RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020

22.2.2022 - (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – (2020/0353(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Simona Bonafè
Arvamuse koostajad (*):
Patrizia Toia, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Antonius Manders, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
(*) Kaasatud komisjonid – kodukorra artikkel 57


Menetlus : 2020/0353(COD)
Menetluse etapid istungitel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2006/66/EÜ ja muudetakse määrust (EL) 2019/1020

(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0798),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0400/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee … arvamust,

 võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust,

 võttes arvesse Euroopa Kohtu ... arvamust,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi,

 võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A9‑0031/2022),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) Seega on patareid ja akud oluline energiaallikas ning üks peamisi kestliku arengu, keskkonnahoidliku liikuvuse, puhta energia ja kliimaneutraalsuse võimaldajaid. Eeldatakse, et nõudlus patareide ja akude järele kasvab lähiaastatel kiiresti, eelkõige seoses elektrisõidukitega, mis kasutavad akusid veojõu tekitamiseks, muutes selle turu kogu maailmas üha strateegilisemaks. Patarei- ja akutehnoloogia valdkonnas jätkub märkimisväärne teaduslik ja tehniline areng. Võttes arvesse patareide ja akude strateegilist tähtsust, ning et tagada õiguskindlus kõigile asjaomastele ettevõtjatele ning vältida diskrimineerimist, kaubandustõkkeid ja moonutusi patareide ja akude turul, on vaja kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad patareide ja akude säästvusparameetreid, jõudlust, ohutust, kogumist, ringlussevõttu ja taaskasutamist ning teavet patareide ja akude kohta. On vaja luua ühtlustatud õigusraamistik liidus turule lastavate patareide ja akude kogu olelusringiga tegelemiseks.

(2) Seega on patareid ja akud oluline energiaallikas ning üks peamisi kestliku arengu, keskkonnahoidliku liikuvuse, puhta energia ja kliimaneutraalsuse võimaldajaid. Eeldatakse, et nõudlus patareide ja akude järele kasvab lähiaastatel kiiresti, eelkõige seoses elektrisõidukite ja kergtranspordivahenditega, mis kasutavad akusid veojõu tekitamiseks, muutes selle turu kogu maailmas üha strateegilisemaks. Patarei- ja akutehnoloogia valdkonnas jätkub märkimisväärne teaduslik ja tehniline areng. Võttes arvesse patareide ja akude strateegilist tähtsust, ning et tagada õiguskindlus kõigile asjaomastele ettevõtjatele ning vältida diskrimineerimist, kaubandustõkkeid ja moonutusi patareide ja akude turul, on vaja kehtestada eeskirjad, mis käsitlevad patareide ja akude säästvusparameetreid, jõudlust, ohutust, kogumist, ringlussevõttu ja taaskasutamist ning tarbijatele ja ettevõtjatele suunatud teavet patareide ja akude kohta. On vaja luua ühtlustatud õigusraamistik liidus turule lastavate patareide ja akude kogu olelusringiga tegelemiseks.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2a) Samuti tuleb ajakohastada patarei- ja akujäätmete käitlemist käsitlevaid liidu õigusakte ning võtta meetmeid keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks, vältides või vähendades jäätmetekke ja -käitluse kahjulikku mõju, vähendades ressursikasutuse mõju ja suurendades ressursitõhusust. Need meetmed on ringmajandusele, kliimaneutraalsele majandusele ja mürgivabale keskkonnale üleminekuks ning liidu pikaajalise konkurentsivõime ja strateegilise sõltumatuse tagamiseks väga vajalikud. Need võivad luua olulisi majanduslikke võimalusi, suurendades ringmajanduse ning energia-, kliima-, transpordi-, tööstus- ja teaduspoliitika sünergiat, kaitstes keskkonda ja vähendades kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Käesolevat määrust tuleks kohaldada igat tüüpi patareide ja akude suhtes, mis liidus turule lastakse või kasutusele võetakse kas eraldi või seadmetesse paigaldatuna või mis tarnitakse muul viisil koos elektri- ja elektroonikaseadmete ja sõidukitega. Käesolevat määrust tuleks kohaldada olenemata sellest, kas patarei või aku on kavandatud spetsiaalselt toote jaoks või on see üldkasutatav, ning olenemata sellest, kas see on tootesse paigaldatud või tarnitakse see koos tootega, milles kasutamiseks see on ette nähtud, või sellest eraldi.

(10) Käesolevat määrust tuleks kohaldada igat tüüpi patareide ja akude suhtes, mis liidus turule lastakse või kasutusele võetakse (sõltumata sellest, kas need on liidus toodetud või imporditud) kas eraldi või seadmetesse paigaldatuna või mis tarnitakse muul viisil koos elektri- ja elektroonikaseadmete ja sõidukitega. Käesolevat määrust tuleks kohaldada olenemata sellest, kas patarei või aku on kavandatud spetsiaalselt toote jaoks või on see üldkasutatav, ning olenemata sellest, kas see on tootesse paigaldatud või tarnitakse see koos tootega, milles kasutamiseks see on ette nähtud, või sellest eraldi.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Määruse laia kohaldamisala piires on asjakohane teha vahet eri liiki patareidel ja akudel vastavalt nende konstruktsioonile ja kasutusele, olenemata patarei- või akukeemiast. Direktiivi 2006/66/EÜ kohast klassifitseerimist kantavateks patareideks ja akudeks ning tööstuslikeks patareideks ja akudeks ja mootorsõidukiakudeks tuleks edasi arendada, et paremini kajastada patareide ja akude kasutamise uusi arengusuundi. Akud, mida kasutatakse elektrisõidukites veojõu tekitamiseks ja mis kuuluvad direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt tööstuslike akude kategooriasse, moodustavad suure ja kasvava osa turust, kuna elektrisõidukite hulk kasvab kiiresti. Seepärast on kohane liigitada maismaasõidukites kasutatavad veoakud uude elektrisõidukiakude kategooriasse. Muudes transpordivahendites, sealhulgas raudtee-, vee- ja õhutranspordis kasutatavad veoakud kuuluvad käesoleva määruse alusel endiselt tööstuslike akude kategooriasse. Tööstuslike patareide ja akude kategooriasse kuulub palju mitmesuguseid akusid, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuses, sideinfrastruktuuris, põllumajanduses ning elektrienergia tootmises ja jaotamises. Lisaks sellele mittetäielikule näidete loetelule tuleks tööstuslike patareide või akudena käsitada kõiki akusid, mis ei ole kantavad patareid või akud, mootorsõidukiakud ega elektrisõidukiakud. Akusid, mida kasutatakse energia salvestamiseks era- või kodukeskkonnas, käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel tööstuslike akudena. Tagamaks, et kõik kergtranspordivahendites, näiteks elektrijalgratastes ja tõukeratastes kasutatavad akud klassifitseeritakse kantavateks akudeks, on vaja täpsustada kantavate patareide ja akude määratlust ja kehtestada selliste patareide ja akude kaalupiirang.

(12) Määruse laia kohaldamisala piires on asjakohane teha vahet eri liiki patareidel ja akudel vastavalt nende konstruktsioonile ja kasutusele, olenemata patarei- või akukeemiast. Direktiivi 2006/66/EÜ kohast klassifitseerimist kantavateks patareideks ja akudeks ning tööstuslikeks patareideks ja akudeks ja mootorsõidukiakudeks tuleks edasi arendada, et paremini kajastada patareide ja akude kasutamise uusi arengusuundi ja hinnavahet. Akud, mida kasutatakse elektrisõidukites veojõu tekitamiseks ja mis kuuluvad direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt tööstuslike akude kategooriasse, moodustavad suure ja kasvava osa turust, kuna elektrisõidukite hulk kasvab kiiresti. Seepärast on kohane liigitada maismaasõidukites kasutatavad veoakud uude elektrisõidukiakude kategooriasse. Muudes transpordivahendites, sealhulgas raudtee-, vee- ja õhutranspordis, kasutatavad veoakud kuuluvad käesoleva määruse alusel endiselt tööstuslike akude kategooriasse. Akud, mida kasutatakse kergtranspordivahendite, näiteks elektrijalgrataste ja -tõukerataste veojõu tekitamiseks, ei ole direktiivi 2006/66/EÜ kohaselt akudena selgelt klassifitseeritud, kuid need hõlmavad turust suure osa, sest neid kasutatakse kestlikus linnalises liikumiskeskkonnas üha enam. Seepärast tuleb kergtranspordivahendite veojõu tekitamiseks kasutatavate akude jaoks luua uus, kergtranspordivahendite akude kategooria. Tööstuslike patareide ja akude kategooriasse kuulub palju mitmesuguseid akusid, mis on ette nähtud kasutamiseks tööstuses, sidetaristus, põllumajanduses ning elektrienergia tootmises ja jaotamises. Lisaks sellele mittetäielikule näidete loetelule tuleks tööstuslike patareide või akudena käsitada kõiki akusid, mis ei ole kantavad patareid või akud, mootorsõidukiakud, kergtranspordivahendite akud ega elektrisõidukiakud. Akusid, mida kasutatakse energia salvestamiseks era- või kodukeskkonnas, käsitatakse käesoleva määruse kohaldamisel tööstuslike akudena.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Patareid ja akud tuleks kavandada ja toota nii, et optimeerida nende jõudlust, vastupidavust ja ohutust ning minimeerida nende keskkonnajalajälge. On asjakohane kehtestada konkreetsed säästvusnõuded sisemise salvestusega tööstuslikele akudele ja elektrisõidukiakudele mahutavusega on üle 2 kWh, kuna sellised akud moodustavad turusegmendi, mis peaks lähiaastatel kõige rohkem suurenema.

(13) Patareid ja akud tuleks kavandada ja toota nii, et optimeerida nende jõudlust, vastupidavust ja ohutust ning minimeerida nende keskkonnajalajälge. On asjakohane kehtestada konkreetsed säästvusnõuded tööstuslikele akudele, kergtranspordivahendite akudele ja elektrisõidukiakudele, kuna sellised akud moodustavad turusegmendi, mis peaks lähiaastatel kõige rohkem suurenema.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15) Ohtlike ainete kasutamist patareides ja akudes tuleks piirata, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning vähendada selliste ainete sisaldust jäätmetes. Seega on lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/200629 XVII lisas sätestatud piirangutele asjakohane kehtestada piirangud elavhõbeda ja kaadmiumi sisaldusele teatavat tüüpi patareides ja akudes. Patareid ja akud, mida kasutatakse sõidukites, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ30 II lisa kohast erandit, tuleks kaadmiumi sisalduse keelu kohaldamisalast välja jätta.

(15) Ohtlike ainete kasutamist patareides ja akudes tuleks piirata, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda ning vähendada selliste ainete sisaldust jäätmetes. Seega on lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/200629 XVII lisas sätestatud piirangutele asjakohane kehtestada piirangud elavhõbeda, kaadmiumi ja plii sisaldusele teatavat tüüpi patareides ja akudes. Patareid ja akud, mida kasutatakse sõidukites, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ30 II lisa kohast erandit, tuleks kaadmiumi sisalduse keelu kohaldamisalast välja jätta. Komisjon peaks ameti abiga tegema patareides ja akudes kasutatavate ohtlike ainete holistilise ja süsteemse hindamise. Hindamisel tuleks keskenduda eelkõige patarei- ja akukemikaalidele, mida kasutatakse turul suurtes kogustes, arenevatele ja kujunemisjärgus kemikaalidele ning tööstuslike ja mootorsõidukite pliiakude ning tööstuslike nikkel-kaadmiumakude sobivate alternatiivide kättesaadavusele.

__________________

__________________

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

29 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34).

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. septembri 2000. aasta direktiiv 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta (EÜT L 269, 21.10.2000, lk 34).

Selgitus

Piirata tuleks ka plii kasutamist. Tuleks korraldada patareides ja akudes kasutatavate ohtlike ainete süsteemne läbivaatamine.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Patareides ja akudes sisalduvate ohtlike ainete kohta uute piirangute vastuvõtmise ja kehtivate piirangute muutmise menetlust tuleks täielikult ühtlustada määrusega (EÜ) nr 1907/2006. Selleks et tagada käesoleva määruse asjakohaste tehniliste, teaduslike ja haldusaspektide puhul tõhus otsuste tegemine, koordineerimine ja haldamine, peaks määrusega (EÜ) nr 1907/2006 asutatud Euroopa Kemikaaliamet (edaspidi „amet“) täitma konkreetseid ülesandeid seoses patareide ja akude tootmisel ja kasutamisel ainetest tulenevate riskide hindamisega, samuti selliste riskide hindamisega, mis võivad ilmneda pärast nende olelusringi lõppu, ning sotsiaalmajanduslike elementide hindamise ja alternatiivide analüüsimisega kooskõlas ameti asjakohaste suunistega. Seega peaksid ameti riskihindamise ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteed hõlbustama ametile käesoleva määrusega antud teatavate ülesannete täitmist.

(17) Patareides ja akudes sisalduvate ohtlike ainete kohta uute piirangute vastuvõtmise ja kehtivate piirangute muutmise menetlust tuleks täielikult ühtlustada määrusega (EÜ) nr 1907/2006. Selleks et tagada käesoleva määruse asjakohaste tehniliste, teaduslike ja haldusaspektide puhul tõhus otsuste tegemine, koordineerimine ja haldamine, peaks liikmesriikide, määrusega (EÜ) nr 1907/2006 asutatud Euroopa Kemikaaliameti (edaspidi „amet“), komisjoni ja huvitatud isikute vahel toimuma hea koostöö, koordineerimine ja teabevahetus. Liikmesriigid või amet peaks täitma konkreetseid ülesandeid seoses patareide ja akude tootmisel ja kasutamisel ainetest tulenevate riskide hindamisega, samuti selliste riskide hindamisega, mis võivad ilmneda pärast nende olelusringi lõppu, ning sotsiaal-majanduslike elementide hindamise ja alternatiivide analüüsimisega kooskõlas ameti asjakohaste suunistega. Seega peaksid ameti riskihindamise ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komiteed hõlbustama ametile käesoleva määrusega antud teatavate ülesannete täitmist.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17a) Et tagada käesoleva määruse sidusus määruse (EÜ) nr 1997/2006 mis tahes tulevaste muudatustega ja muude tulevaste liidu õigusaktidega, milles käsitletakse ohtlike ainete ja kemikaalide säästvuskriteeriume, peaks komisjon hindama käesoleva määruse artiklite 6 ja 71 või I lisa või kõigi nende sätete muutmise vajalikkust. Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuste sätete muutmiseks, kui see on vajalik.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Akude eeldatav massiline kasutuselevõtt sellistes sektorites nagu liikuvus ja energia salvestamine peaks vähendama CO2 heidet, kuid selle potentsiaali maksimeerimiseks on vaja, et nende kogu olelusringil oleks väike CO2 jalajälg. Mobiilsete rakenduste jaoks ette nähtud suure erienergiaga akude tootekategooria keskkonnajalajälje määramise eeskirjade31 kohaselt on kliimamuutused akude puhul mineraalide ja metallide kasutamise järel tähtsuselt teine mõjukategooria. Liidu turule lastavate üle 2 kWh mahutavusega sisemise salvestusega tööstuslike akude ja elektrisõidukiakude tehnilisele dokumentatsioonile tuleks seetõttu lisada CO2 jalajälje deklaratsioon, vajaduse korral iga tootmispartii kohta eraldi. Patareisid ja akusid toodetakse partiidena kindlates kogustes teatava ajavahemiku jooksul. Kõigi liidu turule lastavate üle 2 kWh mahutavusega sisemise salvestusega tööstuslike akude ja elektrisõidukiakude CO2 jalajälje arvutamise tehniliste eeskirjade ühtlustamine on eeltingimus selleks, et kehtestada nõue, et akude tehniline dokumentatsioon peab sisaldama CO2 jalajälje deklaratsiooni, ning seejärel määrata CO2 jalajälje tulemusklassid, mis võimaldavad kindlaks teha akud, mille CO2 jalajälg on kokkuvõttes väiksem. Ainuüksi akude CO2 jalajälge käsitlev teave ja selged märgistusnõuded ei too eeldatavasti kaasa käitumismuutusi, mis on vajalikud selleks, et saavutada liidu eesmärk vähendada CO2 heidet liikuvus- ja energiasalvestussektoris kooskõlas kliimamuutuste valdkonnas rahvusvaheliselt kokku lepitud eesmärkidega32. Seetõttu kehtestatakse maksimaalsed CO2 heite piirväärtused, pärast spetsiaalset mõjuhindamist nende väärtuste kindlaksmääramiseks. Ettepaneku tegemisel maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse kohta võtab komisjon muu hulgas arvesse turul olevate akude CO2 jalajälje väärtuste suhtelist jaotust, liidu turule lastud akude CO2 jalajälje vähendamisel tehtud edusammude ulatust ning kõnealuse meetme tegelikku ja võimalikku panust liidu kestliku liikuvuse ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisse 2050. aastaks. Selleks et muuta akude CO2 jalajälg läbipaistvamaks ja suunata liidu turgu väiksema CO2 heitega akude suunas, olenemata nende tootmiskohast, on põhjendatud CO2 jalajälje nõuete järkjärguline ja kumulatiivne karmistamine. Nende nõuete tulemusena aitab akude olelusringi jooksul välditud CO2 heide kaasa liidu eesmärgile saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. See võib soodustada ka muid liidu ja liikmesriikide tasandi poliitikameetmeid, nagu stiimulid või keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid, mis toetavad väiksema keskkonnamõjuga patareide ja akude tootmist.

(18) Akude eeldatav massiline kasutuselevõtt sellistes sektorites nagu liikuvus ja energia salvestamine peaks vähendama CO2 heidet, kuid selle potentsiaali maksimeerimiseks on vaja, et nende kogu olelusringil oleks väike CO2 jalajälg. Mobiilsete rakenduste jaoks ette nähtud suure erienergiaga akude tootekategooria keskkonnajalajälje määramise eeskirjade31 kohaselt on kliimamuutusi süvendav kasvuhoonegaaside heide akude puhul mineraalide ja metallide kaevandamise ja kasutamise järel tähtsuselt teine mõjukategooria. Liidu turule lastavate tööstuslike akude, kergtranspordivahendite akude ja elektrisõidukiakude tehnilisele dokumentatsioonile tuleks seetõttu lisada CO2 jalajälje deklaratsioon. Kõigi liidu turule lastavate tööstuslike akude, kergtranspordivahendite akude ja elektrisõidukiakude CO2 jalajälje arvutamise tehniliste eeskirjade ühtlustamine on eeltingimus selleks, et kehtestada nõue, et akude tehniline dokumentatsioon peab sisaldama CO2 jalajälje deklaratsiooni, ning seejärel määrata CO2 jalajälje tulemusklassid, mis võimaldavad kindlaks teha akud, mille CO2 jalajälg on kokkuvõttes väiksem. Ainuüksi akude CO2 jalajälge käsitlev teave ja selged märgistusnõuded ei too eeldatavasti kaasa käitumismuutusi, mis on vajalikud selleks, et saavutada liidu eesmärk vähendada CO2 heidet liikuvus- ja energiasalvestussektoris kooskõlas kliimamuutuste valdkonnas rahvusvaheliselt kokku lepitud eesmärkidega32. Seetõttu kehtestatakse maksimaalsed CO2 heite piirväärtused, pärast spetsiaalset mõjuhindamist nende väärtuste kindlaksmääramiseks. Ettepaneku tegemisel maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse kohta võtab komisjon muu hulgas arvesse turul olevate akude CO2 jalajälje väärtuste suhtelist jaotust, liidu turule lastud akude CO2 jalajälje vähendamisel tehtud edusammude ulatust ning kõnealuse meetme tegelikku ja võimalikku panust liidu kestliku liikuvuse ja kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamisse hiljemalt 2050. aastaks. Selleks et muuta akude CO2 jalajälg läbipaistvamaks ja suunata liidu turgu väiksema CO2 heitega akude suunas, olenemata nende tootmiskohast, on põhjendatud CO2 jalajälje nõuete järkjärguline ja kumulatiivne karmistamine. Nende nõuete tulemusena aitab akude olelusringi jooksul välditud CO2 heide kaasa liidu kliimaeesmärkidele, eelkõige eesmärgile saavutada hiljemalt 2050. aastaks kliimaneutraalsus. See võib soodustada ka muid liidu ja liikmesriikide tasandi poliitikameetmeid, nagu stiimulid või keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid, mis toetavad väiksema keskkonnamõjuga patareide ja akude tootmist.

__________________

__________________

31 Toote keskkonnajalajälg – mobiilsete rakenduste jaoks ette nähtud suure erienergiaga akude tootekategooria keskkonnajalajälje määramise eeskirjad https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

31 Toote keskkonnajalajälg – mobiilsete rakenduste jaoks ette nähtud suure erienergiaga akude tootekategooria keskkonnajalajälje määramise eeskirjad https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.

32 Pariisi kokkulepe (ELT L 282, 19.10.2016, lk 4) ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, kättesaadav aadressil https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

32 Pariisi kokkulepe (ELT L 282, 19.10.2016, lk 4) ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioon, kättesaadav aadressil https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(18a) Olelusringi maksimaalsed CO2 jalajälje piirväärtused peaksid olema tulevikukindlad ja kujunema progressiivselt kooskõlas parimate võimalike valmistus- ja tootmisprotsessidega. Seetõttu peaks komisjon niisuguse delegeeritud õigusakti vastuvõtmisel, millega määratakse kindlaks olelusringi maksimaalne CO2 jalajälje piirväärtus, võtma arvesse parimaid võimalikke valmistus- ja tootmisprotsesse ning tagama, et valitud tehnilised kriteeriumid on kooskõlas käesoleva määruse eesmärgiga tagada, et liidu turule lastud patareid ja akud tagavad inimeste tervise, ohutuse, vara ja keskkonna kaitse kõrge taseme.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Teatavad patareides ja akudes sisalduvad ained, nagu koobalt, plii, liitium või nikkel, saadakse piiratud allikatest, mis ei ole liidus kergesti kättesaadavad, ning komisjon peab mõnda neist kriitilise tähtsusega tooraineks. See on valdkond, kus Euroopa peab suurendama oma strateegilist sõltumatust ja vastupanuvõimet, et valmistuda võimalikeks tarnehäireteks tervishoiu- või muude kriiside tõttu. Ringmajanduse ja ressursitõhususe suurendamine nende toorainete suurema ringlussevõtu ja taaskasutamise abil aitab kaasa selle eesmärgi saavutamisele.

(19) Teatavad patareides ja akudes sisalduvad ained, nagu koobalt, plii, liitium või nikkel, saadakse piiratud allikatest, mis ei ole liidus kergesti kättesaadavad, ning komisjon peab mõnda neist kriitilise tähtsusega tooraineks. Kooskõlas liidu tööstusstrateegiaga peab Euroopa suurendama oma strateegilist sõltumatust, milleks ta peab muu hulgas soodustama investeeringuid tehastesse, kus patareisid või akusid toodetakse suures koguses, ja vastupanuvõimet, et valmistuda võimalikeks tarnehäireteks tervishoiu- või muude kriiside tõttu. Ringmajanduse ja ressursitõhususe suurendamine nende toorainete suurema ringlussevõtu ja taaskasutamise abil aitab kaasa selle eesmärgi saavutamisele. Piiratud toorainete asendamine ulatuslikumalt kättesaadavate alternatiivsete materjalidega, sealhulgas taastuvate toorainetega, aitaks samuti kaasa liidu enda patareide ja akude tootmise ning strateegilise sõltumatuse suurendamisele. Seetõttu on äärmiselt oluline, et liit ja liikmesriigid toetaksid asjakohaseid teadus- ja arendusalgatusi.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) Et võtta arvesse koobalti, plii, liitiumi ja nikli tarneriski ning hinnata nende kättesaadavust, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta patareide ja akude aktiivsetes materjalides sisalduva ringlussevõetud koobalti, plii, liitiumi või nikli minimaalse osakaaluga seotud eesmärke.

(21) Et võtta arvesse koobalti, plii, liitiumi ja nikli tarneriski ning hinnata nende kättesaadavust ning arvestades tehnika ja teaduse arengut, peaks komisjon hindama, kas patareide ja akude aktiivsetes materjalides sisalduva ringlussevõetud koobalti, plii, liitiumi või nikli minimaalse osakaaluga seotud eesmärgid tuleb läbi vaadata, ja esitama vajaduse korral selle kohta seadusandliku ettepaneku.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21a) Et võtta arvesse patarei- ja akutehnoloogias toimunud muutusi, mis mõjutavad taaskasutuskõlblikke materjaliliike, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, et lisada patareide ja akude aktiivsetes materjalides sisalduvate ringlussevõetud materjalide miinimumosakaalude loetellu uusi tooraineid ja neile ettenähtud osakaale.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) Et tagada nende eeskirjade, mille järgi arvutatakse ja kontrollitakse patareide ja akude aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli kogust iga patarei- või akumudeli ja partii kohta igas tootmisettevõttes, ning tehnilises dokumentatsioonis esitatava teabega seotud nõuete ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

(22) Et tagada taaskasutusse võetud materjale käsitleva, ühtses vormis esitatava deklaratsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni jaoks kogu liidus ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et määrata kindlaks taaskasutusse võetud materjale käsitleva deklaratsiooni vorm ja tehniline dokumentatsioon.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Liidu turule lastavad patareid ja akud peaksid olema vastupidavad ja väga suure jõudlusega. Seepärast on vaja kehtestada üldkasutatavate kantavate patareide ja akude ning tööstuslike akude ja elektrisõidukiakude jõudlus- ja vastupidavusparameetrid. Elektrisõidukiakude jaoks on UNECE mitteametlik elektrisõidukite ja keskkonna töörühm välja töötamas sõidukisisese aku vastupidavusnõudeid, seega hoidutakse käesoleva määrusega kehtestamast täiendavaid vastupidavusnõudeid. Energia salvestamiseks mõeldud akude puhul aga ei peeta olemasolevaid akude jõudluse ja vastupidavuse katsetamise mõõtmismeetodeid piisavalt täpseks ja esinduslikuks, et miinimumnõudeid saaks kehtestada. Koos kõnealuste akude jõudluse ja vastupidavusega seotud miinimumnõuete kehtestamisega tuleks kättesaadavaks teha ka piisavad harmoneeritud standardid või ühtsed kirjeldused.

(23) Liidu turule lastavad patareid ja akud peaksid olema vastupidavad ja väga suure jõudlusega. Seepärast on vaja kehtestada kantavate patareide ja akude, tööstuslike akude, kergtranspordivahendite akude ja elektrisõidukiakude jõudlus- ja vastupidavusparameetrid. Elektrisõidukiakude jaoks on UNECE mitteametlik elektrisõidukite ja keskkonna töörühm välja töötamas sõidukisisese aku vastupidavusnõudeid ning seetõttu peaks käesolev määrus olema selle järeldustega kooskõlas. Energia salvestamiseks mõeldud akude puhul aga ei peeta olemasolevaid akude jõudluse ja vastupidavuse katsetamise mõõtmismeetodeid piisavalt täpseks ja esinduslikuks, et miinimumnõudeid saaks kehtestada. Koos kõnealuste akude jõudluse ja vastupidavusega seotud miinimumnõuete kehtestamisega tuleks kättesaadavaks teha ka piisavad harmoneeritud standardid või ühtsed kirjeldused.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24) Et vähendada patareide ja akude olelusringi keskkonnamõju, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta jõudluse ja vastupidavuse parameetreid ning kehtestada nende parameetrite miinimumväärtused üldkasutatavate kantavate patareide ja akude ning tööstuslike akude jaoks.

(24) Et vähendada patareide ja akude olelusringi keskkonnamõju, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta jõudluse ja vastupidavuse parameetreid ning kehtestada nende parameetrite miinimumväärtused kantavate patareide ja akude, kergtranspordivahendite akude ning tööstuslike akude jaoks.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24a) Tagamaks, et liidu eeskirjad elektrisõidukiakude elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse kohta on sidusad UNECE mitteametliku elektrisõidukite ja keskkonna töörühma tehniliste kirjeldustega ning tehnika ja teaduse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta elektrisõidukiakude jõudluse ja vastupidavuse parameetreid ning nende parameetrite miinimumväärtuseid.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25) Teatavate üldkasutatavate patareide puhul võib ressursi- ja energiakasutus olla ebatõhus. Tuleks kehtestada objektiivsed nõuded selliste patareide jõudlusele ja vastupidavusele, et turule lastaks vähem madala jõudlusega üldkasutatavaid kantavaid patareisid, eriti kui olelusringi hindamine näitab, et nende asemel akude kasutamine tooks üldist keskkonnakasu.

(25) Teatavate üldkasutatavate patareide puhul võib ressursi- ja energiakasutus olla ebatõhus. Teatavate seadmete puhul kasutatakse siiski ikka veel patareisid. Tuleks kehtestada objektiivsed nõuded selliste patareide jõudlusele ja vastupidavusele, et turule lastaks vähem madala jõudlusega üldkasutatavaid kantavaid patareisid. Komisjon peaks patareidega käitatavate spetsiaalsete toodete rühmade puhul olelusringi hindamise alusel hindama, kas nende asemel akude kasutamine tooks üldist keskkonnakasu ning kas seetõttu tuleks üldkasutatavad kantavad patareid järk-järgult kasutuselt kõrvaldada. Käesoleva määruse nõudeid peaks olema võimalik täiendada ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ1 rakendusmeetmetes teatavate patareidega käitatavate toodete kohta sätestatud nõuetega.

 

______________

 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10).

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26) Selleks et tagada seadmetesse paigaldatud kantavate patareide ja akude nõuetekohane liigiti kogumine, töötlemine ja kvaliteetne ringlussevõtt pärast nende jäätmeteks muutumist, on vaja sätteid, millega tagatakse nende eemaldatavus ja asendatavus sellistes seadmetes. Kasutatud patareid ja akud peaksid olema asendatavad ka selleks, et pikendada neid sisaldavate seadmete eeldatavat kasutusiga. Käesoleva määruse üldsätteid võib täiendada nõuetega, mis kehtestatakse teatavatele patarei- ja akutoitel töötavatele toodetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ33 rakendusmeetmete alusel. Kui muudes liidu õigusaktides on sätestatud täpsemad ohutusnõuded seoses patareide ja akude eemaldamisega toodetest (nt mänguasjadest), tuleks kohaldada neid erieeskirju.

(26) Selleks et tagada seadmetesse paigaldatud kantavate patareide ja akude nõuetekohane liigiti kogumine, töötlemine ja kvaliteetne ringlussevõtt pärast nende jäätmeteks muutumist, on vaja sätteid, millega tagatakse nende eemaldatavus ja asendatavus sellistes seadmetes. Samuti tuleks kehtestada eeskirjad kergtranspordivahendite akude kohta. Kasutatud patareid ja akud peaksid olema asendatavad ka selleks, et pikendada neid sisaldavate seadmete eeldatavat kasutusiga. Käesoleva määruse üldsätteid võib täiendada nõuetega, mis kehtestatakse teatavatele patarei- ja akutoitel töötavatele toodetele Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ rakendusmeetmete alusel. Kui muudes liidu õigusaktides on sätestatud täpsemad ohutusnõuded seoses patareide ja akude eemaldamisega toodetest (nt mänguasjadest), tuleks kohaldada neid erieeskirju. Samuti tuleks kehtestada sätted tagamaks, et tööstuslikke patareisid ja akusid, mootorsõidukiakusid ja elektrisõidukiakusid saaks eemaldada ja asendada, võttes samal ajal arvesse nende teistsugust laadi ja spetsiaalseid ohutusnõudeid.

__________________

 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (ELT L 285, 31.10.2009, lk 10).

 

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26a) Mootorsõidukiakud, elektrisõidukiakud ning tööstuslikud patareid ja akud peaksid olema eemaldatavad ja asendatavad kvalifitseeritud sõltumatute ettevõtjate poolt. Tuleks kehtestada sätted, millega tagatakse selliste patareide ja akude eemaldatavus, asendatavus ja demonteeritavus. On oluline, et selliste patareide ja akude ohutust remontimisel oleks võimalik hinnata nendele kohandatud mittepurustavate katsete alusel. Et hõlbustada mootorsõidukiakude, elektrisõidukiakude ning tööstuslike patareide ja akude remontimist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, et kehtestada mootorsõidukiakude, elektrisõidukiakude ning tööstuslike patareide ja akude eemaldatavuse, asendatavuse ja demonteeritavuse kriteeriumid. Et saaks hinnata niisuguste patareide ja akude ohutust remontimisel, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses asjakohaste mittepurustavate katsemeetodite kindlaksmääramisega.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26b) Et jäätmeid veelgi vähendada, tuleks patareide ja akude, ühendusjuhtmete ja laadijate koostalitlusvõimet eri tooteliikides edendada tootespetsiifilistes ökodisaini rakendusaktides ja tulevases kestlike toodete algatuses.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26c) Laadijate koostalitlusvõime patareide ja akude erikategooriates võib vähendada tarbetuid jäätmeid ja kulusid ning sellest saavad kasu nii tarbijad kui ka muud lõppkasutajad. Seetõttu peaks olema võimalik laadida elektrisõidukiakusid, kergtranspordivahendite akusid ja akusid, mis on paigaldatud eri kategooria elektri- ja elektroonikaseadmetesse, ning kasutada selleks ühtseid laadijaid, mis võimaldavad koostalitlusvõimet igas akukategoorias. Seepärast peaks käesolev määrus sisaldama sätteid, millega nõutakse, et komisjon hindaks, kuidas kõige paremini kehtestada ühtsete laadijate harmoneeritud standardid, mida hakatakse kõnealuste akukategooriate suhtes kohaldama hiljemalt 1. jaanuaril 2026. Vajaduse korral esitatakse kõnealusele hindamisele lisaks ka seadusandlik ettepanek.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27) Töökindlad patareid ja akud on paljude toodete, seadmete ja teenuste toimimise ja ohutuse seisukohalt väga olulised. Seepärast tuleks patareid ja akud projekteerida ja toota nii, et oleks tagatud nende ohutu toimimine ja kasutamine. See aspekt on eriti oluline paiksete akupõhiste energiasalvestussüsteemide puhul, mida muud liidu õigusaktid praegu ei hõlma. Seepärast tuleks kõnealuste energiasalvestussüsteemide jaoks sätestada parameetrid, mida tuleb ohutuskatsetes arvesse võtta.

(27) Töökindlad patareid ja akud on paljude toodete, seadmete ja teenuste toimimise ja ohutuse seisukohalt väga olulised. Seepärast tuleks patareid ja akud projekteerida ja toota nii, et oleks tagatud nende ohutu toimimine ja kasutamine, et mitte tekitada inimestele, keskkonnale ega varale kahju ega kahjustusi. See aspekt on eriti oluline paiksetesse akupõhistesse energiasalvestussüsteemidesse paigaldatud akude puhul, mida muud liidu õigusaktid praegu ei hõlma. Seepärast tuleks kõnealuste patareide ja akude kohta sätestada parameetrid, mida tuleb ohutuskatsetes arvesse võtta ning mida tuleb täiendada kohaldatavate CENi, CENELECi ja IEC standarditega.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28) Et anda lõppkasutajatele läbipaistvat, usaldusväärset ja selget teavet patareide ja akude ja nende põhiomaduste ning patarei- ja akujäätmete kohta, võimaldada lõppkasutajatel teha patareide ja akude ostmisel ja kasutuselt kõrvaldamisel teadlikke otsuseid ning võimaldada jäätmekäitlejatel patarei- ja akujäätmeid nõuetekohaselt töödelda, tuleks patareid ja akud märgistada. Patareid ja akud tuleks märgistada kogu vajaliku teabega nende põhiomaduste kohta, sealhulgas nende mahutavuse ja teatavate ohtlike ainete sisalduse kohta. Teabe hilisema kättesaadavuse tagamiseks tuleks see teave teha kättesaadavaks ka ruutkoodide abil.

(28) Et anda lõppkasutajatele läbipaistvat, usaldusväärset ja selget teavet patareide ja akude ja nende põhiomaduste ning patarei- ja akujäätmete kohta, võimaldada lõppkasutajatel teha patareide ja akude ostmisel ja kasutuselt kõrvaldamisel teadlikke otsuseid ning võimaldada jäätmekäitlejatel patarei- ja akujäätmeid nõuetekohaselt töödelda, tuleks patareid ja akud märgistada. Patareid ja akud tuleks märgistada kogu vajaliku teabega nende põhiomaduste kohta, sealhulgas nende mahutavuse, tootmiseripära ja teatavate ohtlike ainete sisalduse kohta. Teabe hilisema kättesaadavuse tagamiseks tuleks see teave teha kättesaadavaks ka ruutkoodide abil, mille puhul tuleks järgida ISO IEC standardi 18004 suuniseid. Kõigile patareidele ja akudele trükitud või graveeritud ruutkood peaks andma juurdepääsu patarei või aku tootepassile. Märgised ja ruutkoodid peaksid olema puuetega inimeste jaoks ligipääsetavad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/8821 sätestatud nõuetega.

 

 

__________________

 

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/882 toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuete kohta (ELT L 151, 7.6.2019, lk 70).

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29) Teave patareide ja akude jõudluse kohta on oluline, et tagada lõppkasutajate kui tarbijate hea ja õigeaegne teavitamine ning eelkõige see, et neil on ühine alus eri patareide ja akude võrdlemiseks enne nende ostmist. Seepärast tuleks üldkasutatavatele kantavatele patareidele ja akudele ning mootorsõidukiakudele lisada märgis, mis sisaldab teavet nende minimaalse keskmise kestvuse kohta konkreetsetes rakendustes kasutamise korral. Lisaks on oluline anda lõppkasutajale juhised patarei- ja akujäätmete nõuetekohasel viisil kasutuselt kõrvaldamiseks.

(29) Teave patareide ja akude jõudluse kohta on oluline, et tagada lõppkasutajate, eriti tarbijate hea ja õigeaegne teavitamine ning eelkõige see, et neil on ühine alus eri patareide ja akude võrdlemiseks enne nende ostmist. Seepärast tuleks kantavatele patareidele ja akudele, kergtranspordivahendite akudele ning mootorsõidukiakudele lisada märgis, mis sisaldab teavet nende minimaalse keskmise kestvuse kohta konkreetsetes rakendustes kasutamise korral ja nende eeldatava kasutusea kohta. Lisaks on oluline anda lõppkasutajale juhised patarei- ja akujäätmete nõuetekohasel viisil kasutuselt kõrvaldamiseks.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30) Sisemise salvestusega tööstuslikud akud ja elektrisõidukite akud mahutavusega üle 2 kWh peaksid sisaldama akuhaldussüsteemi, mis salvestab andmeid, nii et lõppkasutaja või tema nimel tegutsev mis tahes kolmas isik saaks igal ajal kindlaks määrata akude seisukorra ja eeldatava kasutusea. Akude kasutusotstarbe muutmise või nende taastamise võimaldamiseks tuleks juriidilisele või füüsilisele isikule, kes on aku seaduslikult ostnud, või mis tahes kolmandale isikule, kes tegutseb nende nimel, anda juurdepääs aku haldussüsteemile, et hinnata aku jääkväärtust, hõlbustada aku korduskasutamist, selle kasutusotstarbe muutmist või aku taastamist ning teha aku kättesaadavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 201/94434 määratletud sõltumatutele energiavahendajatele, kes käitavad elektrivõrkudes virtuaalseid elektrijaamu. Seda nõuet tuleks kohaldada lisaks sõidukite tüübikinnitust käsitlevatele liidu õigusnormidele, sealhulgas tehnilised kirjeldused, mis võivad pärineda UNECE mitteametliku elektrisõidukite ja keskkonna töörühma tööst seoses andmetele juurdepääsuga elektrisõidukites.

(30) Paiksetesse akupõhistesse energiasalvestussüsteemidesse paigaldatud akud, kergtranspordivahendite akud ja elektrisõidukite akud sisaldavad akuhaldussüsteemi, mis salvestab andmeid. Niisugune akuhaldussüsteem peaks sisaldama teavet akude seisukorra, ohutuse ja eeldatava kasutusea kohta, nii et lõppkasutaja või tema nimel tegutsev mis tahes kolmas isik saaks need aspektid igal ajal kindlaks teha. Et soodustada akude korduskasutamist, kasutusotstarbe muutmist ja taastamist, tuleks juriidilisele või füüsilisele isikule, kes on aku seaduslikult ostnud, või mis tahes kolmandale isikule, kes tegutseb nende nimel, anda juurdepääs aku haldussüsteemist saadud lugemispääsuvormingus andmetele, et hinnata aku jääkväärtust, hõlbustada aku korduskasutamiseks ettevalmistamist, korduskasutamist, ettevalmistamist kasutusotstarbe muutmiseks, kasutusotstarbe muutmist ja taastamist ning teha aku kättesaadavaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2019/94434 määratletud sõltumatutele energiavahendajatele, kes käitavad elektrivõrkudes virtuaalseid elektrijaamu, hõlmates ka vajalikke funktsioone, mis võimaldavad sõidukite võrku integreerimise teenuste (V2G-teenuste) käitamist. Selleks, et hõlbustada elektrisõidukiakude ja kergtranspordivahendite akude kasutuselevõttu ja kasutamist liidus, tuleks nende puhul reaalajas ja lugemispääsuvormingus teha kättesaadavaks sõidukisisesed andmed aku seisukorra, aku laetustaseme, aku võimsuse seadeväärtuste ja aku mahutavuse kohta. Elektrisõidukite akuhaldussüsteemil peaks olema ka sidefunktsioon, mis võimaldab kasutada arukaid laadimisfunktsioone, nagu laadimine sõidukilt võrku, sõidukilt veosele, sõidukilt sõidukile, sõidukilt akupanka ja sõidukilt hoonesse. Seda nõuet tuleks kohaldada lisaks sõidukite tüübikinnitust käsitlevatele liidu õigusnormidele, sealhulgas tehnilised kirjeldused, mis võivad pärineda UNECE mitteametliku elektrisõidukite ja keskkonna töörühma tööst seoses andmetele juurdepääsuga elektrisõidukites. ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni üldistel tehnilistel normidel (UNECE GTR) põhinevaid tehnilisi kirjeldusi tuleks alates ajast, kui neid hakatakse kohaldama liidu õiguses, käsitleda võrdlusalusena andmete puhul, mis käsitlevad patareide ja akude seisukorra ja eeldatava kasutusea kindlaksmääramise parameetreid ja mis tuleb lisada akuhaldussüsteemi.

__________________

__________________

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/944 elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125).

34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/944 elektrienergia siseturu ühiste normide kohta ja millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL (ELT L 158, 14.6.2019, lk 125).

Muudatusettepanek  27

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31) Mitut käesoleva määruse kohast tootepõhist nõuet, sealhulgas jõudluse, vastupidavuse, kasutusotstarbe muutmise ja ohutuse kohta, tuleks mõõta usaldusväärsete, täpsete ja korratavate meetoditega, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid. Tagamaks, et siseturul ei ole kaubandustõkkeid, tuleks standardid liidu tasandil ühtlustada. Nimetatud meetodid ja standardid peaksid võimalikult palju arvesse võtma asjaomase toote tegelikus elus kasutamist, kajastama keskmist kliendikäitumist ning olema töökindlad, et vältida tahtlikku ja tahtmatut kõrvalehoidmist. Kui viide sellisele standardile on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/201235 ja avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse vastavust nendele tootepõhistele nõuetele, mis on vastu võetud käesoleva määruse alusel, tingimusel et selliste meetodite kasutamisega saadud tulemus näitab, et kõnealuste oluliste nõuete jaoks kehtestatud miinimumväärtused on saavutatud. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajal ei ole standardeid avaldatud, peaks komisjon rakendusaktidega vastu võtma ühtsed kirjeldused ning vastavus neile kirjeldustele peaks andma alust eeldada vastavust. Kui hiljem leitakse, et ühtsetes kirjeldustes on puudusi, peaks komisjon kõnealuseid ühtseid kirjeldusi rakendusaktiga muutma või need kehtetuks tunnistama.

(31) Mitut käesoleva määruse kohast tootepõhist nõuet, sealhulgas jõudluse, vastupidavuse, kasutusotstarbe muutmise ja ohutuse kohta, tuleks mõõta usaldusväärsete, täpsete ja korratavate meetoditega, mille puhul võetakse arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmis- ja arvutusmeetodeid ning standardeid. Tagamaks, et siseturul ei ole kaubandustõkkeid, tuleks standardid liidu tasandil ühtlustada. Nimetatud meetodid ja standardid peaksid võimalikult palju arvesse võtma patareide ja akude tegelikus elus kasutamist, kajastama keskmist kliendikäitumist ning olema töökindlad, et vältida tahtlikku ja tahtmatut kõrvalehoidmist. Kui viide sellisele standardile on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012 ja avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse vastavust nendele tootepõhistele nõuetele, mis on vastu võetud käesoleva määruse alusel, tingimusel et selliste meetodite kasutamisega saadud tulemus näitab, et kõnealuste oluliste nõuete jaoks kehtestatud miinimumväärtused on saavutatud. Et vältida topeltstandardeid, saavutada maksimaalne tõhusus ning kaasata parimaid eksperte ja kõrgeimal tasemel teadmisi, peaks komisjon asjakohase standardi puudumise korral paluma ühel või mitmel Euroopa standardiorganisatsioonil see koostada. Kui tootepõhiste nõuete kohaldamise ajal ei ole standardeid avaldatud või kui Euroopa standardiorganisatsioonilt on saadud ebarahuldav vastus, peaks komisjon põhjendatud erijuhtudel ja pärast asjaomaste sidusrühmadega konsulteerimist võtma rakendusaktidega vastu ühtsed kirjeldused ning vastavus neile kirjeldustele peaks andma alust eeldada vastavust. Kui hiljem leitakse, et ühtsetes kirjeldustes on puudusi, peaks komisjon kõnealuseid ühtseid kirjeldusi rakendusaktiga muutma või need kehtetuks tunnistama.

__________________

__________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).

Muudatusettepanek  28

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(31a) Aktiivne osalemine rahvusvaheliste standardikomiteede töös on oluline strateegiline eeldus tulevikutehnoloogiat turule laskmiseks. Teatavatel juhtudel on liit nendes komiteedes olnud alaesindatud. Seepärast peaksid komisjon ja liikmesriigid Euroopa ettevõtjate tööd sellistes rahvusvahelistes standardikomiteedes aktiivselt toetama. Enne kui kaaluda standardite vastuvõtmist teiseste õigusaktidega, peaks komisjon hoolikalt hindama rahvusvahelisel tasandil tehtud tööd.

Muudatusettepanek  29

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(31b) Komisjon peaks tagama harmoneeritud standardite ja ühtsete kirjelduste sidususe käesoleva määruse raames ja määruse (EL) nr 1025/2012 läbivaatamisel.

Muudatusettepanek  30

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 32

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32) Et tagada turujärelevalve eesmärgil tõhus juurdepääs teabele, kohaneda uue tehnoloogiaga ja tagada vastupidavus üleilmsete kriiside, nagu COVID-19 pandeemia korral, peaks olema võimalik anda teavet kõigile patareisid ja akusid käsitlevatele liidu õigusaktidele vastavuse kohta veebipõhiselt ühtses ELi vastavusdeklaratsioonis.

(32) Et tagada turujärelevalve eesmärgil tõhus juurdepääs teabele, kohaneda uue tehnoloogiaga ja tagada vastupidavus üleilmsete kriiside, nagu COVID-19 pandeemia korral, võiks teavet kõigile patareisid ja akusid käsitlevatele liidu õigusaktidele vastavuse kohta esitada veebipõhiselt ühtses ELi vastavusdeklaratsioonis.

Muudatusettepanek  31

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35) Valitud moodulid ei kajasta siiski patareide ja akude teatavaid eriaspekte ning seetõttu on vaja kohandada vastavushindamismenetluse jaoks valitud mooduleid. Selleks et võtta arvesse käesolevas määruses sätestatud säästvus-, ohutus- ja märgistusnõuete uudsust ja keerukust ning tagada turule lastud patareide ja akude vastavus õigusnormidele, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta vastavushindamismenetlusi, lisades patareide ja akude turul või patareide ja akude väärtusahelas toimunud arengu põhjal kontrollietappe või muutes hindamismoodulit.

(35) Valitud moodulid ei kajasta siiski patareide ja akude teatavaid eriaspekte ning seetõttu on vaja kohandada vastavushindamismenetluse jaoks valitud mooduleid. Selleks et võtta arvesse käesolevas määruses sätestatud säästvus-, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamise nõuete uudsust ja keerukust ning tagada turule lastud patareide ja akude vastavus õigusnormidele, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta vastavushindamismenetlusi, lisades patareide ja akude turul või patareide ja akude väärtusahelas toimunud arengu põhjal kontrollietappe või muutes hindamismoodulit. On vaja töökindlaid vastavushindamismenetlusi, et tagada käesolevas määruses sätestatud säästvusnõuetele vastavus ja väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuste täitmine.

Muudatusettepanek  32

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 38

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38) Patareide ja akude säästvus-, ohutus- ja märgistusnõuete uudsuse ja keerukuse tõttu ning selleks, et tagada patareide ja akude vastavushindamise kvaliteedi ühtlane tase, on vaja kehtestada nõuded teavitatud asutuste hindamises, teavitamises ja järelevalves osalevatelele teavitavatele asutustele. Eelkõige tuleks tagada, et teavitav asutus oleks oma tegevuses objektiivne ja erapooletu. Lisaks peaks teavitavatelt asutustelt nõudma saadud teabe konfidentsiaalsuse tagamist, kuid neil peaks siiski olema võimalik vahetada teavitatud asutustega seotud teavet riiklike ametiasutuste, teiste liikmesriikide teavitavate asutuste ja komisjoniga, et tagada vastavushindamise järjepidevus.

(38) Patareide ja akude säästvus-, jõudlus-, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamise nõuete uudsuse ja keerukuse tõttu ning selleks, et tagada patareide ja akude vastavushindamise kvaliteedi ühtlane tase, on vaja kehtestada nõuded teavitatud asutuste hindamises, teavitamises ja järelevalves osalevatelele teavitavatele asutustele. Eelkõige tuleks tagada, et teavitav asutus oleks oma tegevuses objektiivne ja erapooletu ning et tal oleks oma ülesannete täitmiseks piisav arv tehniliselt pädevaid töötajaid. Lisaks peaks teavitavatelt asutustelt nõudma saadud teabe konfidentsiaalsuse tagamist, kuid neil peaks siiski olema võimalik vahetada teavitatud asutustega seotud teavet riiklike ametiasutuste, teiste liikmesriikide teavitavate asutuste ja komisjoniga, et tagada vastavushindamise järjepidevus.

Muudatusettepanek  33

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 39

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39) On oluline, et kõik teavitatud asutused täidaksid oma ülesandeid samal tasemel ning õiglase konkurentsi tingimustes ja autonoomselt. Selleks tuleks määrata kindlaks nõuded vastavushindamisasutustele, kes soovivad saada teavitatud, et osutada vastavushindamisteenuseid. Neid nõudeid tuleks jätkuvalt kohaldada teavitatud asutuse pädevuse säilitamise eeltingimusena. Autonoomia tagamiseks tuleks nõuda, et teavitatud asutus ja tema töötajad säilitaksid sõltumatuse patareide ja akude väärtusahela ettevõtjatest ja teistest ettevõtjatest, sealhulgas ettevõtjate ühendustest ning emaettevõtjatest ja tütarettevõtjatest. Teavitatud asutuselt tuleks nõuda, et ta dokumenteeriks oma sõltumatuse ja esitaks need dokumendid teavitavale asutusele.

(39) On oluline, et kõik teavitatud asutused täidaksid oma ülesandeid samal tasemel ning õiglase konkurentsi tingimustes ja autonoomselt. Selleks tuleks määrata kindlaks nõuded vastavushindamisasutustele, kes soovivad saada teavitatud, et osutada vastavushindamisteenuseid. Neid nõudeid tuleks jätkuvalt kohaldada teavitatud asutuse pädevuse säilitamise eeltingimusena. Autonoomia tagamiseks tuleks nõuda, et teavitatud asutus ja tema töötajad säilitaksid sõltumatuse patareide ja akude väärtusahela ettevõtjatest ja teistest ettevõtjatest, sealhulgas ettevõtjate ühendustest ning emaettevõtjatest ja tütarettevõtjatest. Teavitatud asutuselt tuleks nõuda, et ta dokumenteeriks oma sõltumatuse ja esitaks need dokumendid teavitavale asutusele. Ette tuleks näha ka tiimide rotatsioon ja asjakohased ooteajad.

Muudatusettepanek  34

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 42

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42) Kuna ühe liikmesriigi teavitatud asutuste pakutavad teenused võivad olla seotud kogu liidus turul kättesaadavaks tehtavate patareide ja akudega, on asjakohane anda teistele liikmesriikidele ja komisjonile võimalus esitada teavitatud asutuse kohta vastuväiteid. Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et nõuda teavitavalt asutuselt parandusmeetmete võtmist juhul, kui teavitatud asutus ei vasta või enam ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

(42) Kuna ühe liikmesriigi teavitatud asutuste pakutavad teenused võivad olla seotud kogu liidus turul kättesaadavaks tehtavate patareide ja akudega, on asjakohane anda teistele liikmesriikidele, komisjonile, ettevõtjatele ja asjaomastele sidusrühmadele võimalus esitada teavitatud asutuse kohta vastuväiteid. Komisjon peaks uurimismenetluse käigus küsima nõu määruse (EL) 2019/1020 kohaselt määratud liidu katserajatiselt. Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused, et nõuda teavitavalt asutuselt parandusmeetmete võtmist juhul, kui teavitatud asutus ei vasta või enam ei vasta käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek  35

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 43

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43) Vastavushindamismenetluse, sertifitseerimise ja lõppkokkuvõttes turulepääsu hõlbustamiseks ja kiirendamiseks ning patareide ja akude säästvus-, ohutus- ja märgistusnõuete uudsuse ja keerukuse tõttu on ülioluline, et teavitatud asutustel oleks pidev juurdepääs kõigile vajalikele katseseadmetele ja katserajatistele ning et nad kohaldaksid menetlusi ettevõtjaid liigselt koormamata. Samal põhjusel ja ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamiseks on vajalik, et teavitatud asutused kohaldaksid vastavushindamismenetlusi järjepidevalt.

(43) Vastavushindamismenetluse, sertifitseerimise ja lõppkokkuvõttes turulepääsu hõlbustamiseks ja kiirendamiseks ning patareide ja akude säästvus-, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamise nõuete uudsuse ja keerukuse tõttu on ülioluline, et teavitatud asutustel oleks pidev juurdepääs kõigile vajalikele katseseadmetele ja katserajatistele ning et nad kohaldaksid menetlusi ettevõtjaid liigselt koormamata. Samal põhjusel ja ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamiseks on vajalik, et teavitatud asutused kohaldaksid vastavushindamismenetlusi järjepidevalt.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 51

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(51) Selleks et hõlbustada teabevahetust ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja tarbijate vahel, peaksid ettevõtjad esitama oma kontaktandmetes peale postiaadressi ka veebisaidi aadressi.

(51) Selleks et hõlbustada teabevahetust ettevõtjate, turujärelevalveasutuste ja tarbijate vahel, peaksid ettevõtjad esitama oma kontaktandmetes telefoninumbri, postiaadressi, e-posti aadressi ja veebisaidi aadressi.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 52

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(52) Tuleb tagada, et kolmandatest riikidest liidu turule tulevad patareid ja akud, sealhulgas nii eraldi kui ka toodete sees imporditud patareid ja akud, oleksid vastavuses käesoleva määruse nõuetega ja eelkõige, et valmistajad oleksid nende patareide ja akude puhul kasutanud nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi. Seepärast tuleks sätestada, et importijad tagavad nende poolt turule lastavate ja kasutusele võetavate patareide ja akude vastavuse käesoleva määruse nõuetele ning et patareidel ja akudel olev CE-märgis ja valmistajate koostatud dokumentatsioon on riiklikele ametiasutustele kontrollimiseks kättesaadavad.

(52) Tuleb tagada, et kolmandatest riikidest liidu turule tulevad patareid ja akud, sealhulgas nii eraldi kui ka toodete sees imporditud patareid ja akud, oleksid vastavuses käesoleva määruse nõuetega ning asjakohase kohaldatava liidu õigusega, ja eelkõige see, et valmistajad oleksid nende patareide ja akude puhul kasutanud nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi. Erilist tähelepanu tuleks pöörata selle tagamisele, et käesolevas määruses sätestatud patareide ja akude tootmisprotsessiga seotud nõuete auditeerimine kolmanda isiku poolt oleks usaldusväärne ja sõltumatu. Seetõttu tuleks täielikult tagada vastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele, milles käsitletakse CO2 jalajälje deklaratsiooni, ringlussevõetud materjalide sisaldust, inimõigusi ning patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustust. Seepärast tuleks sätestada, et importijad tagavad nende poolt turule lastavate ja kasutusele võetavate patareide ja akude vastavuse käesoleva määruse nõuetele ning et patareidel ja akudel olev CE-märgis ja valmistajate koostatud dokumentatsioon on riiklikele ametiasutustele kontrollimiseks kättesaadavad. Kõnealused asutused peaksid kooskõlas määrusega (EL) 2019/1020 tagama eelkõige kolmandatest riikidest liidu turule sisenevate toodete kontrollimisel liidu õiguse järjekindla täitmise niisuguste kontrollide tulemuslikkuse ja ühtsuse kaudu.

Muudatusettepanek  38

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 53

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(53) Patarei või aku turule laskmisel või kasutusele võtmisel peaks iga importija märkima patareile või akule importija nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ning postiaadressi. Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui patarei või aku suurus seda ei võimalda. See hõlmab juhtumeid, kui importija peaks avama pakendi, et lisada patareile või akule nimi ja aadress, või kui patarei või aku on liiga väike, et sellele kõnealune teave kinnitada.

(53) Patarei või aku turule laskmisel või kasutusele võtmisel peaks iga importija märkima patareile või akule importija nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ning postiaadressi, meiliaadressi ja telefoninumbri. Erandid tuleks ette näha juhtudeks, kui patarei või aku suurus seda ei võimalda, kuna patarei või aku on selle teabe kuvamiseks liiga väike. Erandid tuleks ette näha ka juhtudeks, kui importija peaks nime ja muude kontaktandmete lisamiseks avama pakendi. Sellistel erandjuhtudel peaks importija esitama selle teabe patarei või akuga kaasas oleval dokumendil või muul koheselt ligipääsetaval viisil. Kui on olemas pakend, tuleks selle teabe märkimiseks kasutada pakendit.

Muudatusettepanek  39

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 56

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(56) Kuna turustajad ja importijad on turuga lähedalt seotud, peaksid nad olema kaasatud riiklike ametiasutuste tehtavasse turujärelevalvesse ning nad peaksid olema valmis selles aktiivselt osalema, andes kõnealustele asutustele asjaomase patarei või akuga seotud kogu vajaliku teabe.

(56) Kuna turustajad, importijad ja ekspediitorteenuse osutajad, kaasa arvatud kauplemiskohad, on turuga lähedalt seotud, peaksid nad olema kaasatud riiklike ametiasutuste tehtavasse turujärelevalvesse ning nad peaksid olema valmis selles aktiivselt osalema, andes kõnealustele asutustele asjaomase patarei või akuga seotud kogu vajaliku teabe.

Muudatusettepanek  40

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 57

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(57) Patarei või aku jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus jälgimissüsteem hõlbustab turujärelevalveasutuste ülesannet teha kindlaks ettevõtjad, kes on turule lasknud, turul kättesaadavaks teinud või kasutusele võtnud nõuetele mittevastavaid patareisid või akusid. Seepärast tuleks ettevõtjatelt nõuda, et nad säilitaksid teavet patareide ja akudega tehtavate tehingute kohta teatava ajavahemiku jooksul.

(57) Patarei või aku jälgitavuse tagamine kogu tarneahelas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet ning annab tarbijatele läbipaistvuse. Tõhus jälgimissüsteem hõlbustab turujärelevalveasutuste ülesannet teha kindlaks ettevõtjad, kes on turule lasknud, turul kättesaadavaks teinud või kasutusele võtnud nõuetele mittevastavaid patareisid või akusid. Seepärast tuleks ettevõtjatelt nõuda, et nad säilitaksid teavet patareide ja akudega tehtavate tehingute kohta teatava ajavahemiku jooksul, sealhulgas elektrooniliselt.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 59

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(59) Neid materjale tarnivad vaid vähesed riigid ning mõnel juhul võivad leebed valitsemisstandardid teravdada keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme. Nii koobalti kui ka nikli kaevandamine ja rafineerimine on seotud paljude sotsiaalsete ja keskkonnaküsimustega, sealhulgas võimalike keskkonnaohtude ja inimeste tervisega. Kuigi loodusliku grafiidiga seotud sotsiaalne ja keskkonnamõju on väiksem, on selle kaevandamisel suur osa käsitöönduslikel ja väikesemahulistel toimingutel, mis tehakse enamasti mitteametlikult ning võivad avaldada tõsist mõju tervisele ja keskkonnale, sealhulgas kaevanduste korralise sulgemata ja parandamata jätmise tõttu, mille tulemuseks on ökosüsteemide ja pinnase hävimine. Liitiumi kasutamise eeldatav suurenemine patareide ja akude tootmisel avaldab tõenäoliselt lisasurvet kaevandamis- ja rafineerimistoimingutele, mistõttu tuleks liitium lisada tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse kohaldamisalasse. Eeldatav patareide ja akude nõudluse ülisuur kasv liidus ei tohiks kaasa aidata kõnesolevate keskkonna- ja sotsiaalsete riskide suurenemisele.

(59) Neid materjale tarnivad vaid vähesed riigid ning mõnel juhul võivad leebed valitsemisstandardid teravdada keskkonna- ja sotsiaalseid probleeme. Koobalti, vase, nikli, raua ja boksiidi kaevandamine ja rafineerimine on seotud paljude sotsiaalsete ja keskkonnaküsimustega, sealhulgas võimalike keskkonnaohtude ja inimeste tervisega. Kuigi loodusliku grafiidiga seotud sotsiaalne ja keskkonnamõju on väiksem, on selle kaevandamisel suur osa käsitöönduslikel ja väikesemahulistel toimingutel, mis tehakse enamasti mitteametlikult ning võivad avaldada tõsist mõju tervisele ja keskkonnale, sealhulgas kaevanduste korralise sulgemata ja parandamata jätmise tõttu, mille tulemuseks on ökosüsteemide ja pinnase hävimine. Liitiumi kasutamise eeldatav suurenemine patareide ja akude tootmisel avaldab tõenäoliselt lisasurvet kaevandamis- ja rafineerimistoimingutele, mistõttu tuleks liitium lisada patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse kohaldamisalasse. Eeldatav patareide ja akude nõudluse ülisuur kasv liidus ei tohiks kaasa aidata kõnesolevate keskkonna- ja sotsiaalsete riskide suurenemisele välismaal.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 60

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(60) Mõned asjaomased toorained, nagu koobalt, liitium ja looduslik grafiit, on ELis tunnistatud kriitilise tähtsusega tooraineteks38 ning nende säästev hankimine on vajalik selleks, et ELi patareide ja akude ökosüsteem toimiks nõuetekohaselt.

(60) Mõned asjaomased toorained, nagu boksiit, koobalt, liitium ja looduslik grafiit, on ELis tunnistatud kriitilise tähtsusega tooraineteks38 ning nende säästev hankimine on vajalik selleks, et ELi patareide ja akude ökosüsteem toimiks nõuetekohaselt.

__________________

__________________

38 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kriitilise tähtsusega toorainetega seotud vastupanuvõime: teekond suurema julgeoleku ja kestlikkuse poole“ (COM(2020) 474 final).

38 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kriitilise tähtsusega toorainetega seotud vastupanuvõime: teekond suurema julgeoleku ja kestlikkuse poole“ (COM(2020) 474 final).

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 62

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(62) Liidus kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/821 teatavate mineraalide ja metallidega seotud hoolsuskohustuse üldnõuded39. Kõnealuses määruses ei käsitleta aga patareide ja akude tootmiseks kasutatavaid mineraale ja materjale.

(62) ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes ning OECD suunistes hargmaistele ettevõtetele on sätestatud, et ettevõtjad peaksid rakendama hoolsuskohustust, et kanda oma sotsiaalset vastutust seoses inimõiguste ja keskkonnaga. Liidus kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2017/82139 teatavate mineraalide ja metallidega seotud hoolsuskohustuse üldnõuded. Kõnealuses määruses ei käsitleta aga patareide ja akude tootmiseks kasutatavaid mineraale ja materjale.

__________________

__________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/821, millega kehtestatakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (ELT L 130, 19.5.2017, lk 1).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/821, millega kehtestatakse konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla liidu importijatele tarneahelaga seotud hoolsuskohustus (ELT L 130, 19.5.2017, lk 1).

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 63

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(63) Võttes arvesse patareide ja akude nõudluse eeldatavat hüppelist kasvu ELis, peaks patarei või aku ELi turule laskev ettevõtja kehtestama tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse põhimõtted. Seepärast tuleks sätestada nõuded, et käsitleda patareide ja akude tootmiseks kasutatavate teatavate toorainete kaevandamise, töötlemise ja kauplemisega kaasnevaid sotsiaalseid ja keskkonnariske.

(63) Vastutus inimõiguste, sotsiaalsete õiguste, inimeste tervise ja keskkonna austamise eest peaks kehtima ettevõtja kõigi tootmistoimingute ja muude nendega seotud ärisuhete kohta patareide ja akude kogu väärtusahela ulatuses. Võttes arvesse patareide ja akude nõudluse eeldatavat hüppelist kasvu ELis ning asjaolu, et patareide ja akude tootmiseks kasutatavate ning patarei- või akujäätmete käitlemisel tekkivate teatavate toorainete, kemikaalide ja teiseste toorainete kaevandamise, töötlemise ja kauplemisega kaasnevad teatavad riskid, tuleks patareide ja akude väärtusahela hoolsuskohustuse täitmise menetluse suhtes kehtestada teatavad nõuded, et käsitleda sotsiaalseid ja keskkonnariske, mis kaasnevad niisuguste teatavate toorainete, kemikaalide ja teiseste toorainete kaevandamise, töötlemise ja kauplemisega, mida kasutatakse patareide ja akude tootmiseks, ning patarei- või akujäätmete käitlemise, tootmisprotsessi enda ja kõikide muude seotud ärisuhetega.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 64

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(64) Riskipõhise hoolsuskohustuse põhimõtete kehtestamisel tuleks aluseks võtta rahvusvaheliselt tunnustatud hoolsuskohustuse põhimõtted, mis sisalduvad ÜRO algatuse Global Compact kümnes põhimõttes40, toodete sotsiaalse olelusringi hindamise suunised,41 ILO kolmepoolne deklaratsioon hargmaiste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta42 ning OECD hoolsuskohustuse suunised vastutustundliku ettevõtluse kohta,43 mis kajastavad valitsuste ja sidusrühmade ühist arusaama, ning need peaksid olema kohandatud iga ettevõtja konkreetsele kontekstile ja olukorrale. Seoses patareide ja akude tootmiseks kasutatavate maavarade kaevandamise, töötlemise ja nendega kauplemisega, kajastavad konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised44 (edaspidi „OECD hoolsuskohustuse suunised“) valitsuste ja sidusrühmade pikaajalisi jõupingutusi heade tavade kehtestamiseks selles valdkonnas.

(64) Riskipõhise hoolsuskohustuse täitmise menetluse kehtestamisel tuleks aluseks võtta rahvusvaheliselt tunnustatud hoolsuskohustuse standardid ja põhimõtted, mis sisalduvad ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetes, ÜRO algatuse Global Compact19 kümnes põhimõttes, toodete sotsiaalse olelusringi hindamise suunistes41, ILO kolmepoolses deklaratsioonis hargmaiste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta42, OECD suunistes hargmaistele ettevõtetele ning OECD hoolsuskohustuse suunistes vastutustundliku ettevõtluse kohta43, mis kajastavad valitsuste ja sidusrühmade ühist arusaama, ning need peaksid olema kohandatud iga ettevõtja konkreetsele kontekstile ja olukorrale. Seoses patareide ja akude tootmiseks kasutatavate riskipiirkondadest pärit maavarade kaevandamise, töötlemise ja nendega kauplemisega kajastavad konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised44 (edaspidi „OECD hoolsuskohustuse suunised“) rahvusvaheliselt tunnustatud standardit, mis käsitleb inimõiguste ränga rikkumise eriohte, mis on seotud teatavate toorainete hankimise ja nendega kauplemisega konfliktitingimustes, ning valitsuste ja sidusrühmade pikaajalisi jõupingutusi heade tavade kehtestamiseks selles valdkonnas.

__________________

__________________

40 ÜRO algatuse Global Compact kümme põhimõtet, kättesaadav aadressil https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.

40 ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted, kättesaadav aadressil https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.

41 UNEPi suunised toodete sotsiaalse olelusringi hindamiseks, kättesaadav aadressil https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

41 UNEPi suunised toodete sotsiaalse olelusringi hindamiseks, kättesaadav aadressil https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.

42 Kolmepoolne deklaratsioon hargmaiste ettevõtete ja sotsiaalpoliitika põhimõtete kohta, kättesaadav aadressil https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.

42 OECD suunised hargmaistele ettevõtetele, kättesaadav aadressil http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.

43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (OECD hoolsuskohustuse suunised vastutustundliku ettevõtluse kohta), kättesaadav aadressil http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.

43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (OECD hoolsuskohustuse suunised vastutustundliku ettevõtluse kohta), kättesaadav aadressil http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.

44 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised), kolmas väljaanne, OECD Publishing, Pariis, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

44 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide vastutustundlikke tarneahelaid käsitlevad OECD hoolsuskohustuse suunised), kolmas väljaanne, OECD Publishing, Pariis, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 65

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(65) Vastavalt OECD hoolsuskohustuse suunistele45 on hoolsuskohustuse täitmine pidev, ennetav ja reageeriv protsess, mis võimaldab ettevõtjatel tagada, et nad austavad inimõigusi ega soodusta konflikte46. Riskipõhine hoolsuskohustus tähendab meetmeid, mida ettevõtjad peaksid võtma tegelike või võimalike riskide väljaselgitamiseks ja maandamiseks, et vältida või leevendada kahjulikku mõju, mis on seotud nende tegevuse või hankeotsustega. Ettevõtja saab hinnata oma tegevusest ja suhetest tulenevat riski ning võtta riskimaandamismeetmeid kooskõlas siseriiklikus ja rahvusvahelises õiguses sätestatud asjakohaste normidega, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustega vastutustundliku äritegevuse kohta, valitsuse toetatavate vahenditega, erasektori vabatahtlike algatustega ning ettevõtja sisepoliitika ja -süsteemidega. See lähenemisviis aitab ka kohandada hoolsuskohustuse ulatust vastavalt ettevõtja tegevuse ulatusele või suhetele tarneahelas.

(65) Vastavalt ÜRO, ILO ja OECD standarditele ja põhimõtetele on hoolsuskohustuse täitmine pidev, ennetav ja reageeriv protsess, mis võimaldab ettevõtjatel tagada, et nad austavad inimõigusi ja keskkonda ega soodusta konflikte46. Riskipõhine hoolsuskohustus tähendab meetmeid, mida ettevõtjad peaksid võtma oma tegevuse või hankeotsustega seotud kahjuliku mõju väljaselgitamiseks, vältimiseks, kaotamiseks ja leevendamiseks ning nendega arvestamiseks. Ettevõtjad peaksid pidama mõjutatud kogukondadega teadlikke, tõhusaid ja sisukaid konsultatsioone. Ettevõtja saab hinnata oma tegevusest ja suhetest tulenevat riski ning võtta riskimaandamismeetmeid, mis võivad hõlmata lisateabe nõudmist, läbirääkimisi olukorra parandamiseks või tarnijatega suhete peatamist või lõpetamist, kooskõlas siseriiklikus ja rahvusvahelises õiguses sätestatud asjakohaste normidega, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustega vastutustundliku äritegevuse kohta, valitsuse toetatavate vahenditega, erasektori vabatahtlike algatustega ning ettevõtja sisepoliitika ja -süsteemidega. See lähenemisviis aitab ka kohandada hoolsuskohustuse ulatust vastavalt ettevõtja tegevuse ulatusele või suhetele tarneahelas. Patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse nõuded peaksid kehtima kõikidele patareisid või akusid Euroopa turule laskvatele ettevõtjatele, sealhulgas digiplatvormidele.

__________________

__________________

45 OECD hoolsuskohustuse suunised, lk 15.

 

46 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD suunised hargmaistele ettevõtjatele), OECD, Pariis; OECD (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (riskiteadvustamisvahend nõrga valitsemistavaga riikides tegutsevatele hargmaistele ettevõtjatele), OECD, Pariis, ning „Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework“ (Äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted: ÜRO raamistiku „kaitse, austus ja leevendamine“ rakendamine), ÜRO peasekretäri eriesindaja inimõiguste, hargmaiste ettevõtjate ja muude ettevõtjate küsimustes John Ruggie raport A/HRC/17/31, 21. märts 2011.

46 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD suunised hargmaistele ettevõtjatele), OECD, Pariis; OECD (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (riskiteadvustamisvahend nõrga valitsemistavaga riikides tegutsevatele hargmaistele ettevõtjatele), OECD, Pariis, ning „Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework“ (Äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtted: ÜRO raamistiku „kaitse, austus ja leevendamine“ rakendamine), ÜRO peasekretäri eriesindaja inimõiguste, hargmaiste ettevõtjate ja muude ettevõtjate küsimustes John Ruggie raport A/HRC/17/31, 21. märts 2011.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 65 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(65a) Kuigi ettevõtjaid võivad hoolsuskohustuse täitmisel toetada erasektoris kasutatavad hoolsuskohustuse süsteemid, peaks iga ettevõtja vastutama käesolevas määruses sätestatud patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmise eest ise.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 65 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(65b) Liikmesriigid peaksid andma ettevõtjatele, eelkõige väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, spetsiifilist tehnilist abi, et nad saaksid patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse nõudeid täita.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 66

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(66) Tuleks vastu võtta kohustuslikud tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse põhimõtted või neid muuta ning need peaksid käsitlema vähemalt kõige levinumaid sotsiaalse ja keskkonnariski kategooriaid. Need peaksid hõlmama ühelt poolt praegust ja prognoositavat mõju ühiskondlikule elule, eelkõige inimõigustele, inimeste tervisele ja ohutusele, samuti töötervishoiule ja tööohutusele ning töötajate õigustele, ning teiselt poolt keskkonnale, eelkõige veekasutusele, mullakaitsele, õhusaastele ja elurikkusele, sealhulgas kogukonnaelule.

(66) Tuleks vastu võtta kohustuslikud patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse põhimõtted või neid muuta ning need peaksid käsitlema vähemalt kõige levinumaid sotsiaalse ja keskkonnariski kategooriaid. Need peaksid hõlmama ühelt poolt praegust ja prognoositavat mõju ühiskondlikule elule, eelkõige inimõigustele, inimeste tervisele ja ohutusele, samuti töötervishoiule ja tööohutusele ning töötajate õigustele, ning teiselt poolt keskkonnale, eelkõige veekasutusele, mullakaitsele, õhusaastele, kliimamuutustele ja elurikkusele, sealhulgas kogukonnaelule.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 67

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(67) Sotsiaalse riski kategooriate puhul tuleks hoolsuskohustuse põhimõtetes käsitleda patareide ja akude tarneahela riske seoses inimõiguste kaitsega, sealhulgas inimeste tervise, laste kaitse ja soolise võrdõiguslikkusega, kooskõlas rahvusvahelise inimõigustealase õigusega47. Hoolsuskohustuse põhimõtted peaksid hõlmama teavet selle kohta, kuidas ettevõtja on aidanud kaasa inimõiguste rikkumiste ärahoidmisele, ning millised vahendid on ettevõtja äristruktuuris kasutusel korruptsiooni ja altkäemaksu vastu võitlemiseks. Hoolsuskohustuse põhimõtted peaksid tagama ka ILO kolmepoolse deklaratsiooni I lisas loetletud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonide48 eeskirjade nõuetekohase rakendamise.

(67) Sotsiaalse riski kategooriate puhul tuleks patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse põhimõtetes käsitleda patareide ja akude väärtusahela riske seoses inimõiguste kaitsega, sealhulgas inimeste tervise, põlisrahvaste õiguste, laste kaitse ja soolise võrdõiguslikkusega, kooskõlas rahvusvahelise inimõigustealase õigusega47. Patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse põhimõtted peaksid hõlmama teavet selle kohta, kuidas ettevõtja on aidanud kaasa inimõiguste rikkumiste ärahoidmisele ning millised vahendid on ettevõtja äristruktuuris kasutusel korruptsiooni ja altkäemaksu vastu võitlemiseks. Patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse põhimõtted peaksid tagama ka ILO kolmepoolse deklaratsiooni I lisas loetletud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioonide48 normide nõuetekohase rakendamise.

__________________

__________________

47 Sealhulgas inimõiguste ülddeklaratsioon, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, lapse õiguste konventsioon ja puuetega inimeste õiguste konventsioon.

47 Sealhulgas inimõiguste ülddeklaratsioon, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt, kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt, konventsioon naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta, lapse õiguste konventsioon ja puuetega inimeste õiguste konventsioon ning põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsioon.

48 Kaheksa põhikonventsiooni on: 1) ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon, 1948 (nr 87); 2) organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste konventsioon, 1949 (nr 98); 3) sunniviisilise töö konventsioon, 1930 (nr 29) (ja selle 2014. aasta protokoll); 4) sunniviisilise töö kaotamise konventsioon, 1957 (nr 105); 5) vanuse alammäära konventsioon, 1973 (nr 138); 6) lapsele sobimatu töö konventsioon, 1999 (nr 182); 7) võrdse töötasu konventsioon, 1951 (nr 100); 8) diskrimineerimisevastane (tööhõives ja töökohtadel) konventsioon, 1958 (nr 111).

48 Kaheksa põhikonventsiooni on: 1) ühinemisvabaduse ja organiseerumisõiguse kaitse konventsioon, 1948 (nr 87); 2) organiseerumisõiguse ja kollektiivläbirääkimiste konventsioon, 1949 (nr 98); 3) sunniviisilise töö konventsioon, 1930 (nr 29) (ja selle 2014. aasta protokoll); 4) sunniviisilise töö kaotamise konventsioon, 1957 (nr 105); 5) vanuse alammäära konventsioon, 1973 (nr 138); 6) lapsele sobimatu töö konventsioon, 1999 (nr 182); 7) võrdse töötasu konventsioon, 1951 (nr 100); 8) diskrimineerimisevastane (tööhõives ja töökohtadel) konventsioon, 1958 (nr 111).

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 68

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(68) Keskkonnariski kategooriate puhul tuleks hoolsuskohustuse põhimõtetes käsitleda patareide ja akude tarneahela riske seoses looduskeskkonna ja elurikkuse kaitsega kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga,49 mis hõlmab ka kohalike kogukondade huvidega arvestamist ning nende kogukondade kaitset ja arengut.

(68) Keskkonnariski kategooriate puhul tuleks patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse põhimõtetes käsitleda patareide ja akude väärtusahela riske seoses looduskeskkonna ja elurikkuse kaitsega kooskõlas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooniga49, mis hõlmab ka kohalike kogukondade huvidega arvestamist ning nende kogukondade kaitset ja arengut. Samuti tuleks selles käsitleda kliimamuutustega seotud riske kooskõlas Pariisi kokkuleppega ja selle eesmärgiga hoida globaalne soojenemine võrreldes industriaalühiskonnaeelse tasemega alla 1,5 °C ning keskkonnariske, mida käsitletakse muudes rahvusvahelistes keskkonnakonventsioonides.

__________________

__________________

49 Nagu on sätestatud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis, mis on kättesaadav aadressil https://www.cbd.int/convention/text/, ja eelkõige otsuses COP VIII/28 „Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment“ (vabatahtlikud suunised elurikkusega seotud küsimuste arvessevõtmiseks mõju hindamisel), kättesaadav aadressil https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

49 Nagu on sätestatud bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis, mis on kättesaadav aadressil https://www.cbd.int/convention/text/, ja eelkõige otsuses COP VIII/28 „Voluntary guidelines on Biodiversity-Inclusive impact assessment“ (vabatahtlikud suunised elurikkusega seotud küsimuste arvessevõtmiseks mõju hindamisel), kättesaadav aadressil https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 69

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(69) Tarneahelaga seotud hoolsuskohustused, mis puudutavad patareide ja akude tootmises kasutatavate toorainetega seotud sotsiaalsete ja keskkonnariskide väljaselgitamist ja maandamist, peaksid aitama rakendada ÜRO keskkonnaprogrammi resolutsiooni 19 maavarade majandamise kohta, milles tunnistatakse kaevandussektori olulist panust kestliku arengu tegevuskava 2030 ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

(69) Patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustused, mis puudutavad patareide ja akude tootmises kasutatavate toorainetega seotud sotsiaalsete ja keskkonnariskide väljaselgitamist ja maandamist, peaksid aitama rakendada ÜRO keskkonnaprogrammi resolutsiooni 19 maavarade majandamise kohta, milles tunnistatakse kaevandussektori olulist panust kestliku arengu tegevuskava 2030 ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 69 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(69a) Kahju võib tekkida isegi siis, kui hoolsuskohustust on täidetud. Ettevõtjad peaksid sellise kahju aktiivselt heastama ise või koostöös teiste osalejatega. Ettevõtjad peaksid vastutama mis tahes kahjuliku mõju eest, mida on põhjustanud või mille põhjustamisele on kaasa aidanud nemad ise või nende poolt kontrollitavad üksused või sellised üksused, mida nad suudavad kontrollida. Kahjuliku mõju all kannatanud isikutel peaks olema õigus heastamisele ja neile tuleks tagada õiguskaitse kättesaadavus.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 70

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(70) Muid ELi õigusakte, millega kehtestatakse tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse nõuded, tuleks kohaldada niivõrd, kuivõrd käesolevas määruses puuduvad sama eesmärgi, laadi ja mõjuga erisätted, mida saaks kohandada tulevasi seadusandlikke muudatusi arvesse võttes.

(70) Muid ELi õigusakte, millega kehtestatakse hoolsuskohustuse nõuded, tuleks kohaldada nii liidu kui ka liiduväliste ettevõtjate suhtes, kes kavatsevad patareisid ja akusid liidu turule lasta, et tagada võrdsed tingimused, niivõrd, kuivõrd käesolevas määruses puuduvad sama eesmärgi, laadi ja mõjuga erisätted, mida saaks kohandada tulevasi seadusandlikke muudatusi arvesse võttes.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 71

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(71) Selleks et võtta arvesse patareide ja akude väärtusahela arengut, sealhulgas muutusi asjakohaste keskkonna- ja sotsiaalsete riskide ulatuses ja laadis, samuti tehnika ja teaduse arengut patareide ja akude ning akukeemia valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta toorainete ja riskikategooriate loetelu ning tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse nõudeid.

(71) Selleks et võtta arvesse patareide ja akude väärtusahela arengut, sealhulgas muutusi asjakohaste keskkonna- ja sotsiaalsete riskide ulatuses ja laadis, samuti tehnika ja teaduse arengut patareide ja akude ning akukeemia valdkonnas, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta toorainete ja riskikategooriate loetelu ning patareide ja akude väärtusahelaga seotud hoolsuskohustuse nõudeid.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 71 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(71a) Juhul kui tulevikus võetakse vastu liidu õigusaktid, millega kehtestatakse äriühingute kestliku üldjuhtimise ja hoolsuskohustuse üldnormid, peaks komisjon hindama, kas kõnealuste uute liidu õigusaktide tõttu tuleb muuta artikli 39 lõikeid 2–5 või X lisa või mõlemat. Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte kõnealuste sätete asjakohaseks muutmiseks.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 72

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(72) Jäätmekäitluse ühtlustatud eeskirjad on vajalikud tagamaks, et tootjate ja teiste ettevõtjate suhtes kohaldatakse patareide ja akudega seotud laiendatud tootjavastutuse rakendamisel kõigis liikmesriikides samu eeskirju. Materjalide taaskasutamise kõrge taseme saavutamiseks on vaja maksimeerida patareijäätmete liigiti kogumist ja tagada, et kõik kogutud patareid võetakse ringlusse selliste protsesside kaudu, millega saavutatakse ühised minimaalsed ringlussevõtu määrad. Direktiivi 2006/66/EÜ hindamisel leiti ühe puudusena, et selle sätted ei ole piisavalt üksikasjalikud, mis põhjustab ebaühtlast rakendamist ja märkimisväärseid takistusi ringlussevõtuturgude toimimisele ning ringlussevõtu tasemete mitteoptimaalsust. Seetõttu tuleks üksikasjalikumate ja ühtlustatud eeskirjadega vältida patarei- ja akujäätmete kogumise, töötlemise ja ringlussevõtu turu moonutusi, tagada nõuete ühtlane rakendamine kogu liidus, ettevõtjate osutatavate jäätmekäitlusteenuste kvaliteedi edasine ühtlustamine ja teiseste toorainete turgude toetamine.

(72) Jäätmekäitluse ühtlustatud eeskirjad on vajalikud tagamaks, et tootjate ja teiste ettevõtjate suhtes kohaldatakse patareide ja akudega seotud laiendatud tootjavastutuse rakendamisel kõigis liikmesriikides samu eeskirju ning et inimeste tervis ja keskkond on kogu liidus väga hästi kaitstud. Laiendatud tootjavastutus võib aidata vähendada üldist ressursikasutust, eelkõige selle tulemusel, et väheneb patarei- ja akujäätmete teke ning patarei- ja akujäätmete käitlemisega seotud kahjulik mõju. Materjalide taaskasutamise kõrge taseme saavutamiseks on vaja maksimeerida patareijäätmete liigiti kogumist ja tagada, et kõik kogutud patareid võetakse ringlusse selliste protsesside kaudu, millega saavutatakse ühised minimaalsed ringlussevõtu määrad. Direktiivi 2006/66/EÜ hindamisel leiti ühe puudusena, et selle sätted ei ole piisavalt üksikasjalikud, mis põhjustab ebaühtlast rakendamist ja märkimisväärseid takistusi ringlussevõtuturgude toimimisele ning ringlussevõtu tasemete mitteoptimaalsust. Seetõttu tuleks üksikasjalikumate ja ühtlustatud eeskirjadega vältida patarei- ja akujäätmete kogumise, töötlemise ja ringlussevõtu turu moonutusi, tagada nõuete ühtlane rakendamine kogu liidus, ettevõtjate osutatavate jäätmekäitlusteenuste kvaliteedi edasine ühtlustamine ja teiseste toorainete turgude toetamine.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 73

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(73) Käesolev määrus tugineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/98/EÜ50 sätestatud jäätmekäitluseeskirjadele ja üldpõhimõtetele, mida tuleks kohandada, et võtta arvesse patareide ja akudega seotud eritingimusi. Selleks et patarei- ja akujäätmete kogumist saaks korraldada kõige tõhusamal viisil, on oluline, et seda tehtaks tihedas seoses kohaga, kus patareisid ja akusid liikmesriigis müüakse, ja lõppkasutaja lähedal. Samuti võib patarei- ja akujäätmeid koguda koos nii elektri- ja elektroonikaseadmete romude kui ka romuõidukitega, tehes seda riiklike kogumissüsteemide kaudu, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL51 ja direktiivi 2000/53/EÜ alusel. Kuigi käesoleva määrusega kehtestatakse patareisid ja akusid käsitlevad erieeskirjad, on vaja sidusat ja täiendavat lähenemisviisi, mis tugineb olemasolevatele jäätmekäitlusstruktuuridele ja ühtlustab neid veelgi. Sellest tulenevalt ja selleks, et jäätmekäitlusega seotud laiendatud tootjavastutust tõhusalt ellu rakendada, tuleks sätestada kohustused selle liikmesriigi suhtes, kus patareid ja akud esimest korda turul kättesaadavaks tehakse.

(73) Käesolev määrus tugineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/98/EÜ50 sätestatud jäätmekäitluseeskirjadele ja üldpõhimõtetele, mida tuleks kohandada, et võtta arvesse patarei- ja akujäätmete erilisust. Selleks et patarei- ja akujäätmete kogumist saaks korraldada kõige tõhusamal viisil, on oluline, et seda tehtaks tihedas seoses kohaga, kus patareisid ja akusid liikmesriigis müüakse, ja lõppkasutaja lähedal. Patarei- ja akujäätmeid tuleks koguda liigiti muudest jäätmevoogudest, näiteks metallidest, paberist ja papist, klaasist, plastist, puidust, tekstiilist ja biojäätmetest, eraldi. Samuti võib patarei- ja akujäätmeid koguda koos nii elektri- ja elektroonikaseadmete romude kui ka romuõidukitega, tehes seda riiklike kogumissüsteemide kaudu, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL51 ja direktiivi 2000/53/EÜ alusel. Kuigi käesoleva määrusega kehtestatakse patareisid ja akusid käsitlevad erieeskirjad, on vaja sidusat ja täiendavat lähenemisviisi, mis tugineb olemasolevatele jäätmekäitlusstruktuuridele ja ühtlustab neid veelgi. Sellest tulenevalt ja selleks, et jäätmekäitlusega seotud laiendatud tootjavastutust tõhusalt ellu rakendada, tuleks sätestada kohustused selle liikmesriigi suhtes, kus patareid ja akud esimest korda turul kättesaadavaks tehakse.

__________________

__________________

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

50 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).

51 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (ELT L 197, 24.7.2012, lk 38).

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 76

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(76) Tootjatel peaks olema laiendatud tootjavastutus oma patareide ja akude käitlemise eest nende olelusringi lõpus. Sellest tulenevalt peaksid nad rahastama kulusid, mis on seotud kõigi kogutud patareide ja akude kogumise, töötlemise ja ringlussevõtuga, patarei- ja akujäätmeid käsitleva aruandlusega ning lõppkasutajatele ja jäätmekäitlejatele patareisid ja akusid käsitleva teabe esitamisega ning patarei- ja akujäätmete asjakohase korduskasutamise ja käitlemisega. Laiendatud tootjavastutusega seotud kohustusi tuleks kohaldada kõikide tarneviiside, sealhulgas kaugmüügi suhtes. Tootjatel peaks olema võimalik täita neid kohustusi ühiselt tootjavastutusorganisatsioonide kaudu, kes võtavad nende nimel vastutuse. Tootjatel või tootjavastutusorganisatsioonidel peaks olema luba ja nad peaksid dokumenteerima, et neil on rahalised vahendid laiendatud tootjavastutusega kaasnevate kulude katmiseks. Kui see on vajalik siseturu moonutuste vältimiseks ja selleks, et tagada ühetaolised tingimused tootjate poolt tootjavastutusorganisatsioonidele tehtavate maksete kohandamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

(76) Tootjatel peaks olema laiendatud tootjavastutus oma patareide ja akude käitlemise eest nende olelusringi lõpus. See peaks koosnema reeglitest, millega määratakse kindlaks toodete tootjate spetsiifilised tegevus- ja finantskohustused, mille puhul laiendatakse tootja vastutust toote olelusringi tarbimisjärgsele etapile. Sellest tulenevalt peaksid nad katma vähemalt direktiivi 2008/98/EÜ artikli 8a lõike 4 punktis a osutatud kulud, sealhulgas kulud, mis on seotud patarei- ja akujäätmete liigiti kogumise, kasutusotstarbe muutmiseks ja taastamiseks ettevalmistamise, töötlemise, korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu korraldamisega, patarei- ja akujäätmeid käsitleva aruandlusega ning teadlikkuse suurendamise kampaaniatega, et innustada lõppkasutajaid patarei- ja akujäätmeid asjakohasel viisil kasutuselt kõrvaldama. Laiendatud tootjavastutusega seotud kohustusi tuleks kohaldada kõikide tarneviiside, sealhulgas kaug- ja veebimüügi suhtes. Tootjatel peaks olema võimalik täita neid kohustusi ühiselt tootjavastutusorganisatsioonide kaudu, kes võtavad nende nimel vastutuse. Tootjatel või tootjavastutusorganisatsioonidel peaks olema luba ja nad peaksid dokumenteerima, et neil on rahalised vahendid laiendatud tootjavastutusega kaasnevate kulude katmiseks. Kui see on vajalik siseturu moonutuste vältimiseks ja selleks, et tagada ühetaolised tingimused tootjate poolt tootjavastutusorganisatsioonidele tehtavate maksete kohandamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 76 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(76a) Tootjavastutuse nõuete kehtestamine peaks aitama vähendada kulusid ja suurendada tulemuslikkust, samuti tagada võrdsed võimalused, sealhulgas väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja e-kaubanduse ettevõtjatele, ning vältima takistusi siseturu sujuvale toimimisele. Samuti peaksid need aitama lõimida olelusringi lõppemise kulud tootehindadesse ning andma tootjatele paremad stiimulid järgida toodete kavandamisel säästvusalaseid sätteid. Üldiselt tuleks nende nõuetega parandada laiendatud tootjavastutuse süsteemide juhtimist ja läbipaistvust ning vähendada võimalust, et laiendatud tootjavastutuse organisatsioonide ja jäätmekäitlejate vahel, kellega nad sõlmivad lepingu, tekiks huvide konflikt. Kõnealuseid nõudeid tuleks kohaldada nii uute kui ka olemasolevate laiendatud tootjavastutuse süsteemide suhtes.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 77

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(77) Käesoleva määrusega tuleks reguleerida laiendatud tootjavastutust patareide ja akude puhul ammendavalt ning seega ei tuleks patareide ja akude suhtes kohaldada direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud laiendatud tootjavastutuse süsteeme käsitlevaid eeskirju.

(77) Käesoleva määrusega tuleks reguleerida laiendatud tootjavastutust patareide ja akude puhul ammendavalt ning seetõttu tuleks lähtuda sellest, et see täiendab direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud laiendatud tootjavastutuse süsteeme käsitlevaid reegleid, mida tuleks pidada miinimumnõueteks.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 78

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(78) Selleks et tagada patareide ja akude tarneahelates kvaliteetne ringlussevõtt, edendada kvaliteetsete teiseste toorainete kasutuselevõttu ja kaitsta keskkonda, peaks reegliks olema patarei- ja akujäätmete kogumise ja ringlussevõtu kõrge tase. Patarei- ja akujäätmete kogumine on ülioluline samm patareides ja akudes sisalduvate väärtuslike materjalide ahela sulgemiseks ringlussevõtu kaudu ning patareide ja akude väärtusahela hoidmiseks liidus, hõlbustades seega juurdepääsu taaskasutusse võetud materjalidele, mida saab edaspidi kasutada uute toodete valmistamisel.

(78) Selleks et tagada patareide ja akude väärtusahelates kvaliteetne ringlussevõtt, edendada kvaliteetsete teiseste toorainete kasutuselevõttu ja kaitsta keskkonda, peaks reegliks olema patarei- ja akujäätmete kogumise ja ringlussevõtu kõrge tase. Patarei- ja akujäätmete kogumine on ülioluline samm patareides ja akudes sisalduvate väärtuslike materjalide ahela sulgemiseks ringlussevõtu kaudu ning patareide ja akude väärtusahela hoidmiseks liidus ja selles sektoris liidu strateegilise sõltumatuse toetamiseks, hõlbustades juurdepääsu taaskasutusse võetud materjalidele, mida saab edaspidi kasutada uute toodete valmistamisel. Patarei- ja akujäätmete kogumise, töötlemise, korduskasutamiseks ettevalmistamise, kasutusotstarbe muutmiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtuga seotud meetmed tuleks lisada riiklikesse jäätmekavadesse. Seepärast tuleks liikmesriikide jäätmekavasid käesoleva määruse sätete alusel ajakohastada.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 79

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(79) Kõikide patareide ja akude tootjad peaksid vastutama patarei- ja akujäätmete liigiti kogumise rahastamise ja korraldamise eest. Selleks peaksid nad looma kogumisvõrgustiku, mis hõlmab kogu liikmesriikide territooriumi, on lõppkasutajale lähedal ja ei keskendu üksnes sellistele piirkondadele ning patareidele ja akudele, mille puhul kogumine on kasumlik. Kogumisvõrgustik peaks hõlmama kõiki turustajaid, tegevusluba omavaid elektri- ja elektroonikaseadmete romude ning romusõidukite töötluskohti, jäätmejaamu ja muid osalejaid, kes tegutsevad omal algatusel, näiteks ametiasutusi ja koole. Kogumisvõrgustiku ja teavituskampaaniate tõhususe kontrollimiseks ja parandamiseks tuleks teha vähemalt NUTS 2 tasandil53 korrapäraseid segaolmejäätmete ning kogutud elektri- ja elektroonikaseadmete romude koostise uuringuid, et määrata kindlaks neis sisalduvate kantavate patareide ja akude jäätmete kogus.

(79) Kõikide patareide ja akude tootjad peaksid vastutama patarei- ja akujäätmete liigiti kogumise rahastamise või rahastamise ja korraldamise eest. Selleks peaksid nad looma tagasivõtu- ja kogumisvõrgustiku, mis hõlmab kogu liikmesriikide territooriumi, on lõppkasutajale lähedal ja ei keskendu üksnes sellistele piirkondadele ning patareidele ja akudele, mille puhul kogumine on kasumlik. Kogumisvõrgustik peaks hõlmama kõiki turustajaid, tegevusluba omavaid elektri- ja elektroonikaseadmete romude ning romusõidukite töötluskohti, jäätmejaamu ja muid osalejaid, kes tegutsevad omal algatusel, näiteks ametiasutusi ja koole. Kogumisvõrgustiku ja teavituskampaaniate tõhususe kontrollimiseks ja parandamiseks tuleks teha vähemalt NUTS 2 tasandil53 korrapäraseid segaolmejäätmete ning kogutud elektri- ja elektroonikaseadmete romude koostise uuringuid, et määrata kindlaks neis sisalduvate kantavate patareide ja akude jäätmete kogus.

__________________

__________________

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

53 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS) (ELT L 154, 21.6.2003, lk 1).

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 81

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(81) Võttes arvesse keskkonnamõju ja materjalide kadu, mis tuleneb sellest, et patarei- ja akujäätmeid ei koguta liigiti ega seega töödelda keskkonnahoidlikult, tuleks direktiiviga 2006/66/EÜ juba kehtestatud kantavate patareide ja akude kogumise sihtarvu jätkuvalt kohaldada ning seda tuleks järk-järgult suurendada. Käesoleva määruse kohaselt kuuluvad kantavate patareide ja akude hulka ka kergtranspordivahendite akud. Kuna seda tüüpi akude müügi praegune kasv raskendab turule lastud ja olelusringi lõpus kogutud koguste arvutamist, tuleks need kantavad akud jätta kantavate patareide ja akude praegusest kogumise määrast välja. See väljajätmine tuleb üle vaadata koos kantavate patareide ja akude jäätmete kogumise eesmärgiga, mis võib hõlmata ka muudatusi kantavate patareide ja akude kogumise määra arvutamise metoodikas. Komisjon koostab nende ülevaatuste toetamiseks aruande.

(81) Võttes arvesse keskkonnamõju ja materjalide kadu, mis tuleneb sellest, et patarei- ja akujäätmeid ei koguta liigiti ega seega töödelda keskkonnahoidlikult, tuleks direktiiviga 2006/66/EÜ juba kehtestatud kantavate patareide ja akude kogumise sihtarvu jätkuvalt kohaldada ning seda tuleks järk-järgult suurendada. Selleks et maksimeerida kogumist ja vähendada ohutusriske, tuleks hinnata patareide ja akude, eelkõige üldkasutatavate kantavate patareide ja akude jaoks kogu liitu hõlmava tagatisrahasüsteemi loomise teostatavust ja võimalikku kasu. Riiklikud tagatisrahasüsteemid ei tohiks takistada kogu liitu hõlmavate ühtlustatud süsteemide vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 82 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(82a) Kergtranspordivahendite akujäätmete kogumise eesmärgi arvutamise ja kontrollimise metoodika ajakohastamiseks eesmärgiga võtta arvesse kogumiseks kättesaadavat kogust, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On äärmiselt oluline, et olemasoleva metoodikaga võrreldes säilitaks uus metoodika patarei- ja akujäätmete kogumisega seotud keskkonnaalased eesmärgid või suurendaks neid.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 82 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(82b) Komisjon peaks kaaluma ka arvutusmeetodi kasutuselevõtmist liigiti kogumise eesmärgi arvutamiseks, et võtta arvesse kogumiseks kättesaadavate kantavate patareide ja akude jäätmete kogust. On äärmiselt oluline, et olemasoleva metoodikaga võrreldes säilitaks uus metoodika patarei- ja akujäätmete kogumisega seotud keskkonnaalased eesmärgid või suurendaks neid.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 84

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(84) Arvestades direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud jäätmehierarhiat, milles seatakse esikohale jäätmetekke vältimine, korduskasutamiseks ettevalmistamine ja ringlussevõtt, ning kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikega 4 ja direktiivi 1999/31/EÜ54 artikli 5 lõike 3 punktiga f, ei tohiks kogutud patareisid ja akusid põletada ega prügilasse ladestada.

(84) Arvestades direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 4 sätestatud jäätmehierarhiat, milles seatakse esikohale jäätmetekke vältimine, korduskasutamiseks ettevalmistamine ja ringlussevõtt, ning kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11 lõikega 4 ja direktiivi 1999/31/EÜ54 artikli 5 lõike 3 punktiga f, ei tohiks kogutud patareisid ja akusid kasutada jäätmetest energia tootmiseks ega prügilasse ladestada.

__________________

__________________

54 Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1).

54 Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1).

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 87

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(87) Töötlemine ja ringlussevõtt väljaspool asjaomast liikmesriiki või väljaspool liitu peaks olema võimalik ainult juhul, kui patarei- ja akujäätmete vedu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1013/200658 ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 1418/200759 ning kui töötlemine ja ringlussevõtt vastavad nõuetele, mida kohaldatakse seda liiki jäätmete suhtes vastavalt nende klassifikatsioonile komisjoni otsuses 2000/532/EÜ60, nagu seda on muudetud. Kõnealune muudetud otsus tuleks läbi vaadata, et võtta arvesse kõiki patarei- ja akukeemiaid. Kui töötlemine või ringlussevõtt toimub väljaspool liitu, peaks selleks, et seda saaks arvesse võtta ringlussevõtu määrade ja eesmärkide saavutamisel, olema ettevõtjal, kelle nimel töötlemine või ringlussevõtt toimub, kohustus esitada selle kohta aruanne asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele ja tõendada, et töötlemine toimub tingimustel, mis on samaväärsed käesoleva määruse kohaste tingimustega. Et sätestada nõuded, mille põhjal käsitatakse sellist töötlemist samaväärsena, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud eeskirjad, mis sisaldavad samaväärsete tingimuste hindamise kriteeriume.

(87) Töötlemine, korduskasutamiseks ettevalmistamine, kasutusotstarbe muutmiseks ettevalmistamine ja ringlussevõtt väljaspool asjaomast liikmesriiki või väljaspool liitu peaks olema võimalik ainult juhul, kui patarei- ja akujäätmete vedu on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1013/200658 ja komisjoni määrusega (EÜ) nr 1418/200759 ning kui töötlemine ja ringlussevõtt vastavad nõuetele, mida kohaldatakse seda liiki jäätmete suhtes vastavalt nende klassifikatsioonile komisjoni otsuses 2000/532/EÜ60, nagu seda on muudetud. Kõnealune muudetud otsus tuleks läbi vaadata, et võtta arvesse kõiki patarei- ja akukeemiaid, sealhulgas liitiumioonakude jäätmete koodide lisamist, et hõlbustada liitiumioonakude jäätmete nõuetekohast sortimist ja nende kohta aru andmist. Kui töötlemine või ringlussevõtt toimub väljaspool liitu, peaks selleks, et seda saaks arvesse võtta ringlussevõtu määrade ja eesmärkide saavutamisel, olema ettevõtjal, kelle nimel töötlemine või ringlussevõtt toimub, kohustus esitada selle kohta aruanne asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele ja tõendada sihtriigi pädeva asutuse heakskiidetud dokumentaalsete tõenditega, et töötlemine toimub tingimustel, mis on samaväärsed käesoleva määruse kohaste tingimustega ning muudes liidu õigusaktides sisalduvate asjakohaste keskkonna- ja tervisekaitsenõuetega. Et sätestada nõuded, mille põhjal käsitatakse sellist töötlemist samaväärsena, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et kehtestada üksikasjalikud eeskirjad, mis sisaldavad samaväärsete tingimuste hindamise kriteeriume.

__________________

__________________

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1).

58 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta (ELT L 190, 12.7.2006, lk 1).

59 Komisjoni 29. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (ELT L 316, 4.12.2007, lk 6).

59 Komisjoni 29. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1418/2007, milles käsitletakse teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 III ja IIIA lisas loetletud jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse riikidesse, mille suhtes ei kohaldata OECD otsust jäätmete riikidevahelise veo kontrolli kohta (ELT L 316, 4.12.2007, lk 6).

60 Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (ELT L 226, 6.9.2000, lk 3).

60 Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3).

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 87 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(87a) Kui patarei- ja akujäätmeid eksporditakse liidust korduskasutamiseks ettevalmistamiseks, kasutusotstarbe muutmiseks ettevalmistamiseks või ringlussevõtuks, peaksid liikmesriikide pädevad asutused kasutama määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 50 lõikes 4 sätestatud volitusi, et nõuda dokumentaalseid tõendeid, mille põhjal saab teha kindlaks käesoleva määruse nõuete täitmise. Liikmesriikide pädevatel asutustel olema peaks võimalik teha koostööd teiste asjaomaste osalejatega, nagu sihtriigi pädevad asutused, sõltumatud kolmandast isikust kontrolliasutused või laiendatud tootjavastutuse süsteemide alusel asutatud tootjavastutusorganisatsioonid, kes võivad teha kolmandates riikides asuvate rajatiste füüsilist ja muud kontrolli.

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 88

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(88) Tööstuslikke patareisid ja akusid ning elektrisõidukiakusid, mis ei sobi enam algseks otstarbeks, milleks need toodeti, võib kasutada muul otstarbel paiksete energiasalvestusakudena. Tekkimas on kasutatud tööstuslike patareide ja akude ning elektrisõidukiakude taaskasutusturg ning seega tuleks jäätmehierarhia praktilise kohaldamise huvides määratleda erieeskirjad, et võimaldada vastutustundlikku kasutatud patareide ja akude kasutusotstarbe muutmist, võttes samal ajal arvesse ettevaatuspõhimõtet ja tagades lõppkasutajatele kasutamise ohutuse. Iga kasutatud patarei ja aku puhul tuleks hinnata selle seisukorda ja olemasolevat mahutavust, et teha kindlaks, kas see sobib kasutamiseks algsest erineval otstarbel. Selleks et tagada ühetaolised tingimused akude seisukorra hindamist käsitlevate sätete rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

(88) Akusid, mis ei sobi enam algseks otstarbeks, milleks need toodeti, võib kasutada muul otstarbel paiksete energiasalvestusakudena. Tekkimas on kasutatud akude taaskasutusturg ning seega tuleks jäätmehierarhia praktilise kohaldamise huvides määratleda erieeskirjad, et võimaldada vastutustundlikku kasutatud akude kasutusotstarbe muutmist, võttes samal ajal arvesse ettevaatuspõhimõtet ja tagades lõppkasutajatele kasutamise ohutuse. Iga sellise kasutatud aku puhul tuleks hinnata selle seisukorda ja olemasolevat mahutavust, et teha kindlaks, kas see sobib kasutamiseks algsest erineval otstarbel. Akude puhul, mis sobivad kasutamiseks muul kui oma algsel otstarbel, tuleks nende kasutusotstarvet ideaaljuhul muuta. Selleks et tagada ühetaolised tingimused akude seisukorra hindamist käsitlevate sätete rakendamiseks, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 89

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(89) Tootjad ja turustajad peaksid aktiivselt osalema lõppkasutajate teavitamises sellest, et patareisid ja akusid tuleks koguda eraldi, et kogumissüsteemid on kättesaadavad ja et lõppkasutajatel on oluline roll patarei- ja akujäätmete keskkonna seisukohast optimaalse käitlemise tagamisel. Teabe avaldamisel kõikidele lõppkasutajatele ning patareisid ja akusid käsitlevas aruandluses tuleks kasutada nüüdisaegset infotehnoloogiat. Teave tuleks esitada kas klassikaliste vahendite, näiteks väli-, plakati- ja sotsiaalmeediakampaaniate kaudu või uuenduslikumate vahendite abil, näiteks patareile või akule kantud ruutkoodiga elektrooniline juurdepääs veebisaitidele.

(89) Tootjad ja turustajad, sealhulgas internetipõhised kauplemiskohad, peaksid aktiivselt osalema lõppkasutajate teavitamises sellest, et patareisid ja akusid tuleks koguda eraldi, et kogumissüsteemid on kättesaadavad ja et lõppkasutajatel on oluline roll patarei- ja akujäätmete keskkonna seisukohast optimaalse käitlemise tagamisel, selgitades eelkõige, kuidas ohutumad ja puhtamad jäätmevood saavad kaasa aidata jäätmete kolmandatesse riikidesse eksportimise vähendamisele ja suletud materjaliringlusele liidus. Teabe avaldamisel kõikidele lõppkasutajatele ning patareisid ja akusid käsitlevas aruandluses tuleks kasutada nüüdisaegset infotehnoloogiat. Teave tuleks esitada kergesti kättesaadaval ja mõistetaval viisil kas klassikaliste vahendite, näiteks väli-, plakati- ja sotsiaalmeediakampaaniate kaudu ja/või uuenduslikumate vahendite abil, näiteks patareile või akule kantud ruutkoodiga elektrooniline juurdepääs veebisaitidele.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 90

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(90) Selleks et oleks võimalik kontrollida patareide ja akude kogumise ja töötlemisega seotud kohustuste täitmist ja tõhusust, on vaja, et asjaomased ettevõtjad annaksid aru pädevatele asutustele. Patareide ja akude tootjad ja muud jäätmekäitlejad, kes koguvad patareisid ja akusid, peaksid vajaduse korral esitama iga kalendriaasta kohta andmed müüdud patareide ja akude ning kogutud patarei- ja akujäätmete kohta. Töötlemise ja ringlussevõtuga seotud aruandluskohustus peaks lasuma vastavalt jäätmekäitlejatel ja ringlussevõtjatel.

(90) Selleks et oleks võimalik kontrollida patareide ja akude kogumise ja töötlemisega seotud kohustuste täitmist ja tõhusust, on vaja, et asjaomased ettevõtjad annaksid aru pädevatele asutustele. Patareide ja akude tootjad ja muud jäätmekäitlejad, kes koguvad patareisid ja akusid, peaksid vajaduse korral esitama iga kalendriaasta kohta andmed müüdud patareide ja akude ning kogutud patarei- ja akujäätmete kohta. Töötlemise ja ringlussevõtuga seotud aruandluskohustus peaks lasuma vastavalt jäätmekäitlejatel ja ringlussevõtjatel. Käesoleva määruse kohaselt jäätmeid käitlevate jäätmekäitlejate suhtes tuleks kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artiklitega 8 ja 8a kohaldada valikumenetlust, mille viivad läbi asjaomaste patareide või akude tootjad või nende nimel tegutsevad tootjavastutusorganisatsioonid.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 95

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(95) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/102062 on sätestatud turujärelevalve ja liidu turule tulevate toodetekontrolli eeskirjad. Et tagada kaupade vabast liikumisest kasu saavate toodete vastavus nõuetele, mis tagavad avalike huvide, nagu inimeste tervise, ohutuse, vara ja keskkonna kaitse kõrge taseme, tuleks kõnealust määrust kohaldada käesoleva määrusega hõlmatud patareide ja akude suhtes. Seepärast tuleks määrust (EL) 2019/1020 vastavalt muuta.

(95) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2019/102062 on sätestatud turujärelevalve ja liidu turule tulevate toodete kontrolli eeskirjad. Et tagada kaupade vabast liikumisest kasu saavate toodete vastavus nõuetele, mis tagavad avalike huvide, nagu inimeste tervise, ohutuse, vara ja keskkonna kaitse kõrge taseme, tuleks kõnealust määrust kohaldada käesoleva määrusega hõlmatud patareide ja akude, sealhulgas väljaspool liitu toodetud ja liidu turule sisenevate patareide ja akude suhtes. Seepärast tuleks määrust (EL) 2019/1020 vastavalt muuta.

__________________

__________________

62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011 (ELT L 169, 25.6.2019, lk 1).

62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1020 turujärelevalve ja toodete vastavuse kohta ning millega muudetakse direktiivi 2004/42/EÜ ja määruseid (EÜ) nr 765/2008 ja (EL) nr 305/2011 (ELT L 169, 25.6.2019, lk 1).

Muudatusettepanek  74

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 97

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(97) Tuleks ette näha kord, mille kohaselt huvitatud isikuid teavitatakse meetmetest, mida kavatsetakse võtta seoses patareide ja akudega, mis kujutavad endast riski inimeste tervisele, ohutusele, varale või keskkonnale. See peaks võimaldama ka liikmesriikide turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste patareide ja akude suhtes varakult meetmeid võtta. Et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused võtta vastu õigusakte, millega tehakse kindlaks, kas liikmesriikide võetud meetmed seoses nõuetele mittevastavate patareide ja akudega on põhjendatud või mitte.

(97) Tuleks ette näha kord, mille kohaselt huvitatud isikuid teavitatakse meetmetest, mida kavatsetakse võtta seoses patareide ja akudega, mis kujutavad endast riski inimeste tervisele, ohutusele, varale või keskkonnale. See peaks võimaldama ka liikmesriikide turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste patareide ja akude suhtes varakult meetmeid võtta. Et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused võtta vastu õigusakte, millega tehakse kiiresti kindlaks, kas liikmesriikide võetud meetmed seoses nõuetele mittevastavate patareide ja akudega on põhjendatud või mitte.

Muudatusettepanek  75

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 98

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(98) Turujärelevalveasutustel peaks olema õigus nõuda ettevõtjatelt parandusmeetmete võtmist, kui leitakse, et patarei või aku ei vasta käesoleva määruse nõuetele või ettevõtja rikub eeskirju, mis käsitlevad patarei või aku turule laskmist või turul kättesaadavaks tegemist, säästvust, ohutust ja märgistamist või tarneahelaga seotud hoolsuskohustust.

(98) Turujärelevalveasutustel peaks olema õigus nõuda ettevõtjatelt parandusmeetmete võtmist, kui leitakse, et patarei või aku ei vasta käesoleva määruse nõuetele või ettevõtja rikub eeskirju, mis käsitlevad patarei või aku turule laskmist või turul kättesaadavaks tegemist, säästvust, ohutust, märgistamist ja teavitamist või tarneahelaga seotud hoolsuskohustust.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 98 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(98a) Selleks et tagada patareide ja akudega seoses määrusega (EL) 2019/1020 loodud turujärelevalve raamistikus tehtavate katsete tulemuslikkus ja järjepidevus kogu liidu piires ning anda endast ohtu kujutavate patareide ja akude hindamise käigus sõltumatut tehnilist ja teaduslikku nõu, peaks komisjon määrama liidu katserajatise. Lisaks tuleks käesoleva määrusega kehtestatud patareisid ja akusid käsitleva liidu õigusraamistiku järgimist edendada ka riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek  77

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 98 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(98b) Kaupade vaba liikumist liidus takistavad sageli riiklikul tasandil kehtestatud tõkked, mis takistavad siseturu täielikku realiseerimist ning vähendavad ettevõtjate, eelkõige liidu majanduse alustalaks olevate VKEde võimalusi tegeleda äritegevusega ja areneda. Seepärast peaksid liikmesriigid kasutama täiel määral võimalust sõlmida üksteisega kokkuleppeid vahekohtumenetluse kasutamise võimaldamiseks, et kiiresti lahendada patareide ja akude siseturule juurdepääsuga seotud vaidlused.

Muudatusettepanek  78

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 99

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(99) Riigihanked on oluline sektor, millega vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja stimuleerida turu üleminekut säästvamatele toodetele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/24/EL63 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/25/EL64 määratletud avaliku sektori hankijad ning direktiivis 2014/25/EL määratletud võrgustiku sektori hankijad peaksid võtma patareide ja akude või patareisid ja akusid sisaldavate toodete hankimisel arvesse keskkonnamõju, et edendada ja stimuleerida puhta ja energiatõhusa liikuvuse ja energia salvestamise turgu ning aidata seeläbi kaasa liidu keskkonna-, kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamisele.

(99) Riigihanked on oluline sektor, millega vähendada inimtegevuse mõju keskkonnale ja stimuleerida turu üleminekut säästvamatele toodetele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/24/EL ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2014/25/EL määratletud avaliku sektori hankijad ning direktiivis 2014/25/EL määratletud võrgustiku sektori hankijad peaksid võtma patareide ja akude või patareisid ja akusid sisaldavate toodete hankimisel arvesse keskkonnamõju ning tagama, et ettevõtjad peavad tulemuslikult kinni sotsiaalsetest ja keskkonnanõuetest, et edendada ja stimuleerida puhta ja energiatõhusa liikuvuse ja energia salvestamise turgu, aidates nii kaasa liidu keskkonna-, kliima- ja energiapoliitika eesmärkide saavutamisele. Lisaks aitaks nende eesmärkide saavutamisele märkimisväärselt kaasa ka VKEde juurdepääsu parandamine patareide ja akude turul korraldatavatele riigihangetele ning rohkemate kohalike ja liidu sidusrühmade liituma julgustamine.

__________________

__________________

63 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

63 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).

64 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

64 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).

Muudatusettepanek  79

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 105

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(105) Komisjon peaks võtma viivitamata vastu kohaldatavad rakendusaktid, millega määratakse kindlaks, kas nõuetele vastava ohtliku patarei või aku suhtes võetud riiklik meede on põhjendatud või mitte, kui see on vajalik nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud inimeste tervise, ohutuse, vara või keskkonna kaitsega.

(105) Komisjon peaks võtma viivitamata vastu koheselt kohaldatavad rakendusaktid, millega määratakse kindlaks, kas nõuetele vastava ohtliku patarei või aku suhtes võetud riiklik meede on põhjendatud või mitte, kui see on vajalik nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud inimeste tervise, ohutuse, vara või keskkonna kaitsega.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 106

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(106) Liikmesriigid peaksid kehtestama käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad karistusnormid ja tagama nende rakendamise. Kehtestatud karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

(106) Liikmesriigid peaksid kehtestama käesoleva määruse rikkumise korral kohaldatavad karistusnormid ja tagama nende rakendamise. Kehtestatud karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Et tagada ühtlustatud jõustamine kogu liidus, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et töötada välja ühtlustatud kriteeriumid või suunised karistuste ning üksikisikutele tekitatud kahju hüvitamise kohta.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 109 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(109a) On oluline, et käesoleva määruse rakendamisel võetaks arvesse keskkonnaalast, sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Võrdsete võimaluste tagamiseks on lisaks oluline, et käesoleva määruse rakendamisel võetaks võrdselt arvesse kõiki asjakohaseid olemasolevaid tehnoloogiaid, tingimusel et need tehnoloogiad võimaldavad patareidel ja akudel vastata täielikult kõigile käesolevas määruses sätestatud asjakohastele nõuetele. Peale selle ei tohiks ettevõtjatele, eelkõige VKEdele, panna liigset halduskoormust.

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 110

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(110) Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on tagada siseturu toimimine ja kindlustada samal ajal, et turule lastud patareid ja akud vastavad nõuetele, mis tagavad inimeste tervise, ohutuse, vara ja keskkonna kaitse kõrge taseme, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga on seda ühtlustamisvajaduse tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(110) Kuna käesoleva määruse eesmärki, milleks on tagada siseturu toimimine ja kindlustada, et turule lastud patareid ja akud ning patarei- ja akujäätmetega seotud toimingud vastavad nõuetele, mis tagavad inimeste tervise, ohutuse, vara ja keskkonna kaitse kõrge taseme, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga on seda ühtlustamisvajaduse tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse säästvus-, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamise nõuded, mille alusel võib patareisid ja akusid turule lasta ja kasutusele võtta, ning patarei- ja akujäätmete kogumise, töötlemise ja ringlussevõtu nõuded.

1. Käesoleva määrusega kehtestatakse keskkonnaalase, majandusliku ja sotsiaalse säästvuse, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamise nõuded, mille alusel võib patareisid ja akusid turule lasta ja kasutusele võtta.

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a. Lisaks sätestatakse käesolevas määruses meetmed keskkonna ja inimeste tervise kaitsmiseks sellega, et välditakse ja vähendatakse patarei- ja akujäätmete teket ning patarei- ja akujäätmete tekke ja käitluse ebasoodsat mõju, samuti vähendatakse ressursikasutuse üldmõju ja suurendatakse ressursikasutuse tõhusust.

Muudatusettepanek  85

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi patareide ja akude, nimelt kantavate patareide ja akude, mootorsõidukiakude, elektrisõidukiakude ja tööstuslike patareide ja akude suhtes, olenemata nende kujust, mahust, kaalust, disainist, materjali koostisest, kasutusest või otstarbest. Seda kohaldatakse ka muudesse toodetesse paigaldatud või neile lisatud patareide ja akude suhtes.

2. Käesolevat määrust kohaldatakse kõigi patareide ja akude, nimelt kantavate patareide ja akude, kergtranspordivahendite akude, mootorsõidukiakude, elektrisõidukiakude ja tööstuslike patareide ja akude suhtes, olenemata nende kujust, mahust, kaalust, disainist, materjali koostisest, kasutusest või otstarbest. Seda kohaldatakse ka muudesse toodetesse paigaldatud või neile lisatud patareide ja akude suhtes.

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 – punk b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) seadmetes, mis on spetsiaalselt ette nähtud nõukogu direktiivi 2009/71/Euratom1a artiklis 3 määratletud tuumaseadmete ohutuse tagamiseks.

 

__________________

 

1a Nõukogu 25. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/71/Euratom, millega luuakse tuumaseadmete tuumaohutust käsitlev ühenduse raamistik (ELT L 172, 2.7.2009, lk 18).

Muudatusettepanek  87

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a. Välja arvatud VII peatükk, ei kohaldata käesolevat määrust selliste patareide ja akude suhtes, mille puhul tootja suudab tõendada, et need toodeti enne käesoleva määruse jõustumist.

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) „patarei või aku“ – keemilise energia muundamisest vahetult saadava elektrienergia allikas, mis koosneb ühest või mitmest laetavast või mittelaetavast elemendist või nende rühmast;

1) „patarei või aku“ – keemilise energia muundamisest vahetult saadava elektrienergia allikas, mis koosneb ühest või mitmest laetavast või mittelaetavast elemendist või nende rühmast, nagu patarei- või akukogumid ja patarei- või akumoodulid;

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) „sisemise salvestusega aku“ – aku, millele ei ole paigaldatud väliseid seadmeid energia salvestamiseks;

välja jäetud

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – taane 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 ei ole ette nähtud tööstuslikuks otstarbeks ning

 ei ole ette nähtud üksnes tööstuslikuks kasutamiseks ning

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7 – taane 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 ei ole elektrisõidukiaku ega mootorsõidukiaku;

 ei ole kergtranspordivahendite aku, elektrisõidukiaku ega mootorsõidukiaku;

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) „üldkasutatavad kantavad patareid ja akud“ – kantavad patareid ja akud, millel on järgmised levinud formaadid: 4,5 volti (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volti (PP3);

8) „üldkasutatavad kantavad patareid ja akud“ – kantavad patareid ja akud, millel on järgmised levinud formaadid: 4,5 volti (3R12), nööpelement, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volti (PP3);

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) kergtranspordivahendid“ – ratassõidukid, millel on elektrimootor võimsusega alla 750 W ja millel reisijad sõiduki liikumise ajal istuvad ning mille jõuallikas saab olla ainult elektrimootor või mootor ja inimjõud koos;

9) kergtranspordivahendite aku“ – aku sõidukites, mille jõuallikas saab olla ainult elektrimootor või mootor ja inimjõud koos, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 168/20131a sätestatud sõidukikategooriatesse kuuluvates tüübikinnituse saanud sõidukites, mille mass on alla 25 kg;

 

____________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2013. aasta määrus (EL) nr 168/2013 kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (ELT L 60, 2.3.2013, lk 52).

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) „mootorsõidukiaku“ – aku, mida kasutatakse ainult mootorsõidukite käivitus-, valgustus- või süütevõimsuse jaoks;

10) „mootorsõidukiaku“ – aku, mida kasutatakse peamiselt mootorsõidukite ja väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate käivitus-, valgustus- või süütevõimsuse või muude abifunktsioonide jaoks;

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) „tööstuslik patarei või aku“ – spetsiaalselt tööstuslikuks kasutamiseks ette nähtud patarei või aku või mis tahes muu patarei või aku, välja arvatud kantavad patareid ja akud, elektrisõidukiakud ja mootorsõidukiakud;

11) „tööstuslik patarei või aku“ – üksnes tööstuslikuks kasutamiseks ette nähtud patarei või aku või mis tahes muu patarei või aku, kaasa arvatud paiksete energiasalvestussüsteemide akud, välja arvatud kantavad patareid ja akud, kergtranspordivahendite akud, elektrisõidukiakud ja mootorsõidukiakud;

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 12

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) „elektrisõidukiaku“ – aku, mis on spetsiaalselt ette nähtud veojõu tekitamiseks maanteetranspordis kasutatavates hübriid- ja elektrisõidukites;

12) „elektrisõidukiaku“ – aku, mis on spetsiaalselt ette nähtud määruses (EL) nr 168/2013 sätestatud L-kategooria sõiduki, mille mass on üle 25 kg, või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2018/8581a sätestatud M-, N- või O-kategooria sõiduki veojõu tekitamiseks vajaliku energia andmiseks;

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.6.2018, lk 1).

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 13

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) paikne akupõhine energiasalvestussüsteem“ – sisemise salvestusega tööstuslik aku, mis on spetsiaalselt ette nähtud elektrienergia salvestamiseks ja ülekandmiseks võrku, sõltumata sellest, kus seda akut kasutatakse ja kes on kasutaja;

13) paikse energiasalvestussüsteemi aku“ – tööstuslik aku, mis on spetsiaalselt ette nähtud elektrivõrku ühendamise korral elektrienergia salvestamiseks ja ülekandmiseks, sõltumata sellest, kus seda akut kasutatakse ja kes on kasutaja;

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21) „ruutkood“ – maatrikskood, mis on seotud patarei ja/või aku mudelit käsitleva teabega;

21) „ruutkood“ – masinloetav maatrikskood, mis on seotud käesoleva määruse kohaselt nõutava teabega;

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 22

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22) „akuhaldussüsteem“ – elektrooniline seade, mis kontrollib või juhib aku elektrilisi ja soojuslikke funktsioone, haldab ja salvestab andmeid akude seisukorra ja eeldatava kasutusea määramise parameetrite kohta, mis on esitatud VII lisas, ning suhtleb sõiduki või seadmega, millesse aku on paigaldatud;

22) „akuhaldussüsteem“ – elektrooniline seade, mis kontrollib või juhib aku elektrilisi ja soojuslikke funktsioone, et mõjutada aku ohutust, jõudlust ja kasutusiga, haldab ja salvestab andmeid akude seisukorra ja eeldatava kasutusea määramise parameetrite kohta, mis on esitatud VII lisas, ning suhtleb sõiduki või seadmega, millesse aku on paigaldatud;

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 26 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

26a) „kasutusotstarbe muutmiseks ettevalmistamine“ – mis tahes toiming, mille käigus valmistatakse kogu jäätmeks arvatud patarei või aku või selle osad ette nii, et seda/neid saaks kasutada muul eesmärgil või otstarbel kui see, milleks patarei või aku algselt projekteeriti;

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 26 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

26b) „taastamine“ – kasutatud akukogumite, akumoodulite ja/või akuelementide demonteerimis-, taastamis- ja komponentide asendamise toimingud, mille eesmärk on taastada aku algsel või muul eesmärgil selliselt, et selle jõudlus ja kvaliteet on algse akuga võrdväärsed;

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 38

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38) „tootjavastutusorganisatsioon“ – juriidiline isik, kes korraldab rahaliselt või tegevuslikult laiendatud tootjavastutuse kohustuste täitmist mitme tootja nimel;

38) „tootjavastutusorganisatsioon“ – juriidiline isik, kes korraldab rahaliselt või rahaliselt ja tegevuslikult laiendatud tootjavastutuse kohustuste täitmist mitme tootja nimel;

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 39

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(39) „patarei- või akujäätmed“ – patareid või akud, mis on jäätmed direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punkti 1 tähenduses;

39) „patarei- või akujäätmed“ – patareid või akud või elemendid, mida hõlmab jäätmete määratlus direktiivi 2008/98/EÜ artikli 3 punkti 1 tähenduses;

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 40

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40) „korduskasutamine“ – patarei või aku täielik või osaline otsene korduskasutamine algsel eesmärgil, milleks patarei või aku kavandati;

40) „korduskasutamine“ – sellise patarei või aku täielik või osaline otsene korduskasutamine, mis ei ole arvatud jäätmeks, samal eesmärgil, milleks patarei või aku kavandati;

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 41 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41) „ohtlik aine“ – mis tahes aine, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/200867 I lisa mõne järgmise ohuklassi või -kategooria kriteeriumidele:

41) „ohtlik aine“ – mis tahes aine, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/200867 I lisa mõne ohuklassi või -kategooria kriteeriumidele:

__________________

__________________

67 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

67 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1).

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 41 – alapunkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) ohuklassid 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 A ja B tüüp, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 1. ja 2. kategooria, 2.14 1. ja 2. kategooria, 2.15 A–F tüüp;

välja jäetud

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 41 – alapunkt b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) ohuklassid 3.1–3.6, 3.7 (kahjulik toime suguvõimele ja viljakusele või arengule), 3.8 (muu kui narkootiline toime), 3.9 ja 3.10;

välja jäetud

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 41 – alapunkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c) ohuklass 4.1;

välja jäetud

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 41 – alapunkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) ohuklass 5.1;

välja jäetud

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(36) tarneahelaga seotud hoolsuskohustus“ – tööstusliku aku või elektrisõidukiaku turule laskva ettevõtja kohustused, mis on seotud juhtimissüsteemi, riskijuhtimise, teavitatud asutuste tehtavate kolmandate isikute kontrollide ja teabe avalikustamisega, et teha kindlaks aku tootmiseks vajalike toorainete hankimise, töötlemise ja nendega kauplemisega seotud tegelikud ja võimalikud riskid ning nendega tegeleda;

36) patarei või aku väärtusahelaga seotud hoolsuskohustus“ – patarei või aku turule laskva ettevõtja sotsiaalsete ja majandusriskide kategooriatega seotud kohustused, mis on seotud juhtimissüsteemi, riskijuhtimise, teavitatud asutuste tehtavate kolmandate isikute kontrollide ja teabe avalikustamisega, et teha kindlaks patarei või aku tootmiseks ning patarei- või akujäätmete käitlemiseks vajalike toorainete, kemikaalide ja teisese toorme hankimise, töötlemise ja nendega kauplemisega seotud tegelikud ja võimalikud riskid, mis on seotud tema tootmistegevuse ja muude seonduvate ärisuhetega, neid ennetada ning nendega tegeleda;

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

36a) „ärisuhted“ – ettevõtja ja tema tütarettevõtjate vahelised suhted ning ettevõtja ärisuhted kogu tema väärtusahela ulatuses, kaasa arvatud tarnijad ja alltöövõtjad, mis on otseselt seotud ettevõtja äritegevuse, toodete või teenustega;

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 36 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

36b) „suure riskiga piirkonnad“ – piirkonnad, kus valitsemine ja julgeolek on nõrk või puudub üldse, näiteks läbikukkunud riigid, või piirkonnad, kus esineb rahvusvahelise õiguse laiaulatuslikku ja süstemaatilist rikkumist, sealhulgas inimõiguste rikkumist;

Muudatusettepanek  113

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista käesoleva määruse nõuetele vastavate patareide ja akude turul kättesaadavaks tegemist või kasutuselevõttu käesoleva määrusega hõlmatud patareide ja akude säästvus-, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamise nõuete või patarei- ja akujäätmete käitlemisega seotud põhjustel.

1. Liikmesriigid ei keela, piira ega takista käesoleva määruse nõuetele vastavate patareide ja akude turul kättesaadavaks tegemist või kasutuselevõttu käesoleva määrusega hõlmatud patareide ja akude sotsiaalse ja majandusliku säästvuse, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamise nõuete või patarei- ja akujäätmete käitlemisega seotud põhjustel.

Muudatusettepanek  114

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid ei takista käesolevale määrusele mittevastavate patareide ja akude näitamist messidel, näitustel, tootetutvustustel või muudel niisugustel üritustel, tingimusel et nähtaval sildil on selgelt öeldud, et asjaomane patarei või aku ei vasta käesoleva määruse nõuetele ja et seda ei müüda enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse.

2. Liikmesriigid ei takista käesolevale määrusele mittevastavate patareide ja akude näitamist messidel, näitustel, tootetutvustustel või muudel niisugustel üritustel, tingimusel et nähtaval sildil on selgelt öeldud, et asjaomane patarei või aku ei vasta käesoleva määruse nõuetele ja et seda ei müüda ega saa turul kättesaadavaks teha enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse. Demonstreerimise ajal võtab asjaomane ettevõtja piisavad meetmed inimeste ohutuse tagamiseks.

Muudatusettepanek  115

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Patareide ja akude säästvus-, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamisega seotud nõuded

Patareide ja akude säästvus-, ohutus-, märgistus- ja teabe esitamisega ning hoolsuskohustusega seotud nõuded

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba) artiklis 39 sätestatud hoolsuskohustuse nõuetele.

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a. Defektsete akude asendamiseks turule lastud elektrisõidukiakude ja mootorsõidukiakude suhtes kohaldatakse samu nõudeid kui asendatud akude suhtes vastavalt põhimõttele „remondi nagu toodeti“.

Selgitus

Elektrisõidukiakud ja mootorsõidukiakud (nt LiFePO) on osa sõidukitüübi tüübikinnitusest. Nende akude tüübikinnitusega seotud muudatustest tuleb teatada tüübikinnitusasutusele ja need nõuavad asjaomase sõidukimudeli uut tüübikinnitust. Et need jõupingutused oleksid võimalikult väikesed, peaks olema võimalik remontida akusid nii, nagu need toodeti. Selleks et täita õiguslikke kohustusi pakkuda tarbijale varuosi kuni kümme aastat (või kauem) pärast tootmise lõppu, on lisaks kiiresti vaja, et neid oleks võimalik remontida nii, nagu need toodeti.

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. II ja III peatükiga hõlmamata aspektides ei tohi patareid ja akud kujutada endast riski inimeste tervisele, ohutusele, varale ega keskkonnale.

2. II ja III peatükiga ja artikliga 39 hõlmamata aspektides ei tohi patareid ja akud kujutada endast riski inimeste tervisele, ohutusele, varale ega keskkonnale.

Muudatusettepanek  119

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Iga liikmesriik määrab esimeses lõigus osutatud pädevate asutuste hulgast ka ühe kontaktpunkti lõike 3 kohaseks komisjoniga suhtlemiseks.

Muudatusettepanek  120

 

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid teatavad hiljemalt [kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäevas] komisjonile lõike 1 kohaselt määratud pädevate asutuste nimed ja aadressid. Liikmesriigid teatavad komisjonile põhjendamatu viivituseta pädevate asutuste nimede või aadresside mis tahes muudatustest.

3. Liikmesriigid teatavad hiljemalt [kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] komisjonile lõike 1 kohaselt määratud kontaktpunkti nime ja aadressi. Liikmesriigid teatavad komisjonile põhjendamatu viivituseta kõigist kontaktpunkti nime või aadressi muudatustest.

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5a. Kuue kuu jooksul pärast määruse (EÜ) nr 1907/2006 mis tahes muutmist või ohtlike ainete ja kemikaalide säästvuskriteeriume käsitleva tulevase liidu õigusakti jõustumist hindab komisjon, kas selline muudatus või see tulevane liidu õigusakt nõuavad käesoleva artikli või käesoleva määruse I lisa või mõlema muutmist, ning võtab vajaduse korral kooskõlas käesoleva määruse artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti, et neid sätteid vastavalt muuta.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5b. Komisjon vaatab 31. detsembriks 2025 Euroopa Kemikaaliameti abiga süstemaatiliselt läbi patareides ja akudes sisalduvad ohtlikud ained, et teha kindlaks võimalikud riskid inimeste tervisele või keskkonnale. Hindamisel võetakse arvesse seda, mil määral on ohtliku aine kasutamine vajalik tervise, ohutuse või ühiskonna toimimise seisukohast, samuti keskkonna ja tervise seisukohast sobivate alternatiivide kättesaadavust. Selleks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ning kaalub asjakohaste meetmete võtmist, sealhulgas lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist.

Selgitus

Ainete kasutamise piirangud tuleks viia kooskõlla kemikaalistrateegiaga, eelkõige olulise kasutuse kontseptsiooniga.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Elektrisõidukiakude ja tööstuslike akude CO2 jalajälg

Elektrisõidukiakude, kergtranspordivahendite akude ja tööstuslike patareide ja akude CO2 jalajälg

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Sisemise salvestusega elektrisõidukiakude ja tööstuslike akudega, mille mahutavus on üle 2 kWh, peab olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab tootmisettevõtte iga akumudeli ja iga partii kohta CO2 jalajälje deklaratsiooni, mis on koostatud teises lõigus osutatud delegeeritud õigusakti kohaselt ja sisaldab vähemalt järgmist teavet:

1. Elektrisõidukiakude, kergtranspordivahendite akude ja tööstuslike patareide ja akudega peab olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab tootmisettevõtte iga patarei- ja akumudeli kohta CO2 jalajälje deklaratsiooni, mis on koostatud teises lõigus osutatud delegeeritud õigusakti kohaselt ja sisaldab vähemalt järgmist teavet:

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ca) teave kasutatud toorainete kohta, sealhulgas taastuvenergia osakaalu kohta;

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d) aku kogu CO2 jalajälg, arvutatuna CO2-ekvivalentkilogrammides;

d) patarei või aku kogu CO2 jalajälg, arvutatuna CO2-ekvivalentkilogrammides, ja patarei või aku CO2 jalajälg, arvutatuna CO2-ekvivalentkilogrammides ühe kWh kohta kogu energiast, mida patarei- või akusüsteem eeldatava kasutusea jooksul annab;

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud CO2 jalajälje deklaratsiooni nõuet kohaldatakse alates 1. juulist 2024 elektrisõidukiakude ja tööstuslike akude suhtes.

Esimeses lõigus sätestatud CO2 jalajälje deklaratsiooni nõuet kohaldatakse alates 1. juulist 2024 elektrisõidukiakude, kergtranspordivahendite akude ja tööstuslike patareide ja akude suhtes.

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab hiljemalt 1. juuliks 2023 vastu:

Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 2023 vastu:

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 3 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) delegeeritud õigusakti kooskõlas artikliga 73, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades metoodika punktis d osutatud aku kogu CO2 jalajälje arvutamiseks kooskõlas II lisas sätestatud oluliste elementidega;

a) delegeeritud õigusakti kooskõlas artikliga 73, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades metoodika punktis d osutatud patarei või aku CO2 jalajälje arvutamiseks ja kontrollimiseks kooskõlas II lisas sätestatud oluliste elementidega;

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta esimeses lõigus sätestatud teabe esitamise nõudeid.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta esimeses lõigus sätestatud teabe esitamise nõudeid, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sisemise salvestusega elektrisõidukiakudel ja tööstuslikel akudel mahutavusega üle 2 kWh peab olema nähtav, selgesti loetav ja kustutamatu märgis, millel on näidatud CO2 jalajälje tulemusklass, millele konkreetne aku vastab.

Elektrisõidukiakudel, kergtranspordivahendite akudel ja tööstuslikel patareidel ja akudel peab olema nähtav, selgesti loetav ja kustutamatu märgis, millel on näidatud lõike 1 punktis d osutatud patarei või aku CO2 jalajälg ja CO2 jalajälje tulemusklass, millele konkreetne patarei või aku vastab.

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud CO2 jalajälje tulemusklassi nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2026 elektrisõidukiakude ja tööstuslike akude suhtes.

Esimeses lõigus sätestatud CO2 jalajälje tulemusklassi nõudeid kohaldatakse alates juulist 2025 elektrisõidukiakude, kergtranspordivahendite akude ja tööstuslike patareide ja akude suhtes.

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2 – lõik 4 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab hiljemalt 31. detsembriks 2024 vastu

Komisjon võtab hiljemalt 1. jaanuariks 2024 vastu:

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sisemise salvestusega elektrisõidukiakude ja tööstuslike akudega, mille mahutavus on üle 2 kWh, peab olema kaasas tehniline dokumentatsioon tootmisettevõtte iga akumudeli ja iga partii kohta, mis tõendab, et aku olelusringi CO2 jalajälje deklareeritud väärtus on väiksem kui komisjoni poolt kolmanda lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktiga kehtestatud maksimaalne piirväärtus.

Elektrisõidukiakude, kergtranspordivahendite akude ja tööstuslike patareide ja akudega, mille nimienergia on üle 2 kWh, peab olema kaasas tehniline dokumentatsioon tootmisettevõtte iga akumudeli kohta, mis tõendab, et patarei või aku olelusringi CO2 jalajälje deklareeritud väärtus on väiksem kui komisjoni poolt kolmanda lõigu kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktiga kehtestatud maksimaalne piirväärtus.

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus sätestatud olelusringi maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse nõuet kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2027 elektrisõidukiakude ja tööstuslike akude suhtes.

Esimeses lõigus sätestatud olelusringi maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse nõuet kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2027 elektrisõidukiakude, kergtranspordivahendite akude ja tööstuslike patareide ja akude suhtes, mille nimienergia on üle 2 kWh.

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab hiljemalt 1. juuliks 2026 kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada käesolevat määrust, määrates kindlaks esimeses lõigus osutatud olelusringi maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse. Kõnealuste delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel võtab komisjon arvesse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi elemente.

Komisjon võtab hiljemalt 1. juuliks 2025 kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada käesolevat määrust, määrates kindlaks esimeses lõigus osutatud olelusringi maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse. Kõnealuste delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel võtab komisjon arvesse II lisas sätestatud asjakohaseid olulisi elemente.

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Olelusringi maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse kehtestamine toob vajaduse korral kaasa lõikes 2 osutatud akude CO2 jalajälje tulemusklasside ümberklassifitseerimise.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta esimeses lõigus osutatud olelusringi maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtust, tuginedes kooskõlas lõikega 1 esitatud uusimatele kättesaadavatele andmetele. Olelusringi maksimaalse CO2 jalajälje piirväärtuse kehtestamine toob vajaduse korral kaasa lõikes 2 osutatud patareide ja akude CO2 jalajälje tulemusklasside ümberklassifitseerimise.

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a. Komisjon hindab 31. detsembriks 2025, kas käesoleva artikli nõudeid on võimalik laiendada kantavatele patareidele ja akudele ning lõikega 3 seotud nõuet elektrisõidukiakudele, kergtranspordivahendite akudele ning tööstuslikele patareidele ja akudele, mille nimienergia on alla 2 kWh. Selleks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ning kaalub asjakohaste meetmete võtmist, sealhulgas seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ringlussevõetud materjali sisaldus tööstuslikes patareides ja akudes, elektrisõidukiakudes ja mootorsõidukiakudes

Ringlussevõetud materjali sisaldus kantavates patareides ja akudes, kergtranspordivahendite akudes, tööstuslikes patareides ja akudes, elektrisõidukiakudes ja mootorsõidukiakudes

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2027 peab sisemise salvestusega tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukiakude ja mootorsõidukiakudega, mille mahutavus on üle 2 kWh ja mis sisaldavad aktiivsetes materjalides koobaltit, pliid, liitiumi või niklit, olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab teavet tootmisettevõtte iga akumudeli igas partiis aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli koguse kohta.

Alates 1. juulist 2025 peab kantavate patareide ja akude, välja arvatud üldkasutatavad kantavad patareid ja akud, kergtranspordivahendite akude, tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukiakude ja mootorsõidukiakudega, mis sisaldavad aktiivsetes materjalides koobaltit, pliid, liitiumi või niklit, olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab teavet tootmisettevõtte iga patarei- ja akumudeli aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli koguse kohta.

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab 31. detsembriks 2025 vastu rakendusakti, milles sätestatakse esimeses lõigus osutatud patareide ja akude aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli koguse arvutamise ja kontrollimise metoodika ning tehnilise dokumentatsiooni vorm. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 74 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Komisjon võtab 31. detsembriks 2023 vastu:

 

a) delegeeritud õigusakti kooskõlas artikliga 73, et täiendada käesolevat määrust, sätestades esimeses lõigus osutatud patareide ja akude aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli koguse arvutamise ja kontrollimise metoodika;

 

b) rakendusakti, milles sätestatakse taaskasutusse võetud materjale käsitleva deklaratsiooni vorm ja tehniline dokumentatsioon. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 74 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Alates 1. jaanuarist 2030 peab sisemise salvestusega tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukikude ja mootorsõidukiakudega, mille mahutavus on üle 2 kWh ja mis sisaldavad aktiivsetes materjalides koobaltit, pliid, liitiumi või niklit, olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis tõendab, et kõnealustes patareides ja akudes on tootmisettevõtte iga akumudeli ja iga partii puhul aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli osakaal vähemalt järgmine:

2. Alates 1. jaanuarist 2030 peab kantavate patareide ja akude, välja arvatud üldkasutatavad kantavad patareid ja akud, kergtranspordivahendite akude, tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukiakude ja mootorsõidukiakudega, mis sisaldavad aktiivsetes materjalides koobaltit, pliid, liitiumi või niklit, olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis tõendab, et kõnealustes patareides ja akudes on tootmisettevõtte iga patarei- ja akumudeli puhul aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli osakaal vähemalt järgmine:

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Alates 1. jaanuarist 2035 peab sisemise salvestusega tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukiakude ja mootorsõidukiakudega, mille mahutavus on üle 2 kWh ja mis sisaldavad aktiivsetes materjalides koobaltit, pliid, liitiumi või niklit, olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis tõendab, et kõnealustes patareides ja akudes on tootmisettevõtte iga akumudeli ja iga partii puhul aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli osakaal vähemalt järgmine:

3. Alates 1. jaanuarist 2035 peab kantavate patareide ja akude, välja arvatud üldkasutatavad kantavad patareid ja akud, kergtranspordivahendite akude, tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukiakude ja mootorsõidukiakudega, mis sisaldavad aktiivsetes materjalides koobaltit, pliid, liitiumi või niklit, olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis tõendab, et kõnealustes patareides ja akudes on tootmisettevõtte iga patarei- ja akumudeli puhul aktiivsetes materjalides sisalduva jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli osakaal vähemalt järgmine:

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui see on põhjendatud ja asjakohane jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli kättesaadavuse või puuduse tõttu, on komisjonil õigus võtta 31. detsembriks 2027 vastavalt artiklile 73 vastu delegeeritud õigusakt, millega muudetakse lõigetes 2 ja 3 sätestatud eesmärke.

4. Pärast lõikes 1 osutatud metoodika kehtestamist ja hiljemalt 31. detsembriks 2027 hindab komisjon, kas jäätmetest taaskasutusse võetud koobalti, plii, liitiumi või nikli olemasoleva ja prognoositava kättesaadavuse tõttu 2030. ja 2035. aastaks või nende puuduse tõttu ning võttes arvesse tehnika ja teaduse arengut, on asjakohane lõigetes 2 ja 3 sätestatud eesmärgid läbi vaadata. Komisjon hindab ka seda, mil määral saavutatakse need eesmärgid tarbimiseelsete või -järgsete jäätmetega ning kas on asjakohane piirduda eesmärkide saavutamisel üksnes tarbimisjärgsete jäätmetega. Hinnangu alusel esitab komisjon vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4a. Kui see on põhjendatud patarei- ja akutehnoloogiate muudatustega, mis mõjutavad taaskasutatavate materjalide liike, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, lisades lõigetes 2 ja 3 sätestatud loeteludesse täiendavad toorained ja eesmärgid.

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üldkasutatavate kantavate patareide ja akude jõudluse ja vastupidavuse parameetrid

Kantavate patareide ja akude jõudluse ja vastupidavuse parameetrid

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Alates 1. jaanuarist 2027 peavad üldkasutatavad kantavad patareid ja akud vastama III lisas esitatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite väärtustele, mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 2 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktis.

1. Alates 1. jaanuarist 2027 peavad kantavad patareid ja akud vastama III lisas esitatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite väärtustele, mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 2 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktis.

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab 31. detsembriks 2025 kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades III lisas sätestatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite miinimumväärtused, mille üldkasutatavad kantavad patareid ja akud peavad saavutama.

Komisjon võtab 1. juuliks 2025 kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades III lisas sätestatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite miinimumväärtused, mille kantavad patareid ja akud, sealhulgas üldkasutatavad kantavad patareid ja akud peavad saavutama.

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte III lisas sätestatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte III lisas sätestatud miinimumväärtuste muutmiseks ning täiendavate elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite lisamiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud delegeeritud õigusakti ettevalmistamisel kaalub komisjon vajadust vähendada üldkasutatavate kantavate patareide ja akude olelusringi keskkonnamõju ning võtab arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja märgistussüsteeme. Samuti tagab komisjon, et kõnealuse delegeeritud õigusaktiga kehtestatud sätted ei avalda märkimisväärset negatiivset mõju kõnealuste patareide ja akude või neid sisaldavate seadmete funktsionaalsusele, taskukohasusele ja kuludele lõppkasutajate jaoks ning tööstuse konkurentsivõimele. Asjaomaste akude ning seadmete valmistajatele ei tekitata ülemäärast halduskoormust.

Esimeses lõigus osutatud delegeeritud õigusakti ettevalmistamisel kaalub komisjon vajadust vähendada kantavate patareide ja akude olelusringi keskkonnamõju ja suurendada nende ressursitõhusust ning võtab arvesse asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid ja märgistussüsteeme. Samuti tagab komisjon, et kõnealuse delegeeritud õigusaktiga kehtestatud sätted ei avalda märkimisväärset negatiivset mõju kõnealuste patareide ja akude või neid sisaldavate seadmete ohutusele ja funktsionaalsusele, taskukohasusele ja kuludele lõppkasutajate jaoks ning tööstuse konkurentsivõimele.

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon hindab 31. detsembriks 2030 olelusringi hindamise metoodika alusel selliste meetmete teostatavust, millega kõrvaldataks järk-järgult kasutuselt üldkasutatavad kantavad patareid, et minimeerida nende keskkonnamõju. Selleks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ning kaalub asjakohaste meetmete võtmist, sealhulgas seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist.

3. Komisjon hindab 31. detsembriks 2027 olelusringi hindamise metoodika alusel ja lõppkasutajate jaoks toimivatest alternatiividest lähtudes selliste meetmete teostatavust, millega kõrvaldataks järk-järgult kasutuselt üldkasutatavad kantavad patareid, et minimeerida nende keskkonnamõju. Selleks esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande ning kaalub asjakohaste meetmete võtmist, sealhulgas seadusandlike ettepanekute vastuvõtmist järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks, ökodisaini nõuete kehtestamiseks või mõlemaks, kui see on keskkonnaalaselt kasulik.

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõuded tööstuslike akude ja elektrisõidukiakude jõudlusele ja vastupidavusele

Nõuded tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukiakude ja kergtranspordivahendite akude jõudlusele ja vastupidavusele

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] peab sisemise salvestusega tööstuslike akude ja elektrisõidukiakudega, mille mahutavus on üle 2 kWh, olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab IV lisa A osas esitatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetreid.

Alates [12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] peab tööstuslike patareide ja akude, kergtranspordivahendite akude ja elektrisõidukiakudega olema kaasas tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab IV lisa A osas esitatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetreid.

Muudatusettepanek  154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a. 1. jaanuariks 2026 peab teave tööstuslike patareide ja akude, kergtranspordivahendite akude ning elektrisõidukiakude tegeliku jõudluse ja vastupidavuse kohta olema kättesaadav artiklis 64 ja XIII lisas sätestatud elektroonilise teabevahetussüsteemi avalikkusele juurdepääsetava osa kaudu. Teave selliste patareide ja akude jõudluse ja vastupidavuse kohta peab olema tarbijatele enne ostmist kättesaadav.

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1b.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte IV lisas sätestatud elektrisõidukiakude elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut.

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1c.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti IV lisas sätestatud elektrisõidukiakude elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite muutmiseks kuue kuu jooksul pärast UNECE mitteametliku elektrisõidukite ja keskkonna töörühma tehniliste kirjelduste vastuvõtmist, et tagada IV lisas esitatud parameetrite ja UNECE tehniliste kirjelduste sidusus.

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Alates 1. jaanuarist 2026 peavad sisemise salvestusega tööstuslikud akud mahutavusega üle 2 kWh vastama IV lisa A osas esitatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite miinimumväärtustele, mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktis.

2. Alates 1. jaanuarist 2026 peavad tööstuslikud patareid ja akud, kergtranspordivahendite akud ning elektrisõidukiakud vastama IV lisa A osas konkreetse patarei- või akutüübi jaoks esitatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite miinimumväärtustele, mis on sätestatud komisjoni poolt lõike 3 kohaselt vastu võetud delegeeritud õigusaktis.

Muudatusettepanek  158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võtab 31. detsembriks 2024 kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades IV lisa A osas sätestatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite miinimumväärtused, mille sisemise salvestusega tööstuslikud akud mahutavusega üle 2 kWh peavad saavutama.

Komisjon võtab 31. detsembriks 2024 kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakti, et täiendada käesolevat määrust, kehtestades IV lisa A osas sätestatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse parameetrite miinimumväärtused, mille kergtranspordivahendite akud, elektrisõidukiakud ning tööstuslikud patareid ja akud peavad saavutama.

Muudatusettepanek  159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimeses lõigus osutatud delegeeritud õigusakti ettevalmistamisel arvestab komisjon vajadust vähendada sisemise salvestusega tööstuslike akude, mille mahutavus on üle 2 kWh, olelusringi keskkonnamõju ning tagab, et selles sätestatud nõuded ei avalda märkimisväärset negatiivset mõju kõnealuste akude või neid akusid sisaldavate seadmete funktsionaalsusele, taskukohasusele ja tööstuse konkurentsivõimele. Asjaomaste akude ning seadmete valmistajatele ei tekitata ülemäärast halduskoormust.

Esimeses lõigus osutatud delegeeritud õigusakti ettevalmistamisel arvestab komisjon vajadust vähendada tööstuslike patareide ja akude, elektrisõidukiakude ja kergtranspordivahendite akude olelusringi keskkonnamõju ning tagab, et selles sätestatud nõuded ei avalda märkimisväärset negatiivset mõju kõnealuste patareide ja akude või neid patareisid ja akusid sisaldavate seadmete funktsionaalsusele, taskukohasusele ja tööstuse konkurentsivõimele.

Muudatusettepanek  160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3a. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 73 vastu delegeeritud õigusakte IV lisas sätestatud elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse miinimumväärtuste muutmiseks, et võtta arvesse teaduse ja tehnika arengut, tagada koostoime UNECE mitteametliku elektrisõidukite ja keskkonna töörühma tööst tulenevate miinimumväärtustega ning vältida tarbetut kattumist. Elektrokeemilise jõudluse ja vastupidavuse miinimumväärtuste muutmine ei tohi põhjustada elektrisõidukiakude jõudluse ja vastupidavuse vähenemist.

Muudatusettepanek  161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kantavate patareide ja akude eemaldatavus ja asendatavus

Kantavate patareide ja akude ning kergtranspordivahendite akude eemaldatavus ja asendatavus

Muudatusettepanek  162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seadmetesse paigaldatud kantavad patareid ja akud peavad olema lõppkasutaja või sõltumatu ettevõtja poolt kergesti eemaldatavad ja asendatavad seadme kasutusaja jooksul, juhul kui patareide või akude kasutusiga on seadme kasutusajast lühem, või hiljemalt seadme kasutusaja lõpus.

1. jaanuariks 2024 peavad seadmetesse paigaldatud kantavad patareid ja akud ning kergtranspordivahendite akud olema projekteeritud nii, et neid on võimalik kergesti ja ohutult eemaldada ja asendada, kasutades üldkättesaadavaid põhitööriistu, kahjustamata seejuures seadet või patareisid ja akusid. Kantavad patareid ja akud peavad olema lõppkasutaja poolt eemaldatavad ja asendatavad ning kergtranspordivahendite akud peavad olema lõppkasutajate või sõltumatute ettevõtjate poolt eemaldatavad ja asendatavad seadme kasutusaja jooksul, juhul kui patareide või akude kasutusiga on seadme kasutusajast lühem, või hiljemalt seadme kasutusaja lõpus. Kergtranspordivahendite akuelemendid peavad olema sõltumatute ettevõtjate poolt eemaldatavad ja asendatavad.

Muudatusettepanek  163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Patarei või aku on kergesti asendatav, kui selle saab pärast seadmest eemaldamist asendada samalaadse patarei või akuga, ilma et see mõjutaks seadme toimimist või toimivust.

Patarei või aku on kergesti asendatav, kui selle saab pärast seadmest või kergtranspordivahendist eemaldamist asendada ühilduva patarei või akuga, ilma et see mõjutaks selle seadme või kergtranspordivahendi toimimist, toimivust või ohutust.

Muudatusettepanek  164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kantavad patareid või akud ning kergtranspordivahendite akud peavad olema nende poolt käitatavate seadmete varuosadena kättesaadavad vähemalt 10 aastat pärast mudeli viimase seadme turulelaskmist ning sõltumatute ettevõtjate ja lõppkasutajate jaoks mõistliku ja mittediskrimineeriva hinnaga.

Muudatusettepanek  165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a. Asjaomane ettevõtja varustab seadme selle ostmise ajaks selgete ja üksikasjalike eemaldamis- ja asendamisjuhistega ning teeb need lõppkasutajatele, sealhulgas tarbijatele, oma veebisaidil toote oodatava kasutusea jooksul veebis püsivalt kättesaadavaks.