Procedura : 2021/0802(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0002/2022

Teksty złożone :

A9-0002/2022

Debaty :

Głosowanie :

PV 20/01/2022 - 3
CRE 20/01/2022 - 3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0002

<Date>{12/01/2022}12.1.2022</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2022</NoDocSe>
PDF 296kWORD 65k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>

<Titre>w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego</Titre>

<DocRef>(C9‑0405/2021 – 2021/0802(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Komisja Kontroli Budżetowej</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Ryszard Czarnecki</Depute>

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS JANA GREGORA
 ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI JANA GREGORA NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego

(C9‑0405/2021 – 2021/0802(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9‑0405/2021),

 uwzględniając art. 129 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0002/2022),

A. mając na uwadze, że pismem z dnia 5 listopada 2021 r. Rada zasięgnęła opinii Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania Jana Gregora na stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

B. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego dokonała oceny kwalifikacji kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

C. mając na uwadze, że komisja przesłuchała następnie kandydata w dniu 10 stycznia 2022 r.; podczas przesłuchania kandydat wygłosił oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Jana Gregora na członka Trybunału Obrachunkowego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii Europejskiej i organom kontroli w państwach członkowskich.


 

ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS JANA GREGORA

Informacje dotyczące zatrudnienia:

 

2/2020 – dotychczas
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Standardów Zawodowych INTOSAI

05/2016 – dotychczas
Europejski Trybunał Obrachunkowy, członek, przewodniczący Komitetu ds. Jakości Kontroli

 

6/2014 – 6/2016 Czesko-Morawski Bank Gwarancji i Rozwoju
wiceprezes rady nadzorczej

2/2014 – 04/2016 Generalny Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych Republiki Czeskiej
rada dyrektorów, komitet finansowy

 

5/2013 – 04/2016 Europejski Bank Inwestycyjny
rada dyrektorów, komitet ds. wynagrodzeń

 

4/2012 – 04/2016 Czeski Bank Eksportowy

wiceprezes rady nadzorczej

 

9/2010 – 04/2016 Ministerstwo Finansów

wiceminister finansów ds. finansów publicznych

Budżet krajowy, budżet lokalny i gminny, zarządzanie długiem, skarb państwa i rachunkowość, fundusze UE, budżet UE, wieloletnie ramy finansowe

 

2/2001 – 8/2010 Ministerstwo Finansów

Departament Funduszu Narodowego

dyrektor, zastępca krajowego urzędnika zatwierdzającego

Zarządzanie finansowe i certyfikacja funduszy UE, organ właściwy w zakresie WPR, perspektywy finansowe i budżet UE, zasoby własne

 

10/1998 – 1/2001 Ministerstwo Finansów

Departament Integracji Europejskiej, Dział ds. Stosunków Horyzontalnych

kierownik działu

koordynator do spraw finansowych i gospodarczych w ramach negocjacji akcesyjnych, głównie polityka regionalna, wspólna polityka rolna i budżet UE

 

6/1998 – 9/1998 Ministerstwo Finansów

Departament Integracji Europejskiej, Dział ds. Stosunków Horyzontalnych

administrator

 

4/1998 – 5/1998 Ministerstwo Finansów

Departament Polityki Finansowej, Dział ds. Współpracy Europejskiej

administrator

 

3/2007 – 11/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

członek rządowego zespołu negocjacyjnego (narodowe strategiczne ramy odniesienia – kwestie finansowe)

Języki obce

 

 Rozumienie Mówienie Pisanie

angielski (CAE) biegły biegły biegły

słowacki biegły samodzielny samodzielny

francuski samodzielny samodzielny samodzielny

niemiecki samodzielny podstawowy podstawowy

włoski podstawowy podstawowy podstawowy

 

Informacje dotyczące wykształcenia

 

10–12/1998 Joint Vienna Institute, CERGE-EI Praga,
makroekonomia, mikroekonomia, handel międzynarodowy, rachunkowość i analiza finansowa (w języku angielskim)

1996–1998 Praski Uniwersytet Ekonomiczny
główna specjalizacja: handel międzynarodowy
specjalizacja dodatkowa: europejska integracja gospodarcza

1993–1996 Praski Uniwersytet Ekonomiczny
studia licencjackie: handel międzynarodowy
asystent naukowy (matematyka).

1989–1993 szkoła średnia, Žďár nad Sázavou

1982–1989 szkoła podstawowa, Žďár nad Sázavou

 

Doświadczenie zawodowe

 

2020 – dotychczas Jakość kontroli, niezależne przeglądy jakości

2016–2021 Koordynacja kwestii związanych z brexitem

2016–2021 Kontrole roczne dotyczące unijnych ram wykonania, sprawozdania z wykonania zadań (pomieszczenia biurowe, zwalczanie radykalizacji postaw, cła), przeglądy (przyszłość finansów UE, WRF na lata 2021–2027)

2004–2015 Przygotowanie budżetu UE, ECOFIN (budżet), głównie jako szef delegacji

2011, 2014 i 2016 Analiza rozwoju gospodarki czeskiej, szef delegacji, Komitet OECD ds. Oceny Gospodarki i Rozwoju

2011–2013 Udział w negocjacjach dotyczących wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020

2009 Ekspert w dziedzinie krótkoterminowej współpracy bliźniaczej (monitorowanie akredytacji agencji płatniczej WPR), Ministerstwo Rolnictwa, Bułgaria

2008 Analiza w ramach wzajemnej oceny chorwackiego systemu zarządzania i kontroli (fundusze UE), Sigma OECD, Chorwacja

2007 Zarządzanie funduszami UE – zasoby własne, OECD, Macedonia

2007 Członek rządowego zespołu negocjacyjnego w zakresie narodowych strategicznych ram odniesienia odpowiedzialny za kwestie finansowe

2006 Przygotowania do przyjęcia waluty euro – kierownik zespołu zadaniowego ds. finansów publicznych i administracji

2004–2005 Udział w negocjacjach dotyczących perspektywy finansowej UE na lata 2007–2013

2001–2004 Przygotowanie systemu zarządzania finansowego i kontroli w odniesieniu do funduszy UE (Phare, ISPA, SAPARD; fundusze strukturalne i Fundusz Spójności)

2000–2002 Negocjator w negocjacjach w sprawie przystąpienia do UE (Budżet UE – rozdziały negocjacyjne dotyczące polityki regionalnej, rolnictwa, budżetu i zagadnień finansowych)

2000–2001 Udział w negocjacjach w sprawie umów międzynarodowych dotyczących finansowania przedakcesyjnego

1999 Przedakcesyjna procedura przeglądu prawodawstwa (polityka regionalna, zasoby własne, kontrola finansowa, częściowo WPR)

1998–1999 Analizy rozwoju gospodarczego krajów Europy Środowej i Wschodniej, Komitet OECD ds. Oceny Gospodarki i Rozwoju

1998 Krótkoterminowy pobyt, Komisja Europejska, TAIEX

 

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI JANA GREGORA NA PYTANIA ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU

Kwestionariusz w sprawie odnowienia składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego

Wykonywanie obowiązków: zdobyte doświadczenia i przyszłe zobowiązania

1. Jakie są Pana największe osiągnięcia jako członka Trybunału Obrachunkowego? Jakie były największe niepowodzenia?

Do moich najważniejszych osiągnięć jako członka Trybunału Obrachunkowego należy wprowadzenie i opracowanie sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE. To wysoko cenione sprawozdanie roczne jest częścią procedury udzielania absolutorium i zostało opublikowane po raz pierwszy za rok budżetowy 2019. O jego innowacyjności świadczy to, że po raz pierwszy Trybunał Obrachunkowy przygląda się w nim wynikom w regularnych odstępach czasu. Przygotowanie metodyczne tego sprawozdania rozpocząłem w 2017 r., kiedy współprzewodniczyłem seminarium dla posłów, które dotyczyło w szczególności sposobu kontrolowania wyników. Sprawozdanie zawiera analizę aspektów ram pomiaru wyników, działania następcze w związku z zaleceniami zawartymi w poprzednim sprawozdaniu specjalnym oraz ocenę informacji na temat wyników, dostępnych w odniesieniu do wydatków w kontekście głównych działów WRF. Sprawozdanie dotyczące wyników wykonania budżetu przenosi kontrolę Trybunału Obrachunkowego nad wykonaniem budżetu UE na wyższy poziom.

Jako przewodniczący Komitetu ds. Jakości Kontroli od lutego 2020 r. zapoczątkowałem ważne zmiany metodyczne, takie jak internetowa metodyka Trybunału Obrachunkowego (AWARE), skuteczniejsze wyjaśnianie wniosków z kontroli z naszymi jednostkami poddanymi audytowi, wyjaśnianie zasad gwarantujących jakość zaleceń oraz wzmocnione podejście do niezależnego przeglądu jakości, oraz kierowałem tymi zmianami. Miałem również duży udział w przeglądzie jakościowym ponad 100 planów zadań i sprawozdań specjalnych. Dzięki temu mogłem osobiście przyczynić się do poprawy jakości wielu sprawozdań z kontroli.

Jeśli chodzi o niepowodzenia, żałuję, że nie udało nam się jeszcze rozszerzyć mandatu kontrolnego Trybunału Obrachunkowego. Będę nadal dążyć do tego, by Trybunał Obrachunkowy uzyskał mandat do kontroli wszystkich instytucji i organów UE powołanych na mocy traktatów, ale także wszystkich struktur międzyrządowych, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania UE.

2. Jakie są najważniejsze doświadczenia zdobyte w obszarze Pana kwalifikacji / rezultaty osiągnięte w ramach Pana obowiązków oraz zadań kontrolnych?

Byłem członkiem sprawozdawcą przy różnego rodzaju sprawozdaniach:

 sprawozdania roczne za lata budżetowe 2016–2018, rozdział 3 – Budżet UE a uzyskiwane rezultaty. W kontekście tych obowiązków położyłem większy nacisk na bardziej horyzontalne aspekty ram pomiaru wyników. Wprowadziłem również zmiany w kwestii monitorowania wdrożenia zaleceń Trybunału Obrachunkowego pod kątem ich pełnego stosowania.

 Sprawozdanie dotyczące wyników wykonania budżetu UE za rok budżetowy 2019 (zob. poprzednie pytanie).

 Sprawozdanie specjalne nr 34/2018 „Pomieszczenia biurowe instytucji UE – dobre praktyki zarządcze, ale i rozmaite uchybienia”. Sprawozdanie to pomogło zracjonalizować politykę dotyczącą dużych projektów związanych z budynkami i zarządzanie nimi.

 Sprawozdanie specjalne nr 13/2018 „Przeciwdziałanie radykalizacji postaw prowadzącej do terroryzmu – Komisja odpowiedziała na potrzeby państw członkowskich, ale nie uniknęła pewnych niedociągnięć dotyczących koordynacji i oceny”. Przejąłem to zadanie na wniosek Trybunału. Sprawozdanie zostało dobrze przyjęte przez podmioty zainteresowane pracą Trybunału Obrachunkowego. Trybunał przyznał mu nagrodą za stosowanie przejrzystego języka za rok 2019.

 Sprawozdanie specjalne 04/2021„Kontrole celne  – niedostateczna harmonizacja szkodzi interesom finansowym UE”. Sprawozdanie to zostało dobrze przyjęte przez Komisję; zawiera informacje, co należy zrobić, aby zapewnić bardziej zharmonizowane i skuteczniejsze funkcjonowanie unii celnej w interesie finansowym UE. Po publikacji tego sprawozdania i w celu zaproponowania ulepszeń Komisja powołała grupę mędrców, która ma omówić wyzwania stojące przed unią celną, takie jak rozwój handlu elektronicznego, rosnąca rola organów celnych w kontrolowaniu ryzyka pozafiskalnego, przyszłość zarządzania ryzykiem czy aspekty zarządzania.

 Dokument analityczny „Future of EU finances: reforming how the EU budget operates” [Przyszłość finansów EU: reforma sposobu funkcjonowania budżetu UE], luty 2018 r., oraz dokument analityczny „The Commission’s proposal for the 2021–2027 Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji dotyczący wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027], lipiec 2018 r. Przeglądy te stanowiły źródło obiektywnych danych liczbowych i porównań. Zostały docenione przez Parlament i często się do nich odwoływano.

Przewodziłem również grupie zadaniowej Trybunału ds. brexitu, która monitorowała rozwój sytuacji, przygotowywała wytyczne, noty tematyczne i analizę polityki oraz wskazywała propozycje kontroli w kwestiach związanych z brexitem. Prace w tym zakresie obejmowały również udział w przygotowaniu umowy o wystąpieniu w celu zagwarantowania odpowiedniej roli Trybunału Obrachunkowego.

Jeśli chodzi o wyciągnięte wnioski, mogę wymienić potrzebę regularnej sprawozdawczości na temat wyników, korzyści wynikające z otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami oraz podejście „bez niespodzianek” w stosunku do jednostek poddanych audytowi.

3. Jaką wartość dodaną wniesie Pan do Trybunału Obrachunkowego podczas drugiej kadencji lub w szczególności w dziedzinie, za jaką byłby Pan odpowiedzialny? Czy chciałby Pan zmienić zakres swoich obowiązków? Co Pana motywuje?

Mam trzyletni mandat przewodniczącego Komitetu ds. Jakości Kontroli (do 23 stycznia 2023 r.). W ramach tej funkcji zamierzam kontynuować wysiłki w dziedzinie ustanawiania standardów (INTOSAI) i kontroli jakości oraz osiągnąć postępy w wielu ważnych kwestiach metodycznych i proceduralnych:

 zapewnienie wielojęzycznego publicznego dostępu do nowej metodyki Trybunału Obrachunkowego,

 osiągnięcie porozumienia z Komisją w sprawie praktycznych ustaleń dotyczących postępowania kontradyktoryjnego,

 usprawnienie komunikacji z jednostkami poddanymi audytowi,

 poprawa jakości dokumentacji kontrolnej,

 weryfikacja wdrożenia odnowionej niezależnej oceny jakości.

Po zakończeniu mojej kadencji przewodniczącego Komitetu ds. Jakości Kontroli mogę objąć to stanowisko na kolejną kadencję albo podjąć inne obowiązki w Trybunale Obrachunkowym.

Jako członek Komitetu Administracyjnego będę nadal koncentrować się na poprawie zarządzania budżetem i zasobami tej instytucji. Nadal będę również mocno zaangażowany w ogólne kwestie dotyczące Trybunału, takie jak strategia, polityka, reformy Trybunału Obrachunkowego, motywacja pracowników itp.

Motywuje mnie poczucie obowiązku, świadomość wartości dodanej pracy Trybunału Obrachunkowego oraz uznanie, jakie otrzymuję ze strony kolegów, jednostek poddanych audytowi i zainteresowanych stron.

4. W jaki sposób upewnia się Pan, że osiągnięte zostały zaplanowane cele kontroli danego zadania kontrolnego? Czy kiedykolwiek znalazł się Pan w sytuacji, w której nie wykonał Pan zadania kontrolnego, i jakie były tego przyczyny? Jaki jest Pana sposób działania w tego typu kontrowersyjnych sytuacjach?

W przypadku kontroli, za które byłem odpowiedzialny, osiągnięcie zaplanowanych celów kontroli było możliwe dzięki dobremu planowaniu oraz stosowaniu podejścia „bez niespodzianek” w stosunku do jednostki poddanej audytowi, w tym przekazywaniu informacji zwrotnych na temat planowanej kontroli przed jej rozpoczęciem. Do osiągnięcia zaplanowanych celów kontroli przyczyniło się również to, że mogliśmy polegać na naszych pracownikach ds. kontroli, którzy wykazują się wysokimi kompetencjami i zaangażowaniem. Na ten atut pracowaliśmy przez wiele lat dzięki starannym procedurom rekrutacji, obszernym szkoleniom zawodowym, tworzeniu atrakcyjnych ścieżek kariery oraz inicjatywom motywacyjnym.

Mimo to w czasie pandemii kontynuowanie pracy w zwykłym tempie i dotrzymywanie terminów było wyzwaniem, ponieważ kontrole nie były już możliwe, a dostępność jednostek poddanych audytowi była ograniczona. Dzięki kreatywnym rozwiązaniom, takim jak dostosowane procedury wyjaśniania wyników kontroli oraz utrzymywanie ścisłego kontaktu z jednostkami poddanymi audytowi na wszystkich etapach procesu kontroli, udało się ograniczyć opóźnienia.

5. Jeśli zostałby Pan przyjęty na drugą kadencję i, hipotetycznie, jeśli zostałby Pan mianowany przewodniczącym izby w Trybunale Obrachunkowym, jak przewodziłby Pan pracom, by wyznaczyć jej priorytety? Proszę podać dwa lub trzy przykłady obszarów, na których należy skupić uwagę w przyszłości.

Jako przewodniczący Komitetu ds. Jakości Kontroli kieruję pracami i określam priorytety w ramach kolegialności z innymi członkami Komitetu ds. Jakości Kontroli, a w przypadku kwestii o dużym znaczeniu – w ramach kolegialności ze wszystkimi członkami Trybunału. Doceniam również wkład pracowników Dyrekcji ds. Jakości Kontroli oraz pracowników ds. kontroli w izbach. To właśnie dzięki wymianie poglądów dochodzimy do skutecznych i efektywnych rozwiązań problemów, które napotykamy.

W ramach moich zadań w Komitecie ds. Jakości Kontroli zamierzam skupić się na dalszym rozwoju i dopracowaniu metodyki Trybunału Obrachunkowego, a także na zapewnieniu publicznego dostępu do metodycznej bazy danych. Planuję także jeszcze bardziej zwiększyć wartość dodaną niezależnego przeglądu jakościowego planów zadań i sprawozdań. W tym kontekście szczególnie ważna jest jakość zaleceń pokontrolnych (dopilnowanie, aby wydawano je w oparciu o przekonujące dowody z kontroli, stworzenie typologii zaleceń i powiązanie jej z monitorowaniem wdrożenia zaleceń). Ponadto chciałbym jeszcze bardziej zacieśnić współpracę z DG BUDG. W związku z tym uzgodniliśmy już kwestię utworzenia grupy roboczej, która opracuje skuteczne ustalenia robocze dotyczące postępowania kontradyktoryjnego.

6. Jeśli miałby Pan wybrać zadania kontrolne, mając na uwadze przygotowanie rocznego planu prac Trybunału Obrachunkowego, na jakiej podstawie dokonałby Pan wyboru spośród wykazu priorytetów otrzymanych od Parlamentu lub komisji CONT?

Co zrobiłby Pan w sytuacji, gdy priorytet polityczny nie odpowiada ocenie ryzyka działalności Unii Europejskiej, sporządzonej przez Trybunał Obrachunkowy?

Programowanie zadań kontrolnych jest ważnym i złożonym procesem, na potrzeby którego Trybunał Obrachunkowy ma dobrze opracowaną procedurę. Obejmuje ono kilka etapów i uwzględnia różne kryteria, takie jak pełny zakres stosowania, zagrożenia zidentyfikowane w ramach oceny ryzyka Trybunału Obrachunkowego, istotność oraz znaczenie wskazane przez nasze zainteresowane strony. Dążymy do tego, aby w pewnym momencie przeprowadzić kontrolę wszystkich istotnych lub ryzykownych obszarów i ustalić priorytety w oparciu o informacje przekazane przez nasze zainteresowane strony.

Z myślą o osiągnięciu tego celu w optymalny sposób Trybunał Obrachunkowy rozpoczął opracowywanie programowania wieloletniego. Zasada ta została zapisana w strategii Trybunału Obrachunkowego na lata 2021–2025. Na każdym etapie rocznego procesu przygotowawczego uwzględnia się wykaz priorytetów przedstawiony przez Parlament i Radę. Trybunał Obrachunkowy w znacznie większym stopniu bierze pod uwagę przedstawione sugestie. Uważam, że jeżeli priorytety zainteresowanych stron nie są wzięte pod uwagę w danym roku, należy je ponownie rozważyć na późniejszym etapie.

Zarządzanie portfolio, metody pracy i rezultaty

7. Terminowe sporządzanie dobrej jakości i treściwych sprawozdań ma kluczowe znaczenie.

 Jak zadbałby Pan o to, by dane wykorzystywane w kontroli były wiarygodne, a wnioski nie były przestarzałe?

Oceniamy wiarygodność wykorzystanych dowodów kontrolnych. Zależy ona od źródła (np. czy dokumenty są oryginalne, czy pochodzą z niezależnego źródła), rodzaju (dane elektroniczne, dowody z dokumentów, wywiady itp.), sposobu gromadzenia (np. czy zostały bezpośrednio uzyskane przez audytora), terminowości i zakresu, w jakim zostały już poddane kontroli (np. czy podlegają silnej kontroli wewnętrznej w organizacji jednostki poddanej audytowi). Przeprowadzamy również specjalne kontrole wiarygodności danych. Na przykład osobiście nadzorowałem prace nad sprawdzeniem wiarygodności danych dotyczących wykonania budżetu UE.

Nasze niezależne działania dotyczące kontroli jakości projektów sprawozdań obejmują wyrywkowe kontrole dowodów pod kątem kluczowych uwag. Polegają one na ocenie jakości i aktualności wszelkich wykorzystanych danych.

 Jak poprawiłby Pan jakość i trafność zaleceń?

W sprawozdaniach, w przypadku których byłem członkiem sprawozdawcą (zob. wyżej), ograniczyłem liczbę zaleceń, aby zapewnić jakość, koncentrację na właściwym zagadnieniu oraz wpływ. Pilnowałem, aby zalecenia były jasne, konstruktywne, wnoszące wartość dodaną, efektywne kosztowo i ściśle związane z wnioskami z kontroli, na które mieliśmy przekonujące dowody.

Jako przewodniczący Komitetu ds. Jakości Kontroli bardzo starałem się promować jakość i trafność zaleceń. Promowałem w szczególności dalszy rozwój i wyjaśnienie metodyki Trybunału Obrachunkowego w dziedzinie przygotowywania zaleceń. W procesie tym wykorzystujemy nasze coroczne zadania związane z zapewnieniem jakości w tym względzie.

Odkąd cztery lata temu zostałem członkiem Komitetu ds. Jakości Kontroli, zwracam uwagę na nasze niezależne przeglądy jakości, a w szczególności na ich wpływ na jakość zaleceń. Osobiście zakwestionowałem potrzebę lub sposób sformułowania wielu zaleceń zawartych w projektach sprawozdań. Kierowałem również zmianą naszego podejścia do niezależnych przeglądów jakości, z korzyścią dla jakości. Moje działania obejmowały wprowadzenie kontroli dotyczącej istnienia i jakości dowodów kontrolnych dostępnych w odniesieniu do kluczowych obserwacji.

8. Celem reformy Trybunału Obrachunkowego jest nawiązanie silniejszej relacji odpowiedzialności między zespołem kontrolnym a członkiem pełniącym rolę sprawozdawcy.

 Biorąc pod uwagę Pana doświadczenie, czy uważa Pan, że członkowie powinni być bardziej zaangażowani w prace kontrolne?

Uważam, że moim obowiązkiem jako członka sprawozdawcy jest ścisłe angażowanie się na różnych etapach procesu przeprowadzania kontroli, takich jak programowanie, planowanie, wdrażanie i sprawozdawczość. Obejmuje to udział w spotkaniach roboczych, zarządzanie ryzykiem, interweniowanie w przypadku wystąpienia trudności, utrzymywanie bliskich kontaktów z jednostkami poddanymi audytowi oraz przedstawianie wyników naszym zainteresowanym stronom i na forum publicznym.

 Czy zmieniłby Pan sposób współpracy z zespołem kontrolnym? Jeśli tak, w jaki sposób?

Zachowam swoje podejście do interakcji z zespołami kontrolnymi, a zarazem postaram się stworzyć kulturę otwartej wymiany i udzielać wskazówek w razie potrzeby. Nadal będę się również starał motywować pracowników, na przykład przez angażowanie ich we wszystkie ważne decyzje dotyczące kontroli oraz włączanie ich w różne wymiany opinii na wysokim szczeblu w trakcie całego procesu przeprowadzania kontroli. Bardzo wysoko oceniam jakość pracowników Trybunału Obrachunkowego, którzy są prawdziwymi ekspertami w wielu dziedzinach.

9. Jak według Pana można byłoby udoskonalić i unowocześnić funkcjonowanie, programowanie i pracę (cykl kontroli) Trybunału Obrachunkowego? Na podstawie pierwszej kadencji proszę podać pozytywny oraz negatywny aspekt pracy Trybunału Obrachunkowego.

Chciałbym promować dalszy rozwój programowania wieloletniego Trybunału Obrachunkowego. Uważam, że należy lepiej dopilnować, by zostały ostatecznie uwzględnione wszystkie istotne i ryzykowne obszary. Ponadto uważam, że Trybunał Obrachunkowy powinien spróbować tak skonfigurować programowanie wieloletnie, aby umożliwić wyciąganie ogólnych wniosków na temat kluczowych horyzontalnych aspektów zarządzania budżetem (np. zapobieganie nadużyciom finansowym, wiarygodność danych dotyczących wyników) w określonych momentach w oparciu o wyniki różnych zadań kontrolnych. Te ogólne wnioski mogłyby zostać przedstawione w sprawozdaniach dotyczących wyników wykonania budżetu UE.

Bardzo pozytywnym aspektem funkcjonowania Trybunału Obrachunkowego jest jego kolegialność. Jest ona prawdziwym atutem przy dokonywaniu oceny poszczególnych zagadnień w złożonym środowisku. Jako aspekt negatywny wymieniłbym ryzyko niewykrycia podczas kontroli. Jednym ze szczególnych aspektów, które należy rozważyć w tym względzie, jest kwestia naszych wizyt kontrolnych. W ciągu ostatniej dekady Trybunał Obrachunkowy stopniowo zmniejszał ogólną liczbę dni kontroli. Sytuację tę spotęgowały ostatnio ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Uważam, że kontrole na miejscu są konieczne, aby zapewnić najwyższą skuteczność działania naszej instytucji, zarówno pod względem wykrywania, jak i zapobiegania, biorąc pod uwagę odstraszający efekt naszej obecności.

10. Zgodnie z postanowieniami traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać Parlamentowi w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu w celu wzmocnienia nadzoru publicznego nad wydatkami ogólnymi oraz zwiększenia ich skuteczności.

 Jak w oparciu o doświadczenie z pierwszej kadencji usprawniłby Pan współpracę między Trybunałem Obrachunkowym a Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE?

Kluczem do dobrej współpracy jest utrzymywanie bliskich kontaktów. W tym kontekście bardzo przydatne są coroczne spotkania komisji CONT / Trybunału Obrachunkowego. Ponadto bardzo cenne mogą być spotkania poświęcone konkretnym tematom. Dobrym przykładem są konsultacje w sprawie sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE. W przyszłości można zaplanować inne tego typu konsultacje, również dotyczące kwestii jakości.

 Jak można wzmocnić relację między Trybunałem Obrachunkowym a krajowymi instytucjami kontrolnymi?

Forum Komitetu Kontaktowego stanowi solidną podstawę współpracy Trybunału Obrachunkowego z najwyższymi organami kontroli poszczególnych krajów. Obejmuje ono coroczne posiedzenia oraz różnego rodzaju grupy robocze, sieci i grupy zadaniowe utworzone, by zajmować się określonymi kwestiami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania. Uważam, że taka formacja jest wystarczająco elastyczna, by podejmować wszelkie aktualne kwestie.

Kolejną płaszczyzną współpracy jest organizacja przeglądów partnerskich i udział w tych przeglądach. Jestem przekonany, że w sposób istotny zwiększają one pewność funkcjonowania organów kontroli. Niedawno poddaliśmy się przeglądowi partnerskiemu dotyczącemu wdrażania naszej strategii i ram etycznych. Myślę, że moglibyśmy zorganizować kolejny przegląd partnerski dotyczący wdrażania naszej strategii informatycznej.

Poparłem również możliwość przyjęcia do pracy w Trybunale Obrachunkowym oddelegowanych ekspertów krajowych z najwyższych organów kontroli i innych instytucji. Obecnie w różnych dyrekcjach pracuje 15 ekspertów.

11. Jak wspierałby Pan Parlament w doprowadzeniu do skrócenia procedury udzielania absolutorium? Jakie działania może Pan podjąć?

Skrócenie procedury udzielania absolutorium to wyzwanie. Trybunał Obrachunkowy zawsze przestrzegał terminów przewidzianych prawem. Jesteśmy uzależnieni od terminu opublikowania przez Komisję pakietu w zakresie rozliczalności. Szczególnym wyzwaniem jest dla nas termin sporządzenia sprawozdania rocznego z zarządzania i wykonania. Rozumiemy, że sama Komisja polega na informacjach przekazywanych przez państwa członkowskie. Kwestia ta może być tematem specjalnych spotkań konsultacyjnych (zob. pytanie 10).

Niezależność i integralność

12. W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim swoją niezależność oraz zagwarantować, że żadna działalność prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w przyszłości nie będzie podawać w wątpliwość Pana rzetelności w wywiązywaniu się z obowiązków w Trybunale Obrachunkowym?

Przestrzegam kodeksu postępowania członków Trybunału. Nie prowadzę żadnej działalności zewnętrznej. Nigdy nie byłem powiązany z polityką i nigdy nie sprawowałem żadnego urzędu ani nie zajmowałem stanowiska politycznego. Ponadto posiadam poświadczenie bezpieczeństwa osobowego na poziomie Secret (na szczeblu krajowym i UE). Moim zdaniem stanowi ono zdecydowane potwierdzenie mojej uczciwości.

13. Jak postąpiłby Pan w przypadku poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa dotyczącego funduszy UE lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pana kraju? Czy był Pan w podobnej sytuacji podczas swojej obecnej kadencji?

Jeśli chodzi o nadużycia finansowe, Trybunał Obrachunkowy i ja stosujemy politykę zerowej tolerancji, niezależnie od miejsca, w którym do nich dochodzi. W toku wykonywania moich zadań kontrolnych nie spotkałem się jeszcze z podejrzeniem nadużyć finansowych, korupcji czy innych nielegalnych działań mających wpływ na interesy finansowe UE. Gdyby wystąpił taki przypadek, dopilnowałbym, by sprawa została przekazana do Prokuratury Europejskiej lub Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych zgodnie z obecną praktyką Trybunału Obrachunkowego.

Działania kontrolne w zakresie poświadczenia wiarygodności umożliwiają identyfikację ryzyka nadużycia finansowego. Jako członek Trybunału biorę udział w kolegialnym podejmowaniu decyzji dotyczących poświadczenia wiarygodności. Niemniej decyzje takie jak przekazanie sprawy do EPPO czy OLAF-u podejmowane są na poziomie operacyjnym. Nasi kontrolerzy przechodzą szkolenia z zakresu sposobów wykrywania i zgłaszania potencjalnych przypadków nadużyć finansowych.

W strategii Trybunału Obrachunkowego na lata 2021–2025 przewidziano intensyfikację działań w tej dziedzinie. Niedawno przyjęliśmy plan działania obejmujący wszystkie aspekty prac kontrolnych i wszystkie obszary odpowiedzialności, w tym NGEU. W Komitecie ds. Jakości Kontroli zainicjowaliśmy i nadzorowaliśmy przeglądy związane z zapewnieniem jakości w kwestii ryzyka nadużyć finansowych oraz opracowaliśmy szereg wytycznych i zaleceń w tym względzie. Ponadto przewodniczyłem różnym spotkaniom i szkoleniom zawodowym, czasami we współpracy z Eurojustem, OLAF-em lub EPPO, w celu zintensyfikowania działań instytucji europejskich w obszarze zwalczania nadużyć finansowych.

14. Wystąpienie konfliktu interesów może spowodować zagrożenie dla reputacji Trybunału Obrachunkowego. Jak postąpiłby Pan w przypadku konfliktu interesów?

Zgodnie z kodeksem postępowania członków Trybunału Obrachunkowego poinformowałbym o tym prezesa Trybunału i dążyłbym do rozwiązania konfliktu interesów. Nie zgodziłbym się na bycie członkiem sprawozdawcą w przypadku zadania, w którym mógłbym mieć konflikt interesów.

15. Czy jest Pan stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego? Jeśli tak, jakiego?

 Nie jestem.

16. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotowy poczynić w zakresie poprawy przejrzystości, zacieśnienia współpracy oraz podejmowania skutecznych działań w związku ze stanowiskami Parlamentu oraz składanymi przezeń wnioskami w sprawie kontroli?

Jako członek Trybunału Obrachunkowego jestem mocno zaangażowany w dążenie do zapewnienia przejrzystości i we współpracę z Parlamentem w celu wspierania i wzmacniania jego demokratycznej roli oraz egzekwowania rozliczalności instytucji UE. Zamierzam utrzymać to zaangażowanie. Aby zapewnić przejrzystość w dziedzinie, za którą jestem obecnie odpowiedzialny, z przyjemnością przedstawię komisji CONT sprawozdanie z działalności Komitetu ds. Jakości Kontroli. Jeśli chodzi o wnioski Parlamentu w sprawie przeprowadzenia kontroli, opowiadam się za bardziej szczegółową informacją zwrotną dotyczącą podejmowania działań w tym względzie. Jestem również skłonny poprzeć kwestię intensywniejszego monitorowania wdrożenia zaleceń Trybunału Obrachunkowego, które Parlament uważa za ważne.

Inne pytania

17. Czy wycofa Pan swoją kandydaturę na przedłużenie mandatu, jeśli opinia Parlamentu w sprawie powołania Pana na członka Trybunału Obrachunkowego będzie nieprzychylna?

Trudno sobie wyobrazić objęcie mandatu członka Trybunału Obrachunkowego bez poparcia Parlamentu Europejskiego. W przypadku negatywnej opinii Parlamentu jestem gotów zaproponować rządowi wycofanie kandydatury.

18. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego wymaga pełnego zaangażowania oraz poświęcenia się dla tej instytucji, a także troski o zaufanie obywateli do Unii Europejskiej.

 Jaki jest według Pana najlepszy sposób wywiązywania się z tych obowiązków?

Jestem w pełni oddany obowiązkom członka Trybunału Obrachunkowego. W moim codziennym środowisku zawodowym przywiązuję dużą wagę do rozwoju wiedzy, wspierania ducha pracy zespołowej, w ramach kolegialności z innymi członkami i wewnątrz naszych zespołów kontrolnych, oraz promuję otwartą i sprzyjającą integracji atmosferę pracy. Reprezentując instytucję na zewnątrz, dokładam wszelkich starań, aby promować jakość naszych sprawozdań i zaleceń oraz zapewnić optymalne oddziaływanie z korzyścią dla budżetu UE i obywateli UE. Obejmuje to również przedstawianie sprawozdań Trybunału Obrachunkowego organom i parlamentom krajowym.

 Ile dni przebywa Pan obecnie w Luksemburgu? Czy zamierza Pan to zmienić?

Po objęciu mandatu na początku maja 2016 r. udało mi się znaleźć dom w połowie czerwca 2016 r. i moja rodzina z czasem przeprowadziła się do Luksemburga. Nasze dzieci zaczęły uczęszczać do Szkoły Europejskiej w Luksemburgu. Od tego czasu mogę potwierdzić moją stałą i pełną obecność w Luksemburgu oraz pełne zaangażowanie w działalność w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Częściowe odnowienie składu członkowskiego Trybunału Obrachunkowego – kandydat CS

Odsyłacze

12535/2021 – C9-0405/2021 – 2021/0802(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

5.11.2021

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

CONT

10.11.2021

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Ryszard Czarnecki

17.11.2021

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.1.2022

 

 

 

Data przyjęcia

10.1.2022

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Vincenzo Sofo, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Durand, Maria Grapini, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

Zastępcy (art. 209 ust. 7) obecni podczas głosowania końcowego

Robert Roos

Data złożenia

12.1.2022

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności