IZVJEŠĆEo Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) br. 2019/1020 

22.2.2022 - (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD)) - ***I


Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hraneIzvjestiteljica: Simona BonafèIzvjestitelji za mišljenje (*):
Patrizia Toia, Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Antonius Manders, Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
(*) Pridruženi odbori – članak 57. Poslovnika


Postupak : 2020/0353(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o baterijama i otpadnim baterijama, stavljanju izvan snage Direktive 2006/66/EZ i izmjeni Uredbe (EU) br. 2019/1020

(COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0798),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0400/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... ,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ... ,

 uzimajući u obzir mišljenje Suda od ...,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za promet i turizam,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A9-0031/2022),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

Amandman  1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Baterije su bitan izvor energije i jedan od važnih pokretača održivog razvoja, zelene mobilnosti, čiste energije i klimatske neutralnosti. Očekuje se da će potražnja za baterijama u nadolazećim godinama brzo porasti, posebice u slučaju električnih vozila u cestovnom prijevozu u kojima se baterije upotrebljavaju za pogon, zbog čega to tržište sve više dobiva na strateškoj važnosti na globalnoj razini. U području tehnologije baterija nastavit će se znatan znanstveni i tehnički napredak. Imajući u vidu stratešku važnost baterija te kako bi se svim uključenim subjektima pružila pravna sigurnost i izbjegla diskriminacija, prepreke u trgovini i narušavanje tržišta baterija, potrebno je utvrditi pravila o parametrima održivosti, učinkovitosti, sigurnosti, skupljanju, recikliranju i prenamjeni baterija, kao i o informacijama o baterijama. Potrebno je stvoriti usklađen regulatorni okvir za upravljanje čitavim životnim ciklusom baterija koje se stavljaju na tržite Unije.

(2) Baterije su bitan izvor energije i jedan od važnih pokretača održivog razvoja, zelene mobilnosti, čiste energije i klimatske neutralnosti. Očekuje se da će potražnja za baterijama u nadolazećim godinama brzo porasti, posebice u slučaju električnih vozila u cestovnom prijevozu i lakih prijevoznih sredstava u kojima se baterije upotrebljavaju za pogon, zbog čega to tržište sve više dobiva na strateškoj važnosti na globalnoj razini. U području tehnologije baterija nastavit će se znatan znanstveni i tehnički napredak. Imajući u vidu stratešku važnost baterija te kako bi se svim uključenim subjektima pružila pravna sigurnost i izbjegla diskriminacija, prepreke u trgovini i narušavanje tržišta baterija, potrebno je utvrditi pravila o parametrima održivosti, učinkovitosti, sigurnosti, skupljanju, recikliranju i prenamjeni baterija, kao i o informacijama o baterijama za potrošače i gospodarske subjekte. Potrebno je stvoriti usklađen regulatorni okvir za upravljanje čitavim životnim ciklusom baterija koje se stavljaju na tržite Unije.

Amandman  2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a) Ujedno je potrebno ažurirati zakonodavstvo Unije o gospodarenju baterijskim otpadom i poduzeti mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem ili smanjenjem štetnih učinaka stvaranja otpada i gospodarenja otpadom, smanjenjem učinka uporabe resursa i poboljšanjem učinkovitosti resursa. Takve su mjere ključne za prijelaz na kružno i klimatski neutralno gospodarstvo i netoksični okoliš te jamčenje dugoročne konkurentnosti i strateške neovisnosti Unije. S pomoću tih mjera mogu se stvoriti važne gospodarske prilike, povećavajući sinergije između kružnog gospodarstva i energetike, klime, prometa, industrije i istraživanja te štiteći okoliš i smanjujući emisije stakleničkih plinova.

Amandman  3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Uredba bi se trebala primjenjivati na sve vrste baterija i akumulatora koji se stavljaju na tržište ili u uporabu u Uniji, bilo samostalno ili ugrađeni u uređaje ili na drugi način isporučeni uz električne i elektroničke uređaje i vozila. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati neovisno o tome je li baterija osmišljena za određeni proizvod ili je namijenjena za opću uporabu te neovisno o tome je li ugrađena u proizvod ili se isporučuje zajedno s proizvodom u kojem bi se trebala upotrebljavati ili odvojeno od njega.

(10) Uredba bi se trebala primjenjivati na sve vrste baterija i akumulatora koji se stavljaju na tržište ili u uporabu u Uniji, bez obzira na to jesu li proizvedeni u Uniji ili uvezeni, bilo samostalno ili ugrađeni u uređaje ili na drugi način isporučeni uz električne i elektroničke uređaje i vozila. Ova bi se Uredba trebala primjenjivati neovisno o tome je li baterija osmišljena za određeni proizvod ili je namijenjena za opću uporabu te neovisno o tome je li ugrađena u proizvod ili se isporučuje zajedno s proizvodom u kojem bi se trebala upotrebljavati ili odvojeno od njega.

Amandman  4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Unutar širokog područja primjene Uredbe primjereno je razlikovati različite kategorije baterija u skladu s njihovim dizajnom i uporabom, neovisno o kemijskom sastavu baterije. Klasificiranje u prijenosne baterije s jedne strane te industrijske baterije i automobilske baterije s druge strane u okviru Direktive 2006/66/EZ trebalo bi se dodatno razraditi kako bi se bolje odrazio razvoj uporabe baterija. Baterije koje služe za pogon u električnim vozilima i koje prema Direktivi 2006/66/EZ pripadaju kategoriji industrijskih baterija čine velik i rastući dio tržišta zbog brzog rasta udjela električnih vozila u cestovnom prijevozu. Stoga je primjereno klasificirati baterije za pogon cestovnih vozila kao novu kategoriju baterija za električna vozila. Baterije koje služe za pogon u drugim prijevoznim sredstvima, uključujući željeznički, vodni i zračni promet, i dalje pripadaju kategoriji industrijskih baterija na temelju ove Uredbe. Kategorija industrijskih baterija obuhvaća širok raspon baterija namijenjenih za industrijske aktivnosti, komunikacijsku infrastrukturu, poljoprivredne aktivnosti ili proizvodnju i distribuciju električne energije. Osim tog neiscrpnog popisa primjera, svaku bateriju koja nije prijenosna ni automobilska baterija ni baterija za električno vozilo treba smatrati industrijskom. Baterije koje se upotrebljavaju za pohranu energije u privatnim ili kućanskim okruženjima smatraju se industrijskim baterijama za potrebe ove Uredbe. Nadalje, kako bi se osiguralo da se sve baterije koje se upotrebljavaju u lakim prijevoznim sredstvima, kao što su električni bicikli i romobili, klasificiraju kao prijenosne baterije, potrebno je pojasniti definiciju prijenosnih baterija te uvesti ograničenje mase za takve baterije.

(12) Unutar širokog područja primjene Uredbe primjereno je razlikovati različite kategorije baterija u skladu s njihovim dizajnom i uporabom, neovisno o kemijskom sastavu baterije. Klasificiranje u prijenosne baterije s jedne strane te industrijske baterije i automobilske baterije s druge strane u okviru Direktive 2006/66/EZ trebalo bi se dodatno razraditi kako bi se bolje odrazio razvoj i tržišna raširenost uporabe baterija. Baterije koje služe za pogon u električnim vozilima i koje prema Direktivi 2006/66/EZ pripadaju kategoriji industrijskih baterija čine velik i rastući dio tržišta zbog brzog rasta udjela električnih vozila u cestovnom prijevozu. Stoga je primjereno klasificirati baterije za pogon cestovnih vozila kao novu kategoriju baterija za električna vozila. Baterije koje služe za pogon u drugim prijevoznim sredstvima, uključujući željeznički, vodni i zračni promet, i dalje pripadaju kategoriji industrijskih baterija na temelju ove Uredbe. Baterije koje se upotrebljavaju za pogon u lakim prijevoznim sredstvima, kao što su električni bicikli i električni romobili, nisu jasno razvrstane kao baterije u skladu s Direktivom 2006/66/EZ i čine znatan dio tržišta zbog njihove sve veće uporabe u održivoj gradskoj mobilnosti. Stoga je primjereno klasificirati baterije za pogon u lakim prijevoznim sredstvima kao novu kategoriju baterija, odnosno laka prijevozna sredstva. Kategorija industrijskih baterija obuhvaća širok raspon baterija namijenjenih za industrijske aktivnosti, komunikacijsku infrastrukturu, poljoprivredne aktivnosti ili proizvodnju i distribuciju električne energije. Osim tog neiscrpnog popisa primjera, svaku bateriju koja nije prijenosna ni automobilska baterija ni baterija za lako prijevozno sredstvo ni baterija za električno vozilo treba smatrati industrijskom. Baterije koje se upotrebljavaju za pohranu energije u privatnim ili kućanskim okruženjima smatraju se industrijskim baterijama za potrebe ove Uredbe.

Amandman  5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Baterije bi trebalo dizajnirati i proizvoditi tako da se optimiziraju njihov učinak, trajnost i sigurnost te tako da se njihov ekološki otisak smanji na najmanju moguću mjeru. Primjereno je utvrditi specifične zahtjeve u pogledu održivosti za punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh jer su takve baterije segment tržišta za koji se očekuje da će se najviše povećati u nadolazećim godinama.

(13) Baterije bi trebalo dizajnirati i proizvoditi tako da se optimiziraju njihov učinak, trajnost i sigurnost te tako da se njihov ekološki otisak smanji na najmanju moguću mjeru. Primjereno je utvrditi specifične zahtjeve u pogledu održivosti za industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstava i baterije za električna vozila jer su takve baterije segment tržišta za koji se očekuje da će se najviše povećati u nadolazećim godinama.

Amandman  6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Uporaba opasnih tvari u baterijama trebala bi se ograničiti radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša te radi smanjenja prisutnosti takvih tvari u otpadu. Stoga je, uz ograničenja utvrđena u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća29 primjereno utvrditi ograničenja za živu i kadmij u određenim vrstama baterija. Baterije koje se upotrebljavaju u vozilima na koje se primjenjuje izuzeće iz Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30 trebalo bi izuzeti iz zabrane sadržavanja kadmija.

(15) Uporaba opasnih tvari u baterijama trebala bi se ograničiti radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša te radi smanjenja prisutnosti takvih tvari u otpadu. Stoga je, uz ograničenja utvrđena u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća29 primjereno utvrditi ograničenja za živu, kadmij i olovo u određenim vrstama baterija. Baterije koje se upotrebljavaju u vozilima na koje se primjenjuje izuzeće iz Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30 trebalo bi izuzeti iz zabrane sadržavanja kadmija. Komisija bi trebala, uz pomoć Agencije, izvršiti sveobuhvatnu i sustavnu procjenu opasnih tvari u baterijama. U toj bi se procjeni trebalo posebno usmjeriti na tvari sadržane u kemijskom sastavu baterija tvari koje se u velikim količinama upotrebljavaju na tržištu, tvari koje se razvijaju i pojavljuju te dostupnost odgovarajućih alternativa olovnim industrijskim i automobilskim baterijama te nikal-kadmijskim industrijskim baterijama.

__________________

__________________

29 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

29 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

30 Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.).

30 Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21.10.2000., str. 34.).

Obrazloženje

Trebalo bi ograničiti i uporabu olova. Potrebno je provesti sustavno preispitivanje opasnih tvari u baterijama.

Amandman  7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Postupak za donošenje novih i izmjene postojećih ograničenja opasnih tvari u baterijama trebao bi se u potpunosti uskladiti s Uredbom (EZ) br. 1907/2006. Radi osiguranja djelotvornog donošenja odluka, koordinacije i upravljanja povezanim tehničkim, znanstvenim i administrativnim aspektima ove Uredbe, Europska agencija za kemikalije, osnovana na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 („Agencija”), trebala bi izvršavati definirane zadaće u pogledu evaluacije rizika koji proizlaze iz tvari u proizvodnji i uporabi baterija te onih koji se mogu javiti nakon kraja životnog vijeka baterija, kao i u pogledu evaluacije socioekonomskih elemenata i analize alternativnih rješenja u skladu s relevantnim smjernicama Agencije. U skladu s tim, Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu Agencije trebali bi olakšati izvršavanje određenih zadaća koje su povjerene Agenciji na temelju ove Uredbe.

(17) Postupak za donošenje novih i izmjene postojećih ograničenja opasnih tvari u baterijama trebao bi se u potpunosti uskladiti s Uredbom (EZ) br. 1907/2006. Radi osiguranja djelotvornog donošenja odluka, koordinacije i upravljanja povezanim tehničkim, znanstvenim i administrativnim aspektima ove Uredbe, trebala bi postojati dobra suradnja, koordinacija i razmjena informacija između država članica, Europske agencije za kemikalije, osnovane na temelju Uredbe (EZ) br. 1907/2006 („Agencija”), Komisije i zainteresiranih strana. Države članice ili Agencija trebale bi izvršavati definirane zadaće u pogledu evaluacije rizika koji proizlaze iz tvari u proizvodnji i uporabi baterija te onih koji se mogu javiti nakon kraja životnog vijeka baterija, kao i u pogledu evaluacije socioekonomskih elemenata i analize alternativnih rješenja u skladu s relevantnim smjernicama Agencije. U skladu s tim, Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu Agencije trebali bi olakšati izvršavanje određenih zadaća koje su povjerene Agenciji na temelju ove Uredbe.

Amandman  8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17 a) Kako bi se osigurala usklađenost ove Uredbe s budućim izmjenama odredaba Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili budućim zakonodavstvom Unije o kriterijima održivosti za opasne tvari i kemikalije, Komisija bi trebala ocijeniti je li potrebno izmijeniti članak 6., članak 71. ili Prilog I. ovoj Uredbi ili sve navedene odredbe. Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene tih odredaba gdje je to potrebno.

Amandman  9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) Očekivanom masovnom uporabom baterija u sektorima kao što su mobilnost i pohrana energije trebale bi se smanjiti emisije ugljika, no da bi se maksimalno iskoristio taj potencijal, nužno je da njihov cijeli životni ciklus ima nizak ugljični otisak. Prema dokumentu „Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene” 31klimatske su promjene druga najviše povezana kategorija učinka za baterije, nakon uporabe minerala i metala. Tehničkoj dokumentaciji za punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje se stavljaju na tržište Unije trebalo bi stoga priložiti deklaraciju o ugljičnom otisku, koja bi se prema potrebi trebala odnositi na pojedinu proizvodnu seriju. Baterije se proizvode u serijama, koje se sastoje od određenih količina u određenim vremenskim okvirima. Usklađivanje tehničkih pravila za izračun ugljičnog otiska za sve punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje se stavljaju na tržište Unije preduvjet je za uvođenje zahtjeva da se u tehničku dokumentaciju baterija uključi deklaracija o ugljičnom otisku te da se naknadno uspostave razredi učinkovitosti prema ugljičnom otisku, koji će omogućiti utvrđivanje baterija koje imaju ukupno manji ugljični otisak. Ne očekuje se da će zahtjevi u pogledu informacija i jasnog označivanja ugljičnog otiska baterija sami po sebi dovesti do promjena u ponašanju koje su potrebne da bi se osiguralo ostvarenje cilja Unije za dekarbonizaciju sektora mobilnosti i pohrane energije u skladu s međunarodno dogovorenim ciljevima u pogledu klimatskih promjena32 . Stoga će se uvesti maksimalni pragovi emisija ugljika na temelju posebne procjene učinka kojom će se odrediti te vrijednosti. Pri predlaganju maksimalnih pragova ugljičnog otiska Komisija će, među ostalim, uzeti u obzir relativnu raspodjelu vrijednosti ugljičnog otiska za baterije na tržištu, razmjer napretka u smanjenju ugljičnog otiska baterija stavljenih na tržište Unije te djelotvorni i potencijalni doprinos te mjere ciljevima Unije povezanima s održivom mobilnošću i klimatskom neutralnošću do 2050. Kako bi se osigurala transparentnost po pitanju ugljičnog otiska baterija i prelazak tržišta Unije na baterije s manjim ugljičnim otiskom, neovisno o tome gdje se proizvode, opravdano je uvesti postupno i kumulativno povećanje zahtjeva u pogledu ugljičnog otiska. Kao rezultat tih zahtjeva, smanjenje emisija ugljika tijekom životnog ciklusa baterija doprinijet će cilju Unije da do 2050. postane klimatski neutralna. Time bi se mogle omogućiti i druge politike na razini Unije i na nacionalnoj razini, kao što su poticaji ili kriteriji za zelenu javnu nabavu, kojima se potiče proizvodnja baterija s manjim utjecajima na okoliš.

(18) Očekivanom masovnom uporabom baterija u sektorima kao što su mobilnost i pohrana energije trebale bi se smanjiti emisije ugljika, no da bi se maksimalno iskoristio taj potencijal, nužno je da njihov cijeli životni ciklus ima nizak ugljični otisak. Prema dokumentu „Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene” 31 staklenički plinovi koji ubrzavaju klimatske promjene druga su najviše povezana kategorija učinka za baterije, nakon rudarenja i uporabe minerala i metala. Tehničkoj dokumentaciji za industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila koje se stavljaju na tržište Unije trebalo bi stoga priložiti deklaraciju o ugljičnom otisku. Usklađivanje tehničkih pravila za izračun ugljičnog otiska za sve industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila koje se stavljaju na tržište Unije preduvjet je za uvođenje zahtjeva da se u tehničku dokumentaciju baterija uključi deklaracija o ugljičnom otisku te da se naknadno uspostave razredi učinkovitosti prema ugljičnom otisku, koji će omogućiti utvrđivanje baterija koje imaju ukupno manji ugljični otisak. Ne očekuje se da će zahtjevi u pogledu informacija i jasnog označivanja ugljičnog otiska baterija sami po sebi dovesti do promjena u ponašanju koje su potrebne da bi se osiguralo ostvarenje cilja Unije za dekarbonizaciju sektora mobilnosti i pohrane energije u skladu s međunarodno dogovorenim ciljevima u pogledu klimatskih promjena 32. Stoga će se uvesti maksimalni pragovi emisija ugljika na temelju posebne procjene učinka kojom će se odrediti te vrijednosti. Pri predlaganju maksimalnih pragova ugljičnog otiska Komisija će, među ostalim, uzeti u obzir relativnu raspodjelu vrijednosti ugljičnog otiska za baterije na tržištu, razmjer napretka u smanjenju ugljičnog otiska baterija stavljenih na tržište Unije te djelotvorni i potencijalni doprinos te mjere ciljevima Unije povezanima s održivom mobilnošću i klimatskom neutralnošću najkasnije do 2050. Kako bi se osigurala transparentnost po pitanju ugljičnog otiska baterija i prelazak tržišta Unije na baterije s manjim ugljičnim otiskom, neovisno o tome gdje se proizvode, opravdano je uvesti postupno i kumulativno povećanje zahtjeva u pogledu ugljičnog otiska. Kao rezultat tih zahtjeva, smanjenje emisija ugljika tijekom životnog ciklusa baterija doprinijet će klimatskim ciljevima Unije, prije svega da najkasnije do 2050. postane klimatski neutralna. Time bi se mogle omogućiti i druge politike na razini Unije i na nacionalnoj razini, kao što su poticaji ili kriteriji za zelenu javnu nabavu, kojima se potiče proizvodnja baterija s manjim utjecajima na okoliš.

__________________

__________________

31 Product Environmental Footprint – Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications (Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene), https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf

31 Product Environmental Footprint – Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications (Ekološki otisak proizvoda – pravila o kategorijama za punjive baterije visoke specifične energije za prijenosne primjene), https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf

32 Pariški sporazum (SL L 282, 19.10.2016., str. 4.) i Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime, dostupna na https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

32 Pariški sporazum (SL L 282, 19.10.2016., str. 4.) i Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime, dostupna na https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf

Amandman  10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18 a) Maksimalni pragovi za ugljični otisak tijekom životnog ciklusa trebali bi biti otporni na promjene u budućnosti i progresivno se razvijati u skladu s najboljim dostupnim procesima izrade i proizvodnje. Stoga, prilikom donošenja delegiranog akta kojim se utvrđuje maksimalni prag ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa Europska komisija trebala bi uzeti u obzir najbolji dostupni proces izrade i proizvodnje te osigurati da odabrani tehnički kriteriji budu u skladu s ciljem ove Uredbe kako bi se osiguralo da baterije koje se stavljaju na tržište Unije jamče visoku razinu zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine i okoliša.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Određene tvari koje se nalaze u baterijama, kao što su kobalt, olovo, litij ili nikal, dobavljaju se iz ograničenih resursa koji nisu lako dostupni u Uniji, a neke Komisija smatra i kritičnim sirovinama. Riječ je o području u kojem bi Europa trebala povećati svoju stratešku neovisnost i povećati otpornost kao pripremu na moguće poremećaje u opskrbi uslijed zdravstvenih ili drugih kriza. Postizanju tog cilja pridonijet će poboljšanje kružnosti i učinkovitosti resursa uz povećano recikliranje i oporabu tih sirovina.

(19) Određene tvari koje se nalaze u baterijama, kao što su kobalt, olovo, litij ili nikal, dobavljaju se iz ograničenih resursa koji nisu lako dostupni u Uniji, a neke Komisija smatra i kritičnim sirovinama. U skladu s Industrijskom strategijom Unije, Europa bi trebala povećati svoju stratešku neovisnost, uključujući olakšavanjem ulaganja u tvornice koje proizvode baterije u ogromnim količinama, i povećati otpornost kao pripremu na moguće poremećaje u opskrbi uslijed zdravstvenih ili drugih kriza. Postizanju tog cilja pridonijet će poboljšanje kružnosti i učinkovitosti resursa uz povećano recikliranje i oporabu tih sirovina. Zamjena rijetkih sirovina alternativnim dostupnijim materijalima, uključujući obnovljive sirovine, ujedno bi pridonijela povećanju proizvodnje baterija u Uniji i strateške neovisnosti. Stoga je od ključne važnosti da Unija i države članice podupiru relevantne inicijative u području istraživanja i razvoja.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Kako bi se u obzir uzeo rizik opskrbe kobaltom, olovom, litijem i niklom te kako bi se procijenila njihova dostupnost, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene ciljeva za minimalan udio recikliranog kobalta, olova, litija ili nikla prisutnog u aktivnim materijalima u baterijama.

(21) Kako bi se u obzir uzeo rizik opskrbe kobaltom, olovom, litijem i niklom te kako bi se procijenila njihova dostupnost, te uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak, Komisija bi trebala procijeniti je li primjereno revidirati ciljeve za minimalan udio recikliranog kobalta, olova, litija ili nikla prisutnog u aktivnim materijalima u baterijama i, prema potrebi, podnijeti zakonodavni prijedlog u tu svrhu.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a) Kako bi se uzele u obzir promjene u tehnologijama baterija koje utječu na vrste materijala koji se mogu oporabiti, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu dopunjavanja ove Uredbe kako bi se dodatne sirovine i odgovarajući ciljevi uključili na popis minimalnih udjela recikliranog sadržaja prisutnog u aktivnim materijalima u baterijama.

Amandman  14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu pravila o izračunavanju i provjeri, po modelu baterije i seriji po proizvodnom pogonu, količine kobalta, olova, litija ili nikla oporabljene iz otpada koja je prisutna u aktivnim materijalima u baterijama te zahtjevi u pogledu informacija za tehničku dokumentaciju, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

(22) Kako bi se u cijeloj Uniji osigurali jedinstveni uvjeti za deklaraciju o oporabljenim materijalima koja se treba dostaviti u usklađenom obliku i za tehničku dokumentaciju, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za utvrđivanje formata i tehničke dokumentacije za deklaraciju o oporabljenim materijalima.

Amandman  15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Baterije koje se stavljaju na tržište Unije trebale bi biti trajne i visokoučinkovite. Stoga je potrebno utvrditi parametre učinkovitosti i trajnosti za prijenosne baterije za opću uporabu, kao i za punjive industrijske baterije te baterije za električna vozila. Kad su u pitanju baterije za električna vozila, neformalna Radna skupina za električna vozila i okoliš UNECE-a razvija zahtjeve u pogledu trajnosti u vozilima, stoga se ova Uredba suzdržava od postavljanja dodatnih zahtjeva u pogledu trajnosti. S druge strane, u području baterija za pohranu energije postojeće metode mjerenja za ispitivanje učinkovitosti i trajnosti baterija ne smatraju se dovoljno preciznima ni reprezentativnima da bi se njima omogućilo uvođenje minimalnih zahtjeva. Uvođenje minimalnih zahtjeva u pogledu učinkovitosti i trajnosti tih baterija trebalo bi biti popraćeno dostupnim odgovarajućim usklađenim normama ili zajedničkim specifikacijama.

(23) Baterije koje se stavljaju na tržište Unije trebale bi biti trajne i visokoučinkovite. Stoga je potrebno utvrditi parametre učinkovitosti i trajnosti za prijenosne baterije, kao i za industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva te baterije za električna vozila. Kad su u pitanju baterije za električna vozila, neformalna Radna skupina za električna vozila i okoliš UNECE-a razvija zahtjeve u pogledu trajnosti u vozilima, stoga bi se ova Uredba trebala uskladiti s njezinim zaključcima. S druge strane, u području baterija za pohranu energije postojeće metode mjerenja za ispitivanje učinkovitosti i trajnosti baterija ne smatraju se dovoljno preciznima ni reprezentativnima da bi se njima omogućilo uvođenje minimalnih zahtjeva. Uvođenje minimalnih zahtjeva u pogledu učinkovitosti i trajnosti tih baterija trebalo bi biti popraćeno dostupnim odgovarajućim usklađenim normama ili zajedničkim specifikacijama.

Amandman  16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) Kako bi se smanjio utjecaj životnog ciklusa baterija na okoliš, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene parametara učinkovitosti i trajnosti te određivanja minimalnih vrijednosti za takve parametre u slučaju prijenosnih baterija za opću uporabu i punjivih industrijskih baterija.

(24) Kako bi se smanjio utjecaj životnog ciklusa baterija na okoliš, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene parametara učinkovitosti i trajnosti te određivanja minimalnih vrijednosti za takve parametre u slučaju prijenosnih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i punjivih industrijskih baterija.

Amandman  17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a) Kako bi se osigurala usklađenost pravila Unije o elektrokemijskoj učinkovitosti i trajnosti baterija za električna vozila u odnosu na tehničke specifikacije neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a i s obzirom na znanstveni i tehnički napredak, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti i minimalnih vrijednosti tih parametara za baterije za električna vozila.

Amandman  18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) Neke nepunjive baterije za opću uporabu mogu podrazumijevati neučinkovito iskorištavanje resursa i energije. Trebali bi se odrediti objektivni zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti takvih baterija kako bi se osiguralo da se na tržište stavlja manje nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu s niskom učinkovitošću, osobito ako bi se, na temelju procjene životnog ciklusa, alternativnom uporabom punjivih baterija dovelo do ukupnih koristi za okoliš.

(25) Neke nepunjive baterije za opću uporabu mogu podrazumijevati neučinkovito iskorištavanje resursa i energije. Međutim, nepunjive baterije i dalje se upotrebljavaju za određene uređaje. Trebali bi se odrediti objektivni zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti takvih baterija kako bi se osiguralo da se na tržište stavlja manje nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu s niskom učinkovitošću. Komisija bi za posebne skupine korisnika koje koriste nepunjive baterije na temelju procjene životnog ciklusa trebala procijeniti bi li alternativna uporaba punjivih baterija dovela do ukupnih koristi za okoliš te je li stoga potrebno postupno ukinuti uporabu nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu. Također bi trebalo biti moguće dopuniti zahtjeve ove Uredbe zahtjevima utvrđenima provedbenim mjerama u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 za određene proizvode napajane baterijama.

 

______________

 

1 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

Amandman  19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Kako bi se osiguralo da prijenosne baterije koje su ugrađene u uređaje budu podložne odgovarajućem odvojenom skupljanju, obradi i visokokvalitetnom recikliranju nakon što postanu otpad, potrebne su odredbe kojima bi se osigurala mogućnost njihova uklanjanja i zamjene u takvim uređajima. Trebala bi postojati i mogućnost zamjene iskorištenih baterija kako bi se produljio očekivani životni vijek uređaja čiji su dio. Opće odredbe ove Uredbe mogu se nadopuniti zahtjevima utvrđenima za određene proizvode koji se napajaju baterijama u skladu s provedbenim mjerama u okviru Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća33. Ako se zakonodavstvom Unije iz sigurnosnih razloga utvrđuju detaljniji zahtjevi u pogledu uklanjanja baterija iz proizvoda (npr. igračaka), trebala bi se primjenjivati takva specifična pravila.

(26) Kako bi se osiguralo da prijenosne baterije koje su ugrađene u uređaje budu podložne odgovarajućem odvojenom skupljanju, obradi i visokokvalitetnom recikliranju nakon što postanu otpad, potrebne su odredbe kojima bi se osigurala mogućnost njihova uklanjanja i zamjene u takvim uređajima. Trebalo bi utvrditi pravila i za baterije za laka prijevozna sredstva. Trebala bi postojati i mogućnost zamjene iskorištenih baterija kako bi se produljio očekivani životni vijek uređaja čiji su dio. Opće odredbe ove Uredbe mogu se nadopuniti zahtjevima utvrđenima za određene proizvode koji se napajaju baterijama u skladu s provedbenim mjerama u okviru Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća. Ako se zakonodavstvom Unije iz sigurnosnih razloga utvrđuju detaljniji zahtjevi u pogledu uklanjanja baterija iz proizvoda (npr. igračaka), trebala bi se primjenjivati takva specifična pravila. Također bi trebalo utvrditi odredbe kojima bi se osigurala mogućnost odstranjivosti i zamjenjivosti industrijskih baterija, automobilskih baterija i baterija za električna vozila, uzimajući pritom u obzir njihovu različitu prirodu i posebne sigurnosne zahtjeve.

__________________

 

33 Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za utvrđivanje zahtjeva za ekološki dizajn proizvoda koji koriste energiju (SL L 285, 31.10.2009., str. 10.).

 

Amandman  20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) Neovisni stručni subjekti trebali bi moći ukloniti i zamijeniti automobilske baterije, baterije za električna vozila i industrijske baterije. Potrebno je utvrditi odredbe kojima se osigurava mogućnost uklanjanja, zamjene i rastavljanja tih baterija. Važno je da se sigurnost tih baterija nakon popravljanja može ocijeniti na temelju odgovarajućih nerazornih ispitivanja. Kako bi se olakšalo popravljanje automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu dopune ove Uredbe radi utvrđivanja kriterija u vezi s mogućnošću uklanjanja, zamjene i rastavljanja automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija. Kako bi se mogla procijeniti sigurnost tih baterija nakon popravka, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu utvrđivanja odgovarajućih nerazornih metoda ispitivanja.

Amandman  21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b) Kako bi se dodatno smanjio otpad, u provedbenom zakonodavstvu o ekološkom dizajnu određenih proizvoda i u predstojećoj inicijativi o održivim proizvodima trebalo bi promicati interoperabilnost baterija, priključaka i punjača u svim vrstama proizvoda.

Amandman  22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26c) Interoperabilnost punjača unutar određenih kategorija baterija mogla bi smanjiti količinu nepotrebnog otpada i troškova u korist potrošača i drugih krajnjih korisnika. Stoga bi trebalo biti moguće puniti baterije za električna vozila, laka prijevozna sredstva i punjive baterije ugrađene u posebne kategorije električne i elektroničke opreme korištenjem jedinstvenih punjača koji omogućavaju interoperabilnost unutar svake kategorije baterija. Stoga bi ova Uredba trebala obuhvaćati odredbe kojima se od Komisije zahtijeva da procijeni najbolji način za uvođenje usklađenih standarda za jedinstvene punjače koji će se primjenjivati na te kategorije baterija najkasnije od 1. siječnja 2026. Ta bi ocjena prema potrebi trebala biti popraćena zakonodavnim prijedlogom.

Amandman  23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) Pouzdane baterije neophodne su za rad i sigurnost mnogih proizvoda, uređaja i usluga. Stoga se baterije moraju dizajnirati i proizvoditi tako da se osigura njihov siguran rad i uporaba. Taj je aspekt posebice bitan za sustave za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, koji u ovom trenutku nisu obuhvaćeni drugim zakonodavstvom Unije. Stoga bi za takve sustave za pohranu energije trebalo utvrditi parametre koje bi trebalo razmotriti u sigurnosnim ispitivanjima.

(27) Pouzdane baterije neophodne su za rad i sigurnost mnogih proizvoda, uređaja i usluga. Stoga se baterije moraju dizajnirati i proizvoditi tako da se osigura njihov siguran rad i uporaba, kako ne bi uzrokovale štetu ljudima, okolišu ili materijalnu štetu. Taj je aspekt posebice bitan za baterije u sustavima za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, koji u ovom trenutku nisu obuhvaćeni drugim zakonodavstvom Unije. Stoga bi za takve baterije trebalo utvrditi parametre koje bi trebalo razmotriti u sigurnosnim ispitivanjimai dopuniti ih primjenjivim normama CEN-a, CENELEC-a i IEC-a.

Amandman  24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Kako bi se krajnjim korisnicima pružile jasne, pouzdane i transparentne informacije o baterijama i njihovim glavnim svojstvima te otpadnim baterijama, kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo da donose informirane odluke pri kupnji i odlaganju baterija te kako bi se subjektima za gospodarenje otpadom omogućilo da na ispravan način obrađuju otpadne baterije, baterije bi trebalo označiti. Na baterijama bi trebalo navesti sve potrebne informacije o njihovim glavnim svojstvima, uključujući njihov kapacitet i sadržaj određenih opasnih tvari. Kako bi se osigurala dostupnost informacija tijekom vremena, te bi se informacije trebale staviti na raspolaganje i putem QR kodova.

(28) Kako bi se krajnjim korisnicima pružile jasne, pouzdane i transparentne informacije o baterijama i njihovim glavnim svojstvima te otpadnim baterijama, kako bi se krajnjim korisnicima omogućilo da donose informirane odluke pri kupnji i odlaganju baterija te kako bi se subjektima za gospodarenje otpadom omogućilo da na ispravan način obrađuju otpadne baterije, baterije bi trebalo označiti. Na baterijama bi trebalo navesti sve potrebne informacije o njihovim glavnim svojstvima, uključujući njihov kapacitet, značajke proizvodnje i sadržaj određenih opasnih tvari. Kako bi se osigurala dostupnost informacija tijekom vremena, te bi se informacije trebale staviti na raspolaganje i putem QR kodova koji bi trebali biti u skladu sa smjernicama standarda ISO IEC 18004. QR kod koji je otisnut ili urezan na svim baterijama trebao bi omogućiti pristup putovnici za bateriju. Oznake i QR kodovi trebali bi biti dostupni osobama s invaliditetom u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća 1.

 

 

__________________

 

1 Direktiva (EU) 2019/882 Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga (SL L 151, 7.6.2019., str. 70.).

Amandman  25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Informacije o učinkovitosti baterija važne su radi osiguranja da krajnji korisnici kao potrošači budu dobro i pravodobno informirani te posebice da imaju zajedničku osnovu za usporedbu različitih baterija prije kupnje. Stoga bi se prijenosne baterije za opću uporabu i automobilske baterije trebale označivati oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene. Uz to, važno je krajnjim korisnicima dati smjernice za odlaganje otpadnih baterija na odgovarajući način.

(29) Informacije o učinkovitosti baterija važne su radi osiguranja da krajnji korisnici, osobito potrošači budu dobro i pravodobno informirani te posebice da imaju zajedničku osnovu za usporedbu različitih baterija prije kupnje. Stoga bi se prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i automobilske baterije trebale označivati oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene te o njihovu očekivanom životnom vijeku. Uz to, važno je krajnjim korisnicima dati smjernice za odlaganje otpadnih baterija na odgovarajući način.

Amandman  26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh trebaju sadržavati sustav upravljanja baterijom u kojemu se pohranjuju podaci kako bi krajnji korisnik ili bilo koja treća strana koja djeluje u njegovo ime u svakom trenutku mogli utvrditi stanje i očekivani životni vijek baterija Da bi se baterija prenamijenila ili ponovno proizvela, osoba koja je kupila bateriju ili treća strana koja djeluje u njezino ime treba u svakom trenutku imati pristup sustavu upravljanja baterijom radi procjene preostale vrijednosti baterije, olakšavanja ponovne uporabe, prenamjene ili ponovne proizvodnje baterije te radi stavljanja baterije na raspolaganje neovisnim agregatorima, kako je definirano u Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća34, koji upravljaju virtualnim elektranama u sklopu elektroenergetskih mreža. Taj bi se zahtjev trebao primjenjivati uz pravo Unije o homologaciji tipa vozila, uključujući tehničke specifikacije koje mogu proizlaziti iz rada neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a na temu pristupa podacima u električnim vozilima.

(30) Baterije u sustavima za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, baterije za laka prijevozna sredstva sadržavaju i baterije za električna vozila sadržavaju sustav upravljanja baterijom u kojemu se pohranjuju podaci. U tom bi se sustavu upravljanja baterijom trebali pohranjivati podaci kako bi krajnji korisnik ili bilo koja treća strana koja djeluje u njegovo ime u svakom trenutku mogli utvrditi stanje, sigurnost i očekivani životni vijek baterija. Da bi se olakšalo ponovno korištenje, prenamjena ili ponovna proizvodnja baterije, osoba koja je kupila bateriju ili treća strana koja djeluje u njezino ime treba u svakom trenutku imati pristup sustavu upravljanja baterijom „samo za čitanje” radi procjene preostale vrijednosti baterije, olakšavanja pripreme za ponovnu uporabu, ponovne uporabe, pripreme za prenamjenu, prenamjene ili ponovne proizvodnje baterije te radi stavljanja baterije na raspolaganje neovisnim agregatorima, kako je definirano u Direktivi (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća34, koji upravljaju virtualnim elektranama u sklopu elektroenergetskih mreža, uključujući nužne funkcije koje omogućavaju djelovanje usluga komunikacije između vozila i mreže. Kako bi se pospješilo njihovo prihvaćanje i uporaba u Uniji, baterije za električna vozila i baterije za laka prijevozna sredstva trebale bi u vozilu imati na raspolaganju podatke samo za čitanje o stanju, napunjenosti, djelatnoj snazi i kapacitetu baterije u stvarnom vremenu. Sustav upravljanja baterijama za baterije za električna vozila trebao bi imati i komunikacijsku funkciju kako bi omogućio funkcije pametnog punjenja poput punjenja od vozila do mreže (vehicle-to-grid), dvosmjernog punjenja (vehicle-to-load), od vozila do vozila (vehicle-to-vehicle) i od vozila do prijenosne baterije (vehicle-to-powerbank) te od vozila do zgrade (vehicle-to-building). Taj bi se zahtjev trebao primjenjivati uz pravo Unije o homologaciji tipa vozila, uključujući tehničke specifikacije koje mogu proizlaziti iz rada neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a na temu pristupa podacima u električnim vozilima. Kad budu primjenjive u pravu Unije, tehničke specifikacije koje se temelje na globalnim tehničkim pravilnicima UNECE-a (UNECE GTR) trebale bi se smatrati referentnom vrijednošću za podatke o parametrima za utvrđivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija koje treba sadržavati sustav upravljanja baterijom.

__________________

__________________

34 Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019., str. 125.).

34 Direktiva (EU) 2019/944 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU (SL L 158, 14.6.2019., str. 125.).

Amandman  27

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31) Određene zahtjeve specifične za proizvod u okviru ove Uredbe, među ostalim u pogledu učinkovitosti, trajnosti, prenamjene i sigurnosti, trebalo bi mjeriti s pomoću pouzdanih, preciznih i ponovljivih metoda u kojima se u obzir uzimaju općenito priznate suvremene metodologije mjerenja i izračuna. Kako bi se osiguralo da na unutarnjem tržištu ne bude prepreka trgovini, norme bi trebale biti usklađene na razini Unije. Takvim metodama i normama trebalo bi se u mjeri u kojoj je to moguće uzimati u obzir stvarnu uporabu baterija, one bi trebale odražavati ponašanje prosječnog potrošača i biti stabilne kako bi se njima suzbilo namjerno i nenamjerno zaobilaženje mjera. Nakon što se upućivanje na takvu normu donese u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća35 i objavi u Službenom listu Europske unije, pretpostavka sukladnosti utvrđuje se s tim zahtjevima specifičnima za proizvod koji su doneseni na temelju ove Uredbe, pod uvjetom da ishod takvih metoda pokazuje da su za te bitne zahtjeve ostvarene minimalne vrijednosti. Ako u trenutku primjene zahtjeva specifičnih za proizvod nema objavljenih normi, Komisija bi trebala putem provedbenih akata donijeti zajedničke specifikacije, a sukladnost s takvim specifikacijama trebala bi omogućiti pretpostavku sukladnosti. U slučajevima u kojima se u kasnijoj fazi utvrde nedostaci u zajedničkim specifikacijama, Komisija bi trebala putem provedbenih akata izmijeniti ili staviti izvan snage predmetne zajedničke specifikacije.

(31) Određene zahtjeve specifične za proizvod u okviru ove Uredbe, među ostalim u pogledu učinkovitosti, trajnosti, prenamjene i sigurnosti, trebalo bi mjeriti s pomoću pouzdanih, preciznih i ponovljivih metoda u kojima se u obzir uzimaju općenito priznate suvremene metodologije mjerenja, normi i izračuna. Kako bi se osiguralo da na unutarnjem tržištu ne bude prepreka trgovini, norme bi trebale biti usklađene na razini Unije. Takvim metodama i normama trebalo bi se u mjeri u kojoj je to moguće uzimati u obzir stvarnu uporabu baterija, one bi trebale odražavati ponašanje prosječnog potrošača i biti stabilne kako bi se njima suzbilo namjerno i nenamjerno zaobilaženje mjera. Nakon što se upućivanje na takvu normu donese u skladu s Uredbom (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i objavi u Službenom listu Europske unije, pretpostavka sukladnosti utvrđuje se s tim zahtjevima specifičnima za proizvod koji su doneseni na temelju ove Uredbe, pod uvjetom da ishod takvih metoda pokazuje da su za te bitne zahtjeve ostvarene minimalne vrijednosti. Kako bi se izbjeglo udvostručenje normi, maksimalno povećala učinkovitost te kako bi se uključila najviša razina stručnosti i najsuvremenije znanje, Komisija bi od jedne europske organizacije za normizaciju ili više njih trebala zatražiti da izrade nacrt norme ako ona ne postoji. Ako u trenutku primjene zahtjeva specifičnih za proizvod nema objavljenih normi te u slučaju nezadovoljavajućeg odgovora predmetne europske organizacije za normizaciju, Komisija bi u iznimnim i opravdanim slučajevima te nakon savjetovanja s relevantnim dionicima trebala putem provedbenih akata donijeti zajedničke specifikacije, a sukladnost s takvim specifikacijama trebala bi omogućiti pretpostavku sukladnosti. U slučajevima u kojima se u kasnijoj fazi utvrde nedostaci u zajedničkim specifikacijama, Komisija bi trebala putem provedbenih akata izmijeniti ili staviti izvan snage predmetne zajedničke specifikacije.

__________________

__________________

35 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

35 Uredba (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke br. 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 316, 14.11.2012., str. 12.).

Amandman  28

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31a) Aktivno sudjelovanje u radu međunarodnih odbora za normizaciju važan je strateški preduvjet za stavljanje budućih tehnologija na tržište. U nekim slučajevima Unija nije dovoljno zastupljena u tim odborima. Stoga bi Komisija i države članice trebale aktivno podupirati rad europskih poduzeća u takvim međunarodnim odborima za normizaciju. Prije razmatranja mogućnosti donošenja normi u sekundarnom zakonodavstvu, Komisija bi trebala pažljivo ocijeniti rad ostvaren na međunarodnoj razini.

Amandman  29

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(31b) Komisija bi trebala osigurati da postoji dosljednost u pogledu usklađenih normi i zajedničkih specifikacija na temelju ove Uredbe te pri preispitivanju Uredbe (EU) br. 1025/2012.

Amandman  30

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 32.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Kako bi se osigurao djelotvoran pristup informacijama za potrebe nadzora tržišta, kako bi se prilagodilo novim tehnologijama i osigurala otpornost u slučaju globalnih kriza, kao što je pandemija bolesti COVID-19, trebalo bi biti moguće pružati informacije o sukladnosti sa svim aktima Unije koji se primjenjuju na baterije putem interneta u obliku jedne EU izjave o sukladnosti.

(32) Kako bi se osigurao djelotvoran pristup informacijama za potrebe nadzora tržišta, kako bi se prilagodilo novim tehnologijama i osigurala otpornost u slučaju globalnih kriza, kao što je pandemija bolesti COVID-19, informacije o sukladnosti sa svim aktima Unije koji se primjenjuju na baterije mogle bi se predati putem interneta u obliku jedne EU izjave o sukladnosti.

Amandman  31

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35) Međutim, odabrani moduli ne odražavaju određene aspekte baterija i stoga ih je potrebno prilagoditi modulima odabranima za postupke ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se uzele u obzir novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti i označivanja koji su utvrđeni u ovoj Uredbi i za potrebe osiguravanja sukladnosti baterija koje se stavljaju na tržište s pravnim zahtjevima, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti dodavanjem koraka provjere ili mijenjanjem modula za ocjenjivanje na temelju promjena na tržištu baterija ili u lancu vrijednosti baterija.

(35) Međutim, odabrani moduli ne odražavaju određene aspekte baterija i stoga ih je potrebno prilagoditi modulima odabranima za postupke ocjenjivanja sukladnosti. Kako bi se uzele u obzir novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informiranja koji su utvrđeni u ovoj Uredbi i za potrebe osiguravanja sukladnosti baterija koje se stavljaju na tržište s pravnim zahtjevima, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene postupaka ocjenjivanja sukladnosti dodavanjem koraka provjere ili mijenjanjem modula za ocjenjivanje na temelju promjena na tržištu baterija ili u lancu vrijednosti baterija. Potrebni su pouzdani postupci ocjenjivanja sukladnosti kako bi se osiguralo da postoji usklađenost sa zahtjevima u pogledu održivosti i obvezama u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe iz ove Uredbe.

Amandman  32

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) Zbog novosti i složenosti zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti i označivanja za baterije te kako bi se osigurala dosljedna razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti baterija, potrebno je utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela. Osobito bi trebalo osigurati da je tijelo koje provodi prijavljivanje objektivno i nepristrano kad je u pitanju njegovo djelovanje. Nadalje, od tijela koja provode prijavljivanje trebalo bi se zahtijevati da čuvaju povjerljivost prikupljenih informacija, no ipak bi trebala moći razmjenjivati informacije o prijavljenim tijelima s nacionalnim tijelima, tijelima koja provode prijavljivanje iz drugih država članica i Komisijom kako bi se osigurala dosljednost pri ocjenjivanju sukladnosti.

(38) Zbog novosti i složenosti zahtjeva u pogledu održivosti, učinkovitosti, sigurnosti, označivanja i informiranja za baterije te kako bi se osigurala dosljedna razina kvalitete pri ocjenjivanju sukladnosti baterija, potrebno je utvrditi zahtjeve za tijela koja provode prijavljivanje uključena u ocjenjivanje, prijavljivanje i praćenje prijavljenih tijela. Osobito bi trebalo osigurati da je tijelo koje provodi prijavljivanje objektivno i nepristrano kad je u pitanju njegovo djelovanje te da raspolaže dovoljnim brojem tehnički sposobnog osoblja da provodi njegove zadatke. Nadalje, od tijela koja provode prijavljivanje trebalo bi se zahtijevati da čuvaju povjerljivost prikupljenih informacija, no ipak bi trebala moći razmjenjivati informacije o prijavljenim tijelima s nacionalnim tijelima, tijelima koja provode prijavljivanje iz drugih država članica i Komisijom kako bi se osigurala dosljednost pri ocjenjivanju sukladnosti.

Amandman  33

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39) Bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja i autonomije. Zbog toga bi trebalo utvrditi zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti. Ti bi se zahtjevi trebali nastaviti primjenjivati kao preduvjet za održavanje nadležnosti prijavljenog tijela. Kako bi se osigurala njegova autonomija, od prijavljenog tijela i njegovog osoblja trebalo bi se zahtijevati da budu neovisni u odnosu na gospodarske subjekte u lancu vrijednosti baterija te u odnosu na druga poduzeća, uključujući poslovna udruženja, matična društva i društva kćeri. Od prijavljenog tijela trebalo bi se zahtijevati da dokumentira svoju neovisnost i stavi tu dokumentaciju na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje.

(39) Bitno je da sva prijavljena tijela obavljaju svoje funkcije na jednakoj razini i pod uvjetima poštenog tržišnog natjecanja i autonomije. Zbog toga bi trebalo utvrditi zahtjeve za tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja žele biti prijavljena kako bi pružala usluge ocjenjivanja sukladnosti. Ti bi se zahtjevi trebali nastaviti primjenjivati kao preduvjet za održavanje nadležnosti prijavljenog tijela. Kako bi se osigurala njegova autonomija, od prijavljenog tijela i njegovog osoblja trebalo bi se zahtijevati da budu neovisni u odnosu na gospodarske subjekte u lancu vrijednosti baterija te u odnosu na druga poduzeća, uključujući poslovna udruženja, matična društva i društva kćeri. Od prijavljenog tijela trebalo bi se zahtijevati da dokumentira svoju neovisnost i stavi tu dokumentaciju na raspolaganje tijelu koje provodi prijavljivanje. Također bi se trebali zahtijevati rotirajući timovi i odgovarajuća razdoblja hlađenja.

Amandman  34

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 42.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42) S obzirom na to da bi se usluge koje nude prijavljena tijela u državi članici mogle odnositi na baterije koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu u cijeloj Uniji, primjereno je drugim državama članicama i Komisiji dati priliku da iznesu svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti prema kojima bi mogla od tijela koje provodi prijavljivanje zatražiti poduzimanje korektivnih mjera u slučaju da prijavljeno tijelo ne ispunjava ili da više ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.

(42) S obzirom na to da bi se usluge koje nude prijavljena tijela u državi članici mogle odnositi na baterije koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu u cijeloj Uniji, primjereno je drugim državama članicama, Komisiji, gospodarskim subjektima i relevantnim dionicima dati priliku da iznesu svoje prigovore u pogledu pojedinog prijavljenog tijela. Komisija bi tijekom istražnog postupka trebala zatražiti savjet objekta Unije za ispitivanje određenog u skladu s Uredbom (EU) 2019/1020. Radi osiguravanja jedinstvenih uvjeta za provedbu ove Uredbe Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti prema kojima bi mogla od tijela koje provodi prijavljivanje zatražiti poduzimanje korektivnih mjera u slučaju da prijavljeno tijelo ne ispunjava ili da više ne ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.

Amandman  35

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 43.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43) U cilju olakšavanja i ubrzavanja postupka ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja potvrda i, naposljetku, pristupa tržištu te s obzirom na novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti i označivanja za baterije, od presudne je važnosti da prijavljena tijela imaju stalan pristup svoj potrebnoj opremi i prostorima za ispitivanje te da postupke primjenjuju bez stvaranja nepotrebnog opterećenja za gospodarske subjekte. Iz istog razloga te kako bi se osiguralo jednako postupanje sa svim gospodarskim subjektima, nužno je da prijavljena tijela dosljedno primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti.

(43) U cilju olakšavanja i ubrzavanja postupka ocjenjivanja sukladnosti, izdavanja potvrda i, naposljetku, pristupa tržištu te s obzirom na novost i složenost zahtjeva u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informiranja za baterije, od presudne je važnosti da prijavljena tijela imaju stalan pristup svoj potrebnoj opremi i prostorima za ispitivanje te da postupke primjenjuju bez stvaranja nepotrebnog opterećenja za gospodarske subjekte. Iz istog razloga te kako bi se osiguralo jednako postupanje sa svim gospodarskim subjektima, nužno je da prijavljena tijela dosljedno primjenjuju postupke ocjenjivanja sukladnosti.

Amandman  36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 51.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(51) Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, gospodarski subjekti trebali bi u svojim podacima za kontakt osim poštanske adrese navesti i adresu internetskih stranica.

(51) Kako bi se olakšala komunikacija između gospodarskih subjekata, tijela za nadzor tržišta i potrošača, gospodarski subjekti trebali bi u svojim podacima za kontakt navesti i telefonski broj, poštansku adresu, adresu e-pošte i adresu internetskih stranica.

Amandman  37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 52.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(52) Potrebno je osigurati da baterije iz trećih zemalja koje ulaze na tržište Unije ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe, bilo da se uvoze kao samostalne baterije ili se nalaze u drugim proizvodima, te posebice da proizvođači provedu odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti u vezi s tim baterijama. Stoga je potrebno omogućiti uvoznicima da provjere da baterije koje stavljaju na tržište i u uporabu ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe te da su oznaka CE na baterijama i dokumentacija koju sastavljaju proizvođači dostupne nacionalnim tijelima radi inspekcije.

(52) Potrebno je osigurati da baterije iz trećih zemalja koje ulaze na tržište Unije ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe i relevantno primjenjivo zakonodavstvo Unije, bilo da se uvoze kao samostalne baterije ili se nalaze u drugim proizvodima, te posebice da proizvođači provedu odgovarajuće postupke ocjenjivanja sukladnosti u vezi s tim baterijama. Posebnu pozornost trebalo bi posvetiti jamčenju toga da je revizija zahtjeva iz ove Uredbe koji se odnose na postupak proizvodnje baterija, a koju provodi treća strana, pouzdana i neovisna.  Stoga bi u potpunosti trebalo zajamčiti poštovanje deklaracije o ugljičnom otisku, obveza u pogledu recikliranog sadržaja te obveza u području ljudskih prava i dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija utvrđenih u ovoj Uredbi. Stoga je potrebno omogućiti uvoznicima da provjere da baterije koje stavljaju na tržište i u uporabu ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe te da su oznaka CE na baterijama i dokumentacija koju sastavljaju proizvođači dostupne nacionalnim tijelima radi inspekcije. Ta bi tijela trebala, osobito kad provode kontrole proizvoda koji na tržište Unije ulaze iz trećih zemalja, osigurati da postoji dosljedna provedba prava Unije učinkovitom i jedinstvenom razinom kontrole, u skladu s Uredbom (EU) 2019/1020.

Amandman  38

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 53.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(53) Pri stavljanju baterije na tržište ili u uporabu svaki uvoznik treba na bateriji naznačiti ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak uvoznika te poštansku adresu. Trebalo bi omogućiti iznimke za slučajeve u kojima veličina baterije to ne dopušta. To uključuje slučajeve u kojima bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu da bi na bateriju stavio ime i adresu ili u kojima je baterija premala da bi se na njoj naveli ti podaci.

(53) Pri stavljanju baterije na tržište ili u uporabu svaki uvoznik treba na bateriji naznačiti ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak uvoznika te poštansku adresu, adresu e-pošte i telefonski broj. Trebalo bi omogućiti iznimke za slučajeve u kojima veličina baterije to ne dopušta jer je baterija premala za navođenje tih informacija. Trebalo bi omogućiti iznimke i za slučajeve u kojima bi uvoznik trebao otvoriti ambalažu da bi na bateriju stavio ime i druge podatke za kontakt. U tim iznimnim slučajevima uvoznik bi te informacije trebao navesti u dokumentu koji je priložen bateriji ili na drugi odmah dostupan način. Ako ambalaža postoji, ona bi se trebala koristiti za navođenje tih podataka.

Amandman  39

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 56.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(56) S obzirom na to da su bliski tržištu, distributeri i uvoznici trebali bi biti uključeni u aktivnosti nadzora tržišta koje provode nacionalna tijela te bi se trebali pripremiti na aktivno sudjelovanje tako da tim tijelima pružaju sve potrebne informacije o predmetnoj bateriji.

(56) S obzirom na to da su bliski tržištu, distributeri, uvoznici i pružatelji usluga provođenja narudžbi, uključujući tržišta, trebali bi biti uključeni u aktivnosti nadzora tržišta koje provode nacionalna tijela te bi se trebali pripremiti na aktivno sudjelovanje tako da tim tijelima pružaju sve potrebne informacije o predmetnoj bateriji.

Amandman  40

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 57.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(57) Osiguravanje sljedivosti baterije duž čitavog lanca opskrbe čini nadzor nad tržištem jednostavnijim i učinkovitijim. Učinkovitim sustavom sljedivosti olakšava se zadaća tijela za nadzor tržišta da prate gospodarske subjekte koji su stavili na tržište, na raspolaganje na tržištu ili u uporabu baterije koje ne ispunjavaju zahtjeve. Od gospodarskih subjekata trebalo bi se stoga tražiti da tijekom određenog razdoblja čuvaju podatke o svojim transakcijama baterija.

(57) Osiguravanje sljedivosti baterije duž čitavog lanca opskrbe čini nadzor nad tržištem jednostavnijim i učinkovitijim te omogućuje transparentnost za potrošače. Učinkovitim sustavom sljedivosti olakšava se zadaća tijela za nadzor tržišta da prate gospodarske subjekte koji su stavili na tržište, na raspolaganje na tržištu ili u uporabu baterije koje ne ispunjavaju zahtjeve. Od gospodarskih subjekata trebalo bi se stoga tražiti da tijekom određenog razdoblja čuvaju podatke o svojim transakcijama baterija, među ostalim i u elektroničkom obliku.

Amandman  41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 59.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(59) Ti materijali potječu iz svega nekoliko zemalja te, u nekim slučajevima, niski standardi upravljanja mogu pogoršati ekološke i društvene probleme. Rudarenje i rafiniranje kobalta i nikla povezani su s brojnim društvenim i ekološkim problemima, među ostalim s potencijalnom opasnošću za okoliš ili za zdravlje ljudi. Iako su utjecaji prirodnog grafita na društvo i okoliš manji, u njegovo rudarenje uvelike su uključene obrtničke i manje aktivnosti, koje se većinom odvijaju u neformalnim okruženjima i mogu ozbiljno utjecati na zdravlje i okoliš, među ostalim u slučaju izostanka redovnog zatvaranja i sanacije rudnika, što uzrokuje uništenje ekosustavâ i tla. Kada je u pitanju litij, očekivano povećanje njegove uporabe u proizvodnji baterija vjerojatno će prouzročiti dodatni pritisak na aktivnosti vađenja i rafiniranja, u pogledu čega se preporučuje uključivanje litija u područje primjene obveza dužne pažnje u lancu opskrbe. Očekivano veliko povećanje u potražnji za baterijama u Uniji ne bi trebalo doprinijeti povećanju takvih rizika za društvo i okoliš.

(59) Ti materijali potječu iz svega nekoliko zemalja te, u nekim slučajevima, niski standardi upravljanja mogu pogoršati ekološke i društvene probleme. Rudarenje i rafiniranje kobalta, bakra, nikla, željeza i boksita povezani su s brojnim društvenim i ekološkim problemima, među ostalim s potencijalnom opasnošću za okoliš ili za zdravlje ljudi Iako su utjecaji prirodnog grafita na društvo i okoliš manji, u njegovo rudarenje uvelike su uključene obrtničke i manje aktivnosti, koje se većinom odvijaju u neformalnim okruženjima i mogu ozbiljno utjecati na zdravlje i okoliš, među ostalim u slučaju izostanka redovnog zatvaranja i sanacije rudnika, što uzrokuje uništenje ekosustavâ i tla. Kada je u pitanju litij, očekivano povećanje njegove uporabe u proizvodnji baterija vjerojatno će prouzročiti dodatni pritisak na aktivnosti vađenja i rafiniranja, u pogledu čega se preporučuje uključivanje litija u područje primjene obveza dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija. Očekivano veliko povećanje u potražnji za baterijama u Uniji ne bi trebalo doprinijeti povećanju takvih rizika za društvo i okoliš izvan Unije.

Amandman  42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 60.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(60) Neke od predmetnih sirovina, kao što su kobalt, litij i prirodni grafit, smatraju se kritičnim sirovinama za EU38, a njihova održiva nabava nužna je kako bi ekosustav baterija u EU-u mogao funkcionirati na odgovarajući način.

(60) Neke od predmetnih sirovina, kao što su boksit, kobalt, litij i prirodni grafit, smatraju se kritičnim sirovinama za EU38, a njihova održiva nabava nužna je kako bi ekosustav baterija u EU-u mogao funkcionirati na odgovarajući način.

__________________

__________________

38 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Pouzdanost opskrbe kritičnim sirovinama: put prema većoj sigurnosti i održivosti (COM(2020) 474 final).

38 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija, Pouzdanost opskrbe kritičnim sirovinama: put prema većoj sigurnosti i održivosti (COM(2020) 474 final).

Amandman  43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 62.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62) U Uniji su opći zahtjevi po pitanju dužne pažnje u odnosu na određene minerale i metale uvedeni Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća39. Međutim, tom Uredbom nisu obuhvaćeni minerali ni materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji baterija.

(62) U Vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima i Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća propisano je da bi gospodarski subjekti trebali postupati s dužnom pažnjom kako bi ispunili svoju korporativnu odgovornost u pogledu ljudskih prava i okoliša. U Uniji su opći zahtjevi po pitanju dužne pažnje u odnosu na određene minerale i metale uvedeni Uredbom (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća39. Međutim, tom Uredbom nisu obuhvaćeni minerali ni materijali koji se upotrebljavaju u proizvodnji baterija.

__________________

__________________

39 Uredba (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (SL L 130, 19.5.2017., str. 1.)

39 Uredba (EU) 2017/821 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja (SL L 130, 19.5.2017., str. 1.)

Amandman  44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 63.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63) Stoga, s obzirom na očekivan eksponencijalni porast potražnje za baterijama u EU-u, gospodarski subjekt koji stavlja bateriju na tržište EU-a trebao bi uvesti politiku dužne pažnje u lancu opskrbe. Stoga bi trebalo utvrditi zahtjeve u cilju otklanjanja rizika za društvo i okoliš povezanih s vađenjem, obradom i trgovanjem određenim sirovinama za potrebe proizvodnje baterija.

(63) Odgovornost za poštovanje ljudskih prava, socijalnih prava, ljudskog zdravlja i okoliša trebala bi se primjenjivati na sve proizvodne operacije i ostale povezane poslovne odnose gospodarskog subjekta u cijelom lancu vrijednosti baterija. Stoga, s obzirom na očekivan eksponencijalni porast potražnje za baterijama u EU-u i činjenicu da određene sirovine, kemikalije i sekundarne sirovine koje se upotrebljavaju u proizvodnji baterija i pojavljuju u postupku obrade otpadnih baterija nose posebne rizike, trebalo bi utvrditi određene zahtjeve za postupak dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija u cilju otklanjanja rizika za društvo i okoliš povezanih s vađenjem, obradom i trgovanjem određenim sirovinama, kemikalijama i sekundarnim sirovinama za potrebe proizvodnje baterija, obradom otpadnih baterija, samim proizvodnim procesom te svim ostalim povezanim poslovnim odnosima.

Amandman  45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64) Pri uvođenju politike dužne pažnje na temelju rizika, ona bi se trebala temeljiti na međunarodno priznatim načelima dužne pažnje iz Deset načela Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda40, Smjernica za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda41, Trostrane deklaracije MOR-a o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku42 i Smjernica OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje43 , koje su odraz zajedničkog razumijevanja među vladama i dionicima te bi ih trebalo prilagoditi posebnom kontekstu i okolnostima svakoga gospodarskog subjekta. Kad je riječ o vađenju, obradi i trgovanju prirodnim mineralnim resursima koji se upotrebljavaju za proizvodnju baterija, Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja44 („Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji”) odraz su dugotrajnih nastojanja vlada i dionika da uspostave dobru praksu u tom području.

(64) Pri uvođenju postupka dužne pažnje na temelju rizika, on bi se trebao temeljiti na međunarodno priznatim standardima i načelima dužne pažnje iz Vodećih načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, Deset načela Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda19, Smjernica za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda41, Trostrane deklaracije MOR-a o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku42, Smjernica OECD-a za multinacionalna poduzeća i Smjernica OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje43, koje su odraz zajedničkog razumijevanja među vladama i dionicima te bi ih trebalo prilagoditi posebnom kontekstu i okolnostima svakoga gospodarskog subjekta Kad je riječ o vađenju, obradi i trgovanju određenim prirodnim mineralnim resursima iz visokorizičnih područja koji se upotrebljavaju za proizvodnju baterija, Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja 44 („Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji”) odraz su međunarodno priznate norme za rješavanje specifičnih rizika od teških kršenja ljudskih prava povezanih s nabavljanjem određenih sirovina i trgovanjem njima u kontekstu sukoba i dugotrajnih nastojanja vlada i dionika da uspostave dobru praksu u tom području.

__________________

__________________

40 Deset načela Globalnog sporazuma Ujedinjenih naroda, dostupno na https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

40 Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima, dostupno na https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

41 UNEP Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products (Smjernice UNEP-a za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda), dostupno na https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

41 UNEP Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products (Smjernice UNEP-a za procjenu društvenog životnog vijeka proizvoda), dostupno na https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf

42 Trostrana deklaracija o načelima za multinacionalna poduzeća i socijalnu politiku, dostupna na https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf

42OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća), dostupno na http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

43 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje), 2018., dostupno na http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

43 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom za odgovorno poslovno ponašanje), 2018., dostupno na http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf

44 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition (Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: treće izdanje, OECD Publishing, Pariz, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

44 OECD, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition (Smjernice OECD-a o dužnoj pažnji za odgovorne lance opskrbe mineralima iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja: treće izdanje, OECD Publishing, Pariz, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.

Amandman  46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65) Prema Smjernicama OECD-a o dužnoj pažnji45, dužna pažnja je trajan, proaktivan i reaktivan proces putem kojeg poduzeća mogu osigurati da poštuju ljudska prava i ne pridonose sukobima.46. Dužna pažnja na temelju rizika odnosi se na korake koje bi poduzeća trebala poduzeti radi utvrđivanja i otklanjanja stvarnih i potencijalnih rizika kako bi se spriječili ili ublažili štetni učinci povezani s njihovim aktivnostima ili odlukama o nabavi. Poduzeće može procijeniti rizik svojih aktivnosti i veza te poduzeti mjere za ublažavanje rizika u skladu s relevantnim normama na temelju nacionalnog i međunarodnog prava, preporuka međunarodnih organizacija o odgovornom poslovnom ponašanju, alata koje podupiru vlade, dobrovoljnih inicijativa privatnog sektora te internih politika i sustava poduzeća. Takvim se pristupom pomaže i u prilagodbi opsega mjera dužne pažnje razmjerima aktivnosti poduzeća ili odnosima u lancu opskrbe.

(65) Prema standardima i načelima UN-a, MOR-a i OECD-a, dužna pažnja je trajan, proaktivan i reaktivan proces putem kojeg poduzeća mogu osigurati da poštuju ljudska prava i okoliš te ne pridonose sukobima46. Dužna pažnja na temelju rizika odnosi se na korake koje bi poduzeća trebala poduzeti radi utvrđivanja, sprečavanja, uklanjanja, ublažavanja i uzimanja u obzir štetnih učinaka povezanih s njihovim aktivnostima ili odlukama o nabavi. Gospodarski subjekti trebali bi provesti informirano, učinkovito i smisleno savjetovanje s pogođenim zajednicama. Poduzeće može procijeniti rizik svojih aktivnosti i veza te poduzeti mjere za ublažavanje rizika, koje mogu uključivati traženje dodatnih informacija, pregovore s ciljem rješavanja situacije ili obustavu ili prekid suradnje s dobavljačima, u skladu s relevantnim normama na temelju nacionalnog i međunarodnog prava, preporuka međunarodnih organizacija o odgovornom poslovnom ponašanju, alata koje podupiru vlade, dobrovoljnih inicijativa privatnog sektora te internih politika i sustava poduzeća. Takvim se pristupom pomaže i u prilagodbi opsega mjera dužne pažnje razmjerima aktivnosti poduzeća ili odnosima u lancu opskrbe. Zahtjevi u pogledu dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebali bi se primjenjivati na sve gospodarske subjekte, uključujući internetske platforme, koji stavljaju baterije na europsko tržište.

__________________

__________________

45 Stranica 15. Smjernica OECD-a o dužnoj pažnji.

 

46 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća), OECD, Pariz, 2011. OECD, OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Alat OECD-a za podizanje razine osviještenosti o riziku za multinacionalna poduzeća u zonama slabog upravljanja), OECD, Pariz, 2006.; te Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima: provedba okvira Ujedinjenih naroda „Zaštita, poštovanje i pomoć” (Izvješće posebnog predstavnika glavnog tajnika za pitanje ljudskih prava te transnacionalnih korporacija i ostalih poduzeća, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. ožujka 2011.).

46 OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća), OECD, Pariz, 2011. OECD, OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Alat OECD-a za podizanje razine osviještenosti o riziku za multinacionalna poduzeća u zonama slabog upravljanja), OECD, Pariz, 2006.; te Vodeća načela Ujedinjenih naroda o poslovanju i ljudskim pravima: provedba okvira Ujedinjenih naroda „Zaštita, poštovanje i pomoć” (Izvješće posebnog predstavnika glavnog tajnika za pitanje ljudskih prava te transnacionalnih korporacija i ostalih poduzeća, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. ožujka 2011.).

Amandman  47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65a) Iako programi dužne pažnje u privatnom sektoru mogu podržavati gospodarske subjekte u njihovoj dužnoj pažnji, gospodarski subjekti trebali bi biti individualno odgovorni za poštovanje obveza dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija utvrđenih ovom Uredbom.

Amandman  48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(65b) Države članice gospodarskim bi subjektima, posebno malim i srednjim poduzećima, trebale pružiti posebnu tehničku pomoć kako bi mogli ispuniti zahtjeve u pogledu dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija.

Amandman  49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 66.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(66) Trebalo bi donijeti ili izmijeniti obvezne politike dužne pažnje u lancu opskrbe i osvrnuti se barem na najčešće kategorije rizika za društvo i okoliš. Time bi trebalo obuhvatiti trenutačne i predvidive učinke, s jedne strane na društveni život, a osobito na ljudska prava, zdravlje i sigurnost ljudi, kao i na zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu i radnička prava, a s druge strane, na okoliš, posebice na potrošnju vode, zaštitu tla, onečišćenje zraka i bioraznolikost, uključujući život zajednice.

(66) Trebalo bi donijeti ili izmijeniti obvezne politike dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija i osvrnuti se barem na najčešće kategorije rizika za društvo i okoliš. Time bi trebalo obuhvatiti trenutačne i predvidive učinke, s jedne strane na društveni život, a osobito na ljudska prava, zdravlje i sigurnost ljudi, kao i na zaštitu sigurnosti i zdravlja na radu i radnička prava, a s druge strane, na okoliš, posebice na potrošnju vode, zaštitu tla, onečišćenje zraka, klimatske promjene i bioraznolikost, uključujući život zajednice.

Amandman  50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 67.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(67) Kad je riječ o kategorijama društvenih rizika, politike dužne pažnje trebale bi se odnositi na rizike u lancu opskrbe baterijama povezane sa zaštitom ljudskih prava, uključujući zdravlje ljudi, zaštitu djece i rodnu ravnopravnost, u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima47. Politike dužne pažnje trebale bi uključivati informacije o tome kako je gospodarski subjekt pridonio sprečavanju povreda ljudskih prava i o instrumentima koji su uvedeni u poslovnu strukturu subjekta radi borbe protiv korupcije i podmićivanja. Politikama dužne pažnje trebalo bi osigurati i ispravnu provedbu pravila iz temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada48 kako su navedene u Prilogu I. Trostrane deklaracije MOR-a.

(67) Kad je riječ o kategorijama društvenih rizika, politike dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebale bi se odnositi na rizike u lancu vrijednosti baterija povezane sa zaštitom ljudskih prava, uključujući zdravlje ljudi, prava autohtonih naroda, zaštitu djece i rodnu ravnopravnost, u skladu s međunarodnim pravom o ljudskim pravima. Politike dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebale bi uključivati informacije o tome kako je gospodarski subjekt pridonio sprečavanju povreda ljudskih prava i o instrumentima koji su uvedeni u poslovnu strukturu subjekta radi borbe protiv korupcije i podmićivanja. Politikama dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebalo bi osigurati i ispravnu provedbu pravila iz temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada48 kako su navedene u Prilogu I. Trostranoj deklaraciji MOR-a.

__________________

__________________

47 Uključujući Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

47 Uključujući Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Konvenciju o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Konvenciju o pravima djeteta, Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i Deklaraciju UN-a o pravima autohtonih naroda.

48 Osam temeljnih konvencija jesu: 1. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948. (br. 87), 2. Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949. (br. 98), 3. Konvencija o prisilnom radu, 1930. (br. 29) (i njezin Protokol iz 2014.), 4. Konvencija o ukidanju prisilnog rada, 1957. (br. 105), 5. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje, 1973. (br. 138), 6. Konvencija o najgorim oblicima dječjeg rada, 1999. (br. 182), 7. Konvencija o jednakosti plaća, 1951. (br. 100), 8. Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje, 1958. (br. 111).

48 Osam temeljnih konvencija jesu: 1. Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje, 1948. (br. 87), 2. Konvencija o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, 1949. (br. 98), 3. Konvencija o prisilnom radu, 1930. (br. 29) (i njezin Protokol iz 2014.), 4. Konvencija o ukidanju prisilnog rada, 1957. (br. 105), 5. Konvencija o najnižoj dobi za zapošljavanje, 1973. (br. 138), 6. Konvencija o najgorim oblicima dječjeg rada, 1999. (br. 182), 7. Konvencija o jednakosti plaća, 1951. (br. 100), 8. Konvencija o diskriminaciji u odnosu na zaposlenje i zanimanje, 1958. (br. 111).

Amandman  51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 68.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(68) Kad je riječ o kategorijama rizika za okoliš, politikama dužne pažnje trebalo bi otkloniti rizike u lancu opskrbe baterijama povezane sa zaštitom prirodnog okoliša i biološke raznolikosti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti49, koja uključuje i brigu o lokalnim zajednicama te zaštitu i razvoj tih zajednica.

(68) Kad je riječ o kategorijama rizika za okoliš, politikama dužne pažnje u vezi s lancem vrijednosti baterija trebalo bi otkloniti rizike u lancu vrijednosti baterija povezane sa zaštitom prirodnog okoliša i biološke raznolikosti u skladu s Konvencijom o biološkoj raznolikosti49, koja uključuje i brigu o lokalnim zajednicama te zaštitu i razvoj tih zajednica. Njime bi se trebali riješiti i rizici povezani s klimatskim promjenama, u skladu s Pariškim sporazumom i njegovim ciljem da se globalno zagrijavanje ograniči na ispod 1,5 °C u usporedbi s predindustrijskim razinama, te rizici za okoliš obuhvaćeni ostalim međunarodnim konvencijama o okolišu.

__________________

__________________

49 Kako je navedeno u Konvenciji o biološkoj raznolikosti, dostupnoj na https://www.cbd.int/convention/text/ te posebice u Odluci COP VIII/28 „Dobrovoljne smjernice o procjeni učinka koja uključuje bioraznolikost”, dostupnoj na https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .

49 Kako je navedeno u Konvenciji o biološkoj raznolikosti, dostupnoj na https://www.cbd.int/convention/text/ te posebice u Odluci COP VIII/28 „Dobrovoljne smjernice o procjeni učinka koja uključuje bioraznolikost”, dostupnoj na https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .

Amandman  52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69) Obvezama u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe koje se odnose na utvrđivanje i ublažavanje rizika za društvo i okoliš povezanih sa sirovinama koje se upotrebljavaju u proizvodnji baterija trebalo bi se doprinijeti provedbi Rezolucije br. 19 UNEP-a o upravljanju mineralnim resursima, kojom se priznaje bitan doprinos sektora rudarstva ostvarenju Programa do 2030. i ciljevima održivog razvoja.

(69) Obvezama u pogledu dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija koje se odnose na utvrđivanje i ublažavanje rizika za društvo i okoliš povezanih sa sirovinama koje se upotrebljavaju u proizvodnji baterija trebalo bi se doprinijeti provedbi Rezolucije br. 19 UNEP-a o upravljanju mineralnim resursima, kojom se priznaje bitan doprinos sektora rudarstva ostvarenju Programa do 2030. i ciljevima održivog razvoja.

Amandman  53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 69.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(69a) Do štete može doći čak i ako je provedena dužna pažnja. Gospodarski subjekti trebali bi aktivno ublažiti tu štetu, samostalno ili u suradnji s drugim subjektima. Ti subjekti trebali bi biti odgovorni za štetne učinke koje oni ili subjekti koje kontroliraju ili koje mogu kontrolirati prouzroče ili kojima doprinesu. Osobe koje su pretrpjele štetu trebale bi imati pravo na pravne lijekove te bi im se trebao zajamčiti pristup pravosuđu.

Amandman  54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 70.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(70) Drugi zakonodavni instrumenti EU-a kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe trebaju se primjenjivati u mjeri u kojoj u ovoj Uredbi ne postoje posebne odredbe istog cilja, naravi i učinka koje se mogu prilagoditi s obzirom na buduće zakonodavne izmjene.

(70) Drugi zakonodavni instrumenti EU-a kojima se utvrđuju zahtjevi u pogledu dužne pažnje trebaju se primjenjivati i na poduzeća u Uniji i na poduzeća s poslovnim nastanom izvan Unije koja namjeravaju staviti baterije na tržište Unije, kako bi se zajamčili jednaki uvjeti, u mjeri u kojoj u ovoj Uredbi ne postoje posebne odredbe istog cilja, naravi i učinka koje se mogu prilagoditi s obzirom na buduće zakonodavne izmjene.

Amandman  55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(71) Radi prilagodbe na promjene u lancu vrijednosti baterija, uključujući promjene u razmjeru i prirodi relevantnih rizika za društvo i okoliš, te na tehnički i znanstveni napredak u području baterija i kemijskog sastava baterija, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene popisa sirovina i kategorija rizika te zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu opskrbe.

(71) Radi prilagodbe na promjene u lancu vrijednosti baterija, uključujući promjene u razmjeru i prirodi relevantnih rizika za društvo i okoliš, te na tehnički i znanstveni napredak u području baterija i kemijskog sastava baterija, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izmjene popisa sirovina i kategorija rizika te zahtjeva u pogledu dužne pažnje u lancu vrijednosti baterija.

Amandman  56

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 71.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(71a) Ako se u budućnosti donese zakonodavstvo Unije kojim se utvrđuju opća pravila o održivom korporativnom upravljanju i korporativnoj dužnoj pažnji, Komisija bi trebala procijeniti je li uslijed tog novog zakonodavstva Unije potrebno izmijeniti članak 39. stavke od 2. do 5.ili Prilog X. ili oboje. Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu odgovarajuće izmjene tih odredaba.

Amandman  57

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 72.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(72) Usklađena pravila za gospodarenje otpadom nužna su kako bi se osiguralo da proizvođači i drugi gospodarski subjekti pri provedbi proširene odgovornosti proizvođača za baterije budu podložni istim pravilima u svim državama članicama. Što veća stopa odvojenog skupljanja otpadnih baterija i osiguravanje da se sve skupljene baterije recikliraju u procesima koji ostvaruju zajedničku minimalnu učinkovitost recikliranja potrebni su kako bi se postigla visoka razina oporabe materijala. U evaluaciji Direktive 2006/66/EZ utvrđeno je da su jedan od njezinih nedostataka nedovoljno detaljne odredbe, što dovodi do neujednačene provedbe, znatnih prepreka funkcioniranju tržištâ recikliranja i neoptimalnih razina recikliranja. U skladu s tim, detaljnijim i usklađenijim pravilima trebalo bi se izbjeći narušavanje tržišnog natjecanja za skupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija, osigurati ujednačenu provedbu zahtjevâ u cijeloj Uniji, poboljšati usklađivanje kvalitete usluga gospodarenja otpadom koje pružaju gospodarski subjekti te olakšati uspostavu tržišta sekundarnih sirovina.

(72) Usklađena pravila za gospodarenje otpadom nužna su kako bi se osiguralo da proizvođači i drugi gospodarski subjekti pri provedbi proširene odgovornosti proizvođača za baterije budu podložni istim pravilima u svim državama članicama i kako bi se osigurala visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša diljem Unije. Proširena odgovornost proizvođača može doprinijeti smanjenju ukupne uporabe resursa, posebno smanjenjem stvaranja baterijskog otpada i štetnih učinaka povezanih s gospodarenjem baterijskim otpadom. Što veća stopa odvojenog skupljanja otpadnih baterija i osiguravanje da se sve skupljene baterije recikliraju u procesima koji ostvaruju zajedničku minimalnu učinkovitost recikliranja potrebni su kako bi se postigla visoka razina oporabe materijala. U evaluaciji Direktive 2006/66/EZ utvrđeno je da su jedan od njezinih nedostataka nedovoljno detaljne odredbe, što dovodi do neujednačene provedbe, znatnih prepreka funkcioniranju tržištâ recikliranja i neoptimalnih razina recikliranja. U skladu s tim, detaljnijim i usklađenijim pravilima trebalo bi se izbjeći narušavanje tržišnog natjecanja za skupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija, osigurati ujednačenu provedbu zahtjevâ u cijeloj Uniji, poboljšati usklađivanje kvalitete usluga gospodarenja otpadom koje pružaju gospodarski subjekti te olakšati uspostavu tržišta sekundarnih sirovina.

Amandman  58

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 73.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(73) Ova se Uredba nadovezuje na pravila o gospodarenju otpadom i opća načela utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, koja bi se trebala prilagoditi kako bi odražavala poseban slučaj baterija. Da bi se skupljanje otpadnih baterija organiziralo na najdjelotvorniji mogući način, bitno je da se to učini u bliskoj vezi s mjestom gdje se baterije prodaju u državi članici te blizu krajnjim korisnicima. Uz to, otpadne baterije mogu se skupljati zajedno s otpadnom električnom i elektroničkom opremom i otpadnim vozilima u okviru nacionalnih sustava skupljanja uspostavljenih na temelju Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 i Direktive 2000/53/EZ. Iako se postojećom Uredbom utvrđuju posebna pravila za baterije, postoji potreba za koherentnim i komplementarnim pristupom koji bi se nadovezao na postojeće strukture za gospodarenje otpadom i kojim bi ih se dodatno uskladilo. U skladu s tim i kako bi se učinkovito provela proširena odgovornost proizvođača u vezi s gospodarenjem otpadom, obveze bi se trebale utvrditi u odnosu na državu članicu u kojoj se baterije prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu.

(73) Ova se Uredba nadovezuje na pravila o gospodarenju otpadom i opća načela utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća50, koja bi se trebala prilagoditi kako bi odražavala posebna priroda baterijskog otpada. Da bi se skupljanje otpadnih baterija organiziralo na najdjelotvorniji mogući način, bitno je da se to učini u bliskoj vezi s mjestom gdje se baterije prodaju u državi članici te blizu krajnjim korisnicima. Otpadne baterije trebale bi se prikupljati odvojeno od ostalih tokova otpada, kao što su metali, papir i karton, staklo, plastika, drvo, tekstil i biološki otpad. Uz to, otpadne baterije mogu se skupljati zajedno s otpadnom električnom i elektroničkom opremom i otpadnim vozilima u okviru nacionalnih sustava skupljanja uspostavljenih na temelju Direktive 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća51 i Direktive 2000/53/EZ. Iako se postojećom Uredbom utvrđuju posebna pravila za baterije, postoji potreba za koherentnim i komplementarnim pristupom koji bi se nadovezao na postojeće strukture za gospodarenje otpadom i kojim bi ih se dodatno uskladilo. U skladu s tim i kako bi se učinkovito provela proširena odgovornost proizvođača u vezi s gospodarenjem otpadom, obveze bi se trebale utvrditi u odnosu na državu članicu u kojoj se baterije prvi put stavljaju na raspolaganje na tržištu.

__________________

__________________

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)

50 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.)

51 Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).

51 Direktiva 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (SL L 197, 24.7.2012., str. 38.).

Amandman  59

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 76.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(76) Proizvođači bi trebali imati proširenu odgovornost proizvođača za upravljanje svojim baterijama u završnoj fazi životnog ciklusa. Prema tome, trebali bi financirati troškove skupljanja, obrade i recikliranja svih skupljenih baterija, izvješćivanje o baterijama i otpadnim baterijama te davanje informacija krajnjim korisnicima i subjektima za gospodarenje otpadom o baterijama i primjerenoj ponovnoj uporabi i upravljanju otpadnim baterijama. Obveze povezane s proširenom odgovornošću proizvođača trebale bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu. Proizvođači bi trebali moći skupno ispunjavati te obveze putem organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača, koje u njihovo ime na sebe preuzimaju odgovornost. Proizvođači ili organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača trebali bi biti podložni ovlaštenju i trebali bi dokumentirati da imaju financijska sredstva za pokrivanje troškova koji proizlaze iz proširene odgovornosti proizvođača. Ako je to potrebno da bi se izbjeglo narušavanje unutarnjeg tržišta i kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za modulaciju financijskih doprinosa koji se isplaćuju organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

(76) Proizvođači bi trebali imati proširenu odgovornost proizvođača za upravljanje svojim baterijama u završnoj fazi životnog ciklusa. Trebalo bi se sastojati od skupa pravila kojima se definiraju posebne operativne i financijske obveze proizvođača proizvoda u kojima se odgovornost proizvođača proširuje na fazu životnog ciklusa proizvoda nakon potrošnje. Prema tome, trebali bi financirati barem troškove iz članka 8.a stavka 4. točke (a) Direktive 2008/98/EZ, uključujući troškove organizacije odvojenog skupljanja, pripreme za prenamjenu i ponovnu proizvodnju, obrade, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpadnih baterija, za izvješćivanje o baterijama i otpadnim baterijama te za kampanje podizanja svijesti kako bi se krajnje korisnike potaknulo na odgovarajući način odbacivanja otpadnih baterija. Obveze povezane s proširenom odgovornošću proizvođača trebale bi se primjenjivati na sve oblike opskrbe, uključujući prodaju na daljinu i putem interneta. Proizvođači bi trebali moći skupno ispunjavati te obveze putem organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača, koje u njihovo ime na sebe preuzimaju odgovornost. Proizvođači ili organizacije za kontrolu odgovornosti proizvođača trebali bi biti podložni ovlaštenju i trebali bi dokumentirati da imaju financijska sredstva za pokrivanje troškova koji proizlaze iz proširene odgovornosti proizvođača. Ako je to potrebno da bi se izbjeglo narušavanje unutarnjeg tržišta i kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za modulaciju financijskih doprinosa koji se isplaćuju organizacijama za kontrolu odgovornosti proizvođača, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

Amandman  60

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 76.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(76a) Uvođenje zahtjeva u pogledu odgovornosti proizvođača trebalo bi doprinijeti smanjenju troškova i povećanju učinkovitosti te osiguranju jednakih uvjeta, uključujući za mala i srednja poduzeća i poduzeća za e-trgovinu, te bi se trebale izbjeći prepreke neometanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Njima bi se trebalo pridonijeti i uključivanju troškova na kraju vijeka uporabe u cijene proizvoda te potaknuti proizvođače da poštuju odredbe o održivosti pri oblikovanju svojih proizvoda. Općenito, takvim bi se zahtjevima trebalo poboljšati upravljanje programima proširene odgovornosti proizvođača i transparentnost tih programa te smanjiti mogućnost nastanka sukoba interesa između organizacija za proširenu odgovornost proizvođača i subjekata za gospodarenje otpadom s kojima sklope ugovor. Ti bi se zahtjevi trebali primjenjivati na nove i postojeće programe proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman  61

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 77.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(77) Ovom bi Uredbom trebalo detaljno urediti proširenu odgovornost proizvođača za baterije te se stoga pravila o programima proširene odgovornosti proizvođača utvrđena u Direktivi 2008/98/EZ ne bi trebala primjenjivati na baterije.

(77) Ovom bi Uredbom trebalo detaljno urediti proširenu odgovornost proizvođača za baterije te bi se stoga trebala smatrati nadopunom pravila o programima proširene odgovornosti proizvođača utvrđenim u Direktivi 2008/98/EZ, koja bi predstavljala minimalne zahtjeve.

Amandman  62

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 78.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(78) Kako bi se osiguralo visokokvalitetno recikliranje u lancima opskrbe baterijama, potaknula uporaba kvalitetnih sekundarnih sirovina i zaštitio okoliš, visoka razina skupljanja i recikliranja otpadnih baterija trebala bi biti pravilo. Skupljanje otpadnih baterija temeljan je i ključan korak u zatvaranju petlje za vrijedne materijale koji se nalaze u baterijama putem njihova recikliranja i u zadržavanju lanca vrijednosti baterija unutar Unije, čime se olakšava pristup oporabljenim materijalima koji se zatim mogu upotrebljavati za proizvodnju novih proizvoda.

(78) Kako bi se osiguralo visokokvalitetno recikliranje u lancima vrijednosti baterija, potaknula uporaba kvalitetnih sekundarnih sirovina i zaštitio okoliš, visoka razina skupljanja i recikliranja otpadnih baterija trebala bi biti pravilo. Skupljanje otpadnih baterija temeljan je i ključan korak u zatvaranju petlje za vrijedne materijale koji se nalaze u baterijama putem njihova recikliranja i u zadržavanju lanca vrijednosti baterija unutar Unije te jačanja strateške neovisnosti u tom sektoru, čime se olakšava pristup oporabljenim materijalima koji se zatim mogu upotrebljavati za proizvodnju novih proizvoda. Odgovarajuće mjere koje se odnose na prikupljanje, obradu, pripremu za ponovnu uporabu, pripremu za prenamjenu i recikliranje otpadnih baterija trebalo bi uključiti u nacionalne planove gospodarenja otpadom. Planove gospodarenja otpadom država članica trebalo bi stoga ažurirati na temelju odredaba utvrđenih u ovoj Uredbi.

Amandman  63

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 79.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(79) Proizvođači svih baterija trebali bi biti odgovorni za financiranje i organiziranje odvojenog skupljanja otpadnih baterija. To bi trebali učiniti uspostavom mreže za skupljanje kojom bi se obuhvatilo čitavo područje država članica, koja bi bila blizu krajnjim korisnicima te koja nije usmjerena samo na područja i baterije za koje je skupljanje profitabilno. Mreža za skupljanje trebala bi uključivati sve distributere, ovlaštena postrojenja za obradu otpadne električne i elektroničke opreme i otpadnih vozila, reciklažna dvorišta i sve druge subjekte na njihovu inicijativu, kao što su javna tijela i škole. Kako bi se provjerila i poboljšala djelotvornost mreže za skupljanje i informativnih kampanja, trebalo bi provoditi redovita istraživanja sastava barem na razini NUTS 253 za miješani komunalni otpad i skupljenu otpadnu električnu i elektroničku opremu kako bi se utvrdila količina otpadnih prijenosnih baterija u tom otpadu.

(79) Proizvođači svih baterija trebali bi biti odgovorni za financiranje ili financiranje i organiziranje odvojenog skupljanja otpadnih baterija. To bi trebali učiniti uspostavom mreže za povrat i skupljanje kojom bi se obuhvatilo čitavo područje država članica, koja bi bila blizu krajnjim korisnicima te koja nije usmjerena samo na područja i baterije za koje je skupljanje profitabilno. Mreža za skupljanje trebala bi uključivati sve distributere, ovlaštena postrojenja za obradu otpadne električne i elektroničke opreme i otpadnih vozila, reciklažna dvorišta i sve druge subjekte na njihovu inicijativu, kao što su javna tijela i škole. Kako bi se provjerila i poboljšala djelotvornost mreže za skupljanje i informativnih kampanja, trebalo bi provoditi redovita istraživanja sastava barem na razini NUTS 2 53 za miješani komunalni otpad i skupljenu otpadnu električnu i elektroničku opremu kako bi se utvrdila količina otpadnih prijenosnih baterija u tom otpadu.

__________________

__________________

53 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

53 Uredba (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničke klasifikacije prostornih jedinica za statistiku (NUTS) (SL L 154, 21.6.2003., str. 1.).

Amandman  64

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 81.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(81) S obzirom na utjecaj na okoliš i gubitak materijala kad se otpadne baterije ne prikupljaju odvojeno i, posljedično, kad se ne obrađuju na ekološki prihvatljiv način, cilj skupljanja za prijenosne baterije koji je već utvrđen na temelju Direktive 2006/66/EZ trebao bi se i dalje primjenjivati i trebalo bi ga postupno povećavati. U ovoj se Uredbi podrazumijeva da prijenosne baterije uključuju i baterije kojima se napajaju laka prijevozna sredstva. Budući da je na temelju trenutačnog povećanja prodaje te vrste baterija teško izračunati količinu tih baterija koje se stavljaju na tržište i skupljaju na kraju životnog vijeka, te prijenosne baterije trebale bi se izuzeti iz trenutačne stope skupljanja za prijenosne baterije. To bi se izuzeće trebalo preispitati zajedno s ciljem skupljanja za otpadne prijenosne baterije, čime bi se moglo obuhvatiti i promjene u metodologiji za izračunavanje stope skupljanja za prijenosne baterije. Komisija je dužna pripremiti izvješće kako bi se potkrijepilo takvo preispitivanje.

(81) S obzirom na utjecaj na okoliš i gubitak materijala kad se otpadne baterije ne prikupljaju odvojeno i, posljedično, kad se ne obrađuju na ekološki prihvatljiv način, cilj skupljanja za prijenosne baterije koji je već utvrđen na temelju Direktive 2006/66/EZ trebao bi se i dalje primjenjivati i trebalo bi ga postupno povećavati. Kako bi se povećalo skupljanje i smanjili sigurnosni rizici, potrebno je procijeniti izvedivost i moguće koristi uspostavljanja sustava povratne naknade za baterije na razini Unije, osobito za prijenosne baterije za opću uporabu. Nacionalni sustavi povrata pologa ne bi trebali spriječiti usvajanje usklađenog sustava na razini Unije.

Amandman  65

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 82.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(82a) Kako bi se ažurirala metodologija za izračun i provjeru cilja skupljanja baterija za laka prijevozna sredstva kako bi se odrazila količina koja je dostupna za skupljanje, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290 Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Od ključne je važnosti da se u usporedbi s postojećom metodologijom u novoj metodologiji zadrži ili poveća razina očekivanja u pogledu okoliša u vezi sa skupljanjem otpadnih baterija.

Amandman  66

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 82.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(82b) Komisija može razmotriti i uvođenje metodologije za izračun cilja odvojenog skupljanja kako bi se odrazila količina otpadnih prijenosnih baterija koja je dostupna za skupljanje. Od ključne je važnosti da se u usporedbi s postojećom metodologijom u novoj metodologiji zadrži ili poveća razina očekivanja u pogledu okoliša u vezi sa skupljanjem otpadnih baterija.

Amandman  67

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 84.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(84) S obzirom na hijerarhiju otpada kako je utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ, čiji su prioriteti sprečavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu i recikliranje, te u skladu s člankom 11. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ i člankom 5. stavkom 3. točkom (f) Direktive 1999/31/EZ54 , skupljene baterije ne bi trebalo spaljivati ni odlagati na odlagalištima.

(84) S obzirom na hijerarhiju otpada kako je utvrđena člankom 4. Direktive 2008/98/EZ, čiji su prioriteti sprečavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu i recikliranje, te u skladu s člankom 11. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ i člankom 5. stavkom 3. točkom (f) Direktive 1999/31/EZ54 , skupljene baterije ne bi trebalo podvrgavati operacijama energetske oporabe ili odlaganja.

__________________

__________________

54 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).

54 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.).

Amandman  68

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 87.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(87) Obrada i recikliranje izvan predmetne države članice ili izvan Unije trebali bi biti mogući samo ako je pošiljka otpadnih baterija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća58 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/200759 i ako aktivnosti obrade i recikliranja ispunjavaju zahtjeve primjenjive na tu vrstu otpada u skladu s klasifikacijom u Odluci Komisije 2000/532/EZ, kako je izmijenjena60. Tu bi Odluku, kako je izmijenjena, trebalo preispitati tako da bude primjenjiva na sve kemijske sastave baterija. Ako se takva obrada ili recikliranje odvija izvan Unije, da bi se moglo uračunati u učinkovitost i ciljeve recikliranja, subjekt za čiji se račun oni izvršavaju trebao bi biti obvezan prijaviti ih nadležnom tijelu odgovarajuće države članice i dokazati da se obrada vrši u uvjetima koji su jednakovrijedni onima u okviru ove Uredbe. Kako bi se mogli utvrditi zahtjevi koji su potrebni da bi se takva obrada smatrala jednakovrijednom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu utvrđivanja detaljnih pravila koja sadržavaju kriterije za procjenu jednakovrijednih uvjeta.

(87) Obrada, priprema za ponovnu uporabu, priprema za prenamjenu i recikliranje izvan predmetne države članice ili izvan Unije trebali bi biti mogući samo ako je pošiljka otpadnih baterija u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća58 i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/200759 i ako aktivnosti obrade i recikliranja ispunjavaju zahtjeve primjenjive na tu vrstu otpada u skladu s klasifikacijom u Odluci Komisije 2000/532/EZ, kako je izmijenjena60. Tu bi Odluku, kako je izmijenjena, trebalo preispitati tako da bude primjenjiva na sve kemijske sastave baterija, uključujući dodavanje oznaka za otpadne litij-ionske baterije, kako bi se omogućilo pravilno razvrstavanje litij-ionskih otpadnih baterija i izvješćivanje o njima. Ako se takva obrada ili recikliranje odvija izvan Unije, da bi se moglo uračunati u učinkovitost i ciljeve recikliranja, subjekt za čiji se račun oni izvršavaju trebao bi biti obvezan prijaviti ih nadležnom tijelu odgovarajuće države članice i s pomoću dokumentiranih dokaza dokazati nadležnom tijelu zemlje odredišta da se obrada vrši u uvjetima koji su jednakovrijedni onima u okviru ove Uredbe i u skladu s relevantnim zahtjevima u pogledu okoliša i zaštite ljudskog zdravlja sadržanih u drugom zakonodavstvu Unije. Kako bi se mogli utvrditi zahtjevi koji su potrebni da bi se takva obrada smatrala jednakovrijednom, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu utvrđivanja detaljnih pravila koja sadržavaju kriterije za procjenu jednakovrijednih uvjeta.

__________________

__________________

58 Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).

58 Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.).

59 Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4.12.2007., str. 6.).

59 Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (SL L 316, 4.12.2007., str. 6.).

60 2000/532/EZ: Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

60 2000/532/EZ: Odluka Komisije od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o utvrđivanju popisa opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.).

Amandman  69

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 87.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(87a) U slučaju izvoza otpadnih baterija iz Unije radi pripreme za ponovnu uporabu, pripreme za prenamjenu ili recikliranja, nadležna tijela država članica trebala bi se zaista koristiti ovlastima iz članka 50. stavka 4.Uredbe (EZ) br. 1013/2006 kako bi zahtijevala dokumentirane dokaze za utvrđivanje usklađenosti sa zahtjevima iz ove Uredbe. Nadležna tijela država članica trebala bi moći surađivati s drugim relevantnim akterima, kao što su nadležna tijela u zemlji odredišta, neovisna treća tijela za provjeru ili organizacije za odgovornost proizvođača osnovane u okviru programa proširene odgovornosti proizvođača, koji mogu provoditi fizičke i druge provjere objekata u trećim zemljama.

Amandman  70

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 88.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(88) Industrijske baterije i baterije za električna vozila koje više nisu prikladne za prvotnu svrhu za koju su proizvedene mogu se upotrebljavati u drugačiju svrhu kao stacionarne baterije za pohranu energije. Stvara se tržište za prenamjenu iskorištenih industrijskih baterija i baterija za električna vozila te kako bi se poduprla praktična primjena hijerarhije otpada, trebalo bi definirati specifična pravila kako bi se omogućila odgovorna prenamjena iskorištenih baterija, uzimajući pritom u obzir načelo opreznosti i osiguravajući sigurnost uporabe za krajnje korisnike. Svaka takva iskorištena baterija trebala bi se podvrgnuti procjeni stanja i dostupnog kapaciteta kako bi se utvrdila njezina primjerenost za bilo kakvu drugu uporabu osim izvorne svrhe. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu odredbi povezanih s procjenom stanja baterija, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

(88) Baterije koje više nisu prikladne za prvotnu svrhu za koju su proizvedene mogu se upotrebljavati u drugačiju svrhu kao stacionarne baterije za pohranu energije. Stvara se tržište za prenamjenu iskorištenih baterija te kako bi se poduprla praktična primjena hijerarhije otpada, trebalo bi definirati specifična pravila kako bi se omogućila odgovorna prenamjena iskorištenih baterija, uzimajući pritom u obzir načelo opreznosti i osiguravajući sigurnost uporabe za krajnje korisnike. Svaka takva iskorištena baterija trebala bi se podvrgnuti procjeni stanja i dostupnog kapaciteta kako bi se utvrdila njezina primjerenost za bilo kakvu drugu uporabu osim izvorne svrhe. Baterije za koje se utvrdi da su prikladne za upotrebu različitu od izvorne namjene u idealnom bi slučaju trebalo prenamijeniti. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu odredbi povezanih s procjenom stanja baterija, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti.

Amandman  71

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 89.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(89) Proizvođači i distributeri trebali bi aktivno sudjelovati u informiranju krajnjih korisnika o tome da se baterije trebaju odvojeno skupljati, da postoje dostupni programi skupljanja i da krajnji korisnici imaju važnu ulogu u osiguravanju ekološki optimalnog upravljanja otpadnim baterijama. Pri informiranju svih krajnjih korisnika, kao i izvješćivanju o baterijama, trebalo bi upotrebljavati suvremene informacijske tehnologije. Informacije bi se trebale pružati klasičnim načinima, primjerice u javnim prostorima, putem plakata i kampanja na društvenim mrežama, ili inovativnijim sredstvima, kao što je elektronički pristup internetskim stranicama s pomoću QR koda na bateriji.

(89) Proizvođači i distributeri, uključujući internetska tržišta, trebali bi aktivno sudjelovati u informiranju krajnjih korisnika o tome da se baterije trebaju odvojeno skupljati, da postoje dostupni programi skupljanja i da krajnji korisnici imaju važnu ulogu u osiguravanju ekološki optimalnog upravljanja otpadnim baterijama, osobito pružajući objašnjenja o tome kako bi sigurniji i čišći tok otpada mogao doprinijeti smanjenju izvoza otpada u treće zemlje i zatvorenoj petlji materijala unutar Unije. Pri informiranju svih krajnjih korisnika, kao i izvješćivanju o baterijama, trebalo bi upotrebljavati suvremene informacijske tehnologije. Informacije bi se trebale pružati klasičnim načinima, primjerice u javnim prostorima, putem plakata i kampanja na društvenim mrežama, ili inovativnijim sredstvima, kao što je elektronički pristup internetskim stranicama s pomoću QR koda na bateriji na pristupačan i razumljiv način.

Amandman  72

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 90.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(90) Kako bi se omogućila provjera usklađenosti s obvezama i njihova djelotvornost u pogledu skupljanja i obrade baterija, predmetni subjekti trebaju o tome izvješćivati nadležna tijela. Proizvođači baterija i drugi subjekti za gospodarenje otpadom koji skupljaju baterije trebali bi podnositi izvješće za svaku kalendarsku godinu, prema potrebi, s podacima o prodanim baterijama i skupljenim otpadnim baterijama. Kad je riječ o obradi i recikliranju, obveze izvješćivanja trebali bi snositi subjekti za gospodarenje otpadom u slučaju obrade, odnosno subjekti za recikliranje u slučaju recikliranja.

(90) Kako bi se omogućila provjera usklađenosti s obvezama i njihova djelotvornost u pogledu skupljanja i obrade baterija, predmetni subjekti trebaju o tome izvješćivati nadležna tijela. Proizvođači baterija i drugi subjekti za gospodarenje otpadom koji skupljaju baterije trebali bi podnositi izvješće za svaku kalendarsku godinu, prema potrebi, s podacima o prodanim baterijama i skupljenim otpadnim baterijama. Kad je riječ o obradi i recikliranju, obveze izvješćivanja trebali bi snositi subjekti za gospodarenje otpadom u slučaju obrade, odnosno subjekti za recikliranje u slučaju recikliranja. Subjekti za gospodarenje otpadom koji obavljaju obradu u skladu s ovom Uredbom trebali bi podlijegati postupku odabira proizvođača relevantnih baterija ili organizacija za odgovornost proizvođača koje djeluju u njihovo ime, u skladu s člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ.

Amandman  73

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 95.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(95) Uredbom (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća62 utvrđuju se pravila o nadzoru tržišta i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Kako bi se osiguralo da proizvodi na koje se primjenjuje načelo slobodnog kretanja robe ispunjavaju zahtjeve kojima se predviđa visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje ljudi, sigurnost te zaštita imovine i okoliša, ta bi se Uredba trebala primjenjivati na baterije obuhvaćene ovom Uredbom. Uredbu (EU) 2019/1020 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(95) Uredbom (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća62 utvrđuju se pravila o nadzoru tržišta i kontroli proizvoda koji ulaze na tržište Unije. Kako bi se osiguralo da proizvodi na koje se primjenjuje načelo slobodnog kretanja robe ispunjavaju zahtjeve kojima se predviđa visoka razina zaštite javnih interesa, kao što su zdravlje ljudi, sigurnost te zaštita imovine i okoliša, ta bi se Uredba trebala primjenjivati na baterije obuhvaćene ovom Uredbom, uključujući baterije proizvedene izvan Unije i koje ulaze na tržište Unije. Uredbu (EU) 2019/1020 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

__________________

__________________

62 Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.).

62 Uredba (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (SL L 169, 25.6.2019., str. 1.).

Amandman  74

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 97.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(97) Trebao bi postojati postupak u okviru kojeg bi se zainteresirane strane informirale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u odnosu na baterije koje ugrožavaju zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ili okoliš. Taj bi postupak trebao i tijelima za nadzor tržišta u državama članicama omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranoj fazi u odnosu na takve baterije. Radi osiguravanja jednakih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje akata kako bi se utvrdilo jesu li nacionalne mjere za neusklađene baterije opravdane.

(97) Trebao bi postojati postupak u okviru kojeg bi se zainteresirane strane informirale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u odnosu na baterije koje ugrožavaju zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ili okoliš. Taj bi postupak trebao i tijelima za nadzor tržišta u državama članicama omogućiti da u suradnji s relevantnim gospodarskim subjektima djeluju u ranoj fazi u odnosu na takve baterije. Radi osiguravanja jednakih uvjeta za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti za donošenje akata kako bi se brzo utvrdilo jesu li nacionalne mjere za neusklađene baterije opravdane.

Amandman  75

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 98.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(98) Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pravo zahtijevati od gospodarskih subjekata da poduzmu korektivne mjere na temelju nalaza prema kojima baterija ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe ili gospodarski subjekt krši pravila o stavljanju baterije na tržište ili na raspolaganje na tržištu ili pravila o održivosti, sigurnosti, označivanju i dužnoj pažnji u lancu opskrbe.

(98) Tijela za nadzor tržišta trebala bi imati pravo zahtijevati od gospodarskih subjekata da poduzmu korektivne mjere na temelju nalaza prema kojima baterija ne ispunjava zahtjeve ove Uredbe ili gospodarski subjekt krši pravila o stavljanju baterije na tržište ili na raspolaganje na tržištu ili pravila o održivosti, sigurnosti, označivanju, informiranju i dužnoj pažnji u lancu opskrbe.

Amandman  76

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 98.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(98a) Kako bi se osigurala učinkovitost i dosljednost ispitivanja diljem Unije u okviru nadzora tržišta u pogledu baterija utvrđenom Uredbom (EU) 2019/1020 te zajamčilo neovisno tehničko i znanstveno savjetovanje tijekom evaluacija baterija koje predstavljaju opasnost, Komisija bi trebala odrediti objekte Unije za ispitivanje. Osim toga, usklađenost sa zakonodavnim okvirom Unije o baterijama koji je uspostavljen ovom Uredbom trebalo bi promicati i na nacionalnoj razini.

Amandman  77

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 98.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(98b) Slobodno kretanje robe u Uniji često je otežano preprekama postavljenima na nacionalnoj razini da bi se spriječilo potpuno ostvarenje unutarnjeg tržišta i smanjile mogućnosti poduzeća za poslovanje i razvoj, posebice MSP-ova, koji predstavljaju okosnicu gospodarstva Unije. Države članice stoga bi trebale u potpunosti iskoristiti mogućnost sklapanja međusobnih sporazuma kako bi se omogućila primjena arbitražnog postupka u cilju brzog rješavanja sporova povezanih s pristupom unutarnjem tržištu za baterije.

Amandman  78

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 99.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(99) Javna nabava bitan je sektor kad je riječ o smanjenju učinaka ljudskih aktivnosti na okoliš i poticanju preusmjeravanja tržišta prema održivijim proizvodima. Javni naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/24/EU63 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća64, i naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/25/EU, trebali bi pri nabavi baterija ili proizvoda koji sadržavaju baterije uzimati u obzir utjecaje na okoliš kako bi se promicalo i stimuliralo tržište za čistu i energetski učinkovitu mobilnost i pohranu energije te time doprinijelo ciljevima politika Unije o okolišu, klimatskim promjenama i energiji.

(99) Javna nabava bitan je sektor kad je riječ o smanjenju učinaka ljudskih aktivnosti na okoliš i poticanju preusmjeravanja tržišta prema održivijim proizvodima. Javni naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/24/EU63 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivi 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća64, i naručitelji kako su definirani u Direktivi 2014/25/EU, trebali bi pri nabavi baterija ili proizvoda koji sadržavaju baterije uzimati u obzir utjecaje na okoliš i osigurati učinkovitu usklađenost gospodarskih subjekata sa socijalnim i okolišnim zahtjevima kako bi se promicalo i stimuliralo tržište za čistu i energetski učinkovitu mobilnost i pohranu energije te time doprinijelo ciljevima politika Unije o okolišu, klimatskim promjenama i energiji. Osim toga, poboljšanje pristupa MSP-ova javnim natječajima na tržištu baterija te poticanje većeg broja lokalnih dionika i dionika iz Unije da se pridruže također bi znatno doprinijelo postizanju tih ciljeva.

__________________

__________________

63 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

63 Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

64 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

64 Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

Amandman  79

 

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 105.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(105) Komisija bi trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju i u kojima se utvrđuje opravdanost nacionalne mjere poduzete u pogledu sukladne baterije koja predstavlja rizik ako je, u propisno opravdanim slučajevima koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine ili okoliša, to utemeljeno na razlozima krajnje hitnosti.

(105) Komisija bi bez odgode trebala donijeti provedbene akte koji se odmah primjenjuju i u kojima se utvrđuje opravdanost nacionalne mjere poduzete u pogledu sukladne baterije koja predstavlja rizik ako je, u propisno opravdanim slučajevima koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine ili okoliša, to utemeljeno na razlozima krajnje hitnosti.

Amandman  80

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 106.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(106) Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se trebaju primjenjivati u slučaju povreda ove Uredbe te osigurati provedbu tih pravila. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

(106) Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koje se trebaju primjenjivati u slučaju povreda ove Uredbe te osigurati provedbu tih pravila. Predviđene sankcije trebale bi biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se osigurala usklađena provedba u cijeloj Uniji, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu izrade usklađenih kriterija ili smjernica za sankcije te za naknadu štete pojedincima.

Amandman  81

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 109.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(109a) Pri provedbi ove Uredbe važno je uzeti u obzir učinke na okoliš, društvo i gospodarstvo. Štoviše, kako bi se osigurali jednaki uvjeti, važno je da se pri provedbi ove Uredbe u jednakoj mjeri uzimaju u obzir sve raspoložive relevantne tehnologije, ako omogućavaju potpunu usklađenost baterija s relevantnim zahtjevima iz ove Uredbe. Nadalje, gospodarskim subjektima ne bi se trebalo nametati prekomjerno administrativno opterećenje, osobito MSP-ovima.

Amandman  82

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 110.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(110) S obzirom na to da cilj ove Uredbe – osiguravanje da unutarnje tržište funkcionira te da baterije stavljene na tržište ispunjavaju zahtjeve u pogledu visokog stupnja zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine i okoliša – ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog potrebe za usklađenošću on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je predviđeno u istome članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja,

(110) S obzirom na to da cilj ove Uredbe – osiguravanje da unutarnje tržište funkcionira te da baterije stavljene na tržište i aktivnosti povezane s otpadnim baterijama ispunjavaju zahtjeve u pogledu visokog stupnja zaštite zdravlja ljudi, sigurnosti, imovine i okoliša – ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog potrebe za usklađenošću on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donositi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti, kako je predviđeno u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je predviđeno u istome članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja,

Amandman  83

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ovom se Uredbom utvrđuju zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija kako bi se omogućilo stavljanje baterija na tržište ili u uporabu te zahtjevi za skupljanje, obradu i recikliranje otpadnih baterija.

1. Ovom se Uredbom utvrđuju okolišni, gospodarski i socijalni zahtjevi u pogledu održivosti, zahtjevi u pogledu sigurnosti, označivanja i informacija kako bi se omogućilo stavljanje baterija na tržište ili u uporabu.

Amandman  84

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Osim toga, ovom se Uredbom utvrđuju mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem i smanjenjem stvaranja otpadnih baterija i štetnih učinaka proizvodnje takvih baterija i gospodarenja njima te smanjenjem ukupnog učinka uporabe resursa i poboljšanjem učinkovitosti takve uporabe.

Amandman  85

 

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ova se Uredba primjenjuje na sve baterije, odnosno prijenosne baterije, automobilske baterije, baterije za električna vozila i industrijske baterije, bez obzira na njihov oblik, obujam, masu, dizajn, sastav materijala, uporabu ili namjenu. Odnosi se i na baterije ugrađene u druge proizvode ili dodane drugim proizvodima.

2. Ova se Uredba primjenjuje na sve baterije, odnosno prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva, automobilske baterije, baterije za električna vozila i industrijske baterije, bez obzira na njihov oblik, obujam, masu, dizajn, sastav materijala, uporabu ili namjenu. Odnosi se i na baterije ugrađene u druge proizvode ili dodane drugim proizvodima.

Amandman  86

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) opremi posebno namijenjenoj za sigurnost nuklearnih postrojenja, kako je utvrđeno u članku 3. Direktive Vijeća 2009/71/Euratom.1a

 

__________________

 

1a Direktiva Vijeća 2009/71/Euratom od 25. lipnja 2009. o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja (SL L 172, 2.7.2009., str. 18.).

Amandman  87

 

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Uz iznimku poglavlja VII., ova se Uredba ne primjenjuje na baterije za koje proizvođač može dokazati da su osmišljene prije stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman  88

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) „baterija” znači svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više nepunjivih ili punjivih baterijskih ćelija ili njihovih skupina;

(1) „baterija” znači svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više nepunjivih ili punjivih baterijskih ćelija ili njihovih skupina, kao što su baterijski sklopovi i baterijski moduli;

Amandman  89

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) „baterija s unutarnjom pohranom” znači baterija na koju nisu pričvršćeni nikakvi vanjski uređaji za pohranu energije;

Briše se.

Amandman  90

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7. – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 nije namijenjena za industrijsku uporabu i

 nije namijenjena isključivo za industrijsko korištenje i

Amandman  91

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7. – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 nije baterija za električno vozilo ni automobilska baterija;

 nije baterija za lako prijevozno sredstvo ni baterija za električno vozilo ni automobilska baterija

Amandman  92

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) „prijenosne baterije za opću uporabu” znači prijenosne baterije u sljedećim uobičajenim oblicima: 4,5 volti (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volti (PP3);

(8) „prijenosne baterije za opću uporabu” znači prijenosne baterije u sljedećim uobičajenim oblicima: 4,5 volti (3R12), gumbasta ćelija, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volti (PP3);

Amandman  93

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) „lako prijevozno sredstvo” znači vozilo na kotačima koje ima električni motor slabiji od 750 vata, u kojem putnici sjede dok se vozilo kreće i koje se može napajati samo električnim motorom ili kombinacijom motora i ljudske snage;

(9) baterija za lako prijevozno sredstvo” znači svaka baterija u vozilu na kotačima koje se može napajati samo električnim motorom ili kombinacijom motora i ljudske snage, uključujući vozila homologiranih kategorija iz Uredbe (EU) br. 168/2013 i čija je masa manja od 25 kg;

 

____________

 

1a Uredba (EU) br. 168/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (SL L 60, 2.3.2013., str. 52.)

Amandman  94

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) „automobilska baterija” znači svaka baterija koja se upotrebljava samo za pokretanje, osvjetljavanje ili paljenje automobila;

(10) „automobilska baterija” znači svaka baterija koja se ponajprije upotrebljava za pokretanje, osvjetljavanje ili paljenje automobila i necestovnih pokretnih strojeva ili za druge potporne funkcije;

Amandman  95

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) „industrijska baterija” znači svaka baterija koja je osmišljena za industrijsku uporabu i svaka druga baterija koja nije prijenosna baterija, baterija za električno vozilo ni automobilska baterija;

(11) „industrijska baterija” znači svaka baterija koja je osmišljena isključivo za industrijsku uporabu i svaka druga baterija, uključujući sve sustave za pohranu energije sa stacionarnom baterijom, koja nije prijenosna baterija, baterija za laka prijevozna sredstva, baterija za električno vozilo ni automobilska baterija;

Amandman  96

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) „baterija za električno vozilo” znači svaka baterija koja je posebno osmišljena za pružanje pogona hibridnim i električnim vozilima za cestovni prijevoz;

(12) „baterija za električno vozilo” znači svaka baterija koja je posebno osmišljena za pružanje energije za pogon vozila kategorije L kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 168/2013 i mase veće od 25 kg ili vozilima kategorija M, N ili O kako je predviđeno Uredbom (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća1a;

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).

Amandman  97

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) sustav za pohranu energije sa stacionarnom baterijom” znači punjiva industrijska baterija s unutarnjom pohranom koja je posebno osmišljena za pohranu i isporuku električne energije u mrežu, neovisno o tome tko upotrebljava tu bateriju i gdje;

(13) baterija unutar sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom” znači punjiva industrijska baterija koja je posebno osmišljena za pohranu i isporuku električne energije kad je uključena u električnu mrežu, neovisno o tome tko upotrebljava tu bateriju i gdje;

Amandman  98

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) „QR kod” znači matrični crtični kod koji vodi do informacija o modelu baterije;

(21) „QR kod” znači strojno čitljiv matrični kod koji vodi do informacija koje se zahtijevaju u skladu s ovom Uredbom;

Amandman  99

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) „sustav upravljanja baterijom” znači elektronički uređaj koji nadzire ili upravlja električnim i toplinskim funkcijama baterije, koji upravlja i pohranjuje podatke o parametrima za utvrđivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija koji su utvrđeni u Prilogu VII. te koji komunicira s vozilom ili uređajem u koji je baterija ugrađena;

(22) „sustav upravljanja baterijom” znači elektronički uređaj koji nadzire ili upravlja električnim i toplinskim funkcijama baterije kako bi utjecao na njezinu sigurnost, učinkovitost i životni vijek, koji upravlja i pohranjuje podatke o parametrima za utvrđivanje stanja i očekivanog životnog vijeka baterija koji su utvrđeni u Prilogu VII. te koji komunicira s vozilom ili uređajem u koji je baterija ugrađena;

Amandman  100

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) „priprema za prenamjenu” znači svaki postupak kojim se dijelovi otpadne baterije ili ona cijela pripremaju tako da se mogu upotrebljavati za drukčiju namjenu ili primjenu od one za koju je baterija izvorno osmišljena;

Amandman  101

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 26.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26b) „ponovna proizvodnja” znači svaki postupak rastavljanja, obnove, zamjene komponenti rabljenih baterijskih sklopova, baterijskih modula i/ili baterijskih ćelija kako bi se baterija vratila na razinu učinkovitosti i kvalitete jednaku onoj izvorne baterije, za izvornu ili drugu svrhu;

Amandman  102

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 38.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38) „organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača” znači pravni subjekt koji financijski ili operativno organizira ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača u ime više proizvođača;

(38) „organizacija za kontrolu odgovornosti proizvođača” znači pravni subjekt koji financijski ili financijski i operativno organizira ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača u ime više proizvođača;

Amandman  103

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 39.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39) „otpadna baterija” znači svaka baterija za otpad u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ;

(39) „otpadna baterija” znači svaka baterija ili baterijska ćelija obuhvaćena definicijom otpada u smislu članka 3. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ;

Amandman  104

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 40.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40) „ponovna uporaba” znači cjelovita ili djelomična izravna ponovna uporaba baterije u izvornu svrhu za koju je baterija namijenjena;

(40) „ponovna uporaba” znači cjelovita ili djelomična izravna ponovna uporaba baterije koja nije za otpad u istu svrhu za koju je baterija namijenjena;

Amandman  105

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41) „opasna tvar” znači svaka tvar koja ispunjava kriterije za svrstavanje u bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća67:

(41) „opasna tvar” znači svaka tvar koja ispunjava kriterije za svrstavanje u bilo koji od razreda ili kategorija opasnosti iz Priloga I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća67:

__________________

__________________

67 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

67 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

Amandman  106

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) razredi opasnosti od 2.1. do 2.4., razredi opasnosti 2.6. i 2.7., razred opasnosti 2.8. tipovi A i B, razredi opasnosti 2.9., 2.10. i 2.12., razred opasnosti 2.13. i 2. kategorija, razred opasnosti 2.14. i 2. kategorija, razred opasnosti 2.15. tipovi od A do F;

Briše se.

Amandman  107

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) razredi opasnosti od 3.1. do 3.6. i razred opasnosti 3.7.‚ „štetni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj”, razred opasnosti 3.8., „učinci različiti od narkotičkih”, razredi opasnosti 3.9. i 3.10.;

Briše se.

Amandman  108

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) razred opasnosti 4.1.;

Briše se.

Amandman  109

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 41. – podtočka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) razred opasnosti 5.1.;

Briše se.

Amandman  110

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 36.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36) „dužna pažnja u lancu opskrbe” znači obveze gospodarskog subjekta koji na tržište stavlja punjivu industrijsku bateriju ili bateriju za električno vozilo koje su povezane s njegovim sustavom upravljanja, upravljanjem rizikom, provjerama trećih strana koje provode prijavljena tijela i davanjem informacija u cilju utvrđivanja i otklanjanja stvarnih i potencijalnih rizika povezanih s nabavom, obradom i trgovanjem sirovinama potrebnima za proizvodnju baterija;

(36) „dužna pažnja u lancu vrijednosti baterija” znači obveze gospodarskog subjekta koji na tržište stavlja bateriju, u pogledu kategorija rizika za društvo i okoliš, a koje su povezane s njegovim sustavom upravljanja, upravljanjem rizikom, provjerama trećih strana koje provode prijavljena tijela i davanjem informacija u cilju utvrđivanja, sprečavanja i otklanjanja stvarnih i potencijalnih rizika povezanih s nabavom, obradom i trgovanjem sirovinama, kemikalijama i sekundarnim sirovinama potrebnima za proizvodnju baterija i obradu otpadnih baterija u vezi s njegovim proizvodnim aktivnostima i ostalim povezanim poslovnim odnosima;

Amandman  111

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 36.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36 a) „poslovni odnosi” znači odnosi između poduzeća i njegovih podružnica te komercijalni odnosi poduzeća duž njegova lanca vrijednosti, uključujući dobavljače i podizvođače, a koji su izravno povezani s poslovanjem, proizvodima ili uslugama poduzeća;

Amandman  112

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 36.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36b) „visokorizična područja” znači područja na kojima su vlast i sigurnost slabe ili ne postoje, kao što su propale države i područja na kojima su prisutna raširena i sustavna kršenja međunarodnog prava, uključujući povrede ljudskih prava;

Amandman  113

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice ne smiju, iz razloga povezanih sa zahtjevima u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija za baterije ni s upravljanjem otpadnim baterijama obuhvaćenima ovom Uredbom zabraniti, ograničiti ni otežati stavljanje na raspolaganje na tržištu ni stavljanje u uporabu baterija koje su u skladu s ovom Uredbom.

1. Države članice ne smiju, iz razloga povezanih sa socijalnim i okolišnim zahtjevima u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija za baterije ni s upravljanjem otpadnim baterijama obuhvaćenima ovom Uredbom zabraniti, ograničiti ni otežati stavljanje na raspolaganje na tržištu ni stavljanje u uporabu baterija koje su u skladu s ovom Uredbom.

Amandman  114

 

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Na trgovačkim sajmovima, izložbama, prezentacijama ili sličnim događajima države članice ne sprečavaju prikazivanje baterija koje nisu u skladu s ovom Uredbom pod uvjetom da je na vidljiv način jasno naznačeno da takve baterije nisu u skladu s ovom Uredbom i da nisu na prodaju dok ih se ne uskladi.

2. Na trgovačkim sajmovima, izložbama, prezentacijama ili sličnim događajima države članice ne sprečavaju prikazivanje baterija koje nisu u skladu s ovom Uredbom pod uvjetom da je na vidljiv način jasno naznačeno da takve baterije nisu u skladu s ovom Uredbom i da nisu na prodaju ni za stavljanje na raspolaganje na tržištu dok ih se ne uskladi. Tijekom prezentacija relevantni gospodarski subjekt poduzima odgovarajuće mjere kako bi zajamčio sigurnost osoba.

Amandman  115

 

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija za baterije

Zahtjevi u pogledu održivosti, sigurnosti, označivanja i informacija te dužne pažnje za baterije

Amandman  116

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) zahtjeve u pogledu dužne pažnje utvrđene u članku 39.

Amandman  117

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. U slučaju baterija za električna vozila i automobilskih baterija stavljenih na tržište kao zamjena za neispravne baterije, primjenjuju se isti zahtjevi kao i za zamijenjene baterije, u skladu s načelom „popravljanja kao kad je bilo proizvedeno”.

Obrazloženje

Baterije za električna vozila i automobilske baterije (npr. LiFePO) dio su homologacije tipa vozila. Izmjene ovih baterija koje se odnose na homologaciju moraju se prijaviti nadležnom tijelu za homologaciju i zahtijevaju novu homologaciju dotičnog modela vozila. Kako bi taj postupak bio što lakši trebalo bi omogućiti popravljanje kao kad je bilo proizvedeno. Nadalje, kako bi se ispunile zakonske obveze u pogledu isporuke rezervnih dijelova kupcu do 10 godina (ili više) nakon završetka proizvodnje, hitno je potrebno omogućiti popravljanje kao kad je bilo proizvedeno.

Amandman  118

Prijedlog uredbe

Članak 4.– stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Za sve aspekte koji nisu obuhvaćeni poglavljima II. i III., baterije ne smiju ugrožavati zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ni okoliš.

2. Za sve aspekte koji nisu obuhvaćeni poglavljima II. i III. i člankom 39. baterije ne smiju ugrožavati zdravlje ljudi, sigurnost, imovinu ni okoliš.

Amandman  119

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Osim toga, svaka država članica među nadležnim tijelima iz prvog podstavka utvrđuje jednu kontaktnu točku za potrebe komunikacije s Komisijom u skladu sa stavkom 3.

Amandman  120

 

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Do [tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o imenima i adresama nadležnih tijela imenovanih u skladu sa stavkom 1. Države članice bez nepotrebnog odlaganja priopćavaju Komisiji svaku promjenu imena ili adrese tih nadležnih tijela.

3. Do [tri mjeseca od datuma stupanja na snagu ove Uredbe] države članice obavješćuju Komisiju o imenu i adresi kontaktne točke imenovane u skladu sa stavkom 1. Države članice bez nepotrebnog odlaganja priopćavaju Komisiji svaku promjenu imena ili adrese kontaktne točke.

Amandman  121

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. U roku od šest mjeseci od izmjene Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ili stupanja na snagu budućeg zakonodavstva Unije o kriterijima održivosti za opasne tvari i kemikalije, Komisija ocjenjuje je li uslijed te izmjene ili tog budućeg zakonodavstva Unije potrebno izmijeniti ovaj članak ili Prilog I. ovoj Uredbi ili oboje te prema potrebi donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. ove Uredbe radi odgovarajuće izmjene tih odredaba.

Amandman  122

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b. Komisija do 31. prosinca 2025., uz pomoć Agencije, izvršava sustavno preispitivanje opasnih tvari u baterijama kako bi utvrdila potencijalne rizike za zdravlje ljudi ili okoliš. Ta procjena uzima u obzir mjeru u kojoj je uporaba opasne tvari nužna za zdravlje i sigurnost ili u kojoj je ključna za funkcioniranje društva, kao i dostupnost odgovarajućih alternativa iz perspektive okoliša i zdravlja. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje delegiranih akata iz drugog stavka.

Obrazloženje

Ograničenje tvari trebalo bi biti usklađeno sa strategijom za kemikalije, posebno konceptom nužne uporabe

Amandman  123

Prijedlog uredbe

Članak 7. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ugljični otisak baterija za električna vozila i punjivih industrijskih baterija

Ugljični otisak baterija za električna vozila, baterija za laka prijevozna sredstva i industrijskih baterija

Amandman  124

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uz baterije za električna vozila i punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh prilaže se tehnička dokumentacija koja za svaki model i seriju baterije u pojedinom proizvodnom pogonu sadržava deklaraciju o ugljičnom otisku izrađenu u skladu s delegiranim aktom iz drugog podstavka u kojoj se navode barem sljedeće informacije:

1. Uz baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije prilaže se tehnička dokumentacija koja za svaki model baterije u pojedinom proizvodnom pogonu sadržava deklaraciju o ugljičnom otisku izrađenu u skladu s delegiranim aktom iz drugog podstavka u kojoj se navode barem sljedeće informacije:

Amandman  125

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) informacije o upotrijebljenim sirovinama, uključujući udio obnovljivog sadržaja;

Amandman  126

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) ukupan ugljični otisak baterije izračunan u kilogramima ekvivalenta ugljikova dioksida;

(d) ukupan ugljični otisak baterije izračunan u kilogramima ekvivalenta ugljikova dioksida i ugljični otisak baterije, izračunan u kilogramima ekvivalenta ugljikova dioksida po jednom kWh ukupne energije pružene tijekom očekivanog vijeka trajanja baterijskog sustava;

Amandman  127

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjev u pogledu deklaracije o ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. srpnja 2024. na baterije za električna vozila i na punjive industrijske baterije.

Zahtjev u pogledu deklaracije o ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. srpnja 2024. na baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i na industrijske baterije.

Amandman  128

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija najkasnije do 1. srpnja 2023. donosi:

Komisija najkasnije do 1. siječnja 2023. donosi:

Amandman  129

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) delegirani akt na temelju članka 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije izračuna ukupnog ugljičnog otiska baterije iz točke (d), u skladu s ključnim elementima utvrđenima u Prilogu II.;

(a) delegirani akt na temelju članka 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije za izračun i provjeru ugljičnog otiska baterije iz točke (d), u skladu s ključnim elementima utvrđenima u Prilogu II.;

Amandman  130

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. za izmjenu zahtjeva u pogledu informacija utvrđenih u prvom podstavku.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. za izmjenu zahtjeva u pogledu informacija utvrđenih u prvom podstavku s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.

Amandman  131

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Baterije za električna vozila i punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh moraju imati uočljivu, lako čitljivu i neizbrisivu oznaku koja pokazuje razred učinkovitosti prema ugljičnom otisku kojemu pojedina baterija pripada.

Baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije moraju imati uočljivu, lako čitljivu i neizbrisivu oznaku koja pokazuje ugljični otisak baterije iz stavka 1. točke (d) te razred učinkovitosti prema ugljičnom otisku kojemu pojedina baterija pripada.

Amandman  132

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi u pogledu razreda učinkovitosti prema ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuju se od 1. siječnja 2026. na baterije za električna vozila i na punjive industrijske baterije.

Zahtjevi u pogledu razreda učinkovitosti prema ugljičnom otisku iz prvog podstavka primjenjuju se od srpnja 2025. na baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i na industrijske baterije.

Amandman  133

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2. – podstavak 4. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija najkasnije do 31. prosinca 2024. donosi:

Komisija najkasnije do 1. siječnja 2024. donosi:

Amandman  134

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za baterije za električna vozila i punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh uz svaki se model i seriju baterije u pojedinom proizvodnom pogonu prilaže tehnička dokumentacija koja pokazuje da je deklarirana vrijednost ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa niža od maksimalnog praga utvrđenog u delegiranom aktu koji Komisija donese u skladu s trećim podstavkom.

Za baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije s nominalnom energijom većom od 2 kWh uz svaki se model baterije u pojedinom proizvodnom pogonu prilaže tehnička dokumentacija koja pokazuje da je deklarirana vrijednost ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa niža od maksimalnog praga utvrđenog u delegiranom aktu koji Komisija donese u skladu s trećim podstavkom.

Amandman  135

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjev u pogledu maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. srpnja 2027. na baterije za električna vozila i na punjive industrijske baterije.

Zahtjev u pogledu maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka primjenjuje se od 1. siječnja 2027. na sve baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije s nominalnom energijom većom od 2 kWh.

Amandman  136

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija najkasnije do 1. srpnja 2026. donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka. Komisija pri izradi tog delegiranog akta uzima u obzir relevantne ključne elemente utvrđene u Prilogu II.

Komisija najkasnije do 1. srpnja 2025. donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka. Komisija pri izradi tog delegiranog akta uzima u obzir relevantne ključne elemente utvrđene u Prilogu II.

Amandman  137

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uvođenjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa prema potrebi se pokreće postupak ponovne klasifikacije razredâ učinkovitosti baterija iz stavka 2. s obzirom na ugljični otisak.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 73. radi izmjene maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa iz prvog podstavka na temelju najnovijih dostupnih podataka dostavljenih u skladu sa stavkom 1. Uvođenjem maksimalnog praga ugljičnog otiska tijekom životnog ciklusa prema potrebi se pokreće postupak ponovne klasifikacije razredâ učinkovitosti baterija iz stavka 2. s obzirom na ugljični otisak.

Amandman  138

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a. Komisija do 31. prosinca 2025. ocjenjuje izvedivost proširenja zahtjeva iz ovog članka na prijenosne baterije i zahtjeva u vezi sa stavkom 3. na baterije za električna vozila, baterije za laka prijevozna sredstva i industrijske baterije s nominalnom energijom manjom od 2 kWh. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga.

Amandman  139

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Udio recikliranog sadržaja u industrijskim baterijama, baterijama za električna vozila i automobilskim baterijama

Udio recikliranog sadržaja u prijenosnim baterijama, baterijama za laka prijevozna sredstva, industrijskim baterijama, baterijama za električna vozila i automobilskim baterijama

Amandman  140

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2027. prilaže se tehnička dokumentacija koja sadržava informacije o količini kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu i seriji baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:

Uz prijenosne baterije, uz iznimku prijenosnih baterija za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. srpnja 2025. prilaže se tehnička dokumentacija s informacijama o količini kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:

Amandman  141

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 31. prosinca 2025. mora donijeti provedbeni akt kojim se utvrđuje metodologija izračuna i provjere količine kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada koji je prisutan u aktivnim materijalima u baterijama iz prvog podstavka te format tehničke dokumentacije. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.

Komisija do 31. prosinca 2023. mora donijeti:

 

(a) delegirani akt u skladu s člankom 73. kako bi se ova Uredba nadopunila utvrđivanjem metodologije izračuna i provjere količine kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada koji je prisutan u aktivnim materijalima u baterijama iz prvog podstavka.

 

(b) provedbeni akt kojim se utvrđuju format i tehnička dokumentacija za deklaraciju o oporabljenim materijalima. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 74. stavka 3.

Amandman  142

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uz industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2030. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu i seriji baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:

2. Uz prijenosne baterije, uz iznimku prijenosnih baterija za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2030. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:

Amandman  143

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Uz industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2035. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu i seriji baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:

3. Uz prijenosne baterije, uz iznimku prijenosnih baterija za opću uporabu, baterije za laka prijevozna sredstva, industrijske baterije, baterije za električna vozila i automobilske baterije koje sadržavaju kobalt, olovo, litij ili nikal u aktivnim materijalima od 1. siječnja 2035. prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da te baterije sadržavaju sljedeće minimalne udjele kobalta, olova, litija ili nikla koji je oporabljen iz otpada i prisutan u aktivnim materijalima u svakom modelu baterija u pojedinom proizvodnom pogonu:

Amandman  144

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Kad je to opravdano i primjereno zbog raspoloživosti odnosno nedovoljne raspoloživosti kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada, Komisija je u skladu s člankom 73. ovlaštena do 31. prosinca 2027. donijeti delegirani akt za izmjenu ciljeva iz stavaka 2. i 3.

4. Nakon utvrđivanja metodologije iz stavka 1., a najkasnije do 31. prosinca 2027. Komisija procjenjuje je li, zbog trenutačne i predviđene raspoloživosti odnosno nedovoljne raspoloživosti kobalta, olova, litija ili nikla oporabljenog iz otpada za 2030. i 2035. i s obzirom na tehnički i znanstveni napredak, primjereno revidirati ciljeve iz stavaka 2. i 3. Komisija također procjenjuje u kojoj su mjeri ti cijevi ostvareni s pomoću otpada nastalog prije ili nakon potrošnje te je li primjereno ograničiti ostvarenje ciljeva samo na otpad koji je nastao nakon potrošnje. Na temelju procjene Komisija prema potrebi podnosi zakonodavni prijedlog.

Amandman  145

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a. Ako je to opravdano zbog promjena u tehnologijama baterija koje utječu na vrstu materijala koji se mogu oporabiti, Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe umetanjem dodatnih sirovina i ciljeva na popise utvrđene u stavcima 2. i 3.

Amandman  146

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti prijenosnih baterija za opću uporabu

Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti prijenosnih baterija

Amandman  147

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Prijenosne baterije za opću uporabu od 1. siječnja 2027. moraju zadovoljavati vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti iz Priloga III. utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 2.

1. Prijenosne baterije od 1. siječnja 2027. moraju zadovoljavati vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti iz Priloga III. utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 2.

Amandman  148

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 31. prosinca 2025. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u Prilogu III. koje prijenosne baterije za opću uporabu moraju zadovoljiti.

Komisija do 1. srpnja 2025. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u Prilogu III. koje prijenosne baterije, uključujući prijenosne baterije za opću uporabu, moraju zadovoljiti.

Amandman  149

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđenih u Prilogu III. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene minimalnih vrijednosti i dodavanja dodatnih parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđenih u Prilogu III. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak.

Amandman  150

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja prijenosnih baterija za opću uporabu na okoliš tijekom njihova životnog ciklusa i uzima u obzir relevantne međunarodne norme i sustave označivanja. Komisija osigurava i da odredbe iz tog delegiranog akta nemaju znatan negativan učinak na funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koji su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost i trošak za krajnje korisnike ni na konkurentnost industrije. Proizvođačima predmetnih baterija i uređaja ne smije se nametati prekomjerno administrativno opterećenje.

Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja prijenosnih baterija na okoliš i povećanjem resursne učinkovitosti tih baterija tijekom njihova životnog ciklusa i uzima u obzir relevantne međunarodne norme i sustave označivanja. Komisija osigurava i da odredbe iz tog delegiranog akta nemaju znatan negativan učinak na sigurnost i funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koji su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost i trošak za krajnje korisnike ni na konkurentnost industrije.

Amandman  151

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija do 31. prosinca 2030. mora procijeniti izvedivost mjera usmjerenih na ukidanje uporabe nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu na temelju metodologije procjene životnog ciklusa u svrhu smanjenja njihova utjecaja na okoliš. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga.

3. Komisija do 31 prosinca 2027. mora procijeniti izvedivost mjera usmjerenih na ukidanje uporabe nepunjivih prijenosnih baterija za opću uporabu na temelju metodologije procjene životnog ciklusa u svrhu smanjenja njihova utjecaja na okoliš te održivih alternativnih rješenja za krajnje korisnike. U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga o postupnom ukidanju, utvrđivanju zahtjeva o ekološkom dizajnu ili oboje, gdje je to korisno za okoliš.

Amandman  152

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti punjivih industrijskih baterija i baterija za električna vozila

Zahtjevi u pogledu učinkovitosti i trajnosti industrijskih baterija, baterija za električna vozila i baterija za laka prijevozna sredstva

Amandman  153

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz punjive industrijske baterije i baterije za električna vozila s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh od [12 mjeseci nakon stupanja Uredbe na snagu] prilaže se tehnička dokumentacija koja sadržava vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.

Uz industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila od [12 mjeseci nakon stupanja Uredbe na snagu] prilaže se tehnička dokumentacija koja sadržava vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.

Amandman  154

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Do 1. siječnja 2026. informacije o učinkovitosti i trajnosti industrijskih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i baterija za električna vozila iz stavka 1. moraju biti dostupne putem javno dostupnog dijela sustava elektroničke razmjene podataka kako je utvrđeno u članku 64. i Prilogu XIII. Informacije o učinkovitosti i trajnosti tih baterija potrošačima moraju biti dostupne prije kupnje.

Amandman  155

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 73. radi izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti za baterije za električna vozila utvrđenih u Prilogu IV. s obzirom na tehnički i znanstveni napredak.

Amandman  156

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1c.  Komisija donosi delegirani akt u skladu s člankom 73. radi izmjene parametara elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti za baterije za električna vozila utvrđenih u Prilogu IV. u roku od šest mjeseci od usvajanja tehničkih specifikacija neformalne Radna skupina za električna vozila i okoliš UNECE-a u cilju osiguranja usklađenosti parametara s Prilogom IV. i tehničkim specifikacijama UNECE-a.

Amandman  157

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh od 1. siječnja 2026. moraju zadovoljavati minimalne vrijednosti utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 3. za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.

2. Industrijske baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i baterije za električna vozila od 1. siječnja 2026. moraju zadovoljavati minimalne vrijednosti za specifične vrste baterija utvrđene delegiranim aktom koji Komisija donese u skladu sa stavkom 3. za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV.

Amandman  158

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija do 31. prosinca 2024. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV. koje punjive industrijske baterije s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh moraju zadovoljiti.

Komisija do 31. prosinca 2024. mora donijeti delegirani akt u skladu s člankom 73. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem minimalnih vrijednosti za parametre elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđene u dijelu A Priloga IV. Koje baterije za laka prijevozna sredstva, baterije za električna vozila i industrijske baterije moraju zadovoljiti.

Amandman  159

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja na okoliš punjivih industrijskih baterija s unutarnjom pohranom i kapacitetom većim od 2 kWh tijekom njihova životnog ciklusa i osigurava da zahtjevi utvrđeni tim aktom nemaju znatan negativan učinak na funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koje su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost baterija ili uređaja ni na konkurentnost industrije. Proizvođačima predmetnih baterija i uređaja ne smije se nametati prekomjerno administrativno opterećenje.

Komisija pri izradi delegiranog akta iz prvog podstavka razmatra potrebu za smanjenjem utjecaja na okoliš industrijskih baterija, baterija za električna vozila i baterija za laka prijevozna sredstva tijekom njihova životnog ciklusa i osigurava da zahtjevi utvrđeni tim aktom nemaju znatan negativan učinak na funkcionalnost tih baterija ni uređaja u koje su te baterije ugrađene, na cjenovnu pristupačnost baterija ili uređaja ni na konkurentnost industrije.

Amandman  160

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 73. radi izmjene minimalnih vrijednosti elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti utvrđenih u Prilogu IV., s obzirom na tehnički i znanstveni napredak, kako bi se osigurale sinergije s minimalnim vrijednostima koje mogu proizići iz rada neformalne Radne skupine za električna vozila i okoliš UNECE-a te kako bi se izbjeglo nepotrebno preklapanje. Izmjena minimalnih vrijednosti elektrokemijske učinkovitosti i trajnosti ne dovodi do smanjenja razine učinkovitosti i trajnosti baterija za električna vozila.

Amandman  161

Prijedlog uredbe

Članak 11. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mogućnost uklanjanja i zamjene prijenosnih baterija

Mogućnost uklanjanja i zamjene prijenosnih baterija i baterija za laka prijevozna sredstva

Amandman  162

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Krajnjem korisniku ili neovisnim subjektima mora biti omogućeno jednostavno uklanjanje ili zamjena prijenosnih baterija ugrađenih u uređaje tijekom čitavog životnog vijeka uređaja ako baterije imaju kraći životni vijek od uređaja, odnosno najkasnije do kraja životnog vijeka uređaja.

Do 1. siječnja 2024. prijenosne baterije ugrađene u uređaje i baterije za laka prijevozna sredstva moraju biti projektirane tako da se mogu jednostavno i sigurno ukloniti i zamijeniti upotrebom osnovnih i uobičajeno dostupnih alata i bez nanošenja štete uređaju ili baterijama. Krajnjem korisniku mora biti omogućeno uklanjanje ili zamjena prijenosnih baterija, a krajnjem korisniku ili neovisnim subjektima mora biti omogućeno uklanjanje i zamjena i baterija za laka prijevozna sredstva tijekom čitavog životnog vijeka uređaja ako baterije imaju kraći životni vijek od uređaja, odnosno najkasnije do kraja životnog vijeka uređaja. Neovisnim subjektima mora biti omogućeno uklanjanje i zamjena baterijskih ćelija za laka prijevozna sredstva.

Amandman  163

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Smatra se da se baterija jednostavno može zamijeniti ako se nakon uklanjanja iz uređaja može zamijeniti sličnom baterijom bez učinka na funkcioniranje ili učinkovitost tog uređaja.

Smatra se da se baterija jednostavno može zamijeniti ako se nakon uklanjanja iz uređaja ili lakog prijevoznog sredstva može zamijeniti kompatibilnom baterijom bez učinka na funkcioniranje, učinkovitost ili sigurnost tog uređaja ili lakog prijevoznog sredstva.

Amandman  164

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prijenosne baterije i baterije za laka prijevozna sredstva dostupne su kao rezervni dio za opremu koju napajaju najmanje 10 godina nakon stavljanja posljednje jedinice modela na tržište, uz razumnu i nediskriminirajuću cijenu za neovisne subjekte i krajnje korisnike.

Amandman  165

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Predmetni gospodarski subjekt u trenutku kupnje uređaja osigurava jasne i detaljne upute za uklanjanje i zamjenu te ih trajno stavlja na raspolaganje na svojim internetskim stranicama tijekom očekivanog životnog vijeka proizvoda i to na način koji je lako razumljiv krajnjim korisnicima, uključujući potrošače.

Amandman  166

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Softver se ne smije upotrebljavati kako bi se utjecalo na zamjenu prijenosne baterije ili baterije za laka prijevozna sredstva ili njihovih ključnih sastavnih dijelova drugom kompatibilnom baterijom ili ključnim sastavnim dijelovima.

Amandman  167

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) zbog sigurnosti, učinkovitosti, medicinskih razloga ili cjelovitosti podataka nužno kontinuirano napajanje energijom i trajna povezanost između uređaja i prijenosne baterije; ili

(a) zbog sigurnosti nužno kontinuirano napajanje energijom i trajna povezanost između uređaja i prijenosne baterije te ako proizvođač može dokazati da ne postoji alternativno rješenje na tržištu;

Amandman  168

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) zbog medicinskih razloga ili cjelovitosti podataka nužno kontinuirano napajanje energijom i trajna povezanost između uređaja i prijenosne baterije te ako proizvođač može dokazati da ne postoji alternativno rješenje na tržištu;

Amandman  169

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) funkcioniranje baterije moguće samo kad je baterija ugrađena u strukturu uređaja.

(b) funkcioniranje baterije moguće samo kad je baterija ugrađena u strukturu uređaja i proizvođač može dokazati da na tržištu ne postoji alternativno rješenje.

Amandman  170

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Predmetni gospodarski subjekt dužan je, među ostalim označivanjem, obavijestiti krajnje korisnike na jasan i razumljiv način u trenutku kupnje uređaja o svakom slučaju u kojem se primjenjuje odstupanje predviđeno prvim podstavkom. U dostavljenim se informacijama navodi očekivani životni vijek baterije.

Amandman  171

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Komisija donosi smjernice za olakšavanje usklađene primjene odstupanja utvrđenih u stavku 2.

3. Najkasnije 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija donosi smjernice za olakšavanje usklađene primjene odstupanja utvrđenih u stavku 2.

Amandman  172

Prijedlog uredbe

Članak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Mogućnost uklanjanja i zamjene automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija

 

1.  Automobilske baterije, industrijske baterije i baterije za električna vozila moraju biti lako uklonjive i zamjenjive, ako baterija ima kraći vijek trajanja od uređaja ili vozila u kojima se upotrebljava, od strane kvalificiranih neovisnih subjekata koji moraju moći sigurno isprazniti bateriju bez prethodnog rastavljanja baterijskog sklopa.

 

2.  Industrijske baterije i baterije za električna vozila dizajniraju se tako da, među ostalim, elementi spajanja, pričvršćivanja ili brtvljenja omogućuju odstranjivost, zamjenjivost i rastavljanje kućišta, pojedinačnih baterijskih ćelija ili drugih ključnih komponenti bez oštećenja baterije.

 

3.  Softver se ne smije upotrebljavati kako bi se utjecalo na zamjenu industrijskih baterija ili baterija za električna vozila ili njihovih ključnih komponenti drugom kompatibilnom baterijom ili ključnom komponentom.

 

4.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 73. kojima se utvrđuju detaljna pravila kojima se dopunjuju pravila iz ovog članka utvrđivanjem kriterija za uklanjanje, zamjenu i rastavljanje automobilskih baterija, baterija za električna vozila i industrijskih baterija, uzimajući u obzir tehnički i znanstveni napredak.

Amandman  173

Prijedlog uredbe

Članak 11.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.b

 

Sigurnost popravljenih automobilskih baterija, industrijskih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i baterija za električna vozila

 

1.  Sigurnost popravljenih automobilskih baterija, industrijskih baterija, baterija za laka prijevozna sredstva i baterija za električna vozila ocjenjuje se na temelju odgovarajućih nerazornih ispitivanja.

 

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 73. radi definiranja primjerenih metoda ispitivanja kako bi se osigurala sigurnost popravljenih baterija.

Amandman  174

Prijedlog uredbe

Članak 11.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.c

 

Jedinstveni punjači

 

Komisija do 1. siječnja 2024. procjenjuje najbolji način za uvođenje usklađenih standarda za jedinstveni punjač, koji će se primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2026., za punjive baterije dizajnirane za električna vozila i laka prijevozna sredstva te punjive baterije ugrađene u posebne kategorije električne i elektroničke opreme obuhvaćene Direktivom 2012/19/EU.

 

Prilikom procjene iz stavka 1. Komisija uzima u obzir veličinu tržišta, smanjenje otpada te dostupnost i smanjenje troškova za potrošače i druge krajnje korisnike.

 

U tu svrhu Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće te razmatra poduzimanje odgovarajućih mjera, uključujući donošenje zakonodavnih prijedloga.

 

Komisijinom procjenom ne dovodi se u pitanje donošenje zakonodavstva kojim bi se ti jedinstveni punjači uveli ranije.

Amandman  175

Prijedlog uredbe

Članak 12. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sigurnost sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom

Sigurnost baterija unutar sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom

Amandman  176

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uz sustave za pohranu energije sa stacionarnom baterijom prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da su oni sigurni pri uobičajenom radu i uporabi, zajedno s dokazima da su uspješno ispitani s obzirom na sigurnosne parametre utvrđene u Prilogu V., za što se trebaju primijeniti suvremene metodologije ispitivanja.

1. Uz baterije unutar sustava za pohranu energije sa stacionarnom baterijom prilaže se tehnička dokumentacija koja pokazuje da su sigurne pri uobičajenom radu i uporabi, zajedno s dokazima da su uspješno ispitane s obzirom na sigurnosne parametre utvrđene u Prilogu V., za što se primjenjuju suvremene metodologije ispitivanja.

Amandman  177

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Baterije se od 1. siječnja 2027. označuju oznakom koja sadržava informacije utvrđene u dijelu A Priloga VI.

1. Baterije se 24 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe označuju oznakom koja sadržava informacije utvrđene u dijelu A Priloga VI. i posebnim informacijama koje se zahtijevaju u skladu s Uredbom (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća.

Amandman  178

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Od 1. siječnja 2027. prijenosne i automobilske baterije označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu kapacitetu, a prijenosne baterije označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene.

2. Od 1. siječnja 2027. prijenosne baterije, baterije za laka prijevozna sredstva i automobilske baterije označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu nominalnom kapacitetu i označuju se oznakom koja sadržava informacije o njihovu minimalnom prosječnom trajanju kad se upotrebljavaju za određene primjene i očekivanom životnom vijeku izraženom kao broj ciklusa i kalendarskih godina.

Amandman  179

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a. Od 1. siječnja 2023. nepunjive prijenosne baterije za opću uporabu označuju se oznakom na kojoj se navodi „nepunjive”.

Amandman  180

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je veličina baterije tolika da bi simbol bio manji od 0,5 cm ×