Ziņojums - A9-0006/2022Ziņojums
A9-0006/2022

IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvas 1999/62/EK, 1999/37/EK un (ES) 2019/520 attiecībā uz dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu transportlīdzekļiem

18.1.2022 - (10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD)) - ***II

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Giuseppe Ferrandino


Procedūra : 2017/0114(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A9-0006/2022
Iesniegtie teksti :
A9-0006/2022
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Direktīvas 1999/62/EK, 1999/37/EK un (ES) 2019/520 attiecībā uz dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu transportlīdzekļiem

(10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Padomes nostāju pirmajā lasījumā (10542/1/2021 – C9-0423/2021),

 ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 18. oktobra atzinumu[1],

 ņemot vērā Reģionu komitejas 2018. gada 1. februāra atzinumu[2],

 ņemot vērā Komisijas atzinumu (COM(2021)0693),

 ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā[3] attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2017)0275,

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 7. punktu,

 ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

 ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu otrajam lasījumam (A9‑0006/2022),

1. apstiprina Padomes nostāju pirmajā lasījumā;

2. konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar Padomes nostāju;

3. uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 297. panta 1. punktu;

4. uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, ka ir pienācīgi ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

5. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

 


 

ĪSS PAMATOJUMS

 

Pamatinformācija un iestāžu sarunas

 

Sākotnējās “Eirovinjetes” direktīvas (Direktīva 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem, kas grozīta 2011. gadā) mērķis bija novērst konkurences izkropļojumus starp autopārvadātājiem, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pareizu darbību un preču brīvas aprites principa piemērošanu. Tomēr pašreizējā direktīvā nav pietiekami ņemtas vērā autotransporta negatīvās papildu sekas, piemēram, gaisa piesārņojums, troksnis un sastrēgumi. Pašlaik tikai aptuveni 25 % no kopējā Eiropas ceļu tīkla no lielas noslodzes transportlīdzekļiem tiek iekasēta nodeva par nobraukto attālumu .

 

Komisija 2017. gada 31. maijā publicēja priekšlikumu grozīt “Eirovinjetes” direktīvu un stiprināt principu “lietotājs maksā” un “piesārņotājs maksā” piemērošanu.

 

TRAN komiteja 2018. gada 24. maijā pieņēma ziņojumu, 35 komitejas locekļiem balsojot par, 2 –– pret un 3 –– atturoties. Parlaments 2018. gada 25. oktobra plenārsēdē pieņēma nostāju pirmajā lasījumā, 398 deputātiem balsojot par, 179 –– pret un 32 –– atturoties. Šajā nostājā Parlaments vēl vairāk pastiprināja principa “piesārņotājs maksā” piemērošanu. Jaunā sasaukuma sākumā 2019. gada 24. septembrī TRAN komiteja pieņēma lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz pirmā lasījuma ziņojumu, 39 komitejas locekļiem balsojot par un 8 — pret.

 

Padome 2020. gada 18. decembrī pieņēma savu vispārējo pieeju šīm sarunām.

Iestāžu sarunas sākās 2021. gada 29. janvārī un pēc trim trialogiem sekmīgi noslēdzās 2021. gada 15. jūnijā Portugāles prezidentūras laikā.

 

Pastāvīgo pārstāvju komiteja šo provizorisko vienošanos apstiprināja 2021. gada 30. jūnijā, savukārt TRAN komiteja to apstiprināja 2021. gada 12. jūlijā ar 28 balsīm — par un 21 balsi — pret.

 

Pēc juridiski lingvistiskās pārbaudes Padome 2021. gada 9. novembrī oficiāli pieņēma savu nostāju pirmajā lasījumā saskaņā ar provizorisko vienošanos. Patlaban Parlaments tiek aicināts sākt darbu pie otrā lasījuma un atbalstīt Padomes nostāju, lai apstiprinātu vienošanos.

 

 

Galvenie vienošanās elementi

 

Panāktā vienošanās būtiski uzlabo spēkā esošās direktīvas noteikumus attiecībā uz

vairākiem jautājumiem, piemēram:

 pakāpeniska vinjetes (maksa atkarībā no laika) atcelšana kravas automobiļiem Eiropas komunikāciju pamattīklā un pāreja uz maksu atkarībā no nobrauktā attāluma, paredzot dažus īpašus atbrīvojumus un iespēju ieviest kombinētu sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai nostiprinātu principus “piesārņotājs maksā” un “lietotājs maksā”, kas Parlamentam šajās sarunās bija ļoti svarīgi;

 ceļu nodevu “zaļināšana” kravas automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, ieviešot pienākumu diferencēt ceļa nodevas atkarībā no transportlīdzekļa CO2 emisijām un/vai ekoloģiskajiem raksturlielumiem, kā arī obligāta maksa par negatīvām papildu sekām kravas automobiļiem saistībā ar radīto gaisa piesārņojumu. Tas būs nozīmīgs stimuls mazemisiju un bezemisiju kravas automobiļu ieviešanai un autoparka atjaunošanai;

 sastrēgumu novēršana, ieviešot iespēju iekasēt sastrēgumu maksu no visiem transportlīdzekļiem;

 maksimālās cenas noteikšana vieglo automobiļu īstermiņa vinjetēm, tostarp pienākums caurbraucējiem piedāvāt vienas dienas vinjeti. Tas ir svarīgi daudziem ceļotājiem, piemēram, tiem, kuri šķērso vairākas valstis, lai sasniegtu savu brīvdienu galamērķi;

 sastrēguma maksas radīto ieņēmumu obligāta mērķiezīmēšana ilgtspējīga transporta risinājumiem. Tas ir ļoti svarīgs elements, ko sarunās bija ļoti grūti sasniegt, jo dalībvalstis bieži noraida obligātas mērķiezīmēšanas jēdzienu;

 darbības jomas būtiska paplašināšana. Lai gan pašreizējie noteikumi attiecas gandrīz tikai uz kravas automobiļiem, kuru masa pārsniedz 12 tonnas, šī vienošanās attiecas uz visiem kravas automobiļiem, autobusiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja dalībvalstis nolems tiem piemērot autoceļu nodevu, šai maksai būs jābūt nediskriminējošai, zaļai un taisnīgai. Ir ieviestas arī vairākas pārskatīšanas klauzulas, lai mudinātu Komisiju nākotnē veikt vēl citus pasākumus attiecībā uz vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un vieglajiem automobiļiem;

 pārskatīšanas un turpināmības klauzulas ieviešana gadījumā, ja autotransports tiks iekļauts turpmākajā oglekļa cenu noteikšanas mehānismā, lai izvairītos no dubultas maksas noteikšanas;

 liels solis uz priekšu ceļā uz saskaņotāku ceļu nodevu iekasēšanas sistēmu ES. Pašlaik dalībvalstīs šī situācija ir ļoti atšķirīga un saistīta ar daudziem politiski jutīgiem jautājumiem. Pieļaujot zināmu elastību un pārejas periodus, šīs vienošanās virziens ir ļoti skaidrs, proti, pāriet no 27 individuālām sistēmām uz kopīgiem noteikumiem, kas attiecas uz visiem, jo tas vairāk atbilst pašreizējam autotransporta iekšējam tirgum.

 

 

Ieteikums

 

Tā kā Padomes nostāja atbilst iestāžu sarunās panāktās provizoriskās vienošanās tekstam, referents iesaka to apstiprināt bez grozījumiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem

Atsauces

10542/1/2021 – C9-0423/2021 – 2017/0114(COD)

EP 1. lasījuma datums – P numurs

25.10.2018 T8-0423/2018

1. lasījumā izskatīta tiesību akta projekts

COM(2017)0275 - C8-0171/2017

Datums, kad plenārsēdē paziņoja par Padomes nostājas saņemšanu pirmajā lasījumā

25.11.2021

Atbildīgā komiteja

 Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

25.11.2021

 

 

 

Referenti

 Iecelšanas datums

Giuseppe Ferrandino

26.9.2019

 

 

 

Izskatīšana komitejā

2.12.2021

 

 

 

Pieņemšanas datums

13.1.2022

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

16

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Lars Patrick Berg, Izaskun Bilbao Barandica, Paolo Borchia, Karolin Braunsberger-Reinhold, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Henna Virkkunen, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clare Daly, Maria Grapini, Roman Haider, Kathleen Van Brempt

Iesniegšanas datums

18.1.2022

 


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

30

+

ECR

Lars Patrick Berg, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi

NI

Mario Furore

PPE

Karolin Braunsberger-Reinhold, Jens Gieseke, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Kathleen Van Brempt, Petar Vitanov

The Left

Elena Kountoura

 

16

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier

PPE

Magdalena Adamowicz, Gheorghe Falcă, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Barbara Thaler, Lucia Vuolo

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

3

0

PPE

Henna Virkkunen

The Left

Clare Daly, Kateřina Konečná

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+ : par

- : pret

0 : atturas

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 15. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika