulament și să impună sancțiuni. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să asigure existența unor proceduri corespunzătoare care să le permită avertizorilor să semnaleze autorităților competente cazuri concrete sau potențiale de încălcare a prezentului regulament și să le ofere protecție împotriva represaliilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 77 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(77c) Utilizatorii finali ar trebui să fie îndreptățiți să își exercite drepturile în legătură cu obligațiile impuse gatekeeperilor în temeiul prezentului regulament prin acțiuni în reprezentare, în conformitate cu Directiva (UE) 2020/1818.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 78</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(78) Comisia ar trebui să evalueze periodic prezentul regulament și să monitorizeze îndeaproape efectele acestuia asupra contestabilității și caracterului echitabil al relațiilor comerciale din economia platformelor online, în special cu scopul de a examina necesitatea modificării acestuia având în vedere evoluțiile tehnologice sau comerciale relevante. Această evaluare ar trebui să includă revizuirea periodică a listei serviciilor de platformă esențiale și a obligațiilor care le revin gatekeeperilor, precum și asigurarea respectării acestora, pentru a asigura faptul că piețele digitale din întreaga Uniune sunt contestabile și echitabile. Pentru a obține o imagine de ansamblu a evoluțiilor din acest sector, evaluarea ar trebui să țină seama de experiențele statelor membre și ale părților interesate relevante. În acest sens, Comisia ar putea lua în considerare și avizele și rapoartele care i-au fost prezentate de Observatorul privind economia platformelor online, înființat pentru prima dată prin Decizia C (2018) 2393 a Comisiei din 26 aprilie 2018. În urma evaluării, Comisia ar trebui să ia măsurile corespunzătoare. Aceasta ar trebui să aibă ca obiectiv menținerea unui nivel ridicat de protecție și de respectare a drepturilor și valorilor comune ale UE, în special a egalității și a nediscriminării, atunci când efectuează evaluările și revizuirile practicilor și obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

(78) Comisia ar trebui să evalueze periodic prezentul regulament și să monitorizeze îndeaproape efectele acestuia asupra contestabilității și caracterului echitabil al relațiilor comerciale din economia platformelor online, în special cu scopul de a examina necesitatea modificării acestuia având în vedere evoluțiile tehnologice sau comerciale relevante. Această evaluare ar trebui să includă revizuirea periodică a listei serviciilor de platformă esențiale, precum și asigurarea respectării acestora, pentru a asigura faptul că piețele digitale din întreaga Uniune sunt contestabile și echitabile. Pentru a obține o imagine de ansamblu a evoluțiilor din acest sector, evaluarea ar trebui să țină seama de experiențele statelor membre și ale părților interesate relevante. În acest sens, Comisia ar putea lua în considerare și avizele și rapoartele care i-au fost prezentate de Observatorul privind economia platformelor online, înființat pentru prima dată prin Decizia C (2018) 2393 a Comisiei din 26 aprilie 2018. În urma evaluării, Comisia ar trebui să ia măsurile corespunzătoare. Aceasta ar trebui să mențină un nivel ridicat de protecție și de respectare a drepturilor și valorilor comune ale UE, în special a egalității și a nediscriminării, atunci când efectuează evaluările și revizuirile practicilor și obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 79 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(79a) Fără a aduce atingere procedurii bugetare și cu ajutorul instrumentelor financiare existente, Comisiei ar trebui să i se aloce resursele umane, financiare și tehnice adecvate pentru a se asigura faptul că aceasta își poate îndeplini atribuțiile și își poate exercita în mod eficace competențele cu privire la aplicarea prezentului regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Considerentul 79 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolele 16, 47 și 50. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat cu privire la aceste drepturi și principii.

(79b) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolele 16, 47 și 50. În consecință, prezentul regulament ar trebui interpretat și aplicat cu privire la aceste drepturi și principii.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește norme armonizate de asigurare a unor piețe contestabile și echitabile în sectorul digital din întreaga Uniune unde sunt prezenți gatekeeperi.

1. Scopul prezentului regulament este de a contribui la buna funcționare a pieței interne prin stabilirea unor norme armonizate de asigurare a unor piețe contestabile și echitabile pentru toate întreprinderile, atât în beneficiul utilizatorilor comerciali, cât și al utilizatorilor finali în sectorul digital din întreaga Uniune unde sunt prezenți gatekeeperi, astfel încât să se stimuleze inovarea și să crească bunăstarea consumatorilor.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 3 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) legate de serviciile de comunicații electronice, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 4 din Directiva (UE) 2018/1972, altele decât cele legate de serviciile de comunicații interpersonale, definite la articolul 2 punctul 4 litera (b) din directiva respectivă.

(b) legate de serviciile de comunicații electronice, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 4 din Directiva (UE) 2018/1972, altele decât cele legate de serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, definite la articolul 2 punctul 7 din directiva respectivă.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Statele membre nu le impun gatekeeperilor obligații suplimentare prin acte cu putere de lege, reglementări sau acțiuni administrative în scopul asigurării unor piețe contestabile și echitabile. Acest lucru nu aduce atingere normelor care urmăresc alte interese publice legitime, în conformitate cu dreptul Uniunii. În special, nicio dispoziție a prezentului regulament nu împiedică statele membre să impună obligații, compatibile cu dreptul Uniunii, întreprinderilor, inclusiv furnizorilor de servicii de platformă esențiale, în cazul în care aceste obligații nu au legătură cu întreprinderile relevante care au statut de gatekeeper în sensul prezentului regulament, pentru a proteja consumatorii sau pentru a combate actele de concurență neloială.

5. Pentru a evita fragmentarea pieței interne, statele membre nu le impun gatekeeperilor în sensul prezentului regulament obligații suplimentare prin acte cu putere de lege, reglementări sau acțiuni administrative în scopul asigurării unor piețe contestabile și echitabile. Acest lucru nu aduce atingere normelor care urmăresc alte interese publice legitime, în conformitate cu dreptul Uniunii. În special, nicio dispoziție a prezentului regulament nu împiedică statele membre să impună obligații, compatibile cu dreptul Uniunii, întreprinderilor, inclusiv furnizorilor de servicii de platformă esențiale, în cazul în care aceste obligații nu au legătură cu întreprinderile relevante care au statut de gatekeeper în sensul prezentului regulament, pentru a proteja consumatorii sau pentru a combate actele de concurență neloială sau a urmări alte interese publice legitime.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării articolelor 101 și 102 din TFUE. De asemenea, acesta nu aduce atingere aplicării: normelor naționale care interzic acordurile anticoncurențiale, deciziile asociațiilor de întreprinderi, practicile concertate și abuzurile de poziție dominantă; normelor naționale în materie de concurență care interzic alte forme de comportament unilateral, în măsura în care acestea sunt aplicate altor întreprinderi decât gatekeeperii sau care impun obligații suplimentare gatekeeperilor; Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului38 și normele naționale privind controlul concentrărilor economice; Regulamentele (UE) 2019/1150 și (UE) …./.. ale Parlamentului European și ale Consiliului39.

6. Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării articolelor 101 și 102 din TFUE. De asemenea, acesta nu aduce atingere aplicării: normelor naționale care interzic acordurile anticoncurențiale, deciziile asociațiilor de întreprinderi, practicile concertate și abuzurile de poziție dominantă; normelor naționale în materie de concurență care interzic alte forme de comportament unilateral, în măsura în care aceste norme sunt aplicate altor întreprinderi decât gatekeeperii în sensul prezentului regulament sau care impun obligații suplimentare gatekeeperilor; Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului38 și normele naționale privind controlul concentrărilor economice și Regulamentul (UE) 2019/1150.

__________________

__________________

38 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) (JO L 24, 29.1.2004, p. 1).

38 Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi (Regulamentul CE privind concentrările economice) (JO L 24, 29.1.2004, p. 1).

39 Regulamentul (UE) …/.. al Parlamentului European și al Consiliului – propunere privind o piață unică pentru serviciile digitale (Actul legislativ privind serviciile digitale) și de modificare a Directivei 2000/31/CE.

 

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 1 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Autoritățile naționale nu iau decizii care ar fi contrare unei decizii adoptate de Comisie în temeiul prezentului regulament. Comisia și statele membre lucrează în strânsă cooperare și coordonare în ceea ce privește acțiunile lor de asigurare a respectării legislației.

7. Autoritățile naționale nu iau decizii care ar fi contrare unei decizii adoptate de Comisie în temeiul prezentului regulament. Comisia și statele membre lucrează în strânsă cooperare și coordonare în ceea ce privește acțiunile lor de asigurare a respectării legislației, pe baza principiilor prevăzute la articolul 31d.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) browserele web;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) asistenții virtuali;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera fc (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) televiziune conectată;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) serviciile de publicitate, inclusiv orice rețea de publicitate, schimburi publicitare și orice alt serviciu de intermediere publicitară, prestat de un furnizor al oricăruia dintre serviciile de platformă esențiale enumerate la literele (a) – (g);

(h) serviciile de publicitate online, inclusiv orice rețea de publicitate, schimburi publicitare și orice alt serviciu de intermediere publicitară, prestat de un furnizor, în cazul în care întreprinderea căreia îi aparține este și furnizor al oricăruia dintre serviciile de platformă esențiale enumerate la literele (a) – (g);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2019/1150;

(6) „motor de căutare online” înseamnă un serviciu digital, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 5 din Regulamentul (UE) 2019/1150, excluzând astfel funcțiile de căutare în cadrul altor servicii de intermediere online;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) „browser web” înseamnă o aplicație de software care le permite utilizatorilor să acceseze și să interacționeze cu conținut web găzduit pe servere conectate la rețele precum internetul, inclusiv browsere autonome și browsere integrate sau încorporate în software sau similare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) „asistenți virtuali” înseamnă software încorporat sau interconectat cu un bun, în sensul Directivei 2019/771, care poate prelucra cereri, sarcini sau întrebări bazate pe tehnologii audio, de imagistică sau alte tehnologii de calcul cognitiv, inclusiv servicii de realitate augmentată, și care, pe baza acestor cereri, sarcini sau întrebări, accesează propriile servicii și serviciile terților sau controlează dispozitivele proprii și ale terților.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 c (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10c) „televiziune conectată” înseamnă un software de sistem sau o aplicație de software care controlează un televizor conectat la internet și care permite aplicațiilor de software să ruleze pe acesta, inclusiv pentru furnizarea de muzică și video în streaming sau pentru vizualizarea de imagini;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) „serviciu auxiliar” înseamnă serviciile furnizate în contextul sau împreună cu serviciile de platformă esențiale, inclusiv serviciile de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3, și servicii tehnice care sprijină furnizarea de servicii de plată astfel cum sunt definite la articolul 3 litera (j) din Directiva (UE) 2015/2366, serviciile de distribuție (fulfilment), de identificare sau de publicitate;

(14) „serviciu auxiliar” înseamnă serviciile furnizate în contextul sau împreună cu serviciile de platformă esențiale, inclusiv serviciile de plată, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 3, și servicii tehnice care sprijină furnizarea de servicii de plată astfel cum sunt definite la articolul 3 litera (j) din Directiva (UE) 2015/2366, sistemele de plată în cadrul aplicațiilor, serviciile de distribuție (fulfilment), inclusiv livrare de colete, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2018/644, serviciile de transport de marfă, de identificare sau de publicitate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) „sistem de plată în cadrul aplicației” înseamnă o aplicație, un serviciu sau o interfață pentru utilizatori care prelucrează plățile de la utilizatorii unei aplicații.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite prin serviciile de intermediere online sau prin serviciile de rețea de socializare online sau relevanța acordată rezultatelor căutărilor de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată de către furnizorii de servicii de intermediere online sau de serviciile de rețea de socializare online ori de către furnizorii de motoare de căutare online, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

(18) „ierarhie” înseamnă vizibilitatea relativă acordată bunurilor sau serviciilor oferite prin serviciile de platformă esențiale sau relevanța acordată rezultatelor căutărilor de către motoarele de căutare online, astfel cum este prezentată, organizată sau comunicată de către furnizorii de servicii de platformă esențiale, indiferent de mijloacele tehnologice folosite pentru această prezentare, organizare sau comunicare;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a) „rezultate ale căutării” înseamnă orice informație prezentată în orice format, inclusiv texte, grafice, materiale vocale sau alte rezultate, returnate ca răspuns și cu referire la o căutare scrisă sau orală, indiferent dacă informația este un rezultat organic, un rezultat plătit, un răspuns direct sau orice produs, serviciu sau informație oferită în legătură sau afișată împreună cu rezultatele organice sau parțial ori integral încorporată în rezultatele organice;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) „interoperabilitate” înseamnă capacitatea de a face schimb de informații și de a utiliza reciproc informațiile schimbate, astfel încât toate elementele de hardware sau software relevante pentru un anumit serviciu și utilizate de furnizorul lor să funcționeze eficient pe echipamente hardware sau pe software-uri relevante pentru un anumit serviciu furnizat de furnizori terți, diferite de elementele prin care sunt furnizate inițial informațiile în cauză. Aceasta include posibilitatea de a accesa astfel de informații fără a fi necesară utilizarea unui software de aplicație sau a altor tehnologii pentru conversie.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Un furnizor de servicii de platformă esențiale este desemnat drept gatekeeper dacă:

1. O întreprindere este desemnată drept gatekeeper dacă:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) operează un serviciu de platformă esențial care servește drept portal important prin care utilizatorii comerciali ajung la utilizatorii finali și

(b) operează un serviciu de platformă esențial care servește drept portal important prin care utilizatorii comerciali și utilizatorii finali ajung la alți utilizatori finali și

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Se consideră că un furnizor de servicii de platformă esențiale îndeplinește:

2. Se consideră că o întreprindere îndeplinește:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) cerința de la alineatul (1) litera (a) în cazul în care întreprinderea căreia îi aparține realizează o cifră de afaceri anuală în SEE mai mare sau egală cu 6,5 miliarde EUR în ultimele trei exerciții financiare sau în cazul în care capitalizarea bursieră medie sau valoarea justă de piață echivalentă a întreprinderii căreia îi aparține a fost de cel puțin 65 de miliarde EUR în ultimul exercițiu financiar și furnizează un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre;

(a) cerința de la alineatul (1) litera (a) în cazul în care realizează o cifră de afaceri anuală în SEE mai mare sau egală cu 8 miliarde EUR în ultimele trei exerciții financiare sau în cazul în care capitalizarea bursieră medie sau valoarea justă de piață echivalentă a întreprinderii a fost de cel puțin 80 de miliarde EUR în ultimul exercițiu financiar și furnizează un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera b – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) cerința de la alineatul (1) litera (b) în cazul în care furnizează un serviciu de platformă esențial care are lunar peste 45 de milioane de utilizatori finali activi stabiliți în Uniune sau aflați pe teritoriul acesteia și, anual, peste 10 000 de utilizatori comerciali activi stabiliți în Uniune, în ultimul exercițiu financiar.

(b) cerința de la alineatul (1) litera (b) în cazul în care furnizează unul sau mai multe servicii de platformă esențiale, fiecare dintre ele având lunar peste 45 de milioane de utilizatori finali stabiliți sau aflați pe teritoriul SEE și, anual, peste 10 000 de utilizatori comerciali stabiliți în SEE, în ultimul exercițiu financiar.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera b – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În sensul primului paragraf, prin utilizatori finali activi lunari se înțelege numărul mediu lunar de utilizatori finali activi pe parcursul celei mai mari părți a ultimului exercițiu financiar;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cerința de la alineatul (1) litera (c) în cazul în care pragurile prevăzute la litera (b) au fost atinse în fiecare dintre ultimele trei exerciții financiare.

(c) cerința de la alineatul (1) litera (c) în cazul în care pragurile prevăzute la litera (b) au fost atinse în fiecare dintre ultimele două exerciții financiare.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În sensul literei (b),

 

(i) numărul lunar de utilizatori finali și numărul anual de utilizatori comerciali se măsoară ținând seama de indicatorii prevăzuți în anexa la prezentul regulament, precum și

 

(ii) numărul lunar de utilizatori finali se bazează pe numărul mediu lunar de utilizatori finali pe parcursul unei perioade de cel puțin șase luni din cursul ultimului exercițiu financiar;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. În cazul în care un furnizor de servicii de platformă esențiale îndeplinește toate pragurile prevăzute la alineatul (2), trebuie să notifice acest lucru Comisiei în termen de trei luni de la atingerea pragurilor respective și să îi furnizeze informațiile relevante identificate la alineatul (2). Notificarea respectivă trebuie să includă informațiile relevante identificate la alineatul (2) pentru fiecare dintre serviciile de platformă esențiale ale furnizorului care atinge pragurile prevăzute la alineatul (2) litera (b). Notificarea trebuie actualizată ori de câte ori alte servicii de platformă esențiale îndeplinesc în mod individual pragurile prevăzute la alineatul (2) litera (b).

3. În cazul în care o întreprindere care furnizează servicii de platformă esențiale îndeplinește toate pragurile prevăzute la alineatul (2), ea trebuie să notifice acest lucru Comisiei fără întârziere și, în orice caz, în termen de cel mult două luni de la atingerea pragurilor respective și să îi furnizeze informațiile relevante identificate la alineatul (2). Notificarea respectivă trebuie să includă informațiile relevante identificate la alineatul (2) pentru fiecare dintre serviciile de platformă esențiale ale întreprinderii care atinge pragurile prevăzute la alineatul (2) litera (b). Notificarea trebuie actualizată ori de câte ori alte servicii de platformă esențiale îndeplinesc în mod individual pragurile prevăzute la alineatul (2) litera (b).

Faptul că un furnizor relevant de servicii de platformă esențiale nu notifică informațiile care trebuie comunicate în temeiul prezentului alineat nu împiedică Comisia să desemneze, în orice moment, acești furnizori drept gatekeeperi în temeiul alineatului (4).

Faptul că o întreprindere relevantă care furnizează servicii de platformă esențiale nu notifică informațiile care trebuie comunicate în temeiul prezentului alineat nu împiedică Comisia să desemneze, în orice moment, aceste întreprinderi drept gatekeeperi în temeiul alineatului (4).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia, fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 60 de zile de la primirea informațiilor complete menționate la alineatul (3), desemnează furnizorul de servicii de platformă esențiale care îndeplinește toate pragurile prevăzute la alineatul (2) drept gatekeeper, cu excepția cazului în care furnizorul, împreună cu notificarea sa, prezintă argumente justificate în mod suficient pentru a demonstra că, în circumstanțele în care funcționează serviciul de platformă esențial relevant și ținând seama de elementele enumerate la alineatul (6), furnizorul nu îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1).

Comisia, fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 60 de zile de la primirea informațiilor complete menționate la alineatul (3), desemnează întreprinderea care furnizează servicii de platformă esențiale care îndeplinește toate pragurile prevăzute la alineatul (2) drept gatekeeper. Întreprinderea poate prezenta, împreună cu notificarea sa, argumente convingătoare pentru a demonstra că, în circumstanțele în care funcționează serviciul de platformă esențial relevant, întreprinderea nu îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care gatekeeperul prezintă astfel de argumente justificate în mod suficient pentru a demonstra că nu îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1), Comisia aplică alineatul (6) pentru a evalua dacă sunt îndeplinite criteriile de la alineatul (1).

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. În cazul în care întreprinderea care furnizează serviciul de platformă esențial nu notifică Comisia, nu furnizează informațiile solicitate la alineatul (3) sau nu furnizează, în termenul stabilit de Comisie, toate informațiile relevante necesare pentru a evalua desemnarea sa drept gatekeeper în conformitate cu alineatele (2) și (6), Comisia are dreptul de a desemna întreprinderea respectivă drept gatekeeper în orice moment, pe baza informațiilor de care dispune Comisia în temeiul alineatului (4).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 37 pentru a preciza metodologia prin care se stabilește dacă sunt îndeplinite pragurile cantitative prevăzute la alineatul (2) și pentru a o ajusta periodic în funcție de evoluția pieței și a tehnologiei, după caz, în special în ceea ce privește pragul de la alineatul (2) litera (a).

5. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 37 pentru a preciza metodologia prin care se stabilește dacă sunt îndeplinite pragurile cantitative prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol și pentru a ajusta periodic metodologia în funcție de evoluția pieței și a tehnologiei, după caz. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 37 pentru a actualiza lista de indicatori prevăzută în anexa la prezentul regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6. Comisia poate identifica drept gatekeeper, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15, orice furnizor de servicii de platformă esențiale care îndeplinește fiecare dintre cerințele de la alineatul (1), dar care nu îndeplinește niciunul dintre pragurile prevăzute la alineatul (2), sau care a prezentat argumente justificate în mod suficient în conformitate cu alineatul (4).

6. Comisia identifică drept gatekeeper, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15, orice întreprindere care furnizează servicii de platformă esențiale, cu excepția întreprinderilor mici și mijlocii sau a microîntreprinderilor, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei, care îndeplinește fiecare dintre cerințele de la alineatul (1) de la prezentul articol, dar care nu atinge fiecare dintre pragurile prevăzute la alineatul (2) de la prezentul articol.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) dimensiunea, inclusiv cifra de afaceri și capitalizarea bursieră, operațiunile și poziția furnizorului de servicii de platformă esențiale;

(a) dimensiunea, inclusiv cifra de afaceri și capitalizarea bursieră, operațiunile și poziția întreprinderii care furnizează servicii de platformă esențiale;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) barierele la intrare rezultate din efectele de rețea și avantajele generate de date, în special în ceea ce privește accesul furnizorului la date cu caracter personal și fără caracter personal și colectarea acestora sau capacitățile analitice ale furnizorului;

(c) barierele la intrare rezultate din efectele de rețea și avantajele generate de date, în special în ceea ce privește accesul întreprinderii la date cu caracter personal și fără caracter personal și colectarea acestora sau capacitățile analitice ale furnizorului;

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) efectele de scară și cele legate de domeniul de aplicare de care beneficiază furnizorul, inclusiv în ceea ce privește datele;

(d) efectele de scară și cele de diversificare de care beneficiază întreprinderea, inclusiv în ceea ce privește datele;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera ea (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) măsura în care întreprinderile utilizează mai multe platforme sau servicii;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera eb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) capacitatea întreprinderii de a pune în aplicare strategii de conglomerat, în special prin integrarea sa verticală sau prin influența sa semnificativă pe piețele conexe;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La efectuarea evaluării sale, Comisia ține seama de evoluțiile previzibile ale acestor elemente.

La efectuarea evaluării sale, Comisia ține seama de evoluțiile previzibile ale acestor elemente, inclusiv de orice concentrare planificată care implică un alt furnizor de servicii de platformă esențiale sau de orice alte servicii furnizate în sectorul digital.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care furnizorul unui serviciu de platformă esențial care îndeplinește pragurile cantitative de la alineatul (2) nu respectă în mod semnificativ măsurile de investigare dispuse de Comisie, iar nerespectarea persistă după ce furnizorul a fost invitat să se conformeze într-un termen rezonabil și să prezinte observații, Comisia are dreptul de a desemna furnizorul respectiv drept gatekeeper.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 6 – paragraful 5</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care furnizorul unui serviciu de platformă esențial care nu îndeplinește pragurile cantitative menționate la alineatul (2) nu respectă în mod semnificativ măsurile de investigare dispuse de Comisie, iar nerespectarea persistă după ce furnizorul a fost invitat să se conformeze într-un termen rezonabil și să prezinte observații, Comisia are dreptul de a desemna furnizorul respectiv drept gatekeeper pe baza datelor disponibile.

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Pentru fiecare gatekeeper identificat în temeiul alineatului (4) sau (6), Comisia identifică întreprinderea relevantă căreia îi aparține acesta și întocmește o listă a serviciilor de platformă esențiale relevante care sunt furnizate în cadrul aceleiași întreprinderi și care, în mod individual, servesc drept portal important prin care utilizatorii comerciali ajung la utilizatorii finali, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (b).

7. Pentru fiecare întreprindere identificată ca gatekeeper în temeiul alineatului (4) sau (6), Comisia identifică în termenul stabilit la alineatul (4) serviciile de platformă esențiale relevante care sunt furnizate în cadrul aceleiași întreprinderi și care, în mod individual, servesc drept portal important prin care utilizatorii comerciali ajung la utilizatorii finali, astfel cum se menționează la alineatul (1) litera (b).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 3 – alineatul 8</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8. Gatekeeperul trebuie să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 5 și 6 în termen de șase luni de la includerea pe listă a unui serviciu de platformă esențial în temeiul alineatului (7) din prezentul articol.

8. Gatekeeperul trebuie să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 5 și 6 cât mai rapid și în orice caz nu mai târziu de patru luni de la includerea pe listă a unui serviciu de platformă esențial în temeiul alineatului (7) din prezentul articol.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Comisia examinează periodic, cel puțin odată la 2 ani, dacă gatekeeperii desemnați continuă să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) sau dacă noii furnizori de servicii de platformă esențiale îndeplinesc cerințele respective. În cadrul reexaminării periodice se analizează, de asemenea, dacă este necesară ajustarea listei serviciilor de platformă esențiale afectate ale gatekeeperului.

2. Comisia examinează periodic, cel puțin odată la trei ani, dacă gatekeeperii desemnați continuă să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 3 alineatul (1) și, cel puțin anual, dacă noile servicii de platformă esențiale îndeplinesc cerințele respective. În cadrul reexaminării periodice se analizează, de asemenea, dacă este necesară ajustarea listei serviciilor de platformă esențiale afectate ale gatekeeperului. Examinarea nu are niciun efect de suspendare a obligațiilor gatekeeperului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care, pe baza reexaminării efectuate în temeiul primului paragraf, Comisia constată că au intervenit schimbări cu privire la faptele pe care s-a bazat desemnarea furnizorilor de servicii de platformă esențiale drept gatekeeperi, aceasta adoptă o decizie în consecință.

În cazul în care, pe baza reexaminării efectuate în temeiul primului paragraf, Comisia constată că au intervenit schimbări cu privire la faptele pe care s-a bazat desemnarea întreprinderilor care furnizează servicii de platformă esențiale drept gatekeeperi, aceasta adoptă o decizie în consecință.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 4 – alineatul 3</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Comisia publică și actualizează în permanență lista gatekeeperilor și lista serviciilor de platformă esențiale pentru care aceștia trebuie să respecte obligațiile prevăzute la articolele 5 și 6.

3. Comisia publică și actualizează în permanență lista întreprinderilor desemnate ca gatekeeperi și lista serviciilor de platformă esențiale pentru care aceștia trebuie să respecte obligațiile prevăzute la articolele 5 și 6. Comisia publică un raport anual în care comunică concluziile activităților sale de monitorizare, inclusiv impactul asupra utilizatorilor comerciali, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii și asupra utilizatorilor finali, și îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) se abține de la combinarea datelor cu caracter personal obținute din aceste servicii de platformă esențiale cu date cu caracter personal provenite de la orice alt serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu caracter personal provenite de la servicii furnizate de terți și de la logarea utilizatorilor finali la alte servicii ale gatekeeperului, pentru a combina date cu caracter personal, cu excepția cazului în care utilizatorului final i s-a prezentat respectiva opțiune, iar acesta și-a dat consimțământul în sensul Regulamentului (UE) 2016/679;

(a) se abține de la combinarea și utilizarea încrucișată a datelor cu caracter personal obținute din aceste servicii de platformă esențiale cu date cu caracter personal provenite de la orice alt serviciu oferit de gatekeeper sau cu date cu caracter personal provenite de la servicii furnizate de terți și de la logarea utilizatorilor finali la alte servicii ale gatekeeperului, pentru a combina date cu caracter personal, cu excepția cazului în care utilizatorului final i s-a prezentat respectiva opțiune într-un mod explicit și clar, iar acesta și-a dat consimțământul în sensul Regulamentului (UE) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) le permite utilizatorilor comerciali să ofere aceleași produse sau servicii utilizatorilor finali prin intermediul serviciilor de intermediere online furnizate de terți la prețuri sau în condiții diferite de cele oferite prin intermediul serviciilor de intermediere online ale gatekeeperului;

(b) se abține să aplice obligații contractuale care îi împiedică pe utilizatorii comerciali să ofere aceleași produse sau servicii utilizatorilor finali prin intermediul serviciilor de intermediere online furnizate de terți sau prin propriul canal de vânzare online direct la prețuri sau în condiții diferite de cele oferite prin intermediul serviciilor de intermediere online ale gatekeeperului;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) le permite utilizatorilor comerciali să promoveze oferte pentru utilizatorii finali achiziționate prin intermediul serviciului de platformă esențial și să încheie contracte cu acești utilizatori finali, indiferent dacă în acest scop utilizează sau nu serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului, și le permite utilizatorilor finali să acceseze și să utilizeze, prin intermediul serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului, conținut, abonamente, funcționalități sau alte elemente prin utilizarea aplicației software a unui utilizator comercial, în cazul în care aceste elemente au fost achiziționate de utilizatorul final de la utilizatorul comercial relevant fără a utiliza serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului;

(c) le permite utilizatorilor comerciali comunice și să promoveze oferte, inclusiv în condiții de achiziționare diferite, pentru utilizatorii finali achiziționate prin intermediul serviciului de platformă esențial sau al altor canale și să încheie contracte cu acești utilizatori finali sau să primească plăți pentru serviciile furnizate, indiferent dacă în acest scop utilizează serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera ca (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) le permite utilizatorilor finali să acceseze și să utilizeze, prin intermediul serviciilor de platformă esențiale ale gatekeeperului, conținut, abonamente, funcționalități sau alte elemente prin utilizarea aplicației software a unui utilizator comercial, inclusiv atunci când aceste elemente au fost achiziționate de utilizatorul final de la utilizatorul comercial relevant fără a utiliza serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului, cu excepția cazului în care gatekeeperul poate demonstra că un astfel de acces subminează protecția datelor utilizatorilor finali sau securitatea cibernetică;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) se abține să împiedice sau să restricționeze sesizarea de către utilizatorii comerciali a oricărei autorități publice relevante cu privire la chestiuni legate de orice practică a gatekeeperilor;

(d) se abține să împiedice sau să restricționeze, direct sau indirect, sesizarea de către utilizatorii comerciali sau utilizatorii finali a oricărei autorități publice relevante, inclusiv a instanțelor naționale, cu privire la chestiuni legate de orice practică a gatekeeperilor;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) se abține să le impună utilizatorilor comerciali să utilizeze, să ofere sau să interopereze cu un serviciu de identificare al gatekeeperului în contextul serviciilor oferite de utilizatorii comerciali care utilizează serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului respectiv;

(e) se abține să le impună utilizatorilor comerciali să utilizeze, să ofere sau să interopereze cu un serviciu de identificare sau cu orice alt serviciu auxiliar al gatekeeperului în contextul serviciilor oferite de utilizatorii comerciali care utilizează serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului respectiv;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) se abține să le impună utilizatorilor comerciali sau utilizatorilor finali să se aboneze sau să se înregistreze la orice alt serviciu de platformă esențial identificat în temeiul articolului 3 sau care îndeplinește pragurile menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (b) ca o condiție de acces, de abonare sau de înregistrare la oricare dintre serviciile lor de platformă esențiale identificate în temeiul articolului respectiv;

(f) nu le impune utilizatorilor comerciali sau utilizatorilor finali să se aboneze sau să se înregistreze la orice alt serviciu de platformă esențial ca o condiție de utilizare, de acces, de abonare sau de înregistrare la oricare dintre serviciile lor de platformă esențiale identificate în temeiul articolului respectiv;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) furnizează agențiilor de publicitate și editorilor cărora le furnizează servicii de publicitate, la cererea acestora, informații cu privire la prețul plătit de agentul de publicitate și de editor, precum și cu privire la suma sau la remunerația plătită editorului pentru publicarea unui anumit anunț și pentru fiecare dintre serviciile de publicitate relevante prestate de gatekeeper.

(g) furnizează agențiilor de publicitate și editorilor sau terților autorizați de agențiile de publicitate sau de editori, cărora le furnizează servicii de publicitate digitală, acces gratuit, de înaltă calitate, efectiv, continuu și în timp real la informații complete privind vizibilitatea și disponibilitatea portofoliului de publicitate, inclusiv:

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera g – subpunctul i (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

i) condițiile de stabilire a prețurilor în cazul ofertelor depuse de agențiile de publicitate și de intermediarii de publicitate;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera g – subpunctul ii (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

ii) mecanismele și sistemele de stabilire a prețurilor pentru calcularea taxelor, inclusiv criteriile nelegate de preț din procesul de licitație;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera g – subpunctul iii (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iii) prețul și taxele plătite de agenția de publicitate și de editor, inclusiv eventualele deduceri și suprataxe;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera g – subpunctul iv (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

iv) suma și remunerația plătite editorului, pentru publicarea unui anumit anunț publicitar; precum și

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera g – subpunctul v (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

v) suma și remunerația plătite editorului pentru fiecare dintre serviciile de publicitate relevante prestate de gatekeeper.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera ga (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) se abține să utilizeze, în concurență cu utilizatorii comerciali, datele nedisponibile public care sunt generate prin intermediul sau în contextul utilizării serviciilor de platformă esențiale sau a serviciilor auxiliare relevante de către respectivii utilizatori comerciali ai serviciilor sale de platformă esențiale sau ai serviciilor auxiliare, inclusiv de către utilizatorii finali ai acestor utilizatori comerciali, sau care sunt furnizate de către respectivii utilizatori comerciali ai serviciilor sale de platformă esențiale sau ai serviciilor auxiliare sau de către utilizatorii finali ai acestor utilizatori comerciali;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 5 – paragraful 1 – litera gb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) le permite utilizatorilor finali și le dă posibilitatea din punct de vedere tehnic să dezinstaleze orice aplicație software preinstalată pe un sistem de operare pe care gatekeeperul îl furnizează sau controlează în mod efectiv la fel de ușor ca orice aplicație software instalată de utilizatorii finali în orice etapă, precum și să modifice setările implicite ale unui sistem de operare care direcționează sau orientează utilizatorii finali către serviciile sau produsele oferite de gatekeeper, fără a aduce atingere posibilității ca un gatekeeper să restricționeze dezinstalarea în legătură cu aplicațiile software care sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de operare sau a dispozitivului și care nu pot fi oferite de sine stătător din punct de vedere tehnic de către terți;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera a</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) se abține să utilizeze, în concurență cu utilizatorii comerciali, datele care nu sunt disponibile publicului care sunt generate prin activități ale respectivilor utilizatori comerciali, inclusiv ale utilizatorilor finali ai acestor utilizatori comerciali, ale serviciilor sale de platformă esențiale sau furnizate de respectivii utilizatori comerciali ai serviciilor sale de platformă esențiale sau ale utilizatorilor finali ai acestor utilizatori comerciali;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera aa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) în scopuri comerciale proprii și pentru plasarea publicității terților în propriile servicii, se abține de la combinarea datelor cu caracter personal în scopul furnizării de publicitate direcționată sau microdirecționată, cu excepția cazului în care un gatekeeper a obținut un consimțământ clar, explicit, reînnoit și în cunoștință de cauză din partea unui utilizator final care nu este minor, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera b</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) le permite utilizatorilor finali să dezinstaleze orice aplicație software preinstalată pe serviciul său de platformă esențial, fără a aduce atingere posibilității ca un gatekeeper să restricționeze dezinstalarea în legătură cu aplicațiile software care sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de operare sau a dispozitivului și care nu pot fi oferite de sine stătător din punct de vedere tehnic de către terți;

eliminat

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera c</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) permite instalarea și utilizarea efectivă a aplicațiilor software sau a magazinelor de aplicații software ale terților care utilizează sau interoperează cu sistemele de operare ale gatekeeperului respectiv și permite accesul la aceste aplicații software sau magazine de aplicații software prin alte mijloace decât serviciile de platformă esențiale ale gatekeeperului respectiv. Gatekeeperul nu este împiedicat să ia măsuri proporționale pentru a se asigura că aplicațiile software sau magazinele de aplicații software ale terților nu pun în pericol integritatea hardware-ului sau a sistemului de operare furnizat de gatekeeper;

(c) permite și activează tehnic instalarea și utilizarea efectivă a aplicațiilor software sau a magazinelor de aplicații software ale terților care utilizează sau interoperează cu sistemele de operare ale gatekeeperului respectiv și permite accesul la aceste aplicații software sau magazine de aplicații software prin alte mijloace decât serviciile de platformă esențiale relevante ale gatekeeperului respectiv. După caz, gatekeeperul le cere utilizatorilor finali să decidă dacă doresc ca aplicația descărcată sau magazinul de aplicații să devină setarea lor implicită. Gatekeeperul nu este împiedicat să ia măsuri atât necesare, cât și proporționale pentru a se asigura că aplicațiile software sau magazinele de aplicații software ale terților nu pun în pericol integritatea hardware-ului sau a sistemului de operare furnizat de gatekeeper și nici nu subminează protecția datelor utilizatorului final sau securitatea cibernetică, cu condiția ca astfel de măsuri necesare și proporționale să fie justificate corespunzător de gatekeeper;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera d</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) se abține să acorde un tratament mai favorabil în ceea ce privește ierarhizarea serviciilor și produselor oferite de însuși gatekeeperul sau de orice terț care aparține aceleiași întreprinderi în comparație cu serviciile sau produsele similare ale terților și aplică condiții echitabile și nediscriminatorii unei astfel de ierarhizări;

(d) nu acordă un tratament mai favorabil în ceea ce privește ierarhizarea sau alte setări serviciilor și produselor oferite de însuși gatekeeperul sau de orice terț care aparține aceleiași întreprinderi în comparație cu serviciile sau produsele similare ale terților și aplică condiții transparente, echitabile și nediscriminatorii unor astfel de servicii sau produse ale terților;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera e</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) se abține să restricționeze din punct de vedere tehnic capacitatea utilizatorilor finali de a trece de la o aplicație software la alta și de la un serviciu software la altul ori de a se abona la diferite aplicații și servicii software pentru a căror accesare este necesară utilizarea sistemului de operare al gatekeeperului, inclusiv în ceea ce privește alegerea furnizorului de acces la internet pentru utilizatorii finali;

(e) nu restricționează din punct de vedere tehnic sau în alt mod capacitatea utilizatorilor finali de a trece de la o aplicație software la alta și de la un serviciu software la altul ori de a se abona la diferite aplicații și servicii software, inclusiv în ceea ce privește alegerea furnizorului de acces la internet pentru utilizatorii finali;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera ea (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) se abține de la practici care îl împiedică pe utilizatorul final să se poată dezabona de la un serviciu de platformă esențial;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>126</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera f</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) le permite utilizatorilor comerciali și furnizorilor de servicii auxiliare accesul la aceleași elemente ale sistemului de operare, elemente de hardware sau de software, precum și interoperabilitatea cu acestea, care sunt disponibile sau utilizate la furnizarea de către gatekeeper a oricăror servicii auxiliare;

(f) le permite utilizatorilor comerciali, furnizorilor de servicii și furnizorilor de hardware accesul gratuit la aceleași elemente de hardware sau de software accesate sau controlate prin intermediul unui sistem de operare care sunt disponibile pentru serviciile sau hardware-ul furnizate de gatekeeper, precum și interoperabilitatea cu aceste elemente, cu condiția ca sistemul de operare să fie identificat în temeiul articolului 3 alineatul (7). Furnizorilor de servicii auxiliare li se permite, de asemenea, accesul la aceleași elemente ale sistemului de operare, elemente de hardware sau de software care sunt disponibile pentru serviciile auxiliare furnizate de un gatekeeper, precum și interoperabilitatea cu aceste elemente, indiferent dacă respectivele elemente de software fac parte dintr-un sistem de operare. Gatekeeperul nu este împiedicat să ia măsuri indispensabile pentru a se asigura că interoperabilitatea nu compromite integritatea elementelor sistemului de operare și a elementelor de hardware sau de software furnizate de gatekeeper și nici nu subminează protecția datelor utilizatorului final sau securitatea cibernetică, cu condiția ca astfel de măsuri indispensabile să fie justificate corespunzător de gatekeeper.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>127</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) îi permite oricărui furnizor de servicii de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, la cererea acestuia și gratuit, să se interconecteze cu serviciile gatekeeperului de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere, identificate în temeiul articolului 3 alineatul (7). Interconectarea este asigurată în aceleași condiții și la același nivel de calitate, definite în mod obiectiv, care sunt disponibile gatekeeperilor, filialelor sale sau partenerilor săi sau sunt utilizate de aceștia, permițând astfel o interacțiune funcțională cu aceste servicii, garantând în același timp un nivel ridicat de securitate și de protecție a datelor cu caracter personal;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>128</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera fb (nouă)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) îi permite oricărui furnizor de servicii de rețele sociale, la cererea acestuia și gratuit, să se interconecteze cu serviciile gatekeeperului de rețele sociale, identificate în temeiul articolului 3 alineatul (7). Interconectarea este asigurată în aceleași condiții și la același nivel de calitate, definite în mod obiectiv, care sunt disponibile gatekeeperilor, filialelor sale sau partenerilor săi sau sunt utilizate de aceștia, permițând astfel o interacțiune funcțională cu aceste servicii, garantând în același timp un nivel ridicat de securitate și de protecție a datelor cu caracter personal. Aplicarea acestei obligații face obiectul prevederii Comisiei de la articolul 10 alineatul (2) litera (b);

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera g</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) le oferă agențiilor de publicitate și editorilor, la cererea acestora și în mod gratuit, acces la instrumentele de măsurare a performanței ale gatekeeperului și la informațiile necesare pentru ca agenții de publicitate și editorii să efectueze propria verificare independentă a inventarului anunțurilor publicitare;

(g) le oferă agențiilor de publicitate și editorilor, precum și terților autorizați de agențiile de publicitate sau de editori, la cererea acestora și în mod gratuit, acces la instrumentele de măsurare a performanței ale gatekeeperului și la informațiile necesare pentru ca agențiile de publicitate și editorii să efectueze propria verificare independentă a inventarului anunțurilor publicitare, care să includă date agregate și neagregate și date de performanță într-o manieră care să le permită agențiilor de publicitate și editorilor să ruleze propriile instrumente de verificare și măsurare cu scopul de a evalua performanța serviciilor esențiale furnizate de gatekeeperi;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera h</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) asigură portabilitatea efectivă a datelor generate prin activitatea unui utilizator comercial sau a unui utilizator final și, în special, pune la dispoziția utilizatorilor finali instrumente pentru a facilita exercitarea portabilității datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv prin furnizarea unui acces continuu și în timp real;

(h) le asigură utilizatorilor finali sau terților autorizați de un utilizator final, la cererea acestora și gratuit, portabilitatea efectivă a datelor furnizate de utilizatorul final sau generate prin activitatea lor în contextul utilizării serviciului de platformă esențial relevant, inclusiv punând gratuit la dispoziție instrumente pentru a facilita exercitarea efectivă a unei astfel de portabilități a datelor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, și inclusiv furnizând un acces continuu și în timp real;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera i</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) le oferă gratuit utilizatorilor comerciali sau terților autorizați de un utilizator comercial acces și utilizare efectivă, de înaltă calitate, continuă și în timp real a datelor agregate sau neagregate care sunt furnizate sau generate în contextul utilizării serviciilor de platformă esențiale relevante de către respectivii utilizatori comerciali și de către utilizatorii finali care utilizează produsele sau serviciile furnizate de respectivii utilizatori comerciali; pentru datele cu caracter personal, oferă acces și utilizare numai în cazul în care au legătură directă cu utilizarea efectuată de către utilizatorul final în ceea ce privește produsele sau serviciile oferite de utilizatorul comercial relevant prin intermediul serviciului de platformă esențial relevant și în cazul în care utilizatorul final optează pentru o astfel de partajare, dându-și consimțământul în sensul Regulamentului (UE) nr. 2016/679;

(i) le oferă gratuit utilizatorilor comerciali sau terților autorizați de un utilizator comercial, la cererea acestora, acces și utilizare continuă și în timp real a datelor agregate și neagregate care sunt furnizate sau generate în contextul utilizării serviciilor de platformă esențiale relevante sau a serviciilor auxiliare oferite de gatekeeper de către respectivii utilizatori comerciali și de către utilizatorii finali care utilizează produsele sau serviciile furnizate de respectivii utilizatori comerciali; aici sunt incluse, la cererea utilizatorului comercial, posibilitatea și instrumentele necesare pentru a accesa și analiza datele „in situ” fără un transfer de la gatekeeper; pentru datele cu caracter personal, oferă acces și utilizare numai în cazul în care au legătură directă cu utilizarea efectuată de către utilizatorul final în ceea ce privește produsele sau serviciile oferite de utilizatorul comercial relevant prin intermediul serviciului de platformă esențial relevant și în cazul în care utilizatorul final optează pentru o astfel de partajare, dându-și consimțământul în sensul Regulamentului (UE) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 1 – litera k</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k) aplică condiții generale de acces echitabile și nediscriminatorii pentru utilizatorii comerciali în ceea ce privește magazinul său de aplicații software desemnat în temeiul articolului 3 din prezentul regulament.

(k) aplică condiții generale de acces transparente, echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, precum și condiții care nu sunt mai puțin favorabile decât condițiile aplicate propriului serviciu pentru utilizatorii comerciali în ceea ce privește serviciile sale de platformă esențiale desemnate în temeiul articolului 3 din prezentul regulament.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 6 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6 – alineatul 2

Articolul 5 – alineatul 2

2. În sensul alineatului (1) litera (a), datele care nu sunt disponibile publicului includ datele agregate și neagregate generate de utilizatorii comerciali care pot fi deduse din activitățile comerciale ale utilizatorilor comerciali sau ale clienților acestora sau colectate prin intermediul acestor activități în cadrul serviciului de platformă esențial al gatekeeperului.

2. În sensul alineatului (1) litera (ga), datele care nu sunt disponibile publicului includ datele agregate și neagregate generate de utilizatorii comerciali care pot fi deduse din activitățile comerciale ale utilizatorilor comerciali sau ale clienților acestora sau colectate prin intermediul acestor activități în cadrul serviciului de platformă esențial sau al serviciilor auxiliare ale gatekeeperului.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Măsurile puse în aplicare de gatekeeper pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 5 și 6 trebuie să fie eficace în atingerea obiectivului obligației relevante. Gatekeeperul se asigură că aceste măsuri sunt puse în aplicare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și cu Directiva 2002/58/CE, precum și cu legislația privind securitatea cibernetică, protecția consumatorilor și siguranța produselor.

1. Gatekeeperul aplică măsuri efective pentru a se asigura că respectă obligațiile prevăzute la articolele 5 și 6 și demonstrează această respectare atunci când i se solicită acest lucru. Gatekeeperul se asigură că măsurile pe care le aplică sunt conforme cu Regulamentul (UE) 2016/679, cu Directiva 2002/58/CE și cu legislația privind securitatea cibernetică, protecția consumatorilor și siguranța produselor, precum și cu cerințele de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități, în conformitate cu Directiva 2019/882.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>135</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. În termen de șase luni de la desemnarea acestuia și în aplicarea articolului 3 alineatul (8), gatekeeperul furnizează Comisiei un raport care descrie în mod detaliat și transparent măsurile puse în aplicare pentru a asigura respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 5 și 6. Acest raport este actualizat cel puțin o dată pe an.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>136</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 1 b (nou)</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. Împreună cu raportul menționat la alineatul (1a) și în același interval de timp, gatekeeperul furnizează Comisiei un rezumat neconfidențial al raportului său, care va fi publicat de Comisie fără întârziere. Rezumatul neconfidențial se actualizează cel puțin anual, conform raportului detaliat.

 

Pentru a respecta obligațiile prevăzute la articolul 6 și în cazul în care gatekeeperul are îndoieli întemeiate cu privire la metoda sau metodele adecvate de conformitate, acesta poate solicita Comisiei să se angajeze într-un proces de primire și de adresare a cererilor de clarificare și, ulterior, să precizeze mai în detaliu măsurile relevante pe care gatekeeperul trebuie să le adopte pentru a se conforma în mod efectiv și proporțional acestor obligații. Precizarea mai în detaliu a obligațiilor prevăzute la articolul 6 se limitează la aspectele legate de asigurarea respectării efective și proporționale a obligațiilor. În cadrul acestui proces, Comisia poate decide să consulte terți ale căror puncte de vedere le consideră necesare pentru măsurile pe care gatekeeperul trebuie să le pună în aplicare. Durata procesului nu depășește perioada prevăzută la articolul 3 alineatul (8), cu posibilitatea unei prelungiri de două luni, la latitudinea Comisiei, în cazul în care procesul de dialog nu a fost încheiat înainte de expirarea perioadei respective.

 

Comisia are libertatea de a decide dacă să se angajeze într-un astfel de proces, ținând seama în mod corespunzător de principiile egalității de tratament, proporționalității și respectării garanțiilor procedurale. În cazul în care Comisia decide să nu se angajeze într-un astfel de proces, aceasta furnizează o justificare scrisă gatekeeperului relevant. La sfârșitul acestui proces, Comisia poate, de asemenea, să precizeze, printr-o decizie, măsurile pe care gatekeeperul în cauză trebuie să le pună în aplicare ca urmare a încheierii acestui proces prevăzut la alineatul (1b).

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>137</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 2</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În cazul în care Comisia constată că măsurile pe care gatekeeperul intenționează să le pună în aplicare în temeiul alineatului (1) sau pe care le-a pus în aplicare nu asigură respectarea efectivă a obligațiilor relevante prevăzute la articolul 6, aceasta poate preciza, printr-o decizie, măsurile pe care trebuie să le pună în aplicare gatekeeperul respectiv. Comisia adoptă o astfel de decizie în termen de șase luni de la inițierea procedurii în temeiul articolului 18.

2. În cazul în care Comisia constată că măsurile pe care gatekeeperul intenționează să le pună în aplicare în temeiul alineatului (1) sau pe care le-a pus în aplicare nu asigură respectarea efectivă a obligațiilor relevante prevăzute la articolul 6, aceasta poate preciza, printr-o decizie, măsurile pe care trebuie să le pună în aplicare gatekeeperul respectiv. Comisia adoptă o astfel de decizie cât mai rapid și, în orice caz, nu mai târziu de patru luni de la inițierea procedurii în temeiul articolului 18.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 4</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. În vederea adoptării deciziei menționate la alineatul (2), Comisia comunică constatările sale preliminare în termen de trei luni de la inițierea procedurii. În constatările preliminare, Comisia explică măsurile pe care intenționează să le ia sau pe care consideră că furnizorul de servicii de platformă esențiale în cauză ar trebui să le ia pentru a da curs efectiv constatărilor preliminare.

4. În vederea adoptării deciziei menționate la alineatul (2), Comisia comunică constatările sale preliminare și publică un rezumat succint cât mai repede posibil și, în orice caz, cel târziu la două luni de la inițierea procedurii. În constatările preliminare, Comisia explică măsurile pe care intenționează să le ia sau pe care consideră că furnizorul de servicii de platformă esențiale în cauză ar trebui să le ia pentru a da curs efectiv constatărilor preliminare. Comisia poate decide să invite părțile terțe interesate să își prezinte observațiile într-un termen stabilit în publicarea sa. La publicare, Comisia ține seama în mod corespunzător de interesul legitim al întreprinderilor de a-și proteja secretele comerciale.

</Amend><Amend>Amendamentul  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 7 – alineatul 7</Article>

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. Un gatekeeper poate solicita Comisiei inițierea unei proceduri în temeiul articolului 18 pentru a stabili dacă măsurile pe care acesta intenționează să le pună în aplicare sau pe care le-a pus în aplicare în temeiul articolului 6 sunt eficace în atingerea obiectivului obligației relevante în circumstanțele specifice. Un gatekeeper poate, odată cu cererea sa, să furnizeze un document justificativ pentru a explica în special de ce măsurile pe care intenționează să le pună în aplicare sau pe care le-a pus în aplicare sunt eficace în atingerea obiectivului obligației relevante în circumstanțele specifice.

7. Un gatekeeper poate solicita, în termenul prevăzut pentru punerea în aplicare a articolului 3 alineatul (8), lansarea unei proceduri în temeiul articolului 18 pentru ca Comisia să determine dacă măsurile pe care gatekeeperul are de gând să le ia sau pe care le-a luat deja în temeiul articolului 6 sunt potrivite pentru a atinge obiectivul aferent obligației relevante în circumstanțele respective. La cererea sa, gatekeeperul atașează un document justificativ pentru a explica în special de ce măsurile pe care are de gând să le ia sau pe care le-a luat deja sunt potrivite pentru a atinge obiectivul aferent obligației relevante în circumstanțele respective. Comisia își adoptă decizia în termen de șase luni de la inițierea procedurilor în temeiul articolului 18.

</Amend>

<Amend>Amendamentul  <NumAm>140</NumAm>

 

<DocAmend>Propunere de regulament</DocAmend>

<Article>Articolul 8 – alineatul 1