Izvješće - A9-0346/2021Izvješće
A9-0346/2021

IZVJEŠĆE o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2021/002 IT/Air Italy

10.12.2021 - (COM(2021)0936 – C9-0400/2021 – 2021/0338(BUD))


Odbor za proračune
Izvjestitelj: Janusz Lewandowski

Postupak : 2021/0338(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A9-0346/2021
Podneseni tekstovi :
A9-0346/2021
Rasprave :
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2021/002 IT/Air Italy

 (COM(2021) – C9-0400/2021 – 2021/0338(BUD))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0936 – C9-0400/2021),

 uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/691 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1309/2013[1] („Uredba o EGF-u”),

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.[2], a posebno njezin članak 8.,

 uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava[3], a posebno njegovu točku 9.,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj;

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0346/2021);

A. budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama globalizacije te tehnoloških i okolišnih promjena, kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, znatne promjene u trgovinskim odnosima Unije ili sastavu unutarnjeg tržišta, financijske ili gospodarske krize, kao i prijelaz na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije;

B. budući da je 15. srpnja 2021. Italija podnijela zahtjev EGF/2021/002 IT/Air Italy za financijski doprinos iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) nakon što je 466 radnika proglašeno viškom u društvu Air Italy SpA iz ekonomskog sektora razvrstanog u odjeljak 51. NACE-a Rev. 2 (zračni prijevoz) u regiji razine NUTS 2 Sardegna (ITG2) u Italiji u referentnom razdoblju za podnošenje zahtjeva od 1. rujna 2020. do 1. siječnja 2021.;

C. budući da se zahtjev odnosi na 466 radnika proglašenih viškom koji su prestali obavljati svoju djelatnost tijekom referentnog razdoblja u društvu Air Italy SpA, dok je 145 radnika proglašeno viškom prije ili nakon referentnog razdoblja uslijed istih događaja koji su doveli do prestanka djelatnosti radnika koji su proglašeni viškom tijekom referentnog razdoblja i stoga će se također smatrati prihvatljivim korisnicima;

D. budući da se zahtjev temelji na intervencijskim kriterijima iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je potrebno da u referentnom razdoblju od četiri mjeseca najmanje 200 radnika koji su proglašeni viškom u nekom poduzeću u državi članici prestane obavljati svoju djelatnost;

E. budući da se Air Italy suočavao s raznim poteškoćama[4] od svojeg osnutka 2018. spajanjem društava Meridiana Fly i Air Italy, počevši od gubitaka u iznosu od 160 milijuna EUR 2018. do gubitaka od 230 milijuna EUR 2019.;

F. budući da su 11. veljače 2020. dioničari društva Air Italy odobrili dobrovoljnu likvidaciju i potpunu obustavu poslovanja od 25. veljače 2020.;

G budući da je postupak kolektivnog otpuštanja 1 453 zaposlenika društva Air Italy privremeno obustavljen do rujna 2020. zbog pandemije bolesti COVID-19[5];

H. budući da EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 186 milijuna EUR (u cijenama iz 2018.), kako je utvrđeno člankom 8. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.[6];

1. slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Italija ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 874 640 EUR u skladu s tom Uredbom, što čini 85 % ukupnog troška od 4 558 400 EUR, koji obuhvaća izdatke za usluge prilagođene potrebama u iznosu od 4 376 000 EUR i rashode za provedbu EGF-a[7] u iznosu od 182 400 EUR;

2. napominje da su talijanske vlasti zahtjev podnijele 15. srpnja 2021. te da je Komisija ocjenjivanje zahtjeva dovršila 28. listopada 2021. i o tome istoga dana obavijestila Parlament;

3. napominje da je ukupan broj prihvatljivih i ciljanih korisnika 611 i ističe da gotovo polovicu osoba koje ispunjavaju uvjete čine žene (48,11 %);

4. podsjeća da se očekuje da će ta otpuštanja imati znatan socijalni učinak na gospodarstvo Sardinije, koju je također snažno pogodila kriza prouzročena bolešću COVID-19 i u kojoj je postotak zaposlenosti 2020. pao za 4,6 % u usporedbi s padom od 2,0 % na razini cijele Italije[8]; nadalje napominje da se još jedan tekući zahtjev za doprinos iz EGF-a odnosi na otpuštanja u društvu Porto Canale u Sardiniji;

5 naglašava da se zbog pandemije broj kućanstava bez dohotka od rada u Sardiniji povećao na 16,5 % u 2020. (+3,5 postotnih bodova u odnosu na 2019.);

6. ističe da većina radnika proglašenih viškom imaju više srednjoškolsko ili visokoškolsko obrazovanje (93,3 %) i imaju od 30 do 54 godine (69,23 %); primjećuje da je druga najveća dobna skupina obuhvaća osobe preko 54 godine starosti (30,77 %) koje bi se mogle suočiti s dodatnim izazovima pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

7. napominje da je Italija ciljanim korisnicima počela pružati usluge prilagođene potrebama 4. studenoga 2020. i da će stoga razdoblje prihvatljivosti za financijski doprinos iz EGF-a trajati od 4. studenoga 2020. do 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu odluke o financiranju;

8. podsjeća na to da se usluge prilagođene potrebama koje će se pružati radnicima i samozaposlenim osobama sastoje od sljedećih mjera: opće informacije i profesionalno usmjeravanje, pomoć pri traženju zaposlenja, osposobljavanje, poduka za pokretanje posla, financijski doprinos za pokretanje poduzeća, kao i poticaji i doprinos posebnim troškovima;

9. pozdravlja mogućnost posebnih vremenski ograničenih mjera u okviru usklađenog paketa, uključujući, među ostalim, isplatu doplataka za skrb o djeci, kako je predviđeno člankom 7. stavkom 2. točkom (b) Uredbe o EGF-u, kako bi se tražiteljima zaposlenja olakšalo sudjelovanje u predloženim aktivnostima i njihov prijelaz na tržište rada;

10. smatra da je Europska unija društveno odgovorna pružiti radnicima koji su proglašeni viškom potrebne kvalifikacije za ekološku i pravednu transformaciju u skladu s europskim zelenim planom, posebno za zaposlenike s kvalifikacijama relevantnima za sektore koji trenutačno imaju visoke razine emisija ugljika; stoga pozdravlja osposobljavanje koje će biti usmjereno na zeleno gospodarstvo, plavo gospodarstvo, osobne usluge, zdravstvene i socijalne usluge, promicanje kulturne baštine i kulturnih aktivnosti;

11. primjećuje da Italija od 4. studenoga 2020. snosi administrativne izdatke provedbe EGF-a te da rashodi za aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te kontrole i izvješćivanja stoga ispunjavaju uvjete za financijski doprinos iz EGF-a od 4. studenoga 2020. do 31 mjeseca nakon stupanja na snagu odluke o financiranju;

12. pozdravlja činjenicu da je planirano da mjere budu u skladu s talijanskom nacionalnom strategijom održivog razvoja (SNSvS) i što se raspravljalo o koordiniranom paketu usluga prilagođenih potrebama između ASPAL-a, regionalnih javnih službi za zapošljavanje, regije Sardinija (Regione Sardegna) i relevantnih sindikata; konstatira da su socijalni partneri bili u potpunosti uključeni u planiranje mjera;

13. ističe da su talijanske vlasti potvrdile da se za prihvatljive mjere ne prima pomoć iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije;

14. ponovno ističe da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti mjere za koje su odgovorna trgovačka društva na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora, kao ni bilo kakve naknade ili prava korisnika pomoći iz EGF-a, kako bi se osigurala potpuna dodatnost te pomoći;

15. napominje da su svi postupovni zahtjevi bili ispunjeni;

16. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18. nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.


 

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom na temelju zahtjeva iz Italije – EGF/2021/002 IT/Air Italy

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije;

 

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/691 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1309/2013[9], a posebno njezin članak 15. stavak 1.,

 

uzimajući u obzir Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava[10], a posebno njegovu točku 9.,

 

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

 

budući da:

(1) Cilj je Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF) pokazati solidarnost i promicati dostojanstveno i održivo zaposlenje u Uniji pružanjem potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću u slučaju velikih restrukturiranja te pružanjem pomoći tim radnicima da se što je prije ponovno uključe u dostojanstveno i održivo zaposlenje.

(2) EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 186 milijuna EUR (u cijenama iz 2018.), kako je utvrđeno člankom 8. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) 2020/2093[11].

(3) Italija je 15. srpnja 2021. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjem radnikâ u društvu Air Italy SpA u Italiji. Dopunjen je dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 5. Uredbe (EU) 2021/691. Taj zahtjev ispunjava uvjete za osiguravanje financijskog doprinosa iz EGF-a, kako je utvrđeno člankom 13. Uredbe (EU) 2021/691.

(4) Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se pružio financijski doprinos u iznosu od 3 874 640 EUR za zahtjev koji je podnijela Italija.

(5) Ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme potrebno za mobilizaciju EGF-a,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Unije za financijsku godinu 2021. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom da bi se osigurao iznos od 3 874 640 EUR u obliku odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datum njezina donošenja].

Sastavljeno u

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik
 


OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 8. stavka 1. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2093 kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.[12] i članka 15. Uredbe (EU) 2021/691[13], Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 186 milijuna EUR (cijene iz 2018.).

Kad je riječ o postupku, u skladu s točkom 9. Međuinstitucijskog sporazuma od 16. prosinca 2020. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju te novim vlastitim sredstvima, uključujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava[14], kako bi aktivirala Fond, Komisija u slučaju pozitivne ocjene zahtjeva proračunskom tijelu predstavlja prijedlog za mobilizaciju Fonda i, u isto vrijeme, odgovarajući zahtjev za prijenos.

II. Zahtjev Italije i prijedlog Komisije

Italija je 15. srpnja 2021. podnijela zahtjev EGF/2021/002 IT/Air Italy za financijski doprinos iz EGF-a nakon što je 466 radnika proglašeno viškom u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 51. NACE-a Rev. 2 (zračni prijevoz) u regiji razine NUTS 2 Sardegna (ITG2) u Italiji.

Nakon ocjenjivanja tog zahtjeva Komisija je u skladu sa svim primjenjivim odredbama Uredbe o EGF-u zaključila da su ispunjeni uvjeti za dodjelu financijskog doprinosa iz EGF-a.

Komisija je 28. listopada usvojila prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a za potporu ponovnom uključenju na tržište rada 611 ciljanih korisnika, tj. 466 radnika proglašenih viškom tijekom referentnog razdoblja od 1. rujna 2020. do 1. siječnja 2021. i 145 radnika proglašenih viškom prije ili nakon tog referentnog razdoblja.

Komisija je smatrala zahtjev prihvatljivim na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je potrebno da u referentnom razdoblju od četiri mjeseca najmanje 200 radnika koji su proglašeni viškom u nekom poduzeću u državi članici prestane obavljati svoju djelatnost.

To je drugi zahtjev u 2021. i sedmi koji će se ispitati u okviru proračuna za 2021., uključujući novi VFO (Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027.[15]) i Međuinstitucijski sporazum od 16. prosinca 2020. To je i drugi zahtjev za doprinos iz EGF-a koji treba ispitati u skladu s novom Uredbom o EGF-u[16].

Broj od 466 radnika proglašenih viškom računa se od datuma kad je poslodavac, u skladu s člankom 3. stavkom 1. Direktive Vijeća 98/59/EZ[17], u pisanom obliku obavijestio nadležno javno tijelo o planiranom kolektivnom otkazivanju. Osim toga, među prihvatljivim korisnicima je 145 radnika koji su proglašeni viškom i koji su prestali obavljati svoju djelatnost prije ili nakon četveromjesečnog referentnog razdoblja. U skladu s člankom 6. točkom (b) Uredbe o EGF-u svi su ti radnici prestali obavljati svoju djelatnost u razdoblju od šest mjeseci prije početka referentnog razdoblja 1. rujna 2020. i/ili od kraja referentnog razdoblja do dana prije donošenja ovog prijedloga. Može se utvrditi jasna uzročno-posljedična veza s događajem koji je doveo do prestanka djelatnosti radnika koji su proglašeni viškom tijekom referentnog razdoblja.

Zahtjev se odnosi na 611 radnika koji su proglašeni viškom i na mobilizaciju ukupnog iznosa od 3 874 640 EUR iz EGF-a za Italiju, što čini 85 % ukupnih troškova predloženih mjera.

Ciljevi su EGF-a iskazivanje solidarnosti i promicanje dostojanstvenog i održivog zapošljavanja u Uniji pružanjem potpore u slučaju velikih restrukturiranja, posebno onih koja su posljedica izazova prouzročenih globalizacijom, kao što su promjene u tokovima svjetske trgovine, trgovinski sporovi, znatne promjene u trgovinskim odnosima Unije ili sastavu unutarnjeg tržišta, financijske ili gospodarske krize, kao i prijelaz na niskougljično gospodarstvo ili kao posljedica digitalizacije ili automatizacije[18].

Društvo Air Italy, osnovano 2018. spajanjem društava Air Italy i Meridiana Fly i koje je u vlasništvu društva AQA Holding[19], osnovano je u cilju obuhvaćanja velikog broja odredišta u Italiji i povećanja broja međukontinentalnih letova iz međunarodnog čvorišta zračnog prijevoznika u zračnoj luci Milano Malpensa[20]. Suočavalo se s konkurencijom društva Alitalia u pogledu linija između kontinentalne Italije i Sardinije[21], političkim protivljenjem triju američkih zračnih prijevoznika njegovu širenju zbog toga što je Qatar Airways njegov drugi dioničar te povlačenjem iz prometa triju Boeinga 737 Max koje je kupilo. Zbog tih poteškoća gubici društva Air Italy narasli su sa 160 milijuna EUR 2018. na 230 milijuna EUR 2019., tj. 70 % prometa[22], te su dioničari odlučili potpuno obustaviti poslovanje i odobriti dobrovoljnu likvidaciju.

Ta su se otpuštanja dogodila u kontekstu malog tržišta rada u Sardiniji na kojemu se stanje pogoršava. Iako se broj zaposlenih osoba u Sardiniji povećavao tijekom 2018. i 2019., kriza prouzročena bolešću COVID-19 dovela je do naglog pada od 4,6 % u 2020. te negativne razlike od 6 000 između otvaranja i zatvaranja radnih mjesta. Osim toga, na gospodarstvo Sardinije ne utječu negativno samo otpuštanja u društvu Air Italy, nego i otpuštanja u društvu Porto Canale, koje je predmet drugog tekućeg zahtjeva za doprinos iz EGF-a.

Šest vrsta mjera koje će se pružiti otpuštenim radnicima za koje se traži sufinanciranje EGF-a jesu:

a. Opće informacije i profesionalno usmjeravanje: nakon općih informacija o dostupnim mjerama svim se radnicima nudi profesionalno usmjeravanje (uključujući profiliranje). Profiliranje je osmišljeno kako bi se potaknuo proces osobnog osvještavanja usmjeren na utvrđivanje područja interesa, vještina, sposobnosti i kompetencija te područja za poboljšanje. Ishod tog postupka bit će individualizirani program radnika za ponovno uključivanje na tržište rada.

b. Pomoć pri traženju zaposlenja, uključujući aktivno traženje lokalnih i regionalnih mogućnosti zapošljavanja te usklađivanje s potrebama tržišta rada.

c. Obrazovanje: kako bi se izbjegla degradacija njihovih stručnih profila, piloti, članovi kabinske posade i tehničari za održavanje zrakoplova pohađat će potrebno osposobljavanje kako bi zadržali svoje licencije. Radnici koji su nakon usklađivanja s potrebama na tržištu rada ušli u uži izbor za posao proći će osposobljavanje kako bi se riješio problem nedostatka vještina koji utvrdi potencijalni poslodavac. Prednost će se dati najugroženijim skupinama radnika, osobito starijima od 55 godina. Osposobljavanje će biti usmjereno na zeleno gospodarstvo, plavo gospodarstvo, osobne usluge, zdravstvene i socijalne usluge, promicanje kulturne baštine i kulturnih aktivnosti. Ponuda osposobljavanja također obuhvaća osposobljavanje u području digitalnih vještina (do 90 sati) i osposobljavanje o stručnim kvalifikacijama obuhvaćeno nacionalnim ili regionalnim katalozima.

d. Potpora za pokretanje posla: radnici zainteresirani za samozapošljavanje dobit će grupne/individualne poduke, što bi moglo obuhvaćati planiranje, provođenje studija izvedivosti, izradu poslovnih planova, pomoć pri utvrđivanju mogućnosti financiranja itd. Na raspolaganju će im biti alat za razvijanje poduzetničkih vještina „WeRentrepreneur”.

e. Doprinos za pokretanje poduzeća: doprinos za korisnike koji osnivaju poduzeće ili djelatnost u svojstvu samozaposlenih osoba iznosit će do 22 000 EUR po osobi kako bi im se pomoglo u pokrivanju troškova osnivanja.

f. Poticaji i doprinos posebnim troškovima: (1) Poticaji za zapošljavanje Poduzeća koja zapošljavaju bivše radnike društva Air Italy dobit će 3 500 EUR za ugovor na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu i 1 500 EUR za ugovor na određeno vrijeme; (2) Nadoknada troškova mobilnosti Kako bi se podržala zemljopisna mobilnost radnika u slučaju ponovnog zapošljavanja u poduzeću u drugoj regiji ili na udaljenosti od 200 km ili većoj od mjesta boravišta radnika, predviđa se povrat troškova preseljenja. (3) Naknada za troškove smještaja i putovanja nastale sudjelovanjem u osposobljavanju za izdavanje licencija (4) Naknada za traženje zaposlenja Radnici će dobiti naknadu koja odgovara jednoj talijanskoj dnevnici „CIGS” za svaki dan sudjelovanja.

 

Komisija smatra da su opisane mjere aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih djelovanja utvrđenih člankom 7. Uredbe o EGF-u i nisu zamjena za pasivne mjere socijalne zaštite.

 

Italija je dostavila tražene informacije o mjerama koje su na temelju nacionalnog zakonodavstva ili kolektivnih ugovora obvezne za predmetna poduzeća. Potvrđeno je da financijski doprinos iz EGF-a neće biti zamjena za te mjere.

Postupak

Kako bi se mobilizirao predmetni Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 3 874 640 EUR iz pričuve EGF-a (30 04 02) u proračunsku liniju EGF-a (16 02 02).

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja i Odbor za regionalni razvoj trebali bi biti uključeni u postupak kako bi pružili konstruktivnu potporu i pridonijeli ocjeni zahtjeva za financijski doprinos iz Fonda.

 


PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

g. Johan Van Overtveldt

Predsjednik

Odbor za proračune

BRUXELLES

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji – EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italija (2021/0338(BUD))

Poštovani g. predsjedniče

u okviru navedenog predmeta, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja bio je zadužen za podnošenje mišljenja Vašem odboru. Na svojoj sjednici od 11. studenog 2021. to je mišljenje odlučio podnijeti u obliku pisma.

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja predmetno je pitanje razmotrio na sjednici od 22. studenog 2021.. Za vrijeme te iste sjednice, Odbor je odlučio pozvati Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

 


 

PRIJEDLOZI

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A. budući da je 15. srpnja 2021. Italija podnijela zahtjev EGF/2021/002 IT/Air Italy za financijski doprinos iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) nakon što je 466 radnika proglašeno viškom u poduzeću Air Italy SpA iz ekonomskog sektora razvrstanog u odjeljak 51. NACE-a Rev. 2 (zračni prijevoz) u regiji razine NUTS 2 Sardegna (ITG2) u Italiji u referentnom razdoblju za podnošenje zahtjeva od 1. rujna 2020. do 1. siječnja 2021.;

B. budući da je Komisija smatrala zahtjev prihvatljivim na temelju intervencijskih kriterija iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u, kojima se propisuje da je potrebno da u referentnom razdoblju od četiri mjeseca najmanje 200 radnika koji su proglašeni viškom u nekom poduzeću u državi članici prestane obavljati svoju djelatnost;

C. budući da je Komisija je 28. listopada usvojila prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a za potporu ponovnom uključenju na tržište rada 611 ciljanih korisnika, tj. 466 radnika proglašenih viškom tijekom referentnog razdoblja od 1. rujna 2020. do 1. siječnja 2021. i 145 radnika proglašenih viškom prije ili nakon tog referentnog razdoblja;

D. budući da se Air Italy suočavao s raznim poteškoćama[23] od svojeg osnutka 2018. spajanjem poduzeća Meridiana Fly i Air Italy, počevši od gubitaka u iznosu od 160 milijuna EUR 2018. do gubitaka od 230 milijuna EUR 2019.; budući da su 11. veljače 2020. dioničari poduzeća Air Italy odobrili dobrovoljnu likvidaciju i obustavu poslovanja od 25. veljače 2020.; budući da je postupak kolektivnog otpuštanja 1 453 zaposlenika poduzeća Air Italy privremeno obustavljen do rujna 2020. zbog pandemije bolesti COVID-19[24];

E. budući da su se ta otpuštanja dogodila u kontekstu malog tržišta rada na Sardiniji na kojemu se stanje pogoršava; budući da se broj zaposlenih osoba u Sardiniji povećavao tijekom 2018. i 2019., ali je kriza prouzročena bolešću COVID-19 dovela je do naglog pada od 4,6 % u 2020. te negativne razlike od 6 000 radnih mjesta između ukupno otvorenih i zatvorenih radnih mjesta; budući da, osim toga, na gospodarstvo Sardinije ne utječu negativno samo otpuštanja u poduzeću Air Italy, nego i otpuštanja u poduzeću Porto Canale, koje je predmet drugog tekućeg zahtjeva za doprinos iz EGF-a;

F. budući da EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 186 milijuna EUR (u cijenama iz 2018.), kako je utvrđeno člankom 8. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 2020/2093 od 17. prosinca 2020. kojom se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027.[25];

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije uvrsti sljedeće prijedloge:

1. slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Italija ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 3 874 640 EUR u skladu s tom Uredbom, što čini 85 % ukupnog troška od 4 558 400 EUR, koji obuhvaća izdatke za usluge prilagođene potrebama u iznosu od 4 376 000 EUR i rashode za provedbu EGF-a[26] u iznosu od 182 400 EUR;

2. napominje da su svi postupovni zahtjevi bili ispunjeni;

3. ističe da su talijanske vlasti potvrdile da se za prihvatljive mjere ne prima pomoć iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije;

4. pozdravlja personalizirane usluge koje će se pružati radnicima i koje se sastoje sljedećih mjera: opće informacije i profesionalno usmjeravanje, pomoć pri traženju zaposlenja, osposobljavanje, poduka za pokretanje posla, financijski doprinos za pokretanje poduzeća, kao i poticaji i doprinos posebnim troškovima; prima na znanje da je planirano da te mjere budu u skladu s talijanskom nacionalnom strategijom održivog razvoja; podsjeća na mogućnost posebnih vremenski ograničenih mjera u okviru usklađenog paketa, uključujući, među ostalim, isplatu doplataka za skrb o djeci, kako je predviđeno člankom 7. stavkom 2. točkom (b) nove Uredbe o EGF-u, kako bi se tražiteljima zaposlenja olakšalo sudjelovanje u predloženim aktivnostima i njihov prijelaz na tržište rada;

5. ističe da većina radnika proglašenih viškom imaju srednjoškolsko[27] ili visokoškolsko obrazovanje[28] (93,3 %) i imaju od 30 do 54 godine (69,23 %);

6. ponovno ističe da pomoć iz EGF-a ne smije zamijeniti mjere za koje su odgovorna poduzeća na temelju nacionalnog prava ili kolektivnih ugovora;

7.  pozdravlja činjenicu da je provedeno savjetovanje sa socijalnim partnerima u izradi koordiniranog paketa usluga prilagođenih potrebama te poziva na uključivanje socijalnih partnera u njegovu provedbu i evaluaciju.


 

PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Johan VAN OVERTVELDT

Predsjednik Odbora za proračune

WIE 05U012

 

 

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji –

EGF/2021/002 IT/Air Italy

 

 

Poštovani g. Van Overtveldt,

 

Europska komisija uputila je Europskom parlamentu Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Italije (COM(2021)0936) nakon proglašenja viškova radnika u društvu Air Italy u Italiji.

 

Prema mojim saznanjima Odbor za proračune namjerava uskoro usvojiti svoje izvješće o tom prijedlogu.

 

Zahtjev se odnosi na 466 radnika koji su proglašeni viškom i koji su prestali obavljati svoju djelatnost u društvu Air Italy SpA. To je poduzeće poslovalo u ekonomskom sektoru razvrstano u odjeljak 51. NACE-a Rev. 2 (zračni prijevoz). Otpuštanja radnika iz društva Air Italy dogodila su se u regiji NUTS 2 Sardegna (ITG2). Uz već navedene radnike prihvatljivi su korisnici i 145 radnika koji su proglašeni viškom i prestali obavljati svoju djelatnost prije ili nakon četveromjesečnog referentnog razdoblja. Stoga je ukupan broj prihvatljivih korisnika 611.

 

Društvo Air Italy je 11. veljače 2020. priopćilo da su njegovi dioničari odobrili dobrovoljnu likvidaciju i potpunu obustavu poslovanja od 25. veljače 2020. Dva dana nakon potpune obustave poslovanja, društvo Air Italy započelo je postupak kolektivnog otpuštanja koji je obuhvatio sve njegove zaposlenike (1 453 zaposlenika). Međutim, postupak je privremeno obustavljen do rujna 2020. zbog stupanja na snagu uredbe sa zakonskom snagom koja je onemogućila proglašavanje viška radnika u prvim mjesecima pandemije.

 

Usluge prilagođene potrebama radnika proglašenima viškom sastoje se od sljedećih mjera: opće informacije i profesionalno usmjeravanje; pomoć u traženju posla; osposobljavanje; potpora za osnivanje poduzeća; doprinos za pokretanje poduzeća; poticaji i doprinos posebnim troškovima.

 

Predviđeni ukupni troškovi iznose 4 558 400 EUR, u što su uključeni rashodi za usluge prilagođene potrebama u iznosu od 4 376 000 EUR i rashodi za aktivnosti pripreme, upravljanja, informiranja i promidžbe te kontrole i izvješćivanja u iznosu od 182 400 EUR. Ukupni traženi financijski doprinos iz EGF-a iznosi 3 874 640 EUR (85 % ukupnih troškova). Nacionalno pretfinanciranje i sufinanciranje osigurava regija Sardinija.

 

Pravila koja se primjenjuju na financijske doprinose iz Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (EGF) utvrđena su Uredbom (EU) br. 2021/691 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji za radnike koji su proglašeni viškom (FGF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1309/2013.

 

Koordinatori Odbora razmotrili su Prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da većina u Odboru nema primjedbi na mobilizaciju EGF-a u svrhu dodjeljivanja navedenog iznosa koji je predložila Komisija.

 

S poštovanjem,

 

 

Younous OMARJEE

 

 

  

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

9.12.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

40

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jonás Fernández, Mario Furore, Henrike Hahn

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

40

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Hélène Laporte

NI

Andor Deli, Mario Furore

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Henrike Hahn

 

0

-

 

1

0

ID

Joachim Kuhs

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2021.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti