Förfarande : 2020/0374(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0332/2021

Ingivna texter :

A9-0332/2021

Debatter :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3

Omröstningar :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0499

<Date>{30/11/2021}30.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0332/2021</NoDocSe>
PDF 1571kWORD 672k

<TitreType>BETÄNKANDE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd</Commission>

Föredragande: <Depute>Andreas Schwab</Depute>

Föredragande av yttrande (*):

Stéphanie Yon-Courtin, utskottet för ekonomi och valutafrågor

Carlos Zorrinho, utskottet för industrifrågor, forskning och energi

(*) Förfarande med associerade utskott – artikel 57 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR EKONOMI OCH VALUTAFRÅGOR
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR INDUSTRIFRÅGOR, FORSKNING OCH ENERGI
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR TRANSPORT OCH TURISM
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR KULTUR OCH UTBILDNING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MEDBORGERLIGA FRI- OCH RÄTTIGHETER SAMT RÄTTSLIGA OCH INRIKES FRÅGOR
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn (rättsakten om digitala marknader)

(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2020)0842),

 med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0419/2020),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

 med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2021[1],

 med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 30 juni 2021[2],

 med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

 med beaktande av yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor samt utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor,

 med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0332/2021).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Ändringsförslag  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet de digitala plattformarna, spelar en allt viktigare roll i ekonomin, särskilt på den inre marknaden, genom att de erbjuder nya affärsmöjligheter i EU och underlättar handeln över gränserna.

(1) De digitala tjänsterna, i synnerhet de digitala plattformarna, spelar en allt viktigare roll i ekonomin, särskilt på den inre marknaden, genom att de erbjuder företagsanvändare nätportar för att nå slutanvändarna i hela unionen och utanför unionen, genom att de underlättar handeln över gränserna och genom att de skapar helt nya affärsmöjligheter för ett stort antal företag i unionen, till förmån för unionens konsumenter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Samtidigt har de centrala plattformstjänsterna vissa egenskaper som kan utnyttjas av leverantörerna. En av egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, som ofta beror på att marginalkostnaderna för att lägga till nya företagsanvändare eller slutanvändare är så gott som obefintliga. Andra egenskaper är mycket starka nätverkseffekter, en förmåga att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare tack vare de centrala plattformstjänsternas mångsidiga karaktär, företagsanvändarnas och slutanvändarnas starka beroende, inlåsningseffekter, avsaknad av multihoming för samma ändamål för slutanvändarna, vertikal integration och datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper i kombination med ett otillbörligt beteende av tjänsteleverantörerna kan allvarligt undergräva öppenheten hos de centrala plattformstjänsterna och leda till en mindre rättvis affärsförbindelse mellan tjänsteleverantörerna och deras företagsanvändare och slutanvändare, vilket skulle leda till en snabb och potentiellt omfattande minskning av företagsanvändarnas och slutanvändarnas urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna ställning som ”grindvakter”.

(2) Samtidigt har de centrala plattformstjänsterna vissa egenskaper som kan utnyttjas av leverantörerna. En av egenskaperna är extrema stordriftsfördelar, som ofta beror på att marginalkostnaderna för att lägga till nya företagsanvändare eller slutanvändare är så gott som obefintliga. Andra egenskaper är mycket starka nätverkseffekter, en förmåga att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare tack vare de centrala plattformstjänsternas mångsidiga karaktär, företagsanvändarnas och slutanvändarnas starka beroende, inlåsningseffekter, avsaknad av multihoming för samma ändamål för slutanvändarna, vertikal integration och datadrivna fördelar. Alla dessa egenskaper i kombination med ett otillbörligt beteende av tjänsteleverantörerna kan allvarligt undergräva öppenheten hos de centrala plattformstjänsterna och leda till en mindre rättvis affärsförbindelse mellan tjänsteleverantörerna och deras företagsanvändare och slutanvändare, vilket skulle leda till en snabb och potentiellt omfattande minskning av företagsanvändarnas och slutanvändarnas urval, och därmed ge tjänsteleverantörerna ställning som ”grindvakter”. Samtidigt bör det erkännas att tjänster som utförs i icke vinstdrivande syfte, såsom samarbetsprojekt, inte bör betraktas som centrala tjänster i den mening som avses i denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) De här egenskaperna sammantagna kommer sannolikt i många fall leda till allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan och följaktligen till otillbörliga metoder och orättvisa villkor för företagsanvändarna och slutanvändarna av de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakterna, vilket kommer att få negativ inverkan på priserna, kvaliteten, urvalet och innoverandet.

(4) De här egenskaperna sammantagna kommer sannolikt i många fall leda till allvarliga obalanser i förhandlingsstyrkan och följaktligen till otillbörliga metoder och orättvisa villkor för företagsanvändarna och slutanvändarna av de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakterna, vilket kommer att få negativ inverkan på priserna, kvaliteten, integritets- och säkerhetsstandarderna, den rättvisa konkurrensen, urvalet och innoverandet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Grindvakterna har en betydande inverkan på den inre marknaden därigenom att de erbjuder ett stort antal företagsanvändare nätportar för att nå slutanvändarna i hela unionen och på olika marknader. Den negativa inverkan av de otillbörliga metoderna på den inre marknaden och den bristande öppenheten hos de centrala plattformstjänsterna, inbegripet deras negativa samhälleliga och ekonomiska konsekvenser, har föranlett de nationella lagstiftarna och de sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att vidta åtgärder. Ett antal nationella lagstiftningslösningar för att helt eller delvis ta itu med de otillbörliga metoderna och öppenheten hos de digitala tjänsterna har redan föreslagits eller antagits. Detta har skapat en risk för divergerande lagstiftningslösningar med resulterande fragmentering av den inre marknaden, och därmed en större risk för ökade fullgörandekostnader på grund av flera uppsättningar nationella rättsliga krav.

(6) Grindvakterna har en betydande inverkan på den inre marknaden därigenom att de erbjuder ett stort antal företagsanvändare nätportar för att nå slutanvändarna i hela unionen och på olika marknader. Den negativa inverkan av de otillbörliga metoderna på den inre marknaden och den bristande öppenheten hos de centrala plattformstjänsterna, inbegripet deras negativa samhälleliga och ekonomiska konsekvenser, har föranlett de nationella lagstiftarna och de sektorsspecifika tillsynsmyndigheterna att vidta åtgärder. Ett antal lagstiftningslösningar för att helt eller delvis ta itu med de otillbörliga metoderna och öppenheten hos de digitala tjänsterna har redan antagits på nationell nivå eller föreslagits. Detta har skapat en risk för divergerande lagstiftningslösningar med resulterande fragmentering av den inre marknaden, och därmed en större risk för ökade fullgörandekostnader på grund av flera uppsättningar nationella rättsliga krav.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Genom en tillnärmning av de olika nationella lagarna skulle hindren för friheten att tillhandahålla och motta tjänster, inbegripet tjänster till privatpersoner och mindre företag, undanröjas på den inre marknaden. En riktad uppsättning harmoniserade bindande regler bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa öppna och rättvisa digitala marknader med närvaro av grindvakter inom den inre marknaden.

(8) Genom en tillnärmning av de olika nationella lagarna skulle hindren för friheten att tillhandahålla och motta tjänster, inbegripet tjänster till privatpersoner och mindre företag, undanröjas på den inre marknaden. En riktad uppsättning harmoniserade rättsliga förpliktelser bör därför fastställas på unionsnivå för att säkerställa öppna och rättvisa digitala marknader med närvaro av grindvakter inom den inre marknaden till förmån för unionens ekonomi som helhet och unions konsumenter i synnerhet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 9</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) En fragmentering av den inre marknaden kan endast effektivt undvikas, om medlemsstaterna hindras från att tillämpa särskilda nationella regler för de typer av företag och tjänster som omfattas av den här förordningen. Eftersom denna förordning syftar till att komplettera kontrollen av efterlevnaden av konkurrensrätten, bör det samtidigt anges att denna förordning inte påverkar tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, motsvarande nationella konkurrensregler och andra nationella konkurrensregler om ensidigt agerande som grundar sig på en individuell bedömning av marknadspositioner och marknadsbeteende, inbegripet dess sannolika effekter och det förbjudna beteendets exakta omfattning, och som ger företagen möjlighet att framföra argument rörande effektivitet och sakliga skäl för beteendet i fråga. Tillämpningen av de sistnämnda reglerna bör dock inte påverka grindvakternas skyldigheter enligt denna förordning och en enhetlig och effektiv tillämpning av dem på den inre marknaden.

(9) En fragmentering av den inre marknaden kan endast effektivt undvikas, om medlemsstaterna hindras från att på grindvakter tillämpa ytterligare regler eller skyldigheter i syfte att säkerställa öppna och rättvisa marknader. Detta påverkar inte medlemsstaternas förmåga att införa samma, striktare eller olika skyldigheter för grindvakter i syfte att främja andra legitima allmänintressen, i överensstämmelse med unionsrätten. Sådana legitima allmänintressen kan bland annat vara konsumentskydd, bekämpande av handlingar som utgör illojal konkurrens samt främjande av mediernas frihet och mångfald, yttrandefrihet samt kulturell och språklig mångfald. Eftersom denna förordning syftar till att komplettera kontrollen av efterlevnaden av konkurrensrätten, bör det samtidigt anges att denna förordning inte påverkar tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget, motsvarande nationella konkurrensregler och andra nationella konkurrensregler om ensidigt agerande som grundar sig på en individuell bedömning av marknadspositioner och marknadsbeteende, inbegripet dess sannolika effekter och det förbjudna beteendets exakta omfattning, och som ger företagen möjlighet att framföra argument rörande effektivitet och sakliga skäl för beteendet i fråga. Tillämpningen av de sistnämnda reglerna bör dock inte påverka grindvakternas skyldigheter och förbud enligt denna förordning och en enhetlig och effektiv tillämpning av dem på den inre marknaden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 10</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget och motsvarande nationella konkurrensregler om konkurrensbegränsande multilateralt och ensidigt beteende och koncentrationskontroll syftar till att skydda konkurrensen på marknaden mot snedvridning. Syftet med denna förordning kompletterar, men skiljer sig från, syftet att skydda konkurrensen mot snedvridning på marknaden såsom den definieras i konkurrensrättslig mening, nämligen att säkerställa att de marknader där det finns grindvakter är och förblir öppna och rättvisa, oberoende av de faktiska, sannolika eller förmodade effekterna på konkurrensen på en viss marknad till följd av beteendet hos en viss grindvakt som omfattas av denna förordning. Syftet med denna förordning är därför att skydda ett annat rättsligt intresse än de reglerna och bör inte påverka tillämpningen av dem.

(10) Artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget och motsvarande nationella konkurrensregler om konkurrensbegränsande multilateralt och ensidigt beteende och koncentrationskontroll syftar till att skydda konkurrensen på marknaden mot snedvridning. Syftet med denna förordning kompletterar, men skiljer sig från, syftet att skydda konkurrensen mot snedvridning på marknaden såsom den definieras i konkurrensrättslig mening, nämligen att säkerställa att de marknader där det finns grindvakter är och förblir öppna och rättvisa, och skydda företagsanvändares och slutanvändares respektive rättigheter, oberoende av de faktiska, sannolika eller förmodade effekterna på konkurrensen på en viss marknad till följd av beteendet hos en viss grindvakt som omfattas av denna förordning. Syftet med denna förordning är därför att skydda ett annat rättsligt intresse än de reglerna och bör inte påverka tillämpningen av dem.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 11</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Denna förordning bör också komplettera, utan att påverka tillämpningen av, de bestämmelser som följer av andra unionsrättsakter som reglerar vissa aspekter av tillhandahållande av tjänster som omfattas av denna förordning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx/EU [rättsakt om digitala tjänster]27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/79029, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/236630 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU31 samt nationella bestämmelser som syftar till att genomdriva eller, i förekommande fall, genomföra den unionslagstiftningen.

(11) Denna förordning bör också komplettera, utan att påverka tillämpningen av, de bestämmelser som följer av andra unionsrättsakter som reglerar vissa aspekter av tillhandahållande av tjänster som omfattas av denna förordning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/115026, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) xx/xx/EU [rättsakt om digitala tjänster]27, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/67928, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/79029, direktiv 2002/58/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/236630 , direktiv (EU) 2019/882, direktiv (EU) 2018/1808 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU31, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och rådets direktiv 93/13/EEG samt bestämmelser på nationell nivå som antagits i enlighet med unionslagstiftningen. När det specifikt gäller de bestämmelser om samtycke till behandling av personuppgifter som fastställs i förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG tillämpas de bestämmelserna genom denna förordning utan att de påverkas.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 186, 11.7.2019, s. 57).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 av den 20 juni 2019 om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster (EUT L 186, 11.7.2019, s. 57).

27 Förordning (EU) …/.. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... – förslag om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG.

27 Förordning (EU) …/.. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... – förslag om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG.

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

29 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/ (EUT L 130, 17.5.2019, s. 92).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

30 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 12</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Bristande öppenhet och orättvisa metoder inom den digitala sektorn är vanligare och mer uttalade för vissa digitala tjänster än för andra. Detta gäller särskilt utbredda och allmänt använda digitala tjänster som oftast utgör direkt mellanliggande led mellan företagsanvändare och slutanvändare och där funktioner som extrema stordriftsfördelar, mycket starka nätverkseffekter, förmåga att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare genom dessa tjänsters flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad av multihoming eller vertikal integration är vanligast. Ofta finns det bara en enda eller ett litet fåtal leverantörer av de digitala tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala plattformstjänster har oftast blivit grindvakter för företagsanvändare och slutanvändare, vilket haft långtgående effekter, eftersom det gjort det möjligt att enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren på ett ensidigt och för företagsanvändarna och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är det nödvändigt att endast fokusera på de digitala tjänster som används mest av företagsanvändare och slutanvändare och där, på grundval av rådande marknadsvillkor, problemen med bristande öppenhet och orättvisa metoder från grindvakternas sida är mer uppenbara och akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

(12) Bristande öppenhet och orättvisa metoder inom den digitala sektorn är vanligare och mer uttalade för vissa digitala tjänster än för andra. Detta gäller särskilt utbredda och allmänt använda digitala tjänster som oftast utgör direkt mellanliggande led mellan företagsanvändare och slutanvändare och där funktioner som extrema stordriftsfördelar, mycket starka nätverkseffekter, förmåga att koppla samman många företagsanvändare med många slutanvändare genom dessa tjänsters flersidighet, inlåsningseffekter, avsaknad av multihoming eller vertikal integration är vanligast. Ofta finns det bara en enda eller ett litet fåtal leverantörer av de digitala tjänsterna. Dessa leverantörer av centrala plattformstjänster har oftast blivit grindvakter för företagsanvändare och slutanvändare, vilket haft långtgående effekter, eftersom det gjort det möjligt att enkelt fastställa de affärsmässiga villkoren på ett ensidigt och för företagsanvändarna och slutanvändarna skadligt sätt. Därför är det nödvändigt att endast fokusera på de digitala tjänster som används mest av företagsanvändare och slutanvändare och där problemen med bristande öppenhet och orättvisa metoder från grindvakternas sida är mer uppenbara och akuta ur ett inremarknadsperspektiv.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 13</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) I synnerhet har onlinebaserade förmedlingstjänster, sökmotorer, operativsystem, sociala nätverk, videodelningsplattformar, nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, molnbaserade datortjänster och webbannonseringstjänster kapacitet att påverka ett stort antal slutanvändare och företag, vilket innebär en risk för otillbörliga affärsmetoder. De bör därför ingå i definitionen av centrala plattformstjänster och omfattas av denna förordning. Onlinebaserade förmedlingstjänster kan också vara verksamma på området finansiella tjänster, och kan förmedla eller användas för att tillhandahålla sådana tjänster som förtecknas på ett icke uttömmande sätt i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa omständigheter bör begreppet slutanvändare omfatta användare som traditionellt betraktas som företagsanvändare, men som i en viss situation inte använder de centrala plattformstjänsterna för att tillhandahålla varor eller tjänster till andra slutanvändare, till exempel företag som är beroende av molnbaserade datortjänster för egna ändamål.

(13) I synnerhet har onlinebaserade förmedlingstjänster, sökmotorer, operativsystem, på t.ex. smarta enheter, sakernas internet eller inbäddade digitala tjänster i fordon, sociala nätverk, videodelningsplattformar, nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster, molnbaserade datortjänster, virtuella assistenttjänster, webbläsare, internetansluten tv och webbannonseringstjänster kapacitet att påverka ett stort antal slutanvändare och företag, vilket innebär en risk för otillbörliga affärsmetoder. De bör därför ingå i definitionen av centrala plattformstjänster och omfattas av denna förordning. Onlinebaserade förmedlingstjänster kan också vara verksamma på området finansiella tjänster, och kan förmedla eller användas för att tillhandahålla sådana tjänster som förtecknas på ett icke uttömmande sätt i bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/153532. Under vissa omständigheter bör begreppet slutanvändare omfatta användare som traditionellt betraktas som företagsanvändare, men som i en viss situation inte använder de centrala plattformstjänsterna för att tillhandahålla varor eller tjänster till andra slutanvändare, till exempel företag som är beroende av molnbaserade datortjänster för egna ändamål.

__________________

__________________

32 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 14</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Grindvakterna får tillsammans med sina centrala plattformstjänster tillhandahålla ett antal andra stödtjänster, såsom identifikations- eller betaltjänster och tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster. Eftersom grindvakter ofta tillhandahåller sin portfölj av tjänster som en del av ett integrerat ekosystem som tredjepartsleverantörer av sådana stödtjänster inte har tillgång till, åtminstone inte på lika villkor, och kan koppla tillträdet till den centrala plattformstjänsten till utnyttjandet av en eller flera stödtjänster, är det sannolikt att grindvakternas förmåga och incitament att utnyttja sin makt som grindvakt i de centrala plattformstjänsterna också i dessa stödtjänster kommer att öka, till nackdel för urvalet och öppenheten när det gäller de här tjänsterna.

(14) Grindvakterna får tillsammans med sina centrala plattformstjänster tillhandahålla ett antal andra stödtjänster, såsom identifikationstjänster, betaltjänster, tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster eller betalsystem i app. Eftersom grindvakter ofta tillhandahåller sin portfölj av tjänster som en del av ett integrerat ekosystem som tredjepartsleverantörer av sådana stödtjänster inte har tillgång till, åtminstone inte på lika villkor, och kan koppla tillträdet till den centrala plattformstjänsten till utnyttjandet av en eller flera stödtjänster, är det sannolikt att grindvakternas förmåga och incitament att utnyttja sin makt som grindvakt i de centrala plattformstjänsterna också i dessa stödtjänster kommer att öka, till nackdel för urvalet och öppenheten när det gäller de här tjänsterna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 20</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Ett mycket stort antal företagsanvändare är beroende av en central plattformstjänst för att nå ett mycket stort antal aktiva slutanvändare varje månad, vilket gör det möjligt för tjänsteleverantören att påverka verksamheten hos en betydande del av företagsanvändarna till sin fördel och indikerar i princip att leverantören fungerar som en viktig nätport. De respektive relevanta nivåerna på de siffrorna bör fastställas såsom en betydande procentandel av hela unionens befolkning när det gäller slutanvändarna, och av hela populationen av företag som använder plattformarna, för att fastställa tröskelvärdet för företagsanvändarna.

(20) Ett mycket stort antal företagsanvändare är beroende av en central plattformstjänst för att nå ett mycket stort antal slutanvändare varje månad, vilket gör det möjligt för tjänsteleverantören att påverka verksamheten hos en betydande del av företagsanvändarna till sin fördel och indikerar i princip att leverantören fungerar som en viktig nätport. De respektive relevanta nivåerna på de siffrorna bör fastställas såsom en betydande procentandel av hela unionens befolkning när det gäller slutanvändarna, och av hela populationen av företag som använder plattformarna, för att fastställa tröskelvärdet för företagsanvändarna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 21</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) En fast förankrad och varaktig ställning när det gäller verksamheten, eller att det förutses att en sådan ställning kommer att nås, uppstår i synnerhet när det råder begränsad möjlighet att konkurrera med den ställning som leverantören av centrala plattformstjänster har. Det är sannolikt fallet, om leverantören har tillhandahållit en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater till ett mycket stort antal företagsanvändare och slutanvändare under minst tre år.

(21) En fast förankrad och varaktig ställning när det gäller verksamheten, eller att det förutses att en sådan ställning kommer att nås, uppstår i synnerhet när det råder begränsad möjlighet att konkurrera med den ställning som leverantören av centrala plattformstjänster har. Det är sannolikt fallet, om leverantören har tillhandahållit en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater till ett mycket stort antal företagsanvändare och slutanvändare under minst tre år. Det bör i en bilaga till den här förordningen tillhandahållas en förteckning över indikatorer som ska användas av leverantörerna av centrala plattformstjänster vid mätning av antalet slutanvändare varje månad och antalet företagsanvändare varje år.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 22</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas av marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter för att specificera metoden för att avgöra om de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, och regelbundet anpassa dem till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen vid behov. Detta är särskilt relevant när det gäller tröskelvärdet för börsvärde, som bör indexeras med lämpliga intervall.

(22) Sådana tröskelvärden kan påverkas av marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. Kommissionen bör därför ges befogenhet att anta delegerade akter för att specificera metoden för att avgöra om de kvantitativa tröskelvärdena har uppnåtts, uppdatera förteckningen över indikatorer som anges i bilagan till den här förordningen, och regelbundet anpassa dem till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen vid behov. Detta är särskilt relevant när det gäller tröskelvärdet för börsvärde, som bör indexeras med lämpliga intervall.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 23</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) De leverantörer av centrala plattformstjänster som uppfyller de kvantitativa tröskelvärdena men kan lägga fram tillräckligt underbyggda argument för att visa att de, under de omständigheter som den centrala plattformstjänsten i fråga drivs, inte uppfyller de objektiva kraven för en grindvakt, bör inte betecknas direkt, utan endast bli föremål för ytterligare utredning. Bevisbördan för att presumtionen som härrör från uppfyllandet av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla en viss leverantör bör bäras av den leverantören. I sin bedömning bör kommissionen endast beakta de faktorer som har ett direkt samband med kraven för att utgöra en grindvakt, nämligen huruvida det är en viktig nätport som drivs av en leverantör med betydande inverkan på den inre marknaden och med en fast förankrad och varaktig ställning, som antingen är befintlig eller förutsebar. Varje motivering med hänvisning till ekonomiska skäl som syftar till att påvisa effektivitetsvinster till följd av en viss typ av beteende hos leverantören av centrala plattformstjänster bör förkastas, eftersom de inte är relevanta för betecknandet som grindvakt. Kommissionen bör kunna fatta ett beslut genom att förlita sig på de kvantitativa tröskelvärdena, om tjänsteleverantören avsevärt hindrar utredningen genom att inte följa de utredningsåtgärder som kommissionen vidtar.

(23) Leverantörer av centrala plattformstjänster bör kunna visa att de, trots att de uppfyller de kvantitativa tröskelvärdena, på grund av de exceptionella omständigheter som den centrala plattformstjänsten i fråga drivs under, inte uppfyller de objektiva kraven för att betraktas som en grindvakt. För att visa detta bör det krävas att de lägger fram tillräckligt övertygande argument. Den övertygande bevisbördan för att presumtionen som härrör från uppfyllandet av kvantitativa tröskelvärden inte bör gälla en viss leverantör bör bäras av den leverantören. Kommissionen bör kunna fatta ett beslut genom att förlita sig på de kvantitativa tröskelvärdena, och tillgängliga uppgifter om tjänsteleverantören avsevärt hindrar utredningen genom att inte följa de utredningsåtgärder som kommissionen vidtar. I syfte att förbättra marknadstransparensen kan kommissionen kräva att information som lämnats angående företagsanvändare och slutanvändare verifieras av en publikmätningsleverantör från tredje part som är kvalificerad att utföra sådana tjänster i enlighet med de marknadsstandarder och uppförandekoder som tillämpas i unionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 29</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) De betecknade grindvakterna bör fullgöra de skyldigheter som fastställs i denna förordning med avseende på var och en av de centrala plattformstjänster som förtecknas i det relevanta beslutet om betecknande. De obligatoriska reglerna bör tillämpas med beaktande av grindvakternas ställning som konglomerat, i tillämpliga fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder som kommissionen genom beslut kan ålägga grindvakten efter en dialog om regleringsfrågor utformas på ett effektivt sätt, med beaktande av de centrala plattformstjänsternas egenskaper och eventuella risker för kringgående och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen och de berörda företagens och tredje parters grundläggande rättigheter.

(29) De betecknade grindvakterna bör fullgöra de skyldigheter som fastställs i denna förordning med avseende på var och en av de centrala plattformstjänster som förtecknas i det relevanta beslutet om betecknande. De obligatoriska reglerna bör tillämpas med beaktande av grindvakternas ställning som konglomerat, i tillämpliga fall. Dessutom bör genomförandeåtgärder som kommissionen genom beslut kan ålägga grindvakten utformas på ett effektivt sätt, med beaktande av de centrala plattformstjänsternas egenskaper och eventuella risker för kringgående och i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen och de berörda företagens och tredje parters grundläggande rättigheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 30</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Den mycket snabbt föränderliga och komplexa tekniska karaktären hos centrala plattformstjänster kräver en regelbunden översyn av statusen för grindvakter, även sådana som förutses ha en varaktig och fast förankrad position i sin verksamhet inom en nära framtid. För att ge alla marknadsaktörer, inklusive grindvakterna, den säkerhet som krävs när det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, är det nödvändigt med en tidsfrist för sådana regelbundna översyner. Det är också viktigt att göra sådana översyner regelbundet och minst vartannat år.

(30) Den mycket snabbt föränderliga och komplexa tekniska karaktären hos centrala plattformstjänster kräver en regelbunden översyn av statusen för grindvakter, även sådana som förutses ha en varaktig och fast förankrad position i sin verksamhet inom en nära framtid. För att ge alla marknadsaktörer, inklusive grindvakterna, den säkerhet som krävs när det gäller tillämpliga rättsliga skyldigheter, är det nödvändigt med en tidsfrist för sådana regelbundna översyner. Det är också viktigt att göra sådana översyner regelbundet och minst en gång per år.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 31</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) För att säkerställa effektiviteten i översynen av grindvakternas status och möjligheten att anpassa förteckningen över de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av en grindvakt bör grindvakterna informera kommissionen om alla planerade och avslutade förvärv av andra leverantörer av centrala plattformstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls inom den digitala sektorn. Den informationen bör inte bara ligga till underlag för det ovannämnda översynsförfarandet när det gäller enskilda grindvakters status, utan kommer också att vara avgörande för att övervaka bredare trender rörande öppenheten inom den digitala sektorn och kan därför vara en användbar faktor att beakta i samband med de marknadsundersökningar som föreskrivs i denna förordning.

(31) För att säkerställa effektiviteten i översynen av grindvakternas status och möjligheten att anpassa förteckningen över de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av en grindvakt bör grindvakterna informera kommissionen om alla planerade och avslutade förvärv av andra leverantörer av centrala plattformstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls inom den digitala sektorn. Den informationen bör inte bara ligga till underlag för det ovannämnda översynsförfarandet när det gäller enskilda grindvakters status, utan kommer också att vara avgörande för att övervaka bredare trender rörande öppenheten inom den digitala sektorn och kan därför vara en användbar faktor att beakta i samband med de marknadsundersökningar som föreskrivs i denna förordning. Kommissionen bör informera behöriga nationella myndigheter om sådana anmälningar. Den insamlade informationen kan användas för att aktivera det system för hänskjutande som fastställs i artikel 22 i förordning (EG) nr 139/2004.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 32</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) För att garantera att de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter är rättvisa och öppna för konkurrens är det nödvändigt att på ett klart och otvetydigt sätt fastställa en uppsättning harmoniserade skyldigheter med avseende på de här tjänsterna. Sådana regler behövs för att hantera risken för skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder som införs av grindvakter, till gagn för företagsklimatet inom de berörda tjänsterna, till gagn för användarna och i slutändan till gagn för samhället som helhet. Med tanke på den snabba utveckling och den dynamik som kännetecknar de digitala marknaderna och på grindvakternas betydande ekonomiska styrka är det viktigt att dessa skyldigheter tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför bör skyldigheterna i fråga gälla varje metod som en grindvakt tillämpar, oberoende av dess form och oberoende av om den är avtalsmässig, kommersiell, teknisk eller av annan art, i den mån metoden motsvarar den typ av metoder som omfattas av en av skyldigheterna i denna förordning.

(32) För att garantera att de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter är rättvisa och öppna för konkurrens är det nödvändigt att på ett klart och otvetydigt sätt fastställa en uppsättning harmoniserade skyldigheter med avseende på de här tjänsterna. Sådana regler behövs för att hantera risken för skadliga effekter av orättvisa affärsmetoder som införs av grindvakter, till gagn för företagsklimatet inom de berörda tjänsterna, till gagn för användarna och i slutändan till gagn för samhället som helhet. Med tanke på den snabba utveckling och den dynamik som kännetecknar de digitala marknaderna och på grindvakternas betydande ekonomiska styrka är det viktigt att dessa skyldigheter tillämpas effektivt utan att kringgås. Därför bör skyldigheterna i fråga gälla varje beteende som en grindvakt tillämpar, oberoende av dess form och oberoende av om det är avtalsmässigt, kommersiellt, tekniskt eller av annan art, i den mån det i praktiken har ett likvärdigt ändamål eller en likvärdig inverkan på de metoder som är förbjudna enligt denna förordning. Sådant beteende inbegriper den utformning som grindvakten använder, presentation av slutanvändarnas val på ett icke-neutralt sätt, eller användning av strukturen, funktionen eller driftsättet för ett användargränssnitt eller en del av detta för att undergräva eller försämra användarnas autonomi, beslutsfattande eller valmöjligheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 33</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) De skyldigheter som fastställs i den här förordningen är begränsade till vad som är nödvändigt och motiverat för att komma till rätta med grindvakternas orättvisa metoder och för att säkerställa öppenheten hos centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter. Därför bör skyldigheterna motsvara de metoder som anses orättvisa, vilket kan åstadkommas genom att ta hänsyn till den digitala sektorns särdrag, och där erfarenheterna, till exempel från tillämpningen av EU:s konkurrensregler, visar att de har en särskilt negativ direkt inverkan på företagsanvändarna och slutanvändarna. Dessutom är det nödvändigt att möjliggöra en dialog om regleringsfrågor med grindvakter för att skräddarsy de skyldigheter som sannolikt kommer att kräva särskilda genomförandeåtgärder för att säkerställa deras effektivitet och proportionalitet. Skyldigheterna bör endast uppdateras om det upptäcks nya metoder, där man efter en grundlig undersökning av deras art och inverkan fastställer att de är orättvisa eller begränsar öppenheten på samma sätt som de otillbörliga metoder som fastställs i denna förordning, samtidigt som de undgår att omfattas av den befintliga uppsättningen skyldigheter.

(33) De skyldigheter som fastställs i den här förordningen är begränsade till vad som är nödvändigt och motiverat för att komma till rätta med grindvakternas orättvisa metoder och för att säkerställa öppenheten hos centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakter. Därför bör skyldigheterna motsvara de metoder som anses orättvisa, vilket kan åstadkommas genom att ta hänsyn till den digitala sektorns särdrag, och där erfarenheterna, till exempel från tillämpningen av EU:s konkurrensregler, visar att de har en särskilt negativ direkt inverkan på företagsanvändarna och slutanvändarna. De skyldigheter som fastställs i denna förordning bör ta hänsyn till karaktären hos de centrala plattformstjänster som tillhandahålls, liksom förekomsten av olika affärsmodeller. Dessutom är det nödvändigt att möjliggöra en dialog om regleringsfrågor med grindvakter för att skräddarsy de skyldigheter som sannolikt kommer att kräva särskilda genomförandeåtgärder för att säkerställa deras effektivitet och proportionalitet. Skyldigheterna bör endast uppdateras om det upptäcks nya metoder, där man fastställer att de är orättvisa eller begränsar öppenheten på samma sätt som de otillbörliga metoder som fastställs i denna förordning, samtidigt som de undgår att omfattas av den befintliga uppsättningen skyldigheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 36</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) Grindvakternas beteende att kombinera slutanvändardata från olika källor eller att skriva in slutanvändare till sina olika tjänster ger dem potentiella fördelar i form av ackumulering av data, vilket skapar inträdeshinder. För att säkerställa att grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt undergräver möjligheten att konkurrera med de centrala plattformstjänsterna bör de göra det möjligt för slutanvändarna att fritt välja att delta i sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett mindre individanpassat alternativ. Den här möjligheten bör omfatta alla möjliga källor till personuppgifter, inbegripet grindvakternas egna tjänster samt webbplatser som tillhör tredje part, och bör presenteras proaktivt för slutanvändaren på ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

(36) Grindvakternas beteende att kombinera slutanvändardata från olika källor eller att skriva in slutanvändare till sina olika tjänster ger dem potentiella fördelar i form av ackumulering av data, vilket skapar inträdeshinder. För att säkerställa att grindvakterna inte på ett otillbörligt sätt undergräver möjligheten att konkurrera med de centrala plattformstjänsterna bör de göra det möjligt för slutanvändarna att fritt välja att delta i sådana affärsmetoder genom att erbjuda ett mindre individanpassat men likvärdigt alternativ. Det mindre individanpassade alternativet bör inte vara annorlunda eller av sämre kvalitet än den tjänst som erbjuds slutanvändare som samtycker till att deras personuppgifter kombineras. Den här möjligheten bör omfatta alla möjliga källor till personuppgifter, inbegripet grindvakternas egna tjänster samt webbplatser som tillhör tredje part, och bör presenteras proaktivt för slutanvändaren på ett uttryckligt, tydligt och enkelt sätt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 36a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a) Minderåriga behöver särskilt skydd med avseende på sina personuppgifter, framför allt när det gäller användning för marknadsföring eller skapande av personlighets- eller användarprofiler och insamling av personuppgifter. Därför bör personuppgifter om minderåriga som samlats in eller på annat sätt genererats av grindvakter inte behandlas för kommersiella ändamål, såsom direkt marknadsföring, profilering och beteendestyrd annonsering.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäll 36b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36b) För att säkerställa rättvisa valmöjligheter för slutanvändare bör det inte vara svårare att vägra samtycke än att ge samtycke. För att skydda slutanvändarnas rättigheter och friheter bör behandlingen av personuppgifter i reklamsyfte dessutom vara i överensstämmelse med kraven på uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 c i förordning (EU) 2016/679. Vidare bör behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt uppgifter om hälsa eller en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning strikt begränsas och omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 9 i förordning (EU) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 37</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) Grindvakterna kan på grund av sin ställning i vissa fall begränsa möjligheten för företagsanvändarna av deras onlinebaserade förmedlingstjänster att erbjuda slutanvändarna sina varor eller tjänster till gynnsammare villkor, inklusive ett lägre pris, via andra onlinebaserade förmedlingstjänster. Sådana begränsningar har en betydande avskräckande effekt på grindvakternas företagsanvändare när det gäller att använda alternativa nätbaserade förmedlingstjänster, vilket begränsar möjligheten till konkurrens mellan olika plattformar, vilket i sin tur begränsar urvalet av alternativa nätbaserade mellanhandskanaler för slutanvändarna. För att säkerställa att företagsanvändarna av grindvakternas onlinebaserade förmedlingstjänster fritt kan välja andra nätbaserade mellanhandstjänster och differentiera villkoren för de produkter eller tjänster som de erbjuder sina slutanvändare, bör det inte accepteras att grindvakterna begränsar deras valmöjlighet när det gäller att differentiera de kommersiella villkoren, inklusive pris. En sådan begränsning bör gälla alla åtgärder med motsvarande verkan, till exempel höjda provisionsavgifter eller borttagande av företagsanvändares erbjudanden.

(37) Grindvakterna kan på grund av sin ställning i vissa fall, genom att införa avtalsvillkor, begränsa möjligheten för företagsanvändarna av deras onlinebaserade förmedlingstjänster att erbjuda slutanvändarna sina varor eller tjänster till gynnsammare villkor, inklusive ett lägre pris, via andra onlinebaserade förmedlingstjänster eller via direkta affärskanaler. Sådana begränsningar har en betydande avskräckande effekt på grindvakternas företagsanvändare när det gäller att använda alternativa nätbaserade förmedlingstjänster eller motsvarande direkta distributionskanaler, vilket begränsar möjligheten till konkurrens mellan olika plattformar, vilket i sin tur begränsar urvalet av alternativa nätbaserade mellanhandskanaler för slutanvändarna. För att säkerställa att företagsanvändarna av grindvakternas onlinebaserade förmedlingstjänster fritt kan välja andra nätbaserade mellanhandstjänster eller andra direkta distributionskanaler och differentiera villkoren för de produkter eller tjänster som de erbjuder sina slutanvändare, bör det inte accepteras att grindvakterna begränsar deras valmöjlighet när det gäller att differentiera de kommersiella villkoren, inklusive pris. En sådan begränsning bör gälla alla åtgärder med motsvarande verkan, till exempel höjda provisionsavgifter eller borttagande av företagsanvändares erbjudanden.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 38</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) För att förhindra att företagsanvändarnas beroende av grindvakternas centrala plattformstjänster ytterligare stärks bör de ha frihet att främja och välja den distributionskanal som de anser är lämpligast för att interagera med de slutanvändare som de redan har förvärvat genom centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakten. Omvänt bör slutanvändarna också ha frihet att välja erbjudanden från sådana företagsanvändare och att ingå avtal med dem antingen genom grindvakternas centrala plattformstjänster, i förekommande fall, eller genom en direkt distributionskanal eller en annan indirekt distributionskanal som används av företagsanvändarna. Detta bör gälla främjande av erbjudanden och ingående av avtal mellan företagsanvändarna och slutanvändarna. Dessutom bör slutanvändarnas möjligheter att fritt förvärva innehåll, abonnemang, funktioner eller andra föremål utanför grindvaktens centrala plattformstjänster inte undergrävas eller begränsas. Framför allt bör man undvika att grindvakterna begränsar slutanvändarnas tillgång till och användning av sådana tjänster via en programvaruapplikation som används i deras centrala plattformstjänst. Exempelvis bör abonnenter på onlineinnehåll som köpts utanför en nedladdningstjänst eller från en programvarubutik inte hindras från att få tillgång till sådant innehåll på en programvaruapplikation på grindvakternas centrala plattformstjänst enbart på grund av att det köptes utanför programvaruapplikationen eller programvarubutiken.

(38) För att förhindra att företagsanvändarnas beroende av grindvakternas centrala plattformstjänster ytterligare stärks bör de ha frihet att främja och välja den distributionskanal som de anser är lämpligast för att interagera med de slutanvändare som de redan har förvärvat genom centrala plattformstjänster som tillhandahålls av grindvakten eller genom andra kanaler. En förvärvad slutanvändare är en slutanvändare som redan ingått ett avtalsförhållande med företagsanvändaren. Sådana avtalsförhållanden kan bygga på en avgift eller vara kostnadsfria (till exempel gratis provperioder eller grupper av kostnadsfria tjänster) och kan ingås antingen i grindvaktens centrala plattformstjänst eller via någon annan kanal. Omvänt bör slutanvändarna också ha frihet att välja erbjudanden från sådana företagsanvändare och att ingå avtal med dem antingen genom grindvakternas centrala plattformstjänster, i förekommande fall, eller genom en direkt distributionskanal eller en annan indirekt distributionskanal som används av företagsanvändarna. Detta bör gälla främjande av erbjudanden, kommunikation och ingående av avtal mellan företagsanvändarna och slutanvändarna. Dessutom bör slutanvändarnas möjligheter att fritt förvärva innehåll, abonnemang, funktioner eller andra föremål utanför grindvaktens centrala plattformstjänster inte undergrävas eller begränsas. Framför allt bör man undvika att grindvakterna begränsar slutanvändarnas tillgång till och användning av sådana tjänster via en programvaruapplikation som används i deras centrala plattformstjänst. Exempelvis bör abonnenter på onlineinnehåll som köpts utanför en nedladdningstjänst eller från en programvarubutik inte hindras från att få tillgång till sådant innehåll på en programvaruapplikation på grindvakternas centrala plattformstjänst enbart på grund av att det köptes utanför programvaruapplikationen eller programvarubutiken.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 39</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39) För att säkerställa en rättvis affärsmiljö och skydda den digitala sektorns öppenhet är det viktigt att skydda företagsanvändarnas rätt att väcka frågor om orättvist beteende från grindvakternas sida hos alla relevanta administrativa eller andra offentliga myndigheter. Till exempel kan företagsanvändarna vilja framföra klagomål om olika typer av otillbörliga metoder, såsom diskriminerande villkor för åtkomst, omotiverad stängning av företagsanvändarkonton eller otydliga grunder för borttagande av produkter. All praxis som på något sätt skulle hindra en sådan möjlighet att väcka frågor eller begära prövning, till exempel genom sekretessklausuler i avtal eller andra skriftliga villkor, bör därför förbjudas. Detta bör inte påverka rätten för företagsanvändare och grindvakter att i sina avtal fastställa användningsvillkoren, inbegripet användningen av lagliga mekanismer för hantering av klagomål, inbegripet eventuell användning av alternativa tvistlösningsmekanismer eller behörighet för särskilda domstolar i enlighet med respektive unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Detta bör därför inte heller påverka den roll som grindvakter spelar i kampen mot olagligt innehåll online.

(39) För att säkerställa en rättvis affärsmiljö och skydda den digitala sektorns öppenhet är det viktigt att skydda företagsanvändarnas eller slutanvändarnas, inbegripet visselblåsares, rätt att väcka frågor om orättvist beteende från grindvakternas sida hos alla relevanta administrativa eller andra offentliga myndigheter. Till exempel kan företagsanvändarna eller slutanvändarna vilja framföra klagomål om olika typer av otillbörliga metoder, såsom diskriminerande villkor för åtkomst, omotiverad stängning av företagsanvändarkonton eller otydliga grunder för borttagande av produkter. All praxis som på något sätt skulle hindra eller hämma en sådan möjlighet att väcka frågor eller begära prövning, till exempel genom sekretessklausuler i avtal eller andra skriftliga villkor, bör därför förbjudas. Detta bör inte påverka rätten för företagsanvändare och grindvakter att i sina avtal fastställa användningsvillkoren, inbegripet användningen av lagliga mekanismer för hantering av klagomål, inbegripet eventuell användning av alternativa tvistlösningsmekanismer eller behörighet för särskilda domstolar i enlighet med respektive unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Detta bör därför inte heller påverka den roll som grindvakter spelar i kampen mot olagligt innehåll online.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 40</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) Identifieringstjänster är avgörande för att företagsanvändare ska kunna bedriva sin verksamhet, eftersom de inte endast möjliggör en optimering av tjänsterna, i den utsträckning som tillåts enligt förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet för transaktioner online, i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning. En grindvakt bör därför inte utnyttja sin ställning som leverantör av centrala plattformstjänster genom att kräva att de företagsanvändare som är beroende av dem inkluderar den identifieringstjänst som tillhandahålls av grindvakten själv som en del av deras tillhandahållande av tjänster eller produkter till sina slutanvändare, om andra identifieringstjänster finns tillgängliga för företagsanvändarna.

(40) Grindvakter erbjuder en rad kompletterande tjänster. För att säkerställa öppenheten för konkurrens är det avgörande att företagsanvändare är fria att välja sådana kompletterande tjänster utan att behöva frukta några skadliga effekter för tillhandahållandet av den centrala plattformstjänsten och att bedriva sin verksamhet, eftersom de inte endast möjliggör en optimering av tjänsterna, i den utsträckning som tillåts enligt förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG33, utan även ökar förtroendet för transaktioner online, i enlighet med unionsrätten eller nationell lagstiftning. En grindvakt bör därför inte utnyttja sin ställning som leverantör av centrala plattformstjänster genom att kräva att de företagsanvändare som är beroende av dem använder, erbjuder eller inkluderar någon kompletterande tjänst som tillhandahålls av grindvakten eller en särskild tredje part, om andra kompletterande tjänster finns tillgängliga för företagsanvändarna. En grindvakt bör i slutändan inte utnyttja sin ställning som leverantör av centrala plattformstjänster genom att kräva att de företagsanvändare som är beroende av dem inkluderar den identifieringstjänst som tillhandahålls av grindvakten själv som en del av deras tillhandahållande av tjänster eller produkter till sina slutanvändare, om andra identifieringstjänster finns tillgängliga för företagsanvändarna.

__________________

__________________

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 41</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Grindvakterna bör inte begränsa urvalet för slutanvändarna genom att tekniskt förhindra byte mellan eller abonnemang på olika programvaruapplikationer och programvarutjänster. Grindvakterna bör därför säkerställa valfrihet, oavsett om de är tillverkaren av en hårdvara som används för att få tillgång till sådana programvaruapplikationer eller programvarutjänster, och bör inte skapa artificiella tekniska hinder för att göra byten omöjliga eller ineffektiva. Att enbart erbjuda slutanvändarna en viss produkt eller tjänst, även genom förinstallation, eller att förbättra erbjudandet till slutanvändarna, såsom bättre priser eller högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett hinder för byte.

(41) Grindvakterna bör inte begränsa urvalet för slutanvändarna genom att tekniskt förhindra byte mellan eller abonnemang på olika programvaruapplikationer och programvarutjänster. Grindvakterna bör därför säkerställa valfrihet, oavsett om de är tillverkaren av en hårdvara som används för att få tillgång till sådana programvaruapplikationer eller programvarutjänster, och bör inte skapa artificiella tekniska hinder för att göra byten svårare eller ineffektiva. Att enbart erbjuda slutanvändarna en viss produkt eller tjänst, även genom förinstallation, eller att förbättra erbjudandet till slutanvändarna, såsom bättre priser eller högre kvalitet, skulle inte i sig utgöra ett hinder för byte.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 42</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) Villkoren för de webbannonseringstjänster som grindvakterna tillhandahåller företagsanvändarna, såväl annonsörer som utgivare, brister ofta i transparens och insyn. Denna bristande insyn är delvis kopplad till ett fåtal plattformars praxis, men beror också på att den programmatiska annonsering som i dag förekommer är komplicerad. Sektorn anses ha blivit mindre transparent efter införandet av ny lagstiftning om integritetsskydd, och insynen förväntas minska ytterligare i och med det aviserade avskaffandet av tredjepartskakor. Detta leder ofta till att annonsörerna och utgivarna får bristande information och kunskap om villkoren för de annonseringstjänster de köpt och till att deras möjligheter att byta till andra leverantörer av webbannonseringstjänster påverkas negativt. Dessutom kommer kostnaderna för webbannonseringen sannolikt att bli högre än de skulle varit i ett rättvisare, mer transparent och öppnare plattformsklimat. Dessa högre kostnader kommer sannolikt att återspeglas i de priser som slutanvändarna betalar för många förbrukningsvaror och förbrukningstjänster som är beroende av webbannonsering. Skyldigheter om transparens bör därför införas som ålägger grindvakterna att på begäran och i den mån det är möjligt ge de annonsörer och utgivare som de tillhandahåller webbannonseringstjänster till information som gör det möjligt för båda parter att förstå vilket pris som betalas för var och en av de olika annonseringstjänster som tillhandahålls som en del av den relevanta annonseringsvärdekedjan.

(42) Villkoren för de webbannonseringstjänster som grindvakterna tillhandahåller företagsanvändarna, såväl annonsörer som utgivare, brister ofta i transparens och insyn. Denna bristande insyn är delvis kopplad till ett fåtal plattformars praxis, men beror också på att den programmatiska annonsering som i dag förekommer är komplicerad. Sektorn anses ha blivit mindre transparent efter införandet av ny lagstiftning om integritetsskydd, och insynen förväntas minska ytterligare i och med det aviserade avskaffandet av tredjepartskakor. Detta leder ofta till att annonsörerna och utgivarna får bristande information och kunskap om villkoren för de annonseringstjänster de köpt och till att deras möjligheter att byta till andra leverantörer av webbannonseringstjänster påverkas negativt. Dessutom kommer kostnaderna för webbannonseringen sannolikt att bli högre än de skulle varit i ett rättvisare, mer transparent och öppnare plattformsklimat. Dessa högre kostnader kommer sannolikt att återspeglas i de priser som slutanvändarna betalar för många förbrukningsvaror och förbrukningstjänster som är beroende av webbannonsering. Skyldigheter om transparens bör därför införas som ålägger grindvakterna att på begäran och i den mån det är möjligt förse de annonsörer och utgivare till vilka de tillhandahåller webbannonseringstjänster, med kostnadsfri, effektiv och regelbunden information i realtid som gör det möjligt för båda parter att förstå vilket pris som betalas för var och en av de olika annonseringstjänster som tillhandahålls som en del av den relevanta annonseringsvärdekedjan samt annonseringens tillgänglighet och synlighet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 44</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Företagsanvändarna kan också köpa annonseringstjänster från en leverantör av centrala plattformstjänster i syfte att tillhandahålla varor och tjänster till slutanvändarna. Då kan det hända att data inte genereras på den centrala plattformstjänsten, utan tillhandahålls den centrala plattformstjänsten av företagsanvändaren eller genereras utifrån dess operationer via den berörda centrala plattformstjänsten. I vissa fall kan den centrala plattformstjänst som tillhandahåller annonsering ha en dubbel roll, som mellanhand och leverantör av annonseringstjänster. I enlighet därmed bör skyldigheten om förbud för grindvakter med dubbla roller att använda företagsanvändarnas data även gälla data som en central plattformstjänst har mottagit av företag i syfte att tillhandahålla annonseringstjänster med koppling till den centrala plattformstjänsten.

(44) Företagsanvändarna kan också köpa annonseringstjänster från en leverantör av centrala plattformstjänster i syfte att tillhandahålla varor och tjänster till slutanvändarna. Då kan det hända att data inte genereras på den centrala plattformstjänsten, utan tillhandahålls den centrala plattformstjänsten av företagsanvändaren eller genereras utifrån dess operationer via den berörda centrala plattformstjänsten. I vissa fall kan den centrala plattformstjänst som tillhandahåller annonsering ha en dubbel roll, som mellanhand och leverantör av annonseringstjänster. I enlighet därmed bör skyldigheten om förbud för grindvakter med dubbla roller att använda företagsanvändarnas data även gälla data som en central plattformstjänst har mottagit av företag i syfte att tillhandahålla annonseringstjänster med koppling till den centrala plattformstjänsten. Grindvakten bör dessutom avstå från att lämna ut kommersiellt känsliga uppgifter som erhålls i samband med en av dess annonseringstjänster till någon tredje part som ingår i samma företag, och ska inte heller använda sådana kommersiellt känsliga uppgifter för andra ändamål än för att tillhandahålla den specifika annonseringstjänsten, såvida det inte är nödvändigt för att genomföra en affärstransaktion.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 46</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46) En grindvakt kan använda andra medel för att gynna sina egna tjänster eller produkter på sin centrala plattformstjänst, till nackdel för samma eller liknande tjänster som slutanvändarna skulle kunna erhålla genom tredje part. Detta kan till exempel vara fallet när vissa programvaruapplikationer eller programvarutjänster förinstalleras av en grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra slutanvändarna från att avinstallera förinstallerade programvaruapplikationer i sin centrala plattformstjänst och därigenom gynna deras egna programvaruapplikationer.

(46) En grindvakt kan använda andra medel för att gynna sina egna tjänster eller produkter på sin centrala plattformstjänst, till nackdel för samma eller liknande tjänster som slutanvändarna skulle kunna erhålla genom tredje part. Detta kan till exempel vara fallet när vissa programvaruapplikationer eller programvarutjänster förinstalleras av en grindvakt. För att erbjuda slutanvändarna valmöjlighet bör grindvakterna inte hindra slutanvändarna från att avinstallera förinstallerade programvaruapplikationer i sin centrala plattformstjänst och därigenom gynna deras egna programvaruapplikationer. En grindvakt får begränsa sådan avinstallation när sådana applikationer är nödvändiga för att operativsystemet eller enheten ska fungera.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 47</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47) De regler som fastställs av grindvakterna för distribution av programvaruapplikationer kan under vissa omständigheter begränsa slutanvändarnas möjligheter att installera och effektivt använda tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker på den berörda grindvaktens operativsystem eller maskinvara och begränsa slutanvändarnas möjlighet att få tillgång till dessa programvaruapplikationer eller programvarubutiker utanför den grindvaktens centrala plattformstjänster. Sådana begränsningar kan minska programutvecklarnas möjligheter att använda alternativa distributionskanaler och slutanvändarnas möjlighet att välja mellan olika programvaruapplikationer från olika distributionskanaler och bör förbjudas eftersom de är orättvisa och riskerar att minska de centrala plattformstjänsternas öppenhet. För att säkerställa att tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker inte äventyrar integriteten hos den maskinvara eller det operativsystem som grindvakten tillhandahåller får den berörda grindvakten genomföra proportionella tekniska eller avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta mål, om grindvakten kan visa att sådana åtgärder är nödvändiga och motiverade och att det inte finns några mindre restriktiva åtgärder för att skydda maskinvarans eller operativsystemets integritet.

(47) De regler som fastställs av grindvakterna för distribution av programvaruapplikationer kan under vissa omständigheter begränsa slutanvändarnas möjligheter att installera och effektivt använda tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker på den berörda grindvaktens operativsystem eller maskinvara och begränsa slutanvändarnas möjlighet att få tillgång till dessa programvaruapplikationer eller programvarubutiker utanför den grindvaktens centrala plattformstjänster. Sådana begränsningar kan minska programutvecklarnas möjligheter att använda alternativa distributionskanaler och slutanvändarnas möjlighet att välja mellan olika programvaruapplikationer från olika distributionskanaler och bör förbjudas eftersom de är orättvisa och riskerar att minska de centrala plattformstjänsternas öppenhet. För att säkerställa öppenhet bör grindvakten när det är relevant uppmana slutanvändaren att bestämma huruvida den nedladdade applikationen eller appbutiken bör bli standardalternativet. För att säkerställa att tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker inte äventyrar integriteten hos den maskinvara eller det operativsystem som grindvakten tillhandahåller får den berörda grindvakten genomföra proportionella tekniska eller avtalsmässiga åtgärder för att uppnå detta mål, om grindvakten kan visa att sådana åtgärder är nödvändiga och motiverade och att det inte finns några mindre restriktiva åtgärder för att skydda maskinvarans eller operativsystemets integritet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 48</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt integrerade och erbjuder vissa produkter eller tjänster till slutanvändarna genom sina egna centrala plattformstjänster eller genom en företagsanvändare som de kontrollerar, vilket ofta leder till intressekonflikter. Detta kan inbegripa en situation där en grindvakt erbjuder sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster via en sökmotor. När grindvakter erbjuder dessa produkter eller tjänster på den centrala plattformstjänsten kan de reservera en högre position i rangordningen för sina egna erbjudanden, i motsats till produkter från tredje parter som också bedriver verksamhet på den centrala plattformstjänsten. Detta kan till exempel gälla produkter eller tjänster, inklusive andra centrala plattformstjänster, som rangordnas i de resultat som kommuniceras av sökmotorerna, eller som helt eller delvis är integrerade i sökmotorresultatet, grupper av resultat som hör till ett speciellt ämne och som visas tillsammans med resultaten från en sökmotor, som av vissa slutanvändare betraktas eller används som en tjänst som skiljer sig från eller kompletterar sökmotorn. Andra exempel är programvarutillämpningar som distribueras genom programvarubutiker eller produkter eller tjänster som framhävs och visas i ett socialt nätverks nyhetsflöde, eller produkter eller tjänster som rangordnas i sökresultaten eller visas på en e-marknadsplats. Under dessa omständigheter har grindvakten en dubbel roll som mellanhand för tredjepartsleverantörer och som direkt leverantör av grindvaktens produkter eller tjänster. Följaktligen har dessa grindvakter möjlighet att direkt undergräva de här produkternas eller tjänsternas möjlighet att konkurrera på de här centrala plattformstjänsterna, till nackdel för de företagsanvändare som inte kontrolleras av grindvakten.

(48) Grindvakterna är ofta vertikalt integrerade och erbjuder vissa produkter eller tjänster till slutanvändarna genom sina egna centrala plattformstjänster eller genom en företagsanvändare som de kontrollerar, vilket ofta leder till intressekonflikter. Detta kan inbegripa en situation där en grindvakt erbjuder sina egna onlinebaserade förmedlingstjänster via en sökmotor. När grindvakter erbjuder dessa produkter eller tjänster på den centrala plattformstjänsten kan de reservera en högre position i rangordningen för sina egna erbjudanden, i motsats till produkter från tredje parter som också bedriver verksamhet på den centrala plattformstjänsten. Detta kan till exempel gälla produkter eller tjänster, inklusive andra centrala plattformstjänster, som rangordnas i de resultat som kommuniceras av sökmotorerna, eller som helt eller delvis är integrerade i sökmotorresultatet, grupper av resultat som hör till ett speciellt ämne och som visas tillsammans med resultaten från en sökmotor, som av vissa slutanvändare betraktas eller används som en tjänst som skiljer sig från eller kompletterar sökmotorn. En sådan förmånlig eller inbäddad visning av en separat onlinebaserad förmedlingstjänst bör betraktas som gynnande, oavsett om informationen eller resultaten inom de gynnade grupperna av specialiserade resultat också kan tillhandahållas av konkurrerande tjänster och som sådana rangordnas på ett icke-diskriminerande sätt. Andra exempel är programvarutillämpningar som distribueras genom programvarubutiker eller produkter eller tjänster som framhävs och visas i ett socialt nätverks nyhetsflöde, eller produkter eller tjänster som rangordnas i sökresultaten eller visas på en e-marknadsplats. Under dessa omständigheter har grindvakten en dubbel roll som mellanhand för tredjepartsleverantörer och som direkt leverantör av grindvaktens produkter eller tjänster vilket leder till intressekonflikter. Följaktligen har dessa grindvakter möjlighet att direkt undergräva de här produkternas eller tjänsternas möjlighet att konkurrera på de här centrala plattformstjänsterna, till nackdel för de företagsanvändare som inte kontrolleras av grindvakten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 49</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49) I sådana situationer bör grindvakten inte ägna sig åt någon form av differentierad eller förmånlig behandling vid rangordning på centrala plattformstjänster, vare sig rättsligt, kommersiellt eller tekniskt, till förmån för produkter eller tjänster som den erbjuder själv eller genom en företagsanvändare som den kontrollerar. För att säkerställa att denna skyldighet är effektiv bör det även säkerställas att de villkor som gäller för en sådan rangordning i allmänhet också är rättvisa. Rangordningen bör i detta sammanhang omfatta alla former av relativ synlighet, inbegripet visning, betygsättning, länkning eller röstresultat. För att säkerställa att den här skyldigheten är effektiv och inte kan kringgås bör den även tillämpas på alla åtgärder som kan ha en likvärdig effekt som den differentierade eller förmånliga behandlingen i rangordningen. De riktlinjer som antas i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2019/1150 bör också underlätta genomförandet och efterlevnaden av den här skyldigheten34.

(49) I sådana situationer bör grindvakten inte ägna sig åt någon form av differentierad eller förmånlig behandling vid rangordning på centrala plattformstjänster, vare sig rättsligt, kommersiellt eller tekniskt, till förmån för produkter eller tjänster som den erbjuder själv eller genom en företagsanvändare som den kontrollerar. För att säkerställa att denna skyldighet är effektiv bör det även säkerställas att de villkor som gäller för en sådan rangordning i allmänhet också är rättvisa. Rangordningen bör i detta sammanhang omfatta alla former av relativ synlighet, inbegripet visning, betygsättning, länkning eller röstresultat. För att säkerställa att den här skyldigheten är effektiv och inte kan kringgås bör den även tillämpas på alla åtgärder som kan ha en likvärdig effekt som den differentierade eller förmånliga behandlingen i rangordningen. För att undvika intressekonflikter bör grindvakter dessutom vara skyldiga att behandla sin egen produkt eller sina egna tjänster som en separat affärsdrivande enhet som är kommersiellt gångbar i egenskap av fristående tjänst. De riktlinjer som antas i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) 2019/1150 bör också underlätta genomförandet och efterlevnaden av den här skyldigheten34.

__________________

__________________

34 Kommissionens tillkännagivande om Riktlinjer om insyn i rangordningen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT C 424, 8.12.2020, s. 1).

34 Kommissionens tillkännagivande om Riktlinjer om insyn i rangordningen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 (EUT C 424, 8.12.2020, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 52a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52a) Bristen på samtrafikfunktioner bland grindvakttjänster kan i hög grad påverka användarnas valfrihet och möjlighet till byte på grund av att slutanvändaren inte kan återskapa sociala anslutningar och nätverk som tillhandahålls av grindvakten, även om multihoming är möjligt. Det bör därför vara tillåtet för alla leverantörer av likvärdiga centrala plattformstjänster att på begäran och kostnadsfritt bedriva samtrafik med grindvakternas nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster eller sociala nätverkstjänster. Samtrafik bör tillhandahållas enligt de villkor och den kvalitet som finns tillgänglig eller används av grindvakten, samtidigt som en hög nivå av säkerhet och skydd av personuppgifter säkerställs. I det särskilda fallet med nummerberoende interpersonella kommunikationstjänster bör kraven om samtrafik innebära att tredjepartsleverantörer ges möjlighet att begära tillträde till och samtrafik för funktioner som text, video, röst och bild, samtidigt som de bör tillhandahålla tillträde till och samtrafik för grundläggande funktioner i sociala nätverkstjänster, såsom inlägg, gillamarkeringar och kommentarer. Samtrafikåtgärder för nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster bör införas i enlighet med bestämmelserna i kodexen för elektronisk kommunikation, särskilt de villkor och förfaranden som fastställs i artikel 61 i kodexen. Dessa åtgärder bör dock ha som förutsättning att leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster som har utsetts till grindvakt uppfyller de villkor som krävs för att utlösa förfarandena, närmare bestämt att de uppnår en betydande grad av täckning och upptagning hos användarna, och därför bör det föreskrivas minimikrav för tillämplig interoperabilitet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 53</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Villkoren för de webbannonseringstjänster som grindvakterna tillhandahåller företagsanvändarna, såväl annonsörer som utgivare, brister ofta i transparens och insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna och utgivarna inte får information om effekten av en viss annons. För att ytterligare öka rättvisan, transparensen och öppenheten hos de webbannonseringstjänster som betecknats enligt denna förordning samt de som är helt integrerade med andra centrala plattformstjänster från samma leverantör, bör de betecknade grindvakterna därför på begäran ge annonsörer och utgivare kostnadsfri tillgång till grindvakternas resultatmätningsverktyg och den information som krävs för att annonsörerna, de reklambyråer som agerar för ett företags räkning och förläggarna ska kunna utföra sina egna oberoende kontroller av tillhandahållandet av de relevanta webbannonseringstjänsterna.

(53) Villkoren för de webbannonseringstjänster som grindvakterna tillhandahåller företagsanvändarna, såväl annonsörer som utgivare, brister ofta i transparens och insyn. Detta leder ofta till att annonsörerna och utgivarna inte får information om effekten av en viss annons. För att ytterligare öka rättvisan, transparensen och öppenheten hos de webbannonseringstjänster som betecknats enligt denna förordning samt de som är helt integrerade med andra centrala plattformstjänster från samma leverantör, bör de betecknade grindvakterna därför på begäran ge annonsörer och utgivare fullständig information om och insyn i de parametrar och data som används för beslutsfattande, verkställande och mätning av förmedlingstjänsterna. En grindvakt bör på begäran ge kostnadsfri tillgång till grindvaktens resultatmätningsverktyg och den information som krävs för att annonsörerna, de reklambyråer som agerar för ett företags räkning och utgivarna ska kunna utföra sina egna oberoende kontroller av tillhandahållandet av de relevanta webbannonseringstjänsterna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 57</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter som ger tillgång till programvarubutiker som en viktig nätport för de företagsanvändare som försöker nå slutanvändare. Med tanke på obalansen i förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna och företagsanvändarna av deras programvarulager bör de grindvakterna inte tillåtas att införa allmänna villkor, inbegripet prisvillkor, som skulle vara orättvisa eller leda till omotiverad differentiering. Prissättningen eller andra allmänna villkor för tillträdet bör anses vara oskäliga om de leder till en obalans mellan rättigheter och skyldigheter för företagsanvändarna eller ger grindvakten en fördel som är oproportionerlig i förhållande till den tjänst som grindvakten tillhandahåller företagsanvändarna eller leder till en nackdel för företagsanvändarna när de tillhandahåller samma eller liknande tjänster som grindvakten. Följande riktmärken kan användas för att avgöra om de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: de priser eller villkor som andra leverantörer av programvarubutiker tillämpar för samma eller liknande tjänster, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på olika tillhörande eller liknande tjänster eller på olika typer av slutanvändare, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på samma tjänst i olika geografiska regioner, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på samma tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. Denna skyldighet bör inte skapa rätt till tillträde och bör inte påverka möjligheten för leverantörerna av programvarubutiker att ta det ansvar som krävs i kampen mot olagligt och oönskat innehåll i enlighet med förordning [rättsakten om digitala tjänster].

(57) I synnerhet fungerar de grindvakter som ger tillgång till centrala plattformstjänster som en viktig nätport för de företagsanvändare som försöker nå slutanvändare. Med tanke på obalansen i förhandlingsstyrka mellan de grindvakterna och företagsanvändarna av deras centrala plattformstjänster bör de grindvakterna inte tillåtas att införa allmänna villkor, inbegripet prisvillkor, som skulle vara orättvisa eller leda till omotiverad differentiering. Prissättningen eller andra allmänna villkor för tillträdet bör anses vara oskäliga om de leder till en obalans mellan rättigheter och skyldigheter för företagsanvändarna eller ger grindvakten en fördel som är oproportionerlig i förhållande till den tjänst som grindvakten tillhandahåller företagsanvändarna eller leder till en nackdel för företagsanvändarna när de tillhandahåller samma eller liknande tjänster som grindvakten. Följande riktmärken kan användas för att avgöra om de allmänna tillträdesvillkoren är rättvisa: de priser eller villkor som andra leverantörer av centrala plattformstjänster tillämpar för samma eller liknande tjänster, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på olika tillhörande eller liknande tjänster eller på olika typer av slutanvändare, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på samma tjänst i olika geografiska regioner, de priser eller villkor som leverantören av programvarubutiken tillämpar på samma tjänst som grindvakten erbjuder sig själv. Denna skyldighet bör inte skapa rätt till tillträde och bör inte påverka möjligheten för leverantörerna av centrala plattformstjänster att ta det ansvar som krävs i kampen mot olagligt och oönskat innehåll i enlighet med förordning [rättsakten om digitala tjänster].

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 57a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(57a) Införandet av grindvakternas skyldigheter för tillträde, installation, portabilitet eller interoperabilitet kan underlättas av användandet av tekniska standarder. I det här avseendet bör kommissionen identifiera lämpliga och ofta använda tekniska IKT-standarder från standardiseringsorgan i enlighet med artikel 13 i förordning (EU) nr 1025/12 eller, i tillämpliga fall, be/begära att europeiska standardiseringsorgan utvecklar dem.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 58</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i denna förordning är effektiva och samtidigt begränsade till vad som är nödvändigt för att säkerställa öppenheten och åtgärda de skadliga effekterna av grindvakternas otillbörliga beteende, är det viktigt att tydligt definiera och begränsa dem så att grindvakterna omedelbart kan uppfylla dem, i full överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG, konsumentskyddet, cybersäkerheten och produktsäkerheten. Grindvakterna bör säkerställa inbyggd överensstämmelse med denna förordning. De nödvändiga åtgärderna bör därför i möjligaste mån och i tillämpliga fall integreras i den tekniska utformning som grindvakterna använder. Det kan dock i vissa fall vara lämpligt att kommissionen, efter en dialog med den berörda grindvakten, ytterligare specificerar vissa av de åtgärder som den berörda grindvakten bör vidta för att effektivt fullgöra de skyldigheter som kan komma att specificeras ytterligare. Denna möjlighet till dialog kring regelverket bör göra det lättare för grindvakterna att följa förordningen och skyndsamt genomföra förordningen på korrekt sätt.

(58) Målet med denna förordning är att säkerställa att den digitala ekonomin förblir rättvis och öppen för konkurrens, i syfte att främja innovation, högkvalitativa digitala produkter och tjänster, rättvisa och konkurrenskraftiga priser samt hög kvalitet och valmöjligheter för slutanvändarna i den digitala sektorn. För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i denna förordning är effektiva och samtidigt begränsade till vad som är nödvändigt för att säkerställa öppenheten och åtgärda de skadliga effekterna av grindvakternas otillbörliga beteende, är det viktigt att tydligt definiera och begränsa dem så att grindvakterna omedelbart kan uppfylla dem i full överensstämmelse med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG, konsumentskyddet, cybersäkerheten och produktsäkerheten – liksom tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning i enlighet med direktiv 2019/882. Grindvakterna bör säkerställa inbyggd överensstämmelse med denna förordning. De nödvändiga åtgärderna bör därför i möjligaste mån och i tillämpliga fall integreras i den tekniska utformning som grindvakterna använder. Det kan dock i vissa fall vara lämpligt att kommissionen, efter en dialog med den berörda grindvakten, och, där så är lämpligt, efter samråd med berörda tredje parter, i ett beslut ytterligare specificerar vissa av de åtgärder som den berörda grindvakten bör vidta för att effektivt fullgöra de skyldigheter som kan komma att specificeras ytterligare. Denna möjlighet till dialog kring regelverket bör göra det lättare för grindvakterna att följa förordningen och skyndsamt genomföra förordningen på korrekt sätt.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 59</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59) Som ett ytterligare inslag för att säkerställa proportionaliteten bör grindvakterna ges möjlighet att begära tillfälligt upphävande, i den utsträckning det är nödvändigt, av en specifik skyldighet under exceptionella omständigheter som ligger utanför grindvaktens kontroll, till exempel en oförutsedd extern chock som tillfälligt har eliminerat en betydande del av slutanvändarnas efterfrågan på den relevanta centrala plattformstjänsten, om grindvakten visar att fullgörandet av en särskild skyldighet äventyrar den ekonomiska bärkraften hos den berörda grindvaktens verksamhet i unionen.

(59) Som ett ytterligare inslag för att säkerställa proportionaliteten bör grindvakterna ges möjlighet att begära tillfälligt upphävande, i den utsträckning det är nödvändigt, av en specifik skyldighet under exceptionella omständigheter som ligger utanför grindvaktens kontroll, till exempel en oförutsedd extern chock som tillfälligt har eliminerat en betydande del av slutanvändarnas efterfrågan på den relevanta centrala plattformstjänsten, om grindvakten visar att fullgörandet av en särskild skyldighet äventyrar den ekonomiska bärkraften hos den berörda grindvaktens verksamhet i unionen. Kommissionen bör i sitt beslut ange skälen för att bevilja det tillfälliga upphävandet, och se över beslutet regelbundet för att bedöma huruvida villkoren för beviljandet fortfarande är giltiga.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 60</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60) I undantagsfall som är motiverade med hänsyn till allmän moral, folkhälsa eller allmän säkerhet bör kommissionen kunna besluta att den berörda skyldigheten inte gäller en viss central plattformstjänst. Att dessa allmänintressen påverkas kan tyda på att kostnaderna för samhället som helhet för att genomföra en viss skyldighet i vissa undantagsfall skulle vara för höga och därmed oproportionerliga. Dialogen kring regelverket i syfte att underlätta fullgörandet med begränsade möjligheter till tillfälligt upphävande och undantag bör säkerställa proportionaliteten i skyldigheterna i denna förordning utan att undergräva de avsedda förhandseffekterna på rättvisan och öppenheten.

(60) I undantagsfall som är motiverade med hänsyn till allmän moral, folkhälsa eller allmän säkerhet bör kommissionen kunna besluta att den berörda skyldigheten inte gäller en viss central plattformstjänst. Att dessa allmänintressen påverkas kan tyda på att kostnaderna för samhället som helhet för att genomföra en viss skyldighet i vissa undantagsfall skulle vara för höga och därmed oproportionerliga. Dialogen kring regelverket i syfte att underlätta fullgörandet med begränsade och vederbörligen motiverade möjligheter till tillfälligt upphävande och undantag bör säkerställa proportionaliteten i skyldigheterna i denna förordning utan att undergräva de avsedda förhandseffekterna på rättvisan och öppenheten. När ett sådant undantag beviljas bör kommissionen se över sitt beslut vartannat år.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 61</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61) Slutanvändarnas intressen i fråga om dataskydd och integritet är relevanta för alla bedömningar av möjliga negativa effekter av grindvakternas observerade praxis att samla in och lagra stora mängder data från slutanvändarna. En lämplig grad av transparens i de profileringsmetoder som grindvakterna använder gör det lättare att konkurrera med de centrala plattformstjänsterna genom att grindvakterna utsätts för yttre påtryckningar att förhindra att en djupgående konsumentprofilering görs till branschstandard, med tanke på att potentiella nya aktörer eller nystartade leverantörer inte kan få tillgång till data i samma utsträckning och djup, och i samma omfattning. Ökad transparens bör göra det möjligt för andra leverantörer av centrala plattformstjänster att differentiera sig bättre genom att använda överlägsen utrustning som tryggar den personliga integriteten. För att säkerställa en miniminivå av effektivitet hos den här transparensskyldigheten bör grindvakterna åtminstone tillhandahålla en beskrivning av på vilken grund profileringen utförs, inbegripet om personuppgifter och data som härrör från användaraktiviteter används, vilken behandling som görs, för vilka ändamål profilen förbereds och slutligen används, hur profileringen påverkar grindvakternas tjänster, samt vilka åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för slutanvändarna att få kännedom om den relevanta användningen av sådan profilering, och för att begära deras samtycke.

(61) Slutanvändarnas intressen i fråga om dataskydd och integritet är relevanta för alla bedömningar av möjliga negativa effekter av grindvakternas observerade praxis att samla in och lagra stora mängder data från slutanvändarna. En lämplig grad av transparens i de profileringsmetoder som grindvakterna använder gör det lättare att konkurrera med de centrala plattformstjänsterna genom att grindvakterna utsätts för yttre påtryckningar att förhindra att en djupgående konsumentprofilering görs till branschstandard, med tanke på att potentiella nya aktörer eller nystartade leverantörer inte kan få tillgång till data i samma utsträckning och djup, och i samma omfattning. Ökad transparens bör göra det möjligt för andra leverantörer av centrala plattformstjänster att differentiera sig bättre genom att använda överlägsen utrustning som tryggar den personliga integriteten. För att säkerställa en miniminivå av effektivitet hos den här transparensskyldigheten bör grindvakterna åtminstone tillhandahålla en beskrivning av på vilken grund profileringen utförs, inbegripet om personuppgifter och data som härrör från användaraktiviteter används, vilken behandling som görs, för vilka ändamål profilen förbereds och slutligen används, hur profileringen påverkar grindvakternas tjänster, samt vilka åtgärder som vidtagits för att göra det möjligt för slutanvändarna att få kännedom om den relevanta användningen av sådan profilering, och för att begära deras samtycke. Konsumentskyddsmyndigheternas sakkunskap i egenskap av medlemmar i högnivågruppen för digitala tillsynsmyndigheter bör särskilt beaktas vid bedömningen av metoder för konsumentprofilering. Kommissionen bör, i samråd med Europeiska datatillsynsmannen, Europeiska dataskyddsstyrelsen, civilsamhället och sakkunniga, utveckla standarder och processer för revisionen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 62</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62) För att säkerställa ett fullständigt och varaktigt uppnående av målen för denna förordning bör kommissionen kunna bedöma om en leverantör av centrala plattformstjänster bör betecknas som grindvakt utan att den uppnår de kvantitativa tröskelvärden som fastställs i denna förordning, om en grindvakts systematiskt bristande fullgörande motiverar att ytterligare korrigerande åtgärder vidtas, och om förteckningen över skyldigheter för att ta itu ,med orättvisa metoder av grindvakter bör ses över och ytterligare metoder som är lika orättvisa och begränsar de digitala marknadernas öppenhet bör identifieras. En sådan bedömning bör baseras på marknadsundersökningar som ska genomföras inom en lämplig tidsram, med hjälp av tydliga förfaranden och tidsfrister, för att stödja denna förordnings förhandseffekt på öppenheten och rättvisan inom den digitala sektorn, och för att ge den rättssäkerhet som krävs.

(62) För att säkerställa ett fullständigt och varaktigt uppnående av målen för denna förordning bör kommissionen kunna bedöma om en leverantör av centrala plattformstjänster bör betecknas som grindvakt utan att den uppnår de kvantitativa tröskelvärden som fastställs i denna förordning, om en grindvakts systematiskt bristande fullgörande motiverar att ytterligare korrigerande åtgärder vidtas, om förteckningen över skyldigheter för att ta itu med orättvisa metoder av grindvakter bör ses över och om ytterligare metoder som är lika orättvisa och begränsar de digitala marknadernas öppenhet behöver utredas. En sådan bedömning bör baseras på marknadsundersökningar som ska genomföras inom en lämplig tidsram, med hjälp av tydliga förfaranden och bindande tidsfrister, för att stödja denna förordnings förhandseffekt på öppenheten och rättvisan inom den digitala sektorn, och för att ge den rättssäkerhet som krävs.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 64</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(64) Kommissionen bör undersöka och bedöma om ytterligare beteendemässiga korrigerande åtgärder eller, i förekommande fall, strukturella korrigerande åtgärder är motiverade för att säkerställa att grindvakten inte kan motverka målen i denna förordning genom systematiskt bristande fullgörande av en eller flera av de skyldigheter som fastställs i denna förordning, vilket ytterligare stärkt dess ställning som grindvakt. Detta skulle vara fallet om grindvakternas storlek på den inre marknaden har ökat ytterligare, företagsanvändarnas och slutanvändarnas ekonomiska beroende av grindvakternas centrala plattformstjänster har stärkts ytterligare, eftersom deras antal har ökat ytterligare och grindvakten gynnas av att dess ställning befästs. Kommissionen bör därför i sådana fall ha befogenhet att införa eventuella korrigerande åtgärder, vare sig de är beteendemässiga eller strukturella, med vederbörlig hänsyn till proportionalitetsprincipen. Strukturella korrigerande åtgärder, såsom juridisk, funktionell eller strukturell separation, inbegripet avyttring av en verksamhet eller delar av den, bör införas endast om det inte finns någon lika effektiv beteendemässig åtgärd eller om en lika effektiv beteendemässig åtgärd skulle vara mer betungande för det berörda företaget än den strukturella korrigerande åtgärden. Ändringar av ett företags struktur som förelåg innan det systematiskt bristande fullgörandet fastställdes är endast proportionerliga om det finns en betydande risk för att det systematiskt bristande fullgörandet beror på det berörda företagets struktur.

(64) Kommissionen bör undersöka och bedöma om ytterligare beteendemässiga korrigerande åtgärder eller, i förekommande fall, strukturella korrigerande åtgärder är motiverade för att säkerställa att grindvakten inte kan motverka målen i denna förordning genom systematiskt bristande fullgörande av en eller flera av de skyldigheter som fastställs i denna förordning. Kommissionen bör därför i sådana fall med systematisk bristande överensstämmelse ha befogenhet att införa eventuella korrigerande åtgärder, vare sig de är beteendemässiga eller strukturella, som krävs för att säkerställa effektiv överensstämmelse med den här förordningen. Kommissionen kan förbjuda grindvakter att ägna sig åt förvärv (inbegripet ”konkurrensdödande förvärv”) inom de områden som är relevanta för denna förordning, t.ex. digital teknik eller datarelaterade sektorer, t.ex. spel, forskningsinstitut, konsumentvaror, fitnesshjälpmedel, hälsobevakning, finansiella tjänster, och under en begränsad tidsperiod om detta är nödvändigt och proportionellt för att komma till rätta med den skada som orsakas av upprepade överträdelser eller för att förhindra ytterligare skada på öppenheten och rättvisan på den inre marknaden. När kommissionen gör detta kan den ta hänsyn till olika faktorer, såsom sannolika nätverkseffekter, konsolidering av data och eventuella långsiktiga effekter, eller huruvida och när anskaffandet av mål med specifika dataresurser på ett betydande sätt kan äventyra marknadernas konkurrensförmåga och konkurrenskraft genom horisontella eller vertikala verkningar eller konglomeratverkningar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 65a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(65a) Interimistiska åtgärder kan vara ett viktigt verktyg för att säkerställa att de överträdelser som utreds inte under en pågående utredning leder till allvarlig och omedelbar skada för grindvakternas företagsanvändare eller slutanvändare. I brådskande fall där en risk för allvarlig och omedelbar skada för grindvakters företagsanvändare eller slutanvändare skulle kunna uppstå till följd av nya metoder som skulle kunna undergräva konkurrensmöjligheterna för de centrala plattformstjänsterna bör kommissionen kunna genomföra interimistiska åtgärder genom att tillfälligt införa skyldigheter för den berörda grindvakten. Dessa interimistiska åtgärder bör begränsas till vad som är nödvändigt och motiverat. De bör gälla i avvaktan på att marknadsundersökningen avslutas och på det motsvarande slutliga beslutet från kommissionen enligt artikel 17.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 67</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(67) Om en grindvakt under ett förfarande avseende bristande fullgörande eller en undersökning av systemiskt bristande fullgörande erbjuder kommissionen åtaganden, bör kommissionen ha möjlighet att anta ett beslut som gör dessa åtaganden bindande för den berörda grindvakten, om den konstaterar att åtagandena säkerställer att skyldigheterna i denna förordning fullgörs effektivt. I det beslutet bör det också konstateras att det inte längre finns skäl för kommissionen att ingripa.

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 70</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70) Kommissionen bör direkt kunna begära att företag eller företagssammanslutningar tillhandahåller alla relevanta bevis, data och information. Dessutom bör kommissionen kunna begära all relevant information från alla offentliga myndigheter, organ eller byråer i medlemsstaten eller från fysiska eller juridiska personer vid tillämpningen av denna förordning. När företagen följer ett kommissionsbeslutet är de skyldiga att besvara frågor om de faktiska omständigheterna och tillhandahålla handlingar.

(70) Kommissionen bör direkt kunna begära att företag eller företagssammanslutningar tillhandahåller alla relevanta bevis, data och information. De tidsfrister som fastställs av kommissionen för begäran om information bör respektera ett företags eller en företagssammanslutnings storlek och kapacitet. Dessutom bör kommissionen kunna begära all relevant information från alla offentliga myndigheter, organ eller byråer i medlemsstaten eller från fysiska eller juridiska personer vid tillämpningen av denna förordning. När företagen följer ett kommissionsbeslutet är de skyldiga att besvara frågor om de faktiska omständigheterna och tillhandahålla handlingar.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 75</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(75) I samband med förfaranden som genomförs enligt denna förordning bör de berörda företagen ges rätt att höras av kommissionen, och de beslut som fattas bör ges stor spridning. Samtidigt som de berörda företagens rätt till god förvaltning och rätt till försvar, särskilt rätten att få tillgång till handlingarna i ärendet och rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt att konfidentiella uppgifter skyddas. Dessutom bör kommissionen, med respekt för sekretesskyddet av informationen, se till att all information som åberopas i samband med beslutet lämnas ut i en omfattning som gör det möjligt för den som beslutet riktar sig till att förstå de omständigheter och överväganden som lett fram till beslutet. Slutligen kan på vissa villkor vissa affärshandlingar, såsom kommunikation mellan advokater och deras klienter, betraktas som konfidentiella om de relevanta villkoren är uppfyllda.

(75) I samband med förfaranden som genomförs enligt denna förordning bör de berörda företagen ges rätt att höras av kommissionen, och de beslut som fattas bör ges stor spridning. Samtidigt som de berörda företagens rätt till god förvaltning och rätt till försvar, särskilt rätten att få tillgång till handlingarna i ärendet och rätten att bli hörd, säkerställs är det viktigt att konfidentiella uppgifter och känsliga kommersiella uppgifter, som skulle kunna påverka integriteten för affärshemligheter, skyddas. Dessutom bör kommissionen, med respekt för sekretesskyddet av informationen, se till att all information som åberopas i samband med beslutet lämnas ut i en omfattning som gör det möjligt för den som beslutet riktar sig till att förstå de omständigheter och överväganden som lett fram till beslutet. Slutligen kan på vissa villkor vissa affärshandlingar, såsom kommunikation mellan advokater och deras klienter, betraktas som konfidentiella om de relevanta villkoren är uppfyllda.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 75a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(75a) För att underlätta samarbete och samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna kring verkställighetsåtgärder ska en högnivågrupp bestående av tillsynsmyndigheter med ansvar för den digitala sektorn inrättas, med befogenhet att ge råd till kommissionen. Inrättandet av den gruppen av tillsynsmyndigheter bör innebära att utbyte av information och bästa praxis mellan medlemsstaterna möjliggörs och att det blir en bättre övervakning och därmed ett kraftfullare genomförande av denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 75b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(75b) Kommissionen bör tillämpa bestämmelserna i denna förordning i nära samarbete med behöriga nationella myndigheter för att säkerställa effektiv verkställighet, liksom ett konsekvent genomförande av denna förordning, och för att underlätta samarbetet med nationella myndigheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 76</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(76) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201135.

(76) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av artiklarna 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 och 30, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201135.

__________________

__________________

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

35 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 77</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(77) Den rådgivande kommitté som inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 bör också yttra sig om vissa enskilda kommissionsbeslut som utfärdats enligt denna förordning. I syfte att säkerställa öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn överallt i unionen där grindvakter finns bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att kunna komplettera denna förordning. Delegerade akter bör framför allt antas när det gäller metoden för att fastställa kvantitativa tröskelvärden för betecknande av grindvakter enligt denna förordning och när det gäller uppdateringen av de skyldigheter som fastställs i denna förordning, om kommissionen på grundval av en marknadsundersökning har fastställt behovet av att uppdatera skyldigheterna för att åtgärda metoder som begränsar centrala plattformstjänsters öppenhet eller som är orättvisa. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201636. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(77) Den rådgivande kommitté som inrättats i enlighet med förordning (EU) nr 182/2011 bör också yttra sig om vissa enskilda kommissionsbeslut som utfärdats enligt denna förordning. I syfte att säkerställa öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn överallt i unionen där grindvakter finns bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att kunna komplettera denna förordning. Delegerade akter bör framför allt antas när det gäller metoden för att fastställa kvantitativa tröskelvärden för betecknande av grindvakter enligt denna förordning. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201636. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

36 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

36 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 77a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(77a) Nationella domstolar kommer att ha en viktig roll i tillämpningen av denna förordning och bör ha möjlighet att be kommissionen att skicka information eller yttranden i frågor som rör tillämpningen av denna förordning. Samtidigt bör kommissionen kunna lämna muntliga eller skriftliga synpunkter till domstolarna i medlemsstaterna.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 77b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(77b) Visselblåsare kan göra behöriga myndigheter uppmärksamma på ny information som kan vara till nytta i arbetet med att upptäcka överträdelser av denna förordning och påföra sanktioner. Genom denna förordning bör det därför säkerställas att det finns lämpliga arrangemang som ger visselblåsare möjlighet att uppmärksamma behöriga myndigheter på faktiska eller potentiella överträdelser av denna förordning och skyddar dem mot repressalier.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 77c (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(77c) Slutanvändarna bör ha rätt att åberopa sina rättigheter i förhållande till de skyldigheter som infördes för grindvakter under denna förordning genom grupptalan i enlighet med direktiv (EU) 2020/1828.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 78</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(78) Kommissionen bör regelbundet utvärdera denna förordning och noga övervaka dess effekter i fråga om öppenhet och rättvisa på affärsförbindelser i onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte att fastställa behovet av ändringar mot bakgrund av relevant teknisk eller kommersiell utveckling. Denna utvärdering bör inbegripa en regelbunden översyn av förteckningen över centrala plattformstjänster och de skyldigheter som gäller för grindvakter samt efterlevnaden av dessa, i syfte att säkerställa att de digitala marknaderna i hela unionen är öppna och rättvisa. För att få en bred överblick över utvecklingen inom sektorn bör man inom ramen för utvärderingen ta hänsyn till medlemsstaternas och de berörda parternas erfarenheter. Kommissionen får i detta avseende även beakta de yttranden och rapporter som lagts fram för den av observationscentrumet för onlineplattformsekonomin, som först inrättades genom kommissionens beslut C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till följd av utvärderingen bör kommissionen vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör ha som mål att upprätthålla en hög skyddsnivå och respekt för EU:s gemensamma rättigheter och värden, särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, när den gör bedömningar och översyner av praxis och skyldigheter enligt denna förordning.

(78) Kommissionen bör regelbundet utvärdera denna förordning och noga övervaka dess effekter i fråga om öppenhet och rättvisa på affärsförbindelser i onlineplattformsekonomin, särskilt i syfte att fastställa behovet av ändringar mot bakgrund av relevant teknisk eller kommersiell utveckling. Denna utvärdering bör inbegripa en regelbunden översyn av förteckningen över centrala plattformstjänster samt efterlevnaden av dessa, i syfte att säkerställa att de digitala marknaderna i hela unionen är öppna och rättvisa. För att få en bred överblick över utvecklingen inom sektorn bör man inom ramen för utvärderingen ta hänsyn till medlemsstaternas och de berörda parternas erfarenheter. Kommissionen får i detta avseende även beakta de yttranden och rapporter som lagts fram för den av observationscentrumet för onlineplattformsekonomin, som först inrättades genom kommissionens beslut C(2018) 2393 av den 26 april 2018. Till följd av utvärderingen bör kommissionen vidta lämpliga åtgärder. Kommissionen bör ha som mål att upprätthålla en hög skyddsnivå och respekt för EU:s gemensamma rättigheter och värden, särskilt jämlikhet och icke-diskriminering, när den gör bedömningar och översyner av praxis och skyldigheter enligt denna förordning.

</Amend> 

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 79a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(79a) Utan att det påverkar budgetförfarandet, och genom befintliga finansieringsinstrument, bör kommissionen tilldelas tillräckliga personalresurser och ekonomiska och tekniska resurser för att säkerställa att den kan utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt och utöva sina befogenheter med avseende på efterlevnaden av denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Skäl 79 – led 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 47 och 50. Denna förordning bör således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer.

(79b) Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 16, 47 och 50. Denna förordning bör således tolkas och tillämpas med beaktande av dessa rättigheter och principer.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs harmoniserade regler som säkerställer öppna och rättvisa marknader inom den digitala sektorn i hela unionen där grindvakter finns.

1. Syftet med denna förordning är att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att fastställa harmoniserade regler som säkerställer öppna och rättvisa marknader för alla företag till nytta för både företagsanvändare och slutanvändare inom den digitala sektorn i hela unionen där grindvakter finns, i syfte att främja innovation och öka konsumenternas välfärd.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 3 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) som avser andra elektroniska kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 än sådana som avser interpersonella kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.4 b i det direktivet.

b) som avser andra elektroniska kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.4 i direktiv (EU) 2018/1972 än sådana som avser nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 2.7 i det direktivet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska inte ålägga grindvakter ytterligare skyldigheter genom lagar och andra författningar i syfte att säkerställa öppna och rättvisa marknader. Detta påverkar inte tillämpningen av bestämmelser som syftar till att främja andra legitima allmänintressen, i överensstämmelse med unionsrätten. I synnerhet finns det inget i denna förordning som hindrar medlemsstaterna från att införa skyldigheter, som är förenliga med unionsrätten, för företag inbegripet leverantörer av centrala plattformstjänster, om dessa skyldigheter inte har något samband med de berörda företag som har status som grindvakt i den mening som avses i denna förordning, i syfte att skydda konsumenterna eller bekämpa illojal konkurrens.

5. För att undvika fragmentering av den inre marknaden ska medlemsstaterna inte, i syfte att säkerställa öppna och rättvisa marknader, ålägga grindvakter i den mening som avses i denna förordning ytterligare skyldigheter genom lagar och andra författningar. Detta påverkar inte tillämpningen av bestämmelser som syftar till att främja andra legitima allmänintressen, i överensstämmelse med unionsrätten. I synnerhet finns det inget i denna förordning som hindrar medlemsstaterna från att införa skyldigheter som är förenliga med unionsrätten för företag, inbegripet leverantörer av centrala plattformstjänster, om dessa skyldigheter inte har något samband med de berörda företag som har status som grindvakt i den mening som avses i denna förordning, i syfte att skydda konsumenterna, bekämpa illojal konkurrens eller främja andra legitima allmänintressen.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Den påverkar inte heller tillämpningen av nationella bestämmelser som förbjuder konkurrensbegränsande avtal, beslut av företagssammanslutningar, samordnade förfaranden och missbruk av dominerande ställning, nationella konkurrensregler som förbjuder andra former av ensidigt beteende i den mån de tillämpas på andra företag än grindvakter eller innebär att grindvakter åläggs ytterligare skyldigheter, rådets förordning (EG) nr 139/200438 och nationella bestämmelser om koncentrationskontroll, samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1150 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../…39.

6. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av artiklarna 101 och 102 i EUF-fördraget. Den påverkar inte heller tillämpningen av nationella bestämmelser som förbjuder konkurrensbegränsande avtal, beslut av företagssammanslutningar, samordnade förfaranden och missbruk av dominerande ställning, nationella konkurrensregler som förbjuder andra former av ensidigt beteende i den mån dessa regler tillämpas på andra företag än grindvakter i den mening som avses i denna förordning eller innebär att grindvakter åläggs ytterligare skyldigheter, rådets förordning (EG) nr 139/200438 och nationella bestämmelser om koncentrationskontroll eller förordning (EU) 2019/1150.

__________________

__________________

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s koncentrationsförordning) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).

38 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (nedan kallad EG:s koncentrationsförordning) (EUT L 24, 29.1.2004, s. 1).

39 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../... – förslag om en inre marknad för digitala tjänster (rättsakten om digitala tjänster) och om ändring av direktiv 2000/31/EG.

 

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 1 – punkt 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. De nationella myndigheterna får inte fatta beslut som strider mot ett beslut som kommissionen antagit enligt denna förordning. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete och en nära samordning i sina verkställighetsåtgärder.

7. De nationella myndigheterna får inte fatta beslut som strider mot ett beslut som kommissionen antagit enligt denna förordning. Kommissionen och medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete och en nära samordning i sina verkställighetsåtgärder på grundval av de principer som fastställs i artikel 31d.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 2 – led fa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) Webbläsare.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 2 – led fb (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb) Virtuella assistenter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 2 – led fc (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fc) Internetansluten tv.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 2 – led h</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Annonseringstjänster, inbegripet annonseringsnätverk, annonsutbyten och andra annonsförmedlingstjänster, som tillhandahålls av en leverantör av någon av de centrala plattformstjänster som förtecknas i leden a–g.

h) Tjänster för onlineannonsering, inbegripet annonseringsnätverk, annonsbörser och andra annonsförmedlingstjänster, som tillhandahålls av en leverantör – om det företag som denna leverantör tillhör också är en leverantör – av någon av de centrala plattformstjänster som förtecknas i leden a–g.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 6</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) onlinebaserad sökmotor: en digital tjänst enligt definitionen i artikel 2.5 i förordning (EU) 2019/1150.

(6) onlinebaserad sökmotor: en digital tjänst enligt definitionen i artikel 2.5 i förordning (EU) 2019/1150, vilket således exkluderar sökfunktioner hos andra onlinebaserade förmedlingstjänster.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 10a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) webbläsare: programvaruapplikation som gör det möjligt för användare att få tillgång till och interagera med webbinnehåll på servrar som är anslutna till nätverk såsom internet, inbegripet fristående webbläsare och webbläsare som är integrerade eller inkapslade i programvara eller liknande.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 10b (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) virtuella assistenter: programvara som är införlivad med eller sammankopplad med en vara, i den mening som avses i direktiv 2019/771, och som kan behandla begäranden, utföra uppgifter eller besvara frågor baserade på ljud, bild eller annan teknik för kognitiv databehandling, inbegripet tjänster för förstärkt verklighet, och som på grundval av dessa begäranden, uppgifter eller frågor får tillgång till sina egna och tredje parters tjänster eller styr sina egna och tredje parters enheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 10c (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10c) internetansluten tv: systemprogramvara eller programvaruapplikation som styr en tv-apparat som är ansluten till internet och låter sig styras av programvaruapplikationer, bland annat för tillhandahållande av musik- och videoströmning eller visning av bilder.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 14</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) kompletterande tjänst: tjänst som tillhandahålls i samband med eller tillsammans med centrala plattformstjänster, inbegripet betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 och tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j i direktiv (EU) 2015/2366 samt tjänster för fullgörande, identifiering eller annonsering.

(14) kompletterande tjänst: tjänst som tillhandahålls i samband med eller tillsammans med centrala plattformstjänster, inbegripet betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3, tekniska tjänster som stöder tillhandahållandet av betaltjänster enligt definitionen i artikel 3 j i direktiv (EU) 2015/2366, system för betalning i app samt tjänster för fullgörande, inbegripet paketleverans enligt definitionen i artikel 2.2 i förordning (EU) 2018/644, godstransport, identifiering eller annonsering.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 14a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) system för betalning i app: en applikation, en tjänst eller ett användargränssnitt som behandlar betalningar från användare av en app.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 18</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) rangordning: den relativa position som tilldelas varor eller tjänster som erbjuds via onlinebaserade förmedlingstjänster eller sociala nätverkstjänster, eller den relevans som sökresultat ges av sökmotorer, såsom dessa presenteras, organiseras eller vidarebefordras av leverantörerna av onlinebaserade förmedlingstjänster eller sociala nätverkstjänster eller av leverantörer av sökmotorer, oavsett vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

(18) rangordning: den relativa position som tilldelas varor eller tjänster som erbjuds via centrala plattformstjänster, eller den relevans som sökresultat ges av sökmotorer, såsom detta presenteras, organiseras eller vidarebefordras av leverantörerna av centrala plattformstjänster, oavsett vilka tekniska medel som används för sådan presentation, organisation eller vidarebefordran.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 18a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a) sökresultat: all information i vilket format som helst, inbegripet text, grafik, tal eller andra utdata, som returneras som svar på och med anknytning till en skriftlig eller muntlig sökfråga, oavsett om informationen är ett organiskt resultat, ett betalt resultat, ett direkt svar eller en produkt, en tjänst eller information som erbjuds i samband med eller visas tillsammans med, eller helt eller delvis är inkapslad i, de organiska resultaten.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 2 – led 23a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) interoperabilitet: möjligheten att utbyta information och ömsesidigt använda den information som har utbytts så att alla maskinvaru- eller programvaruelement som är relevanta för en viss tjänst och som används av leverantören rent praktiskt fungerar ihop med maskinvara eller programvara som är relevant för en viss tjänst som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer, och som skiljer sig från de element genom vilka den berörda informationen ursprungligen tillhandahölls. Detta inbegriper möjligheten att få åtkomst till sådan information utan att behöva använda en applikationsprogramvara eller andra konverteringstekniker.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 1 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En leverantör av centrala plattformstjänster ska betecknas som grindvakt om

1. Ett företag ska betecknas som grindvakt om

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 1 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) den driver en central plattformstjänst som fungerar som en viktig nätport för företagsanvändare för att nå ut till slutanvändare, och

b) det driver en central plattformstjänst som fungerar som en viktig ingång genom vilken företagsanvändare och slutanvändare når andra slutanvändare, och

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – inledningen</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En leverantör av centrala plattformstjänster ska förutsättas uppfylla följande krav:

2. Ett företag ska förutsättas uppfylla följande krav:

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Kravet i punkt 1 a, om det företag som den tillhör uppnått en årlig omsättning inom EES på minst 6,5 miljarder euro under de senaste tre räkenskapsåren, eller om det genomsnittliga börsvärdet eller motsvarande rättvisa marknadsvärde för det företag det tillhör uppgick till minst 65 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret, och det tillhandahåller en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater.

a) Kravet i punkt 1 a, om det uppnått en årlig omsättning inom EES på minst 8 miljarder euro under de senaste tre räkenskapsåren, eller om det genomsnittliga börsvärdet eller motsvarande skäliga marknadsvärde för företaget uppgick till minst 80 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret, och det tillhandahåller en central plattformstjänst i minst tre medlemsstater.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Kravet i punkt 1 b om leverantören i fråga tillhandahåller en central plattformstjänst som har mer än 45 miljoner aktiva slutanvändare i månaden som är etablerade eller belägna i unionen och mer än 10 000 aktiva företagsanvändare per år som varit etablerade i unionen under det senaste räkenskapsåret.

b) Kravet i punkt 1 b, om det tillhandahåller en eller flera centrala plattformstjänster som var och en har mer än 45 miljoner slutanvändare i månaden som är etablerade eller belägna i EES och mer än 10 000 företagsanvändare per år som varit etablerade i EES under det senaste räkenskapsåret.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led b – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid tillämpning av första stycket ska aktiva användare per månad avse det genomsnittliga antalet aktiva användare per månad under den största delen av det senaste räkenskapsåret.

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Kravet i punkt 1 c, om tröskelvärdena i led b uppnåddes under vart och ett av de tre senaste räkenskapsåren.

c) Kravet i punkt 1 c, om tröskelvärdena i led b uppnåddes under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid tillämpningen av led b gäller följande:

 

i) Slutanvändare per månad och företagsanvändare per år ska mätas med beaktande av de indikatorer som anges i bilagan till denna förordning.

 

ii) Slutanvändare per månad ska syfta på det genomsnittliga antalet slutanvändare per månad under en period på minst sex månader inom det senaste räkenskapsåret.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om en leverantör av centrala plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden i punkt 2, ska den underrätta kommissionen om detta inom tre månader efter det att dessa tröskelvärden har uppnåtts och tillhandahålla den relevanta information som anges i punkt 2. Underrättelsen ska innehålla den relevanta information som anges i punkt 2 för var och en av de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av den leverantör som uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. Underrättelsen ska uppdateras när andra centrala plattformstjänster individuellt uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

3. Om ett företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster uppnår alla tröskelvärden i punkt 2 ska det underrätta kommissionen om detta utan dröjsmål, dock senast inom två månader efter det att dessa tröskelvärden har uppnåtts, och tillhandahålla den relevanta information som anges i punkt 2. Underrättelsen ska innehålla den relevanta information som anges i punkt 2 för var och en av de centrala plattformstjänster som tillhandahålls av det företag som uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b. Underrättelsen ska uppdateras när andra centrala plattformstjänster individuellt uppfyller tröskelvärdena i punkt 2 b.

Om en relevant leverantör av centrala plattformstjänster underlåter att anmäla den information som krävs enligt denna punkt ska detta inte hindra kommissionen från att när som helst beteckna dessa leverantörer som grindvakter i enlighet med punkt 4.

Om ett relevant företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster underlåter att anmäla den information som krävs enligt denna punkt ska detta inte hindra kommissionen från att när som helst beteckna dessa företag som grindvakter i enlighet med punkt 4.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål och senast 60 dagar efter att ha mottagit den fullständiga information som avses i punkt 3 beteckna den leverantör av centrala plattformstjänster som uppfyller alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt, såvida inte den leverantören, tillsammans med sin anmälan, lägger fram tillräckligt underbyggda argument som visar att leverantören, under de omständigheter i vilka den relevanta centrala plattformstjänsten är verksam och med beaktande av de faktorer som förtecknas i punkt 6, inte uppfyller kraven i punkt 1.

Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål, dock senast 60 dagar efter att ha mottagit den fullständiga information som avses i punkt 3, beteckna det företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster och som uppfyller alla tröskelvärden i punkt 2 som grindvakt. Företaget får i sin anmälan lägga fram övertygande argument för att visa att det, under de omständigheter under vilka den relevanta centrala plattformstjänsten är verksam, inte uppfyller kraven i punkt 1.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om grindvakten lägger fram sådana tillräckligt underbyggda argument som visar att leverantören inte uppfyller kraven i punkt 1 ska kommissionen tillämpa punkt 6 för att bedöma om kriterierna i punkt 1 är uppfyllda.

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 4a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Om det företag som tillhandahåller den centrala plattformstjänsten underlåter att underrätta kommissionen, att lämna den information som krävs enligt punkt 3 eller att inom den tidsfrist som fastställts av kommissionen tillhandahålla all relevant information som krävs för att bedöma företagets beteckning som grindvakt i enlighet med punkterna 2 och 6, ska kommissionen ha rätt att när som helst beteckna det företaget som grindvakt på grundval av information som är tillgänglig för kommissionen i enlighet med punkt 4.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att specificera metoden för att avgöra om de kvantitativa tröskelvärden som fastställs i punkt 2 har uppnåtts och regelbundet anpassa dem till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen vid behov, särskilt när det gäller tröskelvärdet i punkt 2 a.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att specificera metoden för att avgöra om de kvantitativa tröskelvärden som fastställs i punkt 2 i denna artikel har uppnåtts och vid behov regelbundet anpassa metoden till marknadsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 37 för att uppdatera förteckningen över indikatorer i bilagan till denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i artikel 15, som grindvakt utse varje leverantör av centrala plattformstjänster som uppfyller vart och ett av kraven i punkt 1, men som inte uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i punkt 2, eller har lagt fram tillräckligt underbyggda argument i enlighet med punkt 4.

6. Kommissionen ska, i enlighet med förfarandet i artikel 15, till grindvakt utse varje företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster, med undantag för medelstora företag, småföretag eller mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG, och som uppfyller vart och ett av kraven i punkt 1 i den här artikeln, men som inte uppfyller vart och ett av tröskelvärdena i punkt 2 i den här artikeln.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Storleken, inbegripet omsättning och börsvärde, verksamhet och ställning för leverantören av centrala plattformstjänster.

a) Storleken, inbegripet omsättning och börsvärde, verksamhet och ställning för det företag som tillhandahåller centrala plattformstjänster.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Inträdeshinder som härrör från nätverkseffekter och datadrivna fördelar, särskilt när det gäller leverantörens tillgång till och insamling av personuppgifter och andra data eller analyskapacitet.

c) Inträdeshinder som härrör från nätverkseffekter och datadrivna fördelar, särskilt när det gäller företagets tillgång till och insamling av personuppgifter och andra data eller analyskapacitet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led d</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Skaldriftsfördelar och räckviddseffekter som leverantören drar nytta av, däribland när det gäller data.

d) Stordriftsfördelar och räckviddseffekter som företaget drar nytta av, däribland när det gäller data.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led ea (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) Grad av multihoming bland företag.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 2 – led eb (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb) Förmågan hos företaget att genomföra konglomeratstrategier, i synnerhet genom sin vertikala integrering eller sitt betydande inflytande på relaterade marknader.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid sin bedömning ska kommissionen ta hänsyn till den förutsebara utvecklingen av dessa faktorer.

Vid sin bedömning ska kommissionen ta hänsyn till den förutsebara utvecklingen av dessa faktorer, inbegripet planerade koncentrationer som involverar en annan leverantör av centrala plattformstjänster eller andra tjänster som tillhandahålls inom den digitala sektorn.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om leverantören av en central plattformstjänst som uppfyller de kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett betydande sätt underlåter att efterleva de utredningsåtgärder som kommissionen beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter det att leverantören har uppmanats att uppfylla kraven inom rimlig tid och lämna synpunkter, ska kommissionen ha rätt att beteckna den leverantören som grindvakt.

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 6 – stycke 5</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om leverantören av en central plattformstjänst som inte uppfyller de kvantitativa tröskelvärdena i punkt 2 på ett betydande sätt underlåter att efterleva de utredningsåtgärder som kommissionen har beordrat, och underlåtenheten kvarstår efter det att leverantören har uppmanats att uppfylla kraven inom rimlig tid och att lämna synpunkter, ska kommissionen ha rätt att beteckna den leverantören som grindvakt på grundval av tillgängliga uppgifter.

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. För varje grindvakt som identifieras i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska kommissionen identifiera det relevanta företag som denna grindvakt tillhör och förteckna de relevanta centrala plattformstjänster som tillhandahålls inom samma företag och som enskilt fungerar som en viktig nätport för företagsanvändare att nå slutanvändare i enlighet med punkt 1 b.

7. För varje företag som betecknats som grindvakt i enlighet med punkt 4 eller punkt 6 ska kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i punkt 4 identifiera de relevanta centrala plattformstjänster som tillhandahålls inom samma företag och som enskilt fungerar som en viktig ingång genom vilken företagsanvändare når slutanvändare enligt vad som avses i punkt 1 b.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 3 – punkt 8</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Grindvakten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6 inom sex månader efter det att en central plattformstjänst har tagits upp i förteckningen i enlighet med punkt 7 i denna artikel.

8. Grindvakten ska uppfylla de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6 så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att en central plattformstjänst har tagits upp i förteckningen i enlighet med punkt 7 i denna artikel.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska regelbundet, och minst vartannat år, kontrollera om de betecknade grindvakterna fortsätter att uppfylla kraven i artikel 3.1 eller om nya leverantörer av centrala plattformstjänster uppfyller dessa krav. Vid den regelbundna översynen ska det också undersökas om grindvaktens förteckning över berörda centrala plattformstjänster behöver justeras.

2. Kommissionen ska regelbundet, minst vart tredje år, kontrollera om de betecknade grindvakterna fortsätter att uppfylla kraven i artikel 3.1, och minst en gång om året kontrollera om nya centrala plattformstjänster uppfyller dessa krav. Vid den regelbundna översynen ska det också undersökas om grindvaktens förteckning över berörda centrala plattformstjänster behöver justeras. Översynen ska inte ha någon suspensiv verkan på grindvaktens skyldigheter.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionen, på grundval av denna översyn enligt första stycket, konstaterar att de sakförhållanden som låg till grund för att beteckna leverantörerna av centrala plattformstjänster som grindvakter har ändrats, ska den anta ett motsvarande beslut.

Om kommissionen, på grundval av denna översyn enligt första stycket, konstaterar att de sakförhållanden som låg till grund för att beteckna företagen som tillhandahåller centrala plattformstjänster som grindvakter har ändrats, ska den anta ett motsvarande beslut.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 4 – punkt 3</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Kommissionen ska fortlöpande offentliggöra och uppdatera förteckningen över grindvakter och förteckningen över de centrala plattformstjänster för vilka grindvakterna måste uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 och 6.

3. Kommissionen ska fortlöpande offentliggöra och uppdatera förteckningen över företag som betecknats som grindvakter och förteckningen över de centrala plattformstjänster för vilka grindvakterna måste uppfylla de skyldigheter som föreskrivs i artiklarna 5 och 6. Kommissionen ska offentliggöra en årlig rapport med resultaten av sin övervakningsverksamhet, inbegripet inverkan på företagsanvändare, särskilt små och medelstora företag och slutanvändare, och lägga fram den för Europaparlamentet och rådet.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) avstå från att kombinera personuppgifter från dessa centrala plattformstjänster med personuppgifter från andra tjänster som erbjuds av grindvakten eller med personuppgifter från tredjepartstjänster, och från att anmäla slutanvändare till andra tjänster som tillhandahålls av grindvakten för att kombinera personuppgifter, såvida inte slutanvändaren har presenterats med det specifika valet och gett sitt samtycke i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679,

a) avstå från att kombinera och samköra personuppgifter från dessa centrala plattformstjänster med personuppgifter från andra tjänster som tillhandahålls av grindvakten eller med personuppgifter från tredjepartstjänster, och från att anmäla slutanvändare till andra tjänster som tillhandahålls av grindvakten i syfte att kombinera personuppgifter, såvida inte det specifika valet presenterats för slutanvändaren på ett uttryckligt och tydligt sätt och denne gett sitt samtycke i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) göra det möjligt för företagsanvändare att tillhandahålla slutanvändare samma produkter eller tjänster via onlinebaserade förmedlingstjänster från tredje part till priser eller villkor som skiljer sig från dem som erbjuds via grindvakternas onlinebaserade förmedlingstjänster,

b) avstå från att tillämpa avtalsförpliktelser som hindrar företagsanvändare från att tillhandahålla slutanvändare samma produkter eller tjänster via onlinebaserade förmedlingstjänster från tredje part eller via sina egna direktkanaler för onlineförsäljning till priser eller villkor som skiljer sig från dem som erbjuds via grindvakternas onlinebaserade förmedlingstjänster,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) göra det möjligt för företagsanvändare att marknadsföra erbjudanden till slutanvändare som förvärvats via den centrala plattformstjänsten och att ingå avtal med dessa slutanvändare, oavsett om de för detta ändamål använder grindvaktens centrala plattformstjänster eller inte, och ge slutanvändare möjlighet att via grindvakternas centrala plattformstjänster få tillgång till och låta dem använda innehåll, abonnemang, funktioner eller andra produkter med hjälp av en företagsanvändares programvaruapplikation, om slutanvändarna har förvärvat dessa produkter från den berörda företagsanvändaren utan att använda grindvaktens centrala plattformstjänster,

c) göra det möjligt för företagsanvändare att informera om och marknadsföra erbjudanden, även med andra köpevillkor, till slutanvändare som förvärvats via den centrala plattformstjänsten eller via andra kanaler och att ingå avtal med dessa slutanvändare eller ta emot betalningar för tillhandahållna tjänster, oavsett om de för detta ändamål använder grindvaktens centrala plattformstjänster eller inte,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led ca (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) göra det möjligt för slutanvändare att via grindvakternas centrala plattformstjänster få åtkomst till och använda innehåll, abonnemang, funktioner eller andra element med hjälp av en företagsanvändares programvaruapplikation, även i de fall där slutanvändarna har förvärvat dessa element från den berörda företagsanvändaren utan att använda grindvaktens centrala plattformstjänster, såvida inte grindvakten kan visa att sådan åtkomst undergräver slutanvändarnas dataskydd eller it-säkerhet,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led d</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) avstå från att hindra eller begränsa företagsanvändare från att med relevanta offentliga myndigheter ta upp frågor som gäller metoder som används av grindvakter,

d) avstå från att direkt eller indirekt hindra företagsanvändare eller slutanvändare från att med relevanta offentliga myndigheter, däribland nationella domstolar, ta upp frågor som gäller metoder som används av grindvakter, eller begränsa deras möjligheter att göra detta,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led e</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) avstå från att kräva att företagsanvändare använder, tillhandahåller eller samverkar med grindvaktarens identifieringstjänst i samband med tjänster som företagsanvändarna tillhandahåller genom att använda grindvakternas centrala plattformstjänster,

e) avstå från att kräva att företagsanvändare använder, tillhandahåller eller samverkar med en identifieringstjänst eller någon annan kompletterande tjänst som grindvakten tillhandahåller i samband med tjänster som företagsanvändarna tillhandahåller genom att använda grindvaktens centrala plattformstjänster,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led f</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) avstå från att kräva att företagsanvändare eller slutanvändare abonnerar på eller registrerar sig för andra centrala plattformstjänster som identifierats i enlighet med artikel 3 eller som uppfyller tröskelvärdena i artikel 3.2 b som ett villkor för åtkomst till, anslutning till eller registrering hos någon av deras centrala plattformstjänster som identifierats i enlighet med den artikeln, och

f) inte kräva att företagsanvändare eller slutanvändare abonnerar på eller registrerar sig för andra centrala plattformstjänster som ett villkor för att de ska kunna använda, få åtkomst till, ansluta sig till eller registrera sig för någon av deras centrala plattformstjänster som identifierats i enlighet med den artikeln, och

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led g</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare till vilka den tillhandahåller annonseringstjänster, på deras begäran, information om det pris som annonsören och utgivaren betalar samt det belopp eller den ersättning som betalas till utgivaren, för utgivningen av en viss annons och för var och en av de relevanta annonseringstjänster som tillhandahålls av grindvakten.

g) ge annonsörer och utgivare – eller tredje parter som bemyndigats av annonsörerna eller utgivarna – till vilka den tillhandahåller digitala annonseringstjänster kostnadsfri, högkvalitativ, faktisk, kontinuerlig och realtidsbaserad tillgång till fullständig information om annonsportföljens synlighet och tillgänglighet, inbegripet

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led g – led i (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

i) prissättningsvillkoren för annonsörers och annonsförmedlares anbud,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led g – led ii (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ii) mekanismerna för fastställande av priser och systemen för beräkning av avgifter, inklusive kriterier som inte rör pris i auktionsprocessen,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led g – led iii (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iii) det pris och de avgifter som annonsören och utgivaren betalar, inklusive eventuella avdrag och tilläggsavgifter,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led g – led iv (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

iv) det belopp och den ersättning som betalas till utgivaren för publiceringen av en viss annons, och

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led g – led v (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

v) det belopp och den ersättning som betalas till utgivaren för var och en av de relevanta annonseringstjänster som tillhandahålls av grindvakten;

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led ga (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) avstå från att i konkurrens med företagsanvändare använda data som inte är allmänt tillgängliga och som genereras genom eller i samband med användningen av de relevanta centrala plattformstjänsterna eller kompletterande tjänster av dessa företagsanvändare, inbegripet dessa företagsanvändares slutanvändare, av dess centrala plattformstjänster eller kompletterande tjänster eller som tillhandahålls av dessa företagsanvändare av dess centrala plattformstjänster eller kompletterande tjänster eller av dessa företagsanvändares slutanvändare,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 5 – led gb (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gb) tillåta och göra det tekniskt möjligt för slutanvändare att när som helst avinstallera alla förinstallerade programvaruapplikationer på ett operativsystem som grindvakten tillhandahåller eller i praktiken kontrollerar lika enkelt som alla programvaruapplikationer som installerats av slutanvändarna, och att ändra standardinställningarna för ett operativsystem som dirigerar eller styr slutanvändare till tjänster eller produkter som tillhandahålls av grindvakten, utan att det påverkar möjligheten för en grindvakt att begränsa sådan avinstallering med avseende på programvaruapplikationer som är nödvändiga för operativsystemets eller enhetens funktion och som inte tekniskt kan erbjudas fristående av tredje parter,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led a</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) avstå från att i konkurrens med företagsanvändare använda data som inte är allmänt tillgängliga och som genereras genom verksamhet som bedrivs av dessa företagsanvändare, inbegripet dessa företagsanvändares slutanvändare, av dess centrala plattformstjänster eller som tillhandahålls av dessa företagsanvändare av dess centrala plattformstjänster eller av dessa företagsanvändares slutanvändare,

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led aa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) avstå från att för egna kommersiella ändamål och placering av tredjepartsreklam på sina egna tjänster kombinera personuppgifter i syfte att tillhandahålla riktad eller individuellt riktad reklam, utom om en slutanvändare som inte är underårig har gett ett tydligt, uttryckligt, förnyat och informerat samtycke till grindvakten i enlighet med det förfarande som fastställs i förordning (EU) 2016/679,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led b</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) göra det möjligt för slutanvändare att avinstallera alla eventuella förinstallerade programvaruapplikationer i sin centrala plattformstjänst utan att det påverkar möjligheten för en grindvakt att begränsa sådan avinstallering med avseende på programvaruapplikationer som är nödvändiga för operativsystemets eller enhetens funktion och som inte tekniskt kan erbjudas fristående av tredje parter,

utgår

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led c</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) möjliggöra installation och effektiv användning av tredje parts programvaruapplikationer eller programvarulager som använder, eller är interoperabla med, den grindvaktens operativsystem och gör det möjligt att komma åt dessa programvaruapplikationer eller programvarulager på annat sätt än genom den grindvaktens centrala plattformstjänster; grindvakten ska inte hindras från att vidta proportionella åtgärder för att säkerställa att tredje parts programvaruapplikationer eller programvarulager inte äventyrar integriteten hos den hårdvara eller det operativsystem som tillhandahålls av grindvakten,

c) tillåta och tekniskt möjliggöra installation och faktisk användning av tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker som använder, eller är interoperabla med, den grindvaktens operativsystem och gör det möjligt att komma åt dessa programvaruapplikationer eller programvarubutiker på annat sätt än genom den grindvaktens relevanta centrala plattformstjänster; grindvakten ska vid behov be slutanvändarna att bestämma om de vill göra den nedladdade programvaruapplikationen eller programvarubutiken till sin standardinställning eller inte; grindvakten ska inte hindras från att vidta åtgärder som är både nödvändiga och proportionella för att säkerställa att tredje parts programvaruapplikationer eller programvarubutiker inte äventyrar integriteten hos den maskinvara eller det operativsystem som tillhandahålls av grindvakten eller undergräver slutanvändarnas dataskydd eller it-säkerhet, förutsatt att sådana nödvändiga och proportionella åtgärder vederbörligen motiveras av grindvakten,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led d</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) avstå från att behandla tjänster och produkter som erbjuds av grindvakten själv eller av någon tredje part som tillhör samma företag förmånligare än liknande tjänster eller produkter från tredje part och tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande villkor för denna rangordning,

d) inte, i samband med rangordning eller andra sammanhang, behandla tjänster och produkter som erbjuds av grindvakten själv eller av någon tredje part som tillhör samma företag förmånligare än liknande tjänster eller produkter från tredje part och tillämpa transparenta, rättvisa och icke-diskriminerande villkor för sådana tjänster eller produkter från tredje part,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led e</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) avstå från att tekniskt begränsa slutanvändarnas möjlighet att byta mellan och abonnera på olika programvaruapplikationer och tjänster som ska nås med hjälp av grindvaktens operativsystem, även när det gäller slutanvändarnas val av internetleverantör,

e) inte, tekniskt eller på annat sätt, begränsa slutanvändarnas möjlighet att byta mellan och abonnera på olika programvaruapplikationer och tjänster, även när det gäller slutanvändarnas val av internetleverantör,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1– led ea (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) avstå från metoder som hindrar slutanvändaren från att avregistrera sig från en central plattformstjänst,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>126</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led f</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) ge företagsanvändare och leverantörer av stödtjänster tillgång till och interoperabilitet med samma operativsystem eller hårdvaru- eller programvarufunktioner som är tillgängliga eller används när grindvakten tillhandahåller stödtjänster,

f) ge företagsanvändare, tjänsteleverantörer och leverantörer av maskinvara kostnadsfri tillgång till och interoperabilitet med samma maskinvaru- och programvarufunktioner som nås eller kontrolleras via ett operativsystem, förutsatt att operativsystemet är identifierat i enlighet med artikel 3.7, och som är tillgängliga för tjänster eller maskinvara som tillhandahålls av grindvakten; leverantörer av kompletterande tjänster ska vidare ges tillgång till och interoperabilitet med samma operativsystem eller maskinvaru- eller programvarufunktioner, oavsett om dessa programvarufunktioner ingår i ett operativsystem, som är tillgängliga för kompletterande tjänster som tillhandahålls av en grindvakt; grindvakten ska inte hindras från att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att interoperabiliteten inte äventyrar integriteten hos operativsystem, maskinvara eller programvarufunktioner som tillhandahålls av grindvakten eller undergräver slutanvändarnas dataskydd eller it-säkerhet, förutsatt att sådana nödvändiga åtgärder vederbörligen motiveras av grindvakten,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>127</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) tillåta alla leverantörer av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster att på begäran och kostnadsfritt bedriva samtrafik med grindvakternas nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster enligt definitionen i artikel 3.7; samtrafik ska tillhandahållas på objektivt sett samma villkor och av samma kvalitet som grindvakten, dess dotterbolag eller dess partner har tillgång till eller använder, så att en funktionell interaktion med dessa tjänster möjliggörs, samtidigt som en hög nivå av säkerhet och skydd av personuppgifter garanteras,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>128</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – stycke 1 – led fb (nytt)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb) tillåta alla leverantörer av tjänster för sociala nätverk att på begäran och kostnadsfritt bedriva samtrafik med grindvakternas tjänster för sociala nätverk enligt definitionen i artikel 3.7; samtrafik ska tillhandahållas på objektivt sett samma villkor och av samma kvalitet som grindvakten, dess dotterbolag eller dess partner har tillgång till eller använder, så att en funktionell interaktion med dessa tjänster möjliggörs, samtidigt som en hög nivå av säkerhet och skydd av personuppgifter garanteras; genomförandet av denna skyldighet ska omfattas av kommissionens specificering enligt artikel 10.2 b,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led g</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) ge annonsörer och utgivare, på deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till grindvaktens resultatmätningsverktyg och den information som krävs för att annonsörer och utgivare ska kunna göra en egen, oberoende kontroll av annonsdatabasen,

g) ge annonsörer och utgivare, och tredje parter som bemyndigats av annonsörer och utgivare, på deras begäran och kostnadsfritt, tillgång till grindvaktens prestandamätningsverktyg och den information som krävs för att annonsörer och utgivare ska kunna göra en egen, oberoende kontroll av annonsdatabasen, inbegripet aggregerade och icke-aggregerade data och prestandadata på ett sätt som gör det möjligt för annonsörerna och utgivarna att använda sina egna verifierings- och mätningsverktyg för att bedöma prestandan hos de centrala tjänster som grindvakterna tillhandahåller,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led h</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) tillhandahålla effektiv portabilitet för data som genereras genom en företagsanvändares eller slutanvändares verksamhet och ska i synnerhet tillhandahålla verktyg för slutanvändare för att underlätta utövandet av dataportabilitet, i enlighet med förordning (EU) 2016/679, bland annat genom tillhandahållande av kontinuerlig åtkomst i realtid,

h) tillhandahålla slutanvändare eller tredje parter som bemyndigats av en slutanvändare, på deras begäran och kostnadsfritt, faktisk portabilitet för data som tillhandahållits av slutanvändaren eller genererats genom deras verksamhet i samband med användningen på de relevanta centrala plattformstjänsterna, bland annat genom att kostnadsfritt tillhandahålla verktyg för att underlätta det faktiska utövandet av sådan dataportabilitet, i enlighet med förordning (EU) 2016/679, och genom att tillhandahålla kontinuerlig åtkomst i realtid,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led i</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) kostnadsfritt ge företagsanvändare, eller tredje parter som auktoriserats av en företagsanvändare, effektiv, högkvalitativ, kontinuerlig tillgång i realtid och användning av aggregerade eller icke-aggregerade data, som tillhandahålls eller genereras i samband med användningen av de relevanta centrala plattformstjänsterna av dessa företagsanvändare och de slutanvändare som tar i anspråk i de produkter eller tjänster som dessa företagsanvändare tillhandahåller; när det gäller personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och användning endast om det har ett direkt samband med slutanvändarens användning av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av den berörda företagsanvändaren genom den relevanta centrala plattformstjänsten, och när slutanvändaren väljer att delta med samtycke i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679,

i) erbjuda företagsanvändare, eller tredje parter som bemyndigats av en företagsanvändare, på deras begäran och kostnadsfritt, kontinuerlig och realtidsbaserad tillgång och användning av aggregerade och icke-aggregerade data som tillhandahålls eller genereras i samband med att dessa företagsanvändare, och de slutanvändare som tar de produkter eller tjänster som dessa företagsanvändare tillhandahåller i anspråk, använder de relevanta centrala plattformstjänster eller kompletterande tjänster som tillhandahålls av grindvakten; detta ska på företagsanvändarens begäran inkludera möjligheten att, och de verktyg som behövs för att, få åtkomst till och analysera data på plats utan en överföring från grindvakten; när det gäller personuppgifter, tillhandahålla åtkomst och användning endast om det har ett direkt samband med slutanvändarens användning av de produkter eller tjänster som tillhandahålls av den berörda företagsanvändaren genom den relevanta centrala plattformstjänsten, och när slutanvändaren väljer att delta med samtycke i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679,

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 1 – led k</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

k) tillämpa rättvisa och icke-diskriminerande allmänna villkor för företagsanvändares tillträde till sitt programvarulager som betecknats i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

k) tillämpa transparenta, rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande allmänna villkor för tillgång, liksom villkor som inte är mindre förmånliga än de villkor som gäller för deras egna tjänster, för företagsanvändare till sina centrala plattformstjänster som betecknats i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 6 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6 – punkt 2

Artikel 5 – punkt 2

2. Vid tillämpning av punkt 1 a ska data som inte är allmänt tillgängliga omfatta alla aggregerade och icke-aggregerade data som tagits fram av företagsanvändare och som kan härledas från eller samlas in genom företagsanvändares eller deras kunders kommersiella verksamhet på grindvakternas centrala plattformstjänst.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ga ska data som inte är allmänt tillgängliga omfatta alla aggregerade och icke-aggregerade data som tagits fram av företagsanvändare och som kan härledas från eller samlas in genom företagsanvändares eller deras kunders kommersiella verksamhet på grindvaktens centrala plattformstjänst eller kompletterande tjänster.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De åtgärder som vidtas av grindvakten för att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6 fullgörs ska vara effektiva när det gäller att uppnå målet med den berörda skyldigheten. Grindvakten ska se till att dessa åtgärder genomförs i enlighet med förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG och med lagstiftningen om cybersäkerhet, konsumentskydd och produktsäkerhet.

1. Grindvakten ska vidta verkningsfulla åtgärder för att säkerställa sitt fullgörande av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6 och ska på anmodan bevisa detta fullgörande. Grindvakten ska se till att de åtgärder som den genomför överensstämmer med förordning (EU) 2016/679, direktiv 2002/58/EG och lagstiftningen om cybersäkerhet, konsumentskydd och produktsäkerhet samt tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning i enlighet med direktiv 2019/882.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>135</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 1a (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Inom sex månader efter att ha betecknats som grindvakt, och i enlighet med artikel 3.8, ska grindvakten förse kommissionen med en rapport som i detalj och på ett transparent sätt beskriver de åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i artiklarna 5 och 6. Denna rapport ska uppdateras minst en gång om året.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>136</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 1b (ny)</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Tillsammans med den rapport som avses i punkt 1a och inom samma tidsram ska grindvakten förse kommissionen med en icke-konfidentiell sammanfattning av sin rapport, som ska offentliggöras av kommissionen utan dröjsmål. Den icke-konfidentiella sammanfattningen ska uppdateras minst en gång om året enligt den detaljerade rapporten.

 

För att fullgöra de skyldigheter som fastställs i artikel 6, och om grindvakten hyser rimliga tvivel angående den eller de lämpliga metoderna för efterlevnad, får grindvakten begära att kommissionen inleder ett förfarande för att ta emot och behandla begäranden om förtydligande och därefter ytterligare specificera relevanta åtgärder som grindvakten ska vidta för att på ett faktiskt och proportionerligt sätt fullgöra dessa skyldigheter. Ytterligare specificering av de skyldigheter som fastställs i artikel 6 ska begränsas till frågor som rör säkerställandet av ett faktiskt och proportionerligt fullgörande av skyldigheterna. När kommissionen gör detta kan den besluta att rådgöra med tredje parter vars åsikter den betraktar som nödvändiga i förhållande till de åtgärder som grindvakten förväntas genomföra. Förfarandets varaktighet får inte överskrida den period som anges i artikel 3.8, med möjlighet till en förlängning på två månader, efter kommissionens gottfinnande, om dialogprocessen inte har slutförts före utgången av den perioden.

 

Kommissionen ska ha rätt att efter eget skön besluta om den ska inleda ett sådant förfarande, med vederbörlig hänsyn till principerna om likabehandling, proportionalitet och ett korrekt rättsförfarande. Om kommissionen beslutar att inte inleda ett sådant förfarande ska den lämna en skriftlig motivering till den berörda grindvakten. I slutet av detta förfarande får kommissionen också genom ett beslut specificera de åtgärder som den berörda grindvakten måste vidta till följd av slutförandet av detta förfarande enligt punkt 1b.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>137</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om kommissionen konstaterar att de åtgärder som grindvakten avser att genomföra enligt punkt 1, eller har genomfört, inte säkerställer ett effektivt fullgörande av de relevanta skyldigheterna enligt artikel 6, får den genom beslut ange vilka åtgärder den berörda grindvakten ska vidta. Kommissionen ska anta ett sådant beslut inom sex månader från det att förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

2. Om kommissionen konstaterar att de åtgärder som grindvakten avser att genomföra enligt punkt 1, eller har genomfört, inte säkerställer ett effektivt fullgörande av de relevanta skyldigheterna enligt artikel 6, får den genom beslut ange vilka åtgärder den berörda grindvakten måste vidta. Kommissionen ska anta ett sådant beslut så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att förfarandet enligt artikel 18 har inletts.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 4</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I syfte att anta det beslut som avses i punkt 2 ska kommissionen meddela sina preliminära resultat inom tre månader från det att förfarandet inleddes. I de preliminära resultaten ska kommissionen förklara vilka åtgärder den överväger att vidta eller anser att den berörda leverantören av centrala plattformstjänster bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt vidta åtgärder med anledning av de preliminära resultaten.

4. I syfte att anta det beslut som avses i punkt 2 ska kommissionen meddela sina preliminära resultat och offentliggöra en kortfattad sammanfattning så snart som möjligt, dock senast två månader efter det att förfarandet inleddes. I de preliminära resultaten ska kommissionen förklara vilka åtgärder som den överväger att vidta eller som den anser att den berörda leverantören av centrala plattformstjänster bör vidta för att på ett verkningsfullt sätt vidta åtgärder med anledning av de preliminära resultaten. Kommissionen kan besluta att uppmana berörda tredje parter att inkomma med synpunkter inom en tidsfrist som den fastställer i sitt offentliggörande. Vid offentliggörandet ska kommissionen ta vederbörlig hänsyn till företagens berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 7 – punkt 7</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. En grindvakt får begära att ett förfarande inleds enligt artikel 18 för att kommissionen ska kunna avgöra om de åtgärder som grindvakten avser att genomföra eller har genomfört enligt artikel 6 är effektiva när det gäller att uppnå syftet med den relevanta skyldigheten under de specifika omständigheter som råder. En grindvakt får med sin begäran lämna en motiverad skrivelse för att särskilt förklara varför de åtgärder som den avser att genomföra eller har genomfört är effektiva när det gäller att uppnå syftet med den aktuella skyldigheten under de specifika omständigheter som råder.

7. En grindvakt får, inom den tidsfrist för genomförande som anges i artikel 3.8, begära att ett förfarande inleds enligt artikel 18 för att kommissionen ska kunna avgöra om de åtgärder som grindvakten avser att genomföra eller har genomfört enligt artikel 6 har effekt när det gäller att uppnå syftet med den aktuella skyldigheten under de specifika omständigheter som råder. I sin begäran ska grindvakten lämna ett motiverat yttrande för att förklara i synnerhet varför de åtgärder som den avser att genomföra eller har genomfört har effekt när det gäller att uppnå syftet med den aktuella skyldigheten under de specifika omständigheter som råder. Kommissionen ska anta sitt beslut inom sex månader efter det att förfarandet enligt artikel 18 inleddes.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>140</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 1</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen får, på motiverad begäran av grindvakten, undantagsvis tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en särskild skyldighet som fastställs i artiklarna 5 och 6 för en central plattformstjänst genom ett beslut som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4, om grindvakten visar att fullgörandet av denna särskilda skyldighet, på grund av exceptionella omständigheter som ligger utanför grindvaktens kontroll, skulle äventyra den ekonomiska lönsamheten för grindvaktens verksamhet i unionen, och endast i den utsträckning som krävs för att hantera detta hot mot lönsamheten. Kommissionen ska sträva efter att anta beslutet om ett tillfälligt upphävande utan dröjsmål och senast tre månader efter mottagandet av en fullständig motiverad begäran.

1. Kommissionen får, på motiverad begäran av grindvakten, undantagsvis tillfälligt upphäva, helt eller delvis, en särskild skyldighet som fastställs i artiklarna 5 och 6 för en central plattformstjänst genom ett beslut som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 32.4, om grindvakten visar att fullgörandet av denna särskilda skyldighet, på grund av exceptionella omständigheter som ligger utanför grindvaktens kontroll, skulle äventyra den ekonomiska lönsamheten för grindvaktens verksamhet i unionen, och endast i den utsträckning som krävs för att hantera detta hot mot lönsamheten. Kommissionen ska sträva efter att anta beslutet om ett tillfälligt upphävande utan dröjsmål, dock senast tre månader efter mottagandet av en fullständig motiverad begäran. Beslutet om ett tillfälligt upphävande ska åtföljas av en motivering i vilken skälen till det tillfälliga upphävandet förklaras.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>141</NumAm>

 

<DocAmend>Förslag till förordning</DocAmend>

<Article>Artikel 8 – punkt 2</Article>

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det tillfälliga upphävandet beviljas i enlighet med punkt 1 ska kommissionen se över sitt beslut om tillfälligt upphävande varje år. Efter en sådan översyn ska kommissionen antingen häva det tillfälliga upphävandet eller besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är uppfyllda.

2. Om tillfälligt upphävande beviljas i enlighet med punkt 1 ska kommissionen se över sitt beslut om tillfälligt upphävande varje år. Efter en sådan översyn ska kommissionen antingen helt eller delvis häva det tillfälliga upphävandet eller besluta att villkoren i punkt 1 fortfarande är uppfyllda.

</Amend>

<Amend>Ändringsförslag  <NumAm>142</NumAm>

 

<DocAmend>