ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8.2.2022 - (2020/2268(INI))

Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Εισηγήτρια: Sandra Kalniete


Διαδικασία : 2020/2268(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0022/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0022/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2020/2268(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 και 52,

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 2131 (XX) της 21ης Δεκεμβρίου 1965, με τίτλο «Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty» (Δήλωση σχετικά με τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών και την προστασία της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας τους),

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, και ιδίως τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 και 17, καθώς και το πρωτόκολλό της, και ιδίως το άρθρο 3,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους[1] και τη σύστασή του της 13ης Μαρτίου 2019 σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η ΕΥΕΔ στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους, δύο έτη από την έγκρισή της[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την άμυνα στον κυβερνοχώρο[3],

 έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 5ης Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο «Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης» (JOIN (2018) 0036) και της 14ης Ιουνίου 2019 με τίτλο «Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης» (JOIN(2019)0012),

 έχοντας υπόψη το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της 23ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την πέμπτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου του 2016 για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την κοινή ανακοίνωση του 2018 σχετικά με την αύξηση της ανθεκτικότητας και την ενίσχυση των ικανοτήτων για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών (SWD(2021)0729),

 έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία (COM(2020)0790),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία: Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού» (COM(2020)0784),

 έχοντας υπόψη τη δέσμη μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Οκτωβρίου 2021 με τίτλο «Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία: σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού»[4],

 έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας του 2018 για την παραπληροφόρηση και τις κατευθυντήριες γραμμές του 2021 για την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση (COM(2021)0262), καθώς και τις συστάσεις για τον νέο κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση που εξέδωσε η ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων τον Οκτώβριο του 2021,

 έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 09/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Παραπληροφόρηση στην ΕΕ: υπό αντιμετώπιση όχι όμως και υπό απόλυτο έλεγχο»,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (COM(2020)0829) και το προτεινόμενο παράρτημα της οδηγίας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/452 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ένωση[5] (κανονισμός για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων) και τις κατευθυντήριες γραμμές του Μαρτίου 2020 σχετικά με τον κανονισμό για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (C(2020)1981),

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, με τίτλο «Η στρατηγική κυβερνοασφάλειας της ΕΕ για την ψηφιακή δεκαετία» (JOIN(2020)0018),

 έχοντας υπόψη τα άρθρα της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου για την ευθύνη των κρατών για παράνομες πράξεις σε διεθνές επίπεδο,

 έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 (COM(2020)0823),

 έχοντας υπόψη την εργαλειοθήκη της ΕΕ του Μαρτίου 2021 για μέτρα μετριασμού του κινδύνου σχετικά με την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) 2019/881 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με τον ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και με την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013[6],

 έχοντας υπόψη τις μελέτες, τα ενημερωτικά σημειώματα και την εις βάθος ανάλυση που ζητήθηκε από την Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A9-0022/2022),

 έχοντας υπόψη την ακρόαση της Frances Haugen στις 8 Νοεμβρίου 2021, που οργανώθηκε από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του, σε συνεργασία με άλλες επιτροπές,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ[7],

 έχοντας υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και ειδικότερα τον ΣΒΑ 16, που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη,

 έχοντας υπόψη την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2021 και την επιστολή προθέσεων,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Σεπτεμβρίου 2021 με τίτλο «Το κοινό μας θεματολόγιο»,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 10ης Ιουνίου 2020, με τίτλο «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την COVID-19 – Αγώνας για τη σωστή παρουσίαση των γεγονότων» (JOIN(2020)0008),

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2021, για την τροποποίηση του καθεστώτος κυρώσεων στη Λευκορωσία ώστε να διευρύνει τα κριτήρια καθορισμού για τη στοχοποίηση ατόμων και οντοτήτων ή που συμβάλλουν στις υβριδικές επιθέσεις και στην εργαλειοποίηση των ανθρώπων που διενεργείται από το καθεστώς της Λευκορωσίας,

 έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της θητείας της[8], που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 207 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A9-0022/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική παρέμβαση συνιστά σοβαρή παραβίαση των οικουμενικών αξιών και αρχών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η ισότητα, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική παρέμβαση, η χειραγώγηση των πληροφοριών και η παραπληροφόρηση αποτελούν κατάχρηση των θεμελιωδών ελευθεριών της έκφρασης και της πληροφόρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απειλούν αυτές τις ελευθερίες, ενώ επίσης υπονομεύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της εξωτερικής παρέμβασης είναι η διαστρέβλωση και η ψευδής παρουσίαση γεγονότων, ώστε να διογκωθούν τεχνητά τα μονόπλευρα επιχειρήματα, να απαξιωθεί η ενημέρωση, να υποβαθμιστεί ο πολιτικός διάλογος και τελικά να υπονομευτεί η εμπιστοσύνη στο εκλογικό σύστημα και συνεπώς στην ίδια τη δημοκρατική διαδικασία·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε ενέργεια κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων και της χειραγώγησης των πληροφοριών πρέπει να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες της έκφρασης και της πληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) διαδραματίζει καίριο ρόλο στην αξιολόγηση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, προκειμένου να αποφεύγονται δυσανάλογες ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες που επιδίδονται σε εξωτερικές παρεμβάσεις και χειραγώγηση πληροφοριών καταχρώνται αυτές τις ελευθερίες προς όφελός τους και ότι, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί ο προληπτικός αγώνας κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων και της χειραγώγησης των πληροφοριών, δεδομένου ότι η δημοκρατία εξαρτάται από τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι κακόβουλοι και αυταρχικοί ξένοι κρατικοί και μη κρατικοί παράγοντες, όπως η Ρωσία, η Κίνα και άλλοι, χρησιμοποιούν τη χειραγώγηση πληροφοριών και άλλες τακτικές παρέμβασης για να παρέμβουν στις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής υβριδικού πολέμου και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, παραπλανούν και εξαπατούν τους πολίτες και επηρεάζουν την εκλογική τους συμπεριφορά, ενισχύουν τις διχαστικές συζητήσεις, διαιρούν, πολώνουν και εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των κοινωνιών, προωθούν τη ρητορική μίσους, επιδεινώνουν την κατάσταση ευάλωτων ομάδων που είναι πιθανότερο να πέσουν θύματα παραπληροφόρησης, στρεβλώνουν την ακεραιότητα δημοκρατικών εκλογών και δημοψηφισμάτων, προκαλούν δυσπιστία στις εθνικές κυβερνήσεις, τις δημόσιες αρχές και τη φιλελεύθερη δημοκρατική τάξη και έχουν ως στόχο την αποσταθεροποίηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και, ως εκ τούτου, συνιστούν σοβαρή απειλή για την ασφάλεια και την κυριαρχία της ΕΕ·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική παρέμβαση αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς που απειλεί ή επηρεάζει αρνητικά τις αξίες, τις δημοκρατικές διαδικασίες, τις πολιτικές διεργασίες, την ασφάλεια κρατών και πολιτών και την ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρέμβαση αυτή έχει χαρακτήρα χειραγώγησης και διεξάγεται και χρηματοδοτείται με εσκεμμένο και συντονισμένο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για τέτοιες παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων τους εντός και εκτός της επικράτειάς τους, μπορούν να είναι κρατικοί ή μη κρατικοί παράγοντες και συχνά επικουρούνται στην εξωτερική παρέμβασή τους από πολιτικούς συνεργούς τους στα κράτη μέλη, οι οποίοι αντλούν πολιτικά και οικονομικά οφέλη από την προώθηση ξένων στρατηγικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση εγχώριων εκπροσώπων από ξένους παράγοντες και η συνεργασία τους με εγχώριους συμμάχους καθιστά ασαφή τη γραμμή μεταξύ εξωτερικής και εγχώριας παρέμβασης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τακτικές εξωτερικής παρέμβασης λαμβάνουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων της παραπληροφόρησης, της καταστολής της πληροφόρησης, της χειραγώγησης των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης και των αλγορίθμων τους, των όρων και προϋποθέσεων και των διαφημιστικών συστημάτων, κυβερνοεπιθέσεων, δικτυοπαραβιάσεων και διαρροών για την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες ψηφοφόρων και την επέμβαση στη νομιμότητα της εκλογικής διαδικασίας, απειλών και παρενοχλήσεων κατά δημοσιογράφων, ερευνητών, πολιτικών και μελών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συγκεκαλυμμένων δωρεών και δανείων σε πολιτικά κόμματα, εκστρατειών υπέρ συγκεκριμένων υποψηφίων, οργανισμών και μέσων ενημέρωσης, ψευδών ή υποκατάστατων οργανισμών και μέσων ενημέρωσης, άγρας και αξιοποίησης μελών της ελίτ, «βρόμικου» χρήματος, δημιουργίας εικονικών προσωπικοτήτων και ταυτοτήτων, άσκησης πίεσης για αυτολογοκρισία, καταχρηστικής εκμετάλλευσης ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών αφηγημάτων, άσκησης πίεσης σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, απόκτησης του ελέγχου κρίσιμων υποδομών, άσκησης πίεσης σε αλλοδαπούς που ζουν στην ΕΕ, εργαλειοποίησης των μεταναστών και κατασκοπείας· λαμβάνοντας υπόψη αυτές οι τακτικές συχνά συνδυάζονται μεταξύ τους για μεγαλύτερο αποτέλεσμα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραγώγηση των πληροφοριών και η εξάπλωση της παραπληροφόρησης μπορεί να εξυπηρετούν οικονομικά συμφέροντα κρατικών και μη κρατικών παραγόντων και των πληρεξουσίων τους και να δημιουργούν οικονομικές εξαρτήσεις που μπορεί να αξιοποιηθούν για πολιτικούς σκοπούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έναν κόσμο μη κινητικού διεθνούς ανταγωνισμού, οι εξωτερικές παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την αποσταθεροποίηση και την αποδυνάμωση στοχευμένων εταίρων, ή τόνωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος του ενός μέσω της εδραίωσης διαύλων επιρροής, εξαρτήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού, εκβιασμού ή εξαναγκασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση προκαλεί άμεση και έμμεση οικονομική ζημία που δεν έχει αξιολογηθεί συστηματικά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσφαλμένη πληροφόρηση είναι επαληθεύσιμα ψευδής πληροφόρηση σκοπός της οποίας δεν είναι να προκαλέσει βλάβη, ενώ η παραπληροφόρηση είναι επαληθεύσιμα ψευδής ή παραπλανητική πληροφόρηση που δημιουργείται, παρουσιάζεται ή διασπείρεται με σκοπό να προκαλέσει βλάβη ή να παραγάγει δυνητική διαταραχή στην κοινωνία με εξαπάτηση της κοινής γνώμης ή για σκοπούμενο οικονομικό κέρδος·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει συμφωνία εντός της ΕΕ σχετικά με κοινούς και λεπτομερείς ορισμούς και μεθοδολογίες προκειμένου να βελτιωθεί η κοινή αντίληψη των απειλών και να αναπτυχθούν κατάλληλα ενωσιακά πρότυπα για βελτιωμένο καταλογισμό και απόκριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ορισμοί αυτοί πρέπει να εγγυώνται τη στεγανότητα από εξωτερικές παρεμβάσεις και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ύψιστη σημασία η συνεργασία με ομόφρονες εταίρους, σε συναφή διεθνή φόρουμ σχετικά με κοινούς ορισμούς της εξωτερικής παρέμβασης προκειμένου να θεσπιστούν διεθνείς κανόνες και πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη θέσπιση σαφών διεθνών κανόνων όσον αφορά τον καταλογισμό εξωτερικής παρέμβασης·

Ανάγκη για μια συντονισμένη στρατηγική κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόπειρες εξωτερικών παρεμβάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο αυξάνονται και καθίστανται πιο συστημικές και εξελιγμένες, βασιζόμενες στην ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και διαβρώνοντας τη δυνατότητα καταλογισμού·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καθήκον της ΕΕ και των κρατών μελών της να υπερασπίζονται όλους τους πολίτες και τις υποδομές, καθώς και τα δημοκρατικά τους συστήματα, από απόπειρες εξωτερικών παρεμβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της φαίνεται ότι δεν διαθέτουν τα κατάλληλα και επαρκή μέσα για την καλύτερη πρόληψη, ανίχνευση, καταλογισμό, αντιμετώπιση αυτών των απειλών και επιβολή κυρώσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει γενική έλλειψη ευαισθητοποίησης μεταξύ πολλών φορέων χάραξης πολιτικής, και των πολιτών γενικότερα, σχετικά με την πραγματικότητα αυτών των ζητημάτων, γεγονός που μπορεί να συμβάλει ακούσια στο άνοιγμα περαιτέρω τρωτών σημείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα των εκστρατειών παραπληροφόρησης δεν βρίσκεται στην κορυφή του θεματολογίου των Ευρωπαίων παραγόντων χάραξης πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακροάσεις και οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής INGE έχουν συμβάλει στη δημόσια αναγνώριση και την πλαισίωση των ζητημάτων αυτών και έχουν πλαισιώσει επιτυχώς την ευρωπαϊκή συζήτηση σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροχρόνιες εξωτερικές προσπάθειες παραπληροφόρησης έχουν ήδη συμβάλει στην ανάδυση εγχώριας παραπληροφόρησης·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφανής παρακολούθηση της κατάστασης των εξωτερικών παρεμβάσεων σε πραγματικό χρόνο από θεσμικούς φορείς και ανεξάρτητους αναλυτές και ελεγκτές γεγονότων, ο αποτελεσματικός συντονισμός των ενεργειών τους και η ανταλλαγή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να ληφθούν κατάλληλα μέτρα όχι μόνο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις συνεχιζόμενες κακόβουλες επιθέσεις, αλλά και για την αντιμετώπισή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δοθεί παρόμοια προσοχή στη χαρτογράφηση της κοινωνίας, με εντοπισμό των τομέων που είναι περισσότερο ευάλωτοι και επιρρεπείς σε εξωτερική χειραγώγηση και παραπληροφόρηση και στην εξάλειψη των αιτίων αυτών των τρωτών σημείων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη προτεραιότητα της άμυνας της ΕΕ, δηλαδή η ανθεκτικότητα και η ετοιμότητα των πολιτών της ΕΕ έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων και χειραγώγησης των πληροφοριών απαιτεί μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση για το σύνολο της κοινωνίας ξεκινώντας από την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα προβλήματα σε πρώιμο στάδιο·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο συντονισμός σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και τους τομείς μεταξύ των κρατών μελών, σε επίπεδο ΕΕ και με ομόφρονες χώρες, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα για τον εντοπισμό τρωτών σημείων, την ανίχνευση επιθέσεων και την αντιμετώπισή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να συγχρονιστεί η αντίληψη των απειλών με την εθνική ασφάλεια·

Οικοδόμηση ανθεκτικότητας μέσω της αντίληψης της κατάστασης, του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και σε θέματα πληροφόρησης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της εκπαίδευσης

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντίληψη της κατάστασης, τα εύρωστα δημοκρατικά συστήματα, το ισχυρό κράτος δικαίου, η δυναμική κοινωνία των πολιτών, η έγκαιρη προειδοποίηση και η εκτίμηση κινδύνου αποτελούν τα πρώτα βήματα για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των πληροφοριών και των σχετικών παρεμβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αντίληψη των εξωτερικών παρεμβάσεων, πολλά άτομα, συμπεριλαμβανομένων υπευθύνων χάραξης πολιτικής και δημοσίων λειτουργών που εργάζονται σε δυνητικά στοχευόμενους τομείς, εξακολουθούν να μην έχουν επίγνωση των δυνητικών κινδύνων που συνδέονται με τις εξωτερικές παρεμβάσεις και του τρόπου αντιμετώπισής τους·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλής ποιότητας, χρηματοδοτούμενα με βιώσιμο και διαφανή τρόπο και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και η επαγγελματική δημοσιογραφία είναι απαραίτητα για την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και το κράτος δικαίου και, ως εκ τούτου, αποτελούν πυλώνα της δημοκρατίας και το καλύτερο αντίδοτο στην παραπληροφόρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι ξένοι παράγοντες εκμεταλλεύονται τη δυτική ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης για να διασπείρουν παραπληροφόρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης και η παραδοσιακή δημοσιογραφία, ως πηγή ποιοτικών πληροφοριών, αντιμετωπίζουν δύσκολους καιρούς στην ψηφιακή εποχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα της δημοσιογραφίας εντός και εκτός της ΕΕ είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίζονται πολύτιμες δημοσιογραφικές αναλύσεις και υψηλά συντακτικά πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να στηρίζει τη δημοσιογραφία στο ψηφιακό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικοινωνία που βασίζεται στην επιστήμη πρέπει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημόσια μέσα ενημέρωσης με συντακτική ανεξαρτησία είναι σημαντικά και αναντικατάστατα όσον αφορά την παροχή υψηλής ποιότητας και αμερόληπτης υπηρεσίας πληροφοριών στο ευρύτερο κοινό και ότι πρέπει να προστατεύονται από κακόβουλη δέσμευση και να ενισχύονται ως θεμελιώδης πυλώνας για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι συμφεροντούχοι και διάφορα θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες και ορισμούς για την ανάλυση των εξωτερικών παρεμβάσεων – με διαφορετικό βαθμό κατανοησιμότητας το καθένα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές αυτές μπορούν να παρακωλύσουν τη συγκρίσιμη παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση του επιπέδου απειλής, γεγονός που δυσχεραίνει την κοινή δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητος ένας ορισμός και μια μεθοδολογία σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της κοινής ανάλυσης απειλών·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί η ορολογία που επικεντρώνεται στο περιεχόμενο, όπως οι ψευδείς ή παραπλανητικές ειδήσεις, η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση, με ορολογία που επικεντρώνεται στη συμπεριφορά, προκειμένου να περιγράφεται επαρκώς το πρόβλημα· ότι η ορολογία αυτή θα πρέπει να εναρμονιστεί και να τηρείται προσεκτικά·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση στα μέσα ενημέρωσης και ο ψηφιακός γραμματισμός και η αύξηση της επίγνωσης, τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για να καταστούν οι πολίτες πιο ανθεκτικοί στις απόπειρες παρεμβάσεων στον χώρο της πληροφορίας και να αποφευχθεί η χειραγώγηση και η πόλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε γενικές γραμμές οι κοινωνίες με υψηλό επίπεδο γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης είναι πιο ανθεκτικές στις εξωτερικές παρεμβάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογραφικές μέθοδοι εργασίας, όπως η εποικοδομητική δημοσιογραφία, θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημοσιογραφία·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραγώγηση των πληροφοριών μπορεί να λάβει πολλές μορφές, όπως η διάδοση παραπληροφόρησης και εντελώς ψευδών ειδήσεων, η διαστρέβλωση γεγονότων, αφηγημάτων και παρουσίασης απόψεων, η καταστολή ορισμένων πληροφοριών ή απόψεων, η χρήση πληροφοριών εκτός πλαισίου, η χειραγώγηση των συναισθημάτων των ανθρώπων, η προώθηση ρητορικής μίσους, η προώθηση ορισμένων απόψεων εις βάρος άλλων και η παρενόχληση ανθρώπων με στόχο τη φίμωση και την καταστολή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της χειραγώγησης των πληροφοριών είναι η δημιουργία χάους προκειμένου να ενθαρρυνθεί η απώλεια της εμπιστοσύνης των πολιτών στους παλαιούς και τους νέους «θεματοφύλακες» των πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της ελευθερίας έκφρασης και της προαγωγής της ρητορικής μίσους και της παραπληροφόρησης, η οποία δεν θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάχρησης·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν, η Κίνα, η Τουρκία και η Ρωσία, μεταξύ άλλων, έχουν στοχεύσει δημοσιογράφους και αντιφρονούντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συνέβη στην περίπτωση του Αζέρου μπλόγκερ και προσωπικότητας της αντιπολίτευσης Mahammad Mirzali στη Νάντη και του Τούρκου δημοσιογράφου Erk Acarer στο Βερολίνο·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι εκστρατείες παραπληροφόρησης στοχοποιούν και παρεμβαίνουν στις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ, γεγονός που υπονομεύει τα δημοκρατικά ιδανικά και τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση που σχετίζεται με θέματα όπως, μεταξύ άλλων, το φύλο, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και οι μειονότητες είναι μια μορφή παραπληροφόρησης που απειλεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπονομεύει τα ψηφιακά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και την ασφάλεια και την προστασία των στόχων της, και διασπείρει έριδες και διχασμό μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια εκλογικών εκστρατειών, οι γυναίκες υποψήφιες για πολιτικά αξιώματα συνήθως στοχοποιούνται δυσανάλογα με σεξιστικά αφηγήματα, γεγονός που αποθαρρύνει τις γυναίκες από το να λαμβάνουν μέρος στις δημοκρατικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράστες αυτών των εκστρατειών παραπληροφόρησης, υπό τον μανδύα της προώθησης «παραδοσιακών» ή «συντηρητικών» αξιών, συνάπτουν στρατηγικές συμμαχίες με τοπικούς εταίρους ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε τοπικές πληροφορίες και έχει αναφερθεί ότι λαμβάνουν ξένη χρηματοδότηση ύψους εκατομμυρίων ευρώ·

ΚΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρα από τα κρατικά θεσμικά όργανα, τους δημοσιογράφους, τους διαμορφωτές γνώμης και τον ιδιωτικό τομέα, κάθε τμήμα της κοινωνίας και κάθε άτομο έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εντοπίζοντας και σταματώντας την εξάπλωση της παραπληροφόρησης και προειδοποιώντας ανθρώπους του περιβάλλοντός του που διατρέχουν κίνδυνο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι δημοσιογράφοι έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με ομολόγους τους στις χώρες εταίρους·

ΚΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν μειονοτικές φωνές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη συνεχίζουν να λαμβάνουν ανεπαρκή χρηματοδότηση, μολονότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς πόρους ώστε να διαδραματίζουν τον ρόλο τους στον περιορισμό του αντικτύπου της εξωτερικής παρέμβασης·

ΚΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να υπάρχει εύκολη και έγκαιρη πρόσβαση σε τεκμηριωμένες πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές όταν αρχίζει η διάδοση της παραπληροφόρησης·

ΚΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ανιχνεύονται ταχέως οι επιθέσεις εξωτερικών παρεμβάσεων και οι απόπειρες χειραγώγησης της σφαίρας των πληροφοριών ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπισή τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των πληροφοριών και η επίγνωση της κατάστασης σε επίπεδο ΕΕ εξαρτώνται από την προθυμία των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρότεινε να εξεταστεί η δημιουργία ενός κοινού κέντρου της ΕΕ για την επίγνωση της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη και τα προορατικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολικής ανασκευής και ενός υγιούς οικοσυστήματος πληροφοριών, είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από τις εκ των υστέρων προσπάθειες επαλήθευσης και ανασκευής, που εμφανίζουν μικρότερη διείσδυση από την αρχική παραπληροφόρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν διαθέτουν επί του παρόντος επαρκείς ικανότητες για να λάβουν τέτοια μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νέα εργαλεία ανάλυσης που βασίζονται στην ΤΝ, όπως το λιθουανικό Debunk.eu, θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό επιθέσεων, στην ανταλλαγή γνώσεων και στην ενημέρωση του κοινού·

ΚΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση ευδοκιμεί σε ένα περιβάλλον αδύναμων ή κατακερματισμένων αφηγημάτων σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο, και σε πολωμένες και συναισθηματικά φορτισμένες αντιπαραθέσεις, εκμεταλλευόμενη αδύναμα σημεία και προκαταλήψεις της κοινωνίας και των ατόμων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση διαστρεβλώνει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τις εκλογές και άλλες δημοκρατικές διαδικασίες και μπορεί να καταστήσει δύσκολο για τους πολίτες να κάνουν συνειδητές επιλογές·

Εξωτερικές παρεμβάσεις με τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών

Λ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να είναι εύκολα προσβάσιμα και οικονομικά προσιτά εργαλεία για όσους επιδίδονται σε χειραγώγηση πληροφοριών και άλλες παρεμβάσεις, όπως μίσος και παρενόχληση, φθορά της υγείας και ασφάλειας των επιγραμμικών κοινοτήτων μας, φίμωση αντιφρονούντων, κατασκοπεία ή διάδοση παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία τους αποδείχτηκε ότι ενθαρρύνει τις πολωμένες και ακραίες απόψεις σε βάρος των πληροφοριών που βασίζονται στα γεγονότα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν επίσης συμφέροντα και ότι μπορεί να μην είναι ουδέτερες αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιες επιγραμμικές πλατφόρμες επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα που μεγεθύνει τη διαίρεση, τον εξτρεμισμό και την πόλωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαδικτυακός χώρος έχει καταστεί εξίσου σημαντικός για τη δημοκρατία μας με τον φυσικό χώρο και, ως εκ τούτου, χρειάζεται αντίστοιχους κανόνες·

ΛΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες έχουν επιταχύνει και επιδεινώσει την εξάπλωση της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης με πρωτόγνωρο και απαιτητικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες ελέγχουν τη ροή πληροφοριών και τη διαδικτυακή διαφήμιση, ότι οι πλατφόρμες σχεδιάζουν και χρησιμοποιούν αλγόριθμους για τον έλεγχο αυτών των ροών, και ότι οι πλατφόρμες δεν είναι διαφανείς, ότι δεν διαθέτουν κατάλληλες διαδικασίες για την επαλήθευση της ταυτότητας, ότι χρησιμοποιούν ασαφή και γενικόλογη ορολογία και γνωστοποιούν ελάχιστες ή καθόλου πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, τη χρήση και τον αντίκτυπο αυτών των αλγορίθμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθιστική συνιστώσα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται από τις επιγραμμικές πλατφόρμες έχει προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στη δημόσια υγεία, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των υπηρεσιών τους, καθώς ορισμένες πλατφόρμες γνώριζαν τις αδυναμίες των αλγορίθμων τους – ιδίως τον ρόλο τους στη διάδοση διχαστικού περιεχομένου – αλλά δεν τις αντιμετώπισαν προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το κέρδος, όπως αποκαλύφθηκε από καταγγέλτες·

ΛΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν εκστρατείες παρεμβάσεων και χειραγώγησης πληροφοριών με αντικείμενο όλα τα μέτρα εναντίον της εξάπλωσης της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ, και ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες δεν μπόρεσαν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για τη συγκράτηση των εκστρατειών αυτών, ενώ μπορεί ακόμη και να συνέβαλαν στην εξάπλωσή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση αυτή μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή όταν αποτρέπει τον εμβολιασμό ή προωθεί ψευδείς θεραπείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία επιδείνωσε τον συστημικό αγώνα μεταξύ δημοκρατίας και αυταρχισμού, ωθώντας αυταρχικούς κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να αναπτύξουν ευρύ φάσμα απροκάλυπτων ή συγκαλυμμένων μέσων στην αναμέτρηση αποσταθεροποίησης των δημοκρατικών εταίρων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα «Facebook Papers» αποκάλυψαν την αποτυχία της πλατφόρμας να αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση που αφορά τα εμβόλια, μεταξύ άλλων στην αγγλική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη στην περίπτωση της παραπληροφόρησης που αφορά τα εμβόλια σε γλώσσες εκτός των αγγλικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το ζήτημα αφορά όλες τις πλατφόρμες·

ΛΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί πωλητές καταχωρισμένοι στην ΕΕ πωλούν μη γνήσιες επιδοκιμασίες, ακολούθους, σχόλια και αναδημοσιεύσεις σε οποιονδήποτε παράγοντα επιθυμεί να ενισχύσει τεχνητά την προβολή του στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδύνατο να εντοπιστούν νόμιμες χρήσεις των εν λόγω υπηρεσιών, ενώ οι επιβλαβείς χρήσεις περιλαμβάνουν τη χειραγώγηση των εκλογών, την προώθηση απατών και άλλων δημοκρατικών διαδικασιών, τη δημοσίευση αρνητικών αξιολογήσεων προϊόντων των ανταγωνιστών, την εξαπάτηση διαφημιστών και τη δημιουργία ψευδούς κοινού που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της συζήτησης, για προσωπικές επιθέσεις και την τεχνητή διόγκωση ορισμένων απόψεων που δεν θα λάμβαναν καμία προσοχή σε άλλη περίπτωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ξένα καθεστώτα, όπως η Ρωσία και η Κίνα, χρησιμοποιούν αυτά τα διαδικτυακά εργαλεία σε μαζική κλίμακα για να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο στις ευρωπαϊκές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραπληροφόρηση μπορεί να αποσταθεροποιήσει την ευρωπαϊκή δημοκρατία·

ΛΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές πλατφόρμες, οι ψηφιακές συσκευές και εφαρμογές συλλέγουν και αποθηκεύουν τεράστιες ποσότητες πολύ λεπτομερών προσωπικών και συχνά ευαίσθητων δεδομένων για κάθε χρήστη· ότι παρόμοια δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη τάσεων συμπεριφοράς, την ενίσχυση γνωσιακών προδιαθέσεων και τον προσανατολισμό της λήψης αποφάσεων· ότι παρόμοια δεδομένα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς· ότι διαρροές δεδομένων συμβαίνουν κατ’ επανάληψη εις βάρος της ασφάλειας των θυμάτων των εν λόγω διαρροών και ότι τα δεδομένα μπορεί να πωληθούν στη μαύρη αγορά· ότι οι εν λόγω βάσεις δεδομένων θα μπορούσαν να είναι χρυσωρυχείο για κακόβουλους παράγοντες που επιθυμούν να στοχεύσουν ομάδες ή άτομα·

ΛΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε γενικές γραμμές, οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες ώστε να διασφαλίσουν ότι η επιλογή της μη κοινοποίησης δεδομένων είναι αντιδιαισθητική, επαχθής και χρονοβόρα σε σύγκριση με την επιλογή της κοινοποίησης δεδομένων·

ΛΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες είναι ενσωματωμένες στα περισσότερα τμήματα της ζωής μας και ότι η διάδοση πληροφοριών σε πλατφόρμες μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη σκέψη και τη συμπεριφορά μας, για παράδειγμα όταν πρόκειται για εκλογικές προτιμήσεις, οικονομικές και κοινωνικές επιλογές και την επιλογή πηγών πληροφόρησης, και ότι αυτές οι αποφασιστικές επιλογές δημόσιας σημασίας σήμερα εξαρτώνται στην πραγματικότητα από τα εμπορικά συμφέροντα ιδιωτικών εταιρειών·

ΛΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί αλγοριθμικής επιμέλειας και άλλα χαρακτηριστικά των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης έχουν σχεδιαστεί για τη μεγιστοποίηση της δέσμευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν κατ’ επανάληψη αναφερθεί ότι προωθούν την πόλωση, τη ριζοσπαστικοποίηση και το περιεχόμενο που εισάγει διακρίσεις και ότι διατηρούν τους χρήστες μέσα σε κύκλους ομοφρόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί στη σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση των χρηστών των πλατφορμών, καθώς και στον επηρεασμό και τη ρύπανση των διαδικασιών συλλογικής συζήτησης, και όχι στην προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών και των ατόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασυντόνιστες ενέργειες των πλατφορμών οδήγησαν σε αναντιστοιχίες στις δράσεις τους και επέτρεψαν στην παραπληροφόρηση να διαδίδεται από πλατφόρμα σε πλατφόρμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της άντλησης χρημάτων μέσω της διάδοσης πολωτικών πληροφοριών και του σχεδιασμού αλγορίθμων καθιστά τις πλατφόρμες εύκολο στόχο χειραγώγησης από ξένους εχθρικούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να έχουν σχεδιαστεί διαφορετικά ώστε να προωθούν μια υγιέστερη επιγραμμική δημόσια σφαίρα·

ΛΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία βαθιά ψευδούς ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού διευκολύνεται ολοένα και περισσότερο με την έλευση οικονομικά προσιτών και εύχρηστων τεχνολογιών και η εξάπλωση του εν λόγω υλικού μπορεί να καταστεί ένα εκθετικά αυξανόμενο πρόβλημα· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγμή το 90% της έρευνας κατευθύνεται στην ανάπτυξη βαθιά ψευδών πληροφοριών και μόνο το 10% στην ανίχνευσή τους·

ΛΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συστήματα αυτορρύθμισης, όπως ο κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση του 2018, έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η εξάρτηση από την καλή θέληση των πλατφορμών δεν είναι αποτελεσματική ούτε λυσιτελής μέθοδος και έχει παραγάγει λίγα ουσιαστικά στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αντίκτυπό τους· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι οι πλατφόρμες έχουν λάβει επιμέρους μέτρα κυμαινόμενου βαθμού και αποτελέσματος, κάτι που προκάλεσε παραθυράκια μέσα από τα οποία είναι δυνατόν το περιεχόμενο να διαδίδεται αλλού, μολονότι έχει αποσυρθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής δέσμη κανόνων και κυρώσεων ώστε ο κώδικας δεοντολογίας να επηρεάζει επαρκώς το επιγραμμικό περιβάλλον·

Μ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία έχει ως στόχο να ενισχύσει τον κώδικα δεοντολογίας του 2018 και από κοινού με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποτελεί ένα βήμα απομάκρυνσης από την προσέγγιση της αυτορρύθμισης και έχει ως στόχο να θεσπίσει περισσότερες εγγυήσεις και προστασίες για τους χρήστες, αυξάνοντας την αυτονομία και υπερβαίνοντας την παθητικότητα όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχονται, με τη θέσπιση μέτρων που απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία από τις εταιρείες και τη θέσπιση περισσότερων υποχρεώσεων για τις πλατφόρμες·

ΜΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρέχουσες ενέργειες κατά των εκστρατειών παραπληροφόρησης στις επιγραμμικές πλατφόρμες δεν είναι αποτελεσματικές ή αποτρεπτικές και επιτρέπουν στις πλατφόρμες να συνεχίζουν να προωθούν περιεχόμενο που εισάγει διακρίσεις ή είναι κακόβουλο·

ΜΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες αφιερώνουν σημαντικά λιγότερους πόρους στη διαχείριση περιεχομένου σε λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, ακόμη και για ευρέως ομιλούμενες μη αγγλικές γλώσσες, σε σύγκριση με το αγγλικό περιεχόμενο·

ΜΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες καταγγελιών και προσφυγών είναι γενικώς ανεπαρκείς·

ΜΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τους τελευταίους μήνες αρκετοί σημαντικοί παράγοντες υπάκουσαν σε λογοκριτικούς κανόνες, για παράδειγμα κατά τις ρωσικές κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2021, όταν η Google και η Apple αφαίρεσαν τις εφαρμογές Smart Voting από τα καταστήματά τους στη Ρωσία·

ΜΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις αλγοριθμικές επιλογές των πλατφορμών καθιστά αδύνατη την επαλήθευση των ισχυρισμών των πλατφορμών σχετικά με το τι κάνουν για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των πληροφοριών και των σχετικών παρεμβάσεων, και τα αποτελέσματα της δράσης τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες μεταξύ του δηλωμένου αποτελέσματος των προσπαθειών τους στις ετήσιες αυτοαξιολογήσεις τους και της πραγματικής αποτελεσματικότητάς τους, όπως εμφανίζεται στα πρόσφατα «Facebook Papers»·

ΜΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αδιαφανής χαρακτήρας των στοχευμένων διαφημίσεων έχει ως συνέπεια τεράστιος όγκος διαδικτυακών διαφημίσεων από γνωστές εμπορικές επωνυμίες, ορισμένες δε φορές ακόμη και από δημόσιους φορείς, να καταλήγει σε ιστοτόπους που ενθαρρύνουν την τρομοκρατία, φιλοξενούν ρητορική μίσους και παραπληροφόρηση, και να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τέτοιων ιστοτόπων, εν αγνοία ή χωρίς τη συγκατάθεση των διαφημιστών·

ΜΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιγραμμική διαφημιστική αγορά ελέγχεται από μικρό αριθμό μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας διαφήμισης που μοιράζονται την αγορά μεταξύ τους, με τη Google και το Facebook ως μεγαλύτερους παίκτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η υψηλή συγκέντρωση της αγοράς σε λίγες εταιρείες συνδέεται με μια ισχυρή ανισορροπία ισχύος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση τεχνικών προσέλκυσης επισκέψεων και η δυνατότητα αυτών των λίγων παραγόντων να προσδιορίζουν ποιο περιεχόμενο μπορεί να αξιοποιηθεί χρηματικά και ποιο όχι, παρόλο που οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν δεν μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ παραπληροφόρησης και κανονικού ειδησεογραφικού περιεχομένου, συνιστά απειλή για τα διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στοχευμένη διαφημιστική αγορά είναι βαθιά αδιαφανής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες τεχνολογίας διαφήμισης αναγκάζουν τις εμπορικές επωνυμίες να υποστούν το πλήγμα για την αμέλεια που οι ίδιες επιδεικνύουν όσον αφορά την παρακολούθηση του τόπου τοποθέτησης των διαφημίσεων·

Υποδομές ζωτικής σημασίας και στρατηγικοί τομείς

ΜΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση των απειλών για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, ιδίως όταν αυτές εντάσσονται σε μια συγχρονισμένη, κακόβουλη υβριδική στρατηγική, απαιτεί συντονισμένες, κοινές προσπάθειες σε όλους τους τομείς, σε διάφορα επίπεδα – ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό – και σε διάφορες χρονικές στιγμές·

ΜΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει νέα οδηγία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων ζωτικής σημασίας που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στην ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή κατάλογο νέων τύπων υποδομών ζωτικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος υπηρεσιών θα περιλαμβάνεται στο παράρτημα της οδηγίας·

Ν. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση του καταμερισμού της εργασίας και των αλυσίδων παραγωγής έχει οδηγήσει σε κενά μεταποίησης και δεξιοτήτων σε βασικούς τομείς σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υψηλή εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πολλών βασικών προϊόντων και πρωτογενών στοιχείων ενεργητικού, που μπορεί να έχουν εκ κατασκευής τρωτά σημεία, που προέρχονται από το εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες των φορέων λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

ΝΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) – επενδύσεις από τρίτες χώρες και ξένες εταιρείες – σε στρατηγικούς τομείς στην ΕΕ, αλλά και σε γειτονικές περιοχές, όπως τα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως δε η απόκτηση κρίσιμων δομών από την Κίνα, αποτελούν αυξανόμενη πηγή ανησυχίας τα τελευταία χρόνια, λαμβανομένης υπόψη της αυξανόμενης σημασίας του πλέγματος εμπορίου-ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις αυτές ενέχουν τον κίνδυνο δημιουργίας οικονομικών εξαρτήσεων και οδηγούν σε απώλεια γνώσεων σε βασικούς παραγωγικούς και βιομηχανικούς τομείς·

ΝΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοιχτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ απαιτεί έλεγχο των ευρωπαϊκών στρατηγικών υποδομών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια και τον έλεγχο των τεχνολογιών και των υποδομών στην Ευρώπη·

Εξωτερική παρέμβαση κατά τις εκλογικές διαδικασίες

ΝΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κακόβουλοι παράγοντες που επιζητούν να παρέμβουν στις εκλογικές διαδικασίες εκμεταλλεύονται το ανοικτό πνεύμα και τον πλουραλισμό των κοινωνιών μας, ως στρατηγική τρωτότητα ώστε να επιτεθούν στις δημοκρατικές διαδικασίες και στην ανθεκτικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των εκλογικών διαδικασιών η εξωτερική παρέμβαση καθίσταται πιο επικίνδυνη καθώς οι πολίτες συμμετέχουν εκ νέου και εμπλέκονται περισσότερο σε συμβατική πολιτική συμμετοχή·

ΝΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διακριτός χαρακτήρας της εξωτερικής παρέμβασης στις εκλογικές διαδικασίες και η χρήση νέων τεχνολογιών σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και οι πιθανές τους επιπτώσεις, αποτελούν ιδιαιτέρως επικίνδυνες απειλές για τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική παρέμβαση στις εκλογικές διαδικασίες υπερβαίνει κατά πολύ τον «ηλεκτρονικό πόλεμο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ευνοεί συγκεκριμένους υποψηφίους, και φτάνει στην υποκλοπή και στοχοποίηση βάσεων δεδομένων ώστε να αποκτηθεί πρόσβαση σε πληροφορίες εγγεγραμμένων ψηφοφόρων και να υπάρξει απευθείας παρέμβαση στην ομαλή φυσιολογική λειτουργία, την ανταγωνιστικότητα και τη νομιμοποίηση της εκλογικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική παρέμβαση έχει ως στόχο να δημιουργήσει αμφιβολίες, αβεβαιότητα και δυσπιστία και όχι μόνο να αλλοιώσει το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και να απονομιμοποιήσει ολόκληρη την εκλογική διαδικασία·

Συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων από ξένους παράγοντες και δωρητές

ΝΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά στοιχεία δείχνουν ότι ξένοι παράγοντες παρεμβαίνουν ενεργά στη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ και των κρατών μελών της, ιδίως κατά τη διάρκεια εκλογών και δημοψηφισμάτων, μέσω μυστικών επιχειρήσεων χρηματοδότησης·

ΝΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, η Ρωσία, η Κίνα και άλλα αυταρχικά καθεστώτα έχουν διοχετεύσει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε 33 χώρες για να παρέμβουν σε δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ άλλοι παράγοντες, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα, από τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ακροδεξιά, έχουν επίσης συμμετάσχει σε συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τάση αυτή επιταχύνεται σαφώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισές από τις υποθέσεις αυτές αφορούν ενέργειες της Ρωσίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά και η παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποτελούν μια πηγή πολιτικής χρηματοδότησης από αυταρχικές τρίτες χώρες·

ΝΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργαλεία των μέσων ενημέρωσης που δημιουργούνται από εξωτερικούς χορηγούς με αδιαφανή τρόπο έχουν καταστεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά στη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ακολούθων και στην επίτευξη δέσμευσης·

ΝΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω δράσεις χρηματοδοτούν εξτρεμιστικά, λαϊκιστικά, αντιευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ορισμένα άλλα κόμματα και άτομα ή κινήματα που επιδιώκουν την εμβάθυνση του κοινωνικού κατακερματισμού και την υπονόμευση της νομιμότητας των ευρωπαϊκών και εθνικών δημόσιων αρχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έχει συμβάλει στην αύξηση της εμβέλειας αυτών των κομμάτων ή των κινημάτων·

ΝΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία επιδιώκει επαφές με κόμματα, προσωπικότητες και κινήματα προκειμένου να χρησιμοποιήσει παράγοντες εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για να νομιμοποιήσει τις ρωσικές θέσεις και τις πληρεξούσιες κυβερνήσεις, να ασκήσει πιέσεις για την άρση κυρώσεων και να μετριάσει τις συνέπειες της διεθνούς απομόνωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι κόμματα όπως το αυστριακό Freiheitliche Partei Österreichs, το γαλλικό Rassemblement National και η ιταλική Lega Nord έχουν υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Ρώσου Προέδρου Vladimir Putin και τώρα αντιμετωπίζουν καταγγελίες από τα μέσα ενημέρωσης ότι είναι πρόθυμα να αποδεχθούν πολιτική χρηματοδότηση από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, άλλα ευρωπαϊκά κόμματα, όπως το γερμανικό Alternative für Deutschland (AfD), το ουγγρικό Fidesz και το Jobbik, και το Κόμμα Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν επίσης στενή επαφή με το Κρεμλίνο, ενώ το AfD και το Jobbik έχουν επίσης εργαστεί ως αυτόκλητοι «εκλογικοί παρατηρητές» σε ελεγχόμενες από το Κρεμλίνο εκλογές, για παράδειγμα στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, για την παρακολούθηση και τη νομιμοποίηση των εκλογών που διεξάγονται υπό την αιγίδα της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα σχετικά με τις στενές και τακτικές επαφές μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων και εκπροσώπων μιας ομάδας Καταλανών οπαδών της απόσχισης στην Ισπανία, καθώς και μεταξύ Ρώσων αξιωματούχων και του μεγαλύτερου ιδιωτικού χορηγού της εκστρατείας υπέρ της αποχώρησης στο δημοψήφισμα για το Brexit, απαιτούν διεξοδική έρευνα και αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ρωσίας να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία χειραγώγησης του λόγου προκειμένου να προωθεί την αποσταθεροποίηση·

Ξ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO) του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας έχουν ήδη προβεί σε ευρείες συστάσεις για τη μείωση του πεδίου εφαρμογής πιθανών παρεμβάσεων ξένων φορέων μέσω της πολιτικής χρηματοδότησης·

ΞΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογικοί νόμοι, ιδίως οι διατάξεις για τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων, δεν είναι επαρκώς συντονισμένοι σε επίπεδο ΕΕ και, ως εκ τούτου, επιτρέπουν αδιαφανείς μεθόδους χρηματοδότησης από ξένους παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομικοί ορισμοί των πολιτικών δωρεών είναι υπερβολικά στενοί, επιτρέποντας ξένες δωρεές σε είδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΞΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η επιγραμμική πολιτική διαφήμιση δεν υπόκειται στους κανόνες για την πολιτική διαφήμιση εκτός διαδικτύου· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη διαφάνειας στην επιγραμμική πολιτική διαφήμιση, που καθιστά αδύνατη την επιβολή ορίων δαπανών από τους ρυθμιστικούς φορείς και την αποτροπή παράνομων πηγών χρηματοδότησης, με πιθανώς καταστροφικές συνέπειες για την ακεραιότητα των εκλογικών μας συστημάτων·

ΞΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τη χρηματοδότηση δημιουργεί ένα περιβάλλον διαφθοράς το οποίο συνοδεύει συχνά την χρηματοδότηση και τις επενδύσεις από το εξωτερικό·

ΞΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων[9] βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας όσον αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων·

ΞΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των πολιτικών ιδρυμάτων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ότι διαδραματίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις θετικό ρόλο στην πολιτική και την ενίσχυση της δημοκρατίας, αλλά ότι σε κάποιες περιπτώσεις καθίστανται ένα πιο απρόβλεπτο μέσο κακόβουλων μορφών χρηματοδότησης και έμμεσης παρέμβασης·

ΞΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα κρυπτονομίσματα, χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν παράνομες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με πολιτικούς φορείς και πολιτικά κόμματα·

Κυβερνοασφάλεια και ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων

ΞΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων και των κυβερνοσυμβάντων που καθοδηγούνται από εχθρικούς κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες στο διαδίκτυο αυξάνεται τα τελευταία χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κυβερνοεπιθέσεις, όπως οι παγκόσμιες εκστρατείες στοχευμένου «ψαρέματος» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spear-phishing), με στόχο στρατηγικές δομές αποθήκευσης εμβολίων, και οι κυβερνοεπιθέσεις κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, του νορβηγικού Κοινοβουλίου και αμέτρητες άλλες έχουν ιχνηλατηθεί σε κρατικά χρηματοδοτούμενες ομάδες χάκερ, οι οποίες συνδέονται κυρίως με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας·

ΞΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή του ισχύοντος διεθνούς δικαίου στον κυβερνοχώρο, ιδίως του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κακόβουλοι ξένοι παράγοντες εκμεταλλεύονται την απουσία ισχυρού νομικού διεθνούς πλαισίου στον κυβερνοχώρο·

ΞΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αυξήσει τη συνεργασία τους στον τομέα της κυβερνοάμυνας στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), μεταξύ άλλων συγκροτώντας ομάδες ταχείας αντίδρασης στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) έχει συμπεριλάβει τη συλλογή πληροφοριών, την ασφαλή επικοινωνία και την κυβερνοάμυνα στα προγράμματα εργασίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα ικανότητα αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών είναι περιορισμένη λόγω της έλλειψης ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, για παράδειγμα σε δομές κρίσιμης σημασίας όπως νοσοκομεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να επενδύσει 1,6 δισ. EUR στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη[10], στην ικανότητα απόκρισης και την ανάπτυξη εργαλείων κυβερνοασφάλειας για τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα·

Ο. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κενά και ο κατακερματισμός των ικανοτήτων και των στρατηγικών της ΕΕ στον τομέα του κυβερνοχώρου καθίστανται ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως επισημαίνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο[11]· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εργαλειοθήκη της ΕΕ για τη διπλωματία στον κυβερνοχώρο, η οποία δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2019, κατέδειξε την προστιθέμενη αξία μιας κοινής διπλωματικής απάντησης της ΕΕ σε κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε, για πρώτη φορά στις 30 Ιουλίου 2020, να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ευθύνονται για διάφορες κυβερνοεπιθέσεις ή εμπλέκονται σε αυτές·

ΟΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η μαζική και παράνομη χρήση προγραμμάτων παρακολούθησης, όπως το Pegasus, από ξένους κρατικούς φορείς έχει στοχεύσει δημοσιογράφους, ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πανεπιστημιακούς, κυβερνητικούς αξιωματούχους και πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαίων αρχηγών κρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κράτη μέλη έχουν επίσης χρησιμοποιήσει το κατασκοπευτικό λογισμικό παρακολούθησης·

Προστασία των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών, των αντιπροσωπειών και των αποστολών της ΕΕ

ΟΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αποκεντρωμένος και πολυεθνικός χαρακτήρας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των αποστολών και δραστηριοτήτων τους, καθίσταται ολοένα και περισσότερο στόχος ο οποίος αξιοποιείται από κακόβουλους ξένους παράγοντες που επιθυμούν να σπείρουν διαιρέσεις στην ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για τη συνολική έλλειψη νοοτροπίας ασφάλειας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα παρά το γεγονός ότι αποτελούν σαφείς στόχους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ως το δημοκρατικά εκλεγμένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές περιπτώσεις έχουν αποκαλύψει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ φαίνονται ευάλωτα στη διείσδυση από το εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προσωπικού της ΕΕ·

ΟΓ. λαμβάνοντας επιβάλλεται κατά προτεραιότητα να θεσπιστούν ισχυρές και συνεκτικές διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να παρασχεθεί πρόσθετη κατάρτιση προκειμένου να ενισχυθεί η ετοιμότητα του προσωπικού·

ΟΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις είχαν ως στόχο διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρή διοργανική συνεργασία όσον αφορά τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια κυβερνοεπιθέσεων και/ή με σκοπό την πρόληψή τους, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των αποστολών και δραστηριοτήτων της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διοργανώνουν τακτικές, κοινές ασκήσεις, ώστε να εντοπίζονται αδύναμα σημεία και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα·

Παρεμβάσεις με τη βοήθεια παγκόσμιων παραγόντων μέσω της άγρας μελών της ελίτ, της εθνικής διασποράς, των πανεπιστημίων και του πολιτισμού

ΟΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένων πρώην υψηλόβαθμων Ευρωπαίων πολιτικών και δημόσιων λειτουργών, προσλαμβάνονται ή επιλέγονται από εθνικές ή ιδιωτικές εταιρείες ελεγχόμενες από ξένα αυταρχικά κράτη, σε αντάλλαγμα των γνώσεών τους, εις βάρος των συμφερόντων των πολιτών της ΕΕ και των κρατών μελών της·

ΟΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες χώρες δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στον τομέα της άγρας και αξιοποίησης μελών της ελίτ, ιδίως η Ρωσία και η Κίνα, αλλά επίσης η Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του Κόλπου, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, ο πρώην Καγκελάριος της Γερμανίας Gerhard Schröder και ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Paavo Lipponen έχουν αμφότεροι προσληφθεί από την Gazprom προκειμένου να επισπεύσουν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Karin Kneissl διορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Rosneft, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας François Fillon διορίστηκε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Zaroubejneft, ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας Jean-Pierre Raffarin δραστηριοποιείται για την προώθηση κινεζικών συμφερόντων στη Γαλλία, ο πρώην Τσέχος επίτροπος Štefan Füle εργάστηκε για την CEFC China Energy, ο πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Esko Aho συμμετέχει πλέον στο διοικητικό συμβούλιο της Sberbank του Κρεμλίνου, ο πρώην υπουργός για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο της Γαλλίας Jean-Marie Le Guen είναι τώρα μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Huawei Γαλλίας, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου Yves Leterme διορίστηκε συμπρόεδρος της κινεζικής εταιρείας επενδύσεων ToJoy, ενώ πολλοί άλλοι πολιτικοί και αξιωματούχοι υψηλού επιπέδου αναλαμβάνουν παρόμοιους ρόλους·

ΟΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατηγικές οικονομικού λόμπινγκ μπορούν να συνδυαστούν με στόχους εξωτερικής παρέμβασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ για το λόμπινγκ στον 21ο αιώνα[12], μόνο οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν θεσπίσει κανόνες οι οποίοι αφορούν την άσκηση εξωτερικής επιρροής· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη νομικά δεσμευτικών κανόνων και όσον αφορά την επιβολή του μητρώου ομάδων συμφερόντων της ΕΕ, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατος ο εντοπισμός ομάδων συμφερόντων που προέρχονται από το εξωτερικό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει τρόπος να παρακολουθούνται οι προσπάθειες λόμπινγκ σε κράτη μέλη, οι οποίες επηρεάζουν τη νομοθεσία και την εξωτερική πολιτική μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες για το λόμπινγκ στην ΕΕ επικεντρώνονται κυρίως στην διαπροσωπική επαφή και δεν λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο το οικοσύστημα των διαφόρων τύπων λόμπινγκ που υπάρχει στις Βρυξέλλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία, αλλά επίσης το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία έχουν επενδύσει σημαντικά σε προσπάθειες λόμπινγκ στις Βρυξέλλες·

ΟΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες εργαλειοποίησης ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών μειονοτήτων και της εθνικής διασποράς που ζει στο έδαφος της ΕΕ, αποτελούν σημαντικό στοιχείο των στρατηγικών εξωτερικής παρέμβασης·

ΟΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι κρατικοί φορείς, όπως η ρωσική, η κινεζική και, σε μικρότερο βαθμό, η τουρκική κυβέρνηση, προσπαθούν να αυξήσουν την επιρροή τους δημιουργώντας και χρησιμοποιώντας πολιτιστικά, εκπαιδευτικά (π.χ. μέσω επιχορηγήσεων και υποτροφιών) και θρησκευτικά ιδρύματα σε όλα τα κράτη μέλη, σε μια στρατηγική προσπάθεια αποσταθεροποίησης της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και επέκτασης του ελέγχου στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικαζόμενη δυσχερής κατάσταση της εθνικής της μειονότητας έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από τη Ρωσία ως δικαιολογία για άμεσες επεμβάσεις σε τρίτες χώρες·

Π. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία για ρωσικές παρεμβάσεις και χειραγώγηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο σε πολλές φιλελεύθερες δημοκρατίες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το δημοψήφισμα για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και τις ΗΠΑ, και έμπρακτη στήριξη σε εξτρεμιστικά, λαϊκιστικά, αντιευρωπαϊκά κόμματα και ορισμένα άλλα κόμματα και άτομα σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Αυστρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περισσότερη στήριξη σε έρευνα και εκπαίδευση προκειμένου να κατανοηθεί η ακριβής επιρροή των εξωτερικών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα γεγονότα, όπως το Brexit και η εκλογή του προέδρου Trump το 2016·

ΠΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δίκτυα Sputnik και RT που ελέγχονται από το ρωσικό κράτος και εδρεύουν στη Δύση, σε συνδυασμό με δυτικά μέσα ενημέρωσης που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε ρωσικές και κινεζικές νομικές οντότητες και άτομα, συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες παραπληροφόρησης κατά των φιλελεύθερων δημοκρατιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία καταφεύγει στον ιστορικό αναθεωρητισμό, επιδιώκοντας να ξαναγράψει την ιστορία των σοβιετικών εγκλημάτων και προωθώντας τη σοβιετική νοσταλγία στον ευάλωτο πληθυσμό της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν με το τηλεοπτικό περιεχόμενο στη ρωσική γλώσσα, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ρωσική κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος μη ισορροπημένης συνεργασίας μεταξύ των κινεζικών και των ξένων μέσων ενημέρωσης, δεδομένου ότι τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης αποτελούν φερέφωνο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας εντός της χώρας και στο εξωτερικό·

ΠΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 500 κέντρα Κομφούκιου έχουν ανοίξει σε ολόκληρο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων περίπου 200 στην Ευρώπη, και ότι τα ινστιτούτα Κομφούκιου και οι μαθητικές τάξεις Κομφούκιου χρησιμοποιούνται από την Κίνα ως εργαλείο παρέμβασης εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακαδημαϊκή ελευθερία υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς στα ινστιτούτα Κομφούκιου· λαμβάνοντας υπόψη ότι πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν στόχο τεράστιας ξένης χρηματοδότησης, κυρίως από την Κίνα ή το Κατάρ, όπως το Πανεπιστήμιο Fudan στη Βουδαπέστη·

ΠΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν διαθέτει επί του παρόντος τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει την άγρα μελών της ελίτ και να καταπολεμήσει τη δημιουργία διαύλων επιρροής, μεταξύ άλλων εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ικανότητες αντίληψης της κατάστασης και τα μέσα αντικατασκοπείας παραμένουν σπάνια σε επίπεδο ΕΕ, ενώ υπάρχει μεγάλος βαθμός εξάρτησης από την προθυμία εθνικών φορέων να κοινοποιούν πληροφορίες·

Αποτροπή, καταλογισμός και συλλογικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων

ΠΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν διαθέτουν επί του παρόντος ειδικό καθεστώς κυρώσεων για εξωτερικές παρεμβάσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης που ενορχηστρώνονται από ξένους κρατικούς φορείς, γεγονός που σημαίνει ότι οι εν λόγω παράγοντες μπορούν να υποθέτουν με ασφάλεια ότι οι εκστρατείες αποσταθεροποίησης που εξαπολύουν κατά της ΕΕ δεν θα έχουν συνέπειες για τους ίδιους·

ΠΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση ότι υπάρχει σαφής καταλογισμός για επιθέσεις παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, μεταξύ άλλων με τη δημόσια κατονομασία των δραστών, των χορηγών τους και των στόχων που επιδιώκουν να επιτύχουν, καθώς και η μέτρηση των επιπτώσεων των εν λόγω επιθέσεων στο στοχευμένο κοινό, αποτελούν τα πρώτα βήματα προς την αποτελεσματική καταπολέμηση τέτοιου είδους ενεργειών·

ΠΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει τα αποτρεπτικά εργαλεία της, καθώς και τα εργαλεία καταλογισμού τέτοιων επιθέσεων και κατηγοριοποίησης της φύσης τους ως αντίθετων ή όχι προς το διεθνές δίκαιο, με στόχο την καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος κυρώσεων ούτως ώστε οι κακόβουλοι ξένοι παράγοντες να υποχρεωθούν να πληρώσουν το κόστος των αποφάσεών τους και να επωμισθούν τις συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στόχευση σε μεμονωμένα άτομα ενδέχεται να μην επαρκεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται άλλα εργαλεία, όπως μέτρα που αφορούν το εμπόριο, προκειμένου να προστατεύονται οι ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες έναντι κρατικά χρηματοδοτούμενων υβριδικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτρεπτικά μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται διαφανώς με όλες τις δέουσες εγγυήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υβριδικές επιθέσεις είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να πέφτουν σκόπιμα κάτω από το όριο του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 5 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου·

Παγκόσμια συνεργασία και πολυμερής προσέγγιση

ΠΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κακόβουλες ενέργειες που ενορχηστρώνονται από ξένους κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες επηρεάζουν πολλές δημοκρατικές χώρες εταίρους ανά τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοκρατικοί σύμμαχοι βασίζονται στην ικανότητά τους να ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δώσουν συλλογική απόκριση·

ΠΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπό ένταξη στην ΕΕ χώρες των Δυτικών Βαλκανίων πλήττονται ιδιαίτερα σοβαρά από επιθέσεις με τη μορφή εξωτερικών παρεμβάσεων και εκστρατειών παραπληροφόρησης που προέρχονται από τη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία, όπως οι εκστρατείες παρέμβασης της Ρωσίας κατά τη διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας των Πρεσπών στη Βόρεια Μακεδονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 έχει αξιοποιηθεί περαιτέρω στα Δυτικά Βαλκάνια από την Κίνα και τη Ρωσία για την αποσταθεροποίηση των χωρών αυτών και την απαξίωση της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες αναμένεται να συμμετέχουν στις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των εξωτερικών παρεμβάσεων·

ΠΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη κοινής κατανόησης και κοινών ορισμών μεταξύ ομοφρόνων εταίρων και συμμάχων όσον αφορά τη φύση των εν λόγω απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ζητεί έναν παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας για την προώθηση της ακεραιότητας της δημόσιας ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μια σημαντική πλατφόρμα διεξαγωγής συζητήσεων που σχετίζονται με το θέμα·

Ρ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη για παγκόσμια, πολυμερή συνεργασία και υποστήριξη μεταξύ ομοφρόνων εταίρων για την αντιμετώπιση κακόβουλων παρεμβάσεων από το εξωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες δημοκρατίες, όπως η Αυστραλία και η Ταϊβάν, έχουν αναπτύξει προηγμένες δεξιότητες και στρατηγικές · λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ταϊβάν βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της χειραγώγησης των πληροφοριών, κυρίως από την Κίνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία του συστήματος της Ταϊβάν βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ όλων των κλάδων της κυβέρνησης αλλά και με ανεξάρτητες ΜΚΟ που ειδικεύονται στον έλεγχο εγκυρότητας των δεδομένων και στον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, καθώς και με πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, για την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης για όλες τις γενιές, την κατάρριψη των μύθων της παραπληροφόρησης και τον περιορισμό της διάδοσης μηνυμάτων χειραγώγησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική επιτροπή INGE πραγματοποίησε τριήμερη επίσημη αποστολή στην Ταϊβάν για να συζητήσει την παραπληροφόρηση και την ξένη εκλογική παρέμβαση·

Ανάγκη για μια συντονισμένη στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων

1. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη συχνότητα και την όλο και πιο εξελιγμένη φύση των εξωτερικών παρεμβάσεων και των προσπαθειών χειραγώγησης πληροφοριών, οι οποίες πραγματοποιούνται σε συντριπτικό βαθμό από τη Ρωσία και την Κίνα και στοχεύουν όλα τα τμήματα της δημοκρατικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της·

2. καλεί την Επιτροπή να προτείνει, και τους συννομοθέτες και τα κράτη μέλη να στηρίξουν, μια πολυεπίπεδη, συντονισμένη και διατομεακή στρατηγική, καθώς και επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, με στόχο να εξοπλιστούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της με κατάλληλες προβλέψεις και πολιτικές ανθεκτικότητας και αποτρεπτικά εργαλεία, που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν όλες τις υβριδικές απειλές και επιθέσεις που ενορχηστρώνονται από ξένους κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες· θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε:

α) κοινές ορολογίες και ορισμούς, ενιαία μεθοδολογία, αξιολογήσεις και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων της νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί μέχρι στιγμής, κοινό σύστημα πληροφοριών, και κατανόηση, παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων των έγκαιρων προειδοποιήσεων, και επίγνωση της κατάστασης όσον αφορά τα ζητήματα που διακυβεύονται,

β) συγκεκριμένες πολιτικές που επιτρέπουν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτών της ΕΕ σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών,

γ) κατάλληλες ικανότητες αποδιοργάνωσης και άμυνας,

δ) διπλωματικές και αποτρεπτικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εργαλειοθήκης της ΕΕ για την αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων και επιχειρήσεων επηρεασμού, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών επιχειρήσεων, μέσω κατάλληλων μέτρων, π.χ. απόδοση ευθυνών και κατονομασία των δραστών, κυρώσεις και αντίμετρα, και παγκόσμιες συμπράξεις για την ανταλλαγή πρακτικών και την προώθηση διεθνών προτύπων υπεύθυνης κρατικής συμπεριφοράς·

 3. υπογραμμίζει ότι όλα τα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τον καταλογισμό, την καταπολέμηση και την τιμωρία εξωτερικών παρεμβάσεων πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να σέβεται και να προάγει τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας των πολιτών της ΕΕ να επικοινωνούν με ασφάλεια, ανωνυμία και χωρίς λογοκρισία, χωρίς αδικαιολόγητες παρεμβάσεις από τυχόν ξένους παράγοντες·

4. θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, για το σύνολο της κοινωνίας και το σύνολο της διακυβέρνησης, η οποία θα καλύπτει ιδίως τους ακόλουθους τομείς:

α) οικοδόμηση ανθεκτικότητας της ΕΕ μέσω της αντίληψης της κατάστασης, του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και σε θέματα πληροφόρησης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της εκπαίδευσης

β) εξωτερικές παρεμβάσεις με τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών,

γ) υποδομές ζωτικής σημασίας και στρατηγικοί τομείς,

δ) εξωτερικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια εκλογικών διαδικασιών,

ε) συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων από ξένους παράγοντες και δωρητές,

στ) κυβερνοασφάλεια και ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων,

ζ) προστασία των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών, των αντιπροσωπειών και των αποστολών της ΕΕ,

η) παρεμβάσεις με τη βοήθεια παγκόσμιων παραγόντων μέσω της άγρας μελών της ελίτ, της εθνικής διασποράς, των πανεπιστημίων και του πολιτισμού,

θ) αποτροπή, καταλογισμό και συλλογικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων,

ι) παγκόσμια συνεργασία και πολυμερή προσέγγιση·

 5. καλεί, ειδικότερα, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενισχύσουν τους πόρους και τα μέσα που διατίθενται σε φορείς και οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη και παγκοσμίως – όπως ομάδες προβληματισμού και ελεγκτές γεγονότων – που είναι επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σοβαρότητα των απειλών, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της ΕΕ υπό μια ευρύτερη στρατηγική έννοια· ζητεί να ενισχυθούν η ικανότητα πρόβλεψης και η διαλειτουργικότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της, ώστε να διασφαλιστεί ισχυρή ετοιμότητα για την πρόβλεψη, την πρόληψη και τον μετριασμό της εξωτερικής χειραγώγησης πληροφοριών και των παρεμβάσεων, να ενισχυθεί η προστασία των στρατηγικών συμφερόντων και υποδομών τους, και να υπάρξει δέσμευση σε πολυμερή συνεργασία και συντονισμό για την επίτευξη κοινής αντίληψης του ζητήματος στα σχετικά διεθνή φόρουμ· καλεί το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητά σε τακτική βάση θέματα εξωτερικών παρεμβάσεων·

 6. εκφράζει την ανησυχία του για τη γενικευμένη έλλειψη ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων στο ευρύτερο κοινό αλλά και μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων, σχετικά με τη σοβαρότητα των σημερινών απειλών που συνιστούν τα ξένα αυταρχικά καθεστώτα και άλλοι κακόβουλοι παράγοντες που στοχεύουν όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με στόχο την υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της νομιμότητας των δημόσιων αρχών και την εμβάθυνση του πολιτικού και κοινωνικού κατακερματισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και την απειλή για τη ζωή πολιτών της ΕΕ·

7. εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη κανόνων και κατάλληλων και επαρκών μέτρων για τον καταλογισμό και την απόκριση σε ενέργειες εξωτερικής παρέμβασης, κάτι που οδηγεί σε έναν ελκυστικό συνδυασμό χαμηλού κόστους, χαμηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής για κακόβουλους παράγοντες, δεδομένου ότι οι κίνδυνοι να αντιμετωπίσουν αντίποινα για τις πράξεις τους είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλοί·

8. παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει, όπου αρμόζει, στην εκ των προτέρων εκτίμηση επιπτώσεων που διενεργείται πριν από την υποβολή νέων προτάσεων την οπτική γωνία της χειραγώγησης των πληροφοριών και των παρεμβάσεων από το εξωτερικό, με στόχο την ενσωμάτωση της αντιμετώπισης των ξένων παρεμβάσεων και της χειραγώγησης πληροφοριών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ· παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διενεργούν τακτικές ανασκοπήσεις ανθεκτικότητας και να αξιολογούν την εξέλιξη των απειλών και τον αντίκτυπό τους στην ισχύουσα νομοθεσία και τις τρέχουσες πολιτικές·

9. καλεί την Επιτροπή να αναλύσει εθνικούς θεσμούς που συγκροτήθηκαν πρόσφατα, όπως ο Εθνικός Συντονιστής Αντιμετώπισης Εξωτερικών Παρεμβάσεων της Αυστραλίας, η Επιτροπή Ασφαλείας της Φινλανδίας που επικουρεί την κυβέρνηση και τα υπουργεία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Σουηδίας, ο νέος οργανισμός ψυχολογικής άμυνας και το Εθνικό Κέντρο Κίνας, ο νέος εθνικός οργανισμός Viginum της Γαλλίας, το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας της Λιθουανίας, καθώς και η διυπηρεσιακή ειδική ομάδα συντονισμού για την παραπληροφόρηση, της Ταϊβάν, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια διδάγματα θα μπορούσαν να αντληθούν από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια παρόμοια ιδέα σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό· υπογραμμίζει τη σημασία μιας προορατικής προσέγγιση και μέσων, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών επικοινωνιών ως βασικής δραστηριότητας για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών μελών μέσω λόγων και πράξεων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή κατάρτιση στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων και να δημιουργήσει έναν ενιαίο φορέα παρακολούθησης στο εσωτερικό της Επιτροπής με αντικείμενο τη χειραγώγηση των πληροφοριών·

10. εκφράζει την ανησυχία του για τα πολυάριθμα κενά και παραθυράκια της ισχύουσας νομοθεσίας και των πολιτικών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο που αποσκοπούν στον εντοπισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων·

11. σημειώνει ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί σειρά μακροπρόθεσμων έργων και προγραμμάτων με εστίαση στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε τεχνολογικό, νομικό, ψυχολογικό και πληροφοριακό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των εν λόγω έργων και προγραμμάτων και την εφαρμοσιμότητά τους·

12. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ειδική ομάδα της Επιτροπής, με επικεφαλής την Věra Jourová, ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για θέματα Αξιών και Διαφάνειας, αφιερωμένη στον έλεγχο της ισχύουσας νομοθεσίας και των υφιστάμενων πολιτικών για τον εντοπισμό κενών που θα μπορούσαν να τα εκμεταλλευτούν κακόβουλοι παράγοντες, και καλεί την Επιτροπή να καλύψει αυτά τα κενά· τονίζει ότι η δομή αυτή θα πρέπει να συνεργάζεται με άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν το ενδεχόμενο συγκρότησης ενός ανεξάρτητου και εξοπλισμένου με επαρκείς πόρους Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις απειλές παρεμβάσεων και την ακεραιότητα των πληροφοριών, το οποίο θα πρέπει να εντοπίζει, να αναλύει και να τεκμηριώνει τις ενέργειες χειραγώγησης πληροφοριών και τις απειλές παρεμβάσεων κατά της ΕΕ στο σύνολό της, να αυξήσει την επίγνωση της κατάστασης, να αναπτύξει έναν εξειδικευμένο κόμβο γνώσης αναδεικνυόμενο σε πλατφόρμα συντονισμού με την κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό τομέα, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα εθνικά θεσμικά όργανα, και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού, μεταξύ άλλων μέσω τακτικών εκθέσεων σχετικά με τις συστημικές απειλές· τονίζει ότι η προσπάθεια δημιουργίας ενός τέτοιου νέου ανεξάρτητου και εξοπλισμένου με επαρκείς πόρους Ευρωπαϊκού Κέντρου για τις απειλές παρεμβάσεων και την ακεραιότητα των πληροφοριών θα πρέπει να αποσαφηνίσουν και θα αναβαθμίσουν τον ρόλο του τμήματος StratCom της ΕΥΕΔ και των ειδικών ομάδων του ως στρατηγικού οργανισμού της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ και να προλάβουν την αλληλοκάλυψη δραστηριοτήτων· τονίζει ότι η εντολή του StratCom της ΕΥΕΔ θα πρέπει να επικεντρώνεται στη στρατηγική ανάπτυξη εξωτερικών πολιτικών για την καταπολέμηση υφιστάμενων και αναδυόμενων κοινών απειλών και την ενίσχυση της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους στον τομέα· τονίζει ότι το StratCom της ΕΥΕΔ θα μπορούσε να επιδιώκει τον εν λόγω στόχο σε στενή συνεργασία με το νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις απειλές παρεμβάσεων και την ακεραιότητα των πληροφοριών και τη νέα ειδική ομάδα της Επιτροπής·

13. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και των κρατών μελών να ενισχύσουν την κοινωνία των πολιτών ώστε να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην καταπολέμηση των εξωτερικών παρεμβάσεων· καλεί όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας να δημιουργήσουν συστήματα για να καταστήσουν τις οργανώσεις και τους πολίτες πιο ανθεκτικές έναντι εξωτερικών παρεμβάσεων, να είναι σε θέση να εντοπίζουν εγκαίρως τις επιθέσεις και να αντιμετωπίζουν τις επιθέσεις όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, εντός του πλαισίου θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και με διαφανή και δημοκρατικό τρόπο· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθεί η Ταϊβάν και την προσέγγισή της που περιλαμβάνει το σύνολο της κοινωνίας· ζητεί από τους φορείς λήψης των αποφάσεων να παράσχουν στην κοινωνία των πολιτών κατάλληλα εργαλεία και ειδική χρηματοδότηση ώστε να μελετηθούν, να εκτεθούν και να καταπολεμηθούν οι εξωτερικές παρεμβάσεις·

Ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ μέσω της αντίληψης της κατάστασης, του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και της εκπαίδευσης

14. τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ χρειάζονται αξιόπιστα, ισχυρά και διασυνδεδεμένα συστήματα για τον εντοπισμό, την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη χαρτογράφηση περιστατικών ξένων κρατικών και μη κρατικών φορέων που προσπαθούν να παρέμβουν σε δημοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου να αναπτύξουν αντίληψη της κατάστασης και σαφή κατανόηση του είδους συμπεριφοράς που πρέπει να αποτρέψουν και να αντιμετωπίσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της· ζητεί τακτική κοινωνιολογική έρευνα και δημοσκοπήσεις για την παρακολούθηση της ανθεκτικότητας και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, καθώς και για την κατανόηση της υποστήριξης του κοινού προς τα πλέον κοινά αφηγήματα παραπληροφόρησης και της πρόσληψής τους από το κοινό·

15. υπογραμμίζει ότι είναι εξίσου σημαντικό τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή να μην παραμένουν στους κόλπους ομάδων ειδικών σε θέματα εξωτερικών παρεμβάσεων, αλλά να γνωστοποιούνται ανοιχτά, στο μέτρο του δυνατού, στο ευρύτερο κοινό, ιδίως με άτομα που εκτελούν ευαίσθητες λειτουργίες, έτσι ώστε όλοι να έχουν επίγνωση των προτύπων της απειλής και να μπορούν να αποφεύγουν τους κινδύνους·

16. υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία για την ανάπτυξη της αντίληψης της κατάστασης, της έγκαιρης προειδοποίησης και της αξιολόγησης απειλών, της συστηματικής συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και του έγκαιρου εντοπισμού της χειραγώγησης του περιβάλλοντος πληροφοριών, καθώς και για την ανάπτυξη προτύπων για τον τεχνικό καταλογισμό, για παράδειγμα σχετικά με τη γνησιότητα του περιεχομένου, προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματική απάντηση·

17. τονίζει την ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και σε πολυμερή συνεργασία στα σχετικά διεθνή φόρουμ, έναν εννοιολογικό ορισμό της απειλής παρεμβάσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο ορισμός αυτός πρέπει να αντικατοπτρίζει τις τακτικές, τις τεχνικές, τις διαδικασίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και που περιγράφουν τα πρότυπα συμπεριφοράς των κρατικών και μη κρατικών παραγόντων απειλής που βλέπουμε σήμερα· παροτρύνει την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συμμετοχή του FRA της ΕΕ ώστε να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν έννοιες ή μεροληψίες που εισάγουν διακρίσεις ή ανισότητες σε οποιονδήποτε εννοιολογικό ορισμό·

18. υπογραμμίζει ότι η δημόσια διπλωματία και η στρατηγική επικοινωνία αποτελούν βασικά στοιχεία των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ και της προστασίας των δημοκρατικών αξιών της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναπτύξουν περαιτέρω και να προωθήσουν το σημαντικό έργο του τμήματος StratCom της ΕΥΕΔ, με τις ειδικές ομάδες του, του Κέντρου Ανάλυσης Πληροφοριών της ΕΕ (EU INTCEN) και της Μονάδας Ανάλυσης Υβριδικών Απειλών, της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Στρατιωτικού Επιτελείου της ΕΕ, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, της καθιερωμένης συνεργασίας σε διοικητικό επίπεδο μεταξύ της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, του δικτύου υπό την καθοδήγηση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, της διοικητική ειδικής μονάδας του Κοινοβουλίου κατά της παραπληροφόρησης και της συνεχιζόμενης συνεργασίας με το ΝΑΤΟ, την G7, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα, σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα συλλογής πληροφοριών, ανάλυσης, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χειραγώγηση πληροφοριών και τις παρεμβάσεις από το εξωτερικό· χαιρετίζει την ειδική έκθεση 09/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Παραπληροφόρηση στην ΕΕ: υπό αντιμετώπιση όχι όμως και υπό απόλυτο έλεγχο»· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να δημοσιοποιήσουν ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των συστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

19. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι προσπάθειες μόνιμης παρακολούθησης με ενίσχυσή τους πολύ πριν από εκλογές, δημοψηφίσματα ή άλλες σημαντικές πολιτικές διαδικασίες σε ολόκληρη την Ευρώπη·

20. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους αυτούς ανταλλάσσοντας σχετικές πληροφορίες με το INTCEN της ΕΕ και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης· είναι της άποψης ότι η συνεργασία στον τομέα της ανάλυσης και των πληροφοριών εντός της ΕΕ και με το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς και να καταστεί περισσότερο διαφανής και να αποκτήσει μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία, μεταξύ άλλων με μερισμό πληροφοριών με το Κοινοβούλιο·

21. χαιρετίζει την ιδέα της Προέδρου της Επιτροπής von der Leyen για τη δημιουργία κοινού κέντρου αντίληψης της κατάστασης προκειμένου να βελτιωθεί η στρατηγική πρόβλεψης και η ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, αναμένοντας παράλληλα περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη σύσταση και την αποστολή του· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο κέντρο θα απαιτούσε ενεργό συνεργασία με τις σχετικές υπηρεσίες της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και των εθνικών αρχών· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να αποφεύγεται η επανάληψη εργασιών και η αλληλεπικάλυψης με τις υφιστάμενες δομές της ΕΕ·

22. υπενθυμίζει την ανάγκη να εξοπλιστεί η ΕΥΕΔ με ενισχυμένη και σαφώς καθορισμένη εντολή και με τους αναγκαίους πόρους προκειμένου το τμήμα στρατηγικής επικοινωνίας, ειδικών μονάδων και ανάλυσης πληροφοριών να παρακολουθεί και να αντιμετωπίζει τη χειραγώγηση των πληροφοριών και τις παρεμβάσεις πέρα από τις ξένες πηγές που καλύπτονται επί του παρόντος από τις τρεις ειδικές ομάδες, και να επιδιώξει ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη, με την εφαρμογή μιας προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο· ζητεί επειγόντως την ανάπτυξη επαρκών ικανοτήτων από την ΕΥΕΔ για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των πληροφοριών και των παρεμβάσεων που προέρχονται από την Κίνα, κυρίως με τη σύσταση ειδικής ομάδας για την Άπω Ανατολή· τονίζει περαιτέρω την ανάγκη σημαντικής ενίσχυσης της εμπειρογνωμοσύνης και της γλωσσικής ικανότητας όσον αφορά την Κίνα και άλλες στρατηγικά σημαντικές περιοχές, τόσο στην ΕΥΕΔ όσο και στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ εν γένει, και να κάνει χρήση πηγών πληροφοριών ανοικτής πηγής οι οποίες επί του παρόντος υποχρησιμοποιούνται·

23. τονίζει τη σημασία που έχουν τα ανταγωνιστικά, ευρείας διανομής, πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης, οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, οι ελεγκτές γεγονότων και ερευνητές, καθώς και τα ισχυρά μέσα δημόσιας υπηρεσίας για τον ζωηρό και ελεύθερο δημοκρατικό διάλογο· επικροτεί πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση, την κατάρτιση και την υποστήριξη οργανώσεων ανεξάρτητων δημοσιογράφων, ελεγκτών γεγονότων και ερευνητών σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ιδίως στις περιοχές που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων Ενημέρωσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων δεν καλύπτει τα κράτη της Βαλτικής· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη θέσπιση δεικτών αξιοπιστίας για τη δημοσιογραφία και τον έλεγχο των γεγονότων, οι οποίοι θα είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι, όπως οι δείκτες που έχουν δρομολογηθεί από τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τη μονοπωλιακή ιδιοκτησία των μέσων μαζικής ενημέρωσης·

24. επαινεί την απαραίτητη έρευνα και τις πολυάριθμες δημιουργικές και επιτυχημένες πρωτοβουλίες για τα μέσα ενημέρωσης και τον ψηφιακό γραμματισμό και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, των σχολείων, των πανεπιστημίων, των οργανισμών μέσων ενημέρωσης, των δημόσιων ιδρυμάτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

25. ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δεσμεύουν πηγές δημόσιας χρηματοδότησης της ΕΕ για ανεξάρτητους ελεγκτές γεγονότων, ερευνητές, ποιοτικά και ερευνητικά μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, καθώς και ΜΚΟ που διερευνούν τη χειραγώγηση πληροφοριών και τις παρεμβάσεις, προωθούν τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, στα ψηφιακά μέσα και σε θέματα πληροφόρησης, καθώς και άλλα μέσα για την ενδυνάμωση των πολιτών, και διερευνούν τρόπους για την ουσιαστική μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης, στα ψηφιακά μέσα και σε θέματα πληροφόρησης, της ευαισθητοποίησης, της κατάρριψης μύθων και της στρατηγικής επικοινωνίας·

26. ζητεί μέτρα ώστε να ενισχυθούν τα επαγγελματικά και πολυφωνικά μέσα ενημέρωσης, διασφαλίζοντας ότι οι εκδότες λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τη χρήση των περιεχομένων τους στο διαδίκτυο· υπογραμμίζει ότι αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο λαμβάνουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα μέσα ενημέρωσης διαθέτουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός μόνιμου ταμείου της ΕΕ για τα μέσα ενημέρωσης και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρωτοβουλία NEWS, συμπεριλαμβανομένων των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης για τον τομέα των μέσων ενημέρωσης και τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι ροές χρηματοδότησης ενδέχεται να δημιουργήσουν εξάρτηση ή να έχουν επιπτώσεις στην ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της διαφάνειας της χρηματοδότησης των μέσων ενημέρωσης· πιστεύει ότι είναι απαραίτητη η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ποιος κατέχει, χορηγεί, ελέγχει ή παρέχει περιεχόμενο σε μέσα ενημέρωσης και πληρώνει για δημοσιογραφικό περιεχόμενο, ώστε να προστατεύεται η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης·

27. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενοποιούνται αναλύσεις, αναφορές συμβάντων και βασισμένες σε πληροφορίες αξιολογήσεις δημόσιων απειλών σχετικά με τη χειραγώγηση των πληροφοριών και τις παρεμβάσεις και να τίθενται στη διάθεση του κοινού αυτές οι πληροφορίες· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα περιστατικά εξωτερικής παρέμβασης που αναφέρονται από τις αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα περιστατικά αυτά θα μπορούσαν να κοινοποιούνται, κατά περίπτωση, σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και στο κοινό, σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ·

28. καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα προγράμματα σπουδών τους τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και τα ψηφιακά μέσα, καθώς και την εκπαίδευση για τη δημοκρατία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πρόσφατη ιστορία, τις παγκόσμιες υποθέσεις, την κριτική σκέψη και τη συμμετοχή του κοινού, από τα πρώτα μαθητικά χρόνια έως την εκπαίδευση ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και ερευνητές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη στήριξη της ιστορικής εκπαίδευσης και έρευνας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εξωτερικές παρεμβάσεις και ο ολοκληρωτισμός του παρελθόντος επηρέασαν την κοινωνία εν γένει, και ειδικότερα τα μεγάλης κλίμακας δημοκρατικά γεγονότα·

29. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, να εντοπίσουν τομείς που κινδυνεύουν από απόπειρες παρεμβάσεων και να παρέχουν τακτική κατάρτιση και ασκήσεις για το προσωπικό που εργάζεται στους εν λόγω τομείς σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και αποφυγής των αποπειρών παρέμβασης, και υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες αυτές θα ωφεληθούν από ένα τυποποιημένο μορφότυπο θεσπισμένο από την ΕΕ· συνιστά την παροχή προγραμμάτων ολοκληρωμένης κατάρτισης και σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την κατάρτιση που παρέχεται στους βουλευτές και το προσωπικό από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου· συνιστά την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της κατάρτισης·

30. υπογραμμίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας· χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει η ΕΥΕΔ, η Επιτροπή και η διοίκηση του Κοινοβουλίου, όπως εκδηλώσεις κατάρτισης και ευαισθητοποίησης για δημοσιογράφους, εκπαιδευτικούς, επηρεαστές γνώμης, σπουδαστές, ηλικιωμένους πολίτες και επισκέπτες, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου, στις Βρυξέλλες και σε όλα τα κράτη μέλη, και συνιστά την περαιτέρω ανάπτυξή τους·

31. καλεί τα κράτη μέλη, τη διοίκηση της ΕΕ και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για τον γραμματισμό και την ευαισθητοποίηση στα μέσα ενημέρωσης και σε θέματα πληροφόρησης, όπως απαιτείται στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων[13]· καλεί την Επιτροπή να οργανώσει αυτές τις ανταλλαγές σε συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης· υπογραμμίζει ότι η αναθεωρημένη οδηγία πρέπει να εφαρμοστεί ταχέως και ορθά από τα κράτη μέλη·

32. παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταρτίσουν έναν κώδικα δεοντολογίας, ώστε να καθοδηγούν τις δημόσιες αρχές και τους πολιτικούς εκπροσώπους στη χρήση πλατφορμών και δικτύων μέσων κοινωνικής δικτύωσης· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενθαρρύνεται η υπεύθυνη χρήση τέτοιων πλατφορμών και δικτύων με στόχο την καταπολέμηση της χειραγώγησης και της παραπληροφόρησης που προέρχεται από τη δημόσια σφαίρα·

33. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν προσαρμοσμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης και γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση, μεταξύ άλλων για μέλη της διασποράς και τις μειονότητες, και καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα σύστημα για την εύκολη ανταλλαγή υλικού σε μειονοτικές γλώσσες, προκειμένου να μειωθεί το κόστος της μετάφρασης και να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι· καλεί τις περιφέρειες και τους δήμους να αναλάβουν ηγετικό ρόλο, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να προσεγγιστούν οι αγροτικές περιοχές και όλες οι δημογραφικές ομάδες·

34. υπογραμμίζει ότι μια ουσιαστική αντίδραση στις απόπειρες εξωτερικών παρεμβάσεων είναι η υπεράσπιση των κύριων ομάδων-στόχων στις οποίες αυτές στοχεύουν· τονίζει την ανάγκη για στοχευμένη δράση, μέσω ενός εναρμονισμένου νομικού πλαισίου της ΕΕ, κατά της διάδοσης της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους σε θέματα που σχετίζονται με το φύλο, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+, τις μειονότητες και τους πρόσφυγες· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να εφαρμόσει στρατηγικές για την παρεμπόδιση της χρηματοδότησης ατόμων και ομάδων που διαδίδουν ενεργά ή συμμετέχουν σε χειραγώγηση των πληροφοριών, που συχνά στρέφεται εναντίον των προαναφερθεισών ομάδων και θεμάτων με στόχο τον διχασμό της κοινωνίας· ζητεί θετικές εκστρατείες επικοινωνίας για τα θέματα αυτά και υπογραμμίζει την ανάγκη για κατάρτιση που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

35. αναγνωρίζει ότι οι έμφυλες επιθέσεις και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής στρατηγικής για την υπονόμευση της ισότιμης συμμετοχής στις δημοκρατικές διαδικασίες, ειδικά για τις γυναίκες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ· τονίζει ότι η παραπληροφόρηση για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ τροφοδοτεί το μίσος, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου, και απειλεί ζωές· ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με την επιγραμμική παραπληροφόρηση μέσω μιας διατομεακής οπτικής και την επίβλεψη των αλλαγών που πραγματοποιούν οι πλατφόρμες για να ανταποκριθούν στις επιγραμμικές εκστρατείες έμφυλης παραπληροφόρησης· ζητεί να δοθεί αυξημένη προσοχή στην έμφυλη παραπληροφόρηση μέσω της δημιουργίας συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω των οποίων μπορούν να αναφέρονται και να εντοπίζονται οι εκστρατείες έμφυλης παραπληροφόρησης·

36. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια συνολική στρατηγική για τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης και σε θέματα πληροφόρησης με ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της χειραγώγησης των πληροφοριών·

37. εκφράζει ικανοποίηση για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης η οποία θα εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στην κριτική σκέψη, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τις προσπάθειες για πρόληψη μύθων, κατάρριψη μύθων και έλεγχο γεγονότων, καθώς και στη συμμετοχή των μαθητών· καλεί την Επιτροπή να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα των εργασιών της εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων και να εφαρμόσει τα συμπεράσματά της·

38. υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής επικοινωνίας για την αντιμετώπιση των πλέον κοινών αφηγημάτων κατά της δημοκρατίας· ζητεί να βελτιωθεί η στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ προκειμένου να αυξηθεί η εμβέλειά της τόσο προς τους πολίτες όσο και στο εξωτερικό· τονίζει ότι όλοι οι δημοκρατικοί οργανισμοί πρέπει να υπερασπίζονται τη δημοκρατία και να προασπίζονται το κράτος δικαίου και έχουν κοινή ευθύνη να συνεργάζονται με τους πολίτες, χρησιμοποιώντας τις γλώσσες και τις πλατφόρμες που αυτοί προτιμούν·

39. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν αποτελεσματικές εκστρατείες δημόσιας επικοινωνίας σε σχέση με την πανδημία COVID-19, ώστε να διαδίδεται ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση για την αντιμετώπιση της εσφαλμένης πληροφόρησης, ιδίως όσον αφορά τα εμβόλια·

40. εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την εξάπλωση ξένης κρατικής προπαγάνδας, που προέρχεται κυρίως από τη Μόσχα και το Πεκίνο, καθώς και από την Άγκυρα, η οποία μεταφράζεται σε τοπικές γλώσσες, για παράδειγμα σε μέσα ενημέρωσης χρηματοδοτούμενα από τα RT, Sputnik, Anadolu, CCTV, Global Times, Xinhua, TRT World ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, μεταμφιεσμένη σε δημοσιογραφία, και διανέμεται σε εφημερίδες· υποστηρίζει ότι οι εν λόγω δίαυλοι δεν μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά μέσα ενημέρωσης και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να απολαμβάνουν τα δικαιώματα και την προστασία των δημοκρατικών μέσων ενημέρωσης· εκφράζει εξίσου την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο τα εν λόγω αφηγήματα έχουν εξαπλωθεί σε πραγματικά δημοσιογραφικά προϊόντα· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ρωσικές και κινεζικές εκστρατείες παραπληροφόρησης, οι οποίες αποβλέπουν στην αμφισβήτηση των δημοκρατικών αξιών και στη διαίρεση της ΕΕ, καθώς αυτές αποτελούν την η κύρια πηγή παραπληροφόρησης στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει μελέτη σχετικά με ελάχιστα πρότυπα για τα μέσα ενημέρωσης ως βάση για τη δυνητική ανάκληση αδειών σε περιπτώσεις παραβιάσεων· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τα πορίσματα της μελέτης στην επικείμενη νομοθεσία, όπως σε μια ενδεχόμενη Πράξη για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· σημειώνει ότι οι παράγοντες εξωτερικής παρέμβασης ενδέχεται να παρουσιάζονται ψευδώς ως δημοσιογράφοι· πιστεύει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων στο εν λόγω πρόσωπο ή οργανισμό, για παράδειγμα με κατονομασία και ονειδισμό, με συμπερίληψη σε μαύρη λίστα αποκλεισμού από εκδηλώσεις Τύπου ή με ανάκληση της διαπίστευσης Τύπου·

41. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις, την παρενόχληση, τη βία και τις απειλές κατά δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων προσώπων που αποκαλύπτουν εξωτερική παρέμβαση, οι οποίες ενδέχεται επίσης να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία τους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ταχέως συγκεκριμένες και φιλόδοξες προτάσεις σχετικά με την ασφάλεια όλων αυτών των προσώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου για την αντιμετώπιση των στρατηγικών αγωγών προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού (SLAPP) και οικονομικής, νομικής και διπλωματικής στήριξης, όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για τη δημοκρατία· χαιρετίζει, εν προκειμένω, τη σύσταση (ΕΕ) 2021/1534 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2021, σχετικά με τη διασφάλιση της προστασίας, της ασφάλειας και της ενίσχυσης της θέσης των δημοσιογράφων και άλλων επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση[14]· καλεί τα κράτη μέλη να προστατεύουν αποτελεσματικά τους δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες στα μέσα ενημέρωσης με νομοθετικά και μη νομοθετικά εργαλεία·

42. τονίζει την ανάγκη συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών φορέων λήψης αποφάσεων που είναι υπεύθυνοι για τις στρατηγικές αποφάσεις στους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, όπως οι υποδομές, η κυβερνοασφάλεια, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση· υπογραμμίζει ότι οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί και αρχές μπορούν συχνά να εντοπίζουν τις εξελίξεις σε πρώιμο στάδιο και τονίζει ότι συχνά απαιτείται τοπική γνώση για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή κατάλληλων αντιμέτρων·

43. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας και πλατφόρμες όπου οι εταιρείες, οι ΜΚΟ και τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων μελών της διασποράς, θα μπορούν να αναφέρουν περιπτώσεις στις οποίες πέφτουν θύματα χειραγώγησης πληροφοριών ή παρεμβάσεων· καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν όσους είναι θύματα επιθέσεων και όσους είναι ενήμεροι σχετικά με τέτοιες επιθέσεις ή υφίστανται πιέσεις·

Εξωτερικές παρεμβάσεις με τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών

44. χαιρετίζει την προτεινόμενη αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και τις προτάσεις για έναν νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, έναν νόμο για τις ψηφιακές αγορές και άλλα μέτρα που συνδέονται με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία, ως δυνητικώς αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση των εξωτερικών παρεμβάσεων· συνιστά η τελική ανάγνωση των κειμένων αυτών να λαμβάνει υπόψη τις πτυχές που εκτίθενται στο υπόλοιπο της παρούσας ενότητας·

45. τονίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν πρέπει να ερμηνεύεται εσφαλμένα ως ελευθερία συμμετοχής σε επιγραμμικές δραστηριότητες που είναι παράνομες εκτός διαδικτύου, όπως η παρενόχληση, η ρητορική μίσους, οι φυλετικές διακρίσεις, η τρομοκρατία, η βία, η κατασκοπεία και άλλες απειλές· υπογραμμίζει ότι οι πλατφόρμες δεν πρέπει μόνο να τηρούν το δίκαιο της χώρας στην οποία λειτουργούν, αλλά και να σέβονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν κοινοποιήσει στους χρήστες τους, ιδίως όσον αφορά το επιβλαβές επιγραμμικό περιεχόμενο· καλεί τις πλατφόρμες να εντείνουν τις προσπάθειες για την πρόληψη της επανεμφάνισης παράνομου περιεχομένου ταυτόσημου με εκείνο που έχει αναγνωριστεί ως παράνομο και έχει αφαιρεθεί·

46. υπογραμμίζει την ανάγκη, πάνω από όλα, να συνεχιστεί η μελέτη της αύξησης της παραπληροφόρησης και των εξωτερικών παρεμβάσεων στο διαδίκτυο και η νομοθεσία σε επίπεδο ΕΕ να διασφαλίσει σημαντικά αυξημένη και ουσιαστική διαφάνεια, παρακολούθηση και λογοδοσία όσον αφορά τις δραστηριότητες που διεξάγονται από διαδικτυακές πλατφόρμες και την πρόσβαση σε δεδομένα για νόμιμους αιτούντες πρόσβαση, ιδίως όσον αφορά τους αλγόριθμους και την επιγραμμική διαφήμιση· ζητεί από τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διατηρούν διαφημιστικές βιβλιοθήκες·

47. ζητεί ρύθμιση και δράσεις που θα υποχρεώνουν τις πλατφόρμες, ιδίως εκείνες με συστημικό κίνδυνο για την κοινωνία, να καταβάλλουν τη δέουσα προσπάθεια για τη μείωση της χειραγώγησης πληροφοριών και των παρεμβάσεων, για παράδειγμα με τη χρήση ετικετών που αναφέρουν τους πραγματικούς συντάκτες πίσω από τους λογαριασμούς, τον περιορισμό της εμβέλειας των λογαριασμών που χρησιμοποιούνται τακτικά για διάδοση παραπληροφόρησης ή που παραβιάζουν τακτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της πλατφόρμας, την αναστολή και, εάν είναι αναγκαίο και με βάση σαφή νομοθεσία, τη διαγραφή μη αυθεντικών λογαριασμών που χρησιμοποιούνται για συντονισμένες εκστρατείες παρέμβασης ή την κατάργηση της δυνατότητας δημιουργίας εσόδων για ιστοτόπους που διασπείρουν παραπληροφόρηση, τη θέσπιση μέτρων μετριασμού για τους κινδύνους παρεμβολής που ενέχουν οι επιπτώσεις των αλγορίθμων, των διαφημιστικών μοντέλων, των συστημάτων συστάσεων και των τεχνολογιών ΤΝ που χρησιμοποιούν, και την επισήμανση περιεχομένου παραπληροφόρησης τόσο σε αναρτήσεις όσο και σε σχόλια· υπενθυμίζει την ανάγκη τα μέτρα αυτά να εφαρμόζονται με διαφανή και υπεύθυνο τρόπο·

48. καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη το καθοδηγητικό σημείωμα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία αποτελεσματικών νομικών και διαδικαστικών πλαισίων για αυτορρυθμιστικούς και από κοινού ρυθμιστικούς μηχανισμούς ελέγχου του περιεχομένου που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021·

49. ζητεί πλήρη και αποτελεσματική επιβολή του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων[15], που να περιορίζει τον όγκο των δεδομένων που μπορούν να αποθηκεύουν οι πλατφόρμες σχετικά με τους χρήστες και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ιδίως για πλατφόρμες και εφαρμογές που χρησιμοποιούν πολύ ιδιωτικά ή/και ευαίσθητα δεδομένα, όπως οι εφαρμογές αποστολής μηνυμάτων, υγείας, χρηματοδότησης και γνωριμιών· καλεί τις πλατφόρμες ρυθμιστών της πρόσβασης να μην συνδυάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άλλες υπηρεσίες που προσφέρει ο ρυθμιστής της πρόσβασης ή με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από υπηρεσίες τρίτων, να φροντίζουν ώστε να είναι εξίσου εύκολο να διαφωνήσουν οι χρήστες με την αποθήκευση και την ανταλλαγή δεδομένων όσο και να συμφωνήσουν, και να επιτρέπουν στους χρήστες να επιλέγουν αν θα αποτελέσουν στόχο για άλλες εξατομικευμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο· επικροτεί όλες τις προσπάθειες για την απαγόρευση των τεχνικών μικροστόχευσης για την πολιτική διαφήμιση, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, για τις τεχνικές που βασίζονται σε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η εθνοτική καταγωγή, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός, και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της απαγόρευσης της μικροστόχευσης στις διαφημίσεις σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα·

50. ζητεί να θεσπιστούν δεσμευτικοί κανόνες της ΕΕ που θα απαιτούν από τις πλατφόρμες να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές ώστε να ελέγχουν τακτικά τα συστήματά τους και να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να μετριάζουν τον κίνδυνο χειραγώγησης των πληροφοριών, παρεμβάσεων και τρωτών σημείων που συνεπάγεται η χρήση των υπηρεσιών τους, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο σχεδιασμός και η διαχείριση των υπηρεσιών τους συμβάλλουν σε αυτόν τον κίνδυνο· ζητεί να θεσπιστούν δεσμευτικοί κανόνες της ΕΕ που θα υποχρεώνουν τις πλατφόρμες να δημιουργούν συστήματα για την παρακολούθηση του τρόπου χρήσης των υπηρεσιών τους, όπως παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των πιο επιδραστικών και δημοφιλών δημοσιεύσεων σε μια επισκόπηση ανά χώρα, προκειμένου να εντοπίζουν τη χειραγώγηση των πληροφοριών και τις παρεμβάσεις και να επισημαίνουν ύποπτες παρεμβάσεις στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, και να αυξάνουν το κόστος για τους φορείς που καθιστούν δυνατή τη συγκάλυψη τέτοιων ενεργειών που διευκολύνονται από τα συστήματά τους·

51. καλεί τις επιγραμμικές πλατφόρμες να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την πρόληψη επιβλαβών ξένων παρεμβάσεων, καθώς και για τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας, ψυχολογικής φροντίδας και δίκαιης αμοιβής για τους ελεγκτές περιεχομένου· καλεί τις μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παρέχουν λεπτομερείς εκθέσεις ανά χώρα σχετικά με τους πόρους που διατίθενται για τον έλεγχο γεγονότων εντός της χώρας, τις ερευνητικές δραστηριότητες, τον έλεγχο περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων ικανοτήτων και των ικανοτήτων ΤΝ σε επιμέρους γλώσσες, και τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη οι εν λόγω πλατφόρμες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε μικρότερες και λιγότερο εμπορικά κερδοφόρες αγορές στην ΕΕ·

52. καλεί τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σέβονται πλήρως την ισότητα όλων των πολιτών της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στον σχεδιασμό των υπηρεσιών, των εργαλείων και των μηχανισμών παρακολούθησής τους, καθώς και σε μέτρα για μεγαλύτερη διαφάνεια και ασφαλέστερο επιγραμμικό περιβάλλον· τονίζει ότι αυτό δεν αφορά μόνο όλες τις επίσημες εθνικές και περιφερειακές γλώσσες, αλλά και τις γλώσσες σημαντικών κοινοτήτων της διασποράς εντός της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμες σε άτομα με προβλήματα ακοής·

53. ζητεί να επισημαίνονται με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο οι βαθιά ψευδείς πληροφορίες (deep-fakes) τόσο για τους χρήστες της πλατφόρμας όσο και στα μεταδεδομένα περιεχομένου, προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητά τους για τους ερευνητές και τους ελεγκτές γεγονότων· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της γνησιότητας και της ιχνηλασιμότητας του περιεχομένου, όπως η ανάπτυξη υδατογραφημάτων και προτύπων γνησιότητας, και η θέσπιση παγκόσμιων προτύπων·

54. ζητεί να ρυθμιστούν οι υπηρεσίες που προσφέρουν εργαλεία και υπηρεσίες χειραγώγησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως η ενίσχυση της πρόσβασης σε λογαριασμούς ή σε περιεχόμενο με τη χρήση τεχνητών ακολούθων ή μη αυθεντικών προφίλ· υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση αυτή πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή αξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών και των συναφών κινδύνων και θα πρέπει να αποτρέπει τη χρήση των υπηρεσιών αυτών από κακόβουλους παράγοντες για πολιτικές παρεμβάσεις·

55. τονίζει την ανάγκη για διαφάνεια όσον αφορά το πραγματικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από το διαδικτυακό περιεχόμενο και τους διαδικτυακούς λογαριασμούς για όσους επιθυμούν να διαφημιστούν· καλεί τις πλατφόρμες να θεσπίσουν μηχανισμούς για τον εντοπισμό και την αναστολή, ιδίως, των μη αυθεντικών λογαριασμών που συνδέονται με συντονισμένες ενέργειες επηρεασμού· υπογραμμίζει ότι οι πρακτικές αυτές δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την ικανότητα ανωνυμίας στο διαδίκτυο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία δημοσιογράφων, ακτιβιστών, περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση (π.χ. καταγγέλτες, αντιφρονούντες και πολιτικοί αντίπαλοι αυταρχικών καθεστώτων) και θα πρέπει να αφήνει περιθώριο για σατιρικούς και χιουμοριστικούς λογαριασμούς·

56. υπογραμμίζει ότι η αύξηση της ευθύνης για την αφαίρεση περιεχομένου δεν πρέπει να οδηγεί σε αυθαίρετη αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου· ζητεί να επιδεικνύεται σύνεση όσον αφορά την πλήρη αναστολή λογαριασμών πραγματικών ατόμων ή τη μαζική χρήση αυτοματοποιημένων φίλτρων· σημειώνει με ανησυχία τις αυθαίρετες αποφάσεις πλατφορμών σχετικά με κατάργηση των λογαριασμών εκλεγμένων αξιωματούχων· τονίζει ότι οι λογαριασμοί αυτοί θα πρέπει να διαγράφονται μόνο βάσει σαφούς νομοθεσίας που βασίζεται σε δημοκρατικές αξίες, οι οποίες μετουσιώνονται σε επιχειρηματική πολιτική και επιβάλλονται με ανεξάρτητο δημοκρατικό έλεγχο, και ότι πρέπει να υπάρχει μια πλήρως διαφανής διαδικασία που να καλύπτει το δικαίωμα προσφυγής·

57. ζητεί να θεσπιστούν δεσμευτικοί κανόνες που θα απαιτούν από τις πλατφόρμες να δημιουργούν εύκολα διαθέσιμους και αποτελεσματικούς διαύλους επικοινωνίας για τα άτομα ή τις οργανώσεις που επιθυμούν να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο, παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων, παραπληροφόρηση ή εξωτερική παρέμβαση ή χειραγώγηση, όπου αρμόζει επιτρέποντας στους κατηγορούμενους να απαντούν προτού ληφθούν οποιεσδήποτε περιοριστικές ενέργειες, και να θεσπίσουν αμερόληπτες, διαφανείς, γρήγορες και προσβάσιμες διαδικασίες παραπομπής και προσφυγής για τα θύματα περιεχομένου που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και για τα άτομα ή τους οργανισμούς που επηρεάζονται από αποφάσεις επισήμανσης, περιορισμού της προβολής, απενεργοποίησης της πρόσβασης σε λογαριασμούς ή αναστολής λογαριασμών ή περιορισμού της πρόσβασης σε διαφημιστικά έσοδα· συνιστά να ορίσουν οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκεκριμένο σημείο επαφής για κάθε κράτος μέλος και να συστήνονται ειδικές ομάδες για όλες τις σημαντικές εκλογές σε κάθε κράτος μέλος·

58. ζητεί να θεσπιστούν νομοθετικοί κανόνες που θα εξασφαλίζουν τη διαφάνεια απέναντι στους χρήστες και στο ευρύτερο κοινό, όπως η υποχρέωση των πλατφορμών να δημιουργούν δημόσια και εύκολα αναζητήσιμα αρχεία επιγραμμικών διαφημίσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για τον στόχο των διαφημίσεων και για το πρόσωπο που πλήρωσε τη διαφήμιση, και για το περιεχόμενο που ελέγχθηκε και που διαγράφτηκε, να θεσπίζουν μέτρα αυτορρύθμισης και να παρέχουν πλήρη και ουσιαστική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό, τη χρήση και τον αντίκτυπο των αλγορίθμων σε εθνικές αρμόδιες αρχές, εγκεκριμένους ερευνητές που συνδέονται με ακαδημαϊκά ιδρύματα, μέσα ενημέρωσης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διεθνείς οργανισμούς που εκπροσωπούν το δημόσιο συμφέρον· πιστεύει ότι οι δείκτες μέτρησης των βιβλιοθηκών αυτών θα πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να επιτρέπεται η ανάλυση μεταξύ πλατφορμών και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τις πλατφόρμες·

59. ζητεί να δοθεί τέλος στα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται στην ενθάρρυνση των χρηστών να παραμένουν στις πλατφόρμες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τροφοδοτώντας τους με καθηλωτικό περιεχόμενο· καλεί τους φορείς λήψης νομοθετικών αποφάσεων και τις πλατφόρμες να διασφαλίσουν, μέσω της χρήσης ανθρώπινων συντονιστών και τρίτου ελεγκτή, ότι οι αλγόριθμοι δεν προωθούν παράνομο, εξτρεμιστικό, μεροληπτικό ή ριζοσπαστικοποιητικό περιεχόμενο, αλλά προσφέρουν στους χρήστες πληθώρα προοπτικών και δίνουν προτεραιότητα και προωθούν πραγματικά στοιχεία και επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο, ιδίως σε σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, όπως η δημόσια υγεία και η κλιματική αλλαγή· θεωρεί ότι τα συστήματα κατάταξης βάσει της αλληλεπίδρασης και του εθισμού αποτελούν συστημική απειλή για την κοινωνία μας· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το υφιστάμενο ζήτημα των κινήτρων τιμών, όπου διαφημίσεις υψηλής στόχευσης με διχαστικό περιεχόμενο έχουν συχνά πολύ χαμηλότερες τιμές για τον ίδιο αριθμό προβολών από διαφημίσεις μικρότερης στόχευσης με κοινωνικά ενοποιητικό περιεχόμενο·

60. ζητεί την τροποποίηση των αλγορίθμων έτσι ώστε να πάψουν να προωθούν περιεχόμενο που προέρχεται από μη γνήσιους λογαριασμούς και διαύλους που οδηγεί τεχνητά στη διάδοση επιβλαβούς χειραγώγησης πληροφοριών από το εξωτερικό· ζητεί να τροποποιηθούν οι αλγόριθμοι ώστε να μην προωθούν περιεχόμενο που προκαλεί διχασμό και θυμό· τονίζει την ανάγκη να θεσπίσει η ΕΕ μέτρα που θα υποχρεώνουν νομικά τις εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αποτρέπουν την ενίσχυση της παραπληροφόρησης μόλις εντοπιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό, και φρονεί ότι πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για τις πλατφόρμες εάν δεν συμμορφώνονται με την απαίτηση για εξάλειψη της παραπληροφόρησης·

61. τονίζει την ανάγκη για βελτιωμένη φάση δοκιμών και συστηματική επισκόπηση των συνεπειών των αλγορίθμων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνουν τον δημόσιο διάλογο και επηρεάζουν τα πολιτικά αποτελέσματα και την ιεράρχηση του περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια επισκόπηση θα πρέπει επίσης να εξετάσει κατά πόσο οι πλατφόρμες μπορούν να τηρούν τις εγγυήσεις που έχουν υποσχεθεί στα αντίστοιχα κείμενα όρων και προϋποθέσεών τους, και κατά πόσο διαθέτουν επαρκείς δικλείδες ασφαλείας για να αποτρέψουν συντονισμένη συμπεριφορά μεγάλης κλίμακας από μη γνήσιους λογαριασμούς από τη χειραγώγηση του περιεχομένου που παρουσιάζεται στις πλατφόρμες τους·

62. εκφράζει την ανησυχία του για τον μέσο όρο των εσόδων από διαφημίσεις ύψους 65 εκατομμυρίων EUR που εισρέουν κάθε χρόνο σε περίπου 1 400 ιστότοπους παραπληροφόρησης οι οποίοι στοχεύουν Ευρωπαίους πολίτες[16]· υπογραμμίζει ότι οι διαδικτυακές διαφημίσεις, ορισμένες φορές ακόμη και από δημόσιους οργανισμούς, που καταλήγουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες, τις οποίες ως εκ τούτου χρηματοδοτούν, οι οποίες προωθούν τη ρητορική μίσους και την παραπληροφόρηση, χωρίς τη συγκατάθεση ή ακόμη και τη γνώση των εν λόγω διαφημιστών· σημειώνει ότι πέντε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Google Ads, πληρώνουν το 97 % αυτών των εσόδων από διαφημίσεις και είναι υπεύθυνες για την επιλογή των ιστοτόπων των εκδοτών που περιέχονται στον κατάλογό τους και έτσι έχουν την εξουσία να καθορίζουν ποιο περιεχόμενο μπορεί να έχει εμπορικό αντίκρισμα και ποιο όχι· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι που διανέμουν τα διαφημιστικά κονδύλια αποτελούν ένα απόλυτο μαύρο κουτί για το κοινό· καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της πολιτικής ανταγωνισμού και του αντιμονοπωλιακού δικαίου για να διασφαλίσει μια λειτουργική αγορά και να διαλύσει αυτό το μονοπώλιο· καλεί αυτούς τους φορείς να αποφεύγουν τη χρηματοδότηση ιστοτόπων παραπληροφόρησης από τις διαφημιστικές υπηρεσίες τους· συγχαίρει τις οργανώσεις που είναι αφιερωμένες στην ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα αυτό· υπογραμμίζει ότι οι διαφημιστές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν και να αποφασίζουν πού θα αναρτώνται οι διαφημίσεις τους και ποιος μεσίτης έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα τους· ζητεί να θεσπιστεί διαδικασία διαμεσολάβησης, η οποία θα επιτρέπει στους διαφημιζόμενους να αιτούνται επιστροφή χρημάτων όταν οι διαφημίσεις τοποθετούνται σε δικτυακούς τόπους που προωθούν την παραπληροφόρηση·

63. υπογραμμίζει ότι ο επικαιροποιημένος κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ο νόμος για τις ψηφιακές αγορές και άλλα μέτρα που συνδέονται με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία θα απαιτήσουν έναν αποτελεσματικό μηχανισμό επισκόπησης, αξιολόγησης και επιβολής κυρώσεων μετά την έγκρισή τους, προκειμένου να αξιολογείται η εφαρμογή τους σε τακτική βάση σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και να εντοπίζονται και να διορθώνονται τα παραθυράκια χωρίς καθυστέρηση και να επιβάλλονται κυρώσεις για την κακή εφαρμογή και για τη μη εφαρμογή των δεσμεύσεων· ζητεί, εν προκειμένω, να υπάρχουν ισχυροί και ευρηματικοί συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και επαρκείς πόροι που θα καταστήσουν δυνατό το σκέλος επιβολής της νομοθεσίας της Επιτροπής, ώστε να εκτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες υπόκεινται σε ανεξάρτητους ελέγχους που πιστοποιούνται από την Επιτροπή· σημειώνει ότι οι ελεγκτές δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται από τις επιμέρους πλατφόρμες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους·

64. ζητεί, εν προκειμένω, να καθοριστούν αντικειμενικοί κύριοι δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ), μέσω συρρύθμισης, προκειμένου να διασφαλίζεται η επαληθευσιμότητα των ενεργειών που αναλαμβάνουν οι πλατφόρμες καθώς και η αποτελεσματικότητά τους· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ΚΔΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικούς ανά χώρα δείκτες μέτρησης, όπως το κοινό στο οποίο απευθύνεται η παραπληροφόρηση, η συμμετοχή (ποσοστό κλικ μετάβασης κ.λπ.), η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ελέγχου γεγονότων και έρευνας εντός της χώρας, καθώς και η επικράτηση και η ισχύς των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών εντός της χώρας·

65. ανησυχεί βαθύτατα για την έλλειψη διαφάνειας στην αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, καθώς η συζήτηση έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αποκλειστική υπόθεση του ιδιωτικού τομέα και της Επιτροπής· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ζητήθηκε δεόντως η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως της ειδικής επιτροπής INGE και ορισμένων άλλων βασικών συμφεροντούχων, κατά τη σύνταξη της αναθεώρησης του κώδικα δεοντολογίας·

66. εκφράζει τη λύπη του για τον συνεχιζόμενο αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα του κώδικα δεοντολογίας, δεδομένου ότι η αυτορρύθμιση είναι ανεπαρκής όσον αφορά την προστασία του κοινού από απόπειρες παρέμβασης και χειραγώγησης· εκφράζει την ανησυχία του μήπως ο επικαιροποιημένος κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση στις επικείμενες προκλήσεις· προβληματίζεται για την ισχυρή εξάρτηση της καθοδήγησης για την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας από την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες· ζητεί να αναληφθεί ταχεία δράση για να διασφαλιστεί ότι ο κώδικας δεοντολογίας θα περιλαμβάνει δεσμευτικές υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες ώστε να εξασφαλιστεί η ετοιμότητα της ΕΕ πριν από τις επόμενες τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές·

67. καλεί την ΕΕ να προστατεύσει και να ενθαρρύνει τον διάλογο εντός της τεχνολογικής κοινότητας και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά και τις στρατηγικές των κοινωνικών πλατφορμών· θεωρεί ότι μόνο μια ανοικτή τεχνολογική κοινότητα μπορεί να ενισχύσει την κοινή γνώμη κατά των επιθέσεων, της χειραγώγησης και των παρεμβάσεων· ζητεί να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός δημόσιου-ιδιωτικού κέντρου κοινοχρησίας και ανάλυσης πληροφοριών (Information Sharing and Analysis Centre, ISAC) για την παραπληροφόρηση, τα μέλη του οποίου θα παρακολουθούν, θα επισημαίνουν και θα μοιράζονται πληροφορίες σχετικά με απειλές για περιεχόμενο παραπληροφόρησης και τους φορείς που το διαδίδουν σύμφωνα με μια ταξινόμηση των απειλών· πιστεύει ότι οι πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να τροφοδοτούνται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ και τον μηχανισμό της G7 και θα ωφελούσαν επίσης μικρότερους φορείς με λιγότερους πόρους· ζητεί επίσης ένα παγκόσμιο πρότυπο σχετικά με την παραπληροφόρηση, που θα απευθύνεται στις υπηρεσίες διαφημίσεων και τις επιγραμμικές υπηρεσίες δημιουργίας οικονομικού κέρδους, για τη στέρηση της δυνατότητας οικονομικού κέρδους από επιβλαβές περιεχόμενο που θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται από επιγραμμικά συστήματα πληρωμών και από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και να ελέγχεται από τρίτους·

68. τονίζει την ανάγκη ο κώδικας να μπορεί να λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες· πιστεύει ότι ο κώδικας θα πρέπει να επισπεύσει ορισμένες από τις υποχρεώσεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να υποχρεώνει τους υπογράφοντες να εφαρμόζουν ορισμένες διατάξεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για ερευνητές και ρυθμιστικές αρχές και τη διαφάνεια της διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας του αλγοριθμικού συστήματος και του συστήματος συστάσεων· προτρέπει τους υπογράφοντες να μεριμνήσουν για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με αυτές τις υποχρεώσεις από ανεξάρτητο ελεγκτή και ζητεί τη δημοσίευση αυτών των εκθέσεων ελέγχου·

69. εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τον κώδικα, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της αναθεώρησης του κώδικα, η οποία θα οριστικοποιηθεί πριν από το συμπέρασμα της ειδικής επιτροπής INGE· σημειώνει ότι θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, αν μη τι άλλο, οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων, οι καταληκτικές σημειώσεις και οι κατάλογοι συμμετεχόντων· προτρέπει τους υπογράφοντες να καταθέσουν στο Κοινοβούλιο για τις δεσμεύσεις τους σχετικά με τον κώδικα και τον τρόπο με τον οποίο έχουν εφαρμόσει και θα εφαρμόσουν αυτές τις δεσμεύσεις·

70. πιστεύει ότι οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές των μέσων ενημέρωσης, όπως η Ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην παρακολούθηση και την επιβολή του κώδικα·

71. χαιρετίζει την πρόταση για τη σύσταση ειδικής ομάδας, όπως προβλέπεται στην καθοδήγηση της Επιτροπής για την ενίσχυση του κώδικα· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών και της ερευνητικής κοινότητας, να συμμετάσχουν στην εν λόγω ειδική ομάδα·

Υποδομές ζωτικής σημασίας και στρατηγικοί τομείς

72. θεωρεί ότι, δεδομένου του διασυνδεδεμένου και διασυνοριακού χαρακτήρα τους, οι υποδομές ζωτικής σημασίας είναι όλο και πιο ευάλωτες σε εξωτερικές παρεμβάσεις και πιστεύει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί· χαιρετίζει, κατά συνέπεια, την πρόταση της Επιτροπής για νέα οδηγία για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οντοτήτων ζωτικής σημασίας που παρέχουν βασικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

73. συνιστά στα κράτη μέλη να διατηρήσουν το προνόμιο του προσδιορισμού των κρίσιμων οντοτήτων, αλλά φρονεί ότι ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ είναι αναγκαίος προκειμένου:

α) να ενισχυθούν οι δίαυλοι σύνδεσης και επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από πολλαπλούς παράγοντες, μεταξύ άλλων για τη συνολική ασφάλεια των αποστολών και επιχειρήσεων της ΕΕ,

β) να στηριχθούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μέσω της ομάδας για την ανθεκτικότητα κρίσιμων οντοτήτων, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων, και ιδίως την αποτελεσματική συμμετοχή ΜΜΕ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και συνδικαλιστικών οργανώσεων·

γ) να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων με τα Δυτικά Βαλκάνια και μεταξύ ιδιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης υποδομών ζωτικής σημασίας, μεταξύ άλλων μέσω διυπηρεσιακής επικοινωνίας, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως οι εξελίξεις και να αναπτύσσονται κατάλληλα αντίμετρα·

δ) να εφαρμοστεί κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας·

74. συνιστά ότι ο κατάλογος των οντοτήτων ζωτικής σημασίας θα μπορούσε να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τα ψηφιακά μέσα, μέσα ενημέρωσης, τις εκλογικές υποδομές και τα εκπαιδευτικά συστήματα, δεδομένης της ζωτικής σημασίας τους για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας και σταθερότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της, και ότι θα πρέπει να επιτραπεί ευελιξία κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσθήκη στον κατάλογο νέων στρατηγικών τομέων που πρέπει να προστατευθούν·

75. ζητεί μια συνολική προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση ζητημάτων υβριδικών απειλών κατά των εκλογικών διαδικασιών και για τη βελτίωση του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει με κριτικό πνεύμα την εξάρτηση από πλατφόρμες και υποδομές δεδομένων στο πλαίσιο των εκλογών· πιστεύει ότι υπάρχει έλλειψη δημοκρατικής εποπτείας του ιδιωτικού τομέα· ζητεί περισσότερη δημοκρατική εποπτεία των πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης πρόσβασης των αρμόδιων αρχών σε δεδομένα και αλγόριθμους·

76. συνιστά ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την προτεινόμενη οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων των πανενωσιακών και ανά χώρα απειλών, κινδύνων και τρωτών σημείων θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις και να διενεργούνται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών σε συνεργασία με το INTCEN της ΕΥΕΔ· υπογραμμίζει την ανάγκη να παρασχεθούν επαρκείς πόροι στα λόγω όργανα, ώστε να μπορούν να παρέχουν την πλέον πρόσφατη ανάλυση αιχμής, με ισχυρή δημοκρατική εποπτεία, κάτι που δεν θα πρέπει να αποκλείει την εκ των προτέρων αξιολόγηση από τον FRA για τη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

77. πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να παράσχουν εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ και σε άλλες δυνητικά υποψήφιες χώρες, στις οποίες οι ΑΞΕ έχουν χρησιμοποιηθεί ως γεωπολιτικό εργαλείο από τρίτες χώρες για να αυξήσουν την επιρροή τους, για να αποτρέψουν το ενδεχόμενο μεγάλα τμήματα των υποδομών ζωτικής σημασίας χωρών της ΕΕ και υποψήφιων χωρών να περιέλθουν στην κατοχή χωρών και εταιρειών εκτός ΕΕ, όπως ο λιμένας του Πειραιά στην Ελλάδα και όπως συμβαίνει σήμερα με τις κινεζικές επενδύσεις σε υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική, τη Μεσόγειο και την Αρκτική· επικροτεί, ως εκ τούτου, τον κανονισμό για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) ως σημαντικό εργαλείο για τον συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις ξένες επενδύσεις, και ζητεί ένα ισχυρότερο κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι θα εμποδίζονται ΑΞΕ με επιβλαβή επίδραση στην ασφάλεια της ΕΕ, όπως ορίζονται στον κανονισμό, και ότι θα μεταφερθούν σε θεσμικά όργανα της ΕΕ περισσότερες αρμοδιότητες για τον έλεγχο των ΑΞΕ· ζητεί την κατάργηση της αρχής της χαμηλότερης προσφοράς στις κυβερνητικές επενδυτικές αποφάσεις· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν διαθέτουν μηχανισμούς ελέγχου των επενδύσεων να θεσπίσουν τέτοια μέτρα· πιστεύει ότι το πλαίσιο θα πρέπει να συνδέεται καλύτερα με ανεξάρτητες αναλύσεις από εθνικά ιδρύματα και ενωσιακά ινστιτούτα ή άλλους σχετικούς συμφεροντούχους, όπως ομάδες προβληματισμού, για τη χαρτογράφηση και την αξιολόγηση των ροών ΑΞΕ· θεωρεί ότι θα ήταν ίσως σκόπιμο να συμπεριληφθούν και άλλοι στρατηγικοί τομείς στο πλαίσιο, όπως η 5G και άλλες τεχνολογίες των πληροφοριών και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση της ΕΕ και των κρατών μελών από προμηθευτές υψηλού κινδύνου· υπογραμμίζει ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να ισχύει εξίσου για υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες·

78. πιστεύει ότι η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με περισσότερες προκλήσεις λόγω της έλλειψης επενδύσεών της στο παρελθόν που συνέβαλαν στην εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές τεχνολογίας· συνιστά τη διασφάλιση της παραγωγής και των αλυσίδων εφοδιασμού υποδομών ζωτικής σημασίας και κρίσιμων υλικών εντός της ΕΕ· πιστεύει ότι η κίνηση της ΕΕ προς την ανοικτή στρατηγική αυτονομία και ψηφιακή κυριαρχία είναι σημαντική και αποτελεί τη σωστή πορεία προς τα εμπρός· τονίζει ότι η ΕΕ αναμένεται να αναπτύξει νέα εργαλεία για την ενίσχυση της γεωπολιτικής της θέσης, συμπεριλαμβανομένου ενός μέσου κατά του εξαναγκασμού· θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός νόμος για τα τσιπ που ανακοινώθηκε από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εξαρτήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή μικροτσίπ θα κατασκευάζονται εντός της ΕΕ, αποτελεί σημαντικό βήμα για τον περιορισμό της εξάρτησης από τρίτες χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ· πιστεύει ότι οι επενδύσεις στην παραγωγή τσιπ πρέπει να πραγματοποιούνται με συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση, και με βάση ανάλυση από την πλευρά της ζήτησης, ώστε να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός για εθνικές δημόσιες επιδοτήσεις και ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να συγκροτήσει ένα ειδικό ευρωπαϊκό ταμείο ημιαγωγών που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη δημιουργία του απολύτως αναγκαίου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και να αντισταθμίσει το υψηλότερο κόστος δημιουργίας εγκαταστάσεων κατασκευής και σχεδιασμού στην ΕΕ· θεωρεί την Ταϊβάν σημαντικό εταίρο για την ενίσχυση της παραγωγής ημιαγωγών εντός της ΕΕ·

79. ζητεί την περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων υποδομών δεδομένων και παρόχων υπηρεσιών με ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας, όπως η GAIA-X, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στους υφιστάμενους παρόχους υπηρεσιών και προς μια ανοιχτή, διαφανή και ασφαλή ψηφιακή οικονομία· υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ΜΜΕ και αποφυγής της δημιουργίας καρτέλ στην αγορά υπολογιστικού νέφους· υπενθυμίζει ότι τα κέντρα δεδομένων είναι υποδομές ζωτικής σημασίας· εκφράζει την ανησυχία του για την επιρροή τρίτων χωρών και των εταιρειών τους στην ανάπτυξη της GAIA-X·

80. υπογραμμίζει ότι η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως οι βασικοί κορμοί του διαδικτύου ή τα υποβρύχια καλώδια επικοινωνιών, είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποτρέψουν τη δολιοφθορά και την κατασκοπεία στα εν λόγω δίκτυα επικοινωνιών και να προωθήσουν τη χρήση διαλειτουργικών προτύπων ασφαλούς δρομολόγησης για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της ευρωστίας των δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ άλλων μέσω της πρόσφατης στρατηγικής για την παγκόσμια πύλη·

81. καλεί την Επιτροπή να προτείνει δράσεις για την οικοδόμηση ασφαλούς, βιώσιμου και δίκαιου εφοδιασμού με πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ζωτικής σημασίας συστατικών στοιχείων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των συσσωρευτών και του εξοπλισμού, του 5G και των επόμενων τεχνολογιών, και χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία του παγκόσμιου εμπορίου, της διεθνούς συνεργασίας με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του φυσικού περιβάλλοντος, και με την επιβολή των διεθνών κοινωνικών προτύπων και προτύπων βιωσιμότητας όσον αφορά τη χρήση των πόρων· υπενθυμίζει την ανάγκη να χορηγηθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να βρεθούν κατάλληλα υποκατάστατα σε περίπτωση διαταραχής στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Εξωτερική παρέμβαση κατά τις εκλογικές διαδικασίες

82. ζητεί να καθιερωθεί η προστασία της όλης εκλογικής διαδικασίας ως κορυφαίο ζήτημα ενωσιακής και εθνικής ασφάλειας, καθώς οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοκρατικής διαδικασίας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα καλύτερο πλαίσιο αντίδρασης για την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες, το οποίο, μεταξύ άλλων μέτρων, θα πρέπει να αποτελείται από άμεσους διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες·

83. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της κοινωνίας έναντι της παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων στον ιδιωτικό και τον ακαδημαϊκό τομέα, και να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση στην οποία η παρέμβαση αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε σταθερή βάση, από τα προγράμματα σχολικής εκπαίδευσης έως την τεχνική ακεραιότητα και αξιοπιστία της ψηφοφορίας, και μέσω διαρθρωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του υβριδικού χαρακτήρα της· ζητεί, ιδίως, να εκπονηθεί σχέδιο προετοιμασίας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει στρατηγική, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και το προσωπικό τους, καθώς και ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας προκειμένου να αποτραπούν οι εξωτερικές παρεμβάσεις·

84. πιστεύει ότι η εσφαλμένη πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταστεί αυξανόμενο πρόβλημα για την ακεραιότητα των εκλογών· θεωρεί ότι οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εξασφαλίσουν την εφαρμογή των και την ορθή λειτουργία των πολιτικών για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών· εκφράζει την ανησυχία του για τα πρόσφατα ευρήματα ότι ιδιωτικές εταιρείες χρησιμοποιούνται από κακόβουλους παράγοντες για να παρέμβουν στις εκλογές, να δημιουργήσουν ψευδή αφηγήματα και να προωθήσουν ιογενείς συνωμοσίες, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· ζητεί να διεξαχθεί εις βάθος έρευνα σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του φαινομένου της «παραπληροφόρησης επί πληρωμή», δεδομένου ότι γίνεται όλο και πιο περίπλοκο και διαδεδομένο σε κάθε μέρος του κόσμου·

85. τονίζει την ύψιστη σημασία των αποστολών παρακολούθησης εκλογών για την παροχή σχετικών πληροφοριών και την έκδοση ειδικών συστάσεων ώστε το εκλογικό σύστημα να καταστεί ανθεκτικότερο και να υπάρξει συμβολή στην αντιμετώπιση ξένων παρεμβάσεων στις εκλογικές διαδικασίες· ζητεί να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι εκλογικές διαδικασίες, δεδομένου ότι οι αποστολές παρατήρησης των εκλογών αποτελούν βασικό μέσο για την καταπολέμηση της αυξανόμενης χρήσης αθέμιτων και νοθευμένων εκλογικών διαδικασιών από ανελεύθερα καθεστώτα που επιζητούν να φανούν δημοκρατικά· τονίζει, σε σχέση με αυτό, την ανάγκη να επανεκτιμηθούν και να επικαιροποιηθούν τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή παρατήρηση εκλογών έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν νέες τάσεις και απειλές, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης των ψεύτικων εκλογικών παρατηρητών, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με ομοϊδεάτες εταίρους, καθώς και της στενότερης συνεργασίας με σχετικούς διεθνείς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και με όλους τους σχετικούς παράγοντες στο πλαίσιο της διακήρυξης αρχών για τη διεθνή παρακολούθηση εκλογών και του κώδικα δεοντολογίας για τους διεθνείς παρατηρητές εκλογών· τονίζει ότι η συμμετοχή των βουλευτών του ΕΚ σε μη εγκεκριμένες αποστολές παρακολούθησης εκλογών υπονομεύει την αξιοπιστία και τη φήμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· χαιρετίζει και συνιστά την πλήρη εφαρμογή της διαδικασίας της Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών για «περιπτώσεις ατομικής ανεπίσημης παρατήρησης εκλογών από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (εγκρίθηκε στις 13 Δεκεμβρίου 2018), η οποία επιτρέπει τον αποκλεισμό βουλευτών του ΕΚ από επίσημες αντιπροσωπείες εκλογικών παρατηρητών του Κοινοβουλίου για τη διάρκεια της θητείας τους·

Συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων από ξένους δωρητές

86. τονίζει ότι, παρόλο που εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη για καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της συγκεκαλυμμένης χρηματοδότησης πολιτικών δραστηριοτήτων σχετικά με, για παράδειγμα, αντιδημοκρατικές τάσεις στην Ευρώπη, η εξωτερική χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων μέσω μυστικών επιχειρήσεων συνιστά παρ’ όλ’ αυτά σοβαρή παραβίαση της ακεραιότητας της δημοκρατικής λειτουργίας της ΕΕ και των κρατών μελών της, ιδίως κατά τη διάρκεια των προεκλογικών περιόδων, και, ως εκ τούτου, παραβιάζει την αρχή των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών· τονίζει επομένως ότι θα πρέπει να γίνει παράνομη σε όλα τα κράτη μέλη η συμμετοχή σε οποιαδήποτε συγκεκαλυμμένη δραστηριότητα χρηματοδοτούμενη από ξένους παράγοντες, που έχει ως στόχο να επηρεάσει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ή εθνικής πολιτικής· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι χώρες όπως η Αυστραλία έχουν εφαρμόσει νόμους που απαγορεύουν την εξωτερική παρέμβαση στην πολιτική·

87. καταδικάζει το γεγονός ότι εξτρεμιστικά, λαϊκιστικά, αντιευρωπαϊκά κόμματα και ορισμένα άλλα κόμματα και άτομα έχουν δεσμούς και συμμετέχουν ρητά σε απόπειρες παρέμβασης στις δημοκρατικές διαδικασίες της Ένωσης και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα κόμματα αυτά χρησιμοποιούνται ως φερέφωνα παραγόντων εξωτερικής παρέμβασης για τη νομιμοποίηση των αυταρχικών κυβερνήσεών τους· ζητεί πλήρη αποσαφήνιση των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ αυτών των κομμάτων και ατόμων και της Ρωσίας· θεωρεί ότι οι σχέσεις αυτές είναι άκρως ακατάλληλες και καταδικάζει τη συνενοχή που, στο πλαίσιο επιδίωξης πολιτικών στόχων, μπορεί να εκθέσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της σε επιθέσεις ξένων δυνάμεων·

88. καλεί τα κράτη μέλη να κλείσουν ιδίως τα ακόλουθα παραθυράκια, όταν προβούν σε περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών κανονισμών, και να απαγορεύσουν τις ξένες δωρεές·

α) συνεισφορές σε είδος από ξένους παράγοντες σε πολιτικά κόμματα, ιδρύματα, άτομα που κατέχουν δημόσια αξιώματα ή εκλεγμένους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών δανείων από οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα έχουν την έδρα τους εκτός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (εκτός των Ευρωπαίων ψηφοφόρων), ανώνυμων δωρεών που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο, και έλλειψη ορίων δαπανών για πολιτικές εκστρατείες που επιτρέπουν την άσκηση επιρροής μέσω μεγάλων δωρεών· οι πολιτικοί, οι παράγοντες ή τα κόμματα στα οποία έχει προσφερθεί και/ή τα οποία έχουν αποδεχτεί μια οικονομική ή σε είδος συνεισφορά από ξένο παράγοντα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να το αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, οι δε πληροφορίες αυτές πρέπει με τη σειρά τους να αναφέρονται σε επίπεδο ΕΕ ώστε να καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση σε κλίμακα ΕΕ·

β) εικονικοί δωρητές με εγχώρια ιθαγένεια[17]: η διαφάνεια όσον αφορά φυσικούς και νόμιμους δωρητές πρέπει να επιβληθεί με δηλώσεις συμμόρφωσης στις οποίες θα πιστοποιείται η κατάσταση του δωρητή, καθώς και με την εκχώρηση περισσότερων εκτελεστικών εξουσιών στις εκλογικές επιτροπές· οι δωρεές από το εσωτερικό της ΕΕ που υπερβαίνουν ένα ορισμένο ελάχιστο όριο θα πρέπει να καταχωρίζονται σε επίσημο και δημόσιο μητρώο και να συνδέονται με φυσικό πρόσωπο, και θα πρέπει να καθοριστεί ανώτατο όριο για δωρεές από ιδιώτες και από νομικά πρόσωπα (και επιδοτήσεις) προς πολιτικά κόμματα·

γ) εικονικές εταιρείες και εγχώριες θυγατρικές αλλοδαπών μητρικών εταιρειών[18]: οι εικονικές εταιρείες θα πρέπει να απαγορευθούν και να θεσπιστούν πιο αυστηρές απαιτήσεις για την αποκάλυψη της προέλευσης της χρηματοδότησης μέσω μητρικών εταιρειών· η χρηματοδότηση και οι δωρεές σε πολιτικά κόμματα πέρα ​​από ένα ορισμένο όριο πρέπει να καταχωρούνται σε δημόσιο και κεντρικό μητρώο με επίσημο όνομα και διεύθυνση που μπορεί να συνδεθεί με υπαρκτό πρόσωπο, τα δε κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν αυτές τις πληροφορίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι αρχές των κρατών μελών έχουν το δικαίωμα να διερευνούν την προέλευση της χρηματοδότησης για να επαληθεύουν τις πληροφορίες από εγχώριες θυγατρικές και να αντιμετωπίζουν την έλλειψη επαρκών δεδομένων στα εθνικά μητρώα, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες χρησιμοποιείται δίκτυο εικονικών εταιρειών·

δ) μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και τρίτους[19], που συντονίζονται από ξένους φορείς και έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να επηρεάσουν τις εκλογικές διαδικασίες: θα πρέπει να εξεταστούν πιο ομοιόμορφοι κανόνες και διαφάνεια σε ολόκληρη την ΕΕ για τις οργανώσεις που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων όταν επιδιώκουν να επηρεάσουν άμεσα εκλογικές διαδικασίες, όπως οι εκστρατείες για εκλογές και δημοψηφίσματα· οι εν λόγω κανόνες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τρίτα μέρη να λαμβάνουν χρηματοδότηση για εκστρατείες για ειδικά θέματα· οι κανόνες που διασφαλίζουν τη διαφάνεια της χρηματοδότησης ή των δωρεών πρέπει να ισχύουν και για τα πολιτικά ιδρύματα·

ε) επιγραμμικές πολιτικές διαφημίσεις, οι οποίες δεν υπόκεινται στους κανόνες για τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες διαφημίσεις και συνήθως δεν ρυθμίζονται καθόλου: ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να απαγορευτούν οι διαφημίσεις τις οποίες αγοράζουν φορείς που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ και να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια όσον αφορά την αγορά επιγραμμικών πολιτικών διαφημίσεων από φορείς που προέρχονται από την ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία όσον αφορά τη χρήση αλγορίθμων· χαιρετίζει την ανακοίνωση για νέα νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή σχετικά με τη διαφάνεια του χορηγούμενου πολιτικού περιεχομένου, όπως προτείνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τη Δημοκρατία, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί να εξαλείψει το συνονθύλευμα των 27 διαφορετικών εθνικών φορέων και νομοθεσιών για τις επιγραμμικές πολιτικές διαφημίσεις και θα εγγυάται ότι τα κόμματα της ΕΕ θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν διαδικτυακές εκστρατείες πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές, με παράλληλο περιορισμό του κινδύνου εξωτερικής παρέμβασης και διερευνώντας ποιοι από τους κανόνες, τους οποίους έχουν υιοθετήσει οικειοθελώς τα εν λόγω πολιτικά κόμματα σε επιμέρους κράτη μέλη και οι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μπορούν να αποτελέσουν κανόνες για όλους στην ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επικαιροποιήσουν τους εθνικούς κανόνες τους για τη χρηματοδότηση εκστρατειών και τους κανόνες για τις πολιτικές διαφημίσεις, οι οποίοι δεν συμβαδίζουν με τη σταθερή πορεία καθιέρωσης των ψηφιακών μέσων ως τον κύριο τρόπο πολιτικής επικοινωνίας· καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν δημοκρατικό ορισμό για την πολιτική διαφήμιση σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα, ώστε να δοθεί τέλος στην κατάσταση όπου ιδιωτικές πλατφόρμες κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποφασίζουν τι χαρακτηρίζεται σχετικό με συγκεκριμένα ζητήματα και τι όχι·

στ) πρέπει να εφαρμόζεται παρακολούθηση των εκλογικών δαπανών μέσω ανεξάρτητων ελεγκτών και οι πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες και τις δωρεές να διατίθενται εγκαίρως σε ανεξάρτητους ελεγκτές, ώστε να μετριάζονται κίνδυνοι όπως συγκρούσεις συμφερόντων και λόμπινγκ σε σχέση με την πολιτική χρηματοδότηση· όταν καθιερώνεται προδραστική δημοσιοποίηση, τα ιδρύματα που είναι αρμόδια για τους χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς θα πρέπει να έχουν σαφή εντολή, καθώς και την ικανότητα, τους πόρους και τη νομική εξουσία να διεξάγουν έρευνες και να παραπέμπουν υποθέσεις προς δίωξη·

89. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να πραγματοποιήσει ανάλυση της συγκεκαλυμένης χρηματοδότησης στην ΕΕ και να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την κάλυψη όλων των κενών που επιτρέπουν την αδιαφανή χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων ή προσώπων που κατέχουν αιρετά αξιώματα από τρίτες χώρες και να προτείνει κοινά πρότυπα της ΕΕ που θα ισχύουν για τους εθνικούς εκλογικούς νόμους σε όλα τα κράτη μέλη· πιστεύει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν την καθιέρωση σαφών απαιτήσεων διαφάνειας σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων καθώς και την απαγόρευση των δωρεών σε πολιτικά κόμματα και επιμέρους πολιτικούς παράγοντες από το εξωτερικό της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), με εξαίρεση τους Ευρωπαίους ψηφοφόρους που ζουν εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ, και να χαράξουν μια σαφή στρατηγική σχετικά με το σύστημα κυρώσεων· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια αρχή οικονομικών ελέγχων της ΕΕ για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών πρακτικών και παρεμβάσεων από τη Ρωσία και άλλα απολυταρχικά καθεστώτα· τονίζει την ανάγκη απαγόρευσης των δωρεών ή των χρηματοδοτήσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται αναδυόμενες τεχνολογίες που καθιστούν δύσκολη την ανίχνευσή τους· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διαθέσουν περισσότερους πόρους και να παράσχουν ισχυρότερη εντολή στους φορείς εποπτείας, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη ποιότητα των δεδομένων·

90. αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι όλοι οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι ομάδες προβληματισμού, τα ινστιτούτα και οι ΜΚΟ των οποίων η γνώμη ζητείται κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εργασιών για την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ ή επιτελούν οποιονδήποτε συμβουλευτικό ρόλο στη νομοθετική διαδικασία, είναι πλήρως διαφανείς, ανεξάρτητοι και απαλλαγμένοι από συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την ιδιοκτησία τους·

91. χαιρετίζει τη συνεχιζόμενη αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου διαφάνειας στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, ιδίως ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2024, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης όλων των δωρεών από ανώνυμες πηγές και των δωρεών εκτός ΕΕ, με εξαίρεση τα μέλη της διασποράς κρατών μελών της ΕΕ, που δεν μπορούν να τεκμηριωθούν μέσω είτε συμβάσεων, συμφωνιών παροχής υπηρεσιών ή αμοιβών που σχετίζονται με σύνδεση με ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, ενώ θα επιτρέπονται οι συνδρομές μελών από εθνικά κόμματα-μέλη εκτός ΕΕ προς ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα· προτρέπει τα ευρωπαϊκά και εθνικά πολιτικά κόμματα να δεσμευτούν ότι θα καταπολεμήσουν τις ξένες παρεμβάσεις και τη διάδοση της παραπληροφόρησης, υπογράφοντας έναν χάρτη που θα περιέχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς αυτό·

92. τονίζει ότι η εφαρμογή πολλών συστάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της GRECO και της Επιτροπής της Βενετίας θα ενίσχυε την ανοσία του πολιτικού συστήματος των κρατών μελών και της Ένωσης στο σύνολό της από εξωτερικές οικονομικές επιρροές·

Κυβερνοασφάλεια και ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων

93. παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν ταχέως τις επενδύσεις στις στρατηγικές κυβερνοϊκανότητες και δυνατότητες της ΕΕ να εντοπίζει, να εκθέτει και να αντιμετωπίζει ξένες παρεμβάσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφαλής επικοινωνία και οι υποδομές δεδομένων και υπολογιστικού νέφους, προκειμένου να βελτιωθεί η κυβερνοασφάλεια της ΕΕ, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου· καλεί την Επιτροπή να επενδύσει επίσης περισσότερο στην αύξηση των ψηφιακών γνώσεων και της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα τα ψηφιακά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πρόσθετους πόρους, ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς, στις ικανότητες ανάλυσης κυβερνοαπειλών, και συγκεκριμένα στο INTCEN της ΕΥΕΔ, και στην κυβερνοασφάλεια των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, και συγκεκριμένα του ENISA και της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ (CERT-ΕΕ), καθώς και των κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη συνεργασίας και εναρμόνισης σε θέματα κυβερνοασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών·

94. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για μια νέα στρατηγική για την κυβερνοσφάλεια και μια νέα οδηγία που αφορά μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση και για την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148[20] (NIS2)· συνιστά στο τελικό αποτέλεσμα των εν εξελίξει εργασιών σχετικά με την πρόταση να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις της οδηγίας του 2016 για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ιδίως με την ενίσχυση των απαιτήσεων ασφάλειας, τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, τη δημιουργία πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, την ενίσχυση των δυνατοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, την ανάπτυξη της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων επιβολής και την καθιέρωση της κυβερνοασφάλειας ως ευθύνης για το ανώτατο επίπεδο διοίκησης σε ευρωπαϊκές οντότητες που είναι ζωτικής σημασίας για την κοινωνία μας· τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί ένα υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη, ώστε να περιοριστούν τα αδύνατα σημεία της κοινής κυβερνοασφάλειας της ΕΕ· υπογραμμίζει την καίρια ανάγκη να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των συστημάτων πληροφοριών και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυο οργανισμών σύνδεσης για τις κρίσεις στον κυβερνοχώρο (CyCLONe)· ενθαρρύνει την περαιτέρω προώθηση των μέτρων του ΟΑΣΕ για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στον κυβερνοχώρο·

95. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής στην οδηγία NIS2 για τη διεξαγωγή συντονισμένων αξιολογήσεων κινδύνου σχετικά με την ασφάλεια κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού, στο ίδιο πνεύμα όπως για την εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα δίκτυα 5G, ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψη οι κίνδυνοι που συνδέονται, για παράδειγμα, με τη χρήση λογισμικού και υλικού που παράγονται από εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο ξένων κρατών· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει παγκόσμια πρότυπα και κανόνες ανταγωνισμού για τα δίκτυα 6G, σύμφωνα με τις δημοκρατικές αξίες· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις ανταλλαγές μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών αρχών σχετικά με τις προκλήσεις, τις βέλτιστες πρακτικές και τις λύσεις που σχετίζονται με τα μέτρα της εργαλειοθήκης· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στις ικανότητές της στον τομέα των τεχνολογιών 5G και μετά την 5G, προκειμένου να μειωθούν οι εξαρτήσεις από ξένους προμηθευτές·

96. τονίζει ότι το κυβερνοέγκλημα δεν έχει σύνορα και προτρέπει την ΕΕ να εντείνει τις διεθνείς προσπάθειές της για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του· επισημαίνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας διεθνούς συνθήκης για την κυβερνοασφάλεια που να θεσπίζει διεθνείς κανόνες για την κυβερνοασφάλεια για την καταπολέμηση των κυβερνοεγκλημάτων·

97. χαιρετίζει την ανακοίνωση της δημιουργίας ενός νόμου για την κυβερνοανθεκτικότητα που θα συμπληρώνει μια ευρωπαϊκή πολιτική κυβερνοάμυνας, δεδομένου ότι ο κυβερνοχώρος και η άμυνα είναι έννοιες αλληλένδετες· ζητεί περισσότερες επενδύσεις για τις ευρωπαϊκές ικανότητες και τον συντονισμό της κυβερνοάμυνας· συνιστά την προώθηση της ανάπτυξης κυβερνοϊκανοτήτων των εταίρων μας μέσω εκπαιδευτικών αποστολών της ΕΕ ή μη στρατιωτικών κυβερνοαποστολών· υπογραμμίζει την ανάγκη εναρμόνισης και τυποποίησης της κατάρτισης σχετικά με τον κυβερνοχώρο και ζητεί τη διαρθρωτική χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα αυτό·

98. καταδικάζει τη μαζική και παράνομη χρήση του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus του ομίλου NSO από κρατικές οντότητες, όπως το Μαρόκο, η Σαουδική Αραβία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Αζερμπαϊτζάν, εναντίον δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών· υπενθυμίζει ότι το Pegasus είναι μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από κρατικές οντότητες για παράνομους σκοπούς μαζικής επιτήρησης κατά αθώων πολιτών· καταδικάζει επίσης άλλες κρατικές κατασκοπευτικές επιχειρήσεις που στρέφονται κατά Ευρωπαίων πολιτικών· παροτρύνει την Επιτροπή να καταρτίσει κατάλογο παράνομου λογισμικού παρακολούθησης και να επικαιροποιεί συνεχώς τον εν λόγω κατάλογο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον κατάλογο προκειμένου να διασφαλίσουν την πλήρη δέουσα επιμέλεια στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον κατάλληλο έλεγχο των εξαγωγών ευρωπαϊκής τεχνολογίας επιτήρησης και τεχνικής βοήθειας και των εισαγωγών σε κράτη μέλη που συνιστούν σαφή κίνδυνο για το κράτος δικαίου· ζητεί, επιπλέον, τη δημιουργία ενός εργαστηρίου πολιτών της ΕΕ, παρόμοιου με αυτό που είναι εγκατεστημένο στον Καναδά, το οποίο θα περιλαμβάνει δημοσιογράφους, εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπειρογνώμονες στον τομέα της ανάδρομης έρευνας σε κακόβουλο λογισμικό, το οποίο θα εργάζεται για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη της παράνομης χρήσης λογισμικού για παράνομους σκοπούς παρακολούθησης·

99. καλεί την ΕΕ να εγκρίνει ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα αυτό, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο· χαιρετίζει εν προκειμένω την απόφαση της υπηρεσίας βιομηχανίας και ασφάλειας του υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ να εντάξει στη μαύρη λίστα τη NSO Group Technologies, απαγορεύοντας στην εταιρεία να λαμβάνει αμερικανικές τεχνολογίες·

100.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ΕΕ συνεργάζεται σε δικαστικά θέματα και ζητήματα επιβολής του νόμου με τρίτες χώρες που έχουν σχέσεις με τον όμιλο NSO Group και που χρησιμοποιούσαν το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus για να κατασκοπεύουν Ευρωπαίους πολίτες· ζητεί πρόσθετες διασφαλίσεις και ενισχυμένο δημοκρατικό έλεγχο για την εν λόγω συνεργασία·

101. καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην NSO Group Technologies και να θεσπίσει στοχευμένα μέτρα για τα ξένα κράτη που χρησιμοποιούν λογισμικό με σκοπό να κατασκοπεύουν Ευρωπαίους πολίτες ή άτομα που έχουν λάβει καθεστώς πρόσφυγα σε ευρωπαϊκές χώρες·

102. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές της δημοκρατίας μπορούν να τίθενται παράνομα υπό παρακολούθηση και να παρενοχλούνται από τα αυταρχικά καθεστώτα από τα οποία επιδίωξαν να διαφύγουν, ακόμη και στο έδαφος της ΕΕ, και θεωρεί ότι αυτό συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων, όπως προβλέπεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη νομικής στήριξης στα θύματα αυτού του λογισμικού κατασκοπείας·

103. επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί το νομοθετικό πλαίσιο ώστε να καταστούν υπόλογοι όσοι διανέμουν, χρησιμοποιούν και καταχρώνται τέτοιου είδους λογισμικό για παράνομους και μη εγκεκριμένους σκοπούς· παραπέμπει, ειδικότερα, στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στις 21 Ιουνίου 2021 στον Alexander Shatrov, διευθύνοντα σύμβουλο μιας λευκορωσικής εταιρείας που παράγει λογισμικό αναγνώρισης προσώπου το οποίο χρησιμοποιείται από απολυταρχικό καθεστώς, για παράδειγμα, για τον εντοπισμό διαδηλωτών της πολιτικής αντιπολίτευσης· καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει κάθε χρήση ή χρηματοδότηση παράνομων τεχνολογιών παρακολούθησης στην ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δεσμεύσεις με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών ώστε να τεθεί τέλος στις καταπιεστικές πρακτικές και τη νομοθεσία κυβερνοασφάλειας και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπό αυξημένο δημοκρατικό έλεγχο· ζητεί να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ η παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού στην ΕΕ και οι εξαγωγές παρόμοιου λογισμικού από την ΕΕ, καθώς και οι επιπτώσεις για τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων όσων συμμετέχουν σε προγράμματα της ΕΕ, που έχουν αγοράσει και χρησιμοποιήσει το κατασκοπευτικό λογισμικό και από τα οποία έχει εξαχθεί για να στοχοποιηθούν παράνομα δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι και πολιτικοί·

104. ζητεί μια φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες[21] προκειμένου να ενισχυθεί το απόρρητο των επικοινωνιών και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, χωρίς να μειωθεί το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την οδηγία και με την επιφύλαξη της ευθύνης των κρατών μελών να προστατεύουν την εθνική ασφάλεια· επισημαίνει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα τρωτά σημεία που βρίσκουν σε συσκευές ΤΠ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συντονίσουν περαιτέρω τις δράσεις τους βάσει της οδηγίας για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών[22] προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών και η παράνομη υποκλοπή ορίζονται ως ποινικά αδικήματα και αντιμετωπίζονται με τις κατάλληλες κυρώσεις· υπενθυμίζει ότι κάθε παραβίαση της εμπιστευτικότητας για σκοπούς εθνικής ασφάλειας πρέπει να διαπράττεται νόμιμα και για ρητούς και νόμιμους σκοπούς σε μια δημοκρατική κοινωνία, βάσει αυστηρής αναγκαιότητας και αναλογικότητας, όπως απαιτείται από την ΕΣΔΑ και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Προστασία των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών, των αντιπροσωπειών και των αποστολών της ΕΕ

105. υπογραμμίζει ότι τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της ΕΕ, οι αντιπροσωπείες, αποστολές και δραστηριότητες, τα δίκτυα, τα κτίρια και το προσωπικό τους αποτελούν στόχο για όλα τα είδη υβριδικών απειλών και επιθέσεων από ξένους κρατικούς φορείς και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστατεύονται δεόντως, ενώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα περιουσιακά στοιχεία, τους χώρους και τις δραστηριότητες της ΕΥΕΔ στο εξωτερικό και στην ασφάλεια του προσωπικού της ΕΕ που τοποθετείται σε μη δημοκρατικές χώρες με καταπιεστικά καθεστώτα· ζητεί να δοθεί διαρθρωμένη απάντηση σε αυτές τις απειλές από τις αποστολές ΚΠΑΑ, καθώς και να παρασχεθεί πιο συγκεκριμένη στήριξη στις εν λόγω αποστολές μέσω στρατηγικής επικοινωνίας· αναγνωρίζει τη συνεχή αύξηση των υποκινούμενων από κράτη επιθέσεων εναντίον θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ, μεταξύ άλλων κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), των θεσμικών οργάνων των κρατών μελών και των εθνικών δημόσιων αρχών·

106. ζητεί διεξοδική και περιοδική επανεξέταση όλων των υπηρεσιών, των δικτύων, του εξοπλισμού και του υλικού των θεσμικών και λοιπών οργάνων, των οργανισμών, των αντιπροσωπειών, των αποστολών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητά τους στις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας και να αποκλειστούν δυνητικά επικίνδυνα προγράμματα και συσκευές, όπως αυτά που έχει αναπτύξει η Kaspersky Lab· παροτρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν κατάλληλη καθοδήγηση και ασφαλή εργαλεία για το προσωπικό· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη χρήση ασφαλών υπηρεσιών και δικτύων εντός θεσμικών οργάνων και διοικητικών φορέων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια αποστολών· σημειώνει τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν από πλευράς αξιοπιστίας και ασφάλειας των δικτυακά λειτουργικά συστήματα ανοιχτού κώδικα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως από συμμαχικές στρατιωτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες·

107. τονίζει τη σημασία ενός αποτελεσματικού, έγκαιρου και στενού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ που ειδικεύονται στην κυβερνοασφάλεια, όπως είναι η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (CERT-ΕΕ), παράλληλα με την πλήρη ανάπτυξη των επιχειρησιακών ικανοτήτων της, καθώς και ο ENISA και η επικείμενη κοινή μονάδα κυβερνοχώρου, η οποία θα εξασφαλίσει συντονισμένη αντιμετώπιση των μεγάλης κλίμακας κυβερνοαπειλών στην ΕΕ· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ της CERT-ΕΕ και του ENISA· χαιρετίζει επίσης τη σύσταση της ομάδας εργασίας της ΕΕ για τις πληροφορίες στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο του INTCEN της ΕΕ με σκοπό την προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των πληροφοριών· εκτιμά τις πρόσφατες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν οι Γενικοί Γραμματείς των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την ανάπτυξη κοινών κανόνων πληροφόρησης και κυβερνοασφάλειας·

108. αναμένει τις δύο προτάσεις κανονισμών της Επιτροπής για τη θέσπιση ενός κανονιστικού πλαισίου για την ασφάλεια των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια σε όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, και είναι της γνώμης ότι οι εν λόγω κανονισμοί θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων και ανθεκτικότητας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν πρόσθετα κονδύλια και πόρους για την κυβερνοασφάλεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ενός διαρκώς εξελισσόμενου τοπίου απειλών·

109. αναμένει την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο της κυβερνοασφάλειας, η οποία αναμένεται στις αρχές του 2022·

110. ζητεί τη διεξοδική διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιπτώσεων διείσδυσης από το εξωτερικό μεταξύ του προσωπικού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί επανεξέταση και πιθανή αναθεώρηση των διαδικασιών για τους ανθρώπινους πόρους, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου πριν από την πρόσληψη, ώστε να καλυφθούν τα κενά που επιτρέπουν τη διείσδυση από το εξωτερικό· καλεί τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου να βελτιώσουν τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας για το προσωπικό και να καταστήσουν αυστηρότερους τους κανόνες και τους ελέγχους για την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, ώστε να αποτρέπεται άτομα που συνδέονται στενά με εξωτερικά συμφέροντα να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές συνεδριάσεις και πληροφορίες· καλεί τις αρχές του Βελγίου να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν το εγχώριο πλαίσιο αντικατασκοπείας με σκοπό να καταστούν εφικτά ο αποτελεσματικός εντοπισμός, η δίωξη και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες· ζητεί να αναληφθούν παρόμοιες δράσεις στα άλλα κράτη μέλη με σκοπό την προστασία των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ στο έδαφός τους·

111. καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του προσωπικού τους μέσω κατάλληλης κατάρτισης και καθοδήγησης, προκειμένου να προληφθούν, να μετριαστούν και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την κυβερνοασφάλεια και για την ασφάλεια· ζητεί την υποχρεωτική και τακτική κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας και ΤΠΕ για όλο το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των ασκουμένων) και τους βουλευτές του ΕΚ· ζητεί τακτική και ειδική χαρτογράφηση και εκτιμήσεις κινδύνου της εξωτερικής επιρροής εντός των θεσμικών οργάνων·

112. τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων για περιπτώσεις χειραγώγησης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προειδοποίησης μεταξύ διοικητικών επιπέδων και τομέων, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή αμοιβαίας πληροφόρησης και να αποτρέπεται η διάδοση της χειραγώγησης των πληροφοριών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (RAS) και τη διαδικασία έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίστηκαν πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, καθώς και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στις διοικήσεις της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την προειδοποίηση πιθανών περιπτώσεων που επηρεάζουν τα θεσμικά όργανα ή τις δημοκρατικές διαδικασίες της ΕΕ· ζητεί από τη διοίκηση της ΕΕ να ενισχύσει την παρακολούθησή της, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ενός κεντρικού αποθετηρίου και ενός εργαλείου παρακολούθησης συμβάντων και να αναπτύξει μια κοινή εργαλειοθήκη που θα ενεργοποιείται σε περίπτωση συναγερμού RAS·

113. ζητεί υποχρεωτικούς κανόνες διαφάνειας για τα ταξίδια που προσφέρονται από ξένες χώρες και οντότητες σε αξιωματούχους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του ΕΚ, ΔΚΒ και συμβούλων πολιτικών ομάδων, καθώς και σε εθνικούς αξιωματούχους, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα εξής: το όνομα των φορέων πληρωμής, το κόστος των ταξιδιών και τους αναφερόμενους λόγους· υπενθυμίζει ότι τέτοιου είδους οργανωμένα ταξίδια δεν μπορούν να θεωρηθούν επίσημες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και ζητεί να επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση που δεν τηρηθεί αυτό· τονίζει ότι οι άτυπες ομάδες φιλίας μπορεί να υπονομεύσουν το έργο των επίσημων οργάνων του Κοινοβουλίου, καθώς και στη φήμη του και τη συνοχή των ενεργειών του· παροτρύνει τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου να αυξήσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία των ομάδων αυτών, να εφαρμόζουν τους ισχύοντες κανόνες και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση κατάχρησης των εν λόγω ομάδων φιλίας από τρίτες χώρες· ζητεί από τους Κοσμήτορες να αναπτύξουν και να τηρούν ένα προσβάσιμο και επικαιροποιημένο μητρώο ομάδων φιλίας και δηλώσεων·

Παρεμβάσεις με τη βοήθεια παγκόσμιων παραγόντων μέσω της άγρας μελών της ελίτ, της εθνικής διασποράς, των πανεπιστημίων και του πολιτισμού

114. καταδικάζει κάθε είδους στρατολόγηση μελών της ελίτ και την τεχνική της πρόσληψης ανώτατων δημοσίων λειτουργών και πρώην πολιτικών της ΕΕ που χρησιμοποιούνται από ξένες εταιρείες οι οποίες έχουν δεσμούς με κυβερνήσεις που συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις παρέμβασης κατά της ΕΕ, και εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη των αναγκαίων εργαλείων και μέτρων επιβολής για την πρόληψη αυτών των πρακτικών· θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκτώνται κατά τη διάρκεια δημόσιας θητείας ή κατά την άσκηση καθηκόντων δημοσίων λειτουργών, εις βάρος των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της, θα πρέπει να συνεπάγεται νομικές συνέπειες και να επισύρει βαριές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης απόλυσης και/ή του αποκλεισμού από μελλοντική πρόσληψη από τα θεσμικά όργανα· θεωρεί ότι οι δηλώσεις εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας των συγκεκριμένων ατόμων θα πρέπει να είναι δημόσια διαθέσιμες·

115. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να συντονίσει δράσεις κατά της άγρας μελών της ελίτ όπως η συμπλήρωση και η χωρίς εξαιρέσεις επιβολή των περιόδων αναμονής για τους Επιτρόπους της ΕΕ και άλλους υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς της ΕΕ με υποχρέωση υποβολής εκθέσεων μετά την εν λόγω περίοδο προκειμένου να τερματιστεί η πρακτική των «περιστρεφόμενων θυρών», καθώς και να θεσπίσει διαρθρωμένους κανόνες για την αντιμετώπιση της άγρας μελών της ελίτ σε επίπεδο ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον οι υφιστάμενες απαιτήσεις αναμονής εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στον σκοπό τους· υπογραμμίζει ότι πρώην πολιτικοί και δημόσιοι λειτουργοί της ΕΕ θα πρέπει να αναφέρουν σε ειδικό φορέα εποπτείας τις περιπτώσεις που τους προσεγγίζει κάποιο ξένο κράτος και να λαμβάνουν προστασία ανάλογη με των καταγγελτών· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να εναρμονίσουν τις περιόδους αναμονής για την πολιτική ηγεσία τους και να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν μέτρα και συστήματα που απαιτούν από τους δημόσιους λειτουργούς να δηλώνουν τις εξωτερικές τους δραστηριότητες, την απασχόληση, τις επενδύσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και σημαντικά δώρα ή οφέλη από τα οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων·

116. εκφράζει την ανησυχία του για τις ολοκληρωμένες στρατηγικές άσκησης πίεσης που συνδυάζουν βιομηχανικά συμφέροντα και εξωτερικούς πολιτικούς στόχους, ιδίως όταν ευνοούν τα συμφέροντα ενός αυταρχικού κράτους· καλεί, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεταρρυθμίσουν το Μητρώο Διαφάνειας, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων διαφάνειας, τη χαρτογράφηση της εξωτερικής χρηματοδότησης των ομάδων συμφερόντων που σχετίζονται με την ΕΕ και την πρόβλεψη μιας καταχώρισης που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της χρηματοδότησης από ξένες κυβερνήσεις· ζητεί να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία εν προκειμένω μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· θεωρεί ότι το σύστημα διαφάνειας για τις εξωτερικές επιρροές, που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, αποτελεί ορθή πρακτική που πρέπει να ακολουθηθεί·

117. καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός συστήματος καταχώρισης εξωτερικών επιρροών και τη δημιουργία ενός κρατικού μητρώου των δηλωμένων δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται για ή για λογαριασμό ξένου κράτους, σύμφωνα με την ορθή πρακτική άλλων ομοφρόνων δημοκρατιών·

118. εκφράζει την ανησυχία του για τις απόπειρες ελέγχου των διασποράς που ζει στο έδαφος της ΕΕ από ξένα απολυταρχικά κράτη· επισημαίνει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το Ενωμένο Μέτωπο της Κίνας, ένα τμήμα που υπάγεται απευθείας στην Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και είναι επιφορτισμένο με τον συντονισμό της στρατηγικής εξωτερικής παρέμβασης της Κίνας μέσω του αυστηρού ελέγχου των Κινέζων και των κινεζικών εταιρειών στο εξωτερικό· επισημαίνει τις εμπειρίες της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας σε σχέση με το Ενωμένο Μέτωπο·

119. καταδικάζει έντονα τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να εργαλειοποιήσει μειονότητες στα κράτη μέλη της ΕΕ, εφαρμόζοντας τις λεγόμενες πολιτικές για τους συμπατριώτες, ιδίως στα κράτη της Βαλτικής και στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας, ως μέρος της γεωπολιτικής στρατηγικής του καθεστώτος του Πούτιν, στόχος της οποίας είναι να διχάσει τις κοινωνίες στην ΕΕ, παράλληλα με την εφαρμογή της έννοιας του «ρωσικού κόσμου», που αποβλέπει στη δικαιολόγηση επεκτατικών δράσεων από το καθεστώς· επισημαίνει ότι πολλά ρωσικά «ιδιωτικά ιδρύματα», «ιδιωτικές επιχειρήσεις», «οργανισμοί μέσων ενημέρωσης» και «ΜΚΟ» είναι είτε κρατικής ιδιοκτησίας είτε διατηρούν κρυφούς δεσμούς με το ρωσικό κράτος· τονίζει ότι έχει τεράστια σημασία κατά τη διεξαγωγή διαλόγου με τη ρωσική κοινωνία των πολιτών να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των οργανώσεων που δεν υπόκεινται στην επιρροή της ρωσικής κυβέρνησης και εκείνων που διατηρούν δεσμούς με το Κρεμλίνο· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν επίσης στοιχεία που καταδεικνύουν ρωσική παρέμβαση και χειραγώγηση σε πολλές άλλες δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες, καθώς και παροχή ενεργού στήριξης για εξτρεμιστικές δυνάμεις και οντότητες ακραίων πεποιθήσεων με σκοπό την προώθηση της αποσταθεροποίησης της Ένωσης· επισημαίνει ότι το Κρεμλίνο κάνει ευρεία χρήση του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένης της δημοφιλούς μουσικής, του οπτικοακουστικού περιεχομένου και της λογοτεχνίας, στο πλαίσιο του οικοσυστήματος παραπληροφόρησής του· εκφράζει τη λύπη του για τις προσπάθειες της Ρωσίας να μην αναγνωρίσει πλήρως την ιστορία των σοβιετικών εγκλημάτων και, αντ’ αυτού, να εισαγάγει ένα νέο ρωσικό αφήγημα·

120. εκφράζει την ανησυχία του για τις απόπειρες της τουρκικής κυβέρνησης να επηρεάσει ανθρώπους με τουρκικές ρίζες με στόχο να χρησιμοποιήσει τη διασπορά ως ιμάντα αναμετάδοσης των θέσεων της Άγκυρας και να διαιρέσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ιδίως μέσω της Προεδρίας για τους Τούρκους στην αλλοδαπή και τις συναφείς κοινότητες (YTB)· καταδικάζει τις ανοιχτές απόπειρες της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει τη διασπορά της στην Ευρώπη για να αλλάξει την πορεία των εκλογών·

121. καταδικάζει τις απόπειρες της Ρωσίας για εκμετάλλευση των εθνοτικών εντάσεων στα Δυτικά Βαλκάνια με σκοπό την αναζωπύρωση των συγκρούσεων και τη διαίρεση των κοινωνιών, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής· εκφράζει ανησυχία για τις προσπάθειες της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε χώρες, όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ιδίως στην οντότητα της Republika Srpska, για την προώθηση της Ρωσίας ως προστάτη των παραδοσιακών οικογενειακών αξιών και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Κράτους και Εκκλησίας· δηλώνει θορυβημένο διότι χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σερβία βοηθούν την Κίνα και τη Ρωσία στους γεωπολιτικούς τους στόχους· συνιστά την έναρξη διαλόγων με την κοινωνία των πολιτών στα Δυτικά Βαλκάνια και τον ιδιωτικό τομέα με σκοπό τον συντονισμό προσπαθειών καταπολέμησης της παραπληροφόρησης στην περιοχή, με έμφαση στην έρευνα και ανάλυση και στην ενσωμάτωση της περιφερειακής εμπειρογνωμοσύνης· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει τις υποδομές που απαιτούνται για να δοθούν τεκμηριωμένες αποκρίσεις τόσο σε βραχυπρόθεσμες όσο και σε μακροπρόθεσμες απειλές παραπληροφόρησης στα Δυτικά Βαλκάνια· καλεί την ΕΥΕΔ να εστιάσει σε μια πιο προορατική στάση, εστιάζοντας στην οικοδόμηση της αξιοπιστίας της ΕΕ στην περιοχή και όχι απλώς στην υπεράσπισή της, επεκτείνοντας την παρακολούθηση της StratCom ώστε να επικεντρωθεί στις διασυνοριακές απειλές παραπληροφόρησης που προέρχονται από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τους γείτονές τους·

122. τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης από την ΕΕ και τα κράτη μέλη αυτής της παροχής στήριξης προς τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως μέσω συνεργασίας για την οικοδόμηση αντίστασης των κρατών και των κοινωνιών στην παραπληροφόρηση και τη ρωσική κρατική προπαγάνδα, με σκοπό την αντιμετώπιση της στρατηγικής αποδυνάμωσης και του κατακερματισμού των κοινωνιών και των θεσμών τους·

123. εκφράζει την ανησυχία του για την εξωεδαφική εφαρμογή μέτρων καταναγκασμού που απορρέουν από τον νέο νόμο περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ και τον κινεζικό νόμο για την καταπολέμηση των κυρώσεων από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες έκδοσης που έχει συνάψει η Κίνα με άλλες χώρες, επιτρέποντας στην Κίνα να εφαρμόζει μεγάλης κλίμακας αποτρεπτικά μέτρα εναντίον ζωτικής σημασίας μη Κινέζων υπηκόων, για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη υπόθεση, εναντίον δύο Δανών βουλευτών, και τις κινεζικές αντικυρώσεις εναντίον πέντε βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου, τριών βουλευτών από κράτη μέλη της ΕΕ, της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας του Συμβουλίου της ΕΕ, δύο Ευρωπαίων επιστημόνων και δύο ευρωπαϊκών ομάδων προβληματισμού στη Γερμανία και τη Δανία αντίστοιχα· καλεί όλα τα κράτη μέλη να αντισταθούν και να αρνηθούν την έκδοση και, κατά περίπτωση, να προσφέρουν κατάλληλα μέτρα προστασίας στα εμπλεκόμενα άτομα προκειμένου να αποτραπούν πιθανές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

124. εκφράζει την ανησυχία του για τον αριθμό των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, σχολείων και πολιτιστικών κέντρων που συμμετέχουν σε εταιρικές σχέσεις με κινεζικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των ινστιτούτων Κομφούκιου, γεγονός που καθιστά δυνατή την κλοπή επιστημονικών γνώσεων και την άσκηση αυστηρού ελέγχου σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Κίνα στον τομέα της έρευνας και της διδασκαλίας, και επομένως συνιστά παραβίαση της συνταγματικής προστασίας της ακαδημαϊκής ελευθερίας και αυτονομίας, καθώς και για τις επιλογές πολιτιστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Κίνα· εκφράζει ανησυχία διότι τέτοιου είδους ενέργειες ενδέχεται να οδηγήσουν σε έλλειψη γνώσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την Κίνα, στερώντας την ΕΕ από τις αναγκαίες δεξιότητες· εκφράζει την ανησυχία του, για παράδειγμα, για τη χορηγία, το 2014, της Κινεζικής Βιβλιοθήκης στο Κολλέγιο της Ευρώπης από την υπηρεσία πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της κινεζικής κυβέρνησης[23]· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις κινεζικές απόπειρες άσκησης πίεσης και λογοκρισίας, για παράδειγμα του μουσείου της Νάντης σε σχέση με την έκθεση με θέμα τον Genghis Kahn που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2020[24]· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την καταπολέμηση των εξωτερικών παρεμβάσεων στους τομείς του πολιτισμού και της εκπαίδευσης·

125. εκφράζει την ανησυχία του για τις περιπτώσεις συγκεκαλυμμένης χρηματοδότησης ερευνών που διενεργούνται στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Κίνας να προσελκύσει ταλέντα μέσω του Προγράμματος των Χιλίων Ταλέντων και των υποτροφιών των ινστιτούτων Κομφούκιου, και για την ηθελημένη ανάμειξη στρατιωτικών και μη στρατιωτικών επιστημονικών έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κίνας για συγχώνευση του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού τομέα· επισημαίνει τις απόπειρες κινεζικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υπογραφή μνημονίων συνεννόησης με ιδρύματα εταίρους στην Ευρώπη, τα οποία περιέχουν ρήτρες που διαιωνίζουν την κινεζική προπαγάνδα ή ενθαρρύνουν τη στήριξη στις θέσεις ή πρωτοβουλίες πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, όπως η πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος», με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται και να υπονομεύονται οι επίσημες θέσεις των κυβερνήσεων των αντίστοιχων χωρών· καλεί τα πολιτισμικά, ακαδημαϊκά και μη κυβερνητικά θεσμικά όργανα να βελτιώσουν τη διαφάνεια όσον αφορά την κινεζική επιρροή και τα καλεί να δημοσιεύουν τυχόν ανταλλαγές πληροφοριών και συνεργασίες με την κινεζική κυβέρνηση και συναφείς οργανώσεις·

126. καταδικάζει την απόφαση που έλαβε η ουγγρική κυβέρνηση να ανοίξει παράρτημα του πανεπιστημίου Fudan και, ταυτόχρονα, να κλείσει το πανεπιστήμιο της Κεντρικής Ευρώπης στη Βουδαπέστη· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη οικονομική εξάρτηση ευρωπαϊκών πανεπιστημίων από την Κίνα και άλλα ξένα κράτη, δεδομένου του κινδύνου να καταλήξουν ευαίσθητα δεδομένα, τεχνολογίες και των αποτελέσματα ερευνών σε ξένα κράτη και των συνεπειών που θα μπορούσε να έχει αυτή η εξάρτηση για την ακαδημαϊκή ελευθερία· τονίζει τη σημασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας για την καταπολέμηση των ενεργειών παραπληροφόρησης και άσκησης επιρροής· ενθαρρύνει τα εν λόγω θεσμικά όργανα να διενεργούν λεπτομερείς αξιολογήσεις τρωτότητας πριν από τη σύναψη νέων εταιρικών σχέσεων με ξένους εταίρους· τονίζει ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο για να αναφέρει συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση ή επιρροή μέσω ειδικής ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής και ότι όσοι παίρνουν θέση θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν προστασία ανάλογη με τους καταγγέλτες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η χρηματοδότηση για έρευνες γεωπολιτικού ενδιαφέροντος στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια προέρχεται από ευρωπαϊκά ταμεία· καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την αύξηση της διαφάνειας της ξένης χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, καθώς και των ΜΚΟ και των ομάδων προβληματισμού, για παράδειγμα μέσω υποχρεωτικών δηλώσεων για δωρεές, δέουσας επιμέλειας για τις χρηματοδοτικές ροές τους και γνωστοποίησης της χρηματοδότησης, των συνεισφορών σε είδος και των επιδοτήσεων από ξένους φορείς· καλεί τις αρχές των κρατών μελών να εγκρίνουν αποτελεσματικούς κανόνες σχετικά με τη χρηματοδότηση από το εξωτερικό προς ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών ανώτατων ορίων και απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων·

127. υπογραμμίζει ότι παρόμοιοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και για κλοπή διανοητικής ιδιοκτησίας ισχύουν και στον ιδιωτικό τομέα, όπου οι εργαζόμενοι ενδέχεται να έχουν πρόσβαση σε βασικές τεχνολογίες και εμπορικά απόρρητα· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τόσο τα ακαδημαϊκά ιδρύματα όσο και τον ιδιωτικό τομέα να καταρτίσουν ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλειας και συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης ειδικής επανεξέτασης των νέων συμβάσεων από την οπτική της ασφάλειας· επισημαίνει ότι αυξημένοι περιορισμοί ως προς την πρόσβαση στα συστήματα και τα δίκτυα, καθώς και έλεγχος ασφάλειας μπορεί να είναι αναγκαίοι για ορισμένους από τους καθηγητές ή τους υπαλλήλους που εργάζονται πάνω σε ζωτικής σημασίας έρευνες και προϊόντα·

128. επισημαίνει ότι η αναθεωρημένη οδηγία για τη μπλε κάρτα[25], η οποία διευκολύνει την άφιξη ειδικευμένων μεταναστών από τρίτες χώρες στην ΕΕ επιτρέπει, παραδείγματος χάριν, σε κινεζικές και ρωσικές εταιρείες με έδρα στην Ευρώπη να προσκαλούν ειδικευμένους μετανάστες από τις χώρες τους· επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να δυσχεράνει ακόμα περισσότερο την άσκηση ελέγχου από τα κράτη μέλη όσον αφορά την εισροή των πολιτών αυτών, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους εξωτερικών παρεμβάσεων·

129. επισημαίνει τον αυξανόμενο αριθμό ινστιτούτων Κομφούκιου που ιδρύονται σε όλο τον κόσμο, και ιδίως στην Ευρώπη· παρατηρεί ότι το Κέντρο Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Συνεργασίας, γνωστό παλαιότερα ως Αρχηγείο των Ινστιτούτων Κομφούκιου ή Hanban (Γραφείο του Διεθνούς Συμβουλίου Κινεζικής Γλώσσας), το οποίο είναι υπεύθυνο για το πρόγραμμα των Ινστιτούτων Κομφούκιου παγκοσμίως, αποτελεί μέρος του προπαγανδιστικού συστήματος του κινεζικού κόμματος-κράτους· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ανεξάρτητα μαθήματα κινεζικής γλώσσας χωρίς την ανάμιξη του κινεζικού κράτους ή συνδεδεμένων οργανισμών· πιστεύει ότι το πρόσφατα ιδρυθέν Εθνικό Κέντρο Κίνας στη Σουηδία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως σημαντικό παράδειγμα για τον τρόπο αύξησης της ανεξάρτητης αρμοδιότητας για την Κίνα στην Ευρώπη·

130. θεωρεί, επιπλέον, ότι τα ινστιτούτα Κομφούκιου λειτουργούν ως πλατφόρμα άσκησης πίεσης για τα κινεζικά οικονομικά συμφέροντα και για την κινεζική υπηρεσία πληροφοριών και για τη στρατολόγηση πρακτόρων και κατασκόπων· υπενθυμίζει ότι πολλά πανεπιστήμια αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία τους με τα ινστιτούτα Κομφούκιου λόγω των κινδύνων κινεζικής κατασκοπείας και παρεμβάσεων, όπως τα πανεπιστήμια του Ντίσελντορφ το 2016, των Βρυξελλών (VUB και ULB) το 2019 και του Αμβούργου το 2020, καθώς και όλα τα πανεπιστήμια της Σουηδίας· ζητεί από περισσότερα πανεπιστήμια να προβούν σε επανεξέταση των τρεχουσών συνεργασιών τους προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δεν επηρεάζεται η ακαδημαϊκή τους ελευθερία· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς εκπαιδευτικές, ερευνητικές και άλλες δραστηριότητες στα ινστιτούτα Κομφούκιου, όπου εικαζόμενη κατασκοπεία ή παρέμβαση τεκμηριώνεται από σαφή αποδεικτικά στοιχεία, να λαμβάνουν μέτρα επιβολής του νόμου για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας, μεταξύ άλλων μέσω άρνησης παροχής χρηματοδότησης ή ανάκλησης των αδειών συνδεδεμένων ιδρυμάτων·

131. παρατηρεί ότι εξωτερικές παρεμβάσεις μπορεί επίσης να ασκούνται μέσω της επιρροής σε θρησκευτικά ιδρύματα και της εργαλειοποίησής τους, όπως η ρωσική επιρροή σε ορθόδοξες εκκλησίες, ιδίως στη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ιδίως στην οντότητα της Republika Srpska, τη Γεωργία και σε κάποιο βαθμό στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων και με τη διασπορά διχαστικών μηνυμάτων μεταξύ των τοπικών πληθυσμών, της ανάπτυξης μεροληπτικής αφήγησης της ιστορίας και της προώθησης μιας αντι-ΕΕ ατζέντας, η επιρροή της τουρκικής κυβέρνησης μέσω τζαμιών στη Γαλλία και τη Γερμανία και η σαουδαραβική επιρροή μέσω τζαμιών σαλαφιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη που προωθούν το ριζοσπαστικό Ισλάμ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό για την προστασία των θρησκευτικών ιδρυμάτων από εξωτερικές παρεμβάσεις, να επιβάλουν ανώτατα όρια και να αυξήσουν τη διαφάνεια της χρηματοδότησης· καλεί τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις δραστηριότητες των θρησκευτικών ιδρυμάτων και, κατά περίπτωση και εφόσον στηρίζονται σε στοιχεία, να αναλαμβάνουν δράση, μεταξύ άλλων μέσω άρνησης παροχής χρηματοδότησης ή ανάκλησης των αδειών συνδεδεμένων ιδρυμάτων·

132. καλεί την ΕΥΕΔ να εκπονήσει μελέτη με αντικείμενο τη συχνότητα και την επιρροή κακόβουλων κρατικών φορέων στις ευρωπαϊκές δεξαμενές σκέψεις, πανεπιστήμια, θρησκευτικές οργανώσεις και ενημερωτικά μέσα· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν και να προχωρήσουν σε συστηματικό διάλογο με ενδιαφερόμενα μέρη και εμπειρογνώμονες προκειμένου να χαρτογραφηθούν με ακρίβεια και να παρακολουθηθούν οι εξωτερικές παρεμβάσεις στην πολιτισμική, ακαδημαϊκή και θρησκευτική σφαίρα· ζητεί μεγαλύτερη ανταλλαγή περιεχομένου μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνικών ραδιοτηλεοπτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε γειτονικές χώρες·

133. εκφράζει ανησυχία για τις εκθέσεις που αφορούν εξωτερική παρέμβαση στο ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό σύστημα· εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στην εκτέλεση ρωσικών αποφάσεων από ευρωπαϊκά δικαστήρια σε βάρος αντιπάλων του Κρεμλίνου· καλεί τα κράτη μέλη να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των δικαστικών λειτουργών και να συνεργαστούν με την κοινωνία των πολιτών για την πρόληψη της κατάχρησης της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας και των ευρωπαϊκών δικαστηρίων από ξένες κυβερνήσεις· καλεί την ΕΥΕΔ να ζητήσει τη διενέργεια μελέτης σχετικά με τη συχνότητα και την επιρροή των εξωτερικών παρεμβάσεων στις ευρωπαϊκές δικαστικές διαδικασίες· διαπιστώνει ότι, με βάση τη μελέτη αυτή, μπορεί να είναι αναγκαίο να προταθούν αλλαγές στις απαιτήσεις περί διαφάνειας και χρηματοδότησης για δικαστικές διαδικασίες·

Αποτροπή, καταλογισμός και συλλογικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων

134. θεωρεί ότι τα καθεστώτα κυρώσεων που θέσπισε πρόσφατα η ΕΕ, όπως τα περιοριστικά μέτρα κατά των κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση και τα κράτη μέλη της[26] και το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα[27] (νόμος Magnitsky της ΕΕ), που εγκρίθηκαν στις 17 Μαΐου 2019 και στις 7 Δεκεμβρίου 2020 αντίστοιχα, απέδειξαν προστιθέμενη αξία παρέχοντας στην ΕΕ πολύτιμα αποτρεπτικά εργαλεία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την έγκριση ενός νέου καθεστώτος θεματικών κυρώσεων για την αντιμετώπιση σοβαρών πράξεων διαφθοράς· υπενθυμίζει ότι τα καθεστώτα κυρώσεων για τις κυβερνοεπιθέσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιήθηκαν δύο φορές, το 2020 και το 2021 αντίστοιχα· ζητεί επιμόνως να γίνει μόνιμο το καθεστώς των κυβερνοκυρώσεων και καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν συγκεντρώσει, προκειμένου να συμβάλλουν στην κατάρτιση των καταλόγων κυβερνοκυρώσεων·

135. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να λάβουν περαιτέρω μέτρα κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλης κλίμακας εκστρατειών παραπληροφόρησης, των υβριδικών απειλών και του υβριδικού πολέμου, με πλήρη σεβασμό των ελευθεριών έκφρασης και πληροφόρησης, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση καθεστώτος κυρώσεων· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός διατομεακού και ασύμμετρου πλαισίου κυρώσεων, καθώς και διπλωματικών κυρώσεων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων και αφαίρεσης αδειών διαμονής στην ΕΕ από αλλοδαπούς και τα μέλη των οικογενειών τους που συνδέονται με απόπειρες εξωτερικών παρεμβάσεων, το οποίο θα πρέπει να στοχεύει όσο το δυνατόν ακριβέστερα τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για επιθετικές ενέργειες, αποφεύγοντας ένα περιβάλλον αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 29 της ΣΕΕ και το άρθρο 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (περιοριστικά μέτρα) και είναι σταθερά ενσωματωμένο στους πυλώνες της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και της ΚΠΑΑ· καλεί τα κράτη μέλη να μετατρέψουν τις εξωτερικές και τις εγχώριες παρεμβάσεις και την παραπληροφόρηση σε μόνιμο σημείο της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων· καλεί την ΕΕ να ορίσει τι συνιστά διεθνώς παράνομη πράξη και να εγκρίνει σαφώς καθορισμένα ελάχιστα όρια για τη λήψη αντιμέτρων ως αποτέλεσμα αυτού του νέου ορισμού, τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται από εκτίμηση επιπτώσεων με σκοπό την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου· παρατηρεί ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με κυρώσεις που θα σχετίζονται με εξωτερικές παρεμβάσεις ψηφίζοντας με πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία· είναι της άποψης ότι οι χώρες που εμπλέκονται σε εξωτερικές παρεμβάσεις και χειραγώγηση πληροφοριών με στόχο την αποσταθεροποίηση της κατάστασης εντός της ΕΕ θα πρέπει να πληρώσουν το κόστος των αποφάσεών τους και να επωμιστούν τις οικονομικές και/ή τις αρνητικές συνέπειες για την υπόληψή τους και/ή τις διπλωματικές συνέπειες· καλεί την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις εν προκειμένω·

136. επιμένει ότι, παράλληλα με τον στόχο της διαφύλαξης των δημοκρατικών διαδικασιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών, όπως ορίζονται στις Συνθήκες, ένα καθεστώς κυρώσεων πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις επιπτώσεις που έχουν στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες οι οποιεσδήποτε κυρώσεις επιβάλλονται, προκειμένου να τηρείται ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους λαμβάνεται η απόφαση επιβολής κυρώσεων· τονίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο των κυρώσεων εναντίον εμπλεκόμενων προσώπων, όπως υπήκοοι και εταιρείες της ΕΕ·

137. θεωρεί ότι, αν και η φύση αυτών των υβριδικών επιθέσεων ποικίλλει, ο κίνδυνος που ενέχουν για τις αξίες, τα θεμελιώδη συμφέροντα, την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της ΕΕ και των κρατών μελών της, καθώς και για την εδραίωση και την υποστήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών, μπορεί να είναι σημαντικός είτε ως προς την κλίμακα των επιθέσεων είτε ως προς τη φύση τους είτε ως προς το σωρευτικό τους αποτέλεσμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία προβλέπει ότι η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα αναπτύξουν από κοινού μια εργαλειοθήκη για επιχειρήσεις ξένων παρεμβάσεων και επηρεασμού, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών επιχειρήσεων και του σαφούς καταλογισμού κακόβουλων επιθέσεων από τρίτα μέρη και χώρες κατά της ΕΕ·

138. επισημαίνει ότι διεθνώς κερδίζει έδαφος η αντίληψη ότι ορισμένες ενέργειες εξωτερικών παρεμβάσεων επηρεάζουν σοβαρά τις δημοκρατικές διαδικασίες και επηρεάζουν την άσκηση δικαιωμάτων ή καθηκόντων· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν το 2018 στον αυστραλιανό νόμο περί εθνικής νομοθεσίας ασφαλείας (κατασκοπεία και εξωτερικές παρεμβάσεις), ο οποίος αποσκοπεί στην ποινικοποίηση συγκεκαλυμμένων και παραπλανητικών δραστηριοτήτων από ξένους παράγοντες που προτίθενται να παρέμβουν σε πολιτικές ή κυβερνητικές διαδικασίες, να επηρεάσουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις, ή να στηρίξουν τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών μιας ξένης κυβέρνησης, δημιουργώντας νέα αδικήματα, όπως η «εσκεμμένη εξωτερική παρέμβαση»·

139. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, η Ένωση πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων της εξωτερικής της δράσης και μεταξύ αυτών και άλλων πολιτικών, όπως ορίζονται στις Συνθήκες· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι εξωτερικές παρεμβάσεις, όπως η απειλή που συνιστούν οι αλλοδαποί τρομοκράτες μαχητές και ομάδες που επηρεάζουν άτομα που παραμένουν στην ΕΕ, αντιμετωπίστηκαν επίσης μέσω της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας[28]·

140. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπός τους, οι κυρώσεις θα πρέπει να επιβάλλονται συλλογικά με βάση, όπου είναι δυνατόν, τον συντονισμό με ομόφρονες εταίρους, ενδεχομένως με συμμετοχή διεθνών οργανώσεων και επισημοποιούμενες σε μια διεθνή συμφωνία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη άλλους τύπους αντιδράσεων στις επιθέσεις· επισημαίνει ότι οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες θα πρέπει να υιοθετήσουν επίσης αυτές τις κυρώσεις προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με την ΚΕΠΠΑ της ΕΕ· παρατηρεί το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει το ΝΑΤΟ στον τομέα των υβριδικών απειλών και υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το ανακοινωθέν της συνεδρίασης του ΝΑΤΟ της 14ης Ιουνίου 2021, όπου επιβεβαιώθηκε ότι η απόφαση σχετικά με το πότε μια κυβερνοεπίθεση θα οδηγούσε στην επίκληση του άρθρου 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ θα ληφθεί από το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο κατά περίπτωση και ότι ο αντίκτυπος σημαντικών κακόβουλων σωρευτικών κυβερνοδραστηριοτήτων θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με ένοπλη επίθεση[29]· τονίζει ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να υιοθετήσουν μια περισσότερο μελλοντοστρεφή και στρατηγική προσέγγιση έναντι των υβριδικών απειλών που θα εστιάζει στα κίνητρα και στους στόχους των αντιπάλων, και θα πρέπει να διευκρινίσουν τις περιπτώσεις στις οποίες η ΕΕ είναι καλύτερα εξοπλισμένη για την αντιμετώπιση μιας απειλής καθώς και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των ικανοτήτων τους· υπενθυμίζει ότι αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά, παρ’ όλα αυτά, συνεργάζονται με το ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω του προγράμματός του «Εταιρική σχέση για την ειρήνη» (PfP) και της πρωτοβουλίας διαλειτουργικότητας της εταιρικής σχέσης (PII), και, ως εκ τούτου, υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ δεν πρέπει να θίγει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εφαρμόζουν πολιτικές ουδετερότητας· τονίζει τη σημασία της αμοιβαίας συνδρομής και αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 7 της ΣΕΕ και το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ και καλεί την ΕΕ να καταρτίσει συγκεκριμένα σενάρια για την ενεργοποίηση των εν λόγω άρθρων σε περίπτωση υποθετικής κυβερνοεπίθεσης· καλεί την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη να συνδέσουν το εν λόγω ζήτημα με τις άλλες πτυχές των σχέσεών τους με τα κράτη που ευθύνονται για παρεμβάσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης, ιδίως τη Ρωσία και την Κίνα·

Παγκόσμια συνεργασία και πολυμερής προσέγγιση

141. αναγνωρίζει ότι πολλές δημοκρατικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν παρόμοιες επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης που διεξάγονται από ξένους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς·

142. τονίζει την ανάγκη για παγκόσμια, πολυμερή συνεργασία μεταξύ ομοφρόνων χωρών στα σχετικά διεθνή φόρουμ σχετικά με αυτά τα ζητήματα καίριας σημασίας, υπό τη μορφή εταιρικής σχέσης που βασίζεται σε κοινή κατανόηση και κοινούς ορισμούς, με σκοπό τη θέσπιση διεθνών προτύπων και αρχών· υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και άλλα ομόφρονα κράτη για τον εκσυγχρονισμό των πολυμερών οργανισμών· χαιρετίζει εν προκειμένω τη σύνοδο κορυφής για τη δημοκρατία και αναμένει ότι θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις για την αντιμετώπιση, μέσω συλλογικής δράσης, των μεγαλύτερων απειλών που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δημοκρατίες·

143. θεωρεί ότι, βάσει κοινής αντίληψης της κατάστασης, οι ομόφρονες εταίροι θα πρέπει να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να προσδιορίζουν κοινές απαντήσεις σε παγκόσμιες, αλλά και σε κοινές εγχώριες, προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών κυρώσεων, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δημοκρατικών προτύπων· καλεί την ΕΕ να ηγηθεί της συζήτησης σχετικά με τις νομικές επιπτώσεις των εξωτερικών παρεμβάσεων, να προωθήσει κοινούς διεθνείς ορισμούς και κανόνες καταλογισμού και να αναπτύξει ένα διεθνές πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παρεμβάσεων στις εκλογές, προκειμένου να θεσπιστεί ένας παγκόσμιος κώδικας δεοντολογίας για ελεύθερες και ανθεκτικές δημοκρατικές διαδικασίες·

144. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξετάσουν τις κατάλληλες διεθνείς μορφές που θα επιτρέψουν μια τέτοια εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ ομοφρόνων εταίρων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δρομολογήσουν μια διαδικασία σε επίπεδο ΟΗΕ για την έγκριση μιας παγκόσμιας σύμβασης για την προώθηση και την προάσπιση της δημοκρατίας, η οποία θα θεσπίζει κοινό ορισμό των εξωτερικών παρεμβάσεων· καλεί την ΕΕ να προτείνει μια παγκόσμια εργαλειοθήκη για την προάσπιση της δημοκρατίας, η οποία θα περιλαμβάνεται στη σύμβαση και θα περιλαμβάνει κοινές δράσεις και κυρώσεις για την αντιμετώπιση των ξένων παρεμβάσεων·

145. χαιρετίζει τη δήλωση του ΝΑΤΟ της 14ης Ιουνίου 2021, στην οποία αναγνωρίζεται η αυξανόμενη πρόκληση που θέτουν οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές και άλλες ασύμμετρες απειλές, συμπεριλαμβανομένων των εκστρατειών παραπληροφόρησης, και η κακόβουλη χρήση ολοένα και πιο εξελιγμένων αναδυόμενων και ανατρεπτικών τεχνολογιών· χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη συνεργασία ΕΕ-ΝΑΤΟ στον τομέα της κυβερνοάμυνας· χαιρετίζει τη δημιουργία από τη Λιθουανία του Περιφερειακού Κέντρου για την Κυβερνοάμυνα με τη συμμετοχή των ΗΠΑ και των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία με τις χώρες εταίρους στον τομέα της κυβερνοάμυνας, όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και το επιχειρησιακό έργο· χαιρετίζει τις συζητήσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ σχετικά με τους πολυμερείς ελέγχους των εξαγωγών ειδών κυβερνοεπιτήρησης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας·

146. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, ιδίως σε διοικητικό επίπεδο, για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την κατάσταση των υβριδικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων παραπληροφόρησης, σε πραγματικό χρόνο, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που θεσπίστηκε από την ΕΥΕΔ και το οποίο έχει ανοίξει εν μέρει σε ομόφρονες τρίτες χώρες, ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης της G7 και η κοινή υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας του ΝΑΤΟ·

147. υπογραμμίζει ότι η παγκόσμια συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται σε κοινές αξίες που αντικατοπτρίζονται σε κοινά έργα, με τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η UNESCO, και τη δημιουργία δημοκρατικών ικανοτήτων και την εγκαθίδρυση διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας σε χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες εξωτερικές υβριδικές απειλές· καλεί την ΕΕ να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημοκρατικών Μέσων Ενημέρωσης για τη στήριξη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας σε (δυνητικές) χώρες διεύρυνσης και σε χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας και σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες· επισημαίνει τις πρακτικές ανάγκες, όπως η απόκτηση τεχνικού επαγγελματικού εξοπλισμού, που εκφράζουν τακτικά ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι από γειτονικές χώρες·

148. τονίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής εσφαλμένης πληροφόρησης και παραπληροφόρησης· χαιρετίζει τις προσπάθειες της COP26 να υιοθετήσει έναν καθολικό ορισμό της εσφαλμένης πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης σχετικά με το κλίμα και να ορίσει δράσεις για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού· ζητεί να αξιοποιηθούν μοντέλα όπως η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή προκειμένου να δημιουργηθεί ένας παγκόσμιος κώδικας δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, μια διαδικασία που θα αποτελέσει τη βάση για μια συμφωνία του Παρισιού για την παραπληροφόρηση·

149. τονίζει ότι είναι σημαντικό να δοθεί σαφής προοπτική για υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες και να στηριχθούν χώρες-εταίροι και γειτονικές χώρες, όπως οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και της ανατολικής και νότιας γειτονίας της ΕΕ, δεδομένου ότι χώρες όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις χώρες αυτές ως εργαστήριο χειραγώγησης πληροφοριών και υβριδικού πολέμου με στόχο να υπονομευθεί η ΕΕ· πιστεύει ότι οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό εταίρο για την αντιμετώπιση εξωτερικών παρεμβάσεων, εκστρατειών παραπληροφόρησης και υβριδικών απειλών στις εν λόγω περιοχές· εκφράζει την ανησυχία του ιδίως για τον ρόλο που διαδραματίζουν η Σερβία και η Ουγγαρία στην ευρεία διάδοση της παραπληροφόρησης στις γειτονικές χώρες· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει και να συνεργαστεί με τις χώρες αυτές, όπως προβλέπεται στον κανονισμό ΜΓΑΔΣ[30]· θεωρεί ότι οι δράσεις του μπορούν να λάβουν τη μορφή της προώθησης της προστιθέμενης αξίας και του θετικού αντικτύπου της ΕΕ στην περιοχή, της χρηματοδότησης έργων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ενίσχυσης της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους δικαίου, και της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, του ψηφιακού γραμματισμού και του γραμματισμού στις πληροφορίες, με παράλληλο σεβασμό της κυριαρχίας των χωρών αυτών· ζητεί να αυξηθεί η ικανότητα της ΕΥΕΔ εν προκειμένω·

150. παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συσφίξουν τη συνεργασία με την Ταϊβάν για την αντιμετώπιση επιχειρήσεων παρέμβασης και εκστρατειών παραπληροφόρησης από κακόβουλες τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με κοινές προσεγγίσεις για την προαγωγή της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας, με την εμβάθυνση της συνεργασίας στο πεδίο της ασφάλειας και των απειλών στον κυβερνοχώρο, με μια αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών και με τη βελτίωση του εν γένει ψηφιακού γραμματισμού του πληθυσμού με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δημοκρατικών μας συστημάτων· υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών κυβερνητικών οργανισμών, ΜΚΟ και δεξαμενών σκέψης της Ευρώπης και της Ταϊβάν στον τομέα·

151. καλεί το Κοινοβούλιο να προωθήσει ενεργά ένα ενωσιακό αφήγημα, να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και να συζητήσει τις βέλτιστες πρακτικές με κοινοβούλια-εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών του, καθώς και τις πρωτοβουλίες για τη δημοκρατία και τις δραστηριότητες στήριξης που συντονίζει η Ομάδα Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών· υπογραμμίζει τη σημασία της στενής συνεργασίας με βουλευτές από τρίτες χώρες μέσω εξατομικευμένων έργων που θα στηρίζουν μια ευρωπαϊκή προοπτική για τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες·

152. καλεί την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τον ρόλο των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των αποστολών ΚΠΑΑ της ΕΕ σε τρίτες χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά τους να ανιχνεύουν και να καταρρίπτουν εκστρατείες παραπληροφόρησης που ενορχηστρώνονται από ξένους κρατικούς φορείς, και να χρηματοδοτούν έργα εκπαίδευσης που ενισχύουν τις δημοκρατικές αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα· συνιστά ένθερμα τη δημιουργία ενός κόμβου στρατηγικής επικοινωνίας, με πρωτοβουλία της ΕΥΕΔ, για την καθιέρωση διαρθρωτικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των ξένων παρεμβάσεων, ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στην Ταϊπέι· καλεί, επιπλέον, τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να συμβάλουν στον αγώνα της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης μεταφράζοντας τις σχετικές αποφάσεις της ΕΕ, όπως τα επείγοντα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, στη γλώσσα της χώρας στην οποία έχουν τοποθετηθεί·

153. ζητεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εξωτερικών κακόβουλων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της επικείμενης νέας στρατηγικής πυξίδας της ΕΕ·

154. ζητεί την ίδρυση μιας μόνιμης θεσμικής διευθέτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφιερωμένης στην παρακολούθηση των συστάσεων αυτών, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η εξωτερική παρέμβαση και παραπληροφόρηση στην ΕΕ κατά τρόπο συστηματικό, πέρα από την τρέχουσα εντολή της ειδικής επιτροπής INGE· ζητεί τη βελτίωση της θεσμοθετημένης ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και του Κοινοβουλίου μέσω αυτού του οργάνου·

°

° °

155. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε, στις 18 Ιουνίου 2020, να συστήσει ειδική επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, της ανέθεσε την εντολή να προσφέρει μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των τεκμηρίων για εξωτερικές παρεμβάσεις στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Ένα έτος μετά τη συνεδρίαση συγκρότησης σε σώμα της επιτροπής στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, και με βάση μια μακρά σειρά μαρτυριών από διάφορους εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες, η εισηγήτρια μπορεί ήδη να παρουσιάσει την πραγματικότητα, την έκταση του πεδίου και την εξαιρετική πολυπλοκότητα των πολυάριθμων μορφών που λαμβάνουν οι επιθετικές παρεμβάσεις που αποφασίζονται και χρηματοδοτούνται από ξένους παράγοντες κατά της ΕΕ· Η εισηγήτρια μπορεί επίσης να επισημάνει, με ανησυχία, την ταχύτητα της προσαρμογής, τη μεταβλητότητα και την επιτάχυνση του φαινομένου αυτού – μέσω νέων παραγόντων, νέων αφηγημάτων, νέων εργαλείων μέσα σε ένα μόνο έτος.

Από τις νέες εκστρατείες παραπληροφόρησης που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 έως τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον οντοτήτων δημόσιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων υποδομών δημόσιας υγείας, από τις στρατηγικές παρέμβασης που ενσωματώνουν την άγρα μελών της ελίτ και τις βιομηχανικές πιέσεις έως τη συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων, από τον έλεγχο ακαδημαϊκών και πολιτιστικών κέντρων έως τη χειραγώγηση της εθνικής διασποράς, η επιτροπή μας αναλύει την πολύπλευρη και δυναμική διάσταση αυτού του νέου τύπου πολέμου, σκοπός του οποίου είναι να υπονομεύσει την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών δημοκρατικών κοινωνιών, προκειμένου να τις αποδυναμώσει.

Η επιτροπή διαπίστωσε επίσης ευτυχώς την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κοινής αντίληψης ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να εξοπλιστούν ταχέως με ολοκληρωμένες πολιτικές ανθεκτικότητας και αποτρεπτικά εργαλεία, με βάση μια προσέγγιση για το σύνολο της κοινωνίας, που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε είδους υβριδικές απειλές και επιθέσεις και, ως εκ τούτου, να προστατεύουν τη βιώσιμη λειτουργία της δημοκρατίας.

Οικοδόμηση ανθεκτικότητας μέσω της αντίληψης της κατάστασης, του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και σε θέματα πληροφόρησης, της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της εκπαίδευσης

Είναι σαφές ότι η πρώτη βάση για μια ισχυρή άμυνα κατά των εξωτερικών παρεμβάσεων είναι η αντίληψη της κατάστασης. Για να το επιτύχουμε αυτό, έχουμε δύο σημαντικά βήματα: πρώτον, πρέπει να παρακολουθούμε, να χαρτογραφούμε και να αναλύουμε τις διάφορες επιθέσεις παρέμβασης, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως την απειλή· δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι πρέπει να γνωρίζουν έχουν επίγνωση αυτής της ανάλυσης.

Υπάρχουν πολλοί ερευνητές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφοι και μέλη του προσωπικού εθνικών ή ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που επιτελούν εξαιρετικό έργο στη διερεύνηση της απειλής. Έχουμε συναντηθεί με πολλούς από αυτούς στην Ειδική Επιτροπή. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εισηγήτρια εκτιμά ιδιαίτερα το έργο των ειδικών ομάδων StratCom της ΕΥΕΔ. Ωστόσο, αυτό πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει ακόμη ειδική ομάδα παρακολούθησης των παρεμβάσεων που προέρχονται από την Κίνα.

Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι γνώσεις θα διαδοθούν σε ένα ευρύτερο κοινό. Τόσο η στοχευμένη κατάρτιση για άτομα που εκτελούν καθήκοντα ευαίσθητα σε εξωτερικές παρεμβολές όσο και οι γενικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης είναι σημαντικές. Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας και στον ψηφιακό γραμματισμό είναι ζωτικής σημασίας για την παροχή στους πολίτες της δυνατότητας να ερμηνεύουν και να αξιολογούν καλύτερα τις πληροφορίες που συναντούν.

Οι δημοσιογράφοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη διασφάλιση ενός υγιούς κλίματος διαλόγου. Δυστυχώς, έχουν πληγεί οικονομικά από την ψηφιοποίηση, ιδίως όταν τα συστήματα διαφήμισης φαίνεται να ευνοούν το συναισθηματικά φορτισμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των απόψεων και της παραπληροφόρησης, σε βάρος της ποιοτικής δημοσιογραφίας. Οι μεμονωμένοι δημοσιογράφοι πέφτουν επίσης συχνά θύματα παρενοχλήσεων και οργανωμένων απειλών όταν καλύπτουν ευαίσθητα θέματα. Ενώ είναι σημαντικό να προασπίζεται η ανεξαρτησία των ποιοτικών μέσων ενημέρωσης, είναι επίσης σημαντικό να διερευνηθούν τρόποι στήριξης των ειδησεογραφικών πρακτορείων και των δημοσιογράφων, τόσο οικονομικά όσο και κατά της παρενόχλησης.

Εξωτερικές παρεμβάσεις με τη χρήση επιγραμμικών πλατφορμών

Είναι σαφές ότι το τρέχον σύστημα διάδοσης πληροφοριών μέσω πλατφορμών οδηγεί σε ένα στρεβλωμένο διαδικτυακό κλίμα στο οποίο ευδοκιμούν η παραπληροφόρηση και άλλα είδη χειραγώγησης πληροφοριών. Οι αναφορές σχετικά με διαρροές και πώληση ευαίσθητων δεδομένων, με αλγορίθμους που προωθούν τη ριζοσπαστικοποίηση περιεχομένου και πλατφόρμες που κάνουν τα στραβά μάτια σε σαφείς παραβιάσεις του νόμου ή των δικών τους όρων και προϋποθέσεων είναι τόσο συχνές που σχεδόν τις έχουμε συνηθίσει και δεν μας εξοργίζουν πια. Πρέπει να το σταματήσουμε αυτό.

Μετά από πάρα πολλές συζητήσεις με εμπειρογνώμονες, έχω πεισθεί ότι η τρέχουσα μέθοδος αυτορρύθμισης δεν λειτουργεί και πρέπει να αντικατασταθεί από δεσμευτικούς κανόνες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ξένοι παράγοντες μπορούν να χειραγωγούν ελεύθερα το περιεχόμενο που λαμβάνουμε επιγραμμικά μέσω πλατφορμών ή να καταχρώνται τα συστήματα διαφήμισης, έτσι ώστε οι διαφημιστές να συμβάλλουν ακούσια στη χρηματοδότησή τους. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι οι πλατφόρμες επιτρέπεται να μην κάνουν τίποτα, χωρίς η απραξία αυτή να έχει συνέπειες.

Βεβαίως, υπήρξαν πολλές βελτιώσεις, τόσο με πρωτοβουλία των ίδιων των πλατφορμών όσο και με δημόσια μέτρα όπως ο κώδικας ορθής πρακτικής. Ωστόσο, χωρίς ουσιαστική διαφάνεια, είναι αδύνατον να σχηματιστεί μια εικόνα του αντικτύπου αυτών των δράσεων. Είναι επίσης σημαντικό ο κώδικας ορθής πρακτικής, ο οποίος είναι εκ φύσεως προαιρετικός, να διαθέτει αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής και να συμπληρώνεται από ισχυρή νομοθεσία. Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό πόσες πολιτικές κατά των παρεμβάσεων χρησιμοποιούνται μόνο για περιεχόμενο σε αγγλική γλώσσα ή για περιεχόμενο σε πολύ περιορισμένο αριθμό γλωσσών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια κατάσταση στην οποία οι ομιλητές της λετονικής, της βουλγαρικής, της ελληνικής ή ακόμη και της γαλλικής ή της γερμανικής θα τυγχάνουν πολύ μικρότερης προστασίας από τη διαδικτυακή χειραγώγηση από ό,τι οι ομιλητές αγγλικής γλώσσας απλώς και μόνο επειδή οι πλατφόρμες δίνουν προτεραιότητα στο αγγλικό περιεχόμενο.

Υποδομές ζωτικής σημασίας και στρατηγικοί τομείς

Οι υποδομές ζωτικής σημασίας είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Για την καλύτερη προστασία των κρίσιμων τομέων, απαιτούνται συντονισμένες και κοινές προσπάθειες σε όλους τους τομείς και σε διαφορετικά επίπεδα – ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Η νέα οδηγία της Επιτροπής για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων αποτελεί σημαντικό σημείο εκκίνησης. Ωστόσο, η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι ο κατάλογος των υποδομών ζωτικής σημασίας πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και τις εκλογικές υποδομές, δεδομένης της αντίστοιχης ζωτικής σημασίας τους για τη διασφάλιση της λειτουργίας της ΕΕ και των κρατών μελών της, και ότι θα πρέπει να επιτραπεί ευελιξία κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προσθήκη στον κατάλογο νέων στρατηγικών τομέων στο μέλλον· Είναι ύψιστης σημασίας να διατηρήσει η οδηγία μια ιδιαίτερα προσαρμόσιμη προσέγγιση που θα επιτρέπει ταχείες επικαιροποιήσεις και τροποποιήσεις.

Επιπλέον, η εξάρτηση τόσο των ξένων επενδύσεων όσο και των ξένων προμηθευτών τεχνολογίας σε υποδομές ζωτικής σημασίας δημιουργεί πολλές απειλές για την αυτόνομη λειτουργία αυτών των υποδομών. Η ώθηση της ΕΕ προς τη στρατηγική αυτονομία και την ψηφιακή κυριαρχία είναι κατά συνέπεια κεφαλαιώδης για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών.

Συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων από ξένους παράγοντες και δωρητές

Αξιόπιστα στοιχεία δείχνουν ότι ξένοι παράγοντες παρεμβαίνουν ενεργά στις δημοκρατικές εκλογές και στα δημοψηφίσματα των ευρωπαϊκών χωρών, μέσω συγκεκαλυμμένης χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια των εκστρατειών.

Αυτές οι κακόβουλες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα των εκλογών που διοργανώνονται στην ΕΕ, δεδομένου ότι προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ κομμάτων και υποψηφίων όσον αφορά τη διάθεση περαιτέρω πόρων σε ορισμένα από τα κόμματα – συνήθως τα αντιευρωπαϊκά κόμματα – που δεν συνυπολογίζονται στις επίσημες δηλώσεις προεκλογικής εκστρατείας.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2020 της Συμμαχίας για την Εδραίωση της Δημοκρατίας σχετικά με τα συγκεκαλυμμένα ξένα χρήματα[31], πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη διοχετευθεί σε 33 χώρες κατά την τελευταία δεκαετία από τη Ρωσία, την Κίνα και άλλα αυταρχικά καθεστώτα, για περισσότερες από 100 παρεμβάσεις σε δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις αφορούν ενέργειες της Ρωσίας στην Ευρώπη.

Ορισμένες από αυτές τις επιχειρήσεις δεν είναι καν παράνομες: επωφελούνται από τα πολυάριθμα παραθυράκια που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι διατάξεις των εθνικών εκλογικών νόμων που αφορούν τη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο ΕΕ.

Κυβερνοασφάλεια και ανθεκτικότητα έναντι κυβερνοεπιθέσεων

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει οδηγήσει σε αυξημένη εξάρτηση των υποδομών ζωτικής σημασίας από επιγραμμικά συστήματα, με αποτέλεσμα να καθίστανται πιο ευάλωτες σε κυβερνοεπιθέσεις και σε έκθεση των δεδομένων. Ο αριθμός των κυβερνοεπιθέσεων έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με στόχο στρατηγικούς τομείς όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και το νορβηγικό κοινοβούλιο.

Οι κατακερματισμένες ικανότητες και δυνατότητες, καθώς και ο χαμηλός αριθμός ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καταδεικνύουν την τρωτότητα της ΕΕ σε κυβερνοεπιθέσεις. Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν σταματούν στα σύνορα. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύσει γρήγορα η ΕΕ στις στρατηγικές της ψηφιακές ικανότητες και ικανότητες – διαθέτοντας πρόσθετους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την κυβερνοασφάλεια – διασφαλίζοντας παράλληλα την επίτευξη κοινού υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας σε όλα τα κράτη μέλη. Η στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια του 2020 και η οδηγία NIS2 αποτελούν σημαντικές προτάσεις για τη βελτίωση της κυβερνοασφάλειας της ΕΕ, οι οποίες θα ενισχυθούν στο μέλλον με την πράξη για την κυβερνοανθεκτικότητα και την πολιτική κυβερνοάμυνας.

Επιπλέον, το ζήτημα του λογισμικού κατασκοπείας, όπως το Pegasus, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί γρήγορα με την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου ώστε να καταστούν υπόλογοι οι διανομείς, οι χρήστες και οι δράστες αυτών των λογισμικών.

Προστασία των κρατών μελών, των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών, των αντιπροσωπειών και των αποστολών της ΕΕ

Η κυβερνοασφάλεια δεν θα πρέπει να βελτιωθεί μόνο σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά και μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Οι πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις που είχαν ως στόχο διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ αναδεικνύουν την ανάγκη για ισχυρή διοργανική συνεργασία όσον αφορά τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια κυβερνοεπιθέσεων και/ή με σκοπό την πρόληψή τους· Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν ήδη λάβει μέτρα για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και διαθέτουν εργαλεία για τον συντονισμό και τον εντοπισμό κυβερνοεπιθέσεων, όπως η CERT-EU, ο ENISA και η επικείμενη κοινή μονάδα κυβερνοχώρου.

Ωστόσο, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα. Πρώτον, θα πρέπει να αυξηθούν τόσο οι ανθρώπινοι όσο και οι οικονομικοί πόροι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός διαρκώς εξελισσόμενου τοπίου απειλών. Δεύτερον, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να προβούν σε ενδελεχή επανεξέταση των υπηρεσιών και των δικτύων τους, προκειμένου να μετριάσουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και να διασφαλίσουν ότι τα θεσμικά όργανα δεν εξαρτώνται από ξένες τεχνολογίες για την ασφάλειά τους. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ευαισθητοποίηση και η κατάλληλη κατάρτιση και καθοδήγηση από όλο το προσωπικό για τον μετριασμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας και ασφάλειας.

Παρεμβάσεις με τη βοήθεια παγκόσμιων παραγόντων μέσω της άγρας μελών της ελίτ, της εθνικής διασποράς, των πανεπιστημίων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων

Ένα άλλο σύνολο εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι ξένες χώρες που επιθυμούν να παρέμβουν στη λειτουργία της ΕΕ είναι η παρέμβαση μέσω πολιτών.

Η «άγρα μελών της ελίτ» ή η πρόσληψή τους είναι δυστυχώς ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο, η πιο γνωστή μορφή της είναι η πρόσληψη πρώην Ευρωπαίων πολιτικών και υψηλόβαθμων δημοσίων λειτουργών από εταιρείες που ελέγχονται από ξένα κράτη με αντάλλαγμα τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της άσκησης δημόσιων εντολών ή καθηκόντων. Οι γνώσεις τους, που συχνά βασίζονται σε εμπιστευτικές πληροφορίες και επαφές, χρησιμοποιούνται στη συνέχεια εις βάρος των στρατηγικών συμφερόντων της ΕΕ και των κρατών μελών της. Οι πράξεις αυτές συνδυάζονται συχνά με βιομηχανικές στρατηγικές άσκησης πίεσης, όπου συγχωνεύονται οικονομικοί και πολιτικοί στόχοι.

Μια άλλη μορφή παρέμβασης μέσω ανθρώπων είναι η αυξανόμενη επιρροή και, σε τελική ανάλυση, ο έλεγχος πανεπιστημίων, σχολείων, καθώς και πολιτιστικών και θρησκευτικών κέντρων από φορείς ξένων κρατών, όταν πρόκειται για θέματα σχετικά με τη συγκεκριμένη ξένη χώρα. Ο τρόπος με τον οποίο τα ινστιτούτα Κομφούκιου – που πρόσφατα μετονομάστηκαν σε «Κέντρα Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Συνεργασίας» – επιδιώκουν να ελέγχουν όλα τα είδη έρευνας, διδασκαλίας ή ακόμη και πολιτιστικής έκθεσης που σχετίζονται με την Κίνα σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και μουσεία, αποτελεί ζωντανό παράδειγμα αυτής της πρακτικής. Άλλες χώρες είναι επίσης πολύ δραστήριες στον τομέα αυτό, όπως για παράδειγμα η Ρωσία μέσω των ορθόδοξων εκκλησιών.

Αυτή η μορφή παρέμβασης επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τις προσπάθειες για τον έλεγχο της εθνικής διασποράς που ζει εντός της ΕΕ, κάτι που αντιπροσωπεύει ένα δυναμικό μαζικής μόχλευσης σε διάφορα επίπεδα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Οι προσπάθειες αυτές αποσκοπούν επίσης στη φίμωση πολιτικών αντιπάλων που ζουν στο εξωτερικό.

Αποτροπή, καταλογισμός και συλλογικά αντίμετρα, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να δημιουργήσουν αξιόπιστα αποτρεπτικά εργαλεία. Πράγματι, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν διαθέτουν επί του παρόντος κανένα ειδικό καθεστώς κυρώσεων για εξωτερικές παρεμβάσεις και εκστρατείες παραπληροφόρησης που διοργανώνονται από ξένους κρατικούς φορείς.

Η εισηγήτρια έχει επίγνωση των νομικών προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη θέσπιση ενός τέτοιου καθεστώτος κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να οριστούν με ακρίβεια τα στοιχεία των εγκλημάτων και τα πιθανά σωρευτικά αποτελέσματά τους σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο.

Η εισηγήτρια θεωρεί, ωστόσο, ότι η ΕΕ μπορεί να εμπνευστεί από τις σχετικές ενέργειες άλλων εταίρων, όπως έπραξε η Αυστραλία ιδίως κατά τον ορισμό της «εσκεμμένης εξωτερικής παρέμβασης» και κατά την ποινικοποίηση των συγκεκαλυμμένων και παραπλανητικών δραστηριοτήτων ξένων παραγόντων.

Η εισηγήτρια πιστεύει επίσης ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε όσα υπάρχουν ήδη σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως το καθεστώς περιοριστικών μέτρων κατά κυβερνοεπιθέσεων που απειλούν την Ένωση και τα κράτη μέλη της, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν δύο φορές πέρυσι.

Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, τονίζουμε την ανάγκη στενής συνεργασίας με τους ομόφρονες διεθνείς εταίρους μας σε οποιοδήποτε καθεστώς κυρώσεων με στόχο την από κοινού επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και το αποτρεπτικό αποτέλεσμα.

Οι ξένες οντότητες που είναι υπεύθυνες για επιθετικές παρεμβάσεις κατά δημοκρατιών δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι οι εκστρατείες αποσταθεροποίησης τους θα μένουν χωρίς συνέπειες.

Παγκόσμια συνεργασία και πολυμερής προσέγγιση

Η ΕΕ απέχει πολύ από το να είναι η μόνη δημοκρατική περιοχή στον κόσμο που αντιμετωπίζει αυξανόμενες επιθετικές ενέργειες εξωτερικών παρεμβάσεων. Πολλές άλλες χώρες – είτε ανεπτυγμένες είτε αναπτυσσόμενες – αποτελούν επίσης στόχο τέτοιων επιχειρήσεων, από την Κίνα ή τη Ρωσία και άλλα απολυταρχικά καθεστώτα, που επιδιώκουν πάντοτε τους ίδιους στόχους: την υπονόμευση της δημοκρατικής λειτουργίας για την απόκτηση επιρροής.

Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με ομόφρονες εταίρους για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων με συντονισμένο τρόπο, με βάση μια εταιρική σχέση δημοκρατιών.

Πρώτον, πρέπει να συμφωνήσουμε σε κοινούς ορισμούς και να μοιραστούμε κοινή αντίληψη σχετικά με το τι διακυβεύεται επί του παρόντος, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με διεθνείς κανόνες και πρότυπα.

Τα ακόλουθα ερωτήματα πρέπει να εξεταστούν και να απαντηθούν με ακρίβεια και συλλογικά: Τι είναι επιθετική εξωτερική παρέμβαση; Πώς μπορούν να χαρακτηριστούν νομικά οι πράξεις παραπληροφόρησης και χειραγώγησης που ενορχηστρώνονται από ξένη χώρα; Πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτές τις απειλές και επιθέσεις ως εγκλήματα; Ποιο καθεστώς συλλογικών κυρώσεων θα μπορούσε να θεσπιστεί;

Στη συνέχεια, η παγκόσμια συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και στη διαχείριση συγκεκριμένων έργων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μέσω του τεράστιου δικτύου διακοινοβουλευτικών φόρουμ του, θα έχει ηγετικό ρόλο να διαδραματίσει εδώ, όπως και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Μέθοδοι εργασίας

Ανεξάρτητα από την πολιτική μας άποψη σχετικά με τις διάφορες νομοθετικές πράξεις και τα χρώματα μας στο πολιτικό φάσμα, ως μέλη της INGE είμαστε ενωμένοι στην άποψη ότι η δημοκρατία μας πρέπει να αντιστέκεται σθεναρά στις απόπειρες εξωτερικών παρεμβάσεων. Για τον λόγο αυτό, οικοδομήσαμε τις εργασίες μας στο πλαίσιο της επιτροπής πάνω στη στενή συνεργασία μεταξύ πολιτικών ομάδων. Οι συντονιστές αποφασίζουν από κοινού με τον πρόεδρο ποιοι εμπειρογνώμονες θα προσκληθούν και ποιες μελέτες θα ανατεθούν. Ως εισηγήτρια, διαβουλευόμουν τακτικά με τους σκιώδεις εισηγητές κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της έκθεσης.

Από θεματική άποψη, μπορούμε να διακρίνουμε τη φάση της διάγνωσης από τη φάση της λύσης. Κατά την πρώτη φάση, προσκαλέσαμε εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τις απειλές και τις μεθόδους σε όλες τις ποικιλίες τους. Καθοδηγούμενοι από την εντολή, είχαμε μια σειρά ακροάσεων σχετικά με παρεμβάσεις στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα και διερευνώντας τις μεθόδους διαφόρων ξένων παραγόντων. Στο πλαίσιο της σταδιακής εστίασης στην επίλυση, η INGE επικεντρώθηκε στον εντοπισμό πιθανών εργαλείων και στρατηγικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

Η INGE ανέθεσε επίσης έξι μελέτες και κάλεσε τους συντάκτες να παρουσιάσουν τα πορίσματά τους. Η υγειονομική κατάσταση που συνδέεται με την πανδημία Covid-19 μας εμπόδισε να διοργανώσουμε αποστολές κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα της ύπαρξης της INGE. Ωστόσο, την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, μέλη της INGE μόλις επέστρεψαν από μια πρώτη επιτυχημένη αποστολή στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) στην Αθήνα (Ελλάδα). Προγραμματίζονται τρεις ακόμη αποστολές: στην Ταϊπέι, το Παρίσι και την Ουάσιγκτον.

Για την περαιτέρω προετοιμασία των συστάσεών μας, συντάξαμε δύο ερωτήσεις για προφορική απάντηση. Τον Ιούλιο του 2021, ρωτήσαμε τον ΑΠ/ΥΕ Josep Borrell τον τρόπο με τον οποίο σκόπευε να αντιμετωπίσει την έλλειψη πόρων και εντολής για τις ομάδες δράσης Stratcom της ΕΥΕΔ και την έλλειψη κατάλληλων κυρώσεων κατά ξένων παραγόντων που εμπλέκονται σε παρεμβάσεις. Τον Οκτώβριο του 2021, ρωτήσαμε την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Věra Jourová πώς σκοπεύει να διασφαλίσει ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ τομέων και πολιτικών επιπέδων δεν θα αυξήσει την έκθεση σε ξένες παρεμβάσεις και πώς θα βελτιώσει τη διαφάνεια των αλγορίθμων και θα στηρίξει τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματά μας ήταν η σημασία της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης και των διαφόρων τομέων εντός της ΕΕ. Ως εκ τούτου, προσκαλέσαμε από την αρχή στις συνεδριάσεις μας και άλλες επιτροπές και αντιπροσωπείες με αρμοδιότητες που συνδέονται με ξένες παρεμβάσεις. Η εμπειρογνωμοσύνη αυτών των αδελφών οργάνων εμπλουτίστηκε από τις συζητήσεις που είχαμε με προσκεκλημένους και βεβαιώθηκε ότι τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις ακροάσεις μας ενδιαφέρουν τις συνήθεις επιτροπές που εργάζονται με αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις.

Μια σημαντική εκδήλωση θα είναι η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που θα διοργανώσουμε τον Νοέμβριο του 2021. Αυτή η συνάντηση μεταξύ βουλευτών από χώρες της ΕΕ και μιας επιλεγμένης ομάδας ομοφρόνων παγκόσμιων εταίρων θα αποτελέσει σημαντική ευκαιρία για να αντληθούν αμοιβαία διδάγματα και να συζητηθούν κοινές προκλήσεις και λύσεις.

Για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης, η εισηγήτρια συνέταξε τέσσερα έγγραφα εργασίας: σχετικά με την κατάσταση των εξωτερικών παρεμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σχετικά με τη συγκεκαλυμμένη χρηματοδότηση πολιτικών δραστηριοτήτων από ξένους δωρητές, σχετικά με τις εξωτερικές παρεμβάσεις μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και σχετικά με την οικοδόμηση ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι υβριδικών απειλών.

Εκτός από όλες τις προαναφερθείσες επίσημες συνεδριάσεις, η εισηγήτρια συγκέντρωσε γνώσεις μέσω συνεδριάσεων, συμμετοχής σε διασκέψεις και εκτεταμένης ανάγνωσης μελετών και ειδησεογραφικών άρθρων.

Συνεργασία με άλλα όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ΕΕ

Λόγω του διατομεακού χαρακτήρα της εντολής μας, η INGE κάλεσε και συζήτησε διάφορες πτυχές των εξωτερικών παρεμβάσεων με πέντε Επιτρόπους:

 Vĕra Jourová, Αντιπρόεδρος αρμόδια για θέματα Αξιών και Διαφάνειας,

 Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας,

 Josep Borrell, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας,

 Thierry Breton, Επίτροπος αρμόδιος για την Εσωτερική Αγορά, και

 Margrethe Vestager, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή ,και τον ανταγωνισμό.

Είχαμε επίσης αρκετές συζητήσεις με υπαλλήλους της Επιτροπής και των υπηρεσιών εξωτερικής δράσης και μια ειδική συνεδρίαση, από κοινού με την επιτροπή CONT, με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την ειδική έκθεσή του αριθ. 09/2021: Παραπληροφόρηση που επηρεάζει την ΕΕ: υπό αντιμετώπιση όχι όμως και υπό απόλυτο έλεγχο.

Η ειδική επιτροπή INGE έχει επίσης καταρτίσει σχέδιο συνεργασίας με διάφορες επιτροπές του ΕΚ με τις οποίες μοιράζεται ορισμένες αρμοδιότητες. Η INGE συνεργάζεται μέχρι στιγμής με έντεκα επιτροπές και έντεκα αντιπροσωπείες.

Εξωτερική εμπειρογνωσία

Η Ειδική Επιτροπή για τις εξωτερικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης, σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ, ζήτησε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για τα ακόλουθα θέματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες εργασίες της επιτροπής:

 Παραπληροφόρηση – χαρτογράφηση και λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης των πλατφορμών

 Χρηματοδότηση – χαρτογράφηση και λύσεις

 Υποδομές

 Βέλτιστες πρακτικές σε ολόκληρη την κοινωνία για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών.

 Αντίκτυπος των εκστρατειών παραπληροφόρησης στους μετανάστες, τους ΛΟΑΔΜ και τις μειονοτικές ομάδες.

 Διδάγματα που αντλήθηκαν από περιπτώσεις κατάχρησης από απολυταρχικά καθεστώτα.

Επισκόπηση των ακροάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες

Θεματικές ακροάσεις

 Υβριδικές απειλές, παραπληροφόρηση και πόλωση – θεσμική επισκόπηση, 24 Σεπτεμβρίου 2020

 Εκλογικές παρεμβάσεις, χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης – επισκόπηση, 2 Οκτωβρίου 2020

 Πώς οι εξωτερικές παρεμβάσεις υπονομεύουν την κυριαρχία: το παράδειγμα των ανατολικών γειτόνων μας, 21 Οκτωβρίου 2020

 Εξωτερικές παρεμβάσεις στη δημόσια σφαίρα: Έλεγχος γεγονότων, πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και χρήση τους στην παραπληροφόρηση και τις εξωτερικές παρεμβάσεις και στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας, 26 Οκτωβρίου 2020 και 9 Νοεμβρίου 2020

 Εξωτερικές παρεμβάσεις στον πολιτικό τομέα: Εξωτερικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια εκλογικών διαδικασιών, μεταξύ άλλων μέσω κυβερνοεπιθέσεων, διαρροών δεδομένων και κακόβουλης επικοινωνίας, 12 Νοεμβρίου 2020

 Εξωτερικές παρεμβάσεις στον πολιτικό τομέα: Πολιτική χρηματοδότηση από τρίτες χώρες μέσω νόμιμων ή παράνομων διαύλων και από δωρητές-αχυρανθρώπους, 2 Δεκεμβρίου 2020

 Δημοσιογραφία κατά προπαγάνδας, 11 Δεκεμβρίου 2020

 Πιθανές απειλές παρεμβάσεων από τρίτες χώρες σε γεωπολιτικό πλαίσιο, 25 Ιανουαρίου 2021 και 1 Φεβρουαρίου 2021

 Στρατηγική επικοινωνία για την αντιμετώπιση των εξωτερικών παρεμβάσεων, 22 Φεβρουαρίου 2021

 Πώς μπορεί να καταστεί διαφανέστερη η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών: τι κανόνες χρειαζόμαστε στην ΕΕ;, 23 Φεβρουαρίου 2021,

 Η δημοκρατία στο διαδίκτυο: ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Πώς θα προστατευθούμε;», 17 Μαρτίου 2021,

 Εξωτερικές παρεμβάσεις στη χρηματοδότηση οργανώσεων που τάσσονται ενάντια στο δικαίωμα επιλογής στην ΕΕ, 25 Μαρτίου 2021,

 Τεχνολογικές εξελίξεις και ρυθμιστικές προσεγγίσεις όσον αφορά την παραπληροφόρηση: παρεμβάσεις μέσω της διαφήμισης, 13 Απριλίου 2021,

 Τεχνολογικές εξελίξεις και κανονιστικές προσεγγίσεις σχετικά με την παραπληροφόρηση, 15 Απριλίου 2021

 Ανταλλαγή απόψεων με τον Mikhail Khodorkovsky, ιδρυτή του Dossier Center, 10 Μαΐου 2021,

 Ακρόαση με το Facebook, το Twitter και το Youtube σχετικά με τον ρόλο των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης στη διάδοση και την εξάπλωση της παραπληροφόρησης, καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπισή της, 10 Μαΐου 2021,

 Πώς μπορούν η ιστορία, ο πολιτισμός και η παιδεία να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, 15 Ιουνίου 2021,

 Παραπληροφόρηση και διακρίσεις, 12 Ιουλίου 2021,

 Το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία και η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και άλλα μέσα της ΕΕ: πώς μπορούν οι προτάσεις να προστατεύσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες στην ΕΕ έναντι των εξωτερικών παρεμβάσεων, και η μελλοντική πορεία, 2 Σεπτεμβρίου 2021

 Κυρώσεις και συλλογικά αντίμετρα, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ανταλλαγή απόψεων με

 Ο ρόλος της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των εξωτερικών παρεμβάσεων, 9 Σεπτεμβρίου 2021,

 Εξωτερικές παρεμβάσεις και κατασκοπεία εις βάρος Ευρωπαίων πολιτικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, 9 Σεπτεμβρίου 2021,

 Ασφάλεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ: ανταπόκριση στην κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων, 9 Σεπτεμβρίου 2021,

 Οικονομική ζημία από εξωτερικές παρεμβάσεις/παραπληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς δεδομένων, 14 Οκτωβρίου 2021.


 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ CLARE DALY ΕΞ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ THE LEFT

Η εξωτερική παρέμβαση συνιστά σοβαρή κοινωνική βλάβη και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, αλλά ούτε καινοφανές φαινόμενο είναι ούτε υφίσταται αποκλειστικά στην Ευρώπη. Μεταξύ των παραδειγμάτων παρέμβασης στις δημοκρατικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο ουσιαστικό και συστημικό είναι αυτό των μεγάλων συγκεντρώσεων κεφαλαίων, ξένων και ευρωπαϊκών, που ασκούν επιρροή στη θέσπιση νομοθεσίας και στη διαμόρφωση πολιτικής.

Αυτό ελάχιστα αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία της ειδικής επιτροπής INGE, η οποία αντίθετα επιδίωξε ένα παραπλανητικό αφήγημα περί ευρωπαϊκής θυματοποίησης στα χέρια κακόβουλων γεωπολιτικών αντιπάλων. Η έρευνα χρησιμοποιήθηκε για τη διόγκωση των απειλών ρωσικής και κινεζικής παρέμβασης, για να αγνοηθούν οι υλικές αιτίες της κρίσης πολιτικής νομιμότητας στην Ευρώπη, για να στιγματιστεί η διαφωνία από την επίσημη εξωτερική πολιτική της ΕΕ και για να τεκμηριωθούν λόγοι ασφάλειας για τους περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου, η έκθεση που προέκυψε στερείται ισορροπίας και αντικειμενικότητας σε βαθμό που συνιστά από μόνη της παραπληροφόρηση. Το γεγονός ότι σε μεγάλο βαθμό περιέχει «εμπειρογνωμοσύνη» που έχει αντληθεί από ομάδες προβληματισμού Ατλαντικού προσανατολισμού και του ΝΑΤΟ, οι οποίες ασκούν πιέσεις υπέρ συμφερόντων που επωφελούνται από συγκρούσεις, πρέπει καθαυτή να θεωρηθεί μορφή εξωτερικής παρέμβασης. Η κατεύθυνση πολιτικής στην οποία η παρούσα έκθεση δεσμεύει την Ένωση συνεπάγεται σοβαρή και μακροχρόνια βλάβη στον δημοκρατικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Η ιστορία θα εκφράσει τη λύπη της για το έγγραφο αυτό.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

8

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vladimír Bilčík, Andrea Bocskor, Ioan-Rareş Bogdan, Jorge Buxadé Villalba, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Anna Júlia Donáth, Marco Dreosto, Nicolaus Fest, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Bart Groothuis, Balázs Hidvéghi, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Jeroen Lenaers, Nathalie Loiseau, Juan Fernando López Aguilar, Morten Løkkegaard, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Dace Melbārde, Maite Pagazaurtundúa, Tonino Picula, Manu Pineda, Robert Roos, Andreas Schieder, Sabine Verheyen, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Daly, Petra Kammerevert

 


 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Τελική ψηφοφορία – Σχέδιο όπως τροποποιήθηκε (Ψηφοφορία με ονομαστική κλήση)

+
25/8/1


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

Ονομαστική κλήση: Τελική ψηφοφορία

25

+

ECR

Dace Melbārde

PPE

Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Sabine Verheyen, Javier Zarzalejos

Renew

Anna Júlia Donáth, Bart Groothuis, Nathalie Loiseau, Morten Løkkegaard, Maite Pagazaurtundúa

S&D

Włodzimierz Cimoszewicz, Raphaël Glucksmann, Petra Kammerevert, Juan Fernando López Aguilar, Pierfrancesco Majorino, Tonino Picula, Andreas Schieder

Verts/ALE

Gwendoline Delbos-Corfield, Markéta Gregorová, Viola Von Cramon-Taubadel

 

8

-

ECR

Jorge Buxadé Villalba, Robert Roos

ID

Nicolaus Fest, Thierry Mariani

NI

Andrea Bocskor, Balázs Hidvéghi

The Left

Clare Daly, Manu Pineda

 

1

0

ID

Marco Dreosto

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου