Pranešimas - A9-0006/2022Pranešimas
A9-0006/2022

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI dėl per pirmąjį svarstymą priimamos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 1999/62/EB, 1999/37/EB ir (ES) 2019/520, kiek tai susiję su transporto priemonių apmokestinimu už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

18.1.2022 - (10542/1/2021 – C9‑0423/2021 – 2017/0114(COD)) - ***II

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Giuseppe Ferrandino


Procedūra : 2017/0114(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0006/2022
Pateikti tekstai :
A9-0006/2022
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimamos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 1999/62/EB, 1999/37/EB ir (ES) 2019/520, kiek tai susiję su transporto priemonių apmokestinimu už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

(10542/1/2021 – C9‑0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (10542/1/2021 – C9‑ 0423/2021),

 atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

 atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

 atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2021)0693),

 atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją[3] dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0275),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

 atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0006/2022),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

 

Bendrosios aplinkybės ir tarpinstitucinės derybos

 

Pradinės Eurovinjetės direktyvos (Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra, su pakeitimais, padarytais 2011 m.) tikslas buvo panaikinti konkurencijos tarp vežėjų keliais iškraipymus, siekiant užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų tinkamai ir būtų taikomas laisvo prekių judėjimo principas. Tačiau dabartinėje direktyvoje nepakankamai atsižvelgiama į neigiamą išorinį kelių transporto poveikį, pavyzdžiui, oro taršą, triukšmą ir spūstis. Dabar atstumu grindžiami mokesčiai sunkiasvorėms transporto priemonėms taikomi tik maždaug 25 % viso transeuropinių kelių tinklo.

 

2017 m. gegužės 31 d. Komisija paskelbė pasiūlymą iš dalies pakeisti Eurovinjetės direktyvą ir sugriežtinti principų „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ taikymą.

 

2018 m. gegužės 24 d. TRAN komitetas priėmė savo pranešimą, už kurį balsavo 35 nariai, prieš – 2, o susilaikė 3. Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą buvo priimta per 2018 m. spalio 25 d. plenarinį posėdį: už ją balsavo 398 Parlamento nariai, prieš – 179, o susilaikė 32. Savo pozicijoje Parlamentas toliau stiprino principo „teršėjas moka“ taikymą. Prasidėjus naujajai kadencijai, 2019 m. rugsėjo 24 d. TRAN komitetas priėmė sprendimą pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pirmojo svarstymo pranešimu: jam pritarta 47 balsais, 8 balsavo prieš.

 

Savo ruožtu, Taryba, rengdamasi deryboms, 2020 m. gruodžio 18 d. priėmė savo bendrą požiūrį.

Tarpinstitucinės derybos prasidėjo 2021 m. sausio 29 d. ir buvo sėkmingai užbaigtos 2021 m. birželio 15 d. Portugalijos pirmininkavimo laikotarpiu, po trijų trišalių dialogų.

 

2021 m. birželio 30 d. Nuolatinių atstovų komitetas patvirtino preliminarų susitarimą, o 2021 m. liepos 12 d. TRAN komitetas jį patvirtino 28 nariams balsavus už ir 21 – prieš.

 

Teisininkams lingvistams atlikus patikrinimą, lapkričio 9 d. Taryba, remdamasis preliminariu susitarimu, oficialiai priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą. Dabar Parlamento prašoma pradėti savo antrąjį svarstymą ir pritarti Tarybos pozicijai, kad susitarimas būtų patvirtintas.

 

 

Pagrindiniai susitarimo elementai

 

Pasiektu susitarimu iš esmės patobulinamos galiojančios direktyvos nuostatos dėl

tokių problemų kaip:

 laipsniškas vinječių panaikinimas (laiku grindžiami mokesčiai) sunkvežimiams pagrindiniame transeuropiniame tinkle ir perėjimas prie atstumu grindžiamo apmokestinimo su tam tikromis specialiomis išimtimis ir galimybe turėti jungtinę sistemą. Šiuo pakeitimu siekiama įtvirtinti principus „teršėjas moka“ ir „naudotojas moka“, o tai buvo labai svarbus Parlamento derybų punktas;

 ekologiškesnis sunkvežimių ir lengvųjų komercinių transporto priemonių apmokestinimas nustatant įpareigojimą diferencijuoti kelių mokesčius atsižvelgiant į transporto priemonės išmetamo CO2 kiekį ir (arba) aplinkosauginį veiksmingumą, taip pat privalomas sunkvežimiams taikomas išorinių kaštų mokestis, siekiant padengti išorines oro taršos sąnaudas. Tai bus pagrindinė paskata naudoti mažataršes ir netaršius sunkvežimius bei atnaujinti transporto priemonių parką;

 grūsčių problemos sprendimas nustatant galimybę visoms transporto priemonėms taikyti spūsčių mokestį;

 lengvųjų automobilių trumpalaikių vinječių kainų viršutinių ribų nustatymas, įskaitant įpareigojimą tranzito keliautojams pasiūlyti vienos dienos vinjetę. Tai svarbu daugeliui keliautojų, pavyzdžiui, kai jie kerta kelias šalis, kad pasiektų savo atostogų paskirties vietą;

 privalomas iš grūsčių mokesčių gaunamų pajamų, kurios turi būti išleistos tvariam transportui, skyrimas. Tai labai svarbus elementas, kurį derybų metu buvo labai sunku pasiekti, nes valstybės narės dažnai atmeta privalomo lėšų skyrimo sąvoką;

 Iš esmės išplečiama taikymo sritis. Nors dabartinės taisyklės taikomos beveik vien tik sunkvežimiams, kurių masė viršija 12 tonų, susitarimas taikomas visiems sunkvežimiams, autobusams ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms. Tai reiškia, kad jei valstybės narės nuspręstų tiems taikyti kelių mokesčius, šie mokesčiai turės būti nediskriminaciniai, žali ir sąžiningi. Be to, siekiant paskatinti Komisiją ateityje imtis tolesnių veiksmų, susijusių su lengvosiomis komercinėmis transporto priemonėmis ir lengvaisiais automobiliais, įtrauktos kelios peržiūros nuostatos;

 Peržiūros ir laikino galiojimo sąlygos nustatymas tuo atveju, jei kelių transportas bus įtrauktas į būsimą anglies dioksido apmokestinimo mechanizmą, kad būtų išvengta dvigubo apmokestinimo.

 Tai būtų didelis žingsnis į priekį siekiant labiau suderintos kelių apmokestinimo sistemos ES. Šiuo metu padėtis valstybėse narėse, kuriose esama daug opių politinių klausimų, yra labai įvairi. Nors numatytas tam tikras lankstumas ir pereinamieji laikotarpiai, susitarimo kryptis yra labai aiški, t. y. pereiti nuo 27 atskirų sistemų prie visiems taikomų bendrų taisyklių, o tai labiau atitinka esamą kelių transporto vidaus rinką.

 

 

Rekomendacija

 

Kadangi Tarybos pozicija atitinka preliminarų susitarimą, pasiektą

per tarpinstitucines derybas pranešėjas rekomenduoja jį patvirtinti be pakeitimų.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra

Nuorodos

10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD)

Pirmojo svarstymo EP data – P numeris

25.10.2018 T8-0423/2018

Per pirmąjį svarstymą nagrinėjamas akto projektas

COM(2017)0275 - C8-0171/2017

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

25.11.2021

Atsakingas komitetas

 Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

25.11.2021

 

 

 

Pranešėjai

 Paskyrimo data

Giuseppe Ferrandino

26.9.2019

 

 

 

Svarstymas komitete

2.12.2021

 

 

 

Priėmimo data

13.1.2022

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

16

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Lars Patrick Berg, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Kathleen Van Brempt

Pateikimo data

18.1.2022

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

30

+

ECR

Lars Patrick Berg, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi

NI

Mario Furore

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Jens Gieseke, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Kathleen Van Brempt, Petar Vitanov

The Left

Elena Kountoura

 

16

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Lucia Vuolo

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

0

PPE

Henna Virkkunen

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš 

0 : susilaikė

 

 

 

Atnaujinta: 2022 m. vasario 2 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika