Pranešimas - A9-0340/2021Pranešimas
A9-0340/2021

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, (ES) 2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341

7.12.2021 - (COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)) - ***I

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėjas: Mikuláš Peksa


Procedūra : 2020/0268(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0340/2021
Pateikti tekstai :
A9-0340/2021
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, (ES) 2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341

(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2020)0596),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0303/2020),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 4 d. Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 24 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę,

 atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0340/2021),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. siūlo teisės aktą vadinti „DORA direktyva“;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI[*]

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2020/0268(COD)

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES, 2014/65/ES, (ES) 2015/849, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį ir 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę[1],

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[2],

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1) Sąjunga turi tinkamai ir visapusiškai spręsti skaitmeninės rizikos, kylančios visiems finansų sektoriaus subjektams dėl to, kad teikiant finansines paslaugas ir jomis naudojantis vis dažniau naudojamos informacinės ir ryšių technologijos (IRT), problemą, sykiu užtikrindama, kad ir toliau būtų remiamas skaitmeninių finansų potencialas skatinti inovacijas ir konkurenciją;

(2) finansų sektoriaus operatoriai kasdienėje veikloje labai priklauso nuo skaitmeninių technologijų naudojimo, todėl labai svarbu užtikrinti jų skaitmeninės veiklos atsparumą IRT rizikai. Šis poreikis tapo dar aktualesnis dėl proveržio technologijų, visų pirma sudarančių sąlygas skaitmeninę vertės arba teisių išraišką perleisti ir saugoti elektroniniu būdu, naudojant paskirstytojo registro ar panašią technologiją (kriptoturtą), ir su tuo turtu susijusių paslaugų rinkos augimo;

(3) Sąjungos lygmens reikalavimai, susiję su IRT rizika finansų sektoriui, šiuo metu yra išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2006/43/EB[3], 2009/66/EB[4], 2009/138/EB[5], 2011/61/ES[6], 2013/36/ES[7], 2014/65/ES[8], (ES) 2015/2366[9] ir (ES) 2016/2341[10], tačiau yra skirtingi, o tam tikrais atvejais ir neišsamūs. Galiojančios Sąjungos teisės nuostatos nėra visiškai suderintos ir būtina išvengti pernelyg didelio reglamentavimo bei užtikrinti, kad tos nuostatos būtų tinkamos atsižvelgiant į nuolat kintančias realijas šioje srityje. Kai kuriais atvejais IRT riziką siekta mažinti tik netiesiogiai kaip operacinės rizikos dalį, o kitais atvejais jai visai neskirta dėmesio. Tokia padėtis turėtų būti ištaisyta suderinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) xx/20xx[11] [DORA] ir minėtuosius teisės aktus. Šia direktyva siūlomi pakeitimai, kurie, regis, yra būtini siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir nuoseklumą tada, kai finansų sektoriaus subjektai, gavę veiklos leidimus ir prižiūrimi pagal tas direktyvas, taiko įvairius skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimus, būtinus jų veiklai vykdyti, taip užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą, sykiu skatinant proporcingumą, visų pirma MVĮ, kitiems smulkiesiems finansų subjektams ir labai mažoms įmonėms, siekiant sumažinti reikalavimų laikymosi išlaidas;

(4) banko paslaugų sričiai Direktyvoje 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros šiuo metu nustatytos tik bendrosios vidaus valdymo taisyklės ir operacinės rizikos nuostatos, kuriose nustatyti reikalavimai nenumatytų atvejų ir veiklos tęstinumo planams, kuriais netiesiogiai remiamasi sprendžiant IRT rizikos valdymo klausimus. Tačiau siekiant užtikrinti, kad IRT rizika būtų aiškiai sprendžiama, ir suteikti teisinio aiškumo, reikalavimai nenumatytų atvejų ir veiklos tęstinumo planams turėtų būti proporcingai iš dalies pakeisti, kad būtų įtraukti veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planai, taikomi IRT rizikos atveju, laikantis Reglamente (ES) 2021/xx [DORA] nustatytų reikalavimų. Be to, IRT rizika tik netiesiogiai įtraukiama į priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP), kurį kompetentingos institucijos atlieka vertindamos operacinės rizikos valdymą, o jos vertinimo kriterijai šiuo metu apibrėžti Europos priežiūros institucijos (Europos bankininkystės institucijos) (EBI), įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1093/2010[12], gairėse. Siekiant suteikti teisinį aiškumą ir užtikrinti, kad bankų priežiūros institucijos veiksmingai nustatytų ir stebėtų IRT riziką pagal naująją skaitmeninės veiklos atsparumo sistemą, SREP taikymo sritis turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų aiškiai įtraukti Reglamente (ES) 2021/xx [DORA] nustatyti reikalavimai ir ji visų pirma apimtų riziką, kurią atskleidžia pranešimai apie didelius su IRT susijusius incidentus ir pagal tą reglamentą įstaigų atlikto skaitmeninės veiklos atsparumo testavimo rezultatai;

(4a) skaitmeninės veiklos atsparumas yra esminė sąlyga siekiant išsaugoti įstaigos ypatingos svarbos funkcijas ir pagrindines verslo linijas jos pertvarkymo atveju ir taip išvengti realiosios ekonomikos ir finansų sistemos sutrikdymo. Dideli operaciniai incidentai gali trukdyti įstaigai toliau vykdyti savo veiklą ir kelti grėsmę pertvarkymo tikslams. Atitinkamos IRT paslaugų sutartys taip pat yra labai svarbios siekiant užtikrinti veiklos tęstinumą ir teikti būtinus duomenis pertvarkymo atveju. Siekiant suderinti su Sąjungos veiklos atsparumo sistemos tikslais, Direktyva 2014/59/ES atitinkamai turėtų būti iš dalies pakeista, siekiant užtikrinti, kad planuojant pertvarkymą ir vertinant sėkmingo įstaigų pertvarkymo galimybes būtų atsižvelgiama į su veiklos atsparumu susijusią informaciją;

(4b) tinkamos tinklų ir informacinės sistemos infrastruktūros sukūrimas ir palaikymas taip pat yra svarbi išankstinė veiksmingo rizikos duomenų kaupimo ir pranešimo apie riziką praktikos, kurie savo ruožtu yra būtini patikimam ir tvariam kredito įstaigų rizikos valdymui ir sprendimų priėmimo procesams, sąlyga. Tarptautiniu lygmeniu Bazelio bankų priežiūros komitetas (BBPK) 2013 m. paskelbė veiksmingo rizikos duomenų apibendrinimo ir pranešimo apie riziką principų rinkinį (BBPK 239), grindžiamą dviem bendraisiais valdymo ir IT infrastruktūros principais. Pasaulinės sisteminės svarbos bankai turėjo įgyvendinti šiuos principus iki 2016 m. pradžios. Tačiau 2018 m. gegužės mėn. Europos Centrinio banko (ECB) ataskaitoje dėl teminės peržiūros dėl veiksmingo rizikos duomenų apibendrinimo ir BBPK balandžio mėn. pažangos ataskaitoje nustatyta, kad pasaulinės sisteminės svarbos bankų padaryta įgyvendinimo pažanga yra nepatenkinama ir kad tai kelia susirūpinimą. Siekdama palengvinti tarptautinių standartų laikymąsi ir suderinimą su jais, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su ECB ir pasikonsultavusi su EBI ir Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų įvertinta, kaip BBPK 239 principai sąveikauja su Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] nuostatomis ir, jei tinkama, kaip tie principai turėtų būti įtraukti į Sąjungos teisę;

(5) Direktyvoje 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų nustatytos griežtesnės IRT taisyklės tik tiems atvejams, kai investicinės įmonės ir prekybos vietos vykdo algoritminę prekybą. Duomenų teikimo paslaugoms ir sandorių duomenų saugykloms taikomi ne tokie išsamūs reikalavimai. Be to, joje nepakankamai minimos informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos priemonės ir mažai kalbama apie atitinkamų sistemų, išteklių ir procedūrų naudojimą verslo paslaugų tęstinumui ir reguliarumui užtikrinti. Ta direktyva turėtų būti suderinta su Reglamentu (ES) 2021/xx [DORA] investicinių paslaugų ir veiklos tęstinumo bei reguliarumo, veiklos atsparumo, prekybos sistemų pajėgumo, veiklos tęstinumo priemonių veiksmingumo ir rizikos valdymo atžvilgiais;

(6) šiuo metu Direktyvoje 2014/65/ES pateikta finansinės priemonės apibrėžtis aiškiai neapima finansinių priemonių, išleistų naudojant tam tikros klasės technologijas, kuriomis palaikomas paskirstytasis šifruotų duomenų registravimas (paskirstytojo registro technologija, PRT). Siekiant užtikrinti, kad tas kriptoturtas, kuris laikomas finansinėmis priemonėmis, būtų reglamentuojamas galiojančiais Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktais ir kad jam būtų taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir tradicinėms finansinėms priemonėms, neatsižvelgiant į jo išleidimo ar perdavimo technologiją, Direktyvoje 2014/65/ES pateikta apibrėžtis turėtų būti iš dalies pakeista, į ją įtraukiant tokias finansines priemones;

(7) 

(8) 

(9) Direktyvoje (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų nustatytos specialios IRT saugumo kontrolės taisyklės ir rizikos mažinimo elementai, susiję su veiklos leidimu teikti mokėjimo paslaugas. Tos veiklos leidimų suteikimo taisyklės turėtų būti iš dalies pakeistos, siekiant jas suderinti su Reglamentu (ES) 2021/xx [DORA]. Be to, siekiant sumažinti administracinę naštą ir išvengti sudėtingumo ir besidubliuojančių ataskaitų teikimo reikalavimų, toje direktyvoje nustatytos pranešimo apie incidentus taisyklės nebeturėtų būti taikomos mokėjimo paslaugų teikėjams, kuriems taikomas Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] III skyrius, taip sukuriant vieną visiškai suderintą pranešimo apie incidentus mechanizmą mokėjimo paslaugų teikėjams dėl visų operacinių arba saugumo incidentų, kurie gali būti susiję arba nesusiję su mokėjimais;

(10) Direktyvų 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo ir ES/2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų veiklos ir priežiūros bendrosiose valdymo ir rizikos valdymo nuostatose IRT rizika iš dalies aptarta, o tam tikrus reikalavimus reikia patikslinti deleguotuosiuose reglamentuose su konkrečiomis nuorodomis į IRT riziką arba be jų. Teisės aktų nustatytą auditą atliekantiems auditoriams ir audito įmonėms taikomos dar bendresnio pobūdžio nuostatos, nes Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/56/ES[13] pateikiamos tik bendrosios nuostatos dėl vidaus struktūros. Panašiai tik bendrosios taisyklės taikomos alternatyvaus investavimo fondų valdytojams ir valdymo įmonėms, kuriems taikomos direktyvos 2011/61/ES ir 2009/65/EB. Todėl šios direktyvos turėtų būti suderintos su Reglamente (ES) 2021/xx [DORA] nustatytais IRT sistemų ir priemonių valdymo reikalavimais;

(10a) siekiant sustiprinti finansų įstaigų gebėjimą kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, ypač turint omenyje didėjančią ir kylančią naują riziką, kurią atskleidė COVID-19 pandemija, nes nusikaltėliams dabar lengviau pasinaudoti įstaigų sistemų ir kontrolės trūkumais ir spragomis, itin svarbu užtikrinti veiklos atsparumą. Siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į skaitmeninės veiklos atsparumo aspektą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kontekste, Direktyva (ES) 2015/849 turėtų būti iš dalies pakeista, kad būtų aiškiai įtraukti su įpareigotaisiais subjektais, kurie patenka į Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] taikymo sritį, susiję skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimai, taikomi įgyvendinant tų įpareigotųjų subjektų nustatytas politikos priemones, kontrolę ir procedūras, kuriomis siekiama veiksmingai mažinti ir valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;

(11) daugeliu atvejų papildomi IRT reikalavimai jau buvo nustatyti deleguotuosiuose ir įgyvendinimo aktuose, priimtuose remiantis kompetentingų EPI parengtais techninių reguliavimo ir įgyvendinimo standartų projektais. Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą dėl to, kad nuo šiol IRT rizikos nuostatų teisinis pagrindas yra tik Reglamentas (ES) 2021/xx [DORA], šiose direktyvose nustatyti įgaliojimai turėtų būti iš dalies pakeisti paaiškinant, kad IRT rizikos nuostatos nepatenka į tų įgaliojimų taikymo sritį;

(12) siekiant užtikrinti nuoseklų ir vienalaikį Reglamento xx/20xx [DORA] ir šios direktyvos, kurie kartu sudaro naują finansų sektoriaus skaitmeninės veiklos atsparumo sistemą, taikymą, valstybės narės turėtų taikyti nacionalinės teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliama ši direktyva, nuostatas nuo to reglamento taikymo dienos;

(13) Direktyvos 2006/43/EB, 2009/66/EB, 2009/138/EB, 2011/61/EB, ES/2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 buvo priimtos remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 53 straipsnio 1 dalimi ir 114 straipsniu. Dėl pakeitimų dalyko ir tikslų tarpusavio sąsajų šia direktyva nustatomi pakeitimai turėtų būti įtraukti į vieną teisės aktą, kuris turėtų būti priimtas remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 53 straipsnio 1 dalimi ir 114 straipsniu;

(14) kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes jais siekiama suderinimo atnaujinant ir iš dalies pakeičiant direktyvose jau nustatytus reikalavimus, o dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(15) pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų[14] valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

 

1 straipsnis

Direktyvos 2006/43/EB daliniai pakeitimai

Direktyvos 2006/43/EB 24a straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„ba) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, išskyrus atvejus, kai audituojami Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] 2 straipsnyje išvardyti subjektai, turi patikimas administracines ir apskaitos procedūras, vidaus kokybės kontrolės mechanizmus, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras ir veiksmingas kontrolės ir apsaugos priemones IRT sistemoms ir priemonėms valdyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] 6 straipsnį.

______________

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.

 

2 straipsnis

Direktyvos 2009/65/EB daliniai pakeitimai

Direktyvos 2009/65/EB 12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1) 1 dalies antroje pastraipoje a punktas pakeičiamas taip:

„a) laikytųsi patikimų administravimo ir apskaitos procedūrų ir elektroninio duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos tvarkos, įskaitant tinklų ir informacinių ir ryšių technologijų sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx* [DORA] ▌, taip pat taikytų tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant darbuotojų asmeninių sandorių taisykles arba taisykles, taikomas investicijų į finansines priemones turėjimui ir valdymui siekiant investuoti savo vardu, kuriomis bent užtikrinama, kad visus su KIPVPS susijusius sandorius būtų galima atkurti pagal jų kilmę, šalis, pobūdį, įvykdymo laiką ir vietą ir kad valdymo įmonės valdomo KIPVPS turtas būtų investuojamas pagal fondo taisykles arba steigimo dokumentus ir galiojančias teisės nuostatas;

________________________________

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.

2) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Nedarant poveikio 116 straipsnio taikymui, Komisija, laikydamasi 112a straipsnio, deleguotaisiais aktais patvirtina priemones, kuriose nurodoma:

a) 1 dalies antros pastraipos a punkte nurodytos procedūros ir tvarka, išskyrus procedūras ir tvarką, susijusias su informacinių ir ryšių technologijų rizikos valdymu;

b)  1 dalies antros pastraipos b punkte nurodytos struktūros ir organizaciniai reikalavimai, kuriais siekiama kuo labiau sumažinti interesų konfliktų atvejų skaičių. “;

 

3 straipsnis

Direktyvos 2009/138/EB dalinis pakeitimas

Direktyva 2009/138/EB iš dalies keičiama taip:

1) 41 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip: 

„4. Draudimo ir perdraudimo įmonės imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant nenumatytų atvejų planų rengimą, siekdamos užtikrinti savo veiklos nuoseklumą ir reguliarumą. Tuo tikslu įmonė naudoja tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius ir procedūras, visų pirma tinklų ir informacines sistemas, ir jas valdo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] II skyrių.“;

____________________________

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).

 

2). 50 straipsnio 1 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a) 41, 44, 46 ir 47 straipsniuose nurodytų sistemų elementai, išskyrus elementus, susijusius su informacinių ir ryšių technologijų rizikos valdymu, ir 44 straipsnio 2 dalyje išvardytos sritys;

b) 44, 46, 47 ir 48 straipsniuose nurodytos funkcijos, išskyrus funkcijas, susijusias su informacinių ir ryšių technologijų rizikos valdymu.“.

 

4 straipsnis

Direktyvos 2011/61/ES pakeitimai

Direktyva 2011/61/ES iš dalies keičiama taip:

-1) 6 straipsnio 4 dalies b punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„iv) bet kuri kita papildoma paslauga, kai papildoma paslauga yra tolesnis alternatyvaus investavimo fondų valdytojo (AIFV) jau teikiamų paslaugų teikimas arba naudojimasis vidaus kompetencija ir dėl jos nekyla interesų konfliktų, kurių nebūtų galima valdyti papildomomis taisyklėmis.“

1) Direktyvos 2011/61/ES 18 straipsnis pakeičiamas taip: 

„18 straipsnis

Bendrieji principai

1. Valstybės narės reikalauja, kad AIFV visada naudotų pakankamus ir tinkamus žmogiškuosius ir techninius išteklius, kurių reikia, kad AIF būtų tinkamai valdomi.

Be kita ko, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos ir į AIFV valdomų AIF pobūdį, reikalauja, kad AIFV taikytų patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, ▌kontrolės ir apsaugos tvarką tinklų ir informacinėms sistemoms valdyti pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx* [DORA]▌, taip pat tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant visų pirma darbuotojų asmeninių sandorių taisykles arba taisykles, taikomas investicijų į finansines priemones turėjimui ar valdymui siekiant investuoti savo vardu, kuriomis bent užtikrinama, kad visus su AIF susijusius sandorius būtų galima atkurti pagal jų kilmę, šalis, pobūdį, įvykdymo laiką ir vietą ir kad AIFV valdomų AIF turtas būtų investuojamas pagal AIF taisykles arba steigimo dokumentus ir galiojančias teisės nuostatas.

2. Komisija, naudodamasi teise priimti deleguotuosius aktus pagal 56 straipsnį ir laikydamasi 57 ir 58 straipsniuose nustatytų sąlygų, patvirtina priemones, kuriomis nustatomos 1 dalyje nurodytos procedūros ir tvarka, išskyrus tas, kurios yra susijusios su informacinių ir ryšių technologijų sistemomis.

_________________________________

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.

 

5 straipsnis

Direktyvos 2013/36/ES dalinis pakeitimas

Direktyva 2013/36/ES iš dalies keičiama taip:

-1) 65 straipsnio 3 dalies a punkto vi papunktis pakeičiamas taip:

„vi) trečiosios šalys, kurioms i–iv papunkčiuose nurodyti subjektai perdavė funkcijas ar veiklą, įskaitant IRT paslaugas teikiančias trečiąsias šalis, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx [DORA]* V skyriuje;“;

-1a) 74 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Įstaigose turi būti nustatytos patikimos valdymo priemonės, įskaitant aiškią organizacinę struktūrą, užtikrinant tiksliai apibrėžtą, skaidrią ir nuoseklią atsakomybę, veiksmingi rizikos, su kuria kredito įstaiga susiduria arba gali susidurti, nustatymo, valdymo, stebėsenos ir pranešimo apie tokią riziką procesai, tinkami vidaus kontrolės mechanizmai, įskaitant patikimas administravimo ir apskaitos procedūras, taip pat tinklų ir informacines sistemas, įdiegtas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx [DORA], ir atlygio politika bei praktika, deranti su patikimu ir veiksmingu rizikos valdymu ir skatinanti tokį valdymą.“;

-1b) 85 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos įgyvendintų politiką ir procesus, skirtus operacinei rizikai, įskaitant dėl funkcijų perdavimo ir perdavimo subrangos kylančią riziką ir IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių riziką, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/xx [DORA], nustatyti, stebėti ir valdyti, rizikai modeliuoti ir apsaugai nuo retai pasitaikančių didelio poveikio įvykių užtikrinti. Įstaigos toje politikoje ir procedūrose aiškiai nurodo, kokie yra pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai.“;

1) Direktyvos 2013/36/ES 85 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Kompetentingos institucijos užtikrina, kad įstaigos turėtų tinkamus nenumatytų atvejų ir veiklos tęstinumo planus, įskaitant IRT veiklos tęstinumo politikos ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus, ▌parengtus, valdomus ir testuojamus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx [DORA]* ▌, kad galėtų toliau veikti rimto veiklos sutrikimo atveju ir dėl tokio sutrikimo nepatirti didelių nuostolių.

 

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“;

1a) 97 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1) 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„b) rizika, nustatyta atliekant skaitmeninės veiklos atsparumo testavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx [DORA] IV skyrių;“;

2) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 1 dalyje nurodyta peržiūra ir vertinimas apima visus šios direktyvos ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimus, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2021/xx [DORA] nustatytus reikalavimus.“.

 

5a straipsnis

Direktyvos 2014/59/ES daliniai pakeitimai

 

Direktyva 2014/59/ES iš dalies keičiama taip:

1) 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 7 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c) paaiškinimas, kaip būtų galima teisiškai ir ekonomiškai atskirti ypatingos svarbos funkcijas ir pagrindines verslo linijas, kiek tai būtina, nuo kitų funkcijų, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir skaitmeninės veiklos atsparumas įstaigos žlugimo atveju;“;

b) 7 dalies q punktas pakeičiamas taip:

„q) pagrindinių operacijų ir sistemų, skirtų nepertraukiamam įstaigos veiklos procesų veikimui užtikrinti, įskaitant pagal Reglamentą (ES) 2021/xx [DORA] sukurtas tinklų ir informacines sistemas, aprašas;“;

c) 9 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10 straipsnį EBI peržiūri ir prireikus atnaujina techninius reguliavimo standartus, inter alia, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II skyriaus nuostatas.“;

2) priedas iš dalies keičiamas taip:

a) A skirsnio 16 punktas pakeičiamas taip:

„16) tvarka ir priemonės, būtinos užtikrinant nepertraukiamą įstaigos veiklos procesų veikimą, įskaitant tinklų ir informacines sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal Reglamentą (ES) 2021/xx [DORA];“;

b) B skirsnio 14 punktas pakeičiamas taip:

„14) 13 punkte nurodytų sistemų savininkų tapatybė, su tomis sistemomis susiję susitarimai dėl paslaugų lygio, bet kokia programinė įranga ir sistemos ar licencijos, be kita ko, nurodant su jomis susijusius juridinius asmenis, ypatingos svarbos veiklą ir pagrindines verslo linijas, taip pat ypatingos svarbos IRT paslaugas teikiančių trečiųjų šalių tapatybė;“;

c) B skirsnyje įterpiamas šis punktas:

„14a) įstaigos pranešimai apie didelius su IRT susijusius incidentus ir skaitmeninės veiklos atsparumo testavimų rezultatai pagal Reglamentą XX [DORA];“;

d) C skirsnio 4 punktas pakeičiamas taip:

„4) kokiu mastu įstaigos sudaryti paslaugų susitarimai, įskaitant IRT paslaugų sutartis, yra patikimi ir visapusiškai užtikrinami įstaigos pertvarkymo atveju;“;

e) C skirsnyje įterpiamas šis punktas:

„4a) kokiu mastu įstaiga yra pajėgi atkurti ir prižiūrėti tinklų ir informacines sistemas, naudojamas įstaigos ypatingos svarbos funkcijoms ir pagrindinėms verslo linijoms palaikyti, atsižvelgiant į pranešimus apie didelius su IRT susijusius incidentus ir skaitmeninės veiklos atsparumo testavimo rezultatus pagal Reglamentą XX [DORA].“.

6 straipsnis

Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2014/65/ES iš dalies keičiama taip: 

1) 4 straipsnio 1 dalies 15 punktas pakeičiamas taip:

„finansinė priemonė – I priedo C skirsnyje nurodytos priemonės, įskaitant naudojant paskirstytojo registro technologiją išleistas priemones;“;

 

2) 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Investicinė įmonė imasi visų pagrįstų priemonių, siekdama užtikrinti investicinių paslaugų ir veiklos tęstinumą bei reguliarumą. Tuo tikslu investicinė įmonė naudoja atitinkamas ir proporcingas sistemas, įskaitant informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] 6 straipsnį, taip pat atitinkamus ir proporcingus išteklius ir procedūras.“;

b) 5 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Investicinė įmonė taiko patikimas administracines ir apskaitos procedūras, vidaus kontrolės mechanizmus ir veiksmingas rizikos vertinimo procedūras.

Nedarant poveikio kompetentingų institucijų galimybei reikalauti prieigos prie perduodamos informacijos pagal šią direktyvą ir Reglamentą (ES) Nr. 600/2014, investicinė įmonė taiko įdiegtus patikimus apsaugos mechanizmus, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] reikalavimus užtikrintų informacijos perdavimo priemonių saugumą ir atpažintį, kuo labiau sumažintų duomenų iškraipymo ir neteisėtos prieigos riziką ir išvengtų informacijos nutekėjimo, visuomet išlaikydama duomenų konfidencialumą.“;

3) 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Algoritmine prekyba užsiimanti investicinė įmonė taiko veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės priemones, kurios yra tinkamos jos vykdomos veiklos atžvilgiu, siekdama užtikrinti, kad jos prekybos sistemos būtų atsparios ir pakankamai pajėgios pagal Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II skyriuje nustatytus reikalavimus, kad joms būtų taikomi atitinkami prekybos apribojimai ir kad būtų išvengta klaidingų pavedimų siuntimo ar kitokių sistemos klaidų, galinčių rinkoje sukelti arba padidinti sąmyšį.

Be to, tokia įmonė taiko veiksmingas sistemas ir rizikos kontrolės priemones, siekdama užtikrinti, kad prekybos sistemos nebūtų naudojamos tokiems tikslams, kurie prieštarauja Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatoms arba prekybos vietos, su kuria ji yra susijusi, taisyklėms.

Investicinė įmonė turi veiksmingas veiklos tęstinumo priemones, skirtas bet kokiems jos prekybos sistemų trikdžiams šalinti, įskaitant veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus informacinių ir ryšių technologijų srityje, parengtus pagal Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] 6 straipsnį, ir užtikrina, kad jos sistemos būtų visapusiškai išbandytos ir tinkamai stebimos siekiant užtikrinti jų atitiktį šioje dalyje nustatytiems bendriesiems reikalavimams ir visiems Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II ir IV skyriuose nustatytiems konkretiems reikalavimams.“;

b)  7 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) išsamią 1–6 dalyse nustatytų organizacinių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, susijusius su IRT rizikos valdymu, kurie turi būti taikomi investicinėms įmonėms, teikiančioms įvairias investicines paslaugas, vykdančioms investicinę veiklą, teikiančioms papildomas paslaugas arba įvairiais būdais derinančioms šias veiklas, tvarką, pagal kurią 5 dalyje nustatytų organizacinių reikalavimų specifikacijose nustatomi konkretūs tiesioginės rinkos prieigos ir suteiktosios prieigos reikalavimai taip, kad būtų užtikrinta, jog suteiktajai prieigai taikoma kontrolė būtų bent lygiavertė kontrolei, taikomai tiesioginei rinkos prieigai;“;

4) 

5) 47 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  b punktas pakeičiamas taip:

„b) turėtų tinkamas jai kylančios rizikos valdymo priemones, įskaitant IRT ▌rizikos valdymo priemones pagal Reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] II skyrių, nustatytų tinkamas priemones ir sistemas, kurias taikant galima nustatyti didelę riziką, susijusią su jos veikimu, ir įgyvendintų priemones, kuriomis galima veiksmingai sumažinti tos rizikos poveikį;“;

b)  c punktas išbraukiamas;

6) 48 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka stiprintų veiklos atsparumą pagal Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II skyriuje nustatytus reikalavimus, siekdama užtikrinti, kad jos prekybos sistemos būtų atsparios, pakankamai pajėgios susidoroti su didžiausiais pavedimų ir pranešimų kiekiais, galėtų užtikrinti tvarkingą prekybą esant itin dideliam rinkos spaudimui, būtų visapusiškai patikrintos siekiant užtikrinti tokių sąlygų laikymąsi ir jose būtų taikomos veiksmingos veiklos tęstinumo priemonės, įskaitant IRT veiklos tęstinumo politiką ir IRT veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus, taikomus pagal Reglamentą (ES) 2021/xx [DORA], siekiant užtikrinti jos paslaugų tęstinumą, jei įvyktų bet koks jos prekybos sistemų gedimas.“;

b) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Valstybės narės reikalauja, kad reguliuojama rinka taikytų veiksmingas sistemas, procedūras ir priemones, be kita ko, įpareigotų savo narius arba dalyvius atlikti tinkamus algoritmų bandymus ir suteiktų tokiems bandymams palankią aplinką pagal Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II ir IV skyriuose nustatytus reikalavimus, kad užtikrintų, kad algoritminės prekybos sistemos negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų rinkoje ir valdytų tokių algoritminės prekybos sistemų iš tiesų sukeltas tvarką pažeidžiančias prekybos sąlygas, įskaitant sistemas neįvykdytų pavedimų ir sandorių, kuriuos į sistemą gali įvesti narys arba dalyvis, santykiui riboti, kad turėtų galimybę sulėtinti pavedimų srautą, jei kyla pavojus, kad bus viršytas jos sistemos pajėgumas, ir nustatyti minimalų kainos pokyčio dydį, kuris rinkoje gali būti naudojamas vykdant pavedimus, ir užtikrinti jo taikymą.“;

c) 12 dalis iš dalies keičiama taip:

i) a punktas pakeičiamas taip:

„a) reikalavimai, skirti užtikrinti, kad reguliuojamos rinkos prekybos sistemos būtų atsparios ir pakankamai pajėgios, išskyrus reikalavimus, susijusius su skaitmeninės veiklos atsparumu;“;

ii) g punktas pakeičiamas taip:

„g) reikalavimai, skirti užtikrinti tinkamus algoritmų bandymus, išskyrus skaitmeninės veiklos atsparumo bandymus, kuriais užtikrinama, kad algoritminės prekybos sistemos, įskaitant didelio dažnio algoritmines prekybos sistemas, negalėtų sukurti arba paskatinti susidaryti tvarką pažeidžiančių prekybos sąlygų rinkoje.“.

 

6a straipsnis (naujas)

Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai

Direktyva (ES) 2015/849 iš dalies keičiama taip:

1) 7 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

„h) imasi tinkamų veiksmų, kad paremtų procedūras pagal Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II skyrių, susijusias su IRT rizikos mažinimu, kai taikytina.“;

2) 8 straipsnio 4 dalis papildoma šiuo punktu:

„c) kai taikoma, pagal reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II skyriuje, įdiegtų ir valdomų tinklų ir informacinių sistemų, kuriais remiama šios dalies a punkte nurodyta politika, kontrolė ir procedūros, saugumo reikalavimus.“.

 

 

7 straipsnis

Direktyvos (ES) 2015/2366 daliniai pakeitimai

Direktyva (ES) 2015/2366 iš dalies keičiama taip:

-1a) 5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a) e punktas pakeičiamas taip:

„e) pareiškėjo taikomos valdymo tvarkos ir vidaus kontrolės mechanizmų, įskaitant administracines, rizikos valdymo ir apskaitos procedūras, taip pat susitarimus dėl IRT paslaugų naudojimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx* [DORA], aprašymą, įrodantį, kad ta valdymo tvarka, tie kontrolės mechanizmai ir tos procedūros yra proporcingos, tinkamos, patikimos ir pakankamos;“;

b) f punktas pakeičiamas taip:

„f) nustatytos procedūros, pagal kurią stebimi saugumo incidentai ir su saugumu susiję klientų skundai, į juos reaguojama ir imamasi tolesnių veiksmų, įskaitant pranešimo apie incidentus mechanizmą, kurį taikant atsižvelgiama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] III skyriuje nustatytas mokėjimo įstaigos pareigas pranešti, aprašymą;“;

c) h punktas pakeičiamas taip:

„h) veiklos tęstinumo tvarkos aprašymą, jame aiškiai nurodant ypatingos svarbos operacijas, veiksmingus IRT veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus ir reguliaraus tokių planų adekvatumo ir efektyvumo testavimo ir peržiūros procedūrą pagal Reglamentą (ES) 2021/xx [DORA];“;

1) 5 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Pirmos pastraipos j punkte nurodytų saugumo kontrolės ir rizikos mažinimo priemonių aprašyme nurodoma, kaip jomis užtikrinamas aukštas techninio saugumo ir duomenų apsaugos lygis, įskaitant programinę įrangą ir IT sistemas, kurias naudoja pareiškėjas arba įmonės, kurioms jis perduoda vykdyti visas savo operacijas arba jų dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] II skyrių. Tos priemonės taip pat apima 95 straipsnio 1 dalyje nustatytas saugumo priemones. Tomis priemonėmis atsižvelgiama į 95 straipsnio 3 dalyje nurodytas EBI gaires dėl saugumo priemonių, kai jos bus priimtos. ____________________________

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“;

1a) 20 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad, kai mokėjimo įstaigos pasitelkia trečiąsias šalis veiklos funkcijoms ar veiklai vykdyti, tos mokėjimo įstaigos imtųsi pagrįstų priemonių siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] V skyriaus reikalavimų.“;

1b) 22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Kompetentingomis institucijomis, atsakingomis už leidimų išdavimą mokėjimo įstaigoms ir už mokėjimo įstaigų rizikos ribojimo priežiūrą, kurios turi vykdyti pagal šią antraštinę dalį nustatytas ir pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/xx* [DORA] numatytas pareigas, valstybės narės paskiria valdžios institucijas arba įstaigas, kurios yra pripažintos nacionalinės teisės aktais arba kurias pripažįsta valdžios institucijos ir kurioms nacionalinės teisės aktuose šiuo tikslu suteikti aiškūs įgaliojimai, įskaitant nacionalinius centrinius bankus.“;

 

2) 95 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai nustatytų atitinkamų rizikos mažinimo priemonių ir kontrolės mechanizmų sistemą, pagal kurią valdytų operacinę ir saugumo riziką, susijusią su jų teikiamomis mokėjimo paslaugomis, ir kaip tos sistemos dalį nustatytų ir taikytų veiksmingas incidentų valdymo procedūras, be kita ko, taikomas dideliems operaciniams ir saugumo incidentams aptikti ir klasifikuoti, ir kartu mažintų informacinių ir ryšių technologijų riziką, kai taikytina, pagal Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II skyrių.“;

b) 4 dalis išbraukiama;

c) 5 dalis pakeičiama taip:

„5.  EBI skatina kompetentingų institucijų, taip pat kompetentingų institucijų, ENISA ir ECB bendradarbiavimą, įskaitant keitimąsi informacija, su mokėjimo paslaugomis susijusios operacinės rizikos srityje.“;

3) 96 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 

aa) įterpiama ši dalis:

„2a) šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos 1 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose nurodytiems mokėjimo paslaugų teikėjams, kuriems taikomos Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] III skyriuje nustatytos pareigos teikti ataskaitas.“;

b) 5 dalis išbraukiama;

4) 98 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10 straipsnį EBI peržiūri ir prireikus reguliariai atnaujina techninius reguliavimo standartus, inter alia, kad būtų atsižvelgta į inovacijų ir technologinę plėtrą ir Reglamento (ES) 2021/xx [DORA] II skyriaus nuostatas.“.

 

 

8 straipsnis

Direktyvos (ES) 2016/2341 dalinis pakeitimas

Direktyvos (ES) 2016/2341 21 straipsnio 5 dalies antras sakinys pakeičiamas taip: 

„Tuo tikslu PPĮ naudoja tinkamas ir proporcingas sistemas, išteklius bei procedūras, visų pirma tinklų ir informacines sistemas, ▌ir jas valdo, kai taikytina, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] 6 straipsnį.

_________________________________

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.

 

9 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

 

1. Valstybės narės ne vėliau kaip [vieni metai po direktyvos priėmimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Jos taiko šias nuostatas nuo [DORA įsigaliojimo data ir (arba) jos taikymo pradžios data, jei skiriasi].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

 

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

11 straipsnis

Adresatai

 

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

 


 

 

TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (6.7.2021)

pateikta Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, (ES) 2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341

(COM(2020)0596– C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

Nuomonės referentas (*): Mislav Kolakušić(*) Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnis

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis Komisijos pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto įtrauktas į rinkinį, apimantį priemones, kuriomis remiamas skaitmeninių finansų potencialas inovacijų ir konkurencijos kontekste, kartu mažinant riziką. Jis atitinka Komisijos prioritetus parengti Europą skaitmeniniam amžiui ir kurti ekonomiką, kuri būtų pasirengusi spręsti ateities uždavinius ir kuri yra platesnės veiklos, vykdomos Europos ir tarptautiniu lygmenimis, dalis siekiant stiprinti kibernetinį saugumą finansinių paslaugų srityje ir pašalinti veiklos riziką, kartu nustatant aiškią, proporcingą ir įgalinančią teisinę sistemą, skirtą su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjams.

Europos Sąjunga turi visapusiškai reaguoti į bet kokią skaitmeninę riziką, su kuria susiduria finansų sektoriaus subjektai, ir riziką, kylančią dėl sparčiai didėjančio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimo masto teikiant finansines paslaugas ir jomis naudojantis. Šiuo metu finansų sektorius labai priklausomas nuo skaitmeninių technologijų ir priklausomumas nuo skaitmeninių technologijų produktų tik didės, todėl itin svarbu užtikrinti jų skaitmeninės veiklos atsparumą atsižvelgiant į IRT kylančią riziką. Veiklos atsparumas taip pat tampa pagrindiniu veiksniu dėl pažangiųjų technologijų rinkos augimo, visų pirma dėl galimybės skaitmeniniu būdu pateikti vertybes ar teises, kurias galima perduoti ir saugoti naudojant decentralizuotojo registro technologiją ar panašią technologiją (toliau – kriptoturtas), ir su tokiu turtu susijusias paslaugas.

Nuomonės referento nuomonė

Komisijos pasiūlymu būtų apribotos teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir audito įmonių pareigos, nes ateityje šie įpareigojimai būtų susiję tik su IRT, o ne su teisės aktų nustatytą auditą atliekančio auditoriaus ar audito įmonių procedūromis ir veiklos organizavimu apskritai. Todėl buvo pasiūlytas naujas punktas, kuris neabejotinai rodo, kad esamos audito įmonių pareigos tebegalioja ir kad pridedamos naujos pareigos, susijusios su IRT.

 

Atitiktis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx [DORA] 6 straipsniui neįmanoma dėl to, šis reglamentas negalioja ir teisiškai neegzistuoja. Toks sprendimas, kuriuo į pasiūlymą dėl direktyvos įtraukiamas tik Komisijos nurodytas straipsnio tekstas, teisiškai įmanomas tik tuo pat metu siekiant Europos Komisijos pasiūlymo tikslo, nes poveikis sutampa su Komisijos pasiūlymo poveikiu.

 

Atsižvelgiant į tai, kad DORA reglamentas vis dar yra pasiūlymo etape ir jo nepriėmė Europos Parlamentas ir Taryba, kyla teisinė problema, susijusi su atitinkamų direktyvų derinimu su teisiškai ir faktiškai negaliojančio reglamento nuostatomis. Atsižvelgiant į tai, kad galutinis DORA reglamento turinys ir taisyklės nebus žinomi, kol šis reglamentas neįsigalios, teisiškai neįmanoma suderinti tų direktyvų su reglamentu, kuris šiuo metu teisiškai ir faktiškai neegzistuoja.

 

 

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Sąjunga turi tinkamai ir visapusiškai spręsti skaitmeninės rizikos, kylančios visiems finansų sektoriaus subjektams dėl to, kad teikiant finansines paslaugas ir jomis naudojantis vis dažniau naudojamos informacinės ir ryšių technologijos (IRT), problemą;

(1) Sąjunga turi tinkamai ir visapusiškai spręsti skaitmeninės rizikos, kylančios visiems finansų sektoriaus subjektams dėl to, kad teikiant finansines paslaugas ir jomis naudojantis vis dažniau naudojamos informacinės ir ryšių technologijos (IRT), problemą, užtikrindama, kad ir toliau būtų remiamas skaitmeninių finansų potencialas skatinti inovacijas ir konkurenciją;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Sąjungos lygmens reikalavimai, susiję su IRT rizika finansų sektoriui, šiuo metu yra išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2006/43/EB18, 2009/66/EB19, 2009/138/EB20, 2011/61/EB21, ES/2013/3622, 2014/65/ES23, (ES) 2015/236624, (ES) 2016/234125, tačiau yra skirtingi, o tam tikrais atvejais ir neišsamūs. Kai kuriais atvejais IRT riziką siekta mažinti tik netiesiogiai kaip operacinės rizikos dalį, o kitais atvejais jai visai neskirta dėmesio. Tokia padėtis turėtų būti ištaisyta suderinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) xx/20xx26 [DORA] ir minėtuosius teisės aktus. Šia direktyva siūlomi pakeitimai, kurie, regis, yra būtini siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir nuoseklumą tada, kai finansų sektoriaus subjektai, gavę veiklos leidimus ir prižiūrimi pagal tas direktyvas, taiko įvairius skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimus, būtinus jų veiklai vykdyti, taip užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą;

(3) Sąjungos lygmens reikalavimai, susiję su IRT rizika finansų sektoriui, šiuo metu yra išdėstyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2006/43/EB18, 2009/66/EB19, 2009/138/EB20, 2011/61/EB21, ES/2013/3622, 2014/65/ES23, (ES) 2015/236624, (ES) 2016/234125, tačiau yra skirtingi, o tam tikrais atvejais ir neišsamūs. Galiojančios nuostatos nėra visiškai suderintos ir būtina užtikrinti, kad būtų išvengta pernelyg didelio reglamentavimo ir kad nuostatos būtų tinkamos atsižvelgiant į nuolat kintančias realijas šioje srityje. Kai kuriais atvejais IRT riziką siekta mažinti tik netiesiogiai kaip operacinės rizikos dalį, o kitais atvejais jai visai neskirta dėmesio. Tokia padėtis turėtų būti ištaisyta suderinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) xx/20xx26 [DORA] ir minėtuosius teisės aktus. Šia direktyva siūlomi pakeitimai, kurie, regis, yra būtini siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir nuoseklumą tada, kai finansų sektoriaus subjektai, gavę veiklos leidimus ir prižiūrimi pagal tas direktyvas, taiko įvairius skaitmeninės veiklos atsparumo reikalavimus, būtinus jų veiklai vykdyti, taip užtikrinant sklandų vidaus rinkos veikimą;

_________________

_________________

18 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

18 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 78/660/EEB ir 83/349/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 84/253/EEB (OL L 157, 2006 6 9, p. 87).

19 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

19 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

20 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

20 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

21 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

21 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

22 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

22 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

23 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

23 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

24 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

24 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).

25 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų veiklos ir priežiūros (PPĮ)(OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

25 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų veiklos ir priežiūros (PPĮ)(OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

26 OL L […], […], p. […].

26 OL L […], […], p. […].

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) šiuo metu Direktyvoje 2014/65/ES pateikta finansinės priemonės apibrėžtis aiškiai neapima finansinių priemonių, išleistų naudojant tam tikros klasės technologijas, kuriomis palaikomas paskirstytasis šifruotų duomenų registravimas (paskirstytojo registro technologija, PRT). Siekiant užtikrinti, kad tokiomis finansinėmis priemonėmis būtų galima prekiauti rinkoje pagal dabartinę teisinę sistemą, Direktyvoje 2014/65/ES pateikta apibrėžtis turėtų būti iš dalies pakeista, į ją įtraukiant tokias finansines priemones;

(6) šiuo metu Direktyvoje 2014/65/ES pateikta finansinės priemonės apibrėžtis aiškiai neapima finansinių priemonių, išleistų naudojant tam tikros klasės technologijas, kuriomis palaikomas paskirstytasis šifruotų duomenų registravimas (paskirstytojo registro technologija, PRT), taigi neatspindimos rinkos realijos. Siekiant užtikrinti, kad tokiomis finansinėmis priemonėmis būtų galima prekiauti rinkoje pagal dabartinę teisinę sistemą ir taip išvengti dėl nesamo reglamentavimo galinčios kilti rizikos, Direktyvoje 2014/65/ES pateikta apibrėžtis turėtų būti iš dalies pakeista, į ją įtraukiant tokias finansines priemones;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) visų pirma, siekiant sudaryti sąlygas plėtoti kriptoturtą, kuris būtų laikomas finansinėmis priemonėmis, ir PRT, kartu išlaikant aukštą finansinio stabilumo, rinkos vientisumo, skaidrumo ir investuotojų apsaugos lygį, būtų naudinga PRT rinkos infrastruktūroms parengti laikinąją tvarką. Pagal šią laikiną teisinę sistemą kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė laikinai leisti PRT rinkos infrastruktūroms veikti laikantis alternatyvių prieigos prie jų reikalavimų, palyginti su reikalavimais, kurie kitu atveju būtų taikomi pagal Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus ir galėtų trukdyti joms kurti prekybos kriptoturtu, kuris būtų laikomas finansinėmis priemonėmis, ir atsiskaitymo už kriptoturto sandorius sprendimus. Ši teisinė sistema turėtų būti laikina, kad Europos priežiūros institucijos (EPI) ir nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų sužinoti daugiau apie galimybes ir konkrečią riziką, susijusias su kriptoturtu, kuriuo tose infrastruktūrose prekiaujama. Todėl ši direktyva teikiama kartu su Reglamentu [dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos] ir papildo šią naują Sąjungos PRT rinkos infrastruktūrų reguliavimo sistemą tiksline išimtimi, taikoma konkrečioms Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų nuostatoms, taikomoms veiklai ir paslaugoms, susijusioms su finansinėmis priemonėmis, apibrėžtomis Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, kuriomis kitu atveju nebūtų užtikrintas visiškas lankstumas, reikalingas diegiant sandorių sprendimus, susijusius su prekyba kriptoturtu ir poprekybinėmis paslaugomis;

(7) visų pirma, siekiant sudaryti sąlygas plėtoti kriptoturtą, kuris būtų laikomas finansinėmis priemonėmis, ir PRT, kartu išlaikant aukštą finansinio stabilumo, rinkos vientisumo, skaidrumo ir investuotojų bei vartotojų apsaugos lygį, būtų naudinga PRT rinkos infrastruktūroms parengti laikinąją tvarką. Pagal šią laikiną teisinę sistemą kompetentingoms institucijoms turėtų būti suteikta galimybė laikinai leisti PRT rinkos infrastruktūroms veikti laikantis alternatyvių prieigos prie jų reikalavimų, palyginti su reikalavimais, kurie kitu atveju būtų taikomi pagal Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktus ir galėtų trukdyti joms kurti prekybos kriptoturtu, kuris būtų laikomas finansinėmis priemonėmis, ir atsiskaitymo už kriptoturto sandorius sprendimus. Ši teisinė sistema turėtų būti laikina, kad Europos priežiūros institucijos (EPI) ir nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų sužinoti daugiau apie galimybes ir konkrečią riziką, susijusias su kriptoturtu, kuriuo tose infrastruktūrose prekiaujama. Todėl ši direktyva teikiama kartu su Reglamentu [dėl paskirstytojo registro technologija grindžiamoms rinkos infrastruktūroms skirtos bandomosios tvarkos] ir papildo šią naują Sąjungos PRT rinkos infrastruktūrų reguliavimo sistemą tiksline išimtimi, taikoma konkrečioms Sąjungos finansinių paslaugų teisės aktų nuostatoms, taikomoms veiklai ir paslaugoms, susijusioms su finansinėmis priemonėmis, apibrėžtomis Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 15 punkte, kuriomis kitu atveju nebūtų užtikrintas visiškas lankstumas, reikalingas diegiant sandorių sprendimus, susijusius su prekyba kriptoturtu ir poprekybinėmis paslaugomis;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) nustatant reglamentavimą turėtų būti atsižvelgiama į tinkamą pusiausvyrą tarp, viena vertus, veiksmingo rizikos ribojimo valdymo ir, kita vertus, sąžiningos konkurencijos užtikrinimo skatinant inovacijų plėtrą rinkoje ir apsaugant visus susijusius subjektus;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Direktyva 2006/43/EB

24 a straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Direktyvos 2006/43/EB 24a straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

Išbraukta.

b) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė turi patikimas administracines ir apskaitos procedūras, vidaus kokybės kontrolės mechanizmus, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras ir veiksmingas kontrolės ir apsaugos priemones IRT sistemoms ir priemonėms valdyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] 6 straipsnį.

 

________________________

 

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.

 

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Direktyva 2006/43/EB

24 a straipsnio 1 dalies b a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Direktyvos 2006/43/EB 24a straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

 

ba) teisės aktų nustatytą auditą atliekantis auditorius arba audito įmonė, kuri nėra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė, išskyrus atvejus, kai audituojami Reglamento (ES) 2021/xx [DORA reglamento] 2 straipsnyje išvardyti subjektai, turi patikimas administracines ir apskaitos procedūras, vidaus kokybės kontrolės mechanizmus, veiksmingas rizikos vertinimo procedūras ir veiksmingas kontrolės ir apsaugos priemones IRT sistemoms ir priemonėms valdyti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA reglamento] 6 straipsnį.

 

______________

 

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Direktyva 2009/65/EB

12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) laikytųsi patikimų administravimo ir apskaitos procedūrų ir elektroninio duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos tvarkos, įskaitant informacinių ir ryšių technologijų sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] 6 straipsnį, taip pat taikytų tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant darbuotojų asmeninių sandorių taisykles arba taisykles, taikomas investicijų į finansines priemones turėjimui ir valdymui siekiant investuoti savo vardu, kuriomis bent užtikrinama, kad visus su KIPVPS susijusius sandorius būtų galima atkurti pagal jų kilmę, šalis, pobūdį, įvykdymo laiką ir vietą ir kad valdymo įmonės valdomo KIPVPS turtas būtų investuojamas pagal fondo taisykles arba steigimo dokumentus ir galiojančias teisės nuostatas;

a) laikytųsi patikimų administravimo, veiklos ir apskaitos procedūrų ir elektroninio duomenų apdorojimo kontrolės ir apsaugos tvarkos, įskaitant informacinių ir ryšių technologijų sistemas, įdiegtas ir valdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/xx* [DORA] 6 straipsnį, taip pat taikytų tinkamus vidaus kontrolės mechanizmus, įskaitant darbuotojų asmeninių sandorių taisykles arba taisykles, taikomas investicijų į finansines priemones turėjimui ir valdymui siekiant investuoti savo vardu, kuriomis bent užtikrinama, kad visus su KIPVPS susijusius sandorius būtų galima atkurti pagal jų kilmę, šalis, pobūdį, įvykdymo laiką ir vietą ir kad valdymo įmonės valdomo KIPVPS turtas būtų investuojamas pagal fondo taisykles arba steigimo dokumentus ir galiojančias teisės nuostatas;

_______

_________

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.

* [visas pavadinimas] (OL L […], […], p. […]).“.


NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvų 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, (ES) 2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.12.2020

 

 

 

Nuomonę pateikė

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

17.12.2020

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

11.2.2021

Nuomonės referentas (-ė)

 Paskyrimo data

Mislav Kolakušić

10.5.2021

Svarstymas komitete

27.5.2021

 

 

 

Priėmimo data

1.7.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Magdalena Adamowicz, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Emil Radev, Yana Toom

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

23

+

PPE

Pascal Arimont, Geoffroy Didier, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil, Axel Voss, Marion Walsmann, Javier Zarzalejos

S&D

Ibán García Del Blanco, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken, Lara Wolters

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Yana Toom

ID

Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton

Verts/ALE

Heidi Hautala, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

The Left

Emmanuel Maurel

 

0

-

 

 

 

2

0

ID

Gunnar Beck

NI

Mislav Kolakušić

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvų 2006/43/EB, 2009/65/EB, 2009/138/ES, 2011/61/ES, (ES) 2013/36, 2014/65/ES, (ES) 2015/2366 ir (ES) 2016/2341 dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD)

Pateikimo EP data

24.9.2020

 

 

 

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

17.12.2020

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

17.12.2020

IMCO

17.12.2020

JURI

17.12.2020

 

Nuomonė nepareikšta

 Sprendimo data

ITRE

15.10.2020

IMCO

27.10.2020

 

 

Susiję komitetai

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

11.2.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Mikuláš Peksa

15.10.2020

 

 

 

Svarstymas komitete

14.4.2021

14.6.2021

 

 

Priėmimo data

1.12.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

5

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lefteris Christoforou

Pateikimo data

7.12.2021

 

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ECR

Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Enikő Győri

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Lefteris Christoforou, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

5

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, France Jamet, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

5

0

ID

Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

The Left

José Gusmão, Martin Schirdewan

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika