ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙΙ

11.2.2022 - (2021/2003(INI))

Επιτροπή Ανάπτυξης
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
Εισηγήτρια: Chrysoula Zacharopoulou


Διαδικασία : 2021/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A9-0025/2022
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A9-0025/2022
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου ΙΙΙ

(2021/2003(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), της 18ης Δεκεμβρίου 1979, και τη Γενική Σύσταση αριθ. 30 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην πρόληψη συγκρούσεων, σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε καταστάσεις μετά τη σύγκρουση, της 18ης Οκτωβρίου 2013,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου του 1995 και την Πλατφόρμα Δράσης της Τέταρτης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες, καθώς και τα αποτελέσματα των αναθεωρητικών διασκέψεων της,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία[1],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030» (COM(2021)0101),

 έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, του ΟΗΕ, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, και ιδίως τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 1, 4, 5, 8, 10 και 17 αυτής,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 100, του 1951, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την ισότητα των αποδοχών,

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 111 του 1958 της ΔΟΕ για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα,

 έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 190, του 2019, της ΔΟΕ για τη βία και την παρενόχληση,

 έχοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 202, του 2012, της ΔΟΕ για τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας,

 έχοντας υπόψη την Σύμβαση (IV) της Γενεύης, της 12ης Αυγούστου 1949, σχετικά με την προστασία των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

 έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) και 2493 (2019) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

 έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, της 11ης Μαΐου 2011,

 έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων της 16ης Μαΐου 2005 και για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση της 25ης Οκτωβρίου 2007,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο το 1994 και το πρόγραμμα δράσης της, καθώς και τις αναθεωρητικές διασκέψεις και τη διάσκεψη κορυφής του Ναϊρόμπι του 2019 (ICPD+25) για τον εορτασμό της 25ης επετείου της διάσκεψης του Καΐρου,

 έχοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα, που εγκρίθηκε από την τρίτη διεθνή διάσκεψης για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, του Ιουλίου 2015,

 έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών «Spotlight» για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 153 παράγραφος 1 και 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 έχοντας υπόψη τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας, του Ιουνίου 2016,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου III — Ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ 2021-2025» (JOIN(2020)0017), και το συνοδευτικό κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Στόχοι και δείκτες για την πλαισίωση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου III (2021-25)» (SWD(2020)0284),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (COM(2019)0640),

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση Προγράμματος σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας [Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» (EU4Health)] για την περίοδο 2021-2027 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2014[2],

 έχοντας υπόψη τη σύνοψη πολιτικής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τίτλο «The Impact of COVID-19 on Women» (Ο αντίκτυπος της νόσου COVID-19 στις γυναίκες), η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Απριλίου 2020,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ταμείου του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA) με τίτλο «Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage» (Αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στον οικογενειακό σχεδιασμό και στον τερματισμό της έμφυλης βίας, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των γάμων παιδιών), η οποία δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου 2020,

 έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για την εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, ως πρόβλημα δημόσιας υγείας, που δρομολογήθηκε τον Νοέμβριο του 2020,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2020, με τίτλο «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025» (COM(2020)0152),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια 2019-2024 που εγκρίθηκε στις 5 Ιουλίου 2019,

 έχοντας υπόψη το Φόρουμ για την Ισότητα των Γενεών που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού από τις 29 έως τις 31 Μαρτίου του 2021 και στο Παρίσι από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2021, και τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν για την επιτάχυνση της προόδου στην επίτευξη της ισότητας των φύλων παγκοσμίως, καθώς και το παγκόσμιο σχέδιο επιτάχυνσης για την ισότητα των φύλων και το νέο σύμφωνο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και την ανθρωπιστική δράση που δρομολογήθηκε ως αποτέλεσμα του Φόρουμ,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη[3],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 31ης Μαΐου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κοινού υπηρεσιακού εγγράφου εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2015)0182) – Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: Μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ (2016-2020)[4],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο[5],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας[6],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή[8],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία[9],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την 25η επέτειο της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD25) (Σύνοδο κορυφής του Ναϊρόμπι)[10],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24 Ιουνίου 2021 σχετικά με την κατάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων στην ΕΕ, στο πλαίσιο της υγείας των γυναικών[11],

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

 έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A9-0025/2022),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεμελιώδες και οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία, σε όλες τις μορφές της, ιδίως η γυναικοκτονία, είναι η πιο ακραία μορφή ανισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία πρέπει να θεωρείται ακραία μορφή διακρίσεων και παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να προστατευθούν τα δικαιώματα των γυναικών, και να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης, βίας, καταπίεσης και ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόληψη της έμφυλης βίας απαιτεί την αμφισβήτηση των έμφυλων στερεοτύπων που διαιωνίζουν τις ανισότητες και τη μετατροπή του γεγονότος αυτού στην έγκριση και εφαρμογή αποτελεσματικών νομοθετικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων μέτρων·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία είναι ταυτόχρονα αιτία και συνέπεια των διαρθρωτικών ανισοτήτων και μιας άνισης κατανομής της εξουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της βίας απαιτεί κατανόηση των αιτίων της και των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανισότητα μεταξύ των φύλων είναι βαθιά ριζωμένη στις κοινωνικές αξίες που βασίζονται σε έμφυλα στερεότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευαισθητοποίηση των ανδρών και των αγοριών για την ισότητα των φύλων αποτελεί ταυτόχρονα στόχο και προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης και αποτελεσματικής ισότητας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών εμφανίζεται με διαφορετικές αλλά όχι αλληλοαποκλειόμενες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότερες από τις μισές (58 %), από 14 000 γυναίκες και κορίτσια σε 31 χώρες, έχουν υποστεί παρενόχληση και κακοποίηση στο διαδίκτυο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με διασταυρούμενες ταυτότητες και τρωτότητες αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο βίας και παρενόχλησης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία Spotlight δρομολογήθηκε από την ΕΕ και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με στόχο την καταπολέμηση κάθε μορφής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας, εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πορνεία συνιστά σοβαρή μορφή βίας και εκμετάλλευσης που πλήττει ως επί το πλείστον τις γυναίκες και τα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βαθύτερες αιτίες της πορνείας συνδέονται απόλυτα με κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα, όπως η ανεργία, οι οικονομικές δυσχέρειες και η φτώχεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για κοινωνική υποστήριξη και πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες για θύματα εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, με ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη από ειδικούς, και να θεσπίσουν κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί για την παροχή συνδρομής σε ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια ώστε να εγκαταλείψουν την πορνεία, ιδίως με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας που οδηγούν πράγματι στην κοινωνική τους ένταξη·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωμάτων πρέπει να είναι καθολική· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα στην υγεία, και ιδίως στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είναι θεμελιώδη δικαιώματα των γυναικών, τα οποία θα πρέπει να ενισχύονται και δεν πρέπει να υποβαθμίζονται ή να καταργούνται με κανέναν τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το είδος του λόγου που απειλεί τον σεβασμό των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ γνωρίζει άνοδο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, σε όλη τους την πολυμορφία, αντιμετωπίζουν διατομεακή και διαρθρωτική διακριτική μεταχείριση λόγω φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, υγείας, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, κατάστασης κατά τη γέννησή τους, ηλικίας, τάξης, καθεστώτος πρόσφυγα ή μετανάστη και γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, που πρέπει να αναγνωριστούν ως εμπόδια για την πλήρη απολαβή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό για την παγκόσμια γνώση και διακυβέρνηση να συλλέγονται αναλυτικά και μετρήσιμα δεδομένα σχετικά με την ανισότητα των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη διατομεακούς παράγοντες·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών απειλούνται και τα περιθώρια δράσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ), ιδίως των οργανώσεων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, των φεμινιστικών οργανώσεων και των οργανώσεων βάσης συρρικνώνονται σε πολλές χώρες εντός και εκτός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται μια ανησυχητική εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία συμπεριλαμβάνει τον περιορισμό της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων και την απαγόρευση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και των σπουδών του φύλου·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση και η παροχή επαρκούς χρηματοδότησης σε ΟΚΠ που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών στις χώρες εταίρους είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία νέων κοινωνικών στάσεων και συναίνεσης που διευκολύνουν την ισότητα των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή των τοπικών οργανώσεων γυναικών είναι ουσιαστική για την επιτυχή εφαρμογή του GAP III·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια επηρεάζονται δυσανάλογα από τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως αυτές που προκύπτουν από τις ένοπλες συγκρούσεις, τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία COVID-19 και τα συνεπακόλουθα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας είχε σοβαρό αντίκτυπο στις γυναίκες και τα κορίτσια και επιδείνωσε τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, επηρεάζοντας ιδίως την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, ιδιαίτερα όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα καθώς και την ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό οδηγεί σε αύξηση της βίας λόγω φύλου και των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία είχε δυσανάλογο αντίκτυπο στις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 70 % των εργαζομένων στον κοινωνικό και υγειονομικό τομέα για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 στην πρώτη γραμμή, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, γιατρούς ή καθαριστές, είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που εργάζονται από το σπίτι, είναι άνεργες ή εργάζονται με μερική απασχόληση έχουν δεχτεί ακόμη περισσότερη πίεση, καθώς συνεχίζουν να εκτελούν την πλειονότητα των οικιακών καθηκόντων και της οικογενειακής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διαθέσιμα στοιχεία καταδεικνύουν ότι κατά την περίοδο απαγόρευσης της κυκλοφορίας λόγω COVID-19 δείχνουν ότι αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών που έπεσαν θύματα βίας και/ή παρενόχλησης·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη γυναικών που φοιτούν στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM)·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη εκπροσώπηση, η συμμετοχή και η επιρροή των γυναικών και των ανδρών στην πολιτική ζωή αποτελεί προϋπόθεση για μια πραγματικά δημοκρατική κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εποικοδομητική συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην πρόληψη και στην επίλυση των συγκρούσεων, καθώς και στην ανασυγκρότηση, αυξάνει τη βιωσιμότητα της ειρήνης·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των ανισοτήτων θα έχει θεμελιώδη σημασία για την ανάκαμψη μετά την πανδημία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή, η εκπροσώπηση και η ηγεσία των κοριτσιών και των γυναικών θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ανάλογων μέτρων·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ισότητας των φύλων εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση· λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν θα πλησιάσει την επίτευξη της ισότητας των φύλων πριν από το 2030·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP III θα πρέπει να αποτελέσει το πλαίσιο για την ενεργό συμβολή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στην καταπολέμηση της ανισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το GAP III πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως ως ένα βασικό μέσο για την αποτροπή των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών και των κοριτσιών, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση των ζητημάτων φύλου σε όλα τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και την ένταξη της ισότητας των φύλων στα εθνικά σχέδια και τις εθνικές στρατηγικές, σε συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους και τις ΟΚΠ·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να υπάρξει μια περισσότερο στρατηγική και συστηματική προσέγγιση στον τρόπο συνεργασίας της ΕΕ και των κρατών μελών στα ζητήματα των φύλων στις χώρες εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποστολές και οι αντιπροσωπείες της ΕΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την εφαρμογή του GAP III και ότι η εμπειρογνωμοσύνη του προσωπικού των αντιπροσωπειών και των αποστολών αποτελεί βασικό στοιχείο στην επιτυχή εφαρμογή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να παράσχει στις αντιπροσωπείες τεχνική βοήθεια για την έναρξη του σχεδίου εφαρμογής σε επίπεδο χώρας·

1. χαιρετίζει το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου III για την περίοδο 2021-2025 και το κάλεσμά του για έναν κόσμο με ισότητα των φύλων, ως συνέχεια και αξιοποίηση του έργου, των διδαγμάτων που αντλήθηκαν, και των επιτευγμάτων του GAP II· χαιρετίζει τη βελτίωση, τις δεσμεύσεις και τους συνολικούς στόχους του GAP III, ιδίως την αναβάθμισή του από έγγραφο εργασίας σε κοινή ανακοίνωση, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ·

2. επικροτεί τον συμμετοχικό χαρακτήρα της διαδικασίας διαβούλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε ώστε να αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη του GAP III της ΕΕ, και την αποτύπωση σε αυτό των συστάσεων που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τα σημεία επαφής της ΕΕ για θέματα φύλου και ιδίως από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν κατόρθωσε να επιτύχει ομοφωνία επί των συμπερασμάτων, λόγω των αντιρρήσεων τεσσάρων κρατών μελών στον όρο «φύλο», εμποδίζοντας έτσι την επίσημη έγκριση του σχεδίου δράσης, και τονίζει ότι αυτό δείχνει σαφείς ενδείξεις εναντίωσης στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συγκροτηθεί νέα σύνθεση του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων που θα συγκεντρώνει τους υπουργούς και τους υφυπουργούς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την ισότητα των φύλων, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και της αναπτυξιακής πολιτικής· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για μια κοινή θέση της ΕΕ και να αναληφθεί ισχυρή δράση για να καταγγελθεί ομόφωνα η εναντίωση στην ισότητα των φύλων·

4. επισημαίνει ότι η ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη ενός κόσμου με ισότητα των φύλων μέσω της στήριξης των χωρών εταίρων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου· καλεί την ΕΕ να δώσει το παράδειγμα και παροτρύνει τα έξι κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη κυρώσει και εφαρμόσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να προωθήσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου με τις χώρες εταίρους του Συμβουλίου της Ευρώπης·

5. καταδικάζει απερίφραστα την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· θεωρεί ότι η καταγγελία της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης είναι ένα ακόμη βήμα που αμφισβητεί το καθεστώς της Τουρκίας ως υποψήφιας για προσχώρηση στην ΕΕ·

Αποτελεσματικότερη δέσμευση της ΕΕ και αποδοτική εφαρμογή

6. ζητεί την πλήρη εφαρμογή του GAP III και ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό, σε κάθε πτυχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, μέσω μιας μετασχηματιστικής ως προς το φύλο και διατομεακής προσέγγισης, τόσο σε όρους γεωγραφικής κάλυψης του GAP III όσο και τομέων δράσης του σχεδίου, καθώς και ζητεί να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης είτε πρόκειται για το εμπόριο, την αναπτυξιακή πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ασφάλεια ή τομείς όπως η ενέργεια και η γεωργία· επαναλαμβάνει ότι οι δράσεις για την εφαρμογή του GAP III πρέπει να καθοδηγούνται από την ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και να επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή και ένταξη ανδρών, γυναικών και μειονεκτουσών ομάδων, καθώς και ότι η περιορισμένη χρηματοδότηση και η έλλειψη προσωπικού συγκαταλέγονται στα θεμελιώδη εμπόδια στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του GAP III πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία των γυναικών· υπενθυμίζει ότι το GAP III θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη μέσω συστηματικών εκτιμήσεων επιπτώσεων ως προς το φύλο, προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν αρνητικές επιπτώσεις των πολιτικών της ΕΕ στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών και στην ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τα απαραίτητα πρακτικά και πολιτικά εργαλεία για να διασφαλίσει την ομαλή μετουσίωση των αρχών του GAP III σε δράσεις και πρακτικές· ζητεί από την ΕΕ να είναι φιλόδοξη όσον αφορά την προώθηση στόχων που επιτυγχάνουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πραγματική ισότητα των φύλων μεταξύ των εξωτερικών εταίρων με τους οποίους η ΕΕ επιδιώκει να συνεργαστεί·

7. ζητεί τη θέσπιση ενός εκτεταμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για την υποστήριξη της υλοποίησης του GAP III, ιδίως στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, στη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό και στις αξιολογήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο, καθώς και στην έμφυλη βία· τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις σε γνώσεις, πόρους και εσωτερική εμπειρογνωσία σχετικά με την ισότητα των φύλων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν επαρκώς το GAP III· ζητεί τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένα στο τοπικό και εθνικό πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται το GAP III· ζητεί τα εν λόγω μαθήματα κατάρτισης και τα σχετικά εργαλεία να διατίθενται ελεύθερα και με ευκολία στους ενδιαφερόμενους τοπικούς εταίρους·

8. τονίζει την ανάγκη τακτικής, εξωτερικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του GAP III, σε κάθε επίπεδο και σε κάθε στάδιο, σε σχέση με τους στοχοθετημένους και μετρήσιμους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η επιτόπια συμβολή της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων μερών κατά τρόπο διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς· ζητεί τη συστηματική εφαρμογή αυστηρών αναλύσεων ως προς το φύλο και τη χρήση δεικτών και στατιστικών που είναι ευαίσθητοι ως προς τη διάσταση του φύλου και θα είναι αναλυτικοί ανά φύλο· επιμένει ότι η αξιολόγηση του GAP III θα πρέπει να αξιολογεί την εφαρμογή όλων των πολιτικών της ΕΕ που σχετίζονται με την εξωτερική δράση της ΕΕ· ζητεί το GAP III να ενσωματώσει σαφή εργαλεία για την παρακολούθηση του συνολικού ποσού των δαπανών για την ισότητα των φύλων και να αξιολογήσει τον ποιοτικό αντίκτυπο αυτών των πρωτοβουλιών όσον αφορά την προώθηση της ισότητας των φύλων· αναμένει να προστεθούν στο έγγραφο εργασίας συγκεκριμένες και μετρήσιμες τιμές βάσης, δείκτες, δράσεις και στόχοι που λείπουν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, μαζί με τους αντίστοιχους χάρτες πορείας και τα χρονοδιαγράμματα για όλους τους στόχους· τονίζει τη σημασία της διαδικασίας προγραμματισμού του μηχανισμού «Η Ευρώπη στον κόσμο» ως μοναδικής ευκαιρίας για την επιχειρησιακή εφαρμογή των στόχων του GAP III·

9. καλεί τις αποστολές και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους και τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις να συνεργαστούν στενά για την εφαρμογή του GAP III, χρησιμοποιώντας όλα τα διπλωματικά και προγραμματικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους, μέσω κατάλληλης καθοδήγησης που θα αναπτυχθεί και θα κοινοποιηθεί μέσω των αντιπροσωπειών· υπενθυμίζει ότι τα σημεία επαφής για τα θέματα φύλου κατέχουν κεντρική θέση και ζητεί την ενίσχυση του ρόλου και της προβολής τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θέσπιση των σχεδίων εφαρμογής σε επίπεδο χώρας και επιμένει ότι τα εν λόγω σχέδια πρέπει να δημοσιοποιούνται και να μεταφράζονται προκειμένου να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα για την τοπική κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις βάσης·

10. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις συνέργειες με τον ΟΗΕ, τις χώρες εταίρους και τους διεθνείς ενδιαφερόμενους φορείς, να προωθήσει και να επιτύχει από κοινού τους διεθνείς στόχους που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων στην Ατζέντα του 2030 και τους ΣΒΑ αυτής, τους στόχους στη Διακήρυξη του Πεκίνου και στην Πλατφόρμα Δράσης του, καθώς και στο πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και στις διασκέψεις αναθεώρησής του·

11. ζητεί να δημιουργηθούν στενοί δεσμοί με τις τοπικές ΟΚΠ, ιδίως εκείνες που εργάζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονται από ευάλωτες κοινότητες, καθώς και με τα υπουργεία, τις περιφερειακές και τις τοπικές κυβερνήσεις στις χώρες εταίρους, προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και ο ενστερνισμός από τη χώρα της εφαρμογής του GAP III και των σχεδίων εφαρμογής σε επίπεδο χώρας· ζητεί, επιπλέον, τη διεξαγωγή ετήσιου πολιτικού διαλόγου και διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του GAP III, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα ενδιαφερόμενα μέρη και, ιδίως, τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις γυναικών· επαναλαμβάνει την έκκληση προς τις αποστολές και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διεξάγουν ουσιαστικό διάλογο με τις ΟΚΠ και να παράσχουν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η συμβολή τους χρησιμοποιήθηκε και μετουσιώθηκε σε πολιτικές για την ισότητα των φύλων·

12. επικροτεί την εστίαση του GAP III στους νέους ως παράγοντες αλλαγής· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια, καθώς και οι οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και οι οργανώσεις βάσης, ιδίως οι οργανώσεις υπό την ηγεσία κοριτσιών και νέων και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που δρουν στην πρώτη γραμμή και διαθέτουν γυναίκες επικεφαλής, συμμετέχουν ουσιαστικά και διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή του GAP III στις χώρες τους, μέσω χρηματοδότησης και κατάρτισης· επαναλαμβάνει τη σημασία και την προστιθέμενη αξία της εμπειρογνωσίας και της μακροπρόθεσμης συνεργασίας με τοπικούς ακτιβιστές, οργανώσεις βάσης και/ή άλλους εμπειρογνώμονες και σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα φύλου, ούτως ώστε τα έργα για την ισότητα των φύλων να προσαρμόζονται στο τοπικό κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο·

13. ζητεί ισχυρότερη και συστηματική συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στην εφαρμογή του GAP III, μεταξύ άλλων μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής· ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη μέλη και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να θεωρούν τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις ως βασικούς παράγοντες της αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς αποτελούν το δημοκρατικό επίπεδο που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες και βρίσκονται σε καλύτερη θέση να προωθήσουν την ισότητα των φύλων και τη βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με τις αγροτικές κοινότητες και τους ηγέτες τους για την προώθηση της εμβέλειας των προγραμμάτων ισότητας των φύλων παντού·

14. ζητεί να συμπεριληφθεί συγκεκριμένος στόχος για τη χρηματοδότηση των οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί πολυετή, ευέλικτη, άμεση, κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση για τις τοπικές ΟΚΠ και δίκτυα σε όλη τους την πολυμορφία, ιδίως τις οργανώσεις που εργάζονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, των κοριτσιών και άλλων ευάλωτων κοινοτήτων, καθώς και για τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου των χωρών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει απλουστευμένους μηχανισμούς και πρακτικές χρηματοδότησης που θα επιτρέπουν σε μικρότερες οργανώσεις βάσης να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων· καταδικάζει όλες τις μορφές καταστολής των ακτιβιστών φεμινιστικών κινημάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και παροτρύνει όλες τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν και να στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών και να συνεργαστούν μαζί της·

15. τονίζει ότι οι υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση, ειδικά σε περιοχές συγκρούσεων και σε καταστάσεις συγκρούσεων και σε καταστάσεις μετά από συγκρούσεις· χαιρετίζει την έκκληση για συνεργασία και προώθηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τις υπερασπίστριες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί την Επιτροπή να τις προστατεύσει μέσω κατάλληλων δράσεων και μηχανισμών, καθώς και μέσω της διάθεσης ειδικών πόρων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

16. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να εφαρμόσουν αυστηρά τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με ακτιβιστές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών, ιδίως όσον αφορά το καθήκον υποβολής αναφοράς για κυβερνητικούς φορείς που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθήκον παροχής νόμιμων οδών σε ακτιβιστές όταν και όπως απαιτείται· καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17. υπογραμμίζει ότι απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού της ΕΕ για την αποτελεσματική εφαρμογή του GAP III· ζητεί επίμονα να συντονιστεί στενότερα το GAP III με άλλες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία Spotlight, της οποίας ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ η αποτελεσματικότητά της χρειάζεται να βελτιωθεί σύμφωνα με την πρόσφατη ενδιάμεση αξιολόγησή της και αντλώντας διδάγματα από το νέο πλαίσιο που διαμορφώθηκε από την πανδημία COVID-19· χαιρετίζει την πρωτοβουλία Spotlight και τον στόχο της να εξαλειφθεί κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να ανανεωθούν τα κονδύλια που διατέθηκαν για την πρωτοβουλία Spotlight μετά το τέλος του τρέχοντος προγράμματος το 2022 και την παράταση του προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πολυετούς περιόδου χρηματοδότησης και σε όλες τις υποπεριφέρειες·

18. υπογραμμίζει ότι ο ΣΒΑ 5 είναι η επίτευξη της ισότητας των φύλων και η χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών και ότι ο εν λόγω ΣΒΑ πρέπει να ενσωματωθεί στους διάφορους τομείς στους οποίους εξουσιοδοτείται να αναλάβει δράση η ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο ΣΒΑ 5 συγκαταλέγεται στους τρεις ΣΒΑ με τη μικρότερη χρηματοδότηση· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το GAP III θεωρεί την ισότητα των φύλων οριζόντια προτεραιότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ στο πλαίσιο των εργασιών πολιτικής και προγραμματισμού· επαναλαμβάνει την ανάγκη για την κατάλληλη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και ότι οι προτεραιότητες της Ευρώπης στον κόσμο στις χώρες εταίρους, καθώς και οι πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη», θα πρέπει να έχουν μετασχηματιστικό χαρακτήρα ως προς τη διάσταση του φύλου, σύμφωνα με το GAP III, και ιδίως στην περίπτωση της ανθρωπιστικής βοήθειας·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 85 % όλων των νέων εξωτερικών δράσεων θα πρέπει να έχουν το φύλο ως σημαντικό ή κύριο στόχο· εκφράζει την ικανοποίησή του για τον στόχο της Επιτροπής να θέσει την ισότητα των φύλων ως κύριο στόχο του 5 % των νέων προγραμμάτων εξωτερικής δράσης της· χαιρετίζει επίσης τη συμπερίληψη τουλάχιστον μιας δράσης ανά χώρα η οποία έχει ως βασικό στόχο την ισότητα των φύλων· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του 5 % είχε ήδη επιτευχθεί το 2019 και ζητεί να συμπεριληφθούν στο GAP III μεγαλύτερη φιλοδοξία, αυξημένη στήριξη και συγκεκριμένη χρηματοδότηση για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων· ζητεί το 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) σε κάθε χώρα να διατίθεται σε προγράμματα στα οποία η ισότητα των φύλων είναι ένας από τους κύριους στόχους· ζητεί να καθοριστεί συγκεκριμένος στόχος ύψους 85 % της χρηματοδότησης ΕΑΒ της ΕΕ σε προγράμματα που έχουν ως κύριο ή σημαντικό στόχο την ισότητα των φύλων· αναμένει, και καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν ότι δεν θα δαπανηθεί ΕΑΒ σε έργα που θα μπορούσαν να αναστρέψουν ή να βλάψουν τα επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων· τονίζει ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται ποσοτικά με βάση την ειδική χρηματοδότηση και όχι μόνο ως ποσοστό του συνόλου των προγραμμάτων·

20. παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν το παράδειγμα και να επικεντρωθούν στις δικές τους εσωτερικές δομές· τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποιημένης στη διάσταση του φύλου ηγεσίας για να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων και η ορθή εφαρμογή του GAP III· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση να διασφαλιστεί ισόρροπη ως προς το φύλο διαχείριση στις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ και στις εξωτερικές υπηρεσίες της Επιτροπής, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ και στις αποστολές της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΥΕΔ απέχει μακράν από την επίτευξη του στόχου της κατάληψης του 50 % των διευθυντικών θέσεων από γυναίκες και καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να εφαρμόσει πλήρως την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα, όπως έχει προγραμματιστεί· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση να καθιερωθεί η ισότητα των φύλων και η κατάρτιση του GAP III για όλα τα διευθυντικά στελέχη στα κεντρικά γραφεία και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, και ζητεί το μέτρο αυτό να είναι υποχρεωτικό και να επεκταθεί σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στην εξωτερική δράση της ΕΕ·

21. σημειώνει ότι η ΕΥΕΔ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στο να καταστεί το φύλο βασική συνιστώσα της εξωτερικής δράσης, και ότι θα πρέπει να παρέχει κίνητρα και να στηρίζει πολιτικά τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ώστε να πράξουν το ίδιο σε επίπεδο χώρας εταίρου· τονίζει την ανάγκη οι επιστολές ανάθεσης καθηκόντων και οι περιγραφές καθηκόντων των επικεφαλής των αντιπροσωπειών να περιλαμβάνουν ειδική αναφορά στην ισότητα των φύλων, την εφαρμογή του GAP III, καθώς και τη σημασία της συστηματικής συνεργασίας και διαβούλευσης μεταξύ των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ενσωμάτωση του GAP και της μετασχηματιστικής ως προς το φύλο, διατομεακής προσέγγισης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα στον σχεδιασμό των πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων· επικροτεί τη δέσμευση του GAP III να διασφαλίσει ότι όλες οι εξωτερικές υπηρεσίες των αντιπροσωπειών και των κεντρικών γραφείων της ΕΕ διαθέτουν σύμβουλους σε θέματα φύλου / ειδικά άτομα/σημεία επαφής για θέματα φύλου, αλλά τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω θέσεις να είναι πλήρους απασχόλησης και με επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους· ζητεί και πάλι να διοριστούν σύμβουλοι σε θέματα φύλου και στις στρατιωτικές αποστολές της ΚΠΑΑ·

22. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συλλέγουν συναφή δεδομένα για τους ανθρώπινους πόρους, χωριστά ανά φύλο, προκειμένου να αξιολογούν τους αριθμούς προτεινόμενων υποψηφίων, επικρατέστερων υποψηφίων, τις επιλογές, την παράταση συμβάσεων και τη διάρκεια της αποστολής, μεταξύ άλλων κριτηρίων, και να παρακολουθούν την πρόοδο, καθώς και να διενεργούν συστηματοποιημένες συνεντεύξεις με γυναίκες και άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες σχετικά με τους λόγους αποχώρησης από τη θέση εργασίας τους·

23. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το σημαντικό ζήτημα της πολυμορφίας περιλαμβάνεται στον ρόλο του συμβούλου της ΕΥΕΔ όσον αφορά τα θέματα φύλου και πολυμορφίας, και καλεί την ΕΥΕΔ να αποδώσει τη δέουσα σημασία τόσο στην ισότητα των φύλων όσο και το θεματολόγιο ΓΕΑ, καθώς και στην πολυμορφία και την ένταξη, και να θεσπίσει έναν ρόλο για κάθε ένα από τα ζητήματα αυτά, ενισχύοντας τους ρόλους αυτούς, την αποστολή, τους πόρους και τις εξουσίες τους· ζητεί να οριστεί ειδικός σύμβουλος για θέματα φύλου σε κάθε διεύθυνση της ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον σύμβουλο της ΕΥΕΔ για το φύλο και τη διαφορετικότητα, και να ενθαρρυνθεί το προσωπικό τους να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

24. τονίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις έξυπνες οικονομίες, προς όφελος τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, σε όλη τους την πολυμορφία, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+· σημειώνει ότι η ανισότητα των φύλων επιδεινώνεται από άλλες μορφές ανισότητας· τονίζει οι ανισότητες έχουν σημαντικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στο σύνολο των κοινωνιών και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανθίστανται στην αλλαγή· επαναλαμβάνει ότι όλες οι δεσμεύσεις της ΕΕ θα είναι περισσότερο αποτελεσματικές εάν στην δράση της ΕΕ υιοθετηθεί διατομεακή προσέγγιση ως προς την ισότητα των φύλων· επαναλαμβάνει την έκκληση όλες οι δράσεις της ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη τις διασταυρούμενες ταυτότητες και να αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια σε όλη τους την πολυμορφία δεν επηρεάζονται εξίσου από τις ανισότητες μεταξύ των φύλων·

25. επικροτεί τη συμπερίληψη της διατομεακότητας ως βασικής αρχής του GAP III, αλλά εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη στόχων, δεικτών και συγκεκριμένων δράσεων για την εφαρμογή της· τονίζει τη δέσμευση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ να προστατεύσουν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε όλο τον κόσμο·

26. χαιρετίζει το γεγονός ότι το GAP III αναφέρεται στη δυνατότητα που ενέχει η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες· τονίζει την ανάγκη για ισχυρό πολιτικό διάλογο και τεχνική βοήθεια για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης ως μοχλό για την επίτευξη αποτελεσμάτων για τις γυναίκες, από τη διεύρυνση·

27. επικροτεί το γεγονός ότι το GAP III εξετάζει την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των γυναικών και κοριτσιών μεταναστριών· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών που μετακινούνται ή βρίσκονται σε μεταναστευτικές διαδρομές ή καταυλισμούς, και ζητεί συγκεκριμένα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής (WASH), στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και στη μητρική υγεία·

Έξι τομείς δράσης

Καταπολέμηση κάθε μορφής βίας με βάση το φύλο

28. επικροτεί το γεγονός ότι ο πρώτος τομέας δέσμευσης του GAP III επικεντρώνεται στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο· ζητεί να ενταθεί η ενισχυμένη, συντονισμένη και ολιστική δράση για την καταπολέμηση των γυναικοκτονιών και όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο κατά των γυναικών και των κοριτσιών στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου, ιδίως σε καταστάσεις συγκρούσεων και έκτακτης ανάγκης όπου οι γυναίκες και τα κορίτσια βρίσκονται σε πιο ευάλωτες καταστάσεις και εστιάζοντας σε γυναίκες και κορίτσια που είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα βίας, όπως γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τις χώρες εταίρους με σκοπό την ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας με βάση το φύλο·

29. ζητεί να αναληφθεί επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, με μια μετασχηματιστική ως προς το φύλο και διατομεακή προσέγγιση, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη σημαντική αύξηση της γυναικοκτονίας και άλλων μορφών έμφυλης βίας στο πλαίσιο της πανδημίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εστίαση της Επιτροπής στην προώθηση της πρόληψης μέσω της αμφισβήτησης επιβλαβών έμφυλων προτύπων· τονίζει, εν προκειμένω, ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με τις χώρες εταίρους και τις ΟΚΠ για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα δυνατά διπλωματικά μέσα για την προώθηση της έγκρισης νομοθεσίας που θα προβλέπει διαρθρωτική ισότητα των φύλων από κάθε άποψη·

30. υπενθυμίζει ότι η υποχρεωτική κατάρτιση για όλο το προσωπικό της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα για τον εντοπισμό των θυμάτων σεξουαλικής και/ή έμφυλης βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις, καθώς και προγράμματα πρόληψης, πέραν της κατάρτισης για όλο το προσωπικό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού· καλεί την ΕΕ να ασκήσει κάθε δυνατή επιρροή προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δράστες μαζικών βιασμών σε εμπόλεμες καταστάσεις καταγγέλλονται, εντοπίζονται, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το διεθνές ποινικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι το Καταστατικό της Ρώμης προβλέπει μόνιμο νομικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί εκτενέστερα η σεξουαλική βία και η βία με βάση το φύλο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και, επομένως, καλεί την ΕΕ να στηρίξει ενεργά την ανεξάρτητη και ουσιαστική δραστηριότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο· επικροτεί τη συμπερίληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στα κριτήρια επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το κριτήριο αυτό αποτελεσματικά·

31. τονίζει ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι και οι γάμοι παιδιών αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καθιστά τα κορίτσια ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία και την κακοποίηση· υπενθυμίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων αναγνωρίζεται διεθνώς ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με 200 εκατομμύρια θύματα παγκοσμίως και 500 000 θύματα μόνο στην ΕΕ, και τουλάχιστον τρία εκατομμύρια κορίτσια κινδυνεύουν να υποστούν ακρωτηριασμό των γεννητικών οργάνων ετησίως· υπογραμμίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και ο καταναγκαστικός γάμος αποτελούν προσβολή της αξιοπρέπειας των γυναικών ως προσώπων· ζητεί ολοκληρωμένη δράση για την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων και των καταναγκαστικών γάμων, ιδίως σε καταστάσεις συγκρούσεων και έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια συνεκτική μακροπρόθεσμη προσέγγιση για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, βελτιώνοντας τις συνέργειες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων της ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ενσωματωθούν στην εξωτερική της δράση μέτρα πρόληψης του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε όλους τους τομείς πολιτικής·

32. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης· ζητεί μεγαλύτερη ηγεσία και παρακολούθηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και αυξημένη διεθνή συνεργασία για τον τερματισμό των προαναφερόμενων επιβλαβών πρακτικών που οδηγούν σε τέτοιες μορφές δουλείας· υπενθυμίζει ότι η ευαλωτότητα των γυναικών και των κοριτσιών στην εμπορία ανθρώπων και τη σεξουαλική εκμετάλλευση επιδεινώνεται σε περιόδους οικονομικών δυσχερειών, ένοπλων συγκρούσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· ζητεί να ενσωματωθεί περαιτέρω η καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών στους στόχους του GAP III και να αυξηθούν οι συνέργειες με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2021-2025)·

Εξασφάλιση πρόσβασης σε υγειονομική φροντίδα για γυναίκες και στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα

33. επαναλαμβάνει ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εδράζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της χειραφέτησης των γυναικών· εκφράζει την ανησυχία του για την εναντίωση στην ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς και για την άνοδο της μισογυνιστικής συντηρητικής ρητορικής και των οργανωμένων θρησκευτικών και άλλων ομάδων, η οποία απειλεί να υπονομεύσει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι η κατάργηση της νομοθεσίας όσον αφορά την άμβλωση υπονομεύει την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των γυναικών και θέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τις πλέον ευάλωτες γυναίκες κοινωνικά και οικονομικά· σημειώνει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει εξέχον παράδειγμα παγκοσμίως όσον αφορά την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, χωρίς εξαναγκασμό, βία, διακρίσεις και κακοποίηση· καλεί, ως εκ τούτου, όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στην επικράτειά τους·

34. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης, έχει περιοριστεί σοβαρά και συχνά ποινικοποιηθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου· υπογραμμίζει εξάλλου ότι οι γυναίκες που διαβιούν σε κατάσταση φτώχειας σε αγροτικές περιοχές και ανήκουν σε μειονότητες είναι τα κύρια θύματα· υπογραμμίζει την ανάγκη εστίασης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών και των νεότερων γυναικών, και παροχής συναφών πληροφοριών, εκπαίδευσης και πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της προγεννητικής περίθαλψης, της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης και της αντισύλληψης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αμφισβήτηση των προτύπων που εισάγουν διακρίσεις και καθιστούν δύσκολο για τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ να απολαμβάνουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, καθώς και η αμφισβήτηση των στερεοτύπων που οδηγούν σε διακρίσεις κατά των περιθωριοποιημένων γυναικών κατά τον τοκετό·

35. τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της διαθεσιμότητας μεθόδων αντισύλληψης στις χώρες εταίρους, ιδίως για τα έφηβα κορίτσια· επιβεβαιώνει ότι όλες οι γυναίκες και τα έφηβα κορίτσια έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους ελεύθερες και ενημερωμένες επιλογές όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι η ποιότητα της μητρικής υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί σημαντικό δείκτη της ανάπτυξης μιας χώρας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τις χώρες εταίρους να προασπίσουν το δικαίωμα στην υγεία στο πλαίσιο της εγκυμοσύνης και του τοκετού μέσω της δημιουργίας αξιοπρεπών υπηρεσιών μητρικής υγείας, οι οποίες μειώνουν αποτελεσματικά τη βρεφική θνησιμότητα, καθώς και τους θανάτους που σχετίζονται με επιπλοκές κατά τον τοκετό·

36. ζητεί το GAP III να δώσει υψηλή προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα στην ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και στη λογοδοσία και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την έννομη προστασία για παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων και της έμφυλης βίας, τόσο όσον αφορά την παροχή κατάρτισης σε ανθρωπιστικούς φορείς όσο και όσον αφορά τη χρηματοδότηση·

37. ζητεί το GAP III να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, δεδομένων των σοβαρών επιπτώσεων που είχε η πανδημία στις γυναίκες και τα κορίτσια στις χώρες εταίρους, και να συντονιστεί και να διατεθεί επαρκής, ευέλικτη, συνεχής και στοχευμένη χρηματοδότηση κατά τον προγραμματισμό του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας — Παγκόσμια Ευρώπη· ζητεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα ως προτεραιότητα στη διαδικασία προγραμματισμού της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κοινού προγραμματισμού· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

38. τονίζει τη σημασία της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων όσον αφορά το σώμα των γυναικών και των κοριτσιών και την αυτονομία τους, και ζητεί η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα δημόσιας υγείας προσβάσιμα σε όλους χωρίς διακρίσεις· ζητεί να εξασφαλιστεί καθολική πρόσβαση σε ολοκληρωμένη, κατάλληλη για την ηλικία σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, αποτελεσματική αντισύλληψη, πρόληψη του HIV και των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων και ασφαλή και νόμιμη άμβλωση· ζητεί τα προγράμματα ολοκληρωμένης σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης να καλύπτουν τις διαπροσωπικές σχέσεις, τον γενετήσιο προσανατολισμό, την ισότητα των φύλων, τα έμφυλα πρότυπα, την πρόληψη της βίας με βάση το φύλο και τη συγκατάθεση, και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εφηβεία, τον εμμηνορροϊκό κύκλο, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, την αντισύλληψη και την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών·

39. επισημαίνει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία στις δράσεις που σχετίζονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, για παράδειγμα, μέσω της διασφάλισης προσβάσιμων και φιλικών προς τους νέους πληροφοριών και υπηρεσιών· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη συμπερίληψη από τις χώρες εταίρους των θεμάτων αυτών στα εθνικά τους σχέδια για τη δημόσια υγεία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δεσμευτούν στους στόχους του GAP III σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και να καταρτίσουν «σχέδια εφαρμογής σε επίπεδο χώρας» που δίνουν προτεραιότητα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα·

40. τονίζει την ανάγκη να ενθαρρυνθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε περίσταση, με στόχο τη μείωση των πρόωρων γάμων, της εφηβικής εγκυμοσύνης και της οικονομικής εξάρτησης· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την πρόληψη των συχνών αδικαιολόγητων απουσιών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στα κορίτσια που γίνονται μητέρες να επιστρέψουν στο σχολείο και να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας·

41. ζητεί να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη των απουσιών από το σχολείο για τα κορίτσια, κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσης, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες παροχής νερού και τις εγκαταστάσεις υγιεινής που σχετίζονται με την έμμηνο ρύση στα σχολεία και αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια σε σχέση με την εμμηνόρροια, και καταπολεμώντας το στιγματισμό σχετικά, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με γυναίκες, κορίτσια, άνδρες και αγόρια· ζητεί μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων που αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και τις υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής στα σχολεία και την προσωπική υποστήριξη των κοριτσιών·

42. εφιστά την προσοχή στις διατομεακές ανισότητες και διαφορές μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την ποιότητα της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης, λαμβανομένης υπόψη της έλλειψης υγειονομικής περίθαλψης και υπηρεσιών που είναι ευαισθητοποιημένες για τη διάσταση του φύλου· ζητεί την καθολική πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ενημέρωσης και πρόληψης, διάγνωσης, φροντίδας και θεραπείας των γυναικείων ασθενειών, όπως η ενδομητρίωση και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, καθώς και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, όπως ο HIV· καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής του ΠΟΥ για την επιτάχυνση της εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας·

43. καλεί τις χώρες εταίρους να χρηματοδοτήσουν και να ενισχύσουν επαρκώς τα δημόσια συστήματα υγείας τους και να διεξαγάγουν έρευνα σχετικά με την υγεία των γυναικών παγκοσμίως, προκειμένου να προωθήσουν τις γνώσεις σχετικά με τα θέματα φύλου και βιολογικού φύλου στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας και της έρευνας των ασθενειών· ζητεί επίσης να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα υγείας που σχετίζονται με το φύλο·

44. τονίζει την ανάγκη να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη μια πολιτική για τη δημόσια υγεία που θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των ασθενειών, εξασφαλίζοντας καθολική και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη και εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων πόρων για την καταπολέμηση των κύριων προβλημάτων δημόσιας υγείας·

Προώθηση των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της ισότητας και διασφάλιση της αυτονομίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια

45. επαναλαμβάνει ότι η κρίση και οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που απορρέουν από την πανδημία COVID-19 επηρεάζουν δυσανάλογα την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία και την ανάγκη να στηρίξει η ΕΕ την ανάπτυξη και τη συμπερίληψη μιας διατομεακής διάστασης του φύλου σε όλα τα σχέδια ανάκαμψης COVID-19 στις χώρες εταίρους και στις πρωτοβουλίες της «Ομάδας Ευρώπη»· τονίζει την ανάγκη για μια ευαίσθητη ως προς τη διάσταση του φύλου αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 κατά την εφαρμογή του GAP III, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μοναδικές συνθήκες των γυναικών και των κοριτσιών και να τονωθούν οι ευκαιρίες μετά την κρίση· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου και να συμπεριλάβει μετασχηματιστικές δράσεις ως προς το φύλο σε όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 στις χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων σε σχέδια και μέτρα ανάκαμψης, και να στηρίξει έργα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών έργων, κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνεται η ισότητα των φύλων· τονίζει ότι νέες μορφές χρηματοδότησης, όπως τα ομόλογα με βάση το φύλο, θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στις εθνικές οικονομίες, ενδυναμώνοντας παράλληλα τις γυναίκες·

46. είναι της άποψης ότι η εργασία είναι καίριας σημασίας για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων· υποστηρίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως μέσο, όχι μόνο για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, αλλά και για να καταπολεμηθούν οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών·

47. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να απαιτήσει συμμόρφωση με τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ και των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ισότητα των φύλων κατά την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού για το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει αποτελεσματικά την ισότητα των φύλων σε όλα τα κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη και να διασφαλίσει ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις δεν επιδεινώνουν την ανισότητα των φύλων· τονίζει ότι όλες οι εκτιμήσεις επιπτώσεων που συνδέονται με το εμπόριο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ΟΚΠ·

48. τονίζει ότι η οικονομική στήριξη των γυναικών πρέπει να συνοδεύεται από κατάρτιση, πρόσβαση σε πληροφορίες, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και δημιουργία επίγνωσης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματά τους·

49. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παρενόχλησης των γυναικών στην εργασία, καθώς και για την προώθηση της κύρωσης της Σύμβασης της ΔΟΕ για τη βία και την παρενόχληση (αριθ. 190)·

50. ζητεί το GAP III να προωθήσει την οικονομική δραστηριότητα των γυναικών και την πρόσβασή τους στα απαραίτητα οικονομικά και κοινωνικά εργαλεία, καθώς και στους πόρους και την κοινωνική προστασία, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία παγκοσμίως για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, που συνδέεται άρρηκτα με τον παγκόσμιο στόχο της εξάλειψης της φτώχειας, όπως περιγράφεται στους ΣΒΑ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν και να προωθήσουν μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας που είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών μετρητών, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των χωρών εταίρων να αντιμετωπίζουν κρίσεις και εξωτερικούς κλυδωνισμούς·

51. καλεί την ΕΕ και τις χώρες εταίρους να εγκρίνουν μέτρα που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους και να τους παράσχουν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και επιχειρηματικές ευκαιρίες, μεταξύ άλλων μέσω της στήριξης τοπικών οργανώσεων που διευθύνονται από γυναίκες, και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής τους σε εμπορικές και συνδικαλιστικές ενώσεις· τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της πρόσβασης, για παράδειγμα, σε μικροπιστώσεις με σκοπό τη διευκόλυνση και την τόνωση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας των γυναικών σε μικρότερη κλίμακα·

52. τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί η συμπληρωματικότητα άλλων δράσεων για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους, όπως η απαλλαγή από την έμφυλη βία, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία και η οικονομικά προσιτή φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενδυναμώσουν και να προστατεύσουν τις μητέρες και τους πατέρες παγκοσμίως, και να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους για τη διασφάλιση επαρκούς άδειας μητρότητας, πατρότητας και γονικής άδειας, και να εγκρίνουν πρακτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εν λόγω προστασίας, παράλληλα με επενδύσεις σε υπηρεσίες παιδικής μέριμνας και εκπαίδευσης·

53. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διασφάλιση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, θα πρέπει η ΕΕ να στηρίξει τη δημιουργία του δεσμευτικού μέσου για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

54. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους για τη χρηματοδότηση και την προώθηση μέτρων που αντιμετωπίζουν το δυσανάλογο βάρος της μη αμειβόμενης εργασίας που φέρουν οι γυναίκες, και να στηρίξουν δράσεις που βοηθούν τις εργαζόμενες γυναίκες να μεταβούν από την άτυπη στην επίσημη οικονομία· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να μοιράζονται εξίσου τις μη αμειβόμενες ευθύνες φροντίδας και τις οικιακές ευθύνες· ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την αναγνώριση, τη μείωση και την ανακατανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας και της οικιακής εργασίας·

55. ζητεί την ενεργό προώθηση του ρόλου και της συμμετοχής των γυναικών στην οικονομία και την κοινωνία και την αναγνώριση των ατομικών και νομικών δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ιδιοκτησίας, της πρόσβασης σε τραπεζικά δάνεια και του δικαιώματος συμμετοχής σε διάφορους οικονομικούς τομείς και στην πολιτική ζωή, ιδίως μέσω της προώθησης μακροοικονομικών πολιτικών που είναι ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το δικαίωμα ίσης αμοιβής για όμοια εργασία της αυτής αξίας δεν είναι δεδομένο σε πολλές περιπτώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ, ακόμη και όταν κατοχυρώνεται από τον νόμο, και τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η βασική αιτία αυτής της διάκρισης·

56. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό ο ιδιωτικός τομέας να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο GAP III και να λογοδοτεί σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων των γυναικών που διαπράττονται στο πλαίσιο εταιρικών δραστηριοτήτων· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τη διάσταση του φύλου στην επικείμενη νομοθετική της πρόταση για την εταιρική δέουσα επιμέλεια·

57. τονίζει ότι η οικονομική και κοινωνική αυτονομία των γυναικών είναι καίριας σημασίας για βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· ζητεί να καταβληθούν ολοκληρωμένες προσπάθειες για να παρασχεθεί στα κορίτσια και στις γυναίκες πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ποιοτική κατάρτιση σχετικά με τις δεξιότητες, καθώς και αποτελεσματικά εργαλεία που συμβάλλουν στην πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, ιδίως σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εκτόπισης πληθυσμού· συνιστά ένθερμα στις χώρες εταίρους να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, με στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ, η οποία έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά της στον τομέα της εκπαίδευσης, παραμένει το προτιμώμενο μέσο για να καταστεί δυνατή η πρόσβαση όλων σε ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση με το 10 % του προϋπολογισμού ανθρωπιστικής βοήθειας να διατίθεται για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

58. τονίζει την ανάγκη στήριξης σημαντικών επενδύσεων σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, οικονομικά προσιτή στέγαση και ασφαλείς, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες δημόσιες μεταφορές, τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, με σκοπό την κάλυψη των δημόσιων αναγκών και τη συμβολή στην ανεξαρτησία, την ισότητα και τη χειραφέτηση των γυναικών· υπενθυμίζει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα σε ασταθή κράτη και σε κράτη σε μετασυγκρουσιακή κατάσταση, όπου η ΕΕ θα εφαρμόσει επίσης αναπτυξιακά έργα για να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης στέγασης, γης και δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για τις γυναίκες·

59. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων σε πολλές χώρες, το οποίο εμποδίζει την ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες και ψηφιακές υπηρεσίες· τονίζει τη σημασία της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού, καθώς και της πρόσβασης σε ψηφιακά εργαλεία και της οικονομικής τους προσιτότητας, καθώς και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας· ζητεί αυξημένη και στοχευμένη χρηματοδότηση και υποτροφίες για να μπορέσουν οι γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, ιδίως με σκοπό την προώθηση της ψηφιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης των κοριτσιών, καθώς και της συμμετοχής των γυναικών στους τομείς STEM, και να υποστηριχθούν έργα που διευθύνονται από γυναίκες· χαιρετίζει την αποφασιστικότητα του GAP III να γεφυρώσει το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων προκειμένου να προωθηθεί ένας πραγματικά χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακός μετασχηματισμός·

60. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες, ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν διατομεακή διακριτική μεταχείριση, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και συναφείς υποδομές· ζητεί οι γυναίκες και τα κορίτσια, ιδίως εκείνα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, να έχουν καλύτερη, καθολική, ασφαλή και προστατευμένη πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και κατάρτιση στη χρήση τους·

61. τονίζει την ανάγκη στήριξης της παροχής δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών μέσω ψηφιακών διαύλων, τεχνολογιών και υπηρεσιών που είναι ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου (για παράδειγμα ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ψηφιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) που θα ενισχύσουν την ένταξη και τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον ψηφιακό αποκλεισμό όλων των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και να καταστήσουν την εκπαίδευση στην τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών προσβάσιμη σε αυτές, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, καθώς και δημιουργώντας δωρεάν σημεία ψηφιακής πρόσβασης·

62. ζητεί τη στήριξη της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στις χώρες εταίρους, ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι εν λόγω χώρες διαθέτουν αξιόπιστα ληξιαρχικά μητρώα στα οποία καταχωρίζεται κάθε γέννηση·

63. αναγνωρίζει ότι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως ένοπλες συγκρούσεις και οικονομικές κρίσεις, και χώροι εκτοπισμού, θέτουν σε κίνδυνο την εκπαίδευση και την κατάρτιση γυναικών και κοριτσιών· επαναλαμβάνει ότι η πρόσβαση των γυναικών σε μέσα διαβίωσης και ευκαιρίες εργασίας πλήττεται σοβαρά κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της διάθεσης των αναγκαίων πόρων σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδίως σε τοπικές οργανώσεις που διευθύνονται από γυναίκες και σε υφιστάμενες δομές, προκειμένου να βελτιωθούν οι δομές που διασφαλίζουν τη σωστή ανάπτυξη της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων και της πρόσβασής τους σε θέσεις εργασίας μακροπρόθεσμα·

64. σημειώνει ότι η επισιτιστική ανασφάλεια πλήττει ασύμμετρα τις γυναίκες και ότι κατέχουν δυσανάλογα μικρότερη γη, ζωικό κεφάλαιο και άλλα περιουσιακά στοιχεία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τον στόχο της επίτευξης της ισότητας των φύλων στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας, των οικονομικών ευκαιριών και της πρόσβασης στην κατάρτιση, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι γυναίκες στη γεωργία· επισημαίνει τη σημασία της στήριξης των προσπαθειών των χωρών εταίρων σε νομικές, πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να δοθούν στις γυναίκες ίσα δικαιώματα σε οικονομικούς πόρους, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση και τον έλεγχο της γης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας·

65. καλεί την ΕΕ να προωθήσει οικονομικές και εμπορικές πολιτικές που συνάδουν με τους ΣΒΑ και τους στόχους του GAP III· υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του για τη σχέση εμπορίου και διάστασης του φύλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ[12]· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να στηρίζει και να θεσπίζει εμπορικές πολιτικές που μειώνουν τα κοινωνικοοικονομικά χάσματα και διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας και σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων·

66. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το GAP III ζητεί την προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για την ισότητα των φύλων σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον αντίκτυπο όσον αφορά την ισότητα των φύλων της εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων·

67. τονίζει την παλαιότερη θέση του με την οποία ζητούσε να θεσπιστεί στο πλαίσιο του επικείμενου εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής ένα ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο, την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών· παρατηρεί με ενδιαφέρον την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις σχετικά με ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων·

68. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες[13]·

69. σημειώνει ότι η εμπορική πολιτική δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και ότι απαιτούνται τόσο καλύτερη συλλογή δεδομένων ανά φύλο όσο και σαφείς δείκτες, προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκώς οι διαφορετικές επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής στις γυναίκες και τους άνδρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντλήσουν έμπνευση από την εργαλειοθήκη που ανέπτυξε η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη και να συμπεριλάβουν στις εκ των προτέρων εκτιμήσεις αντικτύπου και εκ των υστέρων αξιολογήσεις τις ειδικές ανά χώρα και ανά τομέα συνέπειες της εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους, όπως ο ΠΟΕ, για τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση του αντικτύπου του εμπορίου στις γυναίκες και τη μετατροπή των δεδομένων σε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί ο ρόλος των γυναικών στο διεθνές εμπορικό σύστημα και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ διεθνών οργανισμών, όπως ο ΠΟΕ, το Διεθνές Εμπορικό Κέντρο και ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και η δημιουργία δικτύων που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κοινοβούλια μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεθόδων συλλογής δεδομένων, καθώς και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο εμπόριο· επιμένει ότι τα ζητήματα φύλου δεν θα πρέπει να περιορίζονται στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη·

70. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στην προσφάτως συσταθείσα άτυπη Ομάδα Εργασίας του ΠΟΕ για το Εμπόριο και την Ισότητα των Φύλων με σκοπό την εκπόνηση μιας ισχυρής υπουργικής δήλωσης για την 12η υπουργική διάσκεψη, η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χάρτης πορείας για την εφαρμογή της Δήλωσης του Μπουένος Άιρες του 2017· υπογραμμίζει ότι η άτυπη ομάδα εργασίας για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια πιο μόνιμη πλατφόρμα στον ΠΟΕ για τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με το εμπόριο και την ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να συνεργάζεται προορατικά με άλλα μέλη του ΠΟΕ ώστε να συμβάλλει στην εργασία της άτυπης ομάδας εργασίας για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων, και να διερευνήσει την πιθανότητα να συστήσει μόνιμη ομάδα εργασίας·

71. υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη σύνθεση των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων, την περαιτέρω επέκταση του εποπτικού τους ρόλου, καθώς και τη σύσταση επιτροπής εμπορίου και ισότητας των φύλων στο πλαίσιο κάθε συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών για τον εντοπισμό ελλείψεων·

72. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών σε κλάδους με υψηλό ποσοστό γυναικών εργαζομένων, όπως η ένδυση και η γεωργία μικρής κλίμακας· υπενθυμίζει ότι η προκληθείσα από την νόσο COVID-19 οικονομική κρίση επηρέασε έντονα τους εν λόγω κλάδους και αύξησε τον κίνδυνο να διευρυνθούν η ανισότητα, οι διακρίσεις και η εκμετάλλευση των γυναικών εργαζομένων·

73. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι, και να γνωστοποιήσει τους κατανεμηθέντες πόρους, για να προωθήσει τη θεμελιώδη αξία της ισότητας των φύλων στις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές της και να μεριμνήσει ώστε οι υπεύθυνες για την εμπορική πολιτική και τις διαπραγματεύσεις γραμματείες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να διαθέτουν τις γνώσεις και την τεχνική ικανότητα να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο σύνολο της διαδικασίας των εμπορικών διαπραγματεύσεων και της διαμόρφωσης πολιτικής, με τον ορισμό σημείων επαφής για θέματα φύλου στα θεσμικά όργανα και τις αντιπροσωπείες·

74. ζητεί να εισαχθούν εκτελεστές διατάξεις σε όλα τα κεφάλαια για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που βασίζονται στην τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας της ΔΟΕ και των σχετικών συμβάσεων, ιδίως της σύμβασης αριθ. 189 για το οικιακό προσωπικό, της σύμβασης αριθ. 156 για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις, της CEDAW, της σύμβασης αριθ. 111 για τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα, της σύμβασης αριθ. 100 περί ισότητος της αμοιβής και της σύμβασης αριθ. 190 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση, οι δε εν λόγω συμβάσεις να συμπεριληφθούν στη λίστα των συμβάσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΣΓΠ+·

75. επικροτεί τη συμφωνία για ένα διεθνές εργαστήριο του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO/IWA 34) σχετικά με παγκόσμιους ορισμούς που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα των γυναικών, ώστε να διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής, η συλλογή δεδομένων και η πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση και τις αγορές με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής θέσης των γυναικών·

76. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων στις δανειοδοτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΚΤ) και καλεί την ΕΚΤ να εντείνει τις προσπάθειές της και, ειδικότερα, να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τους στόχους πολιτικής του GAP III στην εντολή εξωτερικής δανειοδότησης την οποία διαθέτει·

77. τονίζει ότι η ΕΤΕπ και άλλα σχετικά ευρωπαϊκά αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με τις δεσμεύσεις του GAP III· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το GAP III όταν παρέχει στήριξη σε επιχειρήσεις σε χώρες εταίρους μέσω εκ των προτέρων εκτιμήσεις αντικτύπου, οι οποίες θα πρέπει να εκπονούνται για κάθε έργο που χρηματοδοτείται από την ΕΤΕπ και μέσω διαρκούς παρακολούθησης των δραστηριοτήτων επί τόπου·

Προώθηση της συμμετοχής και του ηγετικού ρόλου των γυναικών, των κοριτσιών και των νέων γυναικών

78. τονίζει τη σημασία της ηγεσίας και της συμμετοχής των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στη δημόσια και πολιτική ζωή είναι απαραίτητη για τη χρηστή διακυβέρνηση και τη χάραξη πολιτικής· υπογραμμίζει τη σημασία της εκπροσώπησης των γυναικών και στις δύο πλευρές μια διαπραγμάτευσης σε όλα τα επίπεδα εξωτερικής δράσης· επαναλαμβάνει ότι, όταν ηγούνται οι γυναίκες και τα κορίτσια σε καθεστώς ισότητας, επωφελούνται ολόκληρες κοινότητες από καλύτερες και πιο βιώσιμες λύσεις· σημειώνει ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε κάθε επίπεδο της πολιτικής και της δημόσιας ζωής και ότι η πρόοδος που σημειώνεται είναι αργή·

79. ζητεί τη χρηματοδότηση προγραμμάτων για την προώθηση της κατάρτισης, της ενασχόλησης με τα κοινά και της συμμετοχής των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης συμμετοχικών προσεγγίσεων σε επίπεδο κοινότητας και ειδικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για κορίτσια και νέες γυναίκες, δεδομένου ότι συγκαταλέγονται μεταξύ αυτών που πλήττονται περισσότερο από τις διακρίσεις· ζητεί τη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, διακυβέρνησης, ηγετικών στελεχών και θέσεων εξουσίας, μέσω μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων όπως η δικτύωση, οι ανταλλαγές, η καθοδήγηση και η χορηγία, και υποστηρίζει τη συμπερίληψη των τοπικών οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών και των ανθρωπιστικών φορέων πρώτης επέμβασης που διευθύνονται από γυναίκες στις δομές συντονισμού και λήψης αποφάσεων σε περιβάλλοντα ανθρωπιστικής δράσης·

Συμμετοχή των γυναικών στις πρωτοβουλίες ειρήνευσης και ασφάλειας

80. τονίζει τη σημασία της συμβολής των γυναικών και της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση του διαλόγου, στη δημιουργία συνασπισμών και στη διαμεσολάβηση για την ειρήνη, και στην παρουσίαση διαφορετικών απόψεων σχετικά με το τι σημαίνει ειρήνη και ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη, την επίλυση και την ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις· καλεί την ΕΕ να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στη διατήρηση της ειρήνης και στην περαιτέρω οικοδόμηση της ειρήνης, και να στηρίξει και να αναγνωρίσει τις γυναίκες, τις νέες γυναίκες, τα κορίτσια και τις υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικούς μοχλούς αλλαγής, καθώς και να τις στηρίξει και να τις προστατεύσει· τονίζει ότι ο σεβασμός και η πλήρης πραγμάτωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών αποτελούν τα θεμέλια μιας δημοκρατικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας·

81. χαιρετίζει την ενσωμάτωση του σχεδίου δράσης της ΕΕ για θέματα ΓΕΑ στο GAP III και ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή του· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υφιστάμενες και επιτυχείς τοπικές πρωτοβουλίες οικοδόμησης της ειρήνης που διευθύνονται από γυναίκες και υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και καλεί την ΕΕ να στηρίξει, να ενισχύσει και να συμπεριλάβει συστηματικά αυτές τις πρωτοβουλίες στις διαβουλεύσεις, τον συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων για την οικοδόμηση της ειρήνης·

82. καλεί την ΕΥΕΔ να προβεί σε συστηματική ανάλυση των συγκρούσεων που θα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου με βάση αναλύσεις ως προς το φύλο και αναλύσεις των συγκρούσεων που θα συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου, ιδίως όσον αφορά τις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη· τονίζει την ανάγκη να διατίθενται επαρκείς πόροι για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ενωσιακής εμπειρογνωσίας και των ικανοτήτων διενέργειας αναλύσεων για τους κινδύνους και τις συγκρούσεις με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου, κάτι το οποίο συνεπάγεται ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων και διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων·

83. τονίζει πόσο σημαντική είναι η σύνδεση της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας και της διάστασης του φύλου· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται στο ψήφισμα 66/290 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στο θεματολόγιό ΓΕΑ· εμμένει στην άποψη ότι η ασφάλεια πρέπει να εστιάζει στις ανθρώπινες ζωές και στην προστασία τους από απειλές όπως η βία και η έλλειψη εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, τροφίμων ή οικονομικής ανεξαρτησίας· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προωθήσουν την ατζέντα του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό· επιμένει στην ύπαρξη μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση·

84. επισημαίνει ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται ατιμώρητα, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου κινδύνου από την εμπορία ανθρώπων· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν υποστεί σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες και χώρες λαμβάνουν κατάλληλη και ολιστική φροντίδα και θεραπεία, καθώς και αποτελεσματικές και ταχείες αποκαταστάσεις· σημειώνει ότι το σύστημα αυτό έχει ήδη λειτουργήσει όπου έχει τεθεί σε εφαρμογή και ότι συμβάλλει επίσης στην επανένταξη των θυμάτων αυτών στην κοινωνία· υπενθυμίζει τη σημασία της καταπολέμησης του στιγματισμού των θυμάτων· ζητεί να συνεχίσουν να υποστηρίζονται μέτρα που παρέχουν σε γυναίκες που βρίσκονται σε καταστάσεις συγκρούσεων και έκτακτης ανάγκης πακέτα φροντίδας όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα, μέσω της χρηματοδότησης και της υποστήριξης οργανώσεων πρώτης επέμβασης και οργανώσεων που διευθύνονται από γυναίκες·

85. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τις ένοπλες συγκρούσεις· εκφράζει τη λύπη του για τη χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλου πολέμου και επιμένει στην επείγουσα ανάγκη να καταπολεμηθεί το εν λόγω φαινόμενο, καθώς και να παταχθεί η ατιμωρησία με την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη· τονίζει περαιτέρω ότι οι γυναίκες είναι συχνά τα πρώτα θύματα εκτοπίσεων σε περιοχές συγκρούσεων και συχνά στερούνται της οικονομικής αυτονομίας τους και της πρόσβασης σε εκπαίδευση και αξιόπιστες υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την απασχόληση για όσους έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας συγκρούσεων ή φυσικών καταστροφών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους και τις ένοπλες δυνάμεις τους για να διασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της Σύμβαση της Γενεύης «περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου», με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την τιμωρία της σεξουαλικής βίας·

86. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο GAP III δεν λαμβάνονται υπόψη η πολιτιστική κληρονομιά στις διάφορες χώρες και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην προστασία και την ανάπτυξή της· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν προγράμματα που θα αποσκοπούν στην προστασία και την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων που έχουν αναπτυχθεί από γυναίκες και οι οποίες συχνά περνούν απαρατήρητες, ιδίως καθ’ όλο τον κύκλο μιας σύγκρουσης·

Διασφάλιση ανθρωπιστικής δράσης που είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου

87. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανθρωπιστική δράση της ΕΕ: νέες προκλήσεις, οι ίδιες αρχές (COM(2021)0110), δεν καλύπτει επαρκώς τη διάσταση του φύλου σε πλαίσια ανθρωπιστικής δράσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις για συγκεκριμένες δαπάνες, προγράμματα, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το φύλο σε πλαίσια ανθρωπιστικής δράσης, και να εκπονήσει μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη προσαρμοσμένης και αποτελεσματικής ανθρωπιστικής δράσης της ΕΕ που είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου, δεδομένης της ευκαιρίας που προσφέρει η προσέγγιση της τριπλής διασύνδεσης μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας, ανάπτυξης και ειρήνης για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών και την προώθηση της ισότητας των φύλων σε όλα τα πλαίσια·

Οικοδόμηση μιας πράσινης και ψηφιακής κοινωνίας

88. χαιρετίζει την ένταξη στο GAP III του τομέα προτεραιότητας για την κλιματική αλλαγή, δεδομένου ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλο, καθώς ενισχύει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ των φύλων, ιδίως για τους φτωχούς, τους νέους και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, και ιδίως σε ευάλωτα περιβάλλοντα· επικροτεί την αποφασιστικότητα της ΕΕ να ασχοληθεί με το θέμα της διάστασης του φύλου στην πράσινη μετάβαση, δεδομένου του διατομεακού και δυσανάλογου αντίκτυπου που έχει η κλιματική αλλαγή στις γυναίκες και τα κορίτσια, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν, να ακουστεί η φωνή των γυναικών και των κοριτσιών και να χειραφετούνται χάρη στον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών προσεγγίσεων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν στις χώρες εταίρους, διασφαλίζοντας έτσι αποτελεσματική δράση για το κλίμα, μετασχηματιστική ως προς το φύλο· καλεί την ΕΕ να ηγηθεί δια του παραδείγματος, εντάσσοντας, χωρίς καθυστέρηση, τη διάσταση του φύλου και τους στόχους για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στις σχετικές πρωτοβουλίες·

89. επαναλαμβάνει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για την επίτευξη δίκαιης και ισότιμης μετάβασης που δεν αφήνει κανέναν στο περιθώριο· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του για ταχεία εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας την οποία θα ακολουθήσει τάχιστα και η «διπλωματία της Πράσινης Συμφωνίας», που περιλαμβάνει συστηματικά μια προοπτική για το φύλο και μια διατομεακή προοπτική, και στην οποία συμμετέχουν γυναίκες και τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των αυτόχθονων γυναικών, στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

90. επισημαίνει ότι οι γυναίκες και οι γυναικείες οργανώσεις βρίσκονται στο προπύργιο της εξεύρεσης λύσεων και την παροχή εμπειρογνωσίας στους τομείς της γεωργίας, του κλίματος, της ενέργειας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· ζητεί να τους παρασχεθεί στήριξη με τη μορφή επαρκούς και ευέλικτης χρηματοδότησης, διατάξεων νομοθετικού πλαισίου και πρόσβασης σε γη και πόρους, καθώς και συνεργασίας με τον ιδιωτικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα· επαναλαμβάνει τον ρόλο της προσαρμογής η οποία είναι ευαισθητοποιημένη ως προς τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της κλιματολογικά έξυπνης γεωργίας, της μείωσης του κινδύνου καταστροφών, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων·

91. ζητεί να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε ψηφιακά εργαλεία και κατάρτιση στη χρήση τους και να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της γυναικείας παρουσίας στα επαγγέλματα στους τομείς των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM)·

92. τονίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πηγή διακρίσεων και παρενόχλησης λόγω φύλου· τονίζει την ανάγκη οι κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καλύτερη ρύθμιση αυτών των δικτύων, μαζί με τις ψηφιακές πλατφόρμες, προκειμένου να καταπολεμήσουν την βία στο διαδίκτυο και τον κυβερνοεκφοβισμό με βάση το φύλο· αναγνωρίζει ότι αυτό αποτελεί σημαντικό φραγμό για την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών στα ψηφιακά περιβάλλοντα και τη συμμετοχή τους στο διαδίκτυο και παρεμποδίζει σοβαρά την πολιτική συμμετοχή των κοριτσιών και των γυναικών, ιδίως για τις γυναίκες και τα κορίτσια με διατομεακές ταυτότητες, που αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά διαδικτυακής παρενόχλησης· ζητεί στοχοθετημένους μηχανισμούς προστασίας για τις γυναίκες στο διαδίκτυο και μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να καταπολεμηθεί η διαιώνιση έμφυλων στερεοτύπων και προκαταλήψεων· ζητεί την επιβολή κατάλληλων διατάξεων ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της κακοποίησης στο διαδίκτυο, των απειλητικών μηνυμάτων, της σεξουαλικής παρενόχλησης και της μη συναινετικής κοινοποίησης ιδιωτικών εικόνων·

93. σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες να συνδεθούν με τις διεθνείς αγορές· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να στηρίξει τις γυναίκες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνολογία blockchain, η οποία, λόγω του διομότιμου χαρακτήρα, της ανωνυμίας και της αποδοτικότητάς της μπορεί να βοηθήσει κάποιες γυναίκες να υπερβούν ορισμένους νομικούς και πολιτισμικούς φραγμούς που εισάγουν διακρίσεις στο εμπόριο, να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και να τις βοηθήσουν να ενσωματωθούν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

Δημιουργία μιας πραγματικής Γενιάς Ισότητας

94. επαναλαμβάνει την ανάγκη να διαδραματίσει η ΕΕ ηγετικό ρόλο σε πολυμερές επίπεδο στην προώθηση της φεμινιστικής διπλωματίας, προκειμένου να υλοποιήσει διεθνείς συμφωνίες που αφορούν τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δεσμευτούν ότι θα προχωρήσουν προς μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας και αναπτυξιακή πολιτική που θα συνεπάγεται ένα όραμα μετασχηματισμού ως προς το φύλο και τους καλεί να καταστήσουν την ισότητα των φύλων βασικό μέρος των εξωτερικών τους δράσεων και προτεραιοτήτων·

95. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεσμεύτηκαν να διαθέσουν οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών στο φόρουμ «Γενιά Ισότητα» στο Παρίσι· ζητεί ένα διεθνές και αποτελεσματικό σύστημα λογοδοσίας και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί σε ετήσια βάση τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις της και την εφαρμογή τους στην πράξη·

96. υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να διαθέσει 4 δισεκατομμύρια ευρώ από τον εξωτερικό προϋπολογισμό για γυναίκες και κορίτσια και να αυξήσει τη χρηματοδότηση για γυναικείες οργανώσεις· ζητεί οι δεσμεύσεις αυτές να αποσαφηνιστούν, να παρακολουθούνται επαρκώς και να μετουσιώνονται στην πράξη, καθώς και να θεσπιστεί σαφής βάση αναφοράς και σαφείς στόχοι·

97. επισημαίνει εκ νέου ότι ο διαγενεακός διάλογος και η συμπερίληψη, καθώς και η δέσμευση, ανδρών και αγοριών στην προώθηση της ισότητας των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη κοινωνιακών αλλαγών και τη δημιουργία μιας πραγματικής Γενιάς Ισότητας·

98. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το GAP III αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ενεργός συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών για την προώθηση αλλαγών στις κοινωνικές συμπεριφορές και, ως εκ τούτου, ευρύτερων διαρθρωτικών αλλαγών· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν πρακτικοί τρόποι να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών ως παραγόντων αλλαγής μέσω του καθορισμού πρόσθετων δεικτών και στόχων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών και της διασφάλισης ότι το GAP ΙΙΙ παράγει επίσης θετικά αποτελέσματα γι’ αυτούς·

°

° °

99. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο δρόμος προς την ισότητα των φύλων είναι ακόμη πολύ μακρύς. Τα εμπόδια στη χειραφέτηση, οι διακρίσεις και η βία και, πολύ συχνά, η εκμετάλλευση είναι η καθημερινότητα για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια.

Σε όλο τον κόσμο, η πανδημία COVID-19 έχει επιδεινώσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων. Πέρα από την ενδοοικογενειακή βία, που σημείωσε κατακόρυφη άνοδο με τους διαδοχικούς περιορισμούς της κυκλοφορίας, 1,4 εκατομμύρια ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες αναγκαστικά ολοκληρώθηκαν και περίπου 47 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια οδηγήθηκαν σε ακραία φτώχεια. Υπερσυντηρητικοί και φονταμενταλιστές εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να εντείνουν ακόμη περισσότερο τον έλεγχο που ασκούν στο σώμα και την αυτονομία των γυναικών, κυρίως μέσω του περιορισμού της πρόσβασης στην άμβλωση. Είναι προφανές από την κρίση και τις πολλαπλές συνέπειές της ότι τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών δεν είναι ποτέ κεκτημένα.

Καμία κοινωνία δεν μπορεί, ωστόσο, να αναπτυχθεί ή να ανακάμψει από μια κρίση εάν αφήνει στο περιθώριο, και μάλιστα καταπιέζει, τον μισό πληθυσμό της. Η κοινωνική ευημερία και η οικονομική ευημερία ενισχύονται σημαντικά από τη χειραφέτηση των γυναικών, οι οποίες, σε παγκόσμιο επίπεδο, δαπανούν το 90 % του εισοδήματός τους στις οικογένειές τους, για παράδειγμα.

Υπάρχουν παγιωμένες ανισότητες, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τους πόρους και τις πιστώσεις, αλλά και νέες ανισότητες όπως οι διακρίσεις στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και η μεγαλύτερη ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή.

Η ανάκαμψη μετά τη νόσο COVID είναι ευκαιρία για μια νέα αρχή με επίκεντρο την ανθρώπινη ανάπτυξη. Πρέπει να οικοδομήσουμε σήμερα μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία στην οποία οι γυναίκες θα έχουν τη θέση που τους ανήκει.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της εξωτερικής της δράσης, πρέπει να είναι η φωνή ενός πιο ισότιμου κόσμου. Για τον σκοπό αυτό διαθέτουμε ένα ισχυρό εργαλείο που πρέπει να αξιοποιήσουμε: το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων (GAP III).

Το GAP III αποτελεί σημαντικό μέσο πολιτικής και δεν θα πρέπει να θεωρείται τεχνικό πρόγραμμα. Μέσω αυτού, δίνουμε κεντρικό ρόλο στη φεμινιστική διπλωματία προάγοντας τις αξίες της ισότητας των φύλων.

Η εισηγήτρια πραγματοποίησε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή τοπικών παραγόντων. Συναντήθηκε με σημαντικές προσωπικότητες, εμπειρογνώμονες, γυναίκες και άντρες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ταϊλάνδη, το Μεξικό, τη Ρουάντα, την Ινδία, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Μοζαμβίκη, τη Σενεγάλη, το Ιράκ και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πρόκειται για προσωπικότητες από την κοινωνία των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, διεθνείς οργανισμούς, τον πολιτικό κόσμο, καθώς και δύο βραβεία Νόμπελ Ειρήνης: τον Δρα Denis Mukwege και τη Nadia Murad.

Αυτό το ευρύ φάσμα επαφών είναι αντιπροσωπευτικό των κοινωνιών παγκοσμίως, με ανάγκες και προκλήσεις που ποικίλλουν μεταξύ χωρών, περιφερειών, κοινοτήτων και πολιτισμών. Θα πρέπει να εστιάζουμε στις συγκεκριμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στα ειδικά ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες και τα κορίτσια.

 

1) Ένα σχέδιο συνεπές προς τις προκλήσεις που επιτείνει η υγειονομική κρίση

Κακοποίηση των γυναικών και των κοριτσιών

Οι ποικίλες μορφές κακοποίησης των γυναικών αποτελούν την πιο ακραία μορφή ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Η κακοποίηση μεταξύ συντρόφων, η ενδοοικογενειακή βία, η σεξουαλική επίθεση, η παρενόχληση, ο βιασμός, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων έχουν δραματικές και διαρκείς επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών. Απέναντι σε αυτά τα προβλήματα πρέπει να διεξάγεται ένας ανυποχώρητος πόλεμος από κάθε κυβέρνηση και από όλους τους εμπλεκόμενους στην κοινωνία.

Η βία δεν είναι ένα θέμα που αφορά το σπίτι και την ιδιωτική ζωή: δεν αφορά μόνο τα ατομικά δικαιώματα και την υγεία, αλλά και την ασφάλεια και έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια ζωή και στον χώρο εργασίας. Το αφήγημα για την έμφυλη βία θα πρέπει να αλλάξει. Είναι αδύνατον μια κοινωνία να ευημερεί όταν ο μισός πληθυσμός της διατρέχει κίνδυνο σωματικής και/ή ψυχολογικής βίας.

Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και συναφή δικαιώματα

Η χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών στον κόσμο δεν θα επιτευχθεί ποτέ χωρίς το θεμελιώδες και οικουμενικό δικαίωμα να ορίζουν το σώμα τους.

Η καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη δεν αποτελεί θρησκευτικό, πολιτικό ή ιδεολογικό ζήτημα, αλλά ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς μπορεί να μειώσει τον αριθμό των πρώιμων κυήσεων, τη μητρική και παιδική θνησιμότητα, να καταπολεμήσει τον ιό HIV και άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα καθώς και καρκίνους που μπορούν εύκολα να εκλείψουν, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.

Ορισμένες κυβερνήσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο χρησιμοποίησαν την κρίση COVID-19 για να αμφισβητήσουν την πρόσβαση σε ασφαλή και νόμιμη άμβλωση, αντισύλληψη και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η συνέχιση της χρηματοδότησης των ΜΚΟ που αγωνίζονται για το δικαίωμα των ατόμων στη σωματική αυτονομία είναι, κατά συνέπεια, εκ των ουκ άνευ.

Εκπαίδευση και οικονομική χειραφέτηση

Η πρόσβαση στην υγεία συνιστά έναν από τους πυλώνες της ανθρώπινης ανάπτυξης, με δεύτερο πυλώνα την πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και στο θέμα αυτό, ωστόσο, τα κορίτσια υφίστανται διακρίσεις, ιδίως λόγω της βούλησης να δίνεται προτεραιότητα στη σχολική εκπαίδευση των αγοριών, των καταναγκαστικών γάμων, των ταμπού γύρω από την περίοδο ή της περιορισμένης πρόσβασης σε νερό και κατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, καθώς και σε προϊόντα γυναικείας υγιεινής.

Εξαιτίας της πανδημίας, υπολογίζεται ότι 11 εκατομμύρια κορίτσια, επιπλέον των 130 εκατομμυρίων που δεν φοιτούν στο σχολείο σήμερα, ενδέχεται να μην επιστρέψουν στο σχολείο. Ωστόσο, κάθε χρόνος συμπληρωματικής εκπαίδευσης οδηγεί σε μείωση της γονιμότητας κατά 10 %, ενώ ένα επιπλέον έτος φοίτησης μπορεί να αυξήσει τις αποδοχές μιας γυναίκας κατά 10 έως 20 %.

Η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των κοριτσιών και των γυναικών και η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης συμβάλλουν, επομένως, στη χειραφέτησή τους και επηρεάζουν θετικά την οικονομία και την αγορά εργασίας.

Ο κόσμος μετά τη νόσο COVID χρειάζεται μια φεμινιστική οικονομική ανάκαμψη, με γυναίκες που σκέφτονται, προτείνουν και διευθύνουν.

2) Ένα πρόγραμμα κινητοποίησης των κυβερνήσεων και της κοινωνίας των πολιτών για την ειρήνη και την ισότητα

Εφαρμογή, αξιολόγηση και χρηματοδότηση

Οι νέοι στόχοι εφαρμογής του GAP III καταδεικνύουν τη βούληση να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου στην πλειονότητα των προγραμμάτων εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Το 85 % των νέων προγραμμάτων θα πρέπει στο εξής να έχει ως σημαντικό στόχο την ισότητα των φύλων, ενώ το 5 % όλων των προγραμμάτων θα πρέπει επιπλέον να έχει ως κύριο στόχο την ισότητα. Ωστόσο, το GAP III παρέχει μια νέα εγγύηση: ότι σε κάθε χώρα εταίρο θα υπάρξει τουλάχιστον μία δράση με κύριο στόχο την ισότητα των φύλων. Μολονότι θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξο, η προσθήκη αυτή διασφαλίζει ότι η διάσταση του φύλου θα είναι παρούσα σε όλες τις χώρες εταίρους. Για να καλυφθούν οι ανάγκες των γυναικών και των μειονοτήτων θα πρέπει επίσης να συνεκτιμάται περισσότερο η διατομεακότητα.

Αυτό που προέχει είναι να εξασφαλιστεί τακτική παρακολούθηση της τήρησης των μέτρων αυτών και να παρασχεθεί μια φιλόδοξη χρηματοδότηση στους ποσοτικούς αυτούς στόχους. Θα πρέπει να τονιστεί ο καίριος ρόλος που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του GAP III. Τα προγράμματα πρέπει να βασίζονται στα διδάγματα που αντλούνται από την εμπειρία ανά τον κόσμο και να προσαρμόζονται αναλόγως.

Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια

κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τα κορίτσια και οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη σεξουαλική βία, η οποία χρησιμοποιείται ως όπλο πολέμου και στρατηγική τρομοκρατίας. Οι βιαιοπραγίες αυτές σπανίως θεωρούνται εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Οι εθνικές στρατηγικές για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και να καταπολεμούν την ατιμωρησία των δραστών προκειμένου να τεθεί τέλος σε αυτές τις πρακτικές· είναι απαρέγκλιτη προϋπόθεση για τη συμφιλίωση και την αποκατάσταση της ειρήνης.

Εκτός αυτού, η κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών σε καταυλισμούς προσφύγων και μεταξύ εκτοπισμένων πληθυσμών είναι ακόμη πιο ανησυχητική, καθώς συχνά παύουν να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση.

Οι γυναίκες απουσιάζουν επίσης από τα συμβούλια ασφαλείας και τις ειρηνευτικές διαδικασίες εν γένει. Οι γυναίκες θα πρέπει να εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι άνδρες στη διαμεσολάβηση και την επίλυση συγκρούσεων, καθώς και στη διαχείριση των πληθυσμιακών ροών και των προβλημάτων του άμαχου πληθυσμού. Μπορούν να κάνουν χρήση της ήπιας δύναμης για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την τύχη των αμάχων, ιδίως των γυναικών και των παιδιών, και έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σε μια διαφορετική οικοδόμηση της ειρήνης.

3) Μια φιλοδοξία για τις μελλοντικές γενιές

Οι μεταβάσεις για τις οποίες έχουν δεσμευτεί οι κοινωνίες μας δεν θα υλοποιηθούν χωρίς τις γυναίκες.

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση

Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η απορρύθμιση του κλίματος, όπως και η ρύπανση κάθε είδους, η ξηρασία, οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες, πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Για παράδειγμα, επωμίζονται κατά μέγα μέρος την ευθύνη της συγκέντρωσης και της μεταφοράς πόρων. Η εμπειρία των γυναικών και οι ιδιαίτερες ανάγκες τους πρέπει, ως εκ τούτου, να ενσωματωθούν στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Επιπλέον, προκειμένου να αποτελέσουν φορείς μιας οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργικής μετάβασης, οι γυναίκες πρέπει να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους άνδρες.

Τέλος, η χειραφέτηση των γυναικών δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις που θέτει η ψηφιοποίηση της οικονομίας και η αυτοματοποίηση της κοινωνίας. Η παρουσία των γυναικών στους τομείς STEM, καθώς και η κατάρτισή τους στις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αυξηθούν ώστε να είναι πρωταγωνίστριες στις μελλοντικές μας κοινωνίες.

Η έμφυλη διαδικτυακή βία, ιδίως η παρενόχληση στον κυβερνοχώρο, αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στην πρόσβαση και τη συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στους ψηφιακούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων. Οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως και οι κυβερνήσεις, έχουν καίρια ευθύνη για την από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Είναι απαραίτητο να παρέχεται κατάλληλη κατάρτιση από μικρή ηλικία των κοριτσιών και των αγοριών όσον αφορά τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και του Διαδικτύου, με ενημέρωση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Το συγκεκριμένο καθήκον θα μπορούσε να αναληφθεί από μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας που θα επιλεγούν για να λειτουργήσουν ως «ψηφιακοί πρωταθλητές».

Προς μια Γενιά Ισότητας

Το Φόρουμ Γενιά Ισότητας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2021 κινητοποίησε, με επίκεντρο τη νεολαία, όλους τους παράγοντες ισότητας και έδωσε την ευκαιρία να συγκεντρωθούν πάνω από 33 δισεκατομμύρια ευρώ από κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να διαθέσει τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις γυναίκες και τα κορίτσια στον εξωτερικό προϋπολογισμό της ΕΕ και να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις οργανώσεις γυναικών ανά τον κόσμο.

Ζωτικής σημασίας είναι η ετήσια παρακολούθηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει όλοι οι φορείς για την επόμενη πενταετία. Πέραν των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων, θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται στοχευμένες και μετρήσιμες δράσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Συμπέρασμα

Σε όποια περιοχή του κόσμου κι αν ζουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τις γυναίκες και τα κορίτσια που θέλουν να ακουστεί η φωνή τους και να επιλέξουν το μέλλον τους. Για να μπορέσουν οι γυναίκες να λειτουργήσουν ως παράγοντες της αλλαγής αυτής, οι διαρθρωτικές συνθήκες πρέπει να εξελιχθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθήκον να συνεχίσει αυτή τη φεμινιστική διπλωματία. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να θεωρείται αξιόπιστη στον κόσμο, πρέπει επίσης να σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των γυναικών εντός των συνόρων της.

Είναι καθήκον μας να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που προσφέρει αυτή η κρίση για να επιτύχουμε ισότητα των γενεών, στο πλαίσιο της οποίας τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και ελευθερία λήψης αποφάσεων σχετικά με το σώμα τους. Επιπλέον, πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στην οικονομική ανάκαμψη και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για τη διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Για να ξαναφτιάξουμε αυτό τον κόσμο χρειαζόμαστε τη δέσμευση όλων. Οι γυναίκες από μόνες τους δεν μπορούν να επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στις πατριαρχικές κοινωνίες από τις οποίες παρέμεναν ανέκαθεν αποκλεισμένες.

Η κινητοποίηση των ανδρών και των αγοριών αποτελεί απαρέγκλιτη προϋπόθεση.

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Antonio Guterres, «η εξουσία σπάνια δίνεται· κατακτιέται». Φιλοδοξία μας, με την παρούσα έκθεση, είναι να βοηθήσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια να πάρουν την εξουσία για να δημιουργήσουν έναν δίκαιο, ισορροπημένο και ανθρωπιστικό κόσμο.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (9.9.2021)

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με το τρίτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

(2021/2003(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Hannah Neumann

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί το τρίτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου (GAP III) και τους φιλόδοξους και ολοκληρωμένους στόχους του, και επιμένει στην πλήρη εφαρμογή του, στη συνεκτικότητα των πολιτικών και στη θεσμική ικανότητα σε όλους τους τομείς εξωτερικής δράσης της ΕΕ και στις θεσμικές δομές της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), συμπεριλαμβανομένων των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των αποστολών Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εφαρμόσουν κατάλληλα μέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου ή της απουσίας προόδου, της λογοδοσίας και της διαφάνειας στην εφαρμογή του GAP III, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων και την ενημέρωση όσον αφορά τα επιτεύγματα και τα κενά·

2. επικροτεί τον συμμετοχικό χαρακτήρα της διαδικασίας διαβούλευσης η οποία πραγματοποιήθηκε ώστε να αποτελέσει τη βάση για τη σύνταξη του GAP III της ΕΕ, και την αποτύπωση σε αυτό των συστάσεων που διατυπώθηκαν από το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τα σημεία επαφής της ΕΕ για θέματα φύλου και ιδίως από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών·

3. επικροτεί το GAP III ως σημαντική συμβολή στις προσπάθειες της ΕΕ για έναν κόσμο ισότητας των φύλων και στην επίτευξη του στόχου 5 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζει την αναβάθμισή του από έγγραφο εργασίας σε κοινή ανακοίνωση·

4. στηρίζει τη δεδηλωμένη φιλοδοξία του GAP III να καταστήσει την ισότητα των φύλων βασική προτεραιότητα όλων των εξωτερικών πολιτικών και δράσεων της ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ να ενσωματώνουν συστηματικά το GAP III σε όλες τις εξωτερικές δράσεις τους, σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής και σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες και έννοιες, μεταξύ άλλων στα πλαίσια πολιτικής και προγραμματισμού, στις στρατηγικές και στον στρατηγικό προσανατολισμό, καθώς και στη δέσμευσή τους σε πολυμερές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τις συνέργειες με τους εταίρους για να προωθήσουν από κοινού και να επιτύχουν τους διεθνείς στόχους που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές από το GAP III με τους ενδιαφερόμενους εταίρους και να θέσουν, με τον τρόπο αυτό, στην υπηρεσία τους την ενωσιακή εμπειρογνωσία στο πεδίο αυτό·

5. καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν το GAP III ως σχέδιο στρατηγικής για την ενίσχυση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στην εξωτερική τους δράση και να εφαρμόσουν στην πράξη μια προσέγγιση που προωθεί την αλλαγή νοοτροπίας σε θέματα φύλου και που διαμορφώνεται με γνώμονα τα δικαιώματα και τη διατομεακότητα, και τους ζητεί να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική·

6. τονίζει την ανάγκη να τεθούν οι εμπειρίες των γυναικών και των κοριτσιών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων και περιθωριοποίησης στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής, να υποστηριχθεί η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα κορίτσια και τις γυναίκες, να ενισχυθεί η χειραφέτηση και η αυτοδιάθεσή τους σε όλο τον κόσμο και να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες εκτίμησης των αναγκών, σχεδιασμού, λήψης αποφάσεων και εφαρμογής, καθώς και να υποστηριχθεί η ισότητα των φύλων σε τρίτες χώρες· επικροτεί την έμφαση που δίνει το GAP III στο έργο των υπουργείων ισότητας των φύλων με στόχο την εξάλειψη της έμφυλης βίας και των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων·

7. παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να δώσουν το παράδειγμα και να επικεντρωθούν στις δικές τους εσωτερικές δομές, ξεκινώντας από τη σημαντική βελτίωση της εκπροσώπησης των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων σε όλα τα επίπεδα, με στόχο την επίτευξη ισότητας των φύλων σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις (ιδίως στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΕΔ και μεταξύ των επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ) το συντομότερο, τον καθορισμό των απαιτήσεων για ευαισθητοποιημένα ως προς τη διάσταση του φύλου ηγετικά προσόντα για όλους τους ηγέτες και τα στελέχη της ΕΕ, την ανάπτυξη διαδικασιών πρόσληψης που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, όπου οι εσωτερικές πολιτικές προσλήψεων προσαρμόζονται μέσω της επανεξέτασης των περιγραφών των θέσεων εργασίας (π.χ. έτη εμπειρίας), ευαίσθητη ως προς το φύλο επαγγελματική αξιολόγηση, εντοπισμό ταλέντων και δικτύωση, διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και κατάρτιση για γυναίκες σε διευθυντικές και προ-διευθυντικές θέσεις και ενδεχόμενο πρόγραμμα καθοδήγησης για τη μετάβαση ατόμων σε νέες θέσεις εργασίας, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων γυναικών· χαιρετίζει τον πολύ πρόσφατο διορισμό τριών γυναικών ειδικών εντεταλμένων της ΕΕ και ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να κινείται προς αυτή την κατεύθυνση· επισημαίνει ότι το γεγονός ότι καμία γυναίκα δεν υπέβαλε υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΕΥΕΔ καταδεικνύει τον βαθμό στον οποίο η ΕΕ χρειάζεται να βελτιώσει τις δράσεις της προκειμένου να προωθήσει την ισότητα των φύλων· θεωρεί ότι το 100 % των νέων εξωτερικών δράσεων της ΕΕ θα πρέπει να θέτουν την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών ως στόχο έως το 2025· καλεί όλα τα κράτη μέλη να ορίσουν περισσότερες γυναίκες και υποψηφίους από μειονεκτούσες ομάδες σε θέσεις εργασίας με απόσπαση στην ΕΥΕΔ και σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και να προαγάγουν τον ρόλο των γυναικών στη διπλωματία· καλεί την ΕΥΕΔ να επιδιώξει επίσης την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε όλα τα επίπεδα αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ·

8. ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συλλέγουν συναφή δεδομένα για τους ανθρώπινους πόρους, χωριστά ανά φύλο, προκειμένου να αξιολογούν τους αριθμούς προτεινόμενων υποψηφίων, επικρατέστερων υποψηφίων, τις επιλογές, την παράταση συμβάσεων και τη διάρκεια της αποστολής, μεταξύ άλλων κριτηρίων, και να παρακολουθούν την πρόοδο, καθώς και να διενεργούν συστηματοποιημένες συνεντεύξεις με γυναίκες και άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες σχετικά με τους λόγους αποχώρησης από τη θέση εργασίας τους·

9. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το σημαντικό ζήτημα της πολυμορφίας περιλαμβάνεται στον ρόλο του συμβούλου της ΕΥΕΔ όσον αφορά τα θέματα φύλου και πολυμορφίας, και καλεί την ΕΥΕΔ να αποδώσει τη δέουσα σημασία τόσο στην ισότητα των φύλων όσο και το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, καθώς και στην πολυμορφία και την ένταξη, και να θεσπίσει έναν ρόλο για κάθε ένα από τα ζητήματα αυτά, ενισχύοντας τους ρόλους αυτούς, την αποστολή, τους πόρους και τις εξουσίες τους· ζητεί να οριστεί ειδικός σύμβουλος για θέματα φύλου σε κάθε διεύθυνση της ΕΥΕΔ, ο οποίος θα αναφέρεται απευθείας στον σύμβουλο της ΕΥΕΔ για το φύλο και τη διαφορετικότητα, και να ενθαρρυνθεί το προσωπικό τους να συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων·

10. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να καταστήσουν υποχρεωτική τη δέσμευση του GAP III όσον αφορά τη δημιουργία ενός ειδικού σημείου επαφής για θέματα φύλου σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ και τον διορισμό ενός συμβούλου για θέματα φύλου σε όλες τις μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αποστολές ΚΠΑΑ και να τους εξασφαλίσουν τον κατάλληλο χρόνο και επαρκείς πόρους διασφαλίζοντας ότι αναφέρονται απευθείας στην ανώτερη ηγεσία των αντιπροσωπειών της ΕΕ ή των αποστολών/επιχειρήσεων, αντιστοίχως, και να παράσχουν κατάρτιση σχετικά με το GAP III στις πρεσβείες των κρατών μελών και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ·

11. τονίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σε όλο τον κόσμο και χαιρετίζει την ισχυρή δέσμευση του GAP III στο πεδίο αυτό· υπογραμμίζει την ανάγκη εστίασης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοριτσιών και των νεότερων γυναικών, και παροχής συναφών πληροφοριών, εκπαίδευσης και πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της προγεννητικής περίθαλψης, της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης και της αντισύλληψης· επισημαίνει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία στις δράσεις που συνδέονται με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα σύμφωνα με μια διατομεακή προσέγγιση, μέσω της διασφάλισης προσβάσιμων και φιλικών προς τους νέους πληροφοριών και υπηρεσιών·

12. αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις επιτείνουν τις προκλήσεις όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και υπενθυμίζει ότι, στις ζώνες κρίσεων, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε σεξουαλική βία, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, σεξουαλική εκμετάλλευση και ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη· θεωρεί ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στην αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

13. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των διαρθρωτικών ανισοτήτων σε όλο τον κόσμο, ανισότητες οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη και τη συμμετοχή των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων, στοιχεία που πρέπει να αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική υλοποίηση του GAP III·

14. τονίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ που θα αλλάζει πράγματι τη νοοτροπία σε θέματα φύλου· επιβεβαιώνει ότι μια εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που δεν αντιμετωπίζει τις σημερινές αδικίες επιτείνει περαιτέρω τις ανισορροπίες· θεωρεί ότι, για να δοθεί τέλος σε αυτές τις αδικίες, πρέπει να αναγνωριστεί ο άνισος συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ των φύλων· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα διαρθρωτικά αίτια των ανισοτήτων προκειμένου αυτές να ξεπεραστούν και να καταστεί δυνατή η ουσιαστική συμμετοχή και ένταξη των ανδρών, των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων· ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ανισότητα έχει τις ρίζες της σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και των μέσων με τα οποία αυτή συντηρείται, μεταξύ άλλων μέσω της συνεργασίας με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς·

15. χαιρετίζει την εστίαση του GAP III στους νέους ως παράγοντες αλλαγής και ζητεί την ουσιαστική συμμετοχή των νέων, γυναικών και ανδρών, στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το GAP III αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ενεργός συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών για την προώθηση αλλαγών στις κοινωνικές συμπεριφορές και, ως εκ τούτου, ευρύτερων διαρθρωτικών αλλαγών· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να δημιουργηθούν πρακτικοί τρόποι να διασφαλιστεί η συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών ως παραγόντων αλλαγής και να υποστηριχθούν υγιείς και θετικές στάσεις και συμπεριφορές όσον αφορά κοινωνικούς κανόνες που εισάγουν διακρίσεις, έμφυλα στερεότυπα και σχετικούς με το φύλο παράγοντες που οδηγούν σε συγκρούσεις στην εφαρμογή του GAP III, μέσω του καθορισμού πρόσθετων δεικτών και στόχων σχετικά με τη συμμετοχή των ανδρών και των αγοριών και της διασφάλισης ότι το GAP ΙΙΙ παράγει θετικά αποτελέσματα και γι' αυτούς·

16. ζητεί να καταβληθούν προσπάθειες για μια ενιαία στάση της ΕΕ και για ισχυρή δράση προκειμένου να καταγγελθεί ομόφωνα η εναντίωση στην ισότητα των φύλων, στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ και στα μέτρα που υπονομεύουν τα δικαιώματα, την αυτονομία και τη χειραφέτηση των γυναικών σε κάθε τομέα· υπενθυμίζει ότι η προορατική προώθηση της ισότητας των φύλων και η γενικότερη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελούν σημαντικούς τρόπους καταπολέμησης της εναντίωσης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να καταδικάσουν δημοσίως και να λάβουν μέτρα κατά των εκτεταμένων φαινομένων έμφυλης ρητορικής μίσους και επιγραμμικής και απογραμμικής παρενόχλησης των γυναικών και των κοριτσιών εντός και εκτός ΕΕ·

17. καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν κάθε μορφή διάκρισης με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνότητα, την ιθαγένεια, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου, την τάξη, το θρήσκευμα, τις πεποιθήσεις, το οικονομικό υπόβαθρο, την αναπηρία ή την ηλικία στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, καθώς και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση σε τρίτες χώρες· επικροτεί τη διατομεακή προοπτική στο GAP ΙΙΙ και τον ορισμό των ανισοτήτων ως διαρθρωτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών· καλεί την ΕΥΕΔ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιδιώκουν τη διατομεακή ισότητα των φύλων ως κατευθυντήρια αρχή της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

18. αναμένει ότι η συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ θα παραμείνει στην κορυφή του πολιτικού θεματολογίου της ΕΕ, και μάλιστα και πέραν της διάρκειας του GAP III· τονίζει τη δέσμευση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ να προστατεύσουν τις μειονεκτούσες ομάδες και να τους δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε όλο τον κόσμο· τονίζει την ανάγκη να δώσει η ΕΕ το παράδειγμα όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ+ και των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις λόγω εθνοτικής ή φυλετικής καταγωγής· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν τις συνέργειες με τη στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και το σχέδιο δράσης της (2019-2024), τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2020-2025), τη στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (2020-2025), το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού (2020-2025), το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2020-2024)·

19. τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης διασφάλιση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, θα πρέπει η ΕΕ να στηρίξει τη δημιουργία του δεσμευτικού μέσου για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

20. ζητεί την εφαρμογή αυστηρής ανάλυσης ως προς το φύλο, τη συλλογή δεδομένων ανά φύλο και τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο και ομοιόμορφο σύστημα προσδιορισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δαπανών της ΕΕ που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων σε όλο το φάσμα της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ, καθώς και εκτιμήσεις επιπτώσεων ως προς το φύλο, ώστε να τεκμηριώνεται ο σχεδιασμός όλων των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε διαλόγους πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί συστηματικά τον αντίκτυπο των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· σημειώνει ότι η χρήση της ανάλυσης ως προς το φύλο στη διαμόρφωση των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ αυξάνεται· ενθαρρύνει, ωστόσο, τη διάθεση πόρων για τη διενέργεια ειδικών ανά τομέα αναλύσεων ως προς το φύλο, όπου αυτές απουσιάζουν, σύμφωνα με το GAP III·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα κύρια χαρακτηριστικά που προβλέπονται για την υποχρεωτική κατάρτιση όλου του προσωπικού της ΕΕ στις κεντρικές υπηρεσίες της ΕΥΕΔ, στις αντιπροσωπείες της ΕΕ, στις πρεσβείες των κρατών μελών ή στο προσωπικό που έχει αναπτυχθεί σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ σε θέματα ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης που προηγείται της ανάπτυξης αποστολών και της απόσπασης· τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις σε γνώσεις, πόρους και εσωτερική εμπειρογνωσία σχετικά με την ισότητα των φύλων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ προκειμένου να μπορέσουν να εφαρμόσουν επαρκώς το GAP III· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάρτιση μεσαίων και ανώτερων διοικητικών στελεχών και στην κατάρτιση σχετικά με την παρενόχληση· ζητεί να θεσπιστεί πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τη σεξουαλική και έμφυλη βία· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω δέσμευση περιλαμβάνεται στο GAP III και ότι έχει ήδη αναληφθεί δέσμευση για τη θέσπιση ενωσιακής πολιτικής για τη σεξουαλική παρενόχληση στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια·

22. επικροτεί την ιδιαίτερη έμφαση του GAP III στην καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί με την πανδημία COVID-19· ζητεί να εξετάζεται συστηματικά, στο πλαίσιο των πολιτικών διαλόγων της ΕΕ με τρίτες χώρες, η εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της μαιευτικής βίας και της επιλογής φύλου, καθώς και των γάμων παιδιών και των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων· παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις δράσεις τους για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας μέσω, μεταξύ άλλων, της θέσπισης σημείων επαφής για θέματα έμφυλης βίας στις προξενικές υπηρεσίες τους· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς την πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight»· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να κυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης· καλεί την ΕΥΕΔ να προωθήσει την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του πολιτικού της διαλόγου με τις χώρες εταίρους του Συμβουλίου της Ευρώπης· παροτρύνει και άλλες χώρες να προσχωρήσουν στην εν λόγω σύμβαση·

23. υπογραμμίζει ότι η σεξουαλική και έμφυλη βία αποτελεί πολεμικό όπλο και ότι οι γυναίκες πλήττονται δυσανάλογα από τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων και από άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες συχνά διαπράττονται ατιμωρητί, δεδομένου ότι, μεταξύ άλλων, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διεθνή κοινότητα για να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την εξάλειψη της χρήσης της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών ως όπλου σε ένοπλες συγκρούσεις, και ζητεί, ως εκ τούτου, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων του βιασμού, της ενδοοικογενειακής βίας, της λεκτικής, ψυχολογικής και σωματικής επίθεσης και της διαδικτυακής παρενόχλησης·

24. υπενθυμίζει ότι η υποχρεωτική κατάρτιση για όλο το προσωπικό της ΕΥΕΔ, της Επιτροπής, των αντιπροσωπειών της ΕΕ και των αποστολών και επιχειρήσεων ΚΠΑΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα προγράμματα για τον εντοπισμό των θυμάτων σεξουαλικής και/ή έμφυλης βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις, καθώς και προγράμματα πρόληψης, πέραν της κατάρτισης για όλο το προσωπικό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού και αστυνομικού προσωπικού· καλεί την ΕΕ να ασκήσει κάθε δυνατή επιρροή προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι δράστες μαζικών βιασμών σε εμπόλεμες καταστάσεις καταγγέλλονται, εντοπίζονται, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το διεθνές ποινικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι το Καταστατικό της Ρώμης προβλέπει μόνιμο νομικό πλαίσιο προκειμένου να αντιμετωπιστεί εκτενέστερα η σεξουαλική και έμφυλη βία ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και, επομένως, ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει ενεργά την ανεξάρτητη και βασική δραστηριότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο· επικροτεί τη συμπερίληψη της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στα κριτήρια επιβολής κυρώσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παροτρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το κριτήριο αυτό αποτελεσματικά·

25. θεωρεί θλιβερό το γεγονός ότι το GAP III αναφέρεται ελάχιστα στην εμπορία ανθρώπων και καθόλου στη σεξουαλική εκμετάλλευση, τον σεξουαλικό τουρισμό ή τις εγγενείς διακρίσεις και τη σεξουαλική βία εις βάρος των γυναικών· τονίζει την τεράστια διάσταση που έχει το φύλο στο έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων· θεωρεί ότι η διεθνής συνεργασία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία οιασδήποτε δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων· ζητεί να ενσωματωθεί περαιτέρω η καταπολέμηση της εμπορίας γυναικών και κοριτσιών στους στόχους του GAP III και να αυξηθούν οι συνέργειες με τη στρατηγική της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2021-2025)· καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει τις εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες και περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία και να προωθηθεί η ανταλλαγή μυστικών πληροφοριών σχετικά με το έγκλημα και άλλων πληροφοριών και να διευκολυνθεί η διεθνής δικαστική συνεργασία· καλεί την ΕΥΕΔ να καταπολεμήσει την εμπορία γυναικών και παιδιών μέσω του πολιτικού διαλόγου και της πλήρους αξιοποίησης των εξωτερικών της εργαλείων, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις και με την κοινωνία των πολιτών·

26. τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών και η ενοχοποίηση και δίωξη των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υποστηριχθεί και να ενισχυθεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και των υποστηρικτών της ειρήνης μέσω της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, και να υπάρξει στενή διαβούλευση με οργανώσεις που μάχονται ειδικότερα για τα δικαιώματα των γυναικών, των κοριτσιών και των μειονεκτουσών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικείων οργανώσεων, ομάδων και κινημάτων υπό την ηγεσία κοριτσιών και νέων, των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών οργανώσεων· ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προγραμματισμού, υλοποίησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και στις τακτικές διαρθρωτικές ανταλλαγές μεταξύ τους, και ζητεί βιώσιμη χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών, ως μιας από τις κύριες ομάδες που θέτουν την ΕΕ προ των ευθυνών της όσον αφορά την υλοποίηση του GAP III και κινητήριας δύναμης μιας μετασχηματιστικής και βιώσιμης αλλαγής προς την κατεύθυνση της ισότητας των φύλων· υπογραμμίζει ότι, αν και η χρηματοδότηση μεγαλύτερων ή εδραιωμένων οργανώσεων μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο, η εξασφάλιση πρόσβασης σε χρηματοδότηση για νέες, τοπικές και μικρότερες οργανώσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη καινοτόμων και νέων προσεγγίσεων σε επίπεδο βάσης· τονίζει την ανησυχητική εξέλιξη που συνιστά το γεγονός ότι καλά χρηματοδοτούμενα κινήματα και οργανώσεις με υψηλή οργάνωση καταβάλλουν προσπάθειες για την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των γυναικών, των δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να υπονομεύσουν το κράτος δικαίου και να ενισχύσουν ή να αυξήσουν τη δική τους ισχύ·

27. ζητεί να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία των δραστών και να διερευνώνται οι επιθέσεις κατά υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστριών του περιβάλλοντος, των γυναικών υπέρμαχων της ειρήνης και άλλων που εργάζονται για την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων· ζητεί να διατεθούν πόροι, συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτήσεων, για την ασφάλεια και την προστασία τους προκειμένου να είναι σε θέση να συνεχίσουν το έργο τους·

28. χαιρετίζει την ενσωμάτωση του πλαισίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια στο GAP III· εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται η ουσιαστική συμμετοχή και ισόρροπη εκπροσώπηση των γυναικών, των κοριτσιών και των μειονεκτουσών ομάδων σε επίπεδο βάσης στην πρόληψη, τη διαμεσολάβηση και την επίλυση των συγκρούσεων, στις πολιτικές διεργασίες και στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, σε όλα τα μέτωπα, και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν ειδικές εσωτερικές στρατηγικές για τον σκοπό αυτό· χαιρετίζει την έμφαση που δίνεται στην ανισότητα μεταξύ των φύλων ως γενεσιουργό αιτία και μοχλό συγκρούσεων και ευπάθειας· ζητεί την ενίσχυση της διάστασης του φύλου στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των αποστολών ΚΠΑΑ, που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις τοπικών οργανώσεων γυναικών· θεωρεί λυπηρό τον παραγκωνισμό των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες και ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να θέσουν ως προϋποθέσεις για τη σημαντική οικονομική και πολιτική στήριξη της ΕΕ σε ειρηνευτικές διαδικασίες την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών ως διαπραγματευτριών και διαμεσολαβητριών, καθώς και την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών στις περιοχές μετά από συγκρούσεις και να στηρίξουν περαιτέρω τη χειραφέτηση των γυναικών ως σημαντική προϋπόθεση για τη συνέχιση της οικονομικής βοήθειας·

29. καλεί την ΕΥΕΔ να προβεί σε συστηματική ανάλυση των συγκρούσεων που θα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου με βάση αναλύσεις ως προς το φύλο και αναλύσεις των συγκρούσεων που θα συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου, ιδίως όσον αφορά τις αποστολές και τις επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη· τονίζει την ανάγκη να διατίθενται επαρκείς πόροι για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ενωσιακής εμπειρογνωσίας και των ικανοτήτων διενέργειας αναλύσεων για τους κινδύνους και τις συγκρούσεις με ενσωματωμένη τη διάσταση του φύλου, κάτι το οποίο συνεπάγεται ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων και διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των γυναικών και των μειονεκτουσών ομάδων·

30. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εισαγωγή σχεδίων εφαρμογής σε επίπεδο χώρας και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων για τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· επιμένει ότι όλα τα σχέδια εφαρμογής σε επίπεδο χώρας πρέπει να δημοσιοποιούνται και να μεταφράζονται στις τοπικές γλώσσες, προκειμένου να διασφαλίζεται η ουσιαστική παρακολούθηση της προόδου ή της απουσίας προόδου· τονίζει ότι τα σχέδια εφαρμογής σε επίπεδο χώρας θα πρέπει να εστιάζουν στα κορίτσια και τις νέες γυναίκες· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα με βάση τη διάσταση του φύλου και για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλα τα επίπεδα του προγράμματος και της πολιτικής, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας την ανάλυση ως προς το φύλο για την ενημέρωση των προγραμματισμένων σχεδίων εφαρμογής ανά χώρα και απαιτώντας από τις αντιπροσωπείες να ορίσουν σαφείς δείκτες και στόχους στο πλαίσιο των σχεδίων αυτών, αποφεύγοντας την εξωτερική ανάθεση του έργου για την ισότητα των φύλων σε τρίτους και, αντ’ αυτού, να δημιουργήσουν την αναγκαία εμπειρογνωσία και ικανότητα εντός των υπηρεσιών τους και να διασφαλίσουν ότι οι πολυμερείς αντιπροσωπείες της ΕΕ θα παρουσιάσουν επίσης τα δικά τους σχέδια για την εφαρμογή του GAP III·

31. καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ στις οικείες χώρες να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή άλλων φορέων της ΕΕ και των κρατών μελών στην κατάρτιση και την υλοποίηση των σχεδίων εφαρμογής σε επίπεδο χώρας και να δημιουργήσουν τοπικούς συνασπισμούς δράσης, προκειμένου να προωθήσουν προορατικά την υλοποίηση του GAP III και να το μετατρέψουν σε δράση του «Team Europe»·

32. αναμένει να προστεθούν συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια αναφοράς, δείκτες, δράσεις και στόχοι στο κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τους στόχους και τους δείκτες για την πλαισίωση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης ΙΙΙ για θέματα φύλου (SWD(2020)0284), καθώς και χάρτες πορείας και χρονοδιαγράμματα για όλους τους στόχους, όπως επίσης και ουσιαστικές συνέπειες σε περίπτωση μη εκπλήρωσης· ζητεί να συμπεριληφθούν στο GAP III πρόσθετα μέτρα και δείκτες και στόχοι σχετικά με την πολυμορφία, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή της διατομεακής αρχής· ζητεί όλοι οι δείκτες του GAP III να αναλύονται ανά φύλο και ηλικία· τονίζει ότι απαιτείται να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, της ΕΥΕΔ και των κρατών μελών όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή του GAP III· σημειώνει ότι οι δείκτες με βάση το ποσοστό προσωπικού που διαθέτει κατάρτιση για το GAP III, σε θέματα που αφορούν τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, την κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση δεν επαρκούν για να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι σε αυτόν τον τομέα· ζητεί να ληφθεί υπόψη ο αριθμός των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση και παρενόχληση στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης και επαναλαμβάνει ότι απαιτείται ενίσχυση των μηχανισμών υποβολής καταγγελιών και περαιτέρω προστασία των θυμάτων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να θεσπίσουν δείκτες με γνώμονα το φύλο οι οποίοι θα εφαρμόζονται στα στάδια της επιλογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης των έργων για όλες τις δράσεις εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της ΕΕ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

33. ζητεί να δοθεί έμφαση στα αποτελέσματα και να ενισχυθεί η λογοδοσία προς τους πολίτες της ΕΕ μέσω της δημόσιας υποβολής των εκθέσεων σχετικά με τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα του GAP III, καθώς και να αξιολογείται ο αντίκτυπός του σε επίπεδο χώρας, σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο, να αναπτυχθεί μια προσέγγιση ως προς την παρακολούθηση που θα καθιστά δυνατή την παρακολούθηση όχι μόνο των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων αλλά και της κοινωνικής δυναμικής και του τρόπου με τον οποίο αυτά αλλάζουν ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του GAP III· ζητεί ανεξάρτητη αξιολόγηση, η οποία θα διενεργηθεί ενδεχομένως από την κοινωνία των πολιτών· χαιρετίζει τη δέσμευση για ενδιάμεση αξιολόγηση του GAP III και ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμμετάσχουν σε ετήσια συζήτηση με το Κοινοβούλιο με στόχο την καταγραφή της προόδου ή της απουσίας προόδου· ζητεί από την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει, στα κεφάλαια ανά χώρα της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ειδική επικαιροποίηση όσον αφορά τις δράσεις για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων·

34. τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινοβουλευτική διπλωματία στην προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής και της χειραφέτησης των γυναικών και στην κατάρριψη των έμφυλων στερεότυπων· παροτρύνει το Κοινοβούλιο να συμβάλει ενεργά στο GAP III μέσω της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και να αναπτύξει στρατηγική και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές προς τον σκοπό αυτό· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διασφαλίσουν τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων στις στρατηγικές τους για θέματα φύλου στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης· ζητεί αναγνώριση της εποικοδομητικής συμβολής των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στη λήψη αποφάσεων, υποστήριξη των γυναικών πολιτικών υποψηφίων και των γυναικών σε πολιτικούς θεσμούς στις χώρες εταίρους, καθώς και την καθιέρωση διαλόγου με τις εθνικές και τοπικές αρχές τρίτων χωρών με σκοπό την προώθηση γυναικών σε θέσεις επίσημης εκπροσώπησης και ηγεσίας·

35. υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς εξωτερικής πολιτικής, ιδίως στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, την εμπορική πολιτική της ΕΕ, την πολιτική διεύρυνσης, την πολιτική γειτονίας, την αναπτυξιακή πολιτική, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ΚΠΑΑ· χαιρετίζει την ενσωμάτωση της αρχής της ισότητας των φύλων στους στόχους του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Συνεργασίας – Η Ευρώπη στον κόσμο και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙΙ, και υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ συμβάλλουν στους στόχους του GAP III·

36. χαιρετίζει το γεγονός ότι το GAP III αναφέρεται στη δυνατότητα που ενέχει η διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες· τονίζει την ανάγκη για ισχυρό πολιτικό διάλογο και τεχνική βοήθεια για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές διεύρυνσης και γειτονίας· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης ως μέσο μόχλευσης προκειμένου η διαδικασία διεύρυνσης να έχει απτά αποτελέσματα για τις γυναίκες·

37. τονίζει πόσο σημαντική είναι η σύνδεση της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας και της διάστασης του φύλου· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την έννοια της ανθρώπινης ασφάλειας, όπως αυτή ορίζεται στο ψήφισμα 66/290 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στο θεματολόγιό της για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· εμμένει στην άποψη ότι η ασφάλεια πρέπει να εστιάζει στις ανθρώπινες ζωές και στην προστασία τους από απειλές όπως η βία και η έλλειψη εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης, τροφίμων ή οικονομικής ανεξαρτησίας· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να προωθήσουν την ατζέντα του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό· επιμένει στην ύπαρξη μιας φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση·

38. χαιρετίζει τον στόχο του GAP III να υποστηριχθεί η ισότητα των φύλων μέσω της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να προωθήσουν και να στηρίξουν τη συμπερίληψη ειδικού κεφαλαίου για την ισότητα των φύλων σε όλες τις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ και να διασφαλίσουν ότι θα προβλέπει ρητά δέσμευση για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον αντίκτυπο όσον αφορά την ισότητα των φύλων της εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ στις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιμήσεις αντικτύπου και να διασφαλίσει ότι οι εμπορικές συμφωνίες ούτε επιτείνουν τις υφιστάμενες ανισότητες ούτε δημιουργούν νέες·

39. χαιρετίζει τον στόχο του GAP III να καταβληθούν προσπάθειες για τη διασφάλιση της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών, της εκπαίδευσής τους και των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, τα οποία απειλούνται ιδιαίτερα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19· τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διατομεακών και έμφυλων διακρίσεων· υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές εκπαίδευσης θα πρέπει να προσανατολίζονται τόσο στα κορίτσια όσο και στις γυναίκες· θεωρεί ότι η πρόσβαση σε δημόσια, υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα αποτελεί τη βάση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και της οικονομικής χειραφέτησης· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση περιορίζεται από ποικίλους παράγοντες, όχι μόνο από παράγοντες που σχετίζονται με μη ασφαλή μαθησιακά περιβάλλοντα και με την έλλειψη κατάλληλων υγειονομικών εγκαταστάσεων, αλλά και από παράγοντες που περιλαμβάνονται σε έναν μη εξαντλητικό κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ, όπως είναι οι γάμοι παιδιών, η εφηβική εγκυμοσύνη, κοινωνικά πρότυπα για το φύλο που εισάγουν διακρίσεις, η παιδική εργασία ή η έλλειψη εύκολης και ασφαλούς πρόσβασης σε σχολεία κοντά στον τόπο κατοικίας·

40. εκφράζει τη λύπη του για την ανεπάρκεια του GAP III όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στη χρήση και την απόλαυση των φυσικών πόρων· επισημαίνει το γεγονός ότι, παρόλο που οι γυναίκες επωμίζονται κατά μέγα μέρος την παροχή φροντίδας σε αγροκτήματα και οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, οι περισσότερες έχουν περιορισμένη ιδιοκτησία γης ή οικονομική χειραφέτηση· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της κλιματικής κατάστασης έκτακτης ανάγκης, της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού, ο ρόλος και η χειραφέτηση των γυναικών έχουν καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων·

41. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το GAP III δίνει έμφαση στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κλιματικής αλλαγής και επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να αναλάβει σχετική δράση· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από συγκρούσεις και την κλιματική αλλαγή, λόγω πολιτισμικών και διαρθρωτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, και ότι η κλιματική αλλαγή και οι συγκρούσεις δημιουργούν σύνθετους έμφυλους κινδύνους· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει τον ηγετικό ρόλο των γυναικών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και να προαγάγει τη συμμετοχή τους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διεθνή φόρουμ, εντείνοντας παράλληλα τις συνέργειες με την εξωτερική διάσταση της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η διάσταση του φύλου περιλαμβάνεται σε πολιτικούς διαλόγους και εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες σχετικά με τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την άμβλυνσή της, μεταξύ άλλων με τον ορισμό εθνικών σημείων επαφής για θέματα φύλου όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα και την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ισότητας των φύλων και της κλιματικής αλλαγής·

42. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι στο GAP III δεν λαμβάνονται υπόψη η πολιτιστική κληρονομιά στις διάφορες χώρες και ο ρόλος που διαδραματίζουν οι γυναίκες στην προστασία και την ανάπτυξή της· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταρτίσουν προγράμματα που θα αποσκοπούν στην προστασία και την αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των παραδόσεων που έχουν αναπτυχθεί από γυναίκες και οι οποίες συχνά περνούν απαρατήρητες, ιδίως καθ’ όλο τον κύκλο μιας σύγκρουσης·

43. επικροτεί το γεγονός ότι το GAP III εξετάζει την εξαιρετικά ευάλωτη θέση των γυναικών και κοριτσιών μεταναστριών· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στις πολιτικές για τη μετανάστευση τη διάσταση του φύλου και τη διατομεακή προσέγγιση· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των γυναικών και των κοριτσιών που μετακινούνται ή βρίσκονται σε μεταναστευτικές διαδρομές ή καταυλισμούς, και ζητεί συγκεκριμένα να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής (WASH), στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και στη μητρική υγεία· τονίζει τη σημασία των ευαίσθητων ως προς το φύλο προγραμμάτων επανένταξης για τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και τους πρόσφυγες μετά την επιστροφή τους στις πατρίδες τους, καθώς και της ευαίσθητης ως προς το φύλο δράσης για κορίτσια και γυναίκες που έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

1.9.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

11

10

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Assita Kanko, Hannah Neumann, Mick Wallace

 

 

 


 

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

49

+

ID

Anna Bonfrisco

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Lukas Mandl, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

S&D

Maria Arena, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Thijs Reuten, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor

THE LEFT

Özlem Demirel, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

 

11

-

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Maximilian Krah, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

PPE

Miriam Lexmann

 

10

0

ECR

Assita Kanko

ID

Susanna Ceccardi

NI

Márton Gyöngyösi, Κώστας Παπαδάκης

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko

THE LEFT

Mick Wallace

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (13.7.2021)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και την Επιτροπή Ανάπτυξης

σχετικά με το τρίτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

(2021/2003(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Inma Rodríguez-Piñero

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και την Επιτροπή Ανάπτυξης να συμπεριλάβουν, ως από κοινού αρμόδιες επιτροπές, στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει την προηγούμενη θέση του για τη σχέση εμπορίου και διάστασης του φύλου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ[14]· επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ευμάρεια των γυναικών, στη μείωση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών και στην πραγμάτωση των δικαιωμάτων των γυναικών, εξασφαλίζοντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες και συμβάλλοντας στη βιώσιμη και δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, και διευρύνοντας παράλληλα τις ευκαιρίες για τις γυναίκες όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και την πρόσβαση σε προγράμματα μαθητείας, στην εργασία και την απασχόληση· σημειώνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των γυναικών επηρεάζουν την πιθανότητα παιδικής εργασίας και, με τη σειρά τους, τις συνολικές προοπτικές των φτωχότερων χωρών·

2. επισημαίνει ότι η εμπορική πολιτική έχει τη δυνατότητα να προωθήσει τα σχετικά διεθνή πρότυπα και νομικά μέσα για την ισότητα των φύλων, όπως είναι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης·

3. καλεί την ΕΕ να στηρίξει και να θεσπίσει εμπορικές πολιτικές που μειώνουν τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές και διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας και σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική ιδέα όλων των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ σε θέματα φύλου 2021-2025 (GAP III) ζητείται η προώθηση της ισότητας των φύλων μέσω της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ· επικροτεί την καθιέρωση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο μέσων όπως τα κεφάλαια για το φύλο και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στις εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, καθώς και σε όλες τις πτυχές της ενωσιακής εμπορικής πολιτικής· ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εγκρίνουν οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές για τον εν λόγω σκοπό· υπογραμμίζει ότι η ένταξη ειδικών δράσεων για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη προβολή των προβλημάτων των γυναικών, κάτι που μπορεί να συμβάλει στην άρση των εμποδίων που αυτές αντιμετωπίζουν στο εμπόριο·

5. τονίζει την παλαιότερη θέση του με την οποία ζητούσε να θεσπιστεί στο πλαίσιο του επικείμενου εκσυγχρονισμού της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής ένα ειδικό κεφάλαιο για το εμπόριο, την ισότητα των φύλων και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών· παρατηρεί με ενδιαφέρον την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις σχετικά με ένα κεφάλαιο για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων·

6. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες[15]·

7. σημειώνει ότι η εμπορική πολιτική δεν είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και ότι απαιτούνται τόσο καλύτερη συλλογή δεδομένων ανά φύλο όσο και σαφείς δείκτες, προκειμένου να αξιολογηθούν επαρκώς οι διαφορετικές επιπτώσεις της εμπορικής πολιτικής στις γυναίκες και τους άνδρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντλήσουν έμπνευση από την εργαλειοθήκη που ανέπτυξε η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το εμπόριο και την ανάπτυξη (ΔΗΕΕΑ) και να συμπεριλάβουν στις εκ των προτέρων εκτιμήσεις αντικτύπου και εκ των υστέρων αξιολογήσεις τις ειδικές ανά χώρα και ανά τομέα συνέπειες της εμπορικής πολιτικής και των συμφωνιών της ΕΕ σε θέματα ισότητας των φύλων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους, όπως ο ΠΟΕ, για τη συλλογή δεδομένων, την ανάλυση του αντικτύπου του εμπορίου στις γυναίκες και τη μετατροπή των δεδομένων σε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να βελτιωθεί ο ρόλος των γυναικών στο διεθνές εμπορικό σύστημα και να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη· τονίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ διεθνών οργανισμών, όπως ο ΠΟΕ, το Διεθνές Εμπορικό Κέντρο και ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, και η δημιουργία δικτύων που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή κοινότητα τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τα κοινοβούλια μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεθόδων συλλογής δεδομένων, καθώς και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο εμπόριο· επιμένει ότι τα ζητήματα φύλου δεν θα πρέπει να περιορίζονται στο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ)·

8. καλεί την Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στην προσφάτως συσταθείσα άτυπη Ομάδα Εργασίας του ΠΟΕ για το Εμπόριο και την Ισότητα των Φύλων με σκοπό την εκπόνηση μιας ισχυρής υπουργικής δήλωσης για την 12η υπουργική διάσκεψη (MC12), η οποία θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως χάρτης πορείας για την εφαρμογή της Δήλωσης του Μπουένος Άιρες του 2017· υπογραμμίζει ότι η άτυπη ομάδα εργασίας για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια πιο μόνιμη πλατφόρμα στον ΠΟΕ για τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με το εμπόριο και την ισότητα των φύλων· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να συνεργάζεται προορατικά με άλλα μέλη του ΠΟΕ ώστε να συμβάλλει στην εργασία της άτυπης ομάδας εργασίας για το εμπόριο και την ισότητα των φύλων, και να διερευνήσει την πιθανότητα να συστήσει μόνιμη ομάδα εργασίας·

9. υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή σχετικά με την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στη σύνθεση των εσωτερικών συμβουλευτικών ομάδων (ΕΣΟ), την περαιτέρω επέκταση του εποπτικού τους ρόλου, καθώς και τη σύσταση επιτροπής εμπορίου και ισότητας των φύλων στο πλαίσιο κάθε ΣΕΣ για τον εντοπισμό ελλείψεων·

10. αναγνωρίζει τον δυσανάλογο αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στη συμμετοχή στο εμπόριο γυναικών επιχειρηματιών και των γυναικών γενικότερα· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες επηρεάζονται αρνητικά τόσο ως επιχειρηματίες και εργαζόμενες όσο και, συχνά, ως ο κύριος φροντιστής των οικογενειών τους· ζητεί οι στρατηγικές ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΠΜΜΜΕ), τις οποίες διευθύνουν συχνά γυναίκες, και σε κλάδους με μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών ( υπηρεσίες παροχής φροντίδας, γεωργία, τουρισμός, ένδυση και λιανικό εμπόριο)·

11. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαβεβαίωση της Επιτροπής  ότι θα υποβάλει δεσμευτικά μέτρα για τη μισθολογική διαφάνεια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό νομικών κενών και διακρίσεων σε ένα τομέα και να εξαλείψουν το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών· αποδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι καθυστέρησε η δημοσίευση της εν λόγω πρότασης και ζητεί από την Επιτροπή να την υποβάλει το συντομότερο δυνατόν με βάση παραδείγματα όπως αυτό της πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις που εφαρμόζει η Ελβετία·

12. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τον αντίκτυπο των εμπορικών συμφωνιών σε κλάδους με υψηλό ποσοστό γυναικών εργαζομένων, όπως η ένδυση και η γεωργία μικρής κλίμακας· υπενθυμίζει ότι η προκληθείσα από την νόσο COVID-19 οικονομική κρίση επηρέασε έντονα τους εν λόγω κλάδους και αύξησε τον κίνδυνο  να διευρυνθούν η ανισότητα, οι διακρίσεις και η εκμετάλλευση των εργαζομένων γυναικών·

13. σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την ψηφιακή πρόσβαση και τις ψηφιακές δεξιότητες· σημειώνει ότι οι γυναίκες έχουν λιγότερη πρόσβαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους, γεγονός που τις εμποδίζει να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους ή τις δυνατότητές τους ως εργαζόμενες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τις γυναίκες επιχειρηματίες, εμπόρους και εργαζόμενες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες μέσω της εμπορικής πολιτικής, για παράδειγμα με το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, την αναπτυξιακή συνεργασία και τη Βοήθεια για το Εμπόριο·

14. εκφράζει τον προβληματισμό του για την πιθανότητα να αυξηθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης COVID-19 το ψηφιακό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες και περιφέρειες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί η ψηφιακή επάρκεια, η ψηφιακή προσβασιμότητα και η ψηφιακή οικονομική προσιτότητα για τις γυναίκες και τα κορίτσια καθώς αποτελούν μέσα για την επίτευξη της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στρατηγικών· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διοχετευθούν αναπτυξιακά κονδύλια για να προωθηθεί η ψηφιακή εκπαίδευση των γυναικών και των κοριτσιών και να υποστηριχθούν έργα υπό την επίβλεψη γυναικών στον ψηφιακό τομέα, ιδίως εκείνα με κοινωνικό αντίκτυπο·

15. σημειώνει ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει τη δυνατότητα περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες να συνδεθούν με τις διεθνείς αγορές· καλεί, ωστόσο, την Επιτροπή να στηρίξει τις γυναίκες στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνολογία blockchain, η οποία, λόγω του διομότιμου χαρακτήρα, της ανωνυμίας και της αποδοτικότητάς της μπορεί να βοηθήσει κάποιες γυναίκες να υπερβούν ορισμένους νομικούς και πολιτισμικούς φραγμούς που εισάγουν διακρίσεις στο εμπόριο, να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση και να τις βοηθήσουν να ενσωματωθούν στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας·

16. υπενθυμίζει ότι γυναίκες με αναπηρία, γυναίκες που ανήκουν σε εθνοτικές και μειονοτικές ομάδες, γυναίκες από διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ηλικιωμένες γυναίκες και γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, καθώς και γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες, ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και συναφείς υποδομές· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ακολουθείται μια διατομεακή προσέγγιση σε όλες τις πρωτοβουλίες ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου με στόχο να βελτιωθεί η πρόσβαση των γυναικών τόσο σε ψηφιακές υπηρεσίες και στη χρήση τους όσο και στην εκπαίδευση και την απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τον ψηφιακό αποκλεισμό όλων των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και να καταστήσουν την εκπαίδευση στις ΤΠΕ προσβάσιμη σε αυτές, με την προσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας και των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση·

17. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι, και να γνωστοποιήσει τους κατανεμηθέντες πόρους, για να προωθήσει τη θεμελιώδη αξία της ισότητας των φύλων στις εμπορικές και επενδυτικές πολιτικές της και να μεριμνήσει ώστε οι υπεύθυνες για την εμπορική πολιτική και τις διαπραγματεύσεις γραμματείες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να διαθέτουν τις γνώσεις και την τεχνική ικανότητα να ενσωματώσουν τη διάσταση του φύλου στο σύνολο της διαδικασίας των εμπορικών διαπραγματεύσεων και της διαμόρφωσης πολιτικής, με τον ορισμό σημείων επαφής για θέματα ισότητας στα θεσμικά όργανα και τις αντιπροσωπείες·

18. ζητεί να εισαχθούν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις σε όλα τα κεφάλαια για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που βασίζονται στην τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας της ΔΟΕ και των σχετικών συμβάσεων, ιδίως της σύμβασης αριθ. 189 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό, της σύμβασης αριθ. 156 για τους εργαζομένους με οικογενειακές υποχρεώσεις, της σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών του 1979, της σύμβασης αριθ. 111 για την εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση, της σύμβασης αριθ. 100 περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας και της σύμβασης αριθ. 190 σχετικά με τη βία και την παρενόχληση, οι δε εν λόγω συμβάσεις να συμπεριληφθούν στη λίστα των συμβάσεων στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ΣΓΠ+·

19. υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι ζωτική για την αξιοποίηση νέων εξαγωγικών ευκαιριών· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες, συγκρινόμενες με τους άνδρες ομολόγους τους, δεν έχουν συχνά πρόσβαση σε χρηματοδότηση, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες· καλεί την Επιτροπή να άρει το χάσμα μεταξύ των φύλων ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση γυναικών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων που διευθύνονται από γυναίκες·

20. επικροτεί τη συμφωνία για ένα διεθνές εργαστήριο ISO (ISO/IWA 34) σχετικά με παγκόσμιους ορισμούς που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα των γυναικών, ώστε να διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής, η συλλογή δεδομένων και η πρόσβαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηματοδότηση και τις αγορές με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής θέσης των γυναικών.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.7.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

2

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Barry Andrews, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marek Belka, Markus Buchheit, Seán Kelly, Jean-Lin Lacapelle, Manuela Ripa

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marek Belka, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Sara Matthieu, Manuela Ripa

 

2

-

ECR

Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

 

7

0

ECR

Geert Bourgeois

ID

Markus Buchheit, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

Renew

Liesje Schreinemacher

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 


22.6.2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

προς την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για θέματα φύλου III

(2021/2003(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Alexandra Geese

 

 


 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Ανάπτυξης και την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδιες επί της ουσίας, να συμπεριλάβουν στην πρόταση ψηφίσματός τους τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου ΙΙΙ (GAP III) και, ιδίως, τη δέσμευση να διατεθεί το 85 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) της ΕΕ σε προγράμματα σε όλους τους τομείς που έχουν ως σημαντικό ή πρωταρχικό στόχο την ισότητα των φύλων και τουλάχιστον ένα ειδικό πρόγραμμα δράσης για κάθε χώρα· ζητεί το 20 % της ΕΑΒ σε κάθε χώρα να διατίθεται σε προγράμματα που έχουν μεταξύ των κύριων στόχων τους την ισότητα των φύλων· αναμένει ότι δεν θα δαπανηθεί ΕΑΒ σε έργα που θα μπορούσαν να αναστρέψουν ή να βλάψουν τα επιτεύγματα στον τομέα της ισότητας των φύλων· τονίζει την ανάγκη για συντονισμένη και συνεκτική δράση της ΕΕ, και ζητεί στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις κυβερνήσεις εταίρους, τις πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να υποστηριχθεί η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών, να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια δεν θα μείνουν πίσω, και να μεγιστοποιηθεί ο αναπτυξιακός αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, όπως η συνδυαστική στήριξη· τονίζει την ανάγκη για εντατικοποιημένη και στοχευμένη δράση με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) 5 του ΟΗΕ το αργότερο έως το 2030·

2. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος της δράσης της ΕΕ, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι προσβάσιμη σε τοπικές και μικρές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως οργανώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και κοινωνικά κινήματα, καθώς και σε άλλους σχετικούς τοπικούς φορείς που συνεργάζονται στενότερα με κορίτσια, γυναίκες και άτομα ΛΟΑΤΚΙ σε όλη τους την πολυμορφία και τις διαφορετικές συνθήκες διαβίωσής τους, με ιδιαίτερη έμφαση στους μόνους γονείς, καθώς και στις γυναίκες και τα κορίτσια που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· τονίζει ότι οι οργανώσεις αυτές θα πρέπει να συμβάλουν ενεργά στη σύνδεση του στόχου του 85 % με τις πραγματικές ανάγκες χρηματοδότησης συγκεκριμένων περιφερειών· υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας, και τονίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι διοικητικοί φραγμοί και οι φραγμοί στην υλοποίηση, δεδομένου ότι ενδέχεται να παρεμποδίζουν τη συμμετοχή των πλέον συναφών παραγόντων· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη για σημαντική χρηματοδότηση για τη στήριξη, την προστασία και την περαιτέρω ενίσχυση της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα· τονίζει την καίρια σημασία της πρόσβασης των θυμάτων στη στήριξη και ζητεί την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων προστασίας·

3. επισημαίνει ότι όλες οι κρίσεις έχουν έντονες επιπτώσεις στα φύλα, με προεξάρχουσα την τρέχουσα πανδημία COVID-19· υπογραμμίζει ότι, λόγω του ασύμμετρου αντικτύπου της πανδημίας στους τομείς και τα επαγγέλματα, καθώς και λόγω της διαφορετικής θέσης των ανδρών και των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπου περισσότερες γυναίκες από ό,τι άνδρες έχουν χάσει τη θέση τους και οι γυναίκες είναι πιθανότερο να συγκαταλέγονται μεταξύ των εργαζομένων που τίθενται σε προσωρινή αργία, ενώ είναι επίσης θύματα της απότομης αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας και της έμφυλης βίας· αναμένει να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα για τη χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα θύματα έμφυλης βίας θα έχουν πρόσβαση σε προστατευμένα καταφύγια, κοινωνική πρόνοια, νομική βοήθεια και στέγαση, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε ευαίσθητες καταστάσεις και σε καταστάσεις ανθρωπιστικής κρίσης· επισημαίνει ότι οι επαρκείς και ποιοτικές υπηρεσίες μπορούν να προωθήσουν την κοινωνικοοικονομική ένταξη και να παράσχουν ψυχοκοινωνική στήριξη στα θύματα κάθε μορφής έμφυλης βίας·

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων στις δανειοδοτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και καλεί την Τράπεζα να εντείνει τις προσπάθειές της και, ειδικότερα, να λάβει όσο το δυνατόν περισσότερο υπόψη τους στόχους πολιτικής του GAP III στην εντολή εξωτερικής δανειοδότησης την οποία διαθέτει·

5. επικροτεί το αυξημένο επίπεδο στήριξης για τη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, η οποία μπορεί να έχει θεμελιώδη αντίκτυπο στην χωρίς αποκλεισμούς κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, να προωθήσει την απασχόληση, να μειώσει τη φτώχεια και να αυξήσει το ΑΕγχΠ· τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό ως θεμελιώδες εργαλείο πολιτικής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ειδικών δεικτών φύλου, οι οποίοι πρέπει να είναι σαφείς, μετρήσιμοι και χρονικά προσδιορισμένοι, καθώς και για τη συλλογή ποιοτικών, κατανεμημένων ανά φύλο και παγκοσμίως συγκρίσιμων δεδομένων· ειδικότερα, εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στήριξη που ανακοίνωσε η Επιτροπή όσον αφορά τη συμπερίληψη της ενότητας σχετικά με την ευαισθητοποίηση ως προς τη διάσταση του φύλου σε όλες τις νέες δημόσιες δαπάνες και στις εκθέσεις αξιολόγησης της δημοσιονομικής λογοδοσίας· αναμένει από την Επιτροπή να ζητήσει τη γνώμη του Κοινοβουλίου σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο στ) της διοργανικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, ώστε να είναι δυνατή η στενή παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και της προστιθέμενης αξίας του GAP III· επιμένει ότι το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να συνάδει, μεταξύ άλλων, με τους ΣΒΑ και να περιλαμβάνει ειδικούς δείκτες της ΕΕ με βάση τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και οι διασκέψεις αναθεώρησής της, η στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, και οι σχετικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας·

6. ζητεί τη θέσπιση ενός εκτεταμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για την υποστήριξη της υλοποίησης του GAP III, και συγκεκριμένα στη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου, στη συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό, στις αξιολογήσεις επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο και στις αναλύσεις ως προς το φύλο, καθώς και στην έμφυλη βία· καλεί την ΕΕ να αναπτύξει σαφείς και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για την ισότητα των φύλων και να θέσει δεσμευτικούς στόχους για όλους τους φορείς της ΕΕ που υλοποιούν το GAP III και, ειδικότερα, να χρησιμοποιήσει σημεία αναφοράς πλήρους λειτουργίας για θέματα φύλου σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ, με επαρκείς πόρους και χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και συμβούλους σε θέματα φύλου σε στρατιωτικές αποστολές κοινής πολιτικής ασφαλείας και αμυντικής πολιτικής·

7. αναμένει να τηρηθούν πλήρως η μετασχηματιστική προσέγγιση του GAP III ως προς το φύλο και η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου κατά την εκτέλεση όλων των κονδυλίων και την προσβασιμότητα για έργα και αιτούντες· πιστεύει ότι αυτό συνεπάγεται την προορατική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εργάζονται στο σημείο τομής των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ, ιδίως για έργα που επικεντρώνονται στην έμφυλη και/ή την ενδοοικογενειακή βία, στην εκπαίδευση, στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και στην καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο·

8. υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες, ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και ίση αμοιβή για ίση εργασία, προκειμένου να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες θα πρέπει να μοιράζονται εξίσου τις ευθύνες φροντίδας και να έχουν πρόσβαση σε επαρκή κοινωνική προστασία, δημόσιες υπηρεσίες και οικονομικές ευκαιρίες· αναμένει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των καθολικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, και την αναγνώριση, μείωση και αναδιανομή της μη αμειβόμενης φροντίδας και της οικιακής εργασίας·

9. τονίζει τη σημασία της επένδυσης στη γυναικεία επιχειρηματικότητα και στις επιχειρήσεις που διευθύνονται από γυναίκες, καθώς και της χρηματοδότησης έργων που προσφέρουν υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης και στήριξη της απασχόλησης, μεταξύ άλλων για τις γυναίκες σε περιόδους ανάκαμψης και σε περιστάσεις αναγκαστικής εκτόπισης·

10. υπενθυμίζει την ανάγκη προώθησης της ισότιμης συμμετοχής και ηγεσίας, δεδομένου ότι μικρός μόνο αριθμός γυναικών καταλαμβάνει ανώτατες διευθυντικές θέσεις· τονίζει την ανάγκη καταπολέμησης κάθε διάκρισης όσον αφορά την κάλυψη διευθυντικών θέσεων με βάση το φύλο· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε ηγετικές θέσεις·

11. επαναλαμβάνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική συνεργασία στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των φύλων σε ολόκληρο τον κόσμο και υπογραμμίζει τη σημασία των αναπτυξιακών σπουδών και της εκπαίδευσης για την ιδιότητα που παγκόσμιου πολίτη για την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων· υπενθυμίζει ότι η παιδεία και τα ποιοτικά εκπαιδευτικά συστήματα αποτελούν το θεμέλιο για την προώθηση της ισότητας των φύλων· τονίζει την ανάγκη να αυξηθούν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση των κοριτσιών προκειμένου να επιτευχθεί ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης· χαιρετίζει την πρόθεση να αυξηθεί η συνολική χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, με το 10 % του προϋπολογισμού της ανθρωπιστικής βοήθειας να διατίθεται για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· τονίζει την ανάγκη λήψης μέτρων για την υπέρβαση των έμφυλων στερεοτύπων και προτύπων που δημιουργούν διακρίσεις λόγω φύλου στα σχολεία· υπογραμμίζει ότι η συνεκτίμηση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό θα πρέπει επίσης να στηρίζει προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των γυναικών ως πολιτικών ηγετών και στην προώθηση προγραμμάτων νεαρών ηγετών· επαναλαμβάνει την ανάγκη να αξιοποιηθεί το σύνολο της διαθέσιμης τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για την προώθηση των έμφυλων δικαιωμάτων.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.6.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Λευτέρης Χριστοφόρου, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Δημήτριος Παπαδημούλης, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Πέτρος Κόκκαλης

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Πέτρος Κόκκαλης, Δημήτριος Παπαδημούλης

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

4

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

3

0

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Andrey Novakov

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+: υπέρ

: κατά

0: αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.1.2022

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

48

5

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Barry Andrews, Eric Andrieu, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Simona Baldassarre, Hildegard Bentele, Robert Biedroń, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Lívia Járóka, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karsten Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Janina Ochojska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Michèle Rivasi, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Tomas Tobé, Isabella Tovaglieri, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stéphane Bijoux, Annika Bruna, Maria-Manuel Leitão-Marques, Aušra Maldeikienė, Irène Tolleret

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παράγραφος 7 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ernest Urtasun

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48

+

ID

Gianna Gancia

NI

Antoni Comín i Oliveres

PPE

Isabella Adinolfi, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Rasa Juknevičienė, Arba Kokalari, Aušra Maldeikienė, Janina Ochojska, Sirpa Pietikäinen, Christian Sagartz, Christine Schneider, Tomas Tobé, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

S&D

Eric Andrieu, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Udo Bullmann, Heléne Fritzon, Mónica Silvana González, Lina Gálvez Muñoz, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

The Left

Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Pierrette Herzberger‑Fofana, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

5

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

 

7

0

ID

Simona Baldassarre, Dominique Bilde, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

NI

Lívia Járóka

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, György Hölvényi

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαρτίου 2022
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου