SPRÁVA o vyšetrovaní údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej

  14.12.2021 - (2020/2269(INI))

  Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy
  Spravodajcovia: Daniel Buda, Isabel Carvalhais

  Postup : 2020/2269(INI)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A9-0350/2021
  Predkladané texty :
  A9-0350/2021
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  ZÁVERY

  o vyšetrovaní údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej

  (2020/2269(INI))

  Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej,

   so zreteľom na článok 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu[1],

   so zreteľom na svoje rozhodnutie (EÚ) 2020/1089 z 19. júna 2020 o zriadení vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajného porušenia a nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a o vymedzení jeho povinností, zloženia a funkčného obdobia[2],

   so zreteľom na článok 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), v ktorom sa stanovuje, že „podľa zásady lojálnej spolupráce sa Únia a členské štáty vzájomne rešpektujú a vzájomne si pomáhajú pri vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv“;

   so zreteľom na článok 17 ods. 1 ZEÚ, v ktorom sa stanovuje, že Komisia „dohliada na uplatňovanie práva Únie pod kontrolou Súdneho dvora Európskej únie“,

   so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje, že Únia a členské štáty pri formulovaní a vykonávaní politík Únie v maximálnej miere prihliadajú na dobré životné podmienky zvierat, keďže ide o cítiace bytosti,

   so zreteľom na článok 258 ZFEÚ,

   so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97[3],

   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín[4],

   so zreteľom na vedecké stanovisko Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA)[5] z 2. decembra 2010 o dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy,

   so zreteľom na vedecké stanovisko EFSA z 29. januára 2009 s názvom General approach to fish welfare and to the concept of sentience in fish (Všeobecný prístup k dobrým životným podmienkam rýb a o koncepcii rýb ako cítiacich bytostí)[6],

   so zreteľom na Kódex zdravia vodných živočíchov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE),

   so zreteľom na štúdiu Komisie zo septembra 2017 s názvom Dobré životné podmienky chovaných rýb: Spoločné postupy pri preprave a zabíjaní,

   so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 23. apríla 2015 vo veci C-424/13[7],

   so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 31/2018 o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ[8],

   so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2019 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej[9],

   so zreteľom na závery Rady zo 16. decembra 2019 o dobrých životných podmienkach zvierat[10],

   so zreteľom na správu Rady[11] z 22. apríla 2021 s výsledkom dotazníka, ktorý má prispieť k plánovanému hodnoteniu a revízii nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy, pokiaľ ide o prepravu na dlhé vzdialenosti do tretích krajín,

   so zreteľom na závery Rady z 28. júna 2021 o dobrých životných podmienkach zvierat počas námornej prepravy na dlhé vzdialenosti do tretích krajín[12],

   so zreteľom na súhrnnú správu Komisie o dobrých životných podmienkach zvierat vyvážaných cestnou dopravou[13],

   so zreteľom na súhrnnú správu Komisie o dobrých životných podmienkach zvierat vyvážaných námornou dopravou[14],

   so zreteľom na súhrnnú správu Komisie o systémoch na prevenciu prepravy nespôsobilých zvierat v EÚ[15],

   so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. februára 2021 s názvom Preskúmanie obchodnej politiky – otvorená, udržateľná a asertívna obchodná politika (COM(2021)0066),

   so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému prostrediu (COM(2020)0381),

   so zreteľom na správu Komisie z 26. januára 2018 o vplyve medzinárodných činností v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na konkurencieschopnosť európskych chovateľov hospodárskych zvierat v globalizovanom svete (COM(2018)0042),

   so zreteľom na obchodnú stratégiu EÚ „Trade4All“ zo 14. októbra 2015 a obchodné hodnoty Únie, ktoré sú v nej uvedené,

   so zreteľom na podrobnú analýzu s názvom Modely prepravy hospodárskych zvierat v EÚ a do tretích krajín, ktorú uverejnilo generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky 5. júla 2021[16],

   so zreteľom na stratégiu pre zdravie vodných živočíchov Svetovej organizácie pre zdravie zvierat na roky 2021 – 2025[17],

   so zreteľom na článok 208 rokovacieho poriadku,

  A. keďže článok 226 ZFEÚ poskytuje právny základ na to, aby Parlament zriadil dočasný vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci vnútroštátnych súdov a súdov Únie, a keďže to predstavuje významný prvok kontrolných právomocí Európskeho parlamentu;

  B. keďže Európsky parlament na základe návrhu Konferencie predsedov 19. júna 2020 rozhodol o zriadení Vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie prípadov údajného porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s ochranou zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej;

  C. keďže porušenie zahŕňa existenciu protiprávneho konania, a to prípady konania alebo opomenutia, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, zo strany inštitúcií alebo orgánov Únie alebo členských štátov pri vykonávaní práva Únie;

  D. keďže nesprávny úradný postup znamená nedostatočnú alebo nefunkčnú správu, ku ktorej dochádza napríklad vtedy, ak inštitúcia nedodržiava zásady dobrej správy, a keďže prípady nesprávneho úradného postupu zahŕňajú administratívne pochybenia a opomenutia, zneužitie právomoci, nespravodlivosť, nefunkčnosť alebo nespôsobilosť, diskrimináciu, bezdôvodné oneskorenie, odopretie informácií, nedbanlivosť a iné nedostatky, ktoré sú výsledkom nesprávneho uplatňovania práva Únie vo všetkých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto právo;

  E. keďže vyšetrovací výbor začal činnosť 23. septembra 2020, keď stanovil metodiku svojej práce, ktorá pozostáva z verejných vypočutí, misií, konzultácií s odborníkmi, žiadostí o údaje, dôkazov a výskumu;

  F. keďže v článku 13 ZFEÚ je stanovené, že „pri formulovaní a vykonávaní politiky Únie v oblasti poľnohospodárstva, rybného hospodárstva, dopravy, vnútorného trhu, výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru berie Únia a členské štáty maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí, pričom rešpektujú zákonné a správne ustanovenia a zvyky členských štátov týkajúce sa najmä náboženských rituálov, kultúrnych tradícií a regionálneho dedičstva“;

  G. keďže v článku 3 nariadenia (ES) č. 1/2005 sa jasne uvádza, že „žiadna osoba nesmie prepravovať zvieratá alebo uskutočňovať prepravu zvierat spôsobom, ktorý im môže zapríčiniť zranenie alebo nadmerné utrpenie“, a v odôvodnení 5 sa uvádza, že „z dôvodu ochrany zvierat by sa mala v maximálnej miere obmedziť preprava zvierat na dlhých cestách […].“;

  H. keďže rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 23. apríla 2015 sa rozhodlo, že na to, aby bola dopravná operácia v rámci nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 povolená príslušným orgánom miesta odoslania, organizátor cesty musí predložiť realistický plán prepravy, v ktorom sa uvádza, že sa budú dodržiavať ustanovenia nariadenia, a to aj pre úseky cesty, ktoré sa uskutočňujú mimo územia EÚ;

  I. keďže rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 19. októbra 2017 vo veci C-383/16[18] sa rozhodlo, že nariadenie (ES) č. 1/2005 sa v plnej miere uplatňuje od odchodu v EÚ až do miesta určenia, a to aj v prípade, že sa miesto určenia nachádza v tretej krajine;

  J. keďže členské štáty nepresadzujú nariadenie (ES) č. 1/2005 dostatočne striktne ani prísne v rámci EÚ a mimo EÚ ho nepresadzujú vôbec;

  K. keďže preprava neodstavených zvierat je obzvlášť problematická;

  L. keďže plány prepravy sú často neúplné a uvádza sa v nich odhadovaný čas cesty, ktorý je nerealisticky krátky;

  M. keďže vnútorná výška prepravných vozidiel často nespĺňa minimálne normy a prepravné vozidlá často nemajú dostatočnú podstielku; keďže predely v prepravných vozidlách sú často nevyhovujúce;

  N. keďže existuje aj jav prepravy cez viac zhromažďovacích stredísk za sebou (tzv. assembly centre hopping), pričom zvieratá sú presúvané z jedného zhromažďovacieho strediska do druhého s cieľom zamaskovať trvanie prepravy;

  O. keďže existuje niekoľko dôvodov na premiestňovanie živých zvierat vrátane uvádzania na trh, výkrmu, zabitia, chovu a šľachtenia, ako aj súťaží a výstav;

  P. keďže prepravovať mäso a genetický materiál a iné živočíšne produkty je často možné, technicky jednoduchšie a niekedy racionálnejšie z dôvodov dobrých životných podmienok zvierat než prepravovať živé zvieratá na účely zabitia a šľachtenia;

  Q. keďže podľa vedeckého stanoviska úradu EFSA z januára 2011 sa preprava zvierat považuje za značný rizikový faktor šírenia infekčných chorôb zvierat v EÚ[19];

  R. keďže každý rok sa milióny zvierat prepravujú na krátke aj veľké vzdialenosti v rámci členských štátov a medzi nimi a do tretích krajín; keďže to možno vhodne nahradiť prepravou mäsa, živočíšnych produktov a genetického materiálu;

  S. keďže v roku 2019 bolo približne 1,4 miliardy kusov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny, oviec, kôz a koňov predmetom obchodu v rámci členských štátov a 4,3 milióna kusov hovädzieho dobytka, 3,3 milióna oviec a kôz, 36,9 milióna ošípaných, 1 300 miliónov kusov hydiny a 55 692 koňov bolo predmetom obchodu medzi členskými štátmi, pričom hydina je skupinou zvierat, s ktorou sa obchoduje najviac a ktorá predstavuje aspoň 57 % celkového počtu živých zvierat, s ktorými sa obchoduje vo všetkých členských štátoch[20];

  T. keďže mnoho krajín alebo regiónov v EÚ a na celom svete zakázalo prepravu živých zvierat na dlhé vzdialenosti do tretích krajín a zámorských krajín a iné krajiny zvažujú toto opatrenie z dôvodu, že prepravu nie je možné uskutočňovať v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005, ako aj z dôvodu, že nie je možné posúdiť skutočné podmienky počas dlhých ciest do tretích krajín;

  U. keďže občania EÚ čoraz častejšie vyjadrujú svoju vôľu, aby sa dodržiavali normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, najmä v rámci prepravy živých zvierat;

  V. keďže rozsiahle štúdie dokazujú, že dobré životné podmienky zvierat majú vplyv na kvalitu mäsa;

  W. keďže 2,8 milióna kusov oviec a hovädzieho dobytka bolo v roku 2018 prepravených po mori do Chorvátska, Francúzska, Írska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Španielska[21];

  X. keďže približne 700 000 kusov hovädzieho dobytka a oviec sa každoročne vyváža z EÚ do Turecka, veľký počet kusov hovädzieho dobytka (70 000) sa takisto prepravuje do Libanonu, najmä z Francúzska a zo Španielska, a Francúzsko ďalej vyváža hovädzí dobytok do Alžírska, Tuniska a Maroka[22];

  Y. keďže v roku 2018 bolo z EÚ do tretích krajín vyvezených na chov alebo zabitie približne 239 000 kusov plemenného hovädzieho dobytka, 78 000 kusov hovädzieho dobytka na zabitie, 416 000 ošípaných, 2,4 milióna oviec a 14 000 kôz a v roku 2019 bolo z EÚ do tretích krajín vyvezených približne 230 miliónov kusov hovädzieho dobytka, ošípaných, hydiny a oviec, pričom hydina je chovaným druhom, s ktorým sa najviac obchoduje, a predstavuje 98 % vývozu[23];

  Z. keďže viac ako 600 000 ošípaných sa každoročne odosiela z EÚ do Ruska, ako aj na Ukrajinu a do Moldavska, pričom ošípané často absolvujú diaľkovú prepravu z Nemecka do Ruska, na Ukrajinu, do Moldavska a Srbska[24];

  AA. keďže hlavní obchodní partneri EÚ závisia od živočíšnych druhov, pričom Ukrajina bola v roku 2019 hlavným obchodným partnerom, keď doviezla 84,6 milióna suchozemských hospodárskych zvierat, z ktorých väčšinu tvorila hydina, a Bielorusko, Ghana, Egypt, Maroko a Albánsko boli v roku 2019 ďalšími dôležitými miestami vývozu EÚ, najmä s pôvodom v Poľsku s približne 61,9 milióna zvierat, nasledovalo Maďarsko s 35,6 milióna zvierat, Holandsko s 29,8 milióna zvierat a Francúzsko s približne 25,4 milióna zvierat[25];

  AB. keďže hodnota obchodu so živými zvieratami v rámci EÚ bola v roku 2018 8,6 miliardy EUR, pričom hovädzí dobytok, ošípané a hydina mali najvyššie hodnoty; keďže vývoz živých zvierat predstavuje približne 1,6 miliardy EUR[26];

  AC. keďže Komisia musí dbať na to, aby všetky členské štáty správne uplatňovali právne predpisy EÚ o preprave zvierat, s cieľom zaistiť ich dobré životné podmienky, ale aj zabrániť akejkoľvek nekalej súťaži;

  AD. keďže európske chovy zamestnávajú približne 4 milióny ľudí (platených a neplatených), z ktorých 80 % žije v novších členských štátoch EÚ[27];

  AE. keďže geografická poloha by nemala predstavovať prekážku voľného pohybu tovaru, osôb a služieb, ako sa zaručuje v zmluvách EÚ;

  AF. keďže chov hospodárskych zvierat je hlavným príjemcom pomoci z druhého piliera pre poľnohospodárske podniky v znevýhodnených oblastiach, ktoré tvoria 50 % európskej využívanej poľnohospodárskej pôdy, a agroenvironmentálnych opatrení, ktoré kompenzujú dodatočné náklady spojené s nepriaznivou polohou alebo povinnosťami dodržiavať osobitné právne predpisy[28];

  AG. keďže spôsobilosť na prepravu je v jednotlivých členských štátoch vymedzená odlišne a keďže zodpovedné osoby často nevedia, čo treba urobiť, ak sú zvieratá vyhlásené za nespôsobilé na prepravu;

  AH. keďže obchod s rybami v rámci EÚ zohráva zásadnú úlohu v celkovom obchode EÚ s produktmi rybárstva a keďže v roku 2014 predstavoval 86 % celkového obchodu v tejto oblasti v rámci EÚ aj mimo nej, pričom objem, ktorý sa predal, dosiahol 5,74 milióna ton s hodnotou 20,6 miliardy EUR, čo je najvyššia zaznamenaná hodnota od roku 2006[29];

  prijal tieto závery:

  Všeobecné zistenia

  1. zdôrazňuje, že preprava je stresujúca pre zvieratá bez ohľadu na dopravné prostriedky a má často negatívny vplyv na ich zdravie a dobré životné podmienky a na zdravie spotrebiteľov, najmä ak je preprava nedostatočne plánovaná alebo závislá od zastaraných technológií a zariadení alebo sa inak riadne nevykonáva;

  2. konštatuje, že je mimoriadne ťažké presadzovať nariadenie (ES) č. 1/2005, ak sa preprava uskutočňuje cez niekoľko členských štátov a ak rôzne členské štáty schválili plán prepravy a vydali prepravcovi povolenie a osvedčenie o registrácii vozidla a osvedčenie o spôsobilosti pre vodiča; ďalej konštatuje, že ak členské štáty zistia porušenia ustanovení nariadenia (ES) č. 1/2005, v súlade s článkom 26 musia oznámiť takéto porušenia všetkým ostatným členským štátom;

  3. berie na vedomie skutočnosť, že aj keď faktory, ako sú extrémne teploty, nedostatok krmiva, vody a odpočinku, nakladanie a vykladanie[30], závisia od dĺžky cesty, problémy týkajúce sa dobrých životných podmienok živých zvierat počas prepravy nespôsobuje len dĺžka cesty; ďalej konštatuje, že za predpokladu, že sú podmienky optimálne, hospodárske zvieratá, ktoré sú zdravé a spôsobilé, by mohli byť vystavené dlhému času prepravy bez toho, aby boli nevyhnutne ohrozené ich dobré životné podmienky[31];

  4. zdôrazňuje, že nariadenie o preprave bolo prijaté pred viac ako 15 rokmi a že sa v ňom nestanovujú podmienky v súlade s najnovším vedeckým výskumom a poznatkami o fyziológii a potrebách zvierat;

  5. zdôrazňuje, že preprava živých zvierat je výsledkom špecializácie poľnohospodárov na jednu alebo viacero fáz života zvierat, zvládania environmentálnych problémov a rôznych výrobných systémov v celej EÚ, ktoré vyplývajú z rôznych geografických, klimatických, environmentálnych a tradičných faktorov, a že podporuje hospodársku silu a sociálnu dynamiku území v celej EÚ, na ktorých sú hlavné oblasti výroby, ktoré sa nachádzajú vo vyľudnených oblastiach alebo v oblastiach s prírodnými prekážkami v celej EÚ;

  6. pripomína, že v záveroch Rady zo 16. decembra 2019 o dobrých životných podmienkach zvierat všetky členské štáty uznali výzvy, ktoré preprava na dlhé vzdialenosti predstavuje pre dobré životné podmienky zvierat, nedostatky a nesúlad v presadzovaní pravidiel a potrebu lepšieho presadzovania pravidiel, ako aj potrebu preskúmať a aktualizovať súčasné právne predpisy vzhľadom na najnovšie vedecké poznatky;

  7. v tejto súvislosti pripomína, že podľa článku 1 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1/2005 členský štát môže prijať prísnejšie vnútroštátne opatrenia zamerané na zlepšenie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, ktorá sa uskutočňuje výlučne v rámci územia príslušného členského štátu alebo počas námornej prepravy, ktorej začiatok je v danom členskom štáte;

  8. pripomína, že Komisia vo svojej správe o vplyve nariadenia (ES) č. 1/2005 z roku 2011 zistila rozdiely medzi požiadavkami právnych predpisov a dostupnými vedeckými dôkazmi; okrem toho pripomína, že Komisia označila presadzovanie nariadenia za veľkú výzvu, čiastočne z dôvodu rozdielov vo výklade požiadaviek a čiastočne z dôvodu nedostatočných kontrol zo strany členských štátov;

  9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia primerane nereagovala na uznesenia Parlamentu z 12. decembra 2012 o ochrane zvierat počas prepravy a zo 14. februára 2019 o vykonávaní nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy v rámci EÚ a mimo nej, ktoré okrem iného obsahovali jasné výzvy na kratšie časy prepravy zvierat a lepšie kontroly dodržiavania pravidiel EÚ s cieľom chrániť zvieratá počas prepravy;

  10. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou spoluprácou niekoľkých členských štátov pri vyplňovaní dotazníka, ktorý poslal Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej, čo viedlo k tomu, že chýbajú údaje o možných porušeniach právnych predpisov v praxi;

  11. zdôrazňuje výzvu Federácie veterinárnych lekárov Európy, aby sa zvieratá chovali čo najbližšie k miestu, kde sa narodia, a aby sa zabíjali čo najbližšie k miestu výroby[32];

  12. zdôrazňuje, že nariadenie (ES) č. 1/2005 sa v členských štátoch nie vždy dodržiava a v plnej miere nezohľadňuje rôzne potreby prepravy zvierat podľa druhu, veku, veľkosti a fyzického stavu ani osobitné fyziologické a etologické aspekty, požiadavky na kŕmenie a napájanie či teplotu, vlhkosť a zaobchádzanie;

  13. pripomína, že je potrebné preskúmať nariadenie o preprave s cieľom zabezpečiť, aby si vodiči nemuseli vybrať medzi dodržiavaním pravidiel a dobrými životnými podmienkami zvierat;

  14. dospel k záveru, že mnohé problémy pri preprave zvierat vyplývajú z nejasných legislatívnych ustanovení, zavádzajúcich požiadaviek a chýbajúcich jasných definícií, čo ponecháva priestor na rôzny výklad; zdôrazňuje, že všetky tieto skutočnosti sú často príčinou systematického porušovania a neharmonizovaného a nerovnakého uplatňovania pravidiel, čím sa zvyšujú riziká pre zvieratá a ich dobré životné podmienky; ďalej zdôrazňuje, že to oslabuje rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov v tomto odvetví, pričom spoločnosti a členské štáty, ktoré dodržiavajú pravidlá, čelia nekalej súťaži s tými, ktorí ich nedodržiavajú, čo môže viesť k „pretekom ku dnu“, pokiaľ ide o normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy; domnieva sa preto, že podniky bez ohľadu na to, či sú zodpovedné za chov, výkrm, prepravu, dovoz alebo vývoz, si musia v plnej miere plniť svoje povinnosti;

  15. víta kontrolu vhodnosti právnych predpisov EÚ o dobrých životných podmienkach hospodárskych zvierat, ktorú navrhla Komisia v rámci stratégie „z farmy na stôl“, najmä kontrolu vhodnosti nariadenia (ES) č. 1/2005;

  16. konštatuje, že pokiaľ každý členský štát vykonáva nariadenie (ES) č. 1/2005 primerane, toto nariadenie má pozitívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat počas prepravy;

  17. konštatuje, že niektoré členské štáty dodržiavajú a v mnohých prípadoch prekračujú požiadavky, ktoré sa považujú za potrebné podľa nariadenia (ES) č. 1/2005;

  18. víta skutočnosť, že Komisia poverila úrad EFSA, aby posúdil najnovšie dostupné vedecké informácie o dobrých životných podmienkach najvýznamnejších suchozemských druhov hospodárskych zvierat počas prepravy a o rizikách pre ich dobré životné podmienky, a zdôrazňuje naliehavú potrebu posúdiť najnovšie vedecké informácie o dobrých životných podmienkach rýb a spoločenských zvierat počas prepravy;

  19. zdôrazňuje, že úrad EFSA uznal, že je nedostatok vedeckých publikácií o dobrých životných podmienkach zvierat[33] a že to môže obmedzovať plnenie mandátu Komisie aktualizovať právne predpisy s cieľom zohľadniť najnovšie vedecké dôkazy;

  20. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť rovnaké zaobchádzanie so zvieratami nezávisle od ich komerčnej hodnoty a v každom prípade zabezpečiť lepšie podmienky prepravy;

  21. víta skutočnosť, že viaceré príslušné vnútroštátne orgány vykonávajú vedecký výskum vplyvu prepravy na živé zvieratá;

  22. poukazuje na to, že utrpenie zvierat spôsobuje veľké znepokojenie a rozhorčenie v spoločnosti, čo viedlo okrem iného k tomu, že Komisii bol 21. septembra 2017 doručený jeden milión podpisov v rámci kampane #StopTheTrucks, v ktorej európski občania vyzvali na ukončenie diaľkovej prepravy zvierat;

  Presadzovanie nariadenia (ES) č. 1/2005

  23. vyzýva, aby sa pozornosť venovala pravidelným audítorským správam a informáciám od občanov, mimovládnych organizácií a verejných orgánov o problémoch týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy a nedodržiavania predpisov, najmä pokiaľ ide o dlhé cesty a prepravu do tretích krajín, čo ohrozuje schopnosť Európskej únie plniť svoj záväzok zabezpečiť ochranu dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy od naloženia po miesto určenia, a to v rámci EÚ i v tretích krajinách;

  24. pripomína informácie, ktoré počas predchádzajúcich desaťročí poskytli mimovládne organizácie, a sťažnosti podané Komisii na údajné nedodržiavanie nariadenia (ES) č. 1/2005; berie na vedomie ich závery o systematickom porušovaní nariadenia; vyjadruje znepokojenie nad informáciami, ktoré poskytlo Generálne riaditeľstvo Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín vo svojej oficiálnej audítorskej správe, o zlyhaniach členských štátov kontrolovaných pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 1/2005, ako aj o riziku utrpenia zvierat počas prepravy;

  25. berie na vedomie listy, ktoré zaslala Komisia v rámci stratégie „z farmy na stôl“, v ktorých sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili okamžitý a úplný súlad s požiadavkami EÚ vrátane požiadaviek týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, a vyjadruje svoje odhodlanie podniknúť právne kroky v prípade systémového alebo opakovaného nedodržiavania; konštatuje nedostatočné následné vyšetrovania vyplývajúce z informácií poskytnutých občanmi a mimovládnymi organizáciami; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia, žiaľ, nezačala žiadne konania o nesplnení povinnosti proti žiadnemu členskému štátu, ktoré mali byť začaté v prípade nedodržiavania, a to aj napriek opakovanému porušovaniu nariadenia (ES) č. 1/2005 niektorými členskými štátmi;

  26. víta ustanovenia novej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré výrazne prispievajú k dobrým životným podmienkam hospodárskych zvierat prostredníctvom mechanizmu krížového plnenia a podnecovaním chovateľov hospodárskych zvierat prostredníctvom finančnej podpory udelenej v rámci politiky rozvoja vidieka, aby uplatňovali vyššie normy;

  27. konštatuje, že najčastejšie zdokumentované porušenia počas prepravy sú spojené s nedostatočnou výškou priestoru, nespôsobilosťou zvierat na prepravu, preplnenosťou, nevhodnými napájacími zariadeniami alebo nedostatkom vody a potravy, ktoré spôsobujú dehydratáciu zvierat, prepravou počas extrémnych teplôt a nedostatočným vetraním vo vnútri dopravného prostriedku, značne dlhým trvaním cesty a nedodržaním času odpočinku; berie tiež na vedomie ďalšie bežné porušenia, ako je nerešpektovanie rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-424/13, nerealistické plány prepravy a nerealizovateľné pohotovostné plány; ďalej konštatuje, že najčastejšie zdokumentované porušenia predpisov pri preprave po mori sú nedostatok vyškoleného personálu, ktorý manipuluje so zvieratami, a nedostatok pohotovostných plánov pre prepravcov;

  28. konštatuje, že je potrebné zlepšiť kontrolu plánov prepravy, uplatňovanie a primeranosť sankcií, odbornú prípravu vodičov a podnikov, a proces osvedčovania cestných dopravných prostriedkov a lodí na prepravu dobytka, aby sa zamietlo osvedčenie dopravným prostriedkom, v ktorých nie je možné zabezpečiť dobré podmienky pri preprave;

  29. pripomína, že dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy možno uľahčiť registráciou a kontrolou údajov v reálnom čase prostredníctvom GPS, monitorovaním kamerovým systémom a ďalšími technologickými prostriedkami;

  30. zdôrazňuje, že priestorové podmienky vymedzené v nariadení vytvárajú možnosti pre rôzne výklady zo strany príslušných orgánov a prepravcov, najmä ak sú potrebné úpravy s cieľom zohľadniť meteorologické podmienky a dĺžku trvania cesty; zdôrazňuje, že preplnenosť je obzvlášť škodlivá pre zvieratá v kombinácii s nedostatočným vetraním;

  31. uznáva, že nejasné požiadavky týkajúce sa výšky priestoru môžu často viesť k situáciám, keď zvieratá nedokážu stáť vo svojej prirodzenej polohe, čo narušuje cieľ ochrany zvierat počas prepravy, a trvá na tom, že na poskytnutie presných odporúčaní je potrebných viac vedeckých dôkazov;

  32. konštatuje, že pri nakladaní zvierat boli hlásené nedbanlivé postupy a neboli dodržané požiadavky na ich oddelenie podľa veku (konkrétne boli miešané odstavené a neodstavené zvieratá), podľa rôznych druhov a veľkostí, podľa toho, či majú rohy a či sú gravidné jalovice, pričom uznáva výnimky stanovené v bode 1.13 kapitoly III prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1/2005;

  33. berie na vedomie niekoľko správ o nesprávnom zaobchádzaní počas nakladania a vykladania zvierat, ktoré spôsobujú zbytočný stres a utrpenie, zranenia a zvýšenú úmrtnosť, a to aj pokiaľ ide o obzvlášť zraniteľné druhy, ako je hydina alebo králiky; zdôrazňuje, že správnym zaobchádzaním so zvieratami možno dosiahnuť lepšie životné podmienky pre zvieratá, prípadne skrátiť čas na nakladanie a vykladanie zvierat, znížiť stratu hmotnosti zvierat, obmedziť počet zranení a rán, výskyt chorôb a ohrozenie zdravia a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu mäsa a znížiť riziko antimikrobiálnej rezistencie, ktorá sa objavuje, keď sú zvieratá prepravované v obmedzených a stresujúcich priestoroch; konštatuje existenciu nevhodných nakladacích zariadení a nesprávne zaobchádzanie so zvieratami počas nakladania na plavidlá, napríklad použitie palíc a elektrických bodcov;

  34. domnieva sa, že nevhodné priečky v cestných vozidlách predstavujú časté porušenie nariadenia (ES) č. 1/2005 a majú potenciál spôsobiť zvieratám zranenia;

  35. zdôrazňuje, že podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 poľnohospodár, vodič a dopravné spoločnosti sú spoluzodpovední pri posúdení toho, či sú zvieratá spôsobilé na prepravu, ale, i keď sú ich úlohy v skutočnosti rôzne, toto rozdelenie úloh je v nariadení nesprávne vymedzené a malo by sa lepšie riešiť, najmä pokiaľ ide o otázky zodpovednosti; poukazuje na to, že táto spoločná zodpovednosť prináša každej zainteresovanej strane zodpovednosť za porušovanie dobrých životných podmienok zvierat, nad ktorým nemá žiadnu kontrolu a nemá možnosť ho odhaliť, keďže poľnohospodári sú tí, ktorí poznajú históriu a stav zvierat pred prepravou; ďalej konštatuje, že prepravca má vo všeobecnosti obmedzené predchádzajúce informácie o zvieratách (najmä pokiaľ ide o gravidné samice) a má len krátky čas pred fázou nakládky, aby ich skontroloval;

  36. konštatuje, že najčastejšími porušeniami v tejto súvislosti sú preprava gravidných zvierat, zvierat, u ktorých uplynulo viac ako 90 % času gravidity, ktoré niekedy porodia v dopravnom prostriedku, preprava zvierat, ktoré nedokážu stáť (s fyziologickou slabosťou a/alebo ranami alebo patologickým stavom), a zvierat s ranami alebo prolapsmi;

  37. so znepokojením konštatuje, že plány prepravy sa často predkladajú a schvaľujú s nerealistickými alebo chýbajúcimi informáciami, alebo o ceste neposkytujú vôbec žiadne informácie;

  38. s poľutovaním konštatuje, že udržanie malých miestnych bitúnkov naráža na výrazné hospodárske prekážky; vyjadruje poľutovanie najmä nad reštrukturalizáciou bitúnkov a znížením ich počtu;

  39. domnieva sa, že je potrebné uľahčiť rozvoj zabíjania v poľnohospodárskom podniku prostredníctvom mobilných bitúnkov, aby sa pokiaľ možno zabránilo preprave živých zvierat;

  Povoľovacie postupy a schvaľovanie dopravných prostriedkov

  40. vyjadruje veľké znepokojenie nad počtom správ o nevhodných vozidlách používaných na prepravu živých zvierat, či už po súši alebo po mori, a konštatuje, že medzi členskými štátmi sú pri výklade a presadzovaní nariadenia veľké rozdiely, pokiaľ ide o schvaľovanie dopravných prostriedkov, najmä čo sa týka legislatívnych požiadaviek na zariadenia na napájanie v cestných vozidlách, predovšetkým pokiaľ ide o potreby neodstavených zvierat;

  41. vyzýva na prijatie harmonizovaných a záväzných noriem povoľovania vozidiel a plavidiel prepravujúcich živé zvieratá, a to aj pokiaľ ide o stav a satelitný navigačný systém vozidla;

  42. pripomína, že plavidlá na prepravu živých zvierat vo všeobecnosti neboli postavené na prepravu hospodárskych zvierat, sú veľmi staré, často nie sú vhodne upravené, a preto v týchto prípadoch nespĺňajú behaviorálne a druhovo špecifické potreby zvierat a predstavujú riziko pre dobré životné podmienky ľudí aj zvierat; zdôrazňuje, že existuje celkovo 80 plavidiel s európskou licenciou, z ktorých 54 % má licenciu v krajinách zaradených na čiernu listinu z dôvodu nedostatočných výsledkov podľa Parížskeho memoranda o porozumení;

  43. s obavami zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch postupy inšpekcie a certifikácie plavidiel na prepravu živých zvierat nie sú harmonizované a chýbajú im povinné kontrolné kritériá, čo ešte zhoršuje skutočnosť, že výsledky týchto postupov sa medzi členskými štátmi neoznamujú, čo vedie k situáciám, keď plavidlo, ktoré bolo odmietnuté v jednom členskom štáte, bude schválené v inom členskom štáte, pričom sa tiež stáva, že plavidlo sa zrazu mohlo prevádzkovať pod iným menom a takto žiadať o novú licenciu; konštatuje a je hlboko znepokojený nad tým, že existujú dôkazy o tom, že orgány v niektorých členských štátoch schválili a/alebo povolili používanie plavidiel, ktoré nie sú v súlade s pravidlami EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, a poznamenáva, že plavidlo môže byť po schválení jedným členským štátom prevádzkované v každom členskom štátom;

  44. berie na vedomie zistenia Komisie, že až na niekoľko výnimiek zavedené systémy schvaľovania plavidiel na prepravu dobytka nie sú dostatočné na minimalizovanie rizík, najmä preto, že väčšina príslušných orgánov vykonávajúcich inšpekciu plavidiel na prepravu živých zvierat nemá primerané postupy alebo prístup k špecifickým technickým odborným znalostiam (napríklad pokiaľ ide o služby veterinárneho lekára alebo námorného kontrolóra) na overenie núdzových systémov plavidiel, systémov pre vodné čerpadlá, systémov kŕmenia, vetrania a odtoku, ktoré sú rozhodujúce pre dobré životné podmienky zvierat počas plavby na lodi na prepravu hospodárskych zvierat a vyžadujú si dostatočné kontroly; vyjadruje poľutovanie nad tým, že veterinárne a námorné orgány zvyčajne pracujú izolovaným spôsobom, zatiaľ čo sa ich poznatky a práca dopĺňajú v záujme riadnej kontroly plavidiel;

  45. uznáva zámer Komisie vytvoriť spolu s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou databázu inšpekcií námorných plavidiel Európskej únie zameranú na vytvorenie spoločného registra kontrol, aby všetky členské štáty mohli vidieť všetky predchádzajúce kontroly plavidla a ich výsledky;

  46. uznáva, že vo všeobecnosti existujú vnútroštátne usmernenia pre schvaľovanie vozidiel na prepravu hospodárskych zvierat pre cestnú dopravu, vyjadruje však poľutovanie nad nedostatočnou harmonizáciou týchto usmernení a nad tým, že sa nie vždy dodržiavajú počas schvaľovacích postupov, v dôsledku čoho nie sú súdržné a účinné; vyjadruje poľutovanie aj nad nedostatkom usmernení pre schvaľovanie plavidiel;

  47. zdôrazňuje, že spoliehanie sa len na dobrovoľné uplatňovanie usmernení[34] o ochrane zvierat počas prepravy namiesto aktualizácie právnych ustanovení s cieľom plne vykonávať normy týchto usmernení sa ukázalo ako nedostatočné na účinnú ochranu zvierat počas prepravy a zvýšilo rozdiely medzi členskými štátmi a medzi spoločnosťami; pripomína, že usmernenia uverejnené Komisiou musia byť v súlade s výskumom a odporúčaniami úradu EFSA týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat a musia byť aktualizované podľa nich, ako aj v súlade s nariadením (ES) č. 1/2005;

  48. zdôrazňuje, že nevhodné vymedzenie pojmu „miesto určenia“ vytvára značné medzery, keďže v praxi je ťažké rozlišovať medzi skutočným miestom určenia a jednoducho prekladiskom a keďže niektoré cesty sú niekedy schválené so zjavne falošným konečným miestom určenia, ako je prístav;

  49. súhlasí s tým, že nedostatky súvisiace so schvaľovaním vozidiel cestnej dopravy môžu súvisieť s príliš všeobecným charakterom vzorov osvedčení, ktoré nie sú navrhnuté podľa jednotlivých druhov zvierat a veku, čo má vplyv na kvalitu kontrolných postupov tým, že sa neposkytnú dostatočne podrobné informácie;

  50. uznáva, že niektoré cestné dopravné prostriedky – najmä ak prevážajú zvieratá, pre ktoré nemajú povolenie – nie sú štrukturálne vhodné a nezaisťujú prepravovaným zvieratám primerané zariadenia na napájanie, bezpečnosť a pohodlie a môžu vytvárať nespravodlivú hospodársku súťaž; vyjadruje poľutovanie nad tým, že primerané nové a inovatívne riešenia pre systémy napájania a kŕmenia a riešenia na lepšie ustajnenie živých zvierat počas dlhých ciest, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1/2005, stále ešte chýbajú alebo ich ešte nezaviedli všetci prepravcovia; zdôrazňuje, že tie spoločnosti, ktoré pracujú správne, potrebujú stabilitu a predvídateľnosť, aby sa podporili investície do ich infraštruktúr;

  51. konštatuje, že vo veľkom počte vozidiel nie sú zariadenia na napájanie prispôsobené špecifickému správaniu pri pití alebo veľkosti prepravovaných zvierat: sú mimo dosahu zvierat alebo nie sú k dispozícii v dostatočnom počte či nemajú primeraný rozvod; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že súčasné nariadenie (ES) č. 1/2005 neposkytuje presné údaje podľa druhov a kategórií o type alebo požadovanom počte napájacích zariadení vo vnútri dopravného prostriedku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas prepravy dochádza k opakovaným prípadom utrpenia zvierat z dôvodu nedostatku vody; pripomína, že sú potrebné protokoly EÚ o povoleniach pre vozidlá;

  52. konštatuje, že vozidlá používané na prepravu zvierat v rámci Únie a mimo nej často nie sú vybavené systémami na chladenie vzduchu; zdôrazňuje, že napriek vetracím systémom, ktoré vháňajú vzduch do priestoru pre zvieratá, zostáva v dôsledku teploty samotných zvierat teplota vo vnútri vozidla vo všeobecnosti vyššia ako vonkajšia teplota, najmä keď vozidlo stojí, čo sa v nariadení dostatočne neodráža; uznáva, že vo väčšine prípadov neboli zavedené nové a inovatívne riešenia na reguláciu teploty vo vozidlách;

  53. pripomína, že zatiaľ čo podľa súčasných právnych predpisov je predloženie pohotovostných plánov pre núdzové situácie zákonnou požiadavkou na získanie povolenia prepravcu na dlhé cesty, nevykonáva sa pre každú cestu a jej prípadné konkrétne potreby; so znepokojením konštatuje, že málo príslušných orgánov, cestných prepravcov a organizátorov dopravy má realizovateľné pohotovostné plány reakcie na núdzové situácie, ktoré – ak sú k dispozícii – nepokrývajú dostatočne širokú škálu scenárov; konštatuje, že v prípade núdzových situácií to môže mať obrovské dôsledky, najmä pre zvieratá prepravované po mori; konštatuje, že poznatky posádky a vodiča o pohotovostných plánoch nie sú vždy overované;

  54. zdôrazňuje, že pohotovostné plány stanovené v článku 11 ods. 1 písm. b) bod iv) nariadenia (ES) č. 1/2005 pre dlhé cesty, ktoré umožňujú dopravcovi obmedziť vplyv akéhokoľvek meškania alebo nehody na zvieratá, musia byť účinné, realistické a musia platiť pre všetky cesty;

  55. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa súčasného rámca môže byť osvedčenie o spôsobilosti vodičov a sprievodcov dopravných prostriedkov v niektorých členských štátoch platné doživotne bez akejkoľvek povinnej požiadavky na opakovacie kurzy a aktualizáciu zručností stanovenej na európskej úrovni;

  56. uznáva, že odborná príprava a vzdelávanie sú nevyhnutné na zabezpečenie dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, na zaručenie toho, aby prevádzkovatelia dopravy boli dobre pripravení na aktiváciu pohotovostného plánovania a na zabezpečenie riadneho splnenia špecifických požiadaviek pre jednotlivé druhy zvierat; uznáva, že najmä pracovníci zodpovední za manipuláciu so zvieratami v prístavoch nie sú vždy primerane vyškolení a dobré životné podmienky zvierat nie sú vždy zaručené a často sa porušujú; berie na vedomie skutočnosť, že kvalita odbornej prípravy pracovníkov zapojených do prepravy zvierat, ako aj ich nakladania a vykladania sa v jednotlivých členských štátoch líši a minimálne požiadavky na odbornú prípravu vodičov sú nedostatočné a prepravcovia musia organizovať odbornú prípravu personálu sami;

  57. žiada príslušné orgány, a najmä veterinárov, aby nevydávali povolenie na prepravu, ak je už zrejmé, že plán prepravy a/alebo predpoveď teploty nie sú také, aby bolo možné predpokladať, že preprava sa bude môcť uskutočniť v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005;

  58. konštatuje, že podniky, ktoré porušujú predpisy o preprave živých zvierat, vyvolávajú nekalú hospodársku súťaž; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali postup na rýchle odobratie povolení týmto spoločnostiam;

  59. v tejto súvislosti pripomína aj smernicu na posilnenie ochrany oznamovateľov, najmä v súvislosti s veterinárnymi kontrolami;

  60. zdôrazňuje potrebu vyvinúť harmonizované postupy na schvaľovanie prepravy a prijať opatrenia na predchádzanie šíreniu infekčných chorôb zvierat počas prepravy v rámci Únie, ako aj z tretích krajín;

  Kontroly a zber a výmena údajov

  61. pripomína, že nariadenie (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách nahradí od 15. decembra 2022 niekoľko ustanovení nariadenia (ES) č. 1/2005, najmä pokiaľ ide o kontroly dlhých ciest, odbornú prípravu zamestnancov príslušných orgánov, kontroly na výstupných miestach, núdzové opatrenia v prípade nedodržiavania pravidiel, vzájomnú pomoc a výmenu informácií, porušenia predpisov a kontroly na mieste vykonávané Komisiou a zdôrazňuje potrebu častých a dôkladných inšpekcií; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že obsah článku 14 súčasného nariadenia (ES) č. 1/2005 zostane povinný aj po 15. decembri 2022;

  62. pripomína, že podľa správy Dvora audítorov z roku 2018 väčšina vnútroštátnych orgánov nepoužila informácie dostupné v obchodnom kontrolnom a expertnom systéme (TRACES) na zacielenie svojich inšpekcií a/alebo auditov, čiastočne z dôvodu existujúcich obmedzení prístupu používateľov; uznáva, že by sa malo zabezpečiť lepšie využívanie systému TRACES na vykonávanie spätných kontrol; zdôrazňuje dôležitosť odbornej prípravy pracovníkov k používaniu systému TRACES;

  63. berie na vedomie zmeny systému TRACES zavedené od januára 2020, ktoré členským štátom umožňujú vidieť všetky cesty prepravy, ktoré povolili, a všetky cesty, ktoré zastavili na kontrolných miestach nachádzajúcich sa v ich krajine;

  64. konštatuje, že v súčasnom legislatívnom rámci možno vykonať a mali by sa vykonať ďalšie zlepšenia systémov zberu údajov a systému TRACES s cieľom pomôcť zosúladiť postupy medzi príslušnými orgánmi členských štátov; pripomína, že vývoj softvéru na spracovanie dlhých a cezhraničných ciest stále prebieha, ale ak sa uplatní v celej EÚ, mohol by prevažne harmonizovať spracúvanie a základnú kontrolu uskutočniteľnosti s cieľom overiť plánovanie trás a poveternostné podmienky; pripomína, že akékoľvek aspekty, ktoré sa majú monitorovať v súvislosti s kontrolou uskutočniteľnosti, možno digitalizovať alebo sú už k dispozícii v digitalizovanej forme;

   

  65. vyjadruje znepokojenie nad tým, že od členských štátov sa nevyžaduje, aby v systéme TRACES zaznamenávali údaje o preprave zvierat priamo vyvezených z ich územia do krajín mimo EÚ; vyjadruje poľutovanie nad tým, že neexistuje celoúniový zber údajov o preprave, čo vedie k tomu, že údaje chýbajú členským štátom, ako aj Komisii; poukazuje na to, že údaje zozbierané v členských štátoch a v systéme TRACES zatiaľ neboli centralizované, čo znemožňuje sledovať systémové porušenia nariadenia (ES) č. 1/2005, a takisto vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa naďalej nezbierajú údaje a nepodávajú správy zo strany tretích krajín;

  66. vyzýva Komisiu, aby poskytla členským štátom lepšie usmernenia o tom, ako im systém TRACES môže pomôcť lepšie zamerať ich kontroly;

  67. uvedomuje si, že napriek vysokej miere nedodržiavania predpisov počas prepravy zvierat je nahlasovanie porušení medzi členskými štátmi nedostatočné, čo veľmi sťažuje monitorovanie cezhraničnej prepravy v rámci EÚ; poukazuje na to, že stále chýbajú účinné, primerané a odrádzajúce sankcie voči tým, ktorí porušujú nariadenie; pripomína, že neexistuje žiadna celoúniová norma na to, ako majú príslušné orgány kontrolovať a monitorovať dlhú a cezhraničnú prepravu zvierat, najmä za hranicami EÚ;

  68. konštatuje, že orgány členských štátov často delegujú zodpovednosť za vypracovávanie analýzy rizík pre kontroly prepráv na miestne alebo regionálne orgány; zdôrazňuje zložitosť, neúčinnosť a nedostatočnú digitalizáciu systémov podávania správ, do ktorých sú zapojené viaceré subjekty na miestnej a celoštátnej úrovni v každom členskom štáte; uvedomuje si, že to vedie ku komunikačným ťažkostiam medzi ústrednými, regionálnymi a miestnymi orgánmi a medzi členskými štátmi; poznamenáva, že nedostatočná výmena informácií medzi orgánmi vedie k nedostatočnému uplatňovaniu právnych predpisov Spoločenstva o ochrane zvierat počas prepravy;

  69. zdôrazňuje, že členské štáty sú výlučne zodpovedné za vytvorenie sankčných systémov, čo v konečnom dôsledku ponecháva na každý z nich, aby vymedzili svoje vlastné administratívne a sankčné postupy, ako aj úroveň sankcií za porušenia predpisov v prípade porušenia dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy, čo má za následok veľmi odlišné systémy, sankcie, ktoré nie sú dostatočne účinné a odrádzajúce, ako aj nekalú súťaž medzi prevádzkovateľmi v celej EÚ a vyhýbanie sa niektorým trasám, čo v niektorých prípadoch vedie k dlhším vzdialenostiam a času prepravy; zdôrazňuje problémy, ktoré sa v prípade porušovania dobrých životných podmienok zvierat týkajú ukladania sankcií vodičom prichádzajúcim z iných členských štátov; zdôrazňuje význam harmonizovaného systému sankcií a vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa v tomto smere nedosiahol žiadny pokrok;

  70. vyjadruje znepokojenie nad tým, že vo väčšine členských štátov kontroly nie sú dostatočné a ich kvalita sa líši, najmä pokiaľ ide o cestné kontroly a spätné kontroly, čo často vedie k obchádzaniu územia niektorých členských štátov a k zbytočným predĺženiam cesty;

  71. poukazuje na to, že úroveň odbornej prípravy polície a počet príslušníkov polície vyškolených na kontrolu prepravy zvierat sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia a v niekoľkých krajinách sú nedostatočné, pričom náležitá kontrola je často výsledkom individuálneho úsilia; ďalej zdôrazňuje, že počet úradných veterinárnych lekárov a iných oprávnených pracovníkov kvalifikovaných na vykonávanie kontrol vozidiel a plavidiel prepravujúcich zvieratá je takisto nedostatočný; konštatuje, že táto situácia, ku ktorej sa pridáva nedostatok vybavenia a infraštruktúry, vedie k nedostatočným pravidelným a riadnym kontrolám dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy; zdôrazňuje, že celkový počet kontrol vykonaných príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 sa znížil, hoci počet zásielok so živými zvieratami v EÚ vzrástol;

  72. uznáva ťažkosti príslušných orgánov pri vykonávaní kontrol a zbere údajov, najmä pokiaľ ide o informácie z protokolu o ukončení cesty a údaje zo satelitného navigačného systému, čo spôsobuje ťažkosti pri posudzovaní ciest a vykonávaní retrospektívnych kontrol, ako aj pri ukladaní sankcií prepravcom z iných členských štátov; uznáva, že je to čiastočne spôsobené súčasným systémom papierových plánov prepravy a chýbajúcimi dohodnutými normami pre satelitné navigačné systémy;

  73. víta názor Komisie, že nový technologický pokrok v oblasti geolokalizácie, elektronických plánov prepravy a sledovania môže umožniť zber a analýzu údajov, čo pomôže zlepšiť analýzu rizík, cielené kontroly a inšpekcie; trvá však na tom, že cestné kontroly vozidiel na prepravu zvierat náhodne zvolené z dopravného toku sú nevyhnutné a doplnkové;

  74. pripomína rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vynesený v roku 2015 vo veci C-424/13, ktorý stanovuje, že v prípade dlhej cesty, ktorá začne na území Únie a pokračuje mimo tohto územia, musí prepravca, aby sa mu povolilo odísť, predložiť realistický a presný plán prepravy, aby bolo možné overiť súlad s nariadením (ES) č. 1/2005;

  75. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť harmonizovaný systém sankcií na úrovni EÚ, aby sa dbalo na účinnosť a primeranú a odrádzajúcu povahu sankcií, v ktorom sa musí zohľadňovať opakované porušovanie, a to aj v rôznych členských štátoch;

  Dĺžka trvania cesty a čas odpočinku

  76. poukazuje na to, že dobré životné podmienky živých zvierat počas prepravy musia byť vždy zabezpečené, a to od naloženia až po miesto určenia, bez ohľadu na dĺžku cesty; pripomína, že podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1/2005 sa musia vopred prijať všetky potrebné opatrenia s cieľom minimalizovať dĺžku cesty a uspokojiť potreby zvierat počas cesty, ale konštatuje, že v tomto ohľade dochádzalo k opakovaným porušeniam nariadenia; pripomína, že dĺžka cesty je jedným z faktorov, ktoré zvyšujú stres a utrpenie zvierat počas prepravy, a domnieva sa, že mnohé závažné problémy súvisia s dĺžkou cesty; pripomína, že podľa prílohy I k nariadeniu kapitoly V bodu 1.2 by dĺžka trvania cesty nemala presiahnuť osem hodín, ale môže sa predĺžiť, ak sú splnené dodatočné požiadavky kapitoly VI; pripomína, že v odborných stanoviskách OIE, EFSA a Federácie veterinárnych lekárov Európy sa uvádza, že cesty by mali byť čo najkratšie; poznamenáva, že od roku 2005 do roku 2015 vzrástol počet dlhých a veľmi dlhých ciest;

  77. vyjadruje poľutovanie, že napriek povinnému využívaniu zariadení kontrolných staníc na vykladanie, napájanie, kŕmenie a odpočinok zvierat počas dlhých ciest nie je ich dostupnosť a kvalita vždy dostatočná na riadne ustajnenie zvierat, alebo vodiči vozidiel nie vždy zastavujú alebo nakladajú zvieratá v súlade s požiadavkami nariadenia, čo bolo konštatované viacero krát; vyjadruje poľutovanie nad tým, že hodnotenie vhodnosti kontrolných staníc nebolo harmonizované, a vyzýva na zlepšenie dostupnosti a kvality miest na odpočinok;

  78. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že zariadenia kontrolných staníc na vykladanie, napájanie , kŕmenie a odpočinok zvierat počas dlhých ciest nie sú vždy identifikované v plánoch prepravy, ako sa vyžaduje, alebo nespĺňajú normy EÚ; konštatuje, že niektoré členské štáty a regióny sa pokúsili overiť vhodnosť kontrolných staníc mimo EÚ, ale toto úsilie nie je harmonizované a spôsobuje nerovnaké podmienky;

  79. pripomína, že súčasné nariadenie (ES) č. 1/2005 neposkytuje presné údaje o požadovanom počte a druhu podstielok vo vnútri dopravného prostriedku; zdôrazňuje, že špinavé alebo nedostatočné podstielky vystavujú zvieratá riziku zranení, chladu a nedostatku fyzického pohodlia pri ležaní a prispievajú k nepriaznivému zdravotnému stavu a zbytočnému utrpeniu;

  80. berie na vedomie náznaky, že mnohé príslušné orgány často schvaľujú a pečiatkujú plány prepravy, ktoré obsahujú nerealisticky krátke odhadované časy cesty a v ktorých chýbajú ďalšie informácie, čo v jasnom rozpore s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 1/2005; domnieva sa, že výpočet dĺžky trvania cesty musí byť čo najpresnejší, a to aj v systéme TRACES; vyjadruje poľutovanie nad tým, že údaje o sledovaní GPS nie sú povinne a automaticky zdieľané na účely spätného monitorovania a monitorovania v reálnom čase a na hodnotenie informácií o ceste a čase cesty;

  Nakladanie a vykladanie

  81. zdôrazňuje, že nakladanie a vykladanie je obzvlášť chúlostivé z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat; vyzýva členské štáty, aby pred naložením zvierat vykonali účinné a systematické kontroly, najmä pri naloďovaní;

  82. zdôrazňuje potrebu prítomnosti úradných veterinárnych lekárov pri nakladaní zvierat, najmä pri naloďovaní; zdôrazňuje, že kontrola je potrebná najmä preto, aby sa zabránilo preprave zvierat nespôsobilých na prepravu a aby sa zabránilo zlému zaobchádzaniu počas nakladania;

  Teplota počas prepravy

  83. poukazuje na to, že často dochádza k vystaveniu teplotám mimo zákonného rozsahu povoleného nariadením (ES) č. 1/2005, a to od + 5 °C do + 30 °C, čo je jednou z hlavných príčin problémov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, najmä pokiaľ ide o vystavenie vysokým teplotám, čo vedie k teplotnému stresu vrátane dýchavice, vyčerpania, utrpenia a v extrémnych prípadoch dokonca smrti počas prepravy; pripomína, že vystavenie veľmi nízkym teplotám môže spôsobiť hypotermiu vrátane zimnice, tuhnutia svalov a premrznutia; konštatuje existenciu tolerancie ± 5 °C, ktorú nariadenie poskytuje pre teplotu vo vnútri vozidla a ktorá by sa nemala interpretovať ako zákonný rozsah; vyzýva členské štáty, aby vyžadovali používanie novej teplotnej technológie vo vozidlách s cieľom zabezpečiť optimálnu teplotu počas prepravy bez ohľadu na obdobie roka;

  84. vyjadruje poľutovanie nad tým, že nariadenie (ES) č. 1/2005 obsahuje len všeobecné ustanovenie o teplote, bez uvedenia teplotno-vlhkostného indexu – pričom vlhkosť má vplyv na teplotný stres u zvierat pri rôznych teplotách, dokonca aj pri teplotách nižších ako 30 ºC –, alebo bez uvedenia optimálnych teplotných rozsahov špecifických pre jednotlivé druhy, kategórie a vek, v ktorých sa zohľadňujú faktory, ako je strihanie, telesného stavu atď.; vyjadruje poľutovanie nad tým, že stále chýbajú nové a inovatívne riešenia pre teplotnú reguláciu vozidiel;

  85. pripomína, že v prílohe I k nariadeniu č. 1/2005 kapitole II bode 1.2 sa stanovuje, že oddelenia pre zvieratá musia poskytovať dostatočný priestor na primerané vetranie vo vozidlách a nebrániť prirodzenému pohybu zvierat;

  86. pripomína, že podľa nariadenia (ES) č. 1/2005 cestné dopravné prostriedky na dlhé cesty musia byť vybavené systémom monitorovania a zaznamenávania teploty, ako aj prostriedkami na zaznamenávanie takýchto údajov, ktoré sa musia povinne poskytovať príslušným orgánom; vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom povinných požiadaviek na takéto systémy v plavidlách na prepravu dobytka, čo sa musí zmeniť; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v nariadení nie sú povinné požiadavky na prepravu na krátke vzdialenosti;

  Spôsobilosť na prepravu a kategórie zraniteľných zvierat: neodstavené zvieratá, gravidné zvieratá a zvieratá na konci produktívneho života

  87. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že napriek ustanoveniam súčasného nariadenia zakazujúcim prepravu zvierat, ktoré sa nepovažujú za spôsobilé na prepravu, a napriek skutočnosti, že samotná Komisia uviedla, že preprava takýchto zvierat je v EÚ stále bežná sa stále nezačali konania v prípade porušenia predpisov voči členským štátom[35];

  88. vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci podľa nariadenia musia napájacie zariadenia riadne fungovať a byť vhodne navrhnuté a umiestnené podľa rôznych kategórií zvierat (veľkosť a druhy), ktoré majú byť napájané na palube vozidla, často sa uvádza, že voda nie je pre zvieratá k dispozícii, pretože zariadenia sú nevhodné pre prepravované druhy alebo pre neodstavené zvieratá, ktoré nie sú schopné zariadenia používať, zariadenia sú nehygienické, alebo zásobovanie vodou nie je zapnuté; konštatuje, že stále chýbajú nové a inovatívne riešenia pre systémy napájania a kŕmenia a že neodstavené teľatá často nie sú kŕmené povinným mliekom alebo náhradou mlieka, ktoré sú potrebné počas odpočinku;

  89. pripomína, že spôsobilosť na prepravu je dôležitým faktorom zabezpečenia dobrých životných podmienok zvierat počas cesty, pretože zraniteľné zvieratá sú vystavené väčšiemu riziku; zdôrazňuje, že neodstavené zvieratá, gravidné zvieratá a zvieratá na konci produktívneho života sú obzvlášť zraniteľnými kategóriami zvierat a že ustanovenia nariadenia (ES) č. 1/2005 neodrážajú potreby špecifické pre jednotlivé druhy, vek a stav podľa najnovších vedeckých poznatkov a odporúčaní;

  90. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že samčie kozľatá sú prepravované z rôznych poľnohospodárskych podnikov na bitúnky vo veku 7 – 10 dní, pričom ešte nemôžu pevne stáť na nohách a nemajú k dispozícii mlieko, aj keď od neho výlučne závisia z hľadiska výživy, čo spôsobuje, že prichádzajú na bitúnky vo veľmi zlom stave a slabé;

  91. zdôrazňuje zraniteľnosť neodstavených zvierat a skutočnosť, že súčasný minimálny vek na prepravu teliat je príliš nízky a mal by sa preskúmať, s podporou vedeckých dôkazov; pripomína, že úrad EFSA v roku 2004 dospel k záveru, že by sa malo predchádzať preprave veľmi mladých suchozemských zvierat;

  92. poukazuje na to, že neodstavené teľatá mladšie ako 35 dní sú častejšie fyziologicky slabé, zraniteľné voči chorobám a ich imunitný systém je nedostatočne vyvinutý a že nie je vždy možné poskytnúť im požadovanú starostlivosť a kŕmenie; konštatuje, že stav a kvalita starostlivosti o zvieratá pred prepravou možno zlepšiť, aby sa podporila ich imunita, a že posúdenie spôsobilosti na prepravu je kritickým bodom; zdôrazňuje, že podľa prezentácií rôznych odborníkov na schôdzach Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy v rámci Únie a mimo nej a podľa bývalej podskupiny Platformy EÚ pre dobré životné podmienky zvierat je potrebných viac vedeckých dôkazov na podporu osvedčených postupov pri preprave mláďat, a zdôrazňuje, že súčasné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1/2005 nie sú prispôsobené potrebám týchto zvierat ani na zaručenie ich dobrých podmienok;

  93. pripomína odporúčania Komisie z roku 2009 adresované príslušným orgánom s cieľom zabezpečiť, aby sa neodstaveným zvieratám počas oddychu podávali elektrolyty alebo náhrady mlieka; a poukazuje na to, že kovové napájadlá sa nepovažujú za vhodné pre neodstavené teľatá; zdôrazňuje, že podľa veterinárnych odborníkov potrebujú neodstavené zvieratá pred prepravou odpočinok na trávenie po kŕmení; konštatuje preto, že kŕmenie neodstavených zvierat počas prepravy v nákladných vozidlách nie je v súčasnosti možné vzhľadom na to, že gumové struky a iné napájacie zariadenia na dodávanie vody v nákladných vozidlách nespĺňajú potreby kŕmenia týchto zvierat a že sú potrebné ďalšie inovatívne riešenia;

  94. zdôrazňuje zraniteľnosť gravidných zvierat a podčiarkuje, že podľa veterinárnych lekárov by sa malo prehodnotiť maximálne štádium gravidity, pri ktorom je ešte povolená preprava; pripomína, že podľa posúdenia na európskej úrovni vykonávania nariadenia (ES) č. 1/2005 je zisťovanie stavu gravidity živých zvierat stále problematické[36] a osoby zodpovedné za prepravu sú si často neisté, do akej miery tehotenstvo pokročilo;

  95. poukazuje na to, že zvieratá na konci svojho produktívneho života sú tiež zraniteľnou kategóriou vzhľadom na svoj vek a často zhoršené zdravie alebo prítomnosť zranení, a poukazuje na ťažkosti pri posudzovaní ich spôsobilosti, ako aj ich schopnosti zvládnuť prepravu; konštatuje, že tieto zvieratá majú pre prepravcov menšiu hodnotu, a preto môžu byť vystavené vyššiemu riziku zanedbávania; pripomína, že členské štáty musia nájsť riešenia pre zvieratá na konci ich života a produkčného cyklu na zlepšenie ich dobrých životných podmienok;

  Druhy, ktoré nie sú v dostatočnej miere zahrnuté do nariadenia (ES) č. 1/2005

  96. zdôrazňuje, že je potrebné, aby úrad EFSA posúdil najnovšie vedecké informácie o dobrých životných podmienkach rýb počas prepravy, keďže v nariadení v súčasnosti nie sú žiadne ustanovenia o dobrých životných podmienkach rýb, ktoré sú prepravované vo veľkom počte a majú imunitné systémy, ktoré sú obzvlášť citlivé na stres; zdôrazňuje najmä požiadavky týkajúce sa kyslíka, pH, slanosti a teploty počas prepravy; okrem toho pripomína, že Komisia identifikovala nedostatky v nariadení, pokiaľ ide o ryby, ako aj rozdielne a nekomplexné usmernenia v celej Európe; domnieva sa takisto, že ustanovenia nariadenia sú nedostatočné v kľúčových oblastiach vrátane rozdelenia zodpovednosti, prvkov plánovania cesty, zabezpečenia spôsobilosti na cestovanie, monitorovania a udržiavania kvality vody, dizajnu vozidiel a príslušenstva a monitorovania po preprave; pripomína, že nevhodné podmienky prepravy spôsobujú utrpenie rýb a zdravotné problémy;

  97. zdôrazňuje, že vzhľadom na zložité vzťahy medzi rôznymi potrebami a požiadavkami chovaných rýb a ich behaviorálnymi a fyziologickými dôsledkami, rovnako ako v prípade všetkých zvierat, nie je možné nájsť jedno meradlo alebo ukazovateľ dobrých životných podmienok, ktorý bude zahŕňať všetky možné systémy chovu, chované druhy a situácie;

  98. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť počas prepravy rýb a kôrovcov:

   kvalitu vody a dodržiavanie obdobia bez kŕmenia nevyhnutné pre dosiahnutie tejto kvality;

   neprítomnosť výskytu chorôb rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov; ako aj

   neprítomnosť výskytu zranení rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov;

  99. konštatuje, že v odôvodnení 9 nariadenia (ES) č. 1/2005 sa stanovuje prijatie osobitných ustanovení pre hydinu na základe príslušných stanovísk EFSA; zdôrazňuje však, že Komisia nepredložila žiadny návrh právnych predpisov o ochrane hydiny počas prepravy; okrem toho poznamenáva, že ročne sa medzi členskými štátmi prepraví viac ako milión kusov hydiny a viac ako 200 000 000 kusov hydiny sa prepraví do tretích krajín, a poznamenáva, že súčasné ustanovenia nariadenia hydinu nechránia tak, ako by mali, ani sa riadne nepresadzujú, najmä pokiaľ ide o zdvíhanie zvierat a manipuláciu s nimi pred prepravou; ďalej konštatuje, že nariadenie nezabezpečuje druhovo špecifickú ochranu králikov;

  100. konštatuje, že v odôvodnení 9 nariadenia (ES) č. 1/2005 sa stanovuje prijatie osobitných ustanovení pre mačky a psov na základe príslušných stanovísk EFSA; pripomína však, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia neboli uverejnené žiadne relevantné stanoviská EFSA a neboli zavedené žiadne osobitné ustanovenia pre mačky a psy; zdôrazňuje potrebu zvýšeného úsilia o zber údajov o komerčnej preprave spoločenských zvierat;

  101. zdôrazňuje, že ustanovenia o preprave zvierat čeľade koňovitých sú nejasné a nedostatočne podrobné, ako napríklad v prípade požiadaviek na priečky, a nepostačujú na zabezpečenie spôsobilosti týchto zvierat na prepravu, čo vedie k častým porušeniam nariadenia a vážnym problémom v oblasti dobrých životných podmienok zvierat; zdôrazňuje, že registrované kone sú vyňaté z rôznych ustanovení, čo môže ohroziť ich dobré životné podmienky; okrem toho poukazuje na to, že mnohé technické požiadavky stanovené v nariadení nie sú v súlade s potrebami zvierat čeľade koňovitých a niekedy sú v rozpore s vedeckými odporúčaniami;

  102. zdôrazňuje, že rozsiahle množstvo vedeckých dôkazov poukazuje na nezlučiteľnosť výnimky pre dlhé a veľmi dlhé cesty s potrebami zvierat čeľade koňovitých;

  Osobitné ustanovenia o námornej doprave

  103. zdôrazňuje, že tam, kde chýba vhodná infraštruktúra, vysoký počet zvierat, ktoré sú premiestňované rýchlo a súčasne z nákladných vozidiel na plavidlá, bráni primeranej kontrole jednotlivých zvierat a zvyšuje riziko ich zranenia; zdôrazňuje, že mnohé prístavy vývozu nie sú vybavené zariadeniami, ako sú ustajňovacie zariadenia, kde je možné zvieratá vyložiť, kontrolovať, kŕmiť, napájať a kde zvieratá môžu oddychovať, najmä v prípade oneskorení, a že tam, kde zariadenia existujú, sa nie vždy používajú a nemajú prostriedky na eutanáziu zvierat v prípade ich poranenia; poukazuje na to, že nakladacie rampy sú v niektorých prípadoch strmšie ako maximálny sklon povolený nariadením a vstup do plavidiel na konci nakladacej rampy je často neosvetlený; domnieva sa, že plány prepravy nie vždy odrážajú realitu ciest zvierat po mori; pripomína, že cesty po mori nie sú časovo obmedzené; zdôrazňuje, že nadmerné zaťaženie môže viesť k utrpeniu zvierat a môže byť jednou z príčin nehôd;

  104. konštatuje, že v súčasnosti chýba celoúniový zber údajov o počte hospodárskych zvierat, ktoré uhynú počas prepravy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že zvieratá, ktoré uhynuli na palube, sú často vyhodené do mora, a to aj napriek tomu, že je potrebné dodržiavať dohovor MARPOL o morskom odpade, ktorý zahŕňa aj telá uhynutých zvierat; domnieva sa, že existencia primeraných zariadení na palube na zaobchádzanie s mŕtvymi zvieratami je zásadne dôležitá;

  105. zdôrazňuje nedostatočnú jasnosť ustanovení nariadenia (ES) č. 1/2005 o identifikácii nielen organizátora a prepravcu na úseku cesty po mori, najmä ak sa operácia týka viacerých zásielok s rôznym pôvodom, ale aj osoby zodpovednej za zvieratá na palube; vyjadruje poľutovanie nad absenciou oprávneného prepravcu na úseku cesty po mori v niektorých prípadoch; konštatuje, že v auditoch Generálneho riaditeľstva Komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín sa zistilo, že väčšina schválených plánov prepravy neurčila oprávneného prepravcu a plavidlo na prepravu dobytka, čo spôsobilo právnu neistotu, pokiaľ ide o zodpovednosť za dobré životné podmienky zvierat; konštatuje obmedzený počet kontrol po naložení plavidla, v rozpore s odporúčaniami sieťových dokumentov o schvaľovaní a kontrole plavidiel na prepravu hospodárskych zvierat[37];

  106. domnieva sa, že prítomnosť veterinárneho lekára na úseku cesty po mori na poskytovanie podpory chorým alebo zraneným zvieratám na plavidlách predstavuje osvedčený postup;

  107. konštatuje, že podľa dotazníka, ktorý poslalo portugalské predsedníctvo, väčšina členských štátov sa domnieva, že odborná príprava a spôsobilosti posádky na námorných plavidlách sa ťažko vymáhajú; konštatuje najmä, že v posledných dvoch rokoch sa zistilo, že väčšina plavidiel schválených EÚ má nedostatky podľa Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006, najmä pokiaľ ide o zariadenia na záchranu životov alebo pracovné a životné podmienky;

  108. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať mobilné bitúnky, najmä v ostrovných a horských oblastiach, s cieľom značne znížiť prepravu živých zvierat, najmä ak sú choré alebo na konci produktívneho života, a podporiť priamy predaj;

  109. zdôrazňuje naliehavú potrebu posilniť kontrolu dodržiavania noriem námornej bezpečnosti plavidlami na prepravu hospodárskych zvierat, najmä v súlade s požiadavkami uvedenými v článkoch 20 a 21 nariadenia (ES) č. 1/2005;

  Preprava živých zvierat do tretích krajín

  110. víta úsilie Komisie o presadzovanie noriem EÚ na medzinárodnej úrovni v rámci OIE; domnieva sa, že pravidlá týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat v tretích krajinách poskytujú nižšiu úroveň ochrany ako normy EÚ, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že normy OIE sa v tretích krajinách dostatočne neuplatňujú;

  111. zdôrazňuje, že po tom, ako zásielky s hospodárskymi zvieratami prekročia hranice EÚ, dodržiavanie noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat nie je možné vždy zaručiť tak na ceste, ako aj pri príchode, a to z dôvodu nedostatočných kontrol a právomoci EÚ[38] v tretích krajinách, ktoré nie sú viazané právnymi predpismi EÚ; pripomína rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, v ktorom sa uvádza, že pravidlá EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sú záväzné až do konečného miesta určenia v tretích krajinách; pripomína, že členské štáty môžu pozastaviť vývoz, ak zistia, že normy v oblasti dobrých životných podmienok zvierat sa nedodržiavajú alebo nemôžu dodržiavať; domnieva sa, že je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na podporu osvedčených postupov v tretích krajinách;

  112. vyzdvihuje výsledok dotazníka Rady z roku 2021 o diaľkovej preprave zvierat do tretích krajín, pričom poukazuje na to, že extrémne teploty, nedostatok informácií o miestach odpočinku, oneskorenia na hraniciach a nedostatočná komunikácia medzi členskými štátmi a tretími krajinami predstavujú náročnejšie aspekty presadzovania pravidiel;

  113. poukazuje na to, že v dokumentoch týkajúcich sa plánovania prepravy sa často uvádzajú len názvy miest, a nie presné adresy, na ktorých sa vykonávajú kontroly, dodávky a zhromažďovanie, čo výrazne sťažuje vykonávanie kontrol;

  114. v tejto súvislosti pripomína, že jediný zoznam miest na ustajnenie zvierat na trasách v tretích krajinách je z roku 2009 a často neobsahuje presnú adresu, čo výrazne sťažuje potrebné kontroly podľa právnych predpisov EÚ;

  115. zdôrazňuje, že nedostatočné a nerealistické plánovanie cesty z hľadiska administratívnych postupov a harmonogramu a nedostatočná koordinácia s hraničnými priechodmi môžu spôsobiť kaskádu oneskorení na hraniciach a v prístavoch, najmä keď sa do prístavu dostane veľký počet nákladných vozidiel a zvieratá musia čakať na naloženie na jedno plavidlo;

  116. berie na vedomie nedostatok komunikácie a spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov a príslušnými orgánmi tretích krajín, najmä pokiaľ ide o vzájomnú pomoc a výmenu informácií, čo často viedlo k predĺženiu čakacích lehôt, prípadom nedodržiavania predpisov a zbytočnému utrpeniu zvierat; konštatuje, že medzi príslušnými orgánmi z tretích krajín a členských štátov neexistuje systematický a na dôkazoch založený komunikačný systém; pripomína externé nezávislé audity, ktoré sa uskutočnili mimo EÚ do roku 2013 a ktoré sa týkali monitorovania, kontroly a presadzovania nariadenia (ES) č. 1/2005 počas úsekov cesty, ktoré sa nachádzajú mimo EÚ;

  117. súhlasí s Komisiou, že prítomnosť kvalifikovaného veterinárneho lekára počas nakladania na dlhé cesty do krajín mimo EÚ predstavuje osvedčený postup[39]; pripomína, že prítomnosť veterinárneho lekára bez konfliktov záujmu, ako napríklad verejného činiteľa, môže byť zárukou dodržiavania predpisov;

  118. súhlasí s Komisiou, že osvedčený postup je, aby príslušné orgány kontrolovali všetky zásielky určené pre krajiny mimo EÚ pri nakladaní; domnieva sa, že zásielky v rámci EÚ by sa mali takisto kontrolovať pri nakladaní, a konštatuje, že príslušné orgány môžu pri nakladaní skontrolovať, či sa dodržiavajú požiadavky nariadenia týkajúce sa podlahovej plochy a výšky priestoru, či vetracie a vodné systémy fungujú riadne, či zariadenia na napájanie fungujú riadne a sú vhodné pre prepravované druhy, či sa nenakladajú žiadne nespôsobilé zvieratá a či sa prepravuje dostatočné množstvo krmivo a podstielky;

  119. varuje, že v prípade dopravných zápch, najmä pri prekročení hranice EÚ, nie je k dispozícii žiadny osobitný prioritný jazdný pruh na prepravu hospodárskych zvierat, čo prispieva k oneskoreniam na hraniciach a dlhším časom prepravy zvierat, čo má negatívny vplyv na ich dobré životné podmienky;

  120. so znepokojením konštatuje, že kontrolné miesta sú mimo EÚ vo veľkej miere nedostupné; zdôrazňuje, že neexistuje systém na úrovni EÚ na overovanie a zabezpečenie existencie kontrolných miest v tretích krajinách a na zabezpečenie súladu týchto kontrolných miest s pravidlami, a poukazuje aj na to, že chýba oficiálny zoznam EÚ miest na odpočinok mimo EÚ podľa noriem EÚ, ktorý by príslušným orgánom poskytol informácie potrebné na schvaľovanie plánov prepravy;

  121. konštatuje, že príslušné orgány nedostávajú od dopravných spoločností pravidelnú spätnú väzbu týkajúcu sa údajov zaznamenaných zariadeniami vozidiel na prepravu hospodárskych zvierat, keď sa nachádzajú mimo EÚ, čo znemožňuje overiť, či tieto prepravy spĺňajú požiadavky právnych predpisov, a uvedomuje si a vyjadruje znepokojenie nad tým, že mnohí prepravcovia po odchode z Únie nedodržiavajú platné pravidlá EÚ;

  122. uznáva, že orgány, prepravcovia alebo kapitáni lodí tretích krajín v súčasnosti neposkytujú bežnú spätnú väzbu o stave zvierat počas plavby po mori a cestnom úseku prepravy, ani o stave, v akom prídu na miesto určenia, čo v týchto prípadoch znemožňuje overiť či táto preprava spĺňa požiadavky právnych predpisov; zdôrazňuje, že neexistujú žiadne úradné štatistiky v rámci celej EÚ o počte zvierat prichádzajúcich do tretích krajín uhynuté, ani o ich zdravotnom stave zvierat;

  123. berie na vedomie najlepšie dostupné legislatívne prostredie, ako je systém zabezpečenia dodávateľského reťazca vývozu[40], prostredníctvom ktorého austrálska vláda zákonne monitoruje, vykonáva audity a vyvodzuje zodpovednosť všetkých aktérov zapojených do dodávateľského reťazca, pričom zabezpečuje vysledovateľnosť počas prepravy živých zvierat a ich dobré životné podmienky vo všetkých fázach cesty, od nakládky až po zabitie v tretej krajine;

  124. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby každoročne informovali Parlament o svojich opatreniach na zlepšenie ochrany a dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy;


  INFORMÁCIE O PRIJATÍ GESTORSKÝM VÝBOROM

  Dátum prijatia

  2.12.2021

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  1

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Asim Ademov, Carmen Avram, Sergio Berlato, Annika Bruna, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Mohammed Chahim, Asger Christensen, Paolo De Castro, Tamás Deutsch, Herbert Dorfmann, Pascal Durand, Eleonora Evi, Emmanouil Fragkos, Jytte Guteland, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Billy Kelleher, Sylvia Limmer, Peter Lundgren, Marisa Matias, Tilly Metz, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Maria Noichl, Sirpa Pietikäinen, Caroline Roose, Harald Vilimsky, Thomas Waitz, Michal Wiezik

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Peter Jahr

   


   

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

  30

  +

  PPE

  Asim Ademov, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Marlene Mortler, Dan-Ştefan Motreanu, Sirpa Pietikäinen, Michal Wiezik

  S&D

  Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Mohammed Chahim, Paolo De Castro, Jytte Guteland, Maria Noichl

  ECR

  Emmanouil Fragkos, Peter Lundgren

  Renew

  Asger Christensen, Pascal Durand, Martin Hojsík, Billy Kelleher

  ID

  Annika Bruna, Sylvia Limmer, Harald Vilimsky

  NI

  Tamás Deutsch

  The Left

  Anja Hazekamp, Marisa Matias

  Verts/ALE

  Eleonora Evi, Tilly Metz, Caroline Roose, Thomas Waitz

   

   

   

   

   

  0

  -

   

   

   

  1

  0

  ECR

  Sergio Berlato

   

  Vysvetlenie použitých znakov:

  + : za

  - : proti

  0 : zdržali sa hlasovania

   


  PRÍLOHA: PREHĽAD ČINNOSTÍ POČAS MANDÁTU

   

  September 2020 – december 2021

   

  * * *

  I. ZLOŽENIE VÝBORU

   

  1. Predsedníctvo

  Tilly Metz

  predsedníčka

  Verts/ALE

  Marlene Mortler

  prvá podpredsedníčka

  EPP

  Anja Hazekamp

  druhá podpredsedníčka

  The Left

  Mohammed Chahim

  tretí podpredseda

  S&D

  Martin Hojsik

  štvrtý podpredseda

  Renew

   

   

  2. Koordinátori

  Daniel Buda

  EPP

  Marlene Mortler

  EPP

  Michal Wiezik

  EPP

  Carmen Avram

  S&D

  Mohammed Chahim

  S&D

  Asger Christensen

  Renew

  Martin Hojsik

  Renew

  Tilly Metz

  Verts/ALE

  Caroline Roose

  Verts/ALE

  Sylvia Limmer

  ID

  Mazaly Aguilar

  ECR

  Peter Lundgren

  ECR

  Anja Hazekamp

  The Left

   

  3. Spoluspravodajcovia

  Daniel Buda

  EPP

  Isabel Carvalhais

  S&D

   

  4. Tieňoví spravodajcovia

  Billy Kelleher

  Renew

  Rosanna Conte

  ID

  Thomas Waitz

  Verts/ALE

  Peter Lundgren

  ECR

  Anja Hazekamp

  The Left

   

  5. Členovia

   

  Výbor sa skladá z poslancov rozdelených podľa politických skupín takto:

   

  PPE

  8

  S&D

  6

  Renew

  4

  Verts/ALE

  4

  ID

  3

  ECR

  3

  Ľavica

  2

  NI

  1

   

   

   

  Zoznam členov k 9. decembru 2021

   

  RIADNI členovia

   

  NÁHRADNÍCI

  L

  PPE

  8/8

   

  L

  PPE

  6/8

  BG

  pán ADEMOV Asim

   

   

  ES

  pani BENJUMEA BENJUMEA Isabel

   

  RO

  pán BUDA Daniel

   

   

  DE

  pán JAHR Peter

   

  DE

  pán DORFMANN Herbert

   

   

  EN

  pán MARKEY Colm

   

  DE

  pani MORTLER Marlene (prvá podpredsedníčka)

   

   

  ES

  pán MATO Gabriel

   

  RO

  MOTREANU Dan-Stefan

   

  DE

  pani SCHMIDTBAUER Simone

   

  FI

  pani PIETIKÄINEN Sirpa

   

  SK

  pán WIEZIK Michal

   

   

  DE

  pani SCHNEIDER Christine

   

  ES

  pán ZOIDO ALVAREZ Juan Ignacio

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  L

  S&D

  6/6

   

  L

  S&D

  6/6

  RO

  pani AVRAM Carmen

   

   

  ES

  pani AGUILERA Clare

   

  PT

  pán CARVALHAIS Isabel

   

   

  DA

  pán FUGLSANG Niels

   

  NL

  pán CHAHIM Mohammed (tretí podpredseda)

   

   

  FR

  pani GUILLAUME Sylvie

   

  PT

  pán DE CASTRO Paolo

   

   

  BG

  pán HRISTOV Ivo

   

  SV

  pán GUTELAND Jytte

   

   

  LT

  pán OLEKAS Juozas

  DE

  pani NOICHL Maria

   

   

  HU

  pán UJHELYI István

   

  L

  RENEW

  4/4

   

  L

  RENEW

  4/4

  DA

  pán CHRISTENSEN Asger

   

   

  RO

  pán BOTOŞ Vlad-Marius

   

  FR

  pán DURAND Pascal

   

   

  NL

  pani VAUTMANS Hilde

   

  SK

  pán HOJSÍK Martin (štvrtý podpredseda)

   

   

  SV

  pani WIESNER Emma

   

  EN

  pán KELLEHER Billy

   

  FR

  pani ZACHAROPOULOU Chrysoula

   

  L

  Verts/ALE

  4/4

   

  L

  Verts/ALE

  4/4

  IT

  pani EVI Eleonora

   

   

  DE

  DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

   

  FR

  pani METZ Tilly (predsedníčka)

   

   

  PT

  GUERREIRO Francisco

   

  FR

  pani ROOSE Caroline

   

   

  SV

  pán HOLMGREN Pär

   

  DE

  pán WAITZ Thomas

   

   

  DE

  pani KELLER Ska

   

  L

  ID

  3/3

   

  L

  ID

  3/3

  FR

  pani BRUNA Annika

   

   

  FR

  pani Beigneux Aurélia

   

  FR

  pani LIMMER Sylvia

   

   

  IT

  pani CONTE Rosanna

   

  DE

  pán VILIMSKY Harald

   

   

  FR

  pani LECHANTEUX Julie

   

  L

  ECR

  3/3

   

  L

  ECR

  3/3

  IT

  pán BERLATO Sergio

   

   

  ES

  pani AGUILAR Mazaly

   

  EL

  pán FRAGKOS Emmanouil

   

   

  PL

  pani KRUC Elżbieta

   

  SV

  pán LUNDGREN Peter

   

   

  CS

  pani VRECIONOVÁ Veronika

   

  L

  Ľavica

  2/2

   

  L

  Ľavica

  2/2

  NL

  pani HAZEKAMP Anja (druhá podpredsedníčka)

   

   

  FR

  pán BOMPARD Manuel

   

  PT

  pani MATIAS Marisa

   

   

  FI

  pani MODIG Sylvia

   

  L

  NI

  1/1

   

  L

  NI

  1/1

  HU

  pán DEUTSCH Tamás

   

   

   DE

  pán BUSCHMANN Martin

   

   


  II. SCHÔDZE VÝBOROV a SLUŽOBNÉ CESTY

   

  Ustanovujúca schôdza sa konala 23. septembra 2021.

   

  Výbor ANIT od septembra 2020 do decembra 2021 usporiadal 20 riadnych schôdzí, 8 schôdzí koordinátorov a 7 schôdzí tieňových spravodajcov.

   

  Schôdze výboru ANIT

   20 schôdzí výborov v Bruseli/na diaľku

  1 seminár

   O dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy, Brusel/na diaľku, 25. mája 2021

   

  Schôdze koordinátorov

   

   8. októbra 2020 v Štrasburgu/na diaľku

   29. októbra 2020 v Bruseli/na diaľku

   2. decembra 2020 v Bruseli/na diaľku

   1. februára 2021 v Bruseli/na diaľku

   18. marca 2021 v Bruseli/na diaľku

   25. mája 2021 v Bruseli/na diaľku

   16. júna 2021 v Bruseli/na diaľku

   14. júla 2021 v Bruseli/na diaľku

   

  Schôdze tieňových spravodajcov

   

   30. septembra 2021 v Bruseli/na diaľku

   12. októbra 2021 v Bruseli/na diaľku

   11. novembra 2021 v Bruseli/na diaľku

   16. novembra 2021 v Bruseli/na diaľku

   22. novembra 2021 v Štrasburgu/na diaľku

   23. novembra 2021 v Štrasburgu/na diaľku

   24. novembra 2021 v Štrasburgu/na diaľku

  * * *

   

  Výbor ANIT uskutočnil od septembra 2021 do novembra 2021 tri služobné cesty na účely zistenia potrebných skutočností, a to hneď, ako boli opätovne povolené:

   

   20. – 22. septembra – služobná cesta do Bulharska – Sofia a hranica s Tureckom

   14. októbra – služobná cesta do Holandska na letisko Schiphol (Amsterdam)

   3. – 5. novembra – služobná cesta do Dánska – Kodaň a Billund

  III. ČINNOSTI VÝBORU

   

  Všetky činnosti výboru ANIT boli zverejnené na jeho webových stránkach: dokumenty zo schôdzí (programy, program vypočutí, písomné otázky a odpovede odborníkov), doslovný zápis schôdzí (od februára 2021), zápisnice, štúdie, rozhodnutia koordinátorov, informačné bulletiny, výsledky hlasovania. 

  Úplný zoznam dokumentov vypracovaných výborom ANIT a pre prácu výboru možno nájsť vo verejnom registri dokumentov EP prostredníctvom pokročilého výskumu: zahŕňajú dotazníky zaslané členským štátom, tlačové správy, ako aj listy, ktoré boli doručené výboru ANIT a ktoré zaslal výbor ANIT.

  1. Program schôdzí, vypočutí a služobných ciest

  Výbor ANIT počas svojich schôdzí uskutočnil 10 verejných vypočutí, na ktorých sa zúčastnilo 51 rečníkov:

   

   15 zástupcov odvetvia

   11 zástupcov mimovládnych organizácií

   6 úradníkov z členských štátov (Švédsko, Írsko, Holandsko, Taliansko, Rumunsko, Nemecko)

   5 zástupcov veterinárnych združení

   3 autori

   3 zástupcovia výskumných ústavov

   2 audítori

   1 zástupca OIE (Svetová organizácia pre zdravie zvierat)

   1 zástupca Európskej komisie

   

  Každému rečníkovi, ktorý bol pozvaný na verejné vypočutie, boli položené otázky, na ktoré písomne odpovedal pred týmto vypočutím, a odpovede boli potom rozoslané poslancom, čo sa stalo základom pre štruktúrovanie ústnej rozpravy počas vypočutia. Z hygienických dôvodov súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa všetky vypočutia uskutočnili na diaľku, všetky sa však vysielali cez internet a všetky dokumenty sa zverejnili na webových stránkach výboru ANIT.

   

  Okrem toho výbor ANIT počas svojich schôdzíindividuálne vypočul, a to na samostatných podujatiach:

   

   4 zástupcov z členských štátov (Taliansko, Francúzsko, Litva, Maďarsko)

   3 zástupcov Európskej komisie vrátane zástupkyne generálneho riaditeľa GR SANTE pani Claire Buryovej

   2 riaditeľov z EFSA na dvoch rôznych podujatiach

   3 predsedníctva Rady (Nemecko, Portugalsko, Slovinsko)

   komisára zodpovedného za poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského

   1 zástupcu Dvora audítorov

   

   

   

   

  Dátum

  Téma/cieľ

  Streda 23. septembra 2020

  od 9.00 do 12.15 h.

  Ustanovujúca schôdza

  Voľba predsedu a štyroch podpredsedov

  tlačová správa, internetové vysielanie

  Piatok 16. októbra 2020 od 9.00 do 11.00 h

  Výmena názorov

  Výmena názorov s Claire Buryovou, zástupkyňou generálnej riaditeľky pre bezpečnosť potravín, Európska komisia

  internetové vysielanie

  štvrtok 29. októbra 2020 od 13.45 do 15.00 h

  a od 16.45 do 18.45 h

  Výmena názorov

  Predsedníctvo Rady Európskej únie:Návšteva na diaľku nemeckej spolkovej ministerky potravinárstva a poľnohospodárstva Julie Klöcknerovej

  tlačová správa, internetové vysielanie

   

  Prezentácia na diaľku osobitnej správy č. 31/18 o dobrých životných podmienkach zvierat v EÚ Európskym dvorom audítorov

  internetové vysielanie

   

  Piatok 20. novembra 2020 od 10.00 do 12.00 h

  Výmena názorov

  Prezentácia Nikolausa Križa (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín) internetové vysielanie

   

  Streda 2. decembra 2020 od 16.45 do 18.45 h Výmena názorov

  Výmena názorov s komisárom zodpovedným za poľnohospodárstvo Januszom Wojciechowskim

  tlačová správa, internetové vysielanie

  štvrtok 10. decembra 2020, 16.45 – 18.45 h

  Verejné vypočutie

  Verejné vypočutie na tému Presadzovanie nariadenia (ES) č. 1/2005 členskými štátmi a Komisiou

  Webové stránky výboru ANIT,tlačová správa, internetové vysielanie

  pondelok 1. februára 2021 od 13.45 do 16.15 h

  Verejné vypočutie

  Verejné vypočutie o schvaľovaní, kontrole a údajoch

  Webové stránky výboru ANIT, tlačová správa, internetové vysielanie, doslovný zápis

  štvrtok 25. februára 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 16.45 do 18.45 h

  Verejné vypočutie a

  výmena názorov

   

  Verejné vypočutie na tému Preprava živých zvierat na dlhé vzdialenosti v rámci Európskej únie

  Webové stránky výboru ANIT, internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  Výmena názorov s ministerkou poľnohospodárstva Mariou do Céu Antunesovou o prioritách portugalského predsedníctva v oblasti dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy

  Webové stránky ANIT, internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  pondelok 1. marca 2021 od 13.45 do 16.15 h

  a od 16.45 do 18.45 h

  Verejné vypočutie v dvoch častiach

   

  Verejné vypočutie o preprave živých zvierat do tretích krajín

  Webové stránky výboru ANIT, doslovný zápis

   

  Prvá časť: Kontroly a problémové otázky pri vývoze z EÚ: internetové vysielanie

  Druhá časť: Kontroly a problémové otázky v tretích krajinách: internetové vysielanie

   

  streda 17. marca 2021 od 9.00 do 12.00 h

  Verejné vypočutie

   

  Verejné vypočutie na tému Zodpovednosť prepravcov a ďalších súkromných subjektov

  Webové stránky výboru ANIT, tlačová správa, internetové vysielanie, doslovný zápis

  pondelok 19. apríla 2021 od 16.45 do 18.45 h

  Výmena názorov

  Výmena názorov s Komisiou (GR SANTE)

  tlačová správa, internetové vysielanie, doslovný zápis

  štvrtok 22. apríla 2021 od 16.45 do 18.45 h

  Výmena názorov

   

  Výmena názorov s Komisiou (GR SANTE) o vypočutiach vo výbore ANIT (2. diskusia)

  internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  utorok 25. mája 2021

  od 9.00 do 12.00 h

  Seminár

  Seminár o dobrých životných podmienkach zvierat počas prepravy

  Webové stránky ANIT, internetové vysielanie, doslovný zápis

  pondelok 31. mája 2021

  od 13.45 do 16.15 h

  Verejné vypočutie

  Vypočutie na tému Preprava druhov, ktoré zostávajú zraniteľnými kategóriami zvierat

  Webové stránky výboru ANIT, internetové vysielanie

   

  streda 16. júna 2021 od 9.00 do 12.00 h

  Preskúmanie návrhu správy

  Preskúmanie návrhu správy a návrhu odporúčania

  internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  streda 14. júla 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 16.15 h

  Výmena názorov

   

  Výmena názorov s Dr. Vidmantasom Paulauskasom, zástupcom riaditeľa Štátnej potravinovej a veterinárnej služby, Litva

  internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  Výmena názorov s Dr. Pierdavidem Lecchinim, generálnym riaditeľom riaditeľstva pre zdravie zvierat a veterinárne lieky, vedúcim veterinárnym lekárom, Taliansko

  internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  Výmena názorov s ministrom poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva Jožem Podgoršekom o prioritách slovinského predsedníctva

  internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  štvrtok 15. júla 2021

  od 9.00 do 12.00 h

  Verejné vypočutie

   

  Verejné vypočutie na tému Skúsenosti v oblasti posilňovania a zmeny právnych predpisov v rámci Európy i mimo nej

   

  Webové stránky ANIT, internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  štvrtok 15. júla 2021

  od 13.45 do 15.15 h

  a od 16.45 do 18.15 h

  Výmena názorov

   

  Výmena názorov s Dr. Lajosom Bognárom, vedúcim veterinárnym lekárom a zástupcom štátneho tajomníka pre kontrolu potravinového reťazca, Maďarsko

  internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  Výmena názorov s Dr. Emmanuelle Soubeyranovou, zástupkyňou riaditeľa pre potravinárstvo a vedúcou veterinárnou pracovníčkou, Francúzsko

  internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  pondelok 6. septembra 2021 od 13.45 do 16.15 h

  a od 16.45 do 18.45 h
  verejné vypočutie

   

  preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

   

   

  Verejné vypočutie na tému Alternatívy k diaľkovej preprave živých zvierat

  Webové stránky ANIT, internetové vysielanie, doslovný zápis

   

  preskúmanie pozmeňujúcich návrhov: internetové vysielanie, doslovný zápis

  20. – 22. septembra

  Služobná cesta

  Služobná cesta do Bulharska – Sofia a hranica s Tureckom: tlačová správa, správa

  14. októbra

  Služobná cesta

  Služobná cesta do Holandska na letisko Schiphol (Amsterdam) správa

  pondelok 25. októbra 2021

  od 13.45 do 16.15 h a od 16.45 do 18.45 h

  preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

  Výmena názorov

  preskúmanie pozmeňujúcich návrhov (druhá rozprava): internetové vysielanie

   

  Výmena názorov s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) o prebiehajúcej práci: internetové vysielanie

  utorok 26. októbra 2021

  od 9.00 do 12.00 h

  verejné vypočutie

   

  Verejné vypočutie na tému Odporúčania pre budúcnosť:

   

  Webové stránky výboru ANIT, internetové vysielanie

   

  3. – 5. novembra 2021

  Služobná cesta

  Služobná cesta do Dánska – Kodaň a Billund:

  tlačová správa, správa

  streda 1. decembra 2021 od 16.45 do 18.45 h

  Schôdza výboru

   

  štvrtok 2. decembra 2021

  od 9.00 do 9.30 h a od 16.45 do 17.00 h

  Hlasovanie

   

  Posledná rozprava vo výbore: internetové vysielanie

   

   

  Hlasovanie o návrhu správy a návrhu odporúčania:

   

  tlačová správa, internetové vysielanie

   

  piatok 3. decembra

  10.00 h

  Tlačová konferencia spoluspravodajcov: tlačová správa, internetové vysielanie

   


   

  3. Dotazník pre členské štáty a dotazník portugalského predsedníctva

   

  Koordinátori výboru ANIT na svojej schôdzi 1. februára súhlasili so zaslaním dotazníka členským štátom a požiadali o písomné odpovede. Ako ďalší krok boli členské štáty pozvané na ústne vypočutia, keď výbor ANIT potreboval ďalšie objasnenia prijatých odpovedí.

   

  Obsah dotazníka, ktorý koordinátori schválili koncom februára, zaslali úradníci stálym predstaviteľom každého členského štátu v EÚ 4. marca 2021, pričom požiadali o odpoveď do piatka 23. apríla 2021: odkaz na zaslaný list.

   

   

  Výboru ANIT boli doručené odpovede od 9 členských štátov:  Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Fínsko, Nemecko, Holandsko, Portugalsko a Švédsko,

   

   

  V rámci spolupráce výboru ANIT s členskými štátmi portugalské predsedníctvo súhlasilo s podelením sa o výsledky dotazníka o diaľkovej doprave do tretích krajín, (listom zo 4. mája 2021).

   

  4. Správa zo služobnej cesty výboru ANIT do Bulharska – Sofia a hranice s Tureckom (20. – 22. septembra)

   

  Odkaz na úplnú správu

  Správa zo služobnej cesty delegácie výboru ANIT do Bulharska 20. – 22. septembra 2021

  Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

   

  Účastníci služobnej cesty:

  Tilly Metz

  (Verts/ALE) (vedúca služobnej cesty)

  Anja Hazekamp

  (Ľavica)

  Martin Hojsík

  (Renew)

  Daniel Buda

  (PPE)

  Isabel Carvalhais

  (S&D)

  Asger Christensen

  (Renew)

  Caroline Roose

  (Verts/ALE)

  Michal Wiezik

  Miestny člen:

  (PPE)

  Atidzhe Alieva-Veli

  (Renew)

   

   

  Úvod

  Delegácia Vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre ochranu zvierat počas prepravy navštívila Bulharsko v dňoch 20. až 22. septembra 2021.

  V dôsledku obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 je táto služobná cesta prvou, ktorú výbor mohol uskutočniť. Účelom služobnej cesty bolo umožniť ďalšie zistenia týkajúce sa podmienok zvierat vyvážaných v nákladných vozidlách, a to ich pozorovaním na mieste. Odborníci pozvaní na vypočutia uviedli hranicu medzi Bulharskom a Tureckom ako jeden z kritických bodov, kde je súlad s nariadením (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy slabý, čo má závažný vplyv na dobré životné podmienky zvierat.

  Vývoz živých zvierat z Bulharska je takisto obmedzený, krajina sa ale nachádza na hlavnej trase EÚ,

  pokiaľ ide o obchod so živými zvieratami s tretími krajinami, keďže susedí s Tureckom, jednou z kľúčových destinácií (spolu s Líbyou, Jordánskom, Izraelom a Saudskou Arábiou) živých oviec a hovädzieho dobytka vyvážaných z EÚ do tretích krajín. Význam bulharsko-tureckej hranice pre vývoz živých zvierat z EÚ vysvetľuje vysoký počet skontrolovaných zásielok na bulharskom hraničnom priechode Kapitan Andreevo.

  Stručná správa o stretnutiach

  Z dôvodu obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19 sa v informačnej kancelárii EP v Sofii v Bulharsku nemohol uskutočniť úvodný brífing ani iné stretnutia.

   Stretnutie na ministerstve poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

  Predsedníčka Tilly Metz predstavila delegáciu výboru ANIT a srdečne poďakovala bulharským orgánom za to, že Bulharsko bolo prvým členským štátom, ktorý poslal svoje odpovede na dotazník. Zástupcovia ministrov poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva Georgi Sabev a Krum Nedelkov privítali delegáciu výboru ANIT v úvodnom prejave a potom odovzdali slovo zástupcom bulharského úradu pre bezpečnosť potravín (BFSA).

   

  Marina IVANOVA, hlavná expertka riaditeľstva BFSA zodpovedného za dobré životné podmienky zvierat, podrobne predstavila súlad s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1/2005 v Bulharsku. Podľa údajov vykonanej služobnej cesty (ref. č. 2017 – 6109) predstavoval vývoz hospodárskych zvierat cestnou dopravou z EÚ do Turecka cez Bulharsko viac ako 45 % celkového vývozu EÚ v roku 2017. Roky po roku 2017 sa zaznamenal výrazný pokles počtu zásielok živých zvierat z EÚ do Turecka a cez Bulharsko.

   

  Všetky hlavné cestné trasy zo západnej Európy do Turecka končia v Svilengrade, kde diaľnica prekračuje hranicu a kde sa nachádza hraničný priechod Kapitan Andreevo.  V roku 2019 prekročilo miesto hraničnej kontroly v Kapitan Andreevo 3006 zásielok živých zvierat (s 236 977 zvieratami), v súvislosti s ktorými bolo podaných 34 oznámení o nahlásených porušeniach predpisov. V dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 boli tieto údaje za rok 2020 nižšie: 2051 zásielok a 6 oznámení o porušení predpisov.

  Pani IVANOVA potom poskytla podrobný prehľad najčastejšie nahlásených porušení predpisov počas úradných kontrol a vysvetlila, že všetky porušenia boli oznámené členskému štátu pôvodu.

   

  Pani IVANOVA tiež informovala poslancov, že bulharské orgány vypracovali stále operačné postupy pre úradné kontroly, pričom zdôraznila, že sú verejne dostupné na webových stránkach BFSA. Plánujú sa aj nápravné opatrenia a sankcie (napríklad konfiškácia zvierat v prospech štátu). Na záver svojej prezentácie zdôraznila dôležitosť teplotného limitu.

   

  V časti s otázkami a odpoveďami, ktorá nasledovala, poslanci kládli najmä otázky o nasledovných problémoch a bulharské orgány odpovedali takto:

  - povinnosť prítomnosti veterinárnych lekárov počas prepravy na mori až do konečného miesta určenia, keď sa uskutočňuje preprava do tretích krajín, keďže Rumunsko túto dodatočnú požiadavku už zaviedlo do svojich právnych predpisov, ale Bulharsko to tak neurobilo.

  - počas cestnej prepravy je úradný veterinárny lekár systematicky prítomný na mieste odchodu zvieraťa, ale nie až do jeho konečného miesta určenia, najmä preto, že väčšina z nich je určená do tretích krajín.

  - sankcie EÚ: administratívne postupy je potrebné doladiť a takisto ich doplniť administratívnymi sankciami.

  - využívanie miest na odpočinok v Bulharsku: Bulharské orgány sa pravidelne stretávajú s prepravcami, pre ktorých vytvorili rezervačný systém miest na odpočinok. V Bulharsku je len jedno miesto na odpočinok pre živé zvieratá, ktoré sa nachádza v Svilengrade (ktoré poslanci EP mohli navštíviť nasledujúci deň, keďže sa to pôvodne v programe neplánovalo). Niektoré vozidlá nevyužívajú tieto miesta na odpočinok z dôvodu plánov prepravy.  Ak vodiči zastavia na mieste odpočinku, veterinárny lekár vykoná kontrolu, ale ak vodiči nezastavia, kontrolu vykonať nemôže.

  - odborná príprava bulharskej polície na kontrolu zvierat je účinná a umožňuje im vykonávať ad hoc kontroly a zastaviť zásielky, aby sa skontrolovali.

  - monitorovanie vozidiel podľa GPS existuje, stále však čelí ťažkostiam s tým, že rôzni poskytovatelia poskytujú rôzne úrovne informácií. Bulharské orgány by chceli mať plný prístup k týmto nástrojom IT.

  - úloha mimovládnych organizácií: ich upozornenie je v každom prípade podnetom ku kontrole.

  - dočasné regionálne a/alebo vnútroštátne zákazy: ak sa prijme rozhodnutie o zákaze, postúpia informácie všetkým členským štátom prostredníctvom siete národných kontaktných miest pre dobré životné podmienky zvierat, ktorú organizuje Európska komisia a ktorá sa pravidelne stretáva v Grange. V tejto súvislosti navrhli, aby sa zoznam príslušných orgánov rozšíril o partnerov z OIE. Ak k porušeniu dôjde v Kapitan Andreevo, zašlú správu aj dotknutému členskému štátu.

  Diskusia bola ukončená návrhmi bulharských orgánov na zlepšenie nariadenia (ES) č. 1/2005. Najprv potvrdili, že je príliš vágne (napríklad slovo „dostatočné“ vedúce

  k veľmi rôznym výkladom),  a predložili veľmi praktický návrh týkajúci sa vývozu do tretích krajín, požadujúc prístup k informáciám o miestach na odpočinok mimo EÚ, ktoré v súčasnosti nie sú k dispozícii. Námestník ministra v tomto smere uviedol, že tretím krajinám by sa malo pomôcť dodržiavať a uplatňovať nariadenie (ES) č. 1/2005.

   

   Stretnutie s veterinárnymi odborníkmi v mieste hraničnej kontroly Kapitan Andreevo

  Rozsiahla delegácia veterinárnych lekárov zodpovedných za miesto hraničnej kontroly v Kapitan Andreevo privítala členov výboru ANIT a podrobne im predstavila kontroly, ktoré sa vykonávajú na mieste.

   

  Námestník ministra Krum Nedelkov, s ktorým sa delegácia výboru ANIT už stretla v Sofii, privítal našich poslancov, a vo svojom úvodnom prejave zopakoval potrebu prijať recipročný prístup s tretími krajinami, aby mohli zvýšiť súlad s nariadením (ES) č. 1/2005.

  Traja veterinárni lekári začali stretnutie prehľadom zariadení v Kapitan Andreevo: prioritné jazdné pruhy pre nákladné vozidlá so živými zvieratami, parkovacie miesta TIR, polícia, ktorá riadi dopravu s cieľom zabrániť zápcham, aby sa minimalizovali oneskorenia a aby zvieratá mohli čo najskôr opustiť územie EÚ (v priemere 30 minút, keď nie sú potrebné žiadne kontroly). Potom poskytli podrobný prehľad kontrol, ktoré vykonávajú: kontrola dokladov, presného času odchodu zásielky, kontrola vozidiel a nakladania, kontrola celého trvania cesty a nakoniec fyzická prehliadka nákladného vozidla. V prvom rade sa kontroluje teplota a voda, pričom sa zaisťuje, aby nádrže s vodou boli plné. Doprava v lete klesla z 30 % v roku 2020 na 27 % v roku 2021. Vysvetľujú tento trend stretnutiami národných kontaktných miest, zapojením zainteresovaných strán a mimovládnych organizácií, ako aj usmerneniami a najlepšími postupmi, ktoré sa šíria a čoraz viac sa využívajú všetkými členskými štátmi.

   

  Nasledovala časť s otázkami a odpoveďami, v ktorej bulharské orgány predložili podrobné dokumenty, ktoré používajú na vykonávanie svojich kontrol.

  Zdôraznili najmä tieto záležitosti, ktoré predstavujú pre záverečnú správu výboru ANIT záujem:

  - na výstupnom mieste z EÚ sa kontroluje dodržiavanie právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, zatiaľ čo turecké orgány kontrolujú zdravotné podmienky vývozu z EÚ, čo trvá dlhšie (v priemere 6 hodín);

  - potvrdili svoj záujem o vytvorenie registra prepravcov, ktorý by bol veľmi užitočný, ale uskutočniteľný len pomocou systému TRACES;

  - potvrdili, že tu môžu tieto zákazy technicky skontrolovať, pretože v minulosti sa s takýmito prípadmi stretli;

  - prejavili opatrnosť, pokiaľ ide o navrhovanie zmien nariadenia (ES) č. 1/2005, s výnimkou:

  1) zabezpečiť užší rozsah pre hustotu nakladania, ktorý by mal byť presnejší.

  2) „dostatočné množstvo vody“ by sa malo nahradiť „plnou nádržou s vodou“;

  3) naopak, „dostatočné krmivo“ je v nariadení prehnané ustanovenie, ak sú vzdialenosti veľmi krátke: súlad by sa mal lepšie zabezpečiť od východiskového bodu s dvomi možnosťami: a) súhlas s krmivom v nákladnom vozidle b) písomným postupom, kde môžu počas cesty skladovať krmivo

  - nevideli žiadne riadne vybavené nákladné vozidlo pre neodstavené zvieratá

  - potvrdili klesajúci trend vývozu živých zvierat po ceste (predovšetkým je to po mori, len 25 % cestnou dopravou).

  - pokiaľ ide o miesta na odpočinok, keďže bolo položených mnoho otázok, navrhli poslancom, aby navštívili miesto na odpočinok v Svilengrade.

   Návšteva miesta na odpočinok v blízkosti Svilengradu

  Na mieste na odpočinok neďaleko Svilengradu mali poslanci možnosť navštíviť zariadenia, v ktorých môžu zvieratá odpočívať; z dôvodu hygienických obmedzení mali možnosť skontrolovať miesto iba štyria poslanci, ktorí uviedli, že zariadenia na krmivo, vodu a podstielku sú vhodné na daný účel.

   

  Ostatní poslanci viedli živú diskusiu s vodičom nákladného vozidla, ktorý tam parkoval a otvorene sa vyjadril o dodržiavaní nariadenia (ES) č. 1/2005. Vodič okrem iného vyzval na viac kontrol, keďže nedostatočné presadzovanie vedie k nekalej súťaži v prospech prevádzkovateľov dopravy, ktorí nedodržiavajú predpisy. Vodič tiež informoval poslancov, že nákladné vozidlá niekedy uviaznu v oblasti medzi Bulharskom a Tureckom mnoho dní, a vyzval na zlepšenie cezhraničnej spolupráce.

   

   Neoficiálne stretnutie so zástupcom mimovládnej organizácie Four Paws (ktorá sa zúčastnila na vypočutí, ktoré zorganizoval výbor ANIT)

  Okrem toho niekoľkí poslanci zorganizovali neoficiálnu večeru s cieľom stretnúť sa s rumunskou zástupkyňou mimovládnej organizácie Four Paws, ktorá oznámila zistenia svojho posledného vyšetrovania vykonaného v júli v Kapitan Andreevo počas vlny horúčav (teplota nad 30 °C).

  Celkový záver služobnej cesty

  Počas služobnej cesty výboru Európskeho parlamentu ANIT sa poslanci stretli so zástupcami na vysokej úrovni, a to bulharského ministerstva, Agentúry pre poľnohospodárstvo a bezpečnosť potravín, ako aj s veterinárnymi lekármi v tejto oblasti, a diskutovali o hlavných otázkach a výzvach týkajúcich sa prepravy živých zvierat. Poslanci dostali od bulharských orgánov informácie z prvej ruky o súčasnom stave presadzovania nariadenia (ES) č. 1/2005, pokiaľ ide o prepravu zvierat. Poslanci boli informovaní aj o nedostatkoch v existujúcich právnych predpisoch EÚ a návrhoch na zlepšenia vrátane lepších definícií, jednotnejšieho uplatňovania a presadzovania a digitalizácie výmeny údajov. To výboru ANIT môže pomôcť sformulovať odporúčania na revíziu nariadenia (ES) č. 1/2005. Služobná cesta preto dosiahla svoje hlavné ciele.

  *  *  *

  PRÍLOHA I – Konečný program

  Služobná cesta výboru ANIT do Bulharska,

  20. – 22. septembra 2021

  pondelok 20. septembra: Individuálny príchod do Sofie (Bulharsko)

   

  17.20 h

  Miesto stretnutia v lobby hotela Intercontinental

  Adresa:

  4 nám. Narodno Sabranie, Sofia

  17.25 h

  Odchod autobusom z hotela Intercontinental

  Adresa:

  4 nám. Narodno Sabranie, Sofia

  od 18.00 h do 19.30 h.

  Stretnutie na ministerstve poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva

  Adresa:

  tr. Hristo Botev, Sofia

  od 19.45 h do 20.15 h.

  Presun autobusom z ministerstva poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva do

  hotela Intercontinental Sofia

  utorok 21. septembra

   

  8.30 h

  Nástup do autobusu, hotel Intercontinental Sofia

  a presun zo Sofie do Kapitan Andreevo

  od 12.00 h do 13.30 h.

  Obed, na ktorý delegáciu výboru ANIT pozvalo ministerstvo poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva (reštaurácia hotela Europe Park Hotel)

  od 13.30 do 14.00 h

  Ubytovanie v hoteli

  od 14.00 do 15.00 h

  Presun do Kapitan Andreevo

  od 15.00 do 18.00 h

  Stretnutie s veterinárnymi odborníkmi

  18.00 h

  Presun autobusom do hotela Europe Park Hotel

  Adresa:

  park Kenana, 6300 Haskovo

   

  streda 22. septembra:

   

   8.30 h Odjazd z hotela a presun autobusom z Haskova do Sofie

   14.00 h Koniec programu

   

   

  PRÍLOHA II – Zoznam účastníkov

   

  Úplný zoznam účastníkov služobnej cesty výboru ANIT do Bulharska 20. – 22. septembra 2021

   

  Poslanci EP:

  pani Tilly METZ, predsedníčka – Verts/ALE (FR)

  pani Anja HAZEKAMP – Ľavica (NL)

  pán Martin HOJSÍK – Renew (SK)

  pani Isabel CARVALHAIS – S&D (PT)

  pán Daniel BUDA – PPE (RO)

  pán Michal Wiezik – PPE (SK)

  pán Juozas OLEKAS – S&D (LT)

  pani Caroline ROOSE – Verts/ALE (FR)

  pán Asger CHRISTENSEN – Renew (DA)

  pani Atidzhe ALIEVA-VELI – Renew (miestna poslankyňa EP, mimo kvóty) (BG) (bude potvrdené)

  Zamestnanci IPOL:

  pán Radek PILAR, vedúci sekretariátu

  pán Franck RICAUD, administrátor

  Kancelária EP v Bulharsku: pán Teodor STOYCHEV, vedúci kancelárie

  Poradcovia politických skupín:

  pán Botond TOROK-ILLYES – PPE

  pán Javier Poza LLORENTE – Renew

  pán Dominic ZGANEC – Ľavica

  Tlmočníci:

  pani BRUCE Elanga Joleen

  pani FERGUSON Claire

  pani BILLON Chloé Suzette Denise

  pani LANGEVIN Lucie

  pani IVANOVA Ivanka Georgieva

  pán STOITSOV Ognian

  pani ORIAM Yasmine (technička)

   

   

   

   

   

  5. Správa zo služobnej cesty do Holandska – letisko Amsterdam – Schiphol (14. októbra)

   

  Odkaz na úplnú správu

  Účastníci služobnej cesty:

  Tilly Metz (Verts/ALE) (vedúca služobnej cesty)

  Michal Wiezik (PPE)

  Juozas OLEKAS S&D

  Annika BRUNA ID

  Thomas WAITZ Verts/ALE

  Miestny člen:

  Anja Hazekamp (Ľavica)

   

  Úvod

  Delegácia Vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre ochranu zvierat počas prepravy navštívila letisko Schiphol (Holandsko) 14. októbra 2021.

  Cieľom služobnej cesty bolo:

  umožniť poslancom zistiť fakty o preprave zvierat lietadlom

  stretnúť sa a diskutovať so zástupcami príslušných holandských orgánov o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy lietadlom, ako aj o možných návrhoch na zlepšenie právnych predpisov EÚ v tejto oblasti.

  Stručná správa o stretnutiach

  Na prvom stretnutí sa delegácia zišla so zástupcami Holandského úradu pre bezpečnosť potravín a spotrebných výrobkov (NVWA), ktorý prezentoval presadzovanie nariadenia (ES) č. 1/2005 v Holandsku, administratívne kroky týkajúce sa vývozu a dovozu zvierat a hlavné ťažkosti, ktorým čelí.

  Po tomto prvom stretnutí sa skupina rozdelila na menšie skupiny s cieľom navštíviť letiskové zariadenia pre zvieratá (Dierenhotel) spolu so správcom colnice (náklad) zodpovedným za zvieratá prechádzajúce zariadením KLM alebo jej partnerských leteckých spoločností. Skupina mala možnosť pozorovať zásielku jednodňových kurčiat pripravených na odoslanie do Ghany a niekoľko psov a mačiek, ktoré práve prišli alebo mali byť práve prepravené lietadlom. Zástupca KLM vysvetlil hlavné postupy a odpovedal na otázky poslancov.

  Súbežne s návštevou zariadenia KLM sa uskutočnilo stretnutie s otázkami a odpoveďami, na ktorom poslanci mohli klásť konkrétne otázky týkajúce sa návštevy, ako aj aspektov prepravy koní a ošípaných.  Holandské orgány požadovali väčšiu jasnosť nariadenia (ES) č. 1/2005 vrátane kontroly na výstupných miestach a dôrazne sa vyslovili za vytvorenie zoznamu prepravcov, ktorí opakovane porušili pravidlá prepravy zvierat.

  Celkový záver služobnej cesty

  Delegácia výboru Európskeho parlamentu ANIT sa na svojej služobnej ceste stretla so zástupcami NVWA a prediskutovala hlavné otázky a výzvy týkajúce sa prepravy živých zvierat. Orgány poskytli informácie z prvej ruky o súčasnom stave presadzovania nariadenia (ES) č. 1/2005 o preprave zvierat v Holandsku a informovali o vykonaných kontrolách a opatreniach prijatých voči páchateľom. Poukázali na ťažkosti, ktorým čelia v súvislosti s tretími krajinami, a predložili plán na riešenie tejto otázky v budúcnosti (kontaktné miesta v tretích krajinách, zoznam prepravcov porušujúcich predpisy). Orgány tiež uviedli, že usmernenia o preprave zvierat Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) sú dobre vypracované a jasné. Orgány sa okrem toho pripojili k hlasom požadujúcim objasnenie výkladu nariadenia (ES) č. 1/2005, a to aj pokiaľ ide o kontrolu na výstupných miestach.

  Informácie získané počas služobnej cesty boli veľmi relevantné a pomôžu výboru ANIT sformulovať odporúčania na revíziu nariadenia (ES) č. 1/2005. Služobná cesta mala preto kladný výsledok a dosiahla svoje hlavné ciele.

   

  PRÍLOHA I – Konečný program

   

  Služobná cesta výboru ANIT na letisko Schiphol (NL) – 14. októbra 2021

   

   

  10.25 h Individuálny príchod na letisko Schiphol (NL)

  10.35 h Členovia výboru ANIT sa zišli na letisku Schiphol; Gabriella Harris (Holandský úrad pre bezpečnosť potravín a spotrebných výrobkov (NVWA)) odviedla poslancov do kancelárie NVWA;

  od 11.00 do 12.00 h Stretnutie v zasadacej miestnosti NVWA s letiskovými orgánmi/veterinárnymi službami zodpovednými za prepravu zvierat;

  od 12.00 do 13.00 h Návšteva oblasti KLM, 1. skupina (max. 6 osôb)

   od 13.00 do 14.30 h Prestávka na obed

  od 14.30 do 15.30 h Návšteva oblasti KLM, 2. skupina (max. 6 osôb)

  15.30 h Koniec programu služobnej cesty

   

  PRÍLOHA II – Zoznam účastníkov

   

   

  Úplný zoznam účastníkov

   

  Služobná cesta výboru ANIT na letisko Schiphol (NL)

   

  14. októbra 2021

   

   

  Poslanci EP:

   

  pani Tilly METZ, predsedníčka – Verts/ALE (FR)

  pán Michal Wiezik – PPE (SK)

  pán Juozas OLEKAS – S&D (LT)

  pani Annika BRUNA – ID (FR)

  pán Thomas WAITZ – Verts/ALE (DE)

  pani Anja HAZEKAMP – Ľavica (NL) (miestna členka – mimo kvóty)

  Zamestnanci IPOL:

   

  pán Radek PILAR, vedúci sekretariátu

  pani Carla AIRES – administrátorka

  Poradcovia politických skupín:

  pani Margaret COULTHARD (S&D)

  pani Soraya LEMAIRE (ID)

  pani Harriet CLAYTON (Verts/ALE)

  pán Dominik ZGANEC – Ľavica


  6. Správa zo služobnej cesty výboru ANIT do Dánska – Kodaň a Billund (3. – 5. novembra) 

   Odkaz na úplnú správu

   

   

  Účastníci služobnej cesty:

   

  Tilly Metz - leader (Verts/ALE)

  Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

   

   

  Miestni poslanci:

   

  Asger Christensen (Renew)

  Niels Fuglsang (SD)

   

   

   

  Úvod

   

  Delegácia Vyšetrovacieho výboru Európskeho parlamentu pre ochranu zvierat počas prepravy navštívila Dánsko od 3. do 5. novembra 2021. Išlo o tretiu služobnú cestu tohto výboru.

   

  Cieľom tejto služobnej cesty bolo dospieť k ďalším zisteniam týkajúcim sa postupov a podmienok prepravy zvierat nákladnými vozidlami, a to ich pozorovaním na mieste. Návšteva Dánska bola navrhnutá z dôvodu vysokých noriem týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy a vysokej úrovne dodržiavania nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy.

   

  Delegácia EP sa stretla so zástupcami odvetvia chovu hospodárskych zvierat a prepravy, pozorovala nakladanie zvierat v stredisku zhromažďovania prasiatok a na mliečnej farme a stretla sa s hlavnou veterinárkou Dánska a organizáciou na ochranu zvierat v Dánsku.

   

  Hlavnými témami diskusie bol stav vykonávania nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy vrátane možných návrhov na zlepšenie právnych predpisov EÚ v tejto oblasti a ťažkosti Dánska pri vykonávaní nariadenia vrátane cezhraničného obchodu so zvieratami.

   

  Závery prispejú k odporúčaniam EP pre Európsku komisiu o možných úpravách nariadenia.

   

   

   

   

  Stručná správa o stretnutiach

   

  1. deň (3. novembra 2021)

   

  Stretnutie v priestoroch spoločnosti SPF-Danmark

   

   

   

  Delegácia výboru ANIT sa stretla so zástupcami troch spoločností:

   

  VikingDanmark

   

  Toto združenie poľnohospodárov sa zameriava na genetické zlepšenie, šľachtenie a rozmnožovanie vysokokvalitných dojníc.

   

  Generálny riaditeľ Lars Kloster vystúpil s prezentáciou o organizácii a hlavnej obchodnej činnosti. VikingDanmark v súčasnosti obchoduje so spermou mliekových plemien hovädzieho dobytka, s kravami, jalovicami a gravidnými jalovicami, a to s približne 25 krajinami v rámci EÚ aj mimo nej.

   

  Preprava živého hovädzieho dobytka sa uskutočňuje najmä nákladnými vozidlami. Preprava lietadlom sa v minulosti uskutočňovala do Ugandy, ale ukázala sa ako veľmi nákladná. Organizácia neprepravuje hospodárske zvieratá plavidlami. Pán Lars uviedol nedávny príklad prepravy kráv do Ruska na ceste dlhej približne 3 000 km. Zvieratá sa prepravujú z farmy do karanténneho strediska na severe Nemecka a zostávajú tam 28 dní. Cesta potom trvá 24 hodín, po nej nasleduje 24-hodinová prestávka na mieste odpočinku a opäť 24-hodinová cesta až do konečného miesta určenia.

   

  Danbred

   

  Táto spoločnosť sa špecializuje na genetické zlepšenie a šľachtenie ošípaných.

   

  Technický riaditeľ pán Jens Aage Hviid predstavil spoločnosť, zdôraznil jej zameranie na výskum a vývoj veľmi kvalitných ošípaných s vysokou genetickou hodnotou a uviedol príklady prepravy týchto zvierat lietadlom do Číny a nákladnými vozidlami do iných krajín.

   

   

   

  SPF-Danmark

   

  Táto spoločnosť je najväčším prepravcom ošípaných na svete. Jej hlavnou činnosťou je obchod so živými chovnými ošípanými a s odstavenými prasiatkami a ich preprava.

   

  Generálny riaditeľ pán Jens Kongenshold opísal spoločnosť a predložil niekoľko údajov o preprave jatočných ošípaných a prasníc, prasiatok a plemenných ošípaných.

   

  Pokiaľ ide o vodičov a spoločnosti, ktoré nedodržiavajú nariadenie, pán Kongenshold uviedol, že pokuty uložené v prípade zistenia porušenia sú veľmi vysoké. Vyzval na jasnejšie rozdelenie zodpovednosti a harmonizované presadzovanie sankcií medzi členskými štátmi.

   

  Zástupcovia týchto troch organizácií uviedli, že Dánsko má veľmi vysoké normy v oblasti prepravy zvierat, a vyjadrili poľutovanie nad tým, že ostatné členské štáty podobne nevykonávajú nariadenie. Jednomyseľne požadovali jasnejšie rozdelenie zodpovednosti, pokiaľ ide o prepravu zvierat, jasnejšie požiadavky na priestor a jednotný systém sankcií.

   

  Poslanci sa pýtali na prepravu spermy a/alebo mäsa ako alternatívy k preprave živých zvierat. Zástupcovia uviedli, že v súčasnosti je preprava spermy realitou, ale po dvoch alebo troch rokoch je potrebné obnoviť stáda na mieste určenia, a preto je potrebné pokračovať v preprave živých zvierat.

   

  Na otázku poslancov týkajúcu sa vytvorenia „čiernej listiny“ spoločností, ktoré nedodržiavajú predpisy, účastníci odpovedali, že orgány už takéto spoločnosti identifikovali a že v súčasnosti nemôžu nájsť najvhodnejší model, ako tento zoznam sformalizovať.

   

  Pokiaľ ide o otázku vytvorenia označovania týkajúceho sa dobrých životných podmienok zvierat, zástupcovia uviedli, že táto myšlienka je prijateľná a žiaduca a označovanie by malo byť na európskej úrovni, aby sa zabezpečilo, že jednotný trh bude zohľadňovať dobré životné podmienky zvierat.

   

  Ako odpoveď na otázku o preprave po železnici účastníci uviedli, že uprednostňujú cestnú dopravu pred železničnou dopravou. Dôvodom je, že nákladné vozidlá sú stabilnejšie a je menšie riziko prenosu chorôb z dôvodu, že zvieratá sú zmiešané. Takisto uviedli, že rozšírenie používania vozidiel podľa veku a druhu, ako je to v Dánsku, je tiež žiaduce.

   

  2. deň (4. novembra 2021)

   

  Návšteva strediska prepravy ošípaných H&S Westergaard A/S

   

  Generálny riaditeľ Søren Westergaard prijal delegáciu a predstavil každodennú prácu v tomto stredisku.

   

  Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je zhromažďovanie prasníc a prasiatok z fariem v regióne a ich preprava na bitúnky (prasnice) a na výkrm (prasiatka) z Dánska do iných krajín EÚ.

   

  Skupina mala možnosť sledovať prípravu prepravy 620 prasiatok (26 kg/10 týždňov) do Rumunska: prasiatka boli vyložené na jednom konci zhromažďovacieho zariadenia, potom podrobené krátkej veterinárnej kontrole a naložené hneď do nákladného vozidla na druhom konci zariadenia. Z dôvodov dobrých životných podmienok sa zvieratá nakladajú v skupinách 10 až 15 jedincov naraz a každé prasiatko má vo vnútri nákladného vozidla o 20 % viac priestoru ako v iných krajinách. Pán Westergaard vysvetlil, že to znamená o 20 % nižší zisk pre spoločnosti pri každej preprave. Hlavne ale záleží na tom, aby zvieratá prišli v dobrom zdravotnom stave a aby dánske prasiatka spĺňali už aj tak vysoké normy kvality.

   

   

  Pán Westergaard ukázal štvorpodlažné nákladné vozidlo, do ktorého sa nakladali prasiatka, a vysvetlil niektoré prvky, vďaka ktorým to je vysokokvalitné vozidlo na diaľkovú prepravu: mechanické vetranie, filtrovaný vzduch, napájacie zariadenia, ľahko čistiteľné plochy a navigačné a monitorovacie systémy. Nákladné vozidlá obsluhujú dvaja vodiči na diaľkovú dopravu, aby sa umožnila doprava, ktorá nie je prerušovaná povinným časom odpočinku pre vodičov. Avšak čas odpočinku zvierat sa musí rešpektovať. Zdvojnásobenie počtu vodičov vedie k rýchlejšiemu dokončeniu ciest, čo je prospešné pre prepravované zvieratá.

   

   

  Delegácia mala tiež príležitosť vidieť, ako funguje prepravné vozidlo najvyššej triedy DanBred používané na prepravu vysokohodnotných plemenných ošípaných na dlhé vzdialenosti (napríklad do Španielska). Toto vozidlo sa používa o niečo dlhšie ako rok a je vybavené zariadením na monitorovanie teploty a CO2, klimatizáciou, vetraním a vykurovaním, systémami na filtrovanie vzduchu pomocou UV na zaistenie biobezpečnej atmosféry, ako aj systémami napájania a kŕmenia zvierat. Používanie tohto druhu vozidla zdvojnásobuje náklady na dopravu a poslanci poznamenali, že odvetvie chovu hospodárskych zvierat/mäsiarske odvetvie v iných krajinách nie je schopné tak výrazne investovať do dopravnej technológie.

   

  Pracovný obed

   

  Organizácie dánski dopravcovia, ITD – Združenie pre dánsku cestnú prepravu tovaru a SamMark zorganizovali pracovný obed s cieľom umožniť podrobnejšiu výmenu informácií o otázkach vyplývajúcich z vykonávania súčasného nariadenia. Jednou z hlavných obáv je nejasnosť týkajúca sa zodpovednosti za zabezpečenie spôsobilosti zvierat na prepravu. Je jasné, že poľnohospodár je zodpovedný za zdravie zvierat na farme a nesie hlavnú zodpovednosť za zabezpečenie spôsobilosti zvierat na prepravu. Vodič je zodpovedný aj za kontrolu zvierat pri ich nakladaní a za identifikáciu nespôsobilých zvierat.

  Prevládal názor, že lepšie presadzovanie a sankcie sú kľúčom k lepším životným podmienkam zvierat. Právne predpisy musia byť dynamickejšie, aby zohľadňovali technologický a dokonca genetický vývoj (napr. viac vozidiel má v súčasnosti napájacie systémy a veľkosť prasiatok podľa veku je v súčasnosti odlišná ako v čase finalizácie právnych predpisov v roku 2005). Bolo tiež vyjadrené prianie, aby sa vedeckejšie posudzovala preprava a správanie sa zvierat, v prípade, keď možno zaručiť dobré podmienky, s cieľom umožniť dlhšie cesty s dobrými životnými podmienkami. Dôraz sa kládol na vysokokvalitné vozidlá pre zvieratá vysokej kvality, najmä na vývoz, a bolo jasne povedané, že z Dánska do tretích krajín sa vyvážajú iba plemenné zvieratá.

   

  Návšteva operácií prepravy dobytka na Farm Nørupgaard

   

  Skupina navštívila mliečnu farmu Nørupgaard, ktorú vlastní poslanec EP Asger Christensen z Renew. Na tejto farme sa nachádza viac ako 600 kusov hovädzieho dobytka, pričom dojníc je viac ako 200. Dojenie sa vykonáva trikrát denne v záujme vyššieho výnosu. Zvieratá sa chovajú na dojenie dlhšie ako v minulosti. Časť prebytočného dobytka sa zabíja, časť sa vyváža do Poľska a Ruska (tento rok to bolo viac ako 70 kusov vybraných na základe ich vysokej genetickej kvality) a ďalšia časť sa predáva susedným farmám (napr. mladé teľatá určené na chov na mäso).

  Všetky kravy sú elektronicky označené štítkami, čo umožňuje zaznamenávať podrobné informácie vrátane veterinárnych informácií, plemenitby a otelenia.

   

  Skupina mala možnosť sledovať nakladanie štyroch kráv do dvojpodlažného nákladného vozidla spoločnosti Viking s maximálnou kapacitou 35 kráv.

  Táto spoločnosť nakupuje najlepšie prebytočné zvieratá na vývoz, ktoré sú pred vývozom odvezené do karanténneho strediska, kde zostávajú 28 dní. V tomto prípade boli zvieratá prepravované do Ruska; cesta trvá 2 x 24 hodín s 24-hodinovou prestávkou.

   

  Prítomní úradní inšpektori/veterinári vysvetlili, že v prípade prepravovaných zvierat sa dojnice musia dojiť každých 12 hodín a mladé zvieratá sa môžu prepravovať maximálne 14 hodín bez zastavenia. Na základe kontroly pred nakládkou sa žiadne zviera nenaloží, ak nie je spôsobilé na prepravu.

   

  Pokiaľ ide o kontroly, inšpektori požiadajú o doklady vodiča a vykonajú kontroly vozidiel (GPS a systém poplachu v prípade extrémnej teploty). Dopravná spoločnosť dostáva tieto údaje z telefónu vodiča. Inšpektori vnútri vozidla kontrolujú, či vodovodné systémy fungujú a či by niečo nemohlo zvieratám spôsobiť zranenie. Kontrolujú sa aj vodovodné a ventilačné systémy. V prípade, že vozidlo má ohrievače vody, ktoré bránia zamrznutiu počas cesty za studeného počasia, kontrolujú sa aj tieto zariadenia.

   

  Predsedníčka poďakovala Asgerovi Christensenovi za to, že delegácii otvoril svoju farmu a za to, že zorganizoval celý rad stretnutí.

   

  3. deň (5. novembra 2021)

  Stretnutie s dánskou hlavnou veterinárkou pani Hanne Larsenovou

   

  Pani Larsen začala prezentáciu niektorými údajmi o počte pohybov zvierat v rámci Dánska a pri vývoze. Počet kontrol sa v posledných rokoch zvýšil a v súčasnosti sa spätne kontroluje 30 % plánov prepravy, aby sa porovnali s plánovanou cestou, 10 % jázd nákladných vozidiel sa kontroluje náhodne a vykonávajú sa sezónne kontroly na zistenie teplotných priestupkov.

   

  Dánsko, Švédsko, Belgicko a Holandsko pracujú na spoločnom prístupe k revízii právnych predpisov. V Dánsku sa v súvislosti s právnymi predpismi vynárajú osobitné problémy, a to je nedostatok jasnosti, pokiaľ ide o zvieratá, ktoré sa prevážajú na výstavy (čo je skôr záujmová a nie komerčná činnosť), potreba väčšej presnosti, pokiaľ ide o výšku platformy pre rôzne zvieratá, ako aj požiadavky na vodu a krmivo.

   

  Existuje obava, že odborná príprava vodičov (najmä v oblasti manipulácie so zvieratami) nie je účinná v iných krajinách (napríklad online odborná príprava a žiadne praktické skúsenosti).

   

  S cieľom zabezpečiť, aby sa plemenné zvieratá skutočne vyvážali na plemenitbu, orgány posudzujú miesto určenia.

   

  Nasledujúca diskusia sa zamerala na maximálne trvanie cesty, gravidné zvieratá a neodstavené teľatá.

  Hlavná veterinárka poukázala na to, že v prípade 50 percentnej gravidity sa preprava už neuskutočňuje.

  Pokiaľ ide o neodstavené teľatá, hlavná veterinárka jasne uviedla, že dvojtýždňové teľa nie je dostatočne staré na to, aby sa prepravovalo viac ako osem hodín.

   

  Stretnutie s organizáciou na ochranu zvierat v Dánsku

   

  Zástupkyne tejto organizácie (pani Ditte Erichsen a pani Lena Rohn) uviedli podrobné informácie o preprave zásielky 225 teliat mladších ako štyri týždne (194 z nich vo veku od 21 do 24 dní), ktorá sa uskutočnila v júli tohto roku a ktorú sledoval člen mimovládnej organizácie. Zber z deviatich roztrúsených fariem štyrmi nákladnými vozidlami sa začal veľmi skoro ráno a vyzdvihnutie zo zhromažďovacieho strediska sa uskutočnilo až o 15.30 h, keď sa začala preprava do Holandska.

  Tejto prepravy sa zúčastnil len jeden vodič, čo znamenalo povinnú zastávku; čas príchodu na miesto určenia v Holandsku bol približne o 4.30 hod., čiže približne 24 hodín po prvom vyzdvihnutí. Zvieratá neboli vyložené ani kŕmené takmer 24 hodín.

   

  Hoci sa vyváža len 8 % dánskych teliat (43 000 do Holandska a Belgicka v roku 2020), zástupkyne mimovládnej organizácie uviedli, že tento príklad ukázal, že právne predpisy upravujúce prepravu teliat sa nedodržiavajú, pokiaľ ide o kŕmenie/napájanie počas cesty (najviac osem hodín).

   

  Pokiaľ ide o definíciu neodstavených zvierat, zástupkyne uviedli, že táto kategória by mala zahŕňať zvieratá, ktoré nie sú schopné kŕmiť sa bez pomoci ľudí.

  Zástupkyne mimovládnej organizácie vyjadrili obavy v súvislosti s prepravou gravidných jalovíc do Iránu a Azerbajdžanu cez Rusko, ako aj do odľahlých oblastí Ruska.

   

   

  Z údajov za rok 2019 vyplýva, že z Dánska bolo prepravených 15 miliónov zvierat, najmä prasiatok. 11 miliónov na nákladných vozidlách registrovaných v iných členských štátoch a väčšinou na cestách dlhších ako 8 hodín.

   

   

  Pokiaľ ide o návrhy na legislatívnu zmenu, zástupkyne tejto organizácie poukázali na maximálny čas cesty 8 hodín, zákaz prepravy neodstavených zvierat a žiadny vývoz do tretích krajín, v ktorých nie je možné zaručiť presadzovanie. Boli skeptické v súvislosti s vrátením plánov prepravy a tiež uviedli, že v Rusku je nezákonné vyložiť zvieratá z tretích krajín v neschválených priestoroch, čo spochybňuje existenciu miest na odpočinok, a že Nemecko a Holandsko zakázali prepravu cez Rusko z dôvodu takýchto pochybností.

   

  Tlačová konferencia

   

  Na tlačovej konferencii na konci návštevy sa zúčastnili novinári z oblasti dánskej dopravy a poľnohospodárstva a časopis GEO:

   

  Marlene Goering + fotograf (GEO Magazine)

  Claus Djørup (Fagpressebureauet)

  Lasse Ege Pedersen (Effektivt Landbrug)

  Lars M. Lassen (Transporttidende)

   

  GEO by po návšteve mala publikovať rozšírenú reportáž o práci výboru.

  Prítomní poslanci Tilly Metz (predsedníčka) Niels Fuglsang (S&D) Asger Christensen (RE) informovali o dôvode návštevy a o práci výboru. Novinári sa pýtali na vplyv, ktorý by mohla mať zmena času prepravy na dánsku prepravu/vývoz zvierat, a na skutočnosť, že v Dánsku je obmedzená kapacita na väčšiu spotrebu mäsa, ak by sa vývoz musel obmedziť.

   

   

  Novinári sa spýtali poslancov na tri kľúčové priority legislatívnej zmeny.

  Tilly Metz zdôraznila ochranu zraniteľných zvierat, koniec vývozu mimo EÚ, pokiaľ ide o zvieratá na zabitie, a obmedzenie trvania cesty.

  Niels Fuglsang uviedol ako prioritu 8-hodinový limit trvania cesty, obmedzenie vývozu do tretích krajín a prepravu neodstavených zvierat.

  Pre Asgera Christensena je prioritou správne vykonávanie nariadenia (ES) č. 1/2005, ochrana gravidných zvierat a obmedzenie vývozu na vývoz do tretích krajín (najmä na plavidlách).

  Všetci traja uviedli aj lepšie kontroly a monitorovanie vo vozidle a väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o zodpovednosť.

   

  Závery

   

  Delegácia výboru ANIT sa na svojej služobnej ceste v Dánsku stretla a diskutovala s niekoľkými zástupcami priemyslu, zástupcami dánskych orgánov (veterinárnymi inšpektormi a hlavnou veterinárkou) a zástupkyňami jednej mimovládnej organizácie.

   

  Poslanci dostali informácie z prvej ruky o súčasnej praxi pri preprave zvierat v Dánsku, stave presadzovania nariadenia (ES) č. 1/2005, pokiaľ ide o prepravu zvierat, a návrhy na zlepšenie nariadenia.

   

  Dánski účastníci navrhli jasné rozdelenie zodpovednosti rôznych aktérov v tomto odvetví, lepší systém sankcií v celej EÚ a vymedzenie dopravných požiadaviek, ktoré sú primeranejšie súčasnej realite (napr. požiadavky na priestor pri preprave).

   

  Zistenia z tejto služobnej cesty boli veľmi relevantné a pomôžu výboru ANIT sformulovať odporúčania na revíziu nariadenia (ES) č. 1/2005. Služobná cesta preto dosiahla svoje hlavné ciele.

   


   

  IV. ZOZNAM EXTERNÝCH ŠTÚDIÍ

  1. Štúdie poskytnuté výskumnou službou Európskeho parlamentu (EPRS)

  september 2020

  Základný výskum pre výbor ANIT

  Odkaz

  30. júna 2021

  Briefing o ochrane zvierat počas prepravy: Sankcie za porušenia

  Odkaz

  30. júna 2021

  Briefing o ochrane zvierat počas prepravy: Usmernenia a výskum

  Odkaz

  30. júna 2021

  Briefing o ochrane zvierat počas prepravy:Odborná príprava pracovníkov a orgánov presadzovania práva

  Odkaz

  30. júna 2021

  Ochrana zvierat počas prepravy: Údaje o preprave živých zvierat

  Odkaz

   

  10. novembra 2021

  Vyšetrovacie právomoci Európskeho parlamentu: Vyšetrovacie výbory v kontexte

  Odkaz

   

  2. Štúdie poskytnuté tematickou sekciou B pre štrukturálne politiky a politiky súdržnosti

  27. októbra 2020

  Informačný balík pre Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT)

  Odkaz

   

  Na schôdzu výboru, ktorá sa konala počas seminára 25. mája 2021, boli vypracované tieto štyri publikácie, ktoré sa nej prerokovali:

   

  20. mája 2021

  1) Výskum pre výbor ANIT: Dobré životné podmienky zvierat na námorných plavidlách a kritériá schvaľovania povolení týkajúcich sa hospodárskych zvierat

  Odkaz na zhrnutie

   

  Odkaz na štúdiu

   

  20. mája 2021

  2) Výskum pre výbor ANIT: Osobitné potreby v oblasti dobrých životných podmienok zvierat pri preprave zvierat: Vodné živočíchy

  Odkaz na zhrnutie

  Odkaz na štúdiu

  20. mája 2021

  3) Výskum pre výbor ANIT: Osobitné potreby v oblasti dobrých životných podmienok zvierat pri preprave zvierat: neodstavené zvieratá a gravidné samice

  Odkaz na zhrnutie

   

  Odkaz na štúdiu

  31. mája 2021

  4) Výskum pre výbor ANIT: Postupy týkajúce sa dobrých životných podmienok zvierat počas prepravy v tretích krajinách: prehľad

  Odkaz na zhrnutie

   

  Odkaz na štúdiu

  5. júla 2021

  Výskum pre výbor ANIT – Modely prepravy hospodárskych zvierat v EÚ a do tretích krajín

  Odkaz na zhrnutie

   

  Odkaz na štúdiu


   

   

   

  Posledná úprava: 12. januára 2022
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia