RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341

7.12.2021 - (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Mikuláš Peksa


Menetlus : 2020/0268(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A9-0340/2021
Esitatud tekstid :
A9-0340/2021
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341

(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0596),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9-0303/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse Euroopa Keskpanga 4. juuni 2021. aasta arvamust[1],

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. veebruari 2021. aasta arvamust[2],

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust,

 võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0340/2021),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. soovitab sellele õigusaktile viidata kui „DORA direktiivile“;

3. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED[*]

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2020/0268(COD)

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse direktiive 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/59/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/849, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust[1],

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[2],

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1) Liit peab asjakohaselt ja igakülgselt käsitlema kõiki finantssektori ettevõtjaid mõjutavaid digiriske, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) suuremast kasutamisest finantsteenuste osutamisel ja tarbimisel, tagades sellega uuenduslikkuse ja konkurentsivõimega seotud digirahanduse potentsiaali ulatuslikuma toetamise.

(2) Finantssektori ettevõtjad sõltuvad oma igapäevases äritegevuses suurel määral digitehnoloogia kasutamisest ning seetõttu on äärmiselt oluline, et nad tagavad digitaalse tegevuskerksuse IKT-riskide suhtes. See vajadus on üha pakilisem tulenevalt murranguliste tehnoloogiate turu kasvust, mis võimaldab nimelt väärtuse või õiguste digitaalset esitust elektrooniliselt üle kanda ja salvestada, kasutades hajusraamatut või sarnast tehnoloogiat („krüptovarad“), aga ka tulenevalt nende varadega seotud teenustest.

(3) Liidu tasandil on IKT-riskidega seotud finantssektori nõuded praegu esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2006/43/EÜ[3], 2009/66/EÜ[4], 2009/138/EÜ[5], 2011/61/EL[6], 2013/36/EL[7], 2014/65/EL[8], (EL) 2015/2366[9] ja (EL) 2016/2341[10] ning need on väga erinevad ja kohati mittetäielikud. Kehtiv liidu õigus ei ole täielikult ühtlustatud ning selles valdkonnas pidevalt toimuvaid muutusi silmas pidades on vaja vältida ülereguleerimist ja samas tagada sätete piisavus. Mõnel juhul on IKT-riski käsitletud üksnes kaudselt operatsiooniriski osana, samal ajal kui teistel juhtudel ei ole seda üldse käsitletud. Sellist olukorda tuleks parandada, viies kõnealused õigusaktid vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) xx/20xx[11] [DORA]. Käesolevas direktiivis esitatakse rida muudatusi, mis tunduvad olevat vajalikud õigusselguse ja järjepidevuse tagamiseks seoses sellega, kuidas kõnealuste direktiivide kohaselt tegevusloa saanud ja järelevalve all olevad finantssektori ettevõtjad kohaldavad mitmesuguseid digitaalse tegevuskerksuse nõudeid, mida on vaja nende tegevuse jätkamiseks, tagades seeläbi siseturu tõrgeteta toimimise, soodustades ühtlasi proportsionaalsust, eriti seoses VKEde, muude väikeste finantssektori ettevõtjate ja muude mikroettevõtjatega, eesmärgiga vähendada nõuete täitmisega seotud kulusid.

(4) Pangandusteenuste valdkonnas on direktiivis 2013/36/EL (mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet) praegu sätestatud ainult üldised sisejuhtimise eeskirjad ja operatsiooniriski käsitlevad sätted, mis sisaldavad nõudeid situatsiooni- ja talitluspidevuse kavadele, mille alusel kaudselt juhitakse IKT-riski. IKT-riski selgesõnaliseks käsitlemiseks ja õiguskindluse tagamiseks tuleks siiski situatsiooni- ja talitluspidevuse kavade nõudeid proportsionaalselt muuta, et need hõlmaksid ka IKT-riskiga seotud talitluspidevuse ja avariitaastekavu kooskõlas määruse (EL) 2021/xx [DORA] nõuetega. Ka käsitletakse IKT-riski pädevate asutuste poolt operatsiooniriski juhtimise raames tehtavas järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise käigus üksnes kaudselt ning selle riski hindamise kriteeriumid on praegu kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1093/2010[12] asutatud Euroopa Järelevalveasutuse (Euroopa Pangandusjärelevalve) (EBA) suunistes. Selleks et tagada õigusselgus ja see, et pankade järelevalveasutused teeksid tulemuslikult kindlaks ja jälgiksid IKT-riske kooskõlas digitaalse tegevuskerksuse uue raamistikuga, tuleks järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi kohaldamisala muuta, nii et see hõlmaks sõnaselgelt määruses (EL) 2021/xx [DORA] sätestatud nõudeid ning kataks eelkõige riske, mis on välja toodud IKTga seotud olulisi intsidente puudutavates aruannetes ning on ilmnenud finantsinstitutsioonide poolt kõnealuse määruse alusel läbi viidud digitaalse tegevuskerksuse testide käigus.

(4a) Digitaalne tegevuskerksus on oluline tingimus, et säilitada finantsinstitutsiooni kriisilahenduse korral selle kriitilised funktsioonid ja põhiäriliinid ning seeläbi vältida häireid reaalmajanduses ja finantssüsteemis. Tõsised operatiivtegevusega seotud intsidendid võivad pärssida finantsinstitutsiooni suutlikkust tegevust jätkata ning seada ohtu kriisilahenduse eesmärgid. Asjakohased IKT-teenuste lepingud on samuti väga olulised, et tagada tegevuse järjepidevus ja pakkuda kriisilahenduse korral vajalikke andmeid. Direktiivi 2014/59/EL vastavusse viimiseks liidu tegevuserksuse raamistiku eesmärkidega, tuleks direktiivi muuta, selgitamaks, et tegevuserksusega seotud teavet võetakse kriisilahenduse kavandamisel ning finantsinstitutsioonide kriisilahenduskõlblikkuse hindamisel arvesse.

(4b) Piisava võrgu- ja infosüsteemitaristu loomine ja hooldamine on ühtlasi põhilisi eeltingimusi riskiandmete tõhusa koondamise ja riskiaruandluse jaoks, mis omakorda on krediidiasutuste usaldusväärse kestliku riskijuhtimise ja otsustusprotsessi oluline eeldus. Rahvusvahelisel tasandil avaldas Baseli pangajärelevalve komitee (edaspidi „Baseli komitee“) 2013. aastal riskiandmete tõhusa koondamise ja riskiaruandluse põhimõtted (edaspidi „Baseli komitee määrus 239“), mis põhinevad kahel üldisel juhtimispõhimõttel ja IT-taristul. Globaalsetelt süsteemselt olulistelt pankadelt nõuti nende põhimõtete rakendamist hiljemalt 2016. aasta alguses. Samas leiti Euroopa Keskpanga (EKP) 2018. aasta mai aruandes tõhusa riskiandmete agregeerimise temaatilise läbivaatamise ja riskiaruandluse kohta ning Baseli komitee 2020. aasta aprilli eduaruandes, et globaalsete süsteemselt oluliste pankade rakendamisedusammud ei olnud rahuldavad ja andsid põhjust muretsemiseks. Selleks et hõlbustada rahvusvaheliste standardite järgimist ja nendega vastavusse viimist, peaks komisjon tihedas koostöös EKPga ning pärast EBA ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga konsulteerimist koostama aruande, milles hinnatakse Baseli komitee määruses 239 sisalduvate põhimõtete koostoimet määruse (EL) 2021/xx [DORA] sätetega ja vajaduse korral seda, kuidas need põhimõtted tuleks liidu õigusesse üle võtta.

(5) Direktiivis 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta on sätestatud rangemad IKT-eeskirjad investeerimisühingutele ja kauplemiskohtadele üksnes algoritmkauplemise korral. Vähem üksikasjalikke nõudeid kohaldatakse aruandlusteenuste ja kauplemisteabehoidlate suhtes. Samuti sisaldab see üksnes väheseid viiteid infotöötlussüsteemide kontrolli- ja kaitsekorrale ning asjakohaste süsteemide, ressursside ja menetluste kasutamisele, et tagada äriteenuste järjepidevus ja korrapärasus. Kõnealune direktiiv tuleks viia kooskõlla määrusega (EL) 2021/xx [DORA] seoses investeerimisteenuste ja -tegevuse järjepidevuse ja korrapärasuse, tegevuskerksuse, kauplemissüsteemide suutlikkuse ning talitluspidevuse korra ja riskijuhtimise tulemuslikkusega.

(6) Praegu ei hõlma direktiivis 2014/65/EL esitatud finantsinstrumendi määratlus sõnaselgelt finantsinstrumente, mis on emiteeritud sellist tehnoloogiat kasutades, mis toetab krüpteeritud andmete hajusat salvestamist (hajusraamatu tehnoloogia, DLT). Et tagada finantsinstrumentidena kvalifitseeruvate krüptovarade hõlmatus kehtivate liidu finantsteenuste õigusaktidega ning et nende suhtes kohaldataks samu nõudeid nagu traditsiooniliste finantsinstrumentide suhtes, olenemata nende emiteerimiseks või ülekandmiseks kasutatavast tehnoloogiast, tuleks direktiivis 2014/65/EL esitatud määratlust selliste instrumentide hõlmamiseks muuta.

(7) 

(8) 

(9) Direktiivis (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta on sätestatud erieeskirjad IKT turvalisuskontrollide ja riskimaanduselementide kohta seoses makseteenuste osutamiseks tegevusloa andmisega. Kõnealuseid loa andmise eeskirju tuleks muuta, et viia need kooskõlla määrusega (EL) 2021/xx [DORA]. Lisaks ▌tuleks halduskoormuse vähendamiseks ning keerukuse ja dubleerivate aruandlusnõuete vältimiseks lõpetada kõnealuses direktiivis sätestatud intsidentidest teatamise reeglite kohaldamine makseteenuse pakkujate suhtes, kes kuuluvad määruse (EL) 2021/xx [DORA] III peatüki kohaldamisalasse, luues seeläbi makseteenuse pakkujate jaoks ühtse ja täielikult ühtlustatud intsidentidest teatamise mehhanismi seoses kõigi nii maksetega seotud kui ka mitteseotud operatsiooni- ja turvaintsidentidega .

(10) Direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta ning direktiiv (EU) 2016/2341 tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse ja järelevalve kohta käsitlevad IKT-riskide juhtimist teataval määral üldjuhtimise ja riskijuhtimise üldsätetes, jättes teatavate nõuete täpsustamise delegeeritud määruste ülesandeks, mitte alati viidates selleks konkreetselt IKT-riskile. Veelgi vähem konkreetsed on sätted, mida kohaldatakse vannutatud audiitorite ja audiitorühingute suhtes, kuna Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/56/EL[13] sisaldab üksnes sisekorraldust käsitlevaid üldsätteid. Samuti kohaldatakse üksnes väga üldisi eeskirju alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja fondivalitsejate suhtes, mis kuuluvad direktiivide 2011/61/EL ja 2009/65/EÜ reguleerimisalasse. Seepärast tuleks kõnealused direktiivid viia kooskõlla määruses (EL) 2021/xx [DORA] sätestatud IKT-süsteemide ja -vahendite haldamise nõuetega.

(10a) Tegevuskerksuse tagamine on äärmiselt oluline, et suurendada finantsinstitutsioonide suutlikkust võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu, eelkõige arvestades järjest suuremaid ja tekkivaid riske COVIDi-järgses keskkonnas, kus kurjategijatel on lihtsam ära kasutada asutuste süsteemide ja kontrollide nõrkusi ja lünki. Digitaalse tegevuskerksuse mõõtme nõuetekohase käsitlemise tagamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kontekstis tuleks direktiivi (EL) 2015/849 muuta nii, et see sisaldaks selgesõnaliselt digitaalse tegevuserksuse nõudeid määruse (EL) 2021/xx [DORA] kohaldamisalasse kuuluvate kohustatud isikute suhtes osana põhimõtetest, kontrollidest ja menetlustest, mille need kohustatud isikud kehtestavad rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide maandamiseks ja tõhusaks juhtimiseks.

(11) Paljudel juhtudel on täiendavad IKT-nõuded juba sätestatud delegeeritud õigusaktides ja rakendusaktides, mis on vastu võetud pädeva Euroopa järelevalveasutuse välja töötatud regulatiivsete ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõude alusel. Selleks et tagada õigusselgus selle osas, et IKT-riske käsitlevate sätete õiguslik alus tuleneb nüüdsest üksnes määrusest (EL) 2021/xx [DORA], tuleks kõnealuste direktiividega antud volitusi muuta, selgitades, et IKT-riske käsitlevad sätted jäävad nende volituste kohaldamisalast välja.

(12) Et määrust xx/20xx [DORA] ja käesolevat direktiivi, mis koos moodustavad finantssektori digitaalse tegevuskerksuse uue raamistiku, kohaldataks järjepidevalt ja üheaegselt, peaksid liikmesriigid kohaldama käesoleva direktiivi ülevõtmiseks vastu võetud siseriiklikke õigusakte alates kõnealuse määruse kohaldamise kuupäevast.

(13) Direktiivid 2006/43/EÜ, 2009/66/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341 on vastu võetud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõike 1 ja artikli 114 alusel. Käesoleva direktiiviga tehtavad muudatused tuleks muudatuste sisu ja eesmärkide omavahelise seotuse tõttu koondada ühte õigusakti ning käesolev õigusakt tuleks vastu võtta nii Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 53 lõike 1 kui ka artikli 114 alusel.

(14) Kuna käesoleva direktiivi eesmärke ei suuda liikmesriigid piisavas ulatuses saavutada, kuna need hõlmavad ühtlustamist, ajakohastades ja muutes direktiivide varasemaid nõudeid, küll aga saab seda kavandatud meetme ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(15) Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta[14] kohustuvad liikmesriigid põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate liikmesriigi õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et selliste dokumentide edastamine on põhjendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

 

Artikkel 1

Direktiivi 2006/43/EÜ muutmine

Direktiivi 2006/43/EÜ artikli 24a lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„ba) vannutatud audiitor või audiitorühing, kes ei ole mikro-, väike või keskmise suurusega ettevõtja, välja arvatud juhul, kui ta auditeerib määruse (EL) 2021/xx [DORA] artiklis 2 loetletud üksusi, kehtestab usaldusväärse haldus- ja arvestuskorra, sisemise kvaliteedikontrolli toimimise korra, tulemusliku riskide hindamise korra ning mõjusa kontrolli- ja kaitsekorra IKT-süsteemide ja -vahendite haldamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] artikliga 6.

______________

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“

 

Artikkel 2

Direktiivi 2009/65/EÜ muutmine

Direktiivi 2009/65/EÜ artiklit 12 muudetakse järgmiselt.

1) Lõike 1 teise lõigu punkt a asendatakse järgmisega:

„a) tal on kindel juhtimis- ja raamatupidamise kord ning elektroonilise andmetöötluse kontrolli- ja kaitsekord, sealhulgas võrgu- ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemid, mis on loodud ja mida juhitakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2021/xx* [DORA] ▌, samuti nõuetekohased sisekontrollimehhanismid, (sealhulgas eelkõige töötajate isiklike tehingute jaoks või omal arvel finantsinstrumentidesse tehtavate investeeringute hoidmise ja haldamise jaoks kehtestatud nõuded), mis tagavad vähemalt, et kõikide eurofondiga seotud tehingute päritolu, osalisi, laadi ning tegemise aega ja kohta on võimalik hiljem tuvastada ning et fondivalitseja valitsetavate eurofondide vara investeeritakse fonditingimuste või põhikirja ning kehtivate õigusaktide kohaselt;

________________________________

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“;

2) lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Ilma et see piiraks artikli 116 kohaldamist, võtab komisjon kooskõlas artikliga 112a delegeeritud õigusaktide abil vastu meetmed, millega määratakse kindlaks:

a) lõike 1 teise lõigu punktis a osutatud menetlused ja kord, välja arvatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide juhtimisega seotud menetlused ja kord;

b)  lõike 1 teise lõigu punktis b osutatud struktuur ja organisatsioonilised nõuded huvide konfliktide minimeerimiseks. “

 

Artikkel 3

Direktiivi 2009/138/EÜ muutmine

Direktiivi 2009/138/EÜ muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 41 lõige 4 asendatakse järgmisega: 

„4. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad võtavad vajalikud meetmed, et tagada oma ülesannete täitmisel, sealhulgas eriolukordi käsitlevate plaanide väljatöötamisel, järjepidevus ja korrapärasus. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad selleks asjakohaseid ja proportsionaalseid süsteeme, eelkõige võrgu- ja infosüsteeme, ja haldavad neid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] II peatükiga.

____________________________

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...])“;

 

2) artikli 50 lõike 1 punktid a ja b asendatakse järgmisega:

„a) artiklites 41, 44, 46 ja 47 osutatud süsteemide elemendid, välja arvatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide juhtimisega seotud elemendid, ning artikli 44 lõikes 2 loetletud valdkonnad;

b) artiklites 44, 46, 47 ja 48 osutatud funktsioonid, välja arvatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide juhtimisega seotud funktsioonid.“

 

Artikkel 4

Direktiivi 2011/61/EL muutmine

Direktiivi 2011/61/EL muudetakse järgmiselt.

-1) Artikli 6 lõike 4 punktile b lisatakse järgmine alapunkt:

„iv) igasugune muu kõrvalteenus, juhul kui see kujutab endast AIFi valitseja poolt juba osutatud teenuste jätkumist või sisepädevuse kasutamist ega tekita huvide konflikte, mida ei ole võimalik lahendada lisaeeskirjadega.“;

1) direktiivi 2011/61/EL artikkel 18 asendatakse järgmisega: 

„Artikkel 18

Üldpõhimõtted

1. Liikmesriigid nõuavad, et AIFi valitseja kasutab alati piisavaid ja asjakohaseid tehnilisi ja inimressursse AIFi nõuetekohaseks valitsemiseks.

Eelkõige nõuavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused, võttes sealjuures arvesse AIFi valitseja valitsetavate AIFide laadi, et AIFi valitsejal oleks kindel juhtimis- ja arvestuskord ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] ▌ kohane võrgu- ja infosüsteemide kontrolli- ja kaitsekord, samuti nõuetekohased sisekontrollimehhanismid (sealhulgas eelkõige töötajate isiklike tehingute jaoks või omal arvel finantsinstrumentidesse tehtavate investeeringute hoidmise ja valitsemise jaoks kehtestatud eeskirjad), mis tagavad vähemalt, et kõikide AIFiga seotud tehingute päritolu, osalisi, laadi ning tegemise aega ja kohta on võimalik hiljem tuvastada ning et AIFi valitseja valitsetavate AIFide vara investeeritakse AIFi tingimuste või põhikirja ning kehtivate õigusaktide kohaselt.

2. Komisjon võtab vastavalt artiklile 56 ning artiklites 57 ja 58 sätestatud tingimustel delegeeritud õigusaktide abil vastu meetmed, millega täpsustatakse lõikes 1 osutatud korda ja süsteeme, välja arvatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemid.

_________________________________

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“

 

Artikkel 5

Direktiivi 2013/36/EL muutmine

Direktiivi 2013/36/EL muudetakse järgmiselt.

-1) Artikli 65 lõike 3 punkti a alapunkt vi asendatakse järgmisega:

„vi) alapunktides i kuni iv osutatud üksuste tööülesandeid või tegevusi teostavad allhankijatest kolmandad isikud, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] V peatükis osutatud kolmandast isikust IKT-teenuste osutajad;“;

-1a) artikli 74 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„Finantsinstitutsioonidel peab olema tugev juhtimiskord, mis hõlmab selget organisatsioonilist ülesehitust, mille puhul vastutusalad on selgesti määratletud, läbipaistvad ja järjepidevad, tõhusaid protseduure riskide või võimalike riskide kindlaksmääramiseks, juhtimiseks, jälgimiseks ja nendest teatamiseks, piisavat sisekontrollikorda, sealhulgas usaldusväärset juhtimis- ja raamatupidamiskorda, võrgu- ja infosüsteeme, mis on loodud ja mida hallatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/xx [DORA], ning tasustamispoliitikat ja -tavasid, mis on kooskõlas usaldusväärse ja tõhusa riskijuhtimisega ja edendavad seda.“;

-1b) artikli 85 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Pädevad asutused tagavad, et finantsinstitutsioonid rakendavad põhimõtteid ja protsesse, millega tuvastada, jälgida ja juhtida avatust operatsiooniriskile, sealhulgas edasiantud tööülesannetest ja edasiantud tööülesannete edasiandmisest tulenevale riskile ning kolmandast isikust tulenevale IKT-riskile, nagu on kindlaks määratud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2021/xx [DORA], modelleerida riske ning hõlmata harvaesinevaid väga tõsiseid juhtumeid. Finantsinstitutsioonid teevad kindlaks operatsiooniriski peamised allikad asjaomaste põhimõtete ja menetluste tähenduses.“;

1) direktiivi 2013/36/EL artikli 85 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Pädevad asutused tagavad, et krediidiasutustel ja investeerimisühingutel on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] ▌kohaselt koostatud, hallatud ja testitud piisavad situatsiooni- ja talitluspidevuse kavad, sealhulgas IKT talitluspidevuse poliitika ja avariitaastekavad ▌, et nad saaksid jätkata tegevust tõsise tegevushäire korral ja piirata sellisest häirest tulenevat kahju.

 

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“;

1a) artiklit 97 muudetakse järgmiselt:

1) lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

„b) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx [DORA] IV peatüki kohase digitaalse tegevuskerksuse testimise käigus ilmnenud riske;“

2) lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Lõikes 1 osutatud läbivaatamise ja hindamise ulatus hõlmab kõiki käesoleva direktiivi ja määruse (EL) nr 575/2013 nõudeid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2021/xx* [DORA] sätestatud nõudeid.“

 

Artikkel 5a

Direktiivi 2014/59/EL muutmine

 

Direktiivi 2014/59/EL muudetakse järgmiselt.

1) Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a) lõike 7 punkt c asendatakse järgmisega:

„c) selgitus, kuidas on võimalik kriitilised funktsioonid ja põhiäriliinid vajalikul määral õiguslikult ja majanduslikult teistest funktsioonidest eraldada, et tagada finantsinstitutsiooni maksejõuetuse korral tema tegevuse jätkumine ja digitaalne tegevuskerksus;“;

b) lõike 7 punkt q asendatakse järgmisega:

„q) finantsinstitutsiooni tegevusprotsesside, sealhulgas määruse (EL) 2021/xx [DORA] kohaselt loodud võrgu- ja infosüsteemide jätkuvaks toimimiseks vajalike oluliste toimingute ja süsteemide kirjeldus;“;

c) lõikesse 9 lisatakse järgmine lõik:

„EBA vaatab kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 10 regulatiivsed tehnilised standardid läbi ja vajaduse korral ajakohastab neid, et võtta muu hulgas arvesse määruse (EL) 2021/xx [DORA] II peatüki sätteid.“;

2) lisa muudetakse järgmiselt:

a) A jaos asendatakse punkt 16 järgmisega:

„16) finantsinstitutsiooni tegevusprotsesside, sealhulgas määruse (EL) 2021/xx [DORA] kohaselt loodud ja hallatud võrgu- ja infosüsteemide jätkuvaks toimimiseks vajalike oluliste toimingute ja süsteemide kord ja meetmed;“;

b) B jaos asendatakse punkt 14 järgmisega:

„14) punktis 13 nimetatud süsteemide, nendega seotud teenustaseme kokkulepete ning tarkvara ja süsteemide või litsentside omanike loetelu, sealhulgas nende jaotus finantsinstitutsiooni juriidiliste isikute, kriitiliste funktsioonide ja põhiäriliinide vahel, samuti kriitilise tähtsusega kolmandast isikust IKT-teenuste osutajate andmed;“;

c) B jakku lisatakse järgmine punkt:

„14a) finantsinstitutsioonide IKTga seotud olulisi intsidente puudutavad aruanded ja määruse XX [DORA] kohaste digitaalse tegevuskerksuse testide tulemused;“;

d) C jaos asendatakse punkt 4 järgmisega:

„4) ulatust, mil määral finantsinstitutsiooni teenuslepingud, sealhulgas IKT-teenuste lepingud, on finantsinstitutsiooni kriisilahenduse korral kindlad ja täielikult täitmisele pööratavad;“;

e) C jakku lisatakse järgmine punkt:

„4a) ulatust, mil määral finantsinstitutsioon on võimeline taastama ja hooldama võrgu- ja infosüsteeme, mis toetavad finantsinstitutsiooni kriitilisi funktsioone ja põhiäriliine, võttes arvesse IKTga seotud olulisi intsidente puudutavaid aruandeid ja määruse XX [DORA] kohaste digitaalse tegevuskerksuse testide tulemusi.“

Artikkel 6

Direktiivi 2014/65/EL muutmine

Direktiivi 2014/65/EL muudetakse järgmiselt. 

1) Artikli 4 lõike 1 punkt 15 asendatakse järgmisega:

„finantsinstrument“ – I lisa C jaos täpsustatud instrumendid, sealhulgas hajusraamatu tehnoloogia abil emiteeritud instrumendid;“;

 

2) artiklit 16 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Investeerimisühing võtab mõistlikke meetmeid, et tagada investeerimisteenuste osutamise ja investeerimistegevuse järjepidevus ja korrapärasus. Selleks kasutab investeerimisühing asjakohaseid ja proportsionaalseid süsteeme, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] artikli 6 kohaselt loodud ja hallatavaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) süsteeme, samuti asjakohaseid ja proportsionaalseid ressursse ja menetlusi.“;

b) lõikes 5 asendatakse teine ja kolmas lõik järgmisega:

„Investeerimisühingul peab olema usaldusväärne haldus- ja arvestuskord, sisekontrollimehhanismid ning tõhus riskihindamise kord.

Ilma et see piiraks pädevate asutuste õigust nõuda juurdepääsu teabevahetusele vastavalt käesolevale direktiivile ja määrusele (EL) nr 600/2014, kehtestab investeerimisühing usaldusväärsed turvasüsteemid, mille abil tagada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2021/xx* [DORA] sätestatud nõuetega teabeedastusviiside turvalisus ja autentimine, minimeerida andmelaostuse ja loata juurdepääsu ohtu ning hoida ära teabelekked, säilitades igal ajal andmete konfidentsiaalsuse.“;

3) artiklit 17 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Algoritmkauplemisega tegeleval investeerimisühingul on tema äritegevuse jaoks sobivad tõhusad süsteemid ja riskikontrollid selle tagamiseks, et tema kauplemissüsteemid on usaldusväärsed ja piisava võimsusega vastavalt määruse (EL) 2021/xx [DORA] II peatükis sätestatud nõuetele, et nende suhtes kohaldatakse asjakohaseid kauplemispiirmäärasid ja -piiranguid ning et välditakse vigaste korralduste saatmist või süsteemide muud sellist toimimist, mis võib tekitada või süvendada turgude ebastabiilsust.

Sellisel investeerimisühingul on ka tõhusad süsteemid ja riskikontrollid selle tagamiseks, et kauplemissüsteeme ei ole võimalik kasutada ühelgi eesmärgil, mis on vastuolus määrusega (EL) nr 596/2014 või selle kauplemiskoha eeskirjadega, millega ta on seotud.

Investeerimisühingul on oma kauplemissüsteemide tõrgete kõrvaldamiseks tulemuslik talitluspidevuse kord, sealhulgas määruse (EL) 2021/xx [DORA] artikli 6 kohaselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia jaoks koostatud talitluspidevuse ja avariitaastekavad, ning ta tagab oma süsteemide täieliku testimise ja nõuetekohase kontrolli, et tagada nende vastavus käesolevas lõikes sätestatud üldnõuetele ja määruse (EL) 2021/xx [DORA] II ja IV peatükis sätestatud spetsiifilistele nõuetele.“;

b)  lõike 7 punkt a asendatakse järgmisega:

„a) muude lõigetes 1–6 sätestatud organisatsiooniliste nõuete üksikasjad kui need, mis on seotud IKT-riskide juhtimisega, mis kehtestatakse sellistele investeerimisühingutele, mis tegelevad eri investeerimisteenuste osutamise, mitmesuguse investeerimistegevuse, kõrvalteenuste osutamise või nende kombinatsioonidega; lõikes 5 sätestatud organisatsioonilisi nõudeid käsitlevates täpsustustes nähakse ette konkreetsed nõuded otsese turulepääsu ja spondeeritud turulepääsu kohta, et tagada, et spondeeritud juurdepääsu suhtes kohaldatav kontroll on vähemalt samaväärne otsese turulepääsu suhtes kohaldatava kontrolliga;“;

4) 

5) artikli 47 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

a)  punkt b asendatakse järgmisega:

„b) oleks piisavalt varustatud, et tulla toime võimalike riskidega, sealhulgas juhtida IKT-riske vastavalt määruse (EL) 2021/xx* [DORA] II peatükile, rakendaks asjakohast korda ja süsteeme kogu oma tegevuse jaoks oluliste riskide kindlakstegemiseks ja kehtestaks tõhusad meetmed nende riskide maandamiseks;“;

b)  punkt c jäetakse välja;

6) artiklit 48 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud turult tegevuskerksuse loomist vastavalt määruse (EL) 2021/xx [DORA] II peatükis sätestatud nõuetele, et tagada, et kauplemissüsteemid oleksid vastupidavad, nende maht võimaldaks käsitleda suurt hulka korraldusi ja sõnumeid, nad suudaksid nõuetekohaselt kaubelda ka tõsiste turupingete korral, nende vastavust sellistele tingimustele oleks täielikult testitud ning oleks olemas tõhus talitluspidevuse kord, mis hõlmab IKT talitluspidevuse poliitikat ja avariitaastekavasid, mis on kehtestatud kooskõlas määrusega (EL) 2021/xx [DORA], et tagada oma teenuste järjepidevus kauplemissüsteemide häirete korral.“;

b) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Liikmesriigid nõuavad reguleeritud turult tulemuslikke süsteeme, protseduure ja korda ning liikmetelt või osalistelt muu hulgas sellist algoritmide testimist ning sellise testimist hõlbustava keskkonna loomist vastavalt määruse (EL) 2021/xx [DORA] II ja IV peatükis sätestatud nõuetele, mis tagaksid, et algoritmkauplemise süsteemid ei looks turul nõuetele mittevastavaid kauplemistingimusi ega aitaks selliste tingimuste tekkele kaasa, ja haldaksid neist algoritmkauplemise süsteemidest tulenevaid nõuetele mittevastavaid kauplemistingimusi, sealhulgas liikme või osalise poolt süsteemi sisestatavate täitmata kohustuste ja tehingute suhtarvu piiravaid süsteeme, et korralduste voogu saaks aeglustada, kui on oht, et süsteemi maht võib saada ületatud, ning et minimaalset hinnasammu saaks piirata ning selle täitmist tagada.“;

c) lõiget 12 muudetakse järgmiselt:

i) punkt a asendatakse järgmisega:

„a) nõuded, et tagada reguleeritud turgude kauplemissüsteemide vastupidavus ja piisav maht, v.a digitaalse tegevuskerksusega seotud nõuded;“;

ii) punkt g asendatakse järgmisega:

„g) nõuded, et tagada algoritmide asjakohane testimine (v.a digitaalse tegevuskerksuse testimine), millega tagatakse see, et algoritmkauplemise süsteemid, sealhulgas algoritmipõhise välkkauplemise süsteemid, ei saa luua turul nõuetele mittevastavaid kauplemistingimusi ega sellele kaasa aidata.“

 

Artikkel 6a (uus)

Direktiivi (EL) 2015/849 muutmine

Direktiivi (EL) 2015/849 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 7 lõikesse 4 lisatakse järgmine punkt:

„h) võtab vajaduse korral asjakohaseid meetmeid kooskõlas määruse (EL) 2021/xx [DORA] II peatükiga, et toetada menetlusi IKTga seotud riskide maandamiseks.“;

2) artikli 8 lõikesse 4 lisatakse järgmine punkt:

„c) vajaduse korral käesoleva lõike punktis a osutatud põhimõtteid, kontrollimeetmeid ja protseduure toetavate võrgu- ja infosüsteemide turvalisust käsitlevad nõuded, mis on kehtestatud ja mida hallatakse kooskõlas määruse (EL) 2021/xx [DORA] II peatükis sätestatud nõuetega.“

 

 

Artikkel 7

Direktiivi (EL) 2015/2366 muutmine

Direktiivi (EL) 2015/2366 muudetakse järgmiselt.

-1a) Artikli 5 lõike 1 esimest lõiku muudetakse järgmiselt:

a) punkt e asendatakse järgmisega:

„e) taotluse esitaja juhtimiskorra ja sisekontrollimehhanismide, sealhulgas haldus-, riskijuhtimis- ja raamatupidamisprotseduuride ning IKT-teenuste kasutamise korra kirjeldus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/xx* [DORA], mis tõendab, et nimetatud juhtimiskord, kontrollimehhanismid ja protseduurid on proportsionaalsed, asjakohased, usaldusväärsed ja piisavad;“;

b) punkt f asendatakse järgmisega:

„f) turvaintsidentide ja turvalisusega seotud kliendikaebuste väljaselgitamise ja lahendamise ning nende suhtes meetmete võtmise korra kirjeldus, sealhulgas intsidentidest teatamise kord, milles võetakse arvesse makseasutuse teatamiskohustust, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] III peatükis;“;

c) punkt h asendatakse järgmisega:

„h) talitluspidevuse tagamise korra kirjeldus, mis hõlmab oluliste toimingute loetelu, tõhusat IKT talitluspidevuse poliitikat ja avariitaastekavasid ning nende kavade asjakohasuse ja tõhususe korrapärase katsetamise ja läbivaatamise menetlust kooskõlas määrusega (EL) 2021/xx [DORA];“;

1) artikli 5 lõike 1 kolmanda lõigu esimene lause asendatakse järgmisega:

„Esimese lõigu punktis j osutatud turvalisuskontrolli ja riskimaandusmeetmete kirjeldus annab ülevaate sellest, kuidas ta tagab määruse (EL) 2021/xx* [DORA] II peatüki kohaselt kõrgel tasemel tehnilise turvalisuse ja andmekaitse, sealhulgas tarkvara ja IT süsteemide puhul, mida kasutavad taotleja või ettevõtjad, kellele ta kogu oma tegevuse või osa sellest edasi annab. Kõnealused meetmed hõlmavad ka artikli 95 lõikes 1 sätestatud turvameetmeid. Nende meetmete puhul võetakse arvesse EBA poolt vastavalt artikli 95 lõikele 3 esitatud turvameetmete suuniseid. ____________________________

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“;

1a) artikli 20 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et kui makseasutus usaldab kolmandale isikule tööülesannete täitmise või tegevuse elluviimise, võtab makseasutus mõistlikke meetmeid, et tagada käesoleva direktiivi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] V peatüki nõuete täitmine.“;

1b) artikli 22 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid määravad käesolevas jaotises sätestatud ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx [DORA] kohaseid ülesandeid täitma asuvatele makseasutustele tegevuslubade andmise ja nende usaldatavusnõuete täitmise üle teostatava järelevalve eest vastutavateks pädevateks asutusteks riigiasutused või liikmesriigi õiguse alusel või riigiasutuse poolt tunnustatud organid, mis on liikmesriigi õiguse alusel nimelt selleks volitatud, sealhulgas liikmesriikide keskpangad.“;

 

2) artiklit 95 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Liikmesriigid tagavad, et makseteenuse pakkujad kehtestavad asjakohaste riskimaandusmeetmete ja kontrollimehhanismidega raamistiku, et juhtida operatsiooni- ja turvariske, mis on seotud nende pakutavate makseteenustega, ning kõnealuse raamistiku osana kehtestavad ja rakendavad tulemuslikud intsidentide halduse menetlused, sealhulgas suurte operatsiooni- ja turvaintsidentide avastamiseks ja liigitamiseks, käsitledes samas vajaduse korral info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riske kooskõlas määruse (EL) 2021/xx [DORA] II peatükiga.“;

b) lõige 4 jäetakse välja;

c) lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.  EBA soodustab makseteenustega seotud operatsiooniriskide valdkonnas koostöö tegemist, sealhulgas teabe vahetamist nii pädevate asutuste vahel kui ka pädevate asutuste, ENISA ja EKP vahel.“;

3) artiklit 96 muudetakse järgmiselt:

a) 

aa) lisatakse järgmine lõige:

„2a) Käesoleva artikli lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata artikli 1 lõike 1 punktides a, b ja d osutatud makseteenuse pakkujate suhtes, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2021/xx [DORA] III peatükis sätestatud aruandekohustust.“;

b) lõige 5 jäetakse välja;

4) artikli 98 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. EBA vaatab kooskõlas määruse (EL) nr 1093/2010 artikliga 10 regulatiivsed tehnilised standardid korrapäraselt läbi ja vajaduse korral ajakohastab neid, et võtta muu hulgas arvesse innovatsiooni ja tehnoloogia arengut ning määruse (EL) 2021/xx [DORA] II peatüki sätteid.“

 

 

Artikkel 8

Direktiivi (EL) 2016/2341 muutmine

Direktiivi (EL) 2016/2341 artikli 21 lõike 5 teine lause asendatakse järgmisega: 

„Pensioniasutused kasutavad selleks asjakohaseid ja proportsionaalseid süsteeme, ressursse ja menetlusi, eelkõige võrgu- ja infosüsteeme, ja haldavad neid vajaduse korral kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] artikliga 6.

_________________________________

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“

 

Artikkel 9

Ülevõtmine

 

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt [üks aasta pärast vastuvõtmist]. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates [DORA jõustumise kuupäev/selle kohaldamise kuupäev, kui see on erinev].

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad neisse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 10

Jõustumine

 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 11

Adressaadid

 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja


 

 

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS (6.7.2021)

majandus- ja rahanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341

(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

Arvamuse koostaja (*): Mislav Kolakušić

(*) Kaasatud komisjon – kodukorra artikkel 57

 

LÜHISELGITUS

Kõnealune komisjoni seadusandlik ettepanek on osa meetmepaketist, millega toetatakse digirahanduse potentsiaali innovatsiooni ja konkurentsi valdkonnas, maandades samal ajal riske. See on kooskõlas komisjoni prioriteetidega valmistada Euroopat ette digiajastuks ja rajada majandus, mis on valmis tulevikuprobleemidega toime tulema. Ettepanek moodustab osa laiemast Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil toimuvast tegevusest, mille eesmärk on tugevdada küberturvalisust finantsteenuste valdkonnas ja kõrvaldada operatsiooniriskid, kehtestades krüptovarateenuse osutajate jaoks selge, proportsionaalse ja paremaid võimalusi pakkuva õigusraamistiku.

Euroopa Liit peab igakülgselt käsitlema kõiki finantssektori ettevõtjaid mõjutavaid digiriske, samuti riske, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kiiresti kasvavast kasutamisest finantsteenuste osutamisel ja tarbimisel. Finantssektor toetub tänapäeval suurel määral digitehnoloogiale ja see sõltuvus digitehnoloogia toodetest üha suureneb. Seetõttu on ülimalt oluline tagada finantssektori ettevõtjate digitaalsete toimingute tegevuskerksus IKT-riskide suhtes. Tegevuskerksus on muutumas võtmeteguriks ka kõrgtehnoloogia turu kasvu tõttu, mis põhineb peamiselt võimalusel väärtuse või õiguste digitaalset esitust elektrooniliselt üle kanda ja salvestada, kasutades hajusraamatut või sarnast tehnoloogiat („krüptovarad“), ning selliste varadega seotud teenustel.

Arvamuse koostaja seisukoht

Komisjoni ettepanek tooks kaasa vannutatud audiitorite ja audiitorühingute kohustuste piiramise, kuna tulevikus oleksid need kohustused seotud üksnes IKT valdkonnaga, mitte vannutatud audiitori või audiitorühingu menetluste ja üldise töökorraldusega. Seetõttu on tehtud ettepanek lisada uus punkt, mis selgelt viitab sellele, et audiitorühingute olemasolevad kohustused jäävad jõusse ning nendele lisanduvad uued IKT alased kohustused.

 

Kooskõla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx [DORA] artikliga 6 ei ole võimalik, kuna selline määrus ei ole jõustunud ja seda ei ole õiguslikult olemas. Selline lahendus, millega lisatakse direktiivi ettepanekusse ainult komisjoni viidatud artikli tekst, on ainuke õiguslik võimalus, millega saavutatakse samal ajal Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk, kuna selle mõju on identne komisjoni poolt taotletuga.

 

Arvestades, et DORA määrus on alles ettepaneku etapis ning Euroopa Parlament ja nõukogu ei ole seda vastu võtnud, on kõnealuste direktiivide ühtlustamine määruse sätetega, mis ei ole õiguslikult ja reaalselt jõustunud, õiguslikust seisukohast problemaatiline. Pidades silmas asjaolu, et kõnealuse määruse lõplik sisu ja sellega kehtestatavad eeskirjad selguvad alles DORA jõustumisel, ei ole õiguspärane viia neid direktiive kooskõlla määrusega, mida praegu õiguslikult ja reaalselt ei eksisteeri.

 

 

 

 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liit peab asjakohaselt ja igakülgselt käsitlema kõiki finantssektori ettevõtjaid mõjutavaid digiriske, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) suuremast kasutamisest finantsteenuste osutamisel ja tarbimisel.

(1) Liit peab asjakohaselt ja igakülgselt käsitlema kõiki finantssektori ettevõtjaid mõjutavaid digiriske, mis tulenevad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) suuremast kasutamisest finantsteenuste osutamisel ja tarbimisel, tagades suurema toe pakkumise digirahanduse potentsiaalile uuenduslikkuse ja konkurentsivõime seisukohast.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Liidu tasandil on IKT-riskidega seotud finantssektori nõuded praegu esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2006/43/EÜ,18 2009/66/EÜ,19 2009/138/EÜ,20 2011/61/EÜ,21 EL/2013/36,22 2014/65/EL,23 (EL) 2015/2366,24 (EL) 2016/234125, ning need on väga erinevad ja kohati mittetäielikud. Mõnel juhul on IKT-riski käsitletud üksnes kaudselt operatsiooniriski osana, samal ajal kui teistel juhtudel ei ole seda üldse käsitletud. Sellist olukorda tuleks parandada, viies kõnealused õigusaktid vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) xx/20xx26 [DORA]. Käesolevas direktiivis esitatakse rida muudatusi, mis tunduvad olevat vajalikud õigusselguse ja järjepidevuse tagamiseks seoses sellega, kuidas kõnealuste direktiivide kohaselt tegevusloa saanud ja järelevalve all olevad finantssektori ettevõtjad kohaldavad mitmesuguseid digitaalse tegevuskerksuse nõudeid, mida on vaja nende tegevuse jätkamiseks, tagades seeläbi siseturu tõrgeteta toimimise.

(3) Liidu tasandil on IKT-riskidega seotud finantssektori nõuded praegu esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2006/43/EÜ18, 2009/65/EÜ19, 2009/138/EÜ20, 2011/61/EL21, 2013/36/EL22, 2014/65/EL23, (EL) 2015/236624, (EL) 2016/234125, ning need on väga erinevad ja kohati mittetäielikud. Praegused sätted ei ole täielikult ühtlustatud ning selles valdkonnas pidevalt toimuvat arengut silmas pidades on vaja vältida ülereguleerimist ja samas tagada sätete piisavus. Mõnel juhul on IKT-riski käsitletud üksnes kaudselt operatsiooniriski osana, samal ajal kui teistel juhtudel ei ole seda üldse käsitletud. Sellist olukorda tuleks parandada, viies kõnealused õigusaktid vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) xx/20xx26 [DORA]. Käesolevas direktiivis esitatakse rida muudatusi, mis tunduvad olevat vajalikud õigusselguse ja järjepidevuse tagamiseks seoses sellega, kuidas kõnealuste direktiivide kohaselt tegevusloa saanud ja järelevalve all olevad finantssektori ettevõtjad kohaldavad mitmesuguseid digitaalse tegevuskerksuse nõudeid, mida on vaja nende tegevuse jätkamiseks, tagades seeläbi siseturu tõrgeteta toimimise.

_________________

_________________

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

18 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiv 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit ning millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 84/253/EMÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 87).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

19 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/36/EL mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.6.2014, lk 349).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337. 23.12.2015, lk 35).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337. 23.12.2015, lk 35).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2341 tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 354, 23.12.2016, lk 37).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2341 tööandja kogumispensioni asutuste tegevuse ja järelevalve kohta (ELT L 354, 23.12.2016, lk 37).

26 ELT C […], […], lk […].

26 ELT L […], […], lk […].

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Praegu ei hõlma direktiivis 2014/65/EL esitatud finantsinstrumendi määratlus sõnaselgelt finantsinstrumente, mis on emiteeritud sellist tehnoloogiat kasutades, mis toetab krüpteeritud andmete hajusat salvestamist (hajusraamatu tehnoloogia, DLT). Et tagada selliste finantsinstrumentidega kauplemine turul kehtiva õigusraamistiku alusel, tuleks direktiivis 2014/65/EL esitatud määratlust selliste instrumentide hõlmamiseks muuta.

(6) Praegu ei hõlma direktiivis 2014/65/EL esitatud finantsinstrumendi määratlus sõnaselgelt finantsinstrumente, mis on emiteeritud sellist tehnoloogiat kasutades, mis toetab krüpteeritud andmete hajusat salvestamist (hajusraamatu tehnoloogia, DLT), ega kajasta seega tegelikku turuolukorda. Et tagada selliste finantsinstrumentidega kauplemine turul kehtiva õigusraamistiku alusel ja vältida reguleerimata jätmisest tulenevat võimalikku riski, tuleks direktiivis 2014/65/EL esitatud määratlust selliste instrumentide hõlmamiseks muuta.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Eelkõige selleks, et võimaldada selliste krüptovarade arendamist, mis kvalifitseeruksid finantsinstrumentidena ja DLTna, säilitades samal ajal kõrgel tasemel finantsstabiilsuse, turu usaldusväärsuse, läbipaistvuse ja investorikaitse, oleks kasulik luua DLT turutaristute katsekord. See ajutine õigusraamistik peaks võimaldama pädevatel asutustel ajutiselt lubada DLT turutaristutel tegutseda alternatiivsete neile juurdepääsu käsitlevate nõuete alusel võrreldes nendega, mida muidu kohaldataks finantsteenuseid käsitlevate liidu õigusaktide alusel, mis võiks takistada neid loomast lahendusi selliste krüptovaradega kauplemiseks ja nende tehingute arveldamiseks, mis kvalifitseeruksid finantsinstrumentidena. See õigusraamistik peaks olema ajutine, et võimaldada Euroopa järelevalveasutustel ja riikide pädevatel asutustel saada kogemusi nendes taristutes kaubeldavate krüptovaradega kaasnevate võimaluste ja konkreetsete riskide kohta. Käesolev direktiiv täiendab seega määrust [DLT turutaristute katsekorra kohta], toetades uut DLT turutaristuid reguleerivat liidu raamistikku sihipärase erandiga liidu finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide konkreetsetest sätetest, mida kohaldatakse direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 15 määratletud finantsinstrumentidega seotud tegevuste ja teenuste suhtes, ja mis muidu ei pakuks täielikku paindlikkust, mida on vaja lahenduste kasutuselevõtuks krüptovarasid hõlmavate tehingute nii kauplemis- kui ka kauplemisjärgses etapis.

(7) Eelkõige selleks, et võimaldada selliste krüptovarade arendamist, mis kvalifitseeruksid finantsinstrumentidena ja DLTna, säilitades samal ajal kõrgel tasemel finantsstabiilsuse, turu usaldusväärsuse, läbipaistvuse ning investori- ja tarbijakaitse, oleks kasulik luua DLT turutaristute katsekord. See ajutine õigusraamistik peaks võimaldama pädevatel asutustel ajutiselt lubada DLT turutaristutel tegutseda alternatiivsete neile juurdepääsu käsitlevate nõuete alusel võrreldes nendega, mida muidu kohaldataks finantsteenuseid käsitlevate liidu õigusaktide alusel, mis võiks takistada neid loomast lahendusi selliste krüptovaradega kauplemiseks ja nende tehingute arveldamiseks, mis kvalifitseeruksid finantsinstrumentidena. See õigusraamistik peaks olema ajutine, et võimaldada Euroopa järelevalveasutustel ja riikide pädevatel asutustel saada kogemusi nendes taristutes kaubeldavate krüptovaradega kaasnevate võimaluste ja konkreetsete riskide kohta. Käesolev direktiiv täiendab seega määrust [DLT turutaristute katsekorra kohta], toetades uut DLT turutaristuid reguleerivat liidu raamistikku sihipärase erandiga liidu finantsteenuseid käsitlevate õigusaktide konkreetsetest sätetest, mida kohaldatakse direktiivi 2014/65/EL artikli 4 lõike 1 punktis 15 määratletud finantsinstrumentidega seotud tegevuste ja teenuste suhtes, ja mis muidu ei pakuks täielikku paindlikkust, mida on vaja lahenduste kasutuselevõtuks krüptovarasid hõlmavate tehingute nii kauplemis- kui ka kauplemisjärgses etapis.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13a) Reguleerimisprotsessis tuleks hoida parajat tasakaalu ühelt poolt riski vähendamise tõhusa juhtimise ja teiselt poolt ausa konkurentsi tagamise vahel, et soodustada innovatsiooni arengut turul ja kaitsta kõiki asjaosalisi.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 24a – lõige 1 – punkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Direktiivi 2006/43/EÜ artikli 24a lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„b) vannutatud audiitoril või audiitorühingul on kehtestatud usaldusväärne haldus- ja arvestuskord, sisemise kvaliteedikontrolli toimimise kord, tõhus riskide hindamise kord ning tulemuslik kontrolli- ja kaitsekord IKT-süsteemide ja -vahendite haldamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx [DORA]* artikliga 6.

 

________________________

 

*[täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“

 

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Direktiiv 2006/43/EÜ

Artikkel 24a – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Direktiivi 2006/43/EÜ artikli 24a lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„ba) vannutatud audiitoril või audiitorühingul, kes ei ole mikro-, väike või keskmise suurusega ettevõtja, välja arvatud juhul, kui ta auditeerib määruse (EL) 2021/xx [DORA] artiklis 2 loetletud üksusi, on kehtestatud usaldusväärne haldus- ja arvestuskord, sisemise kvaliteedikontrolli toimimise kord, tõhus riskide hindamise kord ning tulemuslik kontrolli- ja kaitsekord IKT-süsteemide ja -vahendite haldamiseks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx [DORA]* artikliga 6.

 

______________

 

*[täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).“

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

Direktiiv 2009/65/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tal on kindel juhtimis- ja raamatupidamise kord ning elektroonilise andmetöötluse kontrolli- ja kaitsekord, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemid, mis on loodud ja mida juhitakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] artiklile 6, samuti nõuetekohased sisekontrollimehhanismid, (sealhulgas eelkõige töötajate isiklike tehingute jaoks või omal arvel finantsinstrumentidesse tehtavate investeeringute hoidmise ja haldamise jaoks kehtestatud nõuded), mis tagavad vähemalt, et kõikide eurofondiga seotud tehingute päritolu, osalisi, laadi ning tegemise aega ja kohta on võimalik hiljem tuvastada ning et fondivalitseja valitsetavate eurofondide vara investeeritakse fonditingimuste või põhikirja ning kehtivate õigusaktide kohaselt;

a) tal on kindel juhtimis-, tegevus- ja raamatupidamise kord ning elektroonilise andmetöötluse kontrolli- ja kaitsekord, sealhulgas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemid, mis on loodud ja mida juhitakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/xx* [DORA] artiklile 6, samuti nõuetekohased sisekontrollimehhanismid, (sealhulgas eelkõige töötajate isiklike tehingute jaoks või omal arvel finantsinstrumentidesse tehtavate investeeringute hoidmise ja haldamise jaoks kehtestatud nõuded), mis tagavad vähemalt, et kõikide eurofondiga seotud tehingute päritolu, osalisi, laadi ning tegemise aega ja kohta on võimalik hiljem tuvastada ning et fondivalitseja valitsetavate eurofondide vara investeeritakse fonditingimuste või põhikirja ning kehtivate õigusaktide kohaselt;

_______

_________

*[täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).

* [täielik pealkiri] (ELT L [...], [...], lk [...]).

 


NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiivide 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341 muutmine

Viited

COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

17.12.2020

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

JURI

17.12.2020

Kaasatud komisjonid – istungil teada andmise kuupäev

11.2.2021

Arvamuse koostaja

 nimetamise kuupäev

Mislav Kolakušić

10.5.2021

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

27.5.2021

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.7.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

23

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Magdalena Adamowicz, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Emil Radev, Yana Toom

 


 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

23

+

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

Renew

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Yana Toom

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Emmanuel Maurel

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Gunnar Beck

NI

Mislav Kolakušić

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

 


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiivide 2006/43/EÜ, 2009/65/EÜ, 2009/138/EÜ, 2011/61/EL, 2013/36/EL, 2014/65/EL, (EL) 2015/2366 ja (EL) 2016/2341 muutmine

Viited

COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.9.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ECON

17.12.2020

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE

17.12.2020

IMCO

17.12.2020

JURI

17.12.2020

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

 

 

Kaasatud komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

JURI

11.2.2021

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Mikuláš Peksa

15.10.2020

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.4.2021

14.6.2021

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

1.12.2021

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

5

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lefteris Christoforou

Esitamise kuupäev

7.12.2021

 

 


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ECR

Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Enikő Győri

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

5

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, France Jamet, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

The Left

José Gusmão, Martin Schirdewan

 

Kasutatud tähised:

+ : poolt

- : vastu

0 : erapooletu

 

 

Viimane päevakajastamine: 13. detsember 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika