Pranešimas - A9-0337/2021Pranešimas
A9-0337/2021

ANTRASIS PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

6.12.2021 - (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD)) - ***I

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėjas: Daniel Caspary
Nuomonės referentas (*):
Ivan Štefanec, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis


Procedūra : 2012/0060(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0337/2021

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

(COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012)0124) ir iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2016)0034),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0018-0018-2016),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 60 straipsnius,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0454/0454/2013),

 atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 16 d. Pirmininkų sueigos sprendimą dėl nebaigtų 8-osios Parlamento kadencijos darbų,

 atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto laišką,

 atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0337/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Reglamento pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl trečiųjų šalių ūkio subjektų, prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) persvarstytoje keliašalėje PPO sutartyje dėl viešųjų pirkimų numatomos tik ribotos galimybės Sąjungos bendrovėms patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas, be to, ši sutartis taikoma tik nedideliam skaičiui PPO narių, kurios yra tos sutarties šalys. Persvarstytą Sutartį dėl viešųjų pirkimų Sąjunga sudarė 2013 m. gruodžio mėn.;

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) PPO ir dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos principo;

(6) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) keliašalėje PPO sutartyje dėl viešųjų pirkimų ir ES prekybos susitarimuose, kuriuose pateikiamos nuostatos dėl viešųjų pirkimų, numatoma, kad Sąjungos ūkio subjektai patenka tik į trečiųjų šalių, kurios yra šių susitarimų šalys, viešųjų pirkimų rinkas;

 

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) jeigu atitinkama šalis yra PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis arba yra su ES sudariusi prekybos susitarimą, kuriame yra nuostatų dėl viešųjų pirkimų, Komisija turėtų laikytis tame susitarime nustatytos konsultacijų tvarkos ir (arba) ginčų sprendimo procedūrų, jei ribojamieji veiksmai susiję su viešaisiais pirkimais, kuriems taikomi Sąjungos atžvilgiu atitinkamos šalies prisiimti įsileidimo į rinką įsipareigojimai;

(7) jeigu trečioji šalis yra PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų šalis arba yra su ES sudariusi prekybos susitarimą, kuriame yra nuostatų dėl viešųjų pirkimų, Komisija laikosi tuose susitarimuose nustatytos konsultacijų mechanizmų ir ginčų sprendimo tvarkos, jei ribojamieji veiksmai susiję su viešaisiais pirkimais, kuriems taikomi tos trečiosios šalies Sąjungos atžvilgiu prisiimti įsileidimo į rinką įsipareigojimai;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria savo viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas tarptautinei konkurencijai ar neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol. Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria su viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. Dėl tų viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų netenkama daug prekybos galimybių;

(8) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES16 yra vos kelios nuostatos dėl Sąjungos viešųjų pirkimų politikos išorės matmens, t. y. 85 ir 86 straipsniai. Tų nuostatų taikymo sritis ribota, todėl jas reikėtų pakeisti;

Išbraukta.

_________________

 

16 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

 

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 654/201417 nustatytos taisyklės ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Sąjungos teisės pagal Sąjungos sudarytus tarptautinius prekybos susitarimus. Prekių ir paslaugų, kurioms tokie tarptautiniai susitarimai netaikomi, traktavimo taisyklių ir procedūrų nėra nustatyta;

(10) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 654/20144 nustatytos taisyklės ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Sąjungos teisės pagal Sąjungos sudarytus tarptautinius prekybos susitarimus. Ūkio subjektų, prekių ir paslaugų, kurioms tokie tarptautiniai susitarimai netaikomi, tokių traktavimo taisyklių ir procedūrų nėra nustatyta;

_________________

_________________

172014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą (OL L 189, 2014 6 27, p. 50).

4 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą (OL L 189, 2014 6 27, p. 50).

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių ūkio subjektams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, tarptautiniai įsileidimo į rinką įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų taikymas;

(11) tarptautiniais įsileidimo į rinką įsipareigojimais, kuriuos viešųjų pirkimų ir koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų šalių atžvilgiu, reikalaujama, inter alia, vienodo požiūrio į tų šalių ūkio subjektus. Taigi pagal šį reglamentą priimtos priemonės gali būti taikomos tik ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms iš šalių, kurios nėra keliašalės PPO sutarties dėl viešųjų pirkimų, arba dvišalių ar daugiašalių prekybos susitarimų su Sąjunga, kuriuose pateikiami įsipareigojimai, susiję su patekimu į viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, šalys, arba iš šalių, kurios yra tokių susitarimų šalys, tačiau tik dėl prekių, paslaugų ar koncesijų, kurioms šie susitarimai netaikomi, pirkimo procedūrų. Nepriklausomai nuo to, kaip taikomos šiame reglamente priimtos priemonės ir pagal 2019 m. liepos 24 d. Europos Komisijos komunikatą „Prekes siūlančių trečiųjų šalių subjektų dalyvavimo ES viešųjų pirkimų rinkos konkursuose gairės“1a ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES, trečiųjų šalių ūkio subjektams, kurie nėra sudarę jokio susitarimo, kuriame būtų numatyta galimybė patekti į ES viešųjų pirkimų rinką, arba kurių prekėms, paslaugoms ar darbams toks susitarimas netaikomas, nėra užtikrinamas dalyvavimas viešųjų pirkimų procedūrose ir jie gali būti neįtraukti;

 

_________________

 

1a C(2019) 5494 final

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Siekiant pagerinti Sąjungos ūkio subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios saugomos ribojamosiomis ir diskriminacinėmis viešųjų pirkimų priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti vienodas konkurencijos sąlygas vidaus rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės aktuose nustatytomis nelengvatinėmis kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

(12) norint veiksmingai taikyti kurią nors iš pagal šį reglamentą priimtų priemonių, siekiant pagerinti Sąjungos ūkio subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, reikia aiškaus ūkio subjektų, prekių ir paslaugų kilmės taisyklių rinkinio;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) prekės kilmė turėtų būti nustatoma pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/925 22–26 straipsnius;

(13) prekės kilmė turėtų būti nustatoma pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/20135 59–62 straipsnius;

_____________________

_____________________

51992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 9, p. 1).

5 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) paslaugos kilmė turėtų būti nustatoma remiantis fizinio ar juridinio asmens kilme;

(14) paslaugos kilmė turėtų būti nustatoma remiantis fizinio ar juridinio asmens kilme. Juridinio asmens kilmė turėtų būti šalis, kurioje juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip įsteigtas pagal tos šalies įstatymus ir kurios teritorijoje vykdo didelę verslo dalį. Didelės verslo dalies kriterijus neturėtų leisti apeiti bet kurios pagal šį reglamentą patvirtintos priemonės, sukuriant pašto dėžutės funkcijas atliekančias įmones. Sąvoka „didelė verslo dalis“ yra sąvoka vartojama PPO Bendrajame susitarime dėl prekybos paslaugomis. Sąjungos teisėje ji prilygsta sąvokai „veiksmingas ir nuolatinis ryšys su ekonomika“ ir yra glaudžiai susijusi su įsisteigimo teise, nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 straipsnyje. Komisija reguliariai skelbia gaires, pagrįstas teismų praktika, susijusia su teise įsteigti, ir, inter alia, nagrinėja veiksmingo arba stabilaus ir nuolatinio ryšio su ekonomika sąvoką. Direktyvos 2014/25/ES 86 straipsnyje taip pat nurodoma sąvoka „tiesioginis ir veiksmingas ryšys su ekonomika“, kuri yra lygiavertė sąvokai „didelė verslo dalis“;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos politikos tikslą remti besivystančių šalių ekonomikos augimą ir jų integraciją į pasaulinę vertės grandinę, kurio siekdama Sąjunga nustatė bendrąją lengvatų sistemą, kaip išdėstyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 978/20126, šis reglamentas turėtų būti netaikomas pasiūlymams, kurių daugiau kaip 50 proc. visos vertės sudaro prekės ir paslaugos, kurių kilmės šalis pagal Sąjungos nelengvatines kilmės taisykles yra mažiausiai išsivysčiusi šalis, kuriai taikoma tvarka „Viskas, išskyrus ginklus“, arba besivystanti šalis, laikoma pažeidžiama dėl diversifikacijos stokos ir nepakankamos integracijos į tarptautinę prekybos sistemą, kaip apibrėžta atitinkamai Reglamento (ES) Nr. 978/2012 IV ir VII prieduose;

Išbraukta.

_______________________

 

6 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1).

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines įmones, šis reglamentas taip pat turėtų būti netaikomas pasiūlymams, pateiktiems MVĮ, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir kurių vykdomo verslo didelė dalis yra tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos valstybės narės ekonomika;

Išbraukta.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje taikomos ribojamosios ir (arba) diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės ar veiksmai, Komisija turėtų išnagrinėti, kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir koncesijų įstatymais užtikrinamas skaidrumas pagal tarptautinius viešųjų pirkimų srities standartus ir ar neleidžiama diskriminuoti Sąjungos prekių, paslaugų ir ūkio subjektų. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek atskiros perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai veikia ar ima veikti diskriminuodami Sąjungos prekes, paslaugas ir ūkio subjektus;

(17) vertindama, ar trečiojoje šalyje taikomos konkrečios priemonės ar veiksmai, dėl kurių gali sutrikti Sąjungos prekių, paslaugų ar ūkio subjektų patekimas į viešųjų pirkimų ar koncesijų rinkas, Komisija turėtų išnagrinėti, kiek atitinkamos šalies viešųjų pirkimų ir koncesijų įstatymais, taisyklėmis ar kitomis priemonėmis užtikrinamas skaidrumas pagal tarptautinius standartus ir ar nėra taikoma rimtų ir pasikartojančių ribojimų Sąjungos prekėms, paslaugoms ar ūkio subjektams. Ji taip pat turėtų išnagrinėti, kiek atskiros perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai veikia ar ima veikti ribodami Sąjungos prekes, paslaugas ar ūkio subjektus;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė savo iniciatyva arba suinteresuotosioms šalims ar valstybei narei paprašius bet kuriuo metu pradėti tyrimą dėl trečiosios šalies galimai priimtų ar toliau taikomų ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų. Tokios tyrimo procedūros turėtų vykti nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė bet kuriuo metu pradėti skaidrų tyrimą dėl trečiosios šalies galimai priimtų ar toliau taikomų ribojamųjų ar diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, jei ji mano, kad toks tyrimas būtų vykdomas Sąjungos intereso labui;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) sprendimas, ar dėl Sąjungos interesų reikia imtis veiksmų, turi būti grindžiamas visų įvairių interesų visumos vertinimu, įskaitant Sąjungos pramonės, naudotojų, vartotojų, darbuotojų ir socialinių partnerių interesus. Komisija turėtų įvertinti tyrimo pradėjimo ar nepradėjimo pasekmes, palyginti su tyrimo poveikiu, bei galimas priemones, kurios galėtų būti patvirtintos pagal šį reglamentą, atsižvelgiant į platesnius Sąjungos interesus. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti bendram tikslui užtikrinti abipusiškumą atveriant trečiųjų šalių rinkas ir gerinant Sąjungos ūkio subjektų patekimo į rinką galimybes, atitinkamai atsižvelgiant į tai, kad ES viešųjų pirkimų rinkoje yra konkurso dalyvių iš trečiųjų šalių. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tikslą apriboti bet kokią nereikalingą perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų bei ūkio subjektų administracinę naštą. Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti sektoriams, kurie laikomi strateginiais ES viešųjų pirkimų srityje;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b) atsižvelgiant į bendrą Sąjungos politikos tikslą remti mažiausiai išsivysčiusių šalių, mažų ir mažesnių vidutinių pajamų šalių ekonomikos augimą ir jų integraciją į pasaulines vertės grandines, Sąjunga nebūtų suinteresuota pradėti tyrimą prieš tokias šalis pagal šį reglamentą, nebent yra pagrįstų bet kokių priimtų TVPP priemonių apėjimo požymių. Todėl šis reglamentas nėra skirtas taikyti mažiausiai išsivysčiusioms šalims, kurios naudojasi priemone „Viskas, išskyrus ginklus“, besivystančioms šalims, kurios laikomos pažeidžiamomis dėl diversifikacijos stokos ir nepakankamos integracijos į tarptautinę prekybos sistemą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 978/2012, taip pat šalims, kurioms taikoma tame reglamente nurodyta bendroji priemonė, išskyrus atvejus, kai tokių šalių ekonomika laikoma konkurencinga atitinkamuose sektoriuose;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  jei ribojamosios ir (arba) diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės ar veiksmo faktas trečiojoje šalyje patvirtinamas, Komisija turėtų pakviesti atitinkamą šalį pradėti konsultacijas siekdama Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms pagerinti dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose galimybes toje šalyje;

(20) atlikdama tyrimą, Komisija turėtų pakviesti atitinkamą trečiąją šalį pradėti konsultacijas siekdama panaikinti ir ištaisyti bet kokias ribojamąsias priemones ar praktiką ir veiksmingai Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms pagerinti dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose bei koncesijų rinkose galimybes toje šalyje;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų galimybių viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija turėtų turėti galimybę prireikus priimti kainos koregavimo priemonę, taikytiną pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos įtraukta tos šalies kilmės prekių ir paslaugų;

 

(22) jei tyrimu patvirtinama, kad esama ribojamųjų priemonių ar praktikos ir kad konsultacijos su atitinkama šalimi per pagrįstą laiką nesuteikia pakankamų taisomųjų veiksmų, dėl kurių pašalinamas didelis ir pasikartojantis Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų prieigos galimybių sumažėjimas, arba jei atitinkama trečioji šalis atsisako dalyvauti konsultacijose, Komisija turėtų turėti galimybę pagal šį reglamentą priimti priemones (TVPP priemonės) – rezultato koregavimą, arba pašalinti pasiūlymą iš konkurso;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) tokios priemonės turėtų būti taikomos tik vertinant pasiūlymus, į kuriuos įtraukta atitinkamos šalies kilmės prekių ar ir paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių apėjimo, gali prireikti priemones taikyti tam tikriems užsieniečių kontroliuojamiems ar jiems priklausantiems juridiniams asmenims, kurių didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos valstybės narės ekonomika, nors jie ir įsisteigę Europos Sąjungoje. Atitinkamos priemonės neturėtų būti neproporcingos viešųjų pirkimų ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos taikomos;

(23) rezultato koregavimo priemonė turėtų būti taikoma tik vertinant pasiūlymus, kuriuos pateikė atitinkamos šalies kilmės ūkio subjektai. Ji neturėtų daryti poveikio kainai, mokėtinai pagal sutartį, kuri turi būti sudaryta su konkurso laimėtoju;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) TVPP priemonės turėtų būti taikomos pirkimo procedūroms, kurioms taikomas šis reglamentas, įskaitant pagrindų susitarimus ir dinamiškas pirkimo sistemas. TVPP priemonės taip pat turėtų būti taikomos konkrečioms sutartims, skirtoms pagal dinaminę pirkimo sistemą, kai toms dinamiškoms pirkimo sistemoms buvo taikoma TVPP priemonė. Tačiau jos neturėtų būti taikomos tokioms sutartims, kurių vertė mažesnė už tam tikrą ribą, siekiant sumažinti bendrą perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų administracinę naštą. Siekiant išvengti galimo dvigubo TVPP priemonių taikymo, tokios priemonės neturėtų būti taikomos sutartims, skirtoms pagal preliminarųjį susitarimą, kai TVPP priemonės jau buvo taikytos to bendrojo susitarimo sudarymo etapu;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b) atsižvelgdama į bendrą Sąjungos politikos tikslą remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), Komisija ir perkančiosios organizacijos bei perkantieji subjektai turėtų tinkamai apsvarstyti šio reglamento poveikį, kad būtų išvengta per didelio krūvio MVĮ. Siekdama užtikrinti šio reglamento veiksmingumą ir jo įgyvendinimo nuoseklumą, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų pateikti geriausios praktikos, padėsiančios pasiekti šį tikslą, gaires;

 

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

23 c konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23c) siekiant išvengti galimo TVPP priemonės apėjimo, konkurso laimėtojams turėtų būti nustatyti papildomi sutartiniai įpareigojimai. Tie įpareigojimai turėtų būti taikomi tik viešųjų pirkimų procedūroms, kurioms taikoma TVPP priemonė, taip pat sutartims, skirtoms remiantis preliminariu susitarimu, kai tokios sutartys yra lygios tam tikrai ribai arba viršija ją ir kai tam pagrindų susitarimui buvo taikoma TVPP priemonė;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės neturėtų daryti neigiamo poveikio vykdomoms prekybos deryboms su atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija gali derybų metu sustabdyti priemonių taikymą;

Išbraukta.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) kad perkančiosioms organizacijoms ar perkantiesiems subjektams taikyti kainos koregavimo priemonę būtų paprasčiau, turėtų būti daroma prielaida, kad priemonė taikoma visiems trečiosios šalies, kuriai taikomos priemonės ir su kuria nėra susitarimo dėl viešųjų pirkimų, kilmės ūkio subjektams, nebent jie gali įrodyti, kad atitinkamos trečiosios šalies kilmės prekės ar paslaugos sudaro mažiau kaip 50 proc. visos jų pasiūlymo vertės;

Išbraukta.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) valstybės narės geriausiai gali nustatyti perkančiąsias organizacijas ar perkančiuosius subjektus, kurie turėtų taikyti kainos koregavimo priemonę, arba tokių perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo lygmens veiksmų ir tenkanti našta valstybėms narėms būtų paskirstoma sąžiningai, Komisija turėtų priimti galutinį sprendimą, remdamasi kiekvienos valstybės narės pateiktu sąrašu. Prireikus Komisija gali sąrašą sudaryti savo iniciatyva;

Išbraukta.

 

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  būtina, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, kai nėra perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimus atitinkančių Sąjungos ir (arba) reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, kuriomis būtų patenkinti būtiniausi visuomenės poreikiai, pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės saugumo sričių, arba taikant priemonę neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar sąnaudos, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams turėtų būti suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo priemonių, kuriomis ribojamas nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką;

(27) būtina, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų konkurencingai įkainotos. Todėl perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turėtų turėti galimybę išimties tvarka netaikyti TVPP priemonių, kuriomis ribojamas nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką, jeigu nėra perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimus atitinkančių Sąjungos ir (arba) reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų arba kai tokie veiksmai susiję su būtiniausių viešosios politikos poreikių, pvz., susijusių su visuomenės sveikata ar aplinkos apsauga. Norint taikyti šias išimtis, reikia gauti Komisijos pritarimą. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turėtų laiku ir išsamiai informuoti Komisiją, kad būtų galima tinkamai stebėti šio reglamento įgyvendinimą;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) jei perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai netinkamai taiko nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą ribojančių kainos koregavimo priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant kainos koregavimo priemonių, ribojančių nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

(28) jei perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai netinkamai taiko nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą ribojančių TVPP priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant TVPP priemonių, ribojančių nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

_________________

_________________

20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 1989 12 30, p. 33).

20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 1989 12 30, p. 33).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14).

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) įgyvendinimo aktams dėl kainos koregavimo priemonės priėmimo, atšaukimo, sustabdymo arba taikymo atnaujinimo priimti turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra;

(30) įgyvendinimo aktams dėl TVPP priemonės priėmimo, atšaukimo, sustabdymo arba taikymo atnaujinimo priimti turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra ir Komisijai turėtų padėti komitetas, įsteigtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/184322 („Prekybos kliūčių reglamentas“). Prireikus ir iškilus klausimų, turinčių įtakos Sąjungos teisinei viešųjų pirkimų sistemai, Komisija taip pat turėtų galėti kreiptis į Tarybos sprendimu 71/306/EEB sudarytą Viešųjų pirkimų patariamąjį komitetą;

 

____________

 

22 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1843, kuriuo nustatomos Sąjungos procedūros bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (OL L 272, 2015 10 16, p. 11).

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

30a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a) informacija, gauta pagal šį reglamentą, turėtų būti naudojama tik tuo tikslu, kuriam jos buvo paprašyta, ir deramai laikantis taikomų Sąjungos ir nacionalinių duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimų. Atitinkamai turėtų būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001, taip pat Direktyvos 2014/23/ES 28 straipsnis, Direktyvos 2014/24/ES 21 straipsnis ir Direktyvos 2014/25/ES 39 straipsnis;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) Komisija turėtų reguliariai teikti ataskaitas, kad būtų galima stebėti šiuo reglamentu nustatytų procedūrų taikymą ir veiksmingumą;

(32) atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1a ir, be kita ko, siekdama sumažinti administracinę naštą, visų pirma valstybėms narėms, Komisija turėtų reguliariai peržiūrėti šio reglamento taikymo sritį, veikimą ir veiksmingumą. Komisija turėtų pateikti jo vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atlikus peržiūrą, gali būti pateikta tinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų;

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 2018/46/ES dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (toliau – Finansinis reglamentas) nustatyta, kad viešųjų pirkimų taisyklės ir principai, taikomi viešosioms sutartims, kurias Sąjungos institucijos skiria savo vardu, turėtų būti pagrįsti taisyklėmis, nustatytomis ES acquis viešųjų pirkimų srityje. Todėl persvarstant Finansinį reglamentą tikslinga numatyti, kad TVPP reglamentas būtų taikomas ir Sąjungos institucijų skiriamoms viešosioms sutartims;

 

___________________

 

1a OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

 

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) laikantis proporcingumo principo būtina ir siekiant pagrindinio tikslo (sukurti bendrą išorės politiką viešųjų pirkimų srityje) tiktų nustatyti bendras taisykles, taikomas pasiūlymams, į kuriuos įtraukta prekių ir paslaugų, kurioms negalioja Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai. Šis reglamentas neviršija to, kas būtina išsikeltiems tikslams pasiekti laikantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalies,

Išbraukta.

 

 

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti galimybes Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas. Jame nustatoma tvarka, kaip Komisija turi atlikti tyrimus dėl trečiosiose šalyse Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms galimai priimtų arba toliau taikomų ribojamųjų ir diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų ir pradėti konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.

1. Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti galimybes Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, nereglamentuojamųjų prekių ar pasaugų viešiesiems pirkimams rinką. Jame nustatoma tvarka, kaip Komisija turi atlikti tyrimus dėl Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms trečiųjų šalių galimai taikomų priemonių ar veiksmų ir pradėti konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.

Jame numatyta galimybė tam tikriems pasiūlymams, teikiamiems siekiant sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip pat sudaryti koncesijas, taikyti kainos koregavimo priemones, atsižvelgiant į atitinkamų ūkio subjektų, prekių ar paslaugų kilmę.

Šiame reglamente numatyta galimybė Komisijai įgyvendinimo aktais nustatyti su tokiomis trečiųjų šalių priemonėmis ar praktika susijusias TVPP priemones, kuriomis siekiama riboti trečiųjų šalių ūkio subjektų, prekių ar paslaugų prieigą prie Sąjungos viešųjų pirkimų procedūrų.

 

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas sutartims, kurioms taikoma:

2. Šis reglamentas taikomas viešųjų pirkimų procedūroms, kurioms taikoma:

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas skiriant prekių tiekimo ir (arba) paslaugų teikimo sutartis ir darbų bei paslaugų koncesijos sutartis. Jis taikomas tik kai prekės ar paslaugos perkamos valstybės reikmėms. Jis netaikomas, kai prekės perkamos siekiant jas komerciniais tikslais perparduoti ar panaudoti gaminant prekes, kurios būtų komerciškai parduodamos. Jis netaikomas, kai paslaugos perkamos siekiant jas komerciniais tikslais perparduoti ar panaudoti teikiant paslaugas, kurios būtų komerciškai parduodamos.

Išbraukta.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas tik dėl ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, kurių imasi trečioji šalis pirkdama nereglamentuojamąsias prekes ir paslaugas. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų.

Išbraukta.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Šiuo reglamentu nedaromas poveikis jokiems tarptautiniams Sąjungos įsipareigojimams ar priemonėms, kurių valstybės narės ir jų perkančiosios organizacijos bei perkantieji subjektai gali imtis pagal 2 dalyje nurodytus aktus.

 

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Šis reglamentas taikomas tik po jo įsigaliojimo pradėtoms viešųjų pirkimų procedūroms. TVPP priemonė taikoma tik toms viešųjų pirkimų procedūroms, kurioms taikoma TVPP priemonė ir kurios buvo pradėtos bet kuriuo metu nuo tos TVPP priemonės įsigaliojimo iki jos galiojimo pabaigos, panaikinimo ar sustabdymo. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai įtraukia nuorodą į šio reglamento ir visų taikytinų TVPP priemonių taikymą į pirkimo dokumentus, skirtus procedūroms, kurioms taikoma TVPP priemonė.

 

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, siekdami tinkamai integruoti aplinkos apsaugos, socialinius ir darbo reikalavimus į viešųjų pirkimų ir koncesijos skyrimo procedūras, imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos, socialinių ir darbo prievolių, kylančių iš Sąjungos ir nacionalinio lygmens įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat iš Sąjungos teisę atitinkančių kolektyvinių sutarčių, taikomų pirkimo sutarčiai. Taip pat vykdant sutartis turėtų būti taikomos tarptautinėse konvencijose, kurias ratifikavo visos valstybės narės ir kurios išvardytos Direktyvos 2014/23/ES1a X priede, Direktyvos 2014/24/ES1b X priede ir Direktyvos 2014/25/ES1c XIV priede, numatytos prievolės.

 

Valstybės narės Komisijai praneša apie visus teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais, siekdami, kad jiems būtų skirtos sutartys Europos Sąjungoje ar trečiosiose šalyse, susiduria ir apie kuriuos praneša jų ūkio subjektai ir kurie iškyla dėl to, kad nesilaikoma tarptautinės aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės nuostatų, nurodytų 1 pastraipoje.

 

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) ūkio subjektas – fizinis arba juridinis asmuo ar viešasis subjektas arba tokių asmenų ir (arba) subjektų grupė, įskaitant laikinas įmonių asociacijas, kurie rinkoje teikia pasiūlymą atlikti darbus ir (arba) darbą, tiekti prekes ar teikti paslaugas;

 

(a) ūkio subjektas – ekonominės veiklos vykdytojas, kaip apibrėžta atitinkamai Direktyvose 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

 

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) prekės – prekės, nurodytos viešojo pirkimo konkurso objekte ir sutarties specifikacijose, tačiau jos neapima jokių tiekiamas prekes sudarančių žaliavų, medžiagų ar sudedamųjų dalių;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) numatoma vertė – numatoma sutarties vertė, atitinkamai apskaičiuota pagal Direktyvą 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac) įrodymai – bet kokia informacija, sertifikatas, patvirtinamasis dokumentas, pareiškimas ir kitos įrodymo priemonės, skirtos įrodyti, kad laikomasi 9a straipsnio 1 dalies c punkte nustatytų įsipareigojimų, pavyzdžiui:

 

i) trečiųjų šalių kilmės prekių kilmės sertifikatai, tiekėjų deklaracijos arba importo deklaracijos,

 

ii) tiekiamų prekių gamybos procesų aprašymas (įskaitant pavyzdžius, aprašymus ar nuotraukas),

 

iii) atitinkamų registrų ar finansinių ataskaitų, susijusių su paslaugų kilme, išrašas, įskaitant PVM mokėtojo kodą;

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ad) rezultato koregavimo priemonė – santykinis pasiūlymo rezultato skaičiaus sumažinimas tam tikra procentine dalimi, perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui atlikus jo vertinimą remiantis pirkimo dokumentuose apibrėžtais sutarties skyrimo kriterijais. Tais atvejais, kai vienintelis sutarties skyrimo kriterijus yra kaina arba sąnaudos, rezultato koregavimo priemonė reiškia santykinį pasiūlymo teikėjo pasiūlytos kainos padidėjimą tam tikra procentine dalimi, siekiant įvertinti pasiūlymus;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b)  perkančioji organizacija – perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 dalyje;

 

(b)  perkančioji organizacija – perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Direktyvose 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

 

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c)  perkantysis subjektas – perkantysis subjektas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/25/ES 4 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 2014/23/ES 7 straipsnyje;

(c) „perkantysis subjektas“ – perkantysis subjektas, kaip apibrėžtai Direktyvose 2014/23/ES ir 2014/25/ES;

 

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) suinteresuotoji šalis – bet kuris asmuo arba subjektas, kurio interesams trečiosios šalies priemonė gali turėti įtakos, pavyzdžiui, įmonės, įmonių asociacija, profesinės asociacijos, profesinės sąjungos arba pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant vartotojų organizacijas;

 

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d)  reglamentuojamosios prekės ar paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga yra sudariusi joms taikomą viešųjų pirkimų ir (arba) koncesijų srities, apimančios įsileidimo į rinką įsipareigojimus, tarptautinį susitarimą;

Išbraukta.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(e) nereglamentuojamosios prekės ar paslaugos – prekės ar paslaugos, kurių kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga nėra sudariusi viešųjų pirkimų arba koncesijų srities, apimančios įsileidimo į rinką įsipareigojimus, tarptautinio susitarimo, taip pat prekės ar paslaugos, kurių kilmės šalis yra šalis, su kuria Sąjunga yra sudariusi tokį susitarimą, tačiau netaikomą toms prekėms ir paslaugoms;

Išbraukta.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(f) ribojamoji ir (arba) diskriminacinė viešųjų pirkimų priemonė ar veiksmas – trečiojoje šalyje valdžios institucijų arba atskirų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų priimta ar toliau taikoma teisėkūros, reguliavimo arba administracinė priemonė, procedūra ar veiksmas arba jų derinys, dėl kurio Sąjungos prekėms, paslaugoms ir (arba) ūkio subjektams nuolat atsiranda didelių kliūčių patekti į tos šalies viešųjų pirkimų arba koncesijų rinką;

(f) trečiosios šalies priemonė ar veiksmas – trečiojoje šalyje valdžios institucijų arba atskirų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų priimta ar toliau taikoma bendro pobūdžio teisėkūros, reguliavimo arba administracinė priemonė, procedūra ar veiksmas arba jų derinys, kylantys iš nacionalinės ar subnacionalinės politikos, dėl kurio Sąjungos prekėms, paslaugoms ir (arba) ūkio subjektams nuolat atsiranda didelių kliūčių patekti į viešųjų pirkimų arba koncesijų rinkas.

 

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) TVPP priemonė – priemonė, kurią Komisija patvirtino pagal šį reglamentą, apribodama trečiųjų šalių kilmės ūkio subjektų ir (arba) prekių ir paslaugų prieigą prie Sąjungos viešųjų pirkimų ar koncesijų rinkos nereglamentuojamųjų viešųjų pirkimų srityje;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb) nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų viešieji pirkimai – prekių, paslaugų ar koncesijų, dėl kurių Sąjunga nėra prisiėmusi patekimo į rinką įsipareigojimų pagal tarptautinį susitarimą viešųjų pirkimų arba koncesijų srityje, viešųjų pirkimų procedūros;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc) sutartys – viešosios sutartys, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/24/ES, koncesijos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/23/ES, bei prekių, darbų ir paslaugų sutartys, kaip apibrėžta Direktyvoje 2014/25/ES;

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fd) konkurso dalyvis – konkurso dalyvis, kaip apibrėžta Direktyvose 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES;

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga) subranga – trečiosios šalies sutarties dalies vykdymo organizavimas; paprastas prekių ar dalių, būtinų paslaugai teikti, pristatymas nelaikomas subranga.

 

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(h) MVĮ – MVĮ, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB23.

Išbraukta.

___________

 

23 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

 

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šiame reglamente darbų ir (arba) darbo atlikimas, kaip apibrėžta direktyvose 2014/25/ES, 2014/24/ES ir 2014/23/ES, laikomas paslaugos teikimu.

2. Šiame reglamente, išskyrus jo 8a straipsnio 3 ir 7 dalis, darbų arba darbo atlikimas, kaip apibrėžta direktyvose 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES, laikomas paslaugos teikimu.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prekių kilmės taisyklės

Prekių kilmės nustatymas

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prekės kilmė nustatoma pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/9226 22–26 straipsnius.

Išbraukta.

_______________

 

24 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, 1992 10 19, p. 1).

 

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Paslaugos kilmė nustatoma remiantis ją teikiančio ūkio subjekto kilme.

Išbraukta.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) fizinio asmens atveju – šalis, kurios asmuo yra pilietis arba kurioje jis turi teisę nuolat gyventi;

(a) fizinio asmens atveju – šalis, kurios asmuo yra pilietis arba kurioje tas asmuo turi teisę nuolat gyventi;

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punkto i papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) jei paslauga teikiama ne per Sąjungoje įsteigtą komercinį vienetą, šalis, pagal kurios įstatymus juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip įsteigtas ir kurios teritorijoje vykdo didelę verslo dalį;

i) šalis, pagal kurios įstatymus juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip įsteigtas ir kurios teritorijoje vykdo didelę verslo dalį, kuri yra tiesiogiai ir realiai susijusi su atitinkamos šalies ekonomika;

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punkto ii papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) valstybė narė, kurioje juridinis asmuo yra įsisteigęs ir vykdo didelę verslo dalį, kuri yra tiesiogiai ir realiai susijusi su atitinkamos valstybės narės ekonomika.

ii) jei juridinis asmuo nevykdo didelės verslo dalies šalies, kurioje yra įsisteigęs arba kitaip įsteigtas,teritorijoje, juridinio asmens kilmės šalis yra asmens ar asmenų, kurie gali tiesiogiai ar netiesiogiai daryti esminę įtaką juridiniam asmeniui dėl to, kad jie valdo jį nuosavybės teise, dėl finansinio dalyvavimo jame ar jį reglamentuojančių taisyklių, kilmės šalis.

 

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant pirmos pastraipos b punkto ii papunktį , jei juridinio asmens vykdoma didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir realiai susijusi su valstybės narės ekonomika – juridinio asmens kilmės šalis yra asmens ar asmenų, kuriems priklauso juridinis asmuo arba kurie jį kontroliuoja, kilmės šalis.

Taikant pirmos pastraipos b punkto ii papunktį, tas asmuo ar asmenys laikomi darančiais esminę įtaką juridiniam asmeniui bet kuriuo iš šių atvejų, kai jie tiesiogiai ar netiesiogiai:

 

(a) valdo didžiąją dalį juridinio asmens pasirašyto kapitalo;

 

(b) kontroliuoja didžiąją dalį juridinio asmens išleistų akcijų, suteikiančių balsavimo teisę;

 

(c) gali skirti daugiau kaip pusę juridinio asmens administracijos, valdymo arba priežiūros organo.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Juridinis asmuo laikomas priklausančiu tos šalies asmenims, jei tos šalies asmenys yra daugiau kaip 50 proc. jo akcinio kapitalo tikrieji savininkai.

Išbraukta.

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Juridinis asmuo laikomas kontroliuojamu tos šalies asmenų, jeigu šie asmenys gali skirti daugumą jo direktorių ar kitu būdu teisiškai vadovauti jo veiklai.

Išbraukta.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei ūkio subjektas yra fizinių ar juridinių asmenų ir (arba) viešųjų subjektų grupė ir bent vienas iš tokių asmenų ar subjektų yra kilęs iš trečiosios šalies, kurios ūkio subjektams ir prekėms bei paslaugoms taikoma TVPP priemonė, ta TVPP priemonė taip pat taikoma tos grupės pateiktiems pasiūlymams. Tai netaikoma, jei tų asmenų ar subjektų dalyvavimas grupėje sudaro mažiau nei 15 proc. atitinkamo pasiūlymo vertės, nebent tie asmenys ar subjektai yra būtini norint pasiekti bent vieno iš atrankos kriterijų daugumą pirkimo procedūroje.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Perkančiosios organizacijos arba perkantieji subjektai bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali prašyti, kad ūkio subjektas per atitinkamą laikotarpį pateiktų, paaiškintų ar papildytų informaciją ar dokumentus, susijusius su ūkio subjekto kilmės tikrinimu, jei tokie prašymai pateikiami visapusiškai laikantis vienodo požiūrio ir skaidrumo principų. Ūkio subjektų pasiūlymai, kuriuose nepateikiama tokios informacijos ar dokumentų, atmetami pagal sutarties skyrimo procedūrai taikomas taisykles.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. Taikant 9a straipsnyje nustatytus papildomus sutartinius įsipareigojimus konkursą laimėjusiam dalyviui, prekės kilmė nustatoma pagal Reglamento (ES) Nr. 952/2013 59–62 straipsnius, o paslaugos kilmė nustatoma remiantis ją teikiančio ūkio subjekto kilme.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 skyriaus pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

II skyrius

Išimtys

Išbraukta.

 

 

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio -1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymams, kurių daugiau kaip 50 proc. visos vertės sudaro prekės ir (arba) paslaugos, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, išvardytosios Reglamento (ES) Nr. 978/201227 V priede, ir besivystančios šalys, kurios yra laikomos pažeidžiamomis dėl diversifikacijos stokos ir nepakankamos integracijos į tarptautinę prekybos sistemą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 978/2012 VII priede, šis reglamentas netaikomas.

Pasiūlymams, kuriuos pateikė ūkio subjektai, kurių kilmės šalys yra mažiausiai išsivysčiusios šalys, išvardytosios Reglamento (ES) Nr. 978/201227 IV priede, ir besivystančios šalys, kurios yra laikomos pažeidžiamomis dėl diversifikacijos stokos ir nepakankamos integracijos į tarptautinę prekybos sistemą, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 978/2012 VII priede, šis reglamentas netaikomas. Komisija gali netaikyti šio reglamento pasiūlymams, kuriuos pateikė ūkio subjektas, kurio kilmės šalis – Reglamento (ES) Nr. 978/2012 1 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta bendrąja priemone besinaudojanti besivystanti šalis, nebent laikoma, kad tos šalies ekonomika susijusiuose sektoriuose yra konkurencinga.

_________________

_________________

27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1).

27Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 732/2008 (OL L 303, 2012 10 31, p. 1).

 

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5 straipsnis

Išbraukta.

MVĮ pateiktiems pasiūlymams taikoma išimtis

 

Pasiūlymams, pateiktiems MVĮ28, kurios yra įsisteigusios Sąjungoje ir kurių vykdomo verslo didelė dalis yra tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos valstybės narės ekonomika, šis reglamentas netaikomas.

 

_________________

 

28 Kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

 

 

 

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

III skyriaus pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tyrimai, konsultacijos ir kainos koregavimo priemonės

Tyrimai, konsultacijos, priemonės ir papildomi sutartiniai įsipareigojimai

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tyrimai

Tyrimai ir konsultacijos

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai Komisija mano, kad tai naudinga Sąjungai, ji gali bet kada savo iniciatyva arba paprašyta suinteresuotųjų šalių ar valstybės narės pradėti tyrimą dėl galimų ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų. Jeigu tyrimas pradedamas, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pranešimą, pakviesdama suinteresuotąsias šalis ir valstybes nares per nustatytą laiką pateikti Komisijai visą svarbią informaciją.

1. Jei Komisija mano, kad tai naudinga Sąjungai, ji savo iniciatyva ar Sąjungos suinteresuotajai šaliai, Europos Parlamentui ar valstybei narei pateikus pagrįstą skundą pradeda tyrimą dėl galimos trečiosios šalies priemonės ar veiksmo paskelbdama pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Pranešime apie inicijavimą pateikiamas preliminarus Komisijos trečiosios šalies priemonės ar veiksmo įvertinimas ir Sąjungos suinteresuotosios šalys bei valstybės narės pakviečiamos per nustatytą laiką pateikti Komisijai informaciją.

 

Komisija savo interneto svetainėje pateikia formą, kurią suinteresuotosios šalys ar valstybės narės turi užpildyti, kad pateiktų pagrįstą skundą.

 

Sprendimas, ar dėl Sąjungos intereso reikia atlikti tyrimą, grindžiamas visų susijusių interesų bendrai, įskaitant vidaus pramonės ir naudotojų bei vartotojų interesus, įvertinimu. Tyrimas gali būti nepradėtas, jeigu Komisija, remdamasi visa pateikta informacija, gali aiškiai padaryti išvadą, kad Sąjungai nebūtų naudinga pradėti tokį tyrimą.

 

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Paskelbusi pranešimą, Komisija pakviečia atitinkamą trečiąją šalį pateikti savo nuomonę, suteikti informacijos ir pradėti konsultacijas su Komisija, kad būtų imamasi taisomųjų veiksmų dėl galimos trečiosios šalies priemonės ar veiksmo. Komisija reguliariai informuoja suinteresuotąsias šalis, Europos Parlamentą ir valstybes nares Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/18431a (Prekybos kliūčių reglamentas) 7 straipsniu įsteigtame komitete.

 

______________________

 

1a 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1843, kuriuo nustatomos Sąjungos procedūros bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti tarptautinėmis prekybos taisyklėmis, ypač sudarytomis globojant Pasaulio prekybos organizacijai (PPO), suteiktų Sąjungos teisių įgyvendinimą (OL L 272, 2015 10 16, p. 1).

 

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ar atitinkama trečioji šalis, kaip įtariama, priėmė arba toliau taiko ribojamąsias ir (arba) diskriminacines viešųjų pirkimų priemones ar veiksmus, Komisija įvertina remdamasi suinteresuotųjų šalių ir valstybių narių pateikta informacija, faktais, kuriuos Komisija surinko atlikdama tyrimą, arba abiem šiais dalykais. Vertinimas atliekamas per aštuonis mėnesius nuo tyrimo pradžios. Tinkamai pagrįstais atvejais šis laikotarpis gali būti pratęstas keturiais mėnesiais.

2. Tyrimas ir konsultacijos atliekami per šešis mėnesius nuo pranešimo apie inicijavimą paskelbimo Oficialiajame leidinyje dienos. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija iki pirmų šešių mėnesių pabaigos gali pratęsti tą laikotarpį trimis mėnesiais, paskelbdama pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir informuodama trečiąją šalį, suinteresuotąsias šalis, Europos Parlamentą ir valstybes nares.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Baigusi tyrimą ir konsultacijas, Komisija viešai paskelbia ataskaitą, kurioje nurodomos pagrindinės tyrimo išvados ir siūloma veiksmų eiga. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei Komisija, atlikusi tyrimą, padaro išvadą, kad galimos ribojamosios ir (arba) diskriminacinės viešųjų pirkimų priemonės ar veiksmai toliau netaikomi arba dėl jų Sąjungos ūkio subjektų ar Sąjungos prekių ir paslaugų patekimas į atitinkamos trečiosios šalies viešųjų pirkimų ar koncesijų rinkas neribojamas, ji tyrimą nutraukia.

3. Jei Komisija, atlikusi tyrimą, nustato, kad galima trečiosios šalies priemonė ar veiksmas toliau netaikomi arba dėl jų Sąjungos ūkio subjektų, Sąjungos prekių ar paslaugų patekimas į trečiosios šalies viešųjų pirkimų ar koncesijų rinką rimtai ir nuolat netrikdomas, ji tyrimą nutraukia ir paskelbia pranešimą apie nutraukimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Užbaigusi tyrimą, Komisija viešai skelbia jos nustatytų pagrindinių faktų ataskaitą.

Išbraukta.

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija gali nutraukti tyrimą ar konsultacijas bet kuriuo metu, jei trečioji šalis:

 

(a) imasi tinkamų taisomųjų priemonių, kuriomis pašalinamos Sąjungos ūkio subjektams ar Sąjungos prekėms arba paslaugoms nuolat atsirandančios didelės kliūtys patekti į rinką ir veiksmingai padidinamos šios patekimo galimybės, arba

 

(b) įsipareigoja Sąjungos atžvilgiu per pagrįstą laikotarpį ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nutraukti trečiosios šalies priemonę ar veiksmą arba laipsniškai jų atsisakyti.

 

Komisija bet kuriuo metu atnaujina tyrimą ir konsultacijas, jei ji padaro išvadą, kad sustabdymo priežastys nebegalioja.

 

Komisija paskelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, jei tyrimas ir konsultacijos sustabdomos arba atnaujinamos.

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[…]

Išbraukta.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[…]

Išbraukta.

 

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

TVPP priemonės

 

1. Jei Komisija, atlikusi tyrimą ir konsultacijas pagal 6 straipsnį, nustato, kad taikoma trečiosios šalies priemonė ar veiksmas, ji įgyvendinimo aktu nustato TVPP priemonę. TVPP priemonė taikoma tik tuo atveju, jei pagrindinis pirkimo procedūros objektas patenka į įgyvendinimo akto taikymo sritį, kaip nurodyta 7 dalies a punkte. Pirkimo procedūra nerengiama siekiant jos neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

 

2. TVPP priemonė nustatoma remiantis šiais kriterijais, atsižvelgiant į turimą informaciją:

 

(a) TVPP priemonės proporcingumu trečiosios šalies priemonei ar veiksmui;

 

(b) alternatyvių atitinkamų prekių ir paslaugų tiekimo šaltinių prieinamumu, siekiant išvengti didelio neigiamo poveikio perkančiosioms organizacijoms ar perkantiesiems subjektams arba jį sumažinti;

 

(c) tikslinės trečiosios šalies įmonių dalyvavimu viešųjų pirkimų veikloje vidaus rinkoje, naudojantis abipusiškumo trūkumu.

 

3. TVPP priemonė taikoma tik toms viešųjų pirkimų procedūroms, kurių numatoma vertė yra ne mažesnė kaip 10 000 000 EUR be pridėtinės vertės mokesčio už darbus bei koncesijas ir ne mažesnė kaip 5 000 000 EUR be pridėtinės vertės mokesčio už prekes ir paslaugas.

 

4. TVPP priemonė taip pat taikoma konkrečioms sutartims, sudarytoms pagal dinaminę pirkimo sistemą, kai šioms dinaminėms pirkimo sistemoms buvo taikoma TVPP priemonė, išskyrus konkrečias sutartis, kurių numatoma vertė yra mažesnė už atitinkamas vertes, nustatytas Direktyvos 2014/23/ES 8 straipsnyje, Direktyvos 2014/24/ES 4 straipsnyje ir Direktyvos 2014/25/ES 15 straipsnyje.

 

TVPP priemonė netaikoma sutarčių, sudaromų pagal preliminarųjį susitarimą, skyrimo procedūroms. TVPP priemonė taip pat netaikoma atskiroms dalims, kurios turi būti skiriamos pagal Direktyvos 2014/24/ES 5 straipsnio 10 dalį arba Direktyvos 2014/25/ES 16 straipsnio 10 dalį.

 

5. Savo įgyvendinimo akte Komisija, atsižvelgdama į šio straipsnio 7 dalyje nustatytą taikymo sritį, gali nuspręsti apriboti trečiųjų šalių ūkio subjektų, prekių ar paslaugų prieigą prie viešųjų pirkimų procedūrų, reikalaudama, kad perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai:

 

(a) taikytų rezultato koregavimo priemonę ūkio subjektų, kurių kilmės šalis yra ta trečioji šalis, pateiktiems pasiūlymams;

 

(b) pašalintų ūkio subjektų, kurių kilmės šalis yra ta trečioji šalis, pateiktus pasiūlymus arba

 

(c) taikytų a ir b punktuose nustatytų priemonių derinį, jei skirtingiems prekių ir paslaugų sektoriams arba kategorijoms taikomos TVPP priemonės.

 

6. 5 dalies a punkte nurodyta rezultato koregavimo priemonė taikoma tik pasiūlymų vertinimo ir reitingavimo tikslu. Ji nedaro poveikio kainai, mokėtinai pagal sutartį, kuri bus sudaryta su konkurso laimėtoju.

 

7. Įgyvendinimo akte, priimtame pagal 14 straipsnio 2 dalį, nurodoma TVPP priemonės taikymo sritis, įskaitant:

 

(a) prekių, paslaugų ir koncesijų sektorius arba kategorijas, remiantis bendru viešųjų pirkimų žodynu, taip pat visas taikomas išimtis;

 

(b) konkrečias perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų kategorijas;

 

(c) konkrečias ūkio subjektų kategorijas;

 

(d) turint mintyje 5 dalies a punkte nurodytą rezultato koregavimo priemonę, koregavimo procentinę vertę, kuri nustatoma iki 100 proc. pasiūlymo vertinimo rezultato, atsižvelgiant į numatomą trečiąją šalį ir prekių, paslaugų, darbų ar koncesijų sektorių.

 

8.  Nustatydama TVPP priemonę, grindžiamą 5 dalies a, b arba c punktuose nurodytomis galimybėmis, Komisija pasirenka tokią priemonę, kuria veiksmingiausiai būtų pašalintas ES ūkio subjektų galimybių pablogėjimas trečiųjų šalių rinkose.

 

9. Komisija gali atšaukti TVPP priemonę arba sustabdyti jos taikymą, jei trečioji šalis imasi tinkamų taisomųjų veiksmų, kuriais pašalinamas Sąjungos prekių, paslaugų ar ūkio subjektų patekimo į jos viešųjų pirkimų ar koncesijų rinkas galimybių pablogėjimas, arba jei ji įsipareigoja nutraukti atitinkamą priemonę ar veiksmą. Jei Komisija mano, kad taisomieji veiksmai ar įsipareigojimai, kurių imtasi, buvo atšaukti, sustabdyti arba netinkamai įgyvendinti, ji viešai skelbia savo išvadas ir bet kuriuo metu atnaujina TVPP priemonės taikymą. Komisija gali atšaukti, sustabdyti arba vėl taikyti TVPP priemonę laikydamasi 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros, o po to paskelbdama pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

 

10. TVPP priemonė nustoja galioti praėjus penkeriems metams nuo jos taikymo pradžios. TVPP priemonė gali būti pratęsta penkeriems metams. Likus devyniems mėnesiams iki TVPP priemonės galiojimo pabaigos, Komisija savo iniciatyva inicijuoja atitinkamos TVPP priemonės peržiūrą, paskelbdama pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Tokia peržiūra baigiama per šešis mėnesius. Atlikusi tokią peržiūrą, Komisija gali pratęsti TVPP priemonės galiojimo laiką, ją atitinkamai pakoreguoti arba pakeisti ją kita TVPP priemone.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Article 9

Išbraukta.

Susijusios organizacijos ar subjektai

 

Komisija nustato valstybės narės nurodytas perkančiąsias organizacijas ar subjektus arba perkančiųjų organizacijų ar subjektų kategorijas, kurių vykdomiems viešiesiems pirkimams yra taikoma priemonė. Kad tai būtų nustatyta, kiekviena valstybė narė pateikia atitinkamų perkančiųjų organizacijų ar subjektų arba perkančiųjų organizacijų ar subjektų kategorijų sąrašą. Komisija užtikrina, kad būtų imamasi reikiamo lygmens veiksmų ir tenkanti našta valstybėms narėms būtų paskirstoma sąžiningai.

 

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

9a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Papildomi konkurso laimėtojo sutartiniai įsipareigojimai

 

1. Viešųjų pirkimų procedūrų, kurioms taikoma TVPP priemonė, atveju, taip pat sutarčių, skiriamų remiantis preliminariuoju susitarimu, atveju, kai numatoma tų sutarčių vertė yra lygi atitinkamai Direktyvos 2014/23/ES 8 straipsnyje, Direktyvos 2014/24/ES 4 straipsnyje ir Direktyvos 2014/25/ES 15 straipsnyje nustatytoms vertėms arba už jas didesnė ir jei šiems preliminariesiems susitarimams buvo taikoma TVPP priemonė, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai į sutarties su laimėtoju sąlygas taip pat įtraukia:

 

(a) įsipareigojimą nesudaryti subrangos sutarties, be kita ko, tiekiant prekes ir dalis, pagal kurią daugiau kaip 25 proc. visos sutarties vertės atitektų ūkio subjektui, kurio kilmės šalis yra trečioji šalis, kuriai taikoma TVPP priemonė;

 

(b) sutarčių, kurių dalykas yra prekių tiekimas, atveju – įsipareigojimą, kad sutarties galiojimo metu vykdant sutartį tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos, kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, kuriai taikoma TVPP priemonė, sudarytų ne daugiau kaip 25 proc. visos sutarties vertės, nepaisant to, ar tokias prekes ir (arba) paslaugas tiesiogiai tiekia ar teikia konkurso dalyvis ar subrangovas;

 

(c) įsipareigojimą perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui paprašius ne vėliau kaip iš karto po sutarties įvykdymo pateikti tinkamus įrodymus, atitinkančius a arba b punktus;

 

(d) proporcingą mokestį, taikomą tuo atveju, jei nesilaikoma a arba b punktuose nurodytų įsipareigojimų, kuris sudarytų 25 proc. visos sutarties vertės.

 

2. Taikant 1 dalies c punktą, pakanka pateikti įrodymą, kad daugiau kaip 75 proc. visos sutarties vertės yra susiję su kitomis šalimis nei trečioji šalis, kuriai taikoma TVPP priemonė. Perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas prašo įrodymų, jei yra pagrįstų požymių, kad nesilaikoma 1 dalies a arba b punktų, arba jei sutartis yra skirta ūkio subjektų grupei, kurioje yra juridinis asmuo, kilęs iš trečiosios šalies, kuriai taikoma TVPP priemonė.

 

3. Atsižvelgiant į pasiūlymus, kuriuos pateikė savarankiškos MVĮ, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB, kilusios iš Sąjungos arba trečiosios šalies, su kuria Sąjunga yra sudariusi tarptautinį susitarimą viešųjų pirkimų srityje, Komisija ir valstybės narės pateikia geriausios praktikos gaires, kad būtų užtikrintas šio reglamento veiksmingumas ir jo įgyvendinimo nuoseklumas. Šiose gairėse visų pirma atsižvelgiama į MVĮ informacijos poreikius.

 

4. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai į viešųjų pirkimų procedūrų, kurioms taikoma TVPP priemonė, dokumentus įtraukia nuorodą į šiame straipsnyje nustatytas papildomas sąlygas.

 

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[…]

Išbraukta.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[…]

Išbraukta.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali nuspręsti netaikyti viešųjų pirkimų arba koncesijos procedūrai taikomos kainos koregavimo priemonės, jei:

1.  Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali išimties tvarka nuspręsti netaikyti TVPP priemonės viešųjų pirkimų procedūrai, jei:

 

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a)  nėra prieinamų Sąjungos ir (arba) reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, atitinkančių perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimus, arba

Išbraukta.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(aa) pasiūlymus pateikė tik tie ūkio subjektai, kurių kilmės šalis yra trečioji šalis, kuriai taikoma TVPP priemonė, arba tik tokie pasiūlymai atitinka konkurso reikalavimus, arba

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ab) tai pateisinama dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos ar aplinkos apsaugos;

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) pritaikius priemonę neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar sąnaudos.

Išbraukta.

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ketinantys netaikyti kainos koregavimo priemonės, savo ketinimą nurodo pagal Direktyvos 2014/24/ES 49 straipsnį arba pagal Direktyvos 2014/25/ES 69 straipsnį skelbiamame skelbime apie pirkimą arba pagal Direktyvos 2014/23/ES 31 straipsnį skelbiamame koncesijos skelbime. Jie apie tai praneša Komisijai ne vėliau kaip per dešimt kalendorinių dienų po skelbimo apie pirkimą paskelbimo.

2. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ketinantys netaikyti TVPP priemonės, nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sutarties skyrimo, apie tai praneša Komisijai ir pateikia išsamų išimties taikymo pagrindimą.

 

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(d) pagrindas, kuriuo remiasi sprendimas netaikyti kainos koregavimo priemonės, ir išsamus išimties taikymo pateisinimas;

(d) pagrindas, kuriuo remiasi sprendimas netaikyti TVPP priemonės, ir išsamus išimties taikymo pagrindimas;

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija bet kokį prašymą taikyti šiuo straipsniu grindžiamą išimtį turi patvirtinti prieš sutarties skyrimą.

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Komisija gali nepritarti prašymui taikyti išimtį TVPP priemonei, jei pranešimas nėra pakankamai išsamiai pagrįstas. Komisija nedelsiant praneša perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui apie savo sprendimą.

 

 

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį arba pagal Direktyvos 2014/25/ES 50 straipsnį vykdo derybas be išankstinio skelbimo apie pirkimą ir nusprendžia netaikyti kainos koregavimo priemonės, jis tai nurodo pagal Direktyvos 2014/24/ES 50 straipsnį arba pagal Direktyvos 2014/25/ES 70 straipsnį skelbiamame skelbime apie sutarties skyrimą arba pagal Direktyvos 2014/23/ES 32 straipsnį skelbiamame skelbime apie koncesijos suteikimą ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po skelbimo apie sutarties skyrimą paskelbimo apie tai praneša Komisijai.

Išbraukta.

Pranešime pateikiama tokia informacija:

 

(a) perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto pavadinimas ir duomenys ryšiams;

 

(b) sutarties arba koncesijos objekto aprašymas;

 

(c) informacija apie norimų įsileisti ūkio subjektų, prekių ir (arba) paslaugų kilmę;

 

(d) išimties taikymo pateisinimas;

 

(e) tinkamais atvejais – kita informacija, kuri, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto nuomone, yra naudinga.

 

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Sutartys, sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant kainos koregavimo priemonių, kurias Komisija priėmė arba kurių taikymą atnaujino pagal šį reglamentą, negalioja.

2. Sutartys, sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant TVPP priemonių, kurias Komisija priėmė arba kurių taikymą atnaujino pagal šį reglamentą, negalioja.

 

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Ištekliai

 

Komisija užtikrina, kad šiam reglamentui įgyvendinti ir jo vykdymui užtikrinti būtų skiriama pakankamai išteklių.

 

 

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[…]

Išbraukta.

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. ir po to bent kartą kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento taikymo ir dėl pažangos, padarytos pagal šį reglamentą pradėtose tarptautinėse derybose dėl Sąjungos ūkio subjektų patekimo į viešųjų pirkimų sutarčių skyrimo ar koncesijų suteikimo procedūras trečiosiose šalyse. Tuo tikslu valstybės narės paprašytos pateikia Komisijai atitinkamą informaciją.

Praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos ir po to bent kartą kas dvejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento taikymo ir dėl pažangos, padarytos pagal šį reglamentą pradėtose tarptautinėse derybose dėl Sąjungos ūkio subjektų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas. Valstybės narės paprašytos pateikia Komisijai atitinkamą informaciją apie priemonių pagal šį reglamentą taikymą, įskaitant viešųjų pirkimų procedūrų centriniu ir subcentriniu lygmenimis, kuriose buvo taikoma tam tikra TVPP priemonė, skaičių, pasiūlymų, gautų iš trečiųjų šalių, kurioms taikoma ta TVPP priemonė, skaičių, taip pat atvejus, kuriais buvo taikoma konkreti TVPP priemonės išimtis. Ataskaita skelbiama viešai.

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, Sąjungos lygmeniu sukuria viešųjų pirkimų sutarčių skyrimo arba koncesijų suteikimo procedūrų su trečiosiomis šalimis ir TVPP priemonių taikymo pagal šį reglamentą duomenų bazę. Komisija kasmet atnaujina šią duomenų bazę.

 

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

Išbraukta.

Direktyvos 2014/25/ES pakeitimas

 

Įsigaliojus šiam reglamentui, Direktyvos 2014/25/ES 85 ir 86 straipsniai išbraukiami.

 

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Peržiūra

 

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau kas trejus metus Komisija peržiūri šio reglamento taikymo sritį, veikimą ir veiksmingumą ir apie savo išvadas praneša Europos Parlamentui bei Tarybai. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali pratęsti antrosios peržiūros laikotarpį iki penkerių metų. Tokio pratęsimo atveju Komisija iš anksto informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

 

AIŠKINAMOJI DALIS

2012 m. kovo mėn. Komisija paskelbė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl viešųjų pirkimų – dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių rinkas. Komisija siekė sukurti įtakos priemonę dvišalėse prekybos derybose su trečiosiomis šalimis dėl viešųjų pirkimų rinkų atvėrimo, nes dauguma trečiųjų šalių apskritai nenori atverti savo viešųjų pirkimų rinkų tarptautinei konkurencijai arba atverti jų labiau, nei jau yra dabar. Todėl ES ūkio subjektai susiduria su viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. Taigi, pagrindinė Komisijos pasiūlymo idėja buvo pagerinti sąlygas, kuriomis ES įmonės gali konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarčių trečiosiose šalyse, ir sustiprinti Europos Sąjungos poziciją derantis dėl ES prekių, paslaugų ir tiekėjų galimybių patekti į viešųjų pirkimų rinkas ir taip siekti vienodų sąlygų viešųjų pirkimų procedūrose.

Apskritai, prekybos derybose su trečiosiomis šalimis viešųjų pirkimų rinkos yra stiprus ir aktyvus ES interesas, nes daugelis ES įmonių įvairiuose sektoriuose yra itin konkurencingos. Daug trečiųjų šalių nenori atverti savo viešųjų pirkimų rinkų ES įmonėms. Be to, Komisija pastebėjo vis daugiau protekcionistinių priemonių, kurias pastaraisiais metais taikė trečiosios šalys ir kuriomis de facto ar de jure ribojamas patekimas į jų viešųjų pirkimų rinkas. Tai apima protekcionistinius reikalavimus, pvz., technologijų perdavimo taikymą kaip vieną iš sąlygų skiriant viešųjų pirkimų sutartis ar vietinio turinio reikalavimus.

Iki šiol pasirašant prekybos susitarimus ES tik ribotai pavyko atverti viešųjų pirkimų rinkas. Sutartį dėl viešųjų pirkimų pasirašė tik keletas šalių, didžiausios naujai susiformavusios rinkos ekonomikos šalys, pvz., Indija, Brazilija ir Kinija, nerodo didelio noro artimiausiu laiku prisijungti prie Sutarties dėl viešųjų pirkimų. Nors Sutartis dėl viešųjų pirkimų ir buvo persvarstyta, joje vis dar yra įvairių išimčių ir nėra sistemingai įtraukti visi valdymo lygiai. Dvišaliuose ES laisvosios prekybos susitarimuose (LPS) su trečiosiomis šalimis dažnai taip pat numatytos išimtys dėl ES įmonių galimybės patekti į viešųjų pirkimų rinkas. Atsižvelgiant į tai, kad ES viešųjų pirkimų rinkos iš esmės yra atviros konkursų dalyviams iš užsienio, Komisijai yra sunku paskatinti trečiąsias šalis įsipareigoti šioje srityje vykstant deryboms dėl prekybos.

Siekdama sukurti įtakos svertą, kuris atvertų galimybes patekti į viešųjų pirkimų rinkas trečiosiose šalyse, Komisija 2012 m. pasiūlė galimybę apriboti patekimą į rinką toms trečiosioms šalims, kurios nedalyvauja prekybos derybose su ES. 2012 m. pasiūlyme buvo numatyta decentralizuota ir centralizuota procedūra prekėms ir paslaugoms, kurioms įsipareigojimai dėl patekimo į rinką negalioja. Remiantis decentralizuota procedūra, Komisija galėtų leisti, kad perkančiosios organizacijos ar subjektai atmestų pasiūlymus, kai nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų vertė viršija 50 proc. visų pasiūlymo apimamų prekių ar paslaugų vertės, tuo atveju, jei ES ir trečiosios šalies, kurios kilmės yra tos prekės ir (arba) paslaugos, rinkų atvėrimui iš esmės trūksta abipusiškumo. Be to, šio pasiūlymo centralizuotu ramsčiu nustatytas ES mechanizmas, kuriuo toliau stiprinama ES įtaka tarptautinėse derybose dėl patekimo į rinką, grindžiamas Komisijos tyrimais ir konsultacijomis su trečiosiomis šalimis, o prireikus – Komisijos taikomomis laikinomis ribojamosiomis priemonėmis. Komisija manė, kad tai paskatins trečiąsias šalis pradėti derybas su ES dėl jų viešųjų pirkimų rinkų atvėrimo.

Tarybos reakcija buvo įvairi: viena valstybių narių grupė pritarė šiam pasiūlymui, tačiau taip pat didelė valstybių narių grupė neįžvelgė tokių veiksmų poreikio ir atmetė šią galimybę, nes suvokė tokią priemonę kaip protekcionistinę, turinčią neigiamos įtakos pasaulinei prekybai (visų pirma turint omenyje galimus galingų trečiųjų šalių atsakomuosius veiksmus). Taryba nesugebėjo įveikti šios aklavietės ir daryti pažangos diskutuojant dėl šio pasiūlymo esmės. 2014 m. sausio 15 d. Parlamentas priėmė 85 šio Komisijos pasiūlymo pakeitimus, nepriimdamas teisėkūros rezoliucijos ir atitinkamai neužbaigdamas pirmojo svarstymo. Šiais pakeitimais Parlamentas bandė rasti kompromisą tarp pasiūlymo šalininkų ir oponentų.

Svarbūs 2014 m. sausio 15 d. Parlamento balsavimo punktai:

 numatyta nuostata dėl peržiūros, pagal kurią po tam tikro laikotarpio galima įvertinti, ar priemonė padeda atverti užsienio šalių viešųjų pirkimų rinkas, ar tiesiog lemia protekcionizmą Europos Sąjungos viešųjų pirkimų rinkoje;

 iš reglamento išbrauktos besivystančios šalys;

 labiau susieti decentralizuotas ir centralizuotas ramsčiai, kad priemonių būtų galima imtis tik tada, kai Komisija pradeda tyrimą dėl galimų ribojamųjų priemonių;

- siekiama išvengti viešųjų pirkimų vidaus rinkos susiskaidymo.

2014 m. rudenį Tarybai pirmininkavusi Italija pateikė kompromisinį tekstą, tačiau juo, deja, nepavyko įveikti nuomonių skirtumo Taryboje. Po 2014 m. lapkričio mėn. vykusių Prekybos ministrų tarybos politinių debatų Komisija pateikė peržiūrėtą pasiūlymą, kad diskusija pasistūmėtų į priekį. 2016 m. sausio 29 d. Europos Komisija priėmė savo iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės. 2017 m. vasario 27 d. INTA komiteto koordinatoriai nusprendė grąžinti šį klausimą į vieno iš būsimų INTA komiteto posėdžių darbotvarkę, kad būtų atnaujinti derybų įgaliojimai, pateikdami papildomus pakeitimus balsavimui, nes peržiūrėtame pasiūlyme buvo reikšmingų pakeitimų.

Viena vertus, iš dalies pakeistame pasiūlyme buvo patobulintos pagrindinės jo sritys, pvz., išbrauktas decentralizuotas ramstis, dėl kurio Parlamentas baiminosi, kad gali būti suskaidyta vidaus rinka, bet, kita vertus, nebuvo įtraukti svarbūs Europos Parlamento prašymai. Be to, jame buvo numatyti nauji elementai, kuriuos turi patikrinti INTA komitetas ir Parlamentas. Todėl pranešėjas pristatė atnaujintą pranešimo projektą, kad būtų atnaujinti Europos Parlamento įgaliojimai ir kad būtų atsižvelgta į pakeitimus, pateiktus peržiūrėtam 2016 m. pasiūlymui. Atitinkamai šis pranešimas buvo grindžiamas dviem pagrindiniais ramsčiais: visų pirma, toms dalims, kurios yra vienodos arba palyginamos su pradiniu 2012 m. pasiūlymu, pranešėjas pateikė 2014 m. sausio 15 d. plenarinėje sesijoje priimtus pakeitimus, atitinkamai pritaikytus prie peržiūrėto 2016 m. pasiūlymo; antra, pranešime buvo iš dalies pakeisti nauji elementai, pateikti peržiūrėtame 2016 m. pasiūlyme.

Nauji 2016 m. peržiūrėto pasiūlymo elementai

Pagrindinis pasikeitimas šiuo atžvilgiu yra tas, kad pasiūlyme numatoma tik „kainos koregavimo priemonė‘ ir visiškai nutylima apie rinkos uždarymo priemonę. Remiantis Komisijos tyrimu, kai nustatoma, kad šalis sudaro kliūtis ES dalyvavimui viešuosiuose pirkimuose; kainos koregavimas būtų taikomas tos šalies prekėms ar produktams. Tai reiškia, kad, priešingai nei pirminiame pasiūlyme, užsienio produktai ir paslaugos, kuriems taikoma priemonė, visada būtų tinkami, jei atsižvelgus į kainos koregavimą pasiūlymas yra konkurencingas kainos ir kokybės požiūriu.  Kainos koregavimas būtų taikomas tik vertinimo procesui ir nelemtų galutinės sutarties kainos. ES rinka jokiomis aplinkybėmis nebūtų uždaryta užsienio subjektams.

Tačiau pagrindinis šio pasiūlymo tikslas yra daryti įtaką prekybos derybose siekiant atverti viešųjų pirkimų rinkas ir taip užtikrinti vienodas sąlygas patekti į rinką viešųjų pirkimų srityje. Todėl pranešėjas siūlytų taip pat išlaikyti pradinį laikino prekių ir (arba) paslaugų iš trečiųjų šalių patekimo į ES viešųjų pirkimų rinką apribojimo mechanizmą, kaip Komisija siūlė savo 2012 m. pasiūlyme ir Parlamentas pritarė 2014 m. sausio mėn.

Be to, valstybės narės siūlytų, kurie perkantieji subjektai priemonę įgyvendintų, kad užtikrintų, kad ši prievolė netektų mažiausiems subjektams, turintiems mažiau administracinių pajėgumų. Nors toks tikslas yra pagrįstas, reglamentą būtina visoje vidaus rinkoje įgyvendinti vienodai. Antraip bendroji rinka gali būti suskaidyta ir įtaka būtų gali būti prarasta.

Dar vienas elementas – antkainis nebebūtų taikomas visai šaliai, kurioje Komisija nustatė ES konkurso dalyvių diskriminaciją. Jį būtų galima taikyti regiono ar vietos lygmens teritorijoms, pvz., valstijoms, regionams ar savivaldybėms.  Siekiama atskirti teritorijas ir skatinti subcentrinius subjektus atverti savo pirkimų procedūras ES konkurso dalyviams.

Dar vienas iš 2016 m. peržiūrėto pasiūlymo punktų yra aiškesnis prievolės įrodyti priskyrimas. Ši priemonė būtų taikoma įmonėms ir produktams, kurie sudaro daugiau kaip 50 proc. pasiūlymo vertės ir kurių kilmės šalis yra šalis, kurioje, kaip patvirtinta, ES įmonėms, prekėms ar paslaugoms taikomos diskriminacinės priemonės. Būtų daroma prielaida, kad šalies, kuriai taikoma priemonė, ūkio subjektai tieks prekes ir teiks paslaugas, kurioms taikoma priemonė. Prievolė įrodyti teks tos šalies konkurso dalyviui, o ne perkančiajai organizacijai, kuris turės parodyti, kad pasiūlyme nėra tokių prekių ar paslaugų, kurioms taikoma priemonė. Atsižvelgiant į pirminį pasiūlymą atrodytų, kad ši našta tektų perkančiosioms organizacijoms.

Laikantis Komisijos požiūrio į skaidrumą prekybos politikoje, taip pat siūloma viešai skelbti Komisijos tyrimų išvadas, kuriose nustatomos kliūtys teikti pasiūlymus trečiosiose šalyse. Įvardijimo ir sugėdinimo poveikis lemtų naujas paskatas šalinti šias kliūtis. Taip pat reikėtų viešinti priemones, kurių imasi trečiosios šalys, kad pagerintų probleminę padėtį. Šis pakeitimas yra vertinamas teigiamai.

Tam tikrų Parlamento pakeitimų įtraukimas

Neskaitant mažiausiai išsivysčiusių šalių išbraukimo iš pasiūlymo taikymo srities, yra išbrauktos ir besivystančios šalys ir MVĮ. Be to, kelios valstybės narės ir Parlamentas mano, kad decentralizuotas ramstis, kuriuo vadovaujantis perkančiosios organizacijos turėtų galimybę neleisti užsienio konkursų dalyviams dalyvauti jų viešuosiuose pirkimuose, keltų pavojų dėl vidaus rinkos susiskaidymo. Peržiūrėtame pasiūlyme tokia galimybė visiškai pašalinta.

Neįtraukti Parlamento prašymai

Tai susiję su aplinkos apsaugos, darbuotojų ar socialiniais klausimais vertinant abipusiškumą arba su Parlamento prašymu dėl peržiūros nuostatos, kuri leistų įvertinti, ar reglamentas padeda labiau atverti viešųjų pirkimų rinkas, ar tai tėra protekcionizmo priemonė. Vargu, ar būtų galima atmesti visą reglamentą tuo pagrindu, tačiau Parlamentas pasiūlė įtraukti peržiūros nuostatą, kuria Komisija įpareigojama įvertinti reglamento po to, kai jis įsigalioja ir yra taikomas nustatytą metų skaičių, poveikį ir atitinkamai jį pakoreguoti. Dėl tos pačios priežasties Parlamentas siūlė apriboti bet kokių ribojamųjų priemonių, kurių imamasi priimant įgyvendinimo aktą, taikymą iki penkerių metų (panašiai kaip nuostatose, įtvirtintose ES prekybos apsaugos reglamentuose), siekdamas išvengti, kad dėl šių priemonių rinka netaptų nuolat uždaryta. Dar vienas prašymas, į kurį buvo atsižvelgta tik iš dalies, yra tyrimo trukmės sumažinimas. Parlamentas prašė sutrumpinti tyrimo atlikimo laikotarpį iki trijų mėnesių su galimybe jį pratęsti vienu mėnesiu. Komisija sutrumpino laikotarpį nuo devynių iki aštuonių mėnesių ir padidino galimą pratęsimo trukmę nuo trijų iki keturių mėnesių, todėl iš esmės tyrimo trukmė išliko nepakitusi.

Diskusijų raida nuo 2018 m.

2018 m. vasario mėn. INTA komitetui pristačius iš dalies pakeistą pranešimo projektą, o 2018 m. kovo ir balandžio mėn. pateikus ir aptarus pakeitimus, 2018 m. gegužės mėn. dokumentų rinkinio svarstymas buvo sustabdytas, nes dokumentų rinkinys buvo ilgai blokuojamas Taryboje. Pranešėjo nuomone ir pritariant šešėliniams pranešėjams, tolesni veiksmai atnaujinant Parlamento įgaliojimus trišalėse derybose nebūtų buvę konstruktyvūs, atsižvelgiant į tai, kad Taryboje nebuvo tikros perspektyvos judėti pirmyn.

Atsižvelgiant į 2019 m. rinkimų pertrauką, šis dokumentų rinkinys tapo ankstesnių Parlamento nebaigtų klausimų dalimi (Darbo tvarkos taisyklių 240 straipsnis). Tuo pat metu valstybės narės ne kartą ragino suteikti naują impulsą ir primygtinai ragino priimti bendrą poziciją dėl viešųjų pirkimų priemonės (2019 m. kovo 22 d. / 2020 m. spalio 2 d. Europos Vadovų Tarybos išvada), tačiau šiuo klausimu apčiuopiamų rezultatų Taryboje nepasiekta. Po išsamių parengiamųjų darbų Tarybai pirmininkaujant Suomijai, Kroatijai ir Vokietijai, 2021 m. balandžio mėn. Portugalija, pirmininkaujanti Tarybai, pateikė iš esmės pakeistą pozicijos projektą Tarybai, o tai iš esmės pakeitė siūlomos priemonės vidinį loginį pagrindą. Po daugiau nei devynerių metų neveikimo Taryba 2021 m. birželio mėn. priėmė savo poziciją dėl viešųjų pirkimų priemonės, taip padėdama pagrindą tęsti darbą, susijusį su dokumentų rinkiniu, INTA komitete, remiantis nauju pranešėjo pateiktu pranešimo projektu.

Pranešėjas pritaria reikšmingam nukrypimui nuo 2016 m. Komisijos pasiūlymo logikos, kurį atspindi į konkurso dalyvį orientuotas požiūris vietoj pasiūlymu grindžiamos struktūros. Dėl požiūrio pakeitimo buvo apeiti ankstesni sunkumai nustatant prekių, paslaugų, darbų ir koncesijų kilmę. Mažinamas priemonės sudėtingumas, o jos praktiškumas iš esmės gerinamas.

Pranešėjas toliau laikosi nuomonės, kad TVPP priemonės turi būti vertinamos pagal jų veiksmingumą, proporcingumą ir taikomumą.

Ne tik veiksmingos ir efektyvios TVPP priemonės, bet ir tyrimų trukmė ir konsultacijos yra lemiamas dalykas siekiant priemonės teikiamos pridėtinės vertės. Atsižvelgiant į tai, nustatomi trumpesni abiejų procedūrų terminai, kurie, kaip siūloma, sutampa, o ne eina vienas po kito, siekiant užtikrinti, kad TVPP priemonės būtų taikomos laiku ir be reikalo nedelsiant.

Numatomas priemonės sverto poveikis gali būti nustatytas, atsižvelgiant į tai, kiek ji taikoma ūkio subjektams ir kiek ja naudojasi perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai. Viešųjų pirkimų sutartyse nustatytą vertę laikant vieninteliu matavimo kriterijumi, užtikrinamas priemonės paprastumas ir efektyvumas.

Priemonės taikymo reikalavimo išimtys yra paremtos siaurai apibrėžtomis aplinkybėmis, t. y. tais atvejais, kai 1) gauti tik trečiųjų šalių, kurioms taikoma TVPP priemonė, konkurso dalyvių pasiūlymai arba 2) kai esama svarbių viešojo intereso priežasčių. Kitomis išimtimis būtų trukdoma siekti bendro priemonės tikslo.


 

 

VIDAUS RINKOS IR VARTOTOJŲ APSAUGOS KOMITETO NUOMONĖ (29.10.2021)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

(COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))

Nuomonės referentas(*): Ivan Štefanec

 

(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2012 m. kovo mėn. Europos Komisija priėmė pirmąjį pasiūlymą dėl reglamento, nustatančio vadinamąją tarptautinių viešųjų pirkimų priemonę (TVPP), kad būtų padidinta Europos Sąjungos įtaka tarptautinėse prekybos derybose siekiant sudaryti geresnes galimybes Europos ūkio subjektams patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas.

2014 m. sausio mėn. Europos Parlamentas per plenarinę sesiją priėmė šio pasiūlymo pakeitimus ir klausimas buvo grąžintas atsakingam komitetui, kad jis būtų toliau svarstomas. Šio dokumento svarstymas buvo sustabdytas Taryboje ir Parlamentas nedalyvavo trišalėse derybose.

2016 m. sausio 29 d. Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą. Iš dalies pakeistame pasiūlyme išbrauktos kai kurios nuostatos, turinčios didesnės reikšmės vidaus rinkos taisyklėms, visų pirma atskirų perkančiųjų organizacijų įgaliojimas atmesti pasiūlymus (buvęs 6 straipsnis). Tačiau net taikant centralizuotą Komisijos valdomą mechanizmą pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto daro poveikį ES perkančiųjų organizacijų elgsenai konkurso procedūrų metu ir vidaus rinkoje.

2017 m. rugsėjo 26 d. IMCO komitetas priėmė INTA komitetui skirtą nuomonę, grindžiamą iš dalies pakeistu Komisijos pasiūlymu. Savo ruožtu INTA komitetas aptarė iš dalies pakeistą pasiūlymą per praėjusią Parlamento kadenciją, tačiau nusprendė atidėti balsavimą komitete iki to laiko, kai Tarybos svarstymų kryptis bus aiškesnė.

Po kelerius metus trukusio neveikimo laikotarpio 2021 m. birželio 2 d. Taryba galiausiai susitarė dėl savo derybų įgaliojimų. Kadangi susiję komitetai (INTA, IMCO) po 2019 m. EP rinkimų buvo sudaryti iš naujo, už šį dokumentą atsakingas INTA komitetas nusprendė parengti naują pranešimo projektą, kuriuo būtų atsižvelgiama į kontekstinius pokyčius Parlamente ir Taryboje. Atitinkamai 2021 m. birželio 22 d. IMCO komiteto koordinatoriai taip pat nusprendė, kad IMCO komitetas turėtų parengti naują nuomonę.

IMCO komitetas išlieka susijęs komitetas pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnį tam tikrais klausimais, įskaitant:

 

A. išimtinę kompetenciją dėl

– naujo 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių: dėl kainos koregavimo priemonių taikymo;
– naujo 12 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių: dėl kainos koregavimo priemonių išimties;
– naujo 14 straipsnio 3 dalies: dėl komiteto procedūros;
– naujo 17 straipsnio: dėl Direktyvos 2014/25/ES 85 ir 86 straipsnių panaikinimo.

B. pasidalijamąją kompetenciją dėl

– 2 straipsnio: apibrėžčių;

– naujo 9 straipsnio: organizacijų ar subjektų, susijusių su priemonėmis, taikomomis pagal 8 straipsnį;

– naujo 12 straipsnio 1 dalies: dėl kainos koregavimo priemonių išimties;

– naujo 13 straipsnio dėl įgyvendinimo;

– naujo 14 straipsnio 1 dalies: komiteto procedūros;

– naujo 15 straipsnio: konfidencialumo;

– naujo 16 straipsnio: dėl ataskaitų teikimo.

 

Taigi ši nuomonė grindžiama IMCO komiteto atitinkamai 2013 m. ir 2017 m. priimtomis nuomonėmis ir į ją įtraukti keli šiose nuomonėse pateikti pakeitimai.

Nuomonės referentas palankiai vertina pažangą, padarytą Taryboje po tiek daug metų trukusio sustabdymo laikotarpio po to, kai 2012 m. Komisija priėmė pasiūlymą dėl tarptautinių viešųjų pirkimų priemonės (TVPP), o 2016 m. – iš dalies pakeistą jo redakciją.

Nuomonės referentas atsižvelgė į keletą Tarybos derybų įgaliojimų, dėl kurių susitarta, aspektų, visų pirma į tikslą sukurti priemonę, kuri leistų ES kiekvienu konkrečiu atveju apriboti arba panaikinti ūkio subjektų, kurių kilmės šalys taiko ribojamąsias ar diskriminacines priemones ES įmonėms, galimybes patekti į jos viešųjų pirkimų rinkas, kartu kuo labiau sumažinant perkančiosioms organizacijoms tenkančią administracinę naštą.

Nuomonėje siūloma supaprastinti reglamentą ir padidinti jo veiksmingumą pašalinant probleminius klausimus, tačiau nesukuriant galimybių nepaisyti jo nuostatų.

Laikantis Tarybos požiūrio nuomonėje siūloma pereiti nuo kainų koregavimo priemonės prie TVPP priemonių, nustatant ribas, kurias viršijus pasiūlymai būtų pašalinti. Joje taip pat pritariama naujam požiūriui į konkurso dalyvius, kuriuo sudaromos sąlygos sutelkti dėmesį į pasiūlymus, o ne į prekes ir paslaugas.

Priimtoje nuomonėje susiaurinamos 12 straipsnyje numatytos išimtys ir jos suderinamos su Viešųjų pirkimų direktyva, taip išvengiant labai plataus išimčių taikymo nevykdant pakankamos stebėsenos. Joje taip pat numatytas didesnis Komisijos vaidmuo leidžiant prieštarauti dėl išimties, kuri nėra pakankamai pagrįsta, taikymo.

 

Komisijos pasiūlymas apibrėžti arba sudaryti perkančiųjų organizacijų ir subjektų, kuriems taikomas šis reglamentas, sąrašą buvo traktuojamas kaip sudarantis sąlygas vidaus rinkos fragmentacijai ir todėl mažinantis šios priemonės patikimumą. Visos perkančiosios organizacijos, įsigyjančios prekių ar paslaugų viršijant sutartą ribą, turėtų taikyti reglamentą, todėl nuomonėje siūloma išbraukti 9 straipsnį dėl susijusių organizacijų ar subjektų.

Priimtoje nuomonėje taip pat sustiprinama Komisijos pozicija ir jos kompetencijos sprendimų priėmimo procese.

Siekiant užtikrinti šio reglamento veiksmingumą ir ištaisyti galimą TVPP priemonių neveiksmingumą, nuomonėje siūloma kas trejus metus vykdomos peržiūros nuostata.

Galiausiai nuomonėje išlaikyti keli 2017 m. priimtos nuomonės elementai, susiję su konfidencialios informacijos tvarkymu, aplinkos apsauga ar saugumo reguliavimu.


PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pakeistas pasiūlymas

Pakeistas pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

dėl trečiųjų šalių ūkio subjektų, prekių ir paslaugų patekimo į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūrų, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį Sąjunga turi apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir veiksmus, taip pat stiprinti bendradarbiavimą visose tarptautinių santykių srityse, kad, inter alia, skatintų visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos apribojimų panaikinimą;

(1) pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnį Sąjunga turi apibrėžti ir įgyvendinti bendrą politiką ir veiksmus, taip pat stiprinti bendradarbiavimą visose tarptautinių santykių srityse, kad, inter alia, skatintų visų šalių integraciją į pasaulio ekonomiką, įskaitant laipsnišką tarptautinės prekybos apribojimų panaikinimą, užtikrintų darnų vystymąsi ir skatintų besivystančių šalių darnų ekonominį, socialinį ir aplinkosauginį vystymąsi, visų pirma siekiant panaikinti skurdą;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) PPO ir dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą laikantis abipusiškumo ir abipusės naudos principo;

(6) PPO ir dvišaliuose santykiuose Sąjunga remia platų tarptautinį Sąjungos ir jos prekybos partnerių viešųjų pirkimų rinkų atvėrimą laikantis abipusiškumo, bendradarbiavimo, bendros veiklos ir abipusės naudos principų;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria savo viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas tarptautinei konkurencijai ar neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol. Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria su viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. Dėl tų viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų netenkama daug prekybos galimybių;

(8) daugelis trečiųjų šalių nenoriai atveria savo viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas tarptautinei konkurencijai ar neatveria jų labiau, nei tai darė iki šiol. Todėl Sąjungos ūkio subjektai susiduria su viešųjų pirkimų ribojamaisiais veiksmais ir protekcionistine politika daugelyje Sąjungos prekybos partnerių. Dėl tų viešųjų pirkimų ribojamųjų veiksmų netenkama daug prekybos galimybių, todėl pagal šį reglamentą turėtų būti nustatyta procedūra, kuria būtų užkirstas kelias trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkų disbalansui;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES16 yra vos kelios nuostatos dėl Sąjungos viešųjų pirkimų politikos išorės matmens, t. y. 85 ir 86 straipsniai. Tų nuostatų taikymo sritis ribota, todėl jas reikėtų pakeisti;

Išbraukta.

_________________

 

16 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

 

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių ūkio subjektams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, tarptautiniai įsileidimo į rinką įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų taikymas;

(11) siekiant Sąjungos ir trečiųjų šalių ūkio subjektams, vartotojams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams užtikrinti teisinį tikrumą, tarptautiniai įsileidimo į rinką įsipareigojimai, kuriuos viešųjų pirkimų ir koncesijų srityje Sąjunga prisiėmė trečiųjų šalių atžvilgiu, turėtų būti įtvirtinti ES teisės sistemoje, kad būtų užtikrintas veiksmingas ir griežtas jų taikymas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) siekiant pagerinti Sąjungos ūkio subjektų patekimą į tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios saugomos ribojamosiomis ir diskriminacinėmis viešųjų pirkimų priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti vienodas konkurencijos sąlygas vidaus rinkoje, reikia remtis ES muitų teisės aktuose nustatytomis nelengvatinėmis kilmės taisyklėmis, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai žinotų, ar prekėms ir paslaugoms taikomi Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai;

(12) siekiant šalinti didelius ir pasikartojančius apribojimus, taikomus Sąjungos ūkio subjektų patekimui į tam tikrų trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, kurios saugomos ribojamosiomis ir diskriminacinėmis viešųjų pirkimų priemonėmis ar veiksmais, ir išlaikyti vienodas konkurencijos sąlygas bei užtikrinti aplinkosaugos, socialinių ir darbo standartų laikymąsi vidaus rinkoje, reikia, kad būtų nustatytas aiškus kilmės taisyklių, skirtų ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms, rinkinys;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) paslaugos kilmė turėtų būti nustatoma remiantis fizinio ar juridinio asmens kilme;

(14) paslaugos kilmė turėtų būti nustatoma remiantis ją teikiančio fizinio ar juridinio asmens kilme. Juridinio asmens kilmė turėtų būti šalis, kurioje tas juridinis asmuo yra įsisteigęs arba kitaip įsteigtas pagal atitinkamus tos šalies įstatymus ir kurioje jis vykdo didelę verslo dalį. Siekdama išvengti galimo pagal šį reglamentą priimtų priemonių apėjimo, Komisija turėtų pateikti gaires dėl didelės verslo dalies kriterijų, atsižvelgdama į PPO Bendrąjį susitarimą dėl prekybos paslaugomis, Sąjungos teisės aktus ir atitinkamą teismų praktiką, susijusią su įsisteigimo teise;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a) siekiant aplinkos apsaugos, socialinius ir darbo reikalavimus tinkamai įtraukti į viešųjų pirkimų ir koncesijų suteikimo procedūras, labai svarbu, kad valstybės narės, perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai imtųsi atitinkamų priemonių siekdami užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos, socialinės ir darbo teisės srityse nustatytų prievolių, kurios taikomos darbų vykdymo ar paslaugų teikimo vietoje ir yra nustatytos įstatymais ir kitais teisės aktais nacionaliniu bei Sąjungos lygmeniu, taip pat kolektyvinėmis sutartimis su sąlyga, kad tokios taisyklės ir jų taikymas atitinka Sąjungos teisę. Taip pat vykdant sutartis turėtų būti taikomos tarptautinėse konvencijose, kurias ratifikavo visos valstybės narės ir kurios išvardytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES1a X priede, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES1b X priede ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES1c XIV priede, numatytos prievolės. Tai yra ypač svarbu, nes kai kurios trečiosios šalys neratifikavo arba neįgyvendina kai kurių šiuose prieduose nurodytų tarptautinių konvencijų, o Sąjungos ūkio subjektai privalo jų laikytis. Todėl šiame reglamente numatytomis priemonėmis turėtų būti siekiama skatinti taikyti pagal tas direktyvas numatytas nuostatas, kad jos būtų įgyvendinamos tarptautinių viešųjų pirkimų sistemoje ir būtų užtikrintos vienodos sąlygos Sąjungos viešųjų pirkimų rinkoje;

 

__________________

 

1a 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/23/ES dėl koncesijos sutarčių suteikimo (OL L 94, 2014 3 28, p. 1).

 

1b 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

 

1c 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 243).

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė savo iniciatyva arba suinteresuotosioms šalims ar valstybei narei paprašius bet kuriuo metu pradėti tyrimą dėl trečiosios šalies galimai priimtų ar toliau taikomų ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų. Tokios tyrimo procedūros turėtų vykti nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 654/2014;

(19) Komisijai turėtų būti suteikta teisė savo iniciatyva arba suinteresuotosioms šalims ar valstybei narei paprašius bet kuriuo metu pradėti išorės viešųjų pirkimų tyrimą dėl trečiosios šalies galimai priimtų ar toliau taikomų ribojamųjų viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, jei ji mano, kad toks tyrimas atitiktų Sąjungos interesus. Tyrime visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad Komisija pagal šio reglamento 6 straipsnio 2 dalį patvirtino keletą su trečiąja šalimi susijusių ketinimo pašalinti atvejų. Tokios tyrimo procedūros turėtų vykti nepažeidžiant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 645/20141a;

 

______________-

 

1a 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles ir užtikrinti šių taisyklių vykdymą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3286/94, nustatantis Bendrijos procedūras bendros prekybos politikos srityje siekiant užtikrinti Bendrijos teisių pagal tarptautinės prekybos taisykles, visų pirma tas, kurios nustatytos Pasaulio prekybos organizacijoje, įgyvendinimą (OL L 189, 2014 6 27, p. 50).

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) siekiant nustatyti, ar, atsižvelgiant į Sąjungos interesus, reikia pradėti tyrimą arba taikyti tarptautinių viešųjų pirkimų priemonės (TVPP) priemones, turėtų būti atsižvelgiama į įvairius su tyrimu susijusius aspektus ir galimas jo pasekmes, įskaitant vidaus pramonės ir naudotojų bei vartotojų interesus. Pirmenybė turėtų būti teikiama bendram tikslui atverti trečiųjų šalių rinkas ir pagerinti Sąjungos ūkio subjektų patekimo į rinką galimybes, kad būtų užtikrintas abipusiškumas patekimo į rinką srityje. Komisija turėtų atsižvelgti į atitinkamos šalies ūkio subjektų dalyvavimą Sąjungos viešųjų pirkimų rinkoje. Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti ir sektoriams, kurie laikomi strateginės svarbos sektoriais Sąjungos viešųjų pirkimų rinkos atžvilgiu;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) itin svarbu, kad tyrimas būtų atliekamas skaidriai. Todėl per tyrimą nustatytų pagrindinių faktų ataskaita turėtų būti skelbiama viešai;

(21) itin svarbu, kad tyrimas būtų atliekamas skaidriai ir per pagrįstą laiką. Todėl per tyrimą nustatytų pagrindinių faktų ataskaita turėtų būti skelbiama viešai;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) jei konsultacijos su atitinkama šalimi per pagrįstą laiką nepadėjo pakankamai pagerinti Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų galimybių viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija turėtų turėti galimybę prireikus priimti kainos koregavimo priemonę, taikytiną pasiūlymams, kurie yra pateikti tos šalies kilmės ūkio subjektų ir (arba) į kuriuos įtraukta tos šalies kilmės prekių ir paslaugų;

(22) jei konsultacijos su atitinkama šalimi per pagrįstą laiką nelemia pakankamų taisomųjų veiksmų, dėl kurių pagerėja Sąjungos ūkio subjektų, prekių ir paslaugų galimybės viešųjų pirkimų konkursuose, Komisija turėtų turėti galimybę priimti TVPP priemonę – arba pašalinimo iš viešųjų pirkimų procedūros, arba rezultato koregavimo forma;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) tokios priemonės turėtų būti taikomos tik vertinant pasiūlymus, į kuriuos įtraukta atitinkamos šalies kilmės prekių ar ir paslaugų. Siekiant išvengti tų priemonių apėjimo, gali prireikti priemones taikyti tam tikriems užsieniečių kontroliuojamiems ar jiems priklausantiems juridiniams asmenims, kurių didelė verslo dalis nėra tiesiogiai ir realiai susijusi su bent vienos valstybės narės ekonomika, nors jie ir įsisteigę Europos Sąjungoje. Atitinkamos priemonės neturėtų būti neproporcingos viešųjų pirkimų ribojamiesiems veiksmams, dėl kurių jos taikomos;

(23) siekiant išvengti tų priemonių apėjimo, taip pat turėtų būti sudaryta galimybė prireikus nustatyti papildomų sutartinių prievolių bet kuriam konkurso laimėtojui;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) kainos koregavimo priemonės neturėtų daryti neigiamo poveikio vykdomoms prekybos deryboms su atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija gali derybų metu sustabdyti priemonių taikymą;

(24) pagal šį reglamentą priimta TVPP priemonė neturėtų daryti neigiamo poveikio vykdomoms prekybos deryboms su atitinkama šalimi. Todėl jei šalis pradeda esmines derybas su Sąjunga dėl patekimo į rinką viešųjų pirkimų srityje, Komisija gali derybų metu sustabdyti tos priemonės taikymą;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) kad perkančiosioms organizacijoms ar perkantiesiems subjektams taikyti kainos koregavimo priemonę būtų paprasčiau, turėtų būti daroma prielaida, kad priemonė taikoma visiems trečiosios šalies, kuriai taikomos priemonės ir su kuria nėra susitarimo dėl viešųjų pirkimų, kilmės ūkio subjektams, nebent jie gali įrodyti, kad atitinkamos trečiosios šalies kilmės prekės ar paslaugos sudaro mažiau kaip 50 proc. visos jų pasiūlymo vertės;

Išbraukta.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) valstybės narės geriausiai gali nustatyti perkančiąsias organizacijas ar perkančiuosius subjektus, kurie turėtų taikyti kainos koregavimo priemonę, arba tokių perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų kategorijas. Siekiant užtikrinti, kad būtų imamasi reikiamo lygmens veiksmų ir tenkanti našta valstybėms narėms būtų paskirstoma sąžiningai, Komisija turėtų priimti galutinį sprendimą, remdamasi kiekvienos valstybės narės pateiktu sąrašu. Prireikus Komisija gali sąrašą sudaryti savo iniciatyva;

Išbraukta.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) būtina, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų konkurencingai įkainotos. Todėl tuo atveju, kai nėra perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimus atitinkančių Sąjungos ir (arba) reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, kuriomis būtų patenkinti būtiniausi visuomenės poreikiai, pavyzdžiui, sveikatos ar visuomenės saugumo sričių, arba taikant priemonę neproporcingai išaugtų sutarties kaina ar sąnaudos, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams turėtų būti suteikta teisė netaikyti kainos koregavimo priemonių, kuriomis ribojamas nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką;

(27) siekiant apsaugoti viešąjį interesą, būtina, kad perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai galėtų gauti įvairių aukštos kokybės prekių, kurios atitiktų pirkimo reikalavimus ir būtų konkurencingai įkainotos. Išskirtiniais atvejais, kai pasiūlymus pateikė tik tie ūkio subjektai, kurių kilmės šaliai taikoma TVPP priemonė, arba tik tokie pasiūlymai atitinka perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimus, arba kai dėl svarbių viešojo intereso priežasčių sutartį skirti būtina, pavyzdžiui, ekstremaliosios sveikatos situacijos, gamtinės nelaimės ar visuomenės saugumo srityse, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams turėtų būti suteikta teisė netaikyti TVPP priemonės, kuria ribojamas nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimas į rinką. Pavyzdžiui, taip gali atsitikti tais atvejais, kai skubiai reikalingas vakcinas arba skubios pagalbos reikmenis galima įsigyti tik iš ūkio subjekto, kuriam taikomos TVPP priemonės. Norint taikyti šias išimtis, reikia gauti Komisijos pritarimą. Komisija apie tokias išimtis turėtų būti informuojama laiku ir išsamiai, kad būtų galima tinkamai stebėti šio reglamento įgyvendinimą. Komisija turėtų parengti gaires dėl išimčių taikymo, siekdama užtikrinti, kad jos būtų suderintai taikomos visose valstybėse narėse, ir išvengti bet kokio apėjimo;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) jei perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai netinkamai taiko nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą ribojančių kainos koregavimo priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant kainos koregavimo priemonių, ribojančių nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

(28) jei perkančiosios organizacijos ar perkantieji subjektai netinkamai taiko nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą ribojančių TVPP priemonių išimtis, Komisijai turėtų būti suteikta teisė taikyti Tarybos direktyvos 89/665/EEB20 3 straipsnio arba Tarybos direktyvos 92/13/EEB21 8 straipsnio taisomąjį mechanizmą. Be to, sutartys, perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant TVPP priemonių, ribojančių nereglamentuojamųjų prekių ir paslaugų įsileidimą į rinką, turėtų negalioti;

__________________

__________________

20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 1989 12 30, p. 33).

20 Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo (OL L 395, 1989 12 30, p. 33).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14).

21 Tarybos direktyva 92/13/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Bendrijos taisyklių taikymą viešųjų pirkimų tvarkai vandens, energetikos, transporto ir telekomunikacijų sektoriuose, suderinimo (OL L 76, 1992 3 23, p. 14).

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) įgyvendinimo aktams dėl kainos koregavimo priemonės priėmimo, atšaukimo, sustabdymo arba taikymo atnaujinimo priimti turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra;

(30) įgyvendinimo aktams dėl TVPP priemonių priėmimo, atšaukimo, sustabdymo arba taikymo atnaujinimo priimti turėtų būti taikoma nagrinėjimo procedūra;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33) laikantis proporcingumo principo būtina ir siekiant pagrindinio tikslo (sukurti bendrą išorės politiką viešųjų pirkimų srityje) tiktų nustatyti bendras taisykles, taikomas pasiūlymams, į kuriuos įtraukta prekių ir paslaugų, kurioms negalioja Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai. Šis reglamentas neviršija to, kas būtina išsikeltiems tikslams pasiekti laikantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalies,

(33) laikantis proporcingumo principo būtina ir siekiant pagrindinio tikslo (sukurti bendrą išorės politiką viešųjų pirkimų srityje) tiktų nustatyti bendras taisykles dėl sąžiningo pasiūlymų, į kuriuos įtraukta prekių ir paslaugų, kurioms negalioja Sąjungos tarptautiniai įsipareigojimai, svarstymo. Šis reglamentas neviršija to, kas būtina išsikeltiems tikslams pasiekti laikantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalies,

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti galimybes Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas. Jame nustatoma tvarka, kaip Komisija turi atlikti tyrimus dėl trečiosiose šalyse Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms galimai priimtų arba toliau taikomų ribojamųjų ir diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų ir pradėti konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.

Šiuo reglamentu nustatomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad tarptautinėje viešųjų pirkimų rinkoje būtų sudarytos vienodos sąlygos, ir pagerinti galimybes Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms patekti į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų ir koncesijų rinkas, sprendžiant trečiosios šalies priemonių ar veiksmų, dėl kurių smarkiai ir nuolat sumažėja galimybės patekti į rinką, klausimą. Jame nustatoma tvarka, kaip Komisija turi atlikti tyrimus dėl trečiosiose šalyse Sąjungos ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms galimai priimtų arba toliau taikomų ribojamųjų ir diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų ir pradėti konsultacijas su atitinkamomis trečiosiomis šalimis.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jame numatyta galimybė tam tikriems pasiūlymams, teikiamiems siekiant sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip pat sudaryti koncesijas, taikyti kainos koregavimo priemones, atsižvelgiant į atitinkamų ūkio subjektų, prekių ar paslaugų kilmę.

Jame numatyta galimybė viešųjų pirkimų procedūroms taikyti TVPP priemones koreguojant tam tikrų pasiūlymų, teikiamų siekiant sudaryti darbų arba darbo atlikimo sutartis, tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas, taip pat sudaryti koncesijas, rezultatą arba pašalinant juos iš procedūros, atsižvelgiant į atitinkamų ūkio subjektų kilmę.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas sutartims, kurioms taikoma:

2. Šis reglamentas taikomas viešųjų pirkimų procedūroms, kurioms taikoma:

Pakeitimas   25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Šis reglamentas taikomas tik dėl ribojamųjų ir (arba) diskriminacinių viešųjų pirkimų priemonių ar veiksmų, kurių imasi trečioji šalis pirkdama nereglamentuojamąsias prekes ir paslaugas. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų.

4. Šis reglamentas taikomas tik toms viešųjų pirkimų procedūroms, kurioms taikomos TVPP priemonės ir kurios pradedamos laikotarpiu nuo tų TVPP priemonių įsigaliojimo iki jų galiojimo pabaigos, panaikinimo ar sustabdymo. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės ir jų perkančiosios organizacijos bei perkantieji subjektai trečiosios šalies ūkio subjektams, prekėms ir paslaugoms netaiko ribojamųjų priemonių, kurios nėra numatytos šiame reglamente;

Išbraukta.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Valstybės narės imasi atitinkamų priemonių siekdamos užtikrinti, kad viešojo pirkimo sutartis vykdantys ūkio subjektai laikytųsi taikytinų prievolių aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės srityse, nustatytų Sąjungos teisės aktais, nacionaliniais įstatymais, kolektyvinėmis sutartimis ar tarptautinėmis aplinkos apsaugos ir socialinėmis konvencijomis, išvardytomis Direktyvos 2014/23/ES X priede, Direktyvos 2014/24/ES X priede, Direktyvos 2014/25/ES XIV priede, bei Paryžiaus susitarimu, siekiant užtikrinti vienodas sąlygas atsižvelgiant į reglamentuojamąsias ir nereglamentuojamąsias prekes bei paslaugas.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) ūkio subjektas – fizinis arba juridinis asmuo ar viešasis subjektas arba tokių asmenų ir (arba) subjektų grupė, įskaitant laikinas įmonių asociacijas, kurie rinkoje teikia pasiūlymą atlikti darbus ir (arba) darbą, tiekti prekes ar teikti paslaugas;

a) ūkio subjektas — ekonominės veiklos vykdytojas, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/23/ES 5 straipsnio 2 punkte, 2014/24/ES 2 straipsnio 10 punkte ir 2014/25/ES 2 straipsnio 6 punkte;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) konkurso dalyvis – pasiūlymą pateikęs ūkio subjektas;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) rezultato koregavimo priemonė – santykinis pasiūlymo rezultato skaičiaus sumažinimas tam tikra procentine dalimi, perkančiajai organizacijai arba perkančiajam subjektui atlikus jo vertinimą remiantis pirkimo dokumentuose apibrėžtais sutarties skyrimo kriterijais. Tais atvejais, kai vienintelis sutarties skyrimo kriterijus yra kaina arba sąnaudos, rezultato koregavimo priemonė reiškia santykinį pasiūlymo teikėjo pasiūlytos kainos ar sąnaudų padidėjimą tam tikra procentine dalimi, siekiant įvertinti pasiūlymus;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) nereglamentuojamųjų prekių ar paslaugų viešieji pirkimai – prekių, paslaugų, darbų ar koncesijų, dėl kurių Sąjunga nėra prisiėmusi patekimo į rinką įsipareigojimų pagal tarptautinį susitarimą viešųjų pirkimų arba koncesijų srityje, viešųjų pirkimų procedūros;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa) TVPP priemonė – priemonė, kurią Komisija pagal šį reglamentą patvirtina kaip pasiūlymui taikomą rezultato koregavimo priemonę arba kaip pasiūlymo pašalinimo iš Sąjungos viešųjų pirkimų ar koncesijų rinkos priemonę;

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9 straipsnis

Išbraukta.

Susijusios organizacijos ar subjektai

 

Komisija nustato valstybės narės nurodytas perkančiąsias organizacijas ar subjektus arba perkančiųjų organizacijų ar subjektų kategorijas, kurių vykdomiems viešiesiems pirkimams yra taikoma priemonė. Kad tai būtų nustatyta, kiekviena valstybė narė pateikia atitinkamų perkančiųjų organizacijų ar subjektų arba perkančiųjų organizacijų ar subjektų kategorijų sąrašą. Komisija užtikrina, kad būtų imamasi reikiamo lygmens veiksmų ir tenkanti našta valstybėms narėms būtų paskirstoma sąžiningai.

 

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai gali nuspręsti netaikyti viešųjų pirkimų arba koncesijos procedūrai taikomos kainos koregavimo priemonės, jei:

1. Perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai išimties tvarka gali nuspręsti netaikyti šiame reglamente numatytų TVPP priemonių viešųjų pirkimų procedūrai, jei:

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) nėra prieinamų Sąjungos ir (arba) reglamentuojamųjų prekių ar paslaugų, atitinkančių perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto reikalavimus, arba

Išbraukta.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) pasiūlymus pateikė tik tie ūkio subjektai, kurių kilmės šaliai taikomos TVPP priemonės, arba tik tokie pasiūlymai atitinka konkurso reikalavimus;

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pritaikius priemonę neproporcingai išaugtų konkurso kaina ar sąnaudos.

Išbraukta.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) toks sprendimas pateisinamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių pagal Direktyvą 2014/24/ES.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ketinantys netaikyti kainos koregavimo priemonės, savo ketinimą nurodo pagal Direktyvos 2014/24/ES 49 straipsnį arba pagal Direktyvos 2014/25/ES 69 straipsnį skelbiamame skelbime apie pirkimą arba pagal Direktyvos 2014/23/ES 31 straipsnį skelbiamame koncesijos skelbime. Jie apie tai praneša Komisijai ne vėliau kaip per dešimt kalendorinių dienų po skelbimo apie pirkimą paskelbimo.

2. Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas, ketinantys netaikyti TVPP priemonės, nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sutarties skyrimo, apie tai praneša Komisijai ir pateikia išsamų išimties taikymo pagrindimą.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) pagrindas, kuriuo remiasi sprendimas netaikyti kainos koregavimo priemonės, ir išsamus išimties taikymo pateisinimas;

d) pagrindas, kuriuo remiasi sprendimas netaikyti TVPP priemonės, ir išsamus išimties taikymo pagrindimas;

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija bet kokį prašymą taikyti išimtį, grindžiamą šiuo straipsniu, turi patvirtinti prieš sutarties skyrimą.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. Komisija gali nepritarti prašymui taikyti išimtį TVPP priemonei, jei pranešimas nėra pakankamai išsamiai pagrįstas. Komisija nedelsiant praneša perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui apie savo sprendimą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas pagal Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnį arba pagal Direktyvos 2014/25/ES 50 straipsnį vykdo derybas be išankstinio skelbimo apie pirkimą ir nusprendžia netaikyti kainos koregavimo priemonės, jis tai nurodo pagal Direktyvos 2014/24/ES 50 straipsnį arba pagal Direktyvos 2014/25/ES 70 straipsnį skelbiamame skelbime apie sutarties skyrimą arba pagal Direktyvos 2014/23/ES 32 straipsnį skelbiamame skelbime apie koncesijos suteikimą ir ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po skelbimo apie sutarties skyrimą paskelbimo apie tai praneša Komisijai.

Išbraukta.

Pranešime prateikiama tokia informacija:

 

a) perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto pavadinimas ir duomenys ryšiams;

 

b) sutarties arba koncesijos objekto aprašymas;

 

c) informacija apie norimų įsileisti ūkio subjektų, prekių ir (arba) paslaugų kilmę;

 

d) išimties taikymo pateisinimas;

 

e) tinkamais atvejais – kita informacija, kuri, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto nuomone, yra naudinga.

 

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Sutartys, sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant kainos koregavimo priemonių, kurias Komisija priėmė arba kurių taikymą atnaujino pagal šį reglamentą, negalioja.

2. Sutartys, sudarytos su ūkio subjektu nesilaikant TVPP priemonių, priimtų pagal šį reglamentą, laikomos negaliojančiomis, kaip apibrėžta Direktyvoje 89/665/EEB.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. ir po to bent kartą kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento taikymo ir dėl pažangos, padarytos pagal šį reglamentą pradėtose tarptautinėse derybose dėl Sąjungos ūkio subjektų patekimo į viešųjų pirkimų sutarčių skyrimo ar koncesijų suteikimo procedūras trečiosiose šalyse. Tuo tikslu valstybės narės paprašytos pateikia Komisijai atitinkamą informaciją.

Ne vėliau kaip... [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir po to bent kartą kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento taikymo ir dėl pažangos, padarytos pagal šį reglamentą pradėtose tarptautinėse derybose dėl Sąjungos ūkio subjektų patekimo į viešųjų sutarčių skyrimo ar koncesijų suteikimo procedūras trečiosiose šalyse. Tuo tikslu valstybės narės paprašytos pateikia Komisijai atitinkamą informaciją. Ta ataskaita skelbiama viešai.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, Sąjungos lygmeniu sukuria viešųjų pirkimų sutarčių skyrimo arba koncesijų suteikimo procedūrų su trečiosiomis šalimis ir TVPP priemonių taikymo pagal šį reglamentą duomenų bazę. Komisija kasmet atnaujina šią duomenų bazę.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad būtų vykdoma šio reglamento taikymo stebėsena, siekiant aptikti grėsmę Sąjungos ir jos valstybių narių finansiniams interesams, stiprinti bendrosios rinkos vieningumą ir (arba) apsaugoti vartotojų teises. Ši stebėsena atliekama siekiant užkirsti kelią galimiems sukčiavimo, korupcijos, interesų konflikto atvejams ir kitiems rimtiems pažeidimams vykdant viešuosius pirkimus, juos nustatyti ir atitinkamai apie juos pranešti. Kai stebėseną atliekančios institucijos ar struktūros nustato konkrečius pažeidimus ar sistemines problemas, joms suteikiama teisė pranešti apie tas problemas nacionalinėms audito įstaigoms, teismams, tribunolams ar kitoms atitinkamoms institucijoms arba struktūroms, pvz., ombudsmenui, nacionaliniams parlamentams ar parlamentų komitetams.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17 straipsnis

Išbraukta.

Direktyvos 2014/25/ES pakeitimas

 

Įsigaliojus šiam reglamentui, Direktyvos 2014/25/ES 85 ir 86 straipsniai išbraukiami.

 

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

17a straipsnis

 

Peržiūra

 

Ne vėliau kaip... [treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija peržiūri, ar šiuo reglamentu užtikrinama pakankama taikymo sritis, funkcionalumas ir veiksmingumas siekiant sudaryti sąlygas atverti naujas viešųjų pirkimų rinkas. Komisija informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie nustatytus faktus.

 

Jei šio reglamento tikslai nebuvo pasiekti, Komisija įvertina, ar bus sustiprinta bendradarbiauti nenorinčioms trečiosioms šalims daroma įtaka nustatant, kad privaloma laikytis Direktyvos 2014/25/ES 85 ir 86 straipsnių.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimas į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūros, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

Nuorodos

COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

20.4.2012

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

20.4.2012

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

25.10.2012

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Ivan Štefanec

18.7.2019

Svarstymas komitete

12.7.2021

1.9.2021

11.10.2021

 

Priėmimo data

27.10.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

11

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rasmus Andresen, Maria da Graça Carvalho, Claude Gruffat, Sarah Wiener

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

34

+

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský

PPE

Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Marion Walsmann

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The Left

Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Claude Gruffat, Kim Van Sparrentak, Sarah Wiener

 

0

-

 

 

 

11

0

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 


 

 

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Bernd Lange

Pirmininkas

Tarptautinės prekybos komitetas

BRIUSELIS

Tema: Trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimas į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūros, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas (COM2016/0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))

Gerb. Pirmininke,

vykdant nurodytą procedūrą Teisės reikalų komitetui buvo pavesta pateikti nuomonę Jūsų komitetui. 2021 m. rugsėjo 9 d. posėdyje komitetas nusprendė pateikti šią nuomonę laiško forma. 2021 m. spalio 14 d. posėdyje[1] jis apsvarstė šį klausimą ir priėmė nuomonę.

Pasiūlymas dėl naujos tarptautinės viešųjų pirkimų priemonės turėtų atspindėti tvirtą Europos Sąjungos raginimą laikytis atsakingesnės verslo praktikos, be kita ko, pagarbos žmogaus teisėms, aplinkos apsaugos ir gero valdymo srityse.

 

Viena iš pagrindinių teisėkūros priemonių šiuo tikslu yra reikalavimas, kad įmonės savo vertės grandinėse atliktų išsamų patikrinimą siekiant nustatyti žmogaus teisių pažeidimus, žalą aplinkai ir korupciją, užkirsti jiems kelią, sušvelninti jų poveikį, juos nutraukti ir pašalinti. Europos Vadovų Taryba patvirtino išvadas, kuriose Komisija raginama pateikti pasiūlymą dėl ES teisinės sistemos, reglamentuojančios tvarų įmonių valdymą, įskaitant įvairius sektorius apimančias įmonių išsamaus patikrinimo pareigas visose pasaulinėse tiekimo grandinės (2020 m. gruodžio 1 d.). Europos Komisija savo ruožtu įsipareigojo pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl privalomo įmonių išsamaus patikrinimo (Europos Komisijos 2021 m. darbo programa).

 

Svarbiausia, Europos Parlamentas didele balsų dauguma priėmė teisėkūros pranešimą savo iniciatyva „Įmonėms tenkanti išsamaus patikrinimo prievolė ir įmonių atskaitomybė“, kuriame ragino nustatyti privalomas įmonių išsamaus patikrinimo taisykles, siekiant apsaugoti žmogaus teises, aplinką ir gerą valdymą vertės grandinėse, ir pateikė aiškius bei plataus užmojo pasiūlymus šiuo klausimu (2021 m. kovo 10 d.).

 

Šioje rezoliucijoje teigiama, kad „valstybės narės raginamos neteikti valstybės paramos, įskaitant per viešuosius pirkimus, įmonėms, kurios nesilaiko šios direktyvos tikslų“. Kuriant naują tarptautinę viešųjų pirkimų priemonę sudaroma galimybė pasiekti šį Europos Parlamento tikslą ir reikalauti, kad trečiosioms šalims būtų taikomi abipusiai standartai žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo srityse. Išsamaus patikrinimo ir tvarumo reikalavimų įtraukimas į tarptautinę viešųjų pirkimų priemonę parodytų, kad Europos Sąjunga imasi lyderės vaidmens ir kad jos viešosios institucijos vadovauja rodydamos pavyzdį tvarumo srityje.

 

Priimdamas tokią poziciją, Europos Parlamentas taip pat primintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę, kurioje rekomenduojama, kad reglamente „reikėtų laikytis platesnio požiūrio į vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų tvaraus vystymosi tikslų skatinimą, pagrindinių teisių laikymąsi ir vartotojų apsaugą“.

 

Taigi Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos reikalavimus dėl tvarumo ir išsamaus patikrinimo:

 

a) perkančiosios organizacijos turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, su kuriais jos sudaro sutartis, atliktų išsamų patikrinimą dėl žmogaus teisių, aplinkos apsaugos ir gero valdymo visoje vertės grandinėje, ypač sutarties vykdymo laikotarpiu;

 

b) perkančiosios organizacijos turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, su kuriais jos sudaro sutartis, nelemtų ar neprisidėtų prie žmogaus teisių pažeidimų, žalos aplinkai ar korupcijos, be kita ko, ne tik vykdant jų sutartį;

 

c) sudarydamos sutartis perkančiosios organizacijos pirmenybę turėtų teikti tiems ekonominės veiklos vykdytojams, kurie pasiekė teigiamų rezultatų atsakingai vykdydami verslo veiklą, atsižvelgiant į žmogaus teises, aplinką ir gerą valdymą.

 

Teisės reikalų komitetas rengdamas pasiūlymus deramai atsižvelgė į šiuos dokumentus: 2020 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl tvaraus įmonių valdymo[2] ir 2021 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl įmonėms tenkančios išsamaus patikrinimo prievolės ir įmonių atskaitomybės[3], taip pat būsimą Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos, kuria dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo iš dalies keičiamos direktyvos 2013/34/ES, 2004/109/EB, 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014, ir būsimą pasiūlymą dėl priemonės, kuria užtikrinamas įmonių išsamus patikrinimas ir įmonių atskaitomybė.

 

Pagarbiai

Adrián Vázquez Lázara


 

 

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų šalių prekių ir paslaugų patekimas į Sąjungos viešųjų pirkimų vidaus rinką ir procedūros, kuriomis remiamos derybos dėl Sąjungos prekių ir paslaugų patekimo į trečiųjų šalių viešųjų pirkimų rinkas

Nuorodos

COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD)

Pateikimo EP data

29.1.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

20.4.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

20.4.2012

EMPL

20.4.2012

ITRE

20.4.2012

IMCO

20.4.2012

 

JURI

20.4.2012

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

DEVE

9.11.2021

EMPL

10.9.2021

ITRE

23.2.2016

 

Susiję komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

25.10.2012

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Daniel Caspary

18.7.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

3.12.2019

17.3.2021

1.9.2021

26.10.2021

Priėmimo data

29.11.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, László Trócsányi, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reinhard Bütikofer, Joachim Schuster

Pateikimo data

6.12.2021

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sara Matthieu

 

0

-

 

 

 

6

0

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

NI

László Trócsányi

The Left

Helmut Scholz

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- :