SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

20. 12. 2021 - (COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD)) - ***I

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
Spravodajkyňa: Christel Schaldemose
Spravodajcovia výborov požiadaných o stanovisko (*):
Henna Virkkunen, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Geoffroy Didier, Výbor pre právne veci
Patrick Breyer, Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
(*) Postup pridružených výborov – článok 57 rokovacieho poriadku


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES

(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Parlament a Radu (COM(2020)0825),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0418/2020),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2021[1],

 so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 1. júla 2021[2],

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre hospodárske a menové veci, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť,

 so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A9-0356/2021),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

 

Pozmeňujúci návrh  1

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Služby informačnej spoločnosti, a najmä sprostredkovateľské služby, sa stali dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a každodenného života jej občanov. Dvadsať rokov po prijatí existujúceho právneho rámca platného pre takéto služby, ktorý je stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli nové a inovačné obchodné modely a služby, ako sú napríklad online sociálne siete a elektronické trhoviská, komerčným používateľom a spotrebiteľom nové spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať k nim, aj ako sa zapájať do transakcií. Väčšina občanov Únie v súčasnosti tieto služby využíva denne. Digitálna transformácia a intenzívnejšie využívanie týchto služieb však priniesli aj nové riziká a výzvy, a to tak pre individuálnych používateľov, ako aj pre spoločnosť ako celok.

(1) Služby informačnej spoločnosti, a najmä sprostredkovateľské služby, sa stali dôležitou súčasťou hospodárstva Únie a každodenného života jej občanov. Dvadsať rokov po prijatí existujúceho právneho rámca platného pre takéto služby, ktorý je stanovený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES25, poskytli nové a inovačné obchodné modely a služby, ako sú napríklad online sociálne siete a elektronické trhoviská, komerčným používateľom a spotrebiteľom nové a inovačné spôsoby, ako šíriť informácie a pristupovať k nim, aj ako sa zapájať do transakcií, ktorými sa transformujú ich komunikačné, spotrebné a obchodné zvyky. Väčšina občanov Únie v súčasnosti tieto služby využíva denne. Digitálna transformácia a intenzívnejšie využívanie týchto služieb však priniesli aj nové riziká a výzvy, pre individuálnych používateľov, podniky a pre spoločnosť ako celok.

__________________

__________________

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

25 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  2

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne právne predpisy, ktorými predovšetkým poskytovateľom sprostredkovateľských služieb ukladajú povinnosť plniť požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo zavedenie takýchto predpisov zvažujú. Ak sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti na poskytovanie týchto služieb používa, tieto rozdielne vnútroštátne právne predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. Podmienky poskytovania sprostredkovateľských služieb by sa mali na celom vnútornom trhu harmonizovať, aby sa podnikom poskytol prístup na nové trhy a aby sa im poskytli príležitosti využívať výhody vnútorného trhu, čím by sa zároveň spotrebiteľom a iným príjemcom služieb umožnil väčší výber.

(2) Pokiaľ ide o záležitosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, členské štáty v čoraz väčšej miere zavádzajú vnútroštátne právne predpisy, ktorými predovšetkým poskytovateľom sprostredkovateľských služieb ukladajú povinnosť plniť požiadavky na náležitú starostlivosť, alebo zavedenie takýchto predpisov zvažujú, a ktorých výsledkom je fragmentácia vnútorného trhu. Ak sa vezme do úvahy inherentne cezhraničná povaha internetu, ktorý sa vo všeobecnosti na poskytovanie týchto služieb používa, tieto rozdielne vnútroštátne právne predpisy negatívne ovplyvňujú vnútorný trh, ktorý podľa článku 26 zmluvy zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, kde je zaručený voľný pohyb tovaru a služieb a sloboda usadiť sa. Podmienky poskytovania sprostredkovateľských služieb by sa mali na celom vnútornom trhu harmonizovať, aby sa podnikom poskytol prístup na nové trhy a aby sa im poskytli príležitosti využívať výhody vnútorného trhu, čím by sa zároveň spotrebiteľom a iným príjemcom služieb umožnil väčší výber bez odkázanosti na určitého dodávateľa a zníženie administratívnej záťaže pre sprostredkovateľské služby, obzvlášť pre mikropodniky a malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh  3

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie poskytovateľov sprostredkovateľských služieb je nevyhnutné pre bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie a aj na to, aby občania Únie a iné osoby mohli uplatňovať svoje základné práva zaručené Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä slobodu prejavu a právo na informácie, ako aj slobodu podnikania a právo na nediskrimináciu.

(3) Zodpovedné a starostlivé správanie poskytovateľov sprostredkovateľských služieb je nevyhnutné pre bezpečné, dostupné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie a aj na to, aby občania Únie a iné osoby mohli uplatňovať svoje základné práva a slobody zaručené Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), najmä právo na súkromie, ochranu osobný údajov, úctu k ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu a pluralitu médií, ako aj slobodu podnikania, vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa, rovnosť žien a mužov a právo na nediskrimináciu. Deti majú osobitné práva zakotvené v článku 24 charty a v Dohovore Organizácie Spojených národov o právach dieťaťa (UNCRC). Blaho dieťaťa by preto malo byť prvoradým hľadiskom vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho týkajú. Vo všeobecnej poznámke Dohovoru UNCRC č. 25 o právach dieťaťa v súvislosti s digitálnym prostredím sa formálne stanovuje, ako sa tieto práva vzťahujú na digitálny svet.

Pozmeňujúci návrh  4

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Preto by sa v záujme ochrany a zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal na úrovni Únie stanoviť cielený súbor jednotných, účinných a primeraných záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa stanovujú podmienky pre vznik inovačných digitálnych služieb a ich rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom predchádzať fragmentácii vnútorného trhu a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia vnútroštátnych regulačných opatrení týkajúcich sa požiadaviek na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, ktoré sú technologicky neutrálne, by sa inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa mala stimulovať.

(4) V záujme ochrany a zlepšenia fungovania vnútorného trhu mal na úrovni Únie stanoviť cielený súbor jednotných, účinných a primeraných záväzných pravidiel. Týmto nariadením sa stanovujú podmienky pre vznik inovačných digitálnych služieb a ich rozšírenie na vnútornom trhu. S cieľom predchádzať fragmentácii vnútorného trhu a ukončiť ju a zároveň zabezpečiť právnu istotu, a tým znížiť neistotu pre vývojárov, chrániť spotrebiteľov a podporiť interoperabilitu je potrebné, aby sa na úrovni Únie dosiahla aproximácia vnútroštátnych regulačných opatrení týkajúcich sa požiadaviek na poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Tým, že sa použijú požiadavky, ktoré sú technologicky neutrálne, by sa inovácii nemalo brániť, ale naopak by sa mala stimulovať pri súčasnom zachovávaní základných práv.

Pozmeňujúci návrh  5

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Vzhľadom na význam digitálnych služieb je nevyhnutné, aby sa týmto nariadením zabezpečil regulačný rámec pre úplný, rovnocenný a neobmedzený prístup k sprostredkovateľským službám pre všetkých príjemcov služieb vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Preto je dôležité, aby požiadavky na prístupnosť sprostredkovateľských služieb vrátane ich používateľských rozhraní boli byť v súlade s platnými právnymi predpismi Únie, ako je Európsky akt o prístupnosti a smernica o prístupnosti webových sídiel, a aby sa ďalej rozvíjalo právo Únie, aby sa v dôsledku digitálnych inovácií na nikoho nezabudlo.

Pozmeňujúci návrh  6

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) V praxi niektorí poskytovatelia sprostredkovateľských služieb sprostredkúvajú služby, ktoré sa môžu, no nemusia poskytovať elektronickým spôsobom, ako sú služby informačných technológií na diaľku, dopravné, ubytovacie alebo doručovacie služby. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na sprostredkovateľské služby a nemalo by mať vplyv na požiadavky stanovené v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, ktoré sa týkajú produktov alebo služieb, ktoré sa sprostredkovateľskými službami sprostredkúvajú, a to ani v situáciách, keď sprostredkovateľská služba predstavuje neoddeliteľnú súčasť inej služby, ktorá nie je sprostredkovateľskou službou, ako sa uvádza v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

(6) V praxi niektorí poskytovatelia sprostredkovateľských služieb sprostredkúvajú služby, ktoré sa môžu, no nemusia poskytovať elektronickým spôsobom, ako sú služby informačných technológií na diaľku, služby osobnej a nákladnej dopravy, ubytovacie alebo doručovacie služby. Toto nariadenie by sa malo vzťahovať len na sprostredkovateľské služby a nemalo by mať vplyv na požiadavky stanovené v práve Únie alebo vo vnútroštátnom práve, ktoré sa týkajú produktov alebo služieb, ktoré sa sprostredkovateľskými službami sprostredkúvajú, a to ani v situáciách, keď sprostredkovateľská služba predstavuje neoddeliteľnú súčasť inej služby, ktorá nie je sprostredkovateľskou službou, ako sa uvádza v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh  7

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by sa mala považovať za existujúcu v prípade, že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, alebo ak ho nemá, v prípade existencie významného počtu používateľov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch, alebo v prípade, že sa jeho činnosti zacieľujú na jeden alebo viacero členských štátov. Zacielenie činností na jeden alebo viacero členských štátov možno určiť na základe všetkých relevantných okolností vrátane faktorov ako používanie jazyka alebo meny, ktoré sa v danom členskom štáte vo všeobecnosti používajú, alebo možnosti objednať produkty alebo služby, či používania národnej domény najvyššej úrovne. Zacielenie činností na určitý členský štát by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti aplikácie v príslušnom vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z poskytovania miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku používanom v danom členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku všeobecne používanom v danom členskom štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje svoje činnosti do jedného alebo viacerých členských štátov, ako sa stanovuje v článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. Na druhej strane iba technická dostupnosť webového sídla z územia Únie ako taká nemôže byť považovaná za vytvorenie podstatnej väzby s Úniou.

(8) Takáto podstatná väzba s Úniou by sa mala považovať za existujúcu v prípade, že poskytovateľ služieb má v Únii sídlo, alebo ak ho nemá, v prípade, že sa jeho činnosti smerujú na jeden alebo viacero členských štátov. Smerovanie činností na jeden alebo viacero členských štátov možno určiť na základe všetkých relevantných okolností vrátane faktorov ako používanie jazyka alebo meny, ktoré sa v danom členskom štáte vo všeobecnosti používajú, alebo možnosti objednať produkty alebo služby, či používania národnej domény najvyššej úrovne. Smerovanie činností na určitý členský štát by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti aplikácie v príslušnom vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z poskytovania miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku používanom v danom členskom štáte alebo zo spôsobu riadenia vzťahov so zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie služieb zákazníkom v jazyku všeobecne používanom v danom členskom štáte. Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z toho, ak poskytovateľ služieb smeruje svoje činnosti do jedného alebo viacerých členských štátov, ako sa stanovuje v článku 17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/201227. Na druhej strane iba technická dostupnosť webového sídla z územia Únie sama osebe nemôže byť považovaná za vytvorenie podstatnej väzby s Úniou.

__________________

__________________

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

27 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  8

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva Únie upravujúcich určité aspekty poskytovania sprostredkovateľských služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s výnimkou zmien zavedených týmto nariadením), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ v znení zmien28 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...29 – navrhované nariadenie o teroristickom obsahu online. Uvedené iné akty, ktoré sa vo vzťahu k všeobecne platnému rámcu stanovenému v tomto nariadení majú považovať za lex specialis, preto zostávajú týmto nariadením nedotknuté. Pravidlá uvedené v tomto nariadení sa však uplatňujú v súvislosti s otázkami, ktoré sa týmito inými aktmi neriešia alebo sa nimi neriešia v plnej miere, ako aj na otázky, v súvislosti s ktorými tieto iné akty ponechávajú členským štátom možnosť prijať určité opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

(9) Toto nariadenie by malo dopĺňať pravidlá vyplývajúce z iných aktov práva Únie upravujúcich určité aspekty poskytovania sprostredkovateľských služieb, najmä smernice 2000/31/ES (s výnimkou zmien zavedených týmto nariadením), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ28 v znení zmien a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../...29 (navrhované nariadenie o teroristickom obsahu online), no nemalo by mať vplyv na uplatňovanie týchto pravidiel. Uvedené iné akty, ktoré sa vo vzťahu k všeobecne platnému rámcu stanovenému v tomto nariadení majú považovať za lex specialis, preto zostávajú týmto nariadením nedotknuté. Pravidlá uvedené v tomto nariadení by sa však mali uplatňovať v súvislosti s otázkami, ktoré sa týmito inými aktmi neriešia alebo sa nimi neriešia v plnej miere, ako aj na otázky, v súvislosti s ktorými tieto iné akty ponechávajú členským štátom možnosť prijať určité opatrenia. S cieľom pomôcť členským štátom a poskytovateľom služieb by Komisia mala poskytnúť usmernenia, ako vykladať interakciu a komplementárnosť rôznych právnych aktov Únie a tohto nariadenia a ako zabrániť duplicite požiadaviek na poskytovateľov alebo možným konfliktom pri výklade podobných požiadaviek. V usmerneniach by sa mali predovšetkým objasniť všetky potenciálne rozpory medzi podmienkami a povinnosťami stanovenými v právnych aktoch, ktoré sa uvádzajú v tomto nariadení, a súčasne vysvetliť, ktorý právny akt by mal mať prednosť.

__________________

__________________

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

28 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... – navrhované nariadenie o teroristickom obsahu online.

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../... – navrhované nariadenie o teroristickom obsahu online.

Pozmeňujúci návrh  9

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) V súlade s článkom 167 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa mali zohľadniť kultúrne aspekty, najmä s cieľom rešpektovať a podporovať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Je nevyhnutné, aby toto nariadenie prispievalo k ochrane slobody prejavu a informácií, slobody médií a k podpore plurality médií, ako aj kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.

Pozmeňujúci návrh  10

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Z dôvodu jednoznačnosti by sa zároveň malo uviesť, že týmto nariadením nie sú dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/114830, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150,31, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES32 ani nariadenie […/…] o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES33, ako aj právne predpisy Únie o ochrane spotrebiteľov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES34, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ35a smernica Európskeho parlamentu a Rady 93/13/EHS36 zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216137, a o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67938. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa riadi výlučne pravidlami práva Únie v tejto oblasti, najmä nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES. Týmto nariadením nie sú dotknuté ani pravidlá práva Únie o pracovných podmienkach.

(10) Z dôvodu jednoznačnosti by sa zároveň malo uviesť, že týmto nariadením nie sú dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/114830, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/115031, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES32 ani nariadenie […/…] o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES33, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2018/197233a, ako aj právne predpisy Únie o ochrane spotrebiteľov, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES34, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ35 smernica Európskeho parlamentu a Rady 93/13/EHS36 zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/216137, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/882, nariadenie (EÚ) 2019/2012, smernica 2001/95/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/ES, nariadenie 2017/239437a, a o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67938. Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sa riadi výlučne pravidlami práva Únie v tejto oblasti, najmä nariadením (EÚ) 2016/679 a smernicou 2002/58/ES. Týmto nariadením nie sú dotknuté ani pravidlá práva Únie alebo členských štátov o pracovných podmienkach.

__________________

__________________

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20. júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 1).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57).

31 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

32 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

33 Nariadenie [.../...] o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES.

33 Nariadenie [.../...] o dočasnej výnimke z určitých ustanovení smernice 2002/58/ES.

 

33a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“).

34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

36 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

36 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.

37 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.

 

37a Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady(EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004.

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  11

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Treba objasniť, že týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv stanovujúce osobitné pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať nedotknuté.

(11) Treba objasniť, že týmto nariadením nie sú dotknuté pravidlá práva Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/79, stanovujúce osobitné pravidlá a postupy, ktoré by mali zostať nedotknuté.

Pozmeňujúci návrh  12

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť bezpečné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie by sa na účely tohto nariadenia pojem „nezákonný obsah“ mal vymedziť všeobecne a vzťahovať sa aj na informácie súvisiace s nezákonným obsahom, produktmi, službami a činnosťami. Predovšetkým by sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez ohľadu na ich formu vzťahuje na informácie, ktoré sú podľa platných právnych predpisov buď ako také nezákonné, ako napríklad nezákonné nenávistné prejavy alebo teroristický obsah a nezákonný diskriminačný obsah, alebo ktoré sa týkajú nezákonných činností, ako napríklad zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie súkromných snímok bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich alebo falšovaných produktov, neoprávnené použitie materiálu chráneného autorským právom alebo činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa. V tejto súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť informácií alebo činnosti vyplýva z práva Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s právom Únie, ani aká je presná povaha alebo predmet príslušného právneho predpisu.

(12) V záujme dosiahnutia cieľa zaistiť bezpečné, prístupné, predvídateľné a dôveryhodné online prostredie by sa na účely tohto nariadenia pojmom „nezákonný obsah“ mal podporiť všeobecný názor, že to, čo je nezákonné mimo internetu, by malo byť nezákonné aj na internete. Pojem „nezákonný obsah“ by sa mal vymedziť vhodne a mal by sa vzťahovať na informácie súvisiace s nezákonným obsahom, produktmi, službami a činnosťami. Predovšetkým by sa tento pojem mal chápať tak, že sa bez ohľadu na ich formu vzťahuje na informácie, ktoré sú podľa platných právnych predpisov Únie alebo členských štátov buď ako také nezákonné, ako napríklad nezákonné nenávistné prejavy alebo teroristický obsah a nezákonný diskriminačný obsah, alebo ktoré nie sú v súlade s právom Únie, pretože sa vzťahujú na nezákonné činnosti, ako napríklad zdieľanie obrázkov zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí, nezákonné zdieľanie súkromných snímok bez súhlasu, online prenasledovanie, predaj nevyhovujúcich alebo falšovaných produktov, nezákonné obchodovanie so zvieratami, rastlinami a látkami, neoprávnené použitie materiálu chráneného autorským právom alebo činnosti zahŕňajúce porušovanie právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa, poskytovanie nezákonných služieb najmä v oblasti ubytovacích služieb cez platformy pre krátkodobý prenájom, ktoré nie sú v súlade s právom Únie alebo členských štátov. V tejto súvislosti nie je podstatné, či nezákonnosť informácií alebo činnosti vyplýva z práva Únie alebo z vnútroštátneho práva, ktoré je v súlade s právom Únie vrátane charty, ani aká je presná povaha alebo predmet príslušného právneho predpisu.

Pozmeňujúci návrh  13

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali určitým osobitným povinnostiam, je potrebné v rámci širšej kategórie poskytovateľov hostingových služieb vymedzených v tomto nariadení rozlišovať podkategóriu online platforiem. Online platformy, ako sú sociálne siete alebo online trhoviská, by sa mali vymedziť ako poskytovatelia hostingových služieb, ktorí na žiadosť príjemcov služby nielen uchovávajú informácie, ktoré im títo príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako na ich žiadosť šíria tieto informácie verejnosti. Aby však uložené povinnosti neboli príliš široké, poskytovatelia hostingových služieb by sa nemali považovať za online platformy, ak je verejné šírenie informácií len nepodstatnou a čisto vedľajšou funkčnosťou inej služby a táto funkčnosť sa z objektívnych technických dôvodov nedá používať bez tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto funkčnosti nie je prostriedkom na obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel uvedených v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na online platformy. Takúto funkčnosť by napríklad mohla predstavovať sekcia online novín určená na komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k hlavnej službe, ktorú predstavuje uverejňovanie správ v rámci redakčnej zodpovednosti vydavateľa.

(13) Vzhľadom na osobitné vlastnosti dotknutých služieb a tomu zodpovedajúcu potrebu, aby ich poskytovatelia podliehali určitým osobitným povinnostiam, je potrebné v rámci širšej kategórie poskytovateľov hostingových služieb vymedzených v tomto nariadení rozlišovať podkategóriu online platforiem. Online platformy, ako sú sociálne siete alebo online trhoviská, by sa mali vymedziť ako poskytovatelia hostingových služieb, ktorí na žiadosť príjemcov služby nielen uchovávajú informácie, ktoré im títo príjemcovia poskytujú, ale ktoré rovnako na ich žiadosť šíria tieto informácie verejnosti. Aby však uložené povinnosti neboli príliš široké, poskytovatelia hostingových služieb by sa nemali považovať za online platformy, ak je verejné šírenie informácií len nepodstatnou alebo čisto vedľajšou funkciou inej služby alebo funkčnosti hlavnej služby a táto funkcia alebo funkčnosť sa z objektívnych technických dôvodov sa nedá používať bez tejto inej hlavnej služby a integrácia tejto funkcie alebo funkčnosti nie je prostriedkom na obchádzanie uplatniteľnosti pravidiel uvedených v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na online platformy. Takúto funkciu by napríklad mohla predstavovať sekcia online novín určená na komentáre, ak je zrejmé, že je doplnková k hlavnej službe, ktorú predstavuje uverejňovanie správ v rámci redakčnej zodpovednosti vydavateľa. Na účely tohto nariadenia by sa služba cloud computing nemala považovať za online platformu v prípadoch, keď umožnenie šírenia konkrétneho obsahu predstavuje nevýznamnú alebo vedľajšiu funkciu. Navyše v prípade, keď služby cloud computingu slúžia ako infraštruktúra, napríklad ako základné infraštruktúrne úložisko a počítačové služby internetovej aplikácie alebo online platformy, nemala by sa ako taká považovať takú, ktorá verejne šíri informácie uchovávané alebo spracúvané na žiadosť príjemcu aplikácie alebo online platformy, ktorej poskytuje hosting.

Pozmeňujúci návrh  14

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať sprístupňovanie informácií potenciálne neobmedzenému počtu osôb, teda zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti informácií pre používateľov vo všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto osoby k predmetným informáciám skutočne pristupujú. Samotná možnosť vytvárať skupiny používateľov danej služby by sa ako taká nemala chápať v tom zmysle, že informácie šírené týmto spôsobom sa nešíria verejnosti. Tento pojem by však nemal zahŕňať šírenie informácií v rámci uzavretých skupín, ktoré pozostávajú z obmedzeného počtu vopred určených osôb. Interpersonálne komunikačné služby vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo služby odosielania súkromných správ, nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Informácie by sa mali považovať za šírené verejnosti v zmysle tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu dochádza na základe priamej žiadosti príjemcu služby, ktorý informácie poskytol.

(14) Pojem „verejné šírenie“, ako sa používa v tomto nariadení, by mal zahŕňať sprístupňovanie informácií potenciálne neobmedzenému počtu osôb, teda zabezpečovanie jednoduchej prístupnosti informácií pre používateľov vo všeobecnosti bez toho, aby sa vyžadoval ďalší úkon príjemcu služby poskytujúceho informácie, a to bez ohľadu na to, či tieto osoby k predmetným informáciám skutočne pristupujú. Preto ak si prístup k informáciám vyžaduje registráciu alebo udelenie prístupu do skupiny používateľov, uvedené informácie by sa mali považovať za verejne šírené len vtedy, ak registrácia alebo udelenie prístupu pre používateľov, ktorí chcú získať prístup k daným informáciám, prebieha automaticky bez toho, aby rozhodnutie o tom, komu sa udelí prístup, robil človek. Informácie, na výmenu ktorých sa používajú interpersonálne komunikačné služby vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/197239, ako sú e-maily alebo služby odosielania súkromných správ, sa nepovažujú za verejne šírené. Informácie by sa mali považovať za šírené verejnosti v zmysle tohto nariadenia len vtedy, ak k tomu dochádza na základe priamej žiadosti príjemcu služby, ktorý informácie poskytol.

__________________

__________________

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).

39 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36).

Pozmeňujúci návrh  15

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Právna istota, ktorú poskytovateľom sprostredkovateľských služieb dáva horizontálny rámec podmienených výnimiek zo zodpovednosti stanovený v smernici 2000/31/ES, umožnila vznik mnohých nových služieb a ich rozšírenie na celom vnútornom trhu. Tento rámec by sa preto mal zachovať. Vzhľadom na rozdiely pri transpozícii a uplatňovaní príslušných pravidiel na vnútroštátnej úrovni a v záujme jednoznačnosti a súdržnosti by sa však tento rámec mal začleniť do tohto nariadenia. Je tiež potrebné objasniť určité prvky tohto rámca so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie.

(16) Právna istota, ktorú poskytovateľom sprostredkovateľských služieb dáva horizontálny rámec podmienených výnimiek zo zodpovednosti stanovený v smernici 2000/31/ES, umožnila vznik mnohých nových služieb a ich rozšírenie na celom vnútornom trhu. Tento rámec by sa preto mal zachovať. Vzhľadom na rozdiely pri transpozícii a uplatňovaní príslušných pravidiel na vnútroštátnej úrovni a v záujme jednoznačnosti, konzistentnosti, predvídateľnosti, prístupnosti a súdržnosti by sa však tento rámec mal začleniť do tohto nariadenia. Je tiež potrebné objasniť určité prvky tohto rámca so zreteľom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie, ako aj na vývoj technológií a trhu.

Pozmeňujúci návrh  16

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení by sa nemali uplatňovať, ak poskytovateľ sprostredkovateľských služieb namiesto toho, aby sa obmedzil na neutrálne poskytovanie služieb čisto technickým a automatickým spracovaním informácií poskytnutých príjemcom služby, zohráva aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s týmito informáciami oboznámiť alebo ich kontrolovať. Tieto výnimky by teda nemali byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol príjemca služby, ale samotný poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, vrátane prípadu, keď boli informácie vypracované v rámci redakčnej zodpovednosti poskytovateľa.

(18) Výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení by sa nemali uplatňovať, ak poskytovateľ sprostredkovateľských služieb namiesto toho, aby sa obmedzil na neutrálne poskytovanie služieb čisto technickým a automatickým spracovaním informácií poskytnutých príjemcom služby, zohráva aktívnu úlohu, ktorá mu umožňuje sa s týmito informáciami oboznámiť alebo ich kontrolovať. Samotné zoraďovanie alebo zobrazovanie v určitom poradí či používanie odporúčacieho systému by sa však nemali považovať za kontrolu nad informáciami. Tieto výnimky by teda nemali byť dostupné, pokiaľ ide o zodpovednosť týkajúcu sa informácií, ktoré neposkytol príjemca služby, ale samotný poskytovateľ sprostredkovateľskej služby, vrátane prípadu, keď boli informácie vypracované v rámci redakčnej zodpovednosti poskytovateľa.

Pozmeňujúci návrh  17

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Poskytovateľ sprostredkovateľských služieb, ktorý úmyselne spolupracuje s príjemcom služieb s cieľom vykonávať nezákonné činnosti, neposkytuje službu neutrálne, a preto by nemal mať možnosť využívať výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení.

(20) Ak poskytovateľ sprostredkovateľských služieb, ktorý úmyselne spolupracuje s príjemcom služieb s cieľom vykonávať nezákonné činnosti, služba by sa mala považovať za neposkytovanú neutrálne a poskytovateľ by preto nemal mať možnosť využívať výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh  18

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Možnosť využiť výnimky zo zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný prenos“ a „kešovanie“ by mal mať vtedy, ak nie je nijako zainteresovaný na prenášaných informáciách. Predpokladom okrem iného je, aby informácie, ktoré prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje na manipulácie technickej povahy, ku ktorým dochádza počas prenosu, pretože sa nimi nemení integrita prenášaných informácií.

(21) Možnosť využiť výnimky zo zodpovednosti v prípade služieb „obyčajný prenos“ a „kešovanie“ by mal mať vtedy, ak nie je nijako zainteresovaný na obsahu prenášaných informácií. Predpokladom okrem iného je, aby informácie, ktoré prenáša, neupravoval. Táto požiadavka by sa však nemala chápať tak, že sa vzťahuje na manipulácie technickej povahy, ku ktorým dochádza počas prenosu, pretože sa nimi nemení integrita prenášaných informácií.

Pozmeňujúci návrh  19

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Aby poskytovateľ mohol využiť výnimku zo zodpovednosti v prípade hostingových služieb, mal by, len čo získa skutočnú vedomosť alebo povedomie o nezákonnom obsahu, urýchlene konať s cieľom odstrániť tento obsah alebo k nemu znemožniť prístup. Odstránenie obsahu alebo znemožnenie prístupu k nemu by sa malo uskutočniť v súlade so zásadou slobody prejavu. Takúto skutočnú vedomosť alebo povedomie môže poskytovateľ získať najmä pátraním z vlastnej iniciatívy alebo z oznámení, ktoré mu predložia fyzické alebo právnické osoby v súlade s týmto nariadením, pokiaľ sú tieto oznámenia dostatočne presné a primerane odôvodnené na to, aby obozretný hospodársky subjekt mohol údajne nezákonný obsah opodstatnene identifikovať, posúdiť a prípadne proti nemu konať.

(22) Aby poskytovateľ mohol využiť výnimku zo zodpovednosti v prípade hostingových služieb, po uvedomení si nezákonnej povahy obsahu, čím získal skutočnú vedomosť alebo povedomie, by mal urýchlene konať s cieľom odstrániť tento obsah alebo k nemu znemožniť prístup. Odstránenie obsahu alebo znemožnenie prístupu k nemu by sa malo uskutočniť v súlade s vysokou úrovňou ochrany spotrebiteľa a Charty základných práv vrátane zásady slobody prejavu a práva prijímať a šíriť informácie a myšlienky bez zásahu orgánu verejnej moci. Skutočnú vedomosť alebo povedomie o nezákonnej povahe obsahu môže poskytovateľ získať najmä pátraním z vlastnej iniciatívy alebo z oznámení, ktoré mu predložia fyzické alebo právnické osoby v súlade s týmto nariadením, pokiaľ sú tieto oznámenia dostatočne presné a primerane odôvodnené na to, aby obozretný poskytovateľ hostingovej služby mohol údajne nezákonný obsah opodstatnene identifikovať, posúdiť a prípadne proti nemu konať. Pokiaľ poskytovatelia konajú na základe skutočnej vedomosti, mali by profitovať z výnimiek zo zodpovednosti uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh  20

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme zabezpečenia účinnej ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní sprostredkovaných obchodných transakcií online by určití poskytovatelia hostingových služieb, konkrétne online platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, nemali mať možnosť využívať výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb stanovenú v tomto nariadení, pokiaľ tieto online platformy predkladajú relevantné informácie týkajúce sa predmetných transakcií tak, že vedú spotrebiteľov k presvedčeniu, že informácie poskytli samotné online platformy alebo príjemcovia služby konajúci pod ich dohľadom alebo kontrolou, a teda že tieto online platformy o týchto informáciách majú vedomosť alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V tejto súvislosti treba objektívne a na základe všetkých relevantných okolností určiť, či spôsob predkladania informácií mohol u priemerného a primerane informovaného spotrebiteľa viesť k takémuto presvedčeniu.

(23) V záujme zabezpečenia účinnej ochrany spotrebiteľov pri vykonávaní sprostredkovaných obchodných transakcií online by určití poskytovatelia hostingových služieb, konkrétne online platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, nemali mať možnosť využívať výnimku zo zodpovednosti poskytovateľov hostingových služieb stanovenú v tomto nariadení, pokiaľ tieto online platformy predkladajú relevantné informácie týkajúce sa predmetných transakcií tak, že vedú spotrebiteľov k presvedčeniu, že informácie poskytli samotné online platformy alebo príjemcovia služby konajúci pod ich dohľadom alebo kontrolou, a teda že tieto online platformy o týchto informáciách majú vedomosť alebo nad nimi majú kontrolu, a to aj keby to nemuselo zodpovedať skutočnosti. V tejto súvislosti treba objektívne a na základe všetkých relevantných okolností určiť, či spôsob predkladania informácií mohol u spotrebiteľa viesť k takémuto presvedčeniu. Takéto presvedčenie môže vzniknúť napríklad vtedy, keď online platforma umožňujúca zmluvy na diaľku s obchodníkmi jasne nezobrazuje totožnosť obchodníka podľa tohto nariadenia alebo predáva produkt či službu vo vlastnom mene namiesto toho, aby používala meno obchodníka, ktorý ich dodáva, alebo ak poskytovateľ určuje konečnú cenu tovarov alebo služieb, ktoré poskytuje obchodník.

Pozmeňujúci návrh  21

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu a neodrádzať od činností zameraných na odhaľovanie a identifikáciu nezákonného obsahu a konanie proti nemu, ktoré môžu poskytovatelia sprostredkovateľských služieb vykonávať na dobrovoľnom základe, by sa malo objasniť, že samotná skutočnosť, že poskytovatelia vykonávajú takéto činnosti, nespôsobuje nedostupnosť výnimiek zo zodpovednosti stanovených v tomto nariadení, ak sa tieto činnosti vykonávajú v dobrej viere a svedomite. Okrem toho je vhodné objasniť, že k nedostupnosti uvedených výnimiek zo zodpovednosti by nemala viesť ani samotná skutočnosť, že títo poskytovatelia v dobrej viere prijímajú opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami práva Únie vrátane požiadaviek stanovených v tomto nariadení, pokiaľ ide o uplatňovanie ich obchodných podmienok. Preto by sa žiadne takéto činnosti a opatrenia, ktoré daný poskytovateľ prijal, nemali zohľadňovať pri určovaní toho, či poskytovateľ môže využiť výnimku zo zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o to, či poskytovateľ poskytuje svoju službu neutrálne, a preto môže patriť do rozsahu pôsobnosti príslušného ustanovenia, a to bez toho, aby z tohto pravidla vyplývalo, že poskytovateľ sa naň môže bezpodmienečne odvolávať.

(25) S cieľom vytvoriť právnu istotu a neodrádzať od činností zameraných na odhaľovanie a identifikáciu nezákonného obsahu a konanie proti nemu, ktoré môžu poskytovatelia sprostredkovateľských služieb vykonávať na dobrovoľnom základe, by sa malo objasniť, že samotná skutočnosť, že poskytovatelia vykonávajú takéto činnosti, nespôsobuje nedostupnosť výnimiek zo zodpovednosti stanovených v tomto nariadení len preto, že vedú dobrovoľné vyšetrovanie z vlastného podnetu, ak sa tieto činnosti vykonávajú v dobrej viere a starostlivo a sprevádzajú ich dodatočné záruky proti nadmernému odstraňovaniu zákonného obsahu. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby v prípade použitia automatizovaných nástrojov na moderovanie obsahu bola technológia dostatočne spoľahlivá na maximálne možné obmedzenie chybovosti tam, kde sa informácie nesprávne považujú za nezákonný obsah. Okrem toho je vhodné objasniť, že k nedostupnosti uvedených výnimiek zo zodpovednosti by nemala viesť ani samotná skutočnosť, že títo poskytovatelia v dobrej viere prijímajú opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami práva Únie vrátane požiadaviek stanovených v tomto nariadení, pokiaľ ide o uplatňovanie ich obchodných podmienok. Preto by sa žiadne takéto činnosti a opatrenia, ktoré daný poskytovateľ prijal, nemali zohľadňovať pri určovaní toho, či poskytovateľ môže využiť výnimku zo zodpovednosti, najmä pokiaľ ide o to, či poskytovateľ poskytuje svoju službu neutrálne, a preto môže patriť do rozsahu pôsobnosti príslušného ustanovenia, a to bez toho, aby z tohto pravidla vyplývalo, že poskytovateľ sa naň môže bezpodmienečne odvolávať.

Pozmeňujúci návrh  22

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Hoci sa pravidlá v kapitole II tohto nariadenia zameriavajú na oslobodenie poskytovateľov sprostredkovateľských služieb od zodpovednosti, je dôležité pripomenúť, že napriek všeobecne dôležitej úlohe, ktorú títo poskytovatelia zohrávajú, nemal by sa problém nezákonného obsahu a nezákonných činností online riešiť tak, že sa pozornosť sústredí výlučne na ich zodpovednosť a povinnosti. Ak je to možné, mali by sa tretie strany dotknuté nezákonným obsahom prenášaným alebo uchovávaným online pokúsiť vyriešiť konflikty týkajúce sa takéhoto obsahu bez zapojenia príslušných poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Ak sa tak stanovuje v uplatniteľných predpisoch Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch, v ktorých sa určuje zodpovednosť príjemcov služby za nezákonný obsah, ktorý poskytujú a potenciálne šíria prostredníctvom sprostredkovateľských služieb, mali by príjemcovia takúto zodpovednosť niesť. V súlade s uplatniteľným právom by mali pomôcť zabrániť šíreniu nezákonného obsahu online prípadne aj iní aktéri, ako napríklad moderátori skupín v uzavretých online prostrediach, a to najmä v prípade veľkých skupín. Ak je navyše potrebné zapojiť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti vrátane poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, všetky žiadosti alebo príkazy na takéto zapojenie by spravidla mali byť určené aktérovi, ktorý je z technického a prevádzkového hľadiska schopný proti konkrétnym položkám nezákonného obsahu konať, aby sa zabránilo akýmkoľvek možným negatívnym vplyvom na dostupnosť a prístupnosť informácií, ktoré nie sú nezákonným obsahom, a aby sa takéto vplyvy minimalizovali.

(26) Hoci sa pravidlá v kapitole II tohto nariadenia zameriavajú na oslobodenie poskytovateľov sprostredkovateľských služieb od zodpovednosti, je dôležité pripomenúť, že napriek všeobecne dôležitej úlohe, ktorú títo poskytovatelia zohrávajú, nemal by sa problém nezákonného obsahu a nezákonných činností online riešiť tak, že sa pozornosť sústredí výlučne na ich zodpovednosť a povinnosti. Ak je to možné, mali by sa tretie strany dotknuté nezákonným obsahom prenášaným alebo uchovávaným online pokúsiť vyriešiť konflikty týkajúce sa takéhoto obsahu bez zapojenia príslušných poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Ak sa tak stanovuje v uplatniteľných predpisoch Únie a vo vnútroštátnych právnych predpisoch, v ktorých sa určuje zodpovednosť príjemcov služby za nezákonný obsah, ktorý poskytujú a potenciálne šíria prostredníctvom sprostredkovateľských služieb, mali by príjemcovia takúto zodpovednosť niesť. V súlade s uplatniteľným právom by mali pomôcť zabrániť šíreniu nezákonného obsahu online prípadne aj iní aktéri, ako napríklad moderátori skupín v uzavretých a otvorených online prostrediach, a to najmä v prípade veľkých skupín. Ak je navyše potrebné zapojiť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti vrátane poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, všetky žiadosti alebo príkazy na takéto zapojenie by spravidla mali byť určené konkrétnemu poskytovateľovi, ktorý je z technického a prevádzkového hľadiska schopný proti konkrétnym položkám nezákonného obsahu konať, aby sa zabránilo akýmkoľvek možným negatívnym vplyvom na dostupnosť a prístupnosť informácií, ktoré nie sú nezákonným obsahom, a aby sa takéto vplyvy minimalizovali. Poskytovatelia by preto mali konať tam, kde je to najvhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh  23

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu a bezpečnosť systémov na prenos a uchovávanie údajov online, čo vedie k čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a podporujú základnú logickú architektúru a riadne fungovanie internetu vrátane pomocných technických funkcií, môžu takisto využívať výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky na to, aby sa mohli považovať za „obyčajný prenos“, „kešovanie“ alebo hostingové služby. Takéto služby prípadne zahŕňajú bezdrôtové miestne počítačové siete, služby systému doménových mien (DNS), správcov domén najvyššej úrovne, certifikačné orgány, ktoré vydávajú digitálne certifikáty, alebo siete na sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú alebo zlepšujú funkcie iných poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj služby používané na komunikačné účely a technické prostriedky ich poskytovania, čo viedlo k vzniku online služieb, ako sú internetová telefónia, služby odosielania správ a webmailové služby, kde sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom služby prístupu na internet. Aj tieto služby môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za „obyčajný prenos“, „kešovanie“ alebo hostingovú službu.

(27) Od roku 2000 sa objavujú nové technológie, ktoré zlepšujú dostupnosť, účinnosť, rýchlosť, spoľahlivosť, kapacitu a bezpečnosť systémov na prenos a uchovávanie údajov online, čo vedie k čoraz zložitejšiemu online ekosystému. V tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že poskytovatelia služieb, ktorí vytvárajú a podporujú základnú logickú architektúru a riadne fungovanie internetu vrátane pomocných technických funkcií, môžu takisto využívať výnimky zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení, ak ich služby spĺňajú podmienky na to, aby sa mohli považovať za „obyčajný prenos“, „kešovanie“ alebo hostingové služby. Takéto služby prípadne zahŕňajú okrem iného bezdrôtové miestne počítačové siete, služby systému doménových mien (DNS), správcov domén najvyššej úrovne, certifikačné orgány, ktoré vydávajú digitálne certifikáty, virtuálne súkromné siete, služby cloudovej infraštruktúry alebo siete na sprístupňovanie obsahu, ktoré umožňujú alebo zlepšujú funkcie iných poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Podobne sa značne rozvinuli aj služby používané na komunikačné účely a technické prostriedky ich poskytovania, čo viedlo k vzniku online služieb, ako sú internetová telefónia, služby odosielania správ a webmailové služby, kde sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom služby prístupu na internet. Aj tieto služby môžu využívať výnimky zo zodpovednosti, ak spĺňajú podmienky, aby sa mohli považovať za „obyčajný prenos“, „kešovanie“ alebo hostingovú službu.

Pozmeňujúci návrh  24

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a) Jediná webová stránka alebo webové sídlo môžu obsahovať prvky, ktoré sa v rámci „obyčajného prenosu“, „kešovania“ alebo hostingových služieb označujú odlišne, a pravidlá výnimiek zo zodpovednosti by sa mali uplatňovať zodpovedajúcim spôsobom na každý z týchto prípadov. Vyhľadávač by napríklad mohol fungovať len ako služba „kešovanie“, pokiaľ ide o informácie zahrnuté do výsledkov vyhľadávania. Prvky zobrazené spolu s týmito výsledkami, napríklad online reklamy, by sa však naďalej označovali za hostingové služby.

Pozmeňujúci návrh  25

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Pokiaľ ide o povinnosti všeobecnej povahy, poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by nemali podliehať monitorovacej povinnosti. V súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení sa to netýka monitorovacej povinnosti v konkrétnom prípade, a najmä to nemá vplyv na príkazy vnútroštátnych orgánov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by sa nemalo vykladať ako uloženie všeobecnej monitorovacej povinnosti alebo aktívnej povinnosti zisťovania skutočností, ani ako všeobecná povinnosť poskytovateľov prijímať proaktívne opatrenia v súvislosti s nezákonným obsahom.

(28) Pokiaľ ide o povinnosti všeobecnej povahy, poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by ani de iure, ani de facto nemali podliehať monitorovacej povinnosti. Toto sa netýka konkrétnej a riadne označenej monitorovacej povinnosti v konkrétnom prípade, pokiaľ je stanovená v aktoch Únie, a najmä nemá vplyv na príkazy vnútroštátnych orgánov podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa vykonávajú právne akty Únie, podľa podmienok ustanovených v tomto nariadení a ďalších právnych predpisov Únie považovaných za lex specialis. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia by sa nemalo vykladať ako uloženie všeobecnej monitorovacej povinnosti alebo aktívnej povinnosti zisťovania skutočností, ani ako všeobecná povinnosť poskytovateľov prijímať proaktívne opatrenia v súvislosti s nezákonným obsahom. Členské štáty by rovnako nemali brániť poskytovateľom sprostredkovateľských služieb v poskytovaní služieb šifrovaných bez medzifáz. Uplatňovanie účinného šifrovania údajov bez medzifáz je nevyhnutné pre dôveru v internet a bezpečnosť na internete a účinne bráni neoprávnenému prístupu tretích strán. Členské štáty by navyše s cieľom zaistiť efektívne digitálne súkromie nemali poskytovateľom sprostredkovateľských služieb ukladať všeobecnú povinnosť obmedziť anonymné využívanie svojich služieb.

Pozmeňujúci návrh  26

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) V závislosti od právneho systému jednotlivých členských štátov a predmetnej oblasti práva môžu vnútroštátne súdne alebo správne orgány prikázať poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, aby konali proti určitým konkrétnym položkám nezákonného obsahu alebo poskytli určité konkrétne informácie. Vnútroštátne právne predpisy, na základe ktorých sa takéto príkazy vydávajú, sa značne líšia a tieto príkazy sa čoraz častejšie riešia v cezhraničných situáciách. Na to, aby sa tieto príkazy plnili účinným a efektívnym spôsobom tak, aby dotknuté orgány verejnej moci mohli plniť svoje úlohy a poskytovatelia nepodliehali neprimeranej záťaži, a bez toho, aby boli nenáležite dotknuté práva a oprávnené záujmy tretích strán, je potrebné stanoviť určité podmienky, ktoré by tieto príkazy mali spĺňať, a určité doplňujúce požiadavky týkajúce sa spracovania týchto príkazov.

(29) V závislosti od právneho systému jednotlivých členských štátov a predmetnej oblasti práva môžu vnútroštátne súdne alebo správne orgány prikázať poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, aby konali proti určitým konkrétnym položkám nezákonného obsahu alebo poskytli určité konkrétne informácie. Vnútroštátne právne predpisy v súlade s právom Únie, ako aj Chartou základných práv EÚ a na základe ktorých sa takéto príkazy vydávajú, sa značne líšia a tieto príkazy sa čoraz častejšie riešia v cezhraničných situáciách. Na to, aby sa tieto príkazy plnili účinným a efektívnym spôsobom tak, aby dotknuté orgány verejnej moci mohli plniť svoje úlohy a poskytovatelia nepodliehali neprimeranej záťaži, a bez toho, aby boli nenáležite dotknuté práva a oprávnené záujmy tretích strán, je potrebné stanoviť určité podmienky, ktoré by tieto príkazy mali spĺňať, a určité doplňujúce požiadavky týkajúce sa spracovania týchto príkazov.

Pozmeňujúci návrh  27

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Príkazy konať proti nezákonnému obsahu alebo poskytovať informácie by sa mali vydávať v súlade s právom Únie, najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so zákazom všeobecných povinností monitorovať informácie alebo aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v tomto nariadení. Podmienkami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy konať proti nezákonnému obsahu, nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa stanovujú podobné systémy konania proti konkrétnym druhom nezákonného obsahu, ako napríklad nariadenie (EÚ) .../... [návrh nariadenia o riešení šírenia teroristického obsahu online] alebo nariadenie (EÚ) 2017/2394, ktorým sa orgánom presadzovania práva v oblasti ochrany spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú osobitné právomoci prikázať poskytovanie informácií, pričom podmienkami a požiadavkami, ktoré sa na príkazy na poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa stanovujú podobné relevantné pravidlá pre konkrétne sektory. Uvedenými podmienkami a požiadavkami by v súlade s právom Únie nemali byť dotknuté pravidlá uchovávania a archivácie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva a žiadosti orgánov presadzovania práva o zachovanie dôvernosti týkajúce sa nezverejnenia informácií.

(30) Príkazy konať proti nezákonnému obsahu alebo poskytovať informácie by sa mali vydávať v súlade s právom Únie vrátane Charty a najmä s nariadením (EÚ) 2016/679, a so zákazom všeobecných povinností monitorovať informácie alebo aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť uvedenú v tomto nariadení. Podmienkami a požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ktoré sa vzťahujú na príkazy konať proti nezákonnému obsahu, nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa stanovujú podobné systémy konania proti konkrétnym druhom nezákonného obsahu, ako napríklad nariadenie (EÚ) 2021/784 o riešení šírenia teroristického obsahu online alebo nariadenie (EÚ) 2017/2394, ktorým sa orgánom presadzovania práva v oblasti ochrany spotrebiteľa v členských štátoch udeľujú osobitné právomoci prikázať poskytovanie informácií, pričom podmienkami a požiadavkami, ktoré sa na príkazy na poskytnutie informácií vzťahujú, nie sú dotknuté iné akty Únie, v ktorých sa stanovujú podobné relevantné pravidlá pre konkrétne sektory. Uvedenými podmienkami a požiadavkami by v súlade s právom Únie nemali byť dotknuté pravidlá uchovávania a archivácie podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva a žiadosti orgánov presadzovania práva o zachovanie dôvernosti týkajúce sa nezverejnenia informácií.

Pozmeňujúci návrh  28

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) Územná pôsobnosť takýchto príkazov konať proti nezákonnému obsahu by sa mala jasne stanoviť na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva umožňujúceho vydanie príkazu a nemala by prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho cieľov. V tejto súvislosti by vnútroštátny súdny alebo správny orgán vydávajúci príkaz mal vyvážiť cieľ, ktorý sa má príkazom dosiahnuť v súlade s právnym základom umožňujúcim jeho vydanie, s právami a oprávnenými záujmami všetkých tretích strán, ktoré môžu byť týmto príkazom dotknuté, najmä s ich základnými právami podľa charty. Navyše ak príkaz odkazujúci na konkrétne informácie navyše môže mať účinky mimo územia členského štátu dotknutého orgánu, mal by tento orgán posúdiť, či predmetné informácie môžu predstavovať nezákonný obsah v iných dotknutých členských štátoch, a prípadne zohľadniť príslušné pravidlá práva Únie alebo medzinárodného práva a záujmy ústretovosti v medzinárodných vzťahoch.

(31) Územná pôsobnosť takýchto príkazov konať proti nezákonnému obsahu by sa mala jasne stanoviť na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie vrátane smernice 2000/31/ES a Charty, umožňujúceho vydanie príkazu a nemala by prekročiť rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné na dosiahnutie jeho cieľov. V tejto súvislosti by vnútroštátny súdny alebo správny orgán vydávajúci príkaz mal vyvážiť cieľ, ktorý sa má príkazom dosiahnuť v súlade s právnym základom umožňujúcim jeho vydanie, s právami a oprávnenými záujmami všetkých tretích strán, ktoré môžu byť týmto príkazom dotknuté, najmä s ich základnými právami podľa charty. Výnimočne ak príkaz odkazujúci na konkrétne informácie navyše môže mať účinky mimo územia členského štátu dotknutého orgánu, mal by tento orgán posúdiť, či predmetné informácie môžu predstavovať nezákonný obsah v iných dotknutých členských štátoch, a prípadne zohľadniť príslušné pravidlá práva Únie alebo medzinárodného práva a záujmy ústretovosti v medzinárodných vzťahoch.

Pozmeňujúci návrh  29

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Príkazy na poskytnutie informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa týkajú predloženia konkrétnych informácií o jednotlivých príjemcoch dotknutej sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v týchto príkazoch identifikovaní, na účely určenia súladu príjemcov služieb s platnými pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami. Pravidlá tohto nariadenia týkajúce sa poskytovania informácií by preto nemali mať vplyv na príkazy týkajúce sa informácií o skupine príjemcov služieb, ktorí nie sú osobitne identifikovaní, vrátane príkazov na poskytnutie súhrnných informácií požadovaných na štatistické účely alebo tvorby politiky založenej na dôkazoch.

(32) Príkazy na poskytnutie informácií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, sa týkajú predloženia konkrétnych informácií o jednotlivých príjemcoch dotknutej sprostredkovateľskej služby, ktorí sú v týchto príkazoch identifikovaní, na účely určenia súladu príjemcov služieb s platnými pravidlami Únie alebo vnútroštátnymi pravidlami. Pravidlá tohto nariadenia týkajúce sa poskytovania informácií by preto nemali mať vplyv na príkazy týkajúce sa informácií o skupine príjemcov služieb, ktorí nie sú osobitne identifikovaní, vrátane príkazov na poskytnutie súhrnných informácií požadovaných na štatistické účely alebo tvorby politiky založenej na dôkazoch. Členské štáty by mali zabezpečiť úplné vykonávanie právneho rámca Únie týkajúceho sa dôvernosti komunikácie a súkromia na internete, ako aj ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov zakotvenej v smernici (EÚ) 2016/680. Členské štáty by mali najmä rešpektovať práva jednotlivcov a novinárov a zdržať sa vyhľadávania informácií, ktoré by mohli poškodiť slobodu médií alebo slobodu prejavu.

Pozmeňujúci návrh  30

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33) Príkazy konať proti nezákonnému obsahu a poskytovať informácie podliehajú pravidlám, ktoré chránia právomoc členského štátu, kde je usadený dotknutý poskytovateľ služieb, a v určitých prípadoch stanovujú možné výnimky z tejto právomoci stanovené v článku 3 smernice 2000/31/ES, a to len ak sú splnené podmienky uvedeného článku. Keďže predmetné príkazy sa týkajú konkrétnych položiek nezákonného obsahu a informácií, ak sú určené poskytovateľom sprostredkovateľských služieb usadeným v inom členskom štáte, v zásade neobmedzujú slobodu týchto poskytovateľov poskytovať služby cezhranične. Preto sa na tieto príkazy nevzťahujú pravidlá stanovené v článku 3 smernice 2000/31/ES vrátane pravidiel týkajúcich sa potreby odôvodniť opatrenia odchyľujúce sa od právomoci , členského štátu v ktorom má poskytovateľ služieb sídlo, určitými osobitnými dôvodmi a pravidiel týkajúcich sa oznamovania takýchto opatrení.

(33) Príkazy konať proti nezákonnému obsahu a poskytovať informácie podliehajú pravidlám, ktoré chránia právomoc členského štátu, kde je usadený dotknutý poskytovateľ služieb, a v určitých prípadoch stanovujú možné výnimky z tejto právomoci stanovené v článku 3 smernice 2000/31/ES, a to len ak sú splnené podmienky uvedeného článku. Keďže predmetné príkazy sa týkajú konkrétnych položiek nezákonného obsahu a informácií, ako sa vymedzuje v práce Únie alebo členského štátu v súlade s právom Únie, ak sú určené poskytovateľom sprostredkovateľských služieb so sídlom v inom členskom štáte, by v zásade nemali obmedzovať slobodu týchto poskytovateľov poskytovať služby cezhranične. Príslušný orgán by mal doručiť príkaz na odstránenie priamo adresátovi a kontaktnému miestu prostredníctvom akéhokoľvek elektronického prostriedku, ktorý umožňuje vyhotoviť písomný záznam za takých podmienok, ktoré umožnia poskytovateľovi služieb overiť pravosť, vrátane presného dátumu a času odoslania a prijatia príkazu, napríklad prostredníctvom zabezpečeného e-mailu a platforiem alebo iných zabezpečených kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ služieb poskytol v súlade s pravidlami na ochranu osobných údajov. Táto požiadavku by mala byť splnená najmä využitím kvalifikovaných elektronických doručovacích služieb pre registrované zásielky, ako je stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014. Týmto nariadením by nemali byť dotknuté pravidlá vzájomného uznávania a výkonu rozsudkov, najmä pokiaľ ide o právo odmietnuť uznanie a výkon príkazu konať proti nezákonnému obsahu, najmä ak je takýto príkaz v rozpore s verejným poriadkom v členskom štáte, v ktorom sa o uznanie alebo výkon žiada.

Pozmeňujúci návrh  31

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Toto nariadenie by nemalo brániť príslušným vnútroštátnym súdnym alebo správnym orgánom na základe príslušného práva Únie alebo členského štátu v súlade s právom Únie vydať príkaz na obnovenie obsahu, ak bol takýto obsah v súlade s podmienkami poskytovateľa sprostredkovateľských služieb, ale poskytovateľ služieb ho nesprávne považoval za nezákonný a bol odstránený.

Pozmeňujúci návrh  32

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33b) S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia by príkazy konať proti nezákonnému obsahu a poskytovať informácie mali byť v súlade s právom Únie vrátane charty. Komisia by mala účinne reagovať na porušenia práva Únie prostredníctvom konaní o nesplnení povinnosti.

Pozmeňujúci návrh  33

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, a najmä na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a zaistenie bezpečného a transparentného online prostredia je potrebné pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb stanoviť jasný a vyvážený súbor harmonizovaných povinností náležitej starostlivosti. Účelom týchto povinností by malo byť najmä zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, ako je bezpečnosť a dôvera príjemcov služby vrátane maloletých a zraniteľných používateľov, ochrana príslušných základných práv zakotvených v charte, zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti poskytovateľov a posilnenie postavenia príjemcov a iných dotknutých strán, a zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu zo strany príslušných orgánov.

(34) Na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia, a najmä na zlepšenie fungovania vnútorného trhu a zaistenie bezpečného a transparentného online prostredia je potrebné pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb stanoviť jasný, účinný, predvídateľný a vyvážený súbor harmonizovaných povinností náležitej starostlivosti. Účelom týchto povinností by malo byť najmä zaručenie rôznych cieľov verejnej politiky, ako je vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, bezpečnosť a dôvera príjemcov služby vrátane maloletých a zraniteľných používateľov, ochrana príslušných základných práv zakotvených v charte, zabezpečenie zmysluplnej zodpovednosti poskytovateľov a posilnenie postavenia príjemcov a iných dotknutých strán, a zároveň uľahčenie nevyhnutného dohľadu zo strany príslušných orgánov.

Pozmeňujúci návrh  34

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35) V tejto súvislosti je dôležité, aby povinnosti náležitej starostlivosti boli prispôsobené druhu a povahe dotknutej sprostredkovateľskej služby. Týmto nariadením sa preto stanovujú základné povinnosti vzťahujúce sa na všetkých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ako aj dodatočné povinnosti pre poskytovateľov hostingových služieb a konkrétnejšie online platforiem a veľmi veľkých online platforiem. Pokiaľ poskytovatelia sprostredkovateľských služieb vzhľadom na povahu svojich služieb a ich veľkosť spadajú do týchto rôznych kategórií, mali by dodržiavať všetky zodpovedajúce povinnosti stanovené v tomto nariadení. Tieto harmonizované povinnosti náležitej starostlivosti, ktoré by mali byť primerané a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie identifikovaných problémov verejnej politiky, ako sú ochrana oprávnených záujmov príjemcov služby, riešenie nezákonných praktík a ochrana základných práv online.

(35) V tejto súvislosti je dôležité, aby povinnosti náležitej starostlivosti boli prispôsobené druhu a povahe a rozsahu dotknutej sprostredkovateľskej služby. Týmto nariadením sa preto stanovujú základné povinnosti vzťahujúce sa na všetkých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ako aj dodatočné povinnosti pre poskytovateľov hostingových služieb a konkrétnejšie online platforiem a veľmi veľkých online platforiem. Pokiaľ poskytovatelia sprostredkovateľských služieb vzhľadom na povahu svojich služieb a ich veľkosť spadajú do týchto rôznych kategórií, mali by vo vzťahu k týmto službám dodržiavať všetky zodpovedajúce povinnosti stanovené v tomto nariadení. Tieto harmonizované povinnosti náležitej starostlivosti, ktoré by mali byť primerané a nesvojvoľné, sú potrebné na riešenie identifikovaných problémov verejnej politiky, ako sú ochrana oprávnených záujmov príjemcov služby, riešenie nezákonných praktík a ochrana základných práv online.

Pozmeňujúci návrh  35

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a efektívnu komunikáciu týkajúcu sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa od poskytovateľov sprostredkovateľských služieb malo vyžadovať, aby zriadili jednotné kontaktné miesto a o svojom kontaktnom mieste zverejnili príslušné informácie vrátane jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii majú používať. Kontaktné miesto môžu využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a profesionálne subjekty, ktoré sú s poskytovateľom sprostredkovateľských služieb v osobitnom vzťahu. Na rozdiel od právneho zástupcu by kontaktné miesto malo slúžiť na prevádzkové účely a nemuselo by nevyhnutne mať fyzické umiestnenie.

(36) S cieľom uľahčiť hladkú a efektívnu komunikáciu týkajúcu sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa od poskytovateľov sprostredkovateľských služieb malo vyžadovať, aby určili jednotné kontaktné miesto a zverejnili príslušné a aktuálne informácie o svojom kontaktnom mieste zverejnili príslušné informácie vrátane jazykov, ktoré sa pri tejto komunikácii majú používať. Takéto informácie by sa mali oznámiť koordinátorovi digitálnych služieb v členskom štáte sídla. Kontaktné miesto môžu využívať aj dôveryhodní nahlasovatelia a profesionálne subjekty, ktoré sú s poskytovateľom sprostredkovateľských služieb v osobitnom vzťahu. Malo by byť možné, aby to bolo to isté kontaktné miesto ako sa vyžaduje podľa iných aktov Únie. Na rozdiel od právneho zástupcu by kontaktné miesto malo slúžiť na prevádzkové účely a nemuselo by nevyhnutne mať fyzické umiestnenie.

Pozmeňujúci návrh  36

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a) Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali mať takisto povinnosť určiť jednotné kontaktné miesto pre príjemcov služieb, ktoré umožní rýchlu, priamu a efektívnu komunikáciu, a to najmä ľahko prístupnými prostriedkami, ako je telefónne číslo, e-mailové adresy, elektronické kontaktné formuláre, chatboty alebo rýchle správy. To, kedy používateľ komunikuje s chatbotmi, by malo byť explicitne uvedené. S cieľom uľahčiť rýchlu, priamu a efektívnu komunikáciu by príjemcovia služieb nemali byť konfrontovaní zdĺhavými telefonickými menu ani skrytými kontaktnými informáciami. Telefonické menu by mali vždy zahŕňať možnosť hovoriť s človekom. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali umožniť príjemcom služieb vybrať si prostriedky priamej a efektívnej komunikácie, ktoré nevyužívajú iba automatické nástroje. Táto požiadavka by nemala mať vplyv na vnútornú organizáciu poskytovateľa sprostredkovateľských služieb vrátane možnosti využívať služby tretích strán na poskytovanie tohto komunikačného systému, ako sú externí poskytovatelia služieb a call centrá.

Pozmeňujúci návrh  37

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb usadení v tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, by mali určiť právnych zástupcov v Únii s dostatočným splnomocnením a poskytnúť o svojich právnych zástupcoch informácie, aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom umožnil účinný dohľad a prípadne presadzovanie tohto nariadenia. Za predpokladu, že sú splnené príslušné požiadavky tohto nariadenia, mal by právny zástupca mať možnosť fungovať aj ako kontaktné miesto.

(37) Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb usadení v tretej krajine, ktorí ponúkajú služby v Únii, by mali určiť právnych zástupcov v Únii s dostatočným splnomocnením a poskytnúť o svojich právnych zástupcoch informácie, aby sa vo vzťahu k týmto poskytovateľom umožnil účinný dohľad a prípadne presadzovanie tohto nariadenia. Za predpokladu, že sú splnené príslušné požiadavky tohto nariadenia, mal by právny zástupca mať možnosť fungovať aj ako kontaktné miesto. Malo by byť možné, aby právny zástupca mal poverenie od viac ako jedného poskytovateľa sprostredkovateľských služieb v súlade s vnútroštátnym právom za predpokladu, že takíto poskytovatelia sú považovaní za mikropodniky, malé alebo stredné podniky podľa vymedzenia v odporúčaní 2003/361/ES.

Pozmeňujúci návrh  38

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38) Hoci by sa v zásade mala rešpektovať zmluvná sloboda poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, v záujme transparentnosti, ochrany príjemcov služieb a zamedzenia nespravodlivých alebo svojvoľných výsledkov je vhodné stanoviť určité pravidlá týkajúce sa obsahu, uplatňovania a presadzovania obchodných podmienok týchto poskytovateľov.

(38) Hoci by sa v zásade mala rešpektovať zmluvná sloboda poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, v záujme ochrany základných práv, najmä slobody prejavu a slobody informácií, transparentnosti, ochrany príjemcov služieb a zamedzenia diskriminačných,nespravodlivých alebo svojvoľných výsledkov je vhodné stanoviť určité pravidlá týkajúce sa obsahu, uplatňovania a presadzovania obchodných podmienok týchto poskytovateľov. Predovšetkým je dôležité zabezpečiť, aby obchodné podmienky boli vypracované jasným a jednoznačným jazykom v súlade s príslušným právom Únie a členského štátu. Obchodné podmienky by mali zahŕňať informácie o všetkých politikách, postupoch, opatreniach a nástrojoch používaných na účely moderovania obsahu vrátane algoritmického rozhodovania, ľudskej kontroly, ako aj o práve ukončiť využívanie služby. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by takisto mali príjemcom služieb poskytnúť stručné a ľahko čitateľné zhrnutie hlavných prvkov obchodných podmienok vrátane dostupných opravných prostriedkov, pričom podľa potreby použijú grafické prvky, ako napríklad ikony.

Pozmeňujúci návrh  39

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39) V záujme zabezpečenia primeranej úrovne transparentnosti a zodpovednosti by poskytovatelia sprostredkovateľských služieb mali v súlade s harmonizovanými požiadavkami obsiahnutými v tomto nariadení každoročne podávať správy o moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o opatreniach, ktoré prijali v dôsledku uplatňovania a presadzovania svojich obchodných podmienok. Aby sa však predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali by sa tieto povinnosti podávať správy o transparentnosti vzťahovať na poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi alebo malými podnikmi podľa vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES40.

(39) V záujme zabezpečenia primeranej úrovne transparentnosti a zodpovednosti by poskytovatelia sprostredkovateľských služieb mali v súlade s harmonizovanými požiadavkami obsiahnutými v tomto nariadení každoročne vypracovať správu v štandardizovanom a strojovo čitateľnom formáte o moderovaní obsahu, ktoré uskutočňujú, a o opatreniach, ktoré prijali v dôsledku uplatňovania a presadzovania svojich obchodných podmienok. Aby sa však predišlo neprimeranému zaťaženiu, nemali by sa tieto povinnosti podávať správy o transparentnosti vzťahovať na poskytovateľov, ktorí sú mikropodnikmi alebo malými podnikmi podľa vymedzenia v odporúčaní Komisie 2003/361/ES40, ktorí však zároveň nie sú považovaní za veľmi veľké online platformy.

__________________

__________________

40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

40 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmov mikropodnik, malý a stredný podnik (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

Pozmeňujúci návrh  40

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a) Príjemcovia služby by pri používaní služby mali mať možnosť slobodného, samostatného a informovaného rozhodovania alebo výberu a poskytovatelia sprostredkovateľských služieb nesmú používať žiadne prostriedky, a to ani na svojom rozhraní, na narušenie alebo oslabenie tohto rozhodovania. Pri interakcii so sprostredkovateľskými službami by príjemcovia služby mali byť oprávnení najmä urobiť takéto rozhodnutie, okrem iného o prijatí a zmene obchodných podmienok, reklamných praktík, súkromí a iných nastaveniach, ako aj odporúčacích systémoch. Určité praktiky však zvyčajne využívajú kognitívnu zaujatosť a príjemcov služby nabádajú k nákupu tovarov a služieb, o ktoré nemajú záujem, alebo k prezradeniu osobných informácií, ktoré by radšej neposkytli. Poskytovateľom sprostredkovateľských služieb by preto malo byť zakázané, aby príjemcov služby zavádzali alebo k niečomu nabádali a aby deformovali alebo narúšali samostatnosť, rozhodovanie alebo výber príjemcov služby prostredníctvom štruktúry, dizajnu alebo funkcií online rozhrania alebo jeho časti (ďalej len „temné vzorce“). Sem by však bez obmedzenia mali patriť klamlivý dizajn, ktorý príjemcov smeruje k úkonom výhodným pre poskytovateľa sprostredkovateľských služieb, ale ktoré nemusia byť v záujme príjemcov, a ktoré prezentujú možnosti výberu iným ako neutrálnym spôsobom, ako je napríklad vizuálne zvýraznená možnosť súhlasu, opakované navádzanie príjemcov na rozhodnutie alebo urgovanie ich rozhodnutia zavedením oveľa náročnejšieho postupu na zrušenie služby ako je jej objednanie. Pravidlá ochrany pred temnými modelmi by sa však nemali chápať tak, že by poskytovateľom mali brániť v priamej komunikácii s používateľmi a v ponúkaní nových alebo dodatočných služieb. Malo by predovšetkým byť možné znovu sa v primeranom čase obrátiť na používateľa, a to aj v prípade, že používateľ odmietol poskytnúť súhlas s konkrétnymi účelmi spracovania údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679. Komisia by mala byť splnomocnená prijať delegovaný akt s cieľom vymedziť praktiky, ktoré by sa mohli považovať za temné modely.

Pozmeňujúci návrh  41

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) V boji proti nezákonnému obsahu na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu poskytovatelia hostingových služieb, keďže na žiadosť príjemcov služieb uchovávajú informácie nimi poskytované a zvyčajne k nim poskytujú prístup iným príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom rozsahu. Je dôležité, aby všetci poskytovatelia hostingových služieb bez ohľadu na veľkosť zaviedli používateľsky ústretové mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení uľahčujúce oznamovanie konkrétnych informácií, ktoré oznamujúca strana považuje za nezákonný obsah, príslušnému poskytovateľovi hostingových služieb (ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa nich rozhodnúť, či súhlasí s týmto posúdením a či chce tento obsah odstrániť alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len „opatrenie“). Za predpokladu, že sú splnené požiadavky kladené na oznámenia, malo by byť možné, aby fyzické osoby alebo subjekty oznámili viacero konkrétnych položiek údajne nezákonného obsahu v jednom oznámení. Povinnosť zaviesť mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení by sa mala uplatňovať napríklad na služby uchovávania a zdieľania súborov, služby webového hostingu, reklamné servery a webové sídla na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa považujú za poskytovateľov hostingových služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

(40) V boji proti nezákonnému obsahu na internete zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu poskytovatelia hostingových služieb, keďže na žiadosť príjemcov služieb uchovávajú informácie nimi poskytované a zvyčajne k nim poskytujú prístup iným príjemcom, a to niekedy aj vo veľkom rozsahu. Je dôležité, aby všetci poskytovatelia hostingových služieb bez ohľadu na veľkosť zaviedli ľahko prístupné, komplexné a používateľsky ústretové mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení uľahčujúce oznamovanie konkrétnych informácií, ktoré oznamujúca strana považuje za nezákonný obsah, príslušnému poskytovateľovi hostingových služieb (ďalej len „oznámenie“), ktorý môže podľa nich na základe vlastného posúdenia skonštatovať, že predmetný obsah je zjavne nezákonný bez ďalšieho právneho alebo faktického skúmania informácií uvedených v oznámení a tento obsah odstrániť alebo k nemu znemožniť prístup (ďalej len „opatrenie“). Takýto mechanizmus by mal obsahovať jasne identifikovateľný mechanizmus nahlasovania umiestnený v blízkosti predmetného obsahu, ktorý umožní rýchle a jednoduché oznámenie informácií, ktoré sa podľa práva Únie alebo členského štátu považujú za nezákonný obsah. Za predpokladu, že sú splnené požiadavky kladené na oznámenia, malo by byť možné, aby fyzické osoby alebo subjekty oznámili viacero konkrétnych položiek údajne nezákonného obsahu v jednom oznámení, aby sa tak zabezpečilo účinné fungovanie mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení. Hoci jednotlivci by mali mať vždy možnosť podávať oznámenia anonymne, takéto oznámenia by nemali viesť k získaniu skutočnej vedomosti, s výnimkou informácií, o ktorých sa predpokladá, že sa týkajú niektorého z trestných činov uvedených v smernici 2011/93/EÚ. Povinnosť zaviesť mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení by sa mala uplatňovať napríklad na služby uchovávania a zdieľania súborov, služby webového hostingu, reklamné servery a webové sídla na ukladanie textu (paste bins), pokiaľ sa považujú za poskytovateľov hostingových služieb, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

Pozmeňujúci návrh  42

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a) Oznámenia by však mali byť určené aktérovi, ktorý je z technického a prevádzkového hľadiska schopný konať a ktorý má najbližší vzťah k príjemcovi služby, ktorá poskytla túto informáciu alebo obsah. Takíto poskytovatelia hostingových služieb by mali presmerovať takéto oznámenia na konkrétnu online platformu a informovať koordinátora digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh  43

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40b) Okrem toho by sa poskytovatelia hostingových služieb mali snažiť konať len proti oznámeným informáciám. Ak je odstránenie alebo znemožnenie prístupu k jednotlivým informáciám technicky alebo prevádzkovo možné z právnych alebo technologických dôvodov, ako sú služby uchovávania a zdieľania šifrovaných súborov a údajov, poskytovatelia hostingových služieb by mali príjemcu služby o takomto oznámení informovať a požadovať prijatie opatrení.

Pozmeňujúci návrh  44

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení by sa mali harmonizovať na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, dôsledné a objektívne spracovanie oznámení na základe pravidiel, ktoré sú jednotné, transparentné a jasné a ktoré poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu práv a oprávnených záujmov všetkých dotknutých strán, najmä ich základných práv zaručených chartou, a to bez ohľadu na členský štát, v ktorom sú tieto strany usadené alebo kde majú pobyt, a na dotknutú oblasť práva. Základné práva v príslušných prípadoch zahŕňajú právo na slobodu prejavu a právo na informácie, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, právo na nediskrimináciu a právo príjemcov služieb na účinný prostriedok nápravy; slobodu podnikania poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej slobody; ako aj právo na ľudskú dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na ochranu vlastníctva vrátane duševného vlastníctva a právo na nediskrimináciu strán postihnutých nezákonným obsahom.

(41) Pravidlá týkajúce sa takýchto mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení by sa mali harmonizovať na úrovni Únie, aby sa zabezpečilo včasné, dôsledné, objektívne, nesvojvoľné a nediskriminačné spracovanie oznámení na základe pravidiel, ktoré sú jednotné, transparentné a jasné a ktoré poskytujú spoľahlivé záruky na ochranu práv a oprávnených záujmov všetkých dotknutých strán, najmä ich základných práv zaručených chartou, a to bez ohľadu na členský štát, v ktorom sú tieto strany usadené alebo kde majú pobyt, a na dotknutú oblasť práva. Základné práva v príslušných prípadoch zahŕňajú právo na slobodu prejavu a právo na informácie, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, právo na nediskrimináciu a právo príjemcov služieb na účinný prostriedok nápravy; slobodu podnikania poskytovateľov služieb vrátane zmluvnej slobody; ako aj právo na ľudskú dôstojnosť, práva dieťaťa, právo na ochranu vlastníctva vrátane duševného vlastníctva a právo na nediskrimináciu strán postihnutých nezákonným obsahom.

Pozmeňujúci návrh  45

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(41a) Poskytovatelia hostingových služieb by mali reagovať na oznámenia bez zbytočného odkladu pri súčasnom zohľadnení druhu oznámeného nezákonného obsahu a naliehavosti prijať opatrenie. Poskytovateľ hostingových služieb by mal fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá oznámila konkrétny obsah, informovať o svojom rozhodnutí, a to bez zbytočného odkladu po prijatí rozhodnutia, či na základe oznámenia konať alebo nie.

Pozmeňujúci návrh  46

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových služieb rozhodne odstrániť alebo zablokovať informácie, ktoré poskytol príjemca služby, alebo k nim znemožniť prístup, napríklad po prijatí oznámenia alebo konajúc z vlastnej iniciatívy, a to aj prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, mal by vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré takéto rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, a to aj pokiaľ ide o výkon jeho základného práva na slobodu prejavu, informovať príjemcu o svojom rozhodnutí, jeho dôvodoch a dostupných možnostiach uplatnenia prostriedkov nápravy na napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa považujú za nezákonný obsah alebo za nezlučiteľné s platnými obchodnými podmienkami. Dostupné prostriedky nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie rozhodnutia poskytovateľa hostingových služieb, by mali vždy zahŕňať súdne prostriedky nápravy.

(42) Ak sa poskytovateľ hostingových služieb rozhodne odstrániť informácie, ktoré poskytol príjemca služby, alebo k nim znemožniť prístup, degradovať ich alebo zaviesť iné opatrenia v súvislosti s informáciami, ktoré poskytol príjemca služby, napríklad po doručení oznámenia alebo z vlastnej iniciatívy, a to aj automatickými prostriedkami, ktoré sa ukázali ako účinné, primerané a presné, mal by vzhľadom na negatívne dôsledky, ktoré takéto rozhodnutia môžu mať pre príjemcu, a to aj pokiaľ ide o výkon jeho základného práva na slobodu prejavu, jasne a používateľsky ústretovo informovať príjemcu o svojom rozhodnutí, jeho dôvodoch a dostupných možnostiach uplatnenia prostriedkov nápravy na napadnutie rozhodnutia. Táto povinnosť by sa mala uplatňovať bez ohľadu na dôvody rozhodnutia, najmä bez ohľadu na to, či sa opatrenie prijalo z dôvodu, že informácie, na ktoré sa oznámenie vzťahuje, sa považujú za nezákonný obsah alebo za nezlučiteľné s platnými obchodnými podmienkami. Dostupné prostriedky nápravy, ktoré možno využiť na napadnutie rozhodnutia poskytovateľa hostingových služieb, by mali vždy zahŕňať súdne prostriedky nápravy. Táto povinnosť by sa však nemala uplatňovať za niektorých okolností, konkrétne keď je obsah klamlivý, je súčasťou rozsiahleho komerčného obsahu alebo keď justičný orgán alebo orgán presadzovania práva ho požiadal, aby príjemcu z dôvodu prebiehajúceho trestného vyšetrovania až do jeho ukončenia neinformoval. Ak poskytovateľ hostingovej služby nemá informácie potrebné na informovanie príjemcu na trvanlivom nosiči, nemalo by sa to od neho vyžadovať.

Pozmeňujúci návrh  47

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(42a) Poskytovateľ hostingových služieb môže v niektorých prípadoch, napríklad na základe oznámenia oznamujúcej strany alebo vlastných dobrovoľných opatrení, získať informácie o určitej činnosti príjemcu služby, ako je napríklad poskytovanie určitých druhov nezákonného obsahu, ktoré vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, o ktorých je online platforma informovaná, primerane odôvodňujú podozrenie, že príjemca mohol spáchať, môže páchať alebo pravdepodobne spácha závažný trestný čin bezprostredne ohrozujúci život alebo bezpečnosť osoby, ako sú napríklad trestné činy uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ44. V takýchto prípadoch by poskytovateľ hostingových služieb mal o takomto podozrení bezodkladne informovať príslušné orgány presadzovania práva a na požiadanie im poskytnúť všetky relevantné informácie, ktoré má k dispozícii, prípadne aj príslušný obsah a vysvetlenia svojho podozrenia, a pokiaľ nie je určené inak, obsah odstrániť alebo k nemu znemožniť prístup. Informácie, ktoré oznámil poskytovateľ hostingových služieb, by sa nemali použiť na iné účely než sú účely v priamej súvislosti s oznámeným individuálnym závažným trestným činom. Toto nariadenie neposkytuje právny základ na profilovanie príjemcov služieb na účely možného zisťovania trestných činov zo strany online platforiem, ktoré sú poskytovateľmi hostingových služieb. Pri informovaní orgánov presadzovania práva by poskytovatelia hostingových služieb mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné pravidlá práva Únie alebo členských štátov na ochranu práv a slobôd jednotlivcov. Ako pomoc pre oznamovanie o podozreniach z trestných činov by členské štáty mali Komisii notifikovať zoznam svojich príslušných orgánov presadzovania práva alebo justičných orgánov.

 

__________________

 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh  48

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(43a) S cieľom zabezpečiť, aby sa povinnosti vzťahovali len na tých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, u ktorých by bol prínos vyšší ako záťaž poskytovateľa, by Komisia mala byť oprávnená poskytnúť výnimku z požiadaviek kapitoly III, a to v celom rozsahu alebo čiastočne, tým poskytovateľom sprostredkovateľských služieb, ktorými sú neziskové subjekty alebo stredné podniky, no nepredstavujú systémové riziko súvisiace s nezákonným obsahom a s nezákonným obsahom prichádzajú do styku v obmedzenej miere. Poskytovatelia by mali uviesť opodstatnené dôvody, pre ktoré by im výnimka mala byť udelená, a svoju žiadosť poslať najskôr svojim koordinátorom digitálnych služieb v krajine pôsobenia na predbežné posúdenie. Komisia by mala takúto žiadosť preskúmať s prihliadnutím na predbežné posúdenie koordinátorov digitálnych služieb v krajine pôsobenia. Predbežné posúdenie by sa malo zaslať Komisii spolu so žiadosťou. Komisia by mala takúto žiadosť o výnimku monitorovať a mať právo výnimku kedykoľvek zrušiť. Komisia by mala viesť verejný zoznam všetkých vydaných výnimiek a ich podmienok.

Pozmeňujúci návrh  49

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) Príjemcovia služieb by mali mať možnosť jednoducho a účinne napadnúť určité rozhodnutia online platforiem, ktoré ich negatívne ovplyvňujú. Od online platforiem by sa preto malo vyžadovať, aby zabezpečili vnútorné systémy vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité podmienky zamerané na zaistenie toho, aby systémy boli ľahko dostupné a prinášali rýchle a spravodlivé výsledky. Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom certifikovaných orgánov, ktoré majú potrebnú nezávislosť, prostriedky a odborné znalosti na vykonávanie svojich činností spravodlivým, rýchlym a nákladovo efektívnym spôsobom, a to vrátane tých sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo vyriešiť s použitím vnútorných systémov vybavovania sťažností. Takto poskytnuté prostriedky na napadnutie rozhodnutí online platforiem by mali dopĺňať možnosť domáhať sa súdnej nápravy v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

(44) Príjemcovia služieb by mali mať možnosť jednoducho a účinne napadnúť určité rozhodnutia online platforiem, ktoré ich negatívne ovplyvňujú. Sem by mali patriť rozhodnutia online platforiem, ktorými sa spotrebiteľom umožňuje uzatvárať na diaľku zmluvy s obchodníkmi na pozastavenie ich služieb obchodníkom. Od online platforiem by sa preto malo vyžadovať, aby zabezpečili vnútorné systémy vybavovania sťažností, ktoré spĺňajú určité podmienky zamerané na zaistenie toho, aby systémy boli ľahko dostupné a prinášali rýchle, nediskriminačné, nesvojvoľné a spravodlivé výsledky do desiatich dní, začínajúc dňom, keď bola online platforme doručená sťažnosť. Okrem toho by sa mala stanoviť možnosť v dobrej viere vstúpiť do mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom certifikovaných orgánov, ktoré majú potrebnú nezávislosť, prostriedky a odborné znalosti na vykonávanie svojich činností spravodlivým a nákladovo efektívnym spôsobom a v primeranej lehote, a to vrátane tých sporov, ktoré nebolo možné uspokojivo vyriešiť s použitím vnútorných systémov vybavovania sťažností. Takto poskytnuté prostriedky na napadnutie rozhodnutí online platforiem by mali dopĺňať možnosť domáhať sa súdnej nápravy v súlade s právnymi predpismi dotknutého členského štátu, a to bez toho, aby táto možnosť bola uvedenými prostriedkami nejako dotknutá.

Pozmeňujúci návrh  50

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46) Opatrenia proti nezákonnému obsahu možno prijať rýchlejšie a spoľahlivejšie, ak online platformy prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia predložené dôveryhodnými oznamovateľmi prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení, ktoré sa vyžadujú v tomto nariadení, riešili prednostne bez toho, aby bola dotknutá požiadavka spracúvať všetky oznámenia predložené v rámci týchto mechanizmov a prijímať rozhodnutia k týmto oznámeniam včas, dôsledne a objektívne. Štatút dôveryhodných oznamovateľov by sa nemal udeľovať jednotlivcom, ale len subjektom, ktoré okrem iného preukázali, že majú osobitné odborné znalosti a schopnosti v boji proti nezákonnému obsahu, že zastupujú kolektívne záujmy a že pracujú dôsledne a objektívne. Takéto subjekty môžu byť svojou povahou verejné, ako sú v prípade teroristického obsahu jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva alebo Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“), alebo môžu byť mimovládnymi organizáciami a poloverejnými orgánmi, ako sú organizácie, ktoré sú súčasťou siete horúcich liniek INHOPE na nahlasovanie materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí, a organizácie, ktoré sa zaviazali oznamovať nezákonné rasistické a xenofóbne prejavy online. Pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, štatút dôveryhodného oznamovateľa by sa mohol udeliť organizáciám priemyslu a nositeľov práv, ak preukážu, že spĺňajú príslušné podmienky. Pravidlá tohto nariadenia o dôveryhodných oznamovateľoch by sa nemali chápať tak, že bránia online platformám v tom, aby podobným spôsobom zaobchádzali s oznámeniami predloženými subjektmi alebo jednotlivcami, ktorým štatút dôveryhodného oznamovateľa podľa tohto nariadenia nebol udelený, a v ďalších spôsoboch spolupráce s inými subjektmi v súlade s uplatniteľným právom vrátane tohto nariadenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79443.

(46) Opatrenia proti nezákonnému obsahu možno prijať rýchlejšie a spoľahlivejšie, ak online platformy prijmú potrebné opatrenia na to, aby sa oznámenia predložené dôveryhodnými oznamovateľmi konajúcimi v rámci ich určenej odbornosti prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení, ktoré sa vyžadujú v tomto nariadení, riešili prednostne a urýchlene, s ohľadom na riadny proces a bez toho, aby bola dotknutá požiadavka spracúvať všetky oznámenia predložené v rámci týchto mechanizmov a prijímať rozhodnutia k týmto oznámeniam objektívne. Štatút dôveryhodných oznamovateľov by sa nemal udeľovať jednotlivcom, ale na obdobie dvoch rokov len subjektom, ktoré okrem iného preukázali, že majú osobitné odborné znalosti a schopnosti v boji proti nezákonnému obsahu, že zastupujú kolektívne záujmy a že pracujú dôsledne a objektívne a majú transparentnú štruktúru financovania. Koordinátor digitálnych služieb by mal mať možnosť obnoviť štatút, ak dotknutý dôveryhodný oznamovateľ naďalej spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Takéto subjekty môžu byť svojou povahou verejné, ako sú v prípade teroristického obsahu jednotky pre nahlasovanie internetového obsahu vnútroštátnych orgánov presadzovania práva alebo Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (ďalej len „Europol“), alebo môžu byť mimovládnymi organizáciami, organizáciami spotrebiteľov a poloverejnými orgánmi, ako sú organizácie, ktoré sú súčasťou siete horúcich liniek INHOPE na nahlasovanie materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí, a organizácie, ktoré sa zaviazali oznamovať nezákonné rasistické a xenofóbne prejavy online. Dôveryhodní oznamovatelia by mali zverejňovať podrobné zrozumiteľné správy o oznámeniach predložených podľa článku 14. V uvedených správach by sa mali uvádzať informácie, ako sú oznámenia zaradené do kategórií podľa subjektu poskytovateľa hostingových služieb, druhu oznámeného obsahu, právnych ustanovení, ktoré má dotknutý obsah porušovať, a opatrenia, ktoré poskytovateľ prijal. Správy by mali obsahovať aj informácie o každom možnom konflikte záujmov a zdrojoch financovania, ako aj postup, ktorý má dôveryhodný oznamovateľ zavedený na zachovanie svojej nezávislosti. Pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, štatút dôveryhodného oznamovateľa by sa mohol udeliť organizáciám priemyslu a nositeľov práv, ak preukážu, že spĺňajú príslušné podmienky a dodržiavajú výnimky a obmedzenia práv duševného vlastníctva. Pravidlá tohto nariadenia o dôveryhodných oznamovateľoch by sa nemali chápať tak, že bránia online platformám v tom, aby podobným spôsobom zaobchádzali s oznámeniami predloženými subjektmi alebo jednotlivcami, ktorým štatút dôveryhodného oznamovateľa podľa tohto nariadenia nebol udelený, a v ďalších spôsoboch spolupráce s inými subjektmi v súlade s uplatniteľným právom vrátane tohto nariadenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/79443.Na zamedzenie zneužívania statusu dôveryhodného oznamovateľa by malo byť možné takýto status pozastaviť, keď koordinátor digitálnych služieb začne vyšetrovanie na základe legitímnych dôvodov. Pozastavenie by nemalo byť dlhšie ako čas potrebný na vedenie vyšetrovania a malo by pokračovať, ak koordinátor digitálnych služieb v krajine pôsobenia dospeje k záveru, že predmetný subjekt by sa mohol naďalej považovať za dôveryhodného oznamovateľa.

__________________

__________________

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

43 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

Pozmeňujúci návrh  51

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a) Striktné uplatňovanie univerzálneho dizajnu pre všetky nové technológie a služby by malo zabezpečiť úplný, rovnocenný a neobmedzený prístup pre všetkých potenciálnych zákazníkov vrátane osôb so zdravotným postihnutím pri plnom zohľadnení ich prirodzenej dôstojnosti a rozmanitosti. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby poskytovatelia online platforiem, ktorí poskytujú služby v Únii, tieto služby koncipovali a poskytovali v súlade s požiadavkami na prístupnosť stanovenými v smernici (EÚ) 2019/882. Najmä poskytovatelia online platforiem by mali zabezpečiť, aby poskytované informácie, poskytované formuláre a postupy podľa tohto nariadenia boli prístupné tak, že ich osoby so zdravotným postihnutím budú môcť ľahko nájsť a pochopiť.

Pozmeňujúci návrh  52

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47) Zneužívanie služieb online platforiem tým, že sa často poskytuje zjavne nezákonný obsah alebo že sa v rámci mechanizmov a systémov zriadených podľa tohto nariadenia často predkladajú zjavne neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a poškodzuje práva a oprávnené záujmy dotknutých strán. Preto proti takémuto zneužívaniu treba zaviesť vhodné a primerané záruky. Informácie by sa mali považovať za zjavne nezákonný obsah a oznámenia alebo sťažnosti by sa mali považovať za zjavne neopodstatnené, ak je aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú neopodstatnené. Za určitých podmienok by online platformy v súvislosti s osobou, ktorá sa zapája do zneužívania, mali dočasne pozastaviť svoje príslušné činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda online platforiem určovať si obchodné podmienky a v prípade zjavne nezákonného obsahu súvisiaceho so závažnými trestnými činmi stanoviť prísnejšie opatrenia. Z dôvodu transparentnosti by sa táto možnosť mala jasne a dostatočne podrobne stanoviť v obchodných podmienkach online platforiem. Náprava by mala byť vždy otvorená rozhodnutiam, ktoré online platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala by podliehať dohľadu príslušného koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá tohto nariadenia o zneužívaní by online platformám nemali brániť prijímať na riešenie poskytovania nezákonného obsahu príjemcami ich služby alebo iného zneužívania ich služieb iné opatrenia v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom. Uvedenými pravidlami nie sú dotknuté možnosti vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to aj zodpovednosť za náhradu škody.

(47) Zneužívanie služieb online platforiem tým, že sa často poskytuje zjavne nezákonný obsah alebo že sa v rámci mechanizmov a systémov zriadených podľa tohto nariadenia často predkladajú zjavne neopodstatnené oznámenia alebo sťažnosti, narúša dôveru a poškodzuje práva a oprávnené záujmy dotknutých strán. Preto proti takémuto zneužívaniu treba zaviesť vhodné, primerané a účinné záruky. Zneužívanie služieb online platforiem by sa mohlo zistiť v súvislosti s často poskytovaným nezákonným obsahom, ak je zrejmé, že tento obsah je nezákonný, bez vykonania podrobnej právnej alebo skutkovej analýzy. Oznámenia alebo sťažnosti by sa mali považovať za zjavne neopodstatnené, ak je aj neodborníkovi, a to aj bez vecnej analýzy, zrejmé, že obsah je nezákonný, prípadne že oznámenia alebo sťažnosti sú neopodstatnené. Za určitých podmienok by online platformy v súvislosti s osobou, ktorá sa zapája do zneužívania, mali byť oprávnené dočasne alebo za obmedzeného počtu okolností natrvalo zastaviť ich príslušné činnosti. Tým nie je dotknutá sloboda online platforiem určovať si obchodné podmienky a v prípade nezákonného obsahu súvisiaceho so závažnými trestnými činmi stanoviť prísnejšie opatrenia. Z dôvodu transparentnosti by sa táto možnosť mala jasne a dostatočne podrobne stanoviť v obchodných podmienkach online platforiem. Náprava by mala byť vždy otvorená rozhodnutiam, ktoré online platformy v tejto súvislosti prijmú, a mala by podliehať dohľadu príslušného koordinátora digitálnych služieb. Pravidlá tohto nariadenia o zneužívaní by online platformám nemali brániť prijímať na riešenie poskytovania nezákonného obsahu príjemcami ich služby alebo iného zneužívania ich služieb iné opatrenia v súlade s uplatniteľným právom Únie a vnútroštátnym právom. Uvedenými pravidlami nie sú dotknuté možnosti vyvodiť voči osobám, ktoré sa dopustili zneužitia, zodpovednosť podľa ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva, a to aj zodpovednosť za náhradu škody.

Pozmeňujúci návrh  53

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) Online platforma sa v niektorých prípadoch, napríklad z oznámenia oznamujúcej strany alebo prostredníctvom svojich vlastných dobrovoľných opatrení, získať informácie týkajúce sa určitej činnosti príjemcu služby, ako je napríklad poskytovanie určitých druhov nezákonného obsahu, ktoré vzhľadom na všetky relevantné okolnosti, o ktorých má online platforma vedomosť, primerane odôvodňujú podozrenie, že príjemca mohol spáchať, môže páchať alebo pravdepodobne spácha závažný trestný čin ohrozujúci život alebo bezpečnosť nejakej osoby, ako sú napríklad trestné činy uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ. V takýchto prípadoch by online platforma mala o takomto podozrení bezodkladne informovať príslušné orgány presadzovania práva a poskytnúť im všetky relevantné informácie, ktoré má k dispozícii, prípadne vrátane príslušného obsahu a vysvetlenia svojho podozrenia. Toto nariadenie neposkytuje právny základ na profilovanie príjemcov služieb na účely možného zisťovania trestných činov online platformami. Pri informovaní orgánov presadzovania práva by online platformy mali dodržiavať aj ďalšie uplatniteľné pravidlá práva Únie alebo vnútroštátneho práva na ochranu práv a slobôd fyzických osôb.

vypúšťa sa

___________

 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011, s. 1).

 

Pozmeňujúci návrh  54

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 49

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, dôveryhodnému a transparentnému online prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné zainteresované strany, ako sú konkurenční obchodníci a nositelia práv duševného vlastníctva, a s cieľom odradiť obchodníkov od predaja produktov alebo služieb v rozpore s platnými pravidlami by online platformy umožňujúce spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby boli títo obchodníci vysledovateľní. Od obchodníka by sa preto malo vyžadovať, aby online platforme poskytol určité základné informácie, a to aj na propagáciu hlásení o produktoch alebo ich ponúkanie. Táto požiadavka by sa mala vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na základe príslušných dohôd propagujú posolstvá o produktoch alebo službách v mene značiek. Uvedené online platformy by počas primeraného obdobia, ktoré neprekročí nevyhnutný rámec, mali bezpečne uchovávať všetky informácie tak, aby k nim v súlade s uplatniteľným právom vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov mali prístup verejné orgány a súkromné subjekty s oprávneným záujmom, a to aj na základe príkazov na poskytnutie informácií uvedených v tomto nariadení.

(49) S cieľom prispieť k bezpečnému, dôveryhodnému a transparentnému online prostrediu pre spotrebiteľov, ako aj pre iné zainteresované strany, ako sú konkurenční obchodníci a nositelia práv duševného vlastníctva, a s cieľom odradiť obchodníkov od predaja produktov alebo služieb v rozpore s platnými pravidlami by online platformy umožňujúce spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku mali zabezpečiť, aby dostali dodatočné informácie o obchodníkovi a o produktoch a službách, ktoré plánujú na platforme ponúkať. Od online platformy by sa preto malo vyžadovať, aby získavala informácie o názve, telefónnom čísle a elektronickej pošte hospodárskeho subjektu a o druhu produktu alebo služby, ktoré má obchodník v úmysle ponúkať na online platforme. Pred poskytnutím služieb obchodníkovi by mal prevádzkovateľ online platformy urobiť maximum na overenie toho, či sú informácie od obchodníka spoľahlivé. Okrem toho by platforma mala prijať primerané opatrenia, ako sú prípadné náhodné kontroly, s cieľom identifikovať nezákonný obsah a zabrániť jeho výskytu na jej rozhraní. Plnenie povinností zabezpečiť vysledovateľnosť obchodníkov, produktov a služieb by malo platformám, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, uľahčiť dodržiavať povinnosť informovať spotrebiteľov o totožnosti ich zmluvnej strany stanovenej v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, ako aj povinností stanovených podľa nariadenia (EÚ) č. 1215/2012, pokiaľ ide o členský štát, v ktorom si spotrebitelia môžu uplatňovať spotrebiteľské práva. Požiadavka poskytovať nevyhnutné informácie by sa mala vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí na základe príslušných dohôd propagujú posolstvá o produktoch alebo službách v mene značiek. Uvedené online platformy by počas primeraného obdobia, ktoré neprekročí nevyhnutný rámec a ktoré nesmie trvať dlhšie ako šesť mesiacov po ukončení vzťahu s obchodníkom, mali bezpečne uchovávať všetky informácie tak, aby k nim v súlade s uplatniteľným právom vrátane právnych predpisov o ochrane osobných údajov mali prístup verejné orgány a súkromné subjekty s priamym oprávneným záujmom, a to aj na základe príkazov na poskytnutie informácií uvedených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh  55

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a primerané uplatňovanie tejto povinnosti bez toho, aby sa ukladala neprimeraná záťaž, by príslušné online platformy mali vynaložiť primerané úsilie na overenie spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú dotknutí obchodníci, a to najmä prostredníctvom voľne dostupných oficiálnych online databáz a online rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné registre a systém výmeny informácií o DPH45, alebo tým, že požiadajú príslušných obchodníkov o poskytnutie dôveryhodných podporných dokumentov, ako sú kópie dokladov totožnosti, overených bankových výpisov, osvedčení spoločností a osvedčení z obchodného registra. Na účely splnenia tejto povinnosti môžu použiť aj iné zdroje, ktoré sú dostupné na použitie na diaľku a poskytujú podobný stupeň spoľahlivosti. Od príslušných online platforiem by sa však nemalo vyžadovať, aby vykonávali rozsiahle alebo nákladné zisťovanie skutočností online či uskutočňovali overovanie na mieste. Rovnako by sa takéto online platformy, ktoré vynaložili primerané úsilie požadované týmto nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa alebo iné zainteresované strany. Svoje online rozhranie by tieto online platformy mali takisto navrhovať a organizovať tak, aby obchodníci mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES47 a článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

(50) S cieľom zabezpečiť účinné a primerané uplatňovanie tejto povinnosti bez toho, aby sa ukladala neprimeraná záťaž, by príslušné online platformy skôr, než umožnia zobrazovať produkty alebo služby na svojom online rozhraní, mali vynaložiť primerané úsilie na overenie spoľahlivosti informácií, ktoré poskytujú dotknutí obchodníci, a to najmä prostredníctvom voľne dostupných oficiálnych online databáz a online rozhraní, ako sú vnútroštátne obchodné registre a systém výmeny informácií o DPH45, alebo tým, že požiadajú príslušných obchodníkov o poskytnutie dôveryhodných podporných dokumentov, ako sú kópie dokladov totožnosti, overených bankových výpisov, osvedčení spoločností a osvedčení z obchodného registra. Na účely splnenia tejto povinnosti môžu použiť aj iné zdroje, ktoré sú dostupné na použitie na diaľku a poskytujú podobný stupeň spoľahlivosti. Od príslušných online platforiem by sa však nemalo vyžadovať, aby vykonávali rozsiahle alebo nákladné zisťovanie skutočností online či uskutočňovali overovanie na mieste. Rovnako by sa takéto online platformy, ktoré vynaložili maximálne úsilie požadované týmto nariadením, nemali chápať tak, že zaručujú spoľahlivosť informácií pre spotrebiteľa alebo iné zainteresované strany. Svoje online rozhranie by tieto online platformy mali takisto navrhovať a organizovať používateľsky prístupným spôsobom tak, aby obchodníci mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z práva Únie, najmä požiadavky stanovené v článkoch 6 a 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ46, článku 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES47 a článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES48.

__________________

__________________

45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=sk

45 https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=sk

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

46 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES.

47 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“).

47 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“).

48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

48 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci návrh  56

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(50a) Online platformy, ktoré spotrebiteľom umožňujú uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, by mali preukázať maximálne úsilie na zabránenie šíreniu nezákonných výrobkov a služieb obchodníkmi v súlade so zásadou „žiadne všeobecné monitorovanie“. Príslušné online platformy by mali príjemcov informovať o tom, ak služba alebo produkt, ktoré získali prostredníctvom ich služieb, sú nezákonné.

Pozmeňujúci návrh  57

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá sa týka poskytovania služieb online platforiem. Online reklama však môže prispieť k vzniku významných rizík, počnúc reklamou, ktorá je ako taká nezákonným obsahom, cez prispievanie k finančným stimulom na uverejňovanie alebo šírenie nezákonného alebo inak škodlivého obsahu a činností online až po diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre občanov. Okrem požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 smernice 2000/31/ES by sa preto od online platforiem malo vyžadovať, aby zabezpečili, že príjemcovia služieb majú určité individualizované informácie potrebné na pochopenie toho, kedy a v mene koho sa reklama zobrazuje. Príjemcovia služieb by okrem toho mali mať informácie o hlavných parametroch používaných na určenie toho, že sa im má zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je založená na profilovaní. Požiadavkami tohto nariadenia na poskytovanie informácií týkajúcich sa reklamy nie je dotknuté uplatňovanie príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú práva namietať, automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, a najmä potreby získať súhlas dotknutej osoby pred spracovaním osobných údajov na cielenú reklamu. Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa týkajú uchovávania informácií v koncových zariadeniach a prístupu k informáciám, ktoré sú v nich uložené.

(52) Dôležitú úlohu v online prostredí zohráva online reklama, a to aj taká, ktorá sa týka poskytovania služieb online platforiem. Online reklama však môže prispieť k vzniku významných rizík, počnúc reklamou, ktorá je sama osebe nezákonným obsahom, cez prispievanie k finančným stimulom na uverejňovanie alebo šírenie nezákonného alebo inak škodlivého obsahu a činností online až po diskriminačné zobrazovanie reklamy, ktoré má vplyv na rovnaké zaobchádzanie a príležitosti pre občanov. Nové reklamné modely vyvolali zmeny v spôsobe prezentovania informácií a vytvorili nové vzory zberu osobných údajov a obchodné modely, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na súkromie, osobnú nezávislosť, demokraciu a kvalitné spravodajstvo a uľahčiť manipuláciu a diskrimináciu. Preto je potrebné dosiahnuť väčšiu transparentnosť na online reklamných trhoch a vykonať nezávislý výskum s cieľom posúdiť účinnosť behaviorálnej reklamy. Okrem požiadaviek vyplývajúcich z článku 6 smernice 2000/31/ES by sa preto od online platforiem malo vyžadovať, aby zabezpečili, že príjemcovia služieb majú určité individualizované informácie potrebné na pochopenie toho, kedy a v mene koho sa reklama zobrazuje, ako aj totožnosť fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá reklamu financuje. Príjemcovia služieb by okrem toho mali mať ľahký prístup k informáciám o hlavných parametroch používaných na určenie toho, že sa im má zobraziť konkrétna reklama, ktoré by im mali poskytnúť zmysluplné vysvetlenia logiky použitej na tento účel, a to aj vtedy, keď je založená na profilovaní. Požiadavkami tohto nariadenia na poskytovanie informácií týkajúcich sa reklamy nie je dotknuté uplatňovanie príslušných ustanovení nariadenia (EÚ) 2016/679, predovšetkým tých, ktoré sa týkajú práva namietať, automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, a najmä potreby získať súhlas dotknutej osoby pred spracovaním osobných údajov na cielenú reklamu. Rovnako ním nie sú dotknuté ustanovenia smernice 2002/58/ES, najmä tie, ktoré sa týkajú uchovávania informácií v koncových zariadeniach a prístupu k informáciám, ktoré sú v nich uložené. Okrem týchto informačných povinností by online platformy mali zabezpečiť, aby príjemcovia služby mohli odmietnuť alebo odvolať svoj súhlas na účely cielenej reklamy v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 spôsobom, ktorý nie je zložitejší ani časovo náročnejší než udelenie ich súhlasu. Online platformy by tiež nemali používať osobné údaje na komerčné účely súvisiace s priamym marketingom, profilovaním a reklamou cielenou behaviorálne na maloletých. Online platforma by nemala byť povinná uchovávať, získavať alebo spracúvať dodatočné informácie s cieľom posúdiť vek príjemcu služby.

Pozmeňujúci návrh  58

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 52 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(52a) Základnou črtou činnosti online platformy je spôsob, akým sú informácie priorizované a prezentované v jej online rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu prístupu k informáciám pre príjemcov služieb. Informácie sa napríklad odporúčajú, zoraďujú a priorizujú pomocou algoritmov, odlišujú sa prostredníctvom textu alebo iných vizuálnych znázornení alebo sa informácie poskytnuté príjemcami spracujú inak. Takéto odporúčacie systémy môžu mať významný vplyv na schopnosť príjemcov získavať informácie a vstupovať s nimi do interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri rozširovaní určitých posolstiev, virálnom šírení informácií a stimulácii online správania. Online platformy by následne mali zabezpečiť, aby príjemcovia pochopili, aký vplyv má odporúčací systém na spôsob zobrazovania informácií, a aby mohli ovplyvňovať spôsob, akým sa im informácie predkladajú. Mali by jasne a zrozumiteľne predstaviť hlavné parametre takýchto odporúčajúcich systémov, a tým zabezpečiť, aby príjemcovia chápali, ako sa ich informácie priorizujú.

Pozmeňujúci návrh  59

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(53) Vzhľadom na význam veľmi veľkých online platforiem z dôvodu ich dosahu vyjadreného najmä počtom príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej diskusie, hospodárskych transakcií a šírenia informácií, názorov a myšlienok a pri ovplyvňovaní spôsobu, akým príjemcovia získavajú informácie a komunikujú o nich online, je okrem povinností vzťahujúcich sa na všetky online platformy potrebné uložiť týmto platformám osobitné povinnosti. Tieto dodatočné povinnosti veľmi veľkých online platforiem sú potrebné na riešenie tých problémov verejnej politiky, pri ktorých neexistujú žiadne alternatívne a menej reštriktívne opatrenia, ktoré by účinne dosiahli rovnaký výsledok.

(53) Vzhľadom na význam veľmi veľkých online platforiem z dôvodu ich dosahu vyjadreného najmä počtom príjemcov služby pri uľahčovaní verejnej diskusie, hospodárskych transakcií a šírenia informácií, názorov a myšlienok a pri ovplyvňovaní spôsobu, akým príjemcovia získavajú informácie a komunikujú o nich online, je okrem povinností vzťahujúcich sa na všetky online platformy potrebné uložiť týmto platformám osobitné povinnosti. Tieto dodatočné povinnosti veľmi veľkých online platforiem sú potrebné na riešenie tých problémov verejnej politiky, pri ktorých neexistujú primerané alternatívne a menej reštriktívne opatrenia, ktoré by účinne dosiahli rovnaký výsledok.

Pozmeňujúci návrh  60

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54) Veľmi veľké online platformy môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od rizík vyvolaných menšími platformami. Len čo počet príjemcov platformy dosiahne významný podiel na obyvateľstve Únie, systémové riziká, ktoré platforma predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne negatívny vplyv. Takýto významný dosah by sa mal považovať za existujúci vtedy, keď počet príjemcov presiahne prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 % obyvateľstva Únie. Prevádzková prahová hodnota by sa mala v prípade potreby aktualizovať prostredníctvom zmien prijatých vo forme delegovaných aktov. Takéto veľmi veľké online platformy by preto mali mať najvyššiu úroveň povinností náležitej starostlivosti, ktorá je primeraná ich spoločenskému vplyvu a prostriedkom.

(54) Veľmi veľké online platformy môžu spôsobovať spoločenské riziká, ktoré sú z hľadiska rozsahu a vplyvu odlišné od rizík vyvolaných menšími platformami. Len čo počet príjemcov platformy dosiahne významný podiel na obyvateľstve Únie, systémové riziká, ktoré platforma predstavuje, začnú mať na Úniu neúmerne negatívny vplyv. Takýto významný dosah by sa mal považovať za existujúci vtedy, keď počet príjemcov presiahne prevádzkovú prahovú hodnotu stanovenú na 45 miliónov, teda počet rovnajúci sa 10 % obyvateľstva Únie. Prevádzková prahová hodnota by sa mala v prípade potreby aktualizovať prostredníctvom zmien prijatých vo forme delegovaných aktov. Takéto veľmi veľké online platformy by preto mali mať najvyššiu úroveň povinností náležitej starostlivosti, ktorá je primeraná ich spoločenskému vplyvu a prostriedkom. Priemerný mesačný počet príjemcov služieb by mal preto odrážať skutočný počet príjemcov oslovených danou službou buď tým, že boli vystavení obsahu, alebo tým, že poskytli obsah šírený v rozhraniach platforiem v danom časovom období.

Pozmeňujúci návrh  61

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56) Veľmi veľké online platformy sa používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje bezpečnosť online, formovanie verejnej mienky a diskusie, ako aj online obchod. Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z neho ťažili ich obchodné modely často založené na reklame, a môže vyvolať spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná regulácia a presadzovanie dodržiavania predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry bez toho, aby účinne identifikovali a zmierňovali riziká a spoločenské a hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. Podľa tohto nariadenia by preto veľmi veľké online platformy mali posudzovať systémové riziká vyplývajúce z fungovania a využívania ich služieb, ako aj z potenciálneho zneužívania zo strany príjemcov služieb, a mali by prijímať vhodné zmierňujúce opatrenia.

(56) Veľmi veľké online platformy sa používajú tak, že to výrazne ovplyvňuje bezpečnosť online, formovanie verejnej mienky a diskusie, ako aj online obchod. Spôsob, akým koncipujú svoje služby, je vo všeobecnosti optimalizovaný tak, aby z neho ťažili ich obchodné modely často založené na reklame, a môže vyvolať spoločenské obavy. Ak neexistuje účinná regulácia a presadzovanie dodržiavania predpisov, môžu stanovovať pravidlá hry bez toho, aby účinne identifikovali a zmierňovali riziká a spoločenské a hospodárske škody, ktoré môžu spôsobiť. Podľa tohto nariadenia by preto veľmi veľké online platformy mali posudzovať systémové riziká vyplývajúce z fungovania a využívania ich služieb, ako aj z potenciálneho zneužívania zo strany príjemcov služieb, a mali by prijímať vhodné zmierňujúce opatrenia, ak je zmiernenie možné bez nepriaznivého vplyvu na základné práva.

Pozmeňujúci návrh  62

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať tri kategórie systémových rizík. Prvá kategória sa týka rizík spojených so zneužívaním ich služieb šírením nezákonného obsahu, ako je napríklad šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné zneužívanie detí alebo nezákonných nenávistných prejavov, a vykonávaním nezákonných činností, ako je predaj produktov alebo služieb zakázaných právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, medzi nimi aj falšovaných výrobkov. Bez toho, aby bola dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu služieb veľmi veľkých online platforiem za možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie alebo činnosti predstavovať významné systémové riziko napríklad v prípadoch, v ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže rozšíriť prostredníctvom účtov s mimoriadne širokým dosahom. Druhá kategória sa týka vplyvu služby na uplatňovanie základných práv chránených Chartou základných práv Európskej únie vrátane slobody prejavu a práva na informácie, práva na súkromný život, práva na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti s uspôsobením algoritmických systémov, ktoré veľmi veľká online platforma používa, alebo so zneužitím jej služieb predkladaním neoprávnených oznámení alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu alebo narúšania hospodárskej súťaže. Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a často aj koordinovanej manipulácie služieb platformy s predvídateľným vplyvom na zdravie, občiansku diskusiu, volebné procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu maloletých vzhľadom na potrebu chrániť verejný poriadok, súkromie a bojovať proti podvodným a klamlivým obchodným praktikám. Takéto riziká môžu vznikať napríklad zakladaním falošných účtov, používaním botov a ďalších automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných spôsobov správania, ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle šírenie informácií, ktoré sú nezákonným obsahom alebo sú nezlučiteľné s obchodnými podmienkami online platformy.

(57) Dôkladne by sa mali posudzovať štyri kategórie systémových rizík. Prvá kategória sa týka rizík spojených so zneužívaním ich služieb šírením a zväčšovaním nezákonného obsahu, ako je napríklad šírenie materiálu obsahujúceho pohlavné zneužívanie detí alebo nezákonných nenávistných prejavov, a vykonávaním nezákonných činností, ako je predaj produktov alebo služieb zakázaných právnymi predpismi Únie alebo vnútroštátnym právom, medzi nimi aj nebezpečných a falšovaných výrobkov a nezákonný obchod so zvieratami. Bez toho, aby bola dotknutá osobná zodpovednosť príjemcu služieb veľmi veľkých online platforiem za možnú nezákonnosť jeho činnosti podľa uplatniteľného práva, môžu takéto šírenie alebo činnosti predstavovať významné systémové riziko napríklad v prípadoch, v ktorých sa prístup k takémuto obsahu môže rozšíriť prostredníctvom účtov s mimoriadne širokým dosahom. Druhá kategória sa týka skutočného a predvídateľného vplyvu služby na uplatňovanie základných práv chránených Chartou základných práv Európskej únie vrátane slobody prejavu a práva na informácie, slobody tlače, ľudskej dôstojnosti, práva na súkromný život, práva na rodovú rovnosť, práva na ochranu údajov, práva na nediskrimináciu a práv dieťaťa. Takéto riziká môžu vzniknúť napríklad v súvislosti s uspôsobením algoritmických systémov, ktoré veľmi veľká online platforma používa, alebo so zneužitím jej služieb predkladaním neoprávnených oznámení alebo inými spôsobmi umlčovania prejavu alebo narúšania hospodárskej súťaže. Tretia kategória rizík sa týka úmyselnej a často aj koordinovanej manipulácie služieb platformy s predvídateľným vplyvom na občiansku diskusiu, volebné procesy, verejnú bezpečnosť a ochranu maloletých vzhľadom na potrebu chrániť verejný poriadok, súkromie a bojovať proti podvodným a klamlivým obchodným praktikám. Takéto riziká môžu vznikať napríklad zakladaním falošných účtov, používaním botov a ďalších automatizovaných alebo čiastočne automatizovaných spôsobov správania, ktoré môžu spôsobiť rýchle a rozsiahle šírenie informácií, ktoré sú nezákonným obsahom alebo sú nezlučiteľné s obchodnými podmienkami online platformy. Štvrtá kategória rizík sa týka všetkých skutočných a predvídateľných negatívnych účinkov na ochranu verejného zdravia vrátane behaviorálnych závislostí v dôsledku nadmerného využívania služby alebo iných závažných negatívnych účinkov na telesnú, duševnú, sociálnu a finančnú pohodu tejto osoby.

Pozmeňujúci návrh  63

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58) Na dôsledné zmierňovanie systémových rizík identifikovaných v posúdení rizika by veľmi veľké online platformy mali zavádzať nevyhnutné prostriedky. V rámci takýchto zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké online platformy mali zvážiť napríklad zlepšenie alebo iné prispôsobenie koncepcie a fungovania moderovania obsahu, algoritmických odporúčacích systémov a online rozhraní tak, aby odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a obmedzovali ho, ako aj prispôsobenie svojich rozhodovacích procesov alebo úpravu obchodných podmienok. Môžu do nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako napríklad zastavenie príjmov z reklamy v súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie viditeľnosti spoľahlivých informačných zdrojov. Veľmi veľké online platformy môžu posilniť svoje vnútorné procesy alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie systémových rizík. Môžu tiež iniciovať alebo zintenzívniť spoluprácu s dôveryhodnými oznamovateľmi, organizovať školenia a výmeny skúseností s organizáciami dôveryhodných oznamovateľov a spolupracovať s inými poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním vzniku kódexov správania alebo iných samoregulačných opatrení či pripojením sa k existujúcim kódexom alebo opatreniam. Všetky prijaté opatrenia by mali byť v súlade s požiadavkami tohto nariadenia týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali by byť účinné a vhodné na zmiernenie zistených špecifických rizík v záujme ochrany verejného poriadku, ochrany súkromia a boja proti podvodným a klamlivým obchodným praktikám a mali by byť primerané vzhľadom na hospodársku kapacitu veľmi veľkej online platformy a potrebu predísť zbytočným obmedzeniam využívania jej služieb, pričom by mali náležite zohľadňovať potenciálne negatívne účinky na základné práva príjemcov služieb.

(58) Na dôsledné zmierňovanie systémových rizík identifikovaných v posúdení rizika by veľmi veľké online platformy mali zavádzať nevyhnutné prostriedky, ak je zmiernenie možné bez nepriaznivého vplyvu na základné práva. V rámci takýchto zmierňujúcich opatrení by veľmi veľké online platformy mali zvážiť napríklad zlepšenie alebo iné prispôsobenie koncepcie a fungovania moderovania obsahu, algoritmických odporúčacích systémov a online rozhraní tak, aby odrádzali od šírenia nezákonného obsahu a obsahu, ktorý nie je v súlade s ich obchodnými podmienkami. Mali by zvážiť aj zmierňujúce opatrenia pre prípad nesprávneho fungovania alebo úmyselnej manipulácie a využívania služby alebo v prípade rizík spojených so plánovanou prevádzkou služby vrátane zväčšovania nezákonného obsahu, obsahu v rozpore s ich obchodnými podmienkami alebo akéhokoľvek iného obsahu s negatívnymi účinkami, a to prispôsobením svojich rozhodovacích procesov alebo prispôsobením svojich obchodných podmienok a politík moderovania obsahu a spôsobu presadzovania týchto politík, pričom by pre príjemcov služby mali byť plne transparentné. Môžu do nich zahrnúť aj nápravné opatrenia, ako napríklad zastavenie príjmov z reklamy v súvislosti s konkrétnym obsahom, alebo iné opatrenia, ako napríklad zlepšenie viditeľnosti spoľahlivých informačných zdrojov. Veľmi veľké online platformy môžu posilniť svoje vnútorné procesy alebo dohľad nad ktoroukoľvek zo svojich činností, najmä pokiaľ ide o odhaľovanie systémových rizík. Môžu tiež iniciovať alebo zintenzívniť spoluprácu s dôveryhodnými oznamovateľmi, organizovať školenia a výmeny skúseností s organizáciami dôveryhodných oznamovateľov a spolupracovať s inými poskytovateľmi služieb, a to aj iniciovaním vzniku kódexov správania alebo iných samoregulačných opatrení či pripojením sa k existujúcim kódexom alebo opatreniam. O voľbe opatrení by mala naďalej rozhodovať veľmi veľká online platforma. Všetky prijaté opatrenia by mali byť v súlade s požiadavkami tohto nariadenia týkajúcimi sa náležitej starostlivosti a mali by byť účinné a vhodné na zmiernenie zistených špecifických rizík v záujme ochrany verejného poriadku, ochrany súkromia a boja proti podvodným a klamlivým obchodným praktikám a mali by byť primerané vzhľadom na hospodársku kapacitu veľmi veľkej online platformy a potrebu predísť zbytočným obmedzeniam využívania jej služieb, pričom by mali náležite zohľadňovať potenciálne negatívne účinky na základné práva príjemcov služieb. Komisia by mala vyhodnotiť vykonávanie a účinnosť zmierňujúcich opatrení a keď usúdi, že sú na riešenie daného systémového rizika nevhodné alebo neúčinné, vydať odporúčania.

Pozmeňujúci návrh  64

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 59

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(59) V prípade potreby by veľmi veľké online platformy za účasti zástupcov príjemcov služieb, zástupcov skupín potenciálne ovplyvnených ich službami, nezávislých expertov a organizácií občianskej spoločnosti mali vykonávať vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné opatrenia na ich zmiernenie.

(59) Veľmi veľké online platformy by za účasti zástupcov príjemcov služieb, nezávislých expertov a organizácií občianskej spoločnosti mali podľa potreby vykonávať vlastné posúdenia rizík a navrhovať vlastné opatrenia na ich zmiernenie.

Pozmeňujúci návrh  65

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť overenie nezávislými odborníkmi by sa veľmi veľké online platformy mali za dodržiavanie povinností stanovených v tomto nariadení a prípadne za dodržiavanie akýchkoľvek doplnkových záväzkov prijatých na základe kódexov správania a krízových protokolov zodpovedať prostredníctvom nezávislého auditu. Audítorovi by mali by poskytnúť prístup k všetkým relevantným údajom potrebným na riadne vykonanie auditu. Audítori by mali mať možnosť využívať aj iné zdroje objektívnych informácií vrátane štúdií preverených výskumných pracovníkov. Audítori by mali zaručiť dôvernosť, bezpečnosť a integritu informácií, napr. obchodných tajomstiev, ktoré získajú pri plnení svojich úloh, a mali by mať potrebné odborné znalosti v oblasti riadenia rizík a technickú spôsobilosť na vykonávanie auditu algoritmov. Audítori by mali byť nezávislí, aby boli schopní vykonávať svoje úlohy primeraným a dôveryhodným spôsobom. Ak ich nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

(60) Vzhľadom na potrebu zabezpečiť overenie nezávislými odborníkmi by sa veľmi veľké online platformy mali za dodržiavanie povinností stanovených v tomto nariadení zodpovedať prostredníctvom nezávislého vonkajšieho auditu. V rámci auditov by sa mala posudzovať najmä jasnosť, jednotnosť a predvídateľné presadzovanie podmienok poskytovania služby, úplnosť, metodológia a konzistentnosť povinností týkajúcich sa podávania správ o transparentnosti, presnosť, predvídateľnosť a jasnosť následných opatrení poskytovateľa pre príjemcov služieb a poskytovateľov oznámení týkajúcich sa oznámení o nezákonnom obsahu a porušeniach podmienok poskytovania služieb, presnosť klasifikácie odstraňovaných informácií, interný mechanizmus vybavovania sťažností, interakcia s dôveryhodnými oznamovateľmi a starostlivosť o overovanie vysledovateľnosti obchodníkov, primeranosť a správnosť posudzovania rizík, primeranosť a účinnosť opatrení prijatých na zmiernenie rizík a v prípade potreby akékoľvek doplňujúce záväzky prijaté podľa kódexov správania a krízových protokolov. Preverenému audítorovi by mali poskytnúť prístup k všetkým relevantným údajom potrebným na riadne vykonanie auditu. Audítori by mali mať možnosť využívať aj iné zdroje objektívnych informácií vrátane štúdií preverených výskumných pracovníkov. Preverení audítori by mali zaručiť dôvernosť, bezpečnosť a integritu informácií, napr. obchodných tajomstiev, ktoré získajú pri plnení svojich úloh, a mali by mať potrebné odborné znalosti v oblasti riadenia rizík a technickú spôsobilosť na vykonávanie auditu algoritmov. Táto záruka by nemala byť prostriedkom na obchádzanie možnej povinnosti auditu veľmi veľkých online platforiem podľa tohto nariadenia. Aby audítori by mohli vykonávať svoje úlohy primerane a dôveryhodne, mali byť právne a finančne nezávislí a nemali by byť v konflikte so záujmami príslušnej veľmi veľkej online platformy a iných veľmi veľkých online platforiem.  Navyše by preverení audítori a ich zamestnanci nemali poskytovať služby žiadnej auditovanej veľmi veľkej online platforme po dobu 12 mesiacov pred auditom. Mali by sa tiež zaviazať, že nebudú pracovať pre auditovanú veľmi veľkú online platformu, profesijnú organizáciu alebo obchodné združenie, ktorých je platforma členom, po dobu 12 mesiacov od skončenia svojho pôsobenia v audítorskej organizácii. Ak ich nezávislosť nie je nespochybniteľná, mali by odstúpiť alebo sa zdržať auditu.

Pozmeňujúci návrh  66

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 61

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(61) Audítorská správa by mala byť odôvodnená, aby poskytla zmysluplný obraz o vykonaných činnostiach a záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré veľmi veľká online platforma prijíma na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia, a prípadne by v nej mali byť navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu s posúdením rizika a zmierňujúcimi opatreniami, ako aj s plánmi platformy na riešenie odporúčaní auditu by sa správa mala bezodkladne zaslať koordinátorovi digitálnych služieb v mieste usadenia a výboru. Mala by obsahovať audítorské stanovisko založené na záveroch získaných z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká online platforma plní povinnosti stanovené v tomto nariadení alebo prípadne všetky záväzky, ktoré prijala na základe kódexu správania alebo krízového protokolu, a to najmä tým, že identifikuje, hodnotí a zmierňuje systémové riziká, ktoré predstavuje jej systém a služby. Ak audítor chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré nemajú podstatný vplyv na výsledok auditu, malo by sa kladné stanovisko doplniť pripomienkami. Záporné stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa audítor domnieva, že veľmi veľká online platforma nie je v súlade s týmto nariadením alebo neplní prijaté záväzky.

(61) Audítorská správa by mala byť odôvodnená, aby poskytla zmysluplný obraz o vykonaných činnostiach a záveroch, ku ktorým sa dospelo. Mala by prispieť k vypracovaniu opatrení, ktoré veľmi veľká online platforma prijíma na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia, a prípadne by v nej mali byť navrhnuté zlepšenia týchto opatrení. Spolu s posúdením rizika a zmierňujúcimi opatreniami, ako aj s plánmi platformy na riešenie odporúčaní auditu by sa správa mala bezodkladne zaslať koordinátorovi digitálnych služieb v mieste usadenia a výboru. Správa by podľa možnosti mala obsahovať opis konkrétnych prvkov, ktorých audit nebolo možné vykonať, a vysvetlenie dôvodu.  Mala by obsahovať audítorské stanovisko založené na záveroch získaných z audítorských dôkazov. Kladné stanovisko by sa malo poskytnúť vtedy, ak zo všetkých dôkazov vyplýva, že veľmi veľká online platforma plní povinnosti stanovené v tomto nariadení alebo prípadne všetky záväzky, ktoré prijala na základe kódexu správania alebo krízového protokolu, a to najmä tým, že identifikuje, hodnotí a zmierňuje systémové riziká, ktoré predstavuje jej systém a služby. Ak audítor chce zahrnúť do správy poznámky, ktoré nemajú podstatný vplyv na výsledok auditu, malo by sa kladné stanovisko doplniť pripomienkami. Záporné stanovisko by sa malo vydať vtedy, ak sa audítor domnieva, že veľmi veľká online platforma nie je v súlade s týmto nariadením alebo neplní prijaté záväzky. Ak audítor nebol v stanovisku schopný dospieť k záveru o konkrétnych prvkoch, ktoré patria do rozsahu auditu, v stanovisku by mal uviesť dôvody, pre ktoré k takémuto záveru nedospel.

Pozmeňujúci návrh  67

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 62

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62) Základnou črtou činnosti veľmi veľkej online platformy je spôsob, akým sú informácie priorizované a prezentované v jej online rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu prístupu k informáciám pre príjemcov služieb. Informácie sa napríklad odporúčajú, zoraďujú a priorizujú pomocou algoritmov, odlišujú sa prostredníctvom textu alebo iných vizuálnych znázornení alebo sa informácie poskytnuté príjemcami spracujú inak. Takéto odporúčacie systémy môžu mať významný vplyv na schopnosť príjemcov získavať informácie a vstupovať s nimi do interakcie online. Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri rozširovaní určitých posolstiev, virálnom šírení informácií a stimulácii online správania. Veľmi veľké online platformy by preto mali zabezpečiť, aby príjemcovia boli náležite informovaní a aby mohli ovplyvniť to, ktoré informácie sa im predkladajú. Mali by jasne a ľahko zrozumiteľným spôsobom predstaviť hlavné parametre takýchto odporúčajúcich systémov, a tým zabezpečiť, aby príjemcovia chápali, ako sa pre nich informácie priorizujú. Mali by tiež zaistiť, aby príjemcovia mali alternatívne možnosti pre hlavné parametre, vrátane takých, ktoré nie sú založené na profilovaní príjemcu.

(62) Základnou črtou činnosti veľmi veľkej online platformy je spôsob, akým sú informácie priorizované a prezentované v jej online rozhraní na uľahčenie a optimalizáciu prístupu k informáciám pre príjemcov služieb. Informácie sa napríklad odporúčajú, zoraďujú a priorizujú pomocou algoritmov, odlišujú sa prostredníctvom textu alebo iných vizuálnych znázornení alebo sa informácie poskytnuté príjemcami spracujú inak. Takéto odporúčacie systémy môžu mať významný vplyv na schopnosť príjemcov získavať informácie a vstupovať s nimi do interakcie online. Príjemcom služby často uľahčujú vyhľadávanie relevantného obsahu a prispievajú k zlepšeniu používateľskej skúsenosti. Zohrávajú dôležitú úlohu aj pri rozširovaní určitých posolstiev, virálnom šírení informácií a stimulácii online správania. V dôsledku toho by veľmi veľké online platformy mali príjemcom umožniť rozhodnúť sa, či chcú byť riadení odporúčacím systémom založeným na profilovaní, a zabezpečiť, aby bola možnosť, ktorá nie je založená na profilovaní. Navyše by online platformy mali zabezpečiť, aby boli príjemcovia náležite informovaní o používaní odporúčacích systémov a aby si príjemcovia mohli aktívne vybrať, ktoré informácie sa im predkladajú. Mali by mali jasne, zrozumiteľne a používateľsky ústretovo predstaviť hlavné parametre takýchto odporúčacích systémov, a tak zabezpečiť porozumenie príjemcov, ako sa pre nich informácie priorizujú, prečo sa to deje a ako upraviť parametre použité na spracovanie obsahu prezentovaného príjemcom. Veľmi veľké online platformy by mali zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie takého riešenia odporúčacích systémov, aby boli ústretové voči spotrebiteľovi a aby prostredníctvom temných vzorcov neovplyvňovali správanie koncových používateľov.

Pozmeňujúci návrh  68

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 63

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(63) Reklamné systémy používané veľmi veľkými online platformami predstavujú osobitné riziká a z dôvodu svojho rozsahu a schopnosti cielene sa zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich na základe ich správania v rámci online rozhrania platformy aj mimo neho si vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu vznikajúcich rizík vyplývajúcich z distribúcie reklamy online, napríklad v súvislosti s nelegálnou reklamou alebo manipulatívnymi technikami a dezinformáciami so skutočným a predvídateľným negatívnym vplyvom na verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, občiansku diskusiu, politickú účasť a rovnosť, by veľmi veľké online platformy mali zabezpečiť verejný prístup k archívom reklám zobrazených v ich online rozhraniach. Archívy by mali zahŕňať obsah reklám a súvisiace údaje o inzerentovi a dodaní reklamy, najmä pokiaľ ide o cielenú reklamu.

(63) Reklamné systémy používané veľmi veľkými online platformami predstavujú osobitné riziká a z dôvodu svojho rozsahu a schopnosti cielene sa zamerať na príjemcov služieb a osloviť ich na základe ich správania v rámci online rozhrania platformy aj mimo neho si vyžadujú dôkladnejší verejný a regulačný dohľad. Na uľahčenie dohľadu a výskumu vznikajúcich rizík vyplývajúcich z distribúcie reklamy online, napríklad v súvislosti s nelegálnou reklamou alebo manipulatívnymi technikami a dezinformáciami so skutočným a predvídateľným negatívnym vplyvom na verejné zdravie, verejnú bezpečnosť, občiansku diskusiu, politickú účasť a rovnosť, by veľmi veľké online platformy mali zabezpečiť verejný prístup k archívom reklám zobrazených v ich online rozhraniach. V archívoch by mal byť uložený obsah reklám vrátane názvu produktu, služby alebo značky a predmetu reklamy a súvisiace údaje o inzerentovi a v prípade, že sú rozdielne, meno fyzickej alebo názov právnickej osobe, ktorá za reklamu zaplatila, a o doručení reklamy, najmä ak ide o reklamu cielenú. Okrem toho by veľmi veľké online platformy mali označovať všetky známe falošné (deepfake) videá, audiozáznamy alebo iné súbory.

Pozmeňujúci návrh  69

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 64

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(64) S cieľom primerane dohliadať na dodržiavanie povinností veľmi veľkých online platforiem stanovených v tomto nariadení môže koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia alebo Komisia požadovať prístup ku konkrétnym údajom alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa môže týkať napríklad údajov potrebných na posúdenie rizík a možných škôd spôsobených systémami platformy, údajov o presnosti, fungovaní a testovaní algoritmických systémov na moderovanie obsahu, odporúčacích systémov alebo reklamných systémov alebo údajov o postupoch a výstupoch moderovania obsahu alebo vnútorných systémov vybavovania sťažností v zmysle tohto nariadenia. Pre preklenutie informačných asymetrií a vytvorenie odolného systému zmierňovania rizika, informovanie online platforiem, koordinátorov digitálnych služieb, iných príslušných orgánov, Komisie a verejnosti sú mimoriadne dôležité skúmania výskumných pracovníkov o vývoji a závažnosti systémových rizík online. Týmto nariadením sa preto stanovuje rámec na vynútiteľný prístup preverených výskumných pracovníkov k údajom z veľmi veľkých online platforiem. Všetky požiadavky na prístup k údajom podľa uvedeného rámca by mali byť primerané a mali by vhodným spôsobom chrániť práva a oprávnené záujmy (medzi nimi aj obchodné tajomstvá a iné dôverné informácie) platformy a všetkých ďalších dotknutých strán vrátane príjemcov služieb.

(64) S cieľom primerane dohliadať na dodržiavanie povinností veľmi veľkých online platforiem stanovených v tomto nariadení môže koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia alebo Komisia požadovať prístup ku konkrétnym údajom a algoritmom alebo ich nahlásenie. Takáto požiadavka sa môže týkať napríklad údajov potrebných na posúdenie rizík a možných škôd spôsobených systémami platformy, údajov o presnosti, fungovaní a testovaní algoritmických systémov na moderovanie obsahu, odporúčacích systémov alebo reklamných systémov alebo údajov o postupoch a výstupoch moderovania obsahu alebo vnútorných systémov vybavovania sťažností v zmysle tohto nariadenia. Pre preklenutie informačných asymetrií a vytvorenie odolného systému zmierňovania rizika, informovanie online platforiem, koordinátorov digitálnych služieb, iných príslušných orgánov, Komisie a verejnosti je mimoriadne dôležité prešetrovanie zo strany preverených výskumných pracovníkov, preverených neziskových subjektov, organizácií alebo združení o vývoji a závažnosti systémových rizík online. Týmto nariadením sa preto stanovuje rámec na vynútiteľný prístup preverených výskumných pracovníkov, neziskových subjektov, organizácií alebo združení k údajom z veľmi veľkých online platforiem. Všetky požiadavky na prístup k údajom podľa uvedeného rámca by mali byť primerané a mali by vhodným spôsobom chrániť práva a oprávnené záujmy (medzi nimi aj osobné údaje, obchodné tajomstvá a iné dôverné informácie) platformy a všetkých ďalších dotknutých strán vrátane príjemcov služieb. Preverení výskumní pracovníci, neziskové subjekty, organizácie alebo združenia by mali zaručovať dôvernosť, bezpečnosť a integritu informácií, ako sú obchodné tajomstvá, ktoré získavajú pri plnení svojich úloh.

Pozmeňujúci návrh  70

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 66

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(66) S cieľom uľahčiť účinné a konzistentné uplatňovanie povinností stanovených v tomto nariadení, ktoré si môžu vyžadovať vykonávanie technologickými prostriedkami, je dôležité podporovať dobrovoľné odvetvové normy vzťahujúce sa na určité technické postupy, v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť vyvinúť normalizované prostriedky na dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako je napríklad umožnenie predkladania oznámení, a to aj prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní, alebo o interoperabilite archívov reklamy. Takéto normy by mohli byť užitočné najmä pre pomerne malých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Normy by podľa vhodnosti mohli rozlišovať medzi rôznymi druhmi nezákonného obsahu alebo rôznymi druhmi sprostredkovateľských služieb.

(66) S cieľom uľahčiť účinné a konzistentné uplatňovanie povinností stanovených v tomto nariadení, ktoré si môžu vyžadovať vykonávanie technologickými prostriedkami, je dôležité podporovať dobrovoľné normy vzťahujúce sa na určité technické postupy, v rámci ktorých môže odvetvie pomôcť vyvinúť normalizované prostriedky na dosiahnutie súladu s týmto nariadením, ako je napríklad umožnenie predkladania oznámení, a to aj prostredníctvom aplikačných programovacích rozhraní, o interoperabilite archívov reklamy alebo o obchodných podmienkach. Takéto normy by mohli byť užitočné najmä pre pomerne malých poskytovateľov sprostredkovateľských služieb. Normy by podľa vhodnosti mohli rozlišovať medzi rôznymi druhmi nezákonného obsahu alebo rôznymi druhmi sprostredkovateľských služieb. Ak do [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] nenastane dohoda o príslušných normách, Komisia by mala mať možnosť stanoviť technické špecifikácie prostredníctvom vykonávacích aktov dovtedy, kým nenastane dohoda o dobrovoľnej norme.

Pozmeňujúci návrh  71

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 67

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(67) Komisia a výbor by mali nabádať k vypracovaniu kódexov správania, ktoré prispejú k uplatňovaniu tohto nariadenia. Hoci vykonávanie kódexov správania by malo byť merateľné a podliehať verejnému dohľadu, nemalo by to oslabovať dobrovoľnú povahu týchto kódexov a slobodu zainteresovaných strán rozhodnúť sa, či sa na nich budú podieľať. Za určitých okolností je dôležité, aby veľmi veľké online platformy spolupracovali pri vypracúvaní osobitných kódexov správania a aby ich dodržiavali. Nič v tomto nariadení nebráni iným poskytovateľom služieb dodržiavať rovnaké normy náležitej starostlivosti, prijímať osvedčené postupy a využívať usmernenia Komisie a výboru tak, že sa budú podieľať na rovnakých kódexoch správania.

(67) Komisia a výbor by mali nabádať k vypracovaniu kódexov správania, ako aj k dodržiavaniu ustanovení týchto kódexov, ktoré prispejú k uplatňovaniu tohto nariadenia. Komisia a výbor by sa mali zamerať na to, aby sa v kódexoch správania jasne vymedzila povaha práve riešených cieľov vo verejnom záujme tak, aby obsahovali mechanizmy nezávislého hodnotenia dosahovania týchto cieľov a aby sa jasne vymedzila úloha príslušných orgánov. Hoci vykonávanie kódexov správania by malo byť merateľné a podliehať verejnému dohľadu, nemalo by to oslabovať dobrovoľnú povahu týchto kódexov a slobodu zainteresovaných strán rozhodnúť sa, či sa na nich budú podieľať. Za určitých okolností je dôležité, aby veľmi veľké online platformy spolupracovali pri vypracúvaní osobitných kódexov správania a aby ich dodržiavali. Nič v tomto nariadení nebráni iným poskytovateľom služieb dodržiavať rovnaké normy náležitej starostlivosti, prijímať osvedčené postupy a využívať usmernenia Komisie a výboru tak, že sa budú podieľať na rovnakých kódexoch správania.

Pozmeňujúci návrh  72

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení pre takéto kódexy správania určili určité oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. Predovšetkým by sa prostredníctvom samoregulačných a koregulačných dohôd mali preskúmať opatrenia na zmiernenie rizika týkajúce sa konkrétnych typov nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné negatívne vplyvy systémových rizík na spoločnosť a demokraciu, ako sú dezinformácie alebo manipulatívne a nekalé činnosti. Patria sem koordinované operácie zamerané na šírenie informácií vrátane dezinformácií, ako je používanie botov alebo falošných účtov na vytváranie falošných alebo zavádzajúcich informácií, niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre zraniteľných príjemcov služieb, napríklad pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika považovať dodržiavanie príslušného kódexu správania zo strany veľmi veľkej online platformy. Ak online platforma bez riadneho vysvetlenia odmietne výzvu Komisie, aby sa podieľala na uplatňovaní takéhoto kódexu správania, mohlo by sa to prípadne zohľadniť pri rozhodovaní o tom, či online platforma porušila povinnosti stanovené v tomto nariadení.

(68) Je vhodné, aby sa v tomto nariadení pre takéto kódexy správania určili určité oblasti, ktorým treba venovať pozornosť. Predovšetkým by sa prostredníctvom samoregulačných a koregulačných dohôd mali preskúmať opatrenia na zmiernenie rizika týkajúce sa konkrétnych typov nezákonného obsahu. Ďalšou oblasťou, ktorá si zaslúži pozornosť, sú možné negatívne vplyvy systémových rizík na spoločnosť a demokraciu, ako sú dezinformácie alebo manipulatívne a nekalé činnosti. Patria sem koordinované operácie zamerané na šírenie informácií vrátane dezinformácií, ako je používanie botov alebo falošných účtov na vytváranie zámerne nepresných alebo zavádzajúcich informácií, niekedy s cieľom dosiahnuť ekonomický zisk, ktoré sú obzvlášť škodlivé pre zraniteľných príjemcov služieb, napríklad pre deti. Pokiaľ ide o tieto oblasti, možno za vhodné opatrenie na zmiernenie rizika považovať dodržiavanie príslušného kódexu správania zo strany veľmi veľkej online platformy.

Pozmeňujúci návrh  73

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 69

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69) Pravidlá týkajúce sa kódexov správania podľa tohto nariadenia by mohli slúžiť ako základ pre už zavedené samoregulačné úsilie na úrovni Únie, ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti výrobkov, Memorandum o porozumení proti falšovaným tovarom, Kódex správania proti nezákonným nenávistným prejavom, ako aj Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. Ako sa uvádza v akčnom pláne pre európsku demokraciu, Komisia konkrétne v prípade Kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií vydá usmernenia na posilnenie tohto kódexu.

(69) Pravidlá týkajúce sa kódexov správania podľa tohto nariadenia by mohli slúžiť ako základ pre už zavedené samoregulačné úsilie na úrovni Únie, ktorého súčasťou sú záväzok k bezpečnosti výrobkov, Memorandum o porozumení proti falšovaným tovarom, Kódex správania proti nezákonným nenávistným prejavom, ako aj Kódex postupov proti šíreniu dezinformácií. Komisia by mala tiež vyzývať na vypracovanie kódexov správania s cieľom uľahčiť plnenie povinností v oblastiach, ako je ochrana maloletých alebo krátkodobý prenájom. Ďalšími oblasťami, ktoré treba zvážiť, by mohla byť podpora rozmanitosti informácií prostredníctvom podpory kvalitnej žurnalistiky a posilnenie dôveryhodnosti informácií pri súčasnom zachovaní dôvernosti novinárskych zdrojov. Okrem toho je dôležité zabezpečiť konzistentnosť s už existujúcimi mechanizmami presadzovania, ako sú napríklad v oblasti elektronických komunikácií alebo médií, a s nezávislými regulačnými štruktúrami v týchto oblastiach podľa vymedzení v právnych predpisoch Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh  74

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, medzi ktorých patria aj sprostredkovateľské služby spájajúce vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ ide o reklamu, mali by kódexy správania podporovať a dopĺňať povinnosti online platforiem a veľmi veľkých online platforiem týkajúce sa transparentnosti, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby sa zabezpečili flexibilné a účinné mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie dodržiavania týchto povinností, najmä čo sa týka spôsobov prenosu príslušných informácií. Zapojením širokého spektra zainteresovaných strán by sa malo dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, účinné a poskytovali najvyššiu úroveň používateľskej ústretovosti, aby povinnosti týkajúce sa transparentnosti mohli plniť svoj účel.

(70) Pri poskytovaní online reklamy vo všeobecnosti pôsobí niekoľko aktérov, medzi ktorých patria aj sprostredkovateľské služby spájajúce vydavateľov reklamy s inzerentmi. Pokiaľ ide o reklamu, mali by kódexy správania podporovať a dopĺňať povinnosti online platforiem a veľmi veľkých online platforiem týkajúce sa transparentnosti, ktoré sú stanovené v tomto nariadení, aby sa zabezpečili flexibilné a účinné mechanizmy na uľahčenie a zlepšenie dodržiavania týchto povinností, najmä čo sa týka spôsobov prenosu príslušných informácií. Zapojením širokého spektra zainteresovaných strán by sa malo dosiahnuť, aby tieto kódexy správania mali širokú podporu, boli technicky spoľahlivé, účinné a poskytovali najvyššiu úroveň používateľskej ústretovosti, aby povinnosti týkajúce sa transparentnosti mohli plniť svoj účel. Účinnosť kódexov správania by sa mala pravidelne posudzovať. Na rozdiel od právnych predpisov nie sú kódexy správania predmetom demokratickej kontroly a ich súlad so základnými právami nepodlieha súdnemu preskúmaniu. V záujme zvýšenia zodpovednosti, účasti a transparentnosti sú na vypracovanie kódexov správania potrebné procesné záruky. Pred začatím alebo poskytnutím pomoci na vypracovanie alebo revíziu kódexov správania môže Komisia v prípade potreby požiadať o stanovisko Agentúru pre základné práva alebo európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh  75

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 71

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(71) V prípade mimoriadnych okolností ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie môže Komisia na koordináciu rýchlej, kolektívnej a cezhraničnej reakcie v online prostredí iniciovať vypracovanie krízových protokolov. Mimoriadne okolnosti môže predstavovať akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ako sú zemetrasenia, hurikány, pandémie a iné závažné cezhraničné ohrozenia verejného zdravia, vojna a teroristické činy, pri ktorých môžu byť online platformy napríklad zneužité na rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo dezinformácií alebo pri nich vzniká potreba rýchleho šírenia spoľahlivých informácií. Vzhľadom na dôležitú úlohu veľmi veľkých online platforiem pri šírení informácií v našich spoločnostiach a cez hranice by sa takéto platformy mali nabádať k tomu, aby vypracúvali a uplatňovali osobitné krízové protokoly. Tieto krízové protokoly by sa mali aktivovať len na obmedzený čas a prijaté opatrenia by sa takisto mali obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie mimoriadnych okolností. Uvedené opatrenia by mali byť v súlade s týmto nariadením a nemali by predstavovať všeobecnú povinnosť zúčastnených veľmi veľkých online platforiem monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.

(71) V prípade mimoriadnych okolností ovplyvňujúcich verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie môže Komisia na koordináciu rýchlej, kolektívnej a cezhraničnej reakcie v online prostredí iniciovať vypracovanie dobrovoľnýchkrízových protokolov. Mimoriadne okolnosti môže predstavovať akákoľvek nepredvídateľná udalosť, ako sú zemetrasenia, hurikány, pandémie a iné závažné cezhraničné ohrozenia verejného zdravia, vojna a teroristické činy, pri ktorých môžu byť online platformy napríklad zneužité na rýchle šírenie nezákonného obsahu alebo dezinformácií alebo pri nich vzniká potreba rýchleho šírenia spoľahlivých informácií. Vzhľadom na dôležitú úlohu veľmi veľkých online platforiem pri šírení informácií v našich spoločnostiach a cez hranice by sa takéto platformy mali nabádať k tomu, aby vypracúvali a uplatňovali osobitné krízové protokoly. Tieto krízové protokoly by sa mali aktivovať len na obmedzený čas a prijaté opatrenia by sa takisto mali obmedziť na to, čo je nevyhnutne potrebné na riešenie mimoriadnych okolností. Uvedené opatrenia by mali byť v súlade s týmto nariadením a nemali by predstavovať všeobecnú povinnosť zúčastnených veľmi veľkých online platforiem monitorovať informácie, ktoré prenášajú alebo ukladajú, ani aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti naznačujúce nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh  76

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 72

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(72) Úloha zabezpečiť primeraný dohľad a presadzovanie povinností stanovených v tomto nariadení by sa v zásade mala zveriť členským štátom. Na tento účel by mali vymenovať aspoň jeden orgán, ktorý bude mať za úlohu uplatňovať toto nariadenie a presadzovať jeho dodržiavanie. Členské štáty by však podľa svojej vnútroštátnej ústavnej, organizačnej a administratívnej štruktúry mali mať možnosť poveriť osobitnými úlohami a právomocami v oblasti dohľadu alebo presadzovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, viac než jeden príslušný orgán, napríklad orgány v konkrétnych odvetviach, ako sú regulačné orgány elektronických komunikácií, regulačné orgány pre médiá alebo orgány na ochranu spotrebiteľa.

(72) Úloha zabezpečiť primeraný dohľad a presadzovanie povinností stanovených v tomto nariadení by sa v zásade mala zveriť členským štátom. Na tento účel by mali určiť aspoň jeden orgán, ktorý bude mať za úlohu uplatňovať toto nariadenie a presadzovať jeho dodržiavanie. Členské štáty by však podľa svojej vnútroštátnej ústavnej, organizačnej a administratívnej štruktúry mali mať možnosť poveriť osobitnými úlohami a právomocami v oblasti dohľadu alebo presadzovania dodržiavania predpisov, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, viac než jeden príslušný orgán, napríklad orgány v konkrétnych odvetviach, ako sú regulačné orgány elektronických komunikácií, regulačné orgány pre médiá alebo orgány na ochranu spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh  77

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 73

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(73) Vzhľadom na cezhraničný charakter predmetných služieb a horizontálny rozsah povinností zavedených týmto nariadením by mal byť orgán poverený úlohou dohliadať na uplatňovanie a v prípade potreby presadzovanie dodržiavania tohto nariadenia určený v jednotlivých členských štátoch ako koordinátor digitálnych služieb. Ak je na uplatňovanie tohto nariadenia a presadzovanie jeho dodržiavania vymenovaný viac ako jeden príslušný orgán, mal by sa v danom členskom štáte za koordinátora digitálnych služieb identifikovať len jeden orgán. Koordinátor digitálnych služieb by mal pre Komisiu, výbor, koordinátorov digitálnych služieb iných členských štátov, ako aj pre ostatné príslušné orgány daného členského štátu pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia. Najmä v prípadoch, keď sú úlohy podľa tohto nariadenia v danom členskom štáte zverené viacerým príslušným orgánom, mal by koordinátor digitálnych služieb tieto orgány koordinovať a spolupracovať s nimi v súlade s vnútroštátnym právom, v ktorom sa stanovujú ich príslušné úlohy, a mal by zabezpečiť účinné zapojenie všetkých relevantných orgánov do dohľadu a presadzovania práva na úrovni Únie.

(73) Vzhľadom na cezhraničný charakter predmetných služieb a horizontálny rozsah povinností zavedených týmto nariadením by mal byť orgán poverený úlohou dohliadať na uplatňovanie a v prípade potreby presadzovanie dodržiavania tohto nariadenia určený v jednotlivých členských štátoch ako koordinátor digitálnych služieb. Ak je na uplatňovanie tohto nariadenia a presadzovanie jeho dodržiavania vymenovaný viac ako jeden príslušný orgán, mal by sa v danom členskom štáte za koordinátora digitálnych služieb určiť len jeden orgán. Koordinátor digitálnych služieb by mal pre Komisiu, výbor, koordinátorov digitálnych služieb iných členských štátov, ako aj pre ostatné príslušné orgány daného členského štátu pôsobiť ako jednotné kontaktné miesto vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa uplatňovania tohto nariadenia. Najmä v prípadoch, keď sú úlohy podľa tohto nariadenia v danom členskom štáte zverené viacerým príslušným orgánom, mal by koordinátor digitálnych služieb tieto orgány koordinovať a spolupracovať s nimi v súlade s vnútroštátnym právom, v ktorom sa stanovujú ich príslušné úlohy, a mal by zabezpečiť účinné zapojenie všetkých relevantných orgánov do dohľadu a presadzovania práva na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh  78

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 74

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(74) Koordinátor digitálnych služieb, ako aj iné príslušné orgány určené podľa tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní účinnosti práv a povinností stanovených v tomto nariadení a dosahovania jeho cieľov. Preto je potrebné zaistiť, aby tieto orgány konali úplne nezávisle od súkromných a verejných subjektov a aby nemali povinnosť ani možnosť žiadať alebo prijímať pokyny, a to ani od vlády, čím nie sú dotknuté osobitné povinnosti spolupracovať s inými príslušnými orgánmi, koordinátormi digitálnych služieb, výborom a Komisiou. Na druhej strane by nezávislosť týchto orgánov nemala znamenať, že v súlade s vnútroštátnymi ústavnými pravidlami a bez ohrozenia dosiahnutia cieľov tohto nariadenia nemôžu podliehať vnútroštátnym mechanizmom kontroly alebo monitorovania finančných výdavkov alebo súdnemu preskúmaniu, alebo že by nemali mať možnosť v prípade potreby viesť konzultácie s inými vnútroštátnymi orgánmi vrátane orgánov presadzovania práva alebo orgánov krízového riadenia.

(74) Koordinátor digitálnych služieb, ako aj iné príslušné orgány určené podľa tohto nariadenia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní účinnosti práv a povinností stanovených v tomto nariadení a dosahovania jeho cieľov. Preto treba zabezpečiť, aby uvedené orgány mali na plnenie svojich úloh podľa tohto nariadenia potrebné finančné a ľudské zdroje. Treba tiež zaistiť, aby tieto orgány konali úplne nezávisle od súkromných a verejných subjektov a aby nemali povinnosť ani možnosť žiadať alebo prijímať pokyny, a to ani od vlády, čím nie sú dotknuté osobitné povinnosti spolupracovať s inými príslušnými orgánmi, koordinátormi digitálnych služieb, výborom a Komisiou. Na druhej strane by nezávislosť týchto orgánov nemala znamenať, že v súlade s vnútroštátnymi ústavnými pravidlami a bez ohrozenia dosiahnutia cieľov tohto nariadenia nemôžu podliehať vnútroštátnym mechanizmom kontroly alebo monitorovania finančných výdavkov alebo súdnemu preskúmaniu, alebo že by nemali mať možnosť v prípade potreby viesť konzultácie s inými vnútroštátnymi orgánmi vrátane orgánov presadzovania práva alebo orgánov krízového riadenia.

Pozmeňujúci návrh  79

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 75

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(75) Členské štáty môžu funkciu koordinátora digitálnych služieb alebo osobitné úlohy uplatňovať toto nariadenie a presadzovať jeho dodržiavanie zveriť existujúcemu vnútroštátnemu orgánu za predpokladu, že akýkoľvek takýto menovaný orgán spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, napríklad pokiaľ ide o jeho nezávislosť. V zásade sa členským štátom okrem toho nebráni v súlade s právom Únie zlučovať funkcie v rámci existujúceho orgánu. Medzi opatrenia na tento účel môže okrem iného patriť vylúčenie odvolania predsedu alebo člena správnej rady kolektívneho zboru existujúceho orgánu pred uplynutím ich funkčného obdobia len z dôvodu, že došlo k inštitucionálnej reforme spočívajúcej v zlúčení rôznych funkcií v rámci jedného orgánu, ak neexistujú pravidlá zaručujúce, že takéto odvolanie neohrozí nezávislosť a nestrannosť týchto členov.

(75) Členské štáty môžu funkciu koordinátora digitálnych služieb alebo osobitné úlohy dohliadať na uplatňovanie tohto nariadenia a presadzovať jeho dodržiavanie zveriť existujúcemu vnútroštátnemu orgánu za predpokladu, že akýkoľvek takýto menovaný orgán spĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, napríklad pokiaľ ide o jeho nezávislosť. V zásade sa členským štátom okrem toho nebráni v súlade s právom Únie zlučovať funkcie v rámci existujúceho orgánu. Medzi opatrenia na tento účel môže okrem iného patriť vylúčenie odvolania predsedu alebo člena správnej rady kolektívneho zboru existujúceho orgánu pred uplynutím ich funkčného obdobia len z dôvodu, že došlo k inštitucionálnej reforme spočívajúcej v zlúčení rôznych funkcií v rámci jedného orgánu, ak neexistujú pravidlá zaručujúce, že takéto odvolanie neohrozí nezávislosť a nestrannosť týchto členov.

Pozmeňujúci návrh  80

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 76

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(76) Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia sprostredkovateľských služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území jedného z členských štátov, je potrebné zaistiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o členský štát, ktorého právomoc sa na týchto poskytovateľov vzťahuje na účely presadzovania pravidiel stanovených v kapitolách III a IV príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Na poskytovateľa by sa mala vzťahovať právomoc toho členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho hlavné sídlo, teda tam, kde poskytovateľ má svoje ústredie alebo registrované sídlo, v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné operácie a uskutočňuje prevádzková kontrola. Pokiaľ ide o poskytovateľov, ktorí nemajú sídlo v Únii, ale ponúkajú v Únii služby, a preto patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, právomoc by mal mať členský štát, v ktorom títo poskytovatelia vzhľadom na funkciu právnych zástupcov podľa tohto nariadenia vymenujú svojho právneho zástupcu. V záujme účinného uplatňovania tohto nariadenia by však všetky členské štáty mali mať právomoc vo vzťahu k poskytovateľom, ktorí neurčia právneho zástupcu, a to za predpokladu, že sa dodrží zásada ne bis in idem. Na tento účel by mal každý členský štát, ktorý vykonáva právomoc vo vzťahu k takýmto poskytovateľom, bez zbytočného odkladu informovať všetky ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal pri výkone tejto právomoci.

(76) Keďže neexistuje všeobecná požiadavka, aby poskytovatelia sprostredkovateľských služieb zabezpečili fyzickú prítomnosť na území jedného z členských štátov, je potrebné zaistiť jednoznačnosť, pokiaľ ide o členský štát, ktorého právomoc sa na týchto poskytovateľov vzťahuje na účely presadzovania pravidiel stanovených v tomto nariadení príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Na poskytovateľa by sa mala vzťahovať právomoc toho členského štátu, v ktorom sa nachádza jeho hlavné sídlo, teda tam, kde poskytovateľ má svoje ústredie alebo registrované sídlo, v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné operácie a uskutočňuje prevádzková kontrola. Pokiaľ ide o poskytovateľov, ktorí nemajú sídlo v Únii, ale ponúkajú v Únii služby, a preto patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, právomoc by mal mať členský štát, v ktorom títo poskytovatelia vzhľadom na funkciu právnych zástupcov podľa tohto nariadenia vymenujú svojho právneho zástupcu. V záujme účinného uplatňovania tohto nariadenia by však všetky členské štáty mali mať právomoc vo vzťahu k poskytovateľom, ktorí neurčia právneho zástupcu, a to za predpokladu, že sa dodrží zásada ne bis in idem. Na tento účel by mal každý členský štát, ktorý vykonáva právomoc vo vzťahu k takýmto poskytovateľom, bez zbytočného odkladu informovať všetky ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré prijal pri výkone tejto právomoci.

Pozmeňujúci návrh  81

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 77

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(77) Členské štáty by mali koordinátorovi digitálnych služieb a akémukoľvek inému príslušnému orgánu určenému podľa tohto nariadenia poskytnúť dostatočné právomoci a prostriedky na zabezpečenie účinného vyšetrovania a presadzovania práva. Koordinátori digitálnych služieb by mali mať najmä možnosť vyhľadávať a získavať informácie, ktoré sa nachádzajú na ich území, a to aj v kontexte spoločných vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na skutočnosť, že opatrenia dohľadu a presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, by mal v súlade s postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej spolupráce v prípade potreby prijať koordinátor digitálnych služieb tohto iného členského štátu.

(77) Členské štáty by mali koordinátorovi digitálnych služieb a akémukoľvek inému príslušnému orgánu určenému podľa tohto nariadenia poskytnúť dostatočné právomoci a prostriedky na zabezpečenie účinného vyšetrovania a presadzovania práva. Koordinátori digitálnych služieb by mali mať najmä možnosť prijímať primerané dočasné opatrenia v prípade rizika závažnej škody, ako aj vyhľadávať a získavať informácie, ktoré sa nachádzajú na ich území, a to aj v kontexte spoločných vyšetrovaní, s náležitým zreteľom na skutočnosť, že opatrenia dohľadu a presadzovania týkajúce sa poskytovateľa, na ktorého sa vzťahuje právomoc iného členského štátu, by mal v súlade s postupmi týkajúcimi sa cezhraničnej spolupráce v prípade potreby prijať koordinátor digitálnych služieb tohto iného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh  82

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 78

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(78) Členské štáty by mali vo svojom vnútroštátnom práve v súlade s právom Únie, a najmä s týmto nariadením a chartou, stanoviť podrobné podmienky a obmedzenia výkonu vyšetrovacích právomocí a právomocí v oblasti presadzovania práva svojich koordinátorov digitálnych služieb a prípadne iných príslušných orgánov podľa tohto nariadenia.

(78) Členské štáty by mali vo svojom vnútroštátnom práve v súlade s právom Únie, a najmä s týmto nariadením a chartou, stanoviť podrobné podmienky a obmedzenia výkonu vyšetrovacích právomocí a právomocí v oblasti presadzovania práva svojich koordinátorov digitálnych služieb a prípadne iných príslušných orgánov podľa tohto nariadenia. Komisia by s cieľom zabezpečiť konzistentné a jednotné uplatňovanie tohto nariadenia mala prijať usmernenia k postupom a pravidlám týkajúcim sa právomocí koordinátorov digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh  83

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 79

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(79) Počas výkonu týchto právomocí by príslušné orgány mali dodržiavať uplatniteľné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa postupov a záležitostí, ako je potreba predchádzajúceho súdneho povolenia na vstup do určitých priestorov a dôvernosť komunikácie medzi advokátom a jeho klientom. Týmito ustanoveniami by sa malo zabezpečiť najmä dodržiavanie základných práv na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces vrátane práva na obhajobu a práva na rešpektovanie súkromného života. V tejto súvislosti by ako vhodná referencia mohli slúžiť záruky poskytnuté v súvislosti s konaním Komisie podľa tohto nariadenia. Pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia by sa malo zaručiť predchádzajúce spravodlivé a nestranné konanie vrátane práva dotknutých osôb na vypočutie a práva na prístup k spisu, pričom sa musí rešpektovať dôvernosť a služobné a obchodné tajomstvo, ako aj povinnosť uviesť zmysluplné odôvodnenie rozhodnutí. To by však v riadne odôvodnených naliehavých prípadoch a za dodržania primeraných podmienok a procedurálnych opatrení nemalo brániť prijímaniu opatrení. Výkon právomocí by okrem iného mal byť primeraný povahe a celkovej skutočnej alebo potenciálnej ujme spôsobenej porušením alebo predpokladaným porušením predpisov. Príslušné orgány by mali v zásade zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti prípadu vrátane informácií zhromaždených príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.

(79) Počas výkonu týchto právomocí by príslušné orgány mali dodržiavať uplatniteľné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa postupov a záležitostí, ako je potreba predchádzajúceho súdneho povolenia na vstup do určitých priestorov a dôvernosť komunikácie medzi advokátom a jeho klientom. Týmito ustanoveniami by sa malo zabezpečiť najmä dodržiavanie základných práv na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces vrátane práva na obhajobu a práva na rešpektovanie súkromného života. V tejto súvislosti by ako vhodná referencia mohli slúžiť záruky poskytnuté v súvislosti s konaním Komisie podľa tohto nariadenia. Pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia by sa malo zaručiť predchádzajúce spravodlivé a nestranné konanie vrátane práva dotknutých osôb na vypočutie a práva na prístup k spisu, pričom sa musí rešpektovať dôvernosť a služobné a obchodné tajomstvo, ako aj povinnosť uviesť zmysluplné odôvodnenie rozhodnutí. To by však v riadne odôvodnených naliehavých prípadoch a za dodržania primeraných podmienok a procedurálnych opatrení nemalo brániť prijímaniu opatrení. Výkon právomocí by okrem iného mal byť primeraný povahe a celkovej skutočnej alebo potenciálnej ujme spôsobenej porušením alebo predpokladaným porušením predpisov. Príslušné orgány by mali zohľadniť všetky relevantné skutočnosti a okolnosti prípadu vrátane informácií zhromaždených príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh  84

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 80

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(80) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa porušenia povinností stanovených v tomto nariadení mohli účinným, primeraným a odrádzajúcim spôsobom sankcionovať, pričom sa vzhľadom na sledovaný verejný záujem, rozsah a druh vykonávaných činností, ako aj na ekonomickú kapacitu porušovateľa zohľadní povaha, závažnosť, opakovanie a trvanie porušenia. Pri udeľovaní sankcií by sa malo predovšetkým zohľadniť, či príslušný poskytovateľ sprostredkovateľských služieb neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia systematicky alebo opakovane, prípadne či pôsobí vo viacerých členských štátoch.

(80) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa porušenia povinností stanovených v tomto nariadení mohli účinným, primeraným a odrádzajúcim spôsobom sankcionovať, pričom sa vzhľadom na sledovaný verejný záujem, rozsah a druh vykonávaných činností, ako aj na ekonomickú kapacitu porušovateľa zohľadní povaha, závažnosť, opakovanie a trvanie porušenia. Pri udeľovaní sankcií by sa malo predovšetkým zohľadniť, či príslušný poskytovateľ sprostredkovateľských služieb neplní svoje povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia systematicky alebo opakovane, prípadne je dotknutých viacero príjemcov, porušenie povinností je zámerné alebo z nedbalosti ači poskytovateľ pôsobí vo viacerých členských štátoch. Komisia by mala vydať usmernenia pre členské štáty týkajúce sa kritérií a podmienok ukladania primeraných sankcií.

Pozmeňujúci návrh  85

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 81

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(81) Na zabezpečenie účinného presadzovania dodržiavania tohto nariadenia by jednotlivci alebo zastupujúce organizácie mali mať možnosť podať koordinátorovi digitálnych služieb na území, na ktorom dostali službu, akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa súladu s týmto nariadením, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá tohto nariadenia o právomoci. V sťažnostiach by sa mal uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich sa dodržiavania predpisov zo strany konkrétneho poskytovateľa sprostredkovateľských služieb a koordinátorovi digitálnych služieb by sa v nich mohli poskytovať aj informácie o otázkach, ktoré majú viac prierezový charakter. Ak si daná otázka vyžaduje cezhraničnú spoluprácu, koordinátor digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie príslušné vnútroštátne orgány, ako aj koordinátora digitálnych služieb iného členského štátu, najmä toho, v ktorom je usadený dotknutý poskytovateľ sprostredkovateľských služieb.

(81) Na zabezpečenie účinného presadzovania povinností stanovených v tomto nariadení by jednotlivci alebo zastupujúce organizácie mali mať možnosť podať koordinátorovi digitálnych služieb na území, na ktorom dostali službu, akúkoľvek sťažnosť týkajúcu sa súladu s týmto nariadením, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá tohto nariadenia o právomoci. V sťažnostiach by sa mal uvádzať pravdivý prehľad obáv týkajúcich sa dodržiavania predpisov zo strany konkrétneho poskytovateľa sprostredkovateľských služieb a koordinátorovi digitálnych služieb by sa v nich mohli poskytovať aj informácie o otázkach, ktoré majú viac prierezový charakter. Ak si daná otázka vyžaduje cezhraničnú spoluprácu, koordinátor digitálnych služieb by mal zapojiť ďalšie príslušné vnútroštátne orgány, ako aj koordinátora digitálnych služieb iného členského štátu, najmä toho, v ktorom je usadený dotknutý poskytovateľ sprostredkovateľských služieb. Koordinátor digitálnych služieb v krajine pôsobenia by mal vec včas posúdiť a informovať koordinátora digitálnych služieb členského štátu, v ktorom má príjemca bydlisko alebo sídlo, o spôsobe vybavenia sťažnosti.

Pozmeňujúci návrh  86

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 82

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(82) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby koordinátori digitálnych služieb mohli prijímať opatrenia, ktoré sú účinné pri riešení určitých obzvlášť závažných a pretrvávajúcich porušení a ktoré sú týmto porušeniam primerané. Najmä vtedy, keď tieto opatrenia môžu mať vplyv na práva a záujmy tretích strán, ako napríklad v prípadoch, keď sa obmedzí prístup k online rozhraniam, je vhodné požadovať, aby opatrenia na žiadosť koordinátorov digitálnych služieb nariadil príslušný súdny orgán a aby podliehali dodatočným zárukám. Potenciálne dotknuté tretie strany by predovšetkým mali mať možnosť byť vypočuté a takéto príkazy by sa mali vydávať len vtedy, keď nie sú primerane k dispozícii právomoci prijímať takéto opatrenia stanovené v iných aktoch práva Únie alebo vo vnútroštátnom práve, napríklad na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, na zabezpečenie rýchleho odstránenia webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu alebo na znemožnenie prístupu k službám, ktoré tretia strana využíva na porušovanie práva duševného vlastníctva.

(82) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby koordinátori digitálnych služieb mohli prijímať opatrenia, ktoré sú účinné pri riešení určitých obzvlášť závažných a pretrvávajúcich porušení tohto nariadenia a ktoré sú týmto porušeniam primerané. Najmä vtedy, keď tieto opatrenia môžu mať vplyv na práva a záujmy tretích strán, ako napríklad v prípadoch, keď sa obmedzí prístup k online rozhraniam, je vhodné požadovať, aby opatrenia na žiadosť koordinátorov digitálnych služieb nariadil príslušný súdny orgán a aby podliehali dodatočným zárukám. Potenciálne dotknuté tretie strany by predovšetkým mali mať možnosť byť vypočuté a takéto príkazy by sa mali vydávať len vtedy, keď nie sú primerane k dispozícii právomoci prijímať takéto opatrenia stanovené v iných aktoch práva Únie alebo vo vnútroštátnom práve, napríklad na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, na zabezpečenie rýchleho odstránenia webových stránok obsahujúcich alebo šíriacich detskú pornografiu alebo na znemožnenie prístupu k službám, ktoré tretia strana využíva na porušovanie práva duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh  87

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 83 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(83a) Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o výnimke zo zodpovednosti stanovené v tomto nariadení, pokiaľ ide o informácie odovzdávané alebo uchovávané na žiadosť príjemcu služby, poskytovatelia sprostredkovateľských služieb by mali ručiť za porušenie svojich povinností stanovených v tomto nariadení. Príjemcovia služieb a organizácie, ktoré ich zastupujú, by mali byť oprávnené na prístup k primeraným a účinným prostriedkom nápravy. V súlade s právnymi predpismi členského štátu alebo Únie by mali mať najmä právo požadovať náhradu od uvedených poskytovateľov sprostredkovateľských služieb za každú priamu škodu alebo stratu, ktorú utrpeli v dôsledku porušenia povinností stanovených v tomto nariadení zo strany poskytovateľov sprostredkovateľských služieb.

Pozmeňujúci návrh  88

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 84

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(84) Koordinátor digitálnych služieb by mal pravidelne uverejňovať správu o činnostiach vykonávaných podľa tohto nariadenia. Vzhľadom na to, že koordinátor digitálnych služieb je tiež informovaný o príkazoch na prijatie opatrení proti nezákonnému obsahu alebo na poskytnutie informácií upravených týmto nariadením prostredníctvom spoločného systému na výmenu informácií, mal by do svojej výročnej správy zahrnúť počet a kategórie týchto príkazov určených poskytovateľom sprostredkovateľských služieb a vydaných súdnymi a správnymi orgánmi v jeho členskom štáte.

(84) Koordinátor digitálnych služieb by mal pravidelne uverejňovať v štandardizovanom a strojovo čitateľnom formáte správu o činnostiach vykonávaných podľa tohto nariadenia. Vzhľadom na to, že koordinátor digitálnych služieb je tiež informovaný o príkazoch na prijatie opatrení proti nezákonnému obsahu alebo na poskytnutie informácií upravených týmto nariadením prostredníctvom spoločného systému na výmenu informácií, ktorý vychádza z informačného systému o vnútornom trhu, mal by do svojej výročnej správy zahrnúť počet a kategórie týchto príkazov určených poskytovateľom sprostredkovateľských služieb a vydaných súdnymi a správnymi orgánmi v jeho členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh  89

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 86

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(86) Na uľahčenie cezhraničného dohľadu a vyšetrovaní, na ktorých sa zúčastňujú viaceré členské štáty, by koordinátori digitálnych služieb mali mať možnosť podieľať sa trvalo alebo dočasne na spoločných činnostiach dohľadu a vyšetrovania týkajúcich sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Na týchto činnostiach sa môžu zúčastňovať ďalšie príslušné orgány a tieto činnosti sa v rámci obmedzení a rozsahu právomocí, ktoré majú jednotlivé zúčastnené orgány k dispozícii, môžu týkať rôznych otázok, od koordinovaného zberu údajov až po žiadosti o informácie alebo kontroly priestorov. Od výboru sa môže požadovať, aby v súvislosti s týmito činnosťami poskytoval poradenstvo, napríklad tak, že navrhne plány a harmonogramy činností alebo pracovné skupiny ad hoc, v ktorých budú zastúpené zúčastnené orgány.

(86) Na uľahčenie cezhraničného dohľadu a vyšetrovaní, na ktorých sa zúčastňujú viaceré členské štáty, by koordinátori digitálnych služieb mali mať možnosť podieľať sa trvalo alebo dočasne na spoločných činnostiach dohľadu a vyšetrovania týkajúcich sa záležitostí, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na základe dohody medzi dotknutými členskými štátmi a pri neexistencii dohody pod dohľadom koordinátora digitálnych služieb členského štátu usadenia. Na týchto činnostiach sa môžu zúčastňovať ďalšie príslušné orgány a tieto činnosti sa v rámci obmedzení a rozsahu právomocí, ktoré majú jednotlivé zúčastnené orgány k dispozícii, môžu týkať rôznych otázok, od koordinovaného zberu údajov až po žiadosti o informácie alebo kontroly priestorov. Od výboru sa môže požadovať, aby v súvislosti s týmito činnosťami poskytoval poradenstvo, napríklad tak, že navrhne plány a harmonogramy činností alebo pracovné skupiny ad hoc, v ktorých budú zastúpené zúčastnené orgány.

Pozmeňujúci návrh  90

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 88

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(88) S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia je na úrovni Únie potrebné zriadiť nezávislú poradnú skupinu, ktorá by mala Komisii poskytovať podporu a pomáhať jej pri zosúlaďovaní činností koordinátorov digitálnych služieb. Tento Európsky výbor pre digitálne služby by mal pozostávať z koordinátorov digitálnych služieb, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť koordinátorov v prípadoch, kde si to vyžaduje vnútroštátne rozdelenie úloh a právomocí, pozývať na zasadnutia výboru alebo vymenúvať ad hoc delegátov z iných príslušných orgánov, poverených osobitnými úlohami podľa tohto nariadenia. Ak sa na zasadnutí zúčastní viacero zástupcov z jedného členského štátu, hlasovacie právo by malo zostať obmedzené na jedného zástupcu za každý členský štát.

(88) S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia je na úrovni Únie potrebné zriadiť nezávislú poradnú skupinu, ktorá by mala Komisii poskytovať podporu a pomáhať jej pri zosúlaďovaní činností koordinátorov digitálnych služieb. Tento Európsky výbor pre digitálne služby by mal pozostávať z koordinátorov digitálnych služieb, a to bez toho, aby bola dotknutá možnosť koordinátorov v prípadoch, kde si to vyžaduje vnútroštátne rozdelenie úloh a právomocí, pozývať na zasadnutia výboru alebo vymenúvať ad hoc delegátov z iných príslušných orgánov, poverených osobitnými úlohami podľa tohto nariadenia. Ak sa na zasadnutí zúčastní viacero zástupcov z jedného členského štátu, hlasovacie právo by malo zostať obmedzené na jedného zástupcu za každý členský štát. Rokovací poriadok výboru by mal zabezpečiť zachovanie dôvernosti informácií.

Pozmeňujúci návrh  91

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 90

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(90) Na tento účel by mal mať výbor možnosť prijímať stanoviská, žiadosti a odporúčania určené koordinátorom digitálnych služieb alebo iným príslušným vnútroštátnym orgánom. Hoci by nemali byť právne záväzné, rozhodnutie odchýliť sa od nich by malo byť náležite vysvetlené a Komisia by ho mohla zohľadniť pri posudzovaní dodržiavania tohto nariadenia dotknutým členským štátom.

(90) Na tento účel by mal mať výbor možnosť prijímať stanoviská, žiadosti a odporúčania určené koordinátorom digitálnych služieb alebo iným príslušným vnútroštátnym orgánom. Hoci by nemali byť právne záväzné, rozhodnutie odchýliť sa od nich by malo byť náležite vysvetlené a Komisia by ho mohla zohľadniť pri posudzovaní dodržiavania tohto nariadenia dotknutým členským štátom. Výbor by mal vypracúvať výročnú správu o svojich činnostiach.

Pozmeňujúci návrh  92

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 91

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie žiadostí, ktoré mu boli predložené, z celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod vedením Komisie združovať zástupcov koordinátorov digitálnych služieb a prípadných ďalších príslušných orgánov. Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť prierezové prvky relevantné pre iné regulačné rámce na úrovni Únie, mal by mať výbor, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, ochrana údajov, elektronické komunikácie, audiovizuálne služby, odhaľovanie a vyšetrovanie colných podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ alebo ochrana spotrebiteľa.

(91) S cieľom zabezpečiť posúdenie žiadostí, ktoré mu boli predložené, z celoeurópskeho hľadiska by výbor mal pod vedením Komisie združovať zástupcov koordinátorov digitálnych služieb a prípadných ďalších príslušných orgánov. Vzhľadom na to, že sa môžu vyskytnúť prierezové prvky relevantné pre iné regulačné rámce na úrovni Únie, mal by mať výbor, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, možnosť spolupracovať s inými orgánmi, úradmi, agentúrami a poradnými skupinami Únie, ktoré majú kompetencie v oblastiach, ako sú rovnosť (vrátane rovnosti žien a mužov) a nediskriminácia, rodová rovnosť a nediskriminácia, odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatá a iných foriem rodovo motivovaného násilia, ochrana údajov, rešpektovanie duševného vlastníctva, hospodárska súťaž, elektronické komunikácie, audiovizuálne služby, trhový dohľad, odhaľovanie a vyšetrovanie colných podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ alebo ochrana spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh  93

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 96

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(96) Ak uvedená platforma porušenie ustanovenia, ktoré sa vzťahuje len na veľmi veľké online platformy, nerieši účinne podľa akčného plánu, môže iba Komisia, a to z vlastnej iniciatívy alebo na základe odporúčania výboru, rozhodnúť o ďalšom vyšetrovaní príslušného porušenia a opatrení, ktoré platforma následne prijala, pričom koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia je z tohto rozhodovania vylúčený. V opodstatnených prípadoch by Komisia po vykonaní potrebných vyšetrovaní mala mať možnosť vydať vo vzťahu k veľmi veľkým online platformám rozhodnutia o zistení porušenia a uložení sankcií. Takúto možnosť zasiahnuť by mala mať aj v cezhraničných situáciách, ak koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia napriek žiadosti Komisie neprijme žiadne opatrenia, alebo v situáciách, keď sám koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia požiada Komisiu, aby zasiahla v súvislosti s porušením akéhokoľvek iného ustanovenia tohto nariadenia, ktorého sa dopustila veľmi veľká online platforma.

(96) Ak uvedená platforma porušenie ustanovenia, ktoré sa vzťahuje len na veľmi veľké online platformy, nerieši účinne podľa akčného plánu, iba Komisia by mala, a to z vlastnej iniciatívy alebo na základe odporúčania výboru, začať ďalšie vyšetrovanie príslušného porušenia a opatrení, ktoré platforma následne prijala, pričom koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia je z tohto rozhodovania vylúčený. V opodstatnených prípadoch by Komisia po vykonaní potrebných vyšetrovaní mala mať možnosť vydať vo vzťahu k veľmi veľkým online platformám rozhodnutia o zistení porušenia a uložení sankcií. Mala by zasiahnuť aj v cezhraničných situáciách, ak koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia napriek žiadosti Komisie neprijme žiadne opatrenia, alebo v situáciách, keď sám koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia požiada Komisiu, aby zasiahla v súvislosti s porušením akéhokoľvek iného ustanovenia tohto nariadenia, ktorého sa dopustila veľmi veľká online platforma. Komisia by mala začať konanie s ohľadom na možné prijatie rozhodnutí v súvislosti s príslušnými krokmi veľmi veľkej online platformy, napríklad ak je táto platforma podozrivá z porušenia tohto nariadenia, a to aj v prípade, že sa zistilo, že platforma nevykonáva prevádzkové odporúčania z nezávislého auditu, ktorý schválil koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia, a ak koordinátor digitálnych služieb v mieste usadenia neprijal žiadne vyšetrovacie opatrenia ani opatrenia na presadzovanie práva.

Pozmeňujúci návrh  94

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 97

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(97) Komisia by mala mať naďalej možnosť rozhodnúť, či v ktorejkoľvek zo situácií, v ktorých má podľa tohto nariadenia na to oprávnenie, chce alebo nechce zasiahnuť. Keď Komisia začne konanie, malo by sa zamedziť, aby príslušní koordinátori digitálnych služieb v mieste usadenia v súvislosti s dotknutou činnosťou veľmi veľkej online platformy vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a právomoci v oblasti presadzovania práva, aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. V záujme efektívnosti by sa však uvedeným koordinátorom digitálnych služieb nemalo brániť vo výkone ich právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti tej istej veľmi veľkej online platformy, pri ktorej existuje podozrenie, že predstavuje nové porušenie predpisov. Títo koordinátori digitálnych služieb, ako aj výbor a prípadne iní koordinátori digitálnych služieb by mali Komisii poskytovať všetky potrebné informácie a pomoc, aby mohla účinne plniť svoje úlohy, a Komisia by ich mala podľa potreby informovať o výkone svojich právomocí. V tejto súvislosti by Komisia mala v prípade potreby zohľadniť všetky relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor alebo dotknutí koordinátori digitálnych služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a informácie, ktoré zhromaždili, a to bez toho, aby boli dotknuté jej právomoci a zodpovednosť vykonávať podľa potreby dodatočné vyšetrovania.

(97) Keď Komisia začne konanie, malo by sa zamedziť, aby príslušní koordinátori digitálnych služieb v mieste usadenia v súvislosti s dotknutou činnosťou veľmi veľkej online platformy vykonávali svoje vyšetrovacie právomoci a právomoci v oblasti presadzovania práva, aby sa zabránilo duplicite, nezrovnalostiam a rizikám z hľadiska zásady ne bis in idem. V záujme efektívnosti by sa však uvedeným koordinátorom digitálnych služieb nemalo brániť vo výkone ich právomocí pomáhať Komisii na jej žiadosť pri plnení úloh v oblasti dohľadu alebo v súvislosti s inou činnosťou vrátane činnosti tej istej veľmi veľkej online platformy, pri ktorej existuje podozrenie, že predstavuje nové porušenie predpisov. Títo koordinátori digitálnych služieb, ako aj výbor a prípadne iní koordinátori digitálnych služieb by mali Komisii poskytovať všetky potrebné informácie a pomoc, aby mohla účinne plniť svoje úlohy, a Komisia by ich mala podľa potreby informovať o výkone svojich právomocí. V tejto súvislosti by Komisia mala v prípade potreby zohľadniť všetky relevantné posúdenia, ktoré vykonal výbor alebo dotknutí koordinátori digitálnych služieb, ako aj všetky relevantné dôkazy a informácie, ktoré zhromaždili, a to bez toho, aby boli dotknuté jej právomoci a zodpovednosť vykonávať podľa potreby dodatočné vyšetrovania.

Pozmeňujúci návrh  95

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 97 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(97a) Komisia by mala zabezpečiť, aby bola nezávislá a nestranná vo svojom rozhodovaní, pokiaľ ide o koordinátorov digitálnych služieb, ako aj poskytovateľov služieb podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh  96

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 99

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(99) Komisia by predovšetkým mala mať prístup k všetkým relevantným dokumentom, údajom a informáciám potrebným na začatie a vedenie vyšetrovaní a na monitorovanie dodržiavania príslušných povinností stanovených v tomto nariadení bez ohľadu na to, kto má dotknuté dokumenty, údaje alebo informácie v držbe, a takisto bez ohľadu na ich formu alebo formát, pamäťové médium alebo konkrétne miesto, kde sú uložené. Komisia by mala mať možnosť priamo požadovať, aby dotknutá veľmi veľká online platforma alebo príslušné tretie strany alebo jednotlivci poskytli všetky relevantné dôkazy, údaje a informácie. Komisia by okrem toho mala mať možnosť vyžiadať si na účely tohto nariadenia akékoľvek relevantné informácie od akéhokoľvek verejného orgánu, subjektu alebo agentúry v členskom štáte alebo od akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby. Komisia by mala byť splnomocnená požadovať prístup k databázam a algoritmom príslušných osôb a vysvetlenia v súvislosti s nimi a vypočúvať s ich súhlasom všetky osoby, ktoré môžu mať užitočné informácie, a poskytnuté výpovede zaznamenať. Komisia by tiež mala byť splnomocnená vykonávať také kontroly, ktoré sú potrebné na presadzovanie príslušných ustanovení tohto nariadenia. Cieľom týchto vyšetrovacích právomocí je doplniť možnosť Komisie požiadať o pomoc koordinátorov digitálnych služieb a ďalšie orgány členských štátov, napríklad formou poskytnutia informácií alebo pri vykonávaní uvedených právomocí.

(Netýka sa slovenskej verzie.)  

Pozmeňujúci návrh  97

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 100

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(100) Dodržiavanie príslušných povinností uložených týmto nariadením by malo byť vynútiteľné uložením pokút a pravidelného penále. Na tento účel by sa za nedodržanie povinností a porušenie procesných pravidiel mali stanoviť primerané výšky pokút a pravidelného penále a zároveň aj primerané premlčacie lehoty.

(100) Dodržiavanie príslušných povinností uložených týmto nariadením by malo byť vynútiteľné uložením pokút a pravidelného penále. Na tento účel by sa za nedodržanie povinností a porušenie procesných pravidiel mali stanoviť primerané výšky pokút a pravidelného penále a zároveň aj primerané premlčacie lehoty. Komisia by mala najmä zabezpečiť, aby so zreteľom na povahu, závažnosť, opakovanie a trvanie porušenia boli sankcie účinné, primerané a odrádzajúce vzhľadom na sledovaný verejný záujem, rozsah a povahu vykonávaných činností, počet dotknutých príjemcov, úmyselnú alebo nedbanlivostnú povahu porušenia, ako aj hospodársku kapacitu porušovateľa.

Pozmeňujúci návrh  98

 

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 102

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(102) V záujme účinnosti a efektívnosti by Komisia okrem všeobecného hodnotenia nariadenia, ktoré sa má vykonať do piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti, mala po počiatočnej fáze a na základe prvých troch rokov uplatňovania tohto nariadenia vykonať aj hodnotenie činností výboru a jeho štruktúry.

(102) Komisia by mala vykonať všeobecné hodnotenie tohto nariadenia a predložiť správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Táto správa by sa mala zaoberať najmä vymedzením veľmi veľkých online platforiem a priemerným počtom aktívnych príjemcov služby za mesiac. Táto správa by sa mala zaoberať aj vykonávaním kódexov správania, ako aj povinnosťou určiť zástupcu usadeného v Únii a posúdiť účinok podobných povinností, ktoré ukladajú tretie krajiny európskym poskytovateľom služieb pôsobiacim v zahraničí. Komisia by mala vykonať najmä posúdenie akéhokoľvek vplyvu nákladov pre európskych poskytovateľov služieb, ktorý by mohli mať podobné požiadavky, ktoré zaviedli tretie krajiny, vrátane požiadavky určiť právneho zástupcu a akékoľvek nové prekážky prístupu na trh mimo EÚ po prijatí tohto nariadenia. Komisia by takisto mala posúdiť vplyv na schopnosť európskych podnikov a spotrebiteľov získať prístup k výrobkom a službám z krajín mimo Únie a kupovať ich. V záujme účinnosti a efektívnosti by Komisia okrem všeobecného hodnotenia nariadenia, ktoré sa má vykonať do troch rokov od nadobudnutia jeho účinnosti, mala po počiatočnej fáze a na základe prvých troch rokov uplatňovania tohto nariadenia vykonať aj hodnotenie činností výboru a jeho štruktúry.

Pozmeňujúci návrh  99

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Predmet úpravy

Pozmeňujúci návrh  100

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) pravidlá vykonávania tohto nariadenia a presadzovania jeho dodržiavania, a to aj pokiaľ ide o spoluprácu a koordináciu medzi príslušnými orgánmi.

c) pravidlá vykonávania požiadaviek stanovených v tomto nariadení a presadzovania ich dodržiavania, a to aj pokiaľ ide o spoluprácu a koordináciu medzi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh  101

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) stanoviť jednotné pravidlá bezpečného, predvídateľného a dôveryhodného online prostredia, v ktorom sú účinne chránené základné práva zakotvené v charte.

b) stanoviť harmonizované pravidlá bezpečného, prístupného, predvídateľného a dôveryhodného online prostredia, v ktorom sú účinne chránené základné práva zakotvené v charte.

Pozmeňujúci návrh  102

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) podporovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a prispievať k väčšiemu výberu pre spotrebiteľov a zároveň uľahčovať inovácie, podporovať digitálnu transformáciu a podnecovať hospodársky rast v rámci vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh  103

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Toto nariadenie sa uplatňuje na sprostredkovateľské služby poskytované príjemcom služieb, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v Únii, a to bez ohľadu na sídlo poskytovateľov týchto služieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  104

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiadnu službu, ktorá nie je sprostredkovateľskou službou, ani na žiadne požiadavky uložené v súvislosti s takouto službou, a to bez ohľadu na to, či sa táto služba poskytuje prostredníctvom sprostredkovateľskej služby.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  105

 

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v týchto predpisoch:

vypúšťa sa

a) smernica 2000/31/ES;

 

b) smernica 2010/13/ES;

 

c) právne predpisy Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv;

 

d) nariadenie (EÚ) .../… o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online [TOO po prijatí];

 

e) nariadenie (EÚ) .../... o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach a smernica (EÚ) .../..., ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní [elektronické dôkazy po prijatí];

 

f) nariadenie (EÚ) 2019/1148;

 

g) nariadenie (EÚ) 2019/1150;

 

h) právne predpisy Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov vrátane nariadenia (EÚ) 2017/2394;

 

i) právne predpisy Únie o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES.

 

Pozmeňujúci návrh  106

 

Návrh nariadenia

Článok 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Rozsah pôsobnosti

 

1. Toto nariadenie sa uplatňuje na sprostredkovateľské služby poskytované príjemcom služieb, ktorí majú sídlo alebo bydlisko v Únii, a to bez ohľadu na sídlo poskytovateľov týchto služieb.

 

2. Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiadnu službu, ktorá nie je sprostredkovateľskou službou, ani na žiadne požiadavky uložené v súvislosti s takouto službou, a to bez ohľadu na to, či sa táto služba poskytuje prostredníctvom sprostredkovateľskej služby.

 

3. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté pravidlá stanovené v týchto predpisoch:

 

a) smernica 2000/31/ES;

 

b) smernica 2010/13/ES;

 

c) právne predpisy Únie v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, najmä smernica (EÚ) 2019/790 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu;

 

d) nariadenie (EÚ) 2021/784 o riešení šírenia teroristického obsahu online;

 

e) nariadenie (EÚ) .../... o európskom príkaze na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach a smernica (EÚ) .../..., ktorou sa stanovujú harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní [elektronické dôkazy po prijatí];

 

f) nariadenie (EÚ) 2019/1148;

 

g) nariadenie (EÚ) 2019/1150;

 

h) právne predpisy Únie v oblasti ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti výrobkov vrátane nariadenia (EÚ) 2017/2394, nariadenia (EÚ) 2019/1020 a smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov;

 

i) právne predpisy Únie o ochrane osobných údajov, najmä nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernica 2002/58/ES;

 

j) smernica (EÚ) 2019/882;

 

k) smernica (EÚ) 2018/1972;

 

l) smernica 2013/11/EÚ;

 

4. Do [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia uverejní usmernenia, pokiaľ ide o vzťah medzi týmto nariadením a legislatívnymi aktmi uvedenými v článku 1a ods. 3.

Pozmeňujúci návrh  107

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) „služby informačnej spoločnosti“ sú služby v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/1535;

a) „služby informačnej spoločnosti“ sú služby vymedzené v článku 1 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2015/1535;

Pozmeňujúci návrh  108

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) „príjemca služby“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva príslušnú sprostredkovateľskú službu;

b) „príjemca služby“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva príslušnú sprostredkovateľskú službu s cieľom vyhľadať alebo sprístupniť informácie;

Pozmeňujúci návrh  109

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti;

c) „spotrebiteľ“ je každá fyzická osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti;

Pozmeňujúci návrh  110

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) „ponúkať služby v Únii“ je poskytovať právnickým alebo fyzickým osobám v jednom alebo viacerých členských štátoch možnosť využívať služby poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, ktorý má podstatnú väzbu s Úniou; takáto podstatná väzba sa považuje za existujúcu, ak má poskytovateľ v Únii sídlo; ak takéto sídlo neexistuje, posúdenie podstatnej väzby sa zakladá na konkrétnych skutkových kritériách, ako sú:

d) „ponúkať služby v Únii“ je poskytovať právnickým alebo fyzickým osobám v jednom alebo viacerých členských štátoch možnosť využívať služby poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti, ktorý má podstatnú väzbu s Úniou;

Pozmeňujúci návrh  111

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 významný počet používateľov v jednom alebo vo viacerých členských štátoch alebo

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  112

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 zameranie činností na jeden alebo viac členských štátov;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh  113

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) „podstatná väzba na Úniu“ je spojenie medzi poskytovateľom a jedným členským štátom alebo viacerými členskými štátmi vyplývajúce buď z jeho sídla v Únii, alebo v prípade, že nemá sídlo v Únii, zo skutočnosti, že poskytovateľ zameriava svoje činnosti na jeden alebo viacero členských štátov;

Pozmeňujúci návrh  114

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) „obchodník“ je každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná na účely súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

e) „obchodník“ je každá fyzická osoba alebo každá právnická osoba bez ohľadu na to, či je v súkromnom alebo verejnom vlastníctve, ktorá koná na účely priamo súvisiace s jej obchodnou, podnikateľskou, remeselnou alebo profesijnou činnosťou, a to aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo na jej účet;

Pozmeňujúci návrh  115

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 služba „obyčajný prenos“, ktorá pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti alebo z poskytovania prístupu ku komunikačnej sieti,

 služba „obyčajný prenos“, ktorá pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti alebo z poskytovania prístupu ku komunikačnej sieti vrátane pomocných technických účelových služieb,

Pozmeňujúci návrh  116

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 služba „kešing“, ktorá pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti, pri ktorom sa tieto informácie automaticky, dočasne a prechodne uchovávajú, a to výlučne na účely zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k iným príjemcom na ich žiadosť,

 služba „kešing“, ktorá pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti, pri ktorom sa tieto informácie automaticky, dočasne a prechodne uchovávajú, vykonávaná výlučne na účely zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k iným príjemcom na ich žiadosť,

Pozmeňujúci návrh  117

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek informácia, ktorá sama osebe alebo tým, že odkazuje na nejakú činnosť vrátane predaja produktov alebo poskytovania služieb, nie je v súlade s právnymi predpismi Únie alebo niektorého členského štátu, a to bez ohľadu na presný predmet alebo povahu týchto právnych predpisov;

g) „nezákonný obsah“ je akákoľvek informácia alebo činnosť vrátane predaja produktov alebo poskytovania služieb, ktorá nie je v súlade s právnymi predpismi Únie alebo niektorého členského štátu, a to bez ohľadu na presný predmet alebo povahu týchto právnych predpisov;

Pozmeňujúci návrh  118

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) „online platforma“ je poskytovateľ hostingovej služby, ktorý na žiadosť príjemcu služby uchováva a verejne šíri informácie, pokiaľ táto činnosť nie je nevýznamným a čisto vedľajším prvkom inej služby, ktorý z objektívnych a technických dôvodov nemožno použiť bez tejto inej služby, a jeho začlenenie do inej služby nie je prostriedkom na obchádzanie uplatniteľnosti tohto nariadenia;

h) „online platforma“ je poskytovateľ hostingovej služby, ktorý na žiadosť príjemcu služby uchováva a verejne šíri informácie, pokiaľ táto činnosť nie je nevýznamným alebo čisto vedľajším prvkom inej služby alebo funkciou hlavnej služby, ktorý z objektívnych a technických dôvodov nemožno použiť bez tejto inej služby, a začlenenie tohto prvku alebo funkcie do inej služby nie je prostriedkom na obchádzanie uplatniteľnosti tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh  119

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k) „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácie vrátane mobilných aplikácií;

k) „online rozhranie“ je akýkoľvek softvér vrátane webového sídla alebo jeho časti a aplikácie vrátane mobilných aplikácií, ktorý umožňuje príjemcom služby prístup k príslušnej sprostredkovateľskej službe a interakciu s touto službou;

Pozmeňujúci návrh  120

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno k a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka) „dôveryhodný nahlasovateľ“ je subjekt, ktorému koordinátor digitálnych služieb udelil takýto štatút;

Pozmeňujúci návrh  121

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n) „reklama“ sú informácie určené na propagáciu posolstva právnickej alebo fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné účely, pričom tieto informácie online platforma zobrazuje na svojom online rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje konkrétne za ich propagáciu;

n) „reklama“ sú informácie určené a šírené na propagáciu posolstva právnickej alebo fyzickej osoby bez ohľadu na to, či sa majú dosiahnuť komerčné alebo nekomerčné účely, pričom tieto informácie online platforma zobrazuje na svojom online rozhraní za odplatu, ktorá sa poskytuje konkrétne výmenou za propagáciu tohto posolstva;

Pozmeňujúci návrh  122

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno n a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

na) „odmena“ je hospodárska náhrada pozostávajúca z priamej alebo nepriamej platby za poskytnutú službu, a to aj vtedy, keď poskytovateľ sprostredkovateľských služieb nie je priamo odmeňovaný príjemcom služby alebo keď príjemca služby poskytuje údaje poskytovateľovi služieb, s výnimkou prípadov, keď sa takéto údaje zbierajú výlučne na účely splnenia právnych požiadaviek;

Pozmeňujúci návrh  123

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno o

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo čiastočne automatizovaný systém, ktorý online platforma používa na odporúčanie konkrétnych informácií príjemcom služby vo svojom online rozhraní, a to aj v dôsledku vyhľadávania iniciovaného príjemcom alebo iného určenia relatívneho poradia alebo významnosti zobrazovaných informácií;

o) „odporúčací systém“ je úplne alebo čiastočne automatizovaný systém, ktorý online platforma používa na odporúčanie, priorizovanie alebo usporiadanie konkrétnych informácií príjemcom služby vo svojom online rozhraní, a to aj v dôsledku vyhľadávania iniciovaného príjemcom alebo iného určenia relatívneho poradia alebo významnosti zobrazovaných informácií;

Pozmeňujúci návrh  124

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno p

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti vykonávané poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb zamerané na odhaľovanie a identifikáciu nezákonného obsahu alebo informácií, ktoré poskytujú príjemcovia služby a ktoré nie sú v súlade s ich obchodnými podmienkami, a na boj proti takémuto obsahu alebo informáciám vrátane prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a prístupnosť tohto nezákonného obsahu alebo týchto informácií, ako je napríklad zhoršenie ich pozície, znemožnenie prístupu k nim alebo ich odstránenie, alebo schopnosť príjemcov poskytovať tieto informácie, ako napríklad zrušenie alebo zablokovanie konta príjemcu;

p) „moderovanie obsahu“ sú činnosti vykonávané poskytovateľmi sprostredkovateľských služieb buď automatizovaným, alebo neautomatizovaným spôsobom, ktoré sú zamerané na odhaľovanie a identifikáciu nezákonného obsahu alebo informácií, ktoré poskytujú príjemcovia služby a ktoré nie sú v súlade s ich obchodnými podmienkami, a na boj proti takémuto obsahu alebo informáciám vrátane prijatých opatrení, ktoré ovplyvňujú dostupnosť, viditeľnosť a prístupnosť tohto nezákonného obsahu alebo týchto informácií, ako je napríklad zhoršenie ich pozície, znemožnenie prístupu k nim, vyradenie z ponuky, demonetizácia alebo ich odstránenie, alebo schopnosť príjemcov poskytovať tieto informácie, ako napríklad zrušenie alebo zablokovanie konta príjemcu;

Pozmeňujúci návrh  125

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno q

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q) „obchodné podmienky“ sú všetky podmienky alebo špecifikácie bez ohľadu na ich názov alebo formu, ktorými sa riadi zmluvný vzťah medzi poskytovateľom sprostredkovateľských služieb a ich príjemcami.

q) „obchodné podmienky“ sú všetky podmienky alebo špecifikácie poskytovateľa služby bez ohľadu na ich názov alebo formu, ktorými sa riadi zmluvný vzťah medzi poskytovateľom sprostredkovateľských služieb a ich príjemcami.

Pozmeňujúci návrh  126

 

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno q a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

qa) „osoby so zdravotným postihnutím“ sú osoby so zdravotným postihnutím v zmysle článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/882;

Pozmeňujúci návrh  127

 

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Tento článok nemá vplyv na možnosť súdu alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnymi systémami členských štátov poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

3. Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnymi systémami členských štátov poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh  128

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti, poskytovateľ služby nie je zodpovedný za automatické, dočasné a prechodné uchovávanie týchto informácií uskutočňované výlučne na účely zefektívnenia ďalšieho prenosu informácií k iným príjemcom služby na ich žiadosť pod podmienkou, že:

1. Ak poskytovaná služba informačnej spoločnosti pozostáva z prenosu informácií poskytovaných príjemcom služby v komunikačnej sieti, poskytovateľ služby nie je zodpovedný za automatické, dočasné a prechodné uchovávanie týchto informácií uskutočňované výlučne na účely zefektívnenia alebo lepšieho zabezpečenia ďalšieho prenosu informácií k iným príjemcom služby na ich žiadosť pod podmienkou, že poskytovateľ:

Pozmeňujúci návrh  129

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) poskytovateľ informácie neupravuje;

a) informácie neupravuje;

Pozmeňujúci návrh  130

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) poskytovateľ dodržiava podmienky prístupu k informáciám;

b) dodržiava podmienky prístupu k informáciám;

Pozmeňujúci návrh  131

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) poskytovateľ dodržiava pravidlá týkajúce sa aktualizácie informácií špecifikované spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví;

c) pravidlá týkajúce sa aktualizácie informácií špecifikované spôsobom všeobecne uznávaným a používaným v príslušnom odvetví;

Pozmeňujúci návrh  132

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) poskytovateľ nezasahuje do zákonného používania technológie, ktorá je všeobecne uznávaná a používaná v príslušnom odvetví, na získavanie údajov o používaní informácií a a

d) nezasahuje do zákonného používania technológie, ktorá je všeobecne uznávaná a používaná v príslušnom odvetví, na získavanie údajov o používaní informácií a

Pozmeňujúci návrh  133

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e) poskytovateľ urýchlene koná, aby odstránil informácie, ktoré uchováva, alebo k nim znemožnil prístup, hneď ako získa skutočnú vedomosť o tom, že informácie boli na pôvodnom zdroji prenosu odstránené zo siete alebo k nim bol znemožnený prístup, alebo že ich odstránenie alebo znemožnenie prístupu k nim nariadil súd alebo správny orgán.

e) urýchlene koná, aby odstránil informácie, ktoré uchováva, alebo k nim znemožnil prístup, hneď ako získa skutočnú vedomosť o tom, že informácie boli na pôvodnom zdroji prenosu odstránené zo siete alebo k nim bol znemožnený prístup, alebo že ich odstránenie alebo znemožnenie prístupu k nim nariadil súd alebo správny orgán.

Pozmeňujúci návrh  134

 

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Tento článok nemá vplyv na možnosť súdu alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnymi systémami členských štátov poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

2. Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnymi systémami členských štátov poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh  135

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide o zodpovednosť online platforiem podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, ak takáto online platforma predkladá konkrétnu informáciu alebo inak umožňuje konkrétnu transakciu takým spôsobom, ktorý by viedol priemerného a primerane informovaného spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie alebo produkt či službu, ktoré sú predmetom transakcie, poskytuje buď samotná online platforma, alebo príjemca služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej kontrolou.

3. Odsek 1 sa neuplatňuje, pokiaľ ide o zodpovednosť online platforiem podľa právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, ktorá umožňuje spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku, ak takáto online platforma predkladá konkrétnu informáciu alebo inak umožňuje konkrétnu transakciu takým spôsobom, ktorý by viedol spotrebiteľa k presvedčeniu, že informácie alebo produkt či službu, ktoré sú predmetom transakcie, poskytuje buď samotná online platforma, alebo príjemca služby, ktorý jej podlieha alebo je pod jej kontrolou.

Pozmeňujúci návrh  136

 

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Tento článok nemá vplyv na možnosť súdu alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnymi systémami členských štátov poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

4. Tento článok nemá vplyv na možnosť súdneho alebo správneho orgánu požiadať v súlade s právnymi systémami členských štátov poskytovateľa služieb, aby ukončil porušovanie predpisov alebo mu zabránil.

Pozmeňujúci návrh  137

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb majú právo využiť výnimky zo zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo iné činnosti zamerané na odhaľovanie, identifikáciu a odstraňovanie nezákonného obsahu alebo znemožnenie prístupu k nemu, alebo prijímajú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami práva Únie vrátane tých, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

1. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb majú právo využiť výnimky zo zodpovednosti uvedené v článkoch 3, 4 a 5 aj vtedy, keď vykonávajú dobrovoľné vyšetrovania z vlastnej iniciatívy alebo prijímajú opatrenia zamerané na odhaľovanie, identifikáciu a odstraňovanie nezákonného obsahu alebo znemožnenie prístupu k nemu, alebo prijímajú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s požiadavkami vnútroštátneho práva a práva Únie vrátane charty a požiadaviek, ktoré sú stanovené v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh  138

 

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb zabezpečia, aby vykonávané dobrovoľné vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a opatrenia prijaté podľa odseku 1 boli účinné a konkrétne. Takéto vyšetrovania z vlastnej iniciatívy a opatrenia by mali sprevádzať primerané záruky, ako napríklad ľudský dohľad, dokumentácia alebo akékoľvek dodatočné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby takéto vyšetrovania a opatrenia boli presné, nediskriminačné, primerané, transparentné a neviedli k nadmernému odstraňovaniu obsahu. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb vynaložia maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby v prípade použitia automatizovaných prostriedkov bola technológia dostatočne spoľahlivá na to, aby v maximálnej možnej miere obmedzila mieru chýb v prípadoch, keď sa informácie nesprávne považujú za nezákonný obsah.

Pozmeňujúci návrh  139

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytovateľom sprostredkovateľských služieb sa neukladá všeobecná povinnosť monitorovať informácie, ktoré títo poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú činnosť.

1. Poskytovateľom sprostredkovateľských služieb sa neukladá de iure ani de facto všeobecná povinnosť monitorovať automatizovanými či neautomatizovanými prostriedkami informácie, ktoré títo poskytovatelia prenášajú alebo uchovávajú, ani povinnosť aktívne zisťovať skutočnosti alebo okolnosti naznačujúce nezákonnú činnosť ani povinnosť monitorovať správanie fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh  140

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Poskytovatelia sprostredkovateľských služieb nie sú povinní používať automatizované nástroje na moderovanie obsahu alebo na monitorovanie správania fyzických osôb.

Pozmeňujúci návrh  141

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Členské štáty nebránia poskytovateľom sprostredkovateľských služieb v tom, aby ponúkali služby šifrované bez medzifáz.

Pozmeňujúci návrh  142

 

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Členské štáty neukladajú poskytovateľom sprostredkovateľských služieb všeobecnú povinnosť obmedziť anonymné využívanie ich služieb. Členské štáty neukladajú poskytovateľom sprostredkovateľských služieb povinnosť všeobecne a bez rozdielu uchovávať osobné údaje príjemcov ich služieb. Akékoľvek cielené uchovávanie údajov konkrétneho príjemcu nariaďuje súdny orgán v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom.

Pozmeňujúci návrh  143

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Po prijatí príkazu konať proti konkrétnemu nezákonnému obsahu vydaného príslušnými vnútroštátnymi súdnymi alebo správnymi orgánmi na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva v súlade s právom Únie poskytovatelia sprostredkovateľských služieb bez zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

1. Po prijatí príkazu konať proti jednej alebo viacerým položkám konkrétneho nezákonného obsahu, ktorý bol prijatý  prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála adoručený a vydaný vnútroštátnymi súdnymi alebo správnymi orgánmi na základe uplatniteľného práva Únie alebo vnútroštátneho práva, v súlade s právom Únie poskytovatelia sprostredkovateľských služieb bez zbytočného odkladu informujú orgán, ktorý príkaz vydal, o tom, ako príkaz vykonali, pričom uvedú prijaté opatrenia, ako aj čas ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh  144

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka -1 (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 odkaz na právny základ príkazu;

Pozmeňujúci návrh  145

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo informácie predstavujú nezákonný obsah, s odkazom na konkrétne ustanovenie právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, ktoré bolo porušené,

 dostatočne podrobné odôvodnenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo informácie predstavujú nezákonný obsah, s odkazom na konkrétne ustanovenie právnych predpisov Únie alebo vnútroštátneho práva, v súlade s právom Únie,

Pozmeňujúci návrh  146

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 identifikáciu vydávajúceho orgánu vrátane dátumu, časovej pečiatky a elektronického podpisu orgánu, ktorý umožňuje príjemcovi overiť príkaz, a kontaktné údaje kontaktnej osoby v rámci uvedeného orgánu;

Pozmeňujúci návrh  147

 

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh