BETÆNKNING om den foreslåede udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten

  12.1.2022 - (C9‑0406/2021 – 2021/0803(NLE))

  Budgetkontroludvalget
  Ordfører: Claudiu Manda

  Procedure : 2021/0803(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A9-0004/2022
  Indgivne tekster :
  A9-0004/2022
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om den foreslåede udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten

  (C9‑0406/2021 – 2021/0803(NLE))

  (Høring)

  Europa-Parlamentet,

   der henviser til artikel 286, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9‑0406/2021),

   der henviser til forretningsordenens artikel 129,

   der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9‑0004/2022),

  A. der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 5. november 2021 hørte Europa-Parlamentet om udnævnelsen af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten;

  B. der henviser til, at Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 286, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  C. der henviser til, at udvalget efterfølgende, den 10. januar 2022, afholdt en høring af den indstillede kandidat, hvorunder denne efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

  1. afgiver negativ udtalelse om Rådets forslag om udnævnelse af Marek Opiola til medlem af Revisionsretten, og anmoder Rådet om at trække sit forslag tilbage og fremsætte et nyt forslag om udnævnelse over for Parlamentet;

  2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og til orientering til Revisionsretten samt til Den Europæiske Unions øvrige institutioner og medlemsstaternes revisionsinstitutioner.

   


   

  BILAG 1: CURRICULUM VITÆ FOR MAREK OPIOLA

  Personoplysninger

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

  Stilling

   

   

   

  1. februar 2021 →

  Den Europæiske Revisionsret

  Medlem af Revisionsretten

  Medlem af Afdeling V – Finansiering og forvaltning af Unionen

   

   Ansvarligt medlem for:

   Årsberetningen for 2020 – kapitel 9: Administration

   Udtalelse 2/2021 om Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning nr. 609/2014 med henblik på at øge forudsigeligheden for medlemsstaterne og præcisere procedurerne for tvistbilæggelse ved overdragelsen af traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI

   Årsberetningen for 2021 – følgende kapitler: Administration, Indtægter

   Forvaltningsrevision: Har EU-institutionerne overvundet covid-19-krisen og er kommet stærkere ud på den anden side?

   

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

  Stilling

   

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

  Stilling

  Medlem af udvalg


   

   

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

  Stilling

   

  Medlem af udvalg

   

   

   

  27. november 2019 – 1. februar 2021

  Den øverste revisionsmyndighed i Polen

  Næstformand

   

   

   12. november 2019 – 27. november 2019

   Republikken Polens Sejm, 9. valgperiode

  Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

   Udvalget for specialtjenester

   Udvalget for forretningsordenen, medlemmernes anliggender og immuniteter

   Udvalget for det nationale forsvar

   

   

  2015‑2019

  Republikken Polens Sejm, 8. valgperiode

  Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

   

   Udvalget for specialtjenester

   Udvalgsformand (2015‑2019)

   Udvalget for forretningsordenen, medlemmernes anliggender og immuniteter

   Næstformand for udvalget (2015‑2019)

   Udvalget for det nationale forsvar

   

  Fast parlamentarisk medlem af delegationen 

   Delegationen fra Republikken Polens Sejm og senat 

   til NATO's Parlamentariske Forsamling

    Delegationsleder (2016‑2019)

   

   

   

   

   

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

  Stilling

   

  Medlem af udvalg

   

  Fast parlamentarisk medlem af delegationen 

   

   

   

   

   

   

  2011‑2015

  Republikken Polens Sejm, 7. valgperiode

  Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

   

   Udvalget for specialtjenester

   Udvalgsformand (fra februar 2013 til august 2013)

   Næstformand for udvalget (fra juli 2012 til februar 2013)

   Udvalget for det nationale forsvar

    Underudvalget for internationalt samarbejde og NATO 

    Formand for underudvalget (2011‑2013)
   

   Delegationen fra Republikken Polens Sejm og senat

    til NATO's Parlamentariske Forsamling

    Næstformand for delegationen (2012‑2015)

   

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

  Stilling

   

  Medlem af udvalg   

  Fast parlamentarisk medlem af delegationen 

  2007‑2011

  Republikken Polens Sejm, 6. valgperiode

  Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

   

   Udvalget for specialtjenester

  

   Underudvalget for internationalt samarbejde og NATO 

   Formand for underudvalget (2009‑2011)

   

   Delegationen fra Republikken Polens Sejm og senat til NATO's Parlamentariske Forsamling

   Næstformand for delegationen (2007‑2011)

   

   

  Ansættelsesperiode

  Institutionen

  Stilling

   

  Medlem af udvalg


   

   

   

  2005‑2007

  Republikken Polens Sejm, 5. valgperiode

  Medlem af parlamentet – medlem af Sejm

   

  

   Næstformand for udvalget (2006‑2007)

   Udvalget for specialtjenester

  

   

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

   

  Stilling

   

  2002‑2005

  Hovedkvarteret for partiet Lov og Retfærdighed

   Præsidentkontoret

  

  Ekspert

   

  Ansættelsesperiode

  Institution

  Stilling

   

   

   

   

   

   

   

   

  1997‑2002

  Medlem af de væbnede styrker, enhed nr. 2420

  Civil medarbejder

   

  Uddannelse

   

  Uddannelsesperiode

  Universitet

  Fakultet

  Type eksamensbevis

   

  Uddannelsesperiode

  Universitet

  Fakultet

  Type eksamensbevis

   

   

   

  2003‑2004

  Warszawas universitet

  Ph.d.-studier i national sikkerhed

  Ph.d.-eksamen

   

  1995‑2003

  Warszawas universitet

  Fakultetet for journalistik og statskundskab 

  MA i statskundskab

   

  Sprogkundskaber

   

  Engelsk

   

  Indsigt i klassificerede informationer

   

  Hobbyer og interesser

   

   


  Sprogbeherskelse – god

   

  Adgang til tophemmelige oplysninger og hemmelige oplysninger i EU og NATO


   

  Skydning, kanosejlads, sejlsport

   

   


   

  BILAG 2: MAREK OPIOLAS SVAR PÅ SPØRGESKEMAET

  Spørgeskema med henblik på fornyelse af medlemmer af Revisionsretten

    Marek Opiolas skriftlige svar på spørgeskemaet

  Varetagelse af opgaver: erfaringer og fremtidige forpligtelser

  1. Hvad er de vigtigste resultater, De har opnået som medlem af Den Europæiske Revisionsret? Hvad har været de største skuffelser?

  I mine ni måneder som medlem af Revisionsretten har jeg kunnet bekræfte, at Revisionsretten som institution med ansvar for uafhængig ekstern revision er en meget professionel og velfungerende organisation, hvori jeg har haft lejlighed til at møde mange højt kvalificerede og meget engagerede medlemmer og medarbejdere. I den forbindelse har jeg søgt at yde mit eget bidrag til Revisionsrettens arbejde. Jeg mener selv, at det vigtigste resultat, jeg har opnået i min korte tid som medlem, er, at jeg hurtigt er blevet fortrolig med arbejdet og de særlige forhold i Revisionsretten. Mit næstvigtigste resultat har været at fungere som fortaler for personer med handicap ved at arbejde for etableringen af et reelt inklusivt miljø. Ifølge Revisionsrettens nye politik og handlingsplan for mangfoldighed og integration skal Revisionsrettens medlemmer være fortalere for mangfoldighed og integration ved at deltage i forskellige aktiviteter på området. Jeg er beæret over, at mit initiativ til sponsorering af oplysningskampagner om handicap er blevet godkendt. I øjeblikket er jeg sammen med Revisionsrettens personale ved at forberede et arrangement med titlen Disability Awareness Week, som skal afholdes fra den 29. november til den 3. december 2021.

  Da jeg ikke har været medlem af Revisionsretten særlig længe, er jeg kun stødt på nogle få udfordringer og ingen skuffelser. Den største udfordring var, at jeg skulle indlede arbejdet under pandemien, hvor hjemmearbejde var obligatorisk. De tilgængelige redskaber gjorde det muligt for mig at udføre mine opgaver uden afbrydelser, men det er min opfattelse, at fysisk fremmøde ville have skabt bedre vilkår for at udveksle synspunkter og drøfte komplekse spørgsmål med de øvrige medlemmer af Revisionsretten.

  2. Hvad er de vigtigste erfaringer, De har gjort inden for Deres kompetenceområde/de vigtigste resultater, De har opnået i forbindelse med varetagelsen af Deres hverv og revisionsopgaver?

  I løbet af min mandatperiode har jeg haft lejlighed til at bruge mine erfaringer fra min tid som næstformand for den øverste revisionsmyndighed i Polen, men jeg har også opnået erfaring med og kendskab til Revisionsrettens arbejde og de ansvarlighedsrammer, som Revisionsretten arbejder inden for. Inden for et relativt kort tidsrum har jeg sammen med mit hold kunnet udføre og overvåge revisionsarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af kapitel 9 om administration i Revisionsrettens årsberetning for 2020. Jeg har påtaget mig en række nye opgaver og udarbejdet planer for opgaven med udarbejdelsen af to kapitler om henholdsvis administration og indtægter i årsberetningen for 2021 og for forvaltningsrevisionen om EU-institutionernes funktion under covid-19-pandemien. Jeg var desuden ansvarlig for Revisionsrettens udtalelse om ændring af procedurerne for adgang til egne ressourcer. Jeg skal nu i gang med en revisionsopgave om digitalisering af forvaltningen af EU-midler, hvor vi skal undersøge, hvordan EU bruger data og teknologi til at forvalte og kontrollere sine udgifter. Jeg agter at bidrage til at forbedre Revisionsrettens produkter ved at tage hensyn til vores primære interessenters behov, navnlig Europa-Parlamentet, og levere relevante og rettidige særberetninger.

  3. Hvilken merværdi kan De tilføre Revisionsretten i Deres anden mandatperiode og/eller særlig inden for det område, som De vil blive være ansvarlig for? Ønsker De at ændre ansvarsområde? Hvad motiverer Dem?

  Jeg vil med glæde tage endnu en mandatperiode som medlem af Revisionsretten og bidrage til at bringe denne institution tættere på borgerne. Jeg vil gerne bruge de erfaringer, jeg har gjort mig indtil videre, til at forbedre revisionsarbejdet yderligere og levere relevante revisionsresultater til alle interessenter, især inden for de områder, der er omfattet af de kapitler i årsberetningen og de forvaltningsrevisioner, jeg er ansvarlig for. Uanset hvilke opgaver jeg måtte blive overladt fremover, vil jeg bestræbe mig på at gøre alle beretningerne stadig mere relevante og fyldestgørende i forhold til de politiske beslutningstageres behov og dermed bidrage til en mere produktiv udnyttelse af budgettet og en styrkelse af EU's forvaltnings‑, gennemsigtigheds‑ og ansvarlighedsrammer.

  I løbet af min første mandatperiode har jeg været med til at præsentere Revisionsrettens arbejde og EU's rolle i Polen. Jeg agter at videreføre og udvide denne aktivitet i min kommende mandatperiode. Jeg motiveres på den ene side af det positive arbejdsmiljø mellem Revisionsrettens medlemmer og personalets engagement og på den anden side af interessen for resultaterne af vores arbejde. Jeg agter fortsat at arbejde for at forbedre den måde, hvorpå vi kommunikerer med Europa-Parlamentet, Rådet og alle andre, der er interesseret i resultatet af vores revisioner.

  4. Hvordan sikrer De, at de planlagte revisionsmål for en revisionsopgave nås? Har De nogensinde været i den situation, at De ikke kunne gennemføre en revisionsopgave og af hvilke årsager? Hvordan agerer De i sådanne kontroversielle situationer?

  Revisionsrettens medlemmers rolle er både at overvåge og yde løbende støtte til revisionsprocessen. Jeg mener, at løbende udveksling af oplysninger med holdet og nøje planlægning af revisionen bidrager til at sikre et fornuftigt grundlag for en revision og forhindre forstyrrelser. Ved at arbejde tæt sammen med revisionsholdet er det muligt at tilpasse en revision til eventuelle ændrede forhold på en fornuftig måde eller, hvis det ikke er muligt, at aflyse revisionen i ekstreme tilfælde. Det kræver naturligvis, at afdelingen og i visse tilfælde også Revisionsretten gøres opmærksom på problemet. Hidtil har jeg ikke været i en situation, hvor jeg ikke var i stand til at gennemføre en revisionsopgave. Alle de revisionsopgaver, jeg har været ansvarlig for, er blevet afsluttet eller følger den fastlagte tidsplan, og målene nås som planlagt på de enkelte trin.

  Erfaringerne fra pandemien viser, at eksterne faktorer uden for revisionsholdets kontrol kan påvirke gennemførelsen af revisionen betydeligt. En sådan situation kræver innovative løsninger og tilpasning af både revisionsprogrammet og dets gennemførelse. Jeg mener, at Revisionsretten har udvist fleksibilitet og en evne til at videreføre sit arbejde og varetage sine opgaver i denne vanskelige periode.

  5. Hvis Deres mandat blev fornyet, og hvis De – hypotetisk – blev valgt til formand for en afdeling i Revisionsretten, hvordan ville De så lede arbejdet med at fastlægge afdelingens prioriteter? Kan De give os to eller tre eksempler på områder, som der bør fokuseres på i fremtiden?

  Overordnet er det formandens opgave at koordinere arbejdet i afdelingen på en måde, der sikrer effektiv og produktiv drift af afdelingen og høj kvalitet i de vedtagne beretninger. Det er nødvendigt at have en strategi, at være upartisk og at have et indgående kendskab til de relevante procedurer og dokumenter. Samtidig må man ikke miste overblikket over de spørgsmål, der skal tages op. Hvis jeg blev valgt til formand for et udvalg, ville jeg koncentrere mig om at sikre en velfungerende afdeling med det formål at udarbejde beretninger af høj kvalitet, herunder rettidig udarbejdelse af dokumenter til drøftelse og vedtagelse blandt medlemmerne.

  For så vidt angår prioriteringen af afdelingens arbejde ville jeg lægge større vægt på øget brug af moderne IT-værktøjer for at digitalisere revisionsprocessen og sætte dette emne på revisionsdagsordenen. Efter min mening er digitalisering af indberetningen og overvågningen af data afgørende for at sikre passende tilsyn med den korrekte brug af EU-midler under EU-genopretningsinstrumentet og genopretnings‑ og resiliensfaciliteten i de kommende år.

  Jeg ville også prioritere spørgsmål vedrørende EU-genopretningsinstrumentet. Der er tale om et innovativt instrument uden fortilfælde i EU's nyere historie. Dets gennemførelse er en stor udfordring for hele EU. Revisionsretten spiller, som et uafhængigt revisionsorgan, en grundlæggende rolle i at sikre, at midlerne bruges ansvarligt i hele gennemførelsesprocessen. 

  6. Hvis De skulle stå for udvælgelsen af revisionsopgaver i forbindelse med opstillingen af Revisionsrettens årlige arbejdsprogram, på hvilket grundlag ville De da træffe deres valg fra den liste over prioriteter, der modtages fra Parlamentet og/eller CONT-udvalget?

  Hvad ville De gøre, hvis en politisk prioritet ikke svarer til Revisionsrettens risikovurdering af Unionens aktiviteter?

  Takket være en struktureret procedure for indsamling af revisionsforslag via Udvalgsformandskonferencen inddrager vi hvert år en stor andel af de forslag, som Parlamentets udvalg har stillet, i vores arbejdsprogram for de følgende år. Beslutningen om at inddrage Parlamentets forslag træffes på grundlag af en række kriterier, herunder gennemførligheden af en revision. Medlemmerne har naturligvis en vis skønsmargen og individuel beslutningsdygtighed i denne proces, hvilket gør det muligt for os at behandle en bred vifte af Parlamentets og CONT-udvalgets forslag til revisioner og, når det er muligt, inddrage dem i vores planlægning.

  Hvis en politisk prioritet ikke svarer til Revisionsrettens risikovurdering af EU's aktiviteter, og hvis dette ville påvirke valget af revisionsopgaver i Revisionsrettens årlige arbejdsprogram, ville jeg gøre mig bekendt med de berørte parters argumenter og vurdere, om emnet er relevant og nyttigt for EU og borgerne.

  Porteføljeforvaltning, arbejdsmetoder og resultater

  7. Det er af afgørende betydning, at der udarbejdes solide og rettidige beretninger af høj kvalitet:

   Hvordan vil De sikre, at de data, der anvendes i en revision, er pålidelige, og at revisionsresultaterne ikke er forældede?

  Revisionsrettens revisioner gennemføres i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder, og det er vigtigt, at de udarbejdes i tide. EU's lovgivningsprocedure bør også tages i betragtning i forbindelse med planlægningen af revisioner. Domstolen har allerede solide procedurer til at sikre datapålidelighed, såsom intern kontrol af datakvaliteten, kombineret med bekræftelse af resultaterne med de reviderede i en kontradiktorisk procedure. Vi skal dog videreudvikle vores observationsdatabaser og forbedre den digitaliserede platform for intern udveksling af revisionsresultater.

   Hvordan vil De forbedre kvaliteten og relevansen af anbefalingerne?

  Hvad angår anbefalingerne mener jeg, at de bør være nøjagtige, opnåelige og forståelige for de reviderede og klart angive modtageren og fristen for gennemførelsen. Når vi formulerer anbefalingerne, bør vi også være opmærksomme på deres omkostningseffektivitet og på at begrænse unødvendige bureaukratiske forhindringer. Jeg mener endvidere, at anbefalingerne bør være relevante. Det er derfor af største betydning at prioritere de anbefalinger, der forventes at bidrage med størst merværdi. Det ville øge deres virkning og gøre det muligt for Revisionsretten at foretage en mere relevant og dybdegående opfølgning på de foranstaltninger, de reviderede har truffet for at afhjælpe de indberettede mangler.

  Revisionsretten har procedurer til at validere vores anbefalinger. Formuleringen af anbefalinger sker efter en drøftelse af resultaterne blandt medlemmerne af revisionsholdet og med de reviderede. Det bidrager til en bedre gensidig forståelse og til at forbedre anbefalingerne, selv om der ikke opnås enighed i alle tilfælde. Denne dialog er dog vigtig, eftersom de revideredes accept af anbefalingerne øger sandsynligheden for, at der træffes passende foranstaltninger til at afhjælpe de identificerede svagheder.

  8. Formålet med Revisionsrettens reform er at styrke forholdet mellem revisionsholdet og det ansvarlige medlem i henseende til revisionsansvar:

   Mener De, i lyset af Deres erfaring, at det er et medlems rolle at være mere involveret i revisionsarbejdet?

  Revisionsretten har fastlagt rollen for revisionsansvarlige, ledende administratorer, kabinetschefer og selvfølgelig det relevante medlem af Revisionsretten og hans/hendes kabinet. Det er min erfaring, at medlemmet kan spille en aktiv rolle i hele revisionsprocessen og overlade det specifikke revisionsarbejde til dem, der gør det bedst – revisionsholdene. Jeg betragter mig selv som en holdspiller, som er i stand til at lytte, og jeg kan ikke forestille mig at fungere som medlem af Revisionsretten uden at arbejde tæt sammen med revisionsholdet. Jeg respekterer selvstændighed i forbindelse med fordelingen af opgaver, og samtidig betragter jeg udveksling af information mellem alle de involverede og størst mulig interaktion med revisionsholdet som en absolut prioritet.

   Vil De ændre den måde, hvorpå De arbejder med et revisionshold? Hvis ja, hvordan?

  Jeg mener, at mit samarbejde med revisionsholdene er passende. Det er baseret på tæt kontakt med revisionsholdene og løbende drøftelser om, hvordan arbejdet skrider frem. Jeg respekterer personalets uafhængighed og overlader revisionsarbejdet til dem, der er bedst kvalificeret til det. Det sikrer et passende motivations‑ og produktivitetsniveau.

  9. Hvad vil De foreslå for yderligere at forbedre og modernisere Revisionsrettens funktion, planlægning og arbejde (revisionscyklus)? Kan De efter Deres første mandatperiode nævne et positivt aspekt og et negativt aspekt af Revisionsrettens arbejde?

  Jeg betragter Revisionsretten som en velfungerende revisionsinstitution, om end der på visse områder er plads til forbedring.

  Hvad angår de positive aspekter af Revisionsrettens funktion bør man have de særlige omstændigheder under pandemiens seneste måneder for øje. Alle institutionerne, herunder Revisionsretten, var nødsaget til fra den ene dag til den anden at ændre deres arbejdsmetoder og hurtigt træffe de foranstaltninger, der var nødvendige for at sikre den driftsmæssige kontinuitet og varetagelsen af deres respektive opgaver. De IT-systemer, der blev implementeret, og personalets enorme engagement gjorde det muligt at skifte til hjemmearbejde med det samme. Erfaringerne fra det seneste år vil uden tvivl ændre den måde, hvorpå revisorerne og revisionsinstitutionerne arbejder. Revisionsretten bestræber sig nu på at udnytte IT-systemerne bedre for at digitalisere revisionsprocessen. Denne indsats kan bidrage til at forbedre revisionsprocesserne og mindske den bureaukratiske byrde for de reviderede. Som led i revisionsarbejdet under mit ansvarsområde med de to kapitler i årsberetningen – kapitel 3 om indtægter og kapitel 9 om administration – arbejder jeg sammen med revisionsholdene om løsninger med henblik på at digitalisere revisionsprocessen og forbedre adgangen til revisionsresultaterne.

  I løbet af min første mandatperiode var jeg glad for at se, at Revisionsretten, som kollegialt organ, var i stand til at beskæftige sig intenst og løbende med komplekse emner og opnå enighed selv om vanskelige sager. Vi er i gang med at udvikle revisionsmetoden for EU-genopretningsinstrumentet og genopretnings‑ og resiliensfaciliteten. På den ene side kræver de gennemførte instrumenters innovative karakter, at vi udvikler en helt ny tilgang, og på den anden side har Kommissionen ikke fuldt ud defineret vigtige dele af gennemførelsessystemet, som er ved at blive udviklet parallelt med gennemførelsesprocessen.

  Hvad angår planlægningen af arbejdet er det afgørende med en stærk forbindelse mellem Revisionsrettens strategi og arbejdsprogram. Jeg mener, at Revisionsrettens programmeringsproces kan forbedres yderligere ved i højere grad at gøre den flerårig. Når vi vælger, hvilke revisionsopgaver der bør udføres, mener jeg, at vi ikke blot skal se på revisionsemnernes relevans, men også deres timing og rækkefølge for at sikre, at revisionerne kan bygge på hinanden. Valg af opgaver på grundlag af strategiske overvejelser og hensyntagen til deres komplementaritet ville øge virkningen af Revisionsrettens arbejde og bibringe merværdi.

  Der er plads til forbedringer hvad angår brugen af resultaterne af de revisioner, der udføres af nationale myndigheder (parlamenter, regeringer, forvaltninger og nationale revisionsorganer). Jeg mener også, at det er nødvendigt at styrke kommunikationen i medlemsstaterne om både Revisionsrettens rolle og opgaver og resultaterne af dens arbejde. Revisionsretten spiller en vigtig rolle i at sikre, at EU's tiltag er gennemsigtige, og at EU er ansvarlig, hvorved den bidrager til at opbygge borgernes tillid til EU. Her har jeg en vigtig rolle som medlem af Revisionsretten. I løbet af min forholdsvis korte første mandatperiode arrangerede jeg en række møder med nationale myndigheder i Polen (Polens præsident, ministeren for europæiske anliggender, formænd og udvalg i Sejm og senatet) med det formål at præsentere Revisionsrettens arbejde. Disse aktiviteter gav mulighed for bedre kontakt med Rådet. Jeg agter at intensivere disse aktiviteter i min anden mandatperiode og nå ud til endnu flere institutioner, også på lokalt niveau, og til borgerne.

  10. I henhold til traktaten skal Revisionsretten bistå Parlamentet med udøvelsen af sine kontrolbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen af budgettet med henblik på både at styrke det offentlige tilsyn med anvendelsen af penge og sikre mest valuta for pengene:

   Hvordan mener De på baggrund af erfaringerne fra Deres første mandatperiode, at samarbejdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet (Budgetkontroludvalget) om revisionen af EU's budget vil kunne forbedres yderligere?

  Jeg mener, at der er et rigtigt godt samarbejde mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet. Ved at optimere planlægningen af arbejdsprogrammet er Revisionsretten bedre rustet til at udarbejde de relevante beretninger i tide, og proceduren for forelæggelse af særberetninger sikrer, at Budgetkontroludvalget kan få kendskab til dem så hurtigt som muligt. Jeg har allerede haft fornøjelsen af at præsentere årsberetningens kapitel 9, som jeg er ansvarligt medlem for, for Budgetkontroludvalget. Næste år vil jeg præsentere en særberetning om EU-institutionernes og ‑organernes funktion under covid-19-pandemien og to kapitler i årsberetningen, nemlig Indtægter og Administration.  Jeg vil bruge min anden mandatperiode til at intensivere denne dialog. Jeg er stor tilhænger af at søge inspiration til Revisionsrettens arbejdsprogram i Parlamentet. Vi bør også sikre, at vi offentliggør vores arbejde på det tidspunkt, hvor det er til størst nytte, f.eks. under drøftelserne om forslag til nye retsakter. Vi bør i højere grad udnytte muligheden for at intensivere dialogen med Europa-Parlamentets særlige udvalg. Jeg mener, at fælles konferencer eller tematiske paneldiskussioner med ekspertorganisationer og tænketanke (f.eks. med Europa-Parlamentets Forskningstjeneste – EPRS) også vil kunne være en god lejlighed til at udveksle ekspertviden om gennemførelsen og effektiviteten af EU's lovgivning og politikker og til at styrke samarbejdet.

   Hvordan mener De tilsvarende, at forholdet mellem Revisionsretten og de nationale revisionsorganer vil kunne styrkes?

  Forholdet mellem Revisionsretten og de nationale revisionsorganer er efter min mening godt. Jeg føler mig privilegeret over at have haft mulighed for at arbejde i begge institutioner. Jeg mener, at det er vigtigt fortsat at arbejde sammen med andre revisions‑ og tilsynsmyndigheder. Jeg glæder mig over udvekslingen af erfaringer, herunder med Polens øverste revisionsmyndighed, ikke blot på højeste niveau, men frem for alt på operationelt niveau mellem revisorerne. Fremover forestiller jeg mig at afholde særlige workshopper om sektorspecifikke spørgsmål og om selve revisionsprocessen med deltagelse af Revisionsrettens kabinetschefer og opgaveansvarlige. Jeg vil også stille forslag om oprettelse af en fælles database med revisionsresultater for eksperter, i første omgang om genopretnings‑ og resiliensfaciliteten. En sådan løsning ville give mulighed for at udveksle viden om revisionsresultater og anbefalinger vedrørende dette instruments udformning og gennemførelse.

  11. Hvordan vil De støtte Parlamentet med at opnå en kortere dechargeprocedure? Hvilke tiltag kan iværksættes fra Deres side?

  Jeg mener, at vi bør arbejde hen imod en kortere dechargeprocedure. Den nuværende tidsplan er i vid udstrækning et resultat af bestemmelserne i lovgivningen og det tidspunkt, hvor Kommissionen og andre institutioner stiller dataene til rådighed for Revisionsretten. De kommende drøftelser om revisionen af finansforordningen kan være en mulighed for at overveje, hvordan dechargeproceduren kan forkortes.

  Uafhængighed og integritet

  12. Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i Revisionsretten?

  Jeg mener, at gennemsigtighed og etisk adfærd er en nødvendig forudsætning for befolkningens tillid. Jeg har udøvet min funktion som næstformand for den øverste revisionsmyndighed og varetager på nuværende tidspunkt mine opgaver som medlem af Revisionsretten med den største omhu og upartiskhed. Min uafhængighed er aldrig blevet draget i tvivl, og jeg er altid blevet opfattet som upartisk, uafhængig og etisk i varetagelsen af mine opgaver for EU-borgerne. I forbindelse med udøvelsen af mine opgaver er jeg upartisk, ærlig og ansvarlig, og jeg overholder principperne om engagement i mit arbejde, kollegialitet og fortrolighed. Jeg varetager ikke andre hverv, og jeg kan forsikre Dem om, at det ikke vil ændre sig i den kommende mandatperiode.

  13. Hvordan vil De behandle tilfælde af alvorlige uregelmæssigheder eller endog bedrageri med EU-midler og/eller korruptionssager, der involverer personer fra Deres hjemland? Har De befundet Dem i denne situation i Deres nuværende mandatperiode?

  Når der konstateres alvorlige uregelmæssigheder, bedrageri eller korruption, vil jeg bruge min ærlige dømmekraft og objektivitet i forbindelse med behandlingen heraf, uanset hvilken medlemsstat der er involveret. Ved mistanke om bedrageri vil jeg således træffe omgående og håndfaste foranstaltninger for at få henvist sagen til OLAF og/eller Den Europæiske Anklagemyndighed i overensstemmelse med Revisionsrettens regler. Der må ikke gives præferencebehandling til hverken lande eller personer. En sådan situation er ikke forekommet i forbindelse med personer fra mit hjemland som led i de revisioner, jeg har været ansvarlig for i min nuværende mandatperiode.

  14. Interessekonflikter kan udløse en omdømmerisiko for Revisionsretten. Hvordan vil De håndtere interessekonflikter?

  I tilfælde af reelle eller potentielle interessekonflikter ville jeg overholde Revisionsrettens regler på området. Jeg ville, i overensstemmelse med mine retlige forpligtelser, underrette Revisionsrettens formand og Det Etiske Udvalg. Jeg ville indberette en eventuel interessekonflikt i forbindelse med den pågældende revisionsopgave og afholde mig fra at deltage i revisionsopgaverne. Jeg mener, at den ubetingede vilje til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt for at beskytte integriteten i Revisionsretten og dens arbejde er påkrævet i sådanne tilfælde.

  15. Er De involveret i nogen retssager? Hvis ja, hvilken type?

  Jeg er ikke og har aldrig været involveret i nogen retssager. Jeg har heller ikke kendskab til verserende retssager, som jeg kunne være part i.

  16. Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og samarbejde og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og anmodninger om revisioner?

  Jeg forpligter mig til fuld gennemsigtighed i Revisionsrettens aktiviteter og til at styrke det gode forhold til Europa-Parlamentet og især Budgetkontroludvalget. Revisionsretten prioriterer revisionsforslag og anmodninger fra Udvalgsformandskonferencen og andre initiativer fra Europa-Parlamentet. Proceduren for forelæggelse af vores beretninger for Parlamentets udvalg er, efter min mening, et godt eksempel på dette konstruktive samarbejde.

  Andre spørgsmål

  17. Vil De trække Deres kandidatur til en fornyelse af mandatet, hvis Parlamentets udtalelse om Deres udnævnelse som medlem af Revisionsretten er negativ?

  Jeg mener, at forholdet mellem Revisionsretten og Europa-Parlamentet er ekstremt vigtigt, og at det er baseret på gensidig respekt og evnen til at lytte til hinandens synspunkter og argumenter. Jeg tror på, at jeg ved at dokumentere mine faglige evner vil overbevise Europa-Parlamentet om, at jeg opfylder betingelserne for at blive udnævnt. Hvis Europa-Parlamentet imidlertid ikke har tilstrækkelig tillid til mig, og i tilfælde af en negativ udtalelse fra Parlamentet om min udnævnelse, vil jeg anmode den kompetente nationale myndighed, der indstillede mig, om at overveje, hvad der videre skal ske, herunder om jeg skal udskiftes med en anden kandidat.

   

  18. Udnævnelsen til medlem af Revisionsretten kræver fuld opmærksomhed og engagement over for selve institutionen og for at sikre borgernes tillid til Unionen:

   Hvordan varetager man efter Deres mening bedst disse arbejdsopgaver?

  Siden min første dag har jeg varetaget mine opgaver i Revisionsretten med fokus på gennemsigtighed og samarbejde. Jeg agter fortsat at leve op til mit ansvar med hårdt arbejde og engagement.

   Hvilke personlige ordninger har De i øjeblikket med hensyn til antal dage, hvor De er til stede i Luxembourg? Har De planer om at ændre disse ordninger?

  Jeg er sammen med min familie flyttet permanent til Luxembourg, og jeg har derfor arbejdet på mit kontor i Revisionsretten til daglig, i det omfang det kunne lade sig gøre i henhold til de interne regler og restriktioner under pandemien. Jeg er indtil videre ikke gået glip af et eneste møde i afdelingen eller Revisionsretten.


  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Delvis fornyelse af medlemmerne af Revisionsretten – PL-kandidat

  Referencer

  13231/2021 – C9-0406/2021 – 2021/0803(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  5.11.2021

   

   

   

  Korresponderende udvalg

   Dato for meddelelse på plenarmødet

  CONT

  10.11.2021

   

   

   

  Ordførere

   Dato for valg

  Claudiu Manda

  1.12.2021

   

   

   

  Behandling i udvalg

  10.1.2022

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  10.1.2022

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  7

  23

  0

  Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

  Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Claudiu Manda, Alin Mituța, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Vincenzo Sofo, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Pascal Durand, Maria Grapini, Mikuláš Peksa, Elżbieta Rafalska, Sándor Rónai, Viola Von Cramon-Taubadel

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 209, stk. 7)

  Robert Roos

  Dato for indgivelse

  12.1.2022

   

   

  Seneste opdatering: 17. januar 2022
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik