Pranešimas - A9-0025/2022Pranešimas
A9-0025/2022

PRANEŠIMAS dėl Trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano

11.2.2022 - (2021/2003(INI))

Vystymosi komitetas
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
Pranešėja: Chrysoula Zacharopoulou


Procedūra : 2021/2003(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A9-0025/2022

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano

(2021/2003(INI))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į 1979 m. gruodžio 18 d. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ir į 2013 m. spalio 18 d. JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komiteto bendrąją rekomendaciją Nr. 30 dėl moterų vykdant konfliktų prevenciją, vykstant konfliktams ir jiems pasibaigus,

 atsižvelgdamas į 1995 m. Ketvirtosios pasaulinės konferencijos moterų klausimais metu parengtą Pekino deklaraciją ir veiksmų platformą bei į peržiūros konferencijų rezultatus,

 atsižvelgdamas į JT neįgaliųjų teisių konvenciją (NTK) ir į tai, kad, vadovaujantis 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimu 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu, 2011 m. sausio 21 d. ji įsigaliojo ES[1],

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategija“ (COM(2021)0101),

 atsižvelgdamas į 2015 m. rugsėjo mėn. priimtą JT Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir joje nustatytus darnaus vystymosi tikslus, ypač į 1, 4, 5, 8, 10 ir 17 tikslus,

 atsižvelgdamas į 1951 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 100 dėl vienodo atlyginimo,

 atsižvelgdamas į 1958 m. TDO konvenciją Nr. 111 dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje,

 atsižvelgdamas į 2019 m. TDO konvenciją Nr. 190 dėl smurto ir priekabiavimo,

 atsižvelgdamas į 2012 m. TDO rekomendaciją Nr. 202 dėl minimalios socialinės apsaugos,

 atsižvelgdamas į 1949 m. rugpjūčio 12 d. Ketvirtąją Ženevos konvenciją dėl civilių apsaugos karo metu,

 atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) ir 2493 (2019) dėl moterų, taikos ir saugumo,

 atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 11 d. Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija),

 atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2005 m. gegužės 16 d. Konvenciją dėl veiksmų prieš prekybą žmonėmis ir 2007 m. spalio 25 d. Konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos,

 atsižvelgdamas į 1994 m. Kaire vykusią Tarptautinę konferenciją gyventojų ir vystymosi klausimais (ICPD) ir jos veiksmų programą, taip pat į jos peržiūros konferencijų rezultatus, ir 2019 m. Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimą (ICPD + 25), kuriame buvo paminėtos konferencijos 25-osios metinės,

 atsižvelgdamas į 2015 m. liepos mėn. Trečiosios tarptautinės vystymosi finansavimo konferencijos priimtą Adis Abebos veiksmų darbotvarkę,

 atsižvelgdamas į ES ir JT bendrą iniciatyvą „Spotlight“, kuria siekiama panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį ir 3 straipsnio 3 dalį ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 8 straipsnį, 153 straipsnio 1 dalį ir 208 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnį,

 atsižvelgdamas į 2016 m. birželio mėn. Visuotinę Europos Sąjungos užsienio ir saugumo politikos strategiją,

 atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 25 d. Komisijos ir Europos Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą „Trečiasis ES lyčių lygybės veiksmų planas (LLVP III). Vykdant ES išorės veiksmus įgyvendinama plataus užmojo lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo darbotvarkė“ (JOIN(2020)0017) ir prie jo pridėtą bendrą tarnybų darbinį dokumentą dėl tikslų ir rodiklių, kuriais remiantis bus įgyvendinamas 2021–2025 m. LLVP III (SWD(2020)0284),

 atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis kursas“ (COM(2019)0640),

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/522, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014[2],

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 9 d. paskelbtą JT generalinio sekretoriaus informacinį dokumentą „The Impact of COVID-19 on Women“ (liet. „COVID-19 poveikis moterims“),

 atsižvelgdamas į 2020 m. balandžio 27 d. paskelbtą JT gyventojų fondo ataskaitą „Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage“ (liet. „COVID-19 pandemijos poveikis šeimos planavimui ir smurto dėl lyties, moterų lyties organų žalojimo ir vaikų santuokų panaikinimui“),

 atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio mėn. paskelbtą Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) visuotinę strategiją, kuria siekiama sparčiau panaikinti gimdos kaklelio vėžį kaip visuomenės sveikatos problemą,

 atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 5 d. Komisijos komunikatą „Lygybės sąjunga. 2020–2025 m. lyčių lygybės strategija“ (COM(2020)0152),

 atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

 atsižvelgdamas į 2019 m. liepos 5 d. priimtą 2019–2024 m. ES veiksmų planą dėl moterų, taikos ir saugumo,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 29–31 d. Meksike ir 2021 m. birželio 30 d.–liepos 2 d. Paryžiuje vykusį Lygybės kartos forumą, taip pat į paskelbtus įsipareigojimus sparčiau daryti pažangą siekiant lyčių lygybės visame pasaulyje, pavyzdžiui, Pasaulinį spartesnio lyčių lygybės užtikrinimo planą (angl. „Global Acceleration Plan for Gender Equality“) ir naująjį Susitarimą dėl moterų, taikos ir saugumo bei humanitarinių veiksmų (angl. „Compact on Women, Peace and Security and Humanitarian Action“), pradėtus įgyvendinti po forumo susitikimų,

 atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/947, kuriuo nustatoma Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė „Globali Europa“[3],

 atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 31 d. rezoliuciją dėl bendro tarnybų darbinio dokumento „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ (SWD(2015)0182) įgyvendinimo[4],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl ES strategijos, kuria siekiama sustabdyti moterų lyties organų žalojimą pasaulyje[5],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. vasario 13 d. rezoliuciją dėl ES prioritetų 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje[6],

 atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje[7],

 atsižvelgdamas į savo 2021 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl lyčių aspektu grindžiamo požiūrio COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu[8],

 atsižvelgdamas į savo 2021 m. sausio 21 d. rezoliuciją „Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje“[9],

 atsižvelgdamas į savo 2021 m. birželio 24 d. rezoliuciją dėl 25-ųjų Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais metinių (ICPD25) (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimo)[10],

 atsižvelgdamas į savo 2021 m. birželio 24 d. rezoliuciją dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėties Europos Sąjungoje, kiek tai susiję su moterų sveikata[11],

 atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones,

 atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendrą pranešimą (A9‑0025/2022),

A. kadangi lyčių lygybė yra Europos Sąjungos vertybė ir viena iš pagrindinių ir visuotinių žmogaus teisių;

B. kadangi visų formų smurtas dėl lyties, ypač moterų žudymas dėl lyties, yra kraštutinė lyčių nelygybės forma; kadangi smurtas dėl lyties turi būti suprantamas kaip kraštutinė diskriminacijos forma ir vienas iš žmogaus teisių pažeidimų;

C. kadangi būtina gerbti moterų teises, taip pat imtis veiksmų, siekiant kovoti su visų formų išnaudojimu, smurtu, priespauda ir moterų ir vyrų nelygybe; kadangi norint užkirsti kelią smurtui dėl lyties reikia siekti pašalinti su lytimi susijusias normomis, kuriomis įtvirtinama nelygybė, ir tai įgyvendinti, be kita ko, priimant ir įgyvendinant veiksmingas teisėkūros priemones ir reformas;

D. kadangi smurtas dėl lyties yra tiek struktūrinės nelygybės ir nevienodo galios paskirstymo priežastis, tiek šių reiškinių pasekmė; kadangi kovojant su smurtu reikia suprasti jo priežastis ir jį lemiančius veiksnius; kadangi lyčių nelygybė yra giliai įsišaknijusi visuomenės vertybėse, grindžiamose lyčių stereotipais; kadangi vyrų ir berniukų įtraukimas į kovą už lyčių lygybę yra ir tikslas, ir viena iš būtinų tvarios ir veiksmingos lygybės užtikrinimo sąlygų;

E. kadangi smurtas prieš moteris ir mergaites pasireiškia skirtingomis formomis, įskaitant kibernetinį smurtą, kurios nėra tarpusavyje nesuderinamos; kadangi, remiantis skaičiavimais, iš 14 000 moterų ir mergaičių 31-oje šalyje daugiau kaip pusė (58 proc.) susidūrė su priekabiavimu ir prievarta internete;

F. kadangi moterims, turinčioms susikertančių tapatybių ir pažeidžiamumo aspektų, kyla didesnė rizika susidurti su smurtu ir priekabiavimu;

G. kadangi ES ir JT paskelbė iniciatyvą „Spotlight“, kuria siekiama kovoti su smurtu, įskaitant seksualinę prievartą, prieš moteris ir mergaites;

H. kadangi prostitucija yra sunki smurto ir išnaudojimo forma, didžiausią neigiamą poveikį daranti moterims ir vaikams; kadangi pagrindinės prostitucijos priežastys yra susijusios su tokiais socialiniais ir ekonominiais reiškiniais kaip nedarbas, ekonominiai sunkumai ir skurdas; kadangi valstybės narės turi didinti socialinės paramos, kuri teikiama prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo aukoms, finansavimą ir tokių aukų galimybes naudotis viešosiomis paslaugomis, specialistams teikiant psichologinę ir socialinę paramą, ir įgyvendinti socialinę ir ekonominę politiką, kuria būtų siekiama padėti pažeidžiamoms moterims ir mergaitėms atsisakyti prostitucijos, visų pirma joms užtikrinant tokias darbo vietas, kuriose būtų iš tikrųjų skatinama jų socialinė įtrauktis;

I. kadangi galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir paslaugomis, susijusiomis su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis, turi būti visuotinė; kadangi teisės į sveikatą, ypač teisės į lytinę ir reprodukcinę sveikatą, yra pagrindinės moterų teisės, kurios turėtų būti stiprinamos ir kurių jokiu būdu negalima susilpninti ar panaikinti; kadangi daugėja tam tikrų pareiškimų, kuriais grasinama ginantiesiems lytines ir reprodukcines teises tiek ES, tiek už jos ribų;

J. kadangi pačios įvairiausios moterys susiduria su sąveikine struktūrine diskriminacija dėl lyties, etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, sveikatos, socialinės bei ekonominės padėties, statuso gimimo metu, amžiaus, klasės, migracijos arba pabėgėlio statuso, seksualinės orientacijos bei lytines tapatybės, o tai turi būti laikoma kliūtimi, trukdančia visapusiškai naudotis pagrindinėmis teisėmis;

K. kadangi, siekiant užtikrinti pasaulines žinias ir valdymą, labai svarbu rinkti išskaidytus ir kiekybiškai įvertinamus duomenis apie lyčių nelygybę, atsižvelgiant į tarpsektorinius veiksnius;

L. kadangi moterų ir mergaičių teisėms kyla pavojus ir daugelyje pasaulio šalių tiek ES, tiek už jos ribų mažėja pilietinės visuomenės organizacijų, ypač ginančių moterų teises, taip pat feministinių ir visuomeninių organizacijų, veikimo erdvė; kadangi visame pasaulyje stebimos nerimą keliančios priešiškos reakcijos į moterų ir LGBTQI+ asmenų teises, apimančios raginimus apriboti galimybes naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis bei teisėmis ir uždrausti lytinį švietimą ir lyčių studijas;

M. kadangi, norint skatinti naujas visuomenės nuostatas ir bendrą sutarimą, padedančius užtikrinti lyčių lygybę, labai svarbu sudaryti sąlygas moterų ir mergaičių teises šalyse partnerėse ginančioms pilietinės visuomenės organizacijoms įgalėti ir joms skirti tinkamą finansavimą; kadangi, siekiant sėkmingai įgyvendinti LLVP III, būtina, kad vietos lygmeniu aktyviai dalyvautų moterų organizacijos;

N. kadangi moterys ir mergaitės patiria neproporcingai didelį vis dažnėjančių ekstremaliųjų situacijų, susijusių su tokiais reiškiniais kaip ginkluoti konfliktai, gaivalinės nelaimės ir klimato kaita, poveikį;

O. kadangi COVID-19 pandemijos ir su ja susijusių izoliavimo priemonių pasekmės moterims ir mergaitėms yra didelės, dėl to didėja esama lyčių nelygybė, ypač daranti poveikį galimybėms įgyti išsilavinimą ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, ypač lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis bei teisėmis, taip pat derinti profesinį ir asmeninį gyvenimą; kadangi dėl to didėja smurtas dėl lyties ir socialinė bei ekonominė nelygybė;

P. kadangi pandemija moterims daro neproporcingai didelį poveikį; kadangi apie 70 proc. pirmose gretose su COVID-19 kovojančių socialinių ir sveikatos priežiūros darbuotojų – slaugytojų, gydytojų ar valytojų – yra moterys; kadangi moterys, dirbančios nuotolinį darbą namuose, neturinčios darbo ar dirbančios ne visą darbo laiką, patyrė dar didesnį spaudimą, nes ir toliau atliko didžiąją dalį namų ruošos darbų ir rūpinosi šeima; kadangi remiantis turimais duomenimis galima teigti, kad per COVID-19 izoliavimo laikotarpį padidėjo moterų, tapusių smurto ir (arba) priekabiavimo aukomis, skaičius;

Q. kadangi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) studijų srityse trūksta studenčių moterų;

R. kadangi vienodas atstovavimas moterims ir vyrams politiniame gyvenime, vienodas jų dalyvavimas ir vienoda jų įtaka yra viena iš būtinų tikrai demokratinės visuomenės sąlygų; kadangi moterims ir mergaitėms konstruktyviai dalyvaujant konfliktų prevencijos ir sprendimo bei atkūrimo procesuose užtikrinama tvaresnė taika;

S. kadangi kovos su nelygybe priemonės bus labai svarbios būsimam atsigavimui po pandemijos; kadangi kuriant, įgyvendinant ir vertinant šias priemones pirmenybė turėtų būti teikiama mergaičių ir moterų dalyvavimui, atstovavimui joms ir jų vadovavimui;

T. kadangi vis dar sudėtinga užtikrinti pagarbą žmogaus orumui ir lyčių lygybę; kadangi nė viena pasaulio šalis nepriartės prie lyčių lygybės užtikrinimo iki 2030 m.;

U. kadangi Trečiasis ES lyčių lygybės veiksmų planas (LLVP III) turėtų būti aktyvaus ES išorės veiksmų indėlio kovojant su lyčių nelygybe pagrindas; kadangi LLVP III turėtų būti visapusiškai įgyvendintas, nes tai yra viena iš pagrindinių priemonių, skirtų atgrasyti nuo diskriminacijos ir marginalizacijos ir užtikrinti moterų ir mergaičių teises ir orumą, skatinant lyčių klausimus integruoti į visas tarptautinio bendradarbiavimo programas, o lyčių lygybės aspektą – į nacionalinius planus ir strategijas, šiuo tikslu pasitelkiant bendradarbiavimą su vietos partneriais ir pilietinės visuomenės organizacijomis;

V. kadangi turėtų būti vadovaujamasi strategiškesniu, koordinuojamu ir sistemingesniu požiūriu į ES ir valstybių narių bendradarbiavimą sprendžiant lyčių klausimus šalyse partnerėse; kadangi ES misijos ir delegacijos atlieka pirmaeilį vaidmenį įgyvendinant LLVP III ir kadangi delegacijų ir misijų narių patirtis yra labai svarbi siekiant sėkmingai įgyvendinti šį planą; kadangi, pradedant rengti šalies lygmens įgyvendinimo planus, Komisija turėtų teikti techninę pagalbą delegacijoms;

1. palankiai vertina naują 2021–2025 m. Trečiąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą ir jame išsakytą raginimą siekti lyčių lygybės pasaulyje, nes tai yra pagal LLVP II atlikto darbo, įgytos patirties ir pasiekimų tęsinys ir pagrindas; palankiai vertina tai, kad Trečiajame ES lyčių lygybės veiksmų plane (LLVP III) atlikti tam tikri patobulinimai, nustatyti įsipareigojimai ir plataus masto tikslai, ypač tai, kad pereita nuo darbo dokumento prie komunikato formos, kaip Europos Parlamentas prašė savo 2020 m. spalio 23 d. rezoliucijoje dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje;

2. palankiai vertina įtraukų konsultacijų proceso, kurio imtasi siekiant gauti LLVP III rengimui aktualios informacijos, pobūdį ir tai, kad jo metu atsižvelgta į Parlamento, valstybių narių, ES ryšių punktų lyčių klausimais ir ypač moterų teisių srityje dirbančių pilietinės visuomenės organizacijų pateiktas rekomendacijas;

3. apgailestauja dėl to, kad Tarybai nepavyko pasiekti vieningo sprendimo dėl išvadų, nes keturios valstybės narės prieštaravo lyties socialiniu aspektu sąvokai ir tai sutrukdė oficialiai patvirtinti veiksmų planą, ir pabrėžia, kad tai aiškiai rodo priešišką reakciją į lyčių lygybę ir moterų teises; dar kartą ragina sukurti naują Tarybos sudėtį, kuri spręstų lygių lygybės klausimus ir suburtų už lyčių lygybę atsakingus ES ministrus ir valstybės sekretorius, kad būtų galima lengviau integruoti lyčių aspektą į visas ES politikos sritis, įskaitant užsienio ir saugumo politiką ir vystymosi politiką; ragina dėti pastangas siekiant bendros ES pozicijos ir imtis ryžtingų veiksmų siekiant vieningai pasmerkti priešišką reakciją į lyčių lygybę;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad ES tenka svarbus vaidmuo siekiant lyčių lygybės pasaulyje, šiuo tikslu remiant šalis partneres, kad jos kovotų su diskriminacija dėl lyties; ragina ES rodyti pavyzdį ir primygtinai ragina šešias valstybes nares, kurios dar neratifikavo ir neįgyvendino Stambulo konvencijos, tai padaryti kuo greičiau; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) skatinti Stambulo konvencijos ratifikavimą palaikant politinį dialogą su Europos Tarybos šalimis partnerėmis;

5. griežtai smerkia Turkijos pasitraukimą iš Stambulo konvencijos; mano, kad Stambulo konvencijos denonsavimas yra dar vienas žingsnis, verčiantis abejoti, ar Turkija yra verta narystės ES siekiančios šalies kandidatės statuso;

Veiksmingesnis ES dalyvavimas ir efektyvesnis įgyvendinimas

6. ragina pasitelkiant transformatyvų ir sąveikinį požiūrį į lytį visapusiškai įgyvendinti LLVP III visose ES išorės veiksmų srityse ir teikti jam pirmenybę, tiek LLVP III geografinės aprėpties požiūriu, tiek veiksmų srityse; taip pat ragina įtraukti lyčių aspektą į visas išorės veiksmų sritis: prekybos, vystymosi politikos, humanitarinės pagalbos, saugumo sritis ar sektorius, pvz., energetikos ir žemės ūkio; pakartoja, kad veiksmai, skirti LLVP III įgyvendinti, turi būti grindžiami poreikiu šalinti pagrindines lyčių nelygybės priežastis bei užtikrinti pasmingą vyrų, moterų ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms priklausančių asmenų dalyvavimą bei įtrauktį ir kad ribotas finansavimas bei nepakankamas darbuotojų skaičius yra vienos pagrindinių kliūčių, trukdančių įgyvendinti ES lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo tikslus; pakartoja, kad imantis bet kokių veiksmų, kuriais siekiama LLVP III tikslų, turi būti atsižvelgiama į moterų įvairovę; primena, kad LLVP III turėtų užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui, šiuo tikslu sistemingai atliekant poveikio lytims vertinimus, kad būtų išvengta bet kokio neigiamo ES politikos poveikio moterų ir mergaičių teisėms ir lyčių lygybei; ragina Komisiją suteikti būtinų praktinių ir politinių priemonių, kad būtų užtikrintas sklandus LLVP III nustatytų principų perkėlimas į veiksmus ir praktiką; ragina ES imtis plataus užmojo veiksmų siekiant propaguoti tikslus, susijusius su pagarba žmogaus teisėms ir tikra lyčių lygybe tarp išorės partnerių, su kuriais ES siekia dirbti;

7. ragina parengti išsamią ir visapusišką mokymo programą, kuri padėtų įgyvendinti LLVP III, visų pirma lyčių aspekto integravimo, biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą ir poveikio lytims vertinimų, taip pat kovos su smurtu dėl lyties srityse; pabrėžia, jog reikia ES delegacijose investuoti į lyčių lygybės srities žinias, išteklius ir vidaus kompetencijos ugdymą šiuo klausimu, kad šios delegacijos galėtų tinkamai įgyvendinti LLVP III; ragina šias mokymo programas kuo labiau pritaikyti prie vietos ir nacionalinių aplinkybių, kuriomis įgyvendinamas LLVP III; ragina užtikrinti, kad šie mokymai ir susijusios priemonės būtų nemokami ir lengvai prieinami suinteresuotiems vietos partneriams;

8. pabrėžia, kad reikia reguliariai atlikti išorės ir nepriklausomą LLVP III rezultatų vertinimą visais lygmenimis ir kiekvienu etapu, atsižvelgiant į nustatytus išmatuojamus tikslais, ir kad būtina skaidriai bei įtraukiai atsižvelgti į pilietinės visuomenės, NVO ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų vietoje indėlį; prašo sistemingai atlikti išsamią lyčių aspekto analizę, panaudojant pagal lytį suskirstytus rodiklius ir statistinius duomenis; primygtinai reikalauja, kad LLVP III vertinime būtų įvertintas visų ES politikos sričių, susijusių su ES išorės veiksmais, įgyvendinimas; ragina į LLVP III įtraukti aiškias priemones, skirtas visoms išlaidoms lyčių lygybės srityje stebėti ir kokybiniam šių iniciatyvų poveikiui skatinant lyčių lygybę įvertinti; tikisi, kad į darbinį dokumentą bus nedelsiant įtraukti trūkstami konkretūs ir išmatuojami atskaitos taškai, rodikliai, veiksmai ir tikslai, taip pat atitinkamos su visais tikslais susietos veiksmų gairės ir tvarkaraščiai; pabrėžia, kad svarbu programuoti priemonę „Globali Europa“, nes tai yra unikali galimybė produktyviai siekti LLVP III tikslų;

9. ragina ES misijas ir delegacijas, valstybes nares, šalis partneres ir vietos bei regionines valdžios institucijas glaudžiai bendradarbiauti įgyvendinant LLVP III, naudojantis visomis turimomis diplomatinėmis ir programavimo priemonėmis ir pasitelkiant tinkamas gaires, parengtas ir pasidalytas delegacijose; primena, kad ryšių punktai lyčių klausimais yra labai svarbūs, ir ragina didinti jų vaidmenį ir matomumą; palankiai vertina tai, kad pradėti taikyti šalies lygmens įgyvendinimo planai, ir primygtinai reikalauja, kad visi šalies lygmens įgyvendinimo planai būtų skelbiami viešai ir išversti siekiant užtikrinti prieinamumą vietos pilietinei visuomenei ir vietos lygmens organizacijoms;

10. ragina Komisiją stiprinti sąveiką su JT, šalių partnerių ir tarptautinių suinteresuotųjų subjektų veiksmais, kad būtų galima kartu daryti pažangą ir pasiekti su lyčių lygybe susijusius tarptautinius tikslus, nustatytus Darbotvarkėje iki 2030 m. ir jos darnaus vystymosi tiksluose, Pekino deklaracijoje ir Pekino veiksmų platformoje, Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programoje ir jos peržiūros konferencijose;

11. ragina užmegzti glaudžius ryšius su vietos pilietinės visuomenės organizacijomis, ypač tomis, kurios gina moterų ir mergaičių, įskaitant priklausančių pažeidžiamoms bendruomenėms, teises, ir su ministerijomis, regionų ir vietos valdžios institucijomis šalyse partnerėse, kad būtų padidintas veiksmingumas ir šalių atsakomybė vykdant LLVP III ir šalies lygmens įgyvendinimo planus; be to, ragina rengti metinį politikos ir politinį dialogą su Europos Parlamentu dėl LLVP III įgyvendinimo, įtraukiant suinteresuotuosius subjektus, visų pirma vietos valdžios institucijas, pilietinę visuomenę ir moterų organizacijas; dar kartą ragina ES misijas ir delegacijas palaikyti prasmingą dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis, teikti informaciją apie tai, kaip jų indėlis buvo panaudotas ir perkeltas į lyčių politiką, ir keistis tokia informacija;

12. palankiai vertina tai, kad LLVP III daug dėmesio skiriama jaunimui, kaip pokyčių varomajai jėgai; ragina ES užtikrinti, kad moterys ir mergaitės, taip pat moterų teises ginančios ir visuomeninės organizacijos, ypač mergaičių ir jaunimo vadovaujamos organizacijos ir moterų vadovaujamos pirminėje grandyje veikiančios humanitarinės pagalbos organizacijos, prasmingai dalyvautų ir atliktų vadovaujamą vaidmenį įgyvendinant LLVP III savo šalyse, teikiant finansavimą ir mokymus; primena praktinės patirties ir ilgalaikio bendradarbiavimo lyčių klausimais su vietos aktyvistais, visuomeninėmis organizacijomis ir (arba) kitais ekspertais ir atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais svarbą ir pridėtinę vertę, kad lyčių projektai būtų pritaikyti prie vietos socialinių, ekonominių ir kultūrinių aplinkybių;

13. ragina suinteresuotuosius subjektus, kurie dalyvauja įgyvendinant LLVP III, įskaitant Komisijos generalinius direktoratus, glaudžiau ir sistemingai bendradarbiauti; primygtinai ragina valstybes nares ir ES delegacijas vietos ir regionines valdžios institucijas laikyti pagrindiniais vystymosi politikos įgyvendinimo subjektais, nes jos vykdo veiklą arčiausiai piliečių esančiu demokratiniu lygmeniu ir gali geriausiai skatinti lyčių lygybę ir darnų vystymąsi; pabrėžia, kad, siekiant skatinti visuotinę lyčių lygybės programų aprėptį, reikia glaudžiai bendradarbiauti su kaimo bendruomenėmis ir bendruomenių lyderiais;

14. ragina įtraukti konkretų tikslą, susijusį su moterų teisių organizacijų ir pilietinės visuomenės finansavimu; ragina skirti daugiametį, lankstų, tiesioginį, pakankamą ir pakankamą finansavimą vietos pilietinės visuomenės organizacijoms ir tinklams, atsižvelgiant į jų įvairovę, ypač tiems, kurie gina moterų, mergaičių ir kitų pažeidžiamų bendruomenių teises, ir žmogaus teisių organizacijoms, siekiančioms gerinti šalių teisinę sistemą; ragina Komisiją pasiūlyti supaprastintus finansavimo mechanizmus ir praktiką, kad mažesnės visuomeninės organizacijos galėtų gauti ES finansavimą, skirtą lyčių lygybės tikslams; smerkia visų formų represijas prieš aktyvistus, ginančius moterų teises, įskaitant moterų žmogaus teisių gynėjus, ir primygtinai ragina visas vyriausybes apsaugoti ir remti pilietinę visuomenę ir su ja bendradarbiauti;

15. pabrėžia, kad moterų žmogaus teisių gynėjai yra itin pažeidžiami, ypač konfliktų zonose ir vykstant konfliktams bei jiems pasibaigus; palankiai vertina raginimą bendradarbiauti su moterų žmogaus teisių gynėjais ir skatinti jiems sukurti saugią aplinką; ragina Komisiją juos apsaugoti imantis tinkamų veiksmų ir nustatant tinkamus mechanizmus, taip pat ES delegacijoms skiriant specialių išteklių;

16. ragina ES delegacijas griežtai įgyvendinti ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų, kiek tai susiję su moterų teises ginančiais aktyvistais, ypač kalbant apie pareigą pranešti apie vyriausybines įstaigas, atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, ir prireikus aktyvistams teikti profesionalią kvalifikuotą teisinę pagalbą; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai kasmet teikti Parlamentui ES gairių dėl žmogaus teisių gynėjų įgyvendinimo ataskaitas;

17. pabrėžia, kad siekiant veiksmingai įgyvendinti LLVP III, būtinas pakankamas ES programų finansavimas; primygtinai ragina LLVP III labiau koordinuoti su kitomis iniciatyvomis, pvz., iniciatyva „Spotlight“, kurios biudžetas turėtų būti padidintas, o jos konkrečius rezultatus reikia gerinti remiantis neseniai atliktu laikotarpio vidurio vertinimu ir pasinaudojant patirtimi, įgyta per COVID-19 pandemiją susiklosčius naujoms aplinkybėms; palankiai vertina iniciatyvą „Spotlight“ ir jos tikslą panaikinti visų formų smurtą prieš moteris ir mergaites; ragina, 2022 m. pasibaigus dabartinei programai, atnaujinti iniciatyvai „Spotlight“ skirtas lėšas ir programą pratęsti visam daugiamečio finansavimo laikotarpiui bei ją išplėsti į visus subregionus;

18. pabrėžia, kad pagal penktąjį darnaus vystymosi tikslą (5-ą DVT) turi būti siekiama užtikrinti lyčių lygybę ir įgalinti visas moteris ir mergaites ir kad šis DVT turi būti horizontaliai įtrauktas į įvairias sritis, kuriose ES kompetentinga veikti; apgailestauja, kad 5-asis DVT yra vienas iš trijų mažiausiai finansuojamų tikslų; teigiamai vertina tai, kad pagal LLVP III lyčių lygybė laikoma kompleksiniu ES išorės veiksmų prioritetu, tiek politikos, tiek programavimo veiklos aspektais; pakartoja, kad lyčių aspektas turi būti tinkamai integruotas į visas ES išorės veiksmų sritis ir kad programos „Globali Europa“ prioritetai šalyse partnerėse, taip pat Europos komandos iniciatyvos turėtų būti pagal LLVP III grindžiami transformatyviu požiūriu į lytį, ypač teikiant humanitarinę pagalbą;

19. palankiai vertina tai, kad lyčių aspektas turės būti svarbus arba pagrindinis 85 proc. visų naujų išorės veiksmų tikslas; palankiai vertina Komisijos siekį, kad lyčių lygybė taptų pagrindiniu 5 proc. jos naujųjų išorės veiksmų programų tikslu; taip pat palankiai vertina tai, kad įtraukiama bent po vieną kiekvienos šalies iniciatyvą, kurios pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė; primena, kad 5 proc. tikslas jau buvo pasiektas 2019 m., ir ragina į LLVP III įtraukti platesnio masto užmojus, didesnę paramą ir konkretų numatytą finansavimą tikslinėms lyčių lygybės iniciatyvoms; ragina kiekvienoje šalyje 20 proc. oficialios paramos vystymuisi (OPV) skirti programoms, kurių vienas iš pagrindinių tikslų yra lyčių lygybė; ragina nustatyti konkretų tikslą – kad 85 proc. ES OPV finansavimo būtų skiriama programoms, kurių pagrindinis arba svarbus tikslas yra lyčių lygybė; todėl tikisi, kad ES ir valstybės narės įsipareigos neskirti OPV projektams, kurie galėtų panaikinti pasiekimus lyčių lygybės srityje arba jiems pakenkti, ir ragina prisiimti šį įsipareigojimą; pabrėžia, kad nustatyti tikslai taip pat turėtų būti kiekybiškai įvertinti numatant atskirą finansavimą, o ne tik programose jiems numatant procentinę dalį;

20. primygtinai ragina Komisiją ir EIVT rodyti pavyzdį ir sutelkti dėmesį į savo vidaus struktūras; pabrėžia lyderystės atsižvelgiant į lyčių aspektą svarbą siekiant lyčių lygybės ir tinkamo LLVP III įgyvendinimo; palankiai vertina įsipareigojimą užtikrinti vadovavimą laikantis lyčių pusiausvyros EIVT būstinėje ir Komisijos išorės tarnybose, ES delegacijose ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijose; vis dėlto apgailestauja, kad EIVT dar toli gražu nepasiekė tikslo užtikrinti, kad vadovaujamas pareigas eitų 50 proc. moterų, ir ragina dabartinį Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininko pavaduotoją visais lygmenimis visapusiškai užtikrinti lyčių lygybę, kaip buvo planuota; palankiai vertina įsipareigojimą visiems vadovams būstinėse ir ES delegacijose pradėti rengti mokymus lyčių lygybės ir LLVP III įgyvendinimo klausimais ir ragina užtikrinti, kad ši priemonė būtų privaloma ir taikoma visiems vykdant ES išorės veiksmus dalyvaujantiems darbuotojams;

21. pažymi, jog EIVT turėtų imtis vadovaujamo vaidmens, kad lyčių aspektas taptų pagrindiniu išorės veiksmų komponentu, ir kad ji turėtų skatinti ir politiškai remti ES delegacijas, kad jos tą patį darytų šalies partnerės lygmeniu; pabrėžia, kad įgyvendinant LLVP III į delegacijų vadovų įgaliojimų raštus ir pareigybių aprašymus reikia įtraukti konkrečią nuorodą į lyčių lygybę, taip pat pabrėžia, jog svarbu, kad ES delegacijos ir valstybės narės sistemingai bendradarbiautų ir konsultuotųsi tarpusavyje, siekdamos užtikrinti visapusišką LLVP ir jame nustatyto transformatyvaus, žmogaus teisėmis grindžiamo ir sąveikinio požiūrio į lytį integravimą į orientacinių daugiamečių programų planavimą; palankiai vertina į LLVP III įtrauktą įsipareigojimą užtikrinti, kad visose ES delegacijose ir būstinių išorės tarnybose dirbtų patarėjai ir (arba) kontaktiniai asmenys lyčių lygybės klausimais ir (arba) būtų įsteigti kontaktiniai centrai lyčių lygybės klausimais, tačiau pabrėžia, kad tokias pareigas einantys asmenys turi dirbti visą darbo laiką ir būti aprūpinti pakankamais ištekliais savo užduotims atlikti; dar kartą ragina patarėjus lyčių lygybės klausimais taip pat paskirti į karines BSGP misijas;

22. ragina Komisiją ir EIVT rinkti reikiamus žmogiškųjų išteklių duomenis, suskirstytus pagal lytį, siekiant, be kita ko, įvertinti kandidatūrų ir į galutinius sąrašus įtraukiamų kandidatų skaičiaus, atrankų, sutarčių pratęsimo ir dislokavimo trukmės kriterijus ir stebėti pažangą bei rengti susistemintus pokalbius su moterimis ir nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovais apie jų išėjimo iš darbo priežastis;

23. apgailestauja, kad svarbus įvairovės klausimas yra priskirtas EIVT patarėjo lyčių ir įvairovės klausimais vaidmeniui, ir ragina EIVT teikti reikiamą svarbą tiek lyčių lygybei ir Moterų, taikos ir saugumo darbotvarkei, tiek įvairovei ir įtraukčiai bei numatyti atskirus vaidmenis kiekvienu iš šių klausimų, taip pat stiprinti šiuos vaidmenis ir juos atliekančių pareigūnų įgaliojimus, didinti jiems būtinus išteklius ir galias; ragina paskirti po specialų patarėją lyčių klausimais kiekviename EIVT direktorate, kurie tiesiogiai atsiskaitytų EIVT patarėjui lyčių ir įvairovės klausimais, bei skatinti jų darbuotojus glaudžiai bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės institutu;

24. pabrėžia, kad lyčių lygybė yra žmogaus teisė, itin svarbi darniam vystymuisi ir pažangiai ekonomikai, naudinga tiek moterims, tiek vyrams, atsižvelgiant į visą jų įvairovę, įskaitant LGBTQI+ bendruomenę; pažymi, kad lyčių nelygybę didina kitų formų nelygybė; pabrėžia, kad nelygybė įvairiose srityse sukelia dideles socialines ir ekonomines pasekmes visai visuomenei ir kad pokyčių nenorintys veikėjai turėtų į tai atsižvelgti; pabrėžia, kad ES įsipareigojimai bus veiksmingesni, jeigu imantis ES veiksmų bus vadovaujamasi tarpusavio sąsajų paisymu paremtu požiūriu į lyčių lygybę; dar kartą ragina imantis visų ES veiksmų atsižvelgti į susikertančią tapatybę ir pripažinti, kad lyčių nelygybė daro nevienodą poveikį moterims ir mergaitėms, atsižvelgiant į jų įvairovę;

25. palankiai vertina tai, kad į LLVP III, kaip vienas iš pagrindinių jo principų, įtrauktas sąryšingumas, tačiau apgailestauja, kad nenustatyti šio principo įgyvendinimo tikslai, rodikliai ir konkretūs veiksmai; akcentuoja Komisijos ir EIVT įsipareigojimą apsaugoti LGBTQI+ asmenis ir įgalinti juos užsitikrinti savo teises visame pasaulyje;

26. palankiai vertina tai, kad LLVP III paminėtas stojimo į ES proceso potencialas siekiant skatinti lyčių lygybę šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse; pabrėžia, jog tam, kad lyčių lygybė būtų įtraukta į plėtros ir kaimynystės politiką, būtinas tvirtas politinis dialogas ir techninė pagalba; ragina Komisiją ir EIVT toliau naudotis stojimo derybomis kaip svertu siekiant užtikrinti, kad plėtra būtų naudinga moterims;

27. palankiai vertina tai, kad LLVP III keliamas didžiulio moterų ir mergaičių migrančių pažeidžiamumo klausimas; ragina itin daug dėmesio skirti keliaujančių, migruojančių arba stovyklose gyvenančių moterų ir mergaičių padėčiai; konkrečiai ragina užtikrinti jų galimybes gauti vandens, naudotis sanitarijos paslaugomis ir higienos priemonėmis, lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis bei teisėmis ir gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugomis;

Septynios veiklos sritys

Visų formų smurto dėl lyties panaikinimas

28. palankiai vertina tai, kad pirmojoje LLVP III veiklos srityje daugiausia dėmesio skiriama visų formų smurto dėl lyties panaikinimui; ragina imtis sustiprintų, koordinuojamų ir visapusiškų veiksmų siekiant kovoti su moterų žudymu dėl lyties ir visų rūšių smurtu dėl lyties internete ir realiame gyvenime, ypač vykstant konfliktams ir susiklosčius ekstremaliosioms situacijoms, kai moterys ir mergaitės yra pažeidžiamesnės, daugiausia dėmesio skiriant toms moterims ir mergaitėms, kurios gali dažniau tapti smurto aukomis, pavyzdžiui, neįgalioms moterims ir mergaitėms; pabrėžia, kad reikia bendradarbiauti su šalimis partnerėmis siekiant kriminalizuoti visų formų smurtą dėl lyties;

29. ragina imtis skubių veiksmų siekiant šalinti pagrindines smurto prieš moteris ir mergaites priežastis vadovaujantis transformatyviu ir tarpusavio sąsajų paisymu paremtu požiūriu į lytį, ypač atsižvelgiant į tai, kad per pandemiją labai padaugėjo moterų žudymo dėl lyties ir kitų formų smurto dėl lyties atvejų; palankiai vertina tai, kad Komisija daug dėmesio skiria prevencijos skatinimui kovojant su žalingomis lyčių normomis; šiuo požiūriu pabrėžia, kad, siekiant kovoti su lyčių stereotipais visose socialinio gyvenimo srityse, labai svarbu bendradarbiauti su šalimis partnerėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis; ragina ES delegacijas ir valstybes nares panaudoti visas įmanomas diplomatines priemones siekiant skatinti priimti teisės aktus, kuriuose visais aspektais būtų numatyta struktūrinė lyčių lygybė;

30. primena, kad, greta visiems ES darbuotojams ir kariniam bei policijos personalui skirtų mokymų, privalomi visų EIVT, Komisijos, ES delegacijų, taip pat BSGP misijų ir operacijų darbuotojų mokymai turėtų apimti išsamias seksualinio smurto ir (arba) smurto dėl lyties, kurio griebiamasi konflikto metu, aukų atpažinimo ir prevencijos programas; primygtinai ragina ES pasinaudoti visais įmanomais svertais, kad apie masinių žaginimų vykdytojus vykstant karui būtų pranešama, kad būtų nustatyta jų tapatybė, jie būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti vadovaujantis tarptautinės baudžiamosios teisės nuostatomis; primena, kad Romos statute nustatyta nuolatinė teisinė sistema, pagal kurią seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties išsamiai traktuojamas kaip nusikaltimas žmoniškumui, todėl ragina ES aktyviai – politiškai ir finansiškai – remti nepriklausomą ir nepaprastai svarbią Tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą; teigiamai vertina tai, kad pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties yra vienas iš sankcijų taikymo kriterijų, ir ragina valstybes nares veiksmingai tuo naudotis;

31. pabrėžia, kad priverstinės ir vaikų santuokos yra žmogaus teisių pažeidimas, dėl kurio itin padidėja mergaičių pažeidžiamumas patirti smurtą ir prievartą; primena, kad moterų lyties organų žalojimas yra tarptautiniu mastu pripažintas žmogaus teisių pažeidimas, nuo kurio visame pasaulyje yra nukentėję 200 mln., o vien tik ES – 500 000 aukų, ir kad kasmet mažiausiai trims milijonams mergaičių gresia lyties organų žalojimas; pabrėžia, kad moterų lyties organų žalojimas ir priverstinės santuokos pažeidžia moterų, kaip asmenų, orumą; ragina imtis integruotų veiksmų siekiant didinti informuotumą apie moterų lyties organų žalojimą ir priverstines santuokas bei užkirsti tam kelią, ypač konfliktų ir ekstremaliųjų situacijų atvejais; ragina Komisiją užtikrinti nuoseklų ir ilgalaikį požiūrį į moterų lyties organų žalojimo praktikos panaikinimą tiek ES, tiek už jos ribų, didinant ES vidaus ir išorės programų sąveiką; pakartoja savo raginimą į visas politikos sritis vykdant išorės veiksmus įtraukti moterų lyties organų žalojimo prevencijos priemones;

32. primena, kad moterys ir mergaitės sudaro prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo aukų daugumą; ragina užtikrinti aktyvesnį Komisijos ir valstybių narių vadovavimą ir stebėseną ir stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant nutraukti pirmiau minėtą žalingą tokių formų vergijos praktiką; primena, kad ekonominių sunkumų ir ginkluotųjų konfliktų bei ekstremaliųjų situacijų metu padidėja moterims kylanti rizika tapti prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo aukomis; ragina toliau integruoti kovą su prekyba moterimis ir mergaitėmis į LLVP III tikslus bei stiprinti sąveiką su 2021–2025 m. ES kovos su prekyba žmonėmis strategiją;

Užtikrinti moterims galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir lytinėmis bei reprodukcinėmis teisėmis

33. dar kartą tvirtina, kad lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės yra žmogaus teisėmis grindžiami pamatiniai žmogaus orumo bei moterų įgalinimo aspektai; reiškia susirūpinimą dėl priešiškų reakcijų į lyčių lygybę ir moterų teises ir plintančių su neapykanta moterims susijusių konservatyvių pasisakymų ir organizuotų religinių bei kitų grupių, kurie kelia grėsmę, be kita ko, su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusioms galimybėms tiek Europos Sąjungoje, tiek už jos ribų; pabrėžia, kad panaikinus nėštumo nutraukimo teisinį reglamentavimą silpnėja moterų sveikatos, teisių ir orumo apsauga, o socialiniu ir ekonominiu požiūriais pažeidžiamiausioms moterims kyla didesnė rizika; pažymi, kad ES turėtų rodyti pavyzdį visame pasaulyje propaguodama lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises be prievartos, smurto, diskriminacijos ir piktnaudžiavimo; todėl ragina visas valstybes nares savo teritorijoje užtikrinti visuotines su lytine ir reprodukcine sveikatą bei teisėmis susijusias galimybes;

34. apgailestauja, kad daugelyje pasaulio regionų stipriai varžomos ir net kriminalizuojamos su lytine ir reprodukcine sveikata susijusios galimybės, įskaitant saugaus ir teisėto nėštumo nutraukimo galimybę; be to, pabrėžia, kad dėl to dažniausiai nukenčia neturtingos, gyvenančios kaimo vietovėse ir mažumų grupėms priklausančios moterys; pabrėžia, kad būtina sutelkti dėmesį į visas amžiaus grupes, įskaitant mergaites ir merginas, bei užtikrinti joms reikiamą informaciją, švietimą ir su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusiomis galimybėmis, įskaitant priešgimdyminę priežiūrą, galimybę saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą bei kontracepcijos priemones; pabrėžia, jog svarbu toliau ginčyti diskriminacines normas, dėl kurių moterims, mergaitėms ir LGBTQI+ asmenims apsunkinamos su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusios galimybės, taip pat stereotipus, kurie lemia marginalizuotoje padėtyje esančių moterų diskriminaciją gimdymo metu;

35. pabrėžia, jog svarbu didinti kontraceptinių priemonių prieinamumą šalyse partnerėse, ypač paauglėms; tvirtina, kad visos moterys ir paauglės turi teisę laisvai priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl savo lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių; primena, kad gimdyvių sveikatos priežiūros kokybė yra vienas iš svarbių šalies išsivystymo rodiklių; mano, kad ES turėtų padėti šalims partnerėms užtikrinti teisę į sveikatą nėštumo ir gimdymo metu teikiant tinkamos kokybės gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugas, kurios padėtų veiksmingai sumažinti kūdikių mirtingumą ir mirčių, susijusių su gimdymo metu kilusiomis komplikacijomis, skaičių;

36. ragina LLVP III numatyti, kad tiek humanitarinės pagalbos teikėjų mokymo, tiek finansavimo srityse ES ir valstybėms narėms teikiant humanitarinę pagalbą pirmenybė būtų teikiama lyčių lygybei ir lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms, taip pat atskaitomybei, teisei kreiptis į teismą ir teisių gynimui lytinių ir reprodukcinių teisių pažeidimo ir smurto dėl lyties atvejais;

37. ragina, atsižvelgiant į didelį pandemijos poveikį moterims ir mergaitėms šalyse partnerėse, LLVP III skirti daugiau dėmesio lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms ir sudarant programas pagal Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“ koordinuoti bei joms numatyti pakankamą, lankstų, nuolatinį ir tikslinį finansavimą; ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares rengiant ES išorės veiksmų programas, įskaitant bendrą programavimą, lytinę ir reprodukcinę sveikatą bei teises laikyti vienu iš ES prioritetų; pabrėžia labai svarbų nevyriausybinių organizacijų, kaip su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusių paslaugų teikėjų ir jų gynėjų, vaidmenį;

38. primena lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių reikšmę moterų ir mergaičių kūnui bei jų savarankiškumui, ir primygtinai reikalauja, kad jos būtų laikomos visuomenės sveikatos klausimais, kuriuos be diskriminacijos galėtų spręsti visi; ragina laiduoti teisę į visuotinį pagal amžių tinkamą visapusišką lytinį švietimą, veiksmingas kontracepcijos priemones, ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų prevenciją ir saugaus bei teisėto nėštumo nutraukimą; ragina visapusiško lytinio švietimo programose numatyti klausimus, susijusius su asmenų tarpusavio santykiais, seksualine orientacija, lyčių lygybe, lyčių normomis, smurto lyties pagrindu prevencija ir sutikimu, taip pat teikti informaciją apie brendimą, menstruacinį ciklą, nėštumą ir gimdymą, kontracepciją ir lytiškai plintančių ligų prevenciją;

39. pabrėžia, kad imantis su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusių veiksmų, pavyzdžiui, užtikrinant prieinamą, jaunimui patrauklią informaciją ir paslaugas, būtina atsižvelgti į amžių; pabrėžia, kad ES turėtų skatinti šalis partneres šiuos klausimus įtraukti į nacionalinius visuomenės sveikatos planus; ragina ES ir valstybes nares įsipareigoti pasiekti su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusius LLVP III tikslus ir parengti šalies lygmens įgyvendinimo planus, kuriuose pirmenybė būtų teikiama lytinei ir reprodukcinei sveikatai bei teisėms;

40. pabrėžia, kad, siekiant sumažinti ankstyvos santuokos, paauglių nėštumo atvejų skaičių ir ekonominį priklausomumą, būtina skatinti galimybes mokytis visais lygmenimis ir visose srityse; ragina dėti daugiau pastangų kovojant su mokyklos nelankymu, kad motinomis tapusios merginos galėtų grįžti į mokyklą, baigti mokslus ir įsilieti į darbo rinką;

41. ragina imtis kovos su reiškiniu, kuomet menstruacijų laikotarpiu merginos nelanko mokyklos, priemonių gerinant vandens sanitariją, higienos paslaugas ir menstruacijų higienos infrastruktūrą ir šalinant menstruacinių priemonių nepriteklių bei kovojant su stigmatizavimu šioje srityje, įskaitant darbą su moterimis ir mergaitėmis, taip pat su vyrais ir berniukais; ragina užtikrinti didesnę sąveiką tarp programų, susijusių su sveikata, lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis ir aprūpinimo vandeniu, sanitarijos ir higienos paslaugomis mokyklose ir asmenine parama mergaitėms;

42. atkreipia dėmesį į sąveikinę vyrų ir moterų nelygybę ir skirtumus, susijusius su galimybe gauti priežiūros paslaugas bei jų kokybe, atsižvelgiant į tai, kad trūksta konstruktyvių lyčių klausimu sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų; ragina užtikrinti visuotinę prieigą prie informacijos apie tokias moterų ligas, kaip endometriozė ir gimdos kaklelio vėžys, ir lytiškai plintančias ligas, kaip ŽIV, ir jų prevenciją, diagnostiką, priežiūrą bei gydymą; ragina Europos Sąjungą remti PSO paskelbtos pasaulinės kovos su gimdos kaklelio vėžiu strategijos įgyvendinimą;

43. ragina šalis partneres teikti tinkamą finansavimą, stiprinti savo visuomenės sveikatos priežiūros sistemas ir atlikti mokslinius tyrimus, susijusius su moterų sveikata visame pasaulyje, siekiant prevencijos, diagnostikos, gydymo ir mokslinių tyrimų srityse gilinti žinias su biologine ir socialine lytimi susijusiais klausimais; toliau ragina didinti visuomenės informuotumą su lytimi susijusiais sveikatos klausimais;

44. pabrėžia, kad valstybės narės turi vykdyti tokią visuomenės sveikatos politiką, pagal kurią daugiausia dėmesio būtų skiriama sveikatos stiprinimui ir ligų prevencijai garantuojant visuotinę ir kokybišką sveikatos priežiūrą ir užtikrinant kovai su pagrindinėmis visuomenės sveikatos problemomis reikalingus išteklius;

Skatinti ekonomines ir socialines teises bei lygybę ir užtikrinti moterų ir mergaičių įgalėjimą

45. dar kartą pabrėžia, kad COVID-19 pandemijos sukelta krizė ir ekonominiai bei socialiniai padariniai neproporcingai veikia moterų galimybes patekti į darbo rinką; primena, jog būtina ir reikia, kad ES remtų saveikinio lyčių aspekto plėtojimą ir įtraukimą į visus ekonomikos gaivinimo po COVID-19 planus šalyse partnerėse ir Europos komandos iniciatyvas; pabrėžia, jog tam, kad būtų atsižvelgta į unikalias moterų ir mergaičių aplinkybes ir būtų skatinama kurti galimybes po krizės, įgyvendinant LLVP III būtinas lyčiai atžvalgus atsakas į COVID-19; ragina Komisiją į visas su COVID-19 pandemija susijusias priemones šalyse partnerėse, be kita ko, į ekonomikos gaivinimo planus ir priemones, integruoti lyčių aspektą ir įtraukti permainas lyčių aspektu skatinančius veiksmus, ir remti projektus – įskaitant finansinius – taip, kad būtų įtrauktas lyčių lygybės aspektas; pabrėžia, kad naujos finansavimo formos, pavyzdžiui, lyčių obligacijos, galėtų atgaivinti nacionalinę ekonomiką ir sudaryti sąlygas moterų emancipacijai;

46. mano, kad kovojant su nelygybe svarbiausias vaidmuo tenka darbui; remia kolektyvines derybas kaip priemonę, kuri gali ne tik pagerinti darbo sąlygas, bet ir panaikinti vyrų ir moterų nelygybę;

47. palankiai vertina tai, kad Komisija ketina reikalauti laikytis susijusių TDO ir Jungtinių Tautų konvencijų dėl lyčių lygybės, kai ji vykdys Bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistemos reglamento peržiūrą; ragina Komisiją veiksmingai integruoti lyčių lygybę į visus skyrius dėl prekybos ir darnaus vystymosi ir užtikrinti, kad prekyba ir investicijos nedidintų lyčių nelygybės; pabrėžia, kad visais atvejais su prekyba susijusiame poveikio vertinime turėtų būti atsižvelgiama į pilietinės visuomenės organizacijų nuomones;

48. primygtinai pabrėžia, kad finansinė parama moterims turi būti teikiama kartu su mokymu, teise gauti informaciją, įgūdžių tobulinimu ir informavimu apie jų pagrindines teises;

49. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su šalimis partnerėmis, kad būtų užkirstas kelias priekabiavimui prie moterų darbe ir kad būtų kovojama su šiuo reiškiniu, taip pat siekiant jas paskatinti ratifikuoti TDO konvenciją dėl smurto ir priekabiavimo (Nr. 190);

50. ragina LLVP III skatinti moterų ekonominę veiklą ir jų galimybes naudotis reikiamomis ekonominėmis bei socialinėmis priemonėmis, ištekliais ir socialine apsauga, visų pirma nepaprastosios padėties aplinkybėmis; pabrėžia moterų dalyvavimo viso pasaulio ekonomikoje svarbą siekiant darnaus vystymosi ir tvaraus bei įtraukaus ekonomikos augimo, nes tai yra neatsiejamai susiję su pasauliniu tikslu panaikinti skurdą, kaip išdėstyta Darnaus vystymosi tiksluose; ragina Komisiją ir valstybes nares remti ir skatinti konstruktyvias lyčių klausimu socialinės apsaugos priemones, įskaitant pinigų pervedimus, kad būtų padidintas šalių partnerių pajėgumas reaguojant į krizes ir išorinius sukrėtimus;

51. ragina ES ir šalis partneres imtis priemonių, kuriomis būtų padedama didinti moterų įsidarbinimo galimybes ir užtikrinti joms deramą darbą, galimybes gauti finansavimą ir verslo galimybes, be kita ko, remiant vietos moterų vadovaujamas organizacijas ir skatinant jų dalyvavimą darbuotojų ir profesinėse sąjungose; pabrėžia, kad svarbu didinti galimybę gauti, pavyzdžiui, mikrokreditų, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas moterų kūrybiškumui bei verslumui ir juos skatinti;

52. pabrėžia, kad, būtina įvertinti kitų veiksmų, kuriais užtikrinamas jų veiksmingumas, pavyzdžiui, laisvės nepatirti smurto lyties pagrindu, galimybės gauti deramą darbą ir įperkamos vaikų priežiūros ir pagyvenusių asmenų slaugos, papildomumą; ragina ES ir jos valstybes nares visame pasaulyje įgalinti motinas ir tėvus ir juos apsaugoti, taip pat bendradarbiauti su šalimis partnerėmis, kad būtų užtikrintos tinkamos motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros atostogos, taip pat imtis praktinių priemonių šiai apsaugai užtikrinti, kartu teikiant investicijų į vaikų priežiūros ir švietimo paslaugas;

53. pabrėžia, kad, siekiant visapusiškai užtikrinti naudojimąsi žmogaus ir moterų teisėmis, ES turėtų remti privalomos priemonės, susijusios su įmonėmis ir žmogaus teisėmis, sukūrimą Jungtinių Tautų sistemoje;

54. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su šalimis partnerėmis, kad būtų finansuojamos ir propaguojamos priemonės, kuriomis mažinama neproporcinga moterims tenkanti nemokamo darbo našta, ir remti veiksmus, kuriais moterims padedama pereiti iš neoficialios į oficialią ekonomiką; pabrėžia, kad moterys ir vyrai turėtų vienodai dalytis neapmokamos priežiūros ir namų ruošos pareigomis; ragina imtis konkrečių veiksmų, kad neapmokama priežiūra bei darbo ruoša būtų pripažinta, o jų apimtis mažinama ir perskirstoma;

55. ragina aktyviai skatinti moterų vaidmenį bei dalyvavimą ekonomikoje ir visuomenėje, taip pat pripažinti jų pilietines ir juridines teises, įskaitant teisę į nuosavybę, galimybę gauti banko paskolą ir teisę dalyvauti įvairiuose ekonomikos sektoriuose ir politiniame gyvenime, visų pirma propaguojant konstruktyvią lyčių klausimu makroekonomikos politiką; apgailestauja dėl to, kad teisė į vienodą užmokestį už vienodą vienodos vertės darbą daugeliu atvejų nėra savaime suprantamas faktas nei ES, nei už jos ribų, net jei ji įtvirtinta teisės aktuose, ir pabrėžia, kad reikia šalinti pagrindinę šios rūšies diskriminacijos priežastį;

56. pabrėžia, kad būtina, jog privatusis sektorius įsitrauktų siekiant LLVP III nustatytų tikslų ir turėtų prisiimti atsakomybę, jeigu vykdant įmonės veiklą būtų pažeistos moterų teisės; ragina Komisiją įtraukti lyčių aspektą į būsimą pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl įmonių išsamaus patikrinimo;

57. pabrėžia, kad tvariam ir integraciniam augimui labai svarbus yra moterų ekonominis ir socialinis savarankiškumas; ragina dėti visapusiškas pastangas siekiant užtikrinti mergaičių ir moterų galimybes įgyti aukštos kokybės išsilavinimą ir gauti kokybišką mokymą siekiant įgūdžių bei veiksmingų priemonių, kurie padėtų joms patekti į darbo rinką, visų pirma nepaprastosios padėties ir priverstinės migracijos atveju; primygtinai rekomenduoja šalims partnerėms panaudojant iš ES biudžeto teikiamą paramą skatinti investicijas į kokybišką ir įtraukų švietimą; pabrėžia, kad ES biudžeto parama, kurios veiksmingumas švietimo srityje jau įrodytas, ir toliau būtų pagrindinis būdas užtikrinti įtraukų ir kokybišką švietimą visiems asmenims besivystančiose šalyse; palankiai vertina ketinimą padidinti bendrą švietimo finansavimą skiriant 10 proc. humanitarinės pagalbos biudžeto švietimui ekstremaliųjų situacijų metu finansuoti;

58. pabrėžia, kad, siekiant kad patenkinti visuomenės poreikius ir prisidėti prie moterų nepriklausomumo, lygybės ir emancipacijos stiprinimo, būtina remti esmines investicijas į sveikatos priežiūros ir švietimo paslaugas, įperkamą būstą ir saugų, įperkamą bei prieinamą viešąjį transportą tiek kaimo, tiek miesto vietovėse; primena, kad ypatingą dėmesį šioms problemoms būtina skirti trapiose ir po konfliktų atsigaunančiose valstybėse, kur ES taip pat įgyvendins plėtros projektus, kuriais padedama spręsti moterų teisių į būstą, žemę ir nuosavybę nepakankamumo problemą;

59. reiškia susirūpinimą tuo, kad daugelyje šalių didėjantis lyčių skaitmeninis atotrūkis kliudo tomis pačiomis sąlygomis gauti informacijos ir naudotis skaitmeninėmis paslaugomis; pabrėžia, kad svarbu skatinti skaitmeninį raštingumą, taip pat prieigą prie skaitmeninių priemonių bei jų įperkamumą ir galimybes patekti į darbo rinką; ragina didinti ir tikslingai teikti finansavimą ir stipendijas, kad moterys ir mergaitės galėtų siekti aukštojo išsilavinimo ir profesijos, visų pirma siekiant skatinti mergaičių skaitmeninį ir technologinį švietimą ir moterų dalyvavimą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srities mokslo veikloje, taip pat remti moterų vadovaujamus projektus; palankiai vertina LLVP III išreikštą norą sumažinti moterų ir vyrų skaitmeninę atskirtį, kad būtų skatinama iš tikrųjų įtrauki skaitmeninė pertvarka;

60. primena, kad moterims, ypač patiriančioms sąveikinę diskriminaciją, gali kilti sunkumų norint naudotis skaitmeninėmis paslaugomis ir susijusia infrastruktūra; ragina moterims ir mergaitėms, ypač gyvenančioms kaimo ir atokiose vietovėse, suteikti geresnę, visuotinę, saugią ir patikimą prieigą prie skaitmeninių priemonių ir įgyti žinių apie jų naudojimą;

61. pabrėžia, kad reikia remti viešųjų ir privačiųjų paslaugų teikimą per konstruktyvius lyčių klausimu skaitmeninius kanalus, technologijas ir paslaugas (pavyzdžiui, e. valdžios, skaitmeninių finansinių paslaugų), kurios padės mergaitėms ir moterims įsitraukti į visuomenę ir joje dalyvauti; ragina valstybes nares spręsti visų pažeidžiamų visuomenės grupių skaitmeninės atskirties problemą ir užtikrinti jų galimybę gauti informacinių ir ryšių technologijų srities mokymą, kartu atsižvelgiant į įvairius veiksnius, lemiančius moterų galimybes gauti išsilavinimą, bei sukuriant nemokamas skaitmeninės prieigos vietas;

62. ragina ES remti šalių partnerių administracinių procedūrų modernizavimą ir skaitmenizaciją, visų pirma siekiant, kad visose šiose šalyse būtų patikimi civilinės būklės aktų registrai, kuriuose būtų fiksuojamas kiekvienas gimimo faktas;

63. pripažįsta, kad dėl tokių ekstremaliųjų situacijų, kaip ginkluotasis konfliktas ir ekonomikos krizė, taip pat priverstinės migracijos aplinkybės, kyla pavojus moterų ir mergaičių švietimui ir mokymui; pakartoja, kad ekstremaliųjų situacijų metu stipriai nukenčia moterų galimybė rasti pragyvenimo šaltinių ir darbo galimybės, todėl pabrėžia, kad svarbu tokiais atvejais skirti reikiamas lėšas, ypač vietos moterų vadovaujamoms organizacijoms ir esamoms struktūroms, siekiant pagerinti struktūras, užtikrinančias tinkamą jų švietimą, įgūdžių ugdymą ir galimybes įsidarbinti ilguoju laikotarpiu;

64. pažymi, kad maisto stygius daro asimetrinį poveikį moterims ir kad joms priklauso neproporcingai mažiau žemės, gyvulių ir kito turto; ragina Komisiją ir valstybes nares remti siekį užtikrinti lyčių lygybę maisto ir žemės ūkio sektoriuje, finansines galimybes ir galimybę mokytis, kad žemės ūkio srityje moterys įgytų daugiau galių; pažymi, kad svarbu remti šalių partnerių pastangas vykdant teisines, politikos ir institucines reformas, kad moterys įgytų vienodas teises į ekonominius išteklius, visų pirma teisę įgyti ir valdyti žemę bei kitų formų nuosavybę;

65. ragina ES skatinti ekonomikos ir prekybos politiką, atitinkančią darnaus vystymosi tikslus ir LLVP III tikslus; primena savo ankstesnę poziciją dėl prekybos ir lyčių lygybės, išdėstytą 2018 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl lyčių lygybės ES prekybos susitarimuose[12]; ragina ES toliau remti ir įgyvendinti tokią prekybos politiką, kuria būtų mažinamas socialinis ir ekonominis atotrūkis ir užtikrinama aukšto lygio pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių, įskaitant lyčių lygybę, apsauga ir pagarba joms;

66. palankiai vertina tai, kad LLVP III raginama skatinti lyčių lygybę įgyvendinant ES prekybos politiką; ragina Komisiją, Tarybą ir EIVT skatinti į visus ES prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti konkretų skyrių dėl lyčių lygybės ir tokį procesą remti, įskaitant įsipareigojimus skatinti lyčių lygybę ir moterų įgalinimą; ragina Komisiją į ex ante ir ex post poveikio vertinimus įtraukti ES prekybos politikos ir susitarimų poveikio lytims klausimą;

67. atkreipia dėmesį į savo ankstesnę poziciją, kurioje ragino įtraukti konkretų skyrių dėl prekybos, lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims ateityje modernizuojant ES ir Čilės asociacijos susitarimą; su susidomėjimu stebi derybose padarytą pažangą, susijusią su skyriais dėl prekybos ir lyčių lygybės;

68. primena savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose[13];

69. pažymi, kad prekybos politika nėra neutrali lyčių požiūriu ir kad reikia geresnių pagal lytį suskirstytų duomenų ir aiškių rodiklių, kad būtų galima tinkamai įvertinti skirtingą prekybos politikos poveikį moterims ir vyrams; primena savo raginimą ES ir jos valstybėms narėms remtis Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos sukurto priemonių rinkinio pavyzdžiu ir į ex ante bei ex post poveikio vertinimus įtraukti pagal konkrečias šalis ir konkrečius sektorius suskirstytą ES prekybos politikos ir susitarimų poveikį lyčių aspektu; ragina Komisiją bendradarbiauti su tokiais tarptautiniais partneriais, kaip PPO, ir vietos valdžios institucijomis bei organizacijomis renkant duomenis, analizuojant prekybos poveikį moterims ir panaudojant tuos duomenis rengiant konkrečius pasiūlymus, kaip sustiprinti moterų vaidmenį tarptautinės prekybos sistemoje ir skatinti įtraukų ekonomikos augimą; akcentuoja, kad intensyvesnis tokių tarptautinių organizacijų, kaip PPO, Tarptautinis prekybos centras ir Jungtinės Tautos, bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas įtraukiant akademinę bendruomenę, pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos parlamentus gali padėti geriau skleisti geriausią patirtį ir duomenų rinkimo metodus, taip pat geriau įtraukti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį į prekybą; primygtinai ragina neapsiriboti lyčių aspekto įtraukimu į skyrių dėl prekybos ir darnaus vystymosi;

70. ragina Komisiją aktyviai dalyvauti neseniai įsteigtoje PPO neformalioje prekybos ir lyčių klausimų darbo grupėje siekiant, kad 12-ojoje ministrų konferencijoje būtų parengta tvirta ministrų deklaracija, kuria galėtų būti vadovaujamasi kaip 2017 m. Buenos Airių deklaracijos įgyvendinimo veiksmų gairėmis; pabrėžia, kad neformali prekybos ir lyčių klausimų darbo grupė yra pirmas žingsnis siekiant nuolatinės platformos PPO, skirtos su prekyba ir lytimis susijusiems klausimams aptarti; ragina Komisiją ir toliau aktyviai bendradarbiauti su kitomis PPO narėmis bei prisidėti prie neformalios darbo grupės veiklos, taip pat išnagrinėti galimybes sukurti nuolatinę darbo grupę;

71. primena savo reikalavimą Komisijai, kad vietos patarėjų grupėse būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra, kad jų stebėsenos vaidmuo būtų dar labiau išplėstas ir kad pagal kiekvieną laisvosios prekybos susitarimą būtų įsteigtas prekybos ir lyčių klausimų komitetas, kad būtų galima nustatyti trūkumus;

72. ragina Komisiją nuodugniai įvertinti prekybos susitarimų poveikį sektoriams, kuriuose dirba didelė dalis moterų, pavyzdžiui, drabužių ir smulkiojo žemės ūkio sektoriams; primena, kad COVID-19 sukelta ekonomikos krizė stipriai paveikė šiuos sektorius ir padidino dirbančių moterų nelygybės, diskriminacijos ir išnaudojimo didėjimo riziką;

73. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai išteklių, ir informuoti apie jų dydį, kad lyčių lygybė kaip esminė vertybė būtų propaguojama prekybos ir investicijų politikoje, ir užtikrinti, kad už prekybos politiką ir derybas atsakingų ES institucijų sekretoriatai turėtų žinių ir techninių pajėgumų įtraukti lyčių aspektą į visą prekybos derybų ir politikos formavimo procesą; šiuo tikslu ES institucijose ir delegacijose reikia sukurti kontaktinius punktus lyčių klausimais;

74. ragina į visus skyrius dėl prekybos ir darnaus vystymosi įtraukti vykdytinas nuostatas, grindžiamas TDO pagrindinių darbo standartų ir atitinkamų konvencijų, visų pirma Konvencijos Nr. 189 dėl namų ūkio darbuotojų, Konvencijos Nr. 156 dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų, Konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo, Konvencijos Nr. 111 dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje, Konvencijos Nr. 100 dėl vienodo atlyginimo ir Konvencijos Nr. 190 dėl smurto ir priekabiavimo, laikymusi, ir įtraukti šias konvencijas į konvencijų sąrašą, kuriuo bus vadovaujamasi atliekant BLS+ peržiūrą;

75. palankiai vertina Tarptautinės standartizacijos organizacijos tarptautinį darbo grupės susitarimą (ISO/IWA 34) dėl pasaulio mastu sutartų apibrėžčių, susijusių su moterų verslumu, kuriuo siekiama palengvinti politikos formavimą, duomenų rinkimą ir galimybes stiprinti gebėjimus, gauti finansavimą ir patekti į rinkas siekiant stiprinti moterų ekonomines galias;

76. palankiai vertina tai, kas iki šiol pasiekta lyčių lygybės srityje įgyvendinant Europos investicijų banko (EIB) skolinimo politiką, ir ragina jį padidinti savo pastangas ir ypač vykdant išorės skolinimo įgaliojimus kuo labiau atsižvelgti į LLVP III politikos tikslus;

77. pabrėžia, kad EIB ir kitų atitinkamų Europos plėtros finansų įstaigų veikla turėtų būti visapusiškai suderinta su LLVP III; ragina EIB teikiant paramą įmonėms šalyse partnerėse atsižvelgti į LLVP III tikslus atliekant poveikio vertinimą, kuris turėtų būti vykdomas kiekvienam EIB finansuojam projektui, ir ragina toliau atlikti vietoje vykdomų operacijų stebėseną;

Skatinti moterų, mergaičių ir merginų dalyvavimą ir lyderystę

78. pabrėžia moterų ir mergaičių lyderystės ir dalyvavimo visais sprendimų priėmimo lygmenimis svarbą, taip pat tai, kad lygiateisis moterų dalyvavimas viešajame ir politiniame gyvenime turi esminę reikšmę siekiant užtikrinti gerą valdymą ir politikos formavimą; pabrėžia, jog svarbu, kad moterims būtų atstovaujama abiejose derybų stalo pusėse visais išorės veiksmų lygmenimis; pakartoja, kad tais atvejais, kai moterų ir mergaičių vadovavimas yra lygiateisis, naudos iš geresnių ir tvaresnių sprendimų gauna visos bendruomenės; pažymi, kad moterims nepakankamai atstovaujama visais politinio ir visuomeninio gyvenimo lygmenimis ir kad pažanga daroma lėtai;

79. ragina finansuoti programas, kuriomis skatinamas moterų mokymas ir įtraukimas į pilietinę veiklą ir dalyvavimas joje, be kita ko, remiant bendruomenės lygmens dalyvavimu grindžiamus metodus ir specialias švietimo veiklas mergaitėms ir merginoms, nes diskriminacija didžiausią poveikį daro joms; ragina įtraukti moteris į visų lygmenų sprendimų priėmimo, valdymo bei lyderystės veiklą ir valdžios pareigas vykdant viešojo administravimo reformas, programas ir veiklą, pavyzdžiui, tinklų kūrimą, mainus, mentorystę ir rėmimą, ir ragina įtraukti vietos moterų teisių organizacijas ir moterų vadovaujamus humanitarinės pagalbos teikėjus į humanitarinės pagalbos koordinavimo ir sprendimų priėmimo struktūras;

Įtraukti moteris į taikos ir saugumo procesus

80. pabrėžia moterų ir pilietinės visuomenės indėlio svarbą plėtojant dialogą, kuriant koalicijas, tarpininkaujant siekiant taikos ir siūlant įvairų požiūrį į taiką ir saugumą, ypač konflikto prevencijos bei sprendimo ir atstatymo po konflikto srityse; ragina ES skatinti moteris aktyviau dalyvauti taikos palaikymo ir taikos kūrimo procesuose ir remti bei pripažinti idėją, kad moterys, merginos, mergaitės ir žmogaus teisių gynėjos yra pagrindiniai permainas lemiantys asmenys, taip pat teikti joms paramą bei apsaugą; pabrėžia, kad pagarba moterų pagrindinėms teisėms ir jų visapusiškas įgyvendinimas yra demokratinės ir įtraukios visuomenės pagrindas;

81. palankiai vertina tai, kad ES moterų, taikos ir saugumo veiksmų planas buvo įtrauktas į LLVP III, ir ragina jį veiksmingai įgyvendinti; pabrėžia, kad esamoms ir sėkmingoms vietos taikos kūrimo iniciatyvoms, kurioms vadovauja moterys ir žmogaus teisių gynėjos, tenka svarbus vaidmuo, ir ragina ES remti, stiprinti ir nuolat įtraukti šias iniciatyvas į konsultacijas, veiklos koordinavimą ir sprendimų priėmimą taikos kūrimo srityje;

82. ragina EIVT sistemingai atlikti konfliktų analizę integruojant lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, kurią rengiant būtų remiamasi lyčių analize ir lyčių požiūriu įtraukia konfliktų analize, visų pirma atsižvelgiant į BSGP misijas ir operacijas bei pagal Europos taikos priemonę vykdomą veiklą; pabrėžia, kad būtini pakankami ištekliai, kuriais naudojantis būtų kaupiamos ir stiprinamos ES ekspertinės žinios ir pajėgumai, reikalingi rizikos ir konfliktų analizėms integruojant lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, kurios apimtų ypatingą dėmesį lyčių lygybei ir prasmingo moterų bei nepalankioje padėtyje esančių grupių dalyvavimo užtikrinimą;

83. pažymi, kad svarbu susieti žmonių saugumo sampratą ir lyčių aspektu grindžiamą požiūrį; ragina ES vartoti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje 66/290 ir savo Moterų, taikos ir saugumo darbotvarkėje apibrėžtą žmogaus saugumo sampratą; primygtinai laikosi nuomonės, kad saugumas turi būti orientuotas į žmogaus gyvybę ir jos apsaugą nuo tokių grėsmių, kaip smurtas, nepakankamas išsilavinimas ir sveikatos priežiūra, maisto ar ekonominio savarankiškumo stoka; ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares parengti ir remti Jungtinių Tautų nusiginklavimo darbotvarkę; primygtinai laikosi nuomonės, kad būtina įgyvendinti feministinę užsienio reikalų politiką nusiginklavimo r ginklų neplatinimo srityse;

84. pažymi, kad moterys neproporcingai kenčia nuo su konfliktais susijusio nebaudžiamo seksualinio smurto ir kitų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant didesnę prekybos žmonėmis riziką; pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad moterims ir mergaitėms, kurios konflikto zonose ir šalyse yra nukentėjusios nuo seksualinio smurto, būtų teikiama tinkama ir kompleksinė pagalba bei gydymas, o būklė būtų atstatyta veiksmingai ir greitai; pažymi, kad ten, kur ši sistema yra taikoma, ji jau veikia ir kad ji taip pat leidžia šioms aukoms vėl integruotis į visuomenę; primena, kad svarbu kovoti su aukų stigmatizacija; ragina finansuojant ir remiant pirminėje grandyje veikiančias organizacijas ir moterų vadovaujamas organizacijas toliau remti priemones, kuriomis konfliktų ir nepaprastosios padėties aplinkybėmis moterims būtų teikiama kompleksinė pagalba lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srityje;

85. primena, kad nuo ginkluotųjų konfliktų neproporcingai nukenčia moterys; apgailestauja, kad seksualinis smurtas naudojamas kaip karo ginklas, ir primygtinai ragina skubiai imtis kovos su juo veiksmų, be to, nusikaltėlius patraukiant atsakomybėn kovoti su nebaudžiamumu; taip pat pabrėžia, kad moterys daugeliu atvejų yra pirmosios priverstinės migracijos konflikto zonose aukos ir dažnai praranda ekonominį savarankiškumą, neturi pakankamų galimybių gauti išsilavinimą ir naudotis patikimomis lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugomis; pabrėžia, kad būtina užtikrinti gyventojų, perkeltų dėl konfliktų ar gaivalinių nelaimių, galimybes mokytis ir įsidarbinti; ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti su šalimis partnerėmis ir jų ginkluotosiomis pajėgomis, kad būtų užtikrintas tinkamas Ketvirtosios Ženevos konvencijos dėl civilių apsaugos karo metu vykdymas, visų pirma daug dėmesio skiriant seksualinio smurto prevencijai ir baudimui už jį;

86. apgailestauja, kad LLVP III neatsižvelgiama į kultūros paveldą įvairiose šalyse ir į moterų vaidmenį jį apsaugant bei puoselėjant; ragina Komisiją ir EIVT parengti programas, kuriomis siekiama apsaugoti ir pripažinti darbą, kurį moterys atlieka puoselėdamos kultūros paveldą bei tradicijas ir kuris neretai lieka nepastebėtas, ypač per visą konflikto ciklą;

Užtikrinti konstruktyvią lyčių klausimu humanitarinę veiklą

87. apgailestauja, kad neseniai priimtame Komisijos komunikate „ES humanitariniai veiksmai: nauji iššūkiai, tie patys principai“ (COM(2021)0110) lyčių aspektu grindžiamam požiūriui humanitarinėmis aplinkybėmis skiriama nepakankamai dėmesio; ragina Komisiją pateikti konkretesnių pasiūlymų dėl konkrečių išlaidų, programų, su lytimi susijusios veiklos humanitarinėmis aplinkybėmis atsekimo ir vertinimo ir parengti priemones, skirtas toliau plėtoti pritaikytus ir veiksmingus konstruktyvius lyčių klausimu ES humanitarinius veiksmus, atsižvelgiant į humanitarinės pagalbos, vystymosi ir taikos trilypės sąsajos metodo teikiamą galimybę apsaugoti moterų ir mergaičių teises bei skatinti lyčių lygybę visomis aplinkybėmis;

Kurti žalią ir skaitmeninę visuomenę

88. palankiai vertina tai, kad į LLVP III įtraukta prioritetinė klimato kaitos sritis, atsižvelgiant į tai, kad klimato kaita nėra neutrali lyčių atžvilgiu, nes ji stiprina esamą lyčių nelygybę pirmiausia tarp skurstančių asmenų, jaunimo ir čiabuvių, visų pirma esančių pažeidžiamoje aplinkoje; palankiai vertina ES pasiryžimą spręsti lyčių klausimus žaliosios pertvarkos kontekste, atsižvelgiant į sąveikinį ir neproporcingai didelį klimato kaitos poveikį moterims ir mergaitėms, visų pirma besivystančiose šalyse; pabrėžia, kad, kiek tai susiję su veiksmingų klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos metodų kūrimu ir taikymu, būtina šalyse partnerėse įtraukti, išklausyti ir įgalinti moteris ir mergaites, taip užtikrinant veiksmingus ir permainas lyčių aspektu skatinančius klimato politikos veiksmus; ragina ES rodyti pavyzdį nedelsiant įtraukiant lyčių aspektu grindžiamą požiūrį ir lyčių lygybės tikslus į Europos žaliąjį kursą bei susijusias iniciatyvas;

89. pakartoja, kad lyčių lygybė yra būtina darnaus vystymosi sąlyga ir reikšminga norint užtikrinti sąžiningą ir teisingą pertvarką nė vieno nepaliekant nuošalyje; todėl primena savo reikalavimą priėmus Europos žaliąjį kursą vykdyti žaliojo kurso diplomatiją, kuri sistemingai apima lyčių aspektu grindžiamą požiūrį ir sąveikinę perspektyvą, ir į strateginių sprendimų dėl prisitaikymo prie klimato kaitos priėmimą įtraukiamos moterys ir mergaitės, įskaitant čiabuvių tautų moteris;

90. pabrėžia, kad moterims ir moterų organizacijoms tenka pirmaujantis vaidmuo, susijęs su sprendimų paieška ir žinių teikimu žemės ūkio, klimato, energetikos ir biologinės įvairovės išsaugojimo srityse, ir jos yra kovos su klimato kaita priešakyje; ragina teikti joms paramą numatant tinkamą ir lankstų finansavimą, teisinę bazę ir sudarant galimybę naudotis žeme ir ištekliais, taip pat bendradarbiaujant su privačiuoju ir finansų sektoriais; primena apie konstruktyvaus lyčių atžvilgiu prisitaikymo prie klimato kaitos vaidmenį, įskaitant pažangų klimato kaitos atžvilgiu žemės ūkį, nelaimių rizikos mažinimą, žiedinę ekonomiką ir tvarų gamtos išteklių valdymą;

91. ragina suteikti moterims ir mergaitėms prieigą prie skaitmeninių priemonių ir įgyti žinių apie jų naudojimą, taip pat imtis priemonių, kuriomis moterys skatinamos įgyti profesiją gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityje;

92. pabrėžia, kad socialiniai tinklai yra diskriminacijos ir priekabiavimo dėl lyties šaltinis; pabrėžia, kad, siekiant kovoti su kibernetiniu smurtu dėl lyties ir patyčiomis kibernetinėje erdvėje, vyriausybėms reikia didinti pastangas tinkamiau reguliuoti šiuos tinklus ir skaitmenines platformas; pripažįsta, kad tai yra didelė kliūtis moterų ir mergaičių galimybei naudotis skaitmenine erdve ir veikti internete ir kad tai labai trukdo mergaitėms ir moterims dalyvauti politiniame gyvenime, visų pirma toms moterims ir mergaitėms, kurių tapatybė yra persipynusi ir kurios dažniau nukenčia nuo patyčių internete; ragina taikyti tikslingus apsaugos mechanizmus moterims internete ir aktyviau įtraukti moteris į dirbtinio intelekto kūrimą, gaminimą ir plėtojimą, kad neįsigalėtų lyčių stereotipai ir išankstinės nuostatos dėl lyties; ragina užtikrinti tinkamų baudžiamosios teisės nuostatų, skirtų kovai su neleistinu elgesiu internete, grasinamomis žinutėmis, seksualiniu priekabiavimu ir asmeninių vaizdų dalijimusi be sutikimo, vykdymą;

93. pažymi, kad pasitelkus elektroninę prekybą galima suteikti daugiau galimybių moterims verslininkėms patekti į tarptautines rinkas; tačiau ragina Komisiją remti moteris diegiant naujas technologijas, tokias kaip blokų grandinė, kurios dėl jų lygiarangio pobūdžio, anonimiškumo ir veiksmingumo galėtų padėti kai kurioms moterims įveikti tam tikras diskriminacines teisines ir kultūrines kliūtis, pagerinti jų galimybę gauti finansavimą ir padėti joms integruotis į pasaulines vertės grandines;

Ugdyti tikrą Lygybės kartą

94. pakartoja, jog daugiašaliu lygmeniu ES turi imtis vadovaujamo vaidmens remiant feministinę diplomatiją, kad būtų įgyvendinti tarptautiniai susitarimai moterų ir mergaičių teisių ir įgalinimo srityje; ragina ES, jos valstybes nares, Komisiją ir EIVT įsipareigoti siekti feministinės užsienio, saugumo ir plėtros politikos, kuri apimtų permainas lyčių aspektu skatinančią viziją, ir užtikrinti, kad lyčių lygybė taptų viena pagrindinių jų išorės veiksmų ir prioritetų dalių;

95. palankiai vertina tai, kad Paryžiuje vykusiame Lygybės kartos forume viso pasaulio vyriausybės, privatusis sektorius ir pilietinė visuomenė pažadėjo skirti 33 mlrd. EUR; ragina sukurti veiksmingą tarptautinę atskaitomybės sistemą ir ragina Komisiją kasmet atlikti savo įsipareigojimų, dėl kurių susitarta, ir jų praktinio įgyvendinimo stebėseną;

96. primena Komisijos įsipareigojimą moterų ir mergaičių reikalams skirti 4 mlrd. eurų išorės biudžeto ir padidinti finansavimą moterų organizacijoms; ragina šiuos įsipareigojimus patikslinti, atlikti tinkamą jų stebėseną ir juos praktiškai įgyvendinti, taip pat nustatyti aiškius atskaitos taškus ir tikslinius rodiklius;

97. primena, kad kartų dialogas ir vyrų bei berniukų įtraukimas bei jų dalyvavimas stiprinant lyčių lygybę yra labai svarbūs siekiant visuomenės pokyčių ir išugdyti tikrą Lygybės kartą;

98. palankiai vertina tai, jog LLVP III pripažįstama, kad siekiant skatinti socialinio požiūrio pokyčius, taigi ir platesnio masto struktūrines permainas, svarbu aktyviai įtraukti vyrus ir berniukus; pabrėžia, kad svarbu sukurti praktinius būdus, kaip įtraukti vyrus ir berniukus, kaip pokyčių veiksnius, šiuo tikslu nustatant papildomus vyrų ir berniukų dalyvavimo rodiklius ir tikslus ir užtikrinant, kad LLVP III ir jiems duotų teigiamų rezultatų;

°

° °

99. paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai.

 


 

AIŠKINAMOJI DALIS

Lyčių lygybės srityje reikia dar daug ką nuveikti. Kliūtys įgalėjimui, diskriminacijai ir vis dar dažnai patiriamas smurtas ir išnaudojimas yra milijonų moterų ir mergaičių kasdienybė.

Visame pasaulyje dėl COVID-19 pandemijos padidėjo lyčių nelygybė. Vienas po kito sekusiais izoliavimo laikotarpiais labai padaugėjo smurto šeimoje atvejų, reikėjo nutraukti 1,4 mln. nepageidaujamų nėštumų, o apie 47 mln. moterų ir mergaičių atsidūrė ypač dideliame skurde. Tokia padėtimi pasinaudojo itin konservatyvių interesų grupės ir fundamentalistai siekdami labiau kontroliuoti moterų kūną ir jų savarankiškumą, visų pirma apribodami dirbtinio nėštumo nutraukimo galimybę. Iš krizės ir daugybinių jos pasekmių matyti, kad pastangos įtvirtinti moterų ir mergaičių teises yra nuolatinės.

Tačiau nė viena visuomenė negali vystytis ar atsigauti po krizės, jei palieka nuošalyje arba engia pusę savo gyventojų. Visuomenės gerovę ir ekonominį klestėjimą labai didina moterų, kurios, pavyzdžiui, pasaulyje 90 proc. savo pajamų išleidžia šeimai, įgalinimas.

Esama giliai įsišaknijusios nelygybės, pavyzdžiui, galimybės gauti išsilavinimą, darbą, naudotis ištekliais ir gauti kreditus, tačiau yra ir tokių naujų nelygybės formų, kaip diskriminacija skaitmeninių technologijų srityje ir didesnis pažeidžiamumas dėl klimato kaitos.

Atsigavimas po COVID pandemijos yra galimybė pasukti nauju keliu ir daugiausia dėmesio skirti žmogaus socialinei raidai. Dabar turime kurti teisingesnę ir įtraukesnę visuomenę, kurioje moterims būtų skirta derama vieta.

Savo išorės veiksmais Europos Sąjunga turi propaguoti lygiateisiškesnį pasaulį. Šiam tikslui pasiekti turime stiprią priemonę, kuria privalome pasinaudoti, t. y. ES lyčių lygybės veiksmų planą (LLVP III).

LLVP III yra pagrindinė politikos priemonė ir neturėtų būti laikoma technine programa. Pagal šią priemonę svarbiausią vietą suteikiame feministinei diplomatijai propaguodami lyčių lygybės vertybes.

Pranešėja surengė plataus masto konsultacijas vietos subjektams arčiausiu lygmeniu. Ji susitiko su svarbiais asmenimis, ekspertėmis ir ekspertais iš Europos Sąjungos, Tailando, Meksikos, Ruandos, Indijos, Salvadoro, Mozambiko, Senegalo, Irako ir Kongo Demokratinės Respublikos. Šie asmenys atstovauja pilietinei visuomenei, akademinei bendruomenei, tarptautinėms organizacijoms, politikams; tarp jų ir du Nobelio taikos premijos laureatai: Denis Mukwege ir Nadia Murad.

Šie įvairiausi ryšiai atspindi viso pasaulio visuomenes, o jų poreikiai ir iššūkiai įvairiose šalyse, regionuose, bendruomenėse ir kultūrose skiriasi. Moterims ir mergaitėms svarbius klausimus reikėtų spręsti atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir problemas.

 

1) Planas, atitinkantis dėl sveikatos krizės išryškėjusias problemas

Smurtas prieš moteris ir mergaites

Daugialypis smurtas prieš moteris yra kraštutinė lyčių nelygybės išraiška. Smurtas poroje, smurtas šeimoje, seksualinė prievarta, priekabiavimas, prievartavimas, lyties organų žalojimas turi dramatiškų ir ilgalaikių pasekmių moterų fizinei ir psichinei sveikatai, todėl visos valstybės, visi visuomenės veikėjai turi ryžtingai su šiais reiškiniais kovoti.

Smurtas nėra namų ūkio ir privataus gyvenimo reikalas: jis susijęs ne tik su asmens teisėmis ir sveikata, bet ir su sauga ir daro didelį poveikį viešajam gyvenimui ir darbo vietai. Reikia pakeisti naratyvą apie smurtą dėl lyties. Jokia visuomenė negali klestėti, kai pusei gyventojų gresia fizinis ir (arba) psichologinis smurtas.

Lytinė ir reprodukcinė sveikata ir teisės

Moterų ir mergaičių įgalėjimo pasaulyje niekada nebus galima pasiekti neįtvirtinus visuotinės pagrindinės teisės disponuoti savo kūnu.

Visuotinė prieiga prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugų yra visuomenės sveikatos klausimas, o ne religinė, politinė ar ideologinė diskusija. Ji, be kita ko, padeda sumažinti ankstyvo nėštumo atvejų, motinų ir vaikų mirtingumą, kovoti su ŽIV ir kitomis lytiškai plintančiomis ligomis, taip pat lengvai įveikiamais vėžiniais susirgimais, pavyzdžiui, gimdos kaklelio vėžiu.

Kai kurios Europos ir pasaulio vyriausybės pasinaudojo COVID-19 krize, kad užkirstų kelią prieigai prie saugaus ir teisėto nėštumo nutraukimo, kontracepcijos ir lytinio švietimo. Todėl labai svarbu toliau skirti finansavimą pilietinei visuomenei, kovojančiai už teisę į disponuoti savo kūnu.

Švietimas ir ekonominis įgalėjimas

Vienas iš žmogaus socialinės raidos ramsčių yra galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, kitas – galimybė gauti išsilavinimą. Tačiau ir šiuo atveju mergaitės diskriminuojamos: pirmenybė berniukų mokymuisi, priverstinės santuokos, su menstruacijomis susijusių temų tabu, ribotos galimybės gauti vandens ir naudotis tinkama higienos ir sanitarijos infrastruktūra, taip pat higienos priemonėmis.

Dėl pandemijos 11 mln. mergaičių gali nebegrįžti į mokyklą, kai jau dabar yra 130 mln. mokyklos nelankančių mergaičių. Kiekvienais papildomais švietimo metais gimstamumas sumažėja 10 proc., o dar vieneri mokslo metai gali padidinti moters pajamas 10–20 proc.

Taigi investicijos į mergaičių ir moterų švietimą bei mokymą ir tinkama finansinė parama padeda didinti jų įgalėjimą ir daro teigiamą poveikį ekonomikai ir darbo rinkai.

Po COVID pasauliui reikalingas feministinis ekonomikos atsigavimas, reikia mąstančių, siūlančių ir vadovaujančių moterų.

2) Vyriausybių ir pilietinės visuomenės sutelkimo taikos ir lygybės labui programa

Įgyvendinimas, vertinimas ir finansavimas

Nauji LLVP III įgyvendinimo tikslai atspindi norą lyčių aspektą įtraukti į daugumą Europos Sąjungos išorės veiksmų programų. Nuo šiol lyčių lygybė turės būti svarbus 85 proc. naujų programų tikslas, o lygybė turėtų būti pagrindiniu 5 proc. visų programų tikslu. LLVP III numatyta ir nauja garantija: kiekvienoje šalyje partnerėje bus bent vienas veiksmas, kurio pagrindinis tikslas – lyčių lygybė. Nors ši programa galėtų būti platesnio užmojo, ja bent užtikrinama, kad į lyčių aspektą atsižvelgs visos šalys partnerės. Siekiant patenkinti moterų ir mažumų poreikius, būtina labiau atsižvelgti į tarpsektorinį aspektą.

Labai svarbu užtikrinti reguliarią šių priemonių laikymosi stebėseną ir teikti šiems kiekybiniams tikslams didelį finansavimą. Reikėtų pabrėžti pagrindinį pilietinės visuomenės organizacijų vaidmenį programuojant, įgyvendinant ir stebint LLVP III. Programos turi būti grindžiamos ir koreguojamos atsižvelgiant į patirtį visame pasaulyje.

Moterys, taika ir saugumas

Per konfliktus mergaitės ir moterys dažniau susiduria su seksualiniu smurtu, kuris naudojamas kaip karo ginklas ir teroro strategija. Šis smurtas vis dar nepakankamai laikomas karo nusikaltimu ir nusikaltimu žmoniškumui. Siekiant nutraukti šią praktiką, nacionalinėse taikos ir teisingumo strategijose turi būti įtrauktas lyčių aspektas ir numatyta kova su agresorių nebaudžiamumu. Tai yra būtina ir išankstinė susitaikymo ir taikdarystės sąlyga.

Be to, dar didesnį susirūpinimą kelia moterų ir mergaičių padėtis pabėgėlių ir perkeltųjų gyventojų stovyklose, nes jos dažnai praranda galimybes įgyti išsilavinimą, mokytis ir įsidarbinti.

Moterys taip pat nedalyvauja saugumo tarybose ir apskritai taikos procesuose. Moteris taip pat kaip ir vyrus reikėtų mokyti tarpininkauti ir spręsti konfliktus, taip pat valdyti gyventojų srautus ir spręsti civiliams gyventojams rūpimus klausimus. Jos gali naudoti švelniąją galią didindamos informuotumą apie civilių gyventojų, ypač moterų ir vaikų, padėtį ir padėti kitaip kurti taiką.

3) Tikslai ateities kartoms

Mūsų visuomenės vykdomos permainos neįvyks be moterų.

Žalioji ir skaitmeninė pertvarka

Aplinkos būklės blogėjimas ir klimato kaita, kaip antai įvairi tarša, sausros, gaisrai ir potvyniai, daro neproporcingai didelį poveikį moterims ir mergaitėms. Pavyzdžiui, išteklių rinkimas yra dažniausiai joms tenkanti našta. Todėl valdant gamtos išteklius, reaguojant į nelaimes ir vykdant jų prevenciją turi būti atsižvelgiama į moterų patirtį ir konkrečius jų poreikius.

Be to, kad moterys būtų ekonomiškai ir ekologiškai tvarios žemės ūkio pertvarkos varomoji jėga, jos turi turėti tokias pačias teises kaip vyrai.

Galiausiai moterų įgalėjimo negalima pasiekti neatsižvelgiant į ekonomikos skaitmeninimo ir visuomenės automatizavimo keliamus iššūkius. Reikia užtikrinti, kad didesnė dalis moterų dalyvautų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos sektoriuose, taip pat naujų technologijų mokymuose ir dirbtinio intelekto srityse, kad jos būtų mūsų visuomenės ateities lyderės.

Smurtas dėl lyties internete, visų pirma priekabiavimas kibernetinėje erdvėje, yra dar viena kliūtis moterims ir mergaitėms naudotis skaitmeninėmis erdvėmis, įskaitant socialinius tinklus, ir jose dalyvauti. Tiek pagrindinėms platformoms, tiek vyriausybėms tenka labai didelė atsakomybė kartu kovoti su šiuo reiškiniu. Nuo ankstyvo amžiaus mergaitės ir berniukai turi būti tinkamai mokomi naudotis socialiniais tinklais, internetu ir informuojami apie su jais susijusią riziką, o mokytojais galėtų būti vyresnio amžiaus, reikalą išmanantys moksleiviai.

Ugdyti lygybės kartą

2021 m. birželio mėn. Paryžiuje Lygybės kartos forumas subūrė jaunimą, kuriam rūpi lygybės klausimai, ir vyriausybės, pilietinė visuomenė ir privatusis sektorius sutelkė daugiau kaip 33 mlrd. EUR lėšų. Europos Komisija įsipareigojo iš ES išorės biudžeto moterų ir mergaičių problemoms spręsti skirti ne mažiau kaip 4 mlrd. EUR, taip pat padidinti viso pasaulio moterų organizacijų finansavimą.

Per ateinančius penkerius metus labai svarbu kasmet stebėti visų subjektų prisiimtus įsipareigojimus. Siekiant konkrečių rezultatų, be finansinių įsipareigojimų taip pat turėtų būti skatinami ir remiami tiksliniai ir išmatuojami veiksmai.

Išvada

Europos Sąjunga turi padėti moterims ir mergaitėms, kurios nori, kad jų balsas būtų išgirstas, ir pačios spręsti dėl savo likimo, neatsižvelgiant į tai, kokiame pasaulio regione jos gyvena. Kad moterys galėtų dalyvauti šiame pokytyje, reikia pakeisti struktūrines sąlygas. Europos Sąjunga turi remti šią feministinę diplomatiją, tačiau, kad pasaulis ja tikėtų, ji taip pat turi gerbti moterų teises ir orumą savo teritorijoje.

Mūsų pareiga – pasinaudoti šios krizės teikiama galimybe užauginti Lygybės kartą, kuriai priklausančios mergaitės ir moterys turi galimybę gauti išsilavinimą ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat laisvę priimti sprendimus dėl savo kūno. Be to, jos turi visapusiškai dalyvauti ekonomikos atsigavimo procese ir joms turi būti suteiktas pagrindinis vaidmuo siekiant užtikrinti taiką, saugumą ir stabilumą.

Šiam naujam pasauliui sukurti, būtinas visų dalyvavimas. Vien moterys negali pasiekti ilgalaikių patriarchalinės visuomenės, kurios nuošalyje joms teko taip ilgai būti, permainų.

Siekiant šio tikslo būtina aktyvi vyrų ir berniukų parama.

Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius Antonio Guterres yra pareiškęs: „Galios suteikiamos labai retai. Jos turi būti pasiimamos.“ Šia ataskaita siekiame padėti įgalėti moteris ir mergaites ir kurti teisingą, subalansuotą ir humanistinį pasaulį.


UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ (9.9.2021)

pateikta Vystymosi komitetui ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui

dėl Trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano

(2021/2003(INI))

Nuomonės referentė: Hannah Neumann

 

 

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Vystymosi komitetą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina Trečiąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir jo išsamius plataus užmojo tikslus bei primygtinai ragina užtikrinti visapusišką jo įgyvendinimą, politinį nuoseklumą ir institucinį pajėgumą visose ES išorės veiksmų srityse bei Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) institucinėse struktūrose, įskaitant ES delegacijas ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijas; ragina Komisiją ir EIVT taikyti reikiamas priemones, siekiant nuolat stebėti pažangą ar jos nebuvimą, atskaitomybę ir skaidrumą įgyvendinant LLVP III, taip pat teikti laimėjimų ir trūkumų ataskaitas bei apie juos informuoti;

2. palankiai vertina įtraukų konsultacijų proceso, kurio imtasi siekiant gauti ES LLVP III rengimui aktualios informacijos, pobūdį ir tai, kad jo metu atsižvelgta į Parlamento, valstybių narių, ES ryšių punktų lyčių klausimais ir ypač moterų teisių srityje dirbančių pilietinės visuomenės organizacijų pateiktas rekomendacijas;

3. teigiamai vertina LLVP III kaip svarbų indėlį į ES darbą siekiant lyčių lygybės pasaulyje ir į pastangas įgyvendinti 5-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą bei pritaria tam, kad jo statusas būtų pakeistas iš darbinio dokumento į bendrą komunikatą;

4. remia LLVP III apibrėžtą užmojį užtikrinti, kad lyčių lygybė taptų kertiniu visų krypčių ES išorės politikos ir veiksmų prioritetu; tikisi, kad Komisija, valstybės narės ir EIVT sistemingai integruos LLVP III į visus savo išorės veiksmus, visus dalyvavimo lygmenis ir visą susijusią veiklą bei sampratas, įskaitant politikos ir programavimo sistemas, strategijas ir strateginį kelrodį, taip pat į savo veiksmus, įgyvendinamus daugiašaliu, regioniniu ir šalies lygmenimis, glaudžiai bendradarbiaujant su šalių partnerių vyriausybėmis, pilietine visuomene, privačiu sektoriumi bei kitomis suinteresuotosiomis šalimis; ragina Komisiją ir EIVT stiprinti sąveiką su partneriais, siekiant bendros pažangos ir sėkmės įgyvendinant tarptautinius su lyčių lygybe susijusius tikslus; ragina Komisiją ir EIVT dalintis geriausia LLVP III įgyvendinimo praktika su suinteresuotaisiais partneriais ir taip teikti ES ekspertines žinias šioje srityje;

5. ragina EIVT, Komisiją ir valstybes nares naudotis LLVP III kaip gairėmis siekiant stiprinti lyčių lygybę ir lyčių aspekto integravimą į savo išorės veiksmus bei praktiškai įgyvendinti transformatyvų, žmogaus teisėmis grindžiamą sąveikinį požiūrį į lytį, kuriuo jame vadovaujamasi; ragina jas priimti ir įgyvendinti feministinę užsienio politiką;

6. pabrėžia, kad formuojant politiką į dėmesio centrą turi būti iškeliamos daugialypę sąveikinę diskriminaciją ir marginalizaciją patiriančių moterų ir mergaičių patirtys, visoms mergaitėms ir moterims padedama visapusiškai naudotis žmogaus teisėmis, visame pasaulyje stiprinama jų emancipacija ir apsisprendimo teisė, didinamas moterų įtraukimas į poreikių vertinimo, planavimo, sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procesus bei remiama lyčių lygybė trečiosiose šalyse; teigiamai vertina tai, kad LLVP III akcentuojamas už lygybę atsakingų ministerijų darbas siekiant panaikinti smurtą dėl lyties ir lyčių nelygybę;

7. ragina Komisiją ir EIVT rodyti pavyzdį ir ypatingą dėmesį skirti savo vidaus struktūroms, pradedant tuo, kad būtų ženkliai pagerintas moterų ir nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovavimas visais lygmenimis, siekiant kuo greičiau užtikrinti lyčių lygybę tarp lyderių ir vadovybės pareigas einančių asmenų (visų pirma, EIVT būstinėje ir tarp ES delegacijų vadovų bei ES specialiųjų įgaliotinių), apibrėžiant lyčiai atžvalgaus vadovavimo reikalavimus, kurie būtų keliami visiems ES lyderiams ir vadovams, bei pradedant taikyti lyčiai atžvalgius įdarbinimo procesus, kuriuos įgyvendinant vidaus įdarbinimo politika būtų koreguojama peržiūrint darbo aprašymus (pvz., profesinės patirties metų reikalavimą), atliekant lyčiai atžvalgų darbo vertinimą, ieškant gabių darbuotojų, užsiimant tinklaveika, skatinant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, apmokant ir konsultuojant moteris, kurios užima ir rengiasi užimti vadovaujamas pareigas, bei taikant galimą mentorystės programą į naują darbą pereinantiems asmenims, siekiant pritraukti daugiau moterų; teigiamai vertina tai, kad visai neseniai trys moterys buvo paskirtos į ES specialiojo įgaliotinio pareigas, ir ragina EIVT toliau eiti šia kryptimi; pažymi, jog tai, kad nė viena moteris nėra kandidatavusi į EIVT generalinio sekretoriaus pareigas, atskleidžia, kokiu mastu ES turi tobulinti savo veiksmus siekdama skatinti lyčių lygybę; mano, kad įgyvendinant 100 proc. naujųjų ES išorės veiksmų turėtų būti iškeltas tikslas užtikrinti lyčių lygybę bei moterų ir mergaičių emancipaciją iki 2025 m.; ragina visas valstybes nares skirti daugiau moterų ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms atstovaujančių kandidatų į deleguotų darbuotojų pareigas EIVT ir BSGP misijas ir operacijas bei skatinti moterų vaidmenį diplomatijos srityje; ragina EIVT siekti užtikrinti lyčių pusiausvyrą ir visais BSGP misijų ir operacijų lygmenimis;

8. ragina Komisiją ir EIVT rinkti reikiamus žmogiškųjų išteklių duomenis, suskirstytus pagal lytį, siekiant, be kita ko, įvertinti kandidatūrų ir į galutinius sąrašus įtraukiamų kandidatų skaičiaus, atrankų, sutarčių pratęsimo ir dislokavimo trukmės kriterijus ir stebėti pažangą bei rengti susistemintus pokalbius su moterimis ir nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovais apie jų išėjimo iš darbo priežastis;

9. apgailestauja, kad svarbus įvairovės klausimas yra priskirtas EIVT patarėjo lyčių ir įvairovės klausimais vaidmeniui, ir ragina EIVT teikti reikiamą svarbą tiek lyčių lygybei, tiek Moterų, taikos ir saugumo (MTS) darbotvarkei, tiek įvairovei ir įtraukčiai bei numatyti atskirus vaidmenis kiekvienu iš šių klausimų, taip pat stiprinti šiuos vaidmenis, juos atliekančių pareigūnų įgaliojimus, jiems būtinus išteklius ir galias; ragina paskirti po specialų patarėją lyčių klausimais kiekviename EIVT direktorate, kurie tiesiogiai atsiskaitytų EIVT patarėjui lyčių ir įvairovės klausimais, bei skatinti jų darbuotojus glaudžiai bendradarbiauti su Europos lyčių lygybės institutu;

10. ragina EIVT ir Komisiją užtikrinti, kad būtų privaloma vykdyti pagal LLVP III prisiimtą įsipareigojimą paskirti vieną specialų ryšių punktą lyčių klausimais kiekvienoje ES delegacijoje ir vieną patarėją lyčių klausimais visose civilinėse ir karinėse BSGP misijose, taip pat suteikti jiems pakankamai laiko ir išteklių bei užtikrinti, kad jie tiesiogiai atsiskaitytų ES delegacijų arba misijų / operacijų aukštajai vadovybei, ir rengti mokymus su LLVP III susijusiais klausimais valstybių narių ambasadose bei ES delegacijose;

11. pabrėžia, kad svarbu užtikrinti visuotinę prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų bei teisių visame pasaulyje, ir teigiamai vertina tvirtą į LLVP III įtrauktą įsipareigojimą siekti šio tikslo; pabrėžia, kad būtina sutelkti dėmesį į visas amžiaus grupes, įskaitant mergaites ir merginas, bei užtikrinti joms reikiamą informaciją, švietimą ir prieigą prie lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugų bei teisių, įskaitant priešgimdyminę priežiūrą, galimybę saugiai ir teisėtai nutraukti nėštumą bei kontracepcijos priemones; pabrėžia, kad, laikantis sąveikumo požiūrio, įgyvendinant su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusius veiksmus būtina atsižvelgti į amžių, t. y. užtikrinti prieinamą, jaunimui patrauklią informaciją ir paslaugas;

12. pripažįsta, kad per humanitarines krizes padaugėja su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusių iššūkių, ir primena, kad krizių zonose moterys ir mergaitės susiduria su ypač didele seksualinio smurto, lytiškai plintančių ligų, seksualinio išnaudojimo ir nepageidaujamo nėštumo grėsme; mano, kad lytinė ir reprodukcinė sveikata bei teisės turėtų būti ES vystymosi politikos prioritetas;

13. ragina Komisiją ir EIVT spręsti struktūrinės nelygybės visame pasaulyje problemą, dėl kurios ir toliau varžomos moterų ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms priklausančių asmenų galimybės tobulėti ir dalyvauti: tai turi būti veiksmingo LLVP III įgyvendinimo pagrindas;

14. pabrėžia, kad įgyvendinant visus ES išorės veiksmus turi būti vadovaujamasi išties transformatyviu požiūriu į lytį; pakartoja, kad užsienio ir saugumo politika, pagal kurią nekeliamas šiuo metu įsigalėjusios neteisybės klausimas, lemia dar didesnį disbalansą; mano, kad, norint užkirsti kelią šiai neteisybei, turi būti pripažinta, kad lyčių jėgos pusiausvyra yra sutrikusi; primygtinai laikosi nuomonės, kad būtina įvardyti pagrindines struktūrines nelygybės priežastis ir spręsti jų klausimą, siekiant jas įveikti ir užtikrinti pasmingą vyrų, moterų ir nepalankioje padėtyje esančioms grupėms priklausančių asmenų dalyvavimą bei įtrauktį; ragina dėti pastangas, kad būtų geriau suprantama, kaip nelygybė įsišaknijusi konkrečiame kontekste ir kaip ji išlieka – taip pat ir bendradarbiaujant su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis;

15. palankiai vertina tai, kad LLVP III daug dėmesio skiriama jaunimui, kurs yra pokyčių varomoji jėga, ir ragina prasmingai įtraukti jaunimą – merginas ir vaikinus – rengiant bei įgyvendinant veiksmus; palankiai vertina tai, kad LLVP III pripažįstama aktyvaus vyrų ir berniukų įtraukimo svarba siekiant skatinti socialinio požiūrio pokyčius ir, savo ruožtu, platesnes struktūrines permainas; pabrėžia, jog įgyvendinant LLVP III svarbu sugalvoti praktinių būdų vyrams ir berniukams, kaip pokyčių varomajai jėgai, įtraukti ir skatinti sveiką ir pozityvų požiūrį bei elgseną keliant klausimus dėl diskriminacinių socialinių normų, lyčių stereotipų ir su lytimi susijusių konflikto veiksnių, apibrėžiant papildomus rodiklius ir tikslus, susijusius su vyrų ir berniukų dalyvavimu, bei užtikrinant, kad LLVP III rezultatai būtų naudingi ir jiems;

16. ragina dėti pastangas, kad būtų pasiekta bendra ES pozicija ir imtasi ryžtingų veiksmų siekiant vienareikšmiškai pasmerkti priešiškumą lyčių lygybei ir LGBTIQ+ asmenų teisėms bei priemones, kuriomis varžomos moterų teisės, savarankiškumas ir emancipacija visose srityse; primena, kad svarbus būdas kovoti su šiuo priešiškumu yra veiksminga pažanga teisėmis grindžiamos lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo apskritai srityse; ragina Komisiją, valstybes nares, EIVT ir ES delegacijas viešai pasmerkti plačiai paplitusius neapykantos retorikos dėl lyties, taip pat moterų ir mergaičių persekiojimo internetinėje ir neinternetinėje erdvėje atvejus bei imtis kovos su šiais reiškiniais veiksmų;

17. ragina Komisiją ir EIVT įgyvendinant ES išorės veiksmus užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, rasės, etninės kilmės, pilietybės, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lyties požymių, visuomenės klasės, religijos, tikėjimo, ekonominės padėties, negalios ar amžiaus ir su ja kovoti bei stiprinti informuotumo didinimą ES nepriklausančiose šalyse; palankiai vertina sąveikumo požiūrį, kuriuo vadovaujamasi LLVP III, ir tai, kad akcentuojamas struktūrinis, socialinis ir kultūrinis nelygybės pobūdis; ragina EIVT, Komisiją ir valstybes nares siekti sąveikinės lyčių lygybės, traktuojant ją kaip kertinį ES išorės veiksmų principą;

18. tikisi, kad sistemingas lyčių aspekto integravimas į visus ES išorės veiksmus liks vienu didžiausių ES politinės darbotvarkės prioritetų, – taip pat ir pasibaigus LLVP III įgyvendinimo laikotarpiui; akcentuoja Komisijos ir EIVT įsipareigojimą apsaugoti nepalankioje padėtyje esančias grupes ir padėti joms užsitikrinti savo teises visame pasaulyje; pabrėžia, kad ES turi būti pavyzdžiu moterų, LGBTIQ+ asmenų ir grupių, kurios yra diskriminuojamos dėl savo etninės kilmės arba rasės, teisių užtikrinimo srityje; todėl ragina Komisiją ir EIVT stiprinti sąveiką su ES strateginiu požiūriu dėl MTS ir jo 2019–2024 m. veiksmų planu, 2020–2025 m. ES lyčių lygybės strategija, 2020–2025 m. LGBTIQ asmenų lygybės strategija, 2020–2025 m. ES kovos su rasizmu veiksmų planu, ES romų lygybės, įtraukties ir dalyvavimo strategine programa bei 2020–2024 m. ES veiksmų planu žmogaus teisių ir demokratijos srityje;

19. pabrėžia, kad ES turėtų remti privalomos priemonės, susijusios su įmonėmis ir žmogaus teisėmis, sukūrimą JT sistemoje, siekiant visapusiškai užtikrinti naudojimąsi žmogaus ir moterų teisėmis;

20. ragina parengti tikslią mokslinę lyčių analizę, rinkti pagal lytį suskirstytus duomenis ir užtikrinti biudžeto sudarymą atsižvelgiant į lyčių aspektą, šią veiklą derinant su tinkamos ir suderintos ES išlaidų, susijusių su lyčių lygybe įgyvendinant ES užsienio ir saugumo politiką, atsekimo, stebėsenos ir vertinimo sistemos taikymu bei poveikio lyčiai vertinimais, siekiant pateikti informacijos, būtinos planuojant visą ES ir valstybių narių išorės finansavimą ir jų dalyvavimą politikos dialoguose; ragina Komisiją sistemingai vertinti ES biudžeto lėšomis finansuojamų programų poveikį ir apie tai informuoti Parlamentą; pažymi, kad lyčių analizė vis dažniau naudojama planuojant ES išorės veiksmus, tačiau ragina skirti išteklių su konkrečiais sektoriais susijusioms lyčių analizėms atlikti, kai jų nepakanka, kaip nustatyta LLVP III;

21. teigiamai vertina privalomų mokymų lyčių lygybės srityje reikalavimą, taikomą visam ES personalui, dirbančiam EIVT būstinėje, ES delegacijose, valstybių narių ambasadose arba išsiųstam į BSGP misijas ir operacijas, įskaitant mokymus iki išsiuntimo ir komandiravimo; pabrėžia, kad, norint tinkamai įgyvendinti LLVP III, ES delegacijose būtina investuoti į žinias, išteklius ir vidaus kompetencijos ugdymą lyčių lygybės srityje; ragina ypatingą dėmesį teikti viduriniosios ir aukštosios grandies vadovybės mokymams bei mokymams priekabiavimo klausimu; ragina įgyvendinti politiką, pagal kurią būtų visiškai netoleruojamas seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties; primena, kad šis įsipareigojimas įtrauktas į LLVP III, o įsipareigojimas parengti ES masto politiką seksualinio priekabiavimo srityje jau prisiimtas pagal MTS veiksmų planą;

22. teigiamai vertina tai, kad LLVP III didelis dėmesys skiriamas kovai su visų formų smurtu dėl lyties, kurio mastas dar labiau išaugo dėl COVID-19 pandemijos; ragina imtis veiksmų, kad nebeliktų tokių reiškinių, kaip moterų lyties organų žalojimas, akušerinis smurtas ir lyties atranka bei vaikų, ankstyvos ir priverstinės santuokos, o palaikant ES politinį dialogą su trečiosiomis šalimis – sistemingai kelti visus smurto dėl lyties klausimus; ragina valstybes nares stiprinti savo kovos su smurtu dėl lyties veiksmus, inter alia, įsteigiant ryšių centrus smurto dėl lyties klausimais savo konsulinėse tarnybose; pakartoja, kad remia ES ir JT iniciatyvą „Spotlight“; primygtinai ragina visas ES valstybes nares ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo konvenciją; ragina EIVT skatinti Stambulo konvencijos ratifikavimą palaikant politinį dialogą su Europos Tarybos šalimis partnerėmis; ragina prie šios konvencijos prisijungti kitas šalis;

23. pabrėžia, kad seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties yra karo ginklas ir kad vykstant konfliktams moterys neproporcingai nukenčia dėl seksualinio smurto veiksmų ir kitų žmogaus teisių pažeidimų, kurių vykdytojai dažnai lieka nenubausti, įskaitant tai, kad joms gresia didesnis pavojus tapti prekybos žmonėmis aukomis; pabrėžia, jog ES turėtų būti tarptautinės bendruomenės lyderė dedant daugiau pastangų, kad seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties nebebūtų naudojamas kaip ginklas vykstant ginkluotiems konfliktams, todėl ragina parengti išsamų veiksmų planą siekiant užkirsti kelią bet kokiam seksualiniam smurtui ir smurtui dėl lyties, įskaitant žaginimą, smurtą namuose, žodinę, psichologinę ir fizinę agresiją bei priekabiavimą internete, ir su juo kovoti;

24. primena, kad, neskaitant visiems ES darbuotojams ir kariniam bei policijos personalui skirtų mokymų, privalomi visų EIVT, Komisijos, ES delegacijų, taip pat BSGP misijų ir operacijų darbuotojų mokymai turėtų apimti išsamias seksualinio smurto ir (arba) smurto dėl lyties, kurio griebiamasi konflikto metu, aukų atpažinimo ir prevencijos programas; primygtinai ragina ES pasinaudoti visais įmanomais svertais, kad apie masinių žaginimų vykdytojus vykstant karui būtų pranešama, kad būtų nustatyta jų tapatybė, jie būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti vadovaujantis tarptautinės baudžiamosios teisės nuostatomis; primena, kad Romos statute nustatyta nuolatinė teisinė sistema, pagal kurią seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties išsamiai traktuojamas kaip nusikaltimas žmoniškumui, todėl ragina ES aktyviai – politiškai ir finansiškai – remti nepriklausomą ir nepaprastai svarbią Tarptautinio baudžiamojo teismo veiklą; teigiamai vertina tai, kad pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties yra vienas iš sankcijų taikymo kriterijų, ir ragina valstybes nares veiksmingai tuo naudotis;

25. apgailestauja, kad LLVP III vos užsimenama apie prekybą žmonėmis ir nekalbama apie seksualinį išnaudojimą, sekso turizmą arba įprastą moterų diskriminaciją ir seksualinį smurtą prieš jas; pabrėžia, kad lyties aspektas yra didžiulis prekybos žmonėmis nusikaltimo elementas; mano, kad tarptautinis bendradarbiavimas yra pamatinė bet kokio sėkmingo atsako į prekybą žmonėmis sąlyga; ragina toliau integruoti kovą su prekyba moterimis ir mergaitėmis į LLVP III tikslus bei stiprinti sąveiką su 2021–2025 m. ES kovos su prekyba žmonėmis strategiją; ragina Komisiją gilinti partnerystes su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, siekiant stiprinti bendradarbiavimą ir kriminalinę žvalgybą bei dalijimąsi informacija ir skatinti tarptautinį teisminį bendradarbiavimą; ragina EIVT kovoti su prekyba moterimis ir vaikais mezgant politinį dialogą ir visapusiškai pasinaudojant savo išorės priemonėmis bei sykiu skatinant bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene;

26. akcentuoja būtinybę spręsti klausimus dėl to, kad pilietinė visuomenė turi vis mažiau erdvės dirbti ir kad kriminalizuojami bei persekiojami moterų, LGBTIQ+ ir žmogaus teisių gynėjai, remti ir stiprinti moterų pilietinės visuomenės organizacijas, moterų žmogaus teisių gynėjus ir taikdarius įgyvendinant ES išorės veiksmus bei išsamiai konsultuotis su organizacijomis, visų pirma kovojančiomis už moterų, mergaičių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant merginų ir jaunimo vadovaujamas feministines organizacijas, grupes ir judėjimus, moterų ir žmogaus teisių gynėjus bei religines organizacijas, teises; ragina juos įtraukti į programavimo, įgyvendinimo ir informavimo procesą bei reguliarius struktūrinius mainus, taip pat ragina užtikrinti tvarų finansavimą pilietinei visuomenei – vienai pagrindinių grupių, telkiančių subjektus, kurie reikalauja ES atskaitomybės už LLVP III įgyvendinimą, ir esminiam transformatyvių ir tvarių permainų siekiant lyčių lygybės veiksnių; pabrėžia, kad, nors stambesnių, gerai įsitvirtinusių organizacijų finansavimas gali daryti svarų poveikį, prieigos prie finansavimo užtikrinimas naujoms vietos ir smulkesnėms organizacijoms nepaprastai svarbus siekiant vadovautis naujoviškomis ir originaliomis vietos strategijomis; atkreipia dėmesį į nerimą keliantį reiškinį, kai puikiai organizuoti ir gerai finansuojami judėjimai bei organizacijos siekia susilpninti moterų ir LGBTIQ+ teises bei pilietinės visuomenės dalyvavimą, siekdamos pakirsti teisinės valstybės principą arba įgyti dar didesnę galią;

27. ragina užkirsti kelią išpuolių prieš moterų žmogaus teisių gynėjus, įskaitant moteris, kovojančias už aplinkos apsaugą, moteris taikdares ir kitus lyčių lygybės ir moterų bei nepalankioje padėtyje esančių grupių teisių srityje dirbančius subjektus, vykdytojų nebaudžiamumui bei tirti šiuos išpuolius; ragina skirti išteklių, įskaitant finansavimą, kurie būtų naudojami jų apsaugai ir saugumui, bei užtikrinti, kad jie galėtų vykdyti savo veiklą;

28. palankiai vertina MTS programos įtraukimą į LLVP III; primygtinai ragina į konfliktų prevencijos, tarpininkavimo ir sprendimo, politikos procesus ir taikos derybas visais aspektais prasmingai įtraukti vietos moteris, mergaites ir nepalankioje padėtyje esančių grupių atstovus bei užtikrinti proporcingesnį jų atstovavimą, taip pat ragina Komisiją ir EIVT šiuo tikslu parengti konkrečias vidaus strategijas; teigiamai vertina tai, kad lyčių nelygybė akcentuojama kaip pagrindinė konfliktų ir nestabilumo priežastis ir veiksnys; ragina įtraukti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį į BSGP misijų rengimą ir planavimą, atsižvelgiant į vietos moterų organizacijų teikiamas rekomendacijas; apgailestauja, kad į moterų nuomonę neatsižvelgiama per tarpininkavimo procesus, ir ragina ES bei jos valstybes nares užtikrinti, kad didelė dalis taikos procesams teikiamos politinės ir finansinės paramos priklausytų nuo prasmingo moterų, kaip derybininkių ir tarpininkių, dalyvavimo bei moterų ir mergaičių teisių įtraukimo; ragina valstybes nares ir Komisiją atidžiai stebėti moterų teisių padėtį pokonfliktinėse zonose ir dar labiau remti moterų emancipaciją, kaip svarbią tolesnės finansinės pagalbos sąlygą;

29. ragina EIVT sistemingai atlikti konfliktų analizę integruojant lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, kurią rengiant būtų remiamasi lyčių analize ir lyčių požiūriu įtraukia konfliktų analize, visų pirma atsižvelgiant į BSGP misijas ir operacijas bei pagal Europos taikos priemonę vykdomą veiklą; pabrėžia, kad būtini pakankami ištekliai, kuriais naudojantis būtų kaupiamos ir stiprinamos ES ekspertinės žinios ir pajėgumai, reikalingi rizikos ir konfliktų analizėms integruojant lyčių aspektu grindžiamą požiūrį, kurios apimtų ypatingą dėmesį lyčių lygybei ir prasmingo moterų bei nepalankioje padėtyje esančių grupių dalyvavimo užtikrinimą;

30. palankiai vertina tai, kad pradėti taikyti šalies lygmens įgyvendinimo planai ir patobulintas ES delegacijų ataskaitų teikimo procesas; primygtinai ragina užtikrinti, kad visi šalies lygmens įgyvendinimo planai būtų viešinami ir verčiami į vietos kalbas, siekiant užtikrinti veiksmingesnę pažangos arba jos nebuvimo stebėseną; pabrėžia, kad šalies lygmens įgyvendinimo planuose daugiau dėmesio turėtų būti skiriama mergaitėms ir merginoms; ragina Komisiją ir EIVT prisiimti visą atsakomybę už lyčiai atžvalgių šalies ataskaitų teikimą ir lyčių aspekto integravimą visais programų ir politikos lygmenimis – taip pat ir taikant lyčių analizę, kurios informacija būtų naudojama numatomiems šalies lygmens įgyvendinimo planams, bei prašant delegacijų šiuose planuose nustatyti aiškius rodiklius ir tikslus, kad darbas lyčių lygybės srityje nebūtų perduotas atlikti trečiosioms šalims, ir vietoj to plėtoti reikiamas ekspertines žinias ir pajėgumą savo tarnybų viduje bei užtikrinti, kad daugiašalės ES delegacijos taip pat pristatytų savo planus, susijusius su LLVP III įgyvendinimu;

31. ragina ES delegacijas atitinkamose šalyse įtraukti kitus ES ir valstybių narių subjektus rengiant ir įgyvendinant šalies lygmens įgyvendinimo planus bei kurti vietos veiksmų koalicijas, kad būtų aktyviai skatinamas LLVP III įgyvendinimas ir kad tai taptų Europos komandos darbu;

32. tikisi, kad 2020 m. lapkričio 25 d. bendras tarnybų darbinis dokumentas dėl tikslų ir rodiklių, kuriais remiantis bus įgyvendinamas LLVP III (SWD(2020)0284), apims konkrečius ir įvertinamus atskaitos taškus, rodiklius, veiksmus ir tikslus, taip pat su visais tikslais susijusias veiksmų gaires ir tvarkaraščius bei veiksmingas pasekmes neįvykdymo atveju; ragina į LLVP III įtraukti papildomas priemones ir įvairovės rodiklius bei tikslus, kad būtų užtikrintas sąveikumo principo įgyvendinimas; ragina suskirstyti visus LLVP III rodiklius pagal lytį ir amžių; akcentuoja geresnio ES institucijų, EIVT ir valstybių narių koordinavimo teikiant LLVP III įgyvendinimo ataskaitas būtinybę; pažymi, kad rodikliai, pagrįsti darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose LLVP III, MTS, seksualinio išnaudojimo ir prievartos bei seksualinio priekabiavimo klausimais, procentine dalimi, nėra pakankami norint nustatyti, ar tikslai šioje srityje pasiekti; vertinant atitiktį ragina atsižvelgti į skundų dėl seksualinės prievartos ir priekabiavimo skaičių ir pakartoja, kad būtina stiprinti skundų teikimo mechanizmus bei užtikrinti dar didesnę aukų ir pranešėjų apsaugą; ragina EIVT ir Komisiją nustatyti su lytimi susijusius rodiklius, kurie būtų taikomi ES biudžeto lėšomis finansuojamų ES užsienio ir saugumo politikos veiksmų projektų atrankos, stebėsenos ir vertinimo etapais;

33. ragina didesnį dėmesio sutelkti į rezultatus ir atskaitomybę ES piliečiams viešai informuojant apie kokybinius ir kiekybinius LLVP III rezultatus bei vertinant jo poveikį šalies, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis, taip pat sukurti stebėsenos metodą, pagal kurį būtų galima sekti ne tik rezultatus, bet ir socialinę dinamiką bei tai, kaip ji galbūt pasikeitė dėl programų, įgyvendintų pagal LLVP III; ragina imtis nepriklausomo vertinimo, kurį atlikti galėtų būti pavesta ir pilietinei visuomenei; palankiai vertina įsipareigojimą atlikti LLVP III laikotarpio vidurio vertinimą ir ragina Komisiją bei EIVT kasmet surengti diskusiją su Parlamentu, siekiant apžvelgti pažangą ar jos nebuvimą; prašo EIVT į savo metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje skyrius, skirtus atitinkamoms šalims, įtraukti konkrečią naujausią informaciją apie veiksmus lyčių aspekto integravimo srityje;

34. akcentuoja svarbų parlamentinės diplomatijos vaidmenį siekiant pažangos lyčių lygybės srityje, skatinant moterų politinį dalyvavimą ir emancipaciją bei laužant lyčių stereotipus; ragina Parlamentą aktyviai prisidėti prie LLVP III įgyvendinimo pasitelkiant savo parlamentinės diplomatijos priemones ir delegacijas bei šiuo tikslu parengti strategiją ir konkrečias gaires; ragina ES ir jos valstybes nares toliau įtraukti Europos Parlamentą ir nacionalinius parlamentus į veiklą, susijusią su jų lyčių lygybės strategijomis išorės veiksmų srityje; ragina pripažinti konstruktyvų moterų lyderių indėlį priimant sprendimus, remiant kandidatuojančias politikes ir moteris, dirbančias šalių partnerių politinėse institucijose, bei užmezgant dialogą su ES nepriklausančių šalių nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis, kad moterys būtų skatinamos siekti oficialaus atstovavimo ir vadovybės pareigų;

35. pabrėžia, kad lyčių aspekto integravimas turi būti užtikrinamas visose išorės politikos – visų pirma bendros užsienio ir saugumo, ES prekybos, plėtros, kaimynystės, vystymosi, humanitarinės pagalbos bei bendros saugumo ir gynybos politikos – srityse; teigiamai vertina tai, kad lyčių lygybės principas yra vienas iš Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės „Globali Europa“ ir Pasirengimo narystei paramos priemonės (PNPP III) tikslų, bei akcentuoja būtinybę užtikrinti, kad ES išorės finansinėmis priemonėmis būtų prisidedama prie LLVP III tikslų;

36. palankiai vertina tai, kad LLVP III paminėtas stojimo į ES proceso potencialas siekiant skatinti lyčių lygybę šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse; pabrėžia, jog būtinas tvirtas politinis dialogas ir techninė pagalba, kad lyčių lygybė būtų įtraukta į plėtros ir kaimynystės politiką; ragina Europos Komisiją ir EIVT toliau naudotis stojimo derybomis kaip svertu siekiant, kad plėtra būtų naudinga moterims;

37. pažymi, kad svarbu susieti žmonių saugumo sampratą ir lyčių aspektu grindžiamą požiūrį; ragina ES naudoti žmonių saugumo sampratą, apibrėžtą JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijoje Nr. 66/290 ir savo MTS darbotvarkėje; primygtinai laikosi nuomonės, kad saugumas turi būti orientuotas į žmogaus gyvybę ir jos apsaugą nuo tokių grėsmių, kaip smurtas, nepakankamas išsilavinimas ir sveikatos priežiūra, maisto ar ekonominio savarankiškumo stoka; ragina Komisiją, EIVT ir valstybes nares parengti ir remti JT nusiginklavimo darbotvarkę; primygtinai laikosi nuomonės, kad būtina įgyvendinti feministinę užsienio reikalų politiką nusiginklavimo r ginklų neplatinimo srityse;

38. palankiai vertina LLVP III tikslą remti lyčių lygybę įgyvendinant ES prekybos politiką; ragina Komisiją, Tarybą ir EIVT raginti į visus ES prekybos ir investicijų susitarimus įtraukti konkretų skyrių dėl lyčių aspekto ir tam pritarti bei užtikrinti, kad jis konkrečiai apimtų įsipareigojimą skatinti lyčių lygybę ir moterų emancipaciją; ragina Komisiją į ex ante ir ex post poveikio įvertinimus įtraukti informaciją apie ES prekybos politikos ir susitarimų poveikį lytims bei užtikrinti, kad dėl prekybos susitarimų nedidėtų esama nelygybė ir neatsirastų naujų jos apraiškų;

39. teigiamai vertina LLVP III tikslą siekti užtikrinti mergaičių ir moterų emancipaciją, jų švietimą bei ekonomines ir socialines teises, dėl COVID-19 pandemijos atsidūrusias dar didesniame pavojuje; pabrėžia, kad švietimas yra esminis veiksnys siekiant lyčių lygybės ir kovojant su stereotipais bei sąveikine diskriminacija ir diskriminacija dėl lyties; primena, kad švietimo strategijos turėtų būti orientuotos ir į mergaites, ir į moteris; mano, kad prieiga prie viešo aukštos kokybės ir įtraukaus švietimo visais lygmenimis yra pagrindas norint užtikrinti lyčių lygybę ir ekonominę emancipaciją; primena, kad švietimo prieinamumas yra ribojamas įvairių veiksnių, susijusių ne tik su nesaugia mokymosi aplinka ir tinkamų sanitarinių sąlygų nebuvimu, bet ir su priežastimis, įtrauktomis į nebaigtinį sąrašą, kurį yra parengusi organizacija UNESCO: vaikų santuokomis, paauglių nėštumu, diskriminacinėmis lyčių normomis visuomenėje, vaikų darbu bei lengvai ir saugiai pasiekiamų mokyklų, kurios veiktų netoli namų, nebuvimu;

40. apgailestauja dėl LLVP III trūkumų, susijusių su moterų galimybėmis naudotis ir džiaugtis gamtos ištekliais; pažymi, kad, nors moterims tenka didžiausia našta rūpinantis žemės dirbimu ir darbu šeimos ūkiuose, daugumai jų žemės nuosavybė ar ekonominė emancipacija menkai prieinama; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į kritinę padėtį klimato srityje, maisto stygių ir netinkamą mitybą daugelyje pasaulio šalių, nepaprastai svarbų vaidmenį sprendžiant šiuos uždavinius atlieka moterų emancipacija;

41. palankiai vertina tai, kad LLVP III akcentuojamas lyčių aspektas aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos srityse, bei pakartoja, kad ES yra įsipareigojusi imtis veiksmų šiuo klausimu; primena, kad dėl kultūrinės ir struktūrinės lyčių nelygybės moterys ir mergaitės neproporcingai nukenčia dėl konfliktų ir klimato kaitos, taip pat primena, kad dėl klimato kaitos ir konfliktų didėja su lytimi susijusios grėsmės; ragina ES pripažinti moterų lyderystę kovojant su klimato kaita ir skatinti jų dalyvavimą tiek Europos lygmeniu, tiek tarptautiniuose forumuose, sykiu stiprinant sąveiką su ES žaliojo kurso išorės aspektu; ragina EIVT ir Komisiją užtikrinti, kad lyčių aspektas būtų įtraukiamas į politinius dialogus ir partnerystes su trečiosiomis šalimis sprendžiant nelaimių rizikos mažinimo, gamtos išteklių valdymo ir prisitaikymo prie klimato kaitos bei jos švelninimo klausimus – taip pat ir paskiriant nacionalinius ryšių punktus lyčių klausimu derybų dėl klimato politikos bei lyčių lygybės ir klimato kaitos sąveikos stebėsenos tikslais;

42. apgailestauja, kad LLVP III neatsižvelgiama į kultūros paveldą visose šalyse ir į moterų vaidmenį jį apsaugant bei puoselėjant; ragina Komisiją ir EIVT parengti programas, siekiant apsaugoti ir pripažinti darbą, kurį moterys atlieka puoselėdamos kultūros paveldą bei tradicijas ir kuris neretai lieka nepastebėtas, ypač per visą konflikto ciklą;

43. palankiai vertina tai, kad LLVP III keliamas didžiulio moterų ir mergaičių migrančių pažeidžiamumo klausimas; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją į imigracijos politiką įtraukti lyčių aspektu ir sąveikumu grindžiamą požiūrį; ragina ypatingą dėmesį skirti keliaujančių, migruojančių arba stovyklose gyvenančių moterų ir mergaičių padėčiai, o pirmiausia – užtikrinti, kad joms būtų prieinamas vanduo ir sanitarinės bei higienos sąlygos, taip pat kad jos galėtų naudotis lytinės ir reprodukcinės sveikatos paslaugomis bei teisėmis ir gimdyvių sveikatos priežiūros paslaugomis; pabrėžia, kad svarbios lyčiai atžvalgios reintegracijos programos, skirtos namo sugrįžusiems šalies viduje perkeltiems asmenims ir pabėgėliams, bei lyčiai atžvalgus darbas su traumuotomis mergaitėmis ir moterimis.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

1.9.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

11

10

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Assita Kanko, Hannah Neumann, Mick Wallace

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

49

+

ID

Anna Bonfrisco

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima

RENEW

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

S&D

Maria Arena, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor

THE LEFT

Özlem Demirel, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

 

11

-

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Maximilian Krah, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

PPE

Miriam Lexmann

 

10

0

ECR

Assita Kanko

ID

Susanna Ceccardi

NI

Márton Gyöngyösi, Kostas Papadakis

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, David Lega, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko

THE LEFT

Mick Wallace

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


 

TARPTAUTINĖS PREKYBOS KOMITETO NUOMONĖ (13.7.2021)

pateikta Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui ir Vystymosi komitetui

dėl Trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano

(2021/2003(INI))

Nuomonės referentė: Inma Rodríguez-Piñero

 

PASIŪLYMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingus Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą ir Vystymosi komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. primena savo ankstesnę poziciją dėl prekybos ir lyčių lygybės, išdėstytą 2018 m. kovo 13 d. rezoliucijoje dėl lyčių lygybės ES prekybos susitarimuose[14]; atkreipia dėmesį į tai, kad prekybos politika gali padėti skatinti moterų vystymąsi ir gerovę, mažinti moterų ir vyrų socialinį ir ekonominį atotrūkį ir užtikrinti moterų teises sudarant galimybę dirbti deramomis darbo sąlygomis ir prisidėti prie tvaraus ir teisingo ekonomikos vystymosi, suteikiant daugiau galimybių moterų verslumui, dalyvavimui pameistrystės veikloje ir daugiau darbo ir užimtumo galimybių; pažymi, kad moterų gyvenimo ir darbo sąlygos turi įtakos vaikų darbo tikimybei ir savo ruožtu visai skurdesnių šalių perspektyvai;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad vykdant prekybos politiką galima skatinti vadovautis atitinkamais tarptautiniais standartais ir teisinėmis priemonėmis lyčių lygybės srityje, pavyzdžiui, Pekino veiksmų platforma ir darnaus vystymosi tikslais;

3. ragina ES remti ir taikyti prekybos politiką, kurią vykdant būtų mažinamas socialinis ir ekonominis atotrūkis ir užtikrinama aukšto lygio apsauga ir pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių, įskaitant lyčių lygybę, paisymas; ragina ES užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų svarbi visos ES prekybos politikos koncepcija;

4. palankiai vertina tai, kad naujame 2021–2025 m. ES lyčių lygybės veiksmų plane (LLVP III) raginama skatinti lyčių lygybę įgyvendinant ES prekybos politiką; palankiai vertina Komisijos ir Tarybos pradėtas taikyti priemones, pavyzdžiui, konkrečių skyrių dėl lyčių lygybės ir lyčių aspekto integravimo įtraukimą į ES prekybos ir investicijų susitarimus ir į visus kitus ES prekybos politikos aspektus; prašo Komisijos ir Tarybos priimti horizontaliąsias gaires šiuo klausimu; pabrėžia, kad įtraukus konkrečius veiksmus prekybos ir lyčių lygybės srityse gali būti geriau matomos problemos, su kuriomis moterys susiduria, o tai gali padėti pašalinti moterims kylančias kliūtis prekybai;

5. atkreipia dėmesį į savo ankstesnę poziciją, kurioje ragino įtraukti konkretų skyrių dėl prekybos, lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims ateityje modernizuojant ES ir Čilės asociacijos susitarimą; susidomėjęs pastebi, kad derybose dėl prekybos ir lyčių lygybės skyrių padaryta pažanga;

6. primena savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose[15];

7. pažymi, kad prekybos politika nėra neutrali lyčių požiūriu ir kad reikia geresnių pagal lytį suskirstytų duomenų ir aiškių rodiklių, kad būtų galima tinkamai įvertinti skirtingą prekybos politikos poveikį moterims ir vyrams; primena savo raginimą ES ir jos valstybėms narėms remtis UNCTAD sukurto priemonių rinkinio pavyzdžiu ir į ex ante bei ex post poveikio vertinimus įtraukti pagal konkrečias šalis ir konkrečius sektorius suskirstytą ES prekybos politikos ir susitarimų poveikį lyčių aspektu; ragina Komisiją bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais (pavyzdžiui, PPO) ir vietos valdžios institucijomis bei organizacijomis renkant duomenis, analizuojant prekybos poveikį moterims ir panaudojant tuos duomenis rengiant konkrečius pasiūlymus, kaip sustiprinti moterų vaidmenį tarptautinės prekybos sistemoje ir skatinti įtraukų ekonomikos augimą; akcentuoja, kad intensyvesnis tokių tarptautinių organizacijų kaip PPO, Tarptautinis prekybos centras ir JT bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas įtraukiant akademinę bendruomenę, pilietinės visuomenės organizacijas ir vietos parlamentus gali padėti geriau skleisti geriausią patirtį ir duomenų rinkimo metodus, taip pat geriau įtraukti lyčių aspektu grindžiamą požiūrį į prekybą; primygtinai ragina neapsiriboti lyčių aspekto įtraukimu į PDV skyrių;

8. ragina Komisiją aktyviai dalyvauti neseniai įkurtoje PPO neformalioje prekybos ir lyčių klausimų darbo grupėje siekiant, kad 12-ojoje ministrų konferencijoje būtų parengta tvirta ministrų deklaracija, kuria galėtų būti vadovaujamasi kaip 2017 m. Buenos Airių deklaracijos įgyvendinimo veiksmų gairėmis; pabrėžia, kad neformali prekybos ir lyčių klausimų darbo grupė yra pirmas žingsnis siekiant nuolatinės platformos PPO, skirtos su prekyba ir lytimis susijusiems klausimams aptarti; ragina Komisiją ir toliau aktyviai bendradarbiauti su kitomis PPO narėmis bei prisidėti prie neformalios darbo grupės veiklos, taip pat išnagrinėti galimybes sukurti nuolatinę darbo grupę;

9. primena savo reikalavimą Komisijai, kad vietos patarėjų grupėse būtų užtikrinta lyčių pusiausvyra, kad jų stebėsenos vaidmuo būtų dar labiau išplėstas ir kad pagal kiekvieną LPS būtų sukurtas prekybos ir lyčių klausimų komitetas, kad būtų galima nustatyti trūkumus;

10. pripažįsta, kad COVID-19 pandemija neproporcingai paveikė moterų verslininkių ir apskritai moterų dalyvavimą prekyboje; pabrėžia, kad moterys patyrė neigiamą poveikį ir kaip verslininkės, ir kaip darbuotojos, ir dažnai kaip svarbiausios artimųjų globėjos; ragina, kad atsigavimo po COVID-19 strategijose ypatingas dėmesys būtų skiriamas labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurioms dažnai vadovauja moterys, ir sektoriams, kuriuose daugiausiai dirba moterys (priežiūros, žemės ūkio, turizmo, drabužių ir mažmeninės prekybos);

11. palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą parengti privalomąsias darbo užmokesčio skaidrumo priemones, kurios galėtų būti naudingos nustatant skirtumus ir diskriminaciją sektorių viduje ir siekiant panaikinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumus; visgi apgailestauja dėl to, kad šį pasiūlymą vėluojama paskelbti, ir prašo Komisijos kuo greičiau pateikti pasiūlymą, remiantis, be kita ko, Šveicarijos praktika viešojo pirkimo politikos srityje;

12. ragina Komisiją nuodugniai įvertinti prekybos susitarimų poveikį sektoriams, kuriuose dirba daug moterų, pavyzdžiui, drabužių ir smulkiojo žemės ūkio sektoriams; primena, kad COVID-19 sukelta ekonomikos krizė stipriai paveikė šiuos sektorius ir padidino dirbančių moterų nelygybės, diskriminacijos ir išnaudojimo didėjimo riziką;

13. susirūpinęs atkreipia dėmesį į tebesančią lyčių nelygybę skaitmeninės prieigos ir skaitmeninių įgūdžių srityje; pažymi, kad moterys, palyginti su savo kolegomis vyrais, turi mažiau galimybių tobulinti įgūdžius, o tai riboja jų galimybes plėtoti nuosavą verslą ar gerinti galimybes kaip darbuotojoms; ragina Komisiją ir valstybes nares remti moteris verslininkes, prekiautojas ir darbuotojas, kad jos įgytų reikiamų įgūdžių, pasitelkiant prekybos politiką, pavyzdžiui, bendrąją lengvatų sistemą, ekonominės partnerystės susitarimus, vystomąjį bendradarbiavimą ir pagalbą prekybai;

14. reiškia susirūpinimą dėl to, kad dėl dabartinės COVID-19 krizės besivystančiose šalyse ir regionuose gali padidėti skaitmeninė lyčių atskirtis; pabrėžia, kad svarbu skatinti moterų ir mergaičių skaitmeninį raštingumą, skaitmeninį prieinamumą ir įperkamumą kaip priemones, padedančias siekti lyčių lygybės vystymosi strategijose; pabrėžia, kad plėtros fondų lėšas reikėtų nukreipti moterų ir mergaičių skaitmeninio švietimo skatinimui, taip pat reikėtų remti moterų vadovaujamus projektus skaitmeniniame sektoriuje, ypač tuos, kurie turi socialinį poveikį;

15. pažymi, kad pasitelkus elektroninę prekybą galima suteikti daugiau galimybių moterims verslininkėms patekti į tarptautines rinkas; tačiau ragina Komisiją remti moteris diegiant naujas technologijas, tokias kaip blokų grandinė, kurios dėl jų lygiarangio pobūdžio, anonimiškumo ir veiksmingumo galėtų padėti kai kurioms moterims įveikti tam tikras diskriminacines teisines ir kultūrines kliūtis, pagerinti jų galimybę gauti finansavimą ir padėti joms integruotis į pasaulines vertės grandines;

16. primena, kad neįgalios moterys, tautinėms ir mažumų grupėms priklausančios moterys, palankių sąlygų neturinčioms socialinėms ir ekonominėms grupėms priklausančios moterys, vyresnio amžiaus moterys ir kaimo vietovėse gyvenančios moterys bei pabėgėlės ir migrantės gali patirti sunkumų dėl prieigos prie skaitmeninių paslaugų ir susijusios infrastruktūros; pabrėžia, kad svarbus tarpsektorinis požiūris į visas lyčių aspekto integravimo iniciatyvas, susijusias su didesnėmis moterų galimybėmis gauti ir naudoti skaitmenines paslaugas ir švietimo bei užimtumo galimybes skaitmeninėje ekonomikoje ir visuomenėje; ragina valstybes nares spręsti pažeidžiamų visuomenės grupių skaitmeninės atskirties problemą ir užtikrinti jų prieigą prie IRT švietimo pritaikant mokymo metodus ir tvarkaraščius atsižvelgiant į įvairius veiksnius, lemiančius moterų galimybes gauti išsilavinimą;

17. ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai išteklių, ir informuoti apie jų dydį, kad lyčių lygybė kaip esminė vertybė būtų propaguojama prekybos ir investicijų politikoje, ir užtikrinti, kad už prekybos politiką ir derybas atsakingų ES institucijų sekretoriatai turėtų žinių ir techninių pajėgumų įtraukti lyčių aspektą į visą prekybos derybų ir politikos formavimo procesą; šiuo tikslu ES institucijose ir delegacijose reikia sukurti kontaktinius punktus lyčių klausimais;

18. ragina į visus ES prekybos susitarimų PDV skyrius įtraukti privalomas ir vykdytinas nuostatas, pagrįstas TDO pagrindinių darbo standartų ir atitinkamų konvencijų, visų pirma Konvencijos Nr. 189 dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams, Konvencijos Nr. 156 dėl pareigų šeimai turinčių darbuotojų, 1979 m. Konvencijos dėl visų formų moterų diskriminacijos panaikinimo, Konvencijos Nr. 111 dėl diskriminacijos darbo ir profesinės veiklos srityje, Konvencijos Nr. 100 dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą, Konvencijos Nr. 190 dėl smurto ir priekabiavimo, laikymusi ir įtraukti šias konvencijas į konvencijų sąrašą, kuriuo bus vadovaujamasi atliekant BLS+ peržiūrą;

19. primena, kad siekiant pasinaudoti naujomis eksporto galimybėmis būtina turėti galimybę gauti finansavimą; pabrėžia, kad moterims, palyginti su jų kolegomis vyrais, dažnai sunku gauti finansavimą, o tai neigiamai veikia moteris verslininkes ir moterų vadovaujamas įmones; ragina Komisiją išspręsti lyčių nelygybės problemą galimybių gauti finansavimą moterims verslininkėms ir moterų vadovaujamoms įmonėms srityje;

20. palankiai vertina ISO tarptautinį darbo grupės susitarimą (ISO/IWA 34) dėl pasaulio mastu sutartų apibrėžčių, susijusių su moterų verslumu, kuriuo siekiama palengvinti politikos formavimą, duomenų rinkimą ir galimybes stiprinti gebėjimus, gauti finansavimą ir patekti į rinkas siekiant stiprinti moterų ekonomines galias.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

13.7.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

2

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Jordi Cañas, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marek Belka, Markus Buchheit, Seán Kelly, Jean-Lin Lacapelle, Manuela Ripa

 

 


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

 

33

+

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marek Belka, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

Verts/ALE

Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Sara Matthieu, Manuela Ripa

 

2

-

ECR

Dominik Tarczyński, Jan Zahradil

 

7

0

ECR

Geert Bourgeois

ID

Markus Buchheit, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle, Danilo Oscar Lancini

Renew

Liesje Schreinemacher

 

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 


BIUDŽETO KOMITETO NUOMONĖ (22.6.2021)

pateikta Vystymosi komitetui ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetui

dėl Trečiojo ES lyčių lygybės veiksmų plano

(2021/2003(INI))

Nuomonės referentė: Alexandra Geese

 

 


 

PASIŪLYMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingus Vystymosi komitetą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. teigiamai vertina Trečiąjį ES lyčių lygybės veiksmų planą (LLVP III) ir visų pirma įsipareigojimą 85 proc. ES oficialios paramos vystymuisi (OPV) skirti visų sektorių programoms, kurių svarbus arba pagrindinis tikslas yra lyčių lygybė, ir bent vienai specialiai veiksmų programai kiekvienoje šalyje; ragina kiekvienoje šalyje 20 proc. OPV skirti programoms, kurių vienas iš pagrindinių tikslų – lyčių lygybė; tikisi, kad OPV lėšos nebus naudojamos projektams, kuriais galėtų būti mažinami pasiekimai lyčių lygybės srityje arba jiems būtų kenkiama; pabrėžia, kad reikia imtis suderintų ir nuoseklių ES veiksmų, ir ragina glaudžiai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, šalių partnerių vyriausybėmis, daugiašaliais plėtros bankais, pilietine visuomene, privačiuoju sektoriumi, profesinėmis sąjungomis ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, siekiant remti lyčių lygybę ir moterų įgalėjimą, užtikrinti, kad moterys ir mergaitės nebūtų paliktos nuošalyje ir kuo labiau padidinti poveikį vystymuisi ir veiksmingumą, be kita ko, naudojant novatoriškas finansavimo priemones, pvz., paramos derinimą; pabrėžia, kad reikia imtis sustiprintų ir tikslinių veiksmų siekiant labiau skatinti lyčių lygybę ir pasiekti 5-ąjį JT darnaus vystymosi tikslą (DVT) ne vėliau kaip iki 2030 m.;

2. pabrėžia, jog norint, kad ES veiksmų poveikis būtų kuo didesnis, finansavimas turi būti prieinamas vietos ir mažoms pilietinės visuomenės organizacijoms, pavyzdžiui, moterų teisių organizacijoms bei socialiniams judėjimams, ir kitiems susijusiems vietos veikėjams, kurie glaudžiausiai bendradarbiauja su įvairių pažiūrų ir skirtingos gyvenimiškos patirties mergaitėmis, moterimis ir LGBTIQ asmenimis, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamoje padėtyje esantiems vienišiems tėvams ir moterims bei mergaitėms; pabrėžia, kad šios organizacijos turėtų aktyviai prisidėti susiejant 85 proc. tikslą su konkrečių regionų faktiniais finansavimo poreikiais; atkreipia dėmesį į nepaprastai svarbų Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonės vaidmenį ir pabrėžia, kad reikėtų vengti administracinių ir įgyvendinimo kliūčių, nes jos gali trukdyti svarbiausių subjektų dalyvavimui; primena, kad nedelsiant reikia skirti didelį finansavimą, siekiant remti, apsaugoti ir toliau gerinti visuotines galimybes gauti lytinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūros paslaugas bei naudotis susijusiomis teisėmis; pabrėžia, kad itin svarbu, jog aukoms būtų teikiama parama, ir ragina įgyvendinti specialias apsaugos programas;

3. pabrėžia, kad visos krizės turi stiprų poveikį lytims, o didžiausią įtaką daro dabartinė COVID-19 pandemija; atkreipia dėmesį į tai, kad dėl asimetriško pandemijos poveikio sektoriams ir profesijoms, taip pat dėl skirtingos vyrų ir moterų padėties darbo rinkoje daugiau moterų nei vyrų prarado darbą ir yra didesnė tikimybė, kad moterys darbuotojos bus priverstos išeiti laikinų atostogų, be to, jos taip pat yra stipriai padidėjusio smurto artimoje aplinkoje ir smurto dėl lyties aukos; tikisi, kad bus nustatytos priemonės siekiant skirti finansavimą pagrindinėms paslaugoms, kuriomis būtų užtikrinama, kad smurto dėl lyties aukoms, įskaitant pažeidžiamas ir humanitarines krizes išgyvenančias aukas, būtų suteikta galimybė naudotis apsaugotomis prieglaudomis, socialinės gerovės sistema, teisine pagalba ir būstu; pabrėžia, kad adekvačiomis ir kokybiškomis paslaugomis gali būti skatinamas socialinis ir ekonominis integravimas bei suteikiama psichologinė ir socialinė parama visų formų smurto dėl lyties aukoms;

4. palankiai vertina tai, kas iki šiol pasiekta lyčių lygybės srityje įgyvendinant Europos investicijų banko skolinimo politiką, ir ragina banką padidinti savo pastangas ir ypač vykdant išorės skolinimo įgaliojimus kuo labiau atsižvelgti į LLVP III politikos tikslus;

5. palankiai vertina didesnę paramą biudžeto sudarymui atsižvelgiant į lyčių aspektą, nes tai gali daryti esminį poveikį integraciniam socialiniam ir ekonominiam augimui, skatinti užimtumą, mažinti skurdą ir padidinti BVP; pabrėžia, kad biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą turi būti pripažintas svarbiausia politikos priemone; palankiai vertina konkrečių lyčių rodiklių, kurie turi būti aiškūs, išmatuojami ir įvykdytini per nustatytą laiką, kūrimą ir pagal lytį suskirstytų bei pasauliniu mastu palyginamų duomenų rinkimą; ypač palankiai vertina tai, kad Komisija paskelbė remianti tikslą, kad į visas naujas viešųjų išlaidų ir finansinės atskaitomybės vertinimo ataskaitas būtų įtrauktas modulis dėl atsižvelgimo į lyčių aspektą; tikisi, kad Komisija, vadovaudamasi Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės 16 straipsnio f dalimi, konsultuosis su Parlamentu dėl stebėsenos sistemos, kad būtų galima atidžiai stebėti ir įvertinti LLVP III veiksmingumą, efektyvumą, tvarumą ir pridėtinę vertę; primygtinai tvirtina, kad stebėsenos sistema turėtų atitikti DVT, tačiau jais neapsiriboti, ir turėtų apimti konkrečius ES rodiklius, grindžiamus tarptautiniais žmogaus teisių standartais, pvz., Konvencija dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, Europos Tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programa, taip pat jos peržiūros konferencijomis, ES strateginiu požiūriu dėl moterų, taikos ir saugumo ir atitinkamomis Tarptautinės darbo organizacijos konvencijomis;

6. ragina parengti išsamią ir visapusišką mokymo programą, kuria būtų remiamasi įgyvendinant LLVP III, visų pirma lyčių aspekto integravimo, biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių aspektą, poveikio lytims vertinimų atlikimo ir lyčių analizės bei smurto dėl lyties klausimais; ragina ES parengti aiškias ir konkrečias lyčių lygybės gaires ir nustatyti privalomus tikslus visiems ES subjektams, įgyvendinantiems LLVP III, ir visų pirma kiekvienoje ES delegacijoje įsteigti visą darbo laiką veikiančius informavimo lyčių klausimas centrus, turinčius pakankamai išteklių ir laiko savo užduotims atlikti, taip pat karinėse bendros saugumo ir gynybos politikos misijose įdarbinti patarėjus lyčių klausimais;

7. tikisi, kad įgyvendinant visus fondus ir sudarant galimybes dalyvauti projektuose bei teikti paraiškas bus visapusiškai laikomasi LLVP III numatyto transformatyvaus požiūrio į lytį ir visapusiškai paisoma nediskriminavimo dėl seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės, lyties raiškos ir lyties požymių principo; mano, kad tai reiškia, jog reikia aktyviai įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, veikiančias moterų ir LGBTIQ asmenų teisių sankirtos srityje, visų pirma į projektus, susijusius su smurtu dėl lyties ir (arba) smurtu šeimoje, švietimu, lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis ir kova su lyčių stereotipais;

8. primena, kad moterys ir vyrai turėtų turėti lygias galimybes, vienodą galimybę įsidarbinti ir gauti vienodą užmokestį už vienodą darbą, kad galėtų būti ekonomiškai nepriklausomi; atkreipia dėmesį į tai, kad moterys ir vyrai turėtų vienodai dalytis priežiūros pareigomis ir turėti galimybę naudotis tinkama socialine apsauga, viešosiomis paslaugomis ir finansinėmis galimybėmis; tikisi, kad bus imamasi konkrečių veiksmų remiant visuotinės socialinės apsaugos sistemas ir pripažįstant, mažinant ir perskirstant neapmokamą priežiūrą bei darbą namų ūkyje;

9. atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu investuoti į moterų verslumą ir moterų vadovaujamą verslą, taip pat finansuoti projektus, kuriuose siūlomos verslo plėtros paslaugos ir parama užimtumui, be kita ko, moterims ekonomikos atsigavimo aplinkybėmis ir priverstinio perkėlimo sąlygomis;

10. primena, kad būtina skatinti vienodą dalyvavimą ir lyderystę, atsižvelgiant į tai, kad tik nedaugelis moterų užima aukščiausias vadovaujamas pareigas; pabrėžia, kad reikia kovoti su bet kokia diskriminacija dėl lyties užimant vadovaujamas pareigas; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti lyčių pusiausvyrą vadovaujamosiose pareigose;

11. pakartoja, kad bendradarbiavimo akademinėje ir švietimo srityje vaidmuo yra svarbus stiprinant lyčių teises visame pasaulyje, ir atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant lyčių lygybės tikslų svarbus vystymosi studijų ir pasaulinio pilietiškumo ugdymo vaidmuo; primena, kad švietimo ir kokybiško švietimo sistemos yra pagrindas siekiant skatinti lyčių lygybę; pabrėžia, kad reikia didinti investicijas į mergaičių švietimą siekiant vienodų galimybių gauti visų formų švietimo ir mokymo paslaugas; palankiai vertina ketinimą padidinti bendrą švietimo finansavimą skiriant 10 proc. humanitarinės pagalbos biudžeto švietimui ekstremaliųjų situacijų metu finansuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad būtina imtis priemonių siekiant įveikti lyčių stereotipus ir normas, dėl kurių mokyklose atsiranda diskriminacija dėl lyties; atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto sudarymas atsižvelgiant į lyčių aspektą taip pat turėtų padėti remti programas, skirtas politinių lyderių moterų gebėjimams stiprinti ir jaunų lyderių programoms remti; pakartoja, kad skatinant lyčių teises reikia naudotis visa turima praktine ES valstybių narių patirtimi ir ekspertinėmis žiniomis.

 


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

Priėmimo data

22.6.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

4

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Petros Kokkalis

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

32

+

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro

 

4

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

ID

Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

3

0

ID

Hélène Laporte

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Andrey Novakov

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

  

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

26.1.2022

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

5

7

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, Simona Baldassarre, Hildegard Bentele, Robert Biedroń, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Gianna Gancia, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Lívia Járóka, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Karsten Lucke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Karen Melchior, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Janina Ochojska, Pina Picierno, Sirpa Pietikäinen, Samira Rafaela, Evelyn Regner, Diana Riba i Giner, Michèle Rivasi, Eugenia Rodríguez Palop, María Soraya Rodríguez Ramos, Christian Sagartz, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Jessica Stegrud, Tomas Tobé, Isabella Tovaglieri, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Stéphane Bijoux, Annika Bruna, Maria-Manuel Leitão-Marques, Aušra Maldeikienė, Irène Tolleret

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (209 straipsnio 7 dalis)

Ernest Urtasun

 


 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

48

+

ID

Gianna Gancia

NI

Antoni Comín i Oliveres

PPE

Isabella Adinolfi, Anna‑Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Frances Fitzgerald, Rasa Juknevičienė, Arba Kokalari, Aušra Maldeikienė, Janina Ochojska, Sirpa Pietikäinen, Christian Sagartz, Christine Schneider, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Renew

Barry Andrews, Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, Karen Melchior, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Irène Tolleret, Hilde Vautmans, Chrysoula Zacharopoulou, Marco Zullo

S&D

Eric Andrieu, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Udo Bullmann, Heléne Fritzon, Mónica Silvana González, Lina Gálvez Muñoz, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

The Left

Eugenia Rodríguez Palop, Miguel Urbán Crespo

Verts/ALE

Pierrette Herzberger‑Fofana, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Diana Riba i Giner, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Ernest Urtasun

 

5

-

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa, Andżelika Anna Możdżanowska, Jessica Stegrud, Margarita de la Pisa Carrión

 

7

0

ID

Simona Baldassarre, Dominique Bilde, Annika Bruna, Isabella Tovaglieri

NI

Lívia Járóka

PPE

Rosa Estaràs Ferragut, György Hölvényi

 

Sutartiniai ženklai:

+ : 

- : prieš

0 : susilaikė

 

 

 

 

Atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika