BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020

23.2.2022 - (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – (2020/0353(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Simona Bonafè
Ordførere for udtalelse (*):
Patrizia Toia, Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Antonius Manders, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57


Procedure : 2020/0353(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A9-0031/2022

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om batterier og udtjente batterier, om ophævelse af direktiv 2006/66/EF og om ændring af forordning (EU) 2019/1020

(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – (2020/0353(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0798),

 der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0400/2020),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

 der henviser til udtalelse fra det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ... ,

 der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ... ,

 der henviser til udtalelse fra Domstolen af...,

 der henviser til forretningsordenens artikel 59,

 der henviser til udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Transport- og Turismeudvalget,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A9‑0031/2022),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Batterier er en vigtig energikilde og en af de vigtigste katalysatorer for bæredygtig udvikling, grøn mobilitet, ren energi og klimaneutralitet. Det forventes, at efterspørgslen efter batterier vil vokse hurtigt i de kommende år, navnlig til elektriske køretøjer til vejtransport, der anvender batterier til trækkraft, og det betyder, at dette marked i stigende grad bliver et strategisk marked på globalt plan. Der vil fortsat blive gjort betydelige videnskabelige fremskridt på området for batteriteknologi. I lyset af batteriernes strategiske betydning og med henblik på at skabe retssikkerhed for alle involverede operatører og undgå forskelsbehandling, hindringer for handelen og fordrejninger på batterimarkedet skal der fastsættes regler for batteriernes bæredygtighedsparametre, ydeevne, sikkerhed, indsamling, genvinding og second life samt for oplysninger om batterier. Der skal skabes en harmoniseret lovgivningsramme for batterier, som omhandler hele livscyklussen for batterier, der markedsføres i Unionen.

(2) Batterier er en vigtig energikilde og en af de vigtigste katalysatorer for bæredygtig udvikling, grøn mobilitet, ren energi og klimaneutralitet. Det forventes, at efterspørgslen efter batterier vil vokse hurtigt i de kommende år, navnlig til elektriske køretøjer til vejtransport og lette transportmidler, der anvender batterier til trækkraft, og det betyder, at dette marked i stigende grad bliver et strategisk marked på globalt plan. Der vil fortsat blive gjort betydelige videnskabelige fremskridt på området for batteriteknologi. I lyset af batteriernes strategiske betydning og med henblik på at skabe retssikkerhed for alle involverede operatører og undgå forskelsbehandling, hindringer for handelen og fordrejninger på batterimarkedet skal der fastsættes regler for batteriernes bæredygtighedsparametre, ydeevne, sikkerhed, indsamling, genvinding og second life samt for oplysninger om batterier til forbrugerne og de erhvervsdrivende. Der skal skabes en harmoniseret lovgivningsramme for batterier, som omhandler hele livscyklussen for batterier, der markedsføres i Unionen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Det er også nødvendigt at ajourføre EU-lovgivningen om håndtering af batteriaffald og træffe foranstaltninger til beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske de negative virkninger af affaldsproduktion og -håndtering, ved at mindske virkningerne af ressourceanvendelse og ved at forbedre ressourceeffektiviteten. Sådanne foranstaltninger er afgørende for omstillingen til en cirkulær og klimaneutral økonomi og et giftfrit miljø samt for Unionens konkurrenceevne og strategiske autonomi på lang sigt. De kan skabe vigtige økonomiske muligheder, øge synergierne mellem den cirkulære økonomi og energi-, klima-, transport-, industri- og forskningspolitikkerne samt beskytte miljøet og reducere drivhusgasemissionerne.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Denne forordning bør finde anvendelse på alle typer batterier og akkumulatorer, der markedsføres eller tages i brug i Unionen, både særskilt og indbygget i apparater eller på anden måde leveret med elektriske og elektroniske apparater og køretøjer. Denne forordning bør finde anvendelse, uanset om et batteri er udformet til et bestemt produkt eller er til almindelig anvendelse, og uanset om det er indbygget i et produkt eller leveres sammen med eller separat fra et produkt, hvori det skal anvendes i.

(10) Denne forordning bør finde anvendelse på alle typer batterier og akkumulatorer, der markedsføres eller tages i brug i Unionen, uanset om de er fremstillet i Unionen eller er importeret, både særskilt og indbygget i apparater eller på anden måde leveret med elektriske og elektroniske apparater og køretøjer. Denne forordning bør finde anvendelse, uanset om et batteri er udformet til et bestemt produkt eller er til almindelig anvendelse, og uanset om det er indbygget i et produkt eller leveres sammen med eller separat fra et produkt, hvori det skal anvendes i.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Inden for forordningens brede anvendelsesområde bør der skelnes mellem forskellige kategorier af batterier i overensstemmelse med deres udformning og anvendelse, uafhængigt af batterikemien. Klassificeringen mellem bærbare batterier på den ene side og industribatterier og bilbatterier på den anden i direktiv 2006/66/EF bør udvikles yderligere for bedre at afspejle nye tendenser i brugen af batterier. Batterier, der anvendes til trækkraft i elkøretøjer, og som efter direktiv 2006/66/EF blev klassificeret i kategorien for industribatterier, udgør en stor og voksende del af markedet, som følge af den hurtige vækst, der gør sig gældende for elkøretøjer til vejtransport. De batterier, der anvendes til trækkraft i køretøjer til vejtransport bør derfor klassificeres i en ny kategori af traktionsbatterier. Batterier, der anvendes til trækkraft i andre transportkøretøjer, herunder jernbane-, vandvejs- og luftfartstransport, er fortsat omfattet af kategorien for industribatterier i henhold til denne forordning. Kategorien for industribatterier omfatter en bred gruppe af batterier, der er udviklet til industrielle formål, kommunikationsinfrastruktur, landbrugsaktiviteter eller produktion og distribution af elektrisk energi. Ud over denne ikkeudtømmende liste over eksempler bør ethvert batteri, der ikke er et bærbart batteri, et bilbatteri eller et traktionsbatteri, anses for et industribatteri. Batterier, der anvendes til energilagring i private hjem, anses for industribatterier inden for rammerne af denne forordning. Med henblik på at sikre, at alle batterier, der anvendes i lette transportmidler, f.eks. elcykler og elscootere, klassificeres som bærbare batterier, er det nødvendigt at præcisere definitionen af bærbare batterier og indføre en vægtgrænse for sådanne batterier.

(12) Inden for forordningens brede anvendelsesområde bør der skelnes mellem forskellige kategorier af batterier i overensstemmelse med deres udformning og anvendelse, uafhængigt af batterikemien. Klassificeringen mellem bærbare batterier på den ene side og industribatterier og bilbatterier på den anden side i direktiv 2006/66/EF bør udvikles yderligere for bedre at afspejle nye tendenser og markedsspændet i brugen af batterier. Batterier, der anvendes til trækkraft i elkøretøjer, og som efter direktiv 2006/66/EF blev klassificeret i kategorien for industribatterier, udgør en stor og voksende del af markedet, som følge af den hurtige vækst, der gør sig gældende for elkøretøjer til vejtransport. De batterier, der anvendes til trækkraft i køretøjer til vejtransport bør derfor klassificeres i en ny kategori af traktionsbatterier. Batterier, der anvendes til trækkraft i andre transportkøretøjer, herunder jernbane-, vandvejs- og luftfartstransport, er fortsat omfattet af kategorien for industribatterier i henhold til denne forordning. Batterier, der anvendes til trækkraft i lette transportmidler, f.eks. elcykler og elscootere, blev ikke klart klassificeret som batterier i direktiv 2006/66/EF og udgør en betydelig del af markedet på grund af deres stigende anvendelse i bæredygtig bytrafik. Derfor bør de batterier, der anvendes til trækkraft i lette transportmidler, klassificeres som en ny kategori af batterier, nemlig batterier til lette transportmidler. Kategorien for industribatterier omfatter en bred gruppe af batterier, der er udviklet til industrielle formål, kommunikationsinfrastruktur, landbrugsaktiviteter eller produktion og distribution af elektrisk energi. Ud over denne ikkeudtømmende liste over eksempler bør ethvert batteri, der ikke er et bærbart batteri, et bilbatteri, et batteri til lette transportmidler eller et traktionsbatteri, anses for et industribatteri. Batterier, der anvendes til energilagring i private hjem, anses for industribatterier inden for rammerne af denne forordning.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Batterier bør udformes og fremstilles således, at deres ydeevne, holdbarhed og sikkerhed optimeres, og deres miljøaftryk minimeres. Der bør fastlægges specifikke bæredygtighedskrav for genopladelige industribatterier og traktionsbatterier med internt lager med en kapacitet på over 2 kWh, da sådanne batterier repræsenterer det markedssegment, der forventes at vokse mest i de kommende år.

(13) Batterier bør udformes og fremstilles, således at deres ydeevne, holdbarhed og sikkerhed optimeres, og deres miljøaftryk minimeres. Der bør fastlægges specifikke bæredygtighedskrav for industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier, da sådanne batterier repræsenterer det markedssegment, der forventes at vokse mest i de kommende år.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Brugen af farlige stoffer i batterier bør begrænses for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og reducere forekomsten af sådanne stoffer i affald. Ud over de begrænsninger, der er fastsat i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/20068, bør der fastsættes begrænsninger for kviksølv og cadmium i visse typer batterier. Batterier, der anvendes i køretøjer, som er omfattet af en undtagelse i henhold til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF9, bør undtages fra forbuddet mod at indeholde cadmium.

(15) Brugen af farlige stoffer i batterier bør begrænses for at beskytte menneskers sundhed og miljøet og reducere forekomsten af sådanne stoffer i affald. Ud over de begrænsninger, der er fastsat i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/20068, bør der fastsættes begrænsninger for kviksølv, cadmium og bly i visse typer batterier. Batterier, der anvendes i køretøjer, som er omfattet af en undtagelse i henhold til bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF9, bør undtages fra forbuddet mod at indeholde cadmium. Kommissionen bør med bistand fra agenturet foretage en helhedsorienteret og systemisk vurdering af farlige stoffer i batterier. Denne vurdering bør navnlig omfatte batterikemier, der anvendes i store mængder på markedet, stigende og nye kemier og tilgængeligheden af passende alternativer til blysyreholdige industribatterier og bilbatterier og til nikkel-cadmium-industribatterier.

__________________

__________________

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

8 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1).

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34).

Begrundelse

Anvendelsen af bly bør også begrænses. Der bør gennemføres en systemisk gennemgang af farlige stoffer i batterier.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Proceduren for vedtagelse af nye begrænsninger og ændring af eksisterende begrænsninger for farlige stoffer i batterier bør strømlines fuldt ud med forordning (EF) nr. 1907/2006. For at sikre effektiv beslutningstagning, koordinering og forvaltning af de relaterede tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af denne forordning bør Det Europæiske Kemikalieagentur, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006 ("ECHA" eller "agenturet"), udføre nærmere specificerede opgaver med hensyn til evalueringen af risici fra stoffer ved produktionen og anvendelsen af batterier og af eventuelle risici ved udtjente batterier samt evalueringen af de socioøkonomiske elementer og analysen af alternativer i overensstemmelse med agenturets relevante retningslinjer. ECHA's Udvalg for Risikovurdering og Socioøkonomisk Analyse bør følgelig bidrage til udførelsen af visse opgaver, som agenturet pålægges ved denne forordning.

(17) Proceduren for vedtagelse af nye begrænsninger og ændring af eksisterende begrænsninger for farlige stoffer i batterier bør strømlines fuldt ud med forordning (EF) nr. 1907/2006. For at sikre effektiv beslutningstagning, koordinering og forvaltning af de relaterede tekniske, videnskabelige og administrative aspekter af denne forordning bør der etableres et godt samarbejde, en god koordinering og en god udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, Det Europæiske Kemikalieagentur, der er oprettet ved forordning (EF) nr. 1907/2006 ("ECHA" eller "agenturet"), Kommissionen og berørte parter. Medlemsstaterne eller agenturet bør udføre nærmere specificerede opgaver med hensyn til evalueringen af risici fra stoffer ved produktionen og anvendelsen af batterier og af eventuelle risici ved udtjente batterier samt evalueringen af de socioøkonomiske elementer og analysen af alternativer i overensstemmelse med agenturets relevante retningslinjer. ECHA's Udvalg for Risikovurdering og Socioøkonomisk Analyse bør følgelig bidrage til udførelsen af visse opgaver, som agenturet pålægges ved denne forordning.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) For at sikre, at denne forordning er i overensstemmelse med enhver fremtidig ændring af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1907/2006 eller med anden fremtidig EU-lovgivning vedrørende bæredygtighedskriterier for farlige stoffer og kemikalier, bør Kommissionen vurdere, om der er behov for en ændring af artikel 6, artikel 71 eller bilag I til nærværende forordning eller alle disse bestemmelser. Beføjelsen til at vedtage retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af disse bestemmelser om nødvendigt.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Den forventede massive udbredelse af batterier i sektorer som f.eks. mobilitet og energilagring bør sænke CO2-udledningerne, men for at maksimere dette potentiale skal deres samlede livscyklus have et lille CO2-fodaftryk. I overensstemmelse med reglerne for en produktkategoris miljøaftryk for genopladelige high specific energy-batterier til mobile anvendelser10 er klimaændringer den næsthøjeste tilknyttede påvirkningskategori efter brugen af mineraler og metaller. Den tekniske dokumentation for genopladelige industribatterier og traktionsbatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh, som markedsføres i Unionen, bør derfor ledsages af en erklæring vedrørende CO2-fodaftryk, som bør være specifik for hver produktionsbatch, hvis det er nødvendigt. Batterier produceres i batches, i bestemte antal og inden for bestemte tidsrammer. Harmonisering af de tekniske regler for beregning af CO2-fodaftrykket af alle genopladelige industribatterier og traktionsbatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh, der markedsføres i Unionen, er en forudsætning for at indføre et krav om, at den tekniske dokumentation, der ledsager batterierne, skal indeholde en erklæring vedrørende CO2-fodaftryk, og for efterfølgende at fastsætte ydeevneklasser for CO2-fodaftryk, som gør det muligt at udpege de batterier, der samlet set har det mindste CO2-fodaftryk. Krav om information og klar mærkning om batteriernes CO2-fodaftryk forventes ikke i sig selv at føre til den adfærdsændring, der er nødvendig for at sikre, at Unionens mål om at dekarbonisere mobilitets- og energilagringssektorerne nås, i overensstemmelse med de internationalt fastsætte målsætninger for klimaændringer11. Der vil derfor blive indført maksimale kulstofgrænser i forlængelse af en særskilt konsekvensanalyse for at fastsætte disse værdier. I sit forslag til den maksimale grænseværdi for CO2-fodaftryk vil Kommissionen bl.a. tage hensyn til den relative fordeling af CO2-fodaftryksværdier i batterier på markedet, det opnåede fremskridt i reduktionen af CO2-fodaftrykket af batterier, der er markedsført i Unionen, og denne foranstaltnings faktiske og potentielle bidrag til Unionens mål om bæredygtig mobilitet og klimaneutralitet senest i 2050. Med henblik på at opnå gennemsigtighed med hensyn til batteriernes CO2-aftryk og omstille EU-markedet til batterier med mindre kulstof er en gradvis og kumulativ stramning af kravene til CO2-fodaftryk berettiget, uanset hvor batterierne produceres. Som resultat af disse krav vil de undgåede CO2-udledninger i batteriernes livscyklus bidrage til Unionens mål om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Dette kan også underbygge andre politikker på EU-plan og nationalt plan, f.eks. incitamenter til eller kriterier for grønne offentlige indkøb, som fremmer produktionen af batterier med lavere miljøpåvirkninger.

(18) Den forventede massive udbredelse af batterier i sektorer som f.eks. mobilitet og energilagring bør sænke CO2-udledningerne, men for at maksimere dette potentiale skal deres samlede livscyklus have et lille CO2-fodaftryk. I overensstemmelse med reglerne for en produktkategoris miljøaftryk for genopladelige high specific energy-batterier til mobile anvendelser10 er drivhusgasemissioner, der forværrer klimaændringer, den næsthøjeste tilknyttede påvirkningskategori efter minedrift og brugen af mineraler og metaller. Den tekniske dokumentation for industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier, der markedsføres i Unionen, bør derfor ledsages af en erklæring vedrørende CO2-fodaftryk. Harmonisering af de tekniske regler for beregning af CO2-fodaftrykket af alle industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier, der markedsføres i Unionen, er en forudsætning for at indføre et krav om, at den tekniske dokumentation, der ledsager batterierne, skal indeholde en erklæring vedrørende CO2-fodaftryk, og for efterfølgende at fastsætte ydeevneklasser for CO2-fodaftryk, som gør det muligt at udpege de batterier, der samlet set har det mindste CO2-fodaftryk. Krav om information og klar mærkning om batteriernes CO2-fodaftryk forventes ikke i sig selv at føre til den adfærdsændring, der er nødvendig for at sikre, at Unionens mål om at dekarbonisere mobilitets- og energilagringssektorerne nås, i overensstemmelse med de internationalt fastsætte målsætninger for klimaændringer11. Der vil derfor blive indført maksimale kulstofgrænser i forlængelse af en særskilt konsekvensanalyse for at fastsætte disse værdier. I sit forslag til den maksimale grænseværdi for CO2-fodaftryk vil Kommissionen bl.a. tage hensyn til den relative fordeling af CO2-fodaftryksværdier i batterier på markedet, det opnåede fremskridt i reduktionen af CO2-fodaftrykket af batterier, der er markedsført i Unionen, og denne foranstaltnings faktiske og potentielle bidrag til Unionens mål om bæredygtig mobilitet og klimaneutralitet senest i 2050. Med henblik på at opnå gennemsigtighed med hensyn til batteriernes CO2-aftryk og omstille EU-markedet til batterier med mindre kulstof er en gradvis og kumulativ stramning af kravene til CO2-fodaftryk berettiget, uanset hvor batterierne produceres. Som resultat af disse krav vil de undgåede CO2-udledninger i batteriernes livscyklus bidrage til Unionens klimamål, navnlig målet om at opnå klimaneutralitet senest i 2050. Dette kan også underbygge andre politikker på EU-plan og nationalt plan, f.eks. incitamenter til eller kriterier for grønne offentlige indkøb, som fremmer produktionen af batterier med lavere miljøpåvirkninger.

__________________

__________________

10 Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

10 Product Environmental Footprint — Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

11 Parisaftalen (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4) og FN's rammekonvention om klimaændringer, som findes på https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

11 Parisaftalen (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 4) og FN's rammekonvention om klimaændringer, som findes på https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a) Den maksimale grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen bør være fremtidssikret og udvikle sig gradvist i tråd med de bedste tilgængelige fremstillings- og produktionsprocesser. Kommissionen bør derfor i forbindelse med vedtagelsen af en delegeret retsakt om fastsættelse af den maksimale grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, tage hensyn til de bedste tilgængelige fremstillings- og produktionsprocesser og sikre, at de udvalgte tekniske kriterier er i overensstemmelse med denne forordnings mål om at sikre, at batterier, der markedsføres i Unionen, garanterer et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed, sikkerhed og ejendom samt miljøet.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Nogle stoffer i batterier, f.eks. kobolt, bly, litium eller nikkel, hentes fra knappe ressourcer, som ikke er let tilgængelige i Unionen, og Kommissionen anser nogle af disse for kritiske råstoffer. Dette er et område, hvor Europa skal styrke sin strategiske autonomi og øge sin modstandsdygtighed med henblik på at kunne imødegå eventuelle afbrydelser af forsyningen som følge af sundhedskriser eller andre kriser. Forbedring af cirkulariteten og ressourceeffektiviteten med øget genvinding og nyttiggørelse af disse råstoffer vil bidrage til at nå dette mål.

(19) Nogle stoffer i batterier, f.eks. kobolt, bly, litium eller nikkel, hentes fra knappe ressourcer, som ikke er let tilgængelige i Unionen, og Kommissionen anser nogle af disse for kritiske råstoffer. I overensstemmelse med Unionens industristrategi er Europa nødt til at øge sin strategiske autonomi, herunder fremme investeringer i fabrikker, der vil producere batterier i massivt omfang, og øge sin modstandsdygtighed med henblik på at kunne imødegå eventuelle afbrydelser af forsyningen som følge af sundhedskriser eller andre kriser. Forbedring af cirkulariteten og ressourceeffektiviteten med øget genvinding og nyttiggørelse af disse råstoffer vil bidrage til at nå dette mål. Erstatning af knappe råstoffer med alternative, mere bredt tilgængelige materialer, herunder fornyelige råstoffer, vil også bidrage til at øge Unionens egen batteriproduktion og strategiske autonomi. Det er derfor afgørende, at Unionen og medlemsstaterne støtter relevante forsknings- og udviklingsinitiativer.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at tage højde for risikoen i forbindelse med leveringen af kobolt, bly, litium og nikkel og for at vurdere deres tilgængelighed bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af målene for den minimumsandel af genvundet kobolt, bly, litium eller nikkel, der forekommer i aktive materialer i batterier.

(21) For at tage højde for risikoen i forbindelse med leveringen af kobolt, bly, litium og nikkel og for at vurdere deres tilgængelighed og i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling bør Kommissionen vurdere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at revidere målene for den minimumsandel af genvundet kobolt, bly, litium eller nikkel, der forekommer i aktive materialer i batterier og, hvis det er relevant, fremsætte et lovgivningsforslag til dette formål.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) For at tage højde for ændringer i batteriteknologier, der påvirker de materialetyper, der kan nyttiggøres, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår at supplere denne forordning ved at tilføje yderligere råstoffer og forskellige mål, der kan medtages på listen over minimumsandele af genvundet indhold, som forekommer i aktive materialer i batterier.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne om beregning og verifikation af den mængde kobolt, bly, litium eller nikkel, som er nyttiggjort fra affald, der forekommer i aktive materialer i batterierne, for hver batterimodel og -batch for hver fabrik, og om oplysningskravene til den tekniske dokumentation bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(22) For at sikre ensartede betingelser i hele Unionen med hensyn til den erklæring om nyttiggjorte materialer, der skal afgives i et harmoniseret format, og for den tekniske dokumentation bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge formatet og den tekniske dokumentation for erklæringen om nyttiggjorte materialer.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Batterier, der markedsføres i Unionen, bør være holdbare og højeffektive. Der skal derfor fastsættes parametre for ydeevne og holdbarhed for bærbare batterier til almindelig anvendelse og for genopladelige industribatterier og traktionsbatterier. For traktionsbatterier udvikler UNECE's uformelle arbejdsgruppe vedrørende elkøretøjer og miljøet (Working Group on Electric Vehicles and the Environment) krav til holdbarhed i køretøjerne, og der fastsættes derfor ikke yderligere holdbarhedskrav i denne forordning. På området for batterier til energilagring anses de eksisterende målemetoder til at teste batteriers ydeevne og holdbarhed på den anden side ikke for at være tilstrækkeligt præcise og repræsentative til, at de kan lægges til grund for indførelsen af minimumskrav. Indførelsen af minimumskrav vedrørende disse batteriers ydeevne og holdbarhed bør ledsages af tilgængelige og tilstrækkeligt harmoniserede standarder eller fælles specifikationer.

(23) Batterier, der markedsføres i Unionen, bør være holdbare og højeffektive. Der skal derfor fastsættes parametre for ydeevne og holdbarhed for bærbare batterier, industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier. For traktionsbatterier udvikler UNECE's uformelle arbejdsgruppe vedrørende elkøretøjer og miljøet (Working Group on Electric Vehicles and the Environment) krav til holdbarhed i køretøjerne, og denne forordning bør således være i overensstemmelse med arbejdsgruppens konklusioner. På området for batterier til energilagring anses de eksisterende målemetoder til at teste batteriers ydeevne og holdbarhed på den anden side ikke for at være tilstrækkeligt præcise og repræsentative til, at de kan lægges til grund for indførelsen af minimumskrav. Indførelsen af minimumskrav vedrørende disse batteriers ydeevne og holdbarhed bør ledsages af tilgængelige og tilstrækkeligt harmoniserede standarder eller fælles specifikationer.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 24

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24) For at reducere batteriernes indvirkning på miljøet i hele deres livscyklus bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af parametrene for ydeevne og holdbarhed og fastlæggelse af minimumsværdier for disse parametre for bærbare batterier til almindelig anvendelse og for genopladelige industribatterier.

(24) For at reducere batteriernes indvirkning på miljøet i hele deres livscyklus bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af parametrene for ydeevne og holdbarhed og fastlæggelse af minimumsværdier for disse parametre for bærbare batterier, batterier til lette transportmidler og for genopladelige industribatterier.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) For at sikre, at Unionens regler om elektrokemisk ydeevne og holdbarhed for traktionsbatterier er sammenhængende med hensyn til de tekniske specifikationer fra FN/ECE's uformelle arbejdsgruppe om elektriske køretøjer og miljøet, og i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af ydeevne- og holdbarhedsparametre og minimumsværdier for disse parametre for traktionsbatterier.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 25

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Nogle ikkegenopladelige batterier til almindelig anvendelse kan indebære en ineffektiv udnyttelse af ressourcer og energi. Der bør fastsættes objektive krav til sådanne batteriers ydeevne og holdbarhed med henblik på at sikre, at der markedsføres færre ikkegenopladelige bærbare batterier til almindelig anvendelse med lav ydeevne, navnlig hvis den alternative anvendelse af genopladelige batterier ifølge en livscyklusvurdering samlet set medfører miljøfordele.

(25) Nogle ikkegenopladelige batterier til almindelig anvendelse kan indebære en ineffektiv udnyttelse af ressourcer og energi. Der anvendes imidlertid stadig ikkegenopladelige batterier til visse typer enheder. Der bør fastsættes objektive krav til sådanne batteriers ydeevne og holdbarhed med henblik på at sikre, at der markedsføres færre ikkegenopladelige bærbare batterier til almindelig anvendelse med lav ydeevne. Kommissionen bør for specifikke produktgrupper, der anvender ikkegenopladelige batterier, vurdere, om den alternative anvendelse af genopladelige batterier ifølge en livscyklusvurdering samlet set medfører miljøfordele, og således om anvendelsen af ikkegenopladelige batterier til almindelig anvendelse bør udfases. Det bør også være muligt at supplere kravene i denne forordning med de krav, der fastsættes for bestemte batteridrevne produkter gennem gennemførelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF1.

 

______________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26) For at sikre, at bærbare batterier, der er indbygget i apparater, er omfattet af korrekt særskilt indsamling, behandling og genvinding af høj kvalitet, når de er udtjent, skal der indføres bestemmelser om, at de skal kunne udtages fra og udskiftes i sådanne apparater. Brugte batterier bør også kunne udskiftes med det formål at forlænge den forventede levetid for de apparater, som de indgår i. De almindelige bestemmelser i denne forordning kan suppleres med krav, der fastsættes for bestemte batteridrevne produkter gennem gennemførelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF33. Hvis der i anden EU-lovgivning fastsættes mere specifikke krav af sikkerhedshensyn vedrørende udtagning af batterier fra produkter (f.eks. legetøj), bør disse specifikke krav finde anvendelse.

(26) For at sikre, at bærbare batterier, der er indbygget i apparater, er omfattet af korrekt særskilt indsamling, behandling og genvinding af høj kvalitet, når de er udtjent, skal der indføres bestemmelser om, at de skal kunne udtages fra og udskiftes i sådanne apparater. Der bør også fastsættes regler for batterier til lette transportmidler. Brugte batterier bør også kunne udskiftes med det formål at forlænge den forventede levetid for de apparater, som de indgår i. De almindelige bestemmelser i denne forordning kan suppleres med krav, der fastsættes for bestemte batteridrevne produkter gennem gennemførelsesforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF. Hvis der i anden EU-lovgivning fastsættes mere specifikke krav af sikkerhedshensyn vedrørende udtagning af batterier fra produkter (f.eks. legetøj), bør disse specifikke krav finde anvendelse. Der bør også fastsættes bestemmelser med henblik på at sikre, at industribatterier, bilbatterier og traktionsbatterier kan udtages og udskiftes, samtidig med at der tages hensyn til deres forskellige karakter og særlige sikkerhedskrav.

__________________

 

12 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter (EUT L 285 af 31.10.2009, s. 10).

 

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) Bilbatterier, traktionsbatterier og industribatterier bør kunne udtages og udskiftes af kvalificerede uafhængige operatører. Der bør fastsættes bestemmelser, der sikrer, at sådanne batterier kan fjernes, udskiftes og demonteres. Det er vigtigt, at sikkerheden for sådanne batterier, når de er repareret, kan vurderes på baggrund af ikkedestruktive prøvninger, der er tilpasset til dem. For at lette reparation af bilbatterier, traktionsbatterier og industribatterier bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår supplering af denne forordning med henblik på at fastsætte kriterier for bilbatteriers, traktionsbatteriers og industribatteriers udtagelighed, udskiftelighed og demontering. For at kunne vurdere sådanne batteriers sikkerhed, når de repareres, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår fastlæggelse af passende ikkedestruktive prøvningsmetoder.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 26 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b) For at nedbringe mængden af affald yderligere bør interoperabiliteten ved batterier, stik og opladere fremmes på tværs af produkttyper gennem produktspecifik gennemførelseslovgivning om miljøvenligt design og i det kommende initiativ vedrørende bæredygtige produkter.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 26 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26c) Interoperabilitet ved opladere inden for specifikke kategorier af batterier kan reducere unødvendigt spild og omkostninger til gavn for forbrugere og andre slutbrugere. Det bør derfor være muligt at genoplade batterier til elektriske køretøjer, lette transportmidler og genopladelige batterier, der indgår i specifikke kategorier af elektrisk og elektronisk udstyr, ved at gøre brug af universalopladere, der muliggør interoperabilitet inden for hver kategori af batterier. Denne forordning bør derfor indeholde bestemmelser, der pålægger Kommissionen at vurdere, hvordan der bedst kan indføres harmoniserede standarder for universalopladere, der senest den 1. januar 2026 finder anvendelse på disse kategorier af batterier. Denne vurdering bør, hvor det er relevant, ledsages af et lovgivningsmæssigt forslag.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Pålidelige batterier er af afgørende betydning for driften og sikkerheden af mange produkter, apparater og tjenester. Batterier bør derfor udformes og produceres med henblik på sikker drift og brug. Dette aspekt er særlig relevant for stationære batteribaserede energilagringssystemer, som i øjeblikket ikke er omfattet af anden EU-lovgivning. De parametre, der skal lægges til grund for sikkerhedstest, bør derfor fastsættes for disse energilagringssystemer.

(27) Pålidelige batterier er af afgørende betydning for driften og sikkerheden af mange produkter, apparater og tjenester. Batterier bør derfor udformes og produceres med henblik på sikker drift og brug for ikke at forvolde skade på mennesker eller på miljøet eller ejendom. Dette aspekt er særlig relevant for batterier inden for stationære batteribaserede energilagringssystemer, som i øjeblikket ikke er omfattet af anden EU-lovgivning. De parametre, der skal lægges til grund for sikkerhedstest, bør derfor fastsættes for disse batterier og suppleres af gældende CEN-, CENELEC- og IEC-standarder.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) For at forsyne slutbrugerne med gennemskuelige, pålidelige og klare oplysninger om batterier og deres vigtigste karakteristika og om udtjente batterier, for at sætte slutbrugerne i stand til at træffe informerede beslutninger, når de køber og kasserer batterier, og for at sætte affaldsoperatører i stand til at behandle udtjente batterier korrekt, bør batterierne mærkes. Batterier bør mærkes med alle de nødvendige oplysninger vedrørende deres vigtigste karakteristika, herunder deres kapacitet og indhold af visse farlige stoffer. For at sikre, at oplysningerne er tilgængelige med tiden, bør disse oplysninger også stilles til rådighed i form af QR-koder.

(28) For at forsyne slutbrugerne med gennemskuelige, pålidelige og klare oplysninger om batterier og deres vigtigste karakteristika og om udtjente batterier, for at sætte slutbrugerne i stand til at træffe informerede beslutninger, når de køber og kasserer batterier, og for at sætte affaldsoperatører i stand til at behandle udtjente batterier korrekt, bør batterierne mærkes. Batterier bør mærkes med alle de nødvendige oplysninger vedrørende deres vigtigste karakteristika, herunder deres kapacitet, produktionskarakteristika og indhold af visse farlige stoffer. For at sikre, at oplysningerne er tilgængelige med tiden, bør disse oplysninger også stilles til rådighed i form af QR-koder, som bør overholde retningslinjerne i ISO/IEC-standard 18004. Den QR-kode, der er påtrykt eller indgraveret i alle batterier, bør give adgang til batteriets produktpas. Etiketter og QR-koder bør være tilgængelige for personer med handicap i overensstemmelse med de i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/8821 fastsatte krav.

 

 

__________________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/882 om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70).

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29) Oplysninger om batteriers ydeevne er afgørende for at sikre, at slutbrugerne som forbrugere forsynes med tilstrækkelige og aktuelle oplysninger, og at de har et fælles grundlag for at sammenligne forskellige batterier, inden de foretager deres indkøb. Bærbare batterier til almindelig anvendelse og bilbatterier bør derfor forsynes med en mærkat med oplysninger om deres gennemsnitlige minimumsholdbarhed, når de anvendes til specifikke formål. Det er desuden vigtigt, at slutbrugeren får vejledning i, hvordan udtjente batterier bortskaffes korrekt.

(29) Oplysninger om batteriers ydeevne er afgørende for at sikre, at slutbrugere, navnlig forbrugere, forsynes med tilstrækkelige og aktuelle oplysninger, og at de har et fælles grundlag for at sammenligne forskellige batterier, inden de foretager deres indkøb. Bærbare batterier, batterier til lette transportmidler og bilbatterier bør derfor forsynes med en mærkat med oplysninger om deres gennemsnitlige minimumsholdbarhed, når de anvendes til specifikke formål, og deres forventede levetid. Det er desuden vigtigt, at slutbrugeren får vejledning i, hvordan udtjente batterier bortskaffes korrekt.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Genopladelige industribatterier og traktionsbatterier med internt lager med en kapacitet på over 2 kWh bør indeholde et batteristyringssystem, der lagrer data, således at batteriernes sundhedstilstand og forventede levetid til enhver tid kan bestemmes af slutbrugeren eller en tredjepart på dennes vegne. Med henblik på ændret anvendelse eller genfremstilling af et batteri bør den person, som har købt et batteri, eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, til enhver tid have adgang til batteristyringssystemet med henblik på at evaluere batteriets restværdi, fremme genanvendelse, ændring af anvendelse og genfremstilling af batteriet, og med henblik på at gøre batteriet tilgængeligt for uafhængige aggregatorer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/94413, som driver virtuelle kraftværker i elnet. Dette krav bør gælde i tillæg til EU-lovgivningen om typegodkendelse af køretøjer, herunder tekniske specifikationer, der hidrører fra arbejdet i UNECE's uformelle arbejdsgruppe vedrørende elkøretøjer og miljøet om dataadgang i elkøretøjer.

(30) Batterier i stationære batteribaserede energilagringssystemer, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier indeholder et batteristyringssystem, der lagrer data. Dette batteristyringssystem bør omfatte oplysninger om batteriernes sundhedstilstand, sikkerhed og forventede levetid, således at disse aspekter til enhver tid kan bestemmes af slutbrugeren eller en tredjepart på dennes vegne. Med henblik på at lette genanvendelse, ændret anvendelse eller genfremstilling af et batteri bør den person, som har købt et batteri, eller en tredjepart, der handler på dennes vegne, til enhver tid have adgang til read only-data fra batteristyringssystemet med henblik på at evaluere batteriets restværdi, fremme forberedelsen med henblik på genanvendelse, genanvendelse, forberedelse til ændring af anvendelse, ændret anvendelse eller genfremstilling af batteriet og med henblik på at gøre batteriet tilgængeligt for uafhængige aggregatorer som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/94413, som driver virtuelle kraftværker i elnet, herunder de nødvendige funktioner, der muliggør bil til elnet-teknologi. Med henblik på at lette udbredelsen og anvendelsen af traktionsbatterier i Unionen bør traktionsbatterier og batterier til lette transportmidler have adgang til køretøjsdata i realtid vedrørende batteriets sundhedstilstand, batteriets ladetilstand, batteristrømssæt og batterikapacitet. Batteristyringssystemet til traktionsbatterier bør også have en kommunikationsfunktion, der gør det muligt at have intelligente ladefunktioner som f.eks. vehicle-to-grid (V2G), vehicle-to-load (V2L), vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-power-bank og vehicle-to-building (V2B). Dette krav bør gælde i tillæg til EU-lovgivningen om typegodkendelse af køretøjer, herunder tekniske specifikationer, der hidrører fra arbejdet i UNECE's uformelle arbejdsgruppe vedrørende elkøretøjer og miljøet om dataadgang i elkøretøjer. De tekniske specifikationer baseret på UNECE GTR (UNECE Global Technical Regulations) bør, når de først finder anvendelse i EU-retten, anses for et referencemærke for data vedrørende parametre for at fastslå batteriernes sundhedstilstand og forventet levetid, der skal indgå i batteriernes styringssystemer.

__________________

__________________

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2012/27/EU (EUT L 158 af 14.6.2019, s. 125).

13 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2012/27/EU (EUT L 158 af 14.6.2019, s. 125).

Ændringsforslag  27

 

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) En række produktspecifikke krav i denne forordning, herunder vedrørende ydeevne, holdbarhed, ændret anvendelse og sikkerhed, bør måles ved brug af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som anvender alment anerkendte metoder og beregningsmetoder. For at sikre, at der ikke er hindringer for handelen på det indre marked, bør standarderne harmoniseres på EU-plan. Sådanne metoder og standarder bør så vidt muligt tage hensyn til den reelle brug af batterier, afspejle spektret af den gennemsnitlige forbrugeradfærd og være robuste for at forhindre forsætlig og uforsætlig omgåelse. Når referencen til en sådan standard er blevet vedtaget i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201214 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, fastlægges der en formodning om overensstemmelse med de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning, såfremt resultatet af disse metoder viser, at de minimumsværdier, der er fastsat for disse materielle krav, er opnået. Hvis der ikke findes offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af de produktspecifikke krav, bør Kommissionen vedtage fælles specifikationer ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og overensstemmelsen med sådanne specifikationer bør også give anledning til en formodning om overensstemmelse. Hvis de fælles specifikationer på et senere tidspunkt viser sig at være mangelfulde, bør Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt ændre eller ophæve de pågældende fælles specifikationer.

(31) En række produktspecifikke krav i denne forordning, herunder vedrørende ydeevne, holdbarhed, ændret anvendelse og sikkerhed, bør måles ved brug af pålidelige, nøjagtige og reproducerbare metoder, som anvender alment anerkendte metoder, standarder og beregningsmetoder. For at sikre, at der ikke er hindringer for handelen på det indre marked, bør standarderne harmoniseres på EU-plan. Sådanne metoder og standarder bør så vidt muligt tage hensyn til den reelle brug af batterier, afspejle spektret af den gennemsnitlige forbrugeradfærd og være robuste for at forhindre forsætlig og uforsætlig omgåelse. Når referencen til en sådan standard er blevet vedtaget i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/201214 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, fastlægges der en formodning om overensstemmelse med de produktspecifikke krav, der er vedtaget på grundlag af denne forordning, såfremt resultatet af disse metoder viser, at de minimumsværdier, der er fastsat for disse materielle krav, er opnået. Kommissionen bør med henblik på at undgå overlappende standarder, maksimere effektiviteten og gøre brug af bedst tilgængelige ekspertise og nyeste viden anmode en eller flere europæiske standardiseringsorganer om at udarbejde udkast til standarder, hvor sådanne ikke allerede forefindes. Hvis der ikke findes offentliggjorte standarder på tidspunktet for anvendelsen af de produktspecifikke krav, og hvis det relevante europæiske standardiseringsorgan ikke afgiver et tilfredsstillende svar, bør Kommissionen i ekstraordinære, begrundede tilfælde og efter samråd med de relevante interessenter vedtage fælles specifikationer ved hjælp af gennemførelsesretsakter, og overensstemmelsen med sådanne specifikationer bør også give anledning til en formodning om overensstemmelse. Hvis de fælles specifikationer på et senere tidspunkt viser sig at være mangelfulde, bør Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt ændre eller ophæve de pågældende fælles specifikationer.

__________________

__________________

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

14 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets afgørelse 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12).

Ændringsforslag  28

 

Forslag til forordning

Betragtning 31 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31a) Aktiv inddragelse i internationale standardiseringsorganers arbejde er en vigtig strategisk forudsætning for at bringe fremtidige teknologier ind på markedet. I nogle tilfælde har EU været underrepræsenteret i disse standardiseringsorganer. Derfor bør Kommissionen og medlemsstaterne aktivt understøtte europæiske virksomheders arbejde i organerne. Før Kommissionen overvejer at vedtage standarder i kraft af afledt ret bør den omhyggeligt vurdere det arbejde, der udføres på internationalt plan.

Ændringsforslag  29

 

Forslag til forordning

Betragtning 31 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(31b) Kommissionen bør sikre, at der er konsekvens med hensyn til harmoniserede standarder og fælles specifikationer i henhold til denne forordning, bl.a. når den reviderer forordning (EU) nr. 1025/2012.

Ændringsforslag  30

 

Forslag til forordning

Betragtning 32

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed, tilpasse til nye teknologier og sikre modstandsdygtighed i tilfælde af globale kriser som f.eks. covid-19-pandemien bør det være muligt at give oplysninger om overensstemmelse med alle EU-retsakter, der finder anvendelse på batterier, online i form af en enkelt EU-overensstemmelseserklæring.

(32) Med henblik på at sikre effektiv adgang til oplysninger i markedsovervågningsøjemed, tilpasse til nye teknologier og sikre modstandsdygtighed i tilfælde af globale kriser som f.eks. covid-19-pandemien bør oplysninger om overensstemmelse med alle EU-retsakter, der finder anvendelse på batterier, kunne leveres online i form af en enkelt EU-overensstemmelseserklæring.

Ændringsforslag  31

 

Forslag til forordning

Betragtning 35

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) De valgte moduler afspejler imidlertid ikke visse specifikke aspekter, og de moduler, der er valgt til overensstemmelsesvurderingsproceduren, skal derfor tilpasses. For at tage hensyn til nyhedsgraden og kompleksiteten af de bæredygtigheds-, sikkerheds- og mærkningskrav, der er fastsat i denne forordning, og med henblik på at sikre, at de batterier, der markedsføres, er i overensstemmelse med de retlige krav, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af procedurerne for overensstemmelsesvurdering ved at tilføje verifikationstrin eller ændre vurderingsmodulet på grundlag af udviklingen på batterimarkedet eller i batteriværdikæden.

(35) De valgte moduler afspejler imidlertid ikke visse specifikke aspekter, og de moduler, der er valgt til overensstemmelsesvurderingsproceduren, skal derfor tilpasses. For at tage hensyn til nyhedsgraden og kompleksiteten af de bæredygtigheds-, sikkerheds- og mærknings- og informationskrav, der er fastsat i denne forordning, og med henblik på at sikre, at de batterier, der markedsføres, er i overensstemmelse med de retlige krav, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af procedurerne for overensstemmelsesvurdering ved at tilføje verifikationstrin eller ændre vurderingsmodulet på grundlag af udviklingen på batterimarkedet eller i batteriværdikæden. Der er behov for solide procedurer for overensstemmelsesvurdering for at sikre, at der er overensstemmelse med miljømæssige forpligtelser og de due diligence-forpligtelser vedrørende forsyningskæder, der er indeholdt i denne forordning.

Ændringsforslag  32

 

Forslag til forordning

Betragtning 38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Som følge af nyhedsgraden og kompleksiteten af bæredygtigheds-, sikkerheds- og mærkningskravene til batterier og for at sikre et ensartet kvalitetsniveau ved overensstemmelsesvurderingen er det også nødvendigt at fastsætte krav for bemyndigende myndigheder, som er involveret i vurdering, notifikation og overvågning af bemyndigede organer. Det bør navnlig sikres, at den bemyndigende myndighed er objektiv og uvildig i dens aktiviteter. Bemyndigende myndigheder bør forpligtes til at sikre fortroligheden af de oplysninger, de indhenter, men de bør dog kunne udveksle oplysninger om bemyndigede organer med nationale myndigheder, andre medlemsstaters bemyndigende myndigheder og Kommissionen for at sikre sammenhæng i overensstemmelsesvurderingen.

(38) Som følge af nyhedsgraden og kompleksiteten af bæredygtigheds-, ydeevne-, sikkerheds-, mærknings- og oplysningskravene til batterier og for at sikre et ensartet kvalitetsniveau ved overensstemmelsesvurderingen er det også nødvendigt at fastsætte krav for bemyndigende myndigheder, som er involveret i vurdering, notifikation og overvågning af bemyndigede organer. Det bør navnlig sikres, at den bemyndigende myndighed er objektiv og uvildig i sine aktiviteter og at dens personale indbefatter et tilstrækkeligt antal personer med den tekniske ekspertise til at varetage de pålagte opgaver. Bemyndigende myndigheder bør forpligtes til at sikre fortroligheden af de oplysninger, de indhenter, men de bør dog kunne udveksle oplysninger om bemyndigede organer med nationale myndigheder, andre medlemsstaters bemyndigende myndigheder og Kommissionen for at sikre sammenhæng i overensstemmelsesvurderingen.

Ændringsforslag  33

 

Forslag til forordning

Betragtning 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) Det er afgørende, at alle bemyndigede organer udfører deres opgaver på samme niveau, under fair konkurrencebetingelser og selvstændigt. Der bør derfor fastsættes krav til overensstemmelsesvurderingsorganer, der ønsker at blive notificeret til at udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. Disse krav bør fortsat gælde som grundlag for det bemyndigede organs fortsatte kompetence. For at sikre autonomi bør det kræves, at det bemyndigede organ og dets personale kan bevare uafhængigheden af de erhvervsdrivende i batteriværdikæden og af andre virksomheder, herunder erhvervssammenslutninger samt moderselskaber og dattervirksomheder. Det bemyndigede organ bør kunne dokumentere sin uafhængighed for den bemyndigende myndighed.

(39) Det er afgørende, at alle bemyndigede organer udfører deres opgaver på samme niveau, under fair konkurrencebetingelser og selvstændigt. Der bør derfor fastsættes krav til overensstemmelsesvurderingsorganer, der ønsker at blive notificeret til at udføre overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. Disse krav bør fortsat gælde som grundlag for det bemyndigede organs fortsatte kompetence. For at sikre autonomi bør det kræves, at det bemyndigede organ og dets personale kan bevare uafhængigheden af de erhvervsdrivende i batteriværdikæden og af andre virksomheder, herunder erhvervssammenslutninger samt moderselskaber og dattervirksomheder. Det bemyndigede organ bør kunne dokumentere sin uafhængighed for den bemyndigende myndighed. Rotation af holdene og hensigtsmæssige "afkølingsperioder" bør også garanteres.

Ændringsforslag  34

 

Forslag til forordning

Betragtning 42

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42) Da de tjenester, som medlemsstaternes bemyndigede organer kan tilbyde, kan vedrøre batterier, der gøres tilgængelige på markedet i hele Unionen, bør de øvrige medlemsstater og Kommissionen kunne gøre indsigelse mod et bemyndiget organ. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at anmode den bemyndigende myndighed om at iværksætte korrigerende tiltag, hvis et bemyndiget organ ikke opfylder eller ikke længere opfylder kravene i denne forordning.

(42) Da de tjenester, som medlemsstaternes bemyndigede organer kan tilbyde, kan vedrøre batterier, der gøres tilgængelige på markedet i hele Unionen, bør de øvrige medlemsstater, Kommissionen, erhvervsdrivende og relevante interessenter kunne gøre indsigelse mod et bemyndiget organ. Kommissionen bør i forbindelse med undersøgelsesprocedurer anmode om vejledning fra en af de EU-prøvningsfaciliteter, der er udpeget i henhold til forordning (EU) 2019/1020. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at anmode den bemyndigende myndighed om at iværksætte korrigerende tiltag, hvis et bemyndiget organ ikke opfylder eller ikke længere opfylder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag  35

 

Forslag til forordning

Betragtning 43

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43) Med henblik på at lette og fremskynde overensstemmelsesvurderingsproceduren, certificeringen og i sidste ende markedsadgangen og i lyset af nyhedsgraden og kompleksiteten af bæredygtigheds-, sikkerheds- og mærkningskravene til batterier er det afgørende, at bemyndigede organer hele tiden har adgang til det nødvendige testudstyr og de nødvendige testfaciliteter, og at de anvender procedurerne uden at skabe unødvendige byrder for de erhvervsdrivende. Af samme grunde og for at sikre ligebehandling af de erhvervsdrivende skal de bemyndigede organer anvende overensstemmelsesvurderingsprocedurerne på en ensartet måde.

(43) Med henblik på at lette og fremskynde overensstemmelsesvurderingsproceduren, certificeringen og i sidste ende markedsadgangen og i lyset af nyhedsgraden og kompleksiteten af bæredygtigheds-, sikkerheds-, mærknings- og oplysningskravene til batterier er det afgørende, at bemyndigede organer hele tiden har adgang til det nødvendige testudstyr og de nødvendige testfaciliteter, og at de anvender procedurerne uden at skabe unødvendige byrder for de erhvervsdrivende. Af samme grunde og for at sikre ligebehandling af de erhvervsdrivende skal de bemyndigede organer anvende overensstemmelsesvurderingsprocedurerne på en ensartet måde.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Betragtning 51

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51) For at lette kommunikationen mellem de erhvervsdrivende, markedsovervågningsmyndighederne og forbrugerne bør de erhvervsdrivende som en del af deres kontaktoplysninger oplyse en webadresse som supplement til postadressen.

(51) For at lette kommunikationen mellem de erhvervsdrivende, markedsovervågningsmyndighederne og forbrugerne bør de erhvervsdrivende som en del af deres kontaktoplysninger oplyse telefonnummer, postadresse, e-mailadresse og websted.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Betragtning 52

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52) Det skal sikres, at batterier fra tredjelande, der markedsføres i Unionen, overholder kravene i denne forordning, uanset om de importeres som selvstændige batterier eller indbygget i produkter, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse batterier hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at de batterier, de markedsfører og tager i brug, opfylder kravene i denne forordning, og at CE-mærkningen på batterier og den dokumentation, som fabrikanterne har udarbejdet, er til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på kontrol.

(52) Det skal sikres, at batterier fra tredjelande, der markedsføres i Unionen, overholder kravene i denne forordning og gældende relevant EU-ret, uanset om de importeres som selvstændige batterier eller indbygget i produkter, og navnlig at fabrikanterne har underkastet disse batterier hensigtsmæssige overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Der bør rettes særlig opmærksomhed mod at sikre, at den tredjepart, der reviderer kravene vedrørende batterifremstillingsprocessen i nærværende forordning, er solid og uafhængig.  Overholdelse af erklæringen om CO2-fodaftryk, genanvendt indhold samt due diligence-forpligtelser vedrørende menneskerettigheder og batteriværdikæden, der er fastsat i denne forordning, bør derfor sikres fuldt ud. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om, at importørerne skal sikre sig, at de batterier, de markedsfører og tager i brug, opfylder kravene i denne forordning, og at CE-mærkningen på batterier og den dokumentation, som fabrikanterne har udarbejdet, er til rådighed for de nationale myndigheder med henblik på kontrol. Disse myndigheder bør, navnlig når de foretager kontrol af produkter, der indføres på EU-markedet fra tredjelande, sikre, at der sker konsekvent håndhævelse af EU-retten gennem et effektivt og ensartet kontrolniveau i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/1020.

Ændringsforslag  38

 

Forslag til forordning

Betragtning 53

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53) Ved markedsføring eller ibrugtagning af et batteri bør importøren anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, hvorpå vedkommende kan kontaktes, på batteriet. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det pågældende batteris størrelse gør det umuligt. Dette omfatter tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og sin adresse på batteriet, eller hvis batteriet er for lille til, at disse oplysninger kan anføres.

(53) Ved markedsføring eller ibrugtagning af et batteri bør importøren anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den postadresse, e-mailadresse og det telefonnummer, hvorpå vedkommende kan kontaktes, på batteriet. Der bør kunne gøres undtagelse herfra i tilfælde, hvor det pågældende batteris størrelse gør det umuligt, fordi det er for lille, til at disse oplysninger kan anføres. Der bør også kunne gøres undtagelse i tilfælde, hvor importøren ville være nødt til at åbne emballagen for at anføre sit navn og øvrige kontaktoplysninger. I disse særlige tilfælde bør importøren anføre oplysningerneen seddel, der følger med batteriet, eller på en anden umiddelbart tilgængelig måde. Hvis der anvendes emballage, bør oplysningerne anføres på denne.

Ændringsforslag  39

 

Forslag til forordning

Betragtning 56

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56) Distributører og importører er tæt på markedet og bør derfor inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af de nationale myndigheder, og være parate til at bidrage aktivt ved at give disse myndigheder alle nødvendige oplysninger om det pågældende batteri.

(56) Distributører, importører og ekspeditionsselskaber, herunder markedspladser, er tæt på markedet og bør derfor inddrages i de markedsovervågningsopgaver, der udføres af de nationale myndigheder, og være parate til at bidrage aktivt ved at give disse myndigheder alle nødvendige oplysninger om det pågældende batteri.

Ændringsforslag  40

 

Forslag til forordning

Betragtning 57

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57) Hvis et batteri kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager dette til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore de erhvervsdrivende, der har markedsført, tilgængeliggjort eller ibrugtaget ikke-overensstemmende batterier. De erhvervsdrivende bør derfor forpligtes til at opbevare oplysninger om deres transaktioner med batteriet i en bestemt periode.

(57) Hvis et batteri kan spores gennem hele forsyningskæden, bidrager dette til at gøre markedsovervågningen enklere og mere effektiv, og samtidig øger det gennemsigtigheden for forbrugerne. Et effektivt sporbarhedssystem gør det lettere for markedsovervågningsmyndighederne at spore de erhvervsdrivende, der har markedsført, tilgængeliggjort eller ibrugtaget ikke-overensstemmende batterier. De erhvervsdrivende bør derfor forpligtes til at opbevare oplysninger om deres transaktioner med batteriet i en bestemt periode, herunder i elektronisk form.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Betragtning 59

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(59) Kun få lande leverer disse råstoffer, og i nogle tilfælde kan lave forvaltningsstandarder forværre miljømæssige og sociale problemer. For både kobolt og nikkel er minedrift og raffinering forbundet med en lang række sociale og miljømæssige problemer, herunder potentielle farer for miljøet og menneskers sundhed. Mens de sociale og miljømæssige virkninger er mindre alvorlige for naturlig grafit, udføres minedriften for en stor andels vedkommende af ikkeindustrielle og små minebedrifter, og den udføres primært under uformelle forhold, som kan medføre alvorlige sundheds- og miljømæssige virkninger, herunder ingen reguleret minelukning og ingen genopretning, hvilket fører til ødelæggelse af økosystemer og jordbund. For litium vil den forventede stigning i dets anvendelse til batteriproduktion sandsynligvis medføre yderligere pres på udvindings- og raffineringsaktiviteter, og litium bør derfor medtages i anvendelsesområdet for forpligtelser til due diligence i forsyningskæden. Den forventede massive stigning i efterspørgslen efter batterier i Unionen bør ikke bidrage til en forøgelse af sådanne miljømæssige og sociale risici.

(59) Kun få lande leverer disse råstoffer, og i nogle tilfælde kan lave forvaltningsstandarder forværre miljømæssige og sociale problemer. For kobolt, kobber, nikkel, jern og bauxit er minedrift og raffinering forbundet med en lang række sociale og miljømæssige problemer, herunder potentielle farer for miljøet og menneskers sundhed. Mens de sociale og miljømæssige virkninger er mindre alvorlige for naturlig grafit, udføres minedriften for en stor andels vedkommende af ikkeindustrielle og små minebedrifter, og den udføres primært under uformelle forhold, som kan medføre alvorlige sundheds- og miljømæssige virkninger, herunder ingen reguleret minelukning og ingen genopretning, hvilket fører til ødelæggelse af økosystemer og jordbund. For litium vil den forventede stigning i dets anvendelse til batteriproduktion sandsynligvis medføre yderligere pres på udvindings- og raffineringsaktiviteter, og litium bør derfor medtages i anvendelsesområdet for forpligtelser til due diligence i batteriværdikæden. Den forventede massive stigning i efterspørgslen efter batterier i Unionen bør ikke bidrage til en forøgelse af sådanne miljømæssige og sociale risici i udlandet.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Betragtning 60

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60) Nogle af de pågældende råstoffer, f.eks. kobolt, litium og naturlig grafit, anses for kritiske råstoffer for Unionen17 og EU's batteriøkosystem kan kun fungere hensigtsmæssigt, hvis de tilvejebringes bæredygtigt.

(60) Nogle af de pågældende råstoffer, f.eks. bauxit, kobolt, litium og naturlig grafit, anses for kritiske råstoffer for Unionen17, og EU's batteriøkosystem kan kun fungere hensigtsmæssigt, hvis de tilvejebringes bæredygtigt.

__________________

__________________

17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed (COM(2020) 474 final).

17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Modstandsdygtighed i forhold til råstoffer af kritisk betydning: En kurs mod større sikkerhed og bæredygtighed (COM(2020) 474 final).

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Betragtning 62

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62) I Unionen blev der indført generelle krav til due diligence vedrørende visse mineraler og metaller ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/82118. Nævnte forordning omhandler imidlertid ikke de mineraler og materialer, der anvendes til produktion af batterier.

(62) Ifølge FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder og OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder skal erhvervsdrivende gennemføre due diligence for at leve op til deres sociale ansvar vedrørende menneskerettigheder og miljøet. I Unionen blev der indført generelle krav til due diligence vedrørende visse mineraler og metaller ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/82118. Nævnte forordning omhandler imidlertid ikke de mineraler og materialer, der anvendes til produktion af batterier.

__________________

__________________

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder (EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

18 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 af 17. maj 2017 om fastlæggelse af due diligence-forpligtelser i forsyningskæden for EU-importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld, der hidrører fra konfliktramte områder og højrisikoområder (EUT L 130 af 19.5.2017, s. 1).

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Betragtning 63

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(63) På baggrund af den forventede eksponentielle stigning i batteriefterspørgslen i Unionen bør erhvervsdrivende, der markedsfører batterier i Unionen, etablere en due diligence-ordning i forsyningskæden. Kravene bør derfor fastlægges, så de omhandler de sociale og miljømæssige risici, der er forbundet med råstofudvinding og -forarbejdning samt handel med visse råstoffer til produktion af batterier.

(63) Ansvaret for at respektere menneskerettighederne, de sociale rettigheder, menneskers sundhed og miljøet bør gælde for alle fremstillingsaktiviteter og en økonomisk aktørs andre relaterede forretningsforbindelser i hele batteriværdikæden. På baggrund af den forventede eksponentielle stigning i batteriefterspørgslen i Unionen og det forhold, at udvinding og forarbejdning af samt handel med visse råstoffer, kemikalier og sekundære råstoffer, der anvendes i batteriproduktionen og forekommer i behandling af udtjente batterier, indebærer særlige risici, bør der derfor fastsættes visse krav til due diligence-processen for batteriværdikæden med henblik på at imødegå de sociale og miljømæssige risici, der er forbundet med udvinding og forarbejdning af samt handel med visse råstoffer, kemikalier og sekundære råstoffer til batteriproduktion, behandling af udtjente batterier, selve fremstillingsprocessen samt alle relaterede andre forretningsforbindelser.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Betragtning 64

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(64) Når en risikobaseret due diligence-ordning indføres, bør den baseres på internationalt anerkendte due diligence-principper som f.eks. de ti principper i FN's Global Compact19, Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products20, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik21 og OECD's Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (RBC)22, som afspejler en fælles forståelse mellem regeringer og interessenter, og bør tilpasses hver erhvervsdrivendes specifikke kontekst og omstændigheder. Med hensyn til udvindingen af, forarbejdningen af og handelen med naturlige mineraler, der anvendes til batteriproduktion, repræsenterer OECD's Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas23 ("OECD's due diligence-retningslinjer") en mangeårig indsats fra regeringers og interessenters side for at indføre god praksis på dette område.

(64) Når en risikobaseret due diligence-procedure indføres, bør den baseres på internationalt anerkendte due diligence-standarder og -principper i FN's Guiding Principles on Business and Human Rights, de ti principper i FN's Global Compact19, Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products20, ILO's trepartserklæring om principperne for multinationale virksomheder og socialpolitik21, OECD's Guidelines for Multinational Enterprises og OECD's Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (RBC)22, som afspejler en fælles forståelse mellem regeringer og interessenter, og bør tilpasses hver erhvervsdrivendes specifikke kontekst og omstændigheder. Med hensyn til udvindingen af, forarbejdningen af og handelen med naturlige mineraler fra højrisikoområder, der anvendes til batteriproduktion, repræsenterer OECD's Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas23 ("OECD's due diligence-retningslinjer") en internationalt anerkendt standard, som omhandler specifikke risici for alvorlige menneskerettighedskrænkelser relateret til tilvejebringelse af og handel med visse råstoffer i forbindelse med konflikter, og en mangeårig indsats fra regeringers og interessenters side for at indføre god praksis på dette område.

__________________

__________________

19 The Ten Principles of the UN Global Compact, som findes på https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

19 The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, som findes på https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

20 UNEP Guidelines for social life cycle assessment of products, som findes på https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.

20 UNEP Guidelines for social life cycle assessment of products, som findes på https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.

21 Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, som findes på https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

21 OECD's Guidelines for Multinational Enterprises, som findes på http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

22 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, som findes på http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.

22 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, som findes på http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.

43 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: tredje udgave, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

43 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: tredje udgave, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Betragtning 65

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(65) Ifølge OECD's due diligence-retningslinjer24 er due diligence en løbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorigennem virksomheder kan sikre, at de respekterer menneskerettighederne og ikke bidrager til konflikt25. Risikobaseret due diligence er de skridt, som virksomheder bør tage for at identificere og imødegå faktiske eller potentielle risici med henblik på at forhindre eller afbøde negative virkninger forbundet med deres aktiviteter eller tilvejebringelsesbeslutninger. En virksomhed kan vurdere den risiko, der er forbundet med dens aktiviteter og forbindelser, og vedtage risikobegrænsende foranstaltninger ud fra relevante standarder, der er fastsat i national ret og folkeretten, internationale organisationers henstillinger vedrørende ansvarlig forretningsskik, regeringsstøttede værktøjer, frivillige initiativer i den private sektor og virksomhedens interne ordninger og systemer. Denne tilgang hjælper også med at tilpasse due diligence-arbejdet til omfanget af virksomhedens aktiviteter eller forsyningskæde.

(65) Ifølge FN's, ILO's og OECD's standarder er due diligence en løbende, proaktiv og reaktiv proces, hvorigennem virksomheder kan sikre, at de respekterer menneskerettighederne og miljøet og ikke bidrager til konflikt25. Risikobaseret due diligence er de skridt, som virksomheder bør tage for at kortlægge, forhindre, indstille, afbøde og redegøre for negative virkninger forbundet med deres aktiviteter eller tilvejebringelsesbeslutninger. Erhvervsdrivende bør afholde oplyste, virkningsfulde og meningsgivende høringer med berørte interessegrupper. En virksomhed kan vurdere den risiko, der er forbundet med dens aktiviteter og forbindelser, og vedtage risikobegrænsende foranstaltninger, hvilket kan indbefatte krav om yderligere information, forhandling med henblik på at rette op på situationen, suspension eller opsigelse af aftale med leverandørerne, ud fra relevante standarder, der er fastsat i national ret og folkeretten, internationale organisationers henstillinger vedrørende ansvarlig forretningsskik, regeringsstøttede værktøjer, frivillige initiativer i den private sektor og virksomhedens interne ordninger og systemer. Denne tilgang hjælper også med at tilpasse due diligence-arbejdet til omfanget af virksomhedens aktiviteter eller forsyningskæde. Der bør gælde krav om due diligence i batteriværdikæden for alle erhvervsdrivende, herunder onlineplatforme, der markedsfører batterier på det europæiske marked.

__________________

__________________

24 OECD Due Diligence Guidance, s. 15.

 

25 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, Paris, OECD (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, OECD, Paris, og Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework (rapport udarbejdet af generalsekretærens særlige repræsentant for menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21.3.2011).

25 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, Paris, OECD (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, OECD, Paris, og Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework (rapport udarbejdet af generalsekretærens særlige repræsentant for menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre erhvervsvirksomheder, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21.3.2011).

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Betragtning 65 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(65a) Selv om due diligence-ordninger i den private sektor kan støtte erhvervsdrivende i deres due diligence, bør de erhvervsdrivende være individuelt ansvarlige for at overholde de forpligtelser til due diligence i batteriværdikæden, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Betragtning 65 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(65b) Der bør af medlemsstaterne ydes specifik teknisk assistance til erhvervsdrivende, navnlig små og mellemstore virksomheder, således at de sættes i stand til at opfylde deres krav til due diligence i batteriværdikæden.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Betragtning 66

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(66) Obligatoriske due diligence-ordninger i forsyningskæden bør vedtages eller ændres og i det mindste omhandle de mest udbredte kategorier af sociale og miljømæssige risici. Dette bør omfatte de nuværende og forventede virkninger på dels det sociale liv, navnlig menneskerettigheder, menneskers sundhed og sikkerhed samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdstagerrettigheder, og dels miljøet, navnlig vandanvendelse, jordbundsbeskyttelse, luftforurening og biodiversitet, herunder samfundsliv.

(66) Obligatoriske due diligence-ordninger i batteriværdikæden bør vedtages eller ændres og i det mindste omhandle de mest udbredte kategorier af sociale og miljømæssige risici. Dette bør omfatte de nuværende og forventede virkninger på dels det sociale liv, navnlig menneskerettigheder, menneskers sundhed og sikkerhed samt sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdstagerrettigheder, og dels miljøet, navnlig vandanvendelse, jordbundsbeskyttelse, luftforurening, klimaændringer og biodiversitet, herunder samfundsliv.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Betragtning 67

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(67) Med hensyn til de sociale risikokategorier bør due diligence-ordningerne omhandle risiciene i batteriforsyningskæden vedrørende beskyttelse af menneskerettigheder, herunder menneskers sundhed, beskyttelse af børn og ligestilling mellem kønnene, i overensstemmelse med folkeretten om menneskerettigheder26. Due diligence-ordningerne bør omfatte oplysninger om, hvordan den erhvervsdrivende har bidraget til at forebygge krænkelser af menneskerettighederne, og om de instrumenter, der er indført i den erhvervsdrivendes organisation for at bekæmpe korruption og bestikkelse. Due diligence-ordningerne bør også sikre korrekt gennemførelse af reglerne i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner27, jf. bilag I til ILO's trepartserklæring.

(67) Med hensyn til de sociale risikokategorier bør due diligence-ordningerne i batteriværdikæden omhandle risiciene i batteriværdikæden vedrørende beskyttelse af menneskerettigheder, herunder menneskers sundhed, oprindelige folks rettigheder, beskyttelse af børn og ligestilling mellem kønnene, i overensstemmelse med folkeretten om menneskerettigheder26. Due diligence-ordningerne i batteriværdikæden bør omfatte oplysninger om, hvordan den erhvervsdrivende har bidraget til at forebygge krænkelser af menneskerettighederne, og om de instrumenter, der er indført i den erhvervsdrivendes organisation for at bekæmpe korruption og bestikkelse. Due diligence-ordningerne i batteriværdikæden bør også sikre korrekt gennemførelse af reglerne i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) grundlæggende konventioner27, jf. bilag I til ILO's trepartserklæring.

__________________

__________________

26 Herunder FN's menneskerettighedserklæring, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen om rettigheder for personer med handicap.

26 Herunder FN's menneskerettighedserklæring, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, konventionen om barnets rettigheder og konventionen om rettigheder for personer med handicap samt FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder.

27 De otte grundlæggende konventioner er 1. konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, 1948 (nr. 87), 2. konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98), 3 konventionen om tvangsarbejde, 1930 (nr. 29) (og den tilhørende protokol fra 2014), 4. konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde, 1957 (nr. 105), 5. konventionen om mindstealderen for adgang til beskæftigelse, 1973 (nr. 138), 6. konventionen om de værste former for børnearbejde, 1999 (nr. 182), 7. konventionen om lige løn, 1951 (nr. 100), og 8. konventionen om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 1958 (nr. 111).

27 De otte grundlæggende konventioner er 1. konventionen om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig, 1948 (nr. 87), 2. konventionen om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, 1949 (nr. 98), 3 konventionen om tvangsarbejde, 1930 (nr. 29) (og den tilhørende protokol fra 2014), 4. konventionen om afskaffelse af tvangsarbejde, 1957 (nr. 105), 5. konventionen om mindstealderen for adgang til beskæftigelse, 1973 (nr. 138), 6. konventionen om de værste former for børnearbejde, 1999 (nr. 182), 7. konventionen om lige løn, 1951 (nr. 100), og 8. konventionen om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, 1958 (nr. 111).

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Betragtning 68

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(68) Med hensyn til de miljømæssige risikokategorier bør due diligence-ordningerne omhandle risiciene i batteriforsyningskæden vedrørende beskyttelse af det naturlige miljø og den biologiske diversitet i overensstemmelse med konventionen om den biologiske mangfoldighed28, som også omfatter hensynet til lokalsamfund og beskyttelsen og udviklingen af disse samfund.

(68) Med hensyn til de miljømæssige risikokategorier bør due diligence-ordningerne i batteriværdikæden omhandle risiciene i batteriværdikæden vedrørende beskyttelse af det naturlige miljø og den biologiske diversitet i overensstemmelse med konventionen om den biologiske mangfoldighed28, som også omfatter hensynet til lokalsamfund og beskyttelsen og udviklingen af disse samfund. De bør også omhandle risiciene i forbindelse med klimaændringer i overensstemmelse med Parisaftalen og dens mål om at begrænse den globale opvarmning til under 1,5 °C sammenlignet med det førindustrielle niveau samt miljørisici, der er omfattet af andre internationale miljøkonventioner.

__________________

__________________

28 Jf. konventionen om den biologiske mangfoldighed, som findes på https://www.cbd.int/convention/text/, og navnlig COP-afgørelse VIII/28 "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment", som findes på https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

28 Jf. konventionen om den biologiske mangfoldighed, som findes på https://www.cbd.int/convention/text/, og navnlig COP-afgørelse VIII/28 "Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment", som findes på https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Betragtning 69

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69) Forpligtelserne til due diligence i forsyningskæden vedrørende identifikation og afbødning af de sociale og miljømæssige risici, der er forbundet med de råstoffer, der anvendes til produktion af batterier, bør bidrage til gennemførelsen af UNEP-resolution nr. 19 "Mineral Resource Governance", som anerkender minesektorens vigtige bidrag til opfyldelsen af målene i 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling.

(69) Forpligtelserne til due diligence i batteriværdikæden vedrørende identifikation og afbødning af de sociale og miljømæssige risici, der er forbundet med de råstoffer, der anvendes til produktion af batterier, bør bidrage til gennemførelsen af UNEP-resolution nr. 19 "Mineral Resource Governance", som anerkender minesektorens vigtige bidrag til opfyldelsen af målene i 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Betragtning 69 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(69a) Selv om der er udvist due diligence, kan der ikke desto mindre opstå skade. Erhvervsdrivende bør aktivt udbedre sådanne skader, enten på egen hånd eller i samarbejde med andre aktører. Sådanne erhvervsdrivende bør holdes ansvarlige for negative virkninger, som de selv eller de enheder, som de kontrollerer eller er i stand til at kontrollere, har forårsaget eller bidraget til at forårsage. De parter, der påvirkes negativt, bør være berettiget til udbedring og have adgang til domstolsprøvelse.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Betragtning 70

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70) Andre EU-retsakter, der fastsætter krav vedrørende due diligence i forsyningskæden, bør finde anvendelse, for så vidt som specifikke bestemmelser med samme mål, art og virkning ikke vedtages ved denne forordning, som kan tilpasses i lyset af fremtidige lovgivningsændringer.

(70) Andre EU-retsakter, der fastsætter krav vedrørende due diligence, bør finde anvendelse på både EU-baserede virksomheder og virksomheder etableret uden for Unionen, som agter at markedsføre batterier på fælleskabsmarkedet, for således at sikre lige konkurrencevilkår, for så vidt som specifikke bestemmelser med samme mål, art og virkning ikke vedtages ved denne forordning, som kan tilpasses i lyset af fremtidige lovgivningsændringer.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Betragtning 71

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(71) For at sikre tilpasning til udviklingen i batteriværdikæden, herunder ændringer i omfanget og arten af de relevante miljømæssige og sociale risici, og til det tekniske og videnskabelige fremskridt inden for batterier og batterikemi bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af listen over råstoffer og risikokategorier og kravene til due diligence i forsyningskæden.

(71) For at sikre tilpasning til udviklingen i batteriværdikæden, herunder ændringer i omfanget og arten af de relevante miljømæssige og sociale risici, og til det tekniske og videnskabelige fremskridt inden for batterier og batterikemi bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af listen over råstoffer og risikokategorier og kravene til due diligence i batteriværdikæden.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Betragtning 71 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(71a) Hvis der vedtages fremtidig EU-lovgivning, der fastsætter generelle regler for bæredygtig virksomhedsledelse og due diligence, bør Kommissionen vurdere, om den pågældende nye EU-lovgivning kræver ændring af artikel 39, stk. 2-5, eller af bilag X eller begge dele. Beføjelsen til at vedtage retsakter bør delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændring af disse bestemmelser.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Betragtning 72

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(72) Der er behov for harmoniserede regler for affaldshåndtering for at sikre, at producenter og andre erhvervsdrivende er omfattet af de samme regler på tværs af medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af det udvidede producentansvar for batterier. For at opnå et højt niveau af materialenyttiggørelse er det nødvendigt at maksimere særskilt indsamling af udtjente batterier og sikre, at alle indsamlede batterier genvindes gennem processer, der opfylder fælles minimumskrav til genvindingseffektivitet. I evalueringen af direktiv 2006/66/EF blev det konstateret, at direktivet ikke er tilstrækkeligt detaljeret i dets bestemmelser, hvilket fører til en uensartet gennemførelse og skaber betydelige hindringer for genvindingsmarkedernes funktion og suboptimale genvindingsniveauer. Følgelig bør mere detaljerede og harmoniserede regler kunne forhindre en forvridning af markedet for indsamling, behandling og genvinding af udtjente batterier, sikre en ensartet gennemførelse af kravene i Unionen, harmonisere kvaliteten af de affaldshåndteringsydelser, der leveres af erhvervsdrivende, og fremme markederne for sekundære råstoffer.

(72) Der er behov for harmoniserede regler for affaldshåndtering for at sikre, at producenter og andre erhvervsdrivende er omfattet af de samme regler på tværs af medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af det udvidede producentansvar for batterier og for at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet i hele Unionen. Udvidet producentansvar kan bidrage til at reducere det samlede ressourceforbrug, navnlig ved at reducere produktionen af batteriaffald og de negative virkninger, der er forbundet med håndteringen af batteriaffald. For at opnå et højt niveau af materialenyttiggørelse er det nødvendigt at maksimere særskilt indsamling af udtjente batterier og sikre, at alle indsamlede batterier genvindes gennem processer, der opfylder fælles minimumskrav til genvindingseffektivitet. I evalueringen af direktiv 2006/66/EF blev det konstateret, at direktivet ikke er tilstrækkeligt detaljeret i dets bestemmelser, hvilket fører til en uensartet gennemførelse og skaber betydelige hindringer for genvindingsmarkedernes funktion og suboptimale genvindingsniveauer. Følgelig bør mere detaljerede og harmoniserede regler kunne forhindre en forvridning af markedet for indsamling, behandling og genvinding af udtjente batterier, sikre en ensartet gennemførelse af kravene i Unionen, harmonisere kvaliteten af de affaldshåndteringsydelser, der leveres af erhvervsdrivende, og fremme markederne for sekundære råstoffer.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Betragtning 73

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(73) Denne forordning bygger på de bestemmelser om og generelle principper for affaldshåndtering, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF29, som bør tilpasses for at afspejle den specifikke situation for batterier. For at indsamlingen af udtjente batterier kan tilrettelægges på den mest effektive måde, er det vigtigt, at dette sker i tæt tilknytning til det sted, hvor batterierne sælges i en medlemsstat, og tæt på slutbrugeren. Udtjente batterier kan også indsamles både sammen med affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer i forbindelse med nationale indsamlingsordninger, der er iværksat på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU30 og direktiv 2000/53/EF. I den nugældende forordning fastsættes der specifikke regler for batterier, men der er behov for en sammenhængende og supplerende tilgang, som bygger på og yderligere harmoniserer eksisterende affaldshåndteringsstrukturer. Følgelig og med henblik på effektivt at indføre udvidet producentansvar i forbindelse med affaldshåndtering bør der fastsættes forpligtelser med hensyn til den medlemsstat, hvor batterier første gang gøres tilgængelige på markedet.

(73) Denne forordning bygger på de bestemmelser om og generelle principper for affaldshåndtering, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF29, som bør tilpasses for at afspejle den specifikke art af batteriaffald. For at indsamlingen af udtjente batterier kan tilrettelægges på den mest effektive måde, er det vigtigt, at dette sker i tæt tilknytning til det sted, hvor batterierne sælges i en medlemsstat, og tæt på slutbrugeren. Udtjente batterier bør indsamles særskilt fra andre affaldsstrømme såsom metaller, papir og pap, glas, plast, træ, tekstiler og bioaffald. Udtjente batterier kan også indsamles både sammen med affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer i forbindelse med nationale indsamlingsordninger, der er iværksat på grundlag af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU30 og direktiv 2000/53/EF. I den nugældende forordning fastsættes der specifikke regler for batterier, men der er behov for en sammenhængende og supplerende tilgang, som bygger på og yderligere harmoniserer eksisterende affaldshåndteringsstrukturer. Følgelig og med henblik på effektivt at indføre udvidet producentansvar i forbindelse med affaldshåndtering bør der fastsættes forpligtelser med hensyn til den medlemsstat, hvor batterier første gang gøres tilgængelige på markedet.

__________________

__________________

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 38).

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Betragtning 76

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(76) Producenterne bør have udvidet producentansvar for håndteringen af deres udtjente batterier i bortskaffelsesfasen. De bør følgelig finansiere omkostningerne til indsamling, behandling og genvinding af alle indsamlede batterier, til rapportering om batterier og udtjente batterier og til forsyning af slutbrugerne og affaldsoperatørerne med oplysninger om batterierne og den hensigtsmæssige genanvendelse og håndtering af udtjente batterier. Forpligtelserne vedrørende udvidet producentansvar bør finde anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg. Producenterne bør kunne opfylde disse forpligtelser kollektivt gennem producentansvarsorganisationer, der påtager sig ansvaret på deres vegne. Producenterne eller producentansvarsorganisationerne bør være omfattet af et krav om godkendelse, og de bør dokumentere, at de har finansielle midler til at dække de omkostninger, der er forbundet med det udvidede producentansvar. Hvis det er nødvendigt for at undgå forvridning af det indre marked og for at sikre ensartede betingelser for modulering af producenternes finansielle bidrag til producentansvarsorganisationer, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(76) Producenterne bør have udvidet producentansvar for håndteringen af deres udtjente batterier i bortskaffelsesfasen. Det bør bestå af et sæt regler, der fastsætter specifikke operationelle og finansielle forpligtelser for producenter af produkter, hvor producentens ansvar udvides til at omfatte et produkts livscyklus efter forbrugerleddet. De bør derfor som minimum finansiere de omkostninger, der er omhandlet i artikel 8a, stk. 4, litra a), i direktiv 2008/98/EF, herunder omkostninger til tilrettelæggelse af særskilt indsamling, forberedelse til ændring af anvendelse og genfremstilling, behandling, forberedelse med henblik på genbrug og genvinding af udtjente batterier, rapportering om batterier og udtjente batterier og oplysningskampagner for at tilskynde slutbrugerne til at bortskaffe udtjente batterier på en passende måde. Forpligtelserne vedrørende udvidet producentansvar bør finde anvendelse på alle former for levering, herunder fjernsalg og onlinesalg. Producenterne bør kunne opfylde disse forpligtelser kollektivt gennem producentansvarsorganisationer, der påtager sig ansvaret på deres vegne. Producenterne eller producentansvarsorganisationerne bør være omfattet af et krav om godkendelse, og de bør dokumentere, at de har finansielle midler til at dække de omkostninger, der er forbundet med det udvidede producentansvar. Hvis det er nødvendigt for at undgå forvridning af det indre marked og for at sikre ensartede betingelser for modulering af producenternes finansielle bidrag til producentansvarsorganisationer, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Betragtning 76 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(76a) Indførelsen af krav om producentansvar bør bidrage til at reducere omkostningerne og fremme resultater samt sikre lige vilkår, herunder for små og mellemstore virksomheder og e-handelsvirksomheder, og undgå hindringer for et velfungerende indre marked. De bør også bidrage til, at omkostningerne ved udtjente produkter medtages i produktpriserne, og give producenterne incitamenter til opfylde bestemmelser om bæredygtighed ved udformningen af deres produkter. Generelt bør sådanne krav forbedre forvaltningen og gennemsigtigheden af ordninger for udvidet producentansvar og mindske risikoen for, at der opstår interessekonflikter mellem organisationer for udvidet producentansvar og de affaldsoperatører, de indgår kontrakt med. Kravene bør gælde for både nye og eksisterende ordninger for udvidet producentansvar.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Betragtning 77

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(77) Denne forordning bør omhandle det udvidede producentansvar for batterier fuldt ud, og derfor bør de regler vedrørende ordninger for udvidet producentansvar, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF, ikke finde anvendelse på batterier.

(77) Denne forordning bør omhandle det udvidede producentansvar for batterier fuldt ud og bør derfor anses for et supplement til de regler vedrørende ordninger for udvidet producentansvar, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF, som bør forstås som minimumskrav.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Betragtning 78

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(78) For at sikre genvinding af høj kvalitet i batteriforsyningskæderne, fremme udbredelsen af sekundære råstoffer af høj kvalitet og beskytte miljøet bør et højt niveau af indsamling og genvinding af udtjente batterier være reglen. Indsamlingen af udtjente batterier er et grundlæggende afgørende skridt i indsatsen for at lukke kredsløbet for værdifulde materialer i batterier gennem deres genvinding og til at bevare batteriværdikæden i Unionen og derved lette adgangen til nyttiggjorte materialer, som kan anvendes til produktion af nye produkter.

(78) For at sikre genvinding af høj kvalitet i batteriværdikæderne, fremme udbredelsen af sekundære råstoffer af høj kvalitet og beskytte miljøet bør et højt niveau af indsamling og genvinding af udtjente batterier være reglen. Indsamlingen af udtjente batterier er et grundlæggende afgørende skridt i indsatsen for at lukke kredsløbet for værdifulde materialer i batterier gennem deres genvinding og til at bevare batteriværdikæden i Unionen og styrke dens strategiske autonomi i denne sektor og derved lette adgangen til nyttiggjorte materialer, som kan anvendes til produktion af nye produkter. Passende foranstaltninger vedrørende indsamling, behandling, forberedelse med henblik på genbrug, forberedelse til ændring af anvendelse og genanvendelse af udtjente batterier bør indgå i de nationale affaldshåndteringsplaner. Medlemsstaternes affaldshåndteringsplaner bør derfor ajourføres på grundlag af bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Betragtning 79

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(79) Producenter af alle batterier bør være ansvarlige for finansieringen og organiseringen af særskilt indsamling af udtjente batterier. Det bør de gøre ved at oprette et indsamlingsnetværk, som dækker medlemsstaternes samlede område, som er tæt på slutbrugeren, og som ikke kun er rettet mod områder og batterier, hvor indsamlingen er rentabel. Indsamlingsnetværket bør omfatte alle distributører, godkendte anlæg til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer, genbrugsstationer og andre aktører på eget initiativ, f.eks. offentlige myndigheder og skoler. Med henblik på at verificere og forbedre indsamlingsnetværkets og oplysningskampagnernes effektivitet bør der regelmæssigt udføres undersøgelser af sammensætningen på mindst NUTS 2-niveau53 af indsamlet blandet kommunalt affald og affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på at bestemme mængden af udtjente bærbare batterier deri.

(79) Producenter af alle batterier bør være ansvarlige for finansieringen eller finansieringen og organiseringen af særskilt indsamling af udtjente batterier. Det bør de gøre ved at oprette et tilbagetagnings- og indsamlingsnetværk, som dækker medlemsstaternes samlede område, som er tæt på slutbrugeren, og som ikke kun er rettet mod områder og batterier, hvor indsamlingen er rentabel. Indsamlingsnetværket bør omfatte alle distributører, godkendte anlæg til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer, genbrugsstationer og andre aktører på eget initiativ, f.eks. offentlige myndigheder og skoler. Med henblik på at verificere og forbedre indsamlingsnetværkets og oplysningskampagnernes effektivitet bør der regelmæssigt udføres undersøgelser af sammensætningen på mindst NUTS 2-niveau53 af indsamlet blandet kommunalt affald og affald af elektrisk og elektronisk udstyr med henblik på at bestemme mængden af udtjente bærbare batterier deri.

__________________

__________________

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

53 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 af 26. maj 2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1).

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Betragtning 81

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(81) I betragtning af de miljøvirkninger og det tab af materialer, der opstår, hvis udtjente batterier ikke indsamles særskilt og følgelig ikke behandles på en miljømæssigt forsvarlig måde, bør det indsamlingsmål, der allerede er fastsat i direktiv 2006/66/EF, fortsat finde anvendelse og gradvist hæves. I henhold til denne forordning omfatter bærbare batterier også batterier, der driver lette transportmidler. Da den aktuelle stigning i salget af denne batteritype gør det vanskeligt at beregne den mængde af disse batterier, der markedsføres og indsamles efter endt levetid, bør disse batterier udelukkes fra den nuværende indsamlingsprocent for bærbare batterier. Denne udelukkelse bør revideres sammen med indsamlingsprocenten for udtjente bærbare batterier, og dette kan også omfatte ændringer i metoden til beregning af indsamlingsprocenten for bærbare batterier. Kommissionen udarbejder en rapport til støtte for disse revisioner.

(81) I betragtning af de miljøvirkninger og det tab af materialer, der opstår, hvis udtjente batterier ikke indsamles særskilt og følgelig ikke behandles på en miljømæssigt forsvarlig måde, bør det indsamlingsmål, der allerede er fastsat i direktiv 2006/66/EF, fortsat finde anvendelse og gradvist hæves. For at maksimere indsamlingen og mindske sikkerhedsrisiciene bør gennemførligheden af og de potentielle fordele ved at etablere et pantsystem for batterier på EU-plan, navnlig for bærbare batterier til almindelig anvendelse, vurderes. Nationale pantsystemer bør ikke forhindre en vedtagelse af harmoniserede systemer på tværs af EU.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Betragtning 82 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(82a) For at ajourføre metoden til beregning og kontrol af indsamlingsmålet for udtjente batterier fra lette transportmidler med henblik på at afspejle den mængde, der er til rådighed til indsamling, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er afgørende, at den nye metode opretholder eller øger det miljømæssige ambitionsniveau med hensyn til indsamling af udtjente batterier i forhold til den eksisterende metode.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Betragtning 82 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(82b) Kommissionen bør også overveje at indføre en metode til beregning af de særskilte indsamlingsmål med henblik på at afspejle den mængde af udtjente bærbare batterier, der kan indsamles. Det er afgørende, at den nye metode opretholder eller øger det miljømæssige ambitionsniveau med hensyn til indsamling af udtjente batterier i forhold til den eksisterende metode.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Betragtning 84

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(84) På baggrund af det affaldshierarki, der er etableret ved artikel 4 i direktiv 2008/98/EF, som prioriterer forebyggelse, forberedelse med henblik på genanvendelse og genvinding, og i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF og artikel 5, stk. 3, litra f), i direktiv 1999/31/EF54 bør indsamlede batterier ikke forbrændes eller bortskaffes ved deponering.

(84) På baggrund af det affaldshierarki, der er etableret ved artikel 4 i direktiv 2008/98/EF, som prioriterer forebyggelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse, og i overensstemmelse med artikel 11, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF og artikel 5, stk. 3, litra f), i direktiv 1999/31/EF54 bør indsamlede batterier ikke være genstand for energiudnyttelse eller bortskaffelse.

__________________

__________________

54 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

54 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Betragtning 87

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(87) Behandlingen og genvindingen af udtjente batterier bør kun finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt transporten heraf finder sted i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/200658 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/200759, og såfremt behandlings- og genvindingsaktiviteterne opfylder de krav, der gælder for denne type affald, i overensstemmelse med deres klassificering i Kommissionens beslutning 2000/532/EF, som ændret60. Denne beslutning, som ændret, bør revideres for at afspejle alle batterikemier. Hvis en sådan behandling eller genvinding finder sted uden for Unionen, bør den erhvervsdrivende, for hvem den udføres, have pligt til at aflægge rapport herom til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat og til at dokumentere, at behandlingen er blevet foretaget på betingelser svarende til betingelserne i denne forordning, hvis den skal medregnes i genvindingseffektiviteten og -målene. For at fastlægge, hvilke krav til sådan behandling der bør anses for tilsvarende, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår fastlæggelse af detaljerede bestemmelser med kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder.

(87) Behandlingen, forberedelsen med henblik på genbrug, forberedelsen til ændring af anvendelse og genvindingen af udtjente batterier bør kun finde sted uden for den pågældende medlemsstat eller uden for Unionen, såfremt transporten heraf finder sted i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/200658 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/200759, og såfremt behandlings- og genvindingsaktiviteterne opfylder de krav, der gælder for denne type affald, i overensstemmelse med deres klassificering i Kommissionens beslutning 2000/532/EF, som ændret60. Denne beslutning, som ændret, bør revideres for at afspejle alle batterikemier, herunder tilføjelse af koder for udtjente litiumionbatterier, for at lette korrekt sortering og indberetning af udtjente litiumionbatterier. Hvis en sådan behandling eller genvinding finder sted uden for Unionen, bør den erhvervsdrivende, for hvem den udføres, have pligt til at aflægge rapport herom til den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat og til at dokumentere med dokumentation godkendt af den kompetente myndighed i bestemmelseslandet, at behandlingen er blevet foretaget på betingelser svarende til betingelserne i denne forordning og relevante krav vedrørende beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed i anden EU-lovgivning, hvis den skal medregnes i genvindingseffektiviteten og -målene. For at fastlægge, hvilke krav til sådan behandling der bør anses for tilsvarende, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår fastlæggelse af detaljerede bestemmelser med kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder.

__________________

__________________

58 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

58 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1).

59 Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EØS-relevant tekst) (EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6).

59 Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EØS-relevant tekst) (EUT L 316 af 4.12.2007, s. 6).

60 2000/532/EF: Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).

60 Direktiv 2000/532/EF: Kommissionens beslutning af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Betragtning 87 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(87a) Hvis udtjente batterier eksporteres fra Unionen med henblik på forberedelse med henblik på genbrug, forberedelse med henblik på ændring af anvendelsen eller genanvendelse, bør medlemsstaternes kompetente myndigheder gøre effektiv brug af de beføjelser, der er fastsat i artikel 50, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1013/2006, til at kræve dokumentation med henblik på at fastslå, at kravene i nærværende forordning er opfyldt. Det bør være muligt for medlemsstaternes kompetente myndigheder at samarbejde med andre relevante aktører såsom de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet, uafhængige tredjepartsverifikationsorganer eller producentansvarsorganisationer, der er etableret i henhold til ordninger for udvidet producentansvar, som kan foretage fysisk og anden kontrol af anlæg i tredjelande.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Betragtning 88

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(88) Industribatterier og traktionsbatterier, som ikke længere er egnede til det oprindelige formål, som de blev fremstillet til, kan anvendes til et andet formål som batterier til stationære energilagringssystemer. Der er ved at opstå et second life-marked for brugte industribatterier og traktionsbatterier. Med henblik på at støtte den praktiske anvendelse af affaldshierarkiet bør der derfor fastsættes særlige regler, som gør det muligt at anvende brugte batterier til et andet formål, samtidig med at der tages hensyn til forsigtighedsprincippet, og slutbrugernes sikkerhed garanteres. Ethvert sådant brugt batteri bør underkastes en vurdering af dets sundhedstilstand og tilgængelige kapacitet med henblik på at sikre, at det kan anvendes til et andet formål end dets oprindelige formål. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne vedrørende vurderingen af batteriers sundhedstilstand bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

(88) Batterier, som ikke længere er egnede til det oprindelige formål, som de blev fremstillet til, kan anvendes til et andet formål som batterier til stationære energilagringssystemer. Der er ved at opstå et second life-marked for brugte batterier. Med henblik på at støtte den praktiske anvendelse af affaldshierarkiet bør der derfor fastsættes særlige regler, som gør det muligt at anvende brugte batterier til et andet formål, samtidig med at der tages hensyn til forsigtighedsprincippet, og slutbrugernes sikkerhed garanteres. Ethvert sådant brugt batteri bør underkastes en vurdering af dets sundhedstilstand og tilgængelige kapacitet med henblik på at sikre, at det kan anvendes til et andet formål end dets oprindelige formål. Batterier, der skønnes at være egnede til anvendelse til andre formål end det oprindelige, bør ideelt set anvendes til disse formål. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af bestemmelserne vedrørende vurderingen af batteriers sundhedstilstand bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Betragtning 89

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(89) Producenterne og distributørerne bør aktivt medvirke til at sikre, at slutbrugerne oplyses om, at batterier bør indsamles særskilt, at der findes indsamlingsordninger, og at slutbrugerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre en miljømæssigt optimal håndtering af udtjente batterier. Ved formidling af oplysninger til alle slutbrugere og rapportering om batterier bør der anvendes moderne informationsteknologier. Oplysningerne bør formidles på traditionel vis, f.eks. udendørs, på plakater og via medier på de sociale medier, eller på mere innovative måder, f.eks. gennem elektronisk adgang til websteder via QR-koder, der er påsat batteriet.

(89) Producenterne og distributørerne, herunder onlinemarkedspladser, bør aktivt medvirke til at sikre, at slutbrugerne oplyses om, at batterier bør indsamles særskilt, at der findes indsamlingsordninger, og at slutbrugerne spiller en vigtig rolle i indsatsen for at sikre en miljømæssigt optimal håndtering af udtjente batterier, navnlig ved at forklare hvordan mere sikre og renere affaldsstrømme kan bidrage til reduktion af affaldseksporten til tredjelande og lukkede materialekredsløb inden for Unionen. Ved formidling af oplysninger til alle slutbrugere og rapportering om batterier bør der anvendes moderne informationsteknologier. Oplysningerne bør formidles på traditionel vis, f.eks. udendørs, på plakater og via medier på de sociale medier, og på mere innovative måder, f.eks. gennem elektronisk adgang til websteder via QR-koder, der er påsat batteriet, på en tilgængelig og forståelig måde.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Betragtning 90

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(90) For at gøre det muligt at verificere overholdelsen og effektiviteten af forpligtelserne vedrørende indsamling og behandling af batterier skal de erhvervsdrivende rapportere tilbage til de kompetente myndigheder. Producenter af batterier og andre operatører, der indsamler batterier, bør for hvert kalenderår rapportere relevante data om solgte batterier og indsamlede udtjente batterier. Med hensyn til behandling og genvinding bør rapporteringsforpligtelserne pålægges henholdsvis affaldshåndteringsvirksomhederne og genvindingsvirksomhederne.

(90) For at gøre det muligt at verificere overholdelsen og effektiviteten af forpligtelserne vedrørende indsamling og behandling af batterier skal de erhvervsdrivende rapportere tilbage til de kompetente myndigheder. Producenter af batterier og andre operatører, der indsamler batterier, bør for hvert kalenderår rapportere relevante data om solgte batterier og indsamlede udtjente batterier. Med hensyn til behandling og genvinding bør rapporteringsforpligtelserne pålægges henholdsvis affaldshåndteringsvirksomhederne og genvindingsvirksomhederne. Affaldshåndteringsoperatører, der udfører behandling i overensstemmelse med denne forordning, bør underkastes en udvælgelsesprocedure af producenter af de relevante batterier eller af producentansvarsorganisationer, der handler på deres vegne, i overensstemmelse med artikel 8 og 8a i direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Betragtning 95

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(95) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/102062 fastlægges der regler om markedsovervågning af produkter og kontrol med produkter, der indføres på EU-markedet. For at sikre, at produkter, der er omfattet af varernes frie bevægelighed, opfylder krav, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for samfundsinteresser som menneskers sundhed og sikkerhed, beskyttelse af ejendom og miljøet, bør nævnte forordning finde anvendelse på batterier, der er omfattet af denne forordning. Forordning (EU) 2019/1020 bør derfor ændres.

(95) I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/102062 fastlægges der regler om markedsovervågning af produkter og kontrol med produkter, der indføres på EU-markedet. For at sikre, at produkter, der er omfattet af varernes frie bevægelighed, opfylder krav, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for samfundsinteresser som menneskers sundhed og sikkerhed, beskyttelse af ejendom og miljøet, bør nævnte forordning finde anvendelse på batterier, der er omfattet af denne forordning, herunder batterier produceret uden for Unionen, og som indføres på EU-markedet. Forordning (EU) 2019/1020 bør derfor ændres.

__________________

__________________

62 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1).

62 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1020 af 20. juni 2019 om markedsovervågning og produktoverensstemmelse og om ændring af direktiv 2004/42/EF og forordning (EF) nr. 765/2008 og (EU) nr. 305/2011 (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 1).

Ændringsforslag  74

 

Forslag til forordning

Betragtning 97

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(97) Der bør fastsættes en procedure, hvorefter berørte parter oplyses om påtænkte foranstaltninger vedrørende batterier, der udgør en risiko for menneskers sundhed, sikkerhed, ejendom eller miljøet. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaterne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidlige fase at gribe ind over for sådanne batterier. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage retsakter for at fastsætte, hvorvidt nationale foranstaltninger vedrørende batterier, der ikke opfylder kravene, er berettigede eller ej.

(97) Der bør fastsættes en procedure, hvorefter berørte parter oplyses om påtænkte foranstaltninger vedrørende batterier, der udgør en risiko for menneskers sundhed, sikkerhed, ejendom eller miljøet. Herved vil markedsovervågningsmyndighederne i medlemsstaterne i samarbejde med de relevante erhvervsdrivende også få mulighed for i en tidlige fase at gribe ind over for sådanne batterier. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at vedtage retsakter for hurtigt at fastsætte, hvorvidt nationale foranstaltninger vedrørende batterier, der ikke opfylder kravene, er berettigede eller ej.

Ændringsforslag  75

 

Forslag til forordning

Betragtning 98

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(98) Markedsovervågningsmyndighederne bør have beføjelse til at kræve, at erhvervsdrivende iværksætter korrigerende tiltag, hvis det konstateres, at et batteri ikke opfylder kravene i denne forordning, eller at den erhvervsdrivende overtræder bestemmelserne om markedsføring af et batteri eller tilgængeliggørelse af et batteri på markedet eller om bæredygtighed, sikkerhed, mærkning og due diligence i forsyningskæden.

(98) Markedsovervågningsmyndighederne bør have beføjelse til at kræve, at erhvervsdrivende iværksætter korrigerende tiltag, hvis det konstateres, at et batteri ikke opfylder kravene i denne forordning, eller at den erhvervsdrivende overtræder bestemmelserne om markedsføring af et batteri eller tilgængeliggørelse af et batteri på markedet eller om bæredygtighed, sikkerhed, mærkning og oplysninger eller due diligence i forsyningskæden.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Betragtning 98 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(98a) Kommissionen bør udpege en EU-prøvningsfacilitet med henblik på at tilsikre effektive og konsekvente prøvninger i hele Unionen inden for rammerne af markedsovervågning, der er oprettet ved forordning (EU) 2019/1020, med hensyn til batterier såvel som for at yde uafhængig teknisk og videnskabelig rådgivning i forbindelse med evalueringer af batterier, der udgør en risiko. Desuden bør overholdelsen af EU-lovrammerne for batterier som fastlagt ved denne forordning også fremmes på nationalt plan.

Ændringsforslag  77

 

Forslag til forordning

Betragtning 98 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(98b) Den frie bevægelighed for varer i Unionen besværliggøres ofte af hindringer på nationalt plan, som modvirker en fuldstændig gennemførelse af det indre marked og mindsker virksomhedernes muligheder for at drive forretning og udvikle sig, navnlig SMV'er, som udgør rygraden i Unionens økonomi. Medlemsstaterne bør derfor gøre fuld brug af muligheden for at indgå særlige aftaler med hinanden om at tillade mæglingsprocedurer med henblik på hurtigt at bilægge tvister, der opstår i forbindelse med adgangen til det indre marked for batterier.

Ændringsforslag  78

 

Forslag til forordning

Betragtning 99

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(99) Offentlige indkøb er en vigtig sektor med hensyn til at mindske miljøvirkningerne af menneskelige aktiviteter og stimulere markedsomstillingen til mere bæredygtige produkter. Ordregivende myndigheder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU63 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU, og ordregivende enheder, jf. direktiv 2014/25/EU64, bør tage hensyn til miljøvirkninger, når de indkøber batterier eller produkter, der indeholder batterier, med henblik på at fremme og stimulere markedet for ren og energieffektiv mobilitet og energilagring og derved bidrage til Unionens miljø-, klima- og energipolitiske målsætninger.

(99) Offentlige indkøb er en vigtig sektor med hensyn til at mindske miljøvirkningerne af menneskelige aktiviteter og stimulere markedsomstillingen til mere bæredygtige produkter. Ordregivende myndigheder, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU, og ordregivende enheder, jf. direktiv 2014/25/EU, bør tage hensyn til miljøvirkninger, når de indkøber batterier eller produkter, der indeholder batterier, og tilsikre, at de erhvervsdrivende reelt efterlever sociale og miljømæssige krav med henblik på at fremme og stimulere markedet for ren og energieffektiv mobilitet og energilagring, hvorved der bidrages til Unionens miljø-, klima- og energipolitiske målsætninger. Desuden vil bedre adgang for SMV'er til offentlige indkøb på batterimarkedet og tilskyndelse af de lokale og EU-baserede interessenter til at deltage også bidrage væsentligt til at nå disse mål.

__________________

__________________

63 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

63 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

64 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

64 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243).

Ændringsforslag  79

 

Forslag til forordning

Betragtning 105

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(105) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, og som fastsætter, hvorvidt en national foranstaltning, der er truffet i forbindelse med et batteri, der opfylder kravene, men som udgør en risiko, er berettiget eller ej, når det er bydende nødvendigt i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed, sikkerhed, ejendom eller miljøet.

(105) Kommissionen bør snarest muligt vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, og som fastsætter, hvorvidt en national foranstaltning, der er truffet i forbindelse med et batteri, der opfylder kravene, men som udgør en risiko, er berettiget eller ej, når det er bydende nødvendigt i behørigt begrundede særligt hastende tilfælde vedrørende beskyttelse af menneskers sundhed, sikkerhed, ejendom eller miljøet.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Betragtning 106

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(106) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

(106) Medlemsstaterne bør fastsætte bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de håndhæves. Sanktionerne bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Med henblik på at sikre harmoniseret håndhævelse i hele EU bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at udvikle harmoniserede kriterier eller retningslinjer for sanktioner og for erstatning for skader, som påføres enkeltpersoner.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Betragtning 109 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(109a) Det er vigtigt, at der ved gennemførelsen af denne forordning tages hensyn til miljømæssige, sociale og økonomiske virkninger. For at sikre lige vilkår er det desuden vigtigt, at der ved gennemførelsen af denne forordning tages hensyn til alle relevante tilgængelige teknologier, forudsat at disse teknologier gør det muligt for batterier fuldt ud at overholde alle relevante krav, der er fastsat i denne forordning. Desuden bør de økonomiske aktører, navnlig SMV'er, ikke pålægges uforholdsmæssigt store administrative byrder.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Betragtning 110

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(110) Målet for denne forordning, nemlig at garantere, at det indre marked fungerer, og samtidig sikre, at markedsførte batterier opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og sikkerhed, beskyttelse af ejendom og miljøet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union.  I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål –

(110) Målet for denne forordning, nemlig at garantere, at det indre marked fungerer, og at sikre, at markedsførte batterier samt operationer i tilknytning til brugte batterier opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og sikkerhed, beskyttelse af ejendom og miljøet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål –

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved denne forordning fastsættes der krav vedrørende bæredygtighed, sikkerhed, mærkning og information, der skal opfyldes inden markedsføring eller ibrugtagning af batterier, samt krav vedrørende indsamling, behandling og genvinding af udtjente batterier.

1. Ved denne forordning fastsættes der krav vedrørende miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, sikkerhed, mærkning og information, der skal opfyldes inden markedsføring eller ibrugtagning af batterier.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I denne forordning fastsættes desuden foranstaltninger for at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske produktionen af udtjente batterier, de negative følgevirkninger af produktion og håndtering af sådanne batterier og ved at mindske de samlede følgevirkninger fra ressourceudnyttelse og forbedre effektiviteten af denne udnyttelse.

Ændringsforslag  85

 

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Denne forordning finder anvendelse på alle batterier, nemlig bærbare batterier, bilbatterier, traktionsbatterier og industribatterier, uanset deres form, volumen, vægt, udformning, materialesammensætning, brug eller formål. Forordningen finder også anvendelse på batterier, der er indbygget i eller føjes til andre produkter.

2. Denne forordning finder anvendelse på alle batterier, nemlig bærbare batterier, batterier til lette transportmidler, bilbatterier, traktionsbatterier og industribatterier, uanset deres form, volumen, vægt, udformning, materialesammensætning, brug eller formål. Forordningen finder også anvendelse på batterier, der er indbygget i eller føjes til andre produkter.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) Udstyr, der specifikt er beregnet til sikkerheden i nukleare anlæg som defineret i artikel 3 i Rådets direktiv 2009/71/Euratom1a.

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).

Ændringsforslag  87

 

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Med undtagelse af kapitel VII finder denne forordning ikke anvendelse på batterier, som producenten kan bevise er produceret før denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "batteri": enhver elektrisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere ikkegenopladelige eller genopladelige battericeller eller af grupper af dem

(1) "batteri": enhver elektrisk energikilde, som dannes ved direkte omdannelse af kemisk energi, og som består af en eller flere ikkegenopladelige eller genopladelige battericeller eller af grupper af dem, såsom batteripakker og batterimoduler

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) "batteri med internt lager": et batteri uden tilsluttede eksterne enheder til lagring af energi

udgår

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – led 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 ikke er udviklet til industrielle formål og

 ikke er udviklet udelukkende til industriel anvendelse og

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 – led 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 hverken er et traktionsbatteri eller et bilbatteri

 hverken er et batteri til et let transportmiddel, et traktionsbatteri eller et bilbatteri

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) "bærbare batterier til almindelig anvendelse": bærbare batterier i følgende fælles formater: 4,5 V (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23 eller 9 V (PP3) "let transportmiddel":

(8) "bærbare batterier til almindelig anvendelse": bærbare batterier i følgende fælles formater: 4,5 V (3R12), knapcelle, D, C, AA, AAA, AAAA, A23 eller 9 V (PP3)

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) "let transportmiddel": hjulkøretøj, som har en elmotor på mindre end 750 W, som de befordrede sidder på, når køretøjet bevæger sig, og som kan drives af elmotoren alene eller af en kombination af motoreffekt og menneskelig pedalkraft

(9) "batteri til let transportmiddel": ethvert batteri i køretøjer, som kan drives af elmotoren alene eller af en kombination af motoreffekt og menneskelig pedalkraft, herunder køretøjer i typegodkendte kategorier som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/20131a, og som vejer mindre end 25 kg

 

____________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel2 – stk. 1 – nr. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) "bilbatteri": ethvert batteri, der kun anvendes til at levere strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg

(10) "bilbatteri": ethvert batteri, der primært anvendes til at levere strøm til startmotor, lygter og tændingsanlæg i køretøjer og i mobile ikkevejgående maskiner eller andre supplerende funktioner

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) "industribatteri": ethvert batteri, der er udviklet til industrielle formål, og ethvert andet batteri undtagen bærbare batterier, traktionsbatterier og bilbatterier

(11) "industribatteri": ethvert batteri, der er udviklet udelukkende til industrielle formål, og ethvert andet batteri, herunder alle stationære batterienergilagringssystemer, undtagen bærbare batterier, batterier til lette transportmidler, traktionsbatterier og bilbatterier

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) "traktionsbatteri": ethvert batteri, der specifikt er udviklet til at levere trækkraft til hybride køretøjer og elkøretøjer til vejtransport

(12) "traktionsbatteri": ethvert batteri, der specifikt er udviklet til at levere energi til trækkraft til køretøjer i klasse L som fastsat i forordning (EU) nr. 168/2013 og med en vægt på over 25 kg eller til et køretøj i klasse M, N eller O som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/8581a

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1).

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) "stationært batteribaseret energilagringssystem": et genopladeligt industribatteri med internt lager, der specifikt er udviklet til at lagre og levere elektrisk energi til nettet, uanset hvor og af hvem dette batteri anvendes

(13) "batteri inden for et stationært batteribaseret energilagringssystem": et genopladeligt industribatteri med internt lager, der specifikt er udviklet til at lagre og levere elektrisk energi, når det er tilsluttet et elnet, uanset hvor og af hvem dette batteri anvendes

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) "QR-kode": en matrixstregkode med link til oplysninger om en batterimodel

(21) "QR-kode": en maskinlæsbar matrixkode med link til oplysninger om en batterimodel i overensstemmelse med denne forordning

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) "batteristyringssystem": en elektronisk enhed, der kontrollerer eller styrer batteriers elektriske og termiske funktioner, som styrer og lagrer data om de parametre, der anvendes til at konstatere batteriers sundhedstilstand og forventede levetid, jf. bilag VII, og som kommunikerer med det køretøj eller det apparat, hvori batteriet er integreret

(22) "batteristyringssystem": en elektronisk enhed, der kontrollerer eller styrer batteriers elektriske og termiske funktioner, for at påvirke batteriets sikkerhed, ydeevne og levetid, som styrer og lagrer data om de parametre, der anvendes til at konstatere batteriers sundhedstilstand og forventede levetid, jf. bilag VII, og som kommunikerer med det køretøj eller det apparat, hvori batteriet er integreret

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a) "forberedelse med henblik på ændring af anvendelsen": enhver aktivitet, der bevirker, at dele af eller hele batteriet anvendes til et andet formål eller en anden anvendelse end det, som batteriet oprindeligt blev udviklet til

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 26 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26b) "genfremstilling": enhver demontering, genopretning, erstatning af komponenter i brugte batteripakker, batterimoduler og/eller battericeller, som fører til, at et batteri opnår et ydeevneniveau og en kvalitet, der svarer til et nyt batteris, til det oprindelige eller et andet formål gennem et sæt sikre og bæredygtige procedurer

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr.  38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) "producentansvarsorganisation": en juridisk enhed, der finansielt eller operationelt organiserer opfyldelsen af forpligtelserne vedrørende udvidet producentansvar på vegne af flere producenter

(38) "producentansvarsorganisation": en juridisk enhed, der finansielt eller finansielt og operationelt organiserer opfyldelsen af forpligtelserne vedrørende udvidet producentansvar på vegne af flere producenter

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39) "udtjent batteri": ethvert batteri, der er affald i henhold til artikel 3, nr. 1), i direktiv 2008/98/EF

(39) "udtjent batteri": ethvert batteri eller enhver battericelle omfattet af definitionen af affald i henhold til artikel 3, nr. 1), i direktiv 2008/98/EF

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) "genbrug": fuldstændig eller delvis direkte genbrug af batteriet til det oprindelige formål, som batteriet blev konstrueret til

(40) "genbrug": fuldstændig eller delvis direkte genbrug af batteriet, som ikke er affald, til det samme formål, som batteriet blev konstrueret til

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 41 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) "farligt stof": et stof, som opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200867:

(41) "farligt stof": et stof, som opfylder kriterierne for en af fareklasserne eller farekategorierne som anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/200867:

__________________

__________________

67 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

67 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 41 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) fareklasse 2.1-2.4 samt 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F

udgår

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 41 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) fareklasse 3.1-3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10

udgår

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 41 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c) fareklasse 4.1

udgår

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 41 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) fareklasse 5.1

udgår

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) "due diligence i forsyningskæden": forpligtelserne for erhvervsdrivende, der markedsfører genopladelige industribatterier eller traktionsbatterier, for så vidt angår deres forvaltningssystemer, risikostyring, tredjepartsverifikationer udført af bemyndigede organer og fremlæggelse af oplysninger med henblik på at identificere og imødegå faktiske og potentielle risici med forbindelse til tilvejebringelse og forarbejdning af og handel med råstoffer, der er nødvendige for produktionen af batterier "producent":

(36) "due diligence i værdikæden for batterier": forpligtelserne for så vidt angår sociale og miljømæssige risikokategorier for erhvervsdrivende, der markedsførerbatterier, for så vidt angår deres forvaltningssystemer, risikostyring, tredjepartsverifikationer udført af bemyndigede organer og fremlæggelse af oplysninger med henblik på at identificere, forhindre og imødegå faktiske og potentielle risici med forbindelse til tilvejebringelse og forarbejdning af og handel med råstoffer, kemikalier og sekundære råstoffer, der er nødvendige for produktionen af batterier og behandlingen af udtjente batterier, der er forbundet med dets fremstillingsoperationer og forbundet med alle øvrige forretningsforbindelser

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36 a) "forretningsforbindelser": forbindelserne mellem en virksomhed og dennes datterselskaber såvel som dens forretningsmæssige relationer i hele dens værdikæde, inklusive leverandører og underleverandører, som er direkte knyttet til virksomhedens erhvervsaktiviteter, produkter eller tjenesteydelser

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36b) "højrisikoområder": områder med svag eller ikkeeksisterende statsmagt og ringe sikkerhedsforhold, og hvor der forekommer udbredte og systematiske overtrædelser af folkeretten, herunder krænkelser af menneskerettighederne

Ændringsforslag  113

 

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører bæredygtigheds-, sikkerheds-, mærknings- og oplysningskrav for batterier eller håndtering af udtjente batterier, der er omfattet af denne forordning, forbyde, begrænse eller hindre tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af batterier, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

1. Medlemsstaterne må ikke af grunde, der vedrører sociale og miljømæssige bæredygtigheds-, sikkerheds-, mærknings- og oplysningskrav for batterier eller håndtering af udtjente batterier, der er omfattet af denne forordning, forbyde, begrænse eller hindre tilgængeliggørelse på markedet eller ibrugtagning af batterier, der opfylder bestemmelserne i denne forordning.

Ændringsforslag  114

 

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må ikke modsætte sig, at der på messer og udstillinger samt ved demonstrationer og lignende arrangementer forevises batterier, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at disse batterier ikke overholder denne forordning og ikke er til salg, før de er blevet bragt i overensstemmelse hermed.

2. Medlemsstaterne må ikke modsætte sig, at der på messer og udstillinger samt ved demonstrationer og lignende arrangementer forevises batterier, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, såfremt det ved synlig skiltning er klart anført, at disse batterier ikke overholder denne forordning og ikke er til salg og ikke kan markedsføres, før de er blevet bragt i overensstemmelse hermed.

Den pågældende erhvervsdrivende skal i forbindelse med produktdemonstration træffe behørige foranstaltninger til at sikre mod personskade

Ændringsforslag  115

 

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bæredygtigheds-, sikkerheds-, mærknings- og oplysningskrav for batterier

Bæredygtigheds-, sikkerheds-, mærknings-, oplysnings- og due diligencekrav for batterier

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) due diligence-kravet fastsat i artikel 39.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. For traktionsbatterier og bilbatterier, der er markedsført som erstatning for defekte batterier, gælder samme krav som for de erstattede batterier i henhold til princippet om "reparér som produceret".

Begrundelse

Traktionsbatterier og bilbatterier (f.eks. LiFePO) er en del af et køretøjs typegodkendelse. Ændringer af disse batterier, som er relevante for typegodkendelsen, skal meddeles den typegodkendende myndighed og kræver en ny typegodkendelse af den pågældende køretøjsmodel. For at holde denne indsats så lille som muligt bør det være muligt at reparere som produceret. Det er desuden helt nødvendigt at kunne reparere som produceret for at opfylde lovens krav om at levere reservedele til kunden i op til 10 år (eller mere) efter afslutningen af produktionen.

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. For så vidt angår aspekter, der ikke er omfattet af kapitel II og III, må batterier ikke udgøre en risiko for menneskers sundhed, for sikkerheden, for ejendom eller for miljøet.

2. For så vidt angår aspekter, der ikke er omfattet af kapitel II og III og artikel 39, må batterier ikke udgøre en risiko for menneskers sundhed, for sikkerheden, for ejendom eller for miljøet.

Ændringsforslag  119

 

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hver medlemsstat udpeger endvidere ét kontaktpunkt blandt de kompetente myndigheder, der er omhandlet i første afsnit, med henblik på at kommunikere med Kommissionen i henhold til stk. 3.

Ændringsforslag  120

 

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Senest [tre måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] meddeler medlemsstaterne Kommissionen navne og adresser på de kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til stk. 1. Medlemsstaterne meddeler uden unødig forsinkelse Kommissionen eventuelle ændringer af de kompetente myndigheders navne og adresser.

3. Senest [tre måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] meddeler medlemsstaterne Kommissionen navn og adresse på det kontaktpunkt, der er udpeget i henhold til stk. 1. Medlemsstaterne meddeler uden unødig forsinkelse Kommissionen eventuelle ændringer af kontaktpunktets navn eller adresse.

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Senest 6 måneder efter enhver ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 eller efter ikrafttrædelsen af fremtidig EU-lovgivning om bæredygtighedskriterier for farlige stoffer og kemikalier vurderer Kommissionen, om en sådan ændring eller den fremtidige EU-lovgivning kræver en ændring af denne artikel eller af bilag I til nærværende forordning eller begge dele, og vedtager, hvor det er relevant, en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73 i nærværende forordning for at ændre disse bestemmelser i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Inden den 31. december 2025 foretager Kommissionen, bistået af Det Europæiske Kemikalieagentur, en systematisk gennemgang af farlige stoffer i batterier med henblik på at identificere potentielle risici for menneskers sundhed og miljøet. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til, i hvilket omfang det er nødvendigt at anvende et farligt stof af hensyn til sundheden, sikkerheden eller samfundets funktion, samt til tilgængeligheden af passende alternativer set ud fra miljø- og sundhedsmæssige aspekter. Til dette formål fremsender Kommissionen en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet og overvejer passende skridt, herunder vedtagelse af de delegerede retsakter som omhandlet i stk. 2.

Begrundelse

Begrænsninger af stoffer bør tilpasses til kemikaliestrategien, navnlig begrebet væsentlig anvendelse.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

CO2-fodaftryk af traktionsbatterier og genopladelige industribatterier

CO2-fodaftryk af traktionsbatterier, lette transportmidler og genopladelige industribatterier

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. traktionsbatterier og genopladelige industribatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh ledsages af teknisk dokumentation, der for hver batterimodel og -batch for hver fabrik indeholder en erklæring vedrørende CO2-fodaftryk, som er udarbejdet i overensstemmelse med den delegerede retsakt, der er nævnt i andet afsnit, og som mindst indeholder følgende oplysninger:

1. traktionsbatterier, batterier til lette transportmidler og genopladelige industribatterier ledsages af teknisk dokumentation, der for hver batterimodel og for hver fabrik indeholder en erklæring vedrørende CO2-fodaftryk, som er udarbejdet i overensstemmelse med den delegerede retsakt, der er nævnt i andet afsnit, og som mindst indeholder følgende oplysninger:

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca) oplysninger om de anvendte råvarer, herunder andelen af genanvendt indhold

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) batteriets samlede CO2-fodaftryk beregnet som kg kulstofdioxidækvivalent

(d) batteriets samlede CO2-fodaftryk beregnet som kg kuldioxidækvivalent og batteriets CO2-fodaftryk beregnet som kg kuldioxidækvivalent pr. kWh af den samlede energi, der leveres af batterisystemet i løbet af den forventede levetid

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kravet vedrørende erklæringen om CO2-fodaftryk i første afsnit finder anvendelse fra den 1. juli 2024 på traktionsbatterier og på genopladelige industribatterier.

Kravet vedrørende erklæringen om CO2-fodaftryk i første afsnit finder anvendelse fra den 1. juli 2024 på traktionsbatterier, batterier til lette transportmidler og på industribatterier.

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager senest den 1. juli 2023:

Kommissionen vedtager senest den 1. januar 2023:

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge metoden til beregning af batteriets samlede CO2-fodaftryk omhandlet i litra d), i overensstemmelse med de væsentlige elementer fastsat i bilag II

(a) en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge metoden til beregning og verifikation af batteriets CO2-fodaftryk omhandlet i litra d), i overensstemmelse med de væsentlige elementer fastsat i bilag II

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at ændre oplysningskravene i første afsnit.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at ændre oplysningskravene i første afsnit i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling.

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

traktionsbatterier og genopladelige industribatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh forsynes med en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der angiver den ydeevneklasse for CO2-fodaftryk, det enkelte batteri svarer til.

traktionsbatterier, batterier til lette transportmidler og genopladelige industribatterier forsynes med en synlig, klart læselig og uudslettelig mærkning, der angiver CO2-aftrykket for det i stk. 1, litra d), omhandlede batteri og den ydeevneklasse for CO2-fodaftryk, det enkelte batteri svarer til.

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kravene vedrørende ydeevneklasser for CO2-fodaftryk i første afsnit finder anvendelse fra den 1. januar 2026 for traktionsbatterier og genopladelige industribatterier.

Kravene vedrørende ydeevneklasser for CO2-fodaftryk i første afsnit finder anvendelse fra den 1. juli 2025 for traktionsbatterier, batterier til lette transportmidler og industribatterier.

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 4 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager senest den 31. december 2024:

Kommissionen vedtager senest den 1. januar 2024:

Ændringsforslag  134

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Traktionsbatterier og genopladelige industribatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh ledsages for hver batterimodel og -batch for hver fabrik af teknisk dokumentation, der påviser, at den angivne grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen er lavere end den maksimale grænseværdi, der er fastsat i den delegerede retsakt, som Kommissionen har vedtaget i henhold til tredje afsnit.

Traktionsbatterier, batterier til lette transportmidler og industribatterier med en nominel energi på over 2 kWh ledsages for hver batterimodel for hver fabrik af teknisk dokumentation, der påviser, at den angivne grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen er lavere end den maksimale grænseværdi, der er fastsat i den delegerede retsakt, som Kommissionen har vedtaget i henhold til tredje afsnit.

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kravet om en maksimal grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen i første afsnit finder anvendelse fra den 1. juli 2027 for traktionsbatterier og for genopladelige industribatterier.

Kravet om en maksimal grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen i første afsnit finder anvendelse fra den 1. januar 2027 for alle traktionsbatterier, batterier til lette transportmidler og for industribatterier med en nominel energi på over 2 kWh.

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager senest den 1. juli 2026 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge den maksimale grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen, der er omhandlet i første afsnit. Ved udarbejdelsen af denne delegerede retsakt tager Kommissionen hensyn til de relevante væsentlige elementer omhandlet i bilag II

Kommissionen vedtager senest den 1. juli 2025 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge den maksimale grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen, der er omhandlet i første afsnit. Ved udarbejdelsen af denne delegerede retsakt tager Kommissionen hensyn til de relevante væsentlige elementer omhandlet i bilag II

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indførelsen af en maksimal grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen udløser om nødvendigt en omklassificering af de ydeevneklasser for CO2-fodaftryk, der er omhandlet i stk. 2.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at ændre den maksimale grænseværdi for CO2-fodaftryk, som omhandlet i første afsnit, baseret på de senest tilgængelige data, der er indberettet i overensstemmelse med stk. 1. Indførelsen af en maksimal grænseværdi for CO2-fodaftryk i livscyklussen udløser om nødvendigt en omklassificering af de ydeevneklasser for CO2-fodaftryk, der er omhandlet i stk. 2.

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Senest den 31. december 2025 vurderer Kommissionen muligheden for at udvide kravene i denne artikel til bærbare batterier og kravet i stk. 3 til traktionsbatterier, batterier til lette transportmidler og industribatterier med nominel energi på under 2 kWh. Med henblik herpå forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet og overvejer at træffe de fornødne foranstaltninger, herunder vedtagelsen af lovgivningsforslag.

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Artikel 8 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genvundet indhold i industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier

Genvundet indhold i bærbare batterier, batterier til lette transportmidler, industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fra den 1. januar 2027 ledsages industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh, der indeholder kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive materialer, af teknisk dokumentation med oplysninger om den mængde kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i hver batterimodel og -batch for hver fabrik.

Fra den 1. juli 2025 ledsages bærbare batterier, med undtagelse af bærbare batterier til almindelig anvendelse, batterier til lette transportmidler, industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier, der indeholder kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive materialer, af teknisk dokumentation med oplysninger om den mængde kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i hver batterimodel for hver fabrik.

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. december 2025 vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af metoden til beregning og verifikation af de mængder kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i batterierne omhandlet i første afsnit og formatet for den tekniske dokumentation. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 74, stk. 3.

Senest den 31. december 2023 vedtager Kommissionen:

 

(a) en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73 som supplement til denne forordning om fastlæggelse af metoden til beregning og verifikation af de mængder kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i batterierne omhandlet i første afsnit.

 

(b) en gennemførelsesretsakt om fastlæggelse af formatet og den tekniske dokumentation for erklæringen om nyttiggjorte materialer. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 74, stk. 3.

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2030 ledsages industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh, som indeholder kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive materialer, af teknisk dokumentation, som påviser, at disse batterier indeholder følgende minimumsandel af kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i hver batterimodel og -batch for hver fabrik:

2. Fra den 1. januar 2030 ledsages bærbare batterier, med undtagelse af bærbare batterier til almindelig anvendelse, batterier til lette transportmidler, industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier, som indeholder kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive materialer, af teknisk dokumentation, som påviser, at disse batterier indeholder følgende minimumsandel af kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i hver batterimodel for hver fabrik.

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fra den 1. januar 2035 ledsages industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh, som indeholder kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive materialer, af teknisk dokumentation, som påviser, at disse batterier indeholder følgende minimumsandel af kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i hver batterimodel og -batch for hver fabrik:

3. Fra den 1. januar 2033 ledsages bærbare batterier, med undtagelse af bærbare batterier til almindelig anvendelse, batterier til lette transportmidler, industribatterier, traktionsbatterier og bilbatterier, som indeholder kobolt, bly, litium eller nikkel i aktive materialer, af teknisk dokumentation, som påviser, at disse batterier indeholder følgende minimumsandel af kobolt, bly, litium eller nikkel, der er nyttiggjort fra affald, som forekommer i aktive materialer i hver batterimodel for hver fabrik.

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis det er berettiget og hensigtsmæssigt som følge af tilgængeligheden af kobolt, bly, litium eller nikkel nyttiggjort fra affald eller manglen herpå, tillægges Kommissionen beføjelser til senest den 31. december 2027 at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73 om ændring af målene stk. 2 og 3.

4. Efter fastlæggelsen af den metode, der er omhandlet i stk. 1, og senest den 31. december 2027 vurderer Kommissionen, om det som følge af den eksisterende og forventede tilgængelighed for 2030 og 2035 af kobolt, bly, litium eller nikkel, der nyttiggøres fra affald, eller mangel herpå, og i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling er hensigtsmæssigt at revidere målene i stk. 2 og 3. Kommissionen vurderer også, i hvilket omfang disse mål nås gennem affald før eller efter forbrug, og om det er hensigtsmæssigt at begrænse opfyldelsen af målene til kun at omfatte affald efter forbrug. På grundlag af denne vurdering forelægger Kommissionen lovforslag, hvis det er relevant.

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Hvis det er berettiget som følge af ændringer i batteriteknologier, der påvirker den type materialer, der kan nyttiggøres, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at supplere denne forordning ved at tilføje yderligere råstoffer og mål på listen i stk. 2 og 3.

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til ydeevne og holdbarhed for bærbare batterier til almindelig anvendelse

Krav til ydeevne og holdbarhed for bærbare batterier

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fra den 1. januar 2027 skal bærbare batterier til almindelig anvendelse overholde værdierne for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag III, som er fastlagt i den delegerede retsakt, som Kommissionen har vedtaget i henhold til stk. 2.

1. Fra den 1. januar 2027 skal bærbare batterier overholde værdierne for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag III, som er fastlagt i den delegerede retsakt, som Kommissionen har vedtaget i henhold til stk. 2.

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager senest den 31. december 2025 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge minimumsværdier for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag III, som bærbare batterier til almindelig anvendelse skal nå.

Kommissionen vedtager senest den 1. juli 2025 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge minimumsværdier for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag III, som bærbare batterier, herunder bærbare batterier til almindelig anvendelse, skal nå.

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at ændre de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag III, i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at ændre minimumsværdier og tilføje yderligere elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag III, i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling.

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af den delegerede retsakt omhandlet i første afsnit tager Kommissionen hensyn til behovet for at reducere miljøvirkningen af bærbare batterier til almindelig anvendelse gennem hele deres livscyklus og tager relevante internationale standarder og mærkningsordninger i betragtning. Kommissionen sikrer også, at de bestemmelser, der fastlægges ved disse delegerede retsakter, ikke har væsentlige negative virkninger for funktionen af disse batterier eller de apparater, hvori disse batterier er indbygget, prisoverkommeligheden og omkostningerne for slutbrugerne og industriens konkurrenceevne. Fabrikanterne af batterierne og de berørte apparater må ikke pålægges en uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

Ved udarbejdelsen af den delegerede retsakt omhandlet i første afsnit tager Kommissionen hensyn til behovet for at reducere miljøvirkningen og øge ressourceeffektiviteten af bærbare batterier gennem hele deres livscyklus og tager relevante internationale standarder og mærkningsordninger i betragtning. Kommissionen sikrer også, at de bestemmelser, der fastlægges ved disse delegerede retsakter, ikke har væsentlige negative virkninger for sikkerheden ved og funktionen af disse batterier eller de apparater, hvori disse batterier er indbygget, prisoverkommeligheden og omkostningerne for slutbrugerne og industriens konkurrenceevne.

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Senest den 31. december 2030 vurderer Kommissionen gennemførligheden af foranstaltningerne til udfasning af anvendelsen af ikkegenopladelige batterier til almindelig anvendelse med henblik på at minimere deres miljøvirkninger baseret på metoden til vurderingen af livscyklusomkostninger. Med henblik herpå forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet og overvejer at træffe de fornødne foranstaltninger, herunder vedtagelsen af lovgivningsforslag.

3. Senest den 31. december 2027 i vurderer Kommissionen gennemførligheden af foranstaltningerne til udfasning af anvendelsen af ikkegenopladelige batterier til almindelig anvendelse med henblik på at minimere deres miljøvirkninger baseret på metoden til vurderingen af livscyklusomkostninger og brugbare alternativer for slutbrugere. Med henblik herpå forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og for Rådet og overvejer at træffe de fornødne foranstaltninger, herunder vedtagelsen af lovgivningsforslag om udfasning, rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design eller begge, hvor det er til gavn for miljøet.

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til ydeevne og holdbarhed for genopladelige industribatterier og traktionsbatterier

Krav til ydeevne og holdbarhed for industribatterier, traktionsbatterier og batterier til lette transportmidler

Ændringsforslag  153

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] ledsages genopladelige industribatterier og traktionsbatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh af teknisk dokumentation med oplysninger om værdierne for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag IV, del A.

Senest [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden] ledsages industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier af teknisk dokumentation med oplysninger om værdierne for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag IV, del A.

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Senest den 1. januar 2026 skal information om den faktiske ydeevne og holdbarhed af genopladelige industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier, som omhandlet i stk. 1, være tilgængeliggjort via den offentligt tilgængelige del af det elektroniske informationsudvekslingssystem, som fastsat i artikel 64 og bilag XIII. Oplysningerne om ydeevne ved og holdbarhed af sådanne batterier skal være tilgængelige for forbrugerne forud for køb.

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at ændre de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre for traktionsbatterier, der er fastsat i bilag IV, i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling.

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Kommissionen vedtager en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73 for at ændre de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre for traktionsbatterier, der er fastsat i bilag IV, senest seks måneder efter vedtagelsen af tekniske specifikationer i UNECE's uformelle arbejdsgruppe vedrørende elkøretøjer og miljøet med henblik på at sikre sammenhæng mellem parametrene i bilag IV og UNECE's tekniske specifikationer.

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Fra den 1. januar 2026 skal genopladelige industribatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh opfylde de minimumsværdier, der er fastsat i den delegerede retsakt, som Kommissionen har vedtaget i henhold til stk. 3, for så vidt angår de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag IV, del A.

2. Fra den 1. januar 2026 skal industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier opfylde de minimumsværdier for den specifikke batteritype, der er fastsat i den delegerede retsakt, som Kommissionen har vedtaget i henhold til stk. 3, for så vidt angår de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag IV, del A.

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager senest den 31. december 2024 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge minimumsværdier for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag IV, del A, som genopladelige industribatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh skal nå.

Kommissionen vedtager senest den 31. december 2024 en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 73, som supplerer denne forordning ved at fastlægge minimumsværdier for de elektrokemiske ydeevneparametre og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag IV, del A, som batterier til lette transportmidler, traktionsbatterier og industribatterier skal nå.

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udarbejdelsen af den delegerede retsakt omhandlet i første afsnit tager Kommissionen hensyn til behovet for at reducere miljøvirkningen af genopladelige industribatterier med internt lager og en kapacitet på over 2 kWh og sikrer, at kravene i denne retsakt ikke har væsentlige negative virkninger for funktionen af disse batterier eller de apparater, hvori disse batterier er indbygget, prisoverkommeligheden og industriens konkurrenceevne. Fabrikanterne af batterierne og de berørte apparater må ikke pålægges en uforholdsmæssig stor administrativ byrde.

Ved udarbejdelsen af den delegerede retsakt omhandlet i første afsnit tager Kommissionen hensyn til behovet for at reducere miljøvirkningen af industribatterier, traktionsbatterier og batterier til lette transportmidler og sikrer, at kravene i denne retsakt ikke har væsentlige negative virkninger for funktionen af disse batterier eller de apparater, hvori disse batterier er indbygget, prisoverkommeligheden og industriens konkurrenceevne.

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at ændre de elektrokemiske ydeevne- og holdbarhedsparametre, der er fastsat i bilag IV, i lyset af den tekniske og videnskabelige udvikling, for at sikre synergier med minimumsværdier, der kan hidrøre fra arbejdet i UNECE's uformelle arbejdsgruppe vedrørende elkøretøjer og miljøet, med henblik på at undgå unødvendig overlapning. Ændringen af minimumsværdier for elektrokemisk ydeevne og holdbarhed må ikke føre til en forringelse af ydeevnen og holdbarheden for traktionsbatterier.

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bærbare batteriers udtagelighed og udskiftelighed

Bærbare batteriers og batterier til lette transportmidlers udtagelighed og udskiftelighed

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bærbare batterier, der er indbygget i apparater, skal umiddelbart kunne udtages og udskiftes af slutbrugeren eller af uafhængige operatører i apparatets levetid, hvis batterierne har en kortere levetid end apparatet, eller senest når apparatet er udtjent.

Senest den 1. januar 2024 skal bærbare batterier, der er indbygget i apparater, og batterier til lette transportmidler udformes på en sådan måde, at de umiddelbart og ufarligt kan fjernes og udskiftes ved benyttelse af enkle og almindeligt forefindende værktøjer, uden at apparatet eller batteriet påføres skade. Bærbare batterier skal kunne udtages og udskiftes af slutbrugeren, og batterier til lette transportmidler skal kunne udtages og udskiftes af slutbrugerne eller af uafhængige operatører i apparatets levetid, hvis batterierne har en kortere levetid end apparatet, eller senest når apparatet er udtjent. Battericeller til lette transportmidler skal kunne udskiftes af uafhængige operatører.

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Et batteri kan umiddelbart udskiftes, hvis det efter dets udtagning af et apparat kan udskiftes med et tilsvarende batteri, uden at det påvirker apparatets funktion eller ydeevne.

Et batteri kan umiddelbart udskiftes, hvis det efter dets udtagning af et apparat eller et let transportmiddel kan udskiftes med et kompatibelt batteri, uden at det påvirker apparatets eller det lette transportmiddels funktion, ydeevne eller sikkerhed.

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bærbare batterier og batterier til lette transportmidler skal kunne fås som reservedele til det udstyr, som de driver, i mindst ti år efter markedsføring af den seneste model af en enhed til en rimelig og ikkediskriminerende pris for uafhængige operatører og slutbrugere.

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Den relevante erhvervsdrivende sikrer, at der ved køb af apparatet forelægges en klart forståelig og udførlig brugsvejledning i fjernelse og udskiftning af batteriet, som skal gøres permanent tilgængelig online på en letforståelig måde for slutbrugerne, herunder forbrugere, på sit websted i hele produktets forventede levetid.

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Der må ikke anvendes software til at påvirke udskiftningen af bærbare batterier eller batterier til lette transportmidler eller deres hovedkomponenter med et andet kompatibelt batteri eller hovedkomponenter.

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) vedvarende strømforsyning er nødvendig, og der kræves en permanent forbindelse mellem apparatet og det bærbare batteri af hensyn til sikkerheden eller ydeevnen, af medicinske grunde eller af hensyn til dataintegriteten eller

(a) vedvarende strømforsyning er nødvendig, og der kræves en permanent forbindelse mellem apparatet og det bærbare batteri af hensyn til sikkerheden, og fabrikanten kan bevise, at der ikke findes noget alternativ på markedet

Ændringsforslag  168

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – nr. a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) vedvarende strømforsyning er nødvendig, og der kræves en permanent forbindelse mellem apparatet og det bærbare batteri af medicinske grunde eller af hensyn til dataintegriteten, og fabrikanten kan bevise, at der ikke findes noget alternativ på markedet

Ændringsforslag  169

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) batteriet kun kan fungere, hvis det er indbygget i apparatets struktur.

(b) batteriet kun kan fungere, hvis det er indbygget i apparatets struktur, og fabrikanten kan bevise, at der ikke findes noget alternativ på markedet.

Ændringsforslag  170

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den relevante erhvervsdrivende skal på tidspunktet for køb af apparatet på klar og forståelig måde, inklusive ved mærkning, informere slutbrugeren om eventuelle tilfælde, hvor afvigelsen i første afsnit finder anvendelse. Oplysningerne skal angive batteriets anslåede levetid.

Ændringsforslag  171

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager retningslinjer med henblik på at fremme en harmoniseret anvendelse af undtagelserne i stk. 2.

3. Kommissionen vedtager senest 12 måneder efter forordningens ikrafttræden retningslinjer med henblik på at fremme en harmoniseret anvendelse af undtagelserne i stk. 2.

Ændringsforslag  172

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Udtagelighed og udskiftelighed af bilbatterier, traktionsbatterier og industribatterier

 

1.  Bilbatterier, industribatterier og traktionsbatterier skal, hvis de har en kortere levetid end det apparat eller køretøj, de anvendes i, umiddelbart kunne udtages og udskiftes af kvalificerede, uafhængige operatører, der skal kunne aflade batteriet sikkert uden først at skulle demontere batteripakken.

 

2.  Industribatterier og traktionsbatterier skal konstrueres, herunder for så vidt angår sammenføjnings-, fastgørelses- og forseglingselementer, således at hylsteret, de enkelte battericeller eller andre nøglekomponenter kan fjernes, udskiftes og skilles ad, uden at batteriet beskadiges.

 

3.  Der må ikke anvendes software til at påvirke udskiftningen af industribatterier eller traktionsbatterier eller deres hovedkomponenter med et andet kompatibelt batteri eller hovedkomponenter.

 

4.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73, der fastsætter udførlige regler som supplement til reglerne i denne artikel vedrørende kriterierne for udtagelighed, udskiftelighed, reparationsegnethed og demontering af bilbatterier, traktionsbatterier og industribatterier, under hensyntagen til den tekniske og videnskabelige udvikling.

Ændringsforslag  173

Forslag til forordning

Artikel 11 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11b

 

Sikkerheden ved reparerede bilbatterier, industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier

 

1.  Sikkerheden ved reparerede bilbatterier, industribatterier, batterier til lette transportmidler og traktionsbatterier vurderes på grundlag af ikke-destruktive prøvninger, der er tilpasset dem.

 

2.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 73 med henblik på at fastlægge hensigtsmæssige testmetoder for at sikre sikkerhed for reparerede batterier.

Ændringsforslag  174

Forslag til forordning

Artikel 11 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag